Sunteți pe pagina 1din 1

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI


DIRECŢIA TEHNICĂ şi INVESTIŢII – Biroul Reglementare Transporturi Urbane

Subsemnatul ............................................................................................, în calitate de


persoana desemnată să conducă activitatea de transport (manager transport)
la ...................................................................................., deţinătoare autorizaţiei de transport
persoane/bunuri în regim de taxi numărul ................, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
 Examinarea medicală/psihologică periodică a persoanei desemnate.
Anexăm la prezenta în original : .......................................................................
 Vizarea anuală a certificatului de agreare pentru autovehiculele cu următoarele
numere de înmatriculare şi autorizaţie taxi : ......................................................................
............................................................................................................................................
Anexăm în copie certificatele de agreare vizate de R.A.R.
 Verificarea metrologică a aparatelor de taxat instalate pe autovehiculele cu
următoarele numere de înmatriculare şi autorizaţie taxi : ..................................................
............................................................................................................................................
Anexăm la prezenta, în copie, buletinele de verificare metrologică.
 Schimbarea operatorului dispecer pentru autovehiculul cu nr. de autorizaţie taxi ........
Menţionăm că începând cu data de ....................... auto marca.........................................
şi nr. de înmatriculare.................. este dispecerizat de .....................................................
în baza contractului de dispecerat nr. .............. din ...................., având indicativul de
apel pentru staţia de emisie recepţie .............
 Schimbarea sediului social al transportatorului autorizat ..............................................
Menţionez că la data prezentei sediul social este în mun. Iaşi, .........................................
............................................................................................................................................
Anexăm la prezenta, în copie certificatul de înregistrare emis de O.N.R.C şi autorizaţia
de transport în regim de taxi numărul ................., în original.
Solicităm eliberarea autorizaţiei de transport cu noul sediu.
*Orice document în copie va fi vizat pentru conformitate cu ştampila, data, semnătura şi menţiunea “conform cu originalul“ şi la
cererea autorităţii de autorizare vor fi prezentate şi în original.

Data…………………… Semnătura şi ştampila,


……………………………..

S-ar putea să vă placă și