Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învățământ: Scoala Gimnaziala Nr.

1 Novaci
Disciplina: EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE
Nr. de ore/săptămână: o oră/săptămână
Clasa: a V – a
Profesor: MURG ROXANA MARIA

PLANIFICARE ANUALĂ 2021-2022 DISCIPLINA :


EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII
PRACTICE
– CLASA A V-A –
1h-săptămână

Nr. Nr.
Crt. SEM I Competente specifice Conţinuturi ore Săptămâna
Unitatea de învăţare
1. Vedre generală asupra Educaţie tehnologică clasa a
disciplinei 1.1.Proiectarea si realizarea V-a-Notiuni generale despre 1 S1: 13-17 IX 2021
produselor simple Ed. tehnologica
2. Localitatea 1.1.Descrierea elementelor Evoluţia sistemelor de
mediului construit si amenajare teritorială 1 S2:20-24
functionalitatea acestora Activităţi specifice localităţii 1 S3:27-31 X
1.2. Identificarea surselor de Amenajarea teritorială a
poluaresi implicarea in prevenire României 1 S4:4-8
si combatere Clădiri-destinaţie
4.1.Analizarea legaturilor intre constructivă,elemente de
elementele mediului arhitectură 1 S5:11-15
construit,tipurile de activitati si Reţele de utilităţi 1 S6:18-22
meserii
3 EVALUARE CONTINUA -Aprofundarea cunostintelor
-Corectarea unelor confuzii Recapitularea materiei
-Sistematizarea cunostintelor învăţate cu ITEMI extraşi din 1 S7:25-29
-Consolidarea cunostintelor UNITATEA I
-Constatarea nivelului de
cunostinte
4. Locuinţa 2.1.Identificarea materialelor Tipuri de locuinţe 1 S8:01-05XI
necesare pentru executia unei Elemente de limbaj graphic 1 S9:8-12
cladiri si a obiectelor din locuinta Planul locuinţei 1 S10:15-19
si scoala Confort ambiental 1 S11:22-26
2.2.Realizarea de produse simple
cu respectarea normelor de
calitate,securitate si sanatate
5 EVALUARE CONTINUA -Aprofundarea cunostintelor
-Corectarea confuziilor Recapitularea materiei
-Sistematizarea cunostintelor învăţate cu ITEMI extraşi din 1 S12:29-3 XII
-Consolidarea cunostintelor UNITATEA II
-Constatarea nivelului de
pregatire
6. Recapitulare sem.: -Aprofundarea cunostintelor Reţele de utilităţi specifice 1 S13:6-10
evaluare -Corectarea confuziilor localitatii noastre 1 S14:13-17
cumulativă(sumativă) -Sistematizarea cunostintelor Test semestrial 1 S15:20-224 2021
-Consolidarea cunostintelor Poluarea spaţiilor verzi
-Constatarea nivelului de Conservarea mediului
pregatire
Nr. SEM II COMPETENTE Nr.
Crt. Unitatea de învăţare SPECIFICE Conţinuturi ore Săptămâna

1 Şcoala 2.1.Identificarea materialelor


necesare pentru executia unei Amplasarea şcolilor 1 S1:17-21 I 2022
cladiri si a obiectelor din locuinta Funcţiile şcolilor 1 S2:24-28
si scoala Planul şcolii 1 S3:31-4 II
2.2.Realizarea de produse simple
cu respectarea normelor de
calitate,securitate si sanatate
3.1.Valorificarea informatiilor
culese din surse diferite
4.1.Analizarea legaturilor intre
elementele mediului
construit,tipurile de activitati si
meserii
2. Originea alimentelor 1.1. Selectarea produselor alimentare în Alimente de origine 1 S4 /7-11
functie de informatiile de pe ambalaj- minerală:apă,sare
eticheta
1.2. Descrierea principalelor moduri de
Alimente de origine vegetală 1 S5/14-18
utilizare a produselor alimentare neprelucrate 1 S6/21-25
2.2 Identificarea şi selectarea produselor Alimente vegetale
alimentare prelucrate:zahăr,ulei,cereale,orez
Alimente de origine S7/28-3
animală(carne,lapte,ouă) 1

3. Selecţia produselor 2.2 Identificarea şi selectarea produselor Caracteristici organoleptice 1 S8/6-10


alimentare alimentare în funcţie de: nevoile pe care Ambalarea prioduselor 1 S9 /13-17
le satisfac, proprietăţile organoleptice, alimentare
valoarea nutritivă şi energetică, estetică.
1 S10/20-24
Valoarea nutritivă a alimentelor
4. EVALUARE CONTINUA -Să aprofundeze cunoştinţele
-Să corecteze unele confuzii Recapitularea materiei învăţate cu 1 S11/27-31
-Să sistematizeze cunoştinţele ITEMI extraşi din UNITATEA I,II
însuşite
-Să consolideze cunoştinţele
-Să constate nivelul de pregătire
5. Alimentaţia sănătoasă 1.1. Selectarea produsele alimentare în Tipuri de alimentaţie 1 S12 /24-28
funcţie de valoarea nutritivă şi Meniuri pentru diferite ocazii:
energetică şi de influenţa sănătăţii -Criterii de intocmire a meniului 1 S13 /1-5
omului. S14 /8-12
2.1. Identificarea materiileor prime,
-Tipuri de meniuri 1
Bucătăria 1 S15/15-19
materialele şi principalele unelte,
instrumente şi echipamente specifice Prepararea alimentelor 1 S16 /22-26
utilizate în obţinerea produselor. Conservarea alimentelor si 1 S17 /29-2
2.3. Identificarea principalelor produse protectia consumatorului
alimentare pe baza unui meniu
recomandat /întocmit în prealabil de
către elev.
2.4. Analizarea calitaţii produselor
alimentare
3.2. Explicarea termenilor şi
simbolurilor privind calitatea, igiena
produselor alimentare şi protecţia
consumatorilor.
6. RECAPITULAREA Să explice cunoştinţele învăţate Realizarea unui colaj cu rase de
MATERIEI INVATATE Să-şi consolideze cunoştinţele animale+ierbar cu diferite plante 1 S18 /5-9 VI
de cultura
Probă de verificare semestrială 1 S19 /12-16
Studiu de caz cu privire la 1 S20 /19-23
respectarea normelor de
protecţia muncii în desfăşurarea
diferitelor activităţi din domeniul
alimentar.