Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Istorie
Clasa a VI-a

Numele şi prenumele elevului: .................................................................................


Data susţinerii testului: ....................................................

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I_________________________________________________________________(40 de puncte)

A. Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:

I.”Callatis este o colonie a heracleoţilor, II.”Avem o Constituţie care nu ia nimic din legile altora, ba
întemeiată în urma unui răspuns dat de un mai degrabă – în loc să-i imităm pe alţii – noi le suntem
oracol … Cetatea Tomis a fost colonizată de pildă. Se numeşte democraţie, pentru că orânduirea aceasta
milesieni … Vine oraşul Histria, care-şi nu este în interesul celor puţini, ci în interesul celor mulţi ...
trage numele de la fluviul aflat acolo.” susţin că statul nostru este o şcoală pentru Elada ....”

(Pseudo-Scymnos, Descrierea pământului) (Tucidide, Războiul peloponesiac)

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaţiile din surse:

1. Evenimentele prezentate în sursa I se desfăşoară în:


a) Grecia b) Dobrogea c) Dacia
10 puncte

2. Evenimentele descrise în sursa II se desfăşoară:


a) în secolul VI î.Hr. b) în secolul V î.Hr. c) în secolul IV î.Hr.
10 puncte

3. Termenul Elada din sursa II desemnează:


a) grecii din Atena b) grecii din polisuri c) grecii de peste mări
10 puncte

4. Organizarea grecilor se numea democraţie deoarece:


a) Nu se inspira din legile altor popoare
b) Reprezenta un model pentru alte popoare
c) Urmărea interesele poporului
10 puncte

1
PARTEA a II-a_____________________________________________________________(50 de puncte)
Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:
A. „Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, Burebista l-a înălţat atât de mult
prin exerciţii, prin abţinere de la vin şi ascultare faţă de porunci, încât în câţiva ani a făurit un stat
puternic şi a supus geţilor cea mai mare parte din populaţiile vecine. Ba încă a ajuns să fie de temut şi de
romani. Căci trecând plin de îndrăzneală Dunărea şi jefuind Tracia, până la Macedonia şi Iliria, a pustiit
pe celţii care erau amestecaţi cu tracii şi cu ilirii. Spre a ţine sub ascultare poporul, el şi-a luat ajutor pe
Deceneu.”
(Strabon, Geografia)
B. “După ce zăbovi un timp la Roma, Traian porni cu oaste împotriva dacilor. Cugeta la cele săvârşite de
aceştia şi era copleşit când se gândea la sumele de bani pe care romanii trebuie să le plătească în fiecare
an. Vedea apoi că puterea şi îngâmfarea dacilor sporesc necontenit. Când află de expediţia lui, Decebal
fu cuprins de spaimă, căci înţelegea bine că mai înainte biruise nu pe romani, ci pe Domiţian, iar de data
aceasta va trebui să lupte cu romanii, şi cu împăratul Traian. După ce sosi la Istru, Traian îi trecu pe
romani dincolo cu corăbiile împotriva dacilor. Traian dădu lupta cu ei, îşi văzu răniţi mulţi dintre ai săi şi
ucise mulţi duşmani.”
(Dio Cassius, Istoria romană)
1. Comparaţi informaţiile din cele două surse şi scrieţi două asemănări şi două deosebiri privind acţiunile
celor doi conducători:
Asemănări
Informaţia 1: ____________________________________________________________________________

Informaţia 2: ____________________________________________________________________________

Deosebiri:
Informaţia 1: ____________________________________________________________________________

Informaţia 2: ____________________________________________________________________________
30 puncte
2. Scrieţi două informaţii din sursa A şi două informaţii din sursa B care să ilustreze organizarea statelor în
antichitate.

Sursa A a. _____________________________________________________________________________

b. _____________________________________________________________________________

Sursa B a. _____________________________________________________________________________

b. _____________________________________________________________________________
20 puncte