Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învățământ: Scoala Gimnaziala Pociovalistea

Disciplina: EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE


Nr. de ore/săptămână: o oră/săptămână
Clasa: a VIII – a
Profesor: MURG ROXANA MARIA

PLANIFICARE ANUALĂ 2021-2022 DISCIPLINA :


EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE
– CLASA A VIII-A –
1h-săptămână
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An şcolar: 2021- 2022
Nr. Unitatea de Domenii de Nr. ore
Competențe specifice Conținuturi Săpt.
crt. învățare conținut T AP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Vedere generală Prezentarea manualului 1 S1
asupra disciplinei Instructaj NSSM
Evaluare inițială
2. ENERGIA 1.1. Realizarea de proiecte ca Dezvoltare Energie convențională și 1 1 S2-3
ELECTRICĂ răspunsuri/soluții adecvate la o serie durabilă neconvențională
de probleme/provocări din
familie/școală/comunitate. Tehnologii Tehnologii de producere a 1 2 S4-6
1.3. Evaluarea proiectelor și a energiei electrice
proceselor de realizare a acestora Transportul și distribuția 1 1 S7-8
pornind de la criterii agreate. energiei electrice
2.1 Evaluarea unui context de Domenii de utilizare a energiei 1 S9
activitate în vederea selectării electrice
măsurilor specifice de securitate în
muncă, de prevenire și stingere a Dezvoltare Impactul tehnologiilor de 1 S10
incendiilor ce urmează a fi a aplicate. durabilă producere și utilizare a energiei
asupra individului, a societății și
a mediului
2.2 Aplicarea în şcoală/comunitate a
iniţiativelor pentru susţinerea unui
mediu sănătos.
Toate competențele Evaluare 1 1 S11-12
3. CONSUMATORI 1.1. Realizarea de proiecte ca Design Elemente de limbaj grafic, estetic 1 S13
DE ENERGIE răspunsuri/soluții adecvate la o serie și funcțional în domeniul electric
ELECTRICĂ de probleme/provocări din
familie/școală/comunitate. Tehnologii Circuitele electrice dintr-o 1 1 S14-15
1.2. Evaluarea utilității și eficienței locuință/școală
produselor realizate pe baza
aplicațiilor din domeniul matematicii Calitate, economie, Consumatori electrocasnici 1 S16
și științelor. antreprenoriat Consumuri energetice şi 1 S17
1.3. Evaluarea proiectelor și a reflectarea lor în costuri
proceselor de realizare a acestora
pornind de la criterii agreate; Dezvoltare Metode de economisire a energiei 1 S18
2.2 Aplicarea în şcoală/comunitate a durabilă electrice în locuințe
iniţiativelor pentru susţinerea unui
mediu sănătos. Dezvoltare Securitatea și sănătatea în muncă 1 S19
2.1 Evaluarea unui context de durabilă specifice domeniului electric
activitate în vederea selectării
măsurilor specifice de securitate în
muncă, de prevenire și stingere a
incendiilor ce urmează a fi a aplicate.
Toate competențele Evaluare 1 1 S20-21
4. DOMENII 1.1. Realizarea de proiecte ca Activităţi/ Domenii profesionale specifice 1 S22
PROFESIONALE răspunsuri/soluții adecvate la o serie ocupații/meserii (plan local, zone geografice)
de probleme/provocări din
familie/școală/comunitate. Vizita de explorare la un operator 1 S23
1.3 Evaluarea proiectelor și a Tehnologii economic: pregătire, efectuare
proceselor de realizare a acestora propriu-zisă, concluzii
pornind de la criterii agreate.
2.2 Aplicarea în şcoală/comunitate a Activităţi/ Trasee de educaţie şi formare 1 S24
iniţiativelor pentru susţinerea unui ocupații/meserii profesională. Competenţe
mediu sănătos. profesionale
3.1 Analiza critică a caracteristicilor
unor meserii/profesii/ocupații în Calitate, economie, Tendințe în evoluția pieței 1 S25
contexte reale, în funcție de criterii antreprenoriat muncii. Mobilitate ocupaţională
alese;
3.2 Promovarea unor idei inovative Calitate, economie, Calitatea muncii și relațiile de 1 S26
care să aducă beneficii la nivelul antreprenoriat muncă
comunității.
Calitate, economie, Plan simplu de afaceri 2 S27-28
antreprenoriat

Dezvoltare Protecţia mediului în contextul 1 S29


durabilă diverselor domenii profesionale
Toate competențele Evaluare 1 1 S30-31
5. Recapitulare Toate competențele 1 S32
finală