Sunteți pe pagina 1din 36

UNITATEA DE INVATAMANT:SCOALA POSTLICEALA SANITARA”CAROL-DAVILA” TARGU-JIU AVIZAT

PROFESOR: ASISTENT MEDICAL -COSOLAN ELENA ANGELA DIRECTOR,

CLASA: ANUL III C – ASISTENT MEDICAL GENERALIST HORTOPAN RAMONA CRISTINA

MODULUL: CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING APROBAT

SEF COMISIE NURSING -STOICOIU VOICHITA GABRIELA


- COSOLAN ELENA ANGELA

Planificare calendaristica an scolar 2016-2017 -SEM I


NR. UNITATEA DE NR. DE ORE
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC SAPTAMANA OBS
CRT. COMPETENTA ALOCATE

S1 Sem
C. 1. Precizează conceptul II
 Dimensiunile calitătii ingrijirilor de
CALITATEA calitătii si sigurantei sănătate:
1 SERVICIILOR DE accesibilitatea ingrijirii; specificitatea ingrijirii; 2h
NURSING pacientului in sistemul continuitatea ingrijirii; eficacitatea ingrijirii;
ingrijirilor de sănătate eficienta ingrijirii; respect pentru pacient;
siguranta in ingrijire

2 C. 1. Precizează conceptul 2h S2 Sem


II
calitătii si sigurantei  Functiile managemetului calitătii
serviciilor de ingrijire:
pacientului in sistemul planificarea calitătii;organizarea activitătilor
referitoare la calitate; coordonarea activitătilor
CALITATEA ingrijirilor de sănătate
referitoare la calitate; antrenarea personalului
SERVICIILOR DE
pentru realizarea obiectivelor calitătii; controlul
NURSING
calitătii;asigurarea si imbunătătire continuă a
calitătii serviciilor furnizate.

Sem
C. 2. Actionează pentru
II
CALITATEA  Cerintele pentru implementarea unui
implementarea sistemelor sistem de asigurare a calitătii:
3 SERVICIILOR DE 2h
NURSING structura organizatorica;procedurile; procesele;
de asigurare a calitătii
resursele.
serviciilor de ingrijire

C. 2. Actionează pentru  Componentele managementului calitătii Sem


in organizatiile de ingrijire a sănătătii: II
CALITATEA implementarea sistemelor conducători vizionari; schimbarea in practica
4 SERVICIILOR DE nursing; orientare către pacient; echipe de lucru; 2h
NURSING de asigurare a calitătii
folosirea unui model de proces recunoscut;
serviciilor de ingrijire comunicarea intre membrii echipei.

CALITATEA C. 2. Actionează pentru Sem


SERVICIILOR DE II
NURSING implementarea sistemelor  Sisteme de evaluare a calitătii:
5 autoevaluarea; acreditarea; certificarea (ISO) 2h
de asigurare a calitătii

serviciilor de ingrijire

 Precizeaza rolul resurselor umane si Sem


strategiile de recrutare de personal: II
CALITATEA C. 3. Descrie dimensiunea activităti; responsabilităti; program; planificarea
6 SERVICIILOR DE 2h
NURSING umana a calitătii resurselor umane; normarea in nursing;
recrutarea; selectia;sanse egale la angajare;
pensionare.

7 CALITATEA C. 3. Descrie dimensiunea  Promovarea profesională si educatia 2h Sem


continuă in nursing:
SERVICIILOR DE motivarea; compensatii; educatia II
umana a calitătii
NURSING continuă;creditarea; siguranta profesionistilor.

 Rolul managerilor in sistemele de Sem


asigurare a calitătii serviciilor de II
CALITATEA
ingrijire:
8 SERVICIILOR DE C. 3. Descrie dimensiunea leadership in nursing; modele de formare a 2h
NURSING echipei; delegarea responsabilitătilor; rezolvarea
umana a calitătii
conflictelor.

Sem
II
 Conceptul de imbunatatire continuă a
calitătii:
imbunătătirea continuă a performantelor, a
CALITATEA C. 4. Aplică tehnici de imbunătătire proceselor, a sistemelor de lucru; audit intern;
9 SERVICIILOR DE continuă a calitătii serviciilor de managementul riscului; actiuni corective 2h
NURSING ingrijire (controlul infectiilor), actiuni preventive
(prevenirea imbolnăvirii) satisfacerea
pacientului.

C. 4. Aplică tehnici de imbunătătire Sem


continuă a calitătii serviciilor de II
ingrijire  Srategii de imbunătătire a calitătii:
CALITATEA strategia Kaizen; ciclul PDCA (planifică-
10 SERVICIILOR DE execută-verifică –actionează) ;principiul „zero 2h
NURSING defecte”
Sem
II
 Documentatia pentru imbunătătirea
calitătii:
documentatia pentru sistemul de management al
CALITATEA C. 4. Aplică tehnici de imbunătătire calitătii conform standardelor ISO; manualul
11 SERVICIILOR DE continuă a calitătii serviciilor de 2h
NURSING ingrijire acreditării-grupe de standarde specifice
nursingului; acreditarea spitalelor; acreditarea
JOINT Commission; dosarul de ingrijire al
pacientului

Sem
II

CALITATEA  Instrumente de imbunatatire a calitătii:


SERVICIILOR DE instrumente ajutătoare:
C. 4. Aplică tehnici de imbunătătire
NURSING
12 continuă a calitătii serviciilor de (brainstorming, stratificare, metoda intrebărilor) 2h
ingrijire
instrumentele calitătii: grafice; diagrame,
histograme. fise de control statistic.

TOTAL ORE: 12 saptamani x 2 ore / saptamana = 24ore INTOCMIT PROFESOR ASISTENT MEDICAL

COSOLAN ELENA ANGELA


UNITATEA DE INVATAMANT:SCOALA POSTLICEALA SANITARA”CAROL-DAVILA” TARGU-JIU AVIZAT

PROFESOR: ASISTENT MEDICAL PRINCIPALCOSOLAN ELENA ANGELA DIRECTOR

CLASA: ANUL III C – ASISTENT MEDICAL GENERALIST DR. HORTOPAN RAMONA CRISTINA

MODULUL: CERCETARE IN NURSING APROBAT

SEF COMISIE NURSING -STOICOIU VOICHITA


COSOLAN ELENA ANGELA

PLANIFICARE CALENDARISTICA AN SCOLAR 2016-2017

SEM I

NR. DE
NR. UNITATEA DE COMPETENTE
CONTINUT TEMATIC ORE SAPTAMANA OBS
CRT. COMPETENTA SPECIFICE
ALOCATE

C.1. Descrie Noţiuni introductive. Istoric. S1 Sem


principalele Specificul cercetării nursing în II
România – caracteristici, Sem I
1 Cercetare in nursing domenii ale cercetarii importanţă, scopuri. 2h
in

nursing

2 C.1. Descrie Teorii, modele de nursing şi 2h S2 Sem


principalele concepte în cercetarea nursing. II
Cercetare in nursing domenii ale cercetarii Modele în sistemele de îngrijire Sem I
in a sănătăţii.

nursing

Promovarea sanatatii si S3 Sem


prevenirea imbolnavirilor: II
Cercetare in nursing C.1. Descrie Sem I
alimentatia, fumatul,
principalele
sedentarismul, planificarea
3 domenii ale cercetarii examinarilor periodice, etc. 2h
in

nursing

C.1. Descrie Intelegerea sau acceptarea S4 Sem


principalele tratamentului prescris: in functie II
Cercetare in nursing de obiceiurile familiale, Sem I
4 domenii ale cercetarii motivatia pacientului, varsta, 2h
in sexul, nivelul educational, etc.
nursing

Procesul de îngrijire (nursing) S5 Sem


pentru pacienţii cu anorexie, II
C.1. Descrie consum de droguri, alterarea Sem I
principalele stimei de sine, etc.
5 domenii ale cercetarii Grupele de populatie cu risc 2h
Cercetare in nursing
in mare de îmbolnăvire: datorită
nursing stilului de viaţă, condiţiilor de
mediu, obisnuinţelor familiale,
etc.

6 C.2. Explica metodele, Metode de cercetare: Observatia 2h S6 Sem


Cercetare in nursing tehnicile si clinică. Experimentul natural. Sem I II
instrumentele Metoda analizei documentelor
(analiza statistică şi analiza de
de investigare in conţinut
nursing.

C.2. Explica metodele, Tehnici si instrumente - Interviul S7 Sem


direct-indirect. Ancheta II
tehnicile si demografica, socio - economica, Sem I
7 Cercetare in nursing instrumentele sondajul de opinie, chestionarul 2h

de investigare in cu intrebari standardizate.


nursing.

S8 Sem
II
Etapele cercetarii in nursing: Sem I
C.3. Concepe un
8 Cercetare in nursing proiect 1. Pregatirea cercetarii - alegerea 2h
temei si a obiectivelor investigatiei,
de cercetare in stabilirea ipotezelor de lucru,
nursing. alegerea mijloacelor de investigatie
(metodele si tehnicile de cercetare).

S9 Sem
C.3. Concepe un II
2. Colectarea datelor necesare: Sem I
proiect
9 Cercetare in nursing activitatea de teren, efortul 2h
de cercetare in cercetatorului, etc. Analiza si
nursing. interpretarea datelor: subiective,
obiective, semne clinice, etc.

10 Cercetare in nursing C.3. Concepe un 2h S 10 Sem


proiect II
3. Studii de cercetare – cercetarea Sem I
de cercetare in cantitativă, calitativă şi mixtă.
Comparaţii între cercetarea
nursing.
cantitativă şi calitativă.

C.3. Concepe un S 11 Sem


proiect II
11 Cercetare in nursing 4. Redactarea unui raport final cu 2h Sem I
de cercetare in propuneri si solutii. Utilizarea
nursing. rezultatelor cercetării.

S 12 Sem
II
5. Etica în cercetare. Sem I
C.3. Concepe un Consimţământul informat în
Cercetare in nursing proiect proiectul de cercetare. Beneficiile
12 pacientului şi a profesiei de nursing 2h
de cercetare in în cercetarea în nursing.
nursing.

TOTAL ORE: 12 saptamani x 2ore / saptamana =24 ore

INTOCMIT,

PROFESOR AS. MED. PRINC.COSOLAN ELENA ANGELA

UNITATEA DE INVATAMANT:SCOALA POSTLICEALA SANITARA”CAROL-DAVILA” TARGU-JIU APROBAT

PROFESOR: ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL COSOLAN ELENA DIRECTOR,

CLASA: ANUL III C – ASISTENT MEDICAL GENERALIST PROF.DR. HORTOPAN RAMONA CRISTINA
MODULUL: ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU AVIZAT

SEF COMISIE NURSING -STOICOIU VOICHITA

-COSOLAN ELENA ANGELA

PLANIFICARE CALENDARISTICA AN SCOLAR 2016-2017 SEM I

NR. DE
NR. UNITATEA DE ORE
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC SAPTAMANA OBS
CRT. COMPETENTA ALOCAT
E

 Integrarea serviciilor de ingrijire la


domiciliu in sistemul asigurarilor sociale de
C1. Rezuma serviciile de ingrijire sanatate conform legislatiei in vigoare.
1 la domiciliu si responsabilitatile  Legea Nr. 145/1997 privind Asigurarile 2h S1 - Sem. 2
Sociale de Sanatate.
asistentului medical generalist.  Contractul – cadru privind acordarea
ÎNGRIJIRI LA asistentei medicale in sistemul de asigurari
DOMICILIU sociale de sanatate.
C1. Rezuma serviciile de ingrijire  Norme legislative privind ingrijirile
la domiciliu si responsabilitatile medicale la domiciliu; HG privind
2 ÎNGRIJIRI LA activitatile de voluntariat in domeniul 2h S2 - Sem. 2
DOMICILIU asistentului medical generalist. serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru
persoane varstnice.
C1. Rezuma serviciile de ingrijire  Lista serviciilor de asistenta primara
la domiciliu si responsabilitatile acordate de medicul de familie si personalul
3 ÎNGRIJIRI LA 2h S3 - Sem. 2
medical de care dispune, la domiciliul
DOMICILIU asistentului medical generalist. persoanelor asistate.

4 C1. Rezuma serviciile de ingrijire  Responsabilitatile asistentului medical 2h S4 - Sem. 2


generalist in cadrul echipei de ingrijire la
ÎNGRIJIRI LA domiciliu:
DOMICILIU
la domiciliu si responsabilitatile -Componenta echipei operationale

asistentului medical generalist. -Modele de fise de post

 Evaluarea initiala
-Evaluarea nevoilor – fise standard

-Informarea clientului/sustinatorului legal;


ÎNGRIJIRI LA
C2. Elaboreaza planul de
DOMICILIU obtinerea consimtamantului
5 2h S5 - Sem. 2
ingrijire.
-Incheierea acordului intre beneficiarul

ingrijirilor la domiciliu si persoana care acorda

ingrijirea

 Planul de ingrijiri
-Servicii necesare pentru rezolvarea nevoilor

identificate

-Obiectivele planului de ingrijire: criterii de


C2. Elaboreaza planul de
ÎNGRIJIRI LA
6 2h S6 - Sem. 2
DOMICILIU formulare in functie de nevoile si resursele
ingrijire.
clientului

-Stabilirea prioritatilor de ingrijire

-Stabilirea planului de ingrijire individualizat

7 C3. Aplica ingrijirile conform  Norme generale 2h S7 - Sem. 2


normelor in vigoare. -Prevenirea infectiilor – echipamente de
ÎNGRIJIRI LA protectie personala, distrugerea obiectelor si
DOMICILIU
materialelor contaminate (Legea protectiei

mediului nr 137/1995 republicata)

-Reguli de siguranta la domiciliu

 Comunicarea cu pacientul/sustinatorul
C3. Aplica ingrijirile conform legal;
8 ÎNGRIJIRI LA 2h S8 - Sem. 2
normelor in vigoare.  Obtinerea consimtamantului informat.
DOMICILIU

 Protocoale de ingrijire
- Obiective de nursing

- Echipamente si materiale adecvate


ÎNGRIJIRI LA
DOMICILIU -Etape de interventie

C3. Aplica ingrijirile conform -Inregistrarea datelor in fisa de vizite la


9 2h S9 - Sem. 2
normelor in vigoare.
Domiciliu

10 C3. Aplica ingrijirile conform  Drepturile beneficiarului 2h S10 - Sem. 2


normelor in vigoare. -Contractul de ingrijire la domiciliu in care sunt

precizate drepturile si obligatiile partilor


ÎNGRIJIRI LA
DOMICILIU -Norme de etica si deontologie in ingrijirea la

domiciliu
 Bilantul ingrijirilor aplicate
-analiza periodica a nevoilor
C4. Efectueaza bilantul
-examene de bilant
11 2h S11 - Sem. 2
ÎNGRIJIRI LA
ingrijirilor aplicate.
DOMICILIU -gradul de realizare a obiectivelor

-satisfactia pacientului/familiei

C4. Efectueaza bilantul  Reajustarea planului de ingrijire in caz de


12 rezultate nefavorabile in conformitate cu 2h S 12 - Sem. 2
ÎNGRIJIRI LA ingrijirilor aplicate.
recomandarile medicale.
DOMICILIU
 Evaluare

TOTAL ORE: 12 saptamani x 2 ore / saptamana =24 ore

INTOCMIT PROFESOR,

ASIATENT MEDICAL GENERALIST

COSOLAN ELENA ANGELA

UNITATEA DE INVATAMANT:SCOALA POSTLICEALA SANITARA”CAROL-DAVILA” TARGU-JIU VIZAT

PROFESOR: ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COSOLAN ELENA ANGELA DIRECTOR,

CLASA: ANUL III C – ASISTENT MEDICAL GENERALIST DR.HORTOPAN RAMONA CRISTINA

MODULUL: INGRIJIRI PALIATIVE APROBAT

SEF COMISIE NURSING-STOICOIU VOICHITA


-COSOLAN ELENA ANGELA

PLANIFICARE CALENDARISTICA AN SCOLAR 2016-2017


SEM I

NR. UNITATEA DE NR. DE ORE


COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC SAPTAMANA OBS
CRT. COMPETENTA ALOCATE

Semne si simptome prezente in stările avansate si


terminale de boală:

 Durere (localizări, intensitate, caracter),


inflamatie, tulburări digestive (sete, inapetentă,
astenie, greturi, vărsături, arsuri,
C.1. Analizează semnele si constipatie/diaree), tulburări urinare, leziuni
cutanate, (dermite, escare, prurit), "gura
INGRIJIRI nefunctională", tulburări respiratorii, tulburări
1 simptomele specifice stărilor 2h S1 - Sem. 1
PALIATIVE de somn, tulburări psihice, hipersensibilitate la
avansate si terminale de boală. frig si cald, la lumină/intuneric, la
zgomot/liniste, la mirosuri etc.
 Incontinenta, căderile, sindromul de
imobilizare.
 Moartea: definitie, tipare de a muri trăind,
drepturile persoanelor muribunde, reactiile
muribunzilor in fata mortii, etapele adaptării (la
boală cronică, la pierderi grave, la moarte).
2 C.1. Analizează semnele si Principalele afecţiuni care determină stări avansate si 2h S2 - Sem. 1
terminale de boală:
simptomele specifice stărilor
 Cancerul (definiţie, etiopatogenie,
INGRIJIRI simptomatologie, investigaţii, principii de
PALIATIVE tratament, profilaxie).
avansate si terminale de boală.  SIDA (definiţie, etiopatogenie,
simptomatologie, investigaţii, principii de
tratament, profilaxie).
C.1. Analizează semnele si AVC (definiţie, etiopatogenie, simptomatologie,
investigaţii, principii de tratament profilaxie).
3 INGRIJIRI simptomele specifice stărilor 2h S3 - Sem. 1
PALIATIVE
avansate si terminale de boală.

C.1. Analizează semnele si Comele (definiţie, etiopatogenie, simptomatologie,


investigaţii, principii de tratament).
4 INGRIJIRI simptomele specifice stărilor 2h S4 - Sem. 1
PALIATIVE
avansate si terminale de boală.

C.1. Analizează semnele si Afecţiuni cronice respiratorii, cardiace, renale,


digestive decompensate (definiţie, etiopatogenie,
5 INGRIJIRI simptomele specifice stărilor simptomatologie, investigaţii, principii de tratament, 2h S5 - Sem. 1
PALIATIVE profilaxie).
avansate si terminale de boală.

INGRIJIRI C.1. Analizează semnele si Bătraneţea: definiţie, imbătranirea si dependenţa,


PALIATIVE imbătranirea calitativă, boli asociate imbătranirii
6 simptomele specifice stărilor (etiopatogenie, simptomatologie, investigaţii, principii 2h S6 - Sem. 1

avansate si terminale de boală. de tratament).

C2. Identifică problemele de Modalităţi culegere date (date obiective si date


subiective):interviu (direct/indirect, cu intrebări
dependenţă si stabileste deschise/inchise),observaţie clinică, cercetare
INGRIJIRI diagnosticele de ingrijire documente medicale (foaie de observaţie clinică, bilete
7 2h S7 - Sem. 1
PALIATIVE (nursing) la pacienţii cu stări de iesire din spital, trimiteri, scrisori medicale, carnet
avansate si terminale de boală. de sănătate, reţete etc), discuţii cu echipa de ingrijire,
familia si aparţinătorii, examen fizic (inspectie,
ascultaţie, palpare).
Analizarea si organizarea datelor:

 informaţii semnificative.
Sinteza informaţiilor:

 manifestări de independenţă,manifestări de
dependenţă, surse de dificultate
Probleme de dependenţă, diagnostice de ingrijire
C2. Identifică problemele de (nursing):

dependenţă si stabileste alterare a nutriţiei, alterare a eliminării, intoleranţă la


INGRIJIRI diagnosticele de ingrijire activitate, alterare a mobilităţii, alterare a integrităţii
8 tegumentelor/mucoaselor, hiper/ hipotermie, 2h S8 - Sem. 1
PALIATIVE (nursing) la pacienţii cu stări
avansate si terminale de boală. modificări ale mucoasei bucale, alterare a percepţiilor
senzoriale, tulburări de somn, afectare spirituală,
alterare a procesului de comunicare, alterare a imaginii
de sine, teama de abandon, teama de moarte, anxietat
etc.

Obiective de ingrijire:

C3. Elaborează planul de  Criterii: specificitate, performanţă, implicare,


realism, observabilitate.
INGRIJIRI
9 ingrijire (planul nursing).  Conceptul de ingrijiri paliative: definiţie, cauze, 2h S9 - Sem. 1
PALIATIVE filozofie, principiile ingrijirii, formarea si
atitudinea personalului de ingrijire.
Priorităţi de ingrijire: managementul durerii, controlul
simptomelor, acompaniamentul relaţional.

10 INGRIJIRI 2h S10 - Sem. 1


Intervenţii proprii si delegate:

C3. Elaborează planul de  proprii: comunicare, hidratare, alimentare,


mobilizare pasivă, igienă, asigurarea calităţii vieţii
PALIATIVE ingrijire (planul nursing). pană la sfarsit, monitorizarea semnelor vitale,
acompaniament relaţional, susţinerea familiei pe
timpul doliului.
 delegate: administrarea tratamentului simptomatic
general si local, electroterapie, fizioterapie,
ingrijirea cavităţii bucale, ingrijirea escarelor.

Materiale si instrumente adecvate intervenţiilor:

 aparat de electroterapie, ap. si instrum. de


fizioterapie, trusă de mică chirurgie, trusă de
C.4. Aplică intervenţiile perfuzie, ace, seringi, branule, sol. perfuzabile,
INGRIJIRI sonde, pampers, medicamente specifice
11 proprii si delegate planificate. 2h S11 - Sem. 1
PALIATIVE combaterii durerii si a simptomelor etc.
Susţinere psihică si fizică:

Susţinere psihică:

 informare, explicaţii, asigurarea confortului


psihic.
Susţinere fizică: poziţie adecvată, igienă etc

12 INGRIJIRI C.5 Evaluează rezultatele 2h S 12 - Sem. 1


PALIATIVE
Ingrijirilor aplicate. Obiective stabilite:

 realizate: se menţine calitatea vieţii, acceptarea


morţii, moarte in demnitate si pace;
 nerealizate: alterarea calităţii vieţii, abandonarea
muribundului.
Reformularea obiectivelor:
 adaptate la etapa si starea in care se află pacientul.
Planificarea intervenţiilor:

adecvate manifestărilor de dependenţă prezente si


tiparului de a muri trăind al pacientului.

TOTAL ORE: 12 saptamani x 2 ore/ saptamana = 24 ore

INTOCMIT PROFESOR

AS. MED. COSOLAN ELENA ANGELA

Nr.crt. Unitatea de Competente specifice Continutul tematic Nr.ore Saptamana Obs.


competenta alocate
1 Cunoaste si analizeaza Principalele tipuri de anestezie. 1h S1 Sem II
principalele tipuri de
anestezie
2 -Recunoaste si Ingrijirea pacientilor cu 1h S2 Sem II
analizeaza semnele si insuficienta respiratorie acuta.
simptomele specifice
afectiunilor grave
3 Nursing specific -Identifica problemele Ingrijirea pacientilor cu stop 1h S3 Sem II
de dependenta si cardio-respirator
in anestezie – stabileste diagnosticele
terapie intensiva nursing la pacientii cu
afectiuni grave
4 -Elaboreaza planuri Ingrijirea pacientilor cu tulburari 1h S4 Sem II
nursing de ritm si de conducere.
5 -Aplica interventii Ingrijirea pacientilor cu 1h S5 Sem II
proprii si delegate insuficienta renala acuta
-Evalueaza rezultatele
ingrijirilor aplicate
6 Ingrijirea pacientilor in come. 1h S6 Sem II

UNITATEA DE INVATAMANT:SCOALA POSTLICEALA SANITARA”CAROL-DAVILA” TARGU-JIU AVIZAT,


MEDICAL PRINCIPAL-COSOLAN ELENA ANGELA DIRECTOR,

Nr.crt Unitatea de competenta Competente specifice Continutul tematic Nr.ore Saptamana Obs.
alocate
7 -Recunoaste si Ingrijirea pacientilor cu 1h S7 Sem II
analizeaza semnele si intoxicatii.
simptomele specifice
afectiunilor grave
8 Nursing specific in -Identifica problemele Ingrijirea pacientilor cu arsuri. 1h S8 Sem II
de dependenta si
anestezie – terapie stabileste diagnosticele
intensiva nursing la pacientii cu
afectiuni grave
9 -Elaboreaza planuri Ingrijirea pacientilor cu 1h S9 Sem II
nursing degeraturi.
10 -Aplica interventii Ingrijirea pacientilor in 1h S 10 Sem II
proprii si delegate soc.Transfuzia.

11 -Evalueaza rezultatele Ingrijirea pacientilor cu 1h S 11 Sem II


ingrijirilor aplicate dezechilibre hidroelectrolitice si
acido-bazice.Perfuzia
12 Ingrijirea postoperatorie a 1h S 12 Sem II
pacientilor operati sub anestezie
generala.
CLASA: ANUL IIIC – ASISTENT MEDICAL GENERALIST PROF.DR.-HORTOPAN RAMONA CRISTINA
MODULUL: ANESTEZIE – TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC APROBAT,
SEF COMISIE NURSING- STOICOIU VOICHITA GABRIELA
-COSOLAN ELENA ANGELA

Planificare calendaristica an scolar 2016-2017


SEM I
Total: 12 saptamani x 1h/saptamana = 12h

Profesor, As. Med.COSOLAN ELENA ANGELA

1 ORA /SAPT X 12 SAPT =12 ORE

UNITATEA DE INVATAMANT:SCOALA POSTLICEALA SANITARA”CAROL-DAVILA” TARGU-JIU AVIZAT

PROFESOR: ASISTENT MEDICAL PRINCIPALCOSOLAN ELENA ANGELA DIRECTOR,

CLASA: ANUL III C – ASISTENT MEDICAL GENERALIST DR. HORTOPAN RAMONA CRISTINA

MODULUL: PUERICULTURA, PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC APROBAT

SEF COMISIE NURSING

STOICOIU VOICHITA
GABRIELA

-COSOLAN ELENA ANGELA

PLANIFICARE CALENDARISTICA AN SCOLAR 2016-2017


SEM I

NR. UNITATEA DE COMPETENTE NR. DE ORE SAPTAMAN


CONTINUT TEMATIC OBS
CRT. COMPETENTA SPECIFICE ALOCATE A

Ingrijirile nou-nascutului si sugarului S1 Sem II

 Ingrijiri la nastere (dezobstruarea cailor respiratorii


PUERICULTURA, superioare, ligaturarea lantului ombilical profilaxia
PEDIATRIE SI C.1. Supravegheaza oftalmiei gonococice, determinarea scorului Apgar
1 NURSING SPECIFIC activ cresterea si reflexe arhaice, cantarire, masurare) 2h
dezvoltarea copilului  Incidente fiziologice ( involutia bontului ombilical,
scaderea fiziologica in greutate, criza genitala a nou
nascutului, eritem fesier, febra tranzitorie)
 Alimentatia ( alimentatia naturala, alimentatia
artificiala, alimentatia mixta, diversificarea
alimentatiei sugarului)
Principalele etape de crestere si dezvoltare. S2 Sem II

 Cresterea staturo-ponderala ( legile cresterii si


dezvolatarii, cresterea ponderala, cresterea staturala,
PUERICULTURA, C.1. Supravegheaza dentitia de lapte si definitiva)
2 PEDIATRIE SI activ cresterea si  Dezvoltarea psihomotorie – etapele dezvoltarii 2h
NURSING SPECIFIC dezvoltarea copilului psihomotorii

 Calendarul imunizarilor (imunitate, imunitate activa, S3 Sem II


C.1. Supravegheaza imunitate pasiva, calendarul imunizarilor)
3 PUERICULTURA, activ cresterea si  Profilaxie ( profilaxia rahitismului) 2h
PEDIATRIE SI dezvoltarea copilului
NURSING SPECIFIC
Semne si simptome: dispnee, apnee, cianoza, S4 Sem II

paloare persistenta, hipotonie musculara, persistenta pliului


cutanat, matanii costale, craniotabes, genuvalgum/ varum,
cifoza, scolioza, atonie musculara, semn Chwostec,
uscaciunea tegumentelor, edeme de foame,
C.2. Analizeaza eritem fesier, disfagie, tuse, expectoratie, tiraj, wheezing,
semnele si polipnee, junghi toracic, tahicardie, jugulare
4 turgescente,pleurezie ortopnee, suflu sistolic, stenoza 2h
simptomele
valvulara, hiper/hipotensiune, malabsorbtie, diaree,
afectiunilor copilului
deshidratare, varsaturi, dureri abdominale, anorexie, apetit
PUERICULTURA, exagerat,ascita, hepetomegalie, melena, oligurie,disurie,
PEDIATRIE SI
polakiurie, enurezis, hidronefroza, tenesme vezicale,
NURSING SPECIFIC
hematurie, disartrie, convulsii tonice, convulsii tonicoclonice,
paralizia flasca, contuzie, embolia, echimoza, petesii, purpura
epistaxis, gingivoragii etc.

5 C.2. Analizeaza  Afectiunile copilului ( definitie, etiopatogenie, 2h S5 Sem II


semnele si simptomatologie, investigatii, principii de tratament)

simptomele  Afectiuni neo-natale: encefalopatia hipoxic-ischemica,


afectiunilor copilului hemoragia cerebro-meningeala

 Afectiuni carentiale: sindromul de malnutritie


(distrofia) rahitism-tetania rahitica, avitaminoze

 Afectiuni respiratorii: bronhopneumonia, astm


bronsic, amigdalite

 Afectiuni cardiovasculare: cardiopatii congenitale,


pericardita, insuficienta cardiaca, colaps vascular
PUERICULTURA,
PEDIATRIE SI
NURSING SPECIFIC

 Afectiuni digestive si glandele anexe: B.D.A., S6 Sem II


gastroenterita acuta, sindromul dureros abdominal,
PUERICULTURA,
PEDIATRIE SI parazitoze intestinale, hepatite
NURSING SPECIFIC
C.2. Analizeaza  Afectiuni urinare: infectii ale tractului urinar, I.R.A.,
semnele si glomerulonefrita
6  Afectiuni ale SNC: convulsii, epilepsie, handicap 2h
simptomele motor si psihic
afectiunilor copilului
 Afectiuni ale sangelui: anemii, talasemie, hemofilie,
leucemii, sindroame hemoragice, anemii

 Boli ale glandelor endocrine si de nutritie:


hipo/hipertiroidism, hipo/hipercorticism, diabet zaharat

7 C.3. Identifica  Modalitati de culegere de date: observatia clinica, 2h S7 Sem II


problemele de cercetare documente medicale, interviu
PUERICULTURA, dependenta si apartinatori/copil, discutii cu membrii echipei de
PEDIATRIE SI ingrijire
stabileste
NURSING SPECIFIC  Sinteza informatiilor
diagnosticele de -manifestari de independenta
ingrijire (nursing) la
copiii bolnavi -manifestari de dependenta

-surse de dificultate: fizica, psihologica,sociologica,

lipsa de cunostinte

 Probleme de dependenta si diagnostice de


ingrijire (nursing): alterarea vocii, obstructia cailor

respiratori, alimentatie insuficienta cantitativ/calitativ,


alimentatie exagerata cantitativ/calitativ, diaree,

vulnerabilitate, deficit nutritional legat de incapacitatea

de a digera si absorbi substantele nutritive, dezinteres

fata de masurile de igiena, risc de accidente, comunicare

ineficienta la nivel intelectual, comunicare ineficienta la

nivel afectiv, alterarea tegumentelor si mucoaselor,

deficit de cunostinte, alterarea procesului de crestere si

dezvoltare

 Criterii – specificitate, performanta, implicare, S8 Sem II


realism, observabilitate
 Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor vitale, a
starii de constienta, supravegherea functiilor
vegetative, profilaxia infectiilor, prevenirea
complicatiilor
 Interventii:
C.4. Elaborarea
-Interventii proprii: comunicare, hidratare,
8 2h
planului de ingrijire
alimentare, igiena, mobilizare, profilaxie, educatie
(planul nursing)
copil/apartinatori
PUERICULTURA,
PEDIATRIE SI -Interventii delegate: pregatirea si participarea la
NURSING SPECIFIC examenul clinic, pregatirea pentru investigatii si analize,
administrarea tratamentului general si local

9 C.5. Aplica  Resurse materiale: 2h S9 Sem II


interventii proprii si -Instrumente: apasator de limba, cantar de sugari,
delegate
pediometru, sonda Nelaton, seringa Guyon, sursa
oxigen, aspirator de secretii, sonda de aspiratie, seringi, ace
de punctie, eprubete (vacutainere) trocare, ace punctie, atela
pentru imobilizat bratul, trusa perfuzie, branula (fluturas)
PUERICULTURA, recipiente speciale pentru colectat urina la copii, masti de
PEDIATRIE SI oxigen adecvate, incubatoare cort de oxigen etc
NURSING SPECIFIC C.5. Aplica -Materiale – comprese, tampoane, solutii antiseptice, solutii
interventii proprii si de spalaturi, anestezice, solutii perfuzabile, aerosoli,
delegate medicamente, substante de contrast

 Metode si mijloace de pregatire a pacientului: S 10 Sem II


-Pregatirea psihica: informare, explicatii, asigurarea
PUERICULTURA, C.5. Aplica confortului psihic al copilului si al apartinatorilor
10 PEDIATRIE SI interventii proprii si 2h
NURSING SPECIFIC delegate -Pregatirea fizica: pozitii adecvate, igiena, camp

operator

 Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene S 11 Sem II


superioare, aspirarea secretiilor oro-faringiene
instalatii, drenaj postural, toracocenteza, paracenteza,
C.5. Aplica punctie rahidiana, recoltari secretii buco-nazo-
11 interventii proprii si faringiene, recoltarea sputei/urinei/materii fecale, IDR 2h
delegate la P.P.D., probe functionale respiratorii, ingrijiri de
PUERICULTURA, suplinire pentru sugar si copil mic
PEDIATRIE SI
NURSING SPECIFIC

12 C.6. Evalueaza  Obiective stabilite: 2h S 12 Sem II


rezultatele ingrijirilor -realizate- manifestari de dependenta absente sau ameliorate;
aplicate
-nerealizate- manifestari de dependenta care se mentin;

 Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat


nefavorabil:
-reformularea obiectivelor: adaptate capacitatilor copilului
PUERICULTURA,
PEDIATRIE SI conform cu varsta si dezvoltarea;
NURSING SPECIFIC
-planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de
dependenta prezente in evolutia copilului.

TOTAL ORE: 12 saptamani x 2ore / saptamana = 24 ore

INTOCMIT PROFESOR ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

COSOLAN ELENA ANGELA

UNITATEA DE INVATAMANT: SCOALA POSTLICEALA SANITARA”CAROL-DAVILA” TARGU-JIU VIZAT

PROFESOR: ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COSOLAN ELENA ANGELA DIRECTOR,DR HORTOPAN

CLASA: ANUL III C – ASISTENT MEDICAL GENERALIST RAMONA CRISTINA

MODULUL: OBSTETRICA SI NURSING ÎN OBSTETRICĂ APROBAT

SEF COMISIE NURSING-STOICOIU VOICHITA

COSOLAN ELENA ANGELA

PLANIFICARE CALENDARISTICA AN SCOLAR 2016-2017


SEM I
O
NR. UNITATEA DE NR. DE ORE
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC SAPTAMANA B
CRT. COMPETENTA ALOCATE
S

 Notiuni de anatomie a aparatului genital


-Organele genitale externe: vulva

-Organele genitale: inerne: ovarul, trompa, uterul,

vaginul.

 Notiuni de fiziologie a aparatului genital


-Functiile ovarului: ovogeneza si functia endocrina
OBSTETRICA SI C.1. Descrie aparatul genital
1 NURSING ÎN -Functiile trompei: cale de trecere pentru elementele 2h S1 - Sem. 1
OBSTETRICĂ feminin si bazinul obstetrical. sexuale si ou, loc de fecundatie.

-Functiile uterului: ciclu mestrual si reintinerirea

endometrului, loc de nidatie si dezvoltare a sarcinii,


nastrea naturala

-Functiile vaginului, organ de copulatie si de trecere


a fatului.

 Fecundatia, migratia, nidatia.


 Glanda mamara – descriere, rol.
2 C.1. Descrie aparatul genital  Bazinul obstetrical. 2h S2 - Sem. 1
-Bazinul osos: alcatuire, repere obstetricale (creasta
feminin si bazinul obstetrical. iliaca, spina iliaca antero-superioara, promontoriu,
simfiza pubiana si arcul pubian, iminenta ilio-
pectinee, articulatia sacroiliaca, tuberozitatea
OBSTETRICA SI ischiatica, linia arcuata), stramtorile bazinului,
NURSING ÎN diametrele.
OBSTETRICĂ -Bazinul moale – planseul pelviperineal.

 Modificarile organismului in timpul sarcinii.


-Modificarile generale din partea sistemelor si
C.2. Analizează modificările aparatelor modificările organismului
OBSTETRICA SI in timpul sarcinii, semne si simptome de sarcina
organismului in timpul sarcinii,
3 NURSING ÎN 2h S3 - Sem. 1
semne si simptome de sarcina -Modificari locale
OBSTETRICĂ
 Sarcina normala – semne si simptome

 Trimestrul I: amenoreea, semne digestive,


manifestari neuropsihice, semne urinare,
modificari de forma si volum ale uterului.
 Trimestrul II – amenoree, tulburari neuro-
vegetative diminuate, miscari fetale, bataile
C.2. Analizează modificările cordului fetal, cresterea in volum a uterului,
modificari de consistenta, cresterea
organismului in timpul sarcinii, excitabilitatii si contractilitatii.
4  Trimestrul III – uter marit de volum, miscari 2h S4 - Sem. 1
semne si simptome de sarcina
OBSTETRICA SI fetale active, bataile cordului fetal, parti
mici fetale palpabile, manifestari deteminate
NURSING ÎN
de adaptarea a organismului la sarcina.
OBSTETRICĂ

5 C.2. Analizează modificările 2h S5 - Sem. 1


 Investigatii paraclinice in sarcina.
-Examene de laborator: teste imunologice si
OBSTETRICA SI
NURSING ÎN organismului in timpul sarcinii, radioimunologice.
OBSTETRICĂ semne si simptome de sarcina
-Investigatii ultrasonice:auscultatia Doppler,
ecografia.

-Examenul lichidului amniotic: aminocenteza si


amnioscopia.

 Supravegherea prenatala
-Obiectivele consultatiei prenatale si luarea in
evidenta.
C.2. Analizează modificările -Prima consultatie prenatala: bilantul starii de
organismului in timpul sarcinii, sanatate (anamneza, examenul general pe aparate,
OBSTETRICA SI
6 examenul obstetrical) si selectionarea gravidelor cu 2h S6 - Sem. 1
NURSING ÎN semne si simptome de sarcina
risc, stabilirea varstei sarcinii si a datei probabile a
OBSTETRICĂ
nasterii; teste de laborator initiale.

-Consultatiile prenatale din trimestrul II, III

-Schema repetării testelor de laborator.

7 C.2. Analizează modificările  Educatia gravidei. 2h S7 - Sem. 1


-Igiena sarcinii, alimentatia, igiena vestimentara si
OBSTETRICA SI organismului in timpul sarcinii, corporala, activitatea, igiena muncii, pregatirea
NURSING ÎN semne si simptome de sarcina prenatala (pregatirea mameloanelor pentru
OBSTETRICĂ alimentatia la san).

-Medicamentele si sarcina.

-Adaptarea la rolul de mama.

 Influenta sarcinii asupra sexualitatii si


familiei
-Problemele de dependenta in sarcina: alterarea

confortului in legatura cu greturile si vărsăturile,


arsura epigastrica, constipatia, sangerarea gingiilor,
hemoroizi si varice; deficit de cunostinte in legatura
cu evolutia sarcinii, nasterea, ingrijirea copilului.

8  Pregatirea gravidei ptr. nastere 2h S8 - Sem. 1


-Examenul gravidei la termen
OBSTETRICA SI C.3. Supraveghează travaliul
NURSING ÎN -Pregatirea propriu - zisa pentru nastere
OBSTETRICĂ normal, nasterea normala si
 Semnele declansarii travaliului: contractii
nou nascutul in cazuri de urgenta uterine ritmice si dureroase, eliminarea
dopului gelatinos, deschidera colului.
 Asistarea nasterii in cazuri de urgenta
-Perioadele si timpii nasterii

-Conduita in perioada de dilatatie, sarcinile


asistentului medical privind monitorizarea mamei si
copilului: masurarea tensiunii arteriale, pulsului,
temperaturii, observarea comportamentului;
supavegerea b.c.f, semne de suferinta fetala,
modificarea caracteristicilor contractiilor, starea
membranelor si colului, aspectul lichidului
amniotic.

-Conduita in expulzia fatului: pregatira campului

operator, respectarea asepsiei si antisepsiei,


asigurarea materialelor pentru primirea copilului.

-Conduita in delivrenta: semnele dezlipirii placentei


,controlul integritatii placentei si a tesuturilor moi.

-Supravegherea lauzei in primele doua ore dupa


nastere,

perioada a IV-a.

 Primele ingrijiri acordate nou-născutului in


sala denastere: dezobstructia, pensarea,
ligaturarea si sectionareacordonului,
stabilirea scorului APGAR, profilaxia
oftalmiei, cantărire si măsurare;
- ingrijiri in apnee tranzitorie, asfixia albastră, albă,

traumatisme obstetricale;

- ingrijiri in primele ore si primele ore si primele


zile după externare: alimentatia si igiena, plaga
ombilicală, identificarea malformatiilor.

9 C.4. Supraveghează  Lauzia fiziologica – definitie. 2h S9 - Sem. 1


perioada de - Perioadele lauziei (imediata, propriu-zisa, tardiva,
OBSTETRICA SI supravegherea functiilor vitale, refacerea fiziologica
NURSING ÎN lauzie si revenirea in si anatomica a organismului matern).
OBSTETRICĂ familie.
 Supravegherea manifestarilor lauziei:
scurgerea lohiilor, involutia uterina, secretia
lactata – culegerea datelor, identificarea
eventualelor probleme , intocmirea planului
de ingrijire.
 Educarea lauzei pentru autoingrijire:igiena
corporala si locala, igiena sanilor si a
alaptarii, alimentatia lauzei, reluarea
activitatii fizice si sexuale, masuri
contraceptive.
Plan de educatie, prevenirea complicatiilor post
– partum.

 Educarea familiei pentru sprijinirea lauzei


Rolul parintilor dupa nastere, adaptarea copiilor
existenti, parinti cu deficiente senzoriale si motorii,
adaptarea bunicilor

10 C.5. Participă la identificarea 2h S10 - Sem. 1

OBSTETRICA SI si supravegherea gravidelor cu  Sarcina patologica


NURSING ÎN risc obstetrical -Patologia materna asociata cu sarcina:
OBSTETRICĂ cardiopatiile,

bolile respiratorii, bolile renale, bolile endocrine,


bolile

infectioase, bolile hematologice, diabetul, sifilisul si

gonoreea, intoxicatii cronice (alcoolism, tabagism,


consum

de droguri).Influenta sarcinii asupra bolii si a bolii


asupra

sarcinii.

- Sarcina cu risc prin factori materni de ordin


general

(varsta sub 20 sau peste 35 de ani, multiparitatea,


inaltime

si/sau greutate sub limita) conditii de peristaza


neprielnice,

antecedente obstetricale si ginecologice, distocii


osoase.

 Boli proprii sarcinii.


-Disgravidia precoce: ptialismul, varsaturile
incoercibile.

-Disgravidia tardiva (hipertensiunea de

sarcina).Preeclampsia si eclampsia.

 Hemoragiile din sarcina.


-Hemoragii din prima jumatate: avortul, mola

hidatiforma, sarcina extrauterina.

-Hemoragii din a doua jumatate: avortul din lunile


V-VI, placenta praevia, abruptio placentae

ruptura uterină.

11 C.5. Participă la identificarea  Anomalii de durata a gestatiei. 2h S11 - Sem. 1


-Nasterea prematura: definitie, cauze, primele
OBSTETRICA SI si supravegherea gravidelor cu
NURSING ÎN risc obstetrical ingrijiri acordate nou-nascutului prematur.
OBSTETRICĂ
-Sarcina prelungita –suferinta fetala.

Anomalii de numar.

Distocii de dinamica si dilatatie – notiuni sumare.

Patologia anexelor fetale.

Incompatibilitatea sanguina Rh si AOB.

Suferinta fetala, moartea fătului in uter.

 Interventiile chirurgicale si sarcina.


 Probleme de ingrijire:
hipersalivatie, varsaturi incoercibile, HTA,
dispnee, edeme, albuminurie, risc de sangerare, risc
inalt de pierdere a starii de constienta, risc de
anemie, alterarea echilibrului hidroelectrolitic, risc
de alterare a integritatii tegumentelor si posibil risc
de infectie.

 Planul de ingrijire pentru:


Hiperemeza gravidica (varsaturi incoercibile).

Disgravidie tardiva (preeclampsie si eclampsie).

Ruptura prematura a membranelor.


C.5. Participă la identificarea Prolabare de cordon.
OBSTETRICA SI
12 si supravegherea gravidelor cu 2h S 12 - Sem. 1
NURSING ÎN Nasterea prematura.
OBSTETRICĂ risc obstetrical
Placenta praevia.

Abruptio placentae (apoplexia uteroplacentara).

Hemoragiile postpartum.

TOTAL ORE: 12 saptamani x 2ore/ saptamana = 24 ore

INTOCMIT PROFESOR

ASISTENT MEDICAL COSOLAN ELENA ANGELA


UNITATEA DE INVATAMANT:SCOALA POSTLICEALA SANITARA”CAROL-DAVILA” TARGU-JIU AVIZAT

CLASA: ANUL IIIC – ASISTENT MEDICAL GENERALIST PROF.DR.HORTOPAN RAMONA CRISTINA


MODULUL: CONDUITA ÎN URGENTELE MEDICO –CHIRURGICALE APROBAT
AS MED –COSOLAN ELENA ANGELA SEF COMISIE NURSING-STOICOIU VOICHITA
COSOLAN ELENA ANGELA
Planificare calendaristica an scolar 2016-2017

Nr.crt. Unitatea de Competente specifice Continutul tematic Nr.ore Saptamana Obs.


competenta alocate
Nr.crt 1 Unitatea de competenta -Recunnoaste
Competente specificesi analizeaza Semne
Continutul si simpotome specifice Nr.ore 2h SaptamanaS 1 Obs.
tematic Sem
semnele si simptomele urgentelor.Aplicarea manevrelor alocate
de II
7 specifice urgentelor Ingrijirea urgenta.
pacientilor in come 2h S7 Sem II
2 Nursing in -Identifica
-Recunoaste si problemele metabolice.Indicele
de Ingrijirea pacientilor
Glasgow. in urgente 2h S2 Sem
dependenta
analizeaza semnele si stabileste
si respiratorii:insuficienta respiratorie II
urgentele diagnosticele
simptomele de ingrijire
specifice acuta,pneumonii acute severe,embolia
medico- -Elaboreaza
urgentelor planul nursing pulmonara.
8 -Identifica problemele de Ingrijirea pacientilor cu intoxicatii 2h S8 Sem II
chirurgicale dependenta si stabileste medicamentoase,intoxicatii cu
3 -Aplica interventii
diagnosticele de ingrijireproprii Ingrijirea
CO,alcool etilic. pacientilor in urgente 2h S3 Sem
si delegate
-Elaboreaza planul cardio-vasculare:edemul pulmonar II
-Evalueaza elementele de
nursing acut,urgentele hipertensive.
9 gravitate
-Aplica interventii Ingrijirea pacientilor cu muscatura 2h S9 Sem II
4 Nursing in -Evalueaza
proprii si delegaterezultatele de sarpe Ingrijirea pacientilor cu urgente reno- 2h
veninos,insecte,accidente S4 Sem
urgentele ingrijirlor
-Evalueaza aplicate
elementele ureterale:insuficienta renala
electrice. II
acuta,retentia acuta de urina,colica
medico- de gravitate
renala.
-Evalueaza rezultatele
5 chirurgicale ingrijirlor aplicate Ingrijirea pacientilor cu soc 2h S5 Sem
10 hipovolemic,cardiogen,anafilactic.
Ingrijirea pacientilor cu 2h S 10 Sem II II
6 Resuscitarea cardio-respiratorie.
politraumatisme,traumatism de 2h S6 Sem
coloanaSuport vital de bază (degajarea
vertebrala,traumatisme II
victimei, eliberarea
craniene,abdominale,ale căilor
membrelor
respiratorii superioare, ventilatie,
inferioare
11 ventilatie
Ingrijirea pe mască,
pacientilor in urgentele 2h S 11 Sem II
intubatie masaj cardiac extern), pozitia
de sigurantă,
manevra Heimlich, abord venos
periferic, central
abdominale:colica
biliara,hemoragiile
digestive,pancreatita acuta.
12 Ingrijirea pacientilor cu afectiuni 2h S 12 Sem II
maxilo-faciale,ORL,oculare.
Total ore: Invatamant
12 saptamani x 2h / saptamana = 24h clinic=72h
Profesor,COSOLAN ELENA 9saptamani
ANGELA x 8h/
saptamana

S-ar putea să vă placă și