Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: LTS,,SF.

APOSTOL ANDREI” Avizat,


PLOIESTI
Profilul: SANITAR Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire
generală/Calificarea profesională: SANATATE SI ASISTENTA
PEDAGOGICA/ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Modulul: NURSING GENERAL 1
Nr de ore/an:
Nr. ore /săptămână: din care: T: 168 IP:240
Clasa:I A
Profesor: PANAIT DOINA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul O. M.E.N.: Anexa Şef catedră
nr.3 la O.M.E.N nr. 3499/29.03.2018
Programa aprobata prin Ordinul O.M.E.N.: Anexa
nr. 3 la O.M.E.N nr.3499 /29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Nr Unitatea de rezultate ale


. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt
. Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
10.1.1.Prezentarea 10.2.1 Utilizarea 10.3.1. -Noțiunea de comunicare 1 S1
noţiunilor de noţiunilor de Capacitatea -Definițiile comunicării
comunicare comunicare în de a -Particularități ale comunicării
activitatea comunica -Procesul de comunicare
profesională. în mod -Scopul și rolul comunicării
adecvat în -Elementele procesului de 1 S2
contexte comunicare
sociale și
culturale
diverse
10.2.2. Selectarea 10.3.2.  Comunicarea verbală şi 2 S3
10.1.2. metodelor de Conștientizarea paraverbală: S4
Cunoașterea comunicare adecvate importantei limbă,limbaj,vorbitor,
metodelor de multiculturalității utilizarii metodelor receptor,forme ale comunicării
comunicare şi de comunicare orale (exemple: monolog,
relaționare cu 10.2.3. Realizarea adaptate expunere, prelegere, relatare,
pacientul, cu comunicării cu multiculturalității intervenţie, dialog, dezbatere
grupuri şi cu pacientul, cu grupuri şi etc.),stiluridecomunicare(calităț
echipa echipe 10.3.3. i– claritate, corectitudine,
medicală interdisciplinare Manifestarea precizie, concizie etc. şi
pentru a asigura în interesul de a tipologii
mod independent asigura o – stil neutru, familial,
calitatea îngrijirii comunicare ştiinţific, administrativ)
medicale și evaluarea profesională  Comunicarea nonverbală:
acesteia exhaustivă și de a limbajul corpului, expresia
coopera cu feţei, mişcările, comunicarea
10.2.4. Aprecierea membrii altor tactilă, prezenţa personală,
importanței expresiei profesii din exprimarea şi recunoaşterea
culturale în domeniul sănătății emoţiilor, limbaj spaţiu-culori-
comunicare timp
10.3.4. Capacitatea  Comunicarea scrisă:
de a interacționa documente medicale, nota
lingvistiv într-uun internă, raport scris etc.
mod adecvat și  Strategii de ascultare în
creativ funcţie de situaţie, ocazie,
subiectul în cauză, vorbitor.
 Facilitarea comunicării
eficiente prin: acceptarea de
opinii diferite, încurajarea
discuţiei, asigurarea posibilităţii
de exprimare, oferirea feed-
back-ului,stimularea
creativităţii, încadrarea în timp,
viteza vorbirii, adaptarea
comunicării la nivelul de
înţelegere al auditorului,
folosirea unui suport specific,
transmiterea eficientă a
informațiilor, adaptarea
comunicării la contextul
multicultural.
•Surse de informaţii: informaţii
interne şi externe, documente
medicale, discuţii, statistici,
documentaţie specifică.
•Selectarea informaţiilor
•Condiţionări ale sursei de
comunicare
•Identificarea disfuncţiilor şi
perturbaţiilor de mesaj
•Defazaje între intenţiile sursei şi
aşteptările receptorului
•Strategii privind mediul şi
canalele de comunicare
(orală şi scrisă)
•Exprimarea propriilor opinii
referitoare la informaţiile culese:
conversaţie, dialog, monolog
argumentativ, dezbatere,
prezentare de caz, joc de rol etc.
10.1.3. Descrierea 10.2.5. Participarea ca 10.3.5. Asumarea  Prezentarea standardului 2 S5
echipei medicale şi membru activ al responsabilităţii ocupaţional S6
a rolurilor echipei medicale profesionale în  Conceptul de grup de
asistentului conformitate cu muncă/echipă medicală
medical în cadrul 10.2.6. Analizarea standardului  Caracteristicile grupului de
echipei. sarcinilor profesionale profesional muncă/echipei medicale:
în cadrul echipei obiective, norme de
medicale în comportament, statut,
conformitate cu 10.3.6. Capacitatea interrelaţionare, coordonare
standardul ocupațional de a colabora  Comunicarea în cadrul
eficient grupului de muncă/echipei
profesional, medicale: obiective, tipuri de
inclusiv prin comunicare, reţele de
participarea la comunicare
formarea practică a  Strategii de comunicare
personalului pentru promovarea imaginii
sanitar profesionale: iniţierea şi
implicarea în activităţi de
promovare şi consolidare a
imaginii profesionale,
participarea la diferite
activităţi: educaţia medicală
continuă, diseminare socială etc

10.1.4. 10.2.7. Utilizarea 10.3.7. Asumarea 2 S7


Prezentare documentelor responsabilităţii Prezentarea documentelor S8
documentelor medicale letrice și privind medicale letrice și electronice
medicale electronice completarea specifice unităţilor medicale
letrice și documentelor
electronice medicale letrice și
electronice

10.1.5. Capacitatea 10.2.8. 10.3.8. 2 S9


de a comunica Analizarea eficientă a Argumentarea •Componentele esenţiale ale S10
terapeutic informaţiilor realistă și comunicării terapeutice:
manifestarea unei analizarea eficientă a
10.2.9. Obținerea și atitudini pozitivă informaţiilor, confidenţialitatea,
ransmiterea pentru caracterul privat, respectul pentru
informaţiilor corect şi comunicarea în limite, dezvăluirea de sine,
adecvat, persoanelor, scop terapeutic cu atingerea, ascultarea activă,
familiilor și grupurilor pacienții, familiile utilizarea abilităţilor de observare.
de personae, şi în grupuri
informații care să le •Noțiuni de consiliere necesare
permită să aibă un stil 10.3.9. Oferirea în pentru a transmite persoanelor,
de viață sănătos și să mod independent familiilor și grupurilor de
se autoîngrijească de consiliere, persoane, informații care să le
indicații și sprijin permită să aibă un stil de viață
persoanelor care sănătos și să se autoîngrijească
necesită îngrijire și
persoanelor
apropiate
10.1.6. Cunoașterea 10.2.10.  Noţiuni de leadership
noţiunilor de Implementarea 10.3.10. Motivația  Motivaţia de a participa
leadership: leadership-ului în de a participa activ activ la creşterea
personal, activitatea la creșterea performanţelor echipei
relațional şi profesională performanțelor medicale. Relaţia dintre
profesional 10 echipei medicale cultura comunicaţională
şi cultura organizaţionalăv
10.1.7. Experiență 10.2.11. Capacitatea 10.3.11. FORMAREA EXPERIENȚEI
clinică adecvată de a participa la Analizarea calităţii CLINICE ADECVATE:
formarea practică asistenţei acordate  Identificarea surselor de
pentru a-şi informații: pacient,
îmbunătăți practica aparținători,
profesională de echipa de
asistent medical îngrijire,
generalist documente
medicale,
literatura de
specialitate,
internet.
 Culegere de date
10.1.8. Experienţa o Strategii pentru o
colaborării cu alţi comunicare eficientă
profesionişti din o Modalități de
sectorul comunicare
medical o Strategii de ascultare
 Identificarea și corectarea
disfuncțiilor de comunicare
 Adaptarea comunicării la
diverse situații clinice
 Comunicarea terapeutică
Realizarea și prezentarea unui
raport final utilizând comunicarea
scrisă și orală.