Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE INIŢALĂ

Disciplina Istorie
Clasa a VI-a

Numele şi prenumele elevului:...............................................................................................


Data susţinerii testului:..........................................................................................................

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

PARTEA I (40 de puncte)


A. Citiţi, cu atenţie, următoarele trei surse istorice:

I. ,, Alexandru cel Mare a murit… la vârsta de 32 de ani şi opt luni. A domnit între 334-324 î. Hr.
Era un bărbat cu o statură foarte frumoasă, foarte viguros, foarte ager şi îndrăzneţ ca nimeni altul;
căuta cu patimă orice prilej de slavă şi se avânta nebuneşte în mijlocul primejdiei. Singurul lucru care
îi făcea imensă plăcere era lauda… Se pricepea de minune să înduiască oastea, să o înzestreze cu arme
şi cu echipament. Şi mai avea darul de a şti cum să-şi îmbarbăteze oamenii, umplându-le cugetele de
nădejde şi spulberând frica din ei, în momente grele, prin exemplul propriei îndrăzneli.”
(Arianus, Expediţia lui Alexandru Macedon în Asia)

II. ,,Alexandru a cucerit Imperiul Persan. El voia să elibereze cetăţile greceşti din Asia Mică
dar mai ales să realizeze fapte eroice, comparabile cu cele ale lui Ahile şi să pună stăpânire pe
bogăţiile regelui persan. Antrenând pe greci şi macedoneni în expediţii războinice lungi şi
grele în Asia şi Africa, voia să reînvie vremurile legendare, homerice, de mult apuse. După
cucerire, arhitectura, arta şi gândirea greacă au pătruns în cele mai îndepărtate provincii ale
Orientului.”
(coord. M. Rangu, Caiet de aplicaţii practice la istorie, clasa a V-a, Suceava, 2008)

III. „ Pe timpul scurtei sale domnii, Alexandru Macedon a construit minunate oraşe, cel mai vestit
fiind Alexandria din Egipt, a înfiinţat biblioteci, muzee, a fost primul care a construit o grădină
zoologică, la îndemnul profesorului său, Aristotel. Cel mai important a fost răspândirea culturii şi
civilizaţiei greceşti printre popoarele persane” ( V. Bălăţoiu, C. Vlad , Ghidul profesorului de
istorie pentru clasa a V-a, Ed. ALL EDUCAŢIONAL, 1999)

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaţiile din surse:

1. Cel mai vestit oraş construit de Alexandru Macedon era Alexandria din:
a. Egipt b. Africa c. Grecia 4 puncte
2. Evenimentele prezentate în sursele II şi III prezintă răspândirea culturii greceşti în:
a. Occident b. Orient c. Mesopotamia 4 puncte
3. Câţi ani a domnit Alexandru cel Mare:
a. 32 b. 20 c. 10 4 puncte
4. Cel mai celebru profesor a lui Alexandru Macedon a fost:
a. Ahile b. Aristotel c. Filip al II-lea 4 puncte
5. Portretul fizic şi moral a lui Alexandru cel Mare este ilustrat în sursa:
a. I b. II c. III 4 puncte
B. Stabiliţi corespondenţa între cele două coloane care prezintă vechile popoare ale
Orientului Antic şi zonele lor de apariţie: 20 puncte

1. Asirieni a. Fluviul Galben


2. Chinezi b. Valea Nilului
3. Egipteni c. Valea Indusului
4. Indieni d. Valea Tigrului şi Eufrat
5. Evrei e. Pod. Iranului
6. Perşi f. Valea Iordanului
7. Hitiţi g. Pod. Anatoliei
8. Fenicieni h. Estul M. Mediterane
1......; 2.....; 3......; 4......; 5.....; 6....; 7......; 8...... .
PARTEA a II-a (50 de puncte)

Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:

A. „ O faptă mai deosebită a lui Solon este suprimarea datoriilor, prin care a întărit mai ales libertatea
cetăţenilor. Într-adevăr nu-i de nici un folos libertatea pentru săraci, dacă datoriile le-o smulge şi
tocmai acolo unde se pare că cetăţenii se bucură de libertate, fiind puşi să judece şi să conducă şi să
vorbească, ei sunt sclavii celor bogaţi, de la care primesc porunci şi cărora le slujesc. Dar mai mult
decât asta, deşi după orice ştergere de datorii urmează o răscoală, Solon – ca şi când s-ar fi servit de
un leac îndrăzneţ, dar şi puternic – a destrămat la timp şi răscoala, înfrângând urâta faimă şi
învinuirile aduse măsurii prin virtutea şi bunul său renume. Din întregul curs al activităţii sale
politice, la început Solon a fost mai strălucit, căci el a condus şi n-a urmat pe nimeni, şi după propriile
sale socotinţe, nu împreună cu alţii, a săvârşit cele mai multe şi mai mari fapte obşteşti, dar la sfârşit
Poplicola a fost norocos şi de invidiat. Solon, de îndată ce a dat legile sale, lăsându-le pe table de
lemn şi în scrierile sale fără ajutor, a plecat, îndepărtându-se de Atena, pe când Poplicola rămânând şi
conducând şi chivernisind cetatea a aşezat legile sale şi le-a pus pe o temelie trainică, ferită de
zbucium.” ( Plutarh, Vieţi paralele )

1. Scrieţi, din sursa A, două informaţii între care există relaţie de cauzalitate. 8 puncte
cauza:.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
urmarea/ consecinţa:.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2. Prezentaţi faptele lui Solon utilizând două informaţii din sursa A. 14 puncte
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

B. „Avem o constituţie care nu ia nimic din legile altora, ba mai degrabă – în loc să-i imităm pe alţii – noi
le suntem pildă. Se numeşte democraţie, pentru că orânduirea aceasta nu este în interesul celor puţini, ci
în al celor mulţi. În neînţelegerile dintre particulari, legea este egală pentru toţi. Cât priveşte dregătoriile,
pe fiecare noi îl preţuim pentru îndeletnicirile obşteşti, potrivit meritului care i-a făcut faima, şi nu potrivit
categoriei sociale căreia îi aparţine, ci doar virtuţii lui. Omul nevoiaş nu este împiedicat, prin aceea că nu
are un nume vestit, de a înfăptui vreun bine cetăţii[…]. La noi, aceeaşi oameni pot să se îngrijească şi de
interesele lor, şi de treburile obşteşti. Ba chiar, unii dintre cei, a căror îndeletnicire de căpetenie este
munca, se pricep, totuşi, destul de bine să cârmuiască cetatea. Numai noi îl socotim pe bărbatul fără
activitate obştească nu un om paşnic, ci chiar un om nefolositor.” ( Tucidide, Războiul Peloponesiac )
3. Scrieţi, din sursa B, două informaţii între care există relaţie de cauzalitate. 8 puncte

cauza:............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
urmarea/ consecinţa:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

4. Regimul politic atenian a fost superior altor regimuri politice din acea perioadă. Susţineţi
acest punct de vedere cu două informaţii din sursa A şi cu două informaţii din sursa B.
20 puncte

Sursa A
a. .................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....
b.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Sursa B
a.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

b.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat pentru test la 10.

PARTEA I (40 de puncte)

A. Câte 4 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri: 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – b; 5-a.


(4p.x5= 20 puncte)
B. Câte 2,5 puncte pentru stabilirea următoarelor corespondenţe: 1-d; 2-a; 3-b; 4-c; 5-f; 6-e;
7-h; 8-g.
(2, 5p.x4= 20 de puncte)
PARTEA a II-a (50 de puncte)

1. Câte 4 puncte pentru scrierea, din sursa A, a oricăror două informaţii între care există
relaţie de cauzalitate
(4p.x2= 8 puncte)
2. - 6 puncte pentru prezentarea faptelor lui Solon ;
- Câte 4 puncte pentru utilizarea oricăror două informaţii din sursa A, care ilustrează
măsurile lui Solon. (4p.x2= 8 puncte)
Total: 14 puncte(6p.+8p.)
3. Câte 4 puncte pentru scrierea, din sursa B, a oricăror două informaţii între care există
relaţie de cauzalitate
(4p.x2= 8 puncte)
4. Câte 5 puncte pentru susţinerea punctului de vedere cu oricare două informaţii din sursa A
şi cu oricare două informaţii din sursa B.
(5p.x4= 20 de puncte)
MATRICEA DE SPECIFICAŢIE

CLASA a VI-a, ISTORIE

1.1 Utilizarea 3.3 Localizarea 3.5 Stabilirea 3.6 Utilizarea 4.2 Utilizarea
COMPETENŢE termenilor în timp şi în unor informaţiilor surselor
specifici spaţiu a faptelor asemănări şi a istorice istorice în
cronologiei, istorice din unor deosebiri selectate dintr- vederea
Preistoriei şi Antichitate, pe între o sursă ilustrării
epocii antice, baza surselor civilizaţiile istorică, într-o unui fapt
în diferite istorice. Antichităţii, pe expunere istoric.
situaţii de baza surselor scrisă, sau
comunicare istorice date. orală.
Conţinuturi scrisă sau
orala.
Popoarele X X X
Orientului
Antic
Lumea greacă X X X
în secolul al V-
lea
Pericle şi X X X
epoca sa
Alexandru cel X X
Mare

S-ar putea să vă placă și