Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr.

1 Novaci
Profesor: Murg Roxana
Aviz Director,

PLANIFICARE ANUALĂ 2020-2021


DISCIPLINA ISTORIE – CLASA A VIII-A
2h-săptămână
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
SEMESTRUL I - 18 săptămâni

UNITĂŢI DE CONŢINUT COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT OBS

RECAPITULARE Test Predictiv 1 S1


14-18.IX

1.1.Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în


rezolvarea unor situaţii-problemă
1.2 Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate Spaţiul geografic natural 1 S1
spaţio-temporale în contexte diferite
14-18 IX
2.1. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea
1.INTRODUCERE
informaţiilor oferite de diverse surse
2.2.Argumentarea unei opinii referitoare la un fapt
Periodizarea istoriei românilor 1 S2
istoric prin utilizarea informaţiilor provenite din 21-25 IX
diferite surse
3.2.Realizarea de proiecte care promovează
diversitatea socio-culturală
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în
rezolvarea unor situaţii-problemă Epoca Pietrei. Studiu de caz: Culturile Hamangia 1 S2
2.PREISTORIA ÎN 1.2 Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate şi Cucuteni 21-25 IX
SPAŢIUL ROMÂNESC spaţio-temporale în contexte diferite
2.2.Argumentarea unei opinii referitoare la un fapt
istoric prin utilizarea informaţiilor provenite din
S3
Epoca metalelor. Studiu de caz: 1
diferite surse Cultura Monteoru 28 IX-2 X
4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin
utilizarea resurselor multimedia
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în
rezolvarea unor situaţii-problemă Izvoare istorice despre geto-daci: Herodot, S3
1.2 Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate Strabon, Cassio Dio. Studiu de caz : 1 28 IX-2 X
spaţio-temporale în contexte diferite Histria
2.2.Argumentarea unei opinii referitoare la un fapt
istoric prin utilizarea informaţiilor provenite din
S4
2
3.GETO-DACII diferite surse Burebista. Decebal. Studiu de caz: Sarmizegetusa 5-9X
3.1.Valorificarea experienţelor istorice oferite de
acţiunea personalităţilor/grupurilor în contexte 2 S5
istorice variate Cucerirea Daciei de către romani. Studiu de caz: 12-16 X
4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin Podul de la Drobeta. Monumentul de la
utilizarea resurselor multimedia Adamclisi. Columna lui Traian
4.3. Adaptarea perspectivelor transdisciplinare în
abordarea unor probleme sensibile şi controversate
în istorie şi în viaţa cotidiană
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în Dacia romană. Romanizare 1
rezolvarea unor situaţii-problemă S6
1.2 Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate Creştinism 1 19-23 X
spaţio-temporale în contexte diferite
4.ETNOGENEZA 2.1. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea Aşezarea slavilor la sudul Dunării. Romanitatea 1
informaţiilor oferite de diverse surse
S7
ROMÂNEASCĂ orientală
4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin Poporul român - popor romanic. Studiu de caz: 1 26-30 X
utilizarea resurselor multimedia Surse istorice despre români la sfârşitul
mileniului I
Recapitulare şi Evaluare Sumativă – Geto-dacii/ Etnogeneza românească 2 S8
2 -6 XI
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în Primele forme de organizare statală 1 S9
rezolvarea unor situaţii-problemă 9 - 13 XI
3.2. Realizarea de proiecte care promovează Statele medievale în spaţiul românesc:
diversitatea socio-culturală Transilvania, Ţara Românească, Moldova, 3 S10
5.EVUL MEDIU 4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin Dobrogea. Studiu de caz: Diversitate etnică
16-20 XI
ROMÂNESC utilizarea resurselor multimedia şi confesională în spaţiul românesc
4.3. Adaptarea perspectivelor transdisciplinare în
abordarea unor probleme sensibile şi controversate Spaţiul românesc şi politica de cruciadă târzie de 4 S11-S12
în istorie şi în viaţa cotidiană la Mircea cel Bătrân la Mihai Viteazul. 23 XI-4 XII

Studii de caz : Cetăţi medievale. 2 S13


Biserica episcopală de la Curtea de 7- 11 XII
Argeş
Geto-dacii
S14
EVALUARE Etnogeneza românească 2 14- 18 XII
SEMESTRIALĂ
Evul mediu românesc

1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în


rezolvarea unor situaţii-problemă Constantin Brâncoveanu. Dimitrie Cantemir 3 S15-S16
2.2.Argumentarea unei opinii referitoare la un fapt 21 XII-15 I
istoric prin utilizarea informaţiilor provenite din Iluminism şi reformism: Transilvania sub S17
6.MODERNITATEA diferite surse Habsburgi. Studiu de caz: Şcoala Ardeleană. 2
18- 22 I
TIMPURIE 3.1.Valorificarea experienţelor istorice oferite de Supplex Libellus Valachorum
acţiunea personalităţilor/grupurilor în contexte
istorice variate Secolul fanariot 1 S18
4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin 25-29 I
utilizarea resurselor multimedia
1 S18
RECAPITULARE/EVALUARE SEMESTRIALĂ 25-29 I
Semestrul al II-lea – 16 Săptămâni
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în Românii între Orient şi Occident. Conservatorism 1
7. LUMEA rezolvarea unor situaţii-problemă şi modernizare S19
ROMÂNEASCĂ PÂNĂ 2.1. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea Studiu de caz: Tudor Vladimirescu 1 8-12 II
LA JUMĂTATEA informaţiilor oferite de diverse surse
SECOLULUI AL XIX- 3.2. Realizarea de proiecte care promovează Generaţia paşoptistă. Programe şi consecinţe ale 1
revoluţiei
S20
LEA diversitatea socio-culturală
4.3. Adaptarea perspectivelor transdisciplinare în Studiu de caz: Rromii - de la robie la emancipare 1 15-19 II
abordarea unor probleme sensibile şi controversate
în istorie şi în viaţa cotidiană
1.1.Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în Formarea statului român modern: domnia lui 1
rezolvarea unor situaţii-problemă Alexandru Ioan Cuza S21
8. ROMÂNIA 2.1. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea 22– 26 II
MODERNĂ informaţiilor oferite de diverse surse Regatul României. Carol I. Studiu de caz : 1
3.1.Valorificarea experienţelor istorice oferite de Constituţia din 1866
acţiunea personalităţilor/grupurilor în contexte
istorice variate Studii de caz: Opţiuni politice în România
4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin modernă; Războiul de Independenţă; Cultura 2 S22
utilizarea resurselor multimedia în spaţiul românesc 1-5 III

Recapitulare/Evaluare sumativă S23


Lumea românească până la jumătatea secolului al XIX-lea 2 8 – 12 III
România modernă

1.1.Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în


rezolvarea unor situaţii-problemă România şi Primul Război Mondial. 1 S24
1.2 Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate 15-19 III
spaţio-temporale în contexte diferite Marea Unire din 1918 1
2.1. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea
informaţiilor oferite de diverse surse România interbelică. Studiu de caz: Oraşul: 1
3.1.Valorificarea experienţelor istorice oferite de arhitectură modernă şi tradiţii rurale S25
9. ROMÂNIA acţiunea personalităţilor/grupurilor în contexte 22-26 III
SECOLELOR XX-XXI istorice variate Studiu de caz: Monarhia după Primul Război 1
3.2. Realizarea de proiecte care promovează Mondial
diversitatea socio-culturală
4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin Studii de caz : Minorităţile naţionale din
utilizarea resurselor multimedia România ; Constituţiile din perioada 2 S26
4.2. Aplicarea unor tehnici de muncă intelectuală interbelică ; Idei politice în lumea românească
29 III-1IV
care valorizează cooperarea, disciplina şi interbelică
perseverenţa
4.3. Adaptarea perspectivelor transdisciplinare în
abordarea unor probleme sensibile şi controversate
în istorie şi în viaţa cotidiană
“ŞCOALA Activităţi extraşcolare şi extracurriculare S27
ALTFEL” “Şcoala Altfel”: Să ştii mai multe, să fii mai bun 12-16 IV

1.1.Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în


rezolvarea unor situaţii-problemă
1.2 Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate România în Al Doilea Război Mondial 1 S28
spaţio-temporale în contexte diferite
19 – 23 IV
2.1. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea Studiu de caz: Holocaustul în 1
informaţiilor oferite de diverse surse
3.1.Valorificarea experienţelor istorice oferite de România 2 S29
9. ROMÂNIA acţiunea personalităţilor/grupurilor în contexte 26-29 IV
SECOLELOR XX-XXI istorice variate România - stat comunist. Studiu de caz :
3.2. Realizarea de proiecte care promovează Rezistenţa anticomunistă.
diversitatea socio-culturală 2 S30
4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin Studiu de caz : Epoca Nicolae Ceauşescu 10-14 V
utilizarea resurselor multimedia
4.2. Aplicarea unor tehnici de muncă intelectuală Studiu de caz : Manipulare şi propagandă.
care valorizează cooperarea, disciplina şi Omul nou.Consecinţe
perseverenţa
4.3. Adaptarea perspectivelor transdisciplinare în
abordarea unor probleme sensibile şi controversate
în istorie şi în viaţa cotidiană

Lumea românească până la jumătatea secolului al XIX-lea


EVALUARE S31
SEMESTRIALĂ România modernă 2
17 – 21V

România secolelor XX-XXI


1.1.Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în
rezolvarea unor situaţii-problemă
1.2 Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate Studiu de caz: Viaţa cotidiană în 1
spaţio-temporale în contexte diferite perioada regimului comunist S32
2.1. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea
24-28 V
informaţiilor oferite de diverse surse România în contextul Războiului Rece 1
3.1.Valorificarea experienţelor istorice oferite de
acţiunea personalităţilor/grupurilor în contexte Regimul politic democratic din 1989 până astăzi 1
9. ROMÂNIA istorice variate S33
SECOLELOR XX-XXI 3.2. Realizarea de proiecte care promovează Studiu de caz: Constituţia României din 1991 1 31V - 4 VI
diversitatea socio-culturală
4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin Integrarea euro-atlantică a României 1 S34
utilizarea resurselor multimedia 7 -11 VI
4.2. Aplicarea unor tehnici de muncă intelectuală
care valorizează cooperarea, disciplina şi
perseverenţa
4.3. Adaptarea perspectivelor transdisciplinare în
abordarea unor probleme sensibile şi
controversate în istorie şi în viaţa cotidiană
RECAPITULARE/EVALUARE ANUALĂ 1 S34
7 -11 VI