Sunteți pe pagina 1din 5

Aprob

Prorector pentru studii al U.T.M.


___________Conf.univ., dr. Vladislav Reşitca

SUBIECTELE
Pentru proba teoretică de sinteză
”Proiectarea sistemelor de calcul și rețelelor de calculatoare”
la specialitatea “Calculatoare și Rețele”

Aprobat la
Consiliul F.C.I.M.
din 06.10.2021
procesul verbal nr.2

Decan F.C.I.M.
conf. univ., dr. Ciorbă Dumitru

Şef Departament Informatică și Ingineria Sistemelor


conf., dr. Viorica Sudacevschi

Chişinău 2022
PROBA TEORETICĂ DE SINTEZĂ
”PROIECTAREA SISTEMELOR DE CALCUL ȘI REȚELELOR DE
CALCULATOARE”

Disciplina
“ANALIZA ŞI SINTEZA DISPOZITIVELOR NUMERICE”

1. Minimizarea funcţiilor logice prin metoda diagramelor Karnaugh.


2. Reprezentarea informaţiei numerice în calculatoare. Codurile direct, invers şi
complementar.
3. Sistemele de numeraţie. Conversia numerelor dintr-un sistem de numeraţie în altul.
4. Decodificatoarele şi codificatoarele. Sinteza decodificatoarelor complete şi
incomplete.
5. Multiplexoarele. Sinteza circuitelor logice combinaţionale cu ajutorul
multiplexoarelor.
6. Sinteza convertoarele de cod.
7. Sinteza registrelor.
8. Sinteza numărătoarelor sincrone şi asincrone.

Bibliografie
1. Milici Dan, Circuite numerice. Introducere în sisteme de calcul. București, Editura Matrix
Rom, 2012
2. Constantin Vilan etc , Analiza si sinteza dispozitivelor numerice, 2011
3. Gheorghe Toacşe, Dan Nicula. Electronică digitală. - Bucureşti, EdituraTeora: 2005.
4. Alin Dan Potorac. Bazele proiectării circuitelor numerice. – Bucureşti, Matrix Rom: 2002.
5. John F. Wakerly, Circuite digitale. Principiile şi practicile folosite în proiectare, 2002
6. Wilkinson Barry. Electronică digitală. Bazele proiectării, 2002
7. Vinţan, Lucian N. Fundamente ale arhitecturii microprocesoarelor, 2016
8. David Money Harris, Digital design and Computer Architecture, 2016
9. AlexandruValachi etc. Analiza, sinteza şi testarea dispozitivelor numerice. – Iaşi, Editura
Nord-Est: 1993.
10. I. Spânulescu, S. Spânulescu. Circuite integrate digitale şi sisteme cu microprocesoare. –
Bucureşti, Editura Victor: 1996.
11. V. Gîscă, V Sudacevschi, S. Zaporojan. Dispozitive numerice. Prezentare teoretică şi
aplicaţii, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova,Editura UTM.
2005.
12. О.М.Картвелишвили, М.О.Картвелишвили. – Прикладная теория цифровых
автоматов. Тбилисиб 2005.
Disciplina
REȚELE DE CALCULATOARE

1. Modelul de referință ISO/OSI. Nivele, funcții, primitive de serviciu


2. Rețele locale: topologii, dimensionare, protocoale
3. Nivelul rețea: context de funcționare, cerințe, funcții principale
4. Protocolul IP: mod de funcționare, sistem de adresare, formatul datelor, structurarea
rețelelor IP cu măști. Planul de adresare.
5. Proiectarea și configurarea infrastructurii rețelelor instituționale.
6. Nivelul transport: context de funcționare, cerințe, funcții principale.
7. Protocolul UDP: modul de funcționare, proprietăți și performațe. Arii de utilizare
8. Protocolul TCP: modul de funcționare, controlul congestionării, performațe.

Bibliografie
1. Bonaventure Olivier. Computer Networking: Principles, Protocols and Practice. Ed.
Saylor Foundation, 2011, 273 p.
2. Comer Douglas E. Internetworking with TCP/IP Volume One, 6th Edition, Pearson,
2013, 683 p.
3. Kurose James F., Ross Keith W. Computer Networking: A Top Down Approach, 7th
edition Pearson; 2016, 864 p.
4. Lupșa Radu-Lucian. Rețele de calculatoare. Ed. Casa Cărții de Știință, 2008, 405 p.
http://www.cs.ubbcluj.ro/~rlupsa/works/retele.pdf
5. Lungu M. Rețele de Calculatoare și Aplicații. Ed. Universitaria, București, 2002, 342 p.
6. Năstase Fl. Rețele de calculatoare. Ed. ASE, București. 2005. 357 p.
7. Tanenbaum Andrew.S. Reţele de calculatoare. Ed. BYBLOS, București. 2004, 777 p.
Disciplina
Disciplina
ARHITECTURA CALCULATOARELOR

9. Microprocesoare și Microcontrolere. Arhitecturi CISC și RISC.


10. Memoria arhitecturilor de calcul. RAM și ROM. Structura memoriei. Memoria Cache.
11. Limbaje de Asamblare. Operații logice și aritmetice. Formatul datelor. Operații cu
memoria RAM.
12. Funcții BIOS și DOS.
13. Controloare de sistem. Programarea CS.
14. Programarea dispozitivelor pentru operații de intrare-ieșire.
15. Programarea sistemului video (regim text și grafic).
16. Sisteme de fișier. Programarea sistemelor pentru stocarea datelor.

Bibliografie
1. Ozten Chelai. Arhitectura Calculatoarelor. Suport de curs şi laborator. Universitatea
Ovidius Constanţa, 2012. 160 p. (Sursă electronică:
https://fmidragos.files.wordpress.com/2012/07/arhitectura-sistemelorde-calcul.pdf).
2. Horea Oros. Arhitectura sistemelor de calcul. Suport de curs. Universitatea din
Oradea, 2010. 147 p. (Surcă electronică:
http://webhost.uoradea.ro/horos/files/ASC.pdf).
3. Nani Viorel. Echipamente periferice. Note de curs. Universitatea Ioan Slavici,
Timişoara, 2013. 53 p. (Sursă electronică: http://www.islavici.ro/articole/Notite
%20Curs_EchipPeriferice.pdf).
4. Nicolae Ţăpuş. Proiectarea cu microprocesoare. Materiale de curs. Universitatea din
Bucureşti, 2014. (Surse electronice:
http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/anul-3/semestrul-2/proiectarea-
cumicroprocesoare.html).
5. Mihai Romanca. Microprocesoare şi microcontrolere. Universitatea Transilvania din
Braşov, 2015. 319 p. (Sursă electronică: http://vega.unitbv.ro/~romanca/CarteMpMc
%202015/Microprocesoare%20si%20microcontrolere-978-606-19-0683-3.pdf).
6. Sever Spânulescu. Programarea în limbajul de asamblare a microprocesoarelor.
Îndrumar de laborator. Editura Victor, 2004. 256 p. (Sursă electronică:
http://automatica.cch.ro/Laboratoare/Laborator%20sisteme%20cu
%20microprocesoare.pdf).
7. Arpad Gellert, Rodica Baciu. Programare în limbaj de asamblare. Aplicaţii.
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 2001. 39 p. (Sursă electronică:
http://webspace.ulbsibiu.ro/arpad.gellert/html/ASM.pdf).
8. Gabriel Rădulescu. Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul. Programare în
limbaj de asamblare. Matrix ROM, Bucureşti, 2007. 368 p. (Sursă electronică:
http://ace.upgploiesti.ro/cursuri/pla/curs_pla.pdf).
9. Tutorial Limbaj de Asamblare (Assembler) Intel 8086. (Sursa electronica:
http://www.itcsolutions.eu/2010/02/04/). Curs Programare C/C++. (Sursa electronica:
http://www.crystalmind.ro/curs-programare-cpp.php).
10. Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. Архитектура ЭВМ и
вычислительных систем. М.: 2005. 512 с. (Sursă electronică:
http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/1346/1/Arhitektyra_EBM.pdf).
11. Э. Таненбаум, Т. Остин. Архитектура компьютера, 6-е издание, М.: - 2013. 810 с.

Disciplina

PROGRAMAREA ORIENTATĂ PE OBIECTE

1. Inițializarea obiectelor în Java.


2. Clase şi obiecte.
3. Ierarhia claselor.
4. Compoziție și moştenire în Java.
5. Legarea şi redefinirea metodelor.
6. Constructori. Tipurile constructorilor. Realizarea constructorilor în limbajul Java.
7. Polimorfismul în Java. Mecanismele. Tipurile.
8. Clase abstracte în Java.

Bibliografie

1. Serbanati, Luca Dan, Bogdan, Crenguta Madalina, Programare orientata spre obiecte


cu exemplificari in limbajul Java Vol. 1, 2, Bucuresti Politehnica Press . 2013
2. Georgescu H., -Introducere în universul Java, Editura tehnică, București 2002
3. Keogh J., Java fără mistere, ed.  ROSETTI EDUCATIONAL, 2006
4. Tanasa S., Olaru C., Andrei S. – Java de la 0 la expert, Iaşi Polirom ,2007
5. Frăsinaru C. – Curs practic de Java, Matrix Rom, București 2005
6. Doina Logofătu: Algoritmi fundamentali in Java. Aplicații, Ed. 1, Editura Polirom,
Iași, 2007
7. David Flanagan,Java in a Nutshell: A Desktop Quick Reference for Java
Programmers, O'Reilly & Associates, Inc.
8. Rotaru, Lilia Programarea orientata pe obiecte in Java Prezentare teoretica si aplicatii,
UTM,2012
9. http://java.sun.com/

S-ar putea să vă placă și