Sunteți pe pagina 1din 5

Teoria educaţiei: inovaţie şi modernizare

Ion BOTGROS
Angela GORDIENCO
(Republica Moldova)

PROBLEMATIZAREA - METODOLOGIE EFICIENTĂ


DE REALIZARE A PROCESULUI EDUCAŢIONAL
Rezumat. În acest articol este analizată problematizarea ca metodologie con-
structivistă privind realizarea eficientă a activităţilor didactice în cadrul procesului
educaţional. Sunt descrise principiile de bază ale didacticii contemporane axate
pe teoriile învăţării cognitivistă şi constructivistă, importanţa psihologiei cognitive
în cunoaşterea procesării informaţiei ştiinţifice de către elevi. De asemenea, sunt
descrise cerinţele faţă de utilizarea acestei metodologii în practica educaţională la
orele de fizică.
Cuvinte-cheie: problematizare, cognitivist, constructivist, principii didactice, pro-
blemă, întrebare-problemă, situaţie problemă, situaţie semnificativă, competenţă.
Actualmente, tehnologiile educaţionale În această ordine de idei, necesar e ca în
orientează procesul educaţional spre perso- cadrul organizării şi desfăşurării activităţilor
nalitatea ce are ca scop realizarea maximă a didactice să se respecte principiile didacticii
capacităţilor proprii, fiind direcţionată spre contemporane, bazate pe teoriile cognitivistă
dezvoltarea responsabilităţii şi a conştiinţei de şi constructivistă, şi anume:
sine referitor de propriile performanţe. Elevul I. Principiul participării conştiente şi
va deveni competent, dacă va fi capabil să do- active care exprimă necesitatea ca în activi-
bândească prin învăţare un sistem integrat de tăţile didactice elevul să aibă o atitudine con-
cunoştinţe şi să-şi dezvolte un sistem de capa- ştientă, să realizeze înţelegerea materiei de
cităţi, deprinderi şi atitudini pe care să le mo- învăţare şi a motivelor învăţării, să participe
bilizeze în anumite situaţii în vederea rezolvă- activ, angajând toate capacităţile de însuşire a
rii unor probleme cu care se poate confrunta cunoştinţelor [6; 7; 8]. O participare conştien-
în viaţa reală. Lucru posibil dacă în cadrul tă presupune:
lecţiilor se vor pune bazele unei învăţări con- − Înţelegerea clară şi profundă a importan-
ştiente, raţionale, inteligente, realizate la nivel ţei sarcinilor şi obiectivelor urmărite;
superior de activitate intelectuală. Profesorul − Sesizarea legăturilor cauză-efect a sen-
are menirea să organizeze activităţi didactice surilor şi semnificaţiilor în rezolvarea
în aşa mod, încât să le ofere elevilor posibili- problemelor;
tatea să-şi construiască un sistem de cunoştin- − Folosirea creativă a cunoştinţelor însuşite;
ţe fundamentale pentru a le utiliza în situaţii − Integrarea structurilor cognitive pro-
concrete, demonstrând astfel funcţionalitatea prii în activitatea mintală;
lor; să rezolve diverse situaţii-problemă, con- − Construirea de noi structuri plecând de la
ştientizând în aşa fel cunoştinţele funcţiona- o activitate reală;
le în viziunea proprie; să rezolve probleme − Lărgirea sferei de înţelegere şi celeiatitu-
complexe din viaţa cotidiană, manifestând dinale ale elevului [1].
comportamente/atitudini conform achiziţiilor Activitatea elevului în procesul edu-
finale aşteptate [9, p. 24]. caţional se realizează pe calea efortului
20 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Ion BOTGROS, Angela GORDIENCO
propriu, a angajării tuturor proceselor − Nivelul implicaţiei, care se referă la aspec-
psihice. tele motivaţionale şi cele legate de interes,
II. Principiul individualizării şi învăţă- fiind unul esenţial;
rii diferenţiate exprimă necesitatea adaptării − Nivelul operaţiei, care vizează efortul de-
cunoştinţelor şi a strategiilor de formare la pus din partea elevului şi se realizează pe
particularităţile psihofizice ale fiecărui elev. întregul proces didactic.
Individualizarea vizează diferenţierea sarci- − Nivelul integrării, care presupune abilitatea
nilor, a căilor de îndeplinire a lor, a normelor de transfer al cunoştinţelor obţinute în con-
de efort şi a procedeelor de reglare în funcţie texte didactice şi practice cât mai variate.
de aptitudinile, interesele, nivelul de dezvol- Funcţionalitatea acestor trei niveluri de în-
tare intelectuală, prin utilizarea unor metode văţare se întemeiază pe două teorii: cognitivistă
activ-participative şi a unui material didactic şi constructivistă – ambele se sprijină pe pro-
adecvat fiecărui elev. cesele cognitive ale psihicului uman. Potrivit
Diferenţierea vizează adaptarea activităţi- psihologiei cognitive, procesarea informaţiei
lor didactice la diferitele potenţe ale elevilor, este asigurată de interdependenţa dintre proce-
capacităţilor lor de a înţelege şi de realizare a sele psihice la nivel senzorial şi la nivel raţional
sarcinilor. Acest principiu urmăreşte şi „lupta ce reprezintă două proprietăţi de bază ale siste-
contra eşecului şcolar”. Învăţarea diferenţiată mului cognitiv uman. Din punct de vedere al
este argumentată de diversitatea motivaţiei abordării constructiviste, învăţarea este un pro-
elevilor, de orientarea intereselor fiecărui elev, ces dinamic în cadrul căruia elevii participă în
de obţinerea satisfacţiei de la rezultatul obţi- mod activ la construirea propriilor semnificaţii
nut, de ritmul de lucru diferit. [2; 10; 12]. Rolul profesorului este de a crea
III. Principiul de aplicabilitate practică a condiţii adecvate mediilor de învăţare care să
învăţării exprimă cerinţa ca lecţiile să ofere su- faciliteze construcţia propriei cunoaşteri de că-
ficiente ocazii de valorificare în viaţa cotidiană tre elevi. Conform acestei teorii:
a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor do- − Învăţarea este o construcţie mentală intrinsecă;
bândite. Ruptura cu realităţile vieţii constituie − Interpretarea este personală;
una din problemele cele mai importante de care − Învăţarea este activă;
se confruntă învăţământul general [10]. − Învăţarea presupune colaborare;
Acest principiu exprimă esenţa învăţării în − Învăţarea este contextuală.
bază de competenţe, adică a învăţa nu înseam- Aceste cerinţe conduc la ideea că se con-
nă numai a şti, ci şi a învăţa să faci, a învăţa să struieşte cunoaşterea printr-un proces activ şi
fii şi a învăţa să devii. Acest principiu poate creator a celui ce învaţă: elevul îşi construieşte
fi aplicat prin diverse modalităţi, ca de exem- o nouă cunoaştere pe temeliile învăţărilor an-
plu: punerea în evidenţă a aplicaţiilor practice terioare, experimentând, reflectând asupra pro-
ale unei teorii, oferirea a cât mai multe situa- blemelor cu care se confruntă. Învăţarea trebuie
ţii concrete pentru experimentări, confirmări, să înceapă cu problemele în jurul cărora elevii
transpuneri în practică etc., luarea în conside- construiesc înţelesul, iar scopul învăţării este ca
raţie a experienţei anterioare a elevilor. elevul să-şi construiască propriul său înţeles ca
IV. Principiul asigurării conexiunii in- rezultat a soluţionării problemei propuse.
verse presupune ca predarea-învăţarea să in- Profesorul, în cadrul lecţiilor de fizică,
cludă şi momente de întoarceri şi îmbunătăţiri conştient de faptul că a explica elevului un
în proces a rezultatelor în funcţie de informa- lucru îl împiedică pe acesta el însuşi să-l gă-
ţia primită care să ofere o reglare a funcţionă- sească, are misiunea de a inventa situaţii care
rii procesului de predare-învăţare. să-l constrângă pe elev să descopere adevăru-
În didactica contemporană activitatea de rile ştiinţifice prin propriile activităţi, utilizând
învăţare presupune trei niveluri de funcţionare: propria inteligenţă. Profesorul va urmări ca

UNIVERS PEDAGOGIC NO 4 (48) 2 0 1 5 21


Didactica disciplinelor şcolare

problema pusă să provină din situaţii credi- o constituie „problema”, conceperea, consti-
bile, să fie una semnificativă, să fie raportată tuirea şi rezolvarea acesteia. În esenţă, „pro-
la trebuinţele elevilor, să constituie un proiect blema” din limba greacă reprezintă ceva ce
de acţiune, să facă din cunoştinţele elevului o stă în faţa sinelui şi împiedică avansarea sau,
enigmă, relevând totodată importanţa soluţio- după cum menţionează Minder, „problema
nării acesteia – ceea ce va conduce la crearea reprezintă o situaţie care pentru o persoană
motivaţiei şi interesului de a activa. dată nu impune pur şi simplu răspunsul, dar
Pedagogia situaţiei-problemă este calea mai degrabă cere ca acesta să-l găsească prin
regală a învăţării şi, după cum a constatat Cla- propria sa activitate” [8; 10]. Aplicând în ca-
usse, ea mobilizează cele mai relevante funcţii drul lecţiilor de fizică diverse metodologii ba-
psihice: „Lucrul mental, elaborarea, mobili- zate pe problematizare, elevul se încadrează
zarea achiziţiilor anterioare în vederea rezol- să dobândească noile cunoştinţe activ şi con-
vării unei probleme pot fi considerate drept ştient. O situaţie-problemă, o problemă sau o
încununarea, culmea şi sinteza funcţiilor psi- întrebare-problemă reprezintă un proiect de
hologice. Sub influenţa directoare, selectivă acţiune pe care elevul se pregăteşte să-l aplice
şi stimulatoare a unei probleme, individul îşi pentru a găsi soluţia. Prin acesta el se angajea-
exploatează cunoştinţele, capacităţile psiho- ză într-un act de investigare ce se va finaliza
motorii, percepţiile, conceptele şi puterea de cu o descoperire. Metodologia menţionată
a înţelege, pentru a ieşi dintr-o dificultate. este subordonată unor obiective care prevăd
Procedând astfel, el trece dincolo de ceea ce dezvoltarea creativităţii şi pune accentul pe
este, realizează o nouă achiziţie, formulează o experienţa directă a elevului, pe provocarea şi
nouă convingere, o opinie ori o îndoială. Pe menţinerea interesului de a învăţa să înveţe.
scurt, soluţionarea problemelor este proce- În cadrul orelor de fizică, profesorul trebuie
sul prin care omul descoperă noi moduri de să propună elevilor astfel de situaţii-proble-
a face faţă unei situaţii pentru care metodele mă, încât prin soluţionarea acestora elevul să
stabilite, procedeele cunoscute se dovedesc a dobândească cunoştinţe, capacităţi, deprinderi
fi insuficiente şi neadecvate” [10, p. 121]. şi atitudini necesare, ceea ce denotă că meto-
Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, dologia învăţării devine mai importantă decât
experimentul, modelarea, algoritmizarea, conţinutul în sine. Învăţarea, în acest caz, nu se
studiul de caz, proiectul, problematizarea, reduce la acumulări de informaţii, ci la forma-
descoperirea ca metode didactice trebuie apli- rea competenţelor necesare pentru integrarea
cate flexibil în cadrul activităţilor, în variante elevului în viaţa socială şi în cea profesională,
compuse din mai multe metode. Combinarea pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii personale.
corectă a metodelor didactice favorizează ca Aplicând problematizarea în cadrul lec-
procesul de învăţare în cadrul lecţiilor de fizi- ţiilor de fizică, apare riscul ca numai un nu-
că să fie un act de trecere a cunoştinţelor prin măr redus de elevi să parcurgă calea rezolvă-
„filtrul” gândirii, să fie un proces de construire rii situaţiilor-problemă în intervalul de timp
a noilor cunoştinţe. programat. De aceea profesorul are funcţia
Structurarea procesului de studiere a Fi- de îndrumător a elevului în această activitate
zicii, în baza unui sistem de probleme care comună care are ca obiectiv de a-l învăţa să
trebuie soluţionate, conduce la ideea că mo- rezolve o situaţie-problemă. Relaţia profesor–
dernizarea metodologiilor de formare devine elev poate fi diversă în dependentă de comple-
posibilă în măsura în care acestea recurg la xitatea problemei care se rezolvă:
problematizarea, care, după cum menţionează − Profesorul creează situaţia-problemă şi tot
M. Bocoş, reprezintă „un ansamblu de proce- el sugerează calea spre rezolvare şi elevii
dee şi relaţii operaţionale care impulsionează rezolvă sub conducerea profesorului.
cunoaşterea” [8, p. 23]. Baza problematizării − Profesorul creează situaţia-problemă,

22 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei


Ion BOTGROS, Angela GORDIENCO

apoi oferă informaţii la etapa iniţială, răs- competenţă dezbaterile şi să intervină în


punde la întrebările elevilor pe parcursul desfăşurarea lor în momentul oportun, în
rezolvării, evitând situaţia de blocaj. situaţia de blocaj;
− Profesorul creează situaţia-problemă,  profesorul să amâne evaluarea soluţiilor
oferă la etapa iniţială unele informaţii, iar sau a răspunsurilor până la momentul cel
apoi elevii lucrează independent. mai potrivit pentru a evita fenomenul de in-
− Profesorul creează situaţia-problemă, iar hibiţie, ce poate fi indus de teama de eşec,
elevii independent o rezolvă. de situaţii rizibile, dezonorante, de dorinţa
Pentru a asigura acestei metodologii un de menţinere a prestigiului şi onoarei în ca-
efect formativ maxim, profesorul trebuie să drul grupului de apartenenţă [3; 13].
ţină cont de următoarele cerinţe: Problematizarea permite de a folosi în pro-
 folosirea progresivă a formelor de proble- cesul educaţional strategii mintale şi activităţi
matizare în ordinea: întrebări-probleme, care stimulează operaţiile gândirii de analiză,
probleme şi situaţii-problemă; sinteză, comparaţie, abstractizare, generaliza-
 în cadrul fiecărei forme de problematizare re etc., orientând elevii spre posibilitatea de a
introducerea dificultăţilor sau a contradic- dobândi noul în mod independent. Astfel uti-
ţiilor să se facă treptat; lizarea problematizării ca metodologie activă
 în abordarea stărilor conflictuale ale pro- de realizare a procesului educaţional centrea-
blematizării să se îmbină dirijarea din par- ză activităţile didactice pe personalitatea ele-
tea profesorului cu efortul independent de vului. Fiecare din componentele sale: întreba-
rezolvare al elevilor, crescând accentul pe rea-problemă, problema, situaţia-problemă,
aceasta din urmă; situaţia semnificativă îşi are un loc al său la
 în aplanarea stărilor conflictuale/contra- orice etapă de învăţământ şi la orice etapă de
dictorii produse de problematizare, să se formare a competenţei şcolare:
formeze la elevi capacitatea de a combina 1. Etapa cunoştinţelor fundamentale. La
şi recombina adevărurile ştiinţifice, algo- această etapă elevul va reproduce din
ritmii şi modelele logico-matematice; memorie cunoştinţele ştiinţifice în formă
 antrenarea elevilor în dezbaterea soluţii- de: fapte, date, noţiuni, concepte, reguli,
lor controversate, a conflictelor intelectu- formule,legi, metode, teorii etc. Profeso-
ale, pentru ca fiecare dintre ei să-şi poată rul propune elevilor întrebări-problemă ce
manifesta independent punctul de vedere; produc o stare conflictuală intelectuală re-
în cazul în care nu se ajunge la o soluţie lativ restrânsă ca dificultate sau complexi-
corespunzătoare, este necesar ca profeso- tate, abordând, de regulă, o singură temă,
rul să asigure stabilirea soluţiei optime, cu dar care nu permite răspunsuri reproduc-
motivaţiile teoretice sau aplicative cores- tive. Formularea răspunsurilor necesită
punzătoare; stabilirea de noi corelaţii între cunoştinţe-
 în învăţare, orice situaţie problematizată le însuşite anterior şi restructurarea lor în
trebuie să aibă la bază o strategie de re- funcţie de sensul întrebărilor.
zolvare conştientă, chiar în situaţia când 2. Etapa cunoştinţelor funcţionale. La aceas-
se folosesc algoritmii – anumite reguli de tă etapă elevul utilizează cunoştinţele
rezolvare pentru creşterea randamentului fundamentale, stocate în memorie la re-
muncii; zolvarea problemelor ce reprezintă un
 fiecare formă de problematizare să fie obstacol cognitiv, o dificultate sau o situ-
astfel concepută, încât să determine şi să aţie contradictorie, teoretică sau practică,
menţină un nivel funcţional optim al pro- ce apare când algoritmii, procedeele de
ceselor şi funcţiilor intelectuale solicitate; care dispune la momentul sunt insufici-
 profesorul să conducă cu abilitate şi ente sau neadecvate pentru abordarea

UNIVERS PEDAGOGIC NO 4 (48) 2 0 1 5 23


Didactica disciplinelor şcolare

elementelor noi, necunoscute în găsirea să facă şi să fie. Din aceste considerente pro-
soluţiei sau răspunsului. blematizarea este eficientă, deoarece implică
3. Etapa cunoştinţelor interiorizate. La elevul permanent într-o activitate întemeiată
această etapă elevul desfăşoară activităţi pe interes şi motivaţie.
de investigare în modul său propriu de a Necesar e ca profesorul să stăpâneas-
acţiona şi utiliza cunoştinţele funcţionale; că un repertoriu cât mai larg de metode, să
interiorizează anumite valori cognitive cunoască principiile utilizării acestora, astfel
şi intelectuale – este încadrat în soluţio- aplicând problematizarea în variante metodo-
narea situaţiilor-problemă ce reprezintă logice optime în cadrul orelor de fizică, profe-
ansamblul contradictoriu, conflictual, ce sorul să dirijeze activitatea elevului pentru a
rezultă din trăirea simultană a două rea- redescoperi adevărurile ştiinţifice.
lităţi: experienţa anterioară şi necunoscu- Aplicarea cu dibăcie a problematizării în
tul cu care se confruntă. Aceste situaţii îl cadrul orelor de fizică asigură un progres rapid
provoacă la căutare, descoperire, la intui- şi de durată în cunoaştere, fiind metodologie
rea unor soluţii noi. constructivistă de mare randament; oferă ele-
4. Etapa cunoştinţelor exteriorizate. La aceas- vului satisfacţia reuşitei şi-i măreşte astfel moti-
tă etapă elevul rezolvă situaţii semnifi- vaţia învăţării; condiţionează dezvoltarea com-
cative care prezintă anumite probleme petenţei exploratorii de identificare şi de rezol-
complexe din viaţa cotidiană, manifestând vare de probleme, condiţionează dezvoltarea
comportamente/ atitudini conform achizi- aptitudinii de analiză a problemelor complexe,
ţiilor finale aşteptate, adică competenţe. şi semnificative pentru el şi societate, aptitudinii
demonstrând performanţele personale. de a sesiza miezul acestor probleme şi de a găsi
Actul de predare-învăţare presupune ac- mijloace adecvate de rezolvare a lor – creând
tivarea proceselor psihice, transpuse în paşi mediu adecvat pentru dezvoltarea capacităţilor
didactici, paşi prin care elevul învaţă să ştie, de adaptare la schimbări şi învăţare continuă.
R e f e r i n ţ e b i b liograf ice
1. Ausubel D., Robinson F. Învăţarea în şcoală. Bucureşti: EDP, 1981;
2. Bocoş M. Instruirea interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune. Cluj-Napoca:
Presa Universitară Clujeană, 2002;
3. Bontaş I. Pedagogie. Bucureşti: Editura All, 1998;
4. Botgros I., Gordienco A. Contextul formativ al învăţării problematizate în cadrul
orelor de fizică. În: Univers pedagogic, 2010, nr. 3, p. 36-40;
5. Călţun F.O. Didactica fizicii. Iaşi: Editura Universităţii „Al. Ioan Cuza”, 2007;
6. Cristea S. Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: EDP, 1998;
7. Cristea S. Pedagogia generală. Managementul educaţiei. Bucureşti: EDP, 1996;
8. Dicţionar de pedagogie. Bucureşti: EDP, 1979;
9. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceală. Fizică.
Astronomie. Chişinău: Cartier, 2010;
10. Minder M. Didactica funcţională. Chişinău: Cartier educaţional, 2000;
11. Neacşu I. Instruire şi învăţare. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1990;
12. Piaget J. Reprezentarea lumii la copil, trad. M. Pricop. Chişinău: Editura Cartier, 2005;
13 Postelnicu C. Fundamente ale didacticii şcolare. Bucureşti: Editura Aramis, 2000.

Recenzent: Ion ACHIRI,


doctor, conferenţiar universitar, IŞE

24 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

S-ar putea să vă placă și