P. 1
Test de Evaluare Initala Istorie Vii

Test de Evaluare Initala Istorie Vii

|Views: 1,967|Likes:
Published by Emil Dragotă

More info:

Published by: Emil Dragotă on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

pdf

text

original

TEST DE EVALUARE INIŢALĂ

Anul şcolar 2011-2012
Disciplina Istorie
lasa a VII-a
Nu!ele şi prenu!ele ele"ului#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Data sus%inerii testului#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă
90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de ! de minute.
&ARTEA I '(0 )e puncte*
A$ iti%i+ cu aten%ie+ ur!,toarele surse istorice#
I. ,,De ici, de colo, de pretudindeni creştea numǎrul cruciaţilor, şi… întreaga lume se afla în
fierbere, era zguduitǎ sau mai degrabǎ pǎrea cǎ se transformǎ în vederea acestei expediţii.
Francii apuseni au putut fi uşor convinşi sǎşi pǎrǎseascǎ ogoarele, cǎci timp de c!ţiva ani
Franţa fusese greu lovitǎ, c!nd de viscole, c!nd de foamete. "orodul sau oamenii singuratici
din alte neamuri mǎrturiseau cǎ, la c#emarea apostolicǎ, unii fuseserǎ îndemnaţi sǎ meargǎ pe
,,pǎmântul fǎgǎduinţei” de cǎtre prooroci iviţi printere ei sau prin semne cereşti, iar alţii de
anumite necazuri sǎ facǎ asemenea legǎminte.$ %-rutol.+ "ronica universal#+ cca 11/0&
II. ,,…'refer sǎmi pun viaţa în pericol pentru a elibera locurile sfinte %(erusalimul&, dec!t sǎ
command universului. )eniţi, fii ai lui *ristos, şi mǎ veţi vedea în fruntea voastrǎ… *rucea
care va strǎluci pe armele şi stindardele voastre… sǎ vǎ aminteascǎ fǎrǎ încetare cǎ (isus
*ristos a murit pentru voi şi cǎ voi trebuie sǎ muriţi pentru +l.$
%$pelul papei %r&an al II-lea către cruciaţi'
III$ 0 +xpediţie militar, a creştinilor împotriva statelor musulmane %uneori împotriva
ereticilor&, pentru eliberarea -.ocurilor /finte$%'alestina şi /iria&. 0u fost organizate 1
cruciade clasice %23452673&, cele mai importante fiind prima %23452344&, a treia %2214
2246& şi a patra %26362638&.$ %12e$ 3ol)işor+ 4$ Stru5ariu+ A$ Vasiliu+ Dicţionar de
termeni( personalităţi( evenimente istorice) elemente de cronolo*ie+ Iaşi+ 2006&
9ncercuiţi litera corespunz,toare r,spunsului corect, utiliz!nd informaţiile din surse:
1$ *!te cruciade clasice au fost:
a. 8 b. 1 c. 23 ( puncte
2$ +venimentele prezentate în sursele I+ II şi III se desf,soar, între secolele:
a. ;(;((( b. ;(;(( c. ;(;() ( puncte
/$ *e doreau cruciaţii s, elibereze:
a. -',m!ntul f,g,duinţei$ b. Franţa c. -.ocurile /finte$ ( puncte
($ .a îndemnul c,rui papa a fost organizat, prima cruciad,:
a. <rban al ((lea b. =rigore al (((lea c. (nocenţiu al (((lea ( puncte
7$ >otivaţia principal, a particip,rii masive la aceste expediţii este ilustrat, în sursa:
a. (( b. ( c. ((( ( puncte
3$ Sta8ili%i corespon)en%a 9ntre cele )ou, coloane# 20 puncte

2. *ristofor *olumb a. 9ncon?urul ',m!ntului
6. @artolomeo Diaz b. *apul @unei /peranţe
A. Fernando >agellan c. Descoperirea 0mericii
8. )asco da =ama d. /udul 0fricii
2......B 6.....B A......B 8...... .
&ARTEA a II-a '70 )e puncte*
*itiţi, cu atenţie, urm,toarele surse istorice:
A$ - Re"olu%ia .rance:, %27142744& a fost un eveniment ma?or al epocii moderne, care a dus la
r,sturnarea )ec#iului Cegim şi la instaurarea unei noi ordini politice şi sociale în Franţa.
>onar#ia francez, era o monar#ie absolut,, nu una despotic,, adic, nu acţiona în manier, arbitrar,
şi ilegal,. Cegele era împiedicat de legile şi cutumele regatului s,u şi existau multe organisme
independente, cum era 0dunarea *lerului, care aveau drepturi şi privilegii în care regele nu putea
interveni, întruc!t erau garantate de lege. Cegele emitea legi dup, consultarea consilierilor s,i, deşi nu
era obligat s, le accepte opinia. 'arlamentele provinciale şi st,rile locale limitau, de asemenea,
puterea regal,. Franţa a experimentat toate sistemele de guvernare trec!nd succesiv de la monar#ia
absolut,, bazat, pe principiul de drept divin, la monar#ia constituţional,, dup, model britanic, în care
domin, principiul -regele domneşte, dar nu guverneaz,$, apoi la republic,. 0ceasta avea la baz,, în
teorie, libertatea şi egalitatea tuturor cet,ţenilor. Cevoluţia francez, este evenimentul care a marcat
totodat, în istoria Franţei, trecerea la epoca modern,. 'erioada revoluţionar, începe în 2714, cu
reunirea 0dun,rii /t,rilor =enerale şi c,derea @astiliei, şi se termin, în 2744, cu lovitura de stat din
21 @rumar a lui "apoleon @onaparte. (deile liberale şi naţionale propov,duite de Cevoluţia francez,
sau r,sp!ndit în toat, +uropa, av!nd ca efect intensificarea luptei naţiunilor asuprite împotriva
dominaţiei str,ine.$
(Wikipedia)
- "apoleon face adev,rata istorie a Cevoluţiei franceze. <n om a ref,cut ordinea natural,,
pun!nd parul pe #aimanalele de pe uliţ,. *!nd a fost întrebat cum îşi explic, intrarea armatelor sale în
D,rile de Eos ca pe bulevard, în timp ce regii Franţei se opinteau la ele zadarnic, "apoleon a r,spuns:
"au intrat armatele Franţei, ci ideile revoluţionare de pe drapelF 9ncepuse o nou, filozofie a istoriei,
cu "apoleon.$ %Petre Ţuţea&

1$ /crieţi, din sursa A, dou, informaţii între care exist, relaţie de cauzalitate. ; puncte
cauza:.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
urmareaG consecinţa:.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2$ 'rezentaţi sistemele de guvernare pe care lea experimentat Franţa, utiliz!nd dou, informaţii din
sursa A. 1( puncte
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
3$ 0Napoleon 3onaparte a fost un lider politic şi militar al Franţei, ale c,rui acţiuni au influenţat
puternic politica european, de la începutul secolului al ;(;lea. ",scut în *orsica şi specializat pe
profilul de ofiţer de artilerie în Franţa continental,, @onaparte a devenit cunoscut în timpul 'rimei
Cepublici Franceze şi a condus campanii reuşite împotriva 'rimei şi celei dea Doua *oaliţii, care
luptau împotriva Franţei. 9n 2744 a organizat o lovitur, de stat şi sa proclamat 'rim *onsulB cinci ani
mai t!rziu sa încoronat ca 9mp,rat al francezilor. 9n prima decad, a secolului al ;(;lea a opus
armatele (mperiului Francez împotriva fiec,ri puteri ma?ore europene şi a dominat +uropa
continental, printro serie de victorii militare. 0 menţinut sfera de influenţ, a Franţei prin constituirea
unor alianţe extensive. %...& (nvazia francez, a Cusiei din 2126 a marcat un punct de cotitur, în
destinul lui "apoleon. >area sa 0rmat, a suferit pierderi cov!rşitoare în timpul campaniei şi nu sa
recuperat niciodat, pe deplin. 9n 212A, a Hasea *oaliţie la înfr!nt la .eipzigB în anul urm,tor *oaliţia
a invadat Franţa, la forţat pe "apoleon s, abdice şi la exilat pe insula +lba. 9n mai puţin de un an, a
sc,pat de pe +lba şi sa întors la putere, îns, a fost învins în b,t,lia de la Iaterloo din iunie 212J.
"apoleon şia petrecut ultimii şase ani ai vieţii sub supraveg#ere britanic, pe insula /f!nta +lena.$
%Wikipedia&
/$ /crieţi, din sursa 3, dou, informaţii între care exist, relaţie de cauzalitate. ; puncte
cauza:............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
urmareaG consecinţa:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
($ "apoleon @onaparte a fost o personalitate excepţional, care a marcat istoria Franţei, dar şi
istoria +uropei. /usţineţi acest punct de vedere cu dou, informaţii din sursa A şi cu dou,
informaţii din sursa 3. 20 puncte
Sursa A
a. .................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....
b.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Sursa 3
a.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3ARE4 DE EVALUARE <I DE N=TARE
• Se punctea:, oricare alte .or!ul,ri> !o)alit,%i )e re:ol"are corect, a cerin%elor$
• Nu se acor), puncta?e inter!e)iare+ altele )ec@t cele preci:ate eAplicit prin 8are!$ Nu
se acor), .rac%iuni )e punct$
• Se acor), 10 puncte )in o.iciu$ Nota .inal, se calculea:, prin 9!p,r%irea puncta?ului
total acor)at pentru test la 10$
&ARTEA I '(0 )e puncte*
A$ *!te ( puncte pentru fiecare dintre urm,toarele r,spunsuri: 2 K cB 6 K aB A K cB 8 K aB Jb.
%(p$A7B 20 puncte&
3$ *!te 7 puncte pentru stabilirea urm,toarelor corespondenţe: 2cB 6dB AaB 8b.
%7p$A(B 20 )e puncte&
&ARTEA a II-a '70 )e puncte*
2. *!te ( puncte pentru scrierea, din sursa A, a oric,ror dou, informaţii între care exist,
relaţie de cauzalitate
%(p$A2B ; puncte&
6. C puncte pentru prezentarea sistemelor de guvernare din Franţa B
*!te ( puncte pentru utilizarea oric,ror dou, informaţii din sursa A, care ilustreaz,
sistemele de guvernare din Franţa. %(p$A2B ; puncte&
Total# 1( puncte'Cp$D;p$*
A. *!te ( puncte pentru scrierea, din sursa 3, a oric,ror dou, informaţii între care exist,
relaţue de cauzalitate
%(p$A2B ; puncte&
8. *!te 7 puncte pentru susţinerea punctului de vedere cu oricare dou, informaţii din sursa A
şi cu oricare dou, informaţii din sursa 3.
%7p$A(B 20 )e puncte&
4ATRIEA DE S&EI-IAŢIE
LASA a VII-a+ IST=RIE
=4&ETENŢE


on%inuturi
1$1 Utili:area
ter!enilor
istorici
speci.ici
E"ului 4e)iu
9n )i.erite
situa%ii )e
co!unicare
scris, sau
orala$
1$2 Utili:area
ter!enilor
istorici
speci.ici
Epocii
4o)erne 9n
)i.erite
situa%ii )e
co!unicare
scris, sau
orala$
/$2 Descrierea
unui .apt istoric
)in E"ul 4e)iu+
utili:@n)
in.or!a%ii )in
surse istorice+
cunoscute sau la
pri!a "e)ere$
/$7 $ Descrierea
unui .apt
istoric )e la
s.@rşitul E"ul
4e)iu şi )in
Epoca
4o)ern,+
utili:@n)
in.or!a%ii )in
surse istorice+
cunoscute sau
la pri!a
"e)ere$
/$C $
o!pararea
in.or!a%iilor
)in surse
istorice
re.eritoare la
un aspect al
ci"ili:a%iilor )e
la s.@rşitul
E"ului 4e)iu
şi )in Epoca
4o)ern,+ 9n
"e)erea
sta8ilirii unor
ase!,n,ri şi a
unor )eose8iri$
($2
Reali:area
)e
co!para%ii
re.eritoare la
.apte istorice+
utili:@n)
in.or!a%ii
)in !e)ii
non-.or!ale$
rucia)ele E E E
&rincipalele
)escoperiri
5eo5ra.ice şi
consecin%ele lor
E E E
Re"olu%ia )in
-ran%a
E E E
Napoleon
3onaparte
E E E

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->