Sunteți pe pagina 1din 7

$"-t>

Anexd
Primarului General al
Chigin6u
din 10 iunie 2022

ORDINEADE. ZI
a qedin(ei extraordinare a Consiliului Municipal Chiginlu
din 13 iunie 2022

1. Cu privire la modificarea gi aplobarea tinor acte normative


RAPORTOR: Vitalie Mihalache, qef al
Direcfiei generale transport public Ei cdi
de comunicatie

2. Cu privire la ajustarea tarife>lor pentru colectarea, transportarea Ei depozitarca


deqeurilor municipale din muni cipiul Chiqindu
RAPORTOR: Igor Girlea, director
interimar al itvt Regia ,,Autosalubritate"

3. Despre modificarea deciziei Consiliului Municipal Chiqindu nr. 1513 din28.12.2021


,,Cu privire la modificarea denrrmirii Gimnaziului ,,Adrian Piunescu"
4. Cu privire modificarea denumirii Staliei Or6Eeneqti A Tinerilor Turiqti in Centrul
Municipal al Tinerilor TuriEti
5. Cu privire la modificarea dcnumirii $colii Primare nr. 90 in $coala Primard
,,Spiridon Vangheli"
6. Cu privire la orgaruzarcaintrerndrii ;i odihnei elevilor in vara anului 2022
RAPORTOR: Andrei Pavaloi, $ef
adjunct al Direcliei generale educafie,
tineret qi sport

t. Cu privire la aprobarea, ?n redaclie nou6, a Statutului itvt Centrul National de


Creafie,,Satul Moldovenesc - Buciumul
8. Cu privire la redistribuirea alocaliilor bugetare prevdzrfie in bugetul municipal
ChiEiniu pe anul 2022, iM centrul Nalional de Creafie ,,Satul Moldovenesc -
Buciumul
RAPORTOR: Maria Stoianov, director al
iM Centrul Nalional de Crealie ,,Satul
Moldovenesc - Buciumul
1
9. Cu privire lautllizarea toponirnicului ,,ChiEin6u" de cdtre ,,,PajuraAlbA" S.R.L.
RAPORTOR: Roman Vitiuc, $ef al
Direcliei generale economie, comer! qi
turism

L0.Informafie privind situalia financiard in cadrul tM Direclia Construclii Capitale


RAPORTOR: Nicoar[ Dumitru, jurist al
tM Direclia Construclii Capitale

ll.Cu privire la cererea de inregistrare a grupului de iniliativi privind inilierea


Referendumului local inmunicipiul Chiqindu t
RAPORTOR: Adrian Talmaci, secretar
interimar aI Consiliului municipal
ChiEinSu

l2.Despre aprobarea, intr-o nouii redacfie, a Regulamentului privind organizarca si


funclionarea Instituliei publice Centrul social regional ,,Renaqtered', a statului de
personal qi organigramei
RAPORTOR: Boris Gilca, $ef al
Direcliei generale asistenli medicald si
socialS

13.Cir privire la efectuarea lucr[rilor de inodernizare a'seciorului ,,Legume" din Piala


Centrald
14.Cu privire la efectuarea lucrdrilor de montare a sistemului fotovoltaic on-grid in
Piala Centrald
RAPORTOR: , Ion Pintea, qef al i.U.
,,Pia!aCentralil'

15.Cu privire la actualizarea componenlei Comisiei consultative pentru domeniul


locuinlelor a Consiliului Munioipal Chiqiniu, aprobatd prin decizia CMC nr. 4/8 din
13.12.2019
16.Cu privire la transmiterea a trei veceuri publice in gestiunea economici
intreprinderii municipale,,Aso cialia de gospodhrire a spaliilor v erzi"
RAPORTOR: Ghenadie Dubila, qef
adjunct al Direcfiei generale locativ-
comunale qi amenajare

2
l7.Cu privire la preluarea, in proprietatea autorit6lii publice municipiul Chigindu,
obiectivul ,,Sta1ie de hidrofor, ffi. cadastral 0100101 .7073.01, din str. Ion Cassian-
Suruceanu, ffi. 6, mun. Chiqindu" de la ,,Braus imobiliare" S.R.L qi transmiterea
acesteia S.A.,,Ap6 -Canal Chiq indu"
18.Cu privire la preluarea relelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului
,,Bloc locativ cu parcare auto subteranl qi obiective de menire comercial Ei social
cultural[ din str. Lev Tolstoi, 63, mun. Chigin[u" de la A.C.C. 551754, in
proprietatea publicd local[ qi transmiterea acestora i.M. Re]elele electrice de
iluminat ,,Lumteh"
RAPORTOR: Ana Slivca, Eef adjunct'al
Direcfiei management financiar

19.Cu privire la capitalizarea cheltuielilor de reparalie capitald,


20.Cu privire la capitalizarea cheltuielilor de reparalie capitald
RAPORTOR: Ana Slivca, qef adjunct al
Direcfiei management financiar
,, i' ' 2L,Ct privire la. instalarea plEdii comemorative ,,,Sergiu Dimitrachi" pe ,fafada
imobilului din str. Matei Basarab,5/5, sectorul Ri;cani
RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, Eef al
Direcfiei generale arhitecturS, urbanism
qi relafii'funciare

22.Cu privire la inscrierea in Registrul monumentelor istorice de categorie locald din


municipiul Chiqinau a obiectivului arheologic qi instalarea unui insemn arhitectural-
informativ pe bd. Grigore Vieru, 11
RAPORTORI: Svetlana Dogotaru, Eef al
Direcliei generale arhitecturd, urbanism
gi relafii funciare

23,Cu privire la instalarea p16cii comemorative ,,Petre Teodorovici" pe f4ada casei din
str. Vasile Alecsandri
RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, Eef al
Direcliei generale arhitecturi, urbanism
qi relafii funciare

a
1
24.Cu privire la capitalizarea qi transmiterea cheltuielilor de reparalie periodic[ a unor
strdzi din municipiul Chiqinhr, finanlate din sursele bugetului de stat pentru anul
2020
25.Informalia referitor la calitatea lucr[rilor de asfaltare qi renovare care au fost
executate pe str. I. Incule!, preoum gi a ciilor de acces spre instituliile de inv[fimdnt
qi cu(ile de bloc din or. Chiqindu
26.Cu privire la aprobarea Regularmentului transporturilor auto de c[l[tori qi bagaje pe
teritoriul municipiul ChiEiniu
RAPORTOR: Vitalie Mihalache, gef al
Direcliei generale transport public Ei c[i
decomunicalie r

2|.Informa[ieru ,rrrrre la acfiunile de regres a Ministerului Justiliei impotriva


Consiliului Municipal Chiqin[rr
28.Cu privire laHotdrdrile de judecat[ privind asigurarea cu spaliu locativ
RAPORTOR: Ghenadie Dubila, qef
adjunct al Direcliei generale locativ -
comunale qi amenajare;
Valeriu Bogdan, qef al Direcliei asistenld

29,Cu privire la transmiterea in proprietate privati


1. Cu privire la transmiterea in llroprietate privatd a terenului din str. Moldovila,
dlui 2020, 501nup.
2. Cu privire la transmiterea in proprietate privatt aterenului din str: Criuleni, dnei
2021,470 m.p.
3. Cu privire la transmiterea in proprietate privat6 a lotului de p[mdnt din str.
Constructorilor, dnei . 2021,591 m.p.
4. Cu privire'la transmiterea in proprietate privati a lotului de p[mAnt din qos. ;

Munceqti, dlui 552m.p.


5. Cu privire la transmiterea in proprietate privat[ a lotului de p6m6nt din str. CoEnila,
, dnei V 2021, 6.20 m.p.
6. Cu privire La transmiterea in proprietate privatd a terenului din str. Mihail
Lermontov, dlui 2020, 859 m.p.
7. Cu privire la transmiterea in proprietate privatl a terenului din str. Odesa, dnei
. 2021,390 m.p.
RAPORTOR: Adrian Grigorilchi, qef
adjunct al Direcliei generale arhitectur[,
urbanism si relatii funciare

30.Cu privire la autentiftcarea drepturilor asupra loturilor din intovdrdgirea pomicolS


,,SIDEV" COOP in temeiul hc,tdrdrii irevocabile de.judecatd
4
RAPORTOR: Adrian Grigorilchi, qef
adjunct al Direcliei generale arhitecturi,
urbanism qi relalii funciare

31.Cu privire la transmiterea in proprietate privat[ comuni


L. Cu privire la transmiterea in proprietate privatd comund a lotului de p[mdnt din str.
Paris, dnei , dlui Ei dnei . 2016,
2021, 736 m.p.
2. Cl privire la transmiterea irr proprieflate privatS comund a terenului din str.
2 dlui l a gi dnelor ,
6 qi . 2018, 2021 515 m.p.
3. Cu privire la transmitercafn proprietate privat5 comund a unui lot de plm0rit din str.
Vasile Ydrzaru, , dlui gi dnei . 2016, 606 m.p.
RAPORTOR: Adrian Grigorilchi, $ef
adjunct al Direcliei generale arhitectur[,
urbanism si relatii funciare
'

32.Cu privire la stabilirea relafiilor funciare de superficie


1. Cu privire la stabilirea relaliilor funciare de localiune a lotului de pdmdnt din str.
Nicolae Milescu Spdtaru, I3l,l cu Societatea comercialS ,,COLTED M" S.R.L,

2. Cu privire la stabilirea relaliilor funciare de superficie asupra lotului de pim6nt din


str. Pietrarilor, 10, I0lI, 1012, L013, Ei 1014 cu Asociafia de coproprietari in
Condominiu nr. 551442
3. Cu privire la stabilirea relalijlor funciare de superficie asupra terenului din str;
Doina, cu dna .4l4 m.p.
4. Cu privire Ia stabilirea relaliilor funciare de superficiei asupra lotului de pdmdnt din
str. Independenlei, 8 cu Asor:iafia de Coproprietari in Condominiu Nr. 511382.

5. Cu privire la stabilirea relafiilc,r funciare de superficie asupra lotului de plmdnt din


bd. Traian, 15 cu Cooperativa de Construclie a Locuinlelor nr. 302. 2018;2020, 464
m.p.
6. Cu privire la stabilirea relaliilor funciare de superficie asupra lotului de p[m0nt din
bd. Mircea cel Bdtrdn,3llT cu Asocialia de Coproprietari in Condominiu nr. 551279.
2019,790 m.p.
RAPORTOR: Adrian Grigorilchi, $ef
adjunct al Direcliei generale arhitecturd,
urbanism qi relalii funciare

33.Cu privire la transmiterea in proprietate privatd prin vdr:zare - cump[rare a


terenurilor suplimentare celor private din str. Yarnrla,8, S.R.L. ,,Olmosdon" 425
m.p.
34.Cu privire
^Ia vdnzarea-cumpSrarea terenului suplimentar la terenul proprietate
privati al intreprinderii mixte compania aeriand ,,VALAN INTERNATIONAL
CARGO CIIARTER" S.R.L. cu numdrul cadastral 0100120313 din bd. Dacia,
60113. 2015,2021 1250 m.p.
35.Cu privire la formarea qi stabitirea hotarelor loturilor de plmdnt din str. Pietrarilor,
2, folosite cu drept de superficie 2020, 1659,7 m.p
36.Cu privire la privatizarea terenului din str. Bucuriei, 5, aferent obiectivelor private
ale Societdlii pe acfiuni ,,ACVILA-SPORT"
37.Ot privire la pivatizarea terenului din Calea IeEilor aferent obiectivului privat al
dlui qi dnei
38.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Uzinelor,
, al dlui 2019, IZS m.p.
- ''
39.Despre operarea unor modific[ri in hotarele terenului cu num[rul cadastral
, proprietate privatd a dlui din str. Vasile Lupu 2017;
514m.p.
40.Cu privire la modificarea hotarelor lotului de p[m0nt cu num[rul cadastral
din str. Bujorilot', proprietate privat6 a lui Ei

41.Cu privire la prelungirea relaliilor de superficie contractualS a lotului de pdmdnt din


str. Andrei Doga Societ[fii cu r'dspundere limitat[,,RENACOM"
RAPORTOR: Adrian Grigorilchi, Eef
adjunct al Direcliei generale arhitectur[,
urbanism Ei relalii funciare

2.Infsrmalia privind organizarea procesului de alimentalie in instituliile de educalie


timpurie qi cele secundare din mun. Chiqindu. Programul de lucru al instituliilor de
invildmdnt preEcolar in contextul amdndrii stirii de urgen![
43.Informalia privind solulionarea referitoare la asigurarea efectudrii controlului
medical gratuit pentru angajatii instituliilor de invifdmdnt.
RAPORTOR: Andrei Pavaloi, qef
adjunct al Direcliei generale educafie,
tineret qi sport

44.Informalia referitor La istoria relaliilor funciare dintre Primdria municipiului


Chiqindu Ei S.R.L. ,,Avent"
RAPORTORI: Svetlana Dogotaru, qef al
Direcliei generale arhitecturS, urbanism
Ei relalii funciare

45.Informalie privind terenurile care urmeazd a fr rcpartizate in temeiul hot6r6rilor


instanlelor de judecat6

6
RAPORTOR: Adrian Grigorilchi, qef
adjunct al Direcliei generale arhitecturE,
urbanism qi relalii funciare

46. Informalie privind m[surile intreprinse in vederea excluderii ambuteiajelor qi


blocajelor circulaliei transporhrlui public qi privat pe arterele centrale ale capitalei in
zona amplasdrii proiectului ,,Satul German" de la Po(ile Oraqului qi Complexul de
laintrareadin com. St[uceni spre Calea Orheiului
RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, qef al
Direcliei generale arhitecturd, urbanism
qi relalii funciare,
Vitalie Mihalache, ;ef ' al Direcliei
generale transport public ;i cdi de
comunicalie

41.Informalie privind deblocarea drumului public din str. Valea Dicescu col! cu str.
Lacului.
RAPORTOR: Vlad Hincu, pretor sector
Centru

48. Informalie ilrivind concediereii directorului iM ,,Asoci alia de gospod6rire a spaliilor


verzi" Serghei Carp qi rezultatele anchetei de serviciu
RAPORTOR: Fadei Nagacevschi,
viceprimar al municipiului ChiEiniu
I

Secretar interimar al Consiliul Adrian Tatrmaci

S-ar putea să vă placă și