Sunteți pe pagina 1din 2

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ OBSERVATIVĂ

Repere orientative pentru elevi/studenți în procesul observarea sistematică a lecțiilor

În observarea etapei organizatorice


⮚ Cum este organizată clasa /mediul educațional?
⮚ Cum reacţionează elevii când profesorul intră în clasă? De ce?
⮚ Cum se salută profesorul și elevii?
⮚ Cum reacţionează profesorul faţă de elevii care intră cu întârziere în clasă/ față de
absenți?

În observarea etapei de captare a atenției


⮚ Cum asigură profesorul pregătirea elevilor pentru începerea activităţii?
⮚ Cum reuşeşte profesorul să trezească interesul elevilor pentru temă?

În observarea etapei de reactualizare a cunoştinţelor /deprinderilor anterioare


⮚ Care sunt sarcinile de reactualizare /verificare a temei utilizate de către profesor?
⮚ Cui sunt adresate întrebările (întregii clase, elevilor care ridică mâna, elevilor ,,slabi”
sau foarte buni)?
⮚ Ce feed-back oferă profesorul?

În observarea etapei de anunțare a temei /obiectivelor învățării /rezultatelor așteptate


⮚ Ce /cum comunică elevilor obiectivele operaţionale /rezultatele așteptate?

În observarea etapei de dirijare a învățării /prezentarea conținutului nou


⮚ Care sunt strategiile prin care profesorul antrenează/implică elevii în învățare
(inductiv, deductive, transductiv/ expozitiv, prin descoperire/ interactiv)?
⮚ Ce metodologie didactică este utilizată pentru transmiterea conținutului /dirijarea
învățării?
⮚ Cum sunt transpuse conținuturile în materialele suport/ resursele didactice?
⮚ Cum valorifică profesorul mijloacele /resursele educaționale (tradiționale,
multimedia)?
⮚ Cum sunt organizaţi elevii pentru învățare(frontal, pe grupe, în perechi, lucrează
individual)?
⮚ Ce fel de întrebări adresează elevii?
⮚ Cum reacţionează profesorul la întrebările elevilor asupra unor aspecte neclare
/dificile /necunoscute?
⮚ Cum își structurează profesorul conținutul didactic? (rezumatul temei, organizatori
grafici)
⮚ Cum valorifică profesorul cunoștințele /experiențele anterioare ale elevilor?

În observarea etapei de obținere a performanței


⮚ Ce strategii didactice utilizează profesorul pentru consolidarea cunoştinţelor
/deprinderilor noi?
⮚ Cum procedează profesorul dacă elevii au înţeles greşit anumite informaţii şi dacă au
lacune?
⮚ Ce modalități de diferențiere a învățării folosește?
⮚ Cum sunt dozate sarcinile de învățare?
În observarea etapei de realizare a retenției, transferului de cunoștințe /deprinderi
⮚ Ce strategii didactice utilizează profesorul pentru consolidare și transfer?
⮚ Care este gradul de dificultate al sarcinilor de învățare în această etapă?
⮚ Cum exersează capacităților cognitive complexe ale elevilor?
⮚ Ce valorifică profesorul conținuturilor predate?

În observarea etapei de realizare a feedback-ului /conexiunii inverse și evaluarea


rezultatelor învățării
⮚ Ce metode și instrumente de evaluare folosește pentru mădurarea rezultatelor
învățării?
⮚ Cum măsoară rezultatele învățării în raport cu obiectivele anunțate?
⮚ Ce criterii de evaluare folosește?
⮚ Ce modalități de apreciere utilizează?
⮚ Cum argumentează aprecierile /notarea elevilor

S-ar putea să vă placă și