TEST DE EVALUARE INIŢALĂ

Anul şcolar 2011-2012
Disciplina Istorie
Clasa a VII-a
Numele şi prenumele elevului:...............................................................................................
Data susţinerii testului:..........................................................................................................
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă
90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I
A. Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:

(40 de puncte)

I. ,,De ici, de colo, de pretudindeni creştea numǎrul cruciaţilor, şi… întreaga lume se afla în
fierbere, era zguduitǎ sau mai degrabǎ pǎrea cǎ se transformǎ în vederea acestei expediţii.
Francii apuseni au putut fi uşor convinşi sǎ-şi pǎrǎseascǎ ogoarele, cǎci timp de câţiva ani
Franţa fusese greu lovitǎ, când de viscole, când de foamete. Norodul sau oamenii singuratici
din alte neamuri mǎrturiseau cǎ, la chemarea apostolicǎ, unii fuseserǎ îndemnaţi sǎ meargǎ pe
,,pǎmântul fǎgǎduinţei” de cǎtre prooroci iviţi printere ei sau prin semne cereşti, iar alţii de
anumite necazuri sǎ facǎ asemenea legǎminte.” (Frutolf, Cronica universalǎ, cca 1130)
II. ,,…Prefer sǎ-mi pun viaţa în pericol pentru a elibera locurile sfinte (Ierusalimul), decât sǎ
command universului. Veniţi, fii ai lui Cristos, şi mǎ veţi vedea în fruntea voastrǎ… Crucea
care va strǎluci pe armele şi stindardele voastre… sǎ vǎ aminteascǎ fǎrǎ încetare cǎ Iisus
Cristos a murit pentru voi şi cǎ voi trebuie sǎ muriţi pentru El.”
(Apelul papei Urban al II-lea către cruciaţi)
III. „ Expediţie militară a creştinilor împotriva statelor musulmane (uneori împotriva
ereticilor), pentru eliberarea „Locurilor Sfinte”(Palestina şi Siria). Au fost organizate 8
cruciade clasice (1096-1270), cele mai importante fiind prima (1096-1099), a treia (11891192) şi a patra (1202-1204).” (Ghe. Boldişor, M. Strugariu, A. Vasiliu, Dicţionar de
termeni, personalităţi, evenimente istorice: elemente de cronologie, Iaşi, 2009)
Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaţiile din surse:
1. Câte cruciade clasice au fost:
a. 4 b. 8 c. 10
4 puncte
2. Evenimentele prezentate în sursele I, II şi III se desfăsoară între secolele:
a. XI-XIII b. XI-XII c. XI-XIV
4 puncte
3. Ce doreau cruciaţii să elibereze:
a. „Pământul făgăduinţei” b. Franţa c. „Locurile Sfinte”
4 puncte
4. La îndemnul cărui papa a fost organizată prima cruciadă:
a. Urban al II-lea b. Grigore al III-lea c. Inocenţiu al III-lea
4 puncte
5. Motivaţia principală a participării masive la aceste expediţii este ilustrată în sursa:
a. II b. I c. III
4 puncte
B. Stabiliţi corespondenţa între cele două coloane:
20 puncte
1. Cristofor Columb
2. Bartolomeo Diaz

a. Înconjurul Pământului
b. Capul Bunei Speranţe

3. Fernando Magellan
c. Descoperirea Americii
4. Vasco da Gama
d. Sudul Africii
1......; 2.....; 3......; 4...... .
PARTEA a II-a

(50 de puncte)

Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:
A. „ Revoluţia franceză (1789-1799) a fost un eveniment major al epocii moderne, care a dus la
răsturnarea Vechiului Regim şi la instaurarea unei noi ordini politice şi sociale în Franţa.
Monarhia franceză era o monarhie absolută, nu una despotică, adică nu acţiona în manieră arbitrară
şi ilegală. Regele era împiedicat de legile şi cutumele regatului său şi existau multe organisme
independente, cum era Adunarea Clerului, care aveau drepturi şi privilegii în care regele nu putea
interveni, întrucât erau garantate de lege. Regele emitea legi după consultarea consilierilor săi, deşi nu
era obligat să le accepte opinia. Parlamentele provinciale şi stările locale limitau, de asemenea,
puterea regală. Franţa a experimentat toate sistemele de guvernare trecând succesiv de la monarhia
absolută, bazată pe principiul de drept divin, la monarhia constituţională, după model britanic, în care
domină principiul „regele domneşte, dar nu guvernează”, apoi la republică. Aceasta avea la bază, în
teorie, libertatea şi egalitatea tuturor cetăţenilor. Revoluţia franceză este evenimentul care a marcat
totodată în istoria Franţei, trecerea la epoca modernă. Perioada revoluţionară începe în 1789, cu
reunirea Adunării Stărilor Generale şi căderea Bastiliei, şi se termină în 1799, cu lovitura de stat din
18 Brumar a lui Napoleon Bonaparte. Ideile liberale şi naţionale propovăduite de Revoluţia franceză
s-au răspândit în toată Europa, având ca efect intensificarea luptei naţiunilor asuprite împotriva
dominaţiei
străine.”
(Wikipedia)
„ Napoleon face adevărata istorie a Revoluţiei franceze. Un om a refăcut ordinea naturală,
punând parul pe haimanalele de pe uliţă. Când a fost întrebat cum îşi explică intrarea armatelor sale în
Ţările de Jos ca pe bulevard, în timp ce regii Franţei se opinteau la ele zadarnic, Napoleon a răspuns:
N-au intrat armatele Franţei, ci ideile revoluţionare de pe drapel! Începuse o nouă filozofie a istoriei,
cu Napoleon.”
(Petre Ţuţea)
1. Scrieţi, din sursa A, două informaţii între care există relaţie de cauzalitate.
8 puncte
cauza:.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
urmarea/ consecinţa:.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Prezentaţi sistemele de guvernare pe care le-a experimentat Franţa, utilizând două informaţii din
sursa A.
14 puncte
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

B. „Napoleon Bonaparte a fost un lider politic şi militar al Franţei, ale cărui acţiuni au influenţat
puternic politica europeană de la începutul secolului al XIX-lea. Născut în Corsica şi specializat pe
profilul de ofiţer de artilerie în Franţa continentală, Bonaparte a devenit cunoscut în timpul Primei
Republici Franceze şi a condus campanii reuşite împotriva Primei şi celei de-a Doua Coaliţii, care
luptau împotriva Franţei. În 1799 a organizat o lovitură de stat şi s-a proclamat Prim Consul; cinci ani
mai târziu s-a încoronat ca Împărat al francezilor. În prima decadă a secolului al XIX-lea a opus
armatele Imperiului Francez împotriva fiecări puteri majore europene şi a dominat Europa
continentală printr-o serie de victorii militare. A menţinut sfera de influenţă a Franţei prin constituirea

unor alianţe extensive. (...) Invazia franceză a Rusiei din 1812 a marcat un punct de cotitură în
destinul lui Napoleon. Marea sa Armată a suferit pierderi covârşitoare în timpul campaniei şi nu s-a
recuperat niciodată pe deplin. În 1813, a Şasea Coaliţie l-a înfrânt la Leipzig; în anul următor Coaliţia
a invadat Franţa, l-a forţat pe Napoleon să abdice şi l-a exilat pe insula Elba. În mai puţin de un an, a
scăpat de pe Elba şi s-a întors la putere, însă a fost învins în bătălia de la Waterloo din iunie 1815.
Napoleon şi-a petrecut ultimii şase ani ai vieţii sub supraveghere britanică pe insula Sfânta Elena.”
(Wikipedia)

3. Scrieţi, din sursa B, două informaţii între care există relaţie de cauzalitate.
8 puncte
cauza:............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
urmarea/ consecinţa:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. Napoleon Bonaparte a fost o personalitate excepţională care a marcat istoria Franţei, dar şi
istoria Europei. Susţineţi acest punct de vedere cu două informaţii din sursa A şi cu două
informaţii din sursa B.
20 puncte
Sursa A
a. .................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....
b.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Sursa B
a.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat pentru test la 10.
PARTEA I

(40 de puncte)

A. Câte 4 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri: 1 – c; 2 – a; 3 – c; 4 – a; 5-b.
(4p.x5= 20 puncte)
B. Câte 5 puncte pentru stabilirea următoarelor corespondenţe: 1-c; 2-d; 3-a; 4-b.
(5p.x4= 20 de puncte)
PARTEA a II-a
(50 de puncte)
1. Câte 4 puncte pentru scrierea, din sursa A, a oricăror două informaţii între care există
relaţie de cauzalitate
(4p.x2= 8 puncte)
2. - 6 puncte pentru prezentarea sistemelor de guvernare din Franţa ;
- Câte 4 puncte pentru utilizarea oricăror două informaţii din sursa A, care ilustrează
sistemele de guvernare din Franţa.
(4p.x2= 8 puncte)
Total: 14 puncte(6p.+8p.)
3. Câte 4 puncte pentru scrierea, din sursa B, a oricăror două informaţii între care există
relaţue de cauzalitate
(4p.x2= 8 puncte)
4. Câte 5 puncte pentru susţinerea punctului de vedere cu oricare două informaţii din sursa A
şi cu oricare două informaţii din sursa B.
(5p.x4= 20 de puncte)

MATRICEA DE SPECIFICAŢIE
CLASA a VII-a, ISTORIE
COMPETENŢE

Conţinuturi

Cruciadele
Principalele
descoperiri
geografice şi
consecinţele lor
Revoluţia din
Franţa
Napoleon
Bonaparte

1.1 Utilizarea
termenilor
istorici
specifici
Evului Mediu
în diferite
situaţii de
comunicare
scrisă sau
orala.
1.2 Utilizarea
termenilor
istorici
specifici
Epocii
Moderne în
diferite
situaţii de
comunicare
scrisă sau
orala.

X
X

3.2 Descrierea
unui fapt istoric
din Evul Mediu,
utilizând
informaţii din
surse istorice,
cunoscute sau la
prima vedere.

X
X

3.5 . Descrierea
unui fapt
istoric de la
sfârşitul Evul
Mediu şi din
Epoca
Modernă,
utilizând
informaţii din
surse istorice,
cunoscute sau
la prima
vedere.

3.6 .
Compararea
informaţiilor
din surse
istorice
referitoare la
un aspect al
civilizaţiilor de
la sfârşitul
Evului Mediu
şi din Epoca
Modernă, în
vederea
stabilirii unor
asemănări şi a
unor deosebiri.

4.2
Realizarea
de
comparaţii
referitoare la
fapte istorice,
utilizând
informaţii
din medii
non-formale.

X
X

X

X

X

X

X

X