Sunteți pe pagina 1din 8

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SIBIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȚEL


JUDEȚUL SIBIU
TEL.: 0269 515 600

PROIECT EDUCAȚIONAL
INTERJUDEȚEAN
CONCURS DE CREAȚIE
LITERARĂ ȘI
ARTISTICO-PLASTICĂ

“NESTEMATELE COPILĂRIEI”

EDIȚIA I
IUNIE 2022
SECȚIUNI:

1. Artă plastică - compoziţii de picturi având ca temă universul copilăriei.


- Preșcolari
- Elevi din clasele pregătitoare și I-IV
- Elevi din clasele V-VIII

2. Creaţie literară- versuri sau povești despre copilărie.


- Elevi din clasele II-VIII

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim cinci lucrări.

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI


EVALUARE

a. Înscrierea participanţilor
Cadrele didactice îndrumătoare vor trimite fișa de înscriere (Anexa 1) la adresa de e-mail
claudia_florea13@yahoo.com până la data de 1 iunie 2022, iar apoi vor trimite plicul
recomandat, cu lucrările elevilor până la data de 5 IUNIE 2022, data poştei.
Se pot înscrie la concurs preșcolari, elevi ai claselor pregătitoare și I-VIII din toată ţara.
Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic ( Anexa 1 ) și acordul de parteneriat
în 2 exemplare (Anexa 2) vor fi completate şi trimise împreună cu lucrările copiilor.
Participanţii la secţiunea de creaţie literară vor trimite lucrările listate în plic. În fişă se va
specifica adresa pentru trimiterea diplomelor. Rugăm cadrele didactice să verifice lucrările
elevilor înainte de a le trimite. Nu participă la concurs creaţiile care conţin greşeli şi nici cele
care nu sunt originale.
b . Depunerea lucrărilor:
Un cadru didactic îndrumător poate participa cu un număr maxim de 5 lucrări:
compoziţii literare ale elevilor sau/și plastice, format A3 sau A4.
Taxă de participare nu se percepe . Se va trimite obligatoriu un plic timbrat și
autoadresat format A4 pentru expedierea diplomelor.
Până la data de 5 IUNIE 2022, data poştei, cadrele didactice îndrumătoare vor trimite :
-plicul recomandat care să conţină: formularul de înscriere – pentru fiecare cadru
didactic ( Anexa 1 ) şi acordul de parteneriat în 2 exemplare (Anexa 2) + lucrările plastice /
literare ale elevilor la adresa:
Școala Gimnazială Ațel,
strada Școlii, nr.112,
localitatea Ațel, județul Sibiu.,
cu mențiunea pentru concursul “Nestematele copilăriei”

c. Redactarea lucrărilor:
-pentru secțiunea pictură: lucrările elevilor/ preșcolarilor vor fi realizate în format A3 sau
A4, folosind tehnica de lucru la alegere. Materialele pot fi: creioane colorate, carioci, acuarele,
textile, hârtie, lemn. În colțul din dreapta, jos, pe verso, se vor scrie pe etichetă următoarele: titlul
lucrării, numele și prenumele elevului/ preșcolarului, clasa/ grupa, școala, localitatea, județul,
numele și prenumele cadrului didactic îndrumător, telefon, e-mail.
Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare.
- condiţii de redactare pentru secţiunea creaţie literară: lucrarea va avea 1-2 pagini,
format A 4, titlul la centru (Times New Roman, 14). Textul se va scrie la 1 rând (Times New
Roman, 12), margini egale de 20 mm. Sub titlul lucrării, la două rânduri mai jos, se vor nota
numele și prenumele elevului, al profesorului îndrumător, clasa, școala, localitatea, județul, telefon,
e-mail, (Times New Roman, 12), aliniat dreapta. Se vor juriza numai lucrările care respectă
cerințele.
d. Evaluare:
Jurizarea lucrărilor se va face de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secțiuni
și cele trei cicluri: preșcolar, primar și gimnazial, urmărindu-se originalitatea și imaginația
preșcolarilor/ elevilor. Se vor acorda premiile I, II, III și diplome de participare pentru fiecare
preșcolar sau elev participant.
Se vor stabili criterii unice de evaluare, avându-se în vedere aprecierea originalității,
autenticității, creativității, ingeniozității cu care au fost realizate creațiile literare precum și
lucrările artistico-plastice.
Lucrările înscrise în concurs se vor păstra în portofoliile finale ale proiectului și nu se
returnează.
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestații.
Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea și îndrumarea
elevilor, vor primi adeverințe de participare.
Diplomele și acordurile de parteneriat vor fi expediate până la data de 10 iunie 2022.
Orice informații suplimentare puteți obține la telefon 0761149038 sau la adresa de
e-mail claudia_florea13@yahoo.com.
ANEXA I

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
la concursul interjudeţean

NESTEMATELE COPILĂRIEI
Ediția I, IUNIE 2022
Ațel, jud. Sibiu

Numele îndrumătorului: ……………………………………………...............................................


Prenumele îndrumătorului: …………………………………………..............................................
Specialitatea: ………………………………………………………................................................
Unitatea de învățământ: ……………………………………………...............................................
………………………………………………………………….....................................................

Adresa unde se vor trimite diplomele:


Numele si prenumele................................................................................................
Strada: ………………………….. ......Nr. ……………...........................................
Localitatea: ………………………. Codul: …………….........................................
Județul: ……………tel........................mail..............................................................

Elevi participanți:

Nr. Numele și prenumele elevului Clasa Secțiunea Titlul lucrării


crt. (pictură/creație
literară)
ANEXA II

ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȚEL


ŞCOALA/GRĂDINIȚA .............................................
Localitatea Ațel Localitatea..................................................................
Judeţul Sibiu
Judeţul ........................................................................
Nr. tel. 0269 515 600 Nr.
tel. .........................................................................
Nr.înreg……..... din…………… Nr. înreg…......din……………….............
Director, Director,
Prof. Prișcă Rareș Cosmin Prof.
L.S. L.S.

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi ....................................................... între:


1. Părțile contractante:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȚEL, reprezentată de prof. Prișcă Rareș Cosmin în calitate de
director și prof. înv. primar Stan Claudia în calitate de coordonator al Concursului cu participare
interjudeţeană “NESTEMATELE COPILĂRIEI”, Ediţia I, IUNIE 2022 şi
ŞCOALA/GRĂDINIȚA_________________________________________________________
din _____________________, judeţul ____________________, reprezentată de prof.
__________________________________, în calitate de director, și
__________________________________________, în calitate de parteneri în Proiectul
interjudețean: ,,Nestematele copilăriei”.
2. Obiectul acordului
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi
partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant, în
cadrul Concursului cu participare interjudețeană: ,,Nestematele copilăriei”, ediția I, IUNIE
2022. Parteneriatul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada anului
școlar 2021-2022.
3. Obligațiile părților
Şcoala coordonatoare se obligă :
Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
Să primească lucrările realizate de către elevi;
Să organizeze expoziția lucrărilor;
Să realizeze jurizarea concursului;
Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute;
Să mediatizeze rezultatele concursului.
Școala participantă se obligă:
Să înscrie preșcolarii şi elevii în concurs;
Să îndrume preșcolarii și elevii în realizarea lucrărilor;
Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
Să distribuie cadrelor didactice şi elevilor/ preșcolarilor participanţi diplomele ;
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform scopului stabilit.
4. Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
5. Clauze finale ale acordului:
Concursul interjudețean de creație literară și de creație artistico-plastică “Nestematele copilăriei ”,
EDIȚIA I, IUNIE 2022, face parte din categoria activităților extrașcolare și urmărește stabilirea de
relații de colaborare între instituții de învățământ din țară.

Școala Gimnazială Ațel Școala/


Grădinița............................................. Loc. Ațel, jud. Sibiu
Loc......................................., jud................... Director: Prof. Prișcă Rareș Cosmin
Director: Prof.

Coordonator,
Prof. înv. primar Stan Claudia
Model de etichetă pentru lucrările preșcolarilor/ elevilor:

Numele și prenumele elevului/preșcolarului: Clasa/ Grupa:


...................................................................................................... ................................
Titlul lucră rii: Secțiunea lucră rii:
.................................................................................. ..........................................................
Cadru didactic îndrumă tor:
..............................................................................................................................................
Ș coala/ Gră dinița:
....................................................................................................................
Loc.: Jud.:
.................................................................................... ........................................................
Tel.: .......................................................................... e-mail:...........................................

S-ar putea să vă placă și