Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare sumativă clasa a VIII-a Sem I

Varianta 2
Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de o oră.

SUBIECTUL I Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte, 6 puncte


fiecare )
1. Rezultatul calculului 2√ 3 (√ 3+2) este
a) 2√ 3+4√ 3 b) 2√ 3+4 c) 6+ 4 √ 3 d) 10 √ 3
2. Rezultatul calculului (5x+3x+8x):4x este:
a) 4x b) 4 c)16x d) 8
3. Cel mai mare număr natural din intervalul [ −3 ; 5 ) este:
a) 4 b) -3 c) 5 d) 0
4. Scrisă sub formă de interval, mulțimea M = {x  ℝ5 ¿ x ≤ 2} este:

a) [ −5 ; 2 ) b) (-5; 2) c) [ −5 ; 2 ] d) (−5 ; 2 ]
5. Rezultatul calculului ¿
a)4 b) 2√ 11 c) √ 11 d) -3
SUBIECTUL II Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte, 6 puncte
fiecare )
1. O muchie a unui cub are lungimea egala cu 7 cm. Suma tuturor muchiilor este egală cu:
a) 84cm b) 28 cm c) 56 cm d) 90 cm
2. O muchie a unui tetraedru regulat are lungimea egala cu 4 cm. Aria unei fețe laterale este
egală cu:
a) 24 cm2 b) 16 cm2 c) 4√ 3 cm2 d) 16√ 3 cm2
3. Se consideră prisma triunghiulară regulată ABCEFG. Măsura dintre dreptele AB și FG
este de:
a) 0o b) 60o c) 45o d) 90o cm2
4. Se consideră paralelipipedul dreptunghic ABCDEFGH, atunci dreapta FD față de planul
(ABC) este:
a) paralelă cu planul b) secantă planului c) inclusă în plan
5. Un plan este unic determinat de:
a) Două drepte paralele b) o dreaptă c) două puncte d) 4 puncte coliniare

SUBIECTUL al III-lea Scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)


1. Trei pixuri și două stilouri costă împreună 38 lei. Patru pixuri și cinci stilouri costă 74 lei.
a) Este posibil ca prețul unui stilou să fie 16 lei? Justifică răspunsul dat.
b) Determină prețul unui stilou.
2. Se dă expresia: E ( x )=−( 3 x−2 )2 +5 x ( x−3 ) +(2 x −5)(2 x +5)
a) Aduceți expresia la forma cea mai simplă

b) Calculați E ( 13 )
3. a) Deseneaza o piramida regulata V ABCD, cu vârful V .
b) În piramida regulata VABCD , cu vârful V , demonstreaza ca AD ∥(V BC).
c) Daca AV = AB, determina masura unghiului dintre dreptele VD s,i AB
d) Dacă punctele M, N , P sunt centrele de greutate ale triunghiurilor VAB, VBC și respective
VAD arătați că planele (MNP) și ( ABC ) sunt paralele.

S-ar putea să vă placă și