Sunteți pe pagina 1din 21

PLAN DE LECŢIE

Profesor: Moisin Nicoleta Maria


Şcoala: ''Şcoala Gimnazială Toaca”
Data: 26.03.2021
Clasa: a - IV - a
Elevi: 20
Materie: Engleză
Subiect: Casă, dulce casă. Nicăieri nu-i ca acasă.
Timp: 50 de minute
Manual: Fairyland
Unitatea 7: Castele şi cavaleri
Tipul lecţiei: Gramatică şi vocabular

Competenţe: Până la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

1. Să recunoască şi să înţeleagă o serie de obiecte din interiorul casei


2. Să pronunţe cuvintele atât în mod individual cât şi în grup
4. Să formeze propoziţii corecte folosind structura “acolo este/ acolo sunt’’
5. Să asculte, să găsească informaţii şi să exprime locul în care obiectele sunt poziţionate
Competenţe specifice:
1 Dezvoltarea capacităţii elevilor de a identifica obiecte din mediul apropiat
2 Dezvoltarea capacităţii elevilor de a folosi prepoziţiile de loc pentru a exprima locul
3 Încurajarea elevilor de a forma propoziţii utilizând structura: ‘’there is/there are”
4 Încurajarea elevilor de a vorbi deschis despre obiectele din interiorul casei

Abilităţi: ascultat, vorbit, scris, citit


Vocabular: obiectele din casa
Structuri gramaticale: Verbul ‘’a fi’’, prepoziţiile de loc
Strategie didactică: dialog, conversaţie, exerciţii, jocuri şi cântece
Material didactic: tablă, fişe de lucru, casă mobilă şi obiecte din lemn, colaj din hârtie, postere
Forme de organizare: frontal, individual, perechi, grupuri
Forme de interacţiune: profesor-elevi, profesor- elev, elevi-elevi, elevi-profesor
Probleme posibile: Anumiţi elevi s-ar putea să domine şi să-şi dorească să răspundă mereu
Aceştia vor răpunde pe râd
Evaluare: continuă prin activităţi, întrebări, jocuri de traducere, exerciţii, observaţie.
LESSON PLAN

Teacher: Moisin Nicoleta Maria


School: ''ŞcoalaGimnazialăToaca”
Date: 23.03.2020
Class: 4th
No of students: 20
Subject: English
Subject of the lesson: My sweet home. There is no place like home.
Time of the lesson: 50’
Book: Fairyland
Unit 7: Knights and Castles
Lesson type: Grammar and Vocabulary

Lesson aims: By the end of the lesson students will be better able:

1. To recognize and understand vocabulary for the names of a set of household items
2. To pronounce this vocabulary, both individually and as a group.
4. To use prepositions of location and form sentences with “there is/ there are”
5. To listen, find information and say where things are located
Competences:
1 To develop students’ ability to identify items from their houses
2 To develop students’ ability to use prepositions of place
3 To encourage students to form sentences and use ‘’there is’’/’’there are ‘’
4 To encourage students to talk about their homes

Skills involved: listening, speaking, writing, reading;


Language vocabulary: furniture and house items
Structure: prepositions of place, there is / there are
Didactic strategy: dialogue, conversation
Teaching aids: blackboard, worksheets, mobile house, furniture items, posters
Student’s instruments: notebook, worksheets, colours
Organization forms: frontal, individual, pair work, group work
Type of interaction: teacher- whole class, teacher- students, students-students, students-teacher;
Possible problems: Stronger pupils might dominate and want to answer / speak out most stages
of the lesson, they will respond in turn, one by one.
Evaluation: continuous through: activities, questions, translation games, exercises, observation.
PROCEDURE
Informational content
Moments of
the lesson Interaction Skills Time
Aims Procedure Tasks
Teacher’s Activity Student’sactivity
1 2 3 4 5 6 7
Activity 1
Check T greets her students Students answer the Listening
Warmer and Homework and checks homework. teacher’s questions. T-Ss  Speaking
5’
homework T asks Ss to sing a Ss-T
check song.

Activity2
T asks students to Ss think about T-Ss Reading
Check Learning think at their house things they have at Ss- Ss Speaking 10’
previouskno objects and and imagine the things home and they
wledge furniture they have at home. match the words
that is in a ”What is there in your with the pictures.
house. house?
T asks them to identify Ss receive and stick
some of the items in some household
pictures. They have to items on the
match some words drowing of a house.
with their pictures.

Lead-in How to T explains to her Ss Ss listen, write and T-Ss Listening


Introducing form that we use ‘’there is’’ Ss-T Speaking 5’
pay attention to their
the new sentences for singular nouns and teacher.
lesson with the we use‘’there are ‘’for
use of there plural nouns.
is/ there In order to explain
are. this, T uses some
posters and household
items made from
wood/ plastic.

‘’There is a table next


to the cupboard.’’
‘’There are two chairs
under the table’’.
Ss try to form
T asks Ss to form sentences with the T-Ss Listening
some sentences using help of their teacher. Ss-T Speaking
there is and there are.
Activity3
Use ‘’there T asks Ss to work in Ss form sentences. T-Ss Listening
Learn and is’’ /‘’there groups. Each ‘’There is a ladybird Ss- T Writing 15’
practise are’’ in group/row receives on the chair.’’
sentences. some items. They have
to form at least four ‘’There are T-Ss
sentences using twoapples on the Ss-T
‘’thereis/ there are’’ in plate.’’
a time limit (5 Ss-Ss
minutes). Ss work in
groups/rows.
T uses a playmobil Writing
doll’s house. Each Ss look, listen and Speaking
group has to choose a form sentences.
room and form
sentences.

Activity 4
Use there Picture dictation. Ss look, listen, Ss-Ss Reading
Acquiring is/ T asks Ss to work in dictate and colour Writing
performance there are in groups, pairs or they what they hear. Listening 15’
every day form rows. Some of Speaking
speech. the Ss receive pictures.
They have to read and
dictate while the rest
of the Ss have to
colour what they hear.
At the end of the
activity they compare
the original picture
with their drawing.

If thereis time  :

T asks Ss to look at Ss look at the Ss-Ss Listening


some posters and say posters and give Reading 5’
wether the sentences their answers. Speaking
are true or false. T/F

Activity 5
T evaluates Ss’ Ss receive smiley T- Ss Practising
Feed- Back activity and gives Ss faces. Ss- T skills. 5’
Homework smiley faces. Ss- Ss

T give worksheets. Ss Ssreceive apicture .


  have to colour and and they have to use
form sentences. thereis/there are in
order to form
sentences.
Complete a minibook Ss read and
with correct complete the text.
information.
Activity 2 LIVING ROOM

A CLOCK A LAMP A TELEVISION A TELEPHONE

A RADIO A PAINTING

A NEWSPAPER
A SOFA

A CARPET A TABLE

A FLOWER POT
A CHAIR

A CURTAIN

A PILLOW AN ARMCHAIR
BEDROOM

A CUPBOARD AN ALARM CLOCK


A BED
A BLANKET

A BEDSIDE TABLE
A COMB A PILLOW A RADIO

A TRASH BIN
A LAMP SLIPPERS

A FEEDING
BOTTLE

A TELEVISION
A PIGGY BANK

A DUMMY
BATHROOM

A BATHTUB
A MIRROR A BASIN A TOILET

A TAP A SOAP A TOWEL A TOOTHBRUSH

A RUG

A TOOTHPASTE A SHOWER A SPONGE

A HAIRBRUSH

A HAIR DRYER
A SCALE
KITCHEN

A REFRIGERATOR
A POT A SINK A FRYING PAN

A COOKER
A BUCKET
A LADLE A KNIFE

A GLASS

A SPOON A FORK

A PLATE

A TEAPOT

A CHAIR
A TABLE
Activity 4

1 . There is a sofa in the living room. T / F


2. There are pillows on the sofa. T / F
3. There is a dog on the bike. T / F
4. There are flowers in front of the sofa. T / F
5. There is an armchair behind the sofa. T / F
………………………………………….

1 There is a chair in the bedroom. T / F


2. There are two beds. T / F
3. There is a schoolbag in front of the desk. T / F
4. There are three windows. T / F
5. There is a clock under the desk. T / F
…………………………………………..

1 . There is a cooker in the kitchen. T / F


2. There are two chairs next to the table. T / F
3. There is a clock under the window. T / F
4. There are two doors. T / F
5. There are eggs in the frying pan. T / F
…………………………………………….

1. There is a mirror on the wall. T / F


2. There are five chairs. T / F
3. There is a toilet next to the bath. T / F
4. There are toys on the floor. T / F
5. There is a trash bin in front of the cupboard.T /F
……………………………………………….
Picture dictation 1: In the living room.

1. There is a blue window.


2. There is a red sofa under the window.
3. There are orange curtains on the window.
4. There is a yellow lamp next to the sofa.
5. There is a blue table in front of the sofa.
6. There is a purple vase on the table.
7. There are pink flowers in the vase.
8. There is a pink armchair next to the sofa.
Picture dictation 2: In the bedroom.

1. There is a brown window in the bedroom.


2. There are red curtains on the window.
3. There is abrown table under the window. The bed is blue.
4. There is an orange book on the table.
5. There is a yellow pillow on the bed.
6. There is a green book on the bed.
7. There is a purple chair next to the bed.
8. There is a black mouse under the table.
9. There is a white cat in front of the table.
10. There is a ball in front of the bed.
11. There is a brown dog under the bed.
12. There is a pink book on the chair.
Picture dictation 3: In the bathroom.

1 .There is a blue mirror in the bathroom.


2. There is a red basin under the mirror.
3. There is a purple towel next to the basin.
4. There is a blue bathtub next to the basin.
5. There is a brown mouse in the bathtub.
6. There are two yellow ducks behind the mouse.
7. There is a white tap on the bathtub.
8. There is some orange toilet paper next to the bathtub.
9. There is a yellow toilet next to the bathtub.
10. There is a pink rug in frontof the bathtub.
Picture dictation 4: In the kitchen.

1. There is a yellow cupboard in the kitchen.


2. There is a blue window next to the cupboard.
3. There are green curtains on the window.
4. There is an orange cooker under the cupboard.
5. There is a blue frying pan on the cooker.
6. There is a white sink under the window.
7. There are four purple plates next to the sink on the cupboard.
8. There is a pink table next to the cupboard.
9. There are two brown chairs next to the table.
10. There is a black television behind the table.
11. There is a red vase on the table.
12. There are purple flowers in the vase.
HOMEWORK
Colour and write sentences using is or are and the nouns in the box
as in the example.

There are two armchairs in the room.

There .................................................................................... .
painting
There .................................................................................... .
pillow
There .................................................................................... . armchair
book
There .................................................................................... .
chair
There .................................................................................... . table
rug
There .................................................................................... .
flower
There .................................................................................... . vase
cat
There .................................................................................... .
television
There .................................................................................... .

There .................................................................................... .
POSTERS