Sunteți pe pagina 1din 4

FORMULAR 

DE APLICARE

Date de identificare aplicație 

Direcția/Sucursala/Agenția 

Serviciul/Biroul 

Postul  

Date de identificare candidat 

Nume 

Prenume 

E‐mail 

Telefon mobil 

Domiciliu/Reședința 

Studii si experiență profesională 

Studii relevante pentru post 

Anul  Diploma 
Studii   Instituția  Facultatea  Specializarea 
absolvirii  obținută 

selectați 
selectați   Dipl.selectați 
master

selectați 
selectați   selectați 
selectați

selectați 
selectați   selectați 
selectați

selectați 
selectați selectați 
selectați

BANCA NAȚIONALĂ  A ROMÂNIEI  1
Experiență profesională relevantă pentru post 

De la  La  Motivul 


Angajator  Funcția deținută 
zz/ll/aaaa  zz/ll/aaaa  încetării 

Alte informații relevante 

Introduceți mai jos cursuri, certificări, competențe, aptitudini, abilități sau alte informații relevante 
pentru post 

BANCA NAȚIONALĂ  A ROMÂNIEI  2
Declarații pe propria răspundere* 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria 
răspundere următoarele: 
☐ Nu am avut contractul individual de muncă încetat din motive imputabile în ultimii 3 ani de activitate

☐ Nu am antecedente penale

☐ Nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea vreunei infracțiuni

☐ Nu am produs pagube ca urmare a desfășurării de activități profesionale specifice gestionării de valori
în ultimii 3 ani (doar când se solicită în anunțul de recrutare)

☐ Nu fac parte din personalul Băncii Naționale a României soțul/soția și/sau rudele până la gradul II
Dacă soțul/soția și/sau rude până la gradul II fac parte din personalul BNR, vă rugăm să detaliați în tabelul
de mai jos:
Relația de rudenie** Structura organizatorică în care 
Nume și prenume   (soț/soție, fiu, fiică, părinte, 
frate, soră) 
lucrează 

☐ Declar  că  îndeplinesc toate condițiile de înscriere pentru acest post, că informațiile  furnizate în 
formularul  de  aplicare  corespund  adevărului  și  înțeleg  că  am obligația  să  le  probez,  la
solicitarea  Băncii  Naționale  a  României,  prin  documente  justificative (diplome de studii, carte de
muncă/adeverință de la angajator/extras REVISAL etc.).
Înscrierea  la  procesul  de  recrutare  se  realizează  după  transmiterea  Formularului  de  aplicare 
completat,  a  unui  Curriculum  vitae  detaliat  și  a  unei  copii  a  actului  de  identitate,  pe  adresa 
HR.Recrutare@bnro.ro 

*
Răspunsul afirmativ sau omiterea unui răspuns la declarațiile mai sus‐menționate conferă Băncii Naționale a României
dreptul de a vă respinge candidatura.
**
 Informațiile comunicate sunt analizate în vederea evitării unei situații de incompatibilitate; existența oricărei 
incompatibilități conferă Băncii Naționale a României dreptul de a vă respinge candidatura. 

BANCA NAȚIONALĂ  A ROMÂNIEI  3
Prelucrarea datelor cu caracter personal 

În  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  (UE)  nr.679  din  27  aprilie  2016  privind  protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, declar că 
☐ sunt de acord cu utilizarea prezentelor informații și pentru alte procese de recrutare, desfășurate
în termen de 3 luni de la data participării la procesul de recrutare inițial.

Notă: 
Banca Națională a României, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu 
caracter  personal  în  conformitate  cu  prevederile  legislației  naționale  în  vigoare  aplicabile  și  ale 
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu  caracter  personal  și  privind  libera  circulație  a  acestor  date  și  de  abrogare  a  Directivei  95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD). Mai multe informații cu privire la prelucrarea 
datelor  cu  caracter  personal  de  către  Banca  Națională  a  României  puteți  afla  accesând  pagina  web 
www.bnr.ro/PDCP‐17892.aspx. 

Data    Semnătura*** 

***
  Se poate semna electronic, prin comanda Fill&Sign. Semnătura este opțională dacă transmiterea Formularului

se face de pe adresa de e-mail declarată în formular 

BANCA NAȚIONALĂ  A ROMÂNIEI  4