Sunteți pe pagina 1din 11

TEST SEMESTRIAL PENTRU CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2020 – 2021

Matematică

Test semesrtul I

Model propus de Prof. Rusu Vasile


Prof. Rusu Daniela Claudia

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Fie a = - 4, 25. Partea întreagă a numărului a, notată cu [a] este:

a) 4
b) – 4
c) – 5
d) 5

5p 2. Mulţimea A = {xR - 3 < x  2}, scrisă ca interval este:

a) (- 3, 2)
b) ( - 3, 2]
c) [ - 3, 2]
d) [ - 3, 2)

5p 3. Care dintre următoarele intervale sunt soluţii ale inecuaţiei – 3x + 2  0?

a) (–; 2/3]
b) [–3; 2]
c) (–3; 2)
d) (2/3; +).

2
5p 4. Descompunerea în factori a expresiei x2 – y2 + 2x + 1 este:

a) (x – y)(x + y)
b) x(y – 1).
c) (x + 1)(y – 1)
d) (x – y + 1)(x + y + 1)

5p 5. Mulţimea soluţiilor reale ale ecuaţiei 3x² + 2x + 5 = 0 este:

a) {-1; 5}
b) {3; -5}
c) 
d) {1; 4}

5p 6. Pe o fişă este scris următorul exerciţiu:


(x + 1)2 – (x – 2)2 + (x + 3)(x – 3)
După rezolvarea exerciţiului Vlad afirmă că a primit rezultatul x2 – 6x + 12. Afirmaţia lui Vlad este:
a) adevărată
b) falsă

3
SUBIECTUL al II- lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Fiind date patru puncte distincte oricare trei necoliniare atunci numărul dreptelor distincte
determinate de aceste puncte este:
a) 4
b) 5
c) 6
d) 8

5p 2. Suma tuturor muchiilor unui cub este de 72 cm. Lungumea muchiei cubului este:
a) 9 cm
b) 8 cm
c) 7,2 cm
d) 6 cm

5p 3. VABCD este piramidă patrulateră regulată cu toate muchiile egale cu a. Măsura unghiului dintre
dreptele VA şi VC este:
a) 0o
b) 90o
c) 60o
d) 45o

4
5p 4. Pe planul triunghiului echilateral ABC cu latura de 8 cm se ridică perpendiculara AD.
Dacă AD = 4 cm atunci d(D, BC) este de:
a) 8 cm
b) 4 3 cm
c) 12 cm
d) 6 cm

5p 5. Un paralelipiped dreptunghic are L = 12 cm, l = 3 cm, h = 4 cm. Lungimea diagonalei


paralelipedului este de:
a) 8 3 cm
b) 24 cm
c) 187 cm
d) 13 cm

5p 6. Fie ABCDA`B`C`D` un cub. Dreapta de intersecţie a planelor (A`BD) şi (DD`B`) este:


a) DD`
b) B`D`
c) BD
d) DB`

5
SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Se consideră expresiile algebrice E(x) = (x + 3)2 – 12 şi F(x) = 8x + (x – 3)2.
(2p) a) Arătaţi că E(x) = x2 + 6x – 3.

(2p) b) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale inecuaţia E(x)  F(x).

5p 2. Se consideră ecuaţia x2 + 3x + a = 0, cu necunoscuta x şi numărul real a.


(2p) a) Determinaţi valoarea numărului real a, ştiind că – 2 este soluţie a ecuaţiei.

(3p) b) Pentru a = 2 rezolvaţi ecuaţia în mulţimea numerelor reale.

6
5p 3. Se dau mulţimile: A   x  R x  2  1 si B   x  R 
x3 3

(2p) a) Scrieţi mulţimea A sub formă de interval.

(3p) b) Calculaţi AB.

5p 4. Fie VABCD o piramidă patrulateră regulată, iar VAC este un triunghi echilateral cu latura de
6 2 cm.
(2p) a) Arătaţi că muchia bazei piramidei este egală cu 6 cm.

(3p) b) Calculaţi d(C,VB).

5p 5. Pe planul unui triunghi isoscel ABC cu AB = AC = 9 cm se ridică


perpendiculara AD, astfel încât AD = 9 3 cm.
(2p) a) Aflaţi distanţa de la D la B.

7
(3p) b) Măsura unghiului format de dreapta DC cu planul (ABC).

5p 6. În figura alăturată este reprezentată o prismă patrulateră regulată ABCDA`B`C`D` cu AB = 1 cm şi


AA` = 2 cm.
2p) a) Arătaţi că lungimea diagonalei A`C este egală cu 2 cm.

(3p) b) Aflaţi aria secţiunii diagonale a prismei regulate ABCDA`B`C`D`.

8
EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI aVIII-a
Anul şcolar 2020-2021
Matematică
Test evaluare semestrială
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.

9
SUBIECTUL I ŞI SUBIECTUL al II-lea:
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă 5 puncte, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se acordă punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
1 2 3 4 5 6
Subiectul I (30p) c b a d c b
Subiectul II (30p) c d b a d c
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. a) E(x) = (x + 3)2 – 12 = x2 + 6x + 9 – 12 = 1p
= x2 + 6x – 3 1p

b) x2 + 6x – 3 ≥ 8x + (x – 3)2 , 1p
x2 + 6x – 3 ≥ 8x + x2 – 6x + 9 , 1p
4x ≥ 12 , x ≥ 3 , x [ 3 , ) 1p
2. a) 4 – 12 + a = 0 , 1p
a=8 1p
b) x2 + 3x + 2 = 0,
Identificăm coeficienţii: a = 1, b = 3, c = 2
Calculăm  = b2 – 4 ac = 1>0 2p
x1 = 1 , x2 = 3 . 1p
3. a) │ x + 2 │< 1 , 1 < x + 2 < 1 │ 2 , 3 < x < 1, 1p

x ( 3, ),A=( 3, ) 1p

b) │ x 3 │< 3 , 3< x 3 < 3 │ 3, < x < , 1p

x ( , ),B=( , ) 1p
1p
AB = ( 3, ) ( , )=

4. a) AC = 6 2 , ∆ABC – dr. în B. AC2 = AB 2 + BC2 = 2AB2 = 72 , 1p


AB2 = 36 , AB = 6 1p
b)
VBC – isoscel , BC = 6 , VB = 6 2 . Constr. CM ,
VN  BC , .,
1p
2SVBC =

1p
Teor. Pitagora ; VN2 = VB2 – BN2 = 72 – 9 = 63 , VN =
=3 , 1p
CM = 6 6 = , d(C,VB ) = .

10
5. a) ∆ABD –dr. în A . Teor. Pitagora ; BD2 = AD2 + AB2 = 243 + 81 = 324 , 1p
BD = 18, d( B, D ) = 18 1p
b) Pe baza simetriei triunghiului isoscel ABC , m<( DC, ABC) = m<( DB, ABC) = 1p
m<( ABD)
∆ABD –dr. tg (ABD) = AD : AB = , m<( ABD) = 600 2p
6. a) A`C2 = AC2 + A`A2 = ( )2 + ( )2 = 4 , 1p
A`C = 2
1p
b) SA`C`CA = A`A · AC = ( )2 = 2 3p

11

S-ar putea să vă placă și