Sunteți pe pagina 1din 8

SC…………..

Serviciul Intern de Prevenire și Protecție


Aprobat,
ADMINISTRATOR

Nr................/.................................

INSTRUCŢIUNE PROPRIE NR. 3


de securitate și sănătate în muncă

CONFECȚIONER ASAMBLOR DIN TEXTILE (SALA DE CROIT)

CAP. I – PREVEDERI GENERALE

Art. 1. Instrucţiunea proprie de securitate și sănătate în muncă pentru confecționerul ce-și


desfășoară activitatea în sala de croit cuprinde prevederi obligatorii de securitate şi sănătate
în muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale în
activităţile de croire manuală sau automată a materialelor.

Art. 2. Efectuarea operației de croire, conform standardului ocupațional, constă în:


- pregătirea materialelor pentru croit (șablonarea)
- pregătirea utilajului de croit
- termocolarea (termolipirea) detaliilor produsului
- formarea de pachete pentru sectorul de fabricație

Art. 3. Pentru aceste activități, confecționerii ce-și desfășoară activitatea în sala de croit vor
respecta prezentele instrucțiuni precum și instrucțiunile de lucru la mașinile pe care le
deservesc.

Art. 4. Scopul prezentei instrucţiuni proprii este eliminarea sau diminuarea pericolelor de
accidentare existente în cadrul acestor activităţi, proprii celor patru componente ale
sistemului de muncă (executant, sarcină de de muncă, mijloace de producţie, mediu de
muncă).

Art. 5. Prezenta instrucţiune proprie se va revizui periodic şi va fi modificată , ori de câte ori
este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică, etc. survenite la nivel
naţional sau ale proceselor de muncă.

Art. 6. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul societăţii


se efectuează în timpul programului de lucru. Perioada în care se desfăşoară instruirea este
considerată timp de muncă.

Art. 7. Angajatorul are obligaţia să asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri
adecvate.

Art. 8. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 3 faze:


- instruirea introductiv-generală;
- instruirea la locul de muncă;
- instruirea periodică.

Art. 9. Instructajul periodic se va face trimestrial. Participarea la instructajele de SSM,


însuşirea instrucţiunilor proprii de prevenire şi protecţie şi aplicarea corespunzătoare a
prevederilor acestora reprezintă o obligaţie de serviciu.

1 Revizia 1/ anul 2017


SC…………..

CAP. II- ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ, OPERAȚII ȘI ACTIVITĂȚI

REGULI GENERALE

Art. 10. Fiecare salariat trebuie să cunoască și să aplice normele de securitate a muncii și
pentru situații de urgență în spatiul în care își desfășoară activitatea.

Art. 11. La fiecare tip de maşină va lucra numai personal calificat şi instruit asupra
modului de funcţionare a maşinii respective.

Art. 12. Înainte de începerea lucrului fiecare salariat al societăţii este obligat să verifice:
 starea prizelor, a întrerupătoarelor şi a ştecherelor;
 starea izolaţiei cablurilor electrice;
 starea dispozitivelor şi a apărătorilor de protecţie;
 integritatea sculelor şi a mânerelor acestora;
 starea legăturilor echipamentelor de muncă la centura de împământare.

Art. 13. Înainte de punerea în funcţiune a echipamentelor de muncă se vor verifica zonele
periculoase specifice fiecărui echipament tehnic, precum şi legătura la centura de
împământare.

Art. 14. În cazul unei defecţiuni sau dereglări a echipamentului de muncă, acesta va fi oprit
şi va fi anunţat conducătorul locului de muncă.

Art. 15. La exploatarea echipamentelor de muncă se va respecta disciplina tehnologică şi


succesiunea operaţiilor conform instrucţiunilor de exploatare.

Art. 16. Se interzice lucrul cu orice echipament de muncă atunci când dispozitivele de
protecţie lipsesc, sunt scoase din funcţiune sau sunt defecte.

Art. 17. Se interzice orice intervenţie la echipamentele de muncă în timpul funcţionării


acestora.

Art. 18. (1) Se interzice ca lucrătorii să intervină pentru remedierea defecţiunilor, curăţare
sau revizii la echipamentele de muncă aflate în funcţiune.
(2) Aceste operaţii se efectuează de către salariaţi desemnaţi pentru acest scop şi
numai după întreruperea alimentării cu energie, oprirea mişcării funcţionale şi blocarea
contra pornirii accidentale. Dacă blocarea nu este posibilă, se va pune pază la dispozitivele
de pornire.

Art. 19. Se interzice orice intervenţie la instalaţiile electrice sau la echipamentele de muncă
de către persoane necalificate şi neautorizate în aceste meserii.

Se interzice admiterea la lucru a persoanelor cu stare psihică şi fizică necorespunzătoare.

Art. 20. Se interzice admiterea la lucru a persoanelor în stare de ebrietate, precum şi


introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate.

Art. 21. Se interzice purtarea discuţiilor între angajaţii care lucrează cu echipamente de
muncă periculoase, precum şi distragerea atenţiei acestora în timpul lucrului.

Art. 22. Este interzisă părăsirea locului de muncă în timpul funcţionării echipamentelor de
muncă în alte scopuri decât tehnologice, fără aprobarea conducătorului locului de muncă.

2 Revizia 1/ anul 2017


SC…………..

Art. 23. Este interzis lucrul la echipamentele de muncă la care nu s-au efectuat operaţiile de
mentenanţă (revizii, reparaţii, întreţinere) la termenele şi în condiţiile stabilite în cartea
tehnică.

Art. 24. Este interzisă utilizarea echipamentelor de muncă pentru alte operaţii decât cele
pentru care au fost proiectate.

Art. 25. Personalul este obligat să execute dispoziţiile şefilor ierarhici în condiţiile
prezentelor instrucţiuni şi trebuie să prevină sau să oprească orice acţiune care ar putea
conduce la accidentarea proprie sau a altor persoane.

Art. 26. Personalul este obligat să îşi însuşească, să respecte prevederile legislaţiei în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.

Art. 27. Personalul este obligat să respecte disciplina la locul de muncă.

Art. 28. Personalul este obligat să nu fumeze decât în locurile special amenajate.

Art. 29. Se va asigura curăţarea pardoselii ori de câte ori este necesar pentru a se preveni
alunecarea.

Art. 30. Sculele şi uneltele manuale tăietoare sau înţepătoare vor fi păstrate în sertare cu
partea ascuţită înainte şi protejate cu apărători (teci) de protecţie.

Art. 31. Este interzisă purtarea sculelor şi uneltelor manuale ascuţite în buzunare.

Art. 32. Este interzis folosirea uneltelor fără mânere, cu margini agăţătoare reparate
improvizat, cu fisuri sau ruginite.

Art. 33. Se interzice depozitarea materialelor în faţa instalaţiilor de stins incendiu.

Art. 34. Lucrătorii sunt obligaţi să-şi păstreze curate locurile de muncă şi să-şi
descongestioneze continuu căile de acces din zona de lucru, incintă, etc.

Art. 35. În cazul producerii unui accident de muncă se vor lua măsuri de acordare a primului
ajutor şi de anunţare a conducerii.

Art. 36. Este interzisă scoaterea şi folosirea în afara societăţii a echipamentului individual
de protecţie.

REGULI SPECIFICE

Şpănuirea

Art. 37. Înainte de punerea în funcţiune a maşinii de şpănuit se vor îndepărta obiectele sau
materialele aflate în raza căilor de rulare a căruciorului.

Art. 38. Introducerea balotului pe axul derulat şi a capătului materialului printre organele de
dirijare se va face cu maşina de şpănuit scoasă din funcţiune.

Art. 39. Este interzis angajaţilor care deservesc maşina de şpănuit sau a altor persoane să
se reazeme de căile de rulare a căruciorului sau să stea cu spatele la acesta.

Art. 40. Mașina va fi prevăzută cu sesizoare care să oprească capul de șpănuit în cazul în
care se află cineva lângă masa de șpănuit.

3 Revizia 1/ anul 2017


SC…………..

Art. 41. Curăţarea de scame sau de alte impurităţi a roţilor dinţate şi a lanţurilor de
transmisie se va face numai după ce maşina de spănuit a fost oprită şi scoasă de sub
tensiune.

Art. 42. La terminarea lucrului muncitorul va deconecta de la sursa de energie electrică


mașina pe care a deservit-o.

Decuparea detaliilor la maşina de croit fixă

Art. 43. Înainte de începerea operaţiei de decupare a şpanului, apărătoarea benzii tăietoare
se va regla în în raport cu grosimea şpanului; distanţa dintre şpan şi partea inferioară
apărătorii trebuie să fie mai mică de 1 cm.

Art. 44. În timpul decupării detaliilor, mâinile vor fi ţinute numai paralel cu banda tăietoare şi
la cel puţin 3 cm distanţă de acesta, angajatul având obligaţia de a folosi mănuşi
rezistente la tăiere (mănuși din zale).

Art. 45. Viteza de înaintare a şpanului trebuie să fie cea prescrisă în cartea tehnică, pentru
a evita ruperea sau deplasarea benzii tăietoare de pe sistemul de ghidare.

Art. 46. Ascuţirea benzii tăietoare se face numai după oprirea maşinii de croit fixă şi
blocarea contra pornirii accidentale.

Art. 47. În timpul ascuţirii benzii tăietoare este interzis a se efectua reglarea polizorului.

Art. 48. Înlocuirea benzilor tăietoare se face în conformitate cu prevederile din cartea
tehnică.

Art. 49. În timpul ascuţirii benzile tăietoare, ventilatorul de absorbţie a prafului şi scamei se
va scoate din funcţiune pentru evitarea incendiilor.

Art. 50. Este interzis a se lucra cu maşina de croit fixă atunci când lipsesc apărătorile de
protecţie.

Art. 51. Este interzis angajaţilor care deservesc maşina de croit fixă să îndepărteze cu
mâna deşeurile rămase lângă banda tăietoare.

Art. 52. Este interzis folosirea maşinii de croit fixă la tăierea, decuparea sau secţionarea
altor materiale decât cele textile.

Decuparea detaliilor cu maşina de croit mobilă

Art. 53. Înainte de punerea în funcţiune a maşinii de croit mobile, operatorul este obligat să
verifice dacă:
- cuţitul este fixat în limitele admise şi dacă acesta este bine ascuţit;
- maşina se deplasează uşor pe masa de croit;
- cablul de alimentare a maşinii cu energie electrică este bine izolat, neînnădit şi
dacă instalaţia este legată la pamânt;
- toate dispozitivele de protecţie sunt în stare corespunzătoare.

Art. 54. Înainte de începerea lucrului, se va regla apărătoarea cuţitului, în funcţie de


grosimea şpanului.

Art. 55. Aşezarea şi netezirea şpanului se vor face numai cu maşina de croit mobilă oprită.

4 Revizia 1/ anul 2017


SC…………..

Art. 56. În timpul efectuării operaţiei de tăiere cu maşina de croit mobilă, mâna care fixează
şpanul va fi ţinută paralele cu cuţitul şi la cel puţin 3 cm distanţă de acesta, angajatul având
obligaţia de a folosi mănuşi rezistente la tăiere.

Art. 57. Mutarea dintr-un loc în altul a maşinii de croit se va face numai după ce a fost
oprită şi scoasă de sub tensiune.

Art. 58. Pentru decuparea detaliilor din şpan, maşina va fi pusă în funcţiune numai după ce
talpa acesteia a fost introdusă sub material.

Art. 59. Înlocuirea cuţitului rupt şi ascuţirea manuală a acestuia se vor face cu maşina
scoasă de sub tensiune şi purtând EIP împotriva tăierii.

Art. 60. Se interzice muncitorilor discuțiile , joaca în timpul lucrului, operația de croire se
executa cu mare atenție.

Art. 61. Înlocuirea cuțitului uzat, rupt, ascuțirea lui se va face cu ateție mărită pentru a se
evita tăierea mâinilor.

Art. 62. Este interzisă aglomerarea mesei de croit cu obiecte inutile precum cleme, foarfeci,
rigle etc. care pot provoca accidente.

Art. 63. Dupa terminarea lucrului mașina va fi scoasă de sub tensiune, se curăță, se unge
și se depoziteaza într-un loc desemnat pentru acest lucru.

Croirea cu mașina de croit automată

Art. 64. Operatorul (lucrătorul) de la maşina de croit automată trebuie să cunoască foarte
bine instrucţiunile de deservire, cu accent pe comenzile de pornire şi oprire. Comanda de
oprire a maşinii trebuie să aibă prioritate faţă de comanda de pornire, pentru oprirea de
urgenţă, atunci când riscurile existente şi timpul normal de oprire impun aceasta.

Art. 65. Înainte de punerea în funcţiune a maşinii se vor îndepărta obiectele sau
materialele aflate în raza căilor de rulare ale căruciorului. De asemenea operatorul ce
deservește mașina va verifica dacă aceasta este legată la centura de împământare.

Art. 66. Operatorul ce deserveşte maşina trebuie să se asigure că nici o persoană nu se


află în zonele expuse riscului unor accidentări. Pentru a evita astfel de situaţii, operatorul va
avertiza prin mijloace sonore sau vizuale că urmează pornirea maşinii.

Art. 67. Introducerea balotului pe axul de susţinere şi a capătului materialului printre


organele de ghidare se va face cu maximă atenţie, cu maşina în stare oprită.

Art. 68. Este interzis lucrătorului ce deserveşte maşina sau altor muncitori să se rezeme
de căile de rulare ale căruciorului, sau să stea cu spatele la acesta.

Art. 69. Este interzis lucrătorului ce desevește mașina să intervină la organele de lucru în
mișcare în timp ce mașina funcționează.

Art. 70. În timpul tăierii este interzis să se depoziteze pe masa maşinii obiecte inutile ca:
foarfeci, cleme, rigle, etc.

Art. 71. Operatorul trebuie să oprească maşina şi să semnaleze şefilor ierarhici din sala de
croit orice defecţiune electrică sau (şi) mecanică, orice zgomot suspect sau situaţie de
incendiu:
 depăşirea capetelor de cursă, de către cărucior;

5 Revizia 1/ anul 2017


SC…………..

 deteriorarea instalaţiei electrice (tablou de comandă, întrerupătoare, cabluri


electrice, scurtcircuite sau defecţiuni la instalaţia de împământare etc.).

Art. 72. Întreţinerea, reglarea, repararea sau revizia tehnică se va efectua numai de către
personal autorizat şi instruit în acest scop (mecanici, electricieni) şi numai după ce maşina a
fost scoasă de sub tensiune.

Art. 73. Curăţarea de scame sau de alte impurităţi a organelor de lucru în mișcare, a roţilor
dinţate şi a lanţurilor de transmisie se va face numai după ce maşina a fost scoasă de sub
tensiune.

Art. 74. La terminarea lucrului, operatorul va aduce căruciorul în poziţie de repaus, va opri
maşina de croit din tabloul de comandă, va lăsa maşina în perfectă stare de curăţenie şi
siguranţă electrică şi mecanică.

Prese pentru aplicare-termolipirea inserţiilor

Art. 75. Înainte de pornire se verifică starea tehnică a preselor, funcţionarea la mersul în
gol, comenzile şi racordarea la centura de împământare.

Art. 76. Înainte de începerea lucrului este obligatoriu a se verifica:


- dacă conductoarele de alimentare cu energie electrică a presei sunt bine izolate, iar
bornele sunt prevăzute cu capace de protecţie;
- dacă elementele instalaţiei de abur sau de aer comprimat (ventile, flanşe, robinete)
sunt etanşe şi conductele pentru abur sunt bine izolate;
- dacă presa funcţionează normal la comenzile date;
- dacă instalaţia electrică de forţă şi dacă presa sunt legate la centura de împământare;
- dacă aparatura de măsură şi control este în stare de funcţionare şi este verificată la
termenele scadente;
- dacă benzile transportoare sunt curate, în stare bună de funcţionare şi întinse normal.

Art. 77. Este interzisă antrenarea sau conducerea cu mâna a detaliilor care urmează a se
prelucra.

Art. 78. Este interzisă curăţarea plăcii şi a benzilor transportoare de resturi de adezivi sau
de semifabricate lipite pe utilaj, când acesta este în funcţiune. Curăţarea se face după
oprirea şi răcirea acestuia conform instrucţiunilor de lucru.

Art. 79. Se interzice cu desăvârșire părăsirea locului de muncă fără acordul conducătorului
locului de muncă.

Art. 80. Este interzisă cu desăvârșire consumarea băuturilor alcoolice la locul de muncă.

Art. 81. Pentru defecțiunile apărute la utilaje în timpul programului de lucru se va anunța
imediat echipa de intervenție (mecanici).

Art. 82. În cadrul instructajului se vor face demonstrații practice despre modul de folosire
corectă a echipamentelor și mașinilor.

Art. 83. Lucrătorilor li se vor prelucra și instrucțiunile specifice afișate în secție despre
modul de folosire corectă a tuturor echipamentelor tehnice.

CAP. III - ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

Art. 84. Prin Echipament Individual de Protecţie (EIP) se înţelege orice echipament destinat
să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri
6 Revizia 1/ anul 2017
SC…………..

care ar putea să-i pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice
element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.

Art. 85. Orice EIP trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:


- să fie corespunzător pentru riscurile implicate;
- să se potrivească în mod corect persoanei, care îl poartă, după toate ajustările necesare;
- să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului.

Art. 86. În cazul în care prezenţa unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai
multor echipamente individuale de protecţie, aceste echipamente trebuie să fie compatibile şi
să îşi păstreze eficacitatea în raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.

Art. 87. Condiţiile de utilizare a EIP, în special durata purtării, sunt determinate în funcţie de
gravitatea riscului, frecvenţa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui
lucrător şi de performanţa EIP.

Art. 88. Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de angajator, care asigură
buna sa funcţionare şi o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întreţinerii, reparării şi
înlocuirilor necesare.

Art. 89. Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl
protejează purtarea echipamentului individual de protecţie. Totodată, asigură instruirea
lucrătorului şi dacă este cazul , organizează antrenamente pentru modul de purtare a
echipamentelor individuale de protecţie.

Art. 90. Echipamentul individual de protecţie se utilizază numai în scopurile specificate şi în


conformitate cu fişa de instrucţiuni, cu excepţia împrejurărilor specifice şi excepţionale

ATENŢIE: ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECŢIE NU SE IA ACASĂ PENTRU UZ


PERSONAL

Art. 91. Echipamentul individual de protecție acordat poate fi schimbat mai repede de 2 ani
în cazul în care se constată că în urma deteriorării acestuia și-a pierdut caracteristicile și nu
mai asigură protecția pentru care a fost distribuit.

Art. 92. Toți muncitorii vor purta încălțăminte comodă, fără toc, strânsă pe gleznă, cu talpă
antiderapantă.

Se interzice cu desăvârșire purtarea sandalelor, saboților sau a altor tipuri de


încălțăminte cu vârful descoperit.

Art. 93. Echipament de protecţie:

Confecționerii ce-și desfășoară activitatea în sala de croit-laser au în dotare echipamentul de


protecţie compus din:

TERMEN DE
MESERIA ECHIPAMENT DE PROTECŢIE ACORDARE
(LUNI)
CONFECȚIONERI Halat/ tricou (în funcție de anotimp) 24
(operatori la mașina Mănuși din zale Când se
fixă verticală-bandzing) deteriorează
CONFECȚIONERI Halat/ tricou (în funcție de anotimp) 24
(operatori la masa de Centură abdominală pentru protejarea Când se
șpănuit) coloanei vertebrale și a abdomenului deteriorează
CONFECȚIONERI Halat/ tricou (în funcție de anotimp) 24
(operatori la mașinile Când se
Antifoane interne
de croit automate) deteriorează
7 Revizia 1/ anul 2017
SC…………..

Halat/ tricou (în funcție de anotimp) 24


CONFECȚIONERI
Semimască de protecție pentru particule solide
(ce lucrează la umplere 24
netoxice
pufi)
Bonetă sau plasă de prins părul 2
TOȚI LUCRĂTORII Halat/ tricou (în funcție de anotimp)- pentru
CALIFICAȚI ȘI femei
NECALIFICAȚI ÎN 24
Salopetă din două piese+ tricou pe timp de
MESERIA DE
vară- pentru bărbați
CONFECȚIONERI

Întocmit,
Lucrător desemnat

8 Revizia 1/ anul 2017

S-ar putea să vă placă și