P. 1
Test de Evaluare Initala Istorie Vi

Test de Evaluare Initala Istorie Vi

|Views: 4,634|Likes:
Published by Emil Dragotă

More info:

Published by: Emil Dragotă on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2015

pdf

text

original

TEST DE EVALUARE INIŢALĂ

Anul şcolar 2011-2012
Disciplina Istorie
lasa a VI-a
Nu!ele şi prenu!ele ele"ului#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Data sus%inerii testului#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 0 de minute.
&ARTEA I '(0 )e puncte*
A$ iti%i+ cu aten%ie+ ur!,toarele trei surse istorice#
I. ,, Ale-an)ru cel .are a murit… la vârsta de 32 de ani şi opt luni. A domnit între 334-324 î. Hr.
Era un bărbat u o statură !oarte !rumoasă, !oarte vi"uros, !oarte a"er şi îndră#ne$ a nimeni altul%
ăuta u patimă orie prile& de slavă şi se avânta nebuneşte în mi&loul prime&diei. 'in"urul luru are
îi !ăea imensă plăere era lauda… 'e priepea de minune să înduiasă oastea, să o în#estre#e u arme
şi u e(ipament. )i mai avea darul de a şti um să-şi îmbarbăte#e oamenii, umplându-le u"etele de
năde&de şi spulberând !ria din ei, în momente "rele, prin e*emplul propriei îndră#neli.+
,Arianus, Expediţia lui Alexandru Macedon în Asia)
II. ,,Ale-an)ru a uerit -mperiul .ersan. El voia să elibere#e etă$ile "reeşti din Asia /iă
dar mai ales să reali#e#e !apte eroie, omparabile u ele ale lui A(ile şi să pună stăpânire pe
bo"ă$iile re"elui persan. Antrenând pe "rei şi maedoneni în e*pedi$ii ră#boinie lun"i şi
"rele în Asia şi A!ria, voia să reînvie vremurile le"endare, (omerie, de mult apuse. 0upă
uerire, ar(itetura, arta şi "ândirea "reaă au pătruns în ele mai îndepărtate provinii ale
1rientului.+
(oord. /. 2an"u, Caiet de aplicaţii practice la istorie, clasa a V-a, 'ueava, 2334)
III$ / .e timpul surtei sale domnii, Ale-an)ru .ace)on a onstruit minunate oraşe, el mai vestit
!iind Ale*andria din E"ipt, a în!iin$at bibliotei, mu#ee, a !ost primul are a onstruit o "rădină
#oolo"iă, la îndemnul pro!esorului său, Aristotel. 5el mai important a !ost răspândirea ulturii şi
ivili#a$iei "reeşti printre popoarele persane+ , 6. 7ălă$oiu, 5. 6lad, Ghidul profesorului de
istorie pentru clasa a V-a, Ed. A88 E095A:-1;A8, <===)
0ncercui%i litera corespun1,toare r,spunsului corect+ utili12n) in3or!a%iile )in surse>
1$ 5el mai vestit oraş onstruit de Ale*andru /aedon era Ale*andria din>
a. E"ipt b. A!ria . ?reia ( puncte
2$ Evenimentele pre#entate în sursele II şi III pre#intă răspândirea ulturii "reeşti în>
a. 1ident b. 1rient . /esopotamia ( puncte
4$ 5â$i ani a domnit Ale*andru el /are>
a. 32 b. 23 . <3 ( puncte
($ 5el mai elebru pro!esor a lui Ale*andru /aedon a !ost>
a. A(ile b. Aristotel . @ilip al ---lea ( puncte
5$ .ortretul !i#i şi moral a lui Ale*andru el /are este ilustrat în sursa>
a. - b. -- . --- ( puncte
6$ Sta7ili%i corespon)en%a 8ntre cele )ou, coloane care pre1int, "ec9ile popoare ale
:rientului Antic şi 1onele lor )e apari%ie# 20 puncte
<. Asirieni a. @luviul ?alben
2. 5(ine#i b. 6alea ;ilului
3. E"ipteni . 6alea -ndusului
4. -ndieni d. 6alea Ai"rului şi Eu!rat
B. Evrei e. .od. -ranului
C. .erşi !. 6alea -ordanului
D. Hiti$i ". .od. Anatoliei
4. @eniieni (. Estul /. /editerane
<......% 2.....% 3......% 4......% B.....% C....% D......% 4...... .
&ARTEA a II-a '50 )e puncte*
iti%i+ cu aten%ie+ ur!,toarele surse istorice#
A$ „ 1 !aptă mai deosebită a lui 'olon este suprimarea datoriilor, prin are a întărit mai ales libertatea
etă$enilor. Entr-adevăr nu-i de nii un !olos libertatea pentru sărai, daă datoriile le-o smul"e şi
tomai aolo unde se pare ă etă$enii se buură de libertate, !iind puşi să &udee şi să onduă şi să
vorbeasă, ei sunt slavii elor bo"a$i, de la are primes poruni şi ărora le slu&es. 0ar mai mult
deât asta, deşi după orie şter"ere de datorii urmea#ă o răsoală, 'olon F a şi ând s-ar !i servit de
un lea îndră#ne$, dar şi puterni F a destrămat la timp şi răsoala, în!rân"ând urâta !aimă şi
învinuirile aduse măsurii prin virtutea şi bunul său renume. 0in între"ul urs al ativită$ii sale
politie, la îneput 'olon a !ost mai străluit, ăi el a ondus şi n-a urmat pe nimeni, şi după propriile
sale sootin$e, nu împreună u al$ii, a săvârşit ele mai multe şi mai mari !apte obşteşti, dar la s!ârşit
.opliola a !ost noroos şi de invidiat. 'olon, de îndată e a dat le"ile sale, lăsându-le pe table de
lemn şi în srierile sale !ără a&utor, a pleat, îndepărtându-se de Atena, pe ând .opliola rămânând şi
onduând şi (ivernisind etatea a aşe#at le"ile sale şi le-a pus pe o temelie trainiă, !erită de
#buium.+
, .lutar(, Vieţi paralele G

1$ 'rie$i, din sursa A, două in!orma$ii între are e*istă rela$ie de au#alitate. ; puncte
au#a>.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
urmareaH onsein$a>.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2$ .re#enta$i !aptele lui 'olon utili#ând două in!orma$ii din sursa A. 1( puncte
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
B. IAvem o onstitu$ie are nu ia nimi din le"ile altora, ba mai de"rabă F în lo să-i imităm pe al$ii F noi
le suntem pildă. 'e numeşte )e!ocra%ie, pentru ă orânduirea aeasta nu este în interesul elor pu$ini, i
în al elor mul$i. En neîn$ele"erile dintre partiulari, le"ea este e"ală pentru to$i. 5ât priveşte dre"ătoriile,
pe !ieare noi îl pre$uim pentru îndeletniirile obşteşti, potrivit meritului are i-a !ăut !aima, şi nu potrivit
ate"oriei soiale ăreia îi apar$ine, i doar virtu$ii lui. 1mul nevoiaş nu este împiediat, prin aeea ă nu
are un nume vestit, de a în!ăptui vreun bine etă$iiJ…K. 8a noi, aeeaşi oameni pot să se în"ri&easă şi de
interesele lor, şi de treburile obşteşti. 7a (iar, unii dintre ei, a ăror îndeletniire de ăpetenie este
muna, se priep, totuşi, destul de bine să ârmuiasă etatea. ;umai noi îl sootim pe bărbatul !ără
ativitate obşteasă nu un om paşni, i (iar un om ne!olositor.+ , Auidide, Ră!oiul "eloponesiac G
4$ 'rie$i, din sursa 6, două in!orma$ii între are e*istă rela$ie de au#alitate. ; puncte
au#a>............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
urmareaH onsein$a>.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
($ 2e"imul politi atenian a !ost superior altor re"imuri politie din aea perioadă. 'us$ine$i
aest punt de vedere u două in!orma$ii din sursa A şi u două in!orma$ii din sursa 6.
20 puncte
Sursa A
a. .................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....
b.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Sursa 6
a.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
6ARE. DE EVALUARE <I DE N:TARE
• Se punctea1, oricare alte 3or!ul,ri= !o)alit,%i )e re1ol"are corect, a cerin%elor$
• Nu se acor), puncta>e inter!e)iare+ altele )ec2t cele preci1ate e-plicit prin 7are!$ Nu
se acor), 3rac%iuni )e punct$
• Se acor), 10 puncte )in o3iciu$ Nota 3inal, se calculea1, prin 8!p,r%irea puncta>ului
total acor)at pentru test la 10$
&ARTEA I '(0 )e puncte*
A$ 5âte ( puncte pentru !ieare dintre următoarele răspunsuri> < F a% 2 F b% 3 F % 4 F b% B-a.
,(p$-5? 20 puncteG
6$ 5âte 2+5 puncte pentru stabilirea următoarelor oresponden$e> <-d% 2-a% 3-b% 4-% B-!% C-e%
D-(% 4-".
,2+ 5p$-(? 20 )e puncteG
&ARTEA a II-a '50 )e puncte*
<. 5âte ( puncte pentru srierea, din sursa A, a oriăror două in!orma$ii între are e*istă
rela$ie de au#alitate
,(p$-2? ; puncteG
2. - @ puncte pentru pre#entarea !aptelor lui 'olon %
- 5âte ( puncte pentru utili#area oriăror două in!orma$ii din sursa A, are ilustrea#ă
măsurile lui 'olon. ,(p$-2? ; puncteG
Total# 1( puncte'@p$A;p$*
3. 5âte ( puncte pentru srierea, din sursa 6, a oriăror două in!orma$ii între are e*istă
rela$ie de au#alitate
,(p$-2? ; puncteG
4. 5âte 5 puncte pentru sus$inerea puntului de vedere u oriare două in!orma$ii din sursa A
şi u oriare două in!orma$ii din sursa 6.
,5p$-(? 20 )e puncteG
.ATRIEA DE S&EIBIAŢIE
LASA a VI-a+ IST:RIE
:.&ETENŢE
on%inuturi
1$1 Utili1area
ter!enilor
speci3ici
cronoloCiei+
&reistoriei şi
epocii antice+
8n )i3erite
situa%ii )e
co!unicare
scris, sau
orala$
4$4 Locali1area
8n ti!p şi 8n
spa%iu a 3aptelor
istorice )in
Antic9itate+ pe
7a1a surselor
istorice$
4$5 Sta7ilirea
unor
ase!,n,ri şi a
unor )eose7iri
8ntre
ci"ili1a%iile
Antic9it,%ii+ pe
7a1a surselor
istorice )ate$
4$@ Utili1area
in3or!a%iilor
istorice
selectate )intr-
o surs,
istoric,+ 8ntr-o
e-punere
scris,+ sau
oral,$
($2 Utili1area
surselor
istorice 8n
"e)erea
ilustr,rii
unui 3apt
istoric$
&opoarele
:rientului
Antic
D D D
Lu!ea Creac,
8n secolul al V-
lea
D D D
&ericle şi
epoca sa
D D D
Ale-an)ru cel
.are
D D

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->