Sunteți pe pagina 1din 2

NUME SI PRENUME ELEV.....................................................

DATA SUSTINERII TESTULUI..............................................

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


CULTURĂ CIVICĂ- CLASA a-VII-a

● Pentru rezolvarea corectă a testului se acordă 90p. Se acordă 10p din oficiu.
● Timpul efectiv de lucru: 50'.

PARTEA I – 40p
I. Citeşte cu atenţie următorul text:
„Disciplina cultură civică, studiată de voi în clasa a-VII-a, are ca scop şi finalitate, înţelegerea,
mecanismul de funcţionare şi respectul pentru instituţiile democratice, informarea corectă şi la timp,
capremisă pentru adoptarea unor decizii corecte, integrarea tinerilor în diferite grupuri sociale
Disciplina cultură civică doreşte şi cultivarea sentimentelor de independenţă, cooperare,
responsabilitate, de formare a unor tineri cetăţeni ai Uniunii Europene.
Pe baza acestui text, identifică trei scopuri ale disciplinei cultură civică.
3x5p=15p
II. Menţionează trei forme ale discriminării.
3x5p=15p
III. Precizează două acte care dovedesc identitatea ta.
2x5p=10p
PARTEA a-II-a – 50p
I. Pornind de la perioada antichităţii, când unii oameni erau înjosiţi, umiliţi de către stăpânii de
sclavi, neavând nici un drept, şi astăzi există această mentalitate, de superioritate asupra unor oameni
care au altă culoare a pielii, care sunt de altă origine etnică. De asemenea, se constată, datorită unor
interese financiare, şi o exploatare prin muncă a unor oameni, pentru obţinerea unor venituri cât mai
mari.
Pornind de la acest text, răspunde la următoarele cerinţe:
1. Precizează ce înţelegi tu prin a fi sclav.
2. De ce crezi că oamenii au un comportament înjositor faţă de alţi oameni?
3. Exemplifică, printr-un caz ştiut de tine, din comunitatea locală, din mass-media, un astfel de
comportament.
30p
II. Pornind de la textul din PARTEA I, redactează în maximum ½ de pagină, un scurt eseu privind
opinia ta cu privire la importanţa disciplinei cultură civică, avînd în vedere:
- la ce te ajută informaţia în viaţă?
- respecţi pe cei din jurul tău? eşti respecţat?
- te-ai gândit la ce vei face când vei intra în viaţa profesională?
20p

1
BAREM DE NOTARE ŞI DE EVALUARE

PARTEA I – 40p
I- Câte 5p pentru identificarea a trei scopuri ale culturii civice, din textul menţionat (3x5p=15p);
II- Câte 5p pentru menţionarea a oricăror trei forme ale discriminării (3x5p=15p);
III- câte 5p pentru precizarea a două acte de identitate (2x5p=10p);
PARTEA a-II-a – 50p
I. 1- 10p pentru propria înţelegere a termenului sclav - 10p;
2- 10p pentru redactarea unui răspuns pertinent pornind de la exemple date de elev; 7p pentru prezentarea
unei idei, folosind exemple concrete; 4p pentru încercarea de a rezolva cerinţa;
3- 10p pentru comentarea, succintă, pertinentă şi coerentă a exemplului dat de elev; 7p pentru comentarea
schematizată; 4p pentru redactarea unui text despre cerinţa respectivă, fără a se constitui într-un punct de vedere;
II. 20p repartizate astfel:
- 5p pentru redactarea unor exemple clare, concise, privind rolul informaţiei;
- 5p pentru comentarea pertinentă, precisă a unor componente civice de care oamenii trebuie să dea
dovadă;
- 5p pentru formularea unui răspuns clar, concis, exemplificat;
- 3p pentru modul general de prezentare- structură-relaţia între problemele prezentate-claritatea
exprimării;
- 2p pentru respectarea limitei de spaţiu;

MATRICEA DE SPECIFICAŢIE
COMPETENŢE 1.1 4.2 5.3. 5.4.

CONŢINUTURI
VIAŢA ÎN X X X X
SOCIETATE:
PERSOANA.
UNICITATEA ŞI
DEMNITATEA
OMULUI

Competenţele specifice sunt preluate din Programa şcolară pentru Cultură Civică – clasa a-VII-a, aprobată prin
O.M.E.C.I. nr. 5097/09.09.2009- Anexa nr.3.
1.1. Utilizarea corectă a termenelor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte;
4.2. Evaluarea unor situaţii concrete de încălcare a demnităţii persoanei din perspectiva drepturilor omului;
5.3. Aplicarea unor valori şi principii democratice în situaţii concrete de viaţă;
5.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participare civică şi pentru exercitarea calităţii de cetăţean;