Sunteți pe pagina 1din 15

SC CET Iasi SA

Serviciul Prevenire,Protectie si Urgenta

APROB,
DIRECTOR GENERAL
Ing. Dorin IVANA

PLAN DE EVACUARE

ÎN SITUATII DE URGENTA

Publicat pe site-ul SC CET Iasi SA


2009-10-02
Revăzut şi actualizat
2010-09-01
CUPRINS

CAP CONTINUT PAG

GENERALITATI
I 1

SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE


II 1

CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE


1-9

1. Organizarea si planificarea acţiunilor de evacuare


1

2. Situatii si variante de evacuare


III 1-2

3. Executarea acţiunilor de evacuare


2-3

4. Executarea evacuării pe tipuri de risc specifice


3-9

MĂSURI DE ASIGURARE A ACŢIUNILOR DE EVACUARE


IV 9-11

ORGANIZAREA CONDUCERII ŞI A COOPERĂRII


V 11

CONCEPŢIA ORGANIZĂRII ŞI ASIGURĂRII ACTIVITĂŢII DE READUCERE A


PERSONALULUI ŞI BUNURILOR MATERIALE EVACUATE, RESTABILIREA STĂRII DE
VI NORMALITATE ÎN OBIECTIVELE CARE AU FĂCUT OBIECTUL MĂSURILOR DE 12
PROTECŢIE

DISPOZIŢII FINALE
VII 12

ANEXE
1-57
I. GENERALITATI
Evacuarea este o măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă,
la declararea stării de alertă,care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod
organizat, a populaţiei,a unor instituţii publice, operatori economici, animalelor,bunurilor materiale şi în dispunerea
lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire.
Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc,avându-se în vedere parametrii
specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia.
În situaţii de urgenţă,acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea
acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei.

II.SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE


Evacuarea salariaţilor,bunurilor,documentelor,materialelor şi mijloacelor tehnice din SC CET Iasi SA în situaţii de
urgenţă, se execută la ordin, în scopul :
- realizării măsurilor preventive de scoatere a salariaţilor şi bunurilor materiale,în afara zonelor de risc
prognozate ;
- asigurarii protecţiei angajaţilor şi bunurilor materiale,în cazul producerii unor dezastre care pun în pericol
sănătatea, viaţa şi integritatea acestora ;
- asigurarii continuităţii activităţii funcţionării ;
- asigurarii înştiinţării şi alarmării populaţiei din zona de planificare la urgenţă;
- asigurarii mijloacelor de protecţie individuală pentru personalul propriu.

III. CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE


1. Organizarea si planificarea acţiunilor de evacuare
In funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi gradul de asigurare cu mijloace de transport ,evacuarea în situaţii de
urgenţă a salariaţilor,bunurilor,documentelor,materialelor şi mijloacelor tehnice apartinand SC CET Iasi SA,poate fi
efectuată:
- parţial sau total -din una sau mai multe uzine/secţii/compartimente funcţionale sau din anumite zone ale
societăţii;
- simultan sau succesiv - in funcţie de urmările dezastrelor sau a posibilităţilor de transport.
Modalităţi de evacuare :
- autoevacuarea–în cazul producerii unor dezastre cu efecte rapide,când personalul este alarmat şi se
deplasează în mod organizat,spre locurile de refugiu stabilite,în care este ferit de efectele distrugătoare ale
acestora (acţiunea se poate derula şi spontan,însă pe parcurs,ea va fi gestionată de către celula pentru situaţii
de urgenţă şi organele de pază şi ordine);desfăşurarea acestei acţiuni impune concursul si intervenţia
institutiilor specializate,pentru evitarea confuziei,panicii,aglomeraţiei şi blocajelor pe căile de comunicaţii,
precum şi a dezordinii şi a actelor antisociale;
- evacuarea personalului sinistrat–în cazul în care unele categorii de salariati au fost izolati ori sunt afectati de
dezastre şi nu mai pot reveni în sediile/locatiile anterioare o perioadă de timp;
- evacuarea planificată şi organizată–conform prezentului Plan de evacuare,potrivit precizărilor reprezentanţilor
Comitetului Local Iasi pentru pentru Situaţii de Urgenţă,Celulei pentru Situaţii de Urgenţă a SC CET Iasi SA şi
a specialiştilor Inspectoratului Judetean Iasi pentru Situaţii de Urgenţă .
Tipuri de evacuare
- evacuarea locala,în clădirile CET I si CET II Holboca (anexele tehnico-sociale) neafectate de dezastru,care
asigură un minim de confort şi utilităţi necesare desfăşurării activităţilor sectoarelor evacuate;acestea pot
funcţiona o perioadă mai lungă de timp,până la înlăturarea pericolului şi în orice anotimp;
- evacuarea in afara societatii,dacă clădirile vizate din CET I si CET II sunt în zona de dezastru;se stabileste
pentru evacuarea salariatilor,incinta CET II Holboca,unde se vor utiliza spatiile corespunzatoare din cladirile
neafectate,care asigură un minim de confort şi utilităţi;in situatia cand sunt afectate si cladirile CET II,ca
măsură provizorie şi numai pe timp favorabil,se înfiinţează o tabara pe un amplasament din imediata
vecinatate a incintei aceleasi uzine.
2. Situatii si variante de evacuare:
A. Dezastrul afecteaza numai CET I Iasi
Varianta I
Evacuare locala în clădirile (anexele tehnico-sociale) neafectate de dezastru din CET I
Varianta II
Clădirile din CET I Iasi stabilite pentru evacuare locala,sunt afectate sau se afla în zona de dezastru. Evacuarea
salariatilor se face in cladirile din incinta CET II Holboca.
B. Dezastrul afecteaza numai CET II Holboca
Varianta I
Evacuare locala în clădirile (anexele tehnico-sociale) neafectate de dezastru din CET II
1
Varianta II
Clădirile din CET II stabilite pentru evacuare locala, sunt afectate sau se afla în zona de dezastru.Evacuarea
salariatilor se face in tabara stabilita pe un amplasament din imediata vecinatate a incintei CET II .
C. Dezastrul afecteaza CET I Iasi si CET II Holboca
Varianta I
Evacuare locala în clădirile (anexele tehnico-sociale) neafectate de dezastru din CET I si CET II
Varianta II
Clădirile din CET I si CET II stabilite pentru evacuare locala,sunt afectate sau se afla în zona de dezastru.
Evacuarea salariatilor se face in tabara stabilita pe un amplasament din imediata vecinatate a incintei CET II.
Personalul care se evacueaza :
- toate persoanele şi o parte din bunurile materiale din uzinele/compartimentelor functionale dispuse în zona de
producere a situaţiei de urgenţă;
- personalul de conducere şi bunurile materiale necesare asigurării continuităţii activităţii acestora;
- bunurile materiale importante, documentele arhivistice si tehnice de pe raza uzinei afectate;
- uzinele/compartimentelor functionale care nu îşi pot desfăşura activitatea în condiţii normale, datorită situaţiilor
create în urma situaţiilor de urgenţă, împreună cu personalul de deservire, exploatare şi întreţinere;
- compartimente funcţionale,sectii de productie propuse de autorităţile de specialitate ale administraţiei publice
locale, care îşi pot desfăşura activitatea în alte locaţii;
- depozite de materiale importante.
În momentul restabilirii stării de normalitate, funcţie de efectele situaţiei de urgenţă, salariaţii şi bunurile materiale
revin pe fostele amplasamente.
În principiu,numărul personalului evacuat este de 20 % - prin autoevacuare si 80 % - evacuare odată cu uzina
(serviciul/secţia) evacuata;
Timp de evacuare:
Imediat după identificarea pericolului sau după producerea acestuia.
Locurile de evacuare pentru fiecare uzina,compartiment funcţional şi sectie de productie,sunt stabilite în Lista
spaţiilor şi/sau locurilor de evacuare.
3. Executarea acţiunilor de evacuare
Executarea măsurilor de evacuare se realizează în mod diferenţiat,avându-se în vedere ca pe teritoriul societatii
se pot produce următoarele tipuri de dezastre:
- cutremure de pământ ;
- incendii ;
- inundaţii datorate revărsării râurilor Bahlui si Jijia,topirii rapide a gheţii/zăpezii,torenţilor de pe versanţi, blocarii
cursurilor albiilor de către gheţari sau creării unor baraje prin alunecări de teren în bazinele hidrografice ale
râurilor (pârâurilor);
- accidente chimice in instalatii sau provocate de accidente rutiere în care sunt implicate substanţe periculoase.
Evacuarea angajaţilor şi bunurilor materiale aparţinând SC CET Iasi SA se execută pe urgenţe,stabilite în funcţie
de gradul de afectare al construcţiilor în care funcţionează permanent,precum şi de nivelul de afectare a factorilor
de mediu din imediata apropiere a acestora,astfel:
- Urgenţa I – este determinată de producerea unui dezastru care afectează parţial sau nesemnificativ elementele
de construcţie şi instalaţii ale locaţiilor permanente din CET I Iasi,SRPS,UFET,CET II,fiind posibilă revenirea
angajaţilor la posturile de lucru în scurt timp;
- Urgenţa a II-a – este determinată de producerea unui dezastru cu afectarea locaţiilor (construcţiilor) CET I Iasi,
URPS,UFET,CET II Holboca,iar pentru revenirea angajaţilor în spaţiile de lucru este necesară expertizarea
acesteia de către personalul de specialitate, eventual efectuarea unor lucrări de consolidare care pot dura cel
puţin 4-6 luni;
- Urgenţa a III-a-este determinată de producerea unui dezastru major, cu afectarea gravă sau distrugerea
completă a construcţiilor în care îşi au sediile CET I Iasi,SRPS,UFET,CET II Holboca,a căror consolidare sau
refacere poate dura mai mult de doi ani.
Evacuarea salariaţilor se execută în baza ordinului de evacuare,emis de către preşedintele CJSU,la propunerea
Directorului general,in funcţie de tipurile de risc identificate.
SC CET Iasi SA emite decizii de evacuare către structurile subordonate.În funcţie de situaţie,ordinul/dispoziţia de
evacuare se pot transmite prin telefon/fax,prin corespondenţă specială sau prin curieri.
De asemenea,în situaţiile stabilite de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă,poate fi transmis/transmisă şi
prin intermediul posturilor de radio şi televiziune.
La primirea ordinului/deciziei de evacuare,in raport de situaţia de urgenţă şi în vederea aplicării cu operativitate a
măsurilor din plan,se vor executa următoarele activităţi:
- înştiinţarea personalului de conducere,în raport cu natura situaţiei de urgenţă,despre evoluţia fenomenului şi
factorilor supravegheaţi,conform schemei de înştiinţare din „Planul de înştiinţare şi alarmare ”;

2
- avertizarea-alarmarea salariatilor despre pericolul iminent al producerii sau producerea unei situaţii de
urgenţă, conform „Schemei de organizare a avertizării şi alarmării”;
- informarea şi pregătirea organelor de conducere,personalului Celulei pentru Situaţii de Urgenţă,Serviciului
privat pentru situaţii de urgenţă şi salariatilor,privind modul de comportare şi acţiune,în raport de natura
situaţiei de urgenţă ce s-a produs,sau care se poate produce pe teritoriul localităţii sau/si a societatii ;
- introducerea serviciului de permanenţă la uzine si instruirea personalului desemnat;
- asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu organele administraţiei locale .
La sediile SC CET Iasi SA si a uzinelor CET I Iasi,UFET si CET II Holboca,permanenţa se va asigura de catre
personalul de tura din Dispeceratele acestora.
Evacuarea se execută cu mijloacele proprii ori asigurate de Comitetul Local Iasi pentru Situaţii de Urgenţă, sau,
dacă timpul permite şi nu se pot asigura la nivelul municipiului Iasi,cu cele puse la dispoziţie de Comitetul
Judeţean Iasi pentru Situaţii de Urgenţă,în locurile (zonele) situate în afara zonei de pericol .
4. Executarea evacuării pe tipuri de risc specifice
a. Inundaţii,fenomene meteorologice periculoase şi poluări accidentale
Inundaţiile pot fi provocate de fenomene meteorologice periculoase (ploi abundente, scurgeri de pe versanţi,
dezgheţuri),care cuprind în special bazinele r.Prut,Bahlui,p.Vamasoaia.Notificarea despre producerea unei
inundaţii se primeşte de la Comitetul judetean pentru situaţii de urgenţă.
Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui acestuia,transmis prin mijloace fir şi radio.Celula pentru
situaţii de urgenţă emite,în baza ordinului primit,decizia de evacuare.De asemenea, pentru avertizarea populaţiei
se pot transmite mesaje prin intermediul sirenelor electronice,dar şi prin staţiile de pe maşinile de intervenţie ale
poliţiei,jandarmeriei,inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc.Evacuarea se execută pe urgenţe,avându-se în
vedere şi posibilitatea autoevacuării.
În prima urgenţă intră salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent,iar în urgenţa a doua,bunurile materiale,
valorile de patrimoniu şi arhivistice.
Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planul
de evacuare.La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale salariatilor.
La nivelul celulei de urgenta se execută următoarele activităţi:
a) întrunirea celulei de urgenţă;
b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere;
c) prognozarea evoluţiei situaţiei;
d) determinarea efectelor inundaţiilor asupra salariaţilor şi bunurilor materiale;
e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă;
f) recunoaşterea itinerariilor şi zonelor în care se execută evacuarea;
g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia;
h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la sectiile (uzinele) posibil a fi afectate de inundaţii ;
Salariatii şi bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea,
precum şi forţele,mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc,în funcţie de risc de către
celula pentru situaţii de urgenţă.
Pentru organizarea evacuării, se execută următoarele activităţi:
a) stabilirea sectiilor (uzinelor) ,numărului şi structura salariaţilor ce se evacuează;
b) stabilirea naturii şi cantitatii bunurilor ce urmează a fi evacuate;
c) stabilirea zonelor în care se execută evacuarea;
d) stabilirea gradului de urgenţă şi eşalonarea evacuării, precum şi mijloacele de transport şi itinerariile pe care se
execută aceasta;
e) executarea recunoaşterii zonelor în care se dispune evacuarea;
f) analizarea posibilităţilor de cazare, aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor,de depozitare a bunurilor şi de
funcţionare pe noile amplasamente;
g) identificarea posibilităţilor de asigurare a acţiunilor de evacuare.
Celula pentru situaţii de urgenţă stabileste obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora, asigură
includerea lor în bugetul propriu,urmărindu-se utilizarea eficientă a fondurilor alocate,în condiţiile legii.În zonele în
care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare,conform prevederilor prezentului plan.
Punctele de adunare,îmbarcare,debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc si se organizează la sediul
uzinelor, în afara zonei de risc şi se mediatizează prin afişe din timp de normalitate.
Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire,pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe
spaţii de cazare.
Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare, primire/
repartiţie”, întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Centrul de conducere şi coordonare a evacuării.
Celula pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin„Raportul-sinteză”;

3
Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în termen de 2
(două) ore de la primirea ordinului de evacuare.
Punctele de adunare,îmbarcare,debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal,conform prevederilor
prezentului plan.
Şefii punctelor se subordonează Sefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării.Încadrarea punctelor
de adunare,îmbarcare,debarcare şi primire-repartiţie,grupelor de constituire, medicale,logistice şi a personalului
pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin decizie a
preşedintelui Centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează în 2 (două) ore de la primirea
ordinului de evacuare.
Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către Celula pentru
situaţii de urgenţă, astfel:
- în primele 72 de ore, prin reţeaua comercială locală;
- ulterior primelor 72 de ore, de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat ,prin CLSU sau CJSU;
Aprovizionarea cu articole de igienă personală, textile,încălţăminte şi alte produse industriale,se va face în funcţie
de sezon.Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a evacuatilor se asigură contracost, pentru 3-4 zile.
Autovehiculele,carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către Celula pentru
situaţii de urgenţă, precum şi de populaţia evacuată.Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea
acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul propriu şi din alte fonduri legal constituite.Celula pentru situaţii de
urgenţă va lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi
evacuare în situaţii de urgenţă, precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local.
Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate,se înscriu în planul de
evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări,precum şi la primirea ordinului de evacuare.
Măsurile de asigurare vizează: cercetarea, ordinea şi siguranţa, asigurarea psihologică.
Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod
organizat a acţiunilor de evacuare,se organizează continuu şi unitar,se execută din timp de normalitate şi se
intensifică în caz de situaţii de urgenţă,iar la executarea acesteia participă reprezentanţi ai serviciului privat situaţii
de urgenţă.Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 30-60 min.
Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de către
reprezentanţi ai celulei pentru situaţii de urgenţă şi serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
Măsurile de ordine şi siguranţă publică,paza bunurilor,evidenţa salariatilor şi fluidizarea circulaţiei pe timpul
evacuării se realizează de serviciul de paza,cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare,îmbarcare,debarcare şi
primire-repartiţie.SRU va ţine o evidenţă strictă a angajaţilor din raionul în care se evacuează,precum şi a
persoanelor decedate şi/sau rănite.
Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul
poliţiei locale.
Asigurarea medicală se asigură prin spitalele şi dispensarele locale.Transportul răniţilor la spitale se execută cu
ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă,cât şi cu mijloace de
transport proprii.
b. Seisme, alunecări şi prăbuşiri de teren
Judeţul Iasi se găseşte în zona 1 seismică a unui cutremur cu epicentrul în Vrancea,intensitatea maximă fiind de
7,0º Richter.Toate localităţile judeţului pot fi afectate de un seism.Alunecările de teren acoperă o mare parte a
localităţilor de pe teritoriul judeţului,inclusiv com.Holboca.Evacuarea salariatilor se execută în baza ordinului
preşedintelui CJSU,transmis prin mijloace fir şi radio Celulei pentru situaţii de urgenţă.Celula pentru situaţii de
urgenţă emite,în baza ordinului primit,decizie de evacuare.Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloacele fir
şi radio.De asemenea,pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de pe maşinile de
intervenţie ale poliţiei, jandarmeriei, inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, televiziunea prin cablu,etc.
Evacuarea se execută pe urgenţe,avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării.
În prima urgenţă intră salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent,iar în urgenţa a doua,bunurile materiale,
valorile culturale, de patrimoniu şi arhivistice.
Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planul
de evacuare şi se actualizează funcţie de distrugerile produse de situaţia de urgenţă asupra căilor de comunicaţii.
La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale salariatilor.
Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi:
a) întrunirea Celulei pentru situaţii de urgenţă;
b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere (în cazul alunecărilor de teren cu evoluţie
lentă);
c) prognozarea evoluţiei situaţiei;
d) determinarea efectelor seismului/alunecării de teren asupra salariaţilor şi bunurilor materiale;
e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă;
4
f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea;
g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia;
h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la sectiile posibil a fi afectate;
Salariatii şi bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea,
precum şi forţele, mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc de Celula pentru situaţii
de urgenţă.
Pentru organizarea evacuării, Celula pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi:
a) stabileste sectiile,precum şi numărul şi structura salariaţilor ce se evacuează;
b) stabileste natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate;
c) stabileste zonele în care se execută evacuarea;
d) stabileste gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării,precum şi mijloacele de transport şi itinerariile pe care se
execută aceasta;
e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea;
f) analizează posibilităţile de cazare,aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor,depozitare a bunurilor şi de funcţionare
pe noile amplasamente;
g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare.
În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare,conform prevederilor prezentului
plan.Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare Centrul de conducere şi coordonare a evacuării în caz
de seism/alunecare de teren îşi desfăşoară activitatea într-un sediul neafectat de seism/alunecare de teren, dacă
este posibil în CET I.
Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către
Celula pentru situaţii de urgenţă.Acestea trebuie să fie situate în zone neafectate de seism/alunecare de teren,în
apropierea căilor de acces, să poată fi identificate şi recunoscute,să asigure posibilităţi pentru protecţia salariatilor
şi bunurilor materiale,să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor.
Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a salariatilor evacuati, pentru luarea în
evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare.Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu
în „Jurnalul acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie”,întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Celula pentru
situaţii de urgenţă.
Celula pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin „Raportul-sinteză”.
Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după
producerea seismului/alunecării de teren.
Punctele de adunare,îmbarcare,debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal,conform prevederilor
prezentului plan.
Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării.Încadrarea punctelor de
adunare,îmbarcare,debarcare şi primire-repartiţie,grupelor de constituire,medicale,logistice şi a personalului
pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a sefului
Centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează după producerea seismului/ alunecării de teren.
Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către Celula pentru
situaţii de urgenţă,astfel:
- în primele 72 de ore de la evacuare, prin reţeaua comercială locală;
- ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat ,prin CLSU sau CJSU;
Aprovizionarea cu articole de igienă personală, textile, încălţăminte şi alte produse industriale, se va face în funcţie
de sezon.Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a evacuatilor se asigură contracost, pentru 3-4 zile.
Autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către celula pentru
situaţii de urgenţă,precum şi de populaţia evacuată.Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea
acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul propriu şi din alte fonduri legal constituite.
Celula pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale
pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă, precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace
pe plan local.
Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate,se înscriu în planul de
evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări,precum şi la primirea ordinului de evacuare.Măsurile de
asigurare vizează: cercetarea, ordinea şi siguranţa, asigurarea psihologică.
Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod
organizat a acţiunilor de evacuare, se organizează continuu şi unitar, iar la aceasta participă reprezentanţi ai
Celulei pentru situaţii de urgenţă si serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 30-60 minute.
Recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai
Celulei pentru situaţii de urgenţă si serviciului privat pentru situaţii de urgenţă

5
Măsurile de ordine şi siguranţă ,paza bunurilor, evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării
se realizează de serviciul de paza,cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare,îmbarcare,debarcare şi
primire-repartiţie.SRU va ţine o evidenţă strictă a angajaţilor din raionul în care se evacuează, precum şi a
persoanelor decedate şi/sau rănite.
Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul
poliţiei locale.
Asigurarea medicală se asigură prin spitalele şi dispensarele locale.Transportul răniţilor la spitale se execută cu
ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă,cât şi cu mijloace de
transport proprii.
c. Incendii de mari proporţii
Prin incendiu în masă se înţelege acel incendiu de mari proporţii,care poate genera consecinţe negative majore
asupra desfăşurării normale a activităţilor social economice,precum si asupra mediului înconjurător,şi care nu
poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri, constituite potrivit legii.
La nivelul judeţului Iasi zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masa sunt:
1. Zona industrială,care cuprinde obiective cu potenţial economic ridicat şi cu procese tehnologice care presupun
producerea,prelucrarea, manipularea ori depozitarea unor cantităţi apreciabile de materiale
sau substanţe periculoase.
3. Zonele străbătute de traseele conductelor magistrale de transport gaze .
5. Culturile agricole situate în principal în vecinatatea CET II Holboca.
Aceste zone care prezintă risc privind izbucnirea şi propagarea incendiilor în masă pe teritoriul judeţului se
constituie ca zone de planificare în caz de urgenţă şi sunt materializate în „Planul de apărare împotriva incendiilor
în masă pe teritoriul judeţului Iasi”.
Evacuarea,salvarea şi/sau protejarea persoanelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent
cu celelalte operaţiuni, precum şi pe durata acţiunii,daca situaţia o impune.
Evacuarea şi salvarea persoanelor se executa, de regula, cu sprijinul personalului din obiectivul afectat şi al
forţelor complementare,în raport cu pericolul ce le ameninţă,procedee adecvate situaţiei de la locul acţiunii,
specificul obiectivului şi de persoane ce urmează a fi evacuate (salvate).
Notificarea despre producerea unui incendiu de masă se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă (telefon 112),inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi
afectaţi.
Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, transmis
prin mijloace fir şi radio Celulei pentru situaţii de urgenţă.
Celula pentru situaţii de urgenţă emite, în baza ordinului primit,decizii de evacuare.Pentru transmiterea acesteia se
folosesc mijloace fir şi radio proprii.De asemenea,pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile
de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei, jandarmeriei, inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc..
Evacuarea se execută pe urgenţe, avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării.
În prima urgenţă intră salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent,iar în urgenţa a doua bunurile materiale,
valorile culturale, de patrimoniu şi arhivistice.
Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planul
de evacuare propriu. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei.
Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi:
a) întrunirea Celulei de urgenţă;
b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă;
c) prognozarea evoluţiei situaţiei;
d) determinarea efectelor incendiului asupra salariaţilor şi bunurilor materiale;
e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă;
f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea;
g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia;
Pentru organizarea evacuării,Celula pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi:
a) stabileste sectiile precum şi numărul şi structura salariaţilor ce se evacuează;
b) stabileste natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate;
c) stabileste zonele în care se execută evacuarea;
d) stabileste gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării, precum şi mijloacele de transport şi itinerariile pe care se
execută aceasta;
e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea;
f) analizează posibilităţile de cazare, aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor,de depozitare a bunurilor şi de
funcţionare pe noile amplasamente;
g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare.

6
În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare,conform prevederilor prezentului
plan.
Punctele de adunare, îmbarcare,debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de Celula de urgenţă.
Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare, primire/
repartiţie”,întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Celula pentru situaţii de urgenţă,care raportează ierarhic
despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin
„Raportul-sinteză”.
Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după
producerea incendiului de masă.Acestea se încadrează cu personal,conform prevederilor prezentului plan.Şeful
punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării.Încadrarea punctelor de
adunare,îmbarcare,debarcare şi primire-repartiţie,grupelor de constituire,medicale, logistice şi a personalului
pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a
preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează după producerea incendiului.
Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate,se realizează de Celula pentru situaţii de
urgenţă,astfel:
- în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală;
- ulterior primelor 72 de ore, de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat,prin CLSU sau CJSU;
- articole de igienă personală, textile, încălţăminte şi alte produse industriale, în funcţie de sezon.
Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a evacuatilor se asigură contracost,pentru 3-4 zile.
Autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către Celula pentru
situaţii de urgenţă,precum şi de populaţia evacuată.Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea
acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul propriu şi din alte fonduri legal constituite.
Celula pentru situaţii de urgenţă va lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale
pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă, precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace
pe plan local.
Măsurile de asigurare a acţiunilor de se actualizează ori de câte ori apar modificări,precum şi la primirea
ordinului de evacuare.Măsurile de asigurare vizează: cercetarea,ordinea şi siguranţa, asigurarea psihologică.
Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod
organizat a acţiunilor de evacuare, se organizează continuu şi unitar, iar la aceasta participă reprezentanţi ai
Celulei pentru situaţii de urgenţă si serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 30-60 minute.
Recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai
Celulei pentru situaţii de urgenţă si serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
Măsurile de ordine şi siguranţă ,paza bunurilor,evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se
realizează de serviciul de paza,cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare,îmbarcare,debarcare şi
primire-repartiţie.SRU va ţine o evidenţă strictă a angajaţilor din raionul în care se evacuează, precum şi a
persoanelor decedate şi/sau rănite.
Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi,se realizează cu echipaje şi personal din cadrul
poliţiei locale.Asigurarea medicală se asigură prin spitalele şi dispensarele locale.Transportul răniţilor la spitale se
execută cu ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă,cât şi cu mijloace
de transport proprii.
d. Accidente pe căi de comunicaţii
Judeţul Iasi se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii,în special pe drumul european şi calea ferată
care fac legătura între sudul şi nordul ţării si pe drumul national de legatura cu localitea Husi.Evacuarea,salvarea
şi/sau protejarea persoanelor,animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu
celelalte operaţiuni, precum şi pe durata acţiunii, daca situaţia o impune.
Notificarea despre producerea unui accident pe căile de comunicaţii,se face la dispecerul de serviciu al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (telefon 112),inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii
economici posibil a fi afectaţi.
Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, transmis
prin mijloace fir şi radio.Celula pentru situaţii de urgenţă emite,în baza ordinului primit,decizie de evacuare.Pentru
transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii.De asemenea,pentru avertizare se pot transmite
mesaje prin televiziune prin cablu,staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei,jandarmeriei,inspectoratului
pentru situaţii de urgenţă etc.
Evacuarea se execută pe urgenţe, avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării.
În prima urgenţă intră salariatii din zona de producere a accidentului, iar după stabilirea posibilelor efecte, în
urgenţa a doua bunurile materiale, valorile culturale,de patrimoniu şi arhivistice.
Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planul
de evacuare propriu, dar şi după producerea accidentului, funcţie de efectele acestuia asupra căilor de evacuare
7
stabilite prin plan. La evacuare vor fi folosite mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele
accidentului.
Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi:
a) întrunirea Celulei pentru situaţii de urgenţă ;
b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă;
c) prognozarea evoluţiei situaţiei;
d) determinarea efectelor accidentului pe căile de comunicaţie asupra salariatilor, bunurilor materiale şi mediului;
e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă;
f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea;
g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia;
Pentru organizarea evacuării, Celula pentru situaţii de urgenţă şi execută următoarele activităţi:
a) stabileste sectiile, precum şi numărul şi structura salariaţilor ce se evacuează;
b) stabileste natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate;
c) stabileste zonele în care se execută evacuarea;
d) stabileste gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării, precum şi mijloacele de transport şi itinerariile pe care se
execută aceasta;
e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea;
f) analizează posibilităţile de cazare,aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor,depozitare a bunurilor şi de funcţionare
pe noile amplasamente;
g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare.
În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare,conform prevederilor prezentului
plan.
Punctele de adunare,îmbarcare,debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de Celula de urgenţă.
Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare, primire/
repartiţie”, întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Celula pentru situaţii de urgenţă,care raportează ierarhic
despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin
„Raportul-sinteză”.
Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate,se realizează în imediat după
producerea accidentului şi în urma stabilirii consecinţelor pe care le poate avea substanţa implicată în eveniment.
Dacă evacuarea nu este necesară, se izolează zona şi se intervine pentru înlăturarea efectelor situaţiei create.
Punctele de adunare,îmbarcare,debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal,conform prevederilor
prezentului plan.
Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. Încadrarea punctelor de
adunare,îmbarcare,debarcare şi primire-repartiţie,grupelor de constituire,medicale, logistice şi a personalului
pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a
preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează după producerea accidentului
chimic.
Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către Celula pentru
situaţii de urgenţă, astfel:
- în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală;
- ulterior primelor 72 de ore, de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat,prin CLSU sau CJSU;
- articole de igienă personală, textile, încălţăminte şi alte produse industriale, în funcţie de sezon.
Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost, pentru 3-4 zile.
Autovehiculele,carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către Celula pentru
situaţii de urgenţă, precum şi de populaţia evacuată.Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea
acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul propriu şi din alte fonduri legal constituite.Celula pentru situaţii de
urgenţă va lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi
evacuare în situaţii de urgenţă,precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local.
Măsurile de asigurare a acţiunilor de se actualizează ori de câte ori apar modificări,precum şi la primirea
ordinului de evacuare.Măsurile de asigurare vizează: cercetarea, ordinea şi siguranţa, asigurarea psihologică.
Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod
organizat a acţiunilor de evacuare,se organizează continuu şi unitar,iar la aceasta participă reprezentanţi ai Celulei
pentru situaţii de urgenţă si serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.Timpul de aducere în stare de funcţionare a
sistemului de cercetare-observare este de 30-60 minute.Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se
organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai Celulei pentru situaţii de urgenţă si serviciului privat
pentru situaţii de urgenţă
Măsurile de ordine şi siguranţă publică,paza bunurilor,evidenţa salariatilor şi fluidizarea circulaţiei pe timpul
evacuării se realizează de serviciul de paza,cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Grupele constituite
stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare,îmbarcare,debarcare şi primire-repartiţie.SRU

8
va ţine o evidenţă strictă a angajaţilor din raionul în care se evacuează,precum şi a persoanelor decedate şi/sau
rănite.
Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul
poliţiei locale.
Asigurarea medicală se asigură prin spitalele şi dispensarele locale.Transportul răniţilor la spitale se execută cu
ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă,cât şi cu mijloace de
transport proprii.
e. Accident nuclear
Judeţul Iasi poate fi afectat de un accident nuclear major.In apropiere (135-400 km) sunt amplasate 7 staţii
nucleare electrice (Ukraina:Rovensk,Hmelnitki,Cernobîl,Novo-Ucrainsk,Zaporojie;România – Cernavoda;Bulgaria -
Kozlodui).
Înştiinţarea despre producerea unui accident nuclear sau urgenţă radiologică se face de Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului la dispecerul de serviciu al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (telefon 112),inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii
economici posibil a fi afectaţi.În urma accidentului se vor executa măsurători ale radioactivităţii mediului de către
laboratoare specializate.
Evacuarea se execută numai în cazul depăşirii dozelor de radioactivitate admise,în conformitate cu prevederile
„Planului de protecţie şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică al judeţului Iasi”.Evacuarea se va executa pe
urgenţe, avându-se în vedere posibilitatea autoevacuării.Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru
asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planul de evacuare propriu.La evacuare vor fi folosite şi
mijloace de transport ale salariatilor din zona afectată de efectele accidentului.În zonele în care se impune
executarea evacuării se realizează dispozitive de evacuare, conform prevederilor prezentului plan.Punctele de
adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de Celula pentru situaţii de urgenţă.Principalele
date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare,primire/repartiţie”,
întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Celula pentru situaţii de urgenţă,care raportează ierarhic despre
începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin „Raportul-
sinteză”.
Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează imediat după
primirea înştiinţării de producere a accidentului.
Punctele de adunare,îmbarcare,debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal,conform prevederilor
prezentului plan.Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării.
Încadrarea punctelor de adunare,îmbarcare,debarcare,primire-repartiţie, grupelor de constituire,medicale, logistice
şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin
hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează după producerea
accidentului.
Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către Celula de urgenţă,
astfel:
- în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală;
- ulterior primelor 72 de ore, de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat,prin CLSU sau CJSU;
- articole de igienă personală, textile, încălţăminte şi alte produse industriale, în funcţie de sezon.
Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a evacuatilor se asigură contracost, pentru 3-4 zile.
Autovehiculele,carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către Celula pentru
situaţii de urgenţă,precum şi de populaţia evacuată.
Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul propriu şi din
alte fonduri legal constituite.
Celula pentru situaţii de urgenţă va lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale
pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă,precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace
pe plan local.
Măsurile de asigurare a acţiunilor de se actualizează ori de câte ori apar modificări, precum şi la primirea
ordinului de evacuare.
Măsurile de asigurare vizează: cercetarea,ordinea şi siguranţa,asigurarea psihologică.
Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod
organizat a acţiunilor de evacuare,se organizează continuu şi unitar,iar la ea participă reprezentanţi ai Celulei
pentru situaţii de urgenţă,serviciului private pentru situaţii de urgenţă,specialişti ai Agenţiei de Protecţie a Mediului.
Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului.
Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi
ai Celulei pentru situaţii de urgenţă şi serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
Măsurile de ordine şi siguranţă publică, paza bunurilor, evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul
evacuării se realizează de serviciul de paza,cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

9
Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare,îmbarcare,debarcare şi
primire-repartiţie.
Serviciul Resurse Umanr va ţine o evidenţă strictă a angajaţilor din raionul în care se evacuează,precum şi a
persoanelor decedate şi/sau rănite.
Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul
poliţiei locale.
Asigurarea medicală se asigură prin spitalele şi dispensarele locale.Transportul răniţilor la spitale se execută cu
ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă,cât şi cu mijloace de
transport proprii.

IV. MĂSURI DE ASIGURARE A ACŢIUNILOR DE EVACUARE


Măsurile principale de asigurare a acţiunilor de evacuare vizează cu prioritate următoarele domenii:
a. Recunoaşterea şi cercetarea
În funcţie de situaţia concretă,membrii Celulei pentru Situaţii de Urgenţă,impreuna cu reprezentanţi ai Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării vor stabili,ţinând cont de
posibilităţile locale şi necesarul de evacuat,locurile (zonele) sau localităţile pentru evacuare.Vor urmări în mod
deosebit starea imobilelor destinate primirii salariaţilor/populaţiei,condiţiile de cazare,hrănire şi asigurare medicală,
situaţia surselor de aprovizionare,starea reţelelor electrice,de alimentare cu apă şi de telecomunicaţii.
Locurile în care se execută evacuarea trebuie să asigure:
- legături de comunicaţii;
- condiţii de cazare şi hrănire;
- asistenţă medicală;
- condiţii pentru continuarea activităţii social-economice,etc..
Acestea se stabilesc ţinându-se cont de următoarele criterii:
- să nu fie destinate pentru dispunerea (dislocarea) unităţilor militare;
- să dispună de condiţii de protecţie a oamenilor şi bunurilor materiale;
- să fie situate în adâncimea teritoriului naţional,în afara direcţiilor operative,a zonelor ce pot fi inundate sau
contaminate, în condiţii de siguranţă faţă de obiective importante;
- să existe condiţii pentru cazarea populaţiei şi spaţii de depozitare a bunurilor materiale;
- să ofere posibilităţi pentru asigurarea legăturilor,aprovizionare şi acordarea asistenţei medicale;
- să dispună de căi de comunicaţii accesibile în orice anotimp şi stare a vremii.
Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod
organizat a acţiunilor de evacuare.Se organizează continuu şi unitar,se execută din timp de normalitate şi se
intensifică în caz de situaţii de urgenţă.
Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 30-60 minute.
b. Ordinea şi siguranţa
Măsurile de ordine şi siguranţă publică,paza bunurilor,evidenţa personalului,fluidizarea circulaţiei pe timpul
evacuării,se realizează de structurile M.A.I.,cu participarea firmei care asigura paza obiectivelor, în scopul
prevenirii accidentelor pe timpul acţiunilor de evacuare şi păstrării în permanenţă a controlului
asupra existenţei şi integrităţii aparaturii şi tehnicii pe timpul intervenţiei şi constau în :
- asigurarea ordinii şi siguranţei în punctele de adunare,îmbarcare/debarcare,primire şi repartiţie;
- evidenţa persoanelor care se evacuează;
- dirijarea circulaţiei ;
- paza bunurilor materiale.
Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare,îmbarcare,debarcare şi
primire- repartiţie.SRU si sefii de sectii realizeaza evidenţa strictă a angajaţilor în/ din raionul care se evacuează.
c. Protecţia N.B.C. pe timpul acţiunii de evacuare se realizează în scopul protecţiei populaţiei, salariaţilor şi
bunurilor materiale împotriva contaminării cu substanţe radioactive,substanţelor toxice,precum şi împotriva
substanţelor chimice nocive în cazul creării focarului chimic industrial,pentru prevenirea pierderilor materiale şi
umane în punctele de adunare,primire,repartiţie şi pe timpul transportului.
Asigurarea protecţiei personalului se realizează cu mijloace speciale de protecţie individuală şi cu mijloace
confecţionate pe plan local.Protecţia materiilor prime si ainstalaţiilor se realizează pe baza planurilor de protecţie
întocmite la fiecare uzina,conform instrucţiunilor tehnice specifice.
Aparatura de control N.B.C,precum şi celelalte mijloace sunt asigurate pentru echipele şi grupele de cercetare în
proporţie de 20%,iar diferenţa de 80% se asigură prin grija O.M.E.P.T.A. Iasi.
Acţiunile de decontaminare se realizează cu echipele specializate din cadrul serviciului privat pentru situaţii de
urgenţă în punctele de decontaminare cu maşini de stropit şi autovidanja.
Se va acţiona în funcţie de locul unde s-a produs situaţia de urgenţă şi nevoile de decontaminare.Asigurarea
decontaminării se realizează cu substanţe şi soluţii prin Atelierele Chimice.
d. Asigurarea psihologică
10
Asigurarea psihologică a salariaţilor pe timpul evacuării reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse de membrii
Celulei pentru Situaţii de Urgenţă şi de către personalul forţelor de intervenţie,în scopul evitării producerii panicii
sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs.
e. Logistica acţiunilor de evacuare
Logistica acţiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale
şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare.Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde
asigurarea fondurilor, mijloacelor de transport,bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile
prevăzute în planul de evacuare.
Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt:
- aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de strictă necesitate;
- asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor ;
- asigurarea medicală;
- cazarea evacuaţilor ;
- asigurarea financiară.
Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către CSU,în sistem
raţionalizat,astfel:
- în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă,prin reţeaua comercială locală si prin
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă ;
- ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă,de la Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat, prin Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
Aprovizionarea cu articole de igienă personală, textile,încălţăminte şi alte produse industriale,se va face în funcţie
de sezon.Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost,pentru 3-4
zile,funcţie de distanţa de evacuare.
Autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către celula pentru
situaţii de urgenţă.Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi asigurat de
Coloana auto sau de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de prestări de servicii.
Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare,se asigură din bugetul propriu,
precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate.La solicitarea autorităţilor administraţiei publice
locale, asigurarea logistică se poate face şi de către firme de stat sau private,pe bază de convenţii de prestări de
servicii încheiate din timp.

V. ORGANIZAREA CONDUCERII ŞI A COOPERĂRII


La nivelul judeţului sau pentru mai multe zone în care s-au produs situaţii de urgenţă, starea de alertă se declară
de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – prefectul judeţului Iasi.Trecerea la
executarea evacuării se face la ordin.Ordinul de evacuare în cazul situaţiilor de urgenţă,se emite de preşedintele
Comitetului Judetean Iasi pentru Situaţii de Urgenţă si va fi transmis Celulei pentru Situaţii de Urgenţă prin
Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean),folosinduse mijloacele fir şi radio,conform
„Planului de înştiinţare şi alarmare al judeţului Iasi”.
Despre locul producerii,data, ora şi urmările situaţiei de urgenţă şi măsurile luate pe linie de evacuare, se va
raporta imediat,telefonic,de către preşedintele Celulei pentru Situaţii de Urgenţă la Secretariatul Tehnic Permanent
(Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iasi,telefoane0232/412121;
214490.
Conducerea acţiunilor de evacuare se execută de către Celula de Urgenţă,în cooperare cu Comitetul Local Iasi
pentru Situaţii de Urgenţă.
Pentru executarea acţiunilor de evacuare,se realizează dispozitivul de evacuare care cuprinde:
- 2 posturi de observare amplasate în incintele CET I si CET II;
- 2 post de înştiinţare şi alarmare: sala masini CET I SI CET II ;
- 4 puncte de adunare a salariaţilor şi de depozitare a bunurilor ce se evacuează ;
- 4 puncte de îmbarcare ;
- 4 puncte de debarcare;
- 4 puncte de primire / repartiţie a personalului şi a bunurilor evacuate
Salariaţii şi bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută
evacuarea,forţele şi mijloacele destinate şi sprijinul logistic al evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă,se stabilesc
pentru fiecare situaţie.Executarea acţiunilor de evacuare trebuie să permită funcţionarea societatii,menţinerea
ordinii şi desfăşurarea activităţilor vitale în situaţii de urgenţă.
Urgenţa I – angajaţii îşi ridică din birou obiectele personale,mapa documentară, documentele în lucru şi părăsesc
clădirea în cel mai scurt timp îndreptându-se spre Punctele de Adunare.Revenirea la vechile locuri de muncă se
va realiza la ordinul Directorului general,după ce o comisie de experţi a verificat clădirile şi a confirmat siguranţa
revenirii,dar nu mai repede de 3 (trei) ore.În situaţia în care dezastrul se produce în afara orelor de program,

11
angajaţii SC CET Iasi SA stabiliţi în Planul de alarma (Celula pentru Situaţii de Urgenta care se prezintă în
Urgenţa I) se vor prezenta la sediile uzinelor în maxim 2 ( două ) ore după producerea acestuia.
Urgenţa a II- a - in cazul în care experţii angajaţi au efectuat expertizarea clădirilor uzinelor şi au decis că a fost
afectată structura de rezistenţă,precum şi instalaţiile sanitare,de alimentare cu energie electrică,termică,gaze,
pentru care se vor impune lucrări de consolidare sau reparaţii capitale,angajaţii evacuaţi se vor deplasa la ordinul
preşedintelui Celulei pentru Situaţii de Urgenta,în locaţiile stabilite de Directorii uzinelor sau la domiciliu.
Transportul materialelor de strictă necesitate existente în uzine la momentul producerii dezastrului,necesare
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu in noua locaţie,se va executa cu mijloacele de transport proprii şi/sau asigurate
prin solicitare la Inspectoratul Judetean Iasi pentru Situatii de Urgenta,conform Graficului cu principalele activităţi
pentru conducerea acţiunii de evacuare .Revenirea se face la ordinul preşedintelui Celulei pentru Situatii de
Urgenţă,după ce comisia de experţi va decide dacă sediile uzinelor pot fi reocupate.
Urgenţa a III-a –în situaţia în care clădirile a fost grav avariate sau distruse,angajaţii evacuaţi se vor deplasa,la
ordin,cu mijloacele de transport asigurate prin grija SC CET Iasi SA, la locaţia stabilită pentru evacuare.
În cazul în care este posibilă recuperarea unora dintre bunurile SC CET Iasi SA, transportul materialelor de strictă
necesitate, a mobilierului, tehnicii de calcul şi multiplicare, a dosarelor de arhivă (si alte materiale) existente la
vechile locuri de muncă la momentul producerii dezastrului, necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu la noua
locaţie,evacuarea se va executa cu mijloacele de transport asigurate de URPS (Coloana Auto) precum şi/sau
prin solicitare de la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Legătura între organismele cu atribuţii pe linie de evacuare se realizează prin mijloacele de comunicaţii existente,
conform schemei fluxului informaţional – decizional .

VI. CONCEPŢIA ORGANIZĂRII ŞI ASIGURĂRII ACTIVITĂŢII DE READUCERE A PERSONALULUI ŞI


BUNURILOR MATERIALE EVACUATE, RESTABILIREA STĂRII DE NORMALITATE ÎN OBIECTIVELE CARE
AU FĂCUT OBIECTUL MĂSURILOR DE PROTECŢIE
După încetarea manifestării efectelor dezastrului,în funcţie de situaţia concretă,Celula pentru Situaţii de Urgenţă a
SC CET Iasi SA, va lua măsuri pentru:
- refacerea infastructurii;
- reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă,gaze,energie electrică,combustibil,canalizare,telecomunicaţii, etc.;
- verificarea nivelului de siguranţă în exploatare a clădirilor afectate;
- executarea dezinfecţiei şi dezinsecţiei zonei afectate;
- alte măsuri necesare pentru revenirea la starea de normalitate.
La restabilirea stării de normalitate,revenirea salariaţilor şi readucerea bunurilor evacuate se execută la dispoziţia
Directorului general al SC CET Iasi SA.
În cazul distrugerii parţiale a clădirilor,se va constitui o echipă alcatuita din specialişti care vor verifica şi stabili
dacă acestea prezintă siguranţă în exploatare.
Celula pentru Situaţii de Urgenţă a SC CET Iasi SA,are în principal următoarele atribuţii:
- coordonarea pregătirii salariaţilor,în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare;
- organizarea şi asigurarea fluxului informaţional-decizional la nivelul societatii;
- elaborarea planului de evacuare propriu ;
- coordonarea aplicării unitare şi în mod organizat a măsurilor de evacuare ;
- coordonarea activităţii de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate salariaţilor evacuaţi ;
- îndeplinirea sarcinilor curente stabilite funcţie de situaţia concretă;
- organizarea unui punct de informare privind salariaţii evacuati.

VII. DISPOZIŢII FINALE


Nerespectarea prevederilor prezentului plan de evacuare atrage răspunderea administrativă.
Documentele pentru evacuare se întocmesc şi se actualizează periodic de catre Celula pentru Situaţii de Urgenţă,
prin grija Serviciului Prevenire,Protectie si Urgenta/Compartiment Protectie Civila şi constituie punct aparte în
bilanţurile anuale ale acestora.
SC CET Iasi SA,prin specialiştii desemnaţi din compartimentele functionale si din cadrul SPPU,actualizează planul
de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor materiale ori de cate ori este nevoie,asigură înştiinţarea şi alarmarea
personalului, punerea în aplicare,la ordin,a măsurilor prevăzute în prezentul plan,realizează măsurile de asigurare
a evacuării,instruieşte personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare, întocmeşte şi înaintează
cererile de suplimentare cu mijloace de transport,carburanţi-lubrifianţi,alimente şi produse industriale de primă
necesitate necesare.

Anexele nr. 1 - 28 fac parte integrantă din prezentul Plan de evacuare.

ANEXE
1. Componenta nominală a Celulei pentru Situatii de Urgenta;Responsabilităţi pentru evacuare.
12
2. Sinopticul cu activităţile Celulei pentru Situatii de Urgenta la evacuare.
3. Componenţa nominală a Centrului de Coordonare si Conducere a evacuarii.
4. Componenţa nominală a Grupelor de Cercetare.
5. Schema fluxului informaţional, operativ – decizional pentru situaţii de urgenţă (evacuare).
6. Procedura de urgenta (numere de telefon-fax unde se transmit decizii, dispoziţii şi informaţii).
7. Schema de informare – alarmare.
8. Atributiile Directorului uzinei la evacuare in situatii de urgenta.
9. Atributiile Dispecerului–sef tura de serviciu la evacuare in situatii de urgenta.
10. Graficul conducerii activităţilor de evacuare in situaţii de urgenţă .
11. Situatia evacuarii compartimentelor functionale.
12. Situatia evacuării salariaţilor şi a transporturilor auto.
13. Situaţia cu evidenţa principalelor mijloace de transport întrebuinţate la evacuare.
14. Dispunerea Punctelor de adunare/îmbarcare,debarcare/primire/repartiţie.
15. Principalele activităţi ce se desfăşoară la evacuare in Punctele de adunare – imbarcare.
a.Tabel cu personalul necesar desfăşurării activităţilor în cadrul Punctului de adunare – imbarcare nr.1.
b.Tabel cu personalul necesar desfăşurării activităţilor în cadrul Punctului de adunare – imbarcare nr.2.
c.Tabel cu personalul necesar desfăşurării activităţilor în cadrul Punctului de adunare – imbarcare nr.3 .
d.Tabel cu personalul necesar desfăşurării activităţilor în cadrul Punctului de adunare – imbarcare nr.4.
16. Principalele activităţi ce se desfăşoară la evacuare in punctele de debarcare/primire/repartiţie.
a.Tabel cu personalul necesar desfăşurării activităţilor în cadrul Punctului de debarcare/primire-repartiţie nr.1
b.Tabel cu personalul necesar desfăşurării activităţilor în cadrul Punctului de debarcare / primire-repartiţie nr.2
c.Tabel cu personalul necesar desfăşurării activităţilor în cadrul Punctului de debarcare / primire-repartiţie nr.3
d.Tabel cu personalul necesar desfăşurării activităţilor în cadrul Punctului de debarcare / primire-repartiţie nr.4
17. Planul CET I cu zonele de unde se execută evacuarea,itinerarii de deplasare,puncte de adunare/îmbarcare ,
puncte de debarcare/primire/repartiţie
18. Planul CET II cu zonele de unde se execută evacuarea,itinerarii de deplasare,puncte de adunare/îmbarcare,
puncte de debarcare/primire/repartiţie
19. Împărţirea SC CET Iasi SA pe zone de evacuare
20. Responsabilităţi privind luarea măsurilor de evacuare pentru obiectivele afectate
21. Responsabilităţile Serviciului de Permanenta pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice către CLSU
Iasi referitoare la evenimentul produs şi stadiul evacuarii
22. Tipurile de risc identificate.Clasificarea obiectivelor din punct de vedere al expunerii la riscuri
23. Organizarea taberei pentru sinistraţi.Principii generale privind locurile/spaţiile de evacuare în caz de urgenţă
şi dotarea acestora .
24. Carnetul cu activităţile ce se desfăşoară în cadrul Punctelor de adunare/îmbarcare,debarcare şi de primire/
repartiţie a evacuaţilor
25. Jurnalul acţiunilor de evacuare/primire/repartiţie (conţinut cadru)
26. Decizia de evacuare (conţinut cadru)
27. Raportul sinteză (conţinut cadru)
28. Planul de transport (conţinut cadru)

13