Sunteți pe pagina 1din 230

PROCEDURA

OPERAŢIONALĂ PRIVIND ADMINISTRAREA CERERILOR UNICE DE


PLATĂ PENTRU SCHEMELE DE PLĂŢI DIRECTE

ÎN ANUL 2018

Uz intern
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.2 din 230
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1
Cod: PO-AC

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei a II-a

Nr.crt. Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţiunea
1 2 3 4 5
1. Elaborat Luminiţa Androne Consilier
Mihaela Ochiroși Consilier
Andrei Dumitru Consilier
Mădălina Belghiru Consilier
Sabina Anghel Consilier
Paligora Cornelia Consilier
Georgeta Fulger Consilier
1.2 Verificat Anişoara Calea Şef serviciu
SMV
1.3. Avizat Corina Irina Rica Director
Lucian Şoldănescu Sef serviciu
SMMR
Raluca Daminescu Director
DMMRRI
Irina Găgenel Director DJ
1.4. Aprobat Cornel Constantin Director general
Turcescu adjunct
Adrian Pintea Director general

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate

Nr. Ediţia sau, după caz, Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data de la care
crt. revizia în cadrul ediţiei se aplică
prevederile
ediţiei sau
reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1. Editia I iniţială iniţială Mai 2017
2.2 Editia a II-a Editia I Octombrie 2018

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia

-uz intern-
2
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.3 din 230
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1
Cod: PO-AC

Nr. Scopul Exemplar Compartiment Functia Numele si Data Modalitate


crt. difuzarii nr. prenumele primirii transmitere
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare 1 Centre Functionarii Toti angajatii Comunicat Copie
Judetene publici si CJ prin e-mail electronica/
angajatii de serviciu instruire
contractuali in data personal
de ...........
1 Centre locale Functionarii Toti angajatii Comunicat Copie
publici CL prin e-mail electronica/
de serviciu instruire
in data personal
de ...........
1 .........
3.2. Informare 1 Directiile Functionarii Toti angajatii Comunicat Copie
APIA publici APIA prin e-mail electronica
de serviciu
in data
de ...........
1 ..........
3.3. Evidenta 1 DMMRRI Consilier Responsabil - -
aprobare PO

3.4. Arhivare 1 DMMRRI Consilier Responsabil - Format


aprobare PO hartie si
copie
electronica
3.5 Alte 1 ..........
scopuri
3.6. Aprobare 1 Decizia DG Director - -
PO nr....din..... general

“functionarii publici au obligatia respectarii regimului juridic al conflictului de interese si de


incompatibilitate potrivit prevederilor manualului de procedura privind evitarea conflictului de interese si
de incompatibilitate in APIA”.

I. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROCEDURII OPERAȚIONALE

-uz intern-
3
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.4 din 230
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1
Cod: PO-AC

Scopul procedurii operaţionaleeste să descrie fluxul de lucru procedural privind operarea şi verificarea în
baza de date IACS a datelor din cererea unică de plată şi din documentele aferente,până în etapa autorizării
la plată prin:
- asigurarea unei administrări corecte şi unitare a întregului flux de lucru din partea funcţionarilor
APIA privind: înregistrarea, operarea şi verificarea în baza de date IACS a cererilor unice de plată şi a
documentelor ataşate acestora, controlul administrativ vizual şi încrucişat, gestionarea erorilor constatate;
- asigurarea implementării regulamentelor europene, legislaţiei naţionale, normelor/documentelor de
lucru în vigoare;
- asigurarea exercitării legale a responsabilităţilor angajaţilor implicaţi şi îndrumarea acestora în
etapele de lucru.

II. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR este autoritatea competentă pentru gestionarea
fondurilor Uniunii Europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, respectiv Fondul european pentru
garantare în agricultură (FEGA),Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR) şi a
fondurilor din bugetul naţional aferente FEGA şi FEADR, incluzând elaborarea legislaţiei specifice.
În conformitate cu Legea nr. 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 4, alin.(2) din O.U.G.
nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA):
a) este instituţia responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură,
având ca sursă de finanţare Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), precum şi fonduri din
bugetul naţional;
b) utilizează, ca instrument de derulare şi gestionare financiară, Sistemul Integrat de Administrare şi
Control, pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene şi naţionale destinate agriculturii pentru plăţile
prevăzute în cererea unică de plată şi pentru control.
De asemenea, APIA este instituţia responsabilă pentru implementarea măsurilor compensatorii de
dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole şi schemelor de ajutor de stat aferente măsurilor 8 şi 15 din
PNDR, având ca sursă de finanţare Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)şi fonduri
din bugetul naţional.

În vederea îndeplinirii obiectivelor PAC, finanţarea diverselor măsuri care intră sub incidenţa acestei
politici, inclusiv dezvoltarea rurală, se realizează din:
(a) Fondul european de garantare agricolă (FEGA);
(b) Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

FEGA este implementat prin gestiune partajată între statele membre şi Uniune. FEGA finanţează
următoarele cheltuieli, care sunt efectuate în conformitate cu dreptul Uniunii:
(a) măsurile de reglementare sau sprijinire a pieţelor agricole;
(b) plăţile directe către fermieri în cadrul PAC;
(c) contribuţia financiară a Uniunii la măsurile de informare şi promovare a produselor agricole pe
piaţa internă a Uniunii şi în ţările terţe, întreprinse de statele membre pe baza unor programe selectate de
Comisie, altele decât cele menţionate la art. 5;

-uz intern-
4
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.5 din 230
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1
Cod: PO-AC

(d) contribuţia financiară a Uniunii la programul de încurajare a consumului de fructe şi legume în


şcoli, menţionat la art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 şi la măsurile privind bolile animalelor şi
pierderea încrederii consumatorilor astfel cum sunt menţionate la art. 155 din regulamentul menţionat.
FEGA finanţează următoarele cheltuieli în mod direct şi în conformitate cu dreptul Uniunii:
(a) promovarea produselor agricole, efectuate fie direct de către Comisie, fie prin intermediul unor
organizaţii internaţionale;
(b) măsurile, luate în conformitate cu dreptul Uniunii, de asigurare a conservării, caracterizării,
colectării şi utilizării resurselor genetice în agricultură;
(c) crearea şi întreţinerea sistemelor de informaţii contabile agricole;
(d) sistemele de investigare agricolă, inclusiv investigaţiile privind structura exploataţiilor agricole.
APIA are o structură organizatorică şi un sistem de control intern ce îndeplinesc criteriile de acreditare
cuprinse în Anexa I din Regulamentul (CE) nr. 907/2014, respectiv: mediul intern, activităţile de control,
informarea şi comunicarea, monitorizarea. Structura organizatorică a APIA prevede o împărţire clară a
autorităţii şi a responsabilităţilor la nivel naţional, judeţean şi local.

Pentru administrarea şi controlul cererilor unice de plată, România are instituit şi utilizează, aşa cum prevede
art. 67 alin.(1) din Regulamentul CE nr. 1306/2013,cu modificări şi completări ulterioare, un Sistem Integrat
de Administrare şi Control (IACS), cu elementele componentestipulate de art.68 din regulamentul menţionat,
respectiv: o bază de date electronică, un sistem de identificare a parcelelor agricole (LPIS-GIS), cereri de
ajutor, un sistem integrat de control, un sistem unic de înregistrare a fiecărui beneficiar care depune o cerere
de ajutor.
Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS-GIS) este instituit conform prevederilor art.70 din
Regulamentul CE nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

PROTOCOALE INTERINSTITUŢIONALE DE COLABORARE ŞI ACORDURI DE


DELEGARE

 Protocol de colaborare Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Agenţia Domeniilor


Statului privind schimbul de informaţii referitor la contractele privind exploatarea terenurilor agricole cu
nr. APIA P67/19.05.2015 şi nr. ADS 2331/16.07.2015.
 Protocolul  de colaborare  privind implementarea cerinţelor legale în materie de gestionare referitoare
la “Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor” (SMR 10) şi a cerinţelor minime privind
protecţia plantelor aplicabile măsurilor de dezvoltare rurală, încheiat între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA) şi Autoritatea Naţională Fitosanitară (ANF),cu nr.
37731/08.09.2015/1451/F/07.09.2015.
 Protocolul de colaborare încheiat între APIA şi Administraţia Natională Apele Române nr.
P27/1936 din 09.02.2012, privind schimbul de informaţii în vederea punerii în aplicare a normelor de
ecocondiţionalitate care au ca obiectiv  protejarea şi gestionarea apelor.
 Protocolul de colaborare APIA/GNM/IGSU nr. P48/3665/77288/2014 privind acţiunile de
monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la
arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.

-uz intern-
5
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.6 din 230
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1
Cod: PO-AC

 Protocolul de colaborare încheiat între APIA şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului nr.
P29/33 din 21.02.2012 privind punerea în aplicare a normelor de ecocondiţionalitate
 Protocolul de colaborare încheiat APIA şi Garda Naţională de Mediu nr.P25/649 din 26.01.2012
privind verificarea respectării de către agricultori a cerinţelor legale de gestionare (SMR) în domeniul
mediului.
 Acord de delegare APIA/ANSVSA nr. A109/24.09.2015 privind verificarea  respectării de către
agricultori  a cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR 4-9 si SMR 11-13), a bunelor condiţii agricole
şi de mediu (GAEC).
Protocolul de colaborare nr. P53/19.06.2014 încheiat între APIA şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor
şi Administrarea Bazelor de Date pentru furnizarea de date din Registrul Naţional de Evidenţă a
Persoanelor privind persoanele beneficiare ale subvenţiilor europene sau naţionale, aflate în evidenţa APIA
cu scopul actualizării evidenţelor proprii.
Protocolul de asigurare a activităților suport pentru furnizarea de date și documente oficiale în
vederea implementării schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri, care au ca scop
accesarea/absorbția de fonduri europene, încheiat la începutul lunii aprilie 2018 între APIA,MADR si
Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor şi Laboratorul Central pentru
Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.

III. LEGISLAŢIA APLICATĂ

III.1. LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ

 Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.A.P.D.R. nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinţă pentru organizarea şi
funcţionarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control;
 Tratatul de aderarea Romaniei la Uniunea Europeană;
 Ordin M.A.D.R. nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul
Unic de Identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună;
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe care se aplică în
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordinul M.A.D.R. nr. 39/2018privind aprobarea Formularului - tip de cerere unică de plată 2018;
 Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi
a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole
şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru
măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 , cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu
modificările şi completările ulterioare;

-uz intern-
6
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.7 din 230
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1
Cod: PO-AC

 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările


ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările
și completările ulterioare.  
 Legea 182/2016pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de
catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr.129/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 Legea nr. 326/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de
declaraţii de livrare a tutunului brut;
 Ordinul MADR nr. 74/2012 privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun brut;
 H.G. nr. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 236/2003
privind organizarea pieţei tutunului brut în România;
 Ordinul MADR nr. 268/2012 privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut;
 Ordinul M.A.A.P. nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute
pentru certificarea denumirii de origine, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.A.A.P. nr. 172/2003 privind normele de bonitare şi certificare a hameiului, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.A.A.P. nr. 74/2004 privind organismele de certificare şi controlul certificării în vederea
denumirii de origine a hameiului, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.A.D.R. nr. 200/2005 privind autorizarea Organizaţiei Interprofesionale a producătorilor
şi procesatorilor de in şi cânepă din România;
 Legea nr. 143/2000 pentru combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi
completările ulterioare;
 H.G. nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordinul MAPDR nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea
conţinutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepă;
 Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 247/2005  privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind

-uz intern-
7
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.8 din 230
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1
Cod: PO-AC

organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de


Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
 Ordin ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea
procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către
cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 49/2011 pentru aprobare a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordinul M.M.G.A.nr. 662/2006 privind aprobarea procedurii şi a competenţelor de emitere a
avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
 O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 66/2011privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu
modificările și completările ulterioare ;
 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestoracu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și
completările ulterioare;
 Cod civil republicat,adoptat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009.
 Legea nr. 266/2002 republicată privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii,
comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de
plante
 Ordinul MAPDR nr.1269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind
producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol,
altul decât seminţele*)cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul MAPDR nr. 1366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind
producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea
seminţelor de legume*)cu modificările și completările ulterioare;

-uz intern-
8
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.9 din 230
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1
Cod: PO-AC

 Ordin MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352, 636, 54/2015 pentru aprobarea normelor privind
ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu
modificările şi completările ulterioare;
 HG nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019;
 Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor
obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi
completările ulterioare;
 OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul  MADR nr. 15/2018 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării
schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură, la nivelul
Ministerului Agriculturii şi Dezvotării Rurale şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură.

III.2 LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE

 Regulamentul(UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanțarea,


gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr.
485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul(UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor
norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole
comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE)
nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr.
1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile
directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de
modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulament de punere în aplicare (UE) nr. 2333/2015 de modificare a Regulamentului de punere
în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de
administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei decompletare a Regulamentului (UE) nr.
1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de
Administrare şi Control şi condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile
administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al
ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-uz intern-
9
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.10 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

 Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr.
1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte
organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei
euro, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea
ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi
ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea
ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele
referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014al Comisiei de stabilire a normelor de
punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul
politicii agricole comun, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul CE nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale CE, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Regulamentul delegat (UE) 1155/2017 al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE)
nr. 639/2014 în ceea ce privește măsurile de control legate de cultivarea cânepii, anumite dispoziții
referitoare la plata de ecologizare, plata pentru tinerii fermieri care exercită controlul asupra unei
persoane juridice, calcularea cuantumului per unitate în cadrul sprijinului cuplat facultativ, părțile
de drepturi la plată și anumite cerințe în materie de notificare legate de schema de plată unică pe
suprafață și de sprijinul cuplat facultativ, precum și de modificare a anexei X la Regulamentul (UE)
nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;
 Regulamentul (UE) 2393/2017al Parlamentului European și alConsiliuluide modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea,
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme
privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune,
(UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr.
652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar,
sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a
plantelor;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 746/2018 al Comisiei de modificare a Regulamentului
de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește modificarea cererilor unice, a cererilor
de plată și a controalelor;
 Regulamentul delegat (UE) 707/2018al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE)
nr. 639/2014 în ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru sprijin pentru cânepăîn cadrul
schemei de plată de bazăși anumite cerinţe referitoare la sprijinul cuplat facultativ;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 709/2018 al Comisiei de modificare a Regulamentului
de punere în aplicare (UE) nr, 809/2014în ceea ce priveste cerinta menţionată pe etichete referitoare
la cererile de ajutor privind suprafeţele utilizate pentru producţia de cânepă;
 Regulamentul UE  nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a

-uz intern-
10
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.11 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru
SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR). 
 Directiva CE 2002/57 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre cu
modificările şi completările ulterioare.
 Directiva CE 2002/53 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole cu modificările şi
completările ulterioare;
 Decizia Consiliului 2003/17/CE privind echivalenta inspecțiilor în câmp la culturile producatoare
de semințe, efectuate în țări terțe și echivalența semințelor produse în țări terțe.
 Directiva 66/401/CE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercialzarea semințelor de plante
furajere
 Directiva 2002/541/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de
sfeclă.

IV. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE

IV.1. FERMIERUL ACTIV

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească fermierii pentru a dovedi calitatea de fermier activ sunt
prevăzute în art. 6 din O.U.G. nr. 3/2015,cu modificările și completările ulterioareşi în Cap. IV – Fermierul
activ din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificărileși completările ulterioare.

Beneficiarii plăţilor directe şi a măsurilor de dezvoltare rurală prevăzute la art. 33 alin.(2) lit.b) şi c) din
ordonanţăsunt fermierii activi, persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate
agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit
legislaţiei în vigoare.
Fermierul care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care nu ar fi depăşit
cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei
sale, definită potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) şi e) din O.U.G. nr. 3/2015, este fermier activ şi
poate beneficia de plăţi directe.

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut
dreptul la plăţi directe care ar fi depăşit cuantumul de 5000 euro se pot înregistra la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale
conform O.U.G. nr. 44/2008 aprobată prin Legea nr.182/2016 sau ca persoane juridice, care desfăşoară o
activitate agricolă. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, sau întreprinderile familiale,
rezultate ca urmare a înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, se subrogă în drepturi şi
obligaţii persoanei fizice, în ceea ce priveşte patrimoniul de afectaţiune.

Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care ar fi depăşit
cuantumul de 5000 euro şi care nu se înregistrează conform prevederilor de mai sus, trebuie să furnizeze
documente din care să rezulte îndeplinirea următoarelor condiţii (art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr.
3/2015, cu modificarile şi completările ulterioare):

-uz intern-
11
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.12 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel puţin 5% din veniturile sale totale
obţinute din activităţi neagricole în ultimul an fiscal, pentru care sunt disponibile astfel de dovezi
verificabile; sau
- veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o
treime din veniturile totale obţinute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi
verificabile.

Fermierii care depun cererea unică de plată în calitate de persoană fizică şi ulterior optează pentru
înregistrarea la ONRC ca PFA/ ÎI/ ÎF sau PJ care desfășoară activitate agricolă, pentru a respecta condiţia
de fermier activ, trebuie să prezinte la APIA certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator
eliberat/e de ONRC sau actul de înființare/actul constitutiv/statutul la depunerea notificării privind
schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de
cerere.

Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al
plăţilor directe depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ:
- prin înregistrare la ONRC ca PFA/ ÎI/ ÎF sau PJ care desfășoară activitate agricolă sau
- prin furnizarea de documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art.6 alin.
(5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.
Dovezile verificabile pentru îndeplinirea calităţii de fermier activ trebuie să fie prezentate la APIA nu mai
târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.

Persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice,
persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1)
- (4) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității – Republicată, prezintă adeverința eliberată
de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal
pentru care sunt disponibile astfel de dovezi și, după caz, veniturile din activități agricole în cel mai recent
an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.
Adeverința se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului
următor anului de cerere.

Persoanele fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată
ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform prevederilor art.12 din Regulamentul nr.639/2014, care ar
fi depăşit cuantumul de 5000 euro şi care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme
de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri destinate
activităţilor de recreere pot fi considerate fermier activ dacă îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la
art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile şi completările ulterioare.

Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată
ar fi avut dreptul la plăţi directe care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care gestionează
firme/companii de construcţii, administratori de păduri de stat/private, penitenciare, unităţi
administrativ-teritoriale: comune, municipii, oraşe, judeţe pot fi considerate fermier activ dacă
îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015, cu
modificarile şi completările ulterioare.   

-uz intern-
12
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.13 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi
avut dreptul la plăţi directe care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului cu activitate agricolă.
În situaţia persoanelor juridice care nu deţin cod CAEN/statut/act de înfiinţare din care să rezulte că
desfăşoară activitate agricolă, dovezile verificabile pentru îndeplinirea condițiilor de la art.6 alin.(5), lit.(a)
sau (b) din OUG nr.3/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt situaţiile financiare anuale,
respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii
cererii unice de plată. 

Fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care ar fi depăşit
cuantumul de 5.000 euro şi care nu sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi din ale/al
căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut/regulament de organizare şi funcţionare al staţiunii de cercetare
şi a celor aflate în subordinea universităţilor reiese că desfăşoară activitate agricolă sunt fermieri activi.
În cazul în care din actul de înfiinţare/actul constitutiv/statutul/regulamentul de organizare şi funcţionare al
staţiunii de cercetare şi a celor aflate în subordinea universităţilor nu reiese activitatea agricolă, trebuie să
furnizeze dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din
O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile şi completările ulterioare.
Lista codurilor CAEN aferente activităţii agricole este prevăzută în anexa la Ordinul preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională -
CAEN, cu modificările şi completările ulterioare, la Diviziunea 01, grupele 011 - 016. În acest sens, fermierii
care nu se regăsesc în prevederile art. 6 alin. (5) şi (6) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile şi completările
ulterioare, dar care au cel puţin un cod CAEN (principal sau secundar) de activitate agricolă, sunt fermieri
activi şi nu trebuie să prezinte dovezile verificabile privind îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la
art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile şi completările ulterioare.
Pentru operarea în registratura IACS a cererilor unice de plată depuse numai de către fermierii care nu sunt
înregistraţi la ONRC cu cod CAEN datorită formei de organizare sau datorită regimului lor juridic instituit
prin actul de înfiinţare sau prin actul normativ de înfiinţare (O.U.G./O.G./H.G./Lege etc.), se vor utiliza
codurile CAEN prevăzute în Anexa 42. Aceste coduri sunt prevăzute numai pentru a crea posibilitatea
înregistrării cererilor în sistemul IACS.
Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al
plăţilor directe depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ astfel:
- sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu activitate agricolă ( au cod CAEN
principal sau secundar). În cazul în care, din înregistrarea la ONRC nu reiese activitatea agricolă, trebuie să
furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art.6 alin. (5) lit. a)
sau b) din O.U.G. nr. 3/2015,
- fermierii care nu sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului trebuie să furnizeze actul
de înfiinţare din care să reiasă activitatea agricolă. În cazul în care din actul de înfiinţare nu reiese
activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile
prevăzute la art.6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.

Fermierii persoane juridice, pentru a respecta condiţia de fermier activ conform art. 22, alin. (4) din
Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificarile şi completările ulterioare, trebuie să prezinte la APIA, dar nu
mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere, dovezile verificabile pentru îndeplinirea calităţii
de fermier activ.

-uz intern-
13
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.14 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. b) din ordonanţă pentru
persoanele juridice operatori economici sunt situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile
anuale, însoţite de formularul "Date informative", întocmite potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr.
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin (5) lit. a) sau b) din ordonanţă
pentru persoanele juridice, în ultimul an fiscal, sunt: 
a)formularul "Date informative" (cod 30), aprobat anual prin ordin al ministrului finanţelor publice privind
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile
anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările
şi completările ulterioare, care cuprinde indicatorul "venituri din activităţi agricole", definit la art. 23 alin.
(1); 
b)formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20), aprobat anual prin ordin al ministrului finanţelor
publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice care cuprinde indicatorul "venituri totale". 

În situaţia persoanelor juridice care nu deţin cod CAEN/statut/act de înfiinţare din care să rezulte că
desfăşoară activitate agricolă, dovezile verificabile sunt situaţiile financiare anuale, respectiv raportările
contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată.

Dovezile verificabile pe care le prezintă persoanele juridice care nu sunt înregistrate la ONRC şi din ale
căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut nu reiese activitatea principală agricolă, sunt, după caz,
următoarele: bilanţ contabil conform Legii 82/1991 a contabilităţii; jurnalul de venituri şi cheltuieli; contul
de execuţie a bugetului instituţiei publice şi al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

Dacă fermierul nu poate dovedi calitatea de fermier activ, se resping la plată următoarele scheme de
plată/măsuri de dezvoltare rurală:
a) Schema de plată unică pe suprafaţă;
b) Plata redistributivă;
c) Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
d) Plata pentru tinerii fermieri;
e) Schema de sprijin cuplat;
f) Schema simplificată pentru micii fermieri;
g) Măsura 11 - agricultură ecologică;
h) Măsura 13 - plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice.

IV.2.BENEFICIARII PLĂŢILOR– art.7 din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioareși
art. 3-71 din OMADR nr.619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii plăţilor directe și a măsurilor de dezvoltare rurală agricultura ecologicăși plăți pentru zone care
se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specificesunt fermierii activi persoane fizice
şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren

-uz intern-
14
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.15 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. În categoria
beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei
agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurile de producători care
desfăşoară activitate agricolă.
Beneficiarii ajutoarelor naționale tranzitorii şi a măsurii de dezvoltare rurală agro-mediu și climă sunt
fermierii persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de
utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei
în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit.
e) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurile de producători
care desfăşoară activitate agricolă.
Universităţile, institutele de cercetare, staţiunile didactice, fermele, staţiunile şi fermele de cercetare şi
producţie agricolă, staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi alte organisme şi organizaţii de
cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop
principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-
şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie, beneficiază de
plăţiledirecte,ajutoarele naționale tranzitorii și plățile pentru măsurile de dezvoltare rurală dacă dovedesc
calitatea de fermier activ.

În cazul pajiştilor permanente concesionate/închiriate de la unităţile administrativ-teritoriale sau


ADS, beneficiarii plăţilor pot fi crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, în calitate de fermieri
activi, care desfăşoară activitate agricolă prin păşunat cu animalele proprii, asigurând încărcătura minimă de
0,3 UVM/ha.

În cazul pajiștilor comunale concesionate/închiriate în condițiile legii de cătreasociațiile crescătorilor


de animale,conform art. 61, alin. (1) din OMADR 619/2015, cu modificări şi completări, beneficiarii
plăților pot fi:
1. Asociaţia crescătorilor de animale, care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafața de
pajiște concesionată/închiriată prin păşunat cu animalele membrilor, pe baza unui tabel centralizator.
Asociaţia, care nu deține coduri proprii de exploatație în RNE, va depune la dosar tabelul centralizator
care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele
de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor
din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației,
precum și suprafețele alocate pe fiecare membru (Anexa nr. 2 din OMADR nr 619/2015).
Această anexă va fi operată în sistemul IACS ca Listă nominală a utilizatorilor de pajişti şi va face
obiectul controlului admnistrativ încrucişat cu baza de date a A.N.S.V.S.A., privind respectarea încărcăturii
de animale la hectar (UVM/ha).
2. Asociația crescătorilor de animalecare efectuează activitatea agricolă pe suprafața de pajiște
concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/haprin pășunat cu
animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară.
Asociaţia va depune la dosartabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea
cererii unice de plată de către asociație, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile de
identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din Registrul național al exploatațiilor, numărul de

-uz intern-
15
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.16 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru.
Centralizatorul se întocmește anual şi se vizează de către primărie (Anexa nr. 2 din Ordinul MADR nr.
619/2015, cu modificări şi completări).
Animalele înregistrate în exploatația asociației rămân în proprietatea membrilor asociației crescătorilor de
animale. Transferul animalelor care asigură încărcătura pe suprafața de pajişti concesionată/închiriată de
către asociaţia crescătorilor de animale pe perioada păşunatului în exploataţiile tip tabară de vară trebuie să
se facă de comun acord între asociație și membrii acesteia.
Autorizarea asociațiilor ca utilizatori SNIIA este atribuția ANSVSA, autoritatea competentă în domeniul
sanitar-veterinar.

3. Membrii asociaţiei,în calitate de fermieri activi, care asigură încărcătura cu animale pe suprafața de
pajiște concesionată/închiriată.
Aceştia vor face dovada utilizării suprafețelor de pajiști concesionate/închiriate pentru care asigură
încărcătura cu animale de minim 0,3 UVM/ha, prin depunerea de copii ale contractelor de
concesiune/închiriereîncheiate între asociaţie și primărie, cât şi a centralizatorului pe care reprezentantul
legal al asociaţiei îşi dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafaţă de către membrii asociaţiei,
care cuprinde datele de identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale cu care pășunează fiecare
membru al asociației, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din Registrul
național al exploatațiilor, precum și suprafețele alocate fiecarui membru. Centralizatorul se întocmește
anual de către asociație, se vizează de către primărie și este prevăzut în Anexa nr. 2 din OMADR nr
619/2015.

Calculul suprafeţelor de pajişti permanente aferente fiecărui membru al asociaţiei se efectuează proporţional
cu numărul de animale deţinut de fiecare membru la data depunerii cererii unice de plată , asigurându-se cel
puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către
asociaţie.

Adeverința conformă cu înscrisurile în Registrul agricol se eliberează de primării pe numele asociației,


deoarece contractul de concesiune/închiriere este încheiat cu asociația.

În cazul pajiștilor comunale concesionate/închiriate în condițiile legii de cătrecooperativele agricole


prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările
ulterioare, sau de către grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă pe o suprafață de pajiște
prin pășunat cu animalele membrilor, beneficiarii plăților pot fi cooperativa/grupul de producători sau
membrii cooperativei/grupului de producător, în aceleași condiții ca ale asociației de crescători de animale.

Codul/codurile de exploataţie zootehnică şi animalele declarate într-o cerere unică de plată, pentru
asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiştile permanente şi/sau pentru solicitarea plăţilor pentru
efectivele de animale, fac obiectul unei singure cereri unice de plată.

Asociațiile crescătorilor de animale nu mai pot solicita plăți pentru suprafețele care au fost solicitate la plată
individual de către membrii acestora.

-uz intern-
16
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.17 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

În cazul pajistilor permanente aflate în proprietatea formelor asociative de proprietate asupra


terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti
nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte
comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare,
beneficiarii plăţilor pot fi:

1.Forma asociativă de proprietate,în calitate de fermier activ, care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă
minimă pe pajiştile aflate în proprietatea lor şi care poate depune cererea unică de plată prin
reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statut.

În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu
animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual în perioada
15 iunie-1 august pe pajiștile permanente aflate în proprietate. În acest caz formele asociative de proprietate
prezintă la APIA facturile de valorificare a fânului și/sau documente contabile de gestiune privind
depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat
către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie
a anului de cerere curent.

2.Membrii formei asociative de proprietatecare asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa


deţinută în proprietate,crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, în calitate de
fermieri activi care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă.Aceştia depun cererea unică de plată cu
acordul adunării generale a membrilor sau a consiliului de administrație. Suprafețele utilizate de către
fiecare membru sunt repartizate de către forma asociativă.

În cazul pajiştilor permanente aflate în proprietatea persoanelor fizice, în calitate de beneficiari ai


plăţilor,fermierii au obligativitatea întreţinerii suprafeţelor prin păşunat cu asigurarea unei încărcături
minimede 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an:
- când proprietarul de pajiște permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar
activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual în perioada 15 iunie-1
august pe pajiștile permanente aflate în proprietate, acesta prezintă la APIA documentele
doveditoare ale valorificării fânului (fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din
sectorul agricol) și/sau declarațiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele
deținute până la data de 15 octombriea anului de cerere curent.
- în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă, persoana fizică, nu deține animale, iar
activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual,acestava
prezentadocumentele privind depozitarea/valorificarea fânului (declarațiile privind depozitarea
fânului si/saufila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol), până la
data de 15 octombrie a anului de cerere curent.
În cazul pajistilor permanente aflate în proprietateafermierilor persoane juridice,în calitate de
beneficiari ai plăţilor, aceştia au obligativitatea întreţinerii acestora prin păşunat cu asigurarea unei
încărcături minimede 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an:

-uz intern-
17
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.18 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- când proprietarul de pajiște permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha iar
activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual în perioada 15 iunie-1
august pe pajiștile permanente aflate în proprietate, acesta va prezenta documentele doveditoare ale
valorificării fânului (facturi) și/sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului
până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.
- în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă, persoană juridică,nu deține animale iar
activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, acesta prezintă la APIA
documentele doveditoare privind valorificarea fânului (facturi) și/sau documentele contabile de
gestiune pentru depozitarea fânuluipână la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

În conformitate cu prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare,


se vor utilizeaza la primirea cererilor unice de plată, anexele ataşate respectiv Anexa 28 pentru asociaţiile
crescătorilor de animale şi Anexele 29 şi 30pentru formele asociative de proprietate în indiviziune.
Aceste anexe vor fi operate în sistemul IACS ca Liste nominale ale utilizatorilor de pajişti şi vor face
obiectul controlului admnistrativ încrucişat cu baza de date a A.N.S.V.S.A., privind respectarea încărcăturii
minime de animale la hectar (UVM/ha).

Conform prevederilor art. 36, alin. (5), lit a) şi b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale –
republicată, consiliul local hotărăşte concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică şi privată a
comunei, oraşului sau municipiului, în conditiile legii.
La art. 10, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2015 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările si completările ulterioare, se prevede că: ,,în vederea accesării fondurilor europene aferente
plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau
deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă
de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației”.

Perioada de păşunat este cea prevazută în amenajamentul pastoral.În cazul în care nu a fost întocmit
amenajamentul pastoral, perioada de păşunat se stabileste de catre primărie prin Regulamenul de păşunat,
întocmit conform prevederilor art. 6 alin (5) din OUG nr. 34/2013 ,, în vederea reglementării perioadelor și
condițiilor de pășunat, consiliile locale pot aproba regulamentul de pășunat valabil pe întreg teritoriul
administrativ al unității administrativ- teritoriale”.

Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele


arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) şi/sau împrumutate spre folosinţă.

Persoana fizică pe de-o parte şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală


pe de altă parte, având acelaşi titular, depun o singură cerere unică de plată.În consecinţă, pentru a se evita
crearea de condiţii artificiale privind respectarea condiţiei de fermier activ, o persoană fizică nu poate
depune mai multe cereri unice de plată, indiferent de forma de organizare a persoanei fizice (PF/PFA/II/IF),
având acelaşi titular.

-uz intern-
18
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.19 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Subunităţile persoanelor juridice, care nu au personalitate juridică, nu au calitatea de beneficiari ai plăţilor


directe și aiplăților pentru măsurile de dezvoltare rurală agricultura ecologică și plăți pentru zone care se
confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

IV.3.CONDIŢII GENERALE DE ELIGIBILITATE - art. 8 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi


completările ulterioare

Pentru a beneficia de plăţile directe prevăzute la fermierii trebuie:


   a) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
   b) să depună cerere unică de plată în termen;
   c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de
cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor
fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, să deţină un număr
minim de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art.
1 alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03
ha;
   d) fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată au primit
plăţi directe de peste 5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi calitatea de fermier activ
potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
   e) fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior depunerii cererii,
cuantumul estimat al plăţii depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit
prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
   f) să declare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013. Fermierii care deţin
parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca
suprafaţa însumată a acestor parcele să nu depăşească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun
cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafaţă nu au obligaţia de a-şi declara parcelele agricole dacă
suprafaţa totală nu depăşeşte 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sacă are la dispoziţie parcele
agricole şi, la cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă la schema pentru micii
fermieri, astfel cum este prevăzut în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, nu au obligaţia de a-şi declara parcelele agricole pentru
care nu depun cerere de plată, cu excepţia cazului în care o astfel de declaraţie este necesară pentru
obţinerea unui alt tip de ajutor sau sprijin; 
    f1) să declare toate zonele de interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. (1);
   g) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare şi de contact actualizate şi să
notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
   h) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la
modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind:
administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
   i) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele doveditoare
survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se comunică în termen de
15 zile calendaristice, în scris, la APIA;

-uz intern-
19
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.20 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

   j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere
unică de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor şi/sau efectivele de animale;
   k) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a
Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea calculării sumelor de plată
şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în
condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
   l) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafeţele şi
animalele din exploataţie să facă obiectul controalelor administrative încrucişate cu bazele de date ale altor
autorităţi publice cu competenţe în gestionarea acestor tipuri de date;
   m) să respecte normele de ecocondiţionalitate prevăzute la art. 93 şi anexa II din Regulamentul (UE)
nr. 1.306/2013, pe întreaga exploataţie;
   n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele
necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziţia lor sau o
copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele
care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii
cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii;
   o) să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite de aceasta;
   p) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituţii abilitate în acest sens,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
   r) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a
parcelei/parcelelor învecinate;
   s) să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate, în aplicaţia
electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice
privind suprafeţele declarate, şi să utilizeze datele cadastrale disponibile.

IV.4.TERENUL AFLAT LA DISPOZIŢIA FERMIERULUI

Suprafaţa pentru care fermierii solicită plăţi directe trebuie să fie la dispoziţia acestora.
Fermierul trebuie să prezinte la data depunerii cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia
documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la
dispoziţia lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este
cazul.Zonele de interes ecologic sunt situate pe terenul pentru care fermierul face dovada utilizării.

Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificărileși completările
ulterioare:„Documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului, în
conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanţă, sunt: 
a) adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se
completează pe baza modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1; şi 
b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeţei agricole, încheiat între
fermier şi unităţile administrativ-teritoriale, după caz;

-uz intern-
20
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.21 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între


fermier şi Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz.

Contractele de asociere în participaţiune incluse în documentele menţionate mai sus, trebuie să respecte
prevederile art. 1949-1954 din noul Cod Civil.
Suprafeţele de teren arendate/închiriate/concesionate/împrumutate prin contracte de comodat nu pot face
obiectul contractelor de asociere în participaţiune.

Fermierul persoană fizică, pe de-o parte, şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea


individuală, pe de altă parte, având acelaşi titular, depun documentele care fac dovada utilizării terenului,
prevăzute mai sus, pentru ambele forme de organizare, odată cu cererea unică de plată.
Cooperativele agricole fac dovada utilizării terenurilor agricole declarate cu documentele prevăzute mai
sus. Cooperativele prezintă copii conforme cu originalul ale registrelor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), b)
şi f) din Legea nr. 566/2004 din care să reiasă datele de identificare ale suprafeţei de teren cu care participă
în cooperativă fiecare membru al acesteia.

IV.5.IDENTIFICAREA PARCELEI AGRICOLE UTILIZATE ŞI A ZONELOR DE INTERES


ECOLOGIC

Utilizarea terenului înseamnă utilizarea pentru activităţi agricole a suprafeţei de teren agricol din cadrul
exploataţiei aflate la dispoziţia fermierului la data depunerii cererii, în anul de cerere.

În conformitate cu art. 72 alin (3) din Regulamentul (UE) nr 1306/2013, APIA pune la dispozi ția
solicitanților, pentru completarea corectă a cererilor unice de plată, suprafa ța eligibilă și categoria de
folosință a blocurilor fizice, precum și datele și materialele grafice referitoare la parcelele declarate și/sau
controlate pe teren în anul de cerere anterior.

Identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate înseamnă, conform art.2 lit.n 1) din Ordinul MADR
nr.619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, declararea, localizarea şi delimitarea în cadrul
blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către
APIA. Pentru identificare se utilizează informațiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a
imobilelor prin Programul național de cadastru și carte funciară, în situația în care acestea sunt disponibile
și relevante.Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de alţi fermieri
şi să nu depăşească limita blocului fizic.

Art. 11 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificărileși completările ulterioare, prevede:
“(1) În sensul art. 8 alin. (1) lit. s) din ordonanţă, la depunerea cererii unice de plată, fermierul localizează
parcela în conformitate cu prevederile art. 2 lit. n1).
 (2) Suprafaţa declarată a parcelei solicitate la plată este suprafaţa rezultată în urma procesului de
digitizare a parcelei în aplicaţia electronică GIS pusă la dispoziţie de către APIA, în conformitate cu
documentele care fac dovada  utilizării  terenului agricol. Excepţie fac cazurile în care pe parcela digitizată
se regăsesc suprafeţe neagricole mai mici de 100 de metri pătraţi, dar care însumate depăşesc 100 de metri
pătraţi. Suprafaţa digitizată a parcelei poate fi diferită faţă de suprafaţa declarată în limita toleranţei,
calculată în aplicaţia electronică GIS, de 0,75 m x perimetrul parcelei digitizate, dar nu mai mare de 1 ha.

-uz intern-
21
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.22 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

(22) Pentru a veni în sprijinul fermierilor și pentru creșterea calității cererilor de plată, conform
articolului 1, punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 2333/2015, cererile unice de plată sunt supuse unor
verificări preliminare încrucişate, așa cum sunt menţionate la articolul 29 alineatul (1) primul paragraf
litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.
23) Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se notifică fermierului de către APIA în termen maxim
de 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată menţionată la articolul
13 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.
24) În termen de maxim 35 de zile calendaristice după data limită a depunerii cererii unice de plată
fermierul notificat de APIA conform alin. 2 3 poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA-
Online, fără penalități.
(3)În cazul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală pentru angajamentele care se aplică la nivel de
parcelă, prevăzute în art. 33 alin. (2) lit. (a) și (b) din ordonanță, nu există posibilitatea schimbării
parcelelor, prin modificarea amplasamentului sau prin micșorarea suprafeței, pe tot parcursul celor 5 ani
de angajament. În caz contrar, APIA va proceda la recuperarea plăților efectuate pentru aceste suprafețe
pentru toți anii de angajament. Angajamentele asumate de către fermieri pentru măsurile compensatorii,
prevăzute în art. 33 alin. (2)  din ordonanță, care se aplică la nivel de suprafață total angajată, sunt
condiționate de menținerea suprafeței angajate pe toată perioada de angajament, parcelele putând fi
schimbate anual. Fac excepție parcelele pentru care suprafețele rezultate în urma înregistrării sistematice
a imobilelor prin Programul național de cadastru și carte funciară instituit potrivit dispozițiilor art. 9  alin.
(23) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și înscrise în registrul agricol în sensul art. 9 alin. (3) din Normele tehnice privind modul de
completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne, al viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, al ministrului finanțelor publice, al
președintelui Institutului Național de Statistică, al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor nr. 289/147/7.325/2017/434/1.136/2018/1.588/2017/3/2018, sunt mai mici decât cele aflate
sub angajament. Modalitatea de gestionare a situațiilor privind diferențele între datele cadastrale și
declarațiile fermierilor pentru angajamentele multianuale se stabilește în procedurile de implementare
tehnică a măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală, în ghidurile solicitantului și manualele de
proceduri aferente acestora și în sistemul de sancțiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii
și dezvoltării rurale.
(4) În cursul controalelor la faţa locului, efectuate de APIA, se aplică o toleranţă-tampon cu valoare unică,
conform prevederilor art. 38 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.
(5) În cazul în care în urma tuturor controalelor se constată că parcela nu respectă definiţia de la art. 2 lit.
n1), nu se acordă plăţi pentru suprafeţele identificate eronat”.
Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 2333/2015, cererile unice de plată se supun
controalelor încrucișate preliminare, care vor contribui la creşterea calităţii cererilor de plată.

-uz intern-
22
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.23 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

IV.6.SCHEMELE/MĂSURILE GESTIONATE PRIN CEREREA UNICĂ DE PLATĂ

Schemele de plăți și măsurile de dezvoltare rurală gestionate prin cererea unică de plată 2018 sunt:
1.Schemele de plăţi directe:
- schema de plată unică pe suprafaţă;
- plata redistributivă;
- plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
- plata pentru tinerii fermieri;
- schema de sprijin cuplat;
- schema simplificată pentru micii fermieri.
2. Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT se acordă în domeniul vegetal în limita prevederilor bugetare
anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
3. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală:
- Măsura 10: agro-mediu și climă;
- Măsura 11: agricultura ecologică;
- Măsura 13: plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.
4. Schemele de plată pentru animale.

V. ETAPE PROCEDURALE DE ADMINISTRARE A CERERII UNICE DE PLATĂ

V.1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAREA CERERII UNICE DE PLATĂ

„Cererea unică de plată” este cererea de ajutor şi/sau de sprijin, dupa caz, în cadrul oricăreia dintre plăţile
directe, ajutoarele naționale tranzitoriisau dintre măsurile delegate de dezvoltare rurală din Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală, pe care fermierul o depune o singură dată pe an la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură.

Fermierii depun o singură cerere unică de plată chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite
localităţi sau judeţe.

Cererile unice de plată, completate de fermieri, se depun la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (APIA) , în perioada 1 martie - 15 mai 2018, conform prevederilor art. 13
alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală
şi ecocondiţionalitatea.

Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 15 mai 2018, în termen de 25 de zile calendaristice, cu
o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul, dacă cererea
unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai 2018, potrivit prevederilor art.13 alin. (1) din
Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.
1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de

-uz intern-
23
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.24 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile
administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al
ecocondiţionalităţii.
Solicitările depuse după dată de 11 iunie 2018 sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acordă
niciun fel de plată sau de sprijin.

Modificările la cererile unice de plată se depun la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
până la data limită de 31 mai 2018 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi.
Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai 2018, până la data-limită de
depunere a cererilor unice de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care
fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai
2018,conform art. 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea.

Completarea Formularului de cerere unică de plată se face numai în aplicaţia IPA-Online, în funcţie de
schemele/măsurile/sprijinul pentru care fermierul solicită plată, conform prevederilor din Ordinul MADR
nr. 39/2018.

V.2. OPERAREA ŞI VERIFICAREA ÎN BAZA DE DATE IACS A DATELOR DIN CEREREA


UNICĂ DE PLATĂ ŞI DIN DOCUMENTELE AFERENTE

Informaţiile din cererea unică de plată, depusă utilizând aplicaţia IPA-Online, sunt preluate prin
operaţiunea de import în baza de date IACS,în vederea gestionării şi a controalelor administrative până la
autorizarea la plată.
Operarea şi verificarea corectă a acestor date este responsabilitatea funcţionarilor desemnaţi din cadrul
Centrului local/Centrului judeţean/Municipiului Bucureşti APIA.
Fiecare funcţionar care are acces la baza de date IACS are un nume utilizator şi o parolă (parola nu se
divulgă, transmiterea acesteia către terţi fiind interzisă).
Importul cererii unice de plată/verificarea tuturor informaţiilor din cererea unică de plată va fi documentată
şi în sistem, prin specificarea în tabul Istoric a numelui/prenumelui persoanei care a realizat respectiva
operaţiune şi a datei la care aceasta a fost realizată.

Importul cererii unice de plată din aplicaţia IPA-Online în sistemul IACS se  efectueaza  prin importul în
grup (“in  batch”) al tuturor cererilor unice de plată sau pentru fiecare cerere în parte.

Importul în grup al tuturor cererilor unice de plată în sistemul IACS se face pe rol cu drept de import alocat
funcționarului  cu atributii în acest sens din cadrul APIA Central.

Pentru fermierii care depun cererea de plată pentru prima dată/nu sunt înscrişi în Registrul Unic de
Identificare (RUI), sistemul generează un număr unic de identificare - ID/RO...................... care se înscrie
pe cererea unică de plată în câmpul Număr unic de identificare solicitant de către funcţionarul APIA
responsabil de cerere. Fermierii înscrişi în RF din campaniile anterioare au RO/ID-ul tipărit pe cerere.

-uz intern-
24
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.25 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Operatorul poate fi şi o altă persoană decât cea care a efectuat controlul administrativ vizual.
Pentru respectarea„principiul celor patru ochi” şi având în vedere că verificarea urmăreşte
corectitudinea şi completitudinea datelor introduse, verificarea se realizează de către o altă persoană
desemnată, diferită de operator. Verificarea trebuie să fie realizată de o persoană cu grad profesional
cel puţin egal cu al operatorului.

Aceste etape - operare şi verificare - sunt evidenţiate pe cererea format hârtie, în rubrica ,,Cererea
prelucrată: Numele şi prenumele operatorului APIA...../ Data şi semnătura...../ Numele şi prenumele
verificatorului APIA:...../ Data şi semnătura:........”.

Consemnarea prelucrării în baza de date IACS a formularelor de tip M se face prin înscrierea citeţ pe
acestea a numelor, prenumelor operatorului şi verificatorului, prin semnare şi datare de către operator şi
verificator. Operatorul/verificatorul modificărilor poate fi operatorul APIA/ verificatorul APIA de pe
aceeaşi cerere.

Dacă în orice etapă de procesare a cererii (operare, verificare) s-a constatat că solicitarea este incompletă
şi/sau incorectă, funcţionarul responsabil trebuie să facă posibilă completarea şi/sau corectarea acestor erori
prin notificarea fermierului. Datele declarate de fermier sunt modificate/completate sau corectate în baza
unor documente deja existente la dosar sau în baza răspunsului fermierului.

VI. CONTROLUL ADMINISTRATIV

VI.1.Controlul administrativ preliminar

Potrivit prevederilor art. 15 dinRegulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 809/2014 al Comisiei de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și
ecocondiționalitatea, modificat prinRegulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 2333/2015şi
prinRegulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 746/2018:
“Modificările aduse cererii unice sau cererii de plată în urma controalelor preliminare",
"(1a) În cazul în care beneficiarul a fost notificat cu privire la rezultatele controalelor preliminare
menţionate la articolul 11 alineatul (4), acesta poate modifica cererea unică sau cererea de plată pentru a
include toate corecturile în ceea ce priveşte parcelele individuale în conformitate cu rezultatele respectivelor
controale încrucişate, în cazul în care a fost indicată o neconformitate."
"(2a)Modificările realizate în urma controalelor preliminare în conformitate cu alineatul (1a) sunt notificate
autorității competente în termen de nouă zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către
beneficiar a rezultatelor controalelor preliminare menționate la articolul 11 alineatul (4)."

Art.29 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 prevede la alin.(1) litera (c): „Dacă este
cazul, controalele administrative includ controale încrucişate efectuate între parcelele agricole declarate în
cererea unică şi/sau în cererea de plată şi informaţiile conţinute în sistemul de identificare a parcelelor
agricole pentru fiecare parcelă de referinţă în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul
delegat (UE) nr. 640/2014, pentru a se verifica eligibilitatea suprafeţelor în cauză pentru schema de plăţi
directe şi/sau măsura de dezvoltare rurală”.

-uz intern-
25
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.26 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Conform art. 11 alin.(22), (23), (24) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru a veni în sprijinul fermierilor şi pentru creşterea calităţii cererilor de plată, conform art. 1
pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plată sunt supuse unor verificări preliminare
încrucişate, aşa cum sunt menţionate la art. 29 alin. (1) primul paragraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr.
809/2014.
Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se notifică fermierului de către APIA în termen de 26 de
zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată menţionată la art. 13 din
Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

În termen de nouă zile calendaristice de la data finală a notificării de către APIA a rezultatelor controalelor
preliminare, fermierul notificat de APIA poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA-Online, fără
penalităţi.
Având în vedere că, pentru campania 2018, data limită de depunere a cererilor unice de plată este 15 mai
2018, controlul administrativ preliminar succede datei de 15 mai 2018. Rezultatele verificărilor
preliminare încrucişate se notifică fermierilor de către APIA până la 11 iunie 2018 (inclusiv), conform
prevederilor art. 11 alin. (23) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Până la data de 19 iunie 2018inclusiv, fermierii notificaţi pot modifica cererea unică de plată în
aplicaţia IPA-Online, fără penalităţi.

Modificarea cererii unice de plată în aplicaţia IPA-Online, în urma notificării, se face prin completarea
formularelor de modificare M1, M2, M3, după caz. Acestea trebuie să aibă o dată mai mare sau egală cu
data notificării.

ATENŢIE!
Prin completarea formularelor M1, M2 şi M3 în urma notificării nu trebuie să crească suprafaţa
totală declarată.
Modificarea cererii unice de plată în aplicaţia IPA-Online, în urma notificării, prin completarea
formularelor de modificare M1, M2, M3, este fără penalităţi.

Notificările (Anexa nr. 74) se vor genera automat în aplicaţia IPA-Online ca urmare a controalelor
preliminare încrucișate. Având în vedere că la data generării notificărilor mai sunt formulare de modificare
neintroduse în sistem, înainte de transmiterea către fermier se verifică notificarea.Dacă există depuse
formulare de modificare M1, M2, M3, după caz, prin care se rezolvă situaţiile precizate în notificare,
aceastanu se mai transmite fermierului, menţionându-se pe ea „soluţionată prin M1/M2/M3 din data de
ZZ/LL/AAA”. În cazul în care formularele de modificare depuse nu rezolvă situaţiile din notificare,
aceastase transmite fermierului.

În situația în care parcelele agricole ale fermierului notificat pentru controlul administrativ preliminar
trebuie numai repoziţionate ca urmare a suprapunerilor de parcele şi nu au alte modificări, fermierul care se
prezintă la APIA va completa formularul M1, cu schimbarea numărului parcelei agricole (n+1 număr nou
imediat următor ultimei parcele solicitate) pentruparcelele agricolecare îşi schimbă total amplasamentul (în
alt bloc fizic) și care nu respectă prevederile art. 2 lit. n1 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi
completări.

-uz intern-
26
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.27 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

În cazurile în care reidentificarea parcelelor agricole respectă prevederile art. 2 lit. n1 din actul normativ
menţionat, nu este necesară renumerotarea parcelor agricole rezultate în urma procesului de reidentificare.
Se va corecta în IPA-Online amplasamentul parcelor agricole.

Dacă la depunerea cererilor unice de plată s-au generat Anexe 17b, iar fermierii notificaţi, ale căror
observaţii cu privire la blocul fizic nu s-au confirmat  în urma verificărilor efectuate de APIA, îşi modifică
cererile până la 19 iunie inclusiv (conform rezultatelor acestor verificări), nu li se vor  completa formulare
S1.
Anexele 17b care se generează ca urmare a modificărilor aduse cererii unice de plată în urma notificării,
intră pe fluxul normal de gestionare.
În cazul în care beneficiarii sprijinului nu se prezintă la APIA, ca urmare a notificării, după expirarea
termenului limită de 19 iunieinclusiv, Anexele 17b intră pe fluxul normal de gestionare, conform procedurii
de lucru în vigoare.

În urma verificărilor preliminare încrucişate efectuate între parcelele agricole declarate în cererea unică şi
informaţiile conţinute în aplicaţie IPA-Online pentru fiecare parcelă de referinţă se poate constata cel puţin
una dintre situaţiile:
1.- supradeclarări ale blocurilor fizice
2.- suprapuneri de parcele agricole în blocurile fizice
În cazurile 1 şi 2, dacă limita parcelei digitizate depăşeşte limita blocului fizic în aplicaţia IPA-Online,
fermierul are 2 posibilităţi:
- dacă este sigur că parcela este corect digitizată şi limita blocului fizic trebuie actualizată conform Anexa
17b
- corectează limitele parcelei dacă a digitizat eronat parcela în afara BF, situaţie în care completează
formularele de modificare M1, M2, M3, după caz.

3.- parcelele agricole sunt situate în afara blocurilor fizice:


Dacă parcela este digitizată într-un bloc fizic inexistent în stratul de referinţă aferent campaniei curente,
fermierul verifică dacă parcela a fost corect identificată, iar în cazul în care este sigur că este amplasată
corect, se digitizează parcela pe baza Anexei 17b.

4.- parcelele agricole care au categoria de folosinţă declarată diferită de cea a blocurilor fizice în care au
fost declarate:
Fermierul are posibilitatea de a verifica parcelele pentru care există această neconcordanţă şi de a corecta
categoria de folosinţă a parcelei,situaţie în care completează formularul de modificare M1 sau de a solicita
corectarea categoriei de folosinţă a blocului fizic conform Anexa 17b.

5.- parcelele solicitate cu teren nelucrat în anul 2 conform verificării alfanumerice și/sau în conformitate cu
intersecția spațială cu parcele declarate cu cod 970 și/sau pe același amplasament în anul anterior.

Fermierul are posibilitatea de a verifica parcelele pentru care există această neconcordanţă şi de a corecta
utilizarea parcelei declarate cu cod 970 şi/sau 972 dacă decide să cultive suprafaţa respectivă (schimbarea
codului culturii) sau să nu o solicite la plată (prin modificarea din TA în TAn) pentru a nu suporta
sancţiunile date de legislaţia în vigoare, situaţie în care completează formularul de modificare M1.

-uz intern-
27
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.28 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Pentru cererile pentru care se completează formularele de modificare ca urmare a notificării (înregistrate în
Registrul Electronic), se vor opera modificările semnalate în aplicația IPA-Online.

În aplicația IPA-Online, în interfața atributare parcela, a fost inserat în câmpul “Formular modif IACS”
tipul documentului M în baza căruia se face modificarea parcelei. Este necesară selectarea cu atenție a
tipului de document introdus pentru modificarea parcelei, selecția realizată în IPA-Online urmând a fi
preluată în sistemul de administrare și control (pentru modificările efectuate ca urmare a controlului
administrativ preliminar se va selecta M1_NOTIFICARE, M2_NOTIFICARE, M3_NOTIFICARE, după
caz).

ATENŢIE !
Fermierii care îşi menţin declaraţiile iniţiale şi nu completează formulare de modificare vor
menţiona pe formularul de Notificare care se află la centrul judeţean/local APIA că nu fac modificări
asupra cererii unice de plată 2018.

Vor fi supuse corecţiilor prin control administrativ preliminar şi întocmirea M-urilor de modificare
numai parcelele pentru care a fost generată Notificarea sau parcelele care rezultă în urma corecţiilor
parcelelor pentru care a fost generată Notificarea transmisă fermierului.

Generarea automată a notificării din aplicaţia IPA-Online ca urmare a controalelor preliminare


încrucișate (Anexa nr.74).
Notificarea este completată electronic prin procedeul “Mail merge”, se tipăreşte şi este înregistrată în
Registrul manual de intrări-ieşiri. Se semnează cu numele în clar, de către funcţionarul public responsabil
cu administrarea cererii unice de plată şi de către Şeful Serviciului Autorizare Plăţi (la nivelul centrelor

-uz intern-
28
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.29 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

judeţene), respectiv de către Şeful Centrului Local (la nivelul centrelor locale), se ştampilează cu ştampila
centrului local/judeţean şi se datează.

Transmiterea notificării la fermier se poate realiza prin următoarele mijloace:


- prin poştă cu confirmare de primire, aceasta ataşându-se copiei notificării ce rămâne la dosarul cererii
unice de plată, sau
- prin deplasarea funcţionarilor APIA la domiciliul fermierului în cauză pentru înmânarea notificării.
Confirmarea de primire a acesteia se concretizează în textul ,,Am primit”, numele şi prenumele în clar, seria
şi nr. de buletin, semnătura fermierului şi datarea pe exemplarul care rămâne la dosar, sau
- prin notificarea publică a fermierilor prin afișarea tabelelor cu fermierii implicaţi în
supradeclarări/suprapuneri la sediul primăriei UAT-ului pe raza căruia este situat blocul fizic. Tabelul afișat
va conţine obligatoriu data, ora și locaţia unde va avea loc clarificarea cu fermierii.
Confirmarea de primire a notificării se concretizează în textul ,,Am primit”, numele şi prenumele în clar,
seria şi nr. de buletin, semnătura fermierului şi datarea pe exemplarul notificării care rămâne la dosar.
Un exemplar al notificării se transmite fermierului, iar unul rămâne la dosarul cererii.

Programarea întâlnirilor cu fermierii, tiparirea si transmiterea notificarilor – se realizează de către centrul


APIA unde fermierul a depus cererea unică de plată 2018.

După tipărire se vor completa informaţiile lipsă de mai jos în funcţie de programările care se fac la centrele
locale/judetene. Dacă persoana înscrisă pe forma tipărită nu este cea care va răspunde de clarificarea
dosarului, se taie si se scrie dedesubt numele persoanei la care trebuie să se prezinte fermierul.

Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el (împuternicirea autentificată/legalizată notarial


sau delegaţia de reprezentare a persoanei juridice trebuie prezentate la APIA pentru a fi incluse la dosarul
cererii unice de plată, după caz) se poate prezenta la clarificări. Împuternicitul înlocuieşte titularul cererii
doar în scopul pentru care a fost emisă împuternicirea. Pentru evitarea oricaror inconveniente ulterioare
legate de identitatea fermierului sau a împuternicitului legal al acestuia, funcţionarul responsabil cu
clarificările se va asigura de identitatea fermierilor care se prezintă la clarificări.

Datele vor fi disponibile în aplicația IPA_ONLINE la adresahttp://10.0.100.32/pc_2018/. Acestea vor fi


structurate pe judet, centru local și fermier,în pachete în funcție de starea declarației din IPA_Online la
momentul generarii notificării.
În folderul corespondent fiecărui județse regăsesc foldere cu centrele locale.

-uz intern-
29
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.30 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

În folderele centrelor locale se regăsesc foldere specifice pentru fiecare fermier care are generate notificări
pentru controlul preliminar.

Sunt afisate cincitipuri de fișiere:


1. fișierul cu cererea unica de sprijin care se regăsește în sistem la momentul generării notificării(nu trebuie
printată, este doar o copie de rezervăpentru datele existente la momentul generării notificării)
2. fișierul cu schițele fermierului (nu trebuie printată, este doar o copie de rezervăpentru datele existente la
momentul generării notificării)
3. fișierul cu anexele 17b dacă există (nu trebuie printată, este doar o copie de rezervăpentru datele existente
la momentul generării notificării)
4. controlul parcelelor digitizate - pdf (nu trebuie printată, este doar o copie de rezervă pentru datele
existente la momentul generării notificării)
5. notificarea propriu-zisa cu denumirea 2018-ID fermier-NOTIFICARE- aceasta se printeaza.

VI. 2.CONTROLUL ADMINISTRATIV ÎN SISTEMUL IACS

Conform prevederilor Ordinului M.A.D.R. nr. 619/2015 art. 2 litera i), cu modificări şi completări
ulterioare:
,, i) ,,controale administrative" înseamnă controalele care au ca scop verificarea corectitudinii şi
exhaustivităţii informaţiilor furnizate în cererea unică de plată, în documentele ataşate acesteia sau în alte
declaraţii, a respectării conformităţii cu toate criteriile de eligibilitate, cu angajamentele şi cu alte
obligaţii privind schema de ajutoare şi/sau măsura de sprijin în cauză, a condiţiilor în care este acordat
ajutorul şi/sau sprijinul, a cerinţelor şi a standardelor relevante pentru ecocondiţionalitate, conform art.
24 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014...”.

Regulamentul (UE) nr. 809/2014 prevede:


,,Art. 28- Controale administrative
(1) Controalele administrative menţionate la art.74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, inclusiv
controalele încrucişate, trebuie să permită depistarea neconformităţilor, în special depistarea automată
prin mijloace electronice. Controalele vizează toate elementele al căror control prin mijloace
administrative este posibil şi oportun. Controalele garantează că:

-uz intern-
30
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.31 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

(a) sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, angajamentele şi alte obligaţii privind schema de ajutoare sau
măsura de sprijin;
(b) nu există dublă finanţare din alte scheme ale Uniunii;
(c) cererea de ajutor sau de plată este completă şi depusă până la termenul limită relevant şi, dacă este
cazul, că documentele justificative au fost depuse şi demonstrează eligibilitatea;
(d) după caz, sunt respectate angajamentele pe termen lung.
(2) În ceea ce priveşte schemele de ajutoare pentru animale şi măsurile de sprijin pentru animale, statele
membre pot utiliza, dacă este cazul, dovezile primite de la alte servicii, organisme sau organizaţii pentru a
verifica respectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor şi a altor obligaţii, cu condiţia ca
serviciile, organismele sau organizaţiile în cauză să opereze la standarde suficient de înalte pentru a
verifica o astfel de conformitate.
  Art. 29 - Controale încrucişate
(1) Dacă este cazul, controalele administrative includ controale încrucişate:
(a) privind drepturile la plată declarate şi, respectiv, parcelele agricole declarate, pentru a se evita ca
acelaşi ajutor sau sprijin să fie acordat de mai multe ori în acelaşi an calendaristic sau de cerere şi pentru
prevenirea oricărei acumulări necuvenite a ajutoarelor acordate în cadrul schemelor de ajutoare pe
suprafaţă enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi în anexa VI la Regulamentul (CE)
nr. 73/2009 al Consiliului (1) şi în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă definite la articolul 2 al doilea
paragraf punctul 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014;
(b) privind drepturile la plată, pentru a se verifica existenţa acestora şi eligibilitatea lor pentru ajutor;
(c) efectuate între parcelele agricole declarate în cererea unică şi/sau în cererea de plată şi informaţiile
conţinute în sistemul de identificare a parcelelor agricole pentru fiecare parcelă de referinţă în
conformitate cu art.5 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, pentru a se verifica
eligibilitatea suprafeţelor în cauză pentru schema de plăţi directe şi/sau măsura de dezvoltare rurală;
(d) efectuate între drepturile la plată şi suprafaţa determinată, pentru a se verifica dacă drepturile la plată
respective sunt însoţite de un număr cel puţin egal de hectare eligibile, astfel cum sunt definite la art.32
alin.(2)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
(e) efectuate cu ajutorul sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor, pentru a se verifica
eligibilitatea pentru ajutor şi/sau pentru sprijin şi pentru a se evita ca acelaşi ajutor şi/sau sprijin să fie
acordat în mod necuvenit de mai multe ori pentru acelaşi an calendaristic sau de cerere;
(f) efectuate între declaraţiile beneficiarului din cererea unică, potrivit cărora este membru al unei
organizaţii interprofesionale autorizate, informaţiile în conformitate cu articolul 17 alineatul (8) din
prezentul regulament şi informaţiile transmise de organizaţiile interprofesionale autorizate în cauză,
pentru a se verifica eligibilitatea pentru majorarea ajutorului prevăzută la articolul 60 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
(g) pentru a se verifica respectarea criteriilor de autorizare a organizaţiilor interprofesionale şi lista
membrilor acestora cel puţin o dată la fiecare 5 ani.
În sensul primului paragraf litera (c), dacă sistemul integrat prevede formulare de cerere de ajutor cu
informaţii geospaţiale, controalele încrucişate se efectuează ca o intersectare spaţială a suprafeţei
digitalizate declarate cu sistemul de identificare a parcelelor agricole. În plus, se efectuează controale
încrucişate pentru prevenirea cazurilor în care se depun două cereri de plată pentru aceeaşi suprafaţă.
(2) Notificarea neconformităţilor constatate prin controalele încrucişate este urmată de orice altă
procedură administrativă adecvată şi, după caz, de un control la faţa locului.”

-uz intern-
31
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.32 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Controalele administrative au ca scop identificarea de nereguli, în special constatarea automată pe cale


electronică, inclusiv controale încrucişate, conform art. 28 alin. 1 din Regulamentul UE nr. 809/2014. Toate
cererile unice de plată depuse de fermieri (inclusiv cererile fermierilor care au solicitat sprijin pentru măsurile
de dezvoltare rurală şi pentru schemele din sectorul zootehnic) şi înregistrate în baza de date IACS vor fi
supuse controalelor administrative încrucişate.

Controlul administrativ în sistem se poate efectua caz cu caz, la nivel de utilizator APIA, sau „în batch” (în
grup) pentru toate cererile unice de plată, la nivelul centrelor județene APIA.

Controlul administrativ în baza de date IACS inclusiv controlul încrucişat presupune existenţa în baza de
date IACS a formularului P1 - Raport control admnistrativ (Anexa nr. 26 A). Raportul de control
administrativ - formularul P1 nu se listează şi nu se introduce în dosarul cererii unice de plată.

Prin control administrativ se realizează:

- Verificarea îndeplinirii condiţiei de fermier activ;


- Verificarea creării condiţiilor artificiale;
- Controlul datei de depunere a cererii unice de plată/modificărilor la cererea unică de plată,
conform termenelor prevăzute de legislaţie (Regulamentul UE nr. 809/2014, art. 28 litera c). Se
verifică depunerea în termenul legal a cererii unice de plată şi/sau a formularelor de modificare,
precum şi a documentelor doveditoare privind faptul că terenul se află la dispoziția fermierului (art. 5
alin.(2) din OMADR 619/2015) şi/sau a documentelor doveditoare aferente schemelor de sprijin
cuplat/ANT. Cererea devine validă la data depunerii documentelor doveditoare;
- Verificarea existenţei documentelor ataşate cererii unice de plată conform prevederilor legale;
- Controlul datei de depunere a documentelor ataşate cererii unice de plată conform prevederilor
legale;
- Verificarea existenţei în LPIS a blocurilor fizice declarate. Sistemul verifică prin control încrucişat
între baza de date a cererilor unice de plată şi baza de date LPIS dacă numerele blocurilor fizice
declarate în cerere există în baza de date LPIS;
- Verificarea supradeclarării blocurilor fizice. Prin însumarea suprafeţelor parcelelor agricole care
aparţin unui bloc fizic (au acelaşi număr de bloc fizic) şi care sunt declarate, în una sau mai multe
cereri unice de plată, se determină suprafaţa fiecărui BF rezultată din declaraţiile de suprafaţă ale
fermierilor. Ulterior, suprafaţa totală a fiecărui BF rezultată din baza de date a cererilor de plată va fi
comparată cu suprafaţa respectivului bloc fizic din baza de date LPIS, rezultând blocurile fizice
supradeclarate;
- Verificarea suprapunerii parcelelor cu terenurile scoase din circuitul agricol;
- Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru schemele solicitate la plată (Regulamentul
UE nr. 809/2014, art. 28 litera a);
- Verificări încrucişate ale datelor din Baza de date IACS cu Bazele de date ANSVSA şi ANZ;
- Verificări administrative privind respectarea ecocondiţionalităţii (conform Procedurii operaționale
privind ecocondiţionalitatea în anul 2018);
- Corectarea erorilor administrative;
- Decizia negativă ca urmare a Controlului Administrativ în sistem.

-uz intern-
32
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.33 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

VI.2.1. Verificarea în control administrativ a îndeplinirii condiţiei de fermier activ

Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv cap. IV Fermierul activ din Ordinul MADR nr.619/2015,
cu modificările și completările ulterioare:
,,veniturile obţinute din activităţi agricole” sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din
activitatea sa agricolă (definită la art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 3/2015), în cadrul exploataţiei sale,
inclusiv sprijinul din partea Uniunii Europene din FEGA şi FEADR, precum şi orice ajutor naţional
acordat pentru activităţi agricole. Veniturile obţinute din procesarea produselor agricole ale exploataţiei
sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele procesate să rămână în
proprietatea fermierului şi o astfel de procesare să aibă ca rezultat un alt produs agricol.
„venituri din activităţi neagricole” orice alte venituri decât cele obţinute din activităţile agricole mai sus
menţionate.
„venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii cheltuielilor şi impozitelor aferente.
„venituri totale” înseamnă veniturile obţinute din activităţile agricole şi neagricole.

Preluarea informaţiilor privind veniturile fermierilor în sistemul IACS:

Persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane
juridice,persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1
alin. (1)-(4) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității – Republicată, prezintă adeverința
eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai
recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi și, după caz, veniturile din activități agricole în
cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.

Persoanele juridice: Dovezile verificabile sunt situaţiile financiare anuale, respectiv raportările
contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii unice de
plată, însoţite de formularul „Date informative”, întocmite potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr.
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
- Formularul ,,date informative” (cod 30) aprobat anual prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publicecare
cuprinde indicatorul ,,venituri din activităţi agricole”. Pentru anul 2018 este în vigoareOrdinulMFP Nr.
470/2018privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.Indicatorul venituri din
activităţi agricolese găsește înFormularul „Date informative (cod 30)” –cap XV. Venituri obţinute din
activităţi agricole– rd. 221 – “venituri din activitati agricole”, coloana ultimului an financiar.
-Formularul ,,Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20), aprobat prin OrdinulMFP Nr.
470/2018privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, care cuprinde
indicatorul,,venituri totale”. Formularul „Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20)”cuprinde rd. 68 –
„venituri totale”, din coloana “Perioada de raportare” - subcoloana 2 – „Anul curent”. În acest formular

-uz intern-
33
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.34 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

veniturile înscrise în subcoloana „Anul curent” semnifică veniturile din ultimul an financiar de raportare,
respectiv anul precedent anului de cerere.

Veniturile totale obţinute din activităţi neagricole ale persoanelor juridice rezultă ca diferenţă între venitul
total şi venitul total din activităţi agricole.

Persoanele juridice care nu sunt înregistrate la ONRC şi din ale căror acte de înfiinţare/act
constitutiv/statut nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, universităţi, staţiuni de cercetare
agricolă, etc.) prezintă dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a)
sau b) din O.U.G. nr. 3/2015, care sunt, după caz:
- bilanţ contabil conform Legii 82/1991 a contabilităţii;
- jurnalul de venituri şi cheltuieli;
- contul de execuţie a bugetului instituţiei publice şi al activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii.
Preluarea informaţiilor privind veniturile fermierilor în sistemul IACS, pentru persoane juridicecare nu sunt
înregistrate la ONRC şi din ale căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut nu reiese activitatea agricolă
(licee agricole, universităţi, staţiuni de cercetare agricolă, etc): din bilanţul contabil sau din contul de
execuţie a bugetului instituţiei publice se preia “venitul total”. În cazul în care din aceste documente rezultă
şi “veniturile din activităţi agricole”, se operează în baza de date IACS. În cazul în care din aceste
documente rezultă şi „veniturile din activităţi agricole”, veniturile totale obţinute din activităţi neagricole
ale persoanelor juridice rezultă ca diferenţă între venitul total şi venitul total din activităţi agricole.

Verificări în Sistemul IACS privind îndeplinirea condiţiei de fermier activ

1. În situatia în care codul CAEN principal/secundar are specific agricol, fermierul va fi încadrat ca fermier
activ. În situatia în care codul CAEN (principal/secundar) nu are specific agricol şi dacă din actul de
infiinţare/actul constitutiv/statut nu rezultă că fermierul desfăşoară activitatea agricolă, în control
administrativ se va genera eroarea cu clasificarea:“respingere caz - Nu este fermier activ” pentru plățile
directe și măsurile de dezvoltare rurală pentru care este necesară îndeplinirea condiției de fermier activ.

2. Se verifică data de depunere a dovezilor verificabile pentru persoanele fizice/persoanele juridice, care
trebuie sa fie nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere. În caz contrar se va genera
eroare de întarziere cu clasificarea: “respingere caz-Nu este fermier activ”pentru plățile directe și măsurile
de dezvoltare rurală pentru care este necesară îndeplinirea condiției de fermier activ.

3. Verificarea schimbării formei de organizare va fi realizată prin identificarea fermierilor care au înregistrat
transferul de exploataţie de tip schimbare forma de organizare.Fermierii care depun cererea unică de plată în
calitate de persoane fizice şi ulterior optează pentru înregistrarea ca persoane fizice autorizate/întreprinderi
individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridicepentru a respecta condiţia de fermier activ, trebuie
să prezinte la APIA certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau actul de
înființare/actul constitutiv/statutuldin care reiese că desfășoară activitatea agricolă, la depunerea notificării
privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de
cerere.

-uz intern-
34
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.35 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

4. Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar
fi avut dreptul la plăți directe care ar fi depășit cuantumul de 5000 de euro și care gestionează aeroporturi,
servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport
şi terenuri destinate activităţilor de recreere, firme şi companii de construcţii, administrator de păduri de
stat/private, penitenciare, unităţi administrative teritoriale: comune, municipii, oraşe, judeţe pot fi
considerate fermier activ dacă îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la art.6 alin.(5) lit. a) și b) . Pentru
aceasta trebuie sa depună dovezile verificabile nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de
cerere.
Fermierii care nu dovedesc calitatea de fermier activ, nu primesc plățile directe și plățile pentru
măsurile de dezvoltare rurală pentru care este necesară îndeplinirea condiției de fermier activ, dar
primesc ajutoarele naționale tranzitorii și plățile pentru măsurile de dezvoltare rurală pentru care nu
este necesară îndeplinirea condiției de fermier activ.

VI.2.2. Verificarea creării condiţiilor artificiale

1. Verificarea creării condiţiilor artificiale pentru îndeplinirea condiţiei de fermier activ

Conform art. 92 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015 :


 (1) Se consideră condiţie artificială creată pentru a dovedi calitatea de fermier activ, depunerea cererii
unice de plată de către societăţile comerciale al căror acţionar majoritar este una dintre persoanele fizice
sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice care gestionează aeroporturi, servicii de
transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi
terenuri destinate activităţilor de recreere sau de alte întreprinderi cu activităţi neagricole similare
prevăzute la art. 6 alin. (6) din ordonanţă. Aceste societăţi comerciale nu pot solicita plăţi pe suprafeţele
care aparţin acţionarului majoritar.
   (2) Se consideră condiţie artificială creată pentru a dovedi calitatea de fermier activ, divizarea
exploataţiei agricole, astfel încât să respecte prevederile art. 6 alin. (1) din ordonanţă.
   (3) Se consideră condiţie artificială creată pentru a dovedi calitatea de fermier activ declararea în
cererea unică de plată a unui cod CAEN secundar, aferent unei activităţi agricole, în locul codului CAEN
principal, de către solicitanţii prevăzuţi la art. 6 alin. (5) şi (6) din ordonanţă, pentru a evita respectarea
cerinţelor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din ordonanţă.
- Declararea în cererea unică de plată a unui cod CAEN secundar, aferent unei activităţi agricole, în locul
codului CAEN principal de către solicitanţii prevăzuţi la art. 6 alin. (5) şi (6) din O.U.G. nr. 3/2015, pentru
a evita respectarea cerinţelor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din ordonanţă. Verificarea va fi
realizată de către funcţionarul responsabil cu administrarea cererii unice de plată.
(4) Se consideră condiţie artificială creată pentru a respecta prevederile art. 6 alin (1) din ordonanţă
privind calitatea de fermier activ depunerea de cereri unice de plată separate ca persoană fizică şi ca
persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială ale aceluiaşi titular.
 
Pentru cazurile în care în urma verificărilor se constată crearea condiţiilor artificiale descrise mai sus, se va
înregistra în sistem documentul de constatare a condiţiilor artificiale şi se va genera eroare de respingere a
schemelor de plată/ măsurilor de dezvoltare rurală pentru care este necesară dovedirea condiţiei de fermier
activ.
Pentru verificarea creării de condiţii artificiale pentru respectarea condiţiei de fermier activ, funcţionarul
responsabil cu administrarea cererii unice de plată va face următoarele verificări:

-uz intern-
35
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.36 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

a) verificarea documentelor privind acţionariatul solicitantului, pentru a depista cazurile prevăzute la art.92
din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015;
b) verificarea fermelor care şi-au redus suprafaţa faţă de anul precedent, pentru a primi plaţi directe în
cuantum mai mic de 5000 euro;
c) verificarea documentară a codului CAEN principal declarat în cererea de plată;
d) verificarea în sistemul IACS dacă solicitantul persoană fizică a mai depus altă cerere unică de plată ca
PFA/II/IF.

În cazurile în care, pe baza documentelor depuse la dosarul cererii unice de plată, nu se pot efectua aceste
verificări, se notifică fermierul (Anexa nr. 12A) pentru a prezenta:
1. certificatul constatator eliberat de ONRC privind acţionariatul societăţii comerciale;
2. documente doveditoare care au dus la reducerea suprafeţei fermei ca rezultat al unor tranzacţii naturale
cu terenuri, sau ca efect al unor clauze contractuale (rezilierea contractelor de arendă, încetarea contractelor
la termen, vânzarea unor suprafeţe de teren, arendarea etc.).

2. Verificarea condiţiilor artificiale privind eligibilitatea unor suprafeţe de teren solicitate la plată

Art. 93 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015 prevede:


“(1) Se consideră condiţie artificială creată pentru a determina eligibilitatea suprafeţelor de teren, prevăzute
la art. 10 alin. (5) lit. b) - l) cedarea dreptului de folosinţă către un fermier activ asupra acestor suprafeţe.
(2) APIA verifică eligibilitatea acestor suprafeţe înaintea acordării plăţilor prin următoarele metode:
  a) solicită documente doveditoare că terenul în cauză nu a fost scos din circuitul agricol;
  b) solicită documente doveditoare privind activitatea agricolă desfăşurată de către solicitant pe aceste
suprafeţe;
  c) efectuează verificări în baza de date LPIS cu privire la zonele rezervaţiilor ştiinţifice/zonele de protecţie
strictă şi conservare specială/amenajările peisagistice;
  d) efectuează verificări în lista aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă/aerodromurilor/heliporturilor pusă
la dispoziţie de Ministerul Transporturilor;
  e) efectuează, după caz, verificări în baza de date LPIS şi/sau verificări în teren, utilizând ortofotoplanurile
cele mai recente, privind existenţa lucrărilor hidrotehnice, de îmbunătăţiri funciare, de gospodărirea apelor
şi ale căilor de transport terestru, parcuri fotovoltaice sau parcuri eoliene, terenuri de golf, parcuri, pârtii de
ski.
(3) APIA verifică eligibilitatea acestor suprafeţe după acordarea plăţilor în următoarele situaţii:
   a) la solicitarea unei terţe persoane în vederea realizării unui control pe teren (plângere pentru
nerespectarea condiţiilor de eligibilitate sau a normelor de ecocondiţionalitate);
   b) la sesizarea instituţiilor cu atribuţii de control (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Direcţia Naţională Anticorupţie, Parchete, Poliţie etc.);
   c) oricare alt tip de verificări realizate de APIA, MADR, Curtea de Conturi a României, Comisia
Europeană, Curtea Europeană de Audit etc.”

Conform art. 95 din Ordinul MADR nr.619/2015, modificat şi completat: “În cazul în care, în urma
efectuării plăţii, se constată că fermierul a creat condiţii artificiale pentru a primi plăţi, APIA aplică
procedura de recuperare a plăţilor necuvenite şi sesizează în mod obligatoriu Departamentul pentru Lupta
Antifraudă şi Direcţia Naţională Anticorupţie.”

-uz intern-
36
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.37 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

3. Verificarea condiţiilor artificiale create pentru primirea plăţii pentru practici agricole benefice
pentru climă şi mediu

Art. 94 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:
“  (1) Se consideră condiţie artificială creată pentru a obţine plata pentru practici agricole benefice pentru
climă şi mediu declararea zonelor de interes ecologic, prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţă, dacă
zonele de interes ecologic nu sunt la dispoziţia fermierului şi acesta nu poate dovedi utilizarea terenului pe
care acestea sunt amplasate.
   (2) Se consideră condiţie artificială creată pentru a obţine plata pentru practici agricole benefice pentru
climă şi mediu declararea unei alte categorii de folosinţă în loc de teren arabil, pentru a diminua suprafaţa
de teren arabil totală a exploataţiei sub 10 ha şi pentru a evita obligativitatea conformării la condiţiile
pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu.”

Pentru aplicarea alin. (1), în cazurile în care din documentele doveditoare privind utilizarea terenului,
prevăzute la art. 5, 6, 61,7 şi 71 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015,cu modificările şi completările
ulterioare, prezentate în urma notificării fermierului, rezultă că fermierul nu avea, la data depunerii
cererii,dreptul de utilizare a terenului pe care sunt amplasate zonele de interes ecologic sau că zonele de
interes ecologic nu erau la dispoziţia fermierului la data depunerii cererii, funcţionarul responsabil cu
administrarea cererii unice de plată întocmeşte formularul S1, prin care se reduc în mod corespunzător
zonele de interes ecologic. Motivul completării formularului S1 este “Terenul nu este la dispoziţia
fermierului. Condiţii artificiale ZIE”.

Pentru aplicarea alin. (2), în cazurile în care se constată că fermierul a declarat în cererea unică de plată
terenuri agricole cu o altă categorie de folosinţă decât TA, în scopul de a eluda obligativitatea de a aplica
practicile benefice pentru climă şi mediu, funcţionarul responsabil cu administrarea cererii unice de plată va
respinge în controlul administrativ plata pentru practici benefice pentru climă şi mediu aferentă suprafaţei
de teren arabil pentru care au fost create condiţii artificiale pentru a diminua suprafaţa de teren arabil a
exploataţiei sub 10 ha.

4. Verificarea creării condiţiilor artificiale pentru Schema de plată redistributivă

Pentru fermierii care şi-au fragmentat exploataţiile după data de 18 octombrie 2011 în scopul creşterii/
diminuării artificiale a suprafeţei pentru care să primească plata redistributivă, prin crearea mai multor
exploataţii care să poată primi fiecare plata redistributivă sau prin redistribuirea unor suprafeţe ale
exploataţiei iniţiale către alte exploataţii afiliate sau aparţinând membrilor familiei în scopul creşterii
artificiale a suprafeţei pentru care să primească plata redistributivă (ferme care solicită schema de plata
redistributivă în campania 2018 şi care în campaniile 2012-2017 au avut suprafața solicitată mai mare de 30
ha şi care şi-au scăzut suprafaţa cu mai mult de 1 ha), există suspiciunea creării condiţiilor artificiale.

Pentru evitarea unei încărcături administrative excesive, este necesar să se ţină cont de următoarele
elemente:
1. Nu se consideră condiţii artificiale pentru plata redistributivă:
- Reducerile de suprafeţe datorate încetării/rezilierii contractelor de arendă/concesiune/închiriere, etc.
sau vânzării terenurilor;

-uz intern-
37
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.38 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- Reducerile de suprafeţe în procesul de administrare a cererilor unice de plată, rezultate din


formulare S1, din actualizări LPIS sau din retrageri de suprafeţe prin formulare M3, nu pot fi
considerate cu impact în crearea condiţiilor artificiale.
- Variaţiile anuale ale suprafeţelor declarate de către marii fermieri ca efect al încetării/rezilierii
contractelor de arendă/concesiune/închiriere etc. sau vânzării terenurilor pe de o parte şi încheierea
de noi contracte de arendă/concesiune/închiriere etc. sau cumpărarea de terenuri pe de altă parte;
- Divizarea exploataţiei, în condiţiile în care exploataţia nou creată nu solicită plata redistributivă;
- Divizarea exploataţiei mai mică de 30 ha.

2. Situaţiile care necesită verificarea condiţiilor artificiale:


- întrucât plata redistributivă se acordă gradual pentru primele 30 de ha ale exploataţiei agricole,
indiferent de suprafaţa acesteia, dacă exploataţia a fost fragmentată în aşa fel încât să primească
plată redistributivă de mai multe ori pe câte 30 ha (mai multe exploataţii de minim 30 ha, care au
solicitat redistributivă),
- dacă exploataţia/exploataţiile rezultată/rezultate în urma fragmentării exploataţiei iniţiale solicită
plata pentru schema redistributivă (exploataţii de 30 ha);
- divizarea exploataţiei între membrii familiei fermierului şi solicitarea plăţii redistributive pentru
exploataţiile nou înfiinţate, pentru mai mult de 30 ha;
- divizarea exploataţiei între moştenitorii fermierului defunct şi solicitarea plăţii redistributive pentru
exploataţiile nou înfiinţate, pentru mai mult de 30 ha;

Ţinând seama de cele mai sus arătate, în situaţiile în care există suspiciunea de creare a condiţiilor
artificiale, pentru a verifica dacă fermierul a creat condiţii artificiale pentru a putea primi plata
redistributivă, funcţionarul responsabil cu administrarea cererii unice de plată va notifica fermierul,
solicitându-i acestuia să prezinte documente doveditoare cu privire la motivele reducerii suprafeţei fermei.
Prin notificarea al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 22A Notificare cu privire la identificarea creării
condiţiilor artificiale cu scopul de a beneficia de Plata Redistributivă, fermierul este informat că trebuie să
prezinte documente prin care să dovedească faptul că reducerea suprafeţei fermei a fost făcută ca rezultat al
unor tranzacţii cu terenuri de natura celor prevăzute la art. 32 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, fără a
exista intenţia de a crea condiţii artificiale pentru a primi plata redistributivă.
Documentele pe care fermierul trebuie să le prezinte la APIA în urma notificării:
1) documentele moştenirii:
- certificat de deces (pentru fermierul care deţinea exploataţia iniţială, înainte de fragmentare),
- certificat de moştenitor eliberat de notarul public/ certificate de moştenitor (pentru fermierii care au
preluat exploataţia decedatului şi astfel au fragmentat-o),
- certificat de calitate de moştenitor eliberat de notarul public/ certificate de calitate moştenitor
(pentru fermierii care au preluat exploataţia decedatului şi astfel au fragmentat-o),
- actul de identitate al moştenitorului.
2) contractele de vânzare-cumpărare de terenuri agricole, încheiate cu respectarea prevederilor Codului
Civil Titlul IX Diferite contracte speciale, Cap.I Contractul de vânzare.
3) contractele de arendă/concesiune reziliate sau ajunse la termen.

În cazul în care, din documentele prezentate de fermier, rezultă că reducerea suprafeţei fermei a fost
făcută ca rezultat al unor tranzacţii cu terenuri cum ar fi:moştenirea, vânzarea-cumpărarea de
terenuri agricole, rezilierea contractelor de arendă/concesiune, fără a exista intenţia de a crea condiţii

-uz intern-
38
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.39 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

artificiale pentru a primi plata redistributivă, eroarea din sistemul IACS se va justifica de către
funcţionarul care administrează cererea unică de plată.

Documentul “Erori AC 2015 (completare) 23.02.2015” descrie etapele identificării fermierilor care au creat
condiţii artificiale, prin fragmentarea exploataţiilor, pentru a determina eligibilitatea cererii unice de plată
pentru a beneficia plata redistributivă. În urma parcurgerii acestor paşi, în controlul administrativ se
generează eroarea ARTF_0002 cu clasificarea default: “Pt a fi clarificat”. Clarificarea “justificare” va
permite utilizatorului să justifice eroarea apărută, astfel încât fermierul să primească plata redistributivă.

5. Verificarea condiţiilor artificiale create pentru schema Micii Fermieri


Conform art.61 alin.(4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013: “Niciun avantaj prevăzut în prezentul
titlu nu este acordat fermierilor în cazul cărora s-a constatat că, începând cu 18 octombrie 2011, au
creat în mod artificial condiţiile pentru a beneficia de schema pentru micii fermieri”.

Încazurile în care,în urma verificărilor administrative efectuate asupra cererilor unice de plată, se constată
crearea condiţiilor artificiale, fermierul este înştiinţat să prezinte la APIA documentele doveditoare ale
utilizãrii terenului, respectiv documentele care au stat la baza declaraţiilor de suprafaţă depuse în anii de
cerere 2012 –2017respectivtitlul de proprietate, adeverința, contractele de arendare/concesiune/ de
închiriere/ comodat, precum şi contractul de concesiune/arendă încheiat cu ADS etc.
În vederea justificării aspectului apărut, fermierul poate prezenta şi documentele doveditoare care au dus la
reducerea suprafeţei fermei, ca rezultat al unor tranzacţii naturale cu terenuri, sau ca efect al unor clauze
contractuale (rezilierea contractelor de arendă, încetarea contractelor la termen, vânzarea unor suprafeţe de
teren, arendarea etc.).
Pentru fermierii identificaţi în control administrativ, se generează în sistem o eroare care va evidenţia
suspiciunea creării condiţiilor artificiale şi va avea trei clasificări: „Pentru a fi clarificat”, „Respingere
schemă” şi „Justificare” .

Dacă în urma verificării documentelor prezentate de fermier se constată crearea de condiţii artificiale, se va
întocmi documentul constatator al creării de condiţii artificiale. În controlul administrativ se generează
eroarea ARTF_0001 cu clasificarea default: “Pt a fi clarificat”.

Clasificarea „Justificare” va permite utilizatorului să justifice eroarea aparută, astfel încât fermierul să
devină eligibil pentru schema de plată pentru micii fermieri.

Pentru a verifica dacă fermierul nu a creat condiţii artificiale pentru a putea primi plata pentru schema
pentru micii fermieri, funcţionarul responsabil cu administrarea cererii unice de plată va notifica fermierul,
solicitându-i acestuia să prezinte documente doveditoare cu privire la reducerea suprafeţei fermei.
În notificarea al cărei model este prezentat în Anexa nr. 20 B(NOTIFICARE privind verificarea creãrii
condiţiilor artificialepentru a beneficia de plata pentru Schema pentru Micii Fermieri),fermierul este
informat că trebuie să prezinte documente doveditoare:
1) documentele moştenirii:
- certificat de deces (pentru fermierul care deţinea exploataţia iniţială, înainte de fragmentare),
- certificat de moştenitor eliberat de notarul public/ certificate de moştenitor (pentru fermierii care au
preluat exploataţia decedatului şi astfel au fragmentat-o)

-uz intern-
39
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.40 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- certificat de calitate de moştenitor eliberat de notarul public/ certificate de calitate moştenitor


(pentru fermierii care au preluat exploataţia decedatului şi astfel au fragmentat-o)
- actul de identitate al moştenitorului.
2) contractele de vânzare-cumpărare de terenuri agricole, încheiate cu respectarea prevederilor Codului
Civil Titlul IX Diferite contracte speciale, Cap.I Contractul de vânzare.
3) contractele de arendă/ concesiune reziliate sau ajunse la termen.
4) alte documente doveditoare
Dacă eroarea ARTF- 0002 a fost generată în anul /anii precedenţi şi fermierul a prezentat documentele
doveditoare care justifică scăderea suprafeţei faţă de campania 2012, dar eroarea se genereză şi în campania
2018, nu este necesar ca fermierul să mai fie notificat cu privire la aspectul menţionat şi în anul 2018.
În cazul în care din documentele prezentate de fermier rezultă că reducerea suprafeţei fermei a fost
făcută ca rezultat al unor tranzacţii cu terenuri cum ar fi:moştenirea, vânzarea-cumpărarea de
terenuri agricole, rezilierea contractelor de arendă/concesiune,, fără a exista intenţia de a crea
condiţii artificiale pentru a primi plata pentru schema pentru micii fermieri, eroarea din sistemul
IACS se va justifica de către funcţionarul care administrează cererea unică de plată.

Fiecare caz identificat ca posibil de creare a condiţiilor artificiale pentru a beneficia de plată în cadrul
schemei simplificate de mic fermier, va fi analizat de responsabilul de dosar de la centrul
local/judeţean,încât:
- cazul identificat în mod cert să fie cel de condiţie creată artificial pentru schema simplificată pentru
mic fermier,
- justificarea erorilor apărute, datorate posibilităţii existenţei condiţiilor artificiale, să se facă în baza
prevederilor legale şi a tuturor argumentelor plauzibile care să excludă crearea de condiţii artificiale.

VI.2.3 Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru schemele/măsurile solicitate la plată.

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS)


Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, fermierii trebuie să
îndeplinească prevederile art. 6, 7, 71şi art. 8 alin. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8) din O.U.G. nr. 3/2015, cu
modificări şi completări ulterioare şi ale art. 3 - 13 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

Verificări în sistemul IACS:


 Se verifica automat în sistem existenţa bifei pentru schema de plată unică pe suprafaţă SAPS;
 Pentru fiecare parcelă din declaraţia de suprafaţă se verifică corespondenţa dintre categoria de folosinţă
şi cultură. În cazul în care acestea nu corespund (de exemplu: grâu-101/VI, meri – 651/TA), se
generează erori specifice în control administrativ.

Se verificăautomat în sistem pentru fiecare parcelă din declaraţia de suprafaţă categoria de folosinţă a
acesteia (doar pentru categoriile de folosinţă solicitate) şi se compară cu nomenclatorul de mapare între
cultură şi categoria de folosinţă. Dacă cultura nu este eligibilă pentru categoria de folosinţă, se generează
eroarea SIMP_0020 la nivel de cultură:

-uz intern-
40
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.41 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Cod eroare Descriere eroare Clasificări Clasificare


disponibile principală
SIMP_0020 Cultura {0} declarata pe parcela {1} nu Respingerea Respingerea
este aceeasi cu categoria de folosire a plăţii pentru plăţii pentru
parcelei {2}. cultură cultură
Pentru a fi
clarificat

 Pentru fiecare parcelă din declaraţia de suprafaţă se verifică corespondenţa dintre cultura şi schema de
plată. În cazul în care acestea nu corespund, se generează erori specifice în control administrativ.
 Conform art. 8 alin. (1) litera c) din O.U.G.nr. 3/2015, cu modificări şi completări ulterioare, fermierul
trebuie ,,să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să
fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor,
arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, să
deţină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solarii, pentru care se acordă
sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafața
minimă a parcelei este de 0,03 ha.”.Astfel, pentru fiecare parcelă din ultimul document de modificare
sau de corecţie operat în sistem se verifică automat în sistem suprafaţa parcelei şi se compară cu
suprafaţa minimă a parcelei admisă prin legislaţie în funcţie de categoria de folosinţă a parcelei. Vor fi
excluse ca neeligibile la plată parcelele cu suprafaţa mai mică decât cea admisă.

Verificarea eligibilităţii pentru plată SAPS a suprafeţelor cultivate cu cânepă.


Conform prevederilor art. 30 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, fermierul trebuie să furnizeze următoarele
informaţii şi documente:
   a) identificarea parcelelor semănate cu cânepă;
   b) soiurile de seminţe şi cantităţile de seminţe utilizate (în kg/ha);
 c) etichetele oficiale aplicate pe ambalajele seminţelor certificate, în conformitate cu Directiva 2002/57/CE
a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, care se vor păstra la
centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz;
Eligibilitatea suprafeţelor utilizate pentru producţia de cânepă este condiţionată de utilizarea de seminţe din
soiurile enumerate în "Catalogul comun al soiurilor de plante agricole" la data de 15 martie a anului pentru
care se acordă plata respectivă şi publicate în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2002/53/CE a
Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole.
Prin derogare de laalin. (1) lit. c), în cazul în care semănatul are loc după data finală stabilită pentru
depunerea cererii unice, etichetele sunt furnizate cel târziu până la 30 iunie. Dacă etichetele trebuie
furnizate, de asemenea, altor autorităţi naţionale, APIA restituie originalele etichetelor beneficiarilor de
îndată ce au fost prezentate în conformitate cu dispoziţiile de la litera menţionată. Etichetele înapoiate se
ştampilează de către APIA ca fiind utilizate pentru o cerere unică de plată.
În cazul în care fermierii nu furnizează documentele prevăzute mai sus la termenele stabilite de
legislaţie, suprafeţele cultivate cu cânepă se resping de la plata SAPS.

Verificări privind eligibilitatea suprafeţelor de pajişti permanente

-uz intern-
41
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.42 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

În cazul în care se solicită la plată suprafeţe de teren cu categoria de folosinţă pajişti permanente (PP şi
PPn)fermierii,persoane fizice sau juridice, trebuie să desfăşoare activitate agricolă prin păşunat, cu
asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează, sau un
cosit anual pe pajiştile permanente, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor.
În cazul pajiştilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menţinute în mod natural într-o stare
adecvată pentru păşunat, activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3
UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează. Pe suprafeţele de pajişti permanente care fac obiectul
angajamentelor multianuale aflate în derulare în cadrul măsurii 214 "Plăţi de agro-mediu" activitatea
minimă constă în păşunat cu asigurarea unei încărcături de cel puţin 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le
exploatează sau un cosit anual.

Verificarea efectuării activităţii agricole prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha
cu animalele pe care fermierul le exploatează, se face prinverificarea încărcăturii minime pe baza
animalelor înregistrate la ANSVSA/ANZ pentru toate CNP/ CUI ale titularilor cererilor unice, CNP/CUI
extrase din câmpul 48 al cererii de plată şi/sau din lista nominală pentru care sunt înregistrate carduri de
exploatație la ANSVSA/ANZ.

În cazul pajiştilorpermanente aflate în proprietatea persoanelor fizice, persoanelor juridice sau a formelor
asociative de proprietate, dacă activitatea agricolă constă inclusiv sau exclusiv în asigurarea unui cosit
anual, se vor verifica documentele privind depozitarea/valorificarea fânului (documente prevăzute la art. 7
din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015) care trebuie depuse până la data de 15 octombrie a anului de cerere
curent.
În acest caz sistemul IACS verifică operarea documentelorşi respectarea termenului de depunere a
acestora.

Documentele doveditoare privind depozitarea/valorificarea fânului,în funcţie de tipul solicitantului, sunt:


a) În cazul pajiştilor permanente aflate în proprietatea persoanelor fizice:
- declarațiile privind depozitarea fânului;
- fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.
Persoanele fizice pot utiliza modelul recomandat de declaraţie pe propria răspundere (formularul
Anexa nr. 68).
b) În cazul pajistilor permanente aflate în proprietatea fermierilor persoane juridice:
- documentele doveditoare privind valorificarea fânului (facturi) și/sau
- documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului.
c) În cazul pajistilor permanente aflate în proprietatea formelor asociative de proprietate:
- facturile de valorificare a fânului și/sau
- documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele
deținute și/sau
d) În cazul în care solicitanţii plăţilor sunt membrii formei asociative de proprietate care asigură
încărcătura cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate, crescători de animale din speciile
bovine, ovine, caprine și ecvidee, în calitate de fermieri activi:
- declarațiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute şi/sau
- fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

-uz intern-
42
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.43 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

În cazul în care se constată în urma verificărilor că fermierul nu a desfăşurat activitatea agricolă minimă pe
suprafeţele de pajişti permanente se va respinge plata parcelelor cu această categorie de folosinţă.

 Verificări ale desfăşurării activităţii agricole, prin verificarea corespondenţei culturii declarate cu
cultura constatată/categoria de folosinţă în urma controlului în teren.
Pentru a asigura protecţia eficace a intereselor financiare ale Uniunii Europene, în cazul în care oricare
dintre documentele prezentate de fermieri nu furnizează un nivel rezonabil de asigurare a controlului
legalităţii şi regularităţii plăţilor, APIA este îndreptăţită să solicite documente suplimentare fermierilor. În
cazurile în care sistemul IACSsemnalează, în urma controalelor administrative sau a controalelor în teren o
altă cultură/alte culturi decât cea/cele declarată/declarate sau o altă categorie de folosinţă a terenului agricol,
pentru a se lua o decizie corectă pe caz cu privire la existenţa culturii declarate/constatate în teren, a
categoriei de folosinţă a terenuluişi cu privire la identificarea parcelei solicitată la plată, se va notifica
fermierul pentru a prezenta documentele doveditoare privind înfiinţarea/recoltarea culturii
declarate/constatate (facturi de cumpărare a sămânţei, facturi de prestare a lucrărilor agricole, procese
verbale de recepţie a lucrărilor, bonuri de consum, fişe de magazie, acte de predare a producţiei obţinute
etc.) din care să rezulte existenţa culturii şi, în consecinţă, utilizarea terenului (Anexa nr. 38A). În cazul în
care fermierul nu poate justifica prin documentele de mai sus cultura declarată/constatată, parcela/parcelele
respective se va/vor respinge pentru schemele de plată solicitate specifice sectorului vegetal. Justificarea
erorii în sistemul IACS este posibilă numai în cazul în care fermierul demonstrează cu documentele
enumerate mai sus că a utilizat parcela respectivă.Documentele se solicită fermierului în cazul în care
cultura găsită la controlul pe teren face parte din alt grup de plată.

ATENŢIE! În toate cazurile în care se constată că fermierul nu a desfăşurat activitatea agricolă pe


una sau pe mai multe parcele, aşa cum este definită în art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 3/2015, parcelele
se resping la plată pentru toate schemele de plată/măsurile de sprijin solicitate pentru sectorul
vegetal.

Constatarea lipsei activităţii agricole se poate face la controlul pe teren sau în timpul controlului
administrativ. Raportul de control va indica parcelele agricole pe care fermierul nu a desfăşurat
activitatea agricolă, iar în controlul administrativ aceste parcele se vor respinge la plată pentru toate
schemele de plată/măsurile de sprijin solicitate pentru sectorul vegetal.

Dacă se constată la controlul administrativ (rezolvarea suprapunerilor/supradeclarărilor sau pe baza


documentelor prezentate de fermier la solicitarea APIA) că fermierul nu a desfăşurat activitatea
agricolă, se reduce în mod corespunzător suprafaţa solicitată la plată prin formularul S1.

2.Plata redistributivă

Conform art. 31 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, fragmentarea exploataţiei după data de 18 octombrie
2011 se consideră condiţie artificială creată pentru a determina eligibilitatea cererii de plată pentru plata
redistributivă. Exploataţiile rezultate în urma fragmentăriinu sunt eligibile la plata redistributivă.

Conform art. 32 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cazurile în care se consideră că fermierii nu şi-au
fragmentat/divizat exploataţiile în scopul de a beneficia de plata redistributivă sunt următoarele:
a) moştenirea;

-uz intern-
43
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.44 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

b)vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole;


c)rezilierea contractelor de arendă/concesiune.

Verificările în sistemul IACS se vor face în vederea identificării fermierilor care și-au fragmentat
exploatațiiledupă data de 18 octombrie 2011 în scopul creării condițiilor artificiale pentru a primi plata
redistributivă și sunt cuprinse la capitolul VI. 2.2. Verificarea creării condiţiilor artificiale / 4. Verificarea
creării condiţiilor artificiale pentru Schema de plată redistributivă

3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu

Practicile agricole benefice pentru climă şi mediu:


A) diversificarea culturilor;
B) menţinerea pajiştilor permanente existente;
C) prezenţa unei zone de interes ecologic (ZIE) pe suprafaţa agricolă.

Fermierii care practică sistemul de agricultură ecologică și dețin un document justificativ emis de
unorganism de inspecție și certificare aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale beneficiază
implicit deaceastă plată pentru suprafețele în conversie sau certificate ale exploatației, utilizate
pentruproducția ecologică.
Fermierii care au întreaga exploatație ocupată cu culturi permanente beneficiază implicit de această plată.
Fermierii ale căror exploatații se află integral sau parțial în zone care fac obiectul Legii apelor nr.107/1996,
cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, audreptul la plata
menționată în prezentul capitol, cu condiția să aplice practicile menționate în prezentulcapitol, în măsura în
care practicile respective sunt compatibile, în exploatația în cauză, cu obiectiveleactelor normative
menționate.

Verificări în sistemul IACS


- verificări privind îndeplinirea următoarelor condiţii, în funcţie de suprafaţa de teren arabil solicitată şi de
structura culturilor declarată/ determinată în urma controlului pe teren:

A) diversificarea culturilor
- verificarea respectării condiţiilor de diversificare în funcţie de suprafaţa de teren arabil.
- cel puţin 2 culturi diferite (din genuri botanice diferite) pe suprafeţele cuprinse între 10-30 ha, iar cultura
preponderentă (la nivel de gen botanic) să acopere maximum 75 % din terenul arabil;
- cel puţin 3 culturi diferite (din genuri botanice diferite) pe suprafeţele de peste 30 ha, iar cultura
preponderentă (la nivel de gen botanic) să acopere max 75 % din terenul arabil, respectiv 2 culturi
preponderente să acopere împreună max. 95 % din terenul arabil.

Sunt exceptate de la diversificarea culturilor exploataţiile în cazul în care:


- au teren arabil mai puțin de 10 ha;

-uz intern-
44
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.45 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- practică agricultura ecologică - numai terenul arabil utilizat pentru producţia ecologică este
exceptat de la diversificare;
-întreaga suprafaţă este acoperită cu culturi sub apă o mare parte a ciclului de producţie (orez);
-peste 75 % din terenul arabil este utilizat pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee, este
cultivat cu culturi de leguminoase, este teren lăsat pârloagă sau face obiectul unei combinaţii între aceste
utilizări;
-peste 75 % din suprafaţa agricolă eligibilă este pajişte permanentă, este utilizată pentru producţia de
iarbă sau alte furaje erbacee oripentru culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură sau face
obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;
-peste 50 % din suprafaţa arabilă declarată în anul de cerere curent nu a fost declarată de fermier în
cererea sa unică de plată din anul anterior şi în cazul în care, pe baza unei comparaţii geospaţiale a
parcelelor solicitate în cererea unică de plată din anul curent, se constată că întregul teren arabil este cultivat
cu o cultură diferită faţă de cea din anul anterior.

În sensul respectării diversificării sunt asimilate următoarele:


a) o cultură a oricăruia dintre genurile definite în clasificarea botanică a culturilor;
b) un teren lăsat pârloagă;
c) iarba sau alte plante furajere erbacee;
d) culturile de iarnă și cele de primăvară sunt considerate culturi distincte, chiar dacă aparțin aceluiași gen.
Triticum spelta este considerată a fi o cultură distinctă de culturile care aparțin aceluiași gen.Perioada care
trebuie luată în considerare pentru calcularea proporţiilor privind diversificarea culturilor este mai -
septembrie a anului de cerere.

B) menţinerea pajiştilor permanente existente


- interdicția de a converti/ara suprafețele de pajiști permanente situate în ariile naturale protejate desemnate
potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 19,
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- proporţia dintre suprafaţa totală cu pajişti permanente şi suprafaţa agricolă totală declarate la APIA, nu
trebuie să scadă cu mai mult de 5% faţă de proporţia de referinţă stabilită în 2015.
- în cazul în care proporţia de referinţă a scăzut cu peste 5 % la nivel naţional, se instituie obligaţii la nivel
de exploataţie de a reconverti terenul în pajişti permanente.

Potrivit articolul 85 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în cazul
nerespectării obligaţiei privind menţinerea suprafeţelor cu pajişti permanente sensibile din punctul de
vedere al mediului, se adoptă următoarele măsuri:
a) dacă un fermier a convertit sau a arat o pajişte permanentă care face obiectul interdicţiei prevăzute la
art. 19 lit. a) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, reconvertirea suprafeţei
convertite/arate este obligatorie;
b) imediat după constatarea încălcării, fermierul este informat de către APIA în privinţa obligaţiei de
reconversie şi a datei înaintea căreia trebuie respectată obligaţia respectivă. Data în cauză trebuie să fie
cel târziu data depunerii cererii unice de plată pentru anul de cerere următor.

-uz intern-
45
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.46 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Prin derogare de la art. 2 alin (1) lit. h) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
terenul care face obiectul reconversiei este considerat pajişte permanentă începând din prima zi a
reconversiei şi face obiectul interdicţiei prevăzute la art. 19 lit. a) din ordonanţă”.

Ca urmare, în situaţia în care se constata micşoarea de suprafaţă pentru pajisti permanente sensibile din
punct de vedere al mediului, sistemul IACS generează următoarele tipuri de erori:

Erori pajişti permanente sensibile


Cod Descriere eroare Clasificare eroare
MPP_000 Suprafata {0} ha a parcelei {1} cu categorie de Pentru a fi clarificat,
3 folosinta PP aflata in zone sensibile din punct de Reducere suprafata,
vedere ecologic din campania curenta este mai Justificare
mica decat suprafata {2} ha a parcelei cu
categorie de folosinta PP aflata in zone sensibile
din punct de vedere ecologic din campania
anterioara.
MPP_000 Suprafata totala determinata {3} ha aferenta Pentru a fi clarificat,
4 parcelelor cu categorie de folosinta PP aflata in Reducere suprafata,
zone sensibile din punct de vedere ecologic este Justificare
mai mica decat suprafata totala declarata {2} ha
aferenta parcelelor cu categorie de folosinta PP
aflata in zone sensibile din punct de vedere
ecologic.
MPP_000 Suprafata determinata de {5} ha pentru parcela Pentru a fi clarificat,
6 {6} cu categorie de folosinta PP aflata in zone Reducere suprafata,
sensibile din punct de vedere ecologic este mai Justificare
mica decat suprafata declarata {7} ha.

La generarea acestor erori, reprezentanţii centrele judetene/locale APIA procedează astfel:

1. transmit solicitanţilor notificările generate ca urmare a clasificării: “pentru a fi clarificat” în vederea


prezentării de către aceştia a documentelor necesare în vederea clarificării reducerii suprafeţei.
Fermierii au obligaţia de a răspunde Notificării, în termen de 10 zile lucrătoare, prin prezentarea şi
depunerea următoarelor documente, după caz:
- documentele doveditoare care au dus la reducerea suprafeţei fermei ca rezultat al unor tranzacţii cu
terenuri sau ca efect al unor clauze contractuale (ex. rezilierea contractelor de concesiune, arendă, încetarea
contractelor la termen, vânzarea unor suprafeţe de teren, arendarea, etc.), fără ca suprafaţa de pajişte
permanentă sensibilă din punct de vedere al mediului să fie convertită.
În situaţia în care la dosarul cererii unice de plată există aceste documente, mai sus menţionate,
funcţionarul APIA care administrează cererea unică de plată poate lua decizie conform acestora.

2. justifică reducerea suprafeţei de pajişti permanente ca rezultat al următoarelor situaţii care au


determinat scăderea suprafeţei pajiştilor permanente sensibile din punct de vedere al mediului:

-uz intern-
46
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.47 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- actualizarea bazei de date LPIS numai în cazul modificărilor datorate scoaterii din circuitul agricol al
suprafeţelor pentru lucrări de infrastructură de utilitate publică sau în caz de calamitate naturală,
considerată forţă majoră (degradarea terenului datorată alunecărilor de teren)
- accesarea măsurii prima împădurire;
- autorizaţia privind schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor permanente cu alte categorii de
folosinţă agricole;
- construcţia de clădiri, infrastructură (drumuri, căi ferate, etc.).

3. justifică reducerea suprafeţei de pajişti permanente, dacă solicitantul care a convertit suprafaţa de
pajişti permanente sensibilă din punct de vedere al mediului prezintă la APIA dovada reconvertirii
suprafeţei de pajişti permanente până la data depunerii cererii unice de plată a anului următor, conform
art. 85, alin. (1), litera b).

Funcţionarul APIA care administrează dosarul cererii unice de plată ia decizie, după caz, şi în funcţie de
documentele prezentate de fermier.

În cazul în care, din documentele mai sus menţionate şi prezentate de fermier sau ca urmare a situaţiilor
precizate anterior, rezultă diminuarea suprafeţei de pajişte permanentă declarată de fermier faţă de cea
din anul anterior, erorile din sistemul IACS cod MPP_0003/MPP_0004/MPP_0006 se vor justifica de către
funcţionarul responsabil de administrarea cererii unice de plată.

Fermierii a căror suprafață de pajiști permanente sensibile din punct de vedere al mediului a scăzut
generându-se erori de tip MPP_0003, MPP_0004, MPP_0006, și care au primit clasificarea “pentru a fi
clarificat”, vor fi notificați pentru clarificări (Anexa nr. 76).

Pentru situațiile în care parcelele nu se află în zone sensibile (SCI/SPA) și pentru care s-au generat erori de
tip MPP_0003, MPP_0004, MPP_0006 datorită faptului că blocul fizic în care sunt identificate acestea se
intersectează cu zonele sensibile,funcționarii APIA iau decizie prin justificarea erorii “parcela se află în
afara zonei sensibile“. Aceste cazuri se găsesc în fisierul “parcele_în_afara_zonelor_sensibile“.
Pentru situațiile care necesită clarificări, notificările sunt generate manual utilizându-se formularul de
notificare atașat, înregistrate în Registrul intrări-ieşiri al centrului judeţean/local APIA și trimise
fermierilor în vederea prezentării de către aceştia a documentelor necesare în vederea clarificării reducerii
suprafeţei.

La clarificarea cu fermierii, funcționarii responsabili cu gestionarea dosarelor vor avea în vedere


următoarele:

- În situațiile în care fermierii convertesc sau ară suprafețele de pajiștile permanente sensibile din punct de
vedere al mediului, au obligația reconvertirii acestor suprafețe conform prevederilor art. 85 din Ordinul
MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, “în cazul nerespectării obligaţiei privind
menţinerea suprafeţelor cu pajişti permanente sensibile din punctul de vedere al mediului, se adoptă
următoarele măsuri: a) dacă un fermier a convertit sau a arat o pajişte permanentă care face obiectul
interdicţiei prevăzute la art. 19 lit. a) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
reconvertirea suprafeţei convertite/arate este obligatorie;”

-uz intern-
47
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.48 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- În situațiile în care există diferențe de suprafață ca urmare a controlului pe teren, dar fermierii nu au
convertit/arat suprafețele de pajiști permanente, aceste diferențe se datorează declarării pajiștilor
permanente conform actelor doveditoare fără ca suprafaţa de pajişte permanentă sensibilă din punct de
vedere al mediului să fie convertită, solicitanții vor da o declarație pe proprie răspundere în care să
menționeze că nu au convertit/arat suprafața declarată în cererea unică de plată.
În baza acestei declarații, funcționarii APIA analizează fiecare situație și pot lua decizie prin justificarea
erorii, asigurându-se de faptul că suprafața de pajiște nu a fost convertită;

- Pentru toate celelalte situații în care fermierii convertesc/ară suprafețe de pajiști permanente sensibile
din punct de vedere al mediului, fermierii au obligația să reconvertească suprafața și să o readucă în situația
inițială de pajiște permanentă astfel încât să se ajungă din nou la statutul de suprafață sensibilă din punctul
de vedere al mediului;
Pentru suprafețele convertite fermierii trebuie să facă dovada reconvertirii prin prezentarea la APIA a
documentelordoveditoare ale reconvertirii (factură de sămânță, proces-verbal de însămânțare, documente
doveditoare privind realizarea lucrărilor de întreținere a pajiștii, etc.) și vor declara suprafața ca pajiște
permanentă (PP) reconvertită.

C) prezenţa unei Zone de interes ecologic (ZIE)


fermierii în ale căror exploataţii terenul arabil este mai mare de 15 ha se asigură că, începând cu anul de
cerere 2018, minim 5% din terenul arabil al exploatației pe care fermierul l-a declarat include una sau mai
multe dintre ZIE de mai jos:
a) terase;
b) elemente de peisaj - garduri vii/fâșii împădurite/arbori în aliniament, arbori izolați, pâlcuri
arbustive din zona de câmpie, iazuri, rigole;

Elementele de peisaj declarate de fermier sunt prevăzute în anexa nr. 7la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă acele elemente situate în interiorul sau adiacent parcelei
de teren arabil declarată de către fermierpentru care acesta face dovada utilizării terenului.
Elementele de peisaj sunt considerate adiacente terenului arabil în cazul în care un astfel de element de
peisaj este adiacent(ă) terenului arabil sau unei zone de interes ecologic direct adiacentă terenului arabil al
unei exploatații.
Suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic se calculează astfel:
- în ceea ce privește gardurile vii, fâșiile împădurite, arborii în aliniament și rigolele, suprafața se calculează
până la o lățime maximă de 10 metri;
- în ceea ce privește pâlcurile arbustive din zona de câmpie, inclusiv arborii în grup și iazurile, suprafața se
calculează până la o dimensiune maximă de 0,3 hectare.

c) zone tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare și margini de câmp;
Zonele-tampon sunt suprafețele de teren arabil înierbat sau cultivate cu plante graminee perene sau cu
plante leguminoase perene. Zonele-tampon includ și benzile-tampon sau fâșiile de protecție aflate de-a
lungul cursurilor de apă protejate prin standardul privind bunele condiții agricole și de mediu GAEC 1 și
prin cerințele legale în materie de gestionare SMR 1 și SMR 10, prevăzute în anexa II la Regulamentul
(UE) nr. 1.306/2013. Zonele-tampon situate în vecinătatea apelor de suprafață sau a captărilor de apă
potabilă trebuie să respecte cerința privind interzicerea aplicării pesticidelor și a fertilizanților. În cazul
zonelor-tampon de-a lungul cursurilor de apă, vegetația riverană este inclusă în scopul calculării zonei de

-uz intern-
48
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.49 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

interes ecologic. În cazul zonelor-tampon și a marginilor de câmp care diferă de cele prevăzute sau protejate
prin GAEC 1, SMR 1 și SMR 10, suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic se
calculează până la o lățime maximă de 20 metri. În zonele-tampon și pe marginile de câmp nu trebuie să
existe nicio producție agricolă. În zonele-tampon și pe marginile de câmp se permite pășunatul sau tăierea
ierbii în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,
cu modificările și completările ulterioare, cu condiția să poată fi în continuare distinse de terenul agricol
adiacent. Detaliile privind zonele-tampon și marginile de câmp sunt prevăzute în anexa nr. 7la Ordinul
MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Zonele-tampon/marginile de câmp sunt considerate adiacente terenului arabil în cazul în care o astfel de
zonă-tampon sau margine de câmp este adiacent(ă) terenului arabil sau unei zone de interes ecologic direct
adiacentă terenului arabil al unei exploatații.

d) zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție;


Zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie sunt considerate doar cele cultivate cu salcie (Salix
L), plop alb (Populus alba) şi plop negru (Populus nigra), inclusiv pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3
ha. Ciclul maxim de recoltă, cerinţele privind utilizarea îngrăşămintelor minerale şi a produselor de
protecţia plantelor sunt prevăzute în anexa nr. 8 la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi
completările ulterioare. 
Utilizarea îngrășămintelor minerale și/sau a produselor de protecție a plantelor este interzisă.
Ciclul maxim de recoltă: - Salcia (Salix L) - 6 ani
- Plopul alb (Populus alb) și Plopul negru (Populus nigra) - 6 ani.

e) terenuri împădurite prin măsura 221 «Prima împădurire a terenurilor agricole» din cadrul PNDR 2007-
2013, prin submăsura 8.1 «Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite» din cadrul PNDR 2014-2020 sau
în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile art. 43 alin. (1), (2) și (3) din
Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 sau ale art. 22 din Regulamentul
(UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;
Zonele împădurite sunt suprafețe de teren împădurite:
-prin măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" din cadrul PNDR 2007-2013; 
- prin submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020; 
- în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 43 alin. (1), (2) şi (3) din
Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 sau ale art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013. 
Pentru recunoaşterea ca zonă de interes ecologic a suprafeţei împădurite conformart. 86, alin. (5) lit. c) din
Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări și completări, fermierul depune la APIA, nu mai târziu de data-
limită de depunere a cererilor unice de plată, documentul care confirmă împădurirea suprafeţei printr-o
schemă naţională, emis de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/structurile subordonate
acesteia, respectiv documentaţia tehnico-economică şi procesul-verbal de recepţie. 

f) zone cu strat vegetal;


Zonele cu strat vegetal sunt suprafețele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în
anexa nr. 9la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care nu participă la
calculul diversificării culturilor și care asigură acoperirea solului pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni.
Înființarea stratului vegetal ca zonă de interes ecologic se face după recoltarea culturii principale declarate
în anul de cerere curent. Fermierii notifică la APIA data răsăririi stratului vegetal. Proporția dintre cele două

-uz intern-
49
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.50 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabilește de către fermier, astfel încât ambele specii să
fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA.
Perioada de însămânțare a stratului vegetal este 1 august-1 octombrie.

Zonele acoperite cu strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de iarnă semănate în mod normal în
vederea recoltării sau a pășunatului și nici culturile înființate pentru pachetele 4 și 7 ale măsurii 10
«Agromediu și climă» din PNDR 2014-2020 și/sau pachetele 4 și 7 ale măsurii 214 «Plăți de agromediu»
din PNDR 2007-2013, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 și se pot
înființa inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha

Pe zonele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic cultivate cu strat vegetal prevăzute în
anexa nr. 9la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se interzice utilizarea
produselor pentru protecția plantelorîn perioada care începe la semănat și se încheie după intervalul minim
de 8 săptămâni în care plantele asigură acoperirea solului.
Desfiinţarea stratului vegetal se realizează prin distrugere mecanică.

Pentru efectuarea plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu, conform art. 1 pct. 1 din
Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, fermierul poate să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce
privește zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea
amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, fără
a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru
strat vegetal să fie cuprins în anexa nr. 9la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.

Notificarea privind schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de


specii de culturi pentru strat vegetal

Fermierul are obligaţia să notifice APIA asupra modificărilor de mai sus pâna la data de 15octombrie a
anului de cerere. Dacă APIA a informat fermierul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică
de plată sau intenția de a efectua un control pe teren, sau dacă în cadrul controlului pe teren se constată
neconformităţi, modificările solicitate de fermier nu sunt acceptate pentru parcelele agricole la care se
referă neconformitatea.

Conform prevederilor art. 8 alin. (1), litera i) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările
ulterioare:“orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele doveditoare
survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se comunică în termen
de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA.”

În lipsa acestei notificări privind schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului
de specii de culturi pentru strat vegetal, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 55, suprafaţa respectivă
nu este luată în calcul ca zonă cu strat vegetal, componentă a zonelor de interes ecologic (ZIE).

În scopul respectării prevederilor art. 20 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi
având în vedere faptul că fermierii au obligaţia de a respecta procentul minim de 5% teren ocupat de zone

-uz intern-
50
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.51 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

de interes ecologic din terenul arabil total al exploataţiei agricole cu peste 15 ha teren arabil, fără a exista
obligativitatea ca suprafeţele cu strat vegetal să fie menţinute în fiecare an pe aceleaşi parcele, mutarea
parcelei poate fi aplicată fără a modifica numerotarea parcelelor şi a culturilor din cererea iniţială şi sau
formularele de modificare a cererii.
Modificarea zonelor acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau
schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal nu determină nerespectarea condiţiilor de
eligibilitate pentru schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu.

Pe baza notificărilor privind schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de
specii de culturi pentru strat vegetal, depuse la centrele APIA de către fermieri, funcţionarii responsabili cu
administrarea cererilor unice de plată vor completa şi opera în sistemul IACS formularul S1, care va
reflecta datele notificate de către fermieri. Prin formularul S1 nu se pot adăuga suprafeţe cu strat
vegetal dacă nu au fost declarate în cererea unică de plată iniţială sau în formularele de modificare
depuse în termenul legal. Notificarea privind modificările stratului vegetal menţionată mai sus nu
reprezintă un formular de modificare a cererii unice de plată.

Notificarea privind răsărirea stratului vegetal

Având în vedere faptul că fermierii au obligația de a notifica la APIA data răsăririi stratului vegetal,
funcționarii responsabili cu gestionarea dosarelor vor transmite fermierilor care au declarat zone cu strat
vegetal înștiințarea privind această obligație, conform Anexei nr. 77.

TransmitereaÎnștiintării, Anexa nr. 77,la fermier se poate realiza prin următoarele mijloace:
- prin poştă, o singură dată, cu confirmare de primire, aceasta ataşându-se copiei Înștiințării ce rămâne la
dosarul cererii unice de plată, sau
- prin deplasarea funcţionarilor APIA la domiciliul fermierului în cauză pentru înmânarea Înștiințării.
Confirmarea de primire se concretizează în textul ,,Am primit”, numele şi prenumele în clar, seria şi nr. de
buletin, semnătura fermierului şi datarea pe exemplarul Înștiințării care rămâne la dosar.

Un exemplar al Înștiințării se transmite fermierului, iar unul rămâne la dosarul cererii unice de plată.
Notificarea de către solicitanți privind data răsăririi stratului vegetal se va face la Centrele Județene/
Centrele Locale APIA, în scris, în maxim 5 zile de la răsărirea stratului vegetal.
Ținând cont de faptul că răsărirea stratului vegetalpoate să difere de la o parcelă la alta, pot exista mai multe
Notificări ale aceluiași solicitant. Notificările primite de la fermieri se vor atașa la dosarele acestora.

Funcționarii responsabili cu gestionarea dosarelor au obligația să transmită o copie a notificărilor primite de


la fermierii care au fost selectați la controlul pe teren cu scop în verificarea practicilor agricole benefice
pentru climă şi mediu,cătreserviciul control teren de la Centrul Județean, pe baza unui proces verbal de
predare – primire.

g) zone cu culturi fixatoare de azot;


Culturile fixatoare de azot sunt prevăzute în anexa nr. 10. Aceste culturi trebuie să fie prezente pe teren pe
toată perioada lor de vegetaţie, sunt considerate culturi principale şi participă la calculul diversificării

-uz intern-
51
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.52 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

culturilor, inclusiv pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3 ha. Fermierii trebuie să respecte măsurile
Codului de bune practici agricole în vigoare, referitoare la poluarea cu azot. 

Pe zonele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic cultivate cu culturi fixatoare de azot
prevăzute în anexa nr. 10la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se
interzice utilizarea produselor pentru protecția plantelor, după cum urmează:
- pe zonele cu culturi fixatoare de azot declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, în perioada
care începe la semănat și se termină după recoltare. Fac excepție zonele cultivate cu culturi perene:
(i) însămânțate în anul sau anii care preced anul în care parcela este considerată zonă de interes ecologic,
pentru care perioada de interdicție începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie, sau după desființarea
culturii, dacă această activitate are loc în anul calendaristic al cererii de ajutor;
(ii) însămânțate în anul în care parcela este considerată zonă de interes ecologic, pentru care perioada de
interdicție începe la semănat și se încheie la 31 decembrie;
h) zone cu Miscanthus.

Zonele de interes ecologic menționate anterior sunt situate pe terenul arabil al exploatației, cu excepția celor
prevăzute lit. d), e) și h). Zonele de interes ecologic prevăzute la lit. b) și c) pot fi adiacente terenului arabil
al exploatației declarat de fermier.

Un fermier poate declara aceeaşi zonă sau acelaşi element de peisaj o singură dată într-un an de cerere în
scopul respectării cerinţei referitoare la zonele de interes ecologic.

Zonele de interes ecologic sunt situate pe terenul pentru care fermierul face dovada utilizării.

Zonele de interes ecologic care nu sunt niciodată la dispoziția fermierului sunt zonele de interes ecologic
situate pe suprafețele prevăzute la art. 10 alin. (5) lit. c) -e), g) -j) și o) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.

ZIE nu se aplică exploataţiilor în următoarele cazuri:

- peste 75 % din terenul arabil este utilizat pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee, este teren lăsat
pârloagă, este cultivat cu culturi de leguminoase sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;

- peste 75 % din suprafaţa agricolă eligibilă este pajişte permanentă, este utilizată pentru producţia de iarbă
sau alte furaje erbacee sau este cultivată cu culturi aflate sub apă fie o mare parte a anului (orez), fie o mare
parte a ciclului de cultură sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări.

4. Plata pentru tinerii fermieri

- Începând cu campania 2018 schema de Plată pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier solicitant
pentru o perioadă de cinci ani de la data stabilirii ca administrator al exploataţiei, începând de la prima
depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri.

-uz intern-
52
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.53 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Respectiva perioadă de cinci ani se aplică si în cazul fermierilor persoane fizice/juridice care au beneficiat
de plata pentru tinerii fermieri înainte de anul de cerere 2018.
- In cazul tinerilor fermieri care s-au stabilit în conformitate cu art. 50, alin. (2), litera (a) din Regulamentul
(UE) nr. 1307/2013, în perioada 2010-2013 şi sunt solicitanţi ai schemei, din perioada de cinci ani pentru
care se acordă schema de Plată pentru tinerii fermierii, se scade numărul de ani care au trecut între
stabilirea menționată in OUG nr.3/2015, cu modificari si completari, art. 22, alineatul (2), lit. a) și prima
depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri.

Pentru fermierii persoane fizice, PFA/II/IF, persoane juridice, verificările în IACS sunt următoarele:

1.Pentru fermieri care au solicitat plata tinerii fermieri in campaniile anterioare, se verifica data de
instalare in exploatatie de 5 ani, prin verificarea primului an de solicitare a plății tinerii fermieri. Nu se mai
inregistreaza documentul Dovada Tanar fermier.
2.Pentru fermierii care solicita plata tinerii fermieri pentru prima data in campania curenta, se verifica:
- înregistrarea documentului Dovada tanar fermier,
 -vârsta solicitantului/administratorului este mai mică decât varsta maximă de 40 de ani pentru accesarea
schemei Tinerii  Fermieri, vor fi eligibili la plată fermierii care au  cel mult vârsta de 40 de ani în anul
depunerii cererii şi nu împlinesc 41 de ani pana la 31 decembrie an curent,
- data de instalare pentru prima dată într-o exploataţie agricolă  care trebuie să fie mai mică decât numărul
maxim de 5 ani prin verificarea datei primei depuneri a cererii unice de plată în cazul persoanelor fizice, iar
pentru PFA, II, IF, PJ(personae juridice)  prin verificarea datei de instalare ca șef de
exploatație/administrator.

Conform Ordinului M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări și completări,la art.89, alin. 2, prevede:“Dacă
mai mulţi tineri fermieri, în sensul art. 22, alin. (4) din ordonanţă au dobândit controlul asupra persoanei
juridice la diferite momente, prima dobândire a controlului trebuie considerat momentul" stabilirii"
menţionat la art. 22, alin. (2) şi (3) din ordonanţă”.

Astfel, în vederea stabilirii datei de instalare ca şef de exploataţie în cazul persoanelor juridice care au mai
multi acţionari, va fi luat în considerare acţionarul care are data cea mai veche a instalării în exploataţie şi
vârsta acestuia în anul depunerii cererii unice de plată. Vârsta acţionaruluitrebuie să fie mai mica decât
vârsta maximă de 40 de ani pentru accesarea schemei pentru Tinerii Fermieri.

Sunt eligibili la plată fermierii care au cel mult 40 de ani în anul depunerii cererii şi nu împlinesc 41 de ani
în cursul anului curent de cerere, Plata pentru Tinerii Fermieri nu se poate acorda unei persoane decât pe o
singură cerere de plată. În cazul în care un fermier solicită sprijin pentru schema de plată Tinerii Fermieri
trebuie sa facă dovada că este administratorul exploataţiei (indiferent de forma de organizare : PF, PFA, II,
IF, PJ). În situaţia în care documentele doveditoare specifice schemei Tinerii Fermieri în funcţie de forma
de organizare nu au fost prezentate fermierul va fi notificat în vederea clarificărilor, iar ulterior se va putea
lua o decizie privind cererea de plată pentru care va fi considerat eligibil /neeligibil pentru a primi sprijin
pentru aceasta schemă.Indiferent de numărul şi forma de organizare a exploataţiilor pe care le administrează
tânărul fermier, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru o singură exploataţie. În sistem, în cazul în
care pentru primul dosar analizat eroarea este clasificată “justificare », cel de-al doilea dosar în care

-uz intern-
53
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.54 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

solicitantul este tânăr fermier va avea clasificarea erorii « Respingere plata schema ». Excepţie fac cazurile
de transfer de exploataţie.

Verificarea fermierilor care au solicitat plata pentru schema Tinerii Fermieri şi fac dovada încheierii
activităţii ca administrator sau acţionar
Persoanele fizice sau juridice care au fost iniţial încadraţi ca fiind eligibili pentru plata pe schema Tinerii
Fermieri ca urmare a respectării condiţiilor de eligibilitate, şi care fac dovada încheierii activităţii ca
administrator sau acţionar prin înregistrarea în Registratură a unui document prin care atestă încheierea
activităţii ca administrator sau acţionar,vor fi excluşi de la plata pentru schema Tinerii Fermieri.
 În cazul în care solicitantul de sprijin pentru schema Tinerii Fermieri este persoană fizică sau titular
al unui PFA/II/IF, în urma înregistrării în sistem a documentului de încheiere a activităţii ca administrator,
fermierul va fi respins de la plată.
 În cazul în care solicitantul de sprijin pentru schema Tinerii Fermieri este persoana juridică şi
depune dovada încheierii activităţii ca administrator sau acţionar, sistemul va realiza următoarele verificări:

- În situaţia în care documentul nu este depus în termen de 15 zile calendaristice conform art.8.alin.1,
lit. (h) din Ordonanța de urgență nr. 3/2015 cu modificările și completările ulterioare, se va genera
atenţionarea cu privire la depunerea cu întarziere a documentului şi dosarul va fi exclus de la plata pentru
schema Tinerii Fermieri;
- În situaţia în care documentul doveditor al încheierii activităţii ca administrator sau acţionar este
depus în termen, solicitantul cererii de sprijin va depune noul certificat constatator privind acţionariatul din
care să reiasă acţionarul care va continua schema şi care va menţine controlul asupra persoanei juridice.
Acest acţionar înregistrat trebuie să se regasească în lista acţionarilor introdusă în sistem la data accesării
schemei tânăr fermier. Dacă nici un acţionar din lista curentă nu se regăseşte în lista acţionarilor înregistraţi
la data accesării schemei, beneficiarul nu va primi sprijin pentru această schemă.

5. Schema pentru micii fermieri

Intrarea în schema simplificată pentru micii fermieri în perioada 2016 - 2019 se poate face numai prin
moştenire. (art.26 alin. (5) din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare).Moștenitorii pot
accesa schema simplificată pentru micii fermieri în anul 2018,prin completarea Anexei 22,numai dacă
autorul moștenirii a accesat schema simplificată în 2015 şi a continuat solicitarea schemei şi în următori.

Ordinul MADR 619/2015 cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. 90, alin. (3)
următoarele: "Fermierii incluşi în schema pentru micii fermieri pentru care, într-un an ulterior anului
2015, cuantumul plăţilor directe depăşeşte 1.250 euro, sunt notificaţi privind excluderea din schema pentru
micii fermieri după data prevăzută la art. 91 alin. (1). Fermierii pot opta pentru rămânerea în schema
pentru micii fermieri în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării."

În cazul în care plafonul limită de 1250 euro a fost depăşit, fermierul este înştiinţat printr-o notificare privind
acordul de continuare a accesării Schemei simplificată pentru Micii Fermieri (Anexa nr. 20), care se tipăreşte
din sistemul IACS şi se trimite fermierului.
În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării, fermierii pot opta pentru rămânerea în
schema pentru micii fermieri prin completarea Anexei nr. 20A „Notificare privind acordul de continuare a

-uz intern-
54
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.55 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

schemei simplificata pentru Micii Fermieri”, care va fi înregistrată în registrul manual de intrări – ieşiri şi
arhivată la dosarul fermierului.
Dataconfirmării de primire a mandatului poştal/data înmânării acestuia se consideră data notificării şi se
introduce în sistemul IACS.
În situaţia în care fermierul nu primeşte prima notificare (deoarece acesta nu este găsit la domiciliu), se va
permite retipărirea unei alte notificări. Dacă nici a doua notificare nu este primită de fermier, în sistem se va
introduce data primei notificări în câmpul “data primirii notificării”.
În cazul în care fermierul a primit notificarea, dar nu s-a prezentat la APIA, în conformitate cu art. 91, alin.
(3) din Ordinul MADR nr. 619/2015, este exclus din schema pentru micii fermieri, dar primeşte în
continuare celelalte plăţi solicitate şi nu mai beneficiază de prevederile art. 27 alin. (2) lit. a) şi b) din
Ordonanţa nr. 3/2015, cu modificări şi completări..

6. Schema de sprijin cuplat

-Verificarea existenţei la dosar a documentelor obligatorii pentru schemele menţionate şi înregistrarea


acestora în sistemul IACS.
-Verificarea conţinutului documentelor specifice pentru fiecare schemă de sprijin cuplat.
-Completitudinea documentelor specifice ataşate cererii unice de plată. În funcţie de tipul de sprijin cuplat
solicitat la plată, se vor avea în vedere următoarele aspecte:
a. contractul - să aibă dată de încheiere, date de identificare ale părţilor contractante, să conţină
semnăturile ambelor părţi contractante;În cazul sprijinului cuplat pentru cultura de hamei contractul de
vânzare – cumpărare pentru producţia de hamei trebuie să fie înregistrat DAJ; 
b. factura de vânzare şi fila/filele din carnetul de comercializare, după caz – să conţină aceiaşi
cantitate ca şi cea din contract, funcţie de sprijinul cuplat solicitat;
c. procesatorul din contract trebuie să fie acelaşi cu cel din documentul privind comercializarea;
d. autorizaţia de cultivare a cânepei să fie emisă de DAJ;
e. autorizaţia pentru producerea seminţei de cartof să fie eliberată de inspectoratul teritorial pentru
calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea.
-Verificarea automată a depunerii în termen a documentelor obligatorii specifice schemelor de plată
înregistrate în sistem, în vederea stabilirii eligibilităţii pentru plată, faţă de termenele limită de depunere
stabilite conform legislatiei in vigoare.
-Verificarea automată a existenţei în formularul de cerere unică de plată a bifei de solicitare plată pentru
schemele de sprijin cuplat, după caz.
-Verificarea automată a existenţei bifei/bifelor pentru documentele specifice ataşate cererii unice de plată,
funcţie de tipul sprijinului cuplat solicitat.
-Verificarea corespondenţei procesatorilor din contractele de comercializare cu procesatorii din
nomenclatorul implementat în sistemul IACS. În cazul accesării sprijinului cuplat pentru castraveţi destinaţi
industrializării, existenţa contractului se va verifica doar pentru dosarele care au documente privind
comercializarea cu un prim-procesator autorizat din nomeclatorul implementat în sistemul IACS. Lipsa
contractului pentru un anumit prim-procesator din nomenclator va genera o eroare de respingere a
documentelor de comercializare pentru prim-procesatorul respectiv.

-uz intern-
55
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.56 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- verificarea pentru sprijinul cuplat a producției minime anuale se face prin raportarea cantității livrateîn
cadrul măsurii la suprafața parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat pentru
măsura respectivă.

Calculul privid cantitatea minimă de sămânță conform Anexei 4 din OMADR nr. 619/2015 cu modificări și
completări se va realiza în afara sistemului pentru următoarele scheme de sprijin cuplat în sectorul
vegetal:

Sprijin cuplat pentru soia


Sprijin cuplat pentru cartof de sămânță
Sprijin cuplat pentru cartofi timpurii, semitimpurii și de vară
Sprijin cuplat pentru tomate pentru industrializare cultivate în câmp – prin răsad/prin sămânță direct
Sprijin cuplat pentru legume cultivate în solarii, doar pentru castraveți în stare proaspătă/pentru
industrializare.

Calculul privind verificarea procentului de sămânță certificată autohtonă utilizată, de minimum 5% din
norma de sămânță la hectar, se realizează de utilizator în afara sistemului pentru următoarele scheme de
sprijin cuplat în sectorul vegetal.

Sprijin cuplat pentru legume cultivate în solarii, doar pentru castraveți în stare proaspătă/pentru
industrializare.
Sprijin cuplat pentru tomate pentru industrializare cultivate în câmp – prin răsad/prin sămânță direct.

Deasemenea, conversia privind numărul de seminţe în grame nu se realizează în sistem. Toate cantităţile
vor fi convertite din grame în kilograme, tot în afara sistemului.

Verificarea în sistemul IACS a realizării producţiei minime anuale comercializarea/utilizarea în scopul


furajării animalelor, depozitarea, după caz la nivelul fiecărei scheme de sprijin cuplat se face pe baza
cantităţilor înscrise în documentele specifice prevăzute pentru aceste scheme de plată, raportate la suprafața
solicitată în cererea unică de plată.

-Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă, în cazul loturilor semincere pentru
care fermierii prezintă factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol
se va face în urma depunerii unei declarații pe propria răspundere a fermierului din care să reiasă
comercializarea a minimum 200 kg sămânță de lucernă certificată/ha către cultivatori de lucernă ale căror
exloatații sunt situate pe teritoriul național, conform termenului final de depunere la APIA a documentelor
specifice sprijinului. Modelul declarației este prevăzut în Anexa nr. 64 la prezenta procedură operațională.

În stabilirea cantităţii minime de 50 tone la castraveţi destinaţi industrializării la legume cultivate în seră,
respectiv 30 tone castraveti destinaţi industrializării la legume cultivate în solar, vor fi luate în calcul acele
documente privind comercializarea care nu au fost respinse ca urmare a verificărilor de mai sus.
Documentele privind comercializarea care nu au intrat în verificările de mai sus,vor fi luate în calcul pentru
stabilirea cantităţii de 50 tone la castraveţi cultivati în sere şi solarii în stare proaspată.

-uz intern-
56
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.57 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Exemple de completare a Fisei de calcul a cantităților minime sămanță ceritificată:  soia, soia lot semincer,
sămânță de cartof, cartofi timpurii, semitimpurii și de vară, tomate pentru industrializare și castraveți pentru
consum și industrializare în solarii, în vederea calculării corecte, a verificării utilizării seminței certificate
prin raportarea cantității de sămânță înscrisă în factura de achizitie a seminței,sau în adeverinţa eliberată de
fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr sau în avizul de
expediţie al seminţei de soia eliberat de deţinătorul soiului de soia către fermier la suprafaţa parcelelor
solicitate, sunt prevazute in Anexa 72 la prezenta prcedura operationala.

În cazul schemei de sprijin cuplat pentru cultura de hamei pentru care fermierii prezintă contracte de livrare
a producţiei către unităţi de procesare pentru scopuri farmaceutice, verificarea acestei categorii de
procesatori se va face de către funcţionarii responsabili cu administrarea cererilor unice de plată, prin
accesarea site-ului web al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi verificarea obiectului de activitate
al procesatorului. În cazul în care procesatorul nu are ca obiect de activitate producţia de mendicamente,
contractul nu se va înregistra în sistemul IACS, iar plata pentru schema de sprijin cuplat pentru cultura de
hamei se va respinge în controlul administrativ.

Accesarea site-ului web al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului se face pe baza de user şi parolă.
Fiecare centru judeţean deţine câte un astfel de cont de utilizator cu acces la aceste site web.

- Verificarea în sistemul IACS a îndeplinirii condiţiilor privind realizarea producţiei minime si


comercializarea/utilizarea în scopul furajarii animalelor proprii /depozitarea, după caz, la nivelul fiecărei
scheme de sprijin cuplat se face pe baza cantităţilor înscrise în documentele specifice prevăzute pentru
aceste scheme de plată raportate la suprafaţa solicitată aferentă schemei de sprijin.

În cazul în care această condiţie de eligibilitate nu este îndeplinită, sistemul generează erori specifice care
pot avea următoarele clasificări: „Respingere schemă” şi „Justificare”. Clasificarea „Justificare” se poate
alege în situaţiile în care cultura/culturile pentru care a fost solicitată schema de sprijin cuplat a/au fost
afectate total sau parţial de un caz de forţă majoră sau circumstaţe excepţionale, definite la cap. XI din OUG
nr. 3/2015, pe care fermierul le-a notificat la APIA în termenul legal.

În situaţiile în care cultura de pe suprafaţa solicitată la plată a fost afectată parţial, fermierul are obligaţia
respectării parţiale a condiţiilor privind realizarea producţiei minime si comercializarea/utilizarea în scopul
furajarii animalelor proprii /depozitarea, după caz, pentru diferenţa de suprafaţă neafectată de aceste
cazuri.Procentul în care suprafaţa culturii solicitatea fost afectată este înscris în procesul verbal de
constatare încheiat de către comisia de constatare a fenomenului, constituită la nivelul primăriei pe raza
căreia este situată suprafaţa agricolă afectată.

Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă,în cazul consumului în ferma
proprie,pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 5 din Ordinul
MADR nr. 619/2015, şi a calculului efectivului mediu furajat din fermă şi a producţiei de lucernă/soia/fân
obţinute pe perioada anului de cerere prevăzute în anexa nr. 31 , întocmită şi semnată de către fermier.

Avand în vedere ca un fermier care cultivă Lucernă poate obţine atât masă verde cât şi fân pe aceeasi
suprafaţa solicitată cu culturi de Lucernă, calculul productivitaţii trebuie realizat cumulat pentru ambele
produse, masă verde şi fân prin convertirea fânului in masa verde (se aduna cantitatea de fân din toate

-uz intern-
57
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.58 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

documentele şi se inmulţeşte cu 4) şi raportarea la suprafaţa solicitată (eligibilă+neeligibilă) a parcelelelor


cu culturi de Lucernă.
Exemple de completare a anexei nr. 31 în vederea calculării corecte a producției de lucernă/soia/fân și
calculul utilizării acesteia pentru mai multe specii de animale și categorii de vârstă ale acestora.

Exemplul 1
Efectiv de animale format din ovine/caprine: UVM = 0,15; consum /cap/zi fân de lucernă = 0,90 kg/zi.
Număr de hectare cultivate cu lucernă = 6 ha.

Anexa Nr. 51 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări

Calculul efectivului mediu furajat din fermă şi producţia de


lucernă/soia/fân/mazăre boabe

Luna/ Efectiv la Total Total Efectiv la Zile Efectiv Efectiv Consum


Perioada începutul intrări ieşiri sfârşitul animale mediu mediu lucernă/s
perioadei (cap.) (cap.) perioadei furajate furajat furajat oia/fân/
(cap.) (cap.)**) (nr.) (cap) (UVM) mazăre
boabe
total pe
UVM
(to)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ianuarie 40 0 0 40 1240 40 6 0,17
Februa- 40 0 0 40 1120 40 6 0,15
rie
Martie 40 0 0 40 1240 40 6 0,17
Aprilie 40 0 0 40 1200 40 6 0,16
Mai 40 0 0 40 1240 40 6 0,17
Iunie 40 0 0 40 1200 40 6 0,16
Iulie 40 0 0 40 1240 40 6 0,17
August 40 0 0 40 1240 40 6 0,17
Septem- 40 0 0 40 1200 40 6 0,16
brie
Octom- 40 0 0 40 1240 40 6 0,17
brie
Noiem- 40 0 0 40 1200 40 6 0,16
brie
Decem- 40 0 0 40 1240 40 6 0,17
brie
Total
perioad 40 0 0 40 14600 40 6 1,98
ă/ an

-uz intern-
58
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.59 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Producţia de lucernă/soia/fân/mazăre boabe şi calculul utilizării acesteia


-
Luna/ Producţia (to)
perioada lucernă/soia/fân/mazăre din care:
boabe realizată (tone)
totală medie pe hectar Livrată Consumată cu Depozitată în vederea livrării/
(to) (to) animalele consumului cu animalele
1 2 3 4 5***) 6
Ianuarie - - - - -
Februarie - - - - -
Martie - - - - -
Aprilie - - - - -
Mai 8 1,34 - 0,17 7,83
Iunie 6 1,00 - 0,16 13,67
Iulie 6 1,00 - 0,17 19,5
August - - - 0,17 19,3
Septembrie 3,55 0,60 - 0,16 22,2
Octombrie - - - 0,17 22,55
Noiembrie - - - 0,16 2,39
Decembrie - - - 0,17 2,22
total
perioadă/ an 23,55 3,94 - 1,33 2,22
***) (col. 5) se calculează prin însumarea consumului de lucernă/soia total pe UVM revăzut la col. 9
din tabelul privind Calculul efectivului mediu furajat din fermă şi producţia de lucernă/soia/fân/mazăre
boabe.

Exemplul 2:

Efectiv de animale format din vaci de lapte: UVM = 1; consum /cap/zi fân/lucernă = 6 kg/zi.
Număr de hectare cultivate cu lucernă = 125 ha.

Anexa Nr. 5 1*)

Calculul efectivului mediu furajat din fermă şi producţia de lucernă/soia/fân/mazăre boabe

Luna/ Efectiv Total Total Efectiv la Zile Efectiv Efectiv Consum


Perioada la intrări ieşiri sfârşitul animale mediu mediu lucernă/
început (cap.) (cap.) perioadei furajate furajat furajat soia/fân
ul (cap.)**) (nr.) (cap) (UVM) /mazăre
perioad boabe
ei total pe
(cap.) UVM

-uz intern-
59
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.60 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

(to)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ianuarie 389 10 17 382 11.950,50 385,50 385,50 71,70
Februarie 382 7 16 373 10.570,00 377,50 377,50 63,42
Martie 373 7 28 352 11.237,50 362,50 362,50 67,43
Aprilie 352 12 0 364 10.740,00 358,00 358,00 64,44
Mai 364 2 13 353 11.113,50 358,50 358,50 66,68
Iunie 353 9 1 361 10.710,00 357,00 357,00 64,26
Iulie 361 46 42 365 11.253,00 363,00 363,00 67,52
August 365 18 49 334 10.834,50 349,50 349,50 65,01
Septembrie 334 65 50 349 10.245,00 341,50 341,50 61,47
Octombrie 349 67 60 356 10.927,50 352,50 352,50 65,57
Noiembrie 356 85 74 367 10.845,00 361,50 361,50 65,07
Decembrie 367 43 43 367 11.377,00 367,00 367,00 68,26
Total
perioadă/ 389 371 393 367 137.970,00 378,00 378,00 790,83
an

  
Producţia de lucernă/soia/fân/mazăre boabe şi calculul utilizării acesteia

Luna/ Producţia lucernă/ soia/fân (to)


perioada realizată (tone) din care:
totală medie pe hectar Livrată Consumată cu Depozitată în vederea livrării/
(to) (to) animalele consumului cu animalele
1 2 3 4 5***) 6
Ianuarie - - - - -
Februarie - - - - -
Martie - - - - -
Aprilie - - - - -
Mai - - - - -
Iunie 188 1,51 - 64,26 123,74
Iulie 144 1,15 - 67,52 200,22
August - - - 65,01 135,21
Septembrie 118 0,94 - 61,47 191,74
Octombrie 24 0,19 - 65,57 150,17
Noiembrie - - - 65,07 85,10
Decembrie - - - 68,26 16,84
Total
perioadă/ an 474 3,79 - 457,16 16,84
***) (col. 5) se calculează prin însumarea consumului de lucernă/soia/mazăre boabe total pe UVM
prevăzut la col. 9 din tabelul privind Calculul efectivului mediu furajat din fermă şi producţia de
lucernă/soia/fân/mazăre boabe.

-uz intern-
60
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.61 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Calculul efectivului mediu furajat din fermă se completează lunar şi anual pe fiecare specie şi categorie de
animale.
Efectivul de animale reprezintă totalitatea animalelor din aceeași specie, rasă, categorie dintr-o exploatație
agricolă.
Efectivul de animale la sfârşitul perioadei reprezintă şi efectivul de animale la începutul lunii/perioadei
următoare.
Zilele animale furajate (Z.A.F.) se determină luând în calcul efectivul inițial, cel intrat și iesit în decursul
perioadei și zilele calendaristice în care animalele au fost furajate.
Zile animale furajate lunar = (col. 2 X nr. zile lună) + (col. 3. X 0,5 X nr. zile lună) - (col. 4 X 0,5 X nr. zile
lună)
Zile animale furajate an/total perioadă = (col. 2 X 365 sau nr. zile perioadă) + (col. 3 X 0,5 X 365 sau nr.
zile perioadă) - (col. 4 X 0,5 X 365 sau nr. zile perioadă)

Efectivul mediu furajat lunar (cap) = (col. 6) ÷ nr. zile lună


Efectivul mediu furajat an/total perioadă (cap) = (col. 6) ÷ 365 zile (sau nr. zile perioadă).
Efectivul mediu furajat lunar (UVM) = col. (7) X coef. de transformare în UVM al categoriei de animale
respective din anexa nr. 5 la Ordinul nr. 619/2015

Consum lucernă/soia/fân/mazăre boabe lunar = (col. 8) X cantitatea de lucernă/soia/mazăre boabe


consumată pe UVM stabilită prin raţie de către fermier X nr. zile lună

Consum lucernă/soia/fân/mazăre boabe an/total perioadă = (col. 8) X cantitatea de lucernă/soia/mazăre


boabe consumată pe UVM stabilită prin raţie de către fermier X 365 zile (sau nr. zile perioadă).

Exemplul3:
Efectiv de animale format din 4 bovine de lapte cu varsta peste 2 ani: UVM = 1; consum /cap/zi
fân/lucernă = 6 kg/zi si 1 bovina cu varsta intre 6 luni si 2 ani: UVMM=0,6;.
Număr de hectare cultivate cu lucernă = 2,63 ha.

Anexa Nr. 5 1*)

Calculul efectivului mediu furajat din fermă


și producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabe*)

Luna/ Efectiv la Total Total Efectiv la Zile Efectiv Efectiv Consum


perioada începutul intrări ieşiri sfârșitul animale mediu mediu lucernă/soi
perioadei (cap.) (cap.) perioadei furajate furajat furajat a/fân/mază
(cap.) (cap.) (nr.) (cap) (UVM) re boabe
**) total pe
UVM
(to)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
decembrie 5 - - 5 155(31zile) 5 4,6 2,138
ianuarie 5 - - 5 155(31zile) 5 4,6 2,138

-uz intern-
61
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.62 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

februarie 5 - - 5 140(28zile) 5 4,6 1.931


martie 5 - - 5 155(31zile) 5 4,6 2,138
aprilie 5 - - 5 120(24zile) 5 4,6 1,655
Total
5 - - 5 725(145) 5 4,6 10,000
perioadă/an

*) Calculul efectivului mediu furajat din fermă se completează lunar și anual pe fiecare specie și categorie de
animale
**) (col.5) efectiv la sfârșitul perioadei reprezintă și efectiv la începutul lunii/perioadei următoare
(col.6) Zile animale furajate lunar = (col.2 X nr. zile lună)+ (col.3. X 0,5 X nr. zile lună) – (col.4 X 0,5 X nr. zile lună)
(col.6) Zile animale furajate an/total perioadă = (col.2 X 365 sau nr.zile perioadă) + (col.3 X 0,5 X 365 sau nr.zile
perioadă) – (col.4 X 0,5 X 365 sau nr.zile perioadă)
(col.7) Efectivul mediu furajat lunar = (col.6)  nr. zile lună
(col.7) Efectivul mediu furajat an /total perioadă = (col.6) 365 zile (sau nr. zile perioadă).
(col. 8) = col. (7) X coef. de transformare în UVM al categoriei de animale respective din anexa nr.5 la Ordinul nr.
619/2015
(col.9) consum lucernă/soia/fân lunar = (col.8) X cantitatea de lucernă/soia consumată pe UVM stabilită prin rație de
către fermier X nr. zile lună
(col.9) consum lucernă/soia/fân an/total perioadă = (col.8) X cantitatea de lucernă/soia consumată pe UVM stabilită
prin rație de către fermier X 365 zile (sau nr. zile perioadă). Cantitatea calculată nu poate depăși cantitatea
maximă/UVM /an prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul nr. 619/2015.

Producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabeși calculul utilizării acesteia


Producția (to) din care:
lucernă/soia/fân/mazăre Consumată Depozitată
Luna/ boabe realizată cu în vederea livrării/
perioada (tone) animalele consumului cu
totală medie pe hectar animalele
(to) (to)
Livrată

1 2 3 4 5***) 6
iunie 5,000 1,901 - 5,000
iulie 5,000 1,901 - 5,000
august -
....... -
decembrie - 2,138
ianuarie - 2,138
februarie - 1,931
martie - 2,138
aprilie - 1,655
Total 10,000 3,802 - 10,000 10,000
perioadă/ an
(col.5***) se calculează prin însumarea consumului de lucernă/soia/mazăre boabe total pe UVM prevăzut la col.9 din tabelul
privind Calculul efectivului mediu furajat din fermă și producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabe

Conducătorul exploataţiei
Semnătura și/sau Ştampila

Cantitatea calculată nu poate depăşi cantitatea maximă/UVM/an prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate,

-uz intern-
62
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.63 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în
agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru
măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

-    Verificarea utilizării seminţei certificate prin raportarea cantităţii de sămânţă utilizată, înscrisă în factura
de achiziţie a seminţei sau în adeverinţa eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul
de producere a sfeclei de zahăr sau în avizul de expediţie al seminţei de soia eliberat de deţinătorul soiului
de soia către fermier, la suprafeţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la
cultura respectivă. Acest rezultat se compară cu cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar, prevăzută
în Anexa 4 in Ordinul MADR nr.619/2015, cu modificările şi competările ulterioare.
În cazul sprijinului cuplat pentru tomate destinate industrializării, spijinului cuplat pentru castraveţi
destinaţi industrializării şi sprijinului cuplat pentru legume cultivate în sere şi solare procentul din sămânţă
certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar.

În cazul sprijinului cuplat pentru cultura de lucernă, pentru parcelele de lucernă declarate de fermieri în
cererea unică de plată pe anul 2015, nu este nevoie să se facă dovada utilizării de sămânţă certificată.
Aceasta este necesară doar pentru suprafeţele de lucernă cu codul 9747 – înființate în anul 2016 și
suprafețele de lucernă cu codurile 9748 și 9749, folosite pentru cultura de lucernă înfiinţate în anul de
cerere 2017.
Factura de achiziţie a seminţelor emisă anul/anii trecuţi, poate fi folosită ca dovadă pentru cultura înfiinţată
în anul 2016 sau în anul 2017.
Ex. Dacă în anul 2015, fermierul a achiziţionat pe bază de factură anul/anii trecuţi, 100 kg sămânţă de
lucernă şi a semănat 3 ha, pe care le-a declarat în cererea de plată în anul 2015, cantitatea minimă de
sămânţă la ha pentru lucernă este de 20 kg/ha, deci a folosit 60 kg şi i-au mai rămas 40 kg. Dacă în cererea
de plată pe anul 2017 fermierul a declarat la codul de lucernă 9748 (înfiinţată în 2017), 2 ha, fermierul este
eligibil (2 ha x 20 kg sămânţă/ha = 40 kg.)
În cazul în care producatorul agricol are şi calitatea de prim procesator, APIA poate analiza pe lângă
documentele aferente fiecarei scheme de sprijin cuplat şi documente de contabilitate primară privind
gestiunea producţiei proprii în calitate de prim procesator, evidenţa cantitaţilor intrate la procesare, obţinute
şi livrate pe piaţă, facturi de livrare.

7. Verificarea în control administrativ a criteriilor de eligibilitate pentru schema Micii fermieri

Art. 27 alin. 1 lit. b din OUG nr. 3/2015, cu modificări şi completări ulterioare, menţoinează că fermierii au
posibilitatea de a opta pentru retragerea din schema pentru Micii Fermierii până la data de 15 iulie 2018,
prin notificare la APIA. – Anexa nr.21.
Ca urmare a depunerii în termen a anexei, sistemul va realiza excluderea din schema Micii Fermieri pentru
fermierii care au fost încadraţi în schemă, prin debifarea solicitării de schema Micii Fermieri din forma
coerentă.

În controlul administrativ se verifică:

-uz intern-
63
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.64 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Accesarea schemei pentru micii fermieri în 2018 se poate face doar prin moştenire
- verificarea anexei 22 Solicitare de includere în schema simplificată pentru micii fermieri ca urmarea
dobândirii prin moştenire a dreptului de intrare în schema se verifică accesarea schemei prin
bifarea solicitarii în formularul de cerere.
- În urma depunerii după termen a solicitării plăţii pentru schema simplificată pentru micii fermieri,
se va genera o eroare de nerespectare a termenului şi cererea va fi respinsă la plată pe schema de
mici fermieri.

8. Verificarea în control administrativ a criteriilor de eligibilitate pentru schema Ajutoare naţionale


tranzitorii (ANT)

1. verificări documentare:
- Completitudinea documentelor specifice ataşate cererii unice de plată. În funcţie de tipul de ajutor
naţional tranzitoriu solicitat la plată, se vor avea în vedere următoarele aspecte:
 contractul încheiat cu un prim procesator – să aibă dată de încheiere, date de identificare ale
părţilor contractante, să conţină semnăturile ambelor părţi contractante.
 În cazul ANT4, contractul să fie înregistrat DAJ. În cazul grupurilor de producători, contractul să
aibă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, dacă contractul este
încheiat de prim-procesator autorizat cu un grup de producători.
 În cazul ANT6, contractul de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr
(CPCLP) să fie conform prevederilor Anexei 1 la Acordul Interprofesional din Ordinul MADR
nr.557/2015 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului
de comercializare și să poarte viza DAJ. În cazul în care contractul nu poartă viza DAJ, funcționarul
responsabil cu administrarea cererii unice de plată nu va opera în sistemul IACS acest contract, iar
plata ANT 6 va fi respinsă;
 procesul verbal prin care se certifică că suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată să fie
înregistrat şi semnat de către reprezentantul desemnat al DAJ – în cazul ANT5;
 autorizaţia de cultivarea cânepei pentru fibră să fie emisă deDAJ-în cazul ANT3;
 declaraţia de livrare a tutunului se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ; dacă fermierul este
membru al unui grup de producători, se vizează şi de grupul în cauză – in cazul ANT4 – tutun.

2. verificări automate în sistemul IACS:


- Existenţa în formularul de cerere unică de plată a bifei de solicitare plată pentru schemele ajutoare
naţionale tranzitorii (ANT);
- Existenta bifei/bifelor pentru documentele specifice ataşate cererii unice de plată, în funcţie de tipul ANT
solicitat, după caz;
- Verificarea datei de depunere pentru documentele specifice fiecărui ANT cu termenele limită de depunere
stabilite conform legislatiei în vigoare. Depăşirea termenului limită de depunere va fi evidenţiată în sistem
prin generarea erorilor specifice, care vor determina respingerea grupului de plată;
- Verificarea datei de încheiere a contractului pentru tutun faţă de termenul limită de încheiere stabilit
conform legislatiei în vigoare. Depăşirea termenului limită de încheiere va fi evidenţiată în sistem prin
generarea unei erori ce va determina respingerea grupului de plată.
-Verificarea prim-procesatorilor autorizaţi/fabricilor de zahăr pentru ANT3, ANT4, ANT6 cu
procesatorii/fabricile de zahăr din nomenclatorul implementat în sistem. Lipsa contractului pentru un

-uz intern-
64
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.65 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

anumit prim-procesator/fabrică de zahăr din nomenclator va genera o eroare de respingere a documentelor


de comercializare pentru prim-procesatorul respectiv și va duce la respingerea plăţii.
VI.2.4. Verificarea suprapunerii parcelelor cu terenurile scoase din circuitul agricol

Suprapunerile parcelelor cu terenurile scoase din circuitul agricol sunt evidenţiate în aplicaţia IPA-Online,
iar în sistemul IACS trebuie preluate cel puţin urmatoarele informaţii:
- RO-ul fermierului implicat în suprapunere,
- Informaţii referitoare la identificarea parcelei implicată în suprapunere, respectiv numărul
parcelei şi al culturii
- Suprafaţa suprapusă cu terenul scos din circuitul agricol.
În baza preluării informaţiilor din IPA referitoare la suprapunerile de parcele cu terenurile scoase din
circuitul agricol, fermierul va fi notificat –Anexa nr 53 - în vederea clarificării situaţiei.
În modulul Control Administrativ vor fi evidenţiate cazurile de suprapuneri de parcele cu terenurile scoase
din circuitul agricol prin generarea unei erori specifice care va avea ca şi clasificări: Pentru a fi
clarificat/Respingere plată parcelă/justificare şi va conţine în descrierea ei şi sursa de identificare a
suprapunerii (IPA sau IACS). În urma clarificărilor cu fermierul, pot rezulta următoarele situaţii:
- din documentele prezentate de fermier se confirmă că terenul a fost scos din circuitul agricol:
- dacă parcela declarată se suprapune în totalitate cu suprafaţa scoasă din circuitul agricol,
eroarea se clasifică Respingere plată parcelă
- dacă parcela declarată se suprapune parţial cu suprafaţa scoasă din circuitul agricol,
funcţionarul responsabil cu administrarea cererii unice de plată va întocmi formular de corecţie S1 pentru
reducerea suprafaţei parcelei cu suprafaţa implicată în suprapunere
- din documentele prezentate de fermier nu se confirmă că terenul a fost scos din circuitul agricol,
eroarea se va clasifica justificare, iar în câmpul de descriere se va completa tipul, numărul şi data
documentului doveditor prezentat de fermier.

Terenurile scoase din circuitul agricol nu sunt eligibile la plățile pe suprafață.


În cazul în care fermierul decide scoaterea din circuitul agricol a unei suprafeţe de teren, are obligaţia de a
notifica APIA privind modificarea cererii unice de plată, prin retragerea acestei suprafeţe,

OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 prevede: “Art. 5 - (2) Se interzice scoaterea
definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor din extravilanul localităţilor.
   (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a
pajiştilor situate în extravilan se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”.

VI.2.5 Controlul administrativ încrucişat

-uz intern-
65
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.66 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Gestionarea cazurilor de supradeclarare a blocurilor fizice şi suprapunere a parcelelor agricole din


aplicaţia IPA-Online în campania 2018

În anul 2018 controalele administrative încrucişate prevăzute la art. 29 din Regulamentul (UE) nr.
809/2014 pentru rezolvarea supradeclarărilor şi a suprapunerilor se efectuează după controlul
administrativ preliminar conform următoarelor etape procedurale:

 Verificări documentare ale dosarului cererii unice de plată:

Conform Ordinului MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări, art. 5 alin. (5):
“(5) În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul
cererii unice de plată, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată verifică
corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţă cu suprafeţele declarate în cererea unică de
plată. În urma verificărilor, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată
notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare
măsuri corective de reducere a suprafeţei declarate.

În scopul respectării prevederilor legale de mai sus, funcţionarii centrelor judeţene/locale APIA se vor
asigura că dosarele cererilor unice pe plată sunt complete din punct de vedere documentar şi în concordanţă
cu legislaţia în vigoare.

Conform prevederilor OUG nr. 3/2015, art. 8, alin. (6):„(6) Documentele din care reiese că hectarele de
teren agricol se află la dispoziţia fermierului şi/sau că acesta deţine efective de animale se stabilesc prin
ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se prezintă la depunerea cererilor unice de plată, în
funcţie de schemele/măsurile/plăţile solicitate.
(7) Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor menţionate la alin. (6) aparţine
fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.”

Conform Ordinului MADR nr. 619/2015, art. 5, alin. (8):


„Suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada
utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile.”.

În cazul în care, până la data de 11 iunie 2018, fermierul nu a prezentat documentele care fac dovada că
terenul eligibil declarat este la dispoziția sa, suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu s-
au depus aceste documentenu sunt eligibile şi sunt respinse în control administrativ în sistemul IACS.

Pentru a se asigura respectarea prevederilor legale de mai sus, dacă din verificarea documentelor
doveditoare ale utilizării terenului prezentate de solicitanţi, rezultă diferenţe de suprafaţă faţă de suprafaţa
solicitată, se va proceda astfel:
- pentru suprafeţele solicitate pentru care nu există documente doveditoare ale utilizării se va întocmi
formularul de corecţie S1, pentru suprafeţele nedeclarate şi nejustificate de solicitanţi prin procedura de
verificare a nedeclarării, se va întocmi formularul S2 (mai puţin în cazurile prevăzute de art. 8 alin. (1) lit.
f) din OUG nr. 3/2015, cu modificări şi completări: “Fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață
de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiția ca suprafața însumată a acestor

-uz intern-
66
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.67 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

parcele să nu depășească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată
directă bazată pe suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele agricole dacă suprafața totală nu
depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziție parcele agricole și, la
cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, astfel
cum este prevăzut în  titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din 17 decembrie 2013, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole pentru care nu depun
cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație este necesară pentru obținerea unui alt tip
de ajutor sau sprijin”).

Având în vedere necesitatea corelării datelor din dosarul cererii unice de plată cu datele din aplicaţia IPA-
Online, parcelele devenite neeligibile din lipsa documentelor doveditoare care fac dovada că terenul eligibil
declarat este la dispoziția fermierului se vor sterge din aplicaţia IPA-Online, iar în sistemul IACS vor avea
suprafaţa 0.

În situaţia în care cererea unică de plată devine neeligibilă din punct de vedere al suprafeţei minime a
exploataţiei, inclusiv ca urmare a lipsei documentelor care fac dovada că terenul eligibil declarat este la
dispoziția fermieruluipentru o parte a parcelelor declarate, parcelele pentru care fermierul dovedeşte că
terenul eligibil declarat este la dispoziția sanu se vor sterge din aplicaţia IPA-Online, acestea rămân
digitizate şi vor participa la controalele încrucişate pentru supradeclarare şi suprapunere.

Verificările documentare vor avea în vedere urmatoarele elemente:


a) verificarea completitudinii documentare a cererii unice de plată şi a formularelor de modificare a cererii;
b) documentele doveditoare ale utilizării terenului trebuie să îndeplinească cerinţele legale conform
prevederilor art. 5, 6, 61, 7 şi 71 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare.
b.1) Verificarea documentelor privind utilizarea pajiştilor comunale şi a terenurilor agricole aparținând
administraţiei publice locale:
Unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe şi judeţe), prin autorităţile publice locale, încheie
contracte cu fermierii numai în condiţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prin licitaţie publică, iar întocmirea acestora se face conform
prevederilor Ordinului comun nr. 2051/407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi
închiriere a suprafeţelor agricole aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al
municipiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Suprafeţele agricole aparţinând administraţiei publice locale pot face doar obiectul contractelor de
concesiune/închiriere.

Având în vedere prevederile:


- art. 8 alin. (7) din O.U.G. nr. 3/2015, “Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor
menţionate la alin. (6) aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după
caz” precum şi
- art. 58 alin. (2) din Regulamentul 1306/2013, “(2) Statele membre instituie sisteme de gestionare şi
control eficiente pentru a asigura respectarea legislaţiei care reglementează schemele de sprijin din partea
Uniunii, în vederea minimizării riscului ca Uniunea să sufere prejudicii financiare.”, în cazul în care
funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice constată situaţii în care contractele încheiate
între fermieri şi autorităţi publice locale nu sunt contracte de concesiune sau de închiriere, conform legii,
Centrul Local/Judeţean APIA solicită în scris autorităţii publice locale contractante confirmarea îndeplinirii

-uz intern-
67
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.68 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

condiţiilor legale privind contractul/contractele în cauză. De asemenea, în solicitarea scrisă, APIA va


învedera autorităţii publice locale faptul că solicitarea a fost făcută pentru ca APIA să se asigure asupra
legalităţii contractelor în vederea stabilirii eligibilităţii cererii unice de plată a solicitantului, menţionându-
se expres în solicitare prevederile art. 8 alin. (7) din O.U.G. nr. 3/2015, referitoare la răspunderea exclusivă
a autorităţii contractante asupra documentelor emise sau vizate de către aceasta.

În cazul în care, în urma clarificărilor primite de la autoritatea publică contractantă, funcţionarul APIA
responsabil cu administrarea cererii unice de plată constată nerespectarea legislaţiei privind atribuirea
terenurilor agricole aparţinând administraţiei publice locale, acesta are obligaţia de a aduce imediat la
cunoştinţă această situaţie, în scris, Directorului executiv al centrului judeţean. Totodată, sesizarea centrului
judeţean va fi adusă şi la cunoştinţa Direcţiei Antifraudă, Control Intern din cadrul APIA Central.

c) toate documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziția fermierului, prevăzute la
art. 5 alin.(2) din Ordinul MADR nr. 619/2015, modificat şi completat, trebuie să fie încheiate înainte de
depunerea cererii unice de plată şi/sau a modificării acesteia şi trebuie să fie valabile la data depunerii
cererii şi/sau a modificării acesteia în conformitate cu prevederile art. 8 alin.(1) litera n) din OUG nr.
3/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care documentele sau o parte dintre acestea nu
sunt încheiate înainte de depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor acesteia, suprafeţele declarate
în cererile unice de plată aferente documentelor doveditoare încheiate după data depunerii cererii sunt
neeligibile.  
d) verificarea concordanţei între suprafaţa declarată în cererea unică de plată 2018 (inclusiv în formularele
de modificare ale acesteia) şi suprafaţa agricolă din documentele doveditoare ale utilizării terenului
prevăzute la art. 5, 6, 61, 7 şi 71 din Ordinul MADR nr. 619/2015: Se verifică dacă suprafaţa totală
declarată în cererea unică de plată corespunde suprafeţei totale din adeverinţa eliberată pe baza înscrierilor
din Registrul agricol.
În baza prevederilor art. 5 alin.(5) din OMADR nr. 619/2015, funcţionarul APIA responsabil cu
administrarea cererii unice de plată poate notifica fermierul pentru a-i solicita clarificări asupra diferenţelor
constatate în documentele doveditoare prezentate la depunerea cererii unice de plată.
În cazul în care, pe baza verificărilor de mai sus, se constată diferenţe între suprafeţele parcelelor declarate
în cererea unică de plată (inclusiv în formularele de modificare ale acesteia) şi datele înscrise în
documentele doveditoare prevăzute la art. 5, 6, 61, 7 şi 71 din Ordinul MADR nr. 619/2015, funcţionarul
responsabil cu administrarea cererii unice de plată va proceda la întocmirea formularelor de corecţie S1 sau
S2, după caz.
Aceste verificări se efectuează înainte de rezolvarea suprapunerilor de parcele/supradeclarărilor de blocuri
fizice.

În cazul în care funcţionarul responsabil cu administrarea cererii unice de plată are nevoie de clarificări
suplimentare cu privire la neconcordanţa între datele înscrise de fermier în cererea unică de plată (inclusiv
în formularele de modificare ale acesteia) şi datele înscrise în adeverinţa eliberată pe baza înscrierilor din
Registrul Agricol, prin notificare, responsabilul cu administrarea cererii va solicita primăriei copia
conformă cu originalul a paginilor din Registrul Agricol pe baza căruia a fost eliberată adeverinţa.

f) cazurile de nedeclarare a suprafeţelor în cererea unică de plată rezultate în urma verificării comparative a
cererii unice de plată cu documentele doveditoare ale utilizării terenului se instrumentează atât la depunerea
cererii de plată cât şi la rezolvarea situaţiilor de supradeclarare a blocurilor fizice, conform procedurii

-uz intern-
68
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.69 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

privind nedeclararea din Procedura operațională privind primirea cererilor unice de plată 2018 (mai puţin în
cazurile prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 3/2015, cu modificări şi completări: “Fermierii care
dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu
condiția ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar. De asemenea, fermierii care
nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele
agricole dacă suprafața totală nu depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la
dispoziție parcele agricole și, la cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă la
schema pentru micii fermieri, astfel cum este prevăzut în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, nu au obligația de a-și declara parcelele
agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație este
necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin”).

l) pentru proprietarii de pajiște permanentă, persoana fizică/juridică, care nu dețin animale, se vor
verifica documentele privind depozitarea/valorificarea fânului (declarațiile privind depozitarea fânului
si/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/documentele contabile de
gestiune), depuse până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

m) pentru Forma asociativă de proprietate, care nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha cu
animalele membrilor, se vor verifica existenţa la dosar a facturilor pentru valorificarea fânului, documentele
contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute, centralizatorul
repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor,
până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent

n) modificările cererii (M1, M2, M3, M4) trebuie însoţite de documente care fac dovada că terenul eligibil
declarat este la dispoziția fermierului la data modificării cererii, conform art. 5 alin. (2) din Ordinul MADR
nr. 619/2015, iar în aceste formulare trebuie trecut clar motivul modificării (ex: încheiere de noi contracte
de arendă, reziliere de contracte, contracte de vânzare-cumparare, certificat de moştenitor, schimbare
cultură), se menţionează, după caz, numărul documentului doveditor şi data încheierii. Formularele de
modificare/adăugare de suprafaţă (M1- dacă se referă la modificarea suprafeţelor şi M2) trebuie însoţite de
documente doveditoare ale utilizării terenului prevăzute la art. 5, iar în cazul suprafeţelor de pajişti
permanente, trebuie însoţite și de documentele doveditoare de la art. 6, 61 ,7 şi 71 din Ordinul MADR nr.
619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care, până la data de 11iunie 2018, fermierul nu a prezentat documentele prevăzute la art. 5, 6,
61, 7 şi 71 din Ordinul MADR nr. 619/2015, suprafeţele pentru care nu s-au depus aceste documente nu sunt
eligibile la plată și sunt respinse la plată în IACS.

Pentru clarificarea aspectelor juridice referitoare la gestionarea cererilor unice de plată (hotărâri/sentinţe
judecătoreşti, etc., prezentate ca documente doveditoare ale utilizării) se consultă, dacă este cazul,
compartimentul juridic al centrului judeţean APIA şi/sau Direcţia Juridică din cadrul APIA central.

 Verificări preliminare controlului administrativ încrucişat

-uz intern-
69
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.70 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

1. Se verifică dacă au fost întocmite Anexa 17_a şi Anexa 17_b din Procedura operaţională privind
primirea cererilor unice de plata în anul 2018pentru fermierii din blocurile fizice implicate în
supradeclarare, modul de soluţionare al acestora şi dacă blocul fizic actualizat, în urma verificărilor în teren
şi a validării rezultatelor verificărilor, a fost trecut în stratul de referinţă 2018. În cazul în care blocul fizic
nu a fost trecut în stratul de referinţă, se va solicita trecerea acestuia în stratul de referinţă, înainte de a se
rezolva supradeclararea/suprapunerea.

Cazurile de supradeclarare rezultate în urma actualizării blocurilor fizice pe imagini noi se vor trata
conform prevederilor cap. 13. 6. din Procedura operationala privind întreţinerea şi actualizarea
Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS), Ediția II.

2. Se actualizează parcelele în IPA-Online pe baza formularelor de modificare depuse de fermieri după


închiderea declaraţiei de suprafaţă 2018, în stratul utilizat pentru controalele administrative 2018şi
pregătitor pentru 2019, astfel:
- se actualizează parcelele digitizate în aplicaţia IPA-Online la depunerea cererii unice de plată, care au
devenit neeligibile prin verificările documentare de eligibilitate, prevăzute la cap. I din prezentele
instrucţiuni şi care sunt cuprinse în formularele S1 întocmite în acest sens.
- se verifică dacă pentru parcelele modificate prin formularele M1, M2, M3 există documentele doveditoare
privind utilizarea terenului agricol. În cazul în care există parcele sau părţi ale acestora pentru care
fermierul nu a prezentat documente doveditoare, cu excepţia reducerilor de suprafeţe, nu se vor efectua
modificări ale acestora în aplicaţia IPA-Online. Aceste suprafeţe vor fi incluse în formularele S1,
completate în urma verificărilor documentare. Formularele S1 se înregistrează în Registratura IACS
(Registrul electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.
- toate formularele de corecţie S1 rezultate în urma respingerii suprafeţelor din formularele de modificare,
pentru care fermierii nu au prezentat documente doveditoare privind utilizarea terenului, se înregistrează în
Registratura IACS (Registrul electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în
sistemul IACS.

Prevederile mai sus menţionate se aplică formularelor de modificare M1, M2, M3 depuse de fermieri din
propria iniţiativă.
Pentru formularele de modificare depuse ca urmare a notificarilor trimise de APIA în etapa de controlul
administrativ preliminar se aplică prevederile din Instrucţiunile pentru control administrativ preliminar
2018.

 Pregătirea acţiunii de rezolvare a supradeclarărilor/suprapunerilor

1. Programarea întâlnirilor cu fermierii – se realizează de către centrul APIA pe raza căruia se află
blocul fizic supradeclarat/ în care există suprapuneri ale parcelelor declarate. Pentru fermierii care au depus
cereri de plată la alte centre APIA, se comunică acestor centre programarea fermierilor, pentru pregătirea
notificărilor.
2. Redactarea şi transmiterea notificărilor – se realizează de către centrele APIA unde a fost depusă
cererea unică de plată.
3. Comunicarea şi transmiterea între centrele APIA a documentelor necesare la întâlnirea cu fermierii.
La constatarea situaţiilor în care blocurile fizice sunt supradeclarate şi/sau cu parcele suprapuse se vor
transmite Solicitări de clarificare către fermierii implicaţi în supradeclararea BF/suprapunerea parcelelor

-uz intern-
70
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.71 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

din BF conform modelului din Anexa nr. 38. Solicitările de clarificare se completează de către funcţionarii
centrelor judeţene/locale APIA şi se transmit de către centrul judeţean/local APIA unde este depusă cererea
unică de plată.
Convocarea fermierilor dintr-un bloc fizic supradeclarat şi/sau cu parcele suprapuse se va face în mod
obligatoriu în aceeaşi zi, la aceeaşi oră şi în aceeaşi locaţie.

Solicitarea de clarificare este completată electronic “Mail merge”, se tipăreşte şi este înregistrată în
Registrul manual de intrări-ieşiri 2018. Se semnează cu numele în clar, de către funcţionarul public
responsabil cu administrarea cererii unice de plată, de către Directorul executiv adjunct şi de către Şeful
Serviciului Autorizare Plăţi (la nivelul centrelor judeţene), respectiv de către Şeful Centrului Local (la
nivelul centrelor locale), se ştampilează cu ştampila centrului local/judeţean şi se datează.

Transmiterea Solicitării de clarificare la fermier se poate realiza prin următoarele mijloace:


- prin poştă cu confirmare de primire, aceasta ataşându-se copiei Solicitării de clarificare ce rămâne la
dosarul cererii unice de plată, sau
- prin deplasarea funcţionarilor APIA la domiciliul fermierului în cauză pentru înmânarea Solicitărilor de
clarificare. Confirmarea de primire a acesteia se concretizează în textul ,,Am primit”, numele şi prenumele
în clar, seria şi nr. de buletin, semnătura fermierului şi datarea pe exemplarul care rămâne la dosar, sau
- prin notificarea publică a fermierilor prin afişarea tabelelor cu fermierii implicaţi în
supradeclarări/suprapuneri la sediul primăriei UAT-ului pe raza căruia este situat blocul fizic. Tabelul afişat
va conţine obligatoriu data, ora şi locaţia unde va avea loc clarificarea cu fermierii. Confirmarea de primire
a Solicitării se concretizează în textul ,,Am primit”, numele şi prenumele în clar, seria şi nr. de buletin,
semnătura fermierului şi datarea pe exemplarul care rămâne la dosar.
Un exemplar din Solicitarea de clarificare se transmite fermierului, iar unul rămâne la dosarul cererii. În
cazul în care Solicitarea de clarificare se întoarce la centrul APIA fără confirmarea de primire, aceasta este
retransmisă o singură dată.

Fermierilor care nu se prezintă la data fixată, dar transmit în termenul stabilit în notificare, prin poştă,
Declaraţia de menţinere/retragere a suprafeţei iniţiale, semnată şi datată, li se vor lua în considerare, la
rezolvarea cazului de supradeclarare/suprapunere, documentele aflate la dosarul cererii.

Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el (împuternicirea autentificată/legalizată notarial


a persoanei fizice sau delegaţia de reprezentare a persoanei juridice trebuie prezentată la APIA pentru a fi
inclusă la dosarul cererii unice de plată) se poate prezenta la clarificări. Împuternicitul înlocuieşte titularul
doar în scopul pentru care a fost emisă împuternicirea. Pentru evitarea oricaror inconveniente ulterioare
legate de identitatea fermierului sau a împuternicitului legal al acestuia, funcţionarul responsabil cu
clarificarea cazurilor de supradeclarare se va asigura de identitatea fermierilor care se prezintă la clarificări.

Pentru soluţionarea cazurilor de supradeclarare fermierul completează şi semnează formularul S1 -


Corectare. Numai în caz de neprezentare a fermierului în termen sau de refuz de completare şi semnare de
către fermier sau când fermierul este singur în blocul fizic supradeclarat, formularul S1-Corectare se
completează de către funcţionarul APIA. Dacă fermierul refuză completarea formularului de corectare S1
se va consemna refuzul fermierului pe formularul S1-corectare. Formularele S1 se înregistrează în
Registratura IACS (Registrul electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în
sistemul IACS.

-uz intern-
71
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.72 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

În situaţia în care formularul de corectare S1 este completat de către funcţionarul APIA în lipsa fermierului,
acesta i se va trimite fermierului pentru a lua la cunoştinţă.

 Gestionarea cazurilor de supradeclarare a blocurilor fizice si suprapunere a parcelelor


agricole campania 2018

Rezolvarea supradeclarărilor blocurilor fizice şi suprapunerilor de parcele agricole se realizează la sediul


centrelor APIA sau în alte locaţii stabilite şi comunicate în solicitările de clarificare transmise fermierilor
(primării/alte locaţii) din UAT-ul pe raza căruia se află blocul fizic cu supradeclarări sau cu parcele agricole
suprapuse.

La întalnirea cu fermierii se comunică acestora faptul că supradeclararea blocurilor fizice a rezultat în urma
controlului încrucişat între suprafaţa parcelelor declarate în cerere, inclusiv în formularele de modificare pe
de o parte şi baza de date LPIS pe de altă parte.

În cazul în care în blocul fizic supradeclarat/cu suprapuneri de parcele sunt implicate şi parcele ale
fermierilor selectaţi la control şi dacă la întâlnirea cu fermierii se constată că supradeclararea provine din
identificarea eronată a acestora, se va opera formularul S1-corectare cu noile informaţii aduse de fermier.
Operarea formularului S1 pentru dosarele care au fost selectate la control se va putea realiza doar de
funcţionarii APIA care au rolul de: modificare_caz_osc. Formularele S1 se înregistrează în Registratura
IACS (Registrul electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.

Dacă raportul de control a fost generat, nu se vor mai efectua modificări asupra cererii, ci se va aştepta
rezultatul controlului. Dacă în urma controalelor pe teren apar noi cazuri de supradeclarare/suprapunere a
parcelelor agricole, acestea trebuie rezolvate până la data începerii plăților.

Pentru fermierii selectaţi la controlul pe teren, decizia privind rezolvarea supradeclarărilor de blocuri
fizice/suprapunerilor de parcele agricole se va lua numai dupa finalizarea controlului pe teren.

În perioada de rezolvare a supradeclarărilor de blocuri fizice/suprapunerilor de parcele, dacă funcţionarul


APIA care instrumentează cererea unică de plată are indicii privind faptul că pe parcela implicată în
suprapunere fermierul nu desfăşoară activitate agricolă (aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din O.U.G.
nr. 3/2015) sau dacă la rezolvarea supradeclararărilor/suprapunerilor fermierul declară altă cultură care face
parte din alt grup de plată, va solicita fermierului documente doveditoare privind înfiinţarea/ recoltarea
culturii declarate/modificate (procese verbale de recepţie a lucrărilor, bonuri de consum, fişe de magazie,
acte de predare a producţiei, procese verbale de calamitati,etc.) din care să rezulte existenţa culturii şi, în
consecinţă, utilizarea terenului (Anexa nr. 38A). În plus, funcţionarul poate solicita Serviciului Control pe
Teren efectuarea unei vizite rapide la faţa locului pentru verificarea desfăşurării activităţii agricole şi pentru
confirmarea culturii pentru care fermierul a prezentat documente doveditoare.

Cu ocazia vizitei în teren se completează un raport preliminar de control. Dacă în raportul preliminar se
constată nereguli privind cultura, suprafaţa, utilizarea, respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a

-uz intern-
72
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.73 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

condiţiilor specifice măsurilor de agromediu sau a condiţiilor minime, Serviciul Control pe Teren va
solicita selecţia manuală a fermei la control, pentru preluarea rezultatelor controlului în aplicaţia IACS.

1. Reducerea proporţională
Regulamentul (UE) nr. 809/2014 prevede la art. 29, alin. (3):
“(3) Dacă o parcelă de referinţă face obiectul unei cereri de ajutor şi/sau de plată depuse de doi sau mai
mulţi beneficiari în cadrul aceleiaşi scheme de ajutoare sau al aceleiaşi măsuri de sprijin şi dacă parcelele
agricole declarate sunt spaţial suprapuse sau dacă suprafaţa totală declarată este mai mare decât
suprafaţa maximă eligibilă determinată în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) literele (a) şi (b) din
Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, iar diferenţa se încadrează în toleranţa de măsurare definită în
conformitate cu articolul 38 din prezentul regulament în ceea ce priveşte respectiva parcelă de referinţă,
statele membre pot prevedea o reducere proporţională a suprafeţelor în cauză, cu excepţia cazului în care
un beneficiar demonstrează că unul dintre ceilalţi beneficiari în cauză şi-a supradeclarat suprafeţele în
detrimentul primului beneficiar.”

Conform art. 9 din Ordin MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare:
„Art. 9 - (1) În situaţia în care, în cadrul aceleiaşi scheme de sprijin pe suprafaţă, un bloc fizic face
obiectul cererilor unice de plată a doi sau mai mulţi fermieri, în cazul în care suprafaţa totală declarată
este mai mare decât suprafaţa agricolă din sistemul de referinţă - LPIS, cu o diferenţă de maximum 1
hectar, APIA poate aplica o reducere proporţională a suprafeţelor din acel bloc fizic, în temeiul art. 29
alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.
   (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), APIA notifică fermierii privitor la aplicarea unei reduceri
proporţionale pentru supradeclararea blocului fizic. Notificarea poate fi contestată numai în scris de
fermieri în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii, având la bază actele doveditoare prezentate la
APIA la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor acesteia, privind utilizarea suprafeţei
declarate.”

Aplicarea reducerii proporţionale se face în sistemul IACS fără convocarea fermierilor.


Se va aplica clasificarea “reducerea proportionala” la generarea erorii CROSS_0001, în situaţia în care
sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de mai jos:
- supradeclararea nu depăşeşte 1 ha;
- suprafaţa supradeclarată este mai mică sau egală cu toleranţa blocului fizic;
- niciunul dintre fermierii implicaţi în supradeclarare nu este selectat la controlulul pe teren;
- niciunul dintre fermieri să nu aibă operată în sistem o cerere de corectare S1 şi/sau S2 care să
afecteze suprafeţele parcelelor implicate în supradeclararea respectivă;
- parcelele de 0,3 ha sau 0,1 ha sau care devin neeligibile în urma reducerii proporţionale nu intră la
reducere proporţională;
- fermelor de 1 ha sau celor care în urma reducerii proporţionale devin neeligibile nu li se aplică
reducerea proporţională.

Sistemul IACS generează documentul de corecţie specific reducerii proportionale (S3), precompletat cu
suprafaţa redusă, pentru fiecare fermier implicat într-o reducere proporţională realizată, care va fi evidenţiat
în tab-urile “documente” şi “istoric”. Odată cu documentul de corecţie (S3) sistemul generează automat
documentul de notificare “notificare S3” pentru fermierul respectiv.

-uz intern-
73
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.74 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Fermierii sunt înştiinţaţi de centrele A.P.I.A. prin notificare (Anexa nr. 49) despre faptul că li s-a aplicat o
reducere pentru supradeclararea blocului fizic şi că pot depune contestaţie în termen de 15 zile lucrătoare de
la data primirii notificării. Soluţionarea contestaţiei se va face pe baza documentelor depuse la dosarul
cererii sau, după caz, pe baza documentelor care au stat la baza eliberării adeverinţei. Un exemplar al
notificării rămâne la dosarul cererii unice de plată. Pe notificare vor fi trecute numărul şi data emiterii din
sistem.
În cazurile în care fermierii notificaţi cu privire la reducerea proporţională aplicată contestă această măsură
pe baza documentelor doveditoare, se va proceda la instrumentarea supradeclarării, conform următoarei
proceduri:

2. În blocul fizic supradeclarat există un singur fermier

Conform art. 10, alin. (1) din Ordin MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare: „Nu se
acordă plăţi directe pentru suprafaţa care depăşeşte suprafaţa maximă eligibilă a blocului fizic”.
Ca urmare, dacă fermierul a solicitat o suprafaţă mai mare decât suprafaţa blocului fizic, acestuia nu i se
mai trimite Solicitarea de clarificare, funcţionarul APIA completează direct formularul S1-Corectare cu
suprafaţa netă a blocului fizic din LPIS. Daca fermierul a completat şi semnat Anexa 17_b generată din
aplicaţia IPA-Online, se va soluţiona întâi aceasta şi, dacă este cazul, se va actualiza şi trece în referinţă
blocul fizic. După completarea formularului S1- corectare fermierul este înştiinţat cu privire la corecţia
efectuată de APIA (Anexa nr. 40). Formularele S1 se înregistrează în Registratura IACS (Registrul
electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.

Dacă dosarul acestuia a fost selectat la controlul pe teren, operarea formularului S1 se va putea realiza doar
de funcţionarii APIA care au rolul de: modificare_caz_osc. Dacă raportul de control a fost generat nu se vor
mai efectua modificări asupra cererii, ci se va aştepta rezultatul controlului.

Fermierii sunt înştiinţaţi de către centrele A.P.I.A. unde au depus cererile unice de plată, prin notificare,
despre faptul că li s-a aplicat o reducere pentru supradeclararea blocului fizic, iar aceştia pot depune
contestaţie în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării și pot să prezinte la APIA
documentele doveditoare ale utilizării terenului.

3. Într-un bloc fizic supradeclarat au depus cerere de plată doi sau mai mulţi fermieri –
cazuri de litigiu

Art. 8, alin. (8) OUG nr. 3/2015 prevede:


„(8) Nu se acordă plăţi directe niciunuia dintre solicitanţi, în cazurile în care se constată că terenul sau
efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi. La constatarea acestei situaţii,
în cursul controalelor administrative încrucişate, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica
solicitanţii, care au obligaţia să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile
calendaristice de la primirea notificării, suprafaţa de teren sau efectivele de animale supradeclarate nu
sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în
instanţă judecătorească.”

-uz intern-
74
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.75 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Conform Ordinului MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări, art. 5, alin. (5) 1:“(51) Fără a aduce
atingere art. 11 alin. (22) - (24), în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) din ordonanţă, în cursul
controalelor administrative, în situaţia în care se constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai
mulţi solicitanţi, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanţii, care au obligaţia să
rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea
notificării, suprafaţa de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu
excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în instanţă judecătorească.”

Conform prevederilor legale menţionate, fermierii trebuie să se prezinte la Centrele APIA la întâlnirea de
clarificare chiar dacă documentele doveditoare ale utilizării terenului există la dosarul cererii unice de plată.

Convocarea fermierilor dintr-un bloc fizic supradeclarat şi/sau cu parcele suprapuse se va face în mod
obligatoriu în aceeaşi zi, la aceeaşi oră şi în aceeaşi locaţie, conform Solicitarii de clarificare pentru
solutionarea supradeclarării blocului fizic.

După clarificări cu fermierii, din analiza cazului de supradeclarare a blocului fizic şi a documentelor
doveditoare ale utilizării terenului de către responsabilul APIA, se pot întâlni următoarele situaţii:

3.1. Pentru cazul în care întreaga suprafaţă a unui bloc fizic este declarată de către fiecare dintre fermieri,
se va completa pentru fiecare fermier aflat în acest caz, pentru parcela implicată în supradeclarare,
formularul S1-Corectare, de către funcţionarul APIA responsabil cu soluţionarea supradeclarării.
Formularul S1 va avea înscrisă în câmpul „După” suprafaţa 0 (zero) pentru parcela/parcelele
respectivă(e) în litigiu şi implicată(e) în supradeclararea blocului. Formularele S1 se înregistrează în
Registratura IACS (Registrul electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în
sistemul IACS.

3.2. Dacă în blocul fizic una sau mai multe parcele agricole au fost declarate de către doi/mai mulţi fermieri
şi parcelele se suprapun parţial, iar toţi fermierii prezintă acte doveditoare şi nu se poate constata care
fermier este responsabil de producerea supradeclarării (suprapusă parţial), funcţionarul APIA responsabil
cu soluţionarea supradeclarării completează pentru fiecare fermier aflat în litigiu formularul S1. Astfel, în
câmpul „După” din S1 se înscrie diferenţa rezultată din scăderea suprafeţei aflată în litigiu din
suprafaţa declarată a parcelei. Formularele S1se înregistrează în Registratura IACS (Registrul electronic),
se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.
În cazul în care fermierii prezintă acte doveditoare, iar funcţionarul APIA desemnat nu poate decide care
fermier este responsabil de producerea supradeclarării, acesta va încheia un Proces verbal de constatare a
litigiului (număr de exemplare pentru câţi fermieri sunt implicaţi în litigiu şi un exemplar pentru APIA) şi
va consemna refuzul solicitanţilor în cauză (refuzul trebuie să fie motivat prin documentele doveditoare
prezentate de fermieri, care vor fi păstrate în copie conform cu originalul, la dosarul cererilor unice de
plată). În procesul verbal, fermierii sunt atenţionaţi/înştiinţaţi de consecinţele refuzului de a rezolva
conflictul de supradeclarare. Se au în vedere prevederile procedurale în cazurile de reidentificare a
parcelelor agricole de la punctul 3.5.

3.3. Pentru situaţiile în care fermierii nu se prezintă pentru rezolvarea supradeclarărilor blocurilor
fizice/suprapunerilor parcelelor agricole:

-uz intern-
75
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.76 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- Neprezentarea fermierului pentru rezolvarea supradeclarărilor blocurilor fizice,


neprezentarea/netransmiterea documentelor solicitate de APIA în maxim 10 zile lucrătoare de prelungire
permise şi/sau lipsa documentelor doveditoare de la dosarul cererii unice de plată determină sancţionarea
fermierului prin reducerea suprafeţei parcelei la 0 ha. În aceste situaţii, este necesar să existe la dosarul
cererii unice de plată confirmarea de primire a Solicitării de clarificare. Formularele S1 se înregistrează în
Registratura IACS (Registrul electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în
sistemul IACS.

Supradeclarările sunt evidenţiate în raportul ” Blocuri supradeclarate IPA(2018)”. Acesta se regăseşte la


adresa http://10.0.100.32/lpis_blocks/ipa_overdeclared_2018_actualizat/csv.html. Acest raport se
actualizează după ora 24,00 în fiecare zi. Datele sunt complete dacă sunt operate toate modificările realizate
în IACS și în IPA-Online. Acest raport poate fi utilizat numai până la introducerea rezultatelor controalelor
pe teren, după care se vor utiliza rapoartele din aplicatia IACS, din sectiunea ”Control incrucisat”.
Situația blocurilor supradeclarate se va transmite si printr-un fisier centralizator de către Directia IT - LPIS.

3.4. Rezolvarea suprapunerilor de parcelele

Situaţia parcelelor suprapuse se găseşte în aplicaţia IPA-Online la adresa


http://10.0.100.32/lpis_blocks/ipa_overlapping_2018_actualizat/csv.html şi poate fi accesată de către şefii
serviciilor Autorizare Plăţi din cadrul fiecărui centru judeţean cu user şi parolă. Raportul se va transmite si
centrelor locale din subordinea centrului judetean. Acest raport se actualizează după ora 24,00 în fiecare zi.
Cazurile de parcele suprapuse pe suprafeţe mici, care pot fi clasificate ca erori de digitizare (suprapuneri pe
colţuri de parcele, parcele translatate, parcele cu suprafaţa digitizată mai mare decât suprafaţa declarată,
etc.) pot fi rezolvate la sediile APIA, fără prezenţa fermierilor implicaţi. În aceste situaţii, nu trebuie ca
suprafaţa rezultată a parcelei corectate să scadă sub suprafaţa declarată. Daca vor fi constatate situaţii în
care suprafaţa rezultată a parcelei digitizate este mai mică decât suprafaţa declarată, este necesară
convocarea la teren a fermierului pentru clarificări.

Parcelele digitizate al căror contur depăşeşte limita blocului fizic


Situaţia parcelelor digitizate al căror contur depăşeşte limita blocului fizic se găseşte în aplicaţia IPA-
Online la adresahttp://10.0.100.32/lpis_blocks/ipa_area_not_in_block_2018_actualizat/csv.html şi poate fi
accesată de către şefii serviciilor SAP din cadrul fiecărui centru judeţean cu user şi parolă. Raportul se va
transmite si centrelor locale din subordinea centrului judetean. Datele se actualizează după ora 24,00 în
fiecare zi.

Atenţie! Nerezolvarea cazurilor de suprapuneri de parcele digitizate nu permite activarea butonului


“Aprobă caz” în control administrativ.

Suprafeţele parcelelor agricole declarate de fermieri sau identificate în urma controalelor pe teren care
depășesc limita blocului fizic cu mai puțin de 50 metri pătraţi nu vor fi afişate în rapoartele de verificare şi
nu vor fi penalizate deoarece acestea nu contribuie la suprafața în hectare cu două zecimale
declarată/determinată în urma controalelor. De asemenea, pentru suprafețele suprapuse între două sau mai
multe parcele agricole, nu se vor aplica penalități dacă acestea sunt mai mici de 50 metri pătrați. Acestea
nu vor fi afișate în rapoartele aferente.

-uz intern-
76
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.77 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Documentele doveditoare ale utilizării terenului prezentate de către fermieri, formularele S1-Corectare
2018sunt înregistrate de către funcţionarii centrului local/judeţean APIA care gestionează UAT-ul pe raza
căruia este arondat blocul fizic supradeclarat/cu suprapuneri de parcele, în Registrul manual de intrări-
ieşiri 2018.

Dacă cererea de plată s-a depus la un centru local/judeţean care nu are arondat blocul fizic analizat, actele
menţionate anterior sunt obligatoriu transmise Centrului local/judeţean APIA unde se găseşte dosarul
cererii unice de plată, formularele S1 se înregistrează în Registratura IACS (Registrul electronic), se
operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.Digitizarea parcelelor agricole se
face în IPA-Online.
Centrul local/judeţean APIA care primeşte de la centrul APIA unde a avut loc întâlnirea cu fermierii
documentele mai sus precizate înregistrează toate aceste acte, de asemenea, în Registrul manual de intrări-
ieşiri2018.

Concomitent cu rezolvarea situaţiilor de supradeclarare a blocurilor fizice/suprapuneri parcele, la întâlnirile


cu fermierii funcţionarii APIA trebuie să clarifice situaţiile de nedeclarare a suprafeţelor agricole utilizate.

După declanşarea conflictului de suprapunere/supradeclarare după primirea de la APIA central a situaţiei cu


suprapuneri de parcele/supradeclarări de blocuri fizice, nu se mai acceptă formulare M3 de retragere pentru
parcelele agricole în blocurile fizice supradeclarate.

3.5. Gestionarea cazurilor de reidentificare a parcelelor agricole

Art. 11, alin. (5) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări, prevede: “(5) În cazul în
care în urma tuturor controalelor se constată că parcela nu respectă definiţia de la art. 2 lit. n 1), nu se
acordă plăţi pentru suprafeţele identificate eronat.”

Art.2 litera n1) din Ordinul MADR nr.619/2015, cu modicări și completări, prevede: "identificarea
parcelei/parcelelor agricole utilizate" înseamnă declararea, localizarea și delimitarea în cadrul blocului
fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA.
Pentru identificare se utilizează informațiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor
prin Programul național de cadastru și carte funciară, în situația în care acestea sunt disponibile și
relevante. Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de către alți
fermieri și să nu depășească limita blocului fizic”.

Astfel, la gestionarea supradeclarărilor blocurilor fizice/suprapunerilor de parcele agricole se procedeaza


astfel:
- În cazurile în care reidentificarea parcelei agricole respectă prevederile art. 2 lit. n1 din actul
normativ menţionat, nu este necesară renumerotarea parcelei agricole rezultate în urma procesului de
reidentificare. Se va corecta în IPA-Online amplasamentul parcelei agricole, iar în sistemul IACS în
controlul administrativ, reidentificarea acestor parcele nu va fi sancţionată.
- În cazurile în care reidentificarea parcelei agricole nu respectă prevederile art. 2 lit. n1 din Ordinul
MADR nr. 619/2015 cu modificări şi completări, se procedează astfel:

-uz intern-
77
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.78 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- în situaţia în care parcela agricolă îşi schimbă total amplasamentul (în alt bloc fizic) se renumerotează
parcela agricolă rezultată în urma procesului de reidentificare şi se corectează în IPA-Online
amplasamentul parcelei agricole. Formularul S1 (Anexa nr. 27A) va conţine în coloana nr. 6 din secţiunea
„După” numărul nou al parcelei n+1 (număr nou imediat următor ultimei parcele solicitate) şi în coloana nr.
7 numărul parcelei agricole iniţiale cu preluarea suprafeţei acesteia. Formularele S1 se înregistrează în
Registratura IACS (Registrul electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în
sistemul IACS.
În controlul administrativ, reidentificarea acestor parcele agricole va fi sancţionată prin neacordarea plăţii
pentru suprafaţa identificată eronat de fermier. În situaţiile în care parcelele agricole suprapuse care se
corectează conţin elemente ZIE, la completarea formularului S1 ( Anexa nr. 27A) se procedează conform
exemplelor privind completarea formularului S1 în situaţia în care parcelele agricole supuse corecţiei prin
S1 conţin elemente ZIE (Zone de Interes Ecologic) comunicate. Pentru parcelele care asigură procentul de
zona de interes ecologic se va completa coloana nr. 6 din secţiunea „După” numărul parcelă/cultură iniţială.

Articolul 17, alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, prevede:
„(5) Beneficiarul identifică şi declară fără echivoc suprafaţa fiecărei parcele agricole şi, dacă este cazul,
tipul, dimensiunea şi localizarea zonelor de interes ecologic. În ceea ce priveşte plata pentru ecologizare,
beneficiarul specifică, de asemenea, utilizarea parcelelor agricole declarate.
În acest scop, beneficiarul poate confirma informaţiile furnizate deja în formularul prestabilit. Totuşi, în
cazul în care informaţiile privind suprafaţa, localizarea sau limitele parcelei agricole sau, dacă este cazul,
dimensiunea şi localizarea zonelor de interes ecologic sunt incorecte sau incomplete, beneficiarul
corectează sau modifică formularul prestabilit.
Pe baza corecţiilor sau completărilor efectuate de beneficiari în formularul prestabilit, autoritatea
competentă evaluează dacă este necesară o actualizare a parcelei de referinţă corespunzătoare, având în
vedere articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.”

Având în vedere cadrul legal de mai sus, în timpul gestionării supradeclarărilor blocurilor fizice,
reidentificarea parcelei agricole în alt amplasament din acelasi bloc fizic poate fi considerată eroare
neintentionată, iar fermierul nu va fi sancţionat.

Astfel, în urma actualizării în LPIS a blocurilor fizice, pot rezulta situaţii în care, deşi parcela nu îşi
modifică amplasamentul, este necesară schimbarea numarului de bloc fizic. Aceste cazuri se vor justifica în
controlul administrativ ca „actualizare LPIS”. Pentru aceste cazuri se va opera formularul S1 cu parcelă
nouă în noul blocul fizic şi în control administrativ se va genera eroarea OSC_0202 pentru care se va alege
clasificarea: „actualizare LPIS”. Aceste situaţii nu sunt erori evidente. Trebuie făcută această diferenţă între
cazurile în care s-a schimbat numarul blocului fizic prin actualizare LPIS şi alte situaţii în care
reidentificarea parcelei agricole se acceptă ca eroare neintenţionată.

NEDECLARAREA SUPRAFEŢELOR

-uz intern-
78
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.79 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Concomitent cu rezolvarea situaţiilor de supradeclarare a blocurilor fizice/suprapuneri parcele, la întâlnirile


cu fermierii funcţionarii APIA trebuie să clarifice situaţiile de nedeclarare a suprafeţelor utilizate.
Potrivit prevederilor art. 8, alin. (1), lit. f) din OUG nr. 3/2015, cu modificări şi completări, pentru a
beneficia de plățile directe fermierii trebui: "să declare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art.
72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013. Fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la
plată pot să nu le declare, cu condiția ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar.
De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață nu au obligația
de a-și declara parcelele agricole dacă suprafața totală nu depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul
indică în cererea sa că are la dispoziție parcele agricole și, la cererea APIA, indică localizarea acestora.
Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, astfel cum este prevăzut în titlul V din
Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, nu
au obligația de a-și declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în
care o astfel de declarație este necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin "
Nedeclararea parcelelor agricole menționate anterior nu se sanţionează.
În conformitate cu art. 16 (nedeclararea tuturor suprafeţelor) din Regulamentul UE nr. 640/2014, dacă
pentru anul în cauză, un fermier nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în
cerere şi suprafaţa totală pe care o exploatează (suma dintre suprafaţa totală declarată şi suprafaţa parcelelor
nedeclarate) este mai mare de 3% din suprafaţa declarată, întreaga sumă pe care fermierul este îndreptăţit să o
primească pentru anul respectiv, este redusă cu până la 3%, în funcţie de gravitatea nedeclarării.
Excepţie sunt cazurile prevăzute la art.8, alin 1, lit f din OUG nr.3/2015 cu modificări şi completări.

Fermierii care nu şi-au declarat toate parcelele agricole pot fi identificaţi:


a - la controalele administrative (inclusiv controlul vizual la depunerea cererii unice de plată);
b - la controlul pe teren.

La controlul pe teren, nedeclararea unei/unor parcele utilizate este evidenţiată prin codul PA1 şi
observaţiile inspectorului de control pe teren. Datele raportului de control se introduc în sistem, după care
baza de date IACS va emite eroare de tip OSC în urma CA încrucişat.

Cazul I:
Dacă se constată diferenţe de suprafaţă între declaraţie şi documentele doveditoare şi nu e cazul de
parcelă/parcele distincte, i se solicităfermierului să completeze, semneze/ştampileze, după caz şi dateze o
Notă privind justificarea nedeclarării desuprafaţă în care motivează diferenţa de suprafaţă cu elemente clare
(ex. prezenţa/excluderea unor zone neeligibile din/în LPIS, cedarea spre folosinţă, etc.).
Funcţionarul ataşează Notei print-screen din LPIS-GIS sau IPA-Onlinecu digitizarea zonelor neeligibile şi
evidenţierea suprafeţelor acestora (canale, păduri, drum, râpă etc.), în urma clarificărilor cu fermierul, care
evidenţiază şi argumentează cele înscrise şi/sau de alte documente suport.
Nota primeşte din partea APIA un număr de înregistrare din Registrul manual de intrări-ieşiri, este
ştampilată cu dataşi este introdusă în dosarul cererii.

Cazul II:

-uz intern-
79
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.80 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Dacă se constată diferenţe de suprafaţă între declaraţie şi documentele doveditoareşi e cazul de


parcelă/parcele distincte, nedeclarate iniţial, funcţionarul APIA responsabil cu primirea cererii completează
formularul S2-Corectare pentru suprafeţe nedeclarate 2018 (Anexa nr. 25) în care sunt evidenţiate
parcela/parcelele nedeclarate şi atributele acestora, identificată/te pe baza ortofotoplanurilor din aplicaţia
IPA-Online. Formularul S2 este ştampilat cu data, înregistrat, operat/verificat în baza de date IACS şi păstrat
la dosarul cererii, iar parcela va fi digitizată de către funcţionarul APIA responsabil de admnistrarea cererii în
aplicaţia IPA-Online.

Parcela nouă/parcelele noi, nedeclarată(e), va/vor avea în formularul S2 şi în baza de date IACS
numărul/numere imediat următor/următoare ultimei parcele declarate de fermier în cererea iniţială. Pentru
calcularea penalităţilor aferente nedeclarării, funcţionarul responsabil alege clasificarea „Nedeclarare” pentru
eroarea din CA OSC_0202.

1. TRATAREA DIFERENŢELOR ÎNTRE SUPRAFEŢELE DETERMINATE/DECLARATE ÎN


CAMPANIA CURENTĂ FAŢĂ DE SUPRAFEŢELE DETERMINATE ÎN CAMPANIA
ANTERIOARA (EFICIENTIZAREA CONTROLULUI ADMINISTRATIV)

Tratarea diferenţelor între suprafeţele determinate/declarate în campania curentă faţă de suprafaţele


determinate în campania anterioară (eficientizare control administrativ), în conformitate cu documentele
doveditoare ale utilizării prezentate de fermieri şi/sau a măsurătorilor efectuate.

În cazul în care în campania curentă, în cadrul unui bloc fizic se constată că s-a depăşit suprafaţa determinată
anterior, funcţionarul APIA analizează/verifică datele din sistem cu cele din dosarul fermierului.

Dacă se constată că datele sunt conforme cu declaraţia de suprafaţă, funcţionarul APIA notifică NUMAI
fermierii care:
- au crescut suprafaţa declarată în cadrul BF faţă de campania anterioară;
- au declarat pentru prima dată parcele noi în acel BF faţă de campania anterioară.

Fermierii aflaţi în una din situaţiile de mai sus trebuie să prezinte documentele doveditoare care dovedesc
utilizarea terenului agricol, conform legislaţiei naţionale pentru suprafaţa declarată în blocul fizic respectiv –
Ordinului M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Fermierii sunt notificaţi să
prezinte documentele de mai sus.

În cazul în care fermierul nu poate să se prezinte la APIA la data programată, din motive întemeiate, are la
dispoziţie maxim 10 zile calendaristice de la data confirmării de primire a Notificării, exceptând cazurile de
forţă majoră şi situaţii excepţionale să dea curs invitaţiei.

Fermierul are posibilitatea de a transmite şi prin poştă, copia autentificată a documentelor doveditoare sau de
a împuternici o persoană în situaţii speciale.
Copii ale documentelor doveditoare autentificate ,,conform cu originalul” sau cele transmise prin poştă se
păstrează la dosar.
Documentele doveditoare prezentate de fermieri sunt analizate de funcţionarul APIA responsabil care
întocmeşte Anexa nr. 65, bifând corespunzător.

-uz intern-
80
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.81 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Dacă documentele prezintă o suprafaţă diferită de cea declarată în campania curentă pentru parcela
respectivă, se întocmeşte formularul S1-Corectie, pentru reducerea suprafeței declarate la nivelul suprafeței
rezultată din documente. Formularele S1 se înregistrează în Registratura IACS (Registrul electronic), se
operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.

În cazul în care fermierul nu se prezintă la clarificări, suprafaţă declarată în plus în campania 2018 este
corectată la suprafaţa din campania precedentă prin formularul S4 rezultat automat din sistemul IACS.

Controalele administrative au ca scop identificarea de nereguli, în special constatarea automată pe cale


electronică, inclusiv controale încrucişate, conform art. 28 alin. 1 din Regulamentul UE nr. 809/2014.

În cazurile în care funcţionarul APIA care instrumentează cererea unică de plată are indicii privind faptul că
pe terenul care face obiectul eficientizării fermierul nu desfăşoară activitate agricolă, va solicita fermierului
documente doveditoare privind înfiinţarea/ recoltarea culturii declarate (procese verbale de recepţie a
lucrărilor, bonuri de consum, fişe de magazie, acte de predare a producţiei etc.) din care să rezulte existenţa
culturii şi, în consecinţă, utilizarea terenului (Anexa nr. 38A). În plus, funcţionarul poate solicita Serviciului
Control pe Teren efectuarea unei vizite rapide la fata locului pentru verificarea desfăşurării activităţii
agricoleşi pentru confirmarea culturii pentru care fermierul a prezentat documente doveditoare. Cu ocazia
vizitei scurte în teren se va completa un raport preliminar de control. În cazul în care prin raportul preliminar
se constată nereguli privind cultura, suprafaţa, utilizarea, respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a
condiţiilor specifice măsurilor de agromediu sau a condiţiilor minime, Serviciul Control pe Teren va solicita
selecţia manuală a fermei la control, pentru preluarea rezultatelor controlului în aplicaţia IACS.

În raportul preliminar de control se va specifica scopul vizitei rapide “eficientizare control administrativ”. De
asemenea, în scopul raportării către APIA Central Autorizare Plăţi din cadrul centrului judeţean APIA,
Serviciul MS-IT va ţine evidenţa vizitelor scurte în teren pentru verificarea utilizării terenului în procesul de
eficientizare a controlului administrativ.

VI.2.6. Verificarea cazurilor de suprapunere a culturilor declarate în anul 2018 cu codurile 970 şi 972
cu culturile declarate/determinate cu aceste coduri în anul anterior

Coroborând prevederile art. 2 alin. (1) lit. i) din OUG 3/2015 cu cele ale art. 10 alin. (5) lit. m) din Ordinul
MADR 619/2015, rezultă că nu sunt eligibile la plată suprafeţele de pârloagă (codurile 970 şi 972) mai mult
de 1 an, pe acelaşi amplasament, cu excepția suprafețelor arabile menținute necultivate pe o perioadă mai
mare decât 1 an pentru respectarea angajamentelor din cadrul măsurii prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a) din
ordonanță, dacă este respectată activitatea agricolă definită la art. 2 alin. (2) din ordonanță.

În campania 2018 este necesară tratarea cazurilor în care pârloaga este declarată/determinată pentru mai
mult de 1 an pe acelaşi amplasament. Astfel, sistemul IACS face această verificare prin suprapunerea
parcelelor din campania curentă, pentru culturile cu codurile 970 şi 972, cu parcelele declarate/determinate
cu aceste coduri de cultură din anul de cerere 2017.

Suprapunerile vor fi evidenţiate în IPA-Online, iar în IACS se preiau, ca neconformităţi, atât cazurile de
suprapunere culturi cu codul 970, cât şi cele cu codul 972.

-uz intern-
81
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.82 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

În modulul Control Administrativ vor fi evidenţiate cazurile de suprapuneri de culturi cu codurile 970 si
972 prin generarea unei erori specifice care va avea ca şi clasificare“Respingere plată parcelă” şi va
conţine în descrierea ei şi sursa de identificare a suprapunerii (IPA sau IACS).
Parcelele aflate în această situaţie se resping datorită nerespectării prevederilor art. 8 alin. (1) litera i) din
OUG nr. 3/2015.

VI.2.7Verificari încrucişate ale datelor din Baza de date IACS cu Bazele de date ANSVSA şi ANZ în
vederea verificării efectuării activităţii agricole prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime
de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează sau prin realizarea unui cosit anual pe
pajiștile permanente

La depunerea cererii de plată, fermierul are obligaţia să declare la rubrica ,,DATE DESPRE
EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ/GOSPODĂRIE - B. DATE DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC” numărul
de animale pe care le deţine în exploataţia/ gospodăria sa, inclusiv animalele deţinute de membrii familiei
solicitantului, în măsura în care aceştia contribuie la activitatea agricolă a solicitantului, precizând numărul
şi speciile acestora şi toate codurile de exploataţie atribuite în RNE pentru ferma sa sau pentru membrii
gospodăriei din care acesta face parte, în măsura în care aceştia contribuie la activitatea agricolă a
solicitantului, precum şi CNP-urile corespunzătoare acestor exploataţii.

Asociaţiile crescătorilor de animale, cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației
agricole nr. 566/2004 şi grupurile de producători care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe
suprafața de pajiște concesionată/închiriată prin păşunat cu animalele membrilor pe baza unui tabel
centralizator, precum şi Formele asociative de proprietate depun la dosar un tabel centralizator care va fi
operat în Registratura IACS ca ,,Listă nominală a utilizatorilor de pajişti”şicare cuprinde acordul tuturor
membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către acestea, datele de identificare ale membrilor
asociaţiei, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din Registrul național al
exploatațiilor, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, precum și suprafețele
alocate pe fiecare membru.

Toate asocierile CNP/CUI- card exploataţe zootehnicădincâmpul 48 din Cererea de platăşi/sau din Listele
nominale sunt verificate prin efectuarea Controlului Adminsitrativîncrucişat cu cele din Baza de date
ANSVSA,prin conexiunea webservice disponibilă,în vederea evidenţierii asocierilor invalide şi corectarea
acestora acolo unde este cazul.

În situaţia în care asocierile CNP/CUI-card exploatatie nu sunt identificate la ANSVSA, sistemul va genera
următoarele eroriîn ecranul “Erori” la efectuarea controlului administrativ:

1. La verificarea asocierilor CNP/CUI - card exploataţiedin Lista Nominală se generează


eroareaANSVSA_0001: ,,În urma verificarii administrative a dosarului au fost identificate date
invalide în Lista Nominală cu numărul de înregistrare la APIA {0}. Asocierea CNP/CUI- card
exploataţie {1} nu a fost identificată la ANSVSA. Vă rugăm să corectaţi”
{0} – numărul de înregistrare la APIA pentru documentul Lista Nominala;
{1} – asocierea CNP/CUI- card exploataţie neidentificată la ANSVSA.
Corecţia erorii administrative ANSVSA_0001 se realizează prin modificarea datelor din lista nominală.

-uz intern-
82
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.83 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

2. La verificarea asocierilor CNP/CUI - card exploataţie dincâmpul 48 din Cererea de platăse generează
eroarea ANSVSA_0002: ,,În urma verificării administrative a dosarului au fost identificate date
invalide în câmpul 48 din Cererea de plată. Asocierea CNP/CUI - card exploatatie {1} nu a fost
identificată la ANSVSA. Vă rugăm să corectaţi”.
{1} – asocierea CNP/CUI - card exploataţie neidentificată la ANSVSA.

Corecţia erorii administrative ANSVSA_0002 se realizează prin document de corecţie la cererea iniţială
care va permite modificarea datelor din câmpul 48 (CNP/CUI- card exploataţie ANSVSA).

Erorile vor fi generate pentru fiecare asociere CNP/CUI-card exploataţie care nu a fost identificată la
ANSVSA.

În cazul în care fermierii declară în cererea de plată parcele de pajişti permanente cu categoria de folosinţă
PP şi/sau PPn, aceştia trebuie să desfăşoare activitate agricolă pe suprafeţele de pajişti.

Activitatea agricolă constă în efectuarea unei activități minime pe aceste suprafeţe prin pășunat, cu
asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează sau un
cosit anual pe pajiștile permanente, potrivit prevederilor legislației specifice în domeniul pajiștilor. În cazul
pajiștilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menținute în mod natural într-o stare adecvată
pentru pășunat, activitatea minimă constă în pășunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha,
cu animalele pe care le exploatează. Pe suprafețele de pajiști permanente care fac obiectul angajamentelor
multianuale aflate în derulare în cadrul măsurii 214 "Plăți de agro-mediu", activitatea minimă constă în
pășunat cu asigurarea unei încărcături de cel puțin 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un
cosit anual.

Verificarea efectuării activităţii agricole prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha
cu animalele pe care fermierul le exploatează se realizează în sistemul IACSpentru toţi solicitanţii de plăţi
care au declarat în cererea de plată parcele de pajişti permanente cu categoria de folosinţă PP şi/sau
PPn.Această verificare se face înainte de efectuarea plăţilor în avans, după importul datelor de la ANSVSA
și ANZ, pentru toate exploataţiile identificate pe baza CNP-urilor/CUI-urilor extrase din campul 48 din
Cererea unică de plată, din Listele Nominale, precum şi CNP-ului/CUI-ului fermierilor titulari de cerere de
plată.

La import se realizează preluarea numărului de animalele înregistrate în aceste exploataţii pentru o perioadă
de 5 luni în care se realizează păşunatul (mai – septembrie) pe specii şi categorii de vârstă, în vederea
determinării numărului mediu de animale de fermă ce va fi utilizat la calculul încărcăturii la hectar
(UVM/ha).

Realizarea importului numărului de animale înregistrate în Baza de Date ANSVSA (bovine, ovine, caprine,)
pentru perioada de cinci luni se face prin webservice din baza de date ANSVSA.

Importul numărului de ecvidee înregistrate la ANZ se relizează prin importul în sistem a fişierelor în
format.csv transmise de ANZ care conţin numărul de ecvidee de peste 6 luni pentru fiecare lună din
perioada mai – septembrie.

-uz intern-
83
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.84 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Astfel, după preluarea datelor şi efectuarea Controlului administrativ, pentru fiecare asociere CNP/CUI-
card de exploataţie validă sistemul va determina numărul de animale înregistrate pe specii şi categorii vârstă
(bovine, ovine, caprine, ecvidee) pentru fiecare lună din perioada mai – septembrie, totalul animalelor la
nivel de categorie realizat prin însumarea numărului de animale pentru fiecare lună calendaristică, numărul
mediu de animale (total animale / numărul de luni calendaristice pentru care a fost realizat importul
animalelor de la ANSVSA/ANZ), numărul de UVM pe fiecare categorie de animale pe baza ratei de
conversie aferentă fiecărei categorii şi totalul UVM-urilor rezultate pentru acea asociere CNP/CUI-card de
exploataţie validă.
Ratele de conversie a animalelor în „Unităţi Vită Mare (UVM)” (conform Anexa II la Regulamentul
nr. 808/2014):

Nr. Specie de animale Coeficient Conversie


crt. (UVM)
1 Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani 1,0 UVM
2 Ecvidee de peste 6 luni 1,0 UVM
3 Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6 UVM
4 Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4 UVM
5 Ovine 0,15 UVM
7 Caprine 0,15 UVM
8 Scroafe reproducție peste 50 kg 0.5 UVM
Calculul încărcăturii la hectar se determină pentru fiecare titular de cerere unică de plată prin raportarea
numărului total UVM corespunzător tuturor asocierilor CNP/CUI-card de exploataţie valide din cererea de
plată la suprafaţa totală determinată de pajişti permanente (PP+PPn).
Astfel, după efectuarea controlului administrativ va apare în istoricul dosarului evenimentul: ,,Calculul
UVM a fost efectuat” şi se vor genera două rapoarte: ”Situatia animalelor pentru fermierul ..... ” în tab-ul
,,Istoric dosar” şi „Raport calcul UVM/ha si nivel de azot din sol” în MENIU - „Rezultate UVM”.

-uz intern-
84
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.85 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

În ,,Istoric dosar” la selectarea liniei ”Calculul UVM a fost efectuat” și la accesarea tab-ului ”Vizualizare
raport pdf” se va descarca ”Situatia animalelor pentru fermierul ..... ” ce cuprinde detalierea importului
ANSVSA/ANZ pentru toate asocierile CNP/CUI-card de exploataţie valide corespunzătoare cererii de plată
a fermierului respectiv.

ATENŢIE!
Pentru asocierile CNP/CUI- card exploataţie care NU vor fi identificate la ANSVSA NU va fi realizat
importul animalelor, deci nu se va putea face calculul încărcăturii la hectar.

După determinarea încărcăturii pentru suprafeţele de pajişti permanente, înurma efectuării controlului
administrativ pot apărea următoarele cazuri:
• Cazul 1:Pajişti permanente concesionate/închiriate de la unităţile administrativ -teritoriale sau
ADS
- cod de cultura declarat: 603, 605 şi/sau 608;
- beneficiarii plăţilor pot fi crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, în calitate de
fermieri activi, care desfaşoară activitate agricolă, prin păşunat, asigurând încărcătura minimă
de 0,3 UVM/ha.
Dacă în urma efectuării controlului administrativ se constată neîndeplinită condiţia de păsunat, încărcătura
la hectar fiind mai mică de 0,3 UVM/ha, se va genera la nivel de dosar eroarea COMP_9500.01: „Valoarea
incarcaturii din datele de la ANSVSA {0} este mai mica decat {1}. Valoarea datelor din declaratie este
{2}”, unde:
{0} – reprezintă valoarea UVM/ha calculata pe baza animalelor înregistrate la ANSVSA/ANZ;
{1} – reprezintă valoarea minimă pentru care este respectatăîncărcătura de UVM 0,3 UVM/ha);
{2} – reprezinta valoarea UVM/ha calculata pe baza animalelor înregistrate la ANSVSA/ANZ.

Cod eroare Descriereeroare Clasificăridisponibile Clasificarepri


ncipală
COMP_9500.01 Valoarea incarcaturii din Nerespectare încărcăturăUVM Nerespectare
datele de la ANSVSA {0} Respectare încărcătură UVM încărcătură
este mai mica decat {1}. UVM
Valoarea datelor din
declaratie este {2}”

-uz intern-
85
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.86 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Clasificarea principală a acestei erori este „Nerespectare încărcătură UVM/ha”, însă această eroare va avea
şi clasificarea disponibilă „Respectare încărcătură UVM/ha”.

Dacă combinațiile CNP/CUI-card exploataţie au fost invalide și importul datelor de la ANSVSA și/sau
ANZ nu a putut fi efectuat determinând nerespectarea încărcăturii minime și generarea erorii
COMP_9500.01, dar la dosarul fermierului există documente doveditoare care justifică respectarea
încărcăturii minime se poate alege clasificarea ”Respectare încărcătură UVM” și se justifică cu
documentele doveditoare existente la dosarul fermierului (adeverință de la medicul veterinar cu animalele
pe specii și categorii pe baza careia se calculează manual UVM/ha pentru parcelele cu categoria de folosință
PP, PPn - cod de cultura 603, 605 si/sau 608 ).

-uz intern-
86
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.87 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Dacă clasificarea erorii COMP_9500.01 rămâne „Nerespectare încărcătură UVM/ha”, sistemul va genera
eroarea COMP_7501avand clasificarea: „Respingere plată parcelă” pentru toate parcelele de pajişti
permanente cu cod cultură 603, 605 şi/sau 608.

• Cazul 2- Pajisti permanente aflate în proprietatea persoanelor fizice, persoanelor juridice sau a
formelor asociative de proprietate.
- cod de cultura 604, 606, 607, 660 şi/sau 661;
- Condiţie: fermierii trebuie să asigure întreţinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel
minim de păşunat de 0,3 UVM/ha și/sau prin cosirea lor cel puțin o dată pe an.

În cazul în care nu este respectată încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă constă
inclusiv sau exclusiv în asigurarea unui cosit anual,fermierii trebuie să facă dovada valorificării fânului
şi/sau ale depozitării fânului prin depunerea documentelor doveditoare(documente prevăzute la art. 7 din
Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015)până pe data de 15 octombrie a anului cererii.

Astfel, dacă în urma importului de date de la ANSVSA/ANZ nu este respectată încărcătura minimă la
hectar, sistemul IACS verifică dacă există documentele doveditoare ale valorificării fânului şi/sau ale
depozitării fânului depuse până la data de 15 octombrie a anului de cerere şi înregistrate în Registratura
IACS.În situaţia în care aceste documente nu au fost depuse la dosar în termen şi încărcătura UVM/ha nu
este asigurată se va genera eroarea COMP_9500: ,,Valoarea incarcaturii din datele de la ANSVSA {0} este
mai mica decat {1}.

Valoarea datelor din declaratie este {2}”, unde:


{0} – reprezinta valoarea UVM/ha calculata;
{1} – reprezinta valoarea minimă pentru care este respectatăîncărcătura de 0.3 UVM/ha;
{2} – reprezintă valoarea UVM/ha calculată.

Cod eroare Descriere eroare Clasificări disponibile Clasificare


principală
COMP_9500 Valoarea incarcaturii din Nerespectare încărcăturăUVM Nerespectare
datele de la ANSVSA {0} Respectare încărcătură UVM încărcătură
este mai mica decat {1}. UVM
Valoarea datelor din
declaratie este {2}”

Clasificarea principală a acestei erori este „Nerespectare încărcătură UVM/ha”, însă această eroare va avea
şi clasificarea disponibilă „Respectare încărcătură UVM/ha”.

-uz intern-
87
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.88 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Dacă la dosarul fermierului există documente doveditoare din care rezultă respectarea încărcăturii
minime(adeverință de la medicul veterinar cu animalele pe specii și categorii pe baza careia se calculează
manual UVM/ha pentru parcelele cu categoria de folosință PP, PPn - cod de cultura 604, 606, 607, 660
şi/sau 661), se poate alege clasificarea: ”Respectare încărcătură UVM”.
Dacă clasificarea erorii COMP_9500 rămâne „Nerespectare încărcătură UVM/ha”, sistemul va
genera eroarea COMP_7501 având clasificarea: „Respingere plată parcelă” pentru toate parcelele de pajişti
permanente cu cod cultură 604, 606, 607, 660 şi/sau 661.

VI.2.8. Corectarea erorilor administrative. Documentul de corectare a erorilor administrative

După finalizarea verificării documentelor de tip M şi S în sistemul IACS acestea sunt blocate pentru editare.
În situaţia în care, pe parcursul gestionării cererii unice de plată, de la primirea cererii până la autorizarea la
plată, funcţionarul APIA constată erori de operare în baza de date IACS faţă de informaţiile din
documentele de modificare (M1, M2, M3)/corecţie (S1, S2), adică diferenţe între datele înscrise în
documentele menţionate şi cele din baza de date IACS, se va proceda la corectarea acestor erori prin
utilizarea Documentului de corectare a erorilor administrative din formularele M şi S.

Pentru oricare dintre documentele introduse în sistemul IACS pentru o cerere de plată pentru care nu
corespund datele cu cele din documentul existent în dosarul cererii de plată,se poate genera în sistem un
Document de corectare a erorilor administrative. Acest Document de corectare a erorilor
administrative se va opera în sistem numai pe baza Notei explicative privind erori administrative
constatate în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) - 2018 (Anexa nr. 51).

Pentru operarea în sistemul IACS a Documentului de corectare a erorilor administrative se vor parcurge
în mod obligatoriu urmatoarele etape:
- Funcţionarul APIA care sesizează eroarea administrativă completeaza secţiunea 1 - Sesizarea erorii
administrative din Nota explicativă (Anexa nr. 51). Anexa nr. 51 se înregistrează în Registrul manual de
intrări-ieşiri al centrului local/serviciului autorizare plăţi şi se prezintă şefului ierarhic pentru soluţionare.
- Şeful Centrului Local/ Şeful Serviciului Autorizare Plăţi din cadrul centrului judeţean APIA convoacă
funcţionarii responsabili de instrumentarea cererii şi solicită completarea Notei explicative - Secţiunea 2.

-uz intern-
88
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.89 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- Anexa nr. 51 se prezintă pentru avizare Directorului Executiv care are în responsabilitate centrele locale
şi Serviciul Autorizare Plăţi din cadrul centrului judeţean APIA.
- Anexa nr. 51 se repartizează pentru corectarea erorilor administrative unui funcţionar de execuţie din
cadrul centrului local sau din cadrul Serviciul Autorizare Plăţi din cadrul centrului judeţean APIA. Acest
funcţionar completează Secţiunea 3 din Anexa nr. 51 şi corectează erorile administrative sesizate.
- Corectarea erorii/erorilor administrative în sistemul IACS se face parcurgând următoarele etape:
o Generarea Documentului de corectare a erorilor administrative se face prin accesarea
butonului <Modifică> aferent unei cereri iniţiale/de modificare/de corecţie din tab-ul
documente - modulul control administrativ, pentru cererile care nu au erori blocante. Acest
document se utilizează la corectarea informaţiilor - erorilor de operare din:
o Cererea iniţială
o Cereri de modificare M1, M2, M3
o Documente de corecţie S1 şi S2
o Documentul de corectare a erorilor administrative va primi număr de înregistrare în sistem
cu data curentă, va fi ataşat spre vizualizare în lista de documente din Registratură şi
afişează informaţiile din documentul care trebuie corectat.
o Documentul de corectare a erorilor administrative şiNota explicativă sunt înregistrate în
registrul manual.
o Pentru corectarea altor tipuri de erori administrative (cum ar fi lipsa bifelor de solicitare în
sistem a unor scheme de plată/măsuri de sprijin adăugate prin formulare de modificare,
bifa de angajament, lipsa pachetului/pachet eronat pe parcelaîn cazul formularelor de
modificare existente la dosar (diferenţe între formularul hârtie si sistemul IACS), crotalie
eronată în cererea iniţială/formular de tip M, dar corectă la ANSVSA etc.) se va proceda la
ataşarea la Nota explicativă a unui print-screen din sistemul IACS cu eroarea administrativă
detectată şi o copie a documentului scris din dosarul cererii de plată. Nota explicativă
împreună cu documentele mai sus menţionate se vor înregistra în Registrul manual.

VI.2.9. Decizia negativă ca urmare a Controlului Administrativ în sistem

Cererea unică de plată este respinsă din controlul administrativ din următoarele motive:
- exploataţia nu are o suprafaţă eligibilă de minim 1 ha;
- toate parcelele componente ale exploataţiei sunt mai mici de 0,3 ha pentru teren arabil (pentru culturile de
legume cultivate în sere şi solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art.1 alin.2) lit.e. din OUG
nr.3/2015) toate parcelele sunt mai mici de 0,03 ha /mai mici de 0,1 ha pentru sere, solarii, vie, livadă,
pepinieră, arbuşti fructiferi, hamei) deşi suprafaţa totală a exploataţiei este de minim 1 ha;
- a fost depusă după termenul final/limită de depunere;
- nu este validă (nu este semnată de fermier, APIA a transmis fermierului o Solicitare de clarificare la care
acesta nu a răspuns).

Decizia negativă este listată din sistem şi este semnată de Directorul executiv al Centrului judeţean şi
Şeful Serviciului MS-IT /Şeful de Birou de la Centrul local şi transmisă fermierului cu confirmare de
primire. Un alt exemplar al deciziei este introdus în dosarul fermierului. Acest formular este listat după
primul control administrativ în sistem. Decizia poate fi contestată de fermier în 30 de zile calendaristice de

-uz intern-
89
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.90 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

la confirmarea de primire a acestui document. Contestaţiile depuse după expirarea termenului de 30 zile
calendaristice de la confirmarea de primire sunt considerate inadmisibile.
VI.3. GESTIONAREA ERORILOR EVIDENTE

Conform prevederilor art. 4 (Corectări şi ajustări ale erorilor evidente) din Regulamentul (UE) nr.
809/2014 :“Cererile de ajutor, cererile de sprijin sau cererile de plată şi oricare dintre documentele
justificative furnizate de beneficiar pot fi corectate şi ajustate în orice moment după depunerea lor în cazul
unor erori evidente recunoscute de autoritatea competentă pe baza unei evaluări de ansamblu a cazului
respectiv şi cu condiţia ca beneficiarul să fi acţionat cu bună credinţă.
Autoritatea competentă poate recunoaşte erorile evidente numai dacă acestea pot fi identificate în mod
direct în urma unei verificări administrative a informaţiilor furnizate în documentele menţionate la primul
paragraf.“
Erorile evidente sunt rezultatul unor greşeli neintenţionate făcute de fermierila completarea cererii
unice de platăsau a formularelor de modificare şi care pot fi corectate de aceştia sau de către funcţionarii
APIA, evaluarea făcându-se pentru fiecare caz în parte.
Având în vedere faptul că din anul 2018 cererea unică de plată se depune exclusiv prin aplicaţia IPA-
Online, care aduce la cunoştinţa fermierilor toate neconformităţile legate de cerere, cele mai multe erori
evidente pot apărea în legătură cu formularele de modificare.
Nu se consideră eroare evidentă nesolicitarea plăţii pentru scheme de plată/măsuri de sprijin la care
parcelele sunt eligibile. În aplicaţia IPA-Online, fermierul a fost avertizat de la depunerea cererii unice de
plată asupra eligibilităţii parcelelor solicitate în raport cu schemele de plată/măsurile de sprijin solicitate.

Conform formularului E1- Proces verbal de control pentru admiterea unei erori evidente în Sistemul
Integrat de Administrare şi Control (IACS) 2018 –Anexa nr. 5, erorile evidente sunt:
Eroare simplă de scriere - EE1:
- câmpuri (căsuţe) necompletate sau informaţii lipsă (nume şi prenume/denumire exploataţiei, CNP/CUI, tip
de organizare, adresă, cont bancarpe teritoriul Romaniei, filiala băncii, etc);
- greşeli simple de ortografie;
-date completate greşit (date personale, cont bancar pe teritoriul României).
Corectarea erorilor evidente se face pe loc, la depunerea cererii unice de plată sau a formularelor de
modificare, în prezenţa fermierului.

Informaţii contradictorii-EE2:
- greşeli matematice în formularele de modificare a cererii;
- neconcordanţe între informaţiile din materialele anexate cererii şi cererea unică de plată (CUI Organism de
Inspecţie şi Certificare);
- aceeaşi parcelă declarată cu două categorii de folosinţă diferite (teren arabil/pajişti permanente) în
formularele de modificare a cererii;
Corectarea erorilor evidente se face pe loc, la depunerea cererii unice de plată sau a formularelor de
modificare, în prezenţa fermierului.

Alte tipuri de erori-EE3


- erori evidente (neintentionate) admise în cazuri individuale.

-uz intern-
90
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.91 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Atenţie! Eroarea evidentă depistată de către funcţionarul APIA dupăimportul cererii unice în sistem
va fi corectată pe cerere şi în sistem (eroarea respectivă se va încadra în categoria EE1/ EE2).
Eroarea evidentă va fi evidenţiată în formularul E1 (Anexa nr. 5).
În momentul în care funcţionarul APIA depistează o eroare, o analizează cu atenţie şi procedează astfel:
- dacă are suficiente elemente, pe baza cărora poate corecta singur eroarea şi pe baza cărora poate clasifica
eroarea ca fiind evidentă, nu mai notifică fermierul pentru noi clarificări;
- dacă nu are suficiente elemente care să-i poată permite corectarea fără clarificări din partea fermierului, îl
notifică pe acesta să se prezinte la centrul APIA unde are depusă cererea de plată pe anul în curs. Numai după
noile clarificări ale fermierului, dacă sunt „probe” suficiente care să ducă la concluzia că acesta a greşit
neintenţionat, poate clasifica eroarea ca fiind evidentă.

În consecinţă, conceptul de eroare evidentă nu poate fi aplicat în manieră sistematică, ci trebuie să implice o
examinare a fiecărui caz în parte. Autoritatea competentă trebuie să decidă asupra unei erori în baza tuturor
faptelor şi circumstanţelor disponibile pentru fiecare caz avut în vedere. Autoritatea Competentă (APIA)
trebuie să se asigure de faptul că eroarea este neintenţionată, adică fermierul a acţionat de bună-credinţă. Nu
trebuie să existe suspiciunea de fraudă sau de lipsă de corectitudine, iar prima obligaţie a fermierului trebuie
să fie indicarea prezenţei unei erori evidente. Dacă fermierul face aceeaşi greșeală sau dacă o eroare similară
apare în mod repetat, atunci sfera de considerare a erorii evidente devine mai restrictivă.

Funcţionarul APIA are obligaţia de a-şi argumenta detaliat (pe bază de documente, print-screen-uri etc.)
decizia de a accepta o eroare evidentă în câmpul dedicat din Anexa nr. 5 – Formular E1. Documentele,
notele, print-screen-urile etc. care stau la baza deciziei de a accepta o eroare evidentă se vor ataşa, în mod
obligatoriu Anexei nr. 5– Formular E1.

Funcţionarul de la Centrul local/Centrul judeţean/Municipiul Bucureşti-APIA poate permite fermierului


corectarea erorilor evidente pe loc, la depunerea cererii de plată sau după depunerea cererii de plată.

Funcţionarul APIA din cadrul Centrului local/Centrului judeţean/Municipiului Bucureşti poate soluţiona
erorile evidente depistate după cum urmează:
- pentru erorile evidente care nu necesită clarificări din partea fermierului, se complează formularul E1,
funcţionarul APIA efectuând şi corecturile cu pix de culoare verde, semnând şi datând direct pe cerere.
Eroarea evidentă va fi evidenţiată şi în formularul E1;
- pentru erorile evidente care necesită o clarificare din partea fermierului, APIA îi va transmite acestuia o
notificare.
Fermierul răspunde la notificarea APIA prezentându-se la centrul judeţean/local APIA (corectarea va fi
evidenţiată direct pe cerere , dacă este cazul, prin tăierea informaţiei greşite şi înscrierea alături a celei
corecte cu pix de culoare albastră, semnare şi datare de către fermier) sau prin poştă, în termenul stabilit.Pe
baza răspunsului fermierului, funcţionarul APIA va realiza corectarea pe cerere şi pe hartă cu pix de culoare
verde, semnând şi datând alături. Eroarea evidentă va fi evidenţiată în formularul E1.

În cazul în care pe un dosar au fost identificate atât erori evidente, cât şi erori care nu pot fi tratate ca
evidente, în sistem se va opera mai întâi eroarea evidentă şi apoi cealaltă eroare.

Atenţie! Eroarea evidentă depistată de către funcţionarul APIA la operarea (introducerea)


formularelor de modificare în sistem va fi introdusă în baza de date IACS în forma înscrisă în

-uz intern-
91
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.92 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

formulare (cu eroarea respectivă) şi apoi va fi corectată, semnată şi datată pe formular de către
fermier sau de către funcţionarul APIA şi în sistem (eroarea respectivă se va încadra în categoria EE1/
EE2).
Eroarea evidentă va fi evidenţiată în formularul E1 (Anexa nr. 5)

Corecturile efectuate în sistem sunt urmate de un nou control administrativ.


Corectarea erorilor evidente nu influenţează suma de plată cuvenită fermierilor.

VI. 4. AL DOILEA (ULTIMUL) CONTROL ADMINISTRATIV - D1

Toate cererile de plată verificate la controlul administrativ în sistem şi toate cererile selectate pentru
controlul pe teren, pentru care s-au introdus în sistem datele obţinute la control şi pentru care s-a
efectuat controlul administrativ, sunt verificate din nou, din punct de vedere al completitudinii,
corectitudinii şi respectării procedurilor şi al operării/verificării în baza de date IACS.

Atenţie! Verificatorul pentru al doilea control nu poate fi:


- funcţionarul care a efectuat controlul vizual la primirea cererii unice de plată (V1) şi
- funcţionarul care a efectuat cel mai recent control administrativ în IACS (ultimul P1).

Verificatorul compară dacă toate datele introduse în baza de date IACS corespund cu cele din dosarul
fermierului şi dacă există în dosar listate toate documentele conform procedurii.

Realizarea celui de al doilea control este evidenţiată prin existenţa la dosar a formularului D1- Proces
verbal pentru cel de-al doilea control al cererii unice de plată pentru anul 2018(Anexa nr. 56)

La dosar se ataşează doar ultimul formular D1.

Pentru respectarea prevederilor articolului 58 alin. (2) din Regulamentul 1306/2013, funcţionarii centrelor
judeţene/locale APIA care întocmesc Formularul D1 – Proces verbal pentru cel de-al doilea control al
cererii unice de plată pentru anul 2018trebuie să se asigure asupra completitudinii dosarului cererii unice
de plată, a corectitudinii operării/verificării informaţiilor din dosarul cererii în baza de date IACS şi
rămân responsabili de efectuarea verificărilor cu privire la prelucrarea în mod corect şi complet a cererii
unice de plată 2018, precum şi de rezoluţia privind aprobarea sau respingerea formularului D1.

După verificarea integrală a dosarului cererii unice de plată, în formularul D1, verificatorul desemnat bifează:
- „DA” dacă cererea a fost prelucrată corect şi complet şi nu există erori, în sistem cererea îşi va urma
fluxul; În acest caz, funcţionarul APIA bifează căsuţa aferentă câmpului ,,DA”, listează formularul D1 din
sistem, îl semnează, datează şi îl introduce în dosarul cererii unice de plată;
- „NU” dacă cererea nu a fost prelucrată corect şi complet şi există erori. În acest caz, se alege tipul erorii
găsite: „erori evidente” (pe categorii/coduri) şi\sau „erori de operare”. Verificatorul desemnat, după ce
selectează tipul de eroare pentru care nu aprobă D1, trebuie să descrie eroarea. Cererea este întoarsă în
control administrativ (CA), unde erorile trebuie remediate. După remedierea/corectarea acestora, se execută
din nou controlul administrativ (CA). După terminarea controlului administrativ se execută din nou cel de-al
doilea control – formular D1.

-uz intern-
92
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.93 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Dacă în urma unor verificări ale Comisiei Europene, Curţii de Conturi Europene, Auditului Intern APIA,
Curţii de Conturi a României, AFIR , autosesizări etc. se constată erori în administrarea dosarelor, acestea
sunt supuse unei reanalizări (atât la nivel de documente, cât şi pe teren, după caz) şi sunt reinstrumentate şi la
nivel de hârtie şi în baza de date IACS, după caz.

Funcţionarii APIA care efectuează controlul administrativ-P1 şi cel de-al doilea control-D1 se asigură
de respectarea procedurilor de administrare şi control privind cererea verificată şi de corectitudinea
gestionării acesteia în sistemul IACS.

VI. 5. SUPRACONTROLUL ADMINISTRATIV AL CERERILOR UNICE DE PLATĂ – A1

Supracontrolul administrativ vizează efectuarea unei analize amănunţite a dosarelor cererilor unice de
plată din punct de vedere al completitudinii, corectitudinii şi conformităţii cu procedurile stabilite,
pentru un eşantion de 5% din totalul cererilor (aleator 5% din dosarele cu D1 efectuat/confirmat).
Eşantionarea şi întocmirea listelor se realizează la nivel judeţean.

După realizarea supracontrolului, funcţionarul APIA responsabil completează, listează, datează, semnează
Procesul verbal pentru supracontrolul administrativ al cererii unice de plată pentru anul 2018(Anexa nr.
57) şi îl introduce în dosarul cererii unice de plată.

Atenţie! Persoana desemnată pentru întocmirea formularului A1 va fi un funcţionar care nu a fost


implicat în controlul vizual (V1), în controlul administrativ (ultimul P1) şi în ultimul control administrativ
(ultimul D1).

VI.6.FORŢA MAJORĂ ŞI CIRCUMSTANŢELE EXCEPŢIONALE

Conform Regulamentului (UE) nr. 640/2015, art. 4 (Forţa majoră şi circumstanţele excepţionale):
„(1) În ceea ce priveşte plăţile directe, dacă nu a fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau
alte obligaţii din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, beneficiarul are în
continuare dreptul la ajutor pentru suprafaţa eligibilă sau pentru animalele eligibile în momentul
producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale.
Atunci când neconformitatea rezultată ca urmare a unor astfel de cazuri de forţă majoră sau circumstanţe
excepţionale se referă la ecocondiţionalitate, nu se aplică sancţiunea administrativă corespunzătoare
menţionată la articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
(2) Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris autorităţii competente,
furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante considerate satisfăcătoare de autoritatea în cauză, în termen
de cincisprezece zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în
măsură să trimită respectiva notificare.”

În baza art. 2 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1306/2013, „forţa majoră” şi „circumstanţele
excepţionale” şiart.30 alin.1 din OUG nr.3/2015, cu modificări şi completări ulterioare,sunt recunoscute,
în special, în următoarele cazuri:
,,(a) decesul beneficiarului;
(b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
(c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;

-uz intern-
93
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.94 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

(d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
(e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv,
culturile beneficiarului;
(f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea
respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii’’.

Ordinul MADR nr.619/2015, cu modificări şi completări prevede la art. 109 1:„În sensul art. 30 şi 31 din
ordonanţă, în cazul în care fermierii nu au fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte
obligaţii din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, pentru a beneficia de
plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţă, notifică în scris APIA în termenul stabilit la art. 31
din ordonanţă, printr-o înştiinţare al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 12”.

Toate cazurilede forţă majoră sau circumstanţele excepţionale menţionate la art. 2 alin. 2 din Regulamentul
CE nr. 1306/2013, „forţa majoră” şi „circumstanţele excepţionale” şi art.30 alin.1 dinOrdonanța de
Urgență nr. 3/2015, cu modificări şi completări ulterioare, trebuie aduse la cunoştiinţa APIA de către
fermier prinÎnştiinţarea cu privire la forţă majorăprevăzută în Anexa nr.12 din Ordinul MADR
nr.619/2015, cu modificări şi completări (Anexa nr. 62),în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care
beneficiarul sau succesorul său în drepturi se află în situaţiile prevăzute la art.30 alin.1 și art. 31:
(1) Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris APIA, furnizându-se în
acelaşi timp dovezi relevante care atestă apariţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (1), în termen de 15 zile
lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva
notificare.  (notificarea fiind Anexa nr. 12 din Ordinul MADR nr. 619/2015 cu modificări și completări
ulterioare)
(2)În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depăşeşte termenul prevăzut la alin. (1), notificarea
nu se ia în considerare.  

În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depăşeste termenul prevăzut la alin.(1) notificarea nu se
ia în considerare ( art.31 alin.2) din Ordonanța de Urgență nr.3/2015 cu modificările și completările
ulterioare).Înştiinţarea cu privire la forţă majorăse depunede către fermier lacentrelelocale/centrele
judeţene/Centrul APIA al Municipiului Bucureşti. În cazul fenomenelor de forţă majoră (catastrofe naturale
grave) constatate de comisiile înfiinţate pe lângă primării, termenul de 15 zile lucrătoare curge de la data
întocmirii procesului verbal de constatare a calamităţii.

Conform prevederilor art.30 alin.(2) şi alin.(3) din, Ordonanța de Urgență nr.3/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, beneficiarul are în continuare dreptul la ajutor pentru suprafaţa eligibilă sau pentru
animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, dacă
nu a fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii din cauza unui caz de forţă majoră
sau a unor circumstanţe excepţionale. În situaţia în care neconformitatea rezultată ca urmare a unor astfel de
cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale se referă la ecocondiţionalitate, nu se aplică sancţiunea
administrativă corespunzătoare menţionată la art. 91, alin.(1) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.

Dovezi relevante necesar a fi prezentate de solicitant la APIA:


a)În cazul decesului beneficiarului:
- certificatul de deces al beneficiarului;
- certificatul de calitate de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public;

-uz intern-
94
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.95 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- declaraţia de împuternicire a moştenitorului desemnat să preia exploataţia agricolă, în cazul în care


există mai mulţi moştenitori;
- actul de identitate al moştenitorului/moştenitorului desemnat.

b)În cazul incapacităţii profesionale pe termen lung a beneficiarului:


- certificat medical de constatare a incapacităţii profesionale de lungă durată a beneficiarului; sau
- adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului.

Documentele menţionate la pct. a) şi b) sunt ataşate la Înştiinţarea cu privire la forţă majorăa solicitantului
prin care acesta înştiinţează APIA asupra decesului/incapacităţii profesionale pe termen lung, după caz.

În cazul catastrofei naturale gravă:


- procesul verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie/ procesul verbal de constatare emis de
către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţăpentru catastrofele naturale şi distrugerea
accidentală a clădirilor exploataţiei, după caz.
Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional, prezintă la A.P.I.A.
doar Înştiinţarea. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea), A.P.I.A.
ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. Fermierii care au suferit calamităţi ale
culturilor din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ, inundaţii, secetă, tornade, etc.) pentru care nu
există un act normativ naţional, prezintă ca documente doveditoare, alături de Înştiinţare şi procesul verbal
de constatare a calamităţii eliberat de Primărie.

În cazul exproprierii întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă aceasta nu a fost
previzionată la data la care a fost depusă cererea unică de plată şi/sau data la care angajamentul de
agromediu/ANC/agricultura ecologică a fost semnat:
- decizie de expropriere însoţită de extrasul din anexa la decizie cu indicarea poziţiei la care se
regăseşte beneficiarul. Aceste documente se găsesc postate pe site-ul CNADNR şi sunt afişate la sediul
consiliului local de pe raza localităţii unde se desfăşoară lucrările;
- convenţie/proces verbal încheiat între beneficiar şi agentul economic care efectuează lucrări de
îmbunătăţiri funciare şi/sau lucrări de intervenţie/întreţinere la reţelele de transport
apă/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri, lucrări ce au fost efectuate pe suprafeţele declarate de
beneficiar la APIA, la o dată ulterioară depunerii cererii şi/sau semnării angajamentului de
agromediu/agricultură ecologică;
- decizia/dispoziţia/ordinul/hotărârea judecătorească în cazul pierderii dreptului de utilizare prin
constituirea, reconstituirea dreptului de proprietate urmate de retrocedarea terenurilor agricole prin acte
normative emise de autorităţi competente sau prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive, despre care
beneficiarul în calitate de utilizator al terenului agricol, nu avea cunoştinţă la data depunerii cererii unice de
plată.

În cazul intervenţiilor temporare prin lucrări de reparaţii/întreţinere la reţelele de transport


apă/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri/lucrări de îmbunătăţiri funciare efectuate pe suprafeţele
declarate la APIA la o dată ulterioară depunerii cererii şi/sau semnării angajamentului de agro-mediu/
ANC/agricultura ecologică, neprevizionată de fermier, constituie circumstanţe excepţionale şi se procedează
la fel ca în situaţiile de forţă majoră expuse mai sus (fermierul completează Anexa nr. 62 şi prezintă
documente doveditoare).

-uz intern-
95
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.96 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Copiile documentelor de mai sus se păstrează la dosarul cererii de plată.

Conform Legii nr. 54/2015, catastrofa naturală gravă poate fi asimilată dezastrelor naturale precum
îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta care afectează exploataţia agricolă.

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se face la cererea beneficiarului care desfăşoară activitate
agricolă, de către o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea
directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti. Comisia este formată pe plan
local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist al APIA, un reprezentant al direcţiei agricole
judeţene/municipiului Bucureşti şi un reprezentant al direcţiei generale regionale a finanţelor publice din
cadrul ANAF. Numirea specialistului APIA se realizează prin decizia directorului executiv al centrului
judeţean al APIA. Specialistul APIA nu va face parte din echipa de control pe teren desemnată pentru
verificarea în teren a fermierului respectiv, pentru evitarea conflictului de interese.
Procedura prin care această comisie îşi desfăşoară activitatea se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANAF
cu avizul MADR.

Toate documentele doveditoare menţionate sunt prezentate de către solicitant în original pe care acesta
înscrie „conform cu originalul” şi semnează. Copia documentului este ulterior datată, ştampilată şi
înregistrată de funcţionarul APIA în Registrul de intrări-ieşiri şi ataşată la dosarul cererii unice de plată.

Dacă suprafaţa agricolă declarată de beneficiar în cererea unică de plată se află într-o zonă afectată de o
catastrofă naturală gravă aprobată prin act normativ, forţa majoră se justifică doar în baza Anexei nr. 62
completată de beneficiar şi a actului normativ. Centrele locale şi judeţene ale APIA au obligativitatea de a
deţine actul normativ care stabileşte zonele afectate în 2018de o catastrofă naturală gravă.

Funcţionarii APIA vor verifica Anexa nr. 62 completată de beneficiar şi documentele doveditoare
prezentate de acesta.
În acest sens, se verifică dacă:
- documentele doveditoare ale fenomenului invocat sunt în concordanţă cu prevederile legale, sunt
întocmite de instituţiile abilitate, sunt pe numele beneficiarului cererii unice de plată şi sunt aduse în
termenul legal;
- parcelele agricole şi culturile din Anexa nr. 62 completată de beneficiar se regăsesc în declaraţia de
suprafaţă a cererii unice de plată depusă de acesta la APIA;
- datele din documentele doveditoare ale fenomenului invocat privind suprafaţa/suprafeţele agricole şi
culturile agricole afectate se referă la suprafeţele şi culturile agricole din Anexa nr. 62.

În cazul ajutoarelor naţionale tranzitorii precum şi a schemelor de sprijin cuplat, documentul care face
dovada livrării producţiei contractate este condiţie de eligibilitate şi ca urmare:
- forţa majoră se justifică numai în situaţia în care culturile agricole au fost înfiinţate şi au fost
afectate ulterior de un caz de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale.
- pentru suprafeţele neafectate de forţa majoră/circumstanţă excepţională se menţine condiţia de
prezentare de către fermier a documentelor doveditoare privind livrarea, conform prevederilor legislaţiei în
vigoare.

-uz intern-
96
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.97 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

În cazurile de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, beneficiarul nu este sancţionat pentru depunerea
cu întârziere a cererii unice de plată, a modificărilor aduse cererii şi a documentelor aferente acestor
modificări, dacă aduce la cunoştiinţa APIA fenomenul invocat în termenul de 15 lucrătoare de la data la
care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să transmită Înştiinţarea cu privire la forţă
majoră(art. 4 alin.(2) din Regulamentul Delegat (UE) nr.640/2014) şi prezintă documentele doveditoare ale
fenomenului invocat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

VI. 7.TRANSFERUL DE EXPLOATAŢIE

Art. 8 (Transferul exploataţiilor) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 prevede:


„ (1) În sensul prezentului articol:
(a) „transferul unei exploataţii” înseamnă vânzarea sau arendarea, sau orice alt tip de tranzacţie similară
care are drept obiect unităţile de producţie în cauză;
(b) „cedent” înseamnă beneficiarul a cărui exploataţie este transferată unui alt beneficiar;
(c) „cesionar” înseamnă beneficiarul căruia i se transferă exploataţia.
(2) Dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de
ajutor, a unei cereri de sprijin sau a unei cereri de plată şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de
acordare a ajutorului sau a sprijinului, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploataţia
transferată.
(3) Ajutorul sau plata solicitat(ă) de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiţii:
(a) pe parcursul unei perioade care urmează să fie stabilită de statele membre, cesionarul informează
autoritatea competentă în legătură cu transferul şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului;
(b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de autoritatea competentă;
(c) sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveşte
exploataţia transferată.
(4) După momentul în care cesionarul a informat autoritatea competentă şi a solicitat plata ajutorului şi/sau
a sprijinului în conformitate cu alin. (3) litera (a)
(a) Toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi autoritatea
competentă generat de cererea de ajutor, de cererea de sprijin sau de cererea de plată sunt atribuite
cesionarului;
(b) toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate declaraţiile date de
cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;
(c) exploataţia transferată este considerată, după caz, o exploataţie separată pe durata anului de cerere în
cauză.”

Transferul de exploataţie reprezintă vânzarea, moştenirea, arendarea sau orice alt tip de tranzacţie
similară care are drept obiect unităţile de producţie în cauză (art. 8 alin.1, lit.a din Regulamentul de
punere în aplicare UE nr. 809/2014 şi art.2 alin.1 lit.p din OUG nr.3/2015,cu modificări şi completări
ulterioare).

În conformitate cu art. 28 din O.U.G. nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare: 

-uz intern-
97
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.98 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

„(1) Dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de
plată şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a plăţii, cedentului nu i se acordă niciun
ajutor sau sprijin pentru exploataţia transferată.
 (2) Ajutorul solicitat sau plata solicitată de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor
condiţii:
a) în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploataţie, cesionarul notifică APIA
asupra transferului şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului;
 b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de
exploataţie;
c) sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveşte
exploataţia transferată.
(3) După momentul în care cesionarul a informat APIA şi a solicitat plata ajutorului şi/sau a sprijinului
potrivit prevederilor alin. (2) lit. a):
a) toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi APIA generat
de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului;
 b) toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate declaraţiile date de
cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;
c) exploataţia transferată este considerată o exploataţie separată pe durata anului de cerere în cauză.”

După momentul în care cesionarul a informat APIA şi a solicitat plata ajutorului şi/sau a sprijinului, toate
drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi APIA generat de cererea
unică de plată sunt atribuite cesionarului. (art.8, alin.4, lit.b) din Regulamentul de Punere în Aplicare (UE)
nr. 809/2014 al Comisiei).

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentul 1307/2013, “„exploataţie” înseamnă
ansamblul unităţilor utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul
aceluiaşi stat membru”.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 3/2015, “exploataţie înseamnă ansamblul unităţilor
de producţie utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul României”.

Având în vedere prevederile de mai sus, transferul de exploataţie se realizează pentru întreaga exploataţie
între doi fermieri înscrişi în Registrul Unic de Identificare (RUI) gestionat de APIA, în perioada stabilită în
art. 28 alin. (1) din OUG nr. 3/2015 (Ordin MADR nr.45/2017 şi Ordin MADR nr. 22/2011).

În cazul în care cesionarul nu este înscris în RUI, acesta completează Formularul de înscriere în RUI -
Anexa 1 din Ordinul MADR nr.22/2011, pus la dispoziţie de APIA şi primeşte în baza de date un ID
(RO.........).
Dacă cesionarul are cerere unică de plată depusă, aceasta se constituie în cerere de înscriere în RUI (art.3
alin.1 lit.b din Ordinul MADR nr.22/2011).
Cesionarul trebuie să anunţe APIA referitor la transferul de exploataţie în termen de 10 zile
calendaristicede la data încheierii tranzacţiei, conform art.28 alin.(2) lit.a) din O.U.G. nr.3/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.
Transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii în sistemul IACS a deciziei de plată pe
numele fermierului care transferă exploataţia agricolă.

-uz intern-
98
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.99 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Fermierul care preia exploataţia agricolă (toate unitatile de productie din cadrul acesteia) depune la
centrul local/sucursala judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde a fost depusă cererea de plată a
fermierului care transferă exploataţia agricolă Cererea de transfer de exploataţie însoţită de documentele
care au stat la baza transferului de exploataţie agricolă: contract de vânzare-cumpărare/arendă
/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activdeschis la o
unitate bancară depe teritoriul României.

Înregistrarea transferului de exploataţie în baza de date IACS are la bază formularul ,,Cerere pentru
transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare”(Anexa nr.26) şi documentele specifice in
functie de specificul unităţilor de producţie componente, puse la dispoziţie de către APIA. Acest formular
este completat, semnat, ştampilat, după caz, de către cei doi beneficiari şi datat.

Anexa nr.26 este depusă la centrul local/centrul judeţean/Centrul municipiului Bucureşti unde cedentul a
depus cererea unică de plată, după caz, semnată şi ştampilată de funcţionarul APIA responsabil de
gestionarea transferului şi înregistrată în Registrul intrări-ieşiri.
Ulterior, Anexa nr.26 este ataşată la dosarul cererii unice de plată a cesionarului, o copie a cererii de
transfer fiind depusă la dosarul cererii unice de plată a cedentului.
Pe copia documentelor menţionate, cesionarul va înscrie “conform cu originalul” şi va semna. Funcţionarul
APIA responsabil de gestionarea transferului semnează şi ştampilează documentele respective şi le
înregistrează în Registrul intrări-ieşiri.
Dacă cedentul şi cesionarul au depus, fiecare în parte, cerere unică de plată la centre APIA diferite, atunci
CL/CJ APIA unde cedentul a depus cererea va trimite CL/CJ APIA unde cesionarul a depus cererea, Anexa
nr. 26 însoţită de toate documentele aferente transferului.
În urma introducerii documentului de transfer de exploatatie pentru fermierul A care transferă exploatația la
fermierul B, dosarul se gestioneaza pe ID fermier A cu preluarea datelor de identificare a fermierului B.

Conform art. 1846 din Codul Civil republicat: ,,Cu acordul scris al arendatorului, arendaşul poate să
cesioneze contractul de arendare soţului care participă la exploatarea bunurilor arendate sau
descendenţilor săi majori”. În acest sens, se încheie un contract de cesiune între noul şi vechiul arendaş, cu
acordul arendatorului.
Nu se poate vorbi de cesiune de contract de arendă în situaţia în care arendaşul este o persoană juridică.

ATENŢIE! Terenul/animalele care face/fac obiectul unui contract de


arendă/închiriere/concesiune/comodat nu poate/pot fi transferat/e unui alt utilizator, în acest caz
transferul reprezentând subarendare/subconcesionare/subînchiriere, operaţiune juridică interzisă de
prevederile art. 1.847 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil.

Astfel, alin.(1) şi alin.(2) din art 1847 din Codul Civil prevăd:
„Nu sunt permise oficiile de arendaşi”;
“Subarendarea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute”.

Pentru orice tip de clarificări va fi notificat cesionarul, Notificarea având înscris ID-ul cedentului, dar cu
datele de identificare ale cesionarului.

-uz intern-
99
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.100 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Dacă în campania următoare efectuării transferului, fermierul A doreşte să depună cerere de plată pentru
suprafaţa agricolă care a făcut obiectul transferului în campania anterioară (deoarece documentul care a stat
la baza transferului nu mai este valabil/a fost denunţat/reziliat), acesta trebuie să depună la APIA o
declaraţie pe propria răspundere în care va specifica motivul care a dus la anularea tranzacţiei însoţită de
documentele doveditoare ale anulării tranzacţiei. Declaraţia semnată şi datată de fermierul A, împreună cu
copia documentelor doveditoare aferente sunt înregistrate de funcţionarul APIA în Registrul de intrări-
ieşiri şi constituie baza pentru funcţionalitatea de anulare transfer.

Anularea transferului nu afectează datele privind campania anterioară în care transferul a fost valabil.

Transferul de exploataţie în cazul schemei simplificată pentru micii fermieri

Transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii în sistemul IACS a deciziei de plată pe
numele fermierului care transferă exploataţia agricolă.
Înregistrarea transferului de exploataţie în baza de date IACS are la bază formularul ,,Cerere pentru
transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare” (Anexa nr.26) şi documentele care au stat la
baza transferului. Acest formular este completat, semnat, ştampilat, datat de către cei doi beneficiari.
Astfel, pentru fermierii implicati în transferul de exploataţie, sistemul va genera în Controlul Administrativ
o eroare de atenţionare, care va evidenţia înregistrarea transferului. Pe baza acestei erori generată în AC, se
va trata impactul în Calcul Plăţi în funcţie de prevederile legislative specifice.

Atenţie! Pentru toate cazurile de transfer de exploataţie, Controlul administrativ în sistem se


efectuează mai întâi la fermierul A, apoi la fermierul B.

Fermierul care cedeaza exploatatia prin transfer (fermierul A)


Fermierul care primeşte exploataţia prin transfer (fermierul B)
Fermierul care nu a cerut până la 15.07.2017 iesirea din schemă.
Transferul se realizează conform OUG nr. 3/2015 art 28, alin 3 pt c) - exploataţia transferată este
considerată o exploataţie separată pe durata anului de cerere în cauză.
1. Transferul de exploataţie se realizează între doi mici fermieri (fermierul mic A îşi transferă
exploataţia către fermierul mic B)
Dacă suprafaţa rezultată în urma transferului depăşeşte plafonul de 1250 euro, plata se acordă fără a depăşi
plafonul maxim de 1250 euro, conform OMADR art. 90 alin (3) ,, Fermierii incluşi în schema de mici
fermieri, care în timpul anului de cerere îşi măresc suprafaţa exploataţiei, nu pot beneficia de o plată mai
mare de 1.250 euro şi sunt exceptaţi de la utilizarea practicilor de înverzire pentru suprafaţa totală a
exploataţiei în anul curent de cerere.
2. Transferul de exploataţie se realizează între fermierul mic A care transferă exploataţia către
fermierul B, care nu este mic fermier.
Cazul se tratează ca un transfer total de exploataţie.
3. Transferul de exploataţie se realizează între fermierul A care nu este mic fermier, către
fermierul B, care este mic fermier.

-uz intern-
100
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.101 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Fermierul A care transferă exploataţia, neavand calitatea de mic fermier, nu se aplică plafonarea de 1250
euro pe exploataţia deţinută înainte  de efectuarea transferului, fiind tratata ca exploataţie separată.
Fermierul B care preia exploataţia, avand calitatea de mic fermier, se aplică plafonarea de 1250 euro pe
exploataţia deţinută înainte şi după efectuarea transferului, fiind tratata ca exploataţie separată.
În cazul de transfer de exploataţie cu preluare în caz de deces se calculează sancţiunile – după caz- şi se
limitează sumele de plată la maxim 1250 euro, aplicându-se reducerea proporţională.

Transferul de exploataţie în cazulschemei pentru tânăr fermier

Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare, prevede:  

“Art. 87 - (1) În sensul art. 22 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, cei cinci ani în care un fermier poate primi
plata în cadrul schemei pentru tinerii fermieri se determină astfel:

 a)în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei înainte de data-limită de depunere
a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita plata pentru tinerii fermieri pentru cinci ani, începând
cu anul curent de cerere;    
b) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei prin transfer de exploataţie de la
un alt fermier care a depus cerere unică de plată în anul de cerere precedent, până la data-limită de depunere
a cererii unice de plată din anul curent, cererea pentru anul curent se depune de către cedentul exploataţiei şi
apoi, până la data-limită de depunere a cererilor unice de platăfără penalizări, se înregistrează la APIA
formularul de transfer al exploataţiei către tânărul fermier;
c) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei după data-limită de depunere a
cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita schema de plată pentru tinerii fermieri începând cu anul
de cerere următor.

(2)În sensul art. 22 alin. (2) lit. b) din ordonanţă, nu sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri, solicitanţii
care împlinesc vârsta de 41 de ani în cursul anului curent de cerere. 

(3)În sensul art. 22 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, fermierii care au depus cereri de plată într-un an anterior
anului 2015, trebuie să nu fi împlinit vârsta de 41 de ani în anul în care au depus prima cerere de plată. 
  
(4) Sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri, tinerii care se stabilesc pentru prima dată în exploataţii
transferate acestora în cursul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, până la data-limită de
depunere fără penalizări. În acest caz cererea de plată depusă de cedentul exploataţiei rămâne valabilă şi
trebuie să fie completată cu formularul de transfer de exploataţie. Anul în care s-a efectuat transferul de
exploataţie în perioada de depunere a cererilor unice de plată reprezintă primul an de participare în schemă.

 (5)Indiferent de numărul şi forma de organizare a exploataţiilor pe care le administrează tânărul fermier,


plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru o singură exploataţie. 

  (6) În cazul în care transferul de exploataţie se realizează între 2 tineri fermieri, chiar dacă suprafaţa
rezultată în urma transferului depăşeşte plafonul de 60 ha, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru

-uz intern-
101
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.102 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

suprafaţa totală a exploataţiei rezultată în urma transferului, fără a depăşi plata pentru plafonul maxim de 60
ha.”

Sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri, tinerii care se stabilesc pentru prima dată în exploatații
transferate acestora în cursul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, până la data limită de
depunere fără penalizări. În acest caz cererea unică de plată depusă de cedentul exploatației rămâne valabilă
și trebuie să fie completată cu formularul de transfer de exploatație. Anul în care s-a efectuat transferul de
exploatație în perioada de depunere a cererilor unice de plată reprezintă primul an de participare în schemă.

Astfel, pentru stabilirea datei instalării pentru schema tânăr fermier în exploataţiile transferate, în situaţia
schimbării de către solicitant a formei de organizare din persoană fizică în PFA/ÎI/ÎF/SC se procedează
astfel:

1. Dacă transferul de exploatație/schimbarea formei de organizare din/de la  persoană fizică în


PFA/ÎI/ÎF/SC s-a realizat în 2018,  trebuie respectate condiţiile de eligibilitate privind accesarea
schemei de plată tinerii fermieri iar data instalării ca tânăr fermier se stabileşte astfel:

- în cazul în care tânărul fermier persoană fizică depune prima dată cererea unică de plată în această
calitate și şi-a schimbat forma de organizare în PFA/ÎI/ÎF/SC până la data-limită de depunere a
cererii unice de plată, pentru îndeplinirea condiției de fermier activ, data instalării ca tânăr fermier
este anul 2018;

- în cazul în care tânărul fermier persoană fizică depune prima dată cererea unică de plată în această
calitate și şi-a schimbat forma de organizare din persoană fizică în PFA/ÎI/ÎF/SC după data-limită de
depunere a cererii unice de plată, data instalării ca tânăr fermier este anul de cerere următor.

2. Dacă schimbarea formei de organizare din  persoană fizică în PFA/ÎI/ÎF/SC s-a realizat în unul din
anii anteriori, trebuie respectate condiţiile de eligibilitate privind accesarea schemei de plată tinerii
fermieri iar data instalării ca tânăr fermier se stabileşte astfel:

- în cazul în care tânărul fermier persoană fizică şi-a schimbat forma de organizare juridică în
PFA/ÎI/ÎF/SC până la data-limită de depunere a cererii unice de plată corespunzătoare anului
respectiv de cerere, iar în anul 2018 depune cererea unică de plată în calitate de PFA/ÎI/ÎF/SC, data
instalării ca tânăr fermier este considerată anul în care a depus cererea unică de plată în calitate de
PFA/ÎI/ÎF/SC.

- în cazul în care tânărul fermier persoană fizică şi-a schimbat forma de organizare juridică în
PFA/ÎI/ÎF/SC după data-limită de depunere a cererii unice de platăcorespunzătoare anului respectiv
de cerere, iar în anul 2018 depune cererea unică de plată în calitate de PFA/ÎI/ÎF/SC, data instalării
ca tânăr fermier este considerată anul următor anului în care a avut loc schimbarea formei de
organizare.

3. Dacă fermierul și-a schimbat forma de organizare din  persoană fizică în PFA/ÎI/ÎF/SC și invers de
mai multe ori in decursul anilor precedenți de cerere, trebuie respectate condiţiile de eligibilitate

-uz intern-
102
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.103 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

privind accesarea schemei de plată tinerii fermieri iar data instalării ca tânăr fermier se stabileşte
astfel:
- Se ține seama de calitatea în care fermierul a depus cererea unică de plată în anul 2018și se verifică
care este primul an în care acesta a dobândit această formă de organizare, ținând seama de
prevederile privind perioada din anul de cerere în care a avut loc schimbarea formei de organizare
(în termenul legal de depunere a cererii sau după termenul legal de depunere). În funcție de această
încadrare se va stabili data instalării ca tânăr fermier, pe baza celor de mai sus arătate.

Cazuri particulare ale transferului de exploataţie:

1. Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale


Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale este prevăzută la cap. V din Codul Civil:
“Cap. V   Reorganizarea persoanei juridice
   Art. 232 -  Noţiune
   Reorganizarea persoanei juridice este operaţiunea juridică în care pot fi implicate una sau mai multe
persoane juridice şi care are ca efecte înfiinţarea, modificarea ori încetarea acestora.
   Art. 233 -  Modurile de reorganizare
   (1) Reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune, prin divizare sau prin transformare.
   (2) Reorganizarea se face cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru dobândirea personalităţii juridice,
în afară de cazurile în care prin lege, actul de constituire sau statut se dispune altfel.
   Art. 234 -  Fuziunea
   Fuziunea se face prin absorbţia unei persoane juridice de către o altă persoană juridică sau prin
contopirea mai multor persoane juridice pentru a alcătui o persoană juridică nouă.
   Art. 235 -  Efectele fuziunii
   (1) În cazul absorbţiei, drepturile şi obligaţiile persoanei juridice absorbite se transferă în patrimoniul
persoanei juridice care o absoarbe.
   (2) În cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile şi obligaţiile acestora se transferă în patrimoniul
persoanei juridice nou-înfiinţate.
   Art. 236 -  Divizarea
   (1) Divizarea poate fi totală sau parţială.
   (2) Divizarea totală se face prin împărţirea întregului patrimoniu al unei persoane juridice între două
sau mai multe persoane juridice care există deja sau care se înfiinţează prin divizare.
   (3) Divizarea parţială constă în desprinderea unei părţi din patrimoniul unei persoane juridice, care
continuă să existe, şi în transmiterea acestei părţi către una sau mai multe persoane juridice care există
sau care se înfiinţează în acest mod.
   Art. 237 -  Efectele divizării
   (1) Patrimoniul persoanei juridice care a încetat de a avea fiinţă prin divizare se împarte în mod egal
între persoanele juridice dobânditoare, dacă prin actul ce a dispus divizarea nu s-a stabilit o altă
proporţie.
   (2) În cazul divizării parţiale, când o parte din patrimoniul unei persoane juridice se desprinde şi se
transmite unei singure persoane juridice deja existente sau care se înfiinţează în acest mod, reducerea
patrimoniului persoanei juridice divizate este proporţională cu partea transmisă.
   (3) În cazul în care partea desprinsă se transmite mai multor persoane juridice deja existente sau care se
înfiinţează în acest mod, împărţirea patrimoniului între persoana juridică faţă de care s-a făcut

-uz intern-
103
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.104 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

desprinderea şi persoanele juridice dobânditoare se va face potrivit dispoziţiilor alin. (2), iar între
persoanele juridice dobânditoare, împărţirea părţii desprinse se va face potrivit dispoziţiilor alin. (1), ce se
vor aplica în mod corespunzător.
  Art. 238 -  Întinderea răspunderii în caz de divizare
  (1) În cazul divizării, fiecare dintre persoanele juridice dobânditoare va răspunde:
   a) pentru obligaţiile legate de bunurile care formează obiectul drepturilor dobândite sau păstrate
integral;
   b) pentru celelalte obligaţii ale persoanei juridice divizate, proporţional cu valoarea drepturilor
dobândite sau păstrate, socotită după scăderea obligaţiilor prevăzute la lit. a).
   (2) Dacă o persoană juridică înfiinţată în condiţiile art. 194 alin. (1) lit. a) este supusă divizării, prin
actul de reorganizare se va putea stabili şi un alt mod de repartizare a obligaţiilor decât acela prevăzut în
prezentul articol.
   Art. 239 -  Repartizarea contractelor în caz de divizare
   În caz de divizare, contractele se vor repartiza, cu respectarea dispoziţiilor art. 206 alin. (2), art. 237 şi
238, astfel încât executarea fiecăruia dintre ele să se facă în întregime de către o singură persoană juridică
dobânditoare, afară numai dacă aceasta nu este cu putinţă.
   Art. 240 -  Încetarea unor contracte
   (1) În cazul contractelor încheiate în considerarea calităţii persoanei juridice supuse reorganizării,
acestea nu îşi încetează efectele, cu excepţia cazului în care părţile au stipulat expres contrariul sau
menţinerea ori repartizarea contractului este condiţionată de acordul părţii interesate.
   (2) Dacă menţinerea sau repartizarea contractului este condiţionată de acordul părţii interesate, aceasta
va fi notificată sau, după caz, înştiinţată prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, pentru a-şi
da ori nu consimţământul în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea notificării sau înştiinţării.
Lipsa de răspuns în acest termen echivalează cu refuzul de menţinere sau preluare a contractului de către
persoana juridică succesoare.
   Art. 241 -  Transformarea persoanei juridice
   (1) Transformarea persoanei juridice intervine în cazurile prevăzute de lege, atunci când o persoană
juridică îşi încetează existenţa, concomitent cu înfiinţarea, în locul ei, a unei alte persoane juridice.
   (2) În cazul transformării, drepturile şi obligaţiile persoanei juridice care şi-a încetat existenţa se
transferă în patrimoniul persoanei juridice nou-înfiinţate, cu excepţia cazului în care prin actul prin care s-
a dispus transformarea se prevede altfel. În aceste din urmă cazuri, dispoziţiile art. 239, 240 şi 243 rămân
aplicabile.
  Art. 242 -  Data transmiterii drepturilor şi obligaţiilor
   (1) În cazul reorganizării persoanelor juridice supuse înregistrării, transmiterea drepturilor şi
obligaţiilor se realizează atât între părţi, cât şi faţă de terţi, numai prin înregistrarea operaţiunii şi de la
data acesteia.
   (2) În ceea ce priveşte celelalte persoane juridice nesupuse înregistrării, transmiterea drepturilor şi
obligaţiilor, în cazurile prevăzute la alin. (1), se realizează atât între părţi, cât şi faţă de terţi, numai pe
data aprobării de către organul competent a inventarului, a bilanţului contabil întocmit în vederea
predării-primirii, a evidenţei şi a repartizării tuturor contractelor în curs de executare, precum şi a
oricăror alte asemenea acte prevăzute de lege.
   (3) În cazul bunurilor imobile care fac obiectul transmisiunii, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi
reale se dobândesc numai prin înscrierea în cartea funciară, în baza actului de reorganizare încheiat în
formă autentică sau, după caz, a actului administrativ prin care s-a dispus reorganizarea, în ambele
situaţii însoţit, dacă este cazul, de certificatul de înregistrare a persoanei juridice nou-înfiinţate.

-uz intern-
104
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.105 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

   Art. 243 -  Opoziţii


   (1) Actele prin care s-a hotărât reorganizarea pot fi atacate, dacă prin lege nu se dispune altfel, prin
opoziţie, de către creditori şi orice alte persoane interesate, în termen de 30 de zile de la data când au luat
cunoştinţă de aprobarea reorganizării, dar nu mai târziu de un an de la data publicării acesteia, sau, după
caz, de la data aprobării acesteia de către organul competent, potrivit legii.
   (2) Opoziţia suspendă executarea faţă de oponenţi până la rămânerea definitivă a hotărârii
judecătoreşti, în afară de cazul în care persoana juridică debitoare face dovada executării obligaţiilor sau
oferă garanţii acceptate de creditori ori încheie cu aceştia un acord pentru plata datoriilor.
   (3) Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, de către instanţa competentă.
   (4) Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai apelului.”

Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale este prevăzută şi la art. 238 din Legea 31/1990, legea
societăţilor, cu modificările şi completările ulterioare:
“Art. 238 - (1) Fuziunea este operaţiunea prin care:
   a) una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea
patrimoniului lor unei alte societăţi în schimbul repartizării către acţionarii societăţii sau societăţilor
absorbite de acţiuni la societatea absorbantă şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din
valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate; sau
   b) mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor
unei societăţi pe care o constituie, în schimbul repartizării către acţionarii lor de acţiuni la societatea nou-
constituită şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel
repartizate.
(2) Divizarea este operaţiunea prin care:
   a) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăţi totalitatea
patrimoniului său, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile
beneficiare şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor
astfel repartizate;
   b) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai
multor societăţi nou-constituite, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la
societăţile nou-constituite şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a
acţiunilor astfel repartizate.
(21) Divizarea poate avea loc şi prin transferul simultan al patrimoniului societăţii divizate către una sau
mai multe societăţi existente şi una sau mai multe societăţi nou-constituite. Prevederile alin. (2) se aplică
în mod corespunzător.
(3) Fuziunea sau divizarea se poate face şi între societăţi de forme diferite.
(4) Fuziunea sau divizarea, astfel cum este definită la alin.(1) ori (2), poate fi efectuată chiar dacă
societăţile dizolvate sunt în lichidare, cu condiţia ca acestea să nu fi început încă distribuirea între asociaţi
a activelor ce li s-ar cuveni în urma lichidării.”

În cazul fuziunii a doi sau mai mulţi solicitanţi ai schemelor de plată/măsurilor de sprijin, care au depus
cereri unice de plată, care intervine pe parcursul anului de cerere, în condiţiile prevăzute la art. 28 din OUG
nr. 3/2015, solicitanţii vor respecta prevederile privitoare la transferul de exploataţie şi vor depune la APIA
Anexa nr. 26 - Cerere pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare, în termenul
prevăzut de lege.

-uz intern-
105
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.106 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Documentul doveditor privind fuziunea solicitanţilor este hotărârea judecătorească de fuziune definitivă.
Societatea comercială rezultată prin fuziune va depune şi dovada contului bancar activ deschis la o unitate
bancară depe teritoriul Romaniei.

În cazul în care fuziunea a doi sau mai mulţi solicitanţi ai schemelor de plată/măsurilor de sprijin, care au
depus cereri unice de plată, se petrece după autorizarea plăţilor, se aplică procedura de “conturi invalide”,
conform Manualului de utilizare pentru modulul conturi invalide.

În cazul divizării societăţilor comerciale, transferul de exploataţieeste un transfer partial, de la societatea


comercială solicitantă la mai multe societăţi comerciale, prin care se transferă părţi din cererea unică de
plată a societăţii comerciale divizate. Acest tip de transfer se poate realiza numai până la data finală de
depunere a cererilor unice de plată/formularelor de modificare, prin formulare de retragere M3 completate
de societatea comercială divizată şi cereri unice de plată completate de către societăţile comerciale nou
înfiinţate rezultate prin divizare sau formulare de adăugare M2 completate de către societăţile comerciale
existente şi care au cereri unice de plată depuse la APIA. Transferul urmare a divizării unei societăţi
comerciale nu mai este admisibil după data de 15 mai 2018.

Documentul doveditor privind divizarea solicitantului este hotărârea judecătorească de divizare definitivă.
Acest document se depune la dosarul cererilor de plată al tuturor părţilor implicate în divizare. Societatea
comercială nou înfiinţată rezultată prin divizare va depune şi dovada contului bancar activ deschis la o
unitate bancară depe teritoriul Romaniei.

2. Transfer de exploataţie de la PFA/SC RADIATĂ


Persoanele fizice autorizate, Întreprinderile familiale, Întreprinderile Individuale, Societăţile Comerciale
radiate din Registrul Comerţului nu mai pot efectua transferul total de exploataţie sau al unor părţi ale
exploataţiei. De asemenea, acestea nu pot solicita schimbarea formei de organizare în urma radierii din
Registrul Comerţului. Orice document emis de Întreprinderile familiale, Întreprinderile Individuale,
Societăţile Comerciale dizolvate/ lichidate şi radiate din Registrul Comerţului sunt nule de drept.

Odată ce a fost primit certificatul de radiere a Persoanelor Fizice Autorizate, Întreprinderilor familiale,
Întreprinderilor Individuale, Societăţilor Comerciale, acesta va fi înregistrat în baza de date IACS, iar
cererea va fi automat invalidată.

3. Transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare de la/din PFA la/în PF


În cazurile în care are loc transferul de exploataţie de la un fermier persoană fizică autorizată (PFA) la un
fermier persoană fizică, trebuie îndeplinite condiţiile transferului de exploataţie, enunţate mai sus.
În plus, dacă fermierul cedent, PFA, a putut dovedi calitatea de fermier activ pe baza codului CAEN de
activitate agricolă sau a dovezilor verificabile prevăzute la art. şi fermierul cesionar, PF, dacă nu se
încadrează în mod implicit în condiţia de fermier activ, trebuie să prezinte dovezile verificabile prevăzute la
art. 6 alin. (5) şi (6) din OUG nr. 3/2015.

4. Transferul de exploataţie/schimbarea formei de organizare de la/din PF la/în PFA/II/IF/SC, pentru


îndeplinirea condiţiei de fermier activ

-uz intern-
106
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.107 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările
ulterioare:“(2) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de
plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014,
care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, se pot înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 182/2016, sau ca persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă.
Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, rezultate ca urmare a
înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, se subrogă în drepturi şi obligaţii persoanei fizice
în ceea ce priveşte patrimoniul de afectaţiune definit la art. 2 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016”, în cazurile în care fermierii
persoane fizice, care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate potrivit prevederilor
art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, s-au înregistrat la ONRC
ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice cu cod CAEN de activitate agricolă, nu mai trebuie să prezinte
dovezile verificabile pentru persoana fizică.

Justificarea erorii din controlul administrativ privind neîndeplinirea condiţiei de fermier activ se va face pe
baza formularului de transfer de exploataţie/schimbare formă de organizare.

VI. 8. PROCESAREA CERERII ÎN CAZ DE DECES AL FERMIERULUI

În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat
de către ceilalţi moştenitori aduce la cunoştiinţa A.P.I.A., în scris, acest aspect prinÎnştiinţarea cu privire la
forţa majoră, prevăzută în Anexa nr.12 din OMADR nr.619/2015, cu modificări şi completări (Anexa nr.
62), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi se află în
situaţiile prevăzute la art.30 alin.1) din OUG nr.3/2015, cu modificări şi completări ( art.31 alin.1) din OUG
nr.3/2015). În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depăşeste termenul prevăzut la alin.(1)
notificarea nu se ia în considerare ( art.31 alin.2) din OUG nr.3/2015). Înştiinţarea cu privire la forţă
majoră se depunede către fermier lacentrelelocale/centrele judeţene/Centrul APIA al Municipiului
Bucureşti.

Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a
dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului, se urmează calea legală de
succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (în cazul în care contul bancar pe teritoriul
României declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor).

Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua exploataţia agricolă până
la data emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele defunctului, asumându-şi drepturile şi
obligaţiile aferente, în baza unei cereri depusă la centrul local/judeţean APIA unde fermierul decedat a avut
cerere de plată, Cerere de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de
APIA, iar cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative:
- acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor/certificat de
moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase
de la fermierul decedat în original şi copie;

-uz intern-
107
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.108 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- actul de identitate al moştenitorului, în original şi copie;


- dovada contului bancar activpe teritoriul Romaniei;
- declaraţie notarială prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în
cazul în care există mai mulţi moştenitori).

Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului.


Funcţionarul APIA ştampilează şi înregistrează Înştiinţareacu privire la forţă majorăîn Registrul de intrări-
ieşiri. Pe copia certificatului de deces şi a documentelor mai sus prevăzute, funcţionarul APIA înscrie
„Conform cu originalul”, datează, semnează, ştampilează şi înregistrează documentul în registrul menţionat
anterior.

Cererea de preluare a exploataţiei agricole în caz de deces (Anexa nr. 58) este pusă la dispoziţia
moştenitorului de către APIA.
Acest formular este completat şi depus de către moştenitorul/moştenitorul desemnat la centrul local/sucursala
judeţeană sau a municipiului Bucureşti APIA unde a fost depusă cererea de plată a producătorului agricol
decedat.
În cazul în care decesul intervine după emiterea deciziei de plată pentru fermierul decedat, iar cererea de
plată a acestuia este transmisă în contabilitate, se respectă instrucţiunile fluxului de conturi invalide.

Dacă moştenitorul preia exploataţia pentru care decedatul trebuia să dovedească calitatea de fermier
activ, dar nu a putut depune dovezile verificabile pentru persoana fizică, moştenitorul trebuie să
prezinte dovezile verificabile pentru fermier activ eliberate pe numele decedatului. În cazul în care
aceste dovezi nu se prezintă la APIA, se vor respinge la plată schemele de plăţi directe şi măsurile de
dezvoltare rurală pentru care este necesară dovedirea calităţii de fermier activ.

VI.9. SCHIMBAREA FORMEI DE ORGANIZARE

În temeiul dreptului la libera iniţiativă, al dreptului la libera asociere şi al dreptului de stabilire, orice
persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului
Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul Romaniei, în condiţiile prevăzute de
lege (art. 3. alin.1 din O.U.G. nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare).
Persoanele fizice prevăzute la articolul menţionat trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României
şi pot desfăşura activităţile economice, după cum urmează:
a) individual şi independent ca persoane fizice autorizate;
b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
c) ca membri ai unei întreprinderi familiale.
Persoanele fizice prevăzute la art. 4 lit. a) şi b) precum şi reprezentantul întreprinderii familiale, menţionaţi
de prevederile O.U.G. nr. 44/2008, au obligaţia să solicite înregistrarea în Registrul comerţului şi autorizarea
funcţionării, înainte de începerea activităţii economice (art. 7 alin.1 şi alin. 2 din O.U.G. nr.44/2008).

Conform prevederilor art. 2 din actul normativ menţionat, se definesc următorii termeni:
g) întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un
întreprinzător persoană fizică;
h) întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un
întreprinzător persoana fizică împreună cu familia sa;

-uz intern-
108
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.109 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

i) persoana fizică autorizată - persoana fizica autorizată să desfăşoare orice formă de activitate
economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă.

Întreprinderea individuală (ÎI) şi întreprinderea familială (ÎF) nu dobândesc personalitate juridică prin
înregistrarea în registrul comerţului (art.22şi art.30alin.1 din O.U.G.nr.44/2008). 
Pentru persoanele fizice autorizate (PFA), certificatul de înregistrare este documentul care atestă înregistrarea
în registrul comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală
competentă.

În cazul schimbării formei de organizare, fermierul anunţă modificarea statutului său în 10


zilecalendaristicede la data înregistrării noii forme de organizare, completează formularul specific şi
prezintă documentele aferente noii forme de organizare şi cele de numire/desemnare administrator, după
caz), dovadă cont bancar activ pe teritoriul Romaniei şi CI/BI (copia acestor documente se păstrează la
dosarul cererii).
Fermierul completează formularul Cerere de transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare
(Anexa nr. 26) şi prezintă documentele doveditoare ale formei de organizare, în original.
La dosarul cererii de plată se păstrează anexa şi copia documentelor pe care funcţionarul APIA, în prealabil,
înscrie „conform cu originalul”, datează, semnează, ştampilează şi înregistrează în Registrul de intrări-ieşiri.

În baza art. 18 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare: ,,Fermierii
persoane fizice, pentru asigurarea trasabilităţii parcelelor şi, după caz, a angajamentelor asumate de către
fermieri în cadrul măsurilor prevăzute la art. 33 alin. (2) din ordonanţă, în cazul în care optează pentru
aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din ordonanţă, depun iniţial cererea unică de plată ca persoană fizică.
După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane
juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploataţiei, în condiţiile prevăzute la art.
28 alin.2, litera a) - Transferul de exploatațe, din Ordonanţa de urgență nr. 3/2015 cu modificările și
completările ulterioare, până la data-limită de depunere a cererii unice de plată”.

VI.10. DEPISTAREA ŞI RECUPERAREA SUMELOR NECUVENITE - art. 7 din Regulamentul


(UE) nr. 809/2014

Art. 63 (Plăţi necuvenite şi sancţiuni administrative)din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede:
“(1) Dacă se constată că un beneficiar nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate sau nu respectă
angajamentele sau alte obligaţii legate de condiţiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului prevăzute
de legislaţia agricolă sectorială, plata aferentă ajutorului nu se efectuează sau acesta se retrage în
întregime sau parţial şi, după caz, drepturile la plată aferente menţionate la art. 21 din Regulamentul (UE)
nr. 1307/2013 nu se alocă, sau se retrag.”

Art. 7 (Recuperarea plăţilor necuvenite)in Regulamentul (UE) nr. 809/2014 prevede:


„(1) În cazul efectuării unei plăţi necuvenite, beneficiarul rambursează suma respectivă împreună cu
dobânda aferentă acesteia, dacă este cazul, calculată în conformitate cu alineatul (2).
(2) Dobânzile se calculează pentru perioada cuprinsă între termenul limită de plată pentru beneficiar,
termen care este indicat în ordinul de recuperare şi care nu poate depăşi 60 de zile, şi data rambursării sau
a deducerii.

-uz intern-
109
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.110 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Rata dobânzii aplicabile se calculează în conformitate cu dreptul naţional, dar nu poate fi mai mică decât
rata dobânzii aplicabile prevăzută de dispoziţiile naţionale pentru recuperarea sumelor necuvenite.
(3) Obligaţia de rambursare menţionată la alineatul (1) nu se aplică dacă plata a fost efectuată ca urmare a
unei erori a autorităţii competente sau a unei alte autorităţi şi dacă eroarea nu ar fi putut fi depistată în mod
rezonabil de beneficiar.
Totuşi, în cazul în care eroarea este legată de date faptice pertinente pentru calculul plăţii în cauză, primul
paragraf se aplică numai dacă decizia de recuperare nu a fost comunicată în termen de 12 luni de la
efectuarea plăţii.”

Art. 1, 3 din Regulamentul CE nr. 2988/1995, cu modificările şi completările ulterioare:


,,Art. 1.(1) În scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, se adoptă prin prezenta o
reglementare generală privind controalele uniforme, măsurile şi sancţiunile administrative privind abaterile
de la dreptul comunitar.
(2) Constituie abatere orice încălcare a unei dispoziţii de drept comunitar, ca urmare a unei acţiuni sau
omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Comunităţilor sau
bugetele gestionate de acestea, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii,
colectate direct în numele Comunităţilor, fie prin cheltuieli nejustificate.
Art. 3. (1) Termenul de prescripţie a acţiunii este de patru ani de la săvârşirea abaterii menţionate la art. 1
alin 1. Cu toate acestea, normele sectoriale pot să prevadă un termen mai scurt, care nu poate fi însă mai
mic de trei ani. În cazul unor abateri continue sau repetate, termenul de prescripţie curge din ziua în care
încetează săvârşirea abaterii respective. În ceea ce priveşte programele multianuale, termenul de prescripţie
trebuie, oricum, să curgă până la finalizarea programului. Termenul de prescripţie este întrerupt de orice
act al unei autorităţi competente, adus la cunoştinţa persoanei în cauză, cu privire la cercetarea sau
urmărirea în justiţie a abaterii respective. Termenul de prescripţie începe să curgă din nou după fiecare act
de întrerupere. Cu toate acestea, prescripţia devine efectivă cel mai târziu la data la care expiră o perioadă
egală cu dublul termenului de prescripţie, fără ca
autoritatea competentă să fi impus o sancţiune, cu excepţia cazului în care acţiunea administrativă este
suspendată în conformitate cu art.6 alin.(1).
(2) Termenul de aplicare a deciziei prin care se instituie o sancţiune administrativă este de trei ani.
Termenul curge de la data la care decizia devine definitivă.
Cazurile de întrerupere şi de suspendare sunt reglementate de dispoziţiile relevante de drept intern.
(3) Statele membre îşi păstrează posibilitatea de a aplica un termen mai lung decât cel prevăzut în alin. (1)şi
(2)”.

Conform art. 107 din Ordinul MADR nr. 619/2015 cu modificări şi completări, „Situaţiile care
necesită recuperarea plăţilor necuvenite efectuate către fermieri sunt următoarele: 
    a)actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole; 
    b)rezultatele controalelor pe teren; 
    c)lipsa documentelor justificative constatată de către organele de control sau instituţiile de audit după
efectuarea plăţilor; 
    d)analizele şi verificările efectuate de către APIA pe baza sesizărilor primite; 
    e)constatările organelor de control, anchetă sau de audit, ale autorităţilor naţionale sau europene; 
    f)hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile. 
    g)autosesizarea APIA.” 

-uz intern-
110
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.111 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Pe parcursul gestionării cererilor unice de plată funcţionarul APIA poate constata plăţi acordate necuvenit
în următoarele cazuri:
A - La controlul administrativ şi/sau pe teren din anul/anii următor(i) (se constată nerespectarea
criteriilor de eligibilitate) sunt găsite anumite neconformităţi în campania curentă; aceşti fermieri trebuie
verificaţi dacă au fost plătiţi necuvenit în campania/campaniile precedente);
B - În urma reactualizării suprafeţelor blocurilor fizice în LPIS;
C - Recuperarea sumelor sumelor necuvenite în cazul angajamentelor de agro-mediu;
D - În urma sesizării unei terţe persoane, urmată de analiză şi verificare;
E - În urma autosesizării autorităţii competente (APIA)-cazul nu a fost gestionat corespunzător din
punct de vedere procedural.

A. Cazurile în care este necesară verificarea în urma CA şi/sau OSC sunt următoarele:
 parcela/exploataţia nu este găsită şi nu este localizată nici în alt bloc fizic (nu a fost găsită
deloc), fermierul declarând o suprafaţă pe care nu o utilizează (EA3/PA3, A3p) - erori apărute în CA:
OSC_0129, OSC_0138 (Clasificare: „Respingere parcelă”), OSC_0343;
 parcela declarată nu are folosinţă agricolă parţial/total (pe ea/ele s-a constatat cimitir, groapă
de gunoi, pădure, suprafeţe acoperite de apă, construcţii, teren nonagricol, etc. (PA16, PA15)-erori în CA
apărute OSC_0154;
 parcela nu a fost menţinută în bune condiţii agricole şi de mediu, etc. (PA14) -eroare în CA
OSC_0187, OSC_0188 (Clasificare: Respingere plată);
 parcela(e)/exploataţie nu este eligibilă din punct de vedere al suprafeţei-mai mică(i) de
0,3/0,1ha şi 1ha (PA2, A1);
 nu a fost declarată întreaga suprafaţă utilizată (parcele nedeclarate nici în anul/anii precedenţi-
eroare în CA OSC_0202 (Clasificare: nedeclarare);
 cultura declarată nu a fost gasită, iar cultura prezentă pe teren face parte din alt grup de
plată (de exemplu în 2007 declarat- grâu -TA, iar în 2008 se descoperă la OTSC–meri-CP) - eroare în CA:
OSC_0143 (Clasificare: Sancţionare);
 parcela este teren posibil abandonat-eroare în CA: LPIS_0016 (Clasificare:
„Respingereparcelă”);
 suprafaţa declarată a parcelei este mai mare decât suprafaţa confirmată (PA11, C3p la
nivel de parcelă);

B. În urma reactualizării suprafeţelor blocurilor fizice în LPIS:


Dacă în campania curentă se actualizează anumite BF şi în urma actualizăriiacestora conturul blocului fizic s-
a modificat, afectând suprafața parcelelor declarate, fermierii ale cărorparcele şi-au micşorat suprafaţa sunt
verificaţi dacă în campaniile precedente, pentru suprafeţele cu care s-au redus parcelele, au încasat sume
necuvenite. Analiza acestor parcele se face urmărindu-se istoricul actualizării blocului fizic, iar recuperarea
sumelor se face până în anul de cerere în care a avut loc ultima actualizare a blocului fizic.
Fermierii care în campaniile precedente şi-au retras întreaga suprafaţă din blocul fizic, nu sunt analizaţi
pentru recuperarea sumelor necuvenite.

C. Recuperarea sumelor sumelor necuvenite în cazul angajamentelor de agro-mediu :detaliată în

-uz intern-
111
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.112 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Procedura operațională privind controalele administrative specifice măsurilor de mediu și climă din cererile
unice de plată.

D. În urma sesizării unei terţe persoane, urmată de analiză şi verificare


În cazul în care centrul local sau centrul judeţean APIA primeşte o sesizare din partea unei terţe persoane, se
fac verificările necesare privind veridicitatea sesizării. În cazul în care se confirmă aspectele sesizate, se va
reinstrumenta dosarul pentru a se aplica sancţiunile corespunzătoare.

E. În urma autosesizării-cazul nu a fost gestionat corespunzător din punct de vedere procedural;


În cazurile în care în urma verificărilor interne APIA, cînd se constată că dosarul nu a fost gestionat
corespunzător datorită unor vicii de procedură sau erori de instrumentare sau din cauza lipsei unor
documente de la dosar, pe baza analizelor şi verificărilor se reinstrumentează cererea de plată pentru
corectarea erorilor.

Pentru fermierii care prezintă unul din cazurile semnalate anterior (A, B, C, D, E) se întocmeşte Procesul
verbal de constatare a sumelor necuvenite (Anexa nr. 61).

În situaţia în care propunerea de recuperare a plăţilor necuvenite se referă la mai mulţi ani de cerere, în baza
aceluiaşi motiv, conform situaţiilor menţionate, se va întocmi un singur Proces verbal de constatare a
sumelor necuvenite şi se va instrumenta în sistem recuperarea pentru fiecare campanie.
Copii ale Procesului verbal se vor .introduce în dosarele cererilor din anii de cerere pentru care necesită
recuperarea plăţilor necuvenite.
De asemenea, şi pentru cazurile analizate şi care nu necesită recuperare trebuie întocmit un singur proces
verbal. Copii ale acestuia se introduc în dosarul fermierului din campania pentru care se analizează dosarul.

În situaţia reducerii suprafeţelor ca urmare a actualizărilor LPIS sau a controalelor pe teren, cu impact şi
asupra suprafeţei aflate sub angajamente multianuale de agro-mediu şi agricultură ecologică, plaţile
necuvenite se vor instrumenta prin recuperarea sumelor pentru toate schemele de plată/măsurile
compensatorii de dezvoltare rurală.

În baza prevederilor art. 21 alin. (23) din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările şi completările ulterioare: „Termenul maxim de efectuare a verificării şi de emitere
a proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare este de 90 de zile de la
data finalizării activităţii de organizare a verificării, cu excepţiile prevăzute la alin. (25) şi (26).”

În baza acestor reguli, termenul de instrumentare a propunerilor de recuperare a plăţilor necuvenite şi emitere
a proceselor verbale de constatare este de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea propunerilor în sistemul
IACS în modul-ul „Plăţi necuvenite”. Reinstrumentarea dosarelor in sistemul IACS se face in termen de 60
zile de la data luării deciziei în procesul verbal de constatare. Prin reinstrumentare in sistemul IACS se
înţelege întocmirea şi introducerea în baza de date a documentelor de corecţie, aprobarea controlului
administrativ, calcul suma de plata şi generarea listei de calcul/plată şi transfer în contabilitate.

-uz intern-
112
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.113 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Dacă dosarul prezintă nereguli provenite din mai multe cauze, reinstrumentarea într-o campanie anterioara se
face o singura data prin marcarea concomitentă a deciziei privind recuperarea plăţilor necuvenite în sistemul
propunerilor de plaţi necuvenite.
Fiecare caz în parte este gestionat de funcţionarii APIA responsabili de instrumentarea cererii unice de plată
în funcţie de informaţiile din dosar şi/sau solicitate şi prezentate de fermier.

Marcarea verificării în sistem se realizează de către verificatorul APIA responsabil, printr-o bifă. Rezoluţia
verificării poate fi aleasă dintr-un selector:
a) Nu necesită recuperare sumă necuvenită;
b) Da necesită recuperare sumă necuvenită;
În urma reinstrumentării cazurilor, în caz de constatare de sume necuvenite, suma nou calculată pentru
campania anterioară va fi mai mică decât suma autorizată şi platită, iar diferenţa va fi preluată şi vizualizată
în interfaţa „Debitori” din modulul Autorizare Plăţi.

Dosarul va fi inclus pe lista de plată în campania curentă atunci când în campania anterioară îndeplineşte
următoarele condiţii: „Inchis, decizie pozitivă” sau status „Inchis, decizie negativă” sau Status „Transferat”
pentru Nota de fundamentare aferentă sumei necuvenite (Diferenţa negativă între suma de plată (calculul
actual) şi suma totală autorizată anterior a fost transferată în Registrul Predebitorilor).
Precizări privind modalitatea de recuperarea a sumelor necuvenite:
- În cazul proceselor verbale cu rezoluţia „da necesită recuperare” instrumentate pentru
neconformităţi OSC şi actualizare LPIS, pentru toate schemele – recuperarea sumelor necuvenite se face
prin S1.
- În cazul proceselor verbale cu rezoluţia „da necesită recuperare” instrumentate doar pentru
nerespectare angajamente de agro-mediu – recuperarea sumelor necuvenite se face prin intermediul
tabpage-ul „AM_angajamente care trebuie recuperate”. Acest tabpage se generează după instrumentarea
PV cu rezoluţia „da necesită” şi este vizibil în campania/campaniile anterioară/anterioare, pentru care se
face recuperarea. Suprafaţa parcelelor înscrisă în acest tab, este suprafaţa rezultată în urma recuperării.
NU se va întocmi formularul S1.

În urma instrumentării Procesului Verbal de recuperare sume necuvenite, cu rezoluţia „Da necesită
recuperare”, pot rezulta următoarele consecinţe:
-   recuperarea sumelor care au fost deja plătite în campaniile precedente;
-   calcularea sancţiunilor de supradeclarare pe fiecare dintre campanii, inclusiv sancţiuni
multianuale.

Chiar dacă fermierul nu a fost plătit în campania anterioară din cauza nerespectării unor cerinţe, în
gestionarea plăţilor necuvenite se va alege clasificarea „Da,necesită recuperare”.

Instrumentarea plăţilor necuvenite, se face în ordine cronologică începând cu cel mai vechi an de
cerere.
La instrumentarea Procesului verbal pentru plăţi necuvenite, funcţionarul APIA are obligaţia de a argumenta
detaliat (pe bază de documente, print-screen-uri etc.) decizia de a selecta una dintre rezoluţiile:
a) Nu necesită recuperare sumă necuvenită;
b) Da necesită recuperare sumă necuvenită.

-uz intern-
113
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.114 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Opţiunea „Nu necesită recuperare sumă necuvenită”/ ,,Da necesită recuperare sumă necuvenită”este
stabilită de către funcţionarul APIA pe baza unei analize amănunţite şi argumentate a cazului, atât
documentar(în baza documentelor depuse de fermier şi a rapoartelor de control pe teren), cât şi în aplicaţia
IPA-Online şi în baza de date LPIS.
Documentele, notele, print-screen-urile etc. care stau la baza deciziei se vor ataşa, în mod obligatoriu
Procesului verbal de plăţi necuvenite existent la dosar, pentru a putea fi utilizate şi în cazul unor documentări
sau la formularea unor răspunsuri ulterioare.

La instrumentarea Procesului verbal pentru plăţi necuvenite cu rezoluţia ,,Da necesită recuperare sumă
necuvenită” pe campaniile anterioare pe care se face recuperarea, dosarele trebuie sa fie în status ,,Închis.
Decizie pozitivă”.

Exemplele prezentate mai sus nu acoperă toate situaţiile posibile. Responsabilitatea gestionării fiecarui
caz în parte revine functionarului APIA în funcţie de informaţiile existente în dosar sau solicitate
fermierului.

VI.11. REINSTRUMENTAREA CERERII UNICE DE PLATĂ

Situaţiile când se impune reinstrumentarea cererii unice de plată în sistemul IACS sunt următoarele:
- Contestaţia la decizia de plată depusă în termenul legal de către solicitantul sprijinului şi
soluţionată în favoarea acestuia - tratată în Procedura operațională privind calculul și aprobarea
sumelor de plată, a sancțiunilor, a sumelor necuvenite pentru schemele/măsurile/plățile solicitate
în cererea unică de plată Sesizarea depusă de terţi, a cărei temeinicie a fost confirmată prin
verificările proprii APIA - tratată în Procedura operațională privind calculul și aprobarea sumelor
de plată, a sancțiunilor, a sumelor necuvenite pentru schemele/măsurile/plățile solicitate în cererea
unică de plată Autosesizarea administraţiei privind:
o erori administrative sau de instrumentare a cererii, care nu se datorează fermierului;
o intrumentarea plăţilor necuvenite;
o implementarea unor functionalităţi IT cu impact în urmărirea angajamentelor;
o implementarea unor funcţionalităţi IT datorate modificărilor legislative.
- Aplicarea hotărârilor judecătoreşti care au rămas definitive (care constituie titluri
executorii);
- Implementarea proceselor verbale de constatare emise de Direcţia Antifraudă şi Control
Intern din cadrul APIA central (care constituie titluri executorii);
- Notele de control ale Direcţiei Generale Control, Antifraudă şi Inspecţii din cadrul MADR
sau ale DLAF (care constituie titluri executorii);
- Implementarea constatărilor/recomandărilor structurilor abilitate de audit naţionale şi
europene (Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit – Organismul de Certificare, Curtea
Europeana de Conturi, misiunile de audit ale serviciilor Comisiei Europene);
- Modificări ale legislaţiei.

Aplicarea hotărârilor judecătoreşti care au rămas definitive (care constituie titluri executorii)
În conformitate cu art.22 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ:“Hotărârile
judecătoreşti definitive pronunţate potrivit prezentei legi sunt titluri executorii”.

-uz intern-
114
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.115 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Obligaţia executării este prevăzută în art. 24 din acelaşi act normativ:


“(1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să
modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative,
executarea hotărârii definitive şi se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel
de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii.
(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz,
persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar
reclamantul are dreptul la penalităţi, în condiţiile art. 894 din Codul de procedură civilă.
(21) Dispoziţiile Codului de procedură civilă privind executarea silită rămân aplicabile.

Dispoziţiile Codului de procedură civilă prevăd despre titlurile executorii:


Cap. II*) - Titlul executoriu
*) Dispoziţiile prezentului cod privitoare la titlurile executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti sau
altor înscrisuri pronunţate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură
civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formula executorie. (a se vedea  art.
5 din L. nr. 76/2012)

   Art. 632 - Temeiul executării silite


   (1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.
   (2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri
sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.
  Art. 633*) - Hotărârile executorii
   Sunt hotărâri executorii:
  1. hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel;
   2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care părţile au convenit să
exercite direct recursul, potrivit art. 459 alin. (2).

*) Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri
judecătoreşti sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a prezentului
cod, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie. (a se vedea art. 10  din L. nr. 76/2012)
  Art. 634 - Hotărârile definitive
   (1) Sunt hotărâri definitive:
   1. hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului;
   2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu recurs;
   3. hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel;
   4. hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs;
  5. hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii;
1. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.
(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) devin definitive la data expirării termenului de exercitare”

Această procedură se referă la gestionarea dosarelor cererilor unice de plată în cazul în care fermierilor li s-
au admis în justiţie acţiunile formulate împotriva APIA.

Condiţii ce trebuiesc îndeplinite:

-uz intern-
115
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.116 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

1. termen: executarea hotărârii definitive se face în termenul prevăzut în cuprinsul ei, iar în
lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a acesteia,
2. obligativitatea înlocuirii/modificării actului administrativ emis de APIA (decizia de
plată).
3. Centrul Judeţean/ Local APIA este cel care, pe baza analizei hotărârii definitive, fie
reîntoarce dosarul fermierului pe fluxul normal de lucru finalizat cu o decizie rectificativă emisă din sistem,
fie emite direct o decizie rectificativă în afara sistemului IACS, după caz. Sumele la plata cărora instanţa
obligă APIA trebuie să se reflecte obligatoriu şi în integralitatea lor în decizia de plată rectificativă.

Implementarea constatărilor din procese verbale de constatare emise de Direcţia Antifraudă şi


Control Intern din cadrul APIA central şi din Notele de control ale Direcţiei Generale Control,
Antifraudă şi Inspecţii din cadrul MADR sau ale DLAF (care constituie titluri executorii).

Conform prevederilor art. 8 alin. (1) litera j) din O.U.G. nr. 3/2015: “Pentru a beneficia de plăţile directe
prevăzute la art. 1 alin. (2), fermierii trebuie: “j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute
de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale,
complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată şi în documentele anexate acesteia
privind lista suprafeţelor şi/sau efectivele de animale."

Acelaşi act normativ prevede la art. 8 alin. (1) litera n) că solicitanţii trebuie:”să prezintela depunerea
cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul
agricol, inclusiv zonele de interes ecologic,se află la dispoziţia lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea
civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul
agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi
trebuie să fie valabile la data depunerii cererii."

Dacă în urma analizei Procesului verbal de constatare/Notei de control emise de către


DACI/DGCAI/DLAF, se stabileşte că fermierul a primit plăţi necuvenite fără a se individualiza în Procesul
verbal de constatare/Nota de control parcelele pentru care controlul a constatat nerespectarea condițiilor de
eligibilitate sau încălcări ale ecocondiționalității sau ale condițiilor specifice măsurilor de dezvoltare rurală,
se vor aplica următoarele modalități de lucru în reinstrumentarea dosarelor, după caz:
a. reinstrumentarea cererii unice de plată pe baza constatărilor organului de control sau
b. reanalizarea comparativă a parcelelor declarate de fermier în cererile de plată depuse la APIA
pentru anul/anii de cerere în cauză cu documentele doveditoare prezentate de fermier şi identificarea
parcelelelor declarate pentru care există documente doveditoare (din care să rezulte suprafaţa şi localizarea
parcelelor); identificarea parcelelor declarate de către fermier pentru care nu există documente doveditoare
(pentru care nu rezultă din documente suprafaţa şi localizarea parcelelor); reducerea suprafeţelor parcelelor
declarate de către fermier pentru care nu există documente doveditoare, prin formular S1, până la
concurenţa suprafeţelor stipulate în Procesul verbal de constatare/Nota de control sau
c. introducerea raportului de control care reflectă neconformitățile constatate la fața locului.

Se recomandă ca funcţionarii APIA care participă la acţiunea de control în calitate de parte controlată sau
ca terţă parte implicată în control să solicite în mod expres organelor de control, individualizarea parcelelor
pentru care se aplică sancţiunile stabilite.

-uz intern-
116
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.117 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

VII. DESCRIEREA ATRIBUŢIILOR ŞI A RESPONSABILITĂŢILOR

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este instituţie publică în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat. APIA
este responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de la
bugetul de stat şi a fondurilor europene pentru agricultură.

VII.1. Procesul de prelucrare a cererilor unice de platădepuse de fermieri în vederea acordării plăţilor din
fonduri europene şi naţionale are la bază o structură organizată astfel:

I. nivelul Central prin:


Direcţia DPD - SV
II. Direcţia Direcţia Control pe Teren
Direcţia Ordonanţare Plăţi
Direcţia IT - LPIS
nivelul Judeţean prin 42 centre judeţene şi al Municipiul Bucureşti
III. nivelul Localprin centrele locale .

Tabelul 1
Atribuţii la nivel local

Postul
Funcţia Ocupat Responsabilităţi

Consilier Şef birou -Coordonarea activităţii de informare a fermierilor cu privire la


Centru măsurile/schemele de sprijin derulate de APIA;
Local -Coordonarea activităţii de programare a fermierilor pentru depunerea
cererilor unice de plată;
-Coordonarea întregului flux de primire/depunere, înregistrare şi
prelucrare în baza de date IACS a cererii unice de plată şi a
documentelor aferente cererii unice de plată;
-Primirea şi transmiterea documentelor de la şi către nivelul judeţean,
după caz;
-Asigurarea aplicării „principiului celor patru ochi” în activitatea de
verificare a cererilor unice de plată;
-Coordonarea activităţii de control vizual/formal (formular V1) şi
controalele administrative în sistem (formulare P1, D1);
-Coordonarea activităţii de notificare a fermierilor în vederea
soluţionării cazurilor de supradeclarare şi a altor tipuri de erori/nereguli;
-Coordonarea activităţii de soluţionare a cazurilor de supradeclarare şi a
altor tipuri de erori;
-Coordonarea activităţii de înregistrare în baza de date a rezultatelor

-uz intern-
117
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.118 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

soluţionării erorilor;
-Coordonarea activităţii de supracontrol privind controlul administrativ
(formular A1);
-Efectuarea activităţii de control intern/managerial şi propunerea măsuri
organizatorice în legătură cu activitatea funcţionarilor din subordine sau
măsuri disciplinare împotriva funcţionarilor în activitatea cărora, în
mod repetat, se constată că au deficienţe sau erori administrative în
gestionarea cererilor unice de plată;
-Solicitarea desfăşurării de controale pe teren pentru elucidarea
cazurilor nesoluţionate, ca urmare a răspunsurilor fermierilor la
notificări;
-Coordonarea activităţii de primire a contestaţiilor şi trimiterea lor la
nivel judeţean pentru soluţionare, în cazul în care acestea depăşesc
nivelul de competenţă local;
-Coordonarea activităţii de depistare şi recuperare de plăţi necuvenite
conform art. 7 din Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) nr.
809/2014 al Comisiei;
-Coordonarea activităţii de raportare către APIA, nivel central, prin
intermediul nivelului judeţean, conform formatelor de monitorizare
transmise;
-Coordonarea activităţii de arhivare a dosarelor cererilor unice de plată.
-Avizează documente.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Verificator -Verificarea introducerii în baza de date IACS a datelor din cererea
sau de date unică de plată şi a documentelor aferente ei;
Referent -Notificarea fermierului privind datele lipsă/eronate din dosarul cererii
de plată;
-Completarea formularului E1 pentru erorile evidente depistate la
verificare;
-Verificarea răspunsurilor fermierilor notificaţi sau solicitarea
controalelor pe teren de către şeful centrului local/şefului serviciului
IACS;
-Realizarea controalelor administrative în baza de date IACS şi listarea
din sistem a formularelor D1, a Notificărilor şi ataşarea lor la dosarul
cererii;

-uz intern-
118
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.119 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

-Semnarea documentelor pe care le verifică în câmpurile aferente din


formulare;
-Verificarea cererilor care au fost selectate pentru supracontrolul
privind controlul administrativ şi completarea, semnarea şi datarea
formularelor A1.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
capacitate de organizare;
corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Operator -Primirea cererii, completarea şi semnarea rubricii „control vizual” din
sau Bază de date cerere unice de plată şi completarea formularului V1;
Referent -Introducerea datelor din cererile unice de plată şi documente aferente
în baza de date IACS (confirmarea prelucrării datelor prin înscrierea
numelui citeţ, prin semnare şi datare pe formularularele aferente în
câmpurile corespunzătoare);
-Notificarea fermierului privind datele lipsă/eronate din
dosarul cererii de plată depistate la operare;
-Completarea formularului E1 pentru erorile evidente depistate la
operare.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare/medii;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Funcţionar -Înregistrarea corespondenţei în registrul de intrări-ieşiri;
sau la -Pregătirea şi transmiterea cererilor de plată către nivellul judeţean/central;
Referent Registratură -Arhivarea cererilor unice de plată
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare/medii;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

-uz intern-
119
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.120 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Tabel 2
Atribuţii la nivel judeţean

Funcţia Postul
Ocupat Responsabilităţi
Consilier Director -Coordonarea activităţii de informare a fermierilor cu privire la
Executiv măsurile/schemele de sprijin derulate de APIA;
Centrul -Coordonarea activităţii privind depunerea/primirea cererilor de
Judeţean plată şi documentelor aferente de la fermieri;
-Coordonarea activităţii de introducere şi verificarea în baza de
date IACS a cererilor de plată şi a documentelor aferente;
-Coordonarea activităţii de soluţionare a rezultatelor controalelor
administrative;
-Coordonarea activităţii de primire a contestaţiilor şi trimitere a lor
la nivel central pentru soluţionare;
-Coordonarea monitorizării activităţii centrelor locale şi a centrului
judeţean;
-Coordonarea activităţii de raportare către APIA nivel central
conform formatelor de monitorizare transmise;
-Aprobă documentele specifice.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Director -Coordonarea activităţii de informare a fermierilor cu privire la
Executiv măsurile/schemele de sprijin derulate de APIA;
Adjunct -Coordonarea activităţii de programare a fermierilor pentru
depunerea cererilor unice de plată;
-Coordonarea întregului flux de primire/depunere, înregistrare şi
prelucrare în baza de date IACS a cererii unice de plată şi a
documentelor aferente cererii;

-uz intern-
120
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.121 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

-Coordonarea primirii şi transmiterii documentelor de la şi către


nivelul local sau central, după caz;
- Se asigura ca este aplicat „principiului celor patru ochi” în
activitatea de verificare;
- Se asigură ca a fost efectuat importul “in batch”(automat) al
cererilor unice de plată din centrul judeţean din aplicaţia IPA-
Online în sistemul IACS;
-Coordonarea activităţii de control vizual/formal şi controalele
administrative în sistem (formulare P1, D1);
-Coordonarea activităţii de notificare a fermierilor în vederea
soluţionării cazurilor de supradeclarare şi a altor tipuri de
erori/nereguli;
-Coordonarea activităţii de soluţionare a cazurilor de
supradeclarare şi a altor tipuri de erori;
-Coordonarea activităţii de înregistrare în baza de date a
rezultatelor soluţionării erorilor;
-Coordonează şi monitorizează activitatea de control
intern/managerial desfăşurată de către şefii de centre locale şi
Seful Serviciului Autorizare Plăţi şi dispun măsuri organizatorice
în legătură cu activitatea funcţionarilor din subordine sau măsuri
disciplinare împotriva funcţionarilor în activitatea cărora, în mod
repetat, se constată că au deficienţe sau erori administrative în
gestionarea cererilor unice de plată;
-Coordonarea activităţii de supracontrol privind controlul
administrativ (formular A1);
-Solicitarea desfăşurării de controale pe teren pentru elucidarea
cazurilor nesoluţionate, ca urmare a răspunsurilor fermierilor la
notificări;
-Coordonarea activităţii de primire a contestaţiilor şi trimiterea lor
la nivel central pentru soluţionare, în cazul în care acestea
depăşesc nivelul de competenţă local;
-Coordonarea activităţii de depistare şi recuperare de plăţi
necuvenite conform art. 7 din Regulamentul de Punere în Aplicare
(UE) nr. 809/2014 al Comisiei;
-Coordonarea activităţii de raportare către APIA, nivel central,
conform formatelor de monitorizare transmise;
-Coordonarea activităţii de arhivare a dosarelor cererilor de plată;
-Avizează documente.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;

-uz intern-
121
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.122 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Şef Serviciu -Coordonarea activităţii de informare a fermierilor cu privire la
Autorizare măsurile/schemele de sprijin derulate de APIA;
Plăţi -Coordonarea activităţii de programare a fermierilor pentru
depunerea cererilor unice de plată;
-Coordonarea întregului flux de primire/depunere, înregistrare şi
prelucrare în baza de date IACS a cererii unice de plată pe
suprafaţă şi a documentelor aferente cererii;
-Asigurarea aplicării „principiului celor patru ochi” în activitatea
de verificare;
-Coordonarea activităţii de control vizual/formal (formular V1) şi
controalele administrative în sistem (formulare P1, D1);
-Coordonarea activităţii de notificare a fermierilor în vederea
soluţionării cazurilor de supradeclarare şi a altor tipuri de
erori/nereguli;
-Coordonarea activităţii de soluţionare a cazurilor de
supradeclarare şi a altor tipuri de erori;
-Coordonarea activităţii de înregistrare în baza de date a
rezultatelor soluţionării erorilor;
-Coordonarea activităţii de supracontrol privind controlul
administrativ (formular A1);
- efectuarea activităţii de control intern/managerial şi propunerea
măsuri organizatorice în legătură cu activitatea funcţionarilor din
subordine sau măsuri disciplinare împotriva funcţionarilor în
activitatea cărora, în mod repetat, se constată că au deficienţe sau
erori administrative în gestionarea cererilor unice de plată;
-Solicitarea desfăşurării de controale pe teren pentru elucidarea
cazurilor nesoluţionate, ca urmare a răspunsurilor fermierilor la
notificări;
-Coordonarea activităţii de primire a contestaţiilor şi a soluţionării
acestora;
-Coordonarea activităţii de depistare şi recuperare de plăţi
necuvenite conform art. art. 7 din Regulamentul de Punere în
Aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei;
-Coordonarea activităţii de raportare către APIA, nivel central,
conform formatelor de monitorizare transmise;
-Coordonarea activităţii de arhivare a dosarelor cererilor de plată;
-Avizează documente.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.

-uz intern-
122
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.123 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:


- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Verificator -Introducerea în baza de date IACS a cererii unice de plată şi a
sau de documentelor aferente ei;.
referent date -Notificarea fermierului privind datele lipsă/eronate din dosarul
cererii de plată;
-Completarea formularului E1 pentru erorile evidente depistate la
verificare;
-Verificarea răspunsurilor fermierilor notificaţi sau solicitarea
controalelor pe teren de către şeful centrului local/şefului
serviciului IACS;
-Realizarea controalelor administrative în baza de date IACS şi
listarea din sistem a formularelor D1, a Notificărilor şi ataşarea lor
la dosarul cererii;
-Semnarea documentelor pe care le verifică în câmpurile aferente
din formulare;
-Verificarea cererilor care au fost selectate pentru supra-controlul
privind controlul administrativ şi completarea, semnarea şi datarea
formularelor A1.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Operator - Primirea cererii, completarea şi semnarea casetei „control
sau de vizual” din cerere unice de plată şi completarea formularului V1;
Referent date - Introducerea datelor din cererile unice de plată şi documente
aferente în baza de date IACS (confirmarea prelucrării datelor prin
înscrierea numelui citeţ, prin semnare şi datare pe formularul/arele
aferente în câmpurile corespunzătoare);
- Notificarea fermierului privind datele lipsă/eronate din dosarul
cererii de plată depistate la operare;
- Completarea formularului E1 pentru erorile evidente depistate la
operare.

-uz intern-
123
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.124 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Cerinţe privind ocuparea postului:


- studii superioare/medii;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Functionar Înregistrarea corespondenţei în registrul de intrări-ieşiri;
sau la Pregătirea şi transmiterea cererilor de plată către nivelul
Referent Registratură central;
Arhivarea cererilor de plată.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare/medii;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.

Tabel 3

Atribuţii la nivel central

Funcţia Postul Responsabilităţi


Ocupat
Consilier Director -Organizarea şi coordonarea activităţii privind
direcţie depunerea/primirea cererilor de plată de la fermieri şi a
documentelor aferente întroducerea acestora în baza de date
IACS;
-Coordonarea activităţii de control administrativ în sistem;
-Coordonarea activităţii de supracontrol administrativ;
-Coordonarea elaborării, actualizării şi respectării
procedurilor/manualelor care asigură derularea şi gestionarea
în bune condiţii a plăţilor directe şi actualizării acestora;
-Coordonarea activităţii de monitorizare;

-uz intern-
124
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.125 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

-Coordonarea activităţii de raportare privind cererile de plată la


Organismul Coordonator;
-Participarea la stabilirea cadrului legislativ de efectuare a
plăţilor directe, în conformitate cu Politica Agricolă Comună şi
politica naţională privind acordarea ajutoarelor directe pe
suprafaţă;
-Efectuarea analizei permanente a cerinţelor Uniunii Europene
referitoare la plăţile directe şi a politicii agricole naţionale şi
implementarea lor;
-Participarea la programe de instruire, seminarii, cursuri,
grupuri de lucru desfăşurate în cadrul APIA sau organizate de
alte instituţii naţionale sau europene;
-Aprobarea documentelor specifice;
-Urmareşte şi analizează schimbările legislaţiei UE şi naţionale
privind domeniul dezvoltării rurale;
-Analizează stadiul de implementare şi realizare a măsurilor de
sprijin privind plăţile compensatorii pentru fermierii din zonele
defavorizate din Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;
-Coordonarea, elaborarea de noi proceduri sau modificarea
celor existente privind implementarea măsurilor de dezvoltare
rurală din cadrul Axei II a PNDR.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- cunoştinţe manageriale;
- calităţi şi aptitudini manageriale;
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă în efort prelungit;
- capacitate de organizare
- corectitudine; discernământ; simţul răspunderii.

Consilier Şef serviciu -Organizarea şi coordonarea activităţii privind


depunerea/primirea şi a documentelor aferente şi procesarea
lor în baza de date IACS;
-Coordonarea controlalelor administrative vizuale şi în sistem;
-Coordonarea activităţii de supracontrol privind controlul
administrativ;
-Coordonarea elaborării procedurilor care asigură derularea şi
gestionarea în bune condiţii a plăţilor directe pe suprafaţă şi
actualizării acestora;
-Coordonarea activităţii de consultanţă acordată centrelor

-uz intern-
125
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.126 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

judeţene/locale APIA în domeniul procedurilor, precum şi


soluţionarea adreselor primite din teritoriu;
-Coordonarea transpunerii în proceduri a legislaţiei comunitare
şi naţionale, precum şi a modificărilor şi completărilor
acestora;
-Analiza cerinţelor Uniunii Europene referitoare la plăţile
directe şi a politicii agricole naţionale şi implementarea lor în
măsurile de sprijin administrate de direcţiile de specialitate;
-Participarea la programe de instruire, seminarii, cursuri,
grupuri de lucru desfăşurate în cadrul APIA sau organizate de
alte instituţii;
-Colaborarea cu celelalate servicii din cadrul direcţiei precum
şi cu alte compartimente de specialitate din cadrul APIA şi
MADR;
-Urmărirea şi răspunderea de respectarea legislaţiei naţionale şi
comunitare în vigoare privind schemele de sprijin;
-Participarea la instruiri la nivel judeţean şi local, privind
pregătirea personalului în vederea transpunerii în practică a
procedurilor de lucru pentru acordarea sprijiinului financiar
fermierilor din zonele defavorizate;
-Coordonarea modului de rezolvare a sesizărilor, cererilor şi
reclamaţiilor, repartizate spre soluţionare serviciului în
termenele stabilite;
-Coordonarea fluxul informaţional al documentaţiei pe care o
repartizează;
-Coordonarea activităţii de monitorizare a etapelor fluxului de
lucru în IACS;
-Coordonarea activităţii de raportare privind cererile de plată la
Organismul Coordonator al Agenţiei, conform formatelor
stabilite;
-Avizarea Notei privind propunerile de substituire a
personalului;
-Colaborarea în vederea instruirii personalului la nivel central,
judeţean şi local.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- cunoştinţe manageriale;
- calităţi şi aptitudini manageriale;
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;

-uz intern-
126
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.127 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.

VII. 2. RESURSE UMANE

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede la articolul 7:


Acreditarea şi retragerea acreditării agenţiilor de plăţi şi a organismelor de coordonare
“(1) Agenţiile de plăţi sunt departamente sau organisme ale statelor membre, responsabile cu gestionarea
şi controlul cheltuielilor menţionate la art. 4 alin (1) şi la art. 5.
Cu excepţia plăţilor, sarcinile respective ale agenţiilor de plăţi pot fi delegate.
(2) Statele membre acreditează ca agenţii de plăţi departamente sau organisme care au o organizare
administrativă şi un sistem de control intern care oferă garanţii suficiente că plăţile sunt legale şi corecte
şi sunt justificate corespunzător. În acest scop, agenţiile de plăţi îndeplinesc condiţiile minime de
acreditare în ceea ce priveşte mediul intern, activităţile de control, informarea şi comunicarea, precum şi
monitorizarea stabilite de Comisie în temeiul art. 8 alin. (1) litera (a)…..
(3) Până la data de 15 februarie a anului care urmează exerciţiului financiar în cauză, agenţia de plăţi
acreditată întocmeşte:
(a) conturile anuale pentru cheltuielile efectuate în cursul îndeplinirii sarcinilor care revin
respectivei agenţii de plăţi acreditate, însoţite de informaţiile necesare pentru verificarea şi închiderea
conturilor respective în conformitate cu art.l 51;
(b) o declaraţie de gestiune privind exhaustivitatea, exactitatea şi veridicitatea conturilor, precum
şi buna funcţionare a sistemelor de control intern, pe baza unor criterii obiective, precum şi legalitatea şi
regularitatea operaţiunilor subiacente.”

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede la art.58:


Protejarea intereselor financiare ale Uniunii
“(1) În cadrul PAC, statele membre adoptă toate actele cu putere de lege şi actele administrative şi iau
orice altă măsură necesară pentru a asigura protecţia eficace a intereselor financiare ale Uniunii şi în
special pentru:
(a) a controla legalitatea şi corectitudinea operaţiunilor finanţate din Fonduri;
(b) a asigura combaterea eficientă a fraudelor, în special în domeniile cu un nivel de risc mai ridicat, şi
care să acţioneze ca factor disuasiv, ţinând cont de costuri şi beneficii, precum şi de caracterul
proporţional al măsurilor;
(c) a combate, a depista şi a corecta neregulile şi frauda;
(d) a aplica sancţiuni eficace, disuasive şi proporţionale în conformitate cu dreptul Uniunii sau, în absenţa
acestuia, cu dreptul internşi a iniţia proceduri judiciare în acest scop, dacă este nevoie;
(e) a recupera plăţile necuvenite, plus dobânzile aferente, şi a iniţia proceduri judiciare în acest scop, dacă
este nevoie."

Conform Manualului de procedură politica privind posturile sensibile (cheie) - versiunea 3., scopul
principal al supervizării este stabilirea stadiului de îndeplinire a activităţilor referitoare la autorizarea şi

-uz intern-
127
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.128 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

controlul plăţilor.Controlorul este cel care defineşte poziţia operaţională stabilită în statul de funcţii/fişa
postului al cărei titular ia decizia finală în procesul de supervizare, respectiv directorul de direcţie/centru
judeţean. În vederea realizării activităţii de control a procesului de supraveghere, controlorul va completa
raportul de control- (RUPS – XX – 004 Raport de control)care cuprinde: Centrul judeţean, Controlor, Data
completării, Tipul activităţii, Motivul nefinalizării/contestării, Propuneri de remediere, Termen de
soluţionare, Total activităţi, Semnătura.

Controlul constă în verificarea efectuată de Directorul centrului judeţean privind activitatea desfăşurată de
Şeful serviciului AP/Şefii centrelor locale privind activitatea personalului din subordine implicat în
administrarea, autorizarea şi controlul cererilor unice de plată, conform Anexei 5 (Inventarul de posturi
sensibile (cheie)) din Manualului de procedură politica privind posturile sensibile (cheie) - versiunea 3.
O copie a rapoartelor de control va fi transmisă la încheierea activităţii de control în vederea monitorizării
stadiului de realizare a activităţilor şi remedierii potenţialelor deficienţe grave astfel:
1. Serviciile Autorizare Plăţi din centrele judeţene vor transmite Direcţiei Ordonanţare Plăţi ;
2. Centrele locale vor transmite Direcţiei Ordonanțare Plăți.

VII.2.1. MATRICEA ÎNLOCUIRII PERSONALULUI ÎN SITUAŢII DE NECESITATE

În funcţie de structura specifică organizatorică, înlocuirea personalului se face respectând următoarele


principii:- urmărirea divizării atribuţiunilor în conformitate cu ROF şi Fişa postului;
- urmărirea “principiului celor 4 ochi”;
- dacă şeful compartimentului lipseşte, funcţionarea corespunzătoare a compartimentului va fi
asigurată prin însărcinarea unui consilier superior din cadrul serviciului, care va prelua sarcinile. În
situaţia în care consilierul care preia sarcini trebuie să verifice/semneze documente (ca sarcină a
Şefului de Serviciu înlocuit) întocmite de el/ea înainte de numire, alt consilier din serviciu va
verifica/semna documentul respectiv;
- de-a lungul întregii perioade în care o persoană înlocuieşte pe alta, sarcinile primei persoane vor fi preluate
de cealaltă persoană, în conformitate cu procedura, astfel încât o singură semnatură a aceleiaşi persoane să
apară pe un document;
- propunerile de înlocuire se vor înregistra la Direcţia Management Resurse Umane din APIA Central.
Fiecare direcţie/centrul judeţean APIA prezintă o Notă privind propunerile de substituire a personalului, în
baza principiilor sus-menţionate, în care se specifică grupurile de înlocuire pentru fiecare persoană şi poziţia
de subordonare.Se are în vedere ca administrarea cererilor de plată să se realizeze astfel încît un funcţionar să
fie implicat numai într-o singură etapă de administrare.

În acest sens, în cadrul centrului local/judeţean se va întocmi matricea privind personalul implicat în
administrare:
Nr. Funcţionar Funcţionar Funcţionar Funcţionar Funcţionar Funcţionar
Cerere primire Operare date Verificare Ultimul Control Al doilea Supracontrol
(ID) cerere, Operator date Administrativ control A1
formulare de cerere, Verificator P1(persoana (ultimul) (persoană
modificare, formulare de cerere, neimplicată in administrativ neimplicată
formulare de modificare, formulare de D1 si A1, D1(persoană în controlul
corecţie si formulare de modificare, pentru neimplicată în vizual V1,
control corecţie formulare de CA în batch V1 şi ultimul în ultimul

-uz intern-
128
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.129 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

administrativ (poate fi corecţie persoană P1) P1 şi în


vizual aceeaşi (diferit de desemnată) - ultimul D1)
V1 persoană cu operator) poate fi aceeaşi
cea de la persoana cu cea
primire de la primire
cereri şi V1) cereri şi V1

VII. 2. 2. ESTIMAREA NECESARULUI DE PERSONAL PENTRU FLUXUL DE LUCRU IACS

Estimarea numărului de personal necesar pentru desfăşurarea fluxului de lucru IACS s-a făcut ţinând cont de
următoarele criterii: numărul de fermieri înscrişi în RUI, suprafaţa agricolă utilizată înregistrată, numărul de
parcele aferente suprafeţei agricole utilizate, timpul necesar pentru procesarea unei cereri de plată.

VII. 2. 3. CONFLICTUL DE INTERESE PRIVIND FUNCŢIONARII PUBLICI

Funcţionarii publici APIA au obligaţia respectării regimului juridic al conflictului de interese şi de


incompatibilitate, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Procedurii operaționale privind evitarea
situaţiilor de conflict de interese şi de incompabilitate în cadrul APIA, ultima versiunea probată.

Funcţionarii APIA trebuie să respecte prevederileProcedurii operaționaleprivind prevenirea şi evitarea


situaţiilor de conflict de interese şi de incompabilitate în cadrul APIA, ultima versiune aprobată.

Legea 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare prevede:


,,Art. 79 (1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la
persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au
calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care
trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.
(2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea
cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic
căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu
imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului
ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public,
care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.
(4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă
ori penală, potrivit legii.”

O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare prevede:


,,Art.10 (1) Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor
de finanţare nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă unui solicitant.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu excluderea solicitantului din procedura de selecţie.

-uz intern-
129
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.130 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

(3) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite instanţei


anularea contractului/acordului/deciziei de finanţare care a fost încheiat/emisă cu încălcarea prevederilor
alin. (1).
(4) În cazul în care autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene solicită completări ale
documentaţiei depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are caracter de consultanţă.
Art. 11 (1) Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare
sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane:
a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare a unuia
dintre solicitanţi;
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, părţi
de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi;
c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe
parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor implicate în procesul de verificare/aprobare/plată a
cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari.”

Informarea şefului ierarhic privind existenţa unui conflict de interese în gestionarea cererii/control pe teren se
face în scris de către funcţionarul în cauză.
Documentul se înregistrează în Registrul de intrări/ieşiri şi se arhivează la compartimentul Resurse Umane.

Fiecare functionar public implicat în administrarea şi controlul cererilor unice de plată pe suprafaţă va semna
Declaraţia de confidenţialitate, imparţialitate şi pentru evitarea conflictului de interese (Anexa nr. 1).

În cazurile în care, în urma controalelor, supracontrolului, verificărilor făcute de către organismele de audit
sau de alte organisme abilitate se constată încălcarea art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011, se va proceda
astfel, în funcţie de stadiul de administrare al cererii unice de plată:
a) pentru cererile care nu au fost autorizate la plată, se exclude cererea de la plată, dacă unul dintre
funcţionarii implicaţi în administrarea cererii se găseşte în situaţia de încălcare a art. 10 alin. (1), pe baza
prevederilor art. 10 alin. (2);
b) pentru cererile care au fost autorizate la plată şi care sunt în curs de efectuare a plăţilor, se
blochează plăţile, dacă unul dintre funcţionarii implicaţi în administrarea cererii se găseşte în situaţia de
încălcare a art. 10 alin. (1), pe baza prevederilor art. 10 alin. (2);
c) pentru cererile care au fost autorizate la plată şi care au fost plătite, se sesizează organele abilitate
de anchetă, dacă unul dintre funcţionarii implicaţi în administrarea cererii se găseşte în situaţia de încălcare a
art. 10 alin. (1), pe baza prevederilor art. 10 alin. (2)şi se solicită instanţei anularea deciziei de finanţare care a
fost încheiat/emisă cu încălcarea prevederilor alin. (1);

VII.3. PISTA DE AUDIT PRIVIND ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL CERERILOR UNICE


DE PLATĂ ÎN SISTEMUL IACS
Nr. DENUMIREA FAZA PERSOANA PERSOANA UNDE SE
Crt. DOCUMENTULUI ÎNTOCMIRII/ RESPONSABI CARE ARHIVEAZĂ
DATA în care se LĂ AVIZEAZĂ

-uz intern-
130
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.131 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

realizează
DOCUMENT
activitatea
UL
respectivă
Cererea unică de - Primirea şi - Funcţionarul Persoana care Dosarul cererii
plată completată înregistrarea APIA aplică ştampila unice de plată la
cudocumentele cererii unice de responsabil de centrului centrul local/
1
anexate plată primirea judeţean/local judeţean APIA
cererii APIA

E1 – Proces verbal - În toate fazele de - Funcţionarul Persoana care Dosarul cererii


pentru admiterea verificare a APIA efectuează unice de plată la
unei erori evidente cererilor, când este responsabil de controalele centrul local/
2 necesară primirea cererii asupra cererii judeţean APIA
intervenţia umană - Operator date
- Verificator
date
V1 – Proces verbal - Controlul vizual - Funcţionarul Persoana care Dosarul cererii
pentru controlul (formal) la APIA efectuează unice de plată la
vizual primirea cererii responsabil de controlul centrul local/
(semnătură în primirea cererii vizual judeţean APIA
caseta “Control - Operator date
3. vizual”) - Verificator
- În toate fazele de date(diferit de
analizare a operator)
cererilor,
când este necesară
intervenţia umană
M – Formulare de Persoana care Dosarul cererii
modificări -după primirea - Funcţionarul aplică ştampila unice de plată la
întocmite de cererii unice de APIA centrului centrul local/
fermier: plată , în termenele responsabil de judeţean/local judeţean APIA
precizate de primirea cererii APIA
M1 - Schimbarea regulament - Operatorul
declaraţiei de date
suprafaţă - Verificatorul
date
4
M2 - Completarea
declaraţiei de
suprafaţă

M3 - Retragerea
declaraţiei de
suprafaţă

M4 - Schimbarea

-uz intern-
131
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.132 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

numelui PF prin
căsătorie/Denumire
exploataţie fără a se
modifica
CUI/nume,
prenume şi CNP
administrator
pentru
PJ/adresei/sediului
exploataţiei/co
ordonatelor bancare

Solicitare de
retragere a
sprijinului aferent
unei/unor scheme/
măsuri de sprijin
din
cererea unică de
plată

Declaratie de
retragere totală a
suprafeţei din
cererea unică de
plată

E1 – Proces verbal - În toate fazele de - Funcţionarul Persoana care Dosarul cererii


pentru admiterea verificare a APIA efectuează unice de plată la
unei erori evidente cererilor, când este responsabil de controalele centrul local/
5 necesară primirea cererii asupra cererii judeţean APIA
intervenţia umană - Operator date
- Verificator
date
P1 – Raport control - controlul - Verificatorul - Funcţionar Se găseşte în
administrativ administrativ de date Ultimul baza de date
Control IACS
Administrativ
P1(persoana
6 neimplicată in
D1 si A1, iar
pentru
CA în batch
persoană
desemnată –

-uz intern-
132
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.133 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

poate fi aceeasi
persoană cu
cea de la
primire cereri )
N – Notificări către - după controlul - Verificatorul - director Dosarul cererii
fermieri pentru vizual de date executiv unice de plată la
aducerea - după controlul - şef serviciu centrul local/
la cunoştinţă a administrativ autorizare plăţi judeţean APIA
7 neregulilor (depistare erori) - şef birou
constatate în urma centrul local,
controalelor după caz
efectuate (solicitări
de clarificare)
S1 – Corectare - Control - Verificatorul Dosarul cererii
suprafeţe administrativ de date unice de plată la
8
centrul local/
judeţean APIA
S2 – Corectare - Control - Verificatorul Dosarul cererii
suprafete administrativ de date unice de plată la
9
nedeclarate centrul local/
judeţean APIA
Eficientizare - Control - Verificatorul Dosarul cererii
control administrativ de date unice de plată la
10
administrativ – centrul local/
Anexa nr. 65 judeţean APIA
R1 – Raport de - Control pe teren - Inspector Dosarul cererii
control pe teren control pe teren unice de plată la
-operator de centrul local/
11
date judeţean APIA
-verificator de
date
D1 – Proces verbal - Control - Verificator - Funcţionarul Dosarul cererii
pentru al doilea administrativ date care efectuează unice de plată la
control (alta persoană controlul centrul local/
12 care nu a fost administrativ judeţean APIA
implicată în
V1şi ultimul
P1)
13 A1 – Proces verbal -Supracontrol - Verificator - Funcţionarul Dosarul cererii
pentru supracontrol administrativ date (alta care unice de plată la
administrativ persoană care efectuează centrul local/
nu a fost supra- judeţean APIA
implicată în controlul
controlul administrativ

-uz intern-
133
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.134 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

vizual V, în
ultimul P1 şi în
ultimul D1)
Cerere de preluare - în orice moment - Funcţionarul Dosarul cererii
de explotaţie în caz până la emiterea APIA unice de plată la
dedeces, întocmită deciziei de plată responsabil de centrul local/
de fermier primire judeţean APIA
14
-operator de
date
-verificator de
date
Cerere pentru - în orice moment - Funcţionarul Dosarul cererii
transfer de până la emiterea APIA unice de plată la
explotaţie/ deciziei de plată responsabil de centrul local/
schimbare primire judeţean APIA
15
formă de -operator de
organizare, date
întocmite de fermier -verificator de
date
Proces verbal de - în momentul -Verificator -Director Dosarul cererii
constatare a depistării erorilor date coordonator unice de plată la
neconformităţilor ce de centru centrul local/
16 propun cererea neconconformitate judeţean/şef judeţean APIA
pentru plăţi (după CA) centru local,
necuvenite după caz

Notificare privind -până la Funcţionarul Dosarul cererii


reamplasarea 15octombrie APIA unice de plată
culturilor pentru inclusiv responsabil de - La centrul
stratul vegetal pe primirea cererii local/
alte parcele din judeţean APIA
17 cadrul exploatatiei
sau pentru
modificarea culturii
cu altă cultură din
Anexa 9 la Ordin
MADR 619/2015

VII. 4. ARHIVAREA TUTUROR DOCUMENTELOR DIN DOSARUL CERERII

Pe durata campaniei 2018 se realizează o arhivare temporară, în funcţie de UAT, urmând ca la


finalizarea acesteia să se realizeze arhivarea cronologică (în dosare), în funcţie de numărul de
înregistrare, în cutii de arhivare.

-uz intern-
134
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.135 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Centrele locale/Centrele judeţene/Municipiul Bucureşti-APIA procedează la arhivarea acestora în cadrul


arhivelor organizate la nivel local sau judeţean, după caz.
Fiecare dosar trebuie să aibă aceeaşi ordine a documentelor.
Numerotarea filelor în dosar se face numai după încheierea campaniei 2018.
Fiecare pachet va conţine un OPIS cu numerele de dosare din acel pachet. Dacă cutiile nu sunt suficiente,
atunci dosarele se vor arhiva direct în rafturi după aceleaşi reguli.

La depozitul de arhivă trebuie respectate următoarele reguli:


- ferestrele şi alte locuri de acces în depozit vor fi prevăzute cu gratii care să prevină efracţia în
depozite;
- la manipularea şi transportul documentelor se vor lua măsurile de protecţie necesare protecţiei arhivei
pe toată durata transportului;
- pentru prevenirea incendiilor, depozitele vor fi prevăzute cu stingătoare portabile, cu încărcătură de
dioxid de carbon şi praf sau gaze inerte;
- se interzice fumatul în incinta arhivei;
- se interzice folosirea lichidelor inflamabile.

Coperta dosarului (Anexa nr. 59) se lipeşte/se tipăreşte pe coperta dosarului.


Pe verso-ul copertei se ataşează, prin lipire/prin tipărire, Lista documentelor din dosar- Anexa nr. 60. Se va
pune bifa, după caz dacă există sau nu la dosarul cererii de plată documentul prevăzut în listă.

Arhivarea pe suport de hartie se va realiza cu respectarea procedurii prevazute in Manualul de Arhivare


versiunea 2.4..Personalul APIA este obligat să înregistreze şi să  ţină evidenţa tuturor documentelor intrate, a
celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii.
Personalul se va asigura că documentele vor fi puse la dispoziţie pentru inspecţie la birourile Agenţiei, la
cererea persoanelor şi a organismelor care în mod normal au dreptul de a inspecta astfel de documente,
incluzând:
 personalul APIA;
 Directia de Audit Intern a APIA;
 Organismul de Certificare care atestă declaraţia anuală a APIA;
 Agenţi autorizaţi sau reprezentanţi ai Comisiei Europene, ECA, OLAF, DLAF, DNA, AFIR,
MADR, etc.

Aşadar, sunt păstrate toate procedurile şi documentele cu privire la efectuarea controalelor administrative şi
fizice stabilite, sub forma electronică şi pe suport de hârtie, la dispoziţia Comisiei, Autorităţii Competente şi
ale Autorităţii de Management până la expirarea perioadei de implementare a măsurilor prin care se acordă
finanţare nerambursabilă. Se va întocmi un opis şi un Proces verbal de predare-primire semnat de către
consilierul care a elaborat acest proces verbal şi aprobat de DACI, conform procedurii de arhivare, şi se va
trece la predarea fizică a documentelor. În momentul predării, consilierul care primeşte documentele va
semna, de primire, procesul verbal.

VII.5. DESCRIEREA MODALITĂŢILOR DE CONTROL


VII. 5. 1. CONTROL INTERN

-uz intern-
135
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.136 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Este efectuat de către nivelul judeţean pentru nivelul local şi de către nivelul central pentru nivelul judeţean
APIA. Pentru nivelul central al APIA, controlul este efectuat de către Direcţia Audit Intern, Direcţia
Antifraudă şi Control Intern.
Controalele urmăresc corectitudinea procedurilor şi aplicarea unitară a acestora.

Funcţionarii implicati în primirea şi procesarea cererii trebuie să completeze o declaraţie de


confidenţialitate - Anexa nr.1.

Administrarea corectă a cererilor unice de plată de către funcţionarii APIA este verificată şi în mod direct de
către şefii ierarhici (şef centru local pentru funcţionarii centrelor locale şi şef Serviciu Autorizare Plăţi pentru
funcţionarii din cadrul serviciului centrului judeţean) selectându-se un eşantion de 5% din cererile gestionate
de către fiecare funcţionar din subordine. Eşantionul se va mări dacă se constată depăşirea procentului de 2%
din cererile verificate, cu erori de administrare.

De asemenea, şefii de centre locale, şefii Serviciilor Autorizare Plăţi şi Directorii Executivi vor avea în
vedere şi vor dispune măsuri organizatorice în legătură cu activitatea funcţionarilor din subordine sau măsuri
disciplinare împotriva funcţionarilor în activitatea cărora, în mod repetat, se constată că au deficienţe sau
erori administrative în gestionarea cererilor unice de plată.

VII. 5. 2. CONTROL EXTERN

Este efectuat de reprezentanţi autorizaţi ai Comisiei Europene, Curţii de Conturi Europene, DLAF cu misiuni
specifice (financiare, tehnice sau de auditare) în România, cât şi inspecţii legate de nereguli şi fraude ale
MADR, Curtea de Conturi a României, AFIR, DNA, OLAF etc..

Controalele realizate la nivel central/judeţean/local urmăresc respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale şi


respectarea unitară a procedurilor. De asemenea, aceste controale pot avea ca scop şi verificări pe teren.

În cazul în care organele în drept – AFIR, DACI-APIA, Curtea de Conturi, etc. – în urma verificărilor
efectuate, dispun reinstrumentarea de către centrele judeţene/locale APIA a unor cazuri/dosare, se aplică
următorul flux de soluţionare:
- primirea adresei de la organele în drept (înregistrarea documentului) şi transmiterea adresei către
Serviciul Metodologie, Monitorizare şi Raportare;
- întocmirea şi transmiterea adresei de înaintare către centrele judeţene, însoţită şi de documentul oficial
al organului în drept de către Serviciul MMR;
- transmiterea adresei, spre ştiinţă, însoţită şi de documentul oficial al organului în drept de către
Serviciul MMR;
- transmiterea de către Serviciul MMR către persoanele responsabile din cadrul serviciilor implicate a
rezultatului final al monitorizării în momentul în care s-a raportat, în limita termenului stabilit .;
- întocmirea rapoartelor pe serviciu asupra verificărilor efectuate, în funcţie de aria de responsabilitate.
Rapoartele vor cuprinde şi concluzii ale analizei cazurilor şi semnăturile pentru întocmit de către persoanele
desemnate în prezenta notă precum şi aprobarea şefului de serviciu (toate serviciile enumerate întocmesc
raport chiar dacă adresa oficială a organului în drept nu prevede explicit probleme din sfera respectivă de
activitate);

-uz intern-
136
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.137 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

- transmiterea către Serviciul MMR a rapoartelor întocmite pe servicii asupra verificărilor efectuate;
- întocmirea raportului final conform rapoartelor întocmite pe servicii asupra verificărilor efectuate de
către Serviciul MMR;
- întocmirea adresei de răspuns către organul în drept care a iniţiat modificărilede către Serviciul MMR,
adresă care este semnată de către şefii de servicii, directorul direcţiei, directorul general adjunct, directorul
general .

Persoanele nominalizate, potrivit ariei de responsabilitate, vor efectua următoarele acţiuni: verificări privind
respectarea procedurilor în conformitate cu cerinţele solicitate, verificări privind efectuarea modificărilor
solicitate în baza de date IACS, verificări asupra corectitudinii calculului în sistem, întocmirea rapoartelor
privind rezolvarea cazurilor semnalate, transmiterea rapoartelor către Serviciul MMR.

VII. 6. PROTECŢIA DATELOR

Funcţionarii APIA sunt responsabili în ceea ce priveşte protejarea datelor cuprinse în documentele primite de
la fermieri şi în celelalte documente care sunt supuse regimului de protecţie a datelor.

Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal se va gestiona de c ătre funcționarii APIA


responsabili cu gestionarea cererilor unice de plată conform DECIZIEI Directorului General al APIA
nr. 384/01.08.2018, prin care se aprobă ” Politica de protecție și prelucrare a datelor cu caracter
personal”.

Toate operaţiile efectuate de către funcţionarii APIA asupra datelor din sistem sunt înregistrate
automat şi trecute în istoricul documentului. Istoricul cererii înseamnă o listă de operaţii legate de
instrumentarea ei, numele celor care efectuează operaţiile respective, precum şi data realizării lor.
Publicarea informaţiilor

A.F.I.R. publică pe site-ul său informaţiile referitoare la beneficiarii plăţilor, conform art. 111 din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole
comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr.
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului:
„(1) Statele membre asigură publicarea anuală  ex post a beneficiarilor Fondurilor. Publicarea conţine:
(a) fără a aduce atingere primului paragraf din articolul 112 din prezentul regulament, numele
beneficiarului, după cum urmează:
(i) prenumele şi numele de familie, în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică;
(ii) denumirea juridică completă, aşa cum a fost înregistrată, în cazul în care beneficiarul
este o persoană juridică cu personalitate juridică proprie conform legislaţiei statului
membru în cauză;
(iii) denumirea completă a asociaţiei, aşa cum a fost înregistrată sau recunoscută oficial, în
cazul în care beneficiarul este o asociaţie fără personalitate juridică proprie;
(b) localitatea în care beneficiarul îşi are domiciliul sau în care acesta este înregistrat şi, după caz,
codul poştal sau partea din acesta care identifică localitatea;
(c) cuantumurile corespunzătoare fiecărei măsuri finanţate din Fonduri, primite de către fiecare
beneficiar în cursul exerciţiului financiar în cauză;

-uz intern-
137
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.138 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

(d) natura şi descrierea măsurilor finanţate din oricare dintre Fonduri şi în temeiul cărora este
acordată plata menţionată la litera (c).
Informaţiile menţionate în primul paragraf sunt puse la dispoziţie pe un site internet unic pentru fiecare
stat membru. Acestea sunt disponibile timp de doi ani de la data publicării iniţiale.
(2) În ceea ce priveşte plăţile care corespund măsurilor finanţate de FEADR, menţionate la alineatul (1)
primul paragraf litera (c), sumele care urmează să fie publicate corespund finanţării publice totale,
incluzând atât contribuţia Uniunii, cât şi contribuţia naţională.”
VII.7. MODALITĂŢI DE DETECTARE ŞI SESIZARE A STRUCTURII ABILITATE ASUPRA
POTENŢIALELOR NEREGULI ŞI/SAU A FRAUDEI

Art.3 (Aplicarea sancţiunilor penale) din Regulamentul (UE) nr. 640/2015 prevede: “Aplicarea
sancţiunilor administrative şi a refuzului sau a retragerii ajutoarelor sau sprijinului, astfel cum sunt
prevăzute de prezentul regulament, nu aduce atingere aplicării de sancţiuni penale, dacă dreptul naţional
prevede astfel”.

În sensul legislaţiei comunitare privind protejarea intereselor financiare ale comunităţii europene, respectiv
în sensul art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, neregula reprezinta orice încălcare
a unei dispoziţii de drept comunitar, ca urmare a unei acţiuni sau omisiuni a unui operator economic, care
poate sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Comunităţilor, fie prin diminuarea sau
pierderea veniturilor provenite din resurse proprii, colectate direct în numele Comunităţilor, fie prin
cheltuieli nejustificate.(definitie conform art. 1 pct.1 din Regulamentul nr. 1848/2006).

În sensul art.2 lit.a), b) din O.G. nr.66/2011, privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare,
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător:
,,neregulă” - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale
şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor
dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în
gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii
Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora
printr-o sumă plătită necuvenit.
,,fraudă” - infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale”.

INFRACŢIUNEA: Potrivit Titlului II – Infracţiunea, Cap. I – Dispoziţii generale, art. 15 - Trăsăturile


esenţiale ale infracţiunii –alin. (1) şi (2) din Codul penal se defineşte ca: “(1) Infracţiunea este fapta
prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o.
(2) Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penaleArt. 16 alin. (1) arată că: “Fapta constituie
infracţiune numai dacă a fost săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală”, formele de vinovăţie
fiind arătate în acelaşi articol din Codul penal.

De asemenea, art. 17 din Codul penal precizează şi modul de săvârşire a infracţiunii comisive prin
omisiune.

Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale (şi care au relevanţă faţă de
sesizările formulate de APIA) sunt prevăzute de art. 16 alin. (1) din Codul de procedură penală:

-uz intern-
138
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.139 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

,, a) fapta nu există;
b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;
c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;
d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;
e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie
prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau
s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;
g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia
înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile
legii;
h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
i) există autoritate de lucru judecat”.

Conform art. 20 alin (1) din O.G. nr.66/2011privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum
şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător,“Activitatea de constatare a neregulilor şi
de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare se efectuează de către autorităţile cu competenţe în
gestionarea fondurilor europene, prin structuri de control organizate în acest scop în cadrul acestora”.

Există două situaţii distincte privind împrejurările aspectelor care pot îmbraca forma neregulii sau a fraudei:
A. Situaţia în care neregula/frauda este descoperită înainte de autorizarea cererii la plată, caz în care
funcţionarul public care gestionează cererea şi descoperă neregula/frauda urmează, după caz:
- În caz de neregulă, cererea fermierului nu este autorizată la plată sau este autorizată parţial (prin
excluderea înscrisului care produce neregula), responsabilitatea interpretării şi
înlăturării/clarificării/sancţionării neregulii aparţine exclusiv funcţionarului public care gestionează cererea
unică de plată.
- În caz de fraudă se aplică prevederile art. 8 alin. (1) din O.G. nr.66/2011, privind controlul şi
recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător:
“Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să sesizeze de îndată DLAF şi
organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă”.
Funcţionarul public care descoperă frauda, o aduce la cunostinţă în scris Directorului executiv al centrului
judeţean. Acesta are obligaţia de a sesiza imediat DLAF şi organele de urmărire penală. Totodată sesizarea
centrului judeţean va fi adusă şi la cunoştinţa Direcţiei Antifraudă şi Control Intern din cadrul APIA
Central.

Potrivit art. 267 - Omisiunea sesizării - din Codul penal: “(1)Funcţionarul public care, luând cunoştinţă de
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte
sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 3 ani sau cu amendă.” Aşadar, funcţionarii publici care ale căror fapte se încadrează în prevederile
art. 267 Cod Penal nu pot invoca faptul că nu cunosc dispoziţiile Codului penal, ori alte dispoziţii legale
incidente activităţii profesionale.

Art. 8 alin. (2) şi (3) din O.G. nr.66/2011:


“(2) În cazul în care, ca urmare a sesizării menţionate la alin. (1), organul de urmărire penală transmite
cazul spre soluţionare instanţelor de judecată, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor

-uz intern-
139
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.140 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

europene are obligaţia luării următoarelor măsuri până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei
privind caracterul penal sau nepenal al faptei încriminate:
a)pentru beneficiarii privaţi suspendă aplicarea prevederilor
contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare şi în mod subsecvent suspendă plata/rambursarea
tuturor sumelor solicitate de beneficiar;
b) pentru beneficiarii publici suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar
aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea.
(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor
europene de a lua măsuri privind suspendarea plăţilor/rambursărilor către beneficiari în baza prevederilor
cuprinse în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare. În acest caz, la solicitarea
beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă şi suspendarea aplicării prevederilor
contractelor/deciziilor/ordinelor/acordurilor de finanţare în vederea prelungirii perioadei de implementare
a acestora.”

Art.7 din OUG nr.66/2011 prevede: „(1) În situaţia în care, în urma verificărilor administrative şi/sau la
faţa locului, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene consideră necesare investigaţii
suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la rambursare/plată de
către un beneficiar, aceasta are dreptul, înainte de rambursarea/plata sumelor către beneficiar, să se
adreseze pentru realizarea acestor investigaţii structurilor de control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2)
lit. b) şi alin. (4).
   (2) Verificările efectuate de structurile de control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4)
în vederea constatării caracterului eligibil al unor cheltuieli solicitate de un beneficiar înainte de
rambursarea/plata lor de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene se
organizează şi se desfăşoară după proceduri proprii şi reprezintă o activitate distinctă de activitatea
organizată şi desfăşurată în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) - (16).”

În conformitate cu NORMELE METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a


Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, art. 6 : „(1) În
aplicarea art. 7 alin. (1) din ordonanţă, în situaţia în care autorităţile cu competenţe în gestionarea
fondurilor europene identifică, ca urmare a verificărilor administrative şi la faţa locului, o posibilă
abatere, pentru confirmarea căreia sunt necesare investigaţii suplimentare, acestea pot solicita structurilor
de control prevăzute la art. 20 din ordonanţă investigarea caracterului eligibil al sumelor solicitate la
plată/rambursare de beneficiar, înainte ca aceste sume să fie acordate beneficiarului, iar rezultatul acestei
investigaţii suplimentare este consemnat într-o notă de control.
(2) Forma şi conţinutul notei de control prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de fiecare autoritate cu
competenţe în gestionarea fondurilor europene, în funcţie de specificul activităţii sale.
(1) Nota de control se aprobă de către conducerea autorităţilor cu competenţe în gestionarea
fondurilor europene.”

Dacă în urma verificărilor administrative şi la faţa locului, funcţionarii APIA descoperă o posibilă abatere,
pentru confirmarea căreia sunt necesare investigaţii suplimentare, directorii executivi ai centrelor judeţene
pot solicita DACIinvestigarea caracterului eligibil al sumelor solicitate la plată/rambursare de beneficiar,
înainte ca aceste sume să fie acordate beneficiarului.

-uz intern-
140
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.141 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

În baza prevederilor de mai sus, Directorul executiv al centrului judeţean APIA dispune suspendarea
plăţilor pentru cazurile transmise de către organul de urmărire penală spre soluţionare instanţelor de
judecată.

B. Situaţia în care neregula/frauda este descoperită ulterior autorizării cererii şi efectuarii plăţii, caz în
care funcţionarul public care descoperă neregula/frauda urmează să aplice prevederile de recuperare a
plăţilor necuvenite din manualele de proceduri ale APIA. În această ipoteză, funcţionarul public care
descoperă frauda, în respectarea dispoziţiilor art. 267 din Codul penal, o aduce la cunostinţă în scris
Directorului executiv al centrului judeţean. Acesta are obligaţia de a sesiza imediat DLAF şi organele de
urmărire penală. Totodată sesizarea centrului judeţean va fi adusă şi la cunoştinţa Direcţiei Antifraudă şi
Control Intern din cadrul APIA Central. Funcţionarul public care care descoperă frauda (care poate da
lămuriri organelor de cercetare penală cu privire la împrejurările în care a luat cunoştinţă de potenţiala
infracţiune), trebuie să ţină cont şi de prevederile art. 268 - Inducerea în eroare a organelor judiciare – alin.
(1) şi (2) din Codul Penal.

Pe de altă parte, legislaţia prevede şi cazurile în care se constată că funcţionari sau autorităţi publice
furnizează date false sau incomplete în vederea accesării de fonduri europene, astfel:

Art. 8 alin. (7) din O.U.G. nr. 3/2015 prevede:“Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea
documentelor menţionate la alin. (6) aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste
documente, după caz.”

Cazurile în care se descoperă nereguli/fraude cu privire la documentele prezentate de către fermieri (la care
face referire art. 8 alin. (7) din O.U.G. nr. 3/2015) au fost tratate la punctele A şi B de mai sus.

În ceea ce priveşte „Responsabilitatea ... autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.”, se
aplică prevederile Art. 181– 185 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor
de corupţie, după cum urmează:
,,Art. 181  - (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau
incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii
Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la
7 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute
potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri.
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale
pedepsei se majorează cu jumătate.
 Art. 182  - (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din
bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei se
pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă fapta are
ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de aceasta ori în numele ei, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1).
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale
pedepsei se majorează cu jumătate.

-uz intern-
141
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.142 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

 Art. 183  - (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al
Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare
de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute
potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul
general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale
pedepsei se majorează cu jumătate.
Art. 184 - Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 181 – 183 se pedepseşte.
 Art. 185 -  Încălcarea din culpă de către directorul, administratorul sau persoana cu atribuţii de decizie
ori de control în cadrul unui operator economic a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia
sau îndeplinirea ei defectuoasă, dacă fapta a avut ca rezultat săvârşirea de către o persoană care se află în
subordinea sa şi care a acţionat în numele acelui operator economic a uneia dintre infracţiunile prevăzute
la art. 181 – 183 sau săvârşirea unei infracţiuni de corupţie ori de spălare a banilor în legătură cu
fondurile Uniunii Europene, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Prin urmare, în cazurile în care funcţionarii APIA cu atribuţii de serviciu privind administrarea cererilor
unice de plată descoperă încălcări ale legislaţiei de către funcţionari sau autorităţi publice locale sau
centrale în legătură cu faptele enumerate mai sus, au obligaţia de a aduce imediat la cunoştinţă, în scris,
Directorului executiv al centrului judeţean. Acesta are obligaţia de a sesiza imediat DLAF şi organele de
urmărire penală. Totodată, sesizarea centrului judeţean va fi adusă şi la cunoştinţa Direcţiei Antifraudă şi
Control Intern din cadrul APIA Central.

-uz intern-
142
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.143 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

VIII. ANEXE
Anexa nr. 1

Declaraţie de confidenţialitate, imparţialitate şi pentru evitarea conflictului de interese

Subsemnatul……………….................................................…………………...…….............
încadrat în funcţia de........................................................................................în cadrul APIA (nivel central, judeţean,
local)..................................................................................................., mă oblig:

- sã pãstrez secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legãturã cu faptele, informaţiile
sau documentele de care iau cunoştinţã în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia
informaţiilor de interes public, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- sã îndeplinesc cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi sã mă


abţin de la orice faptã care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului
funcţionarilor publici, în conformitate cu art. 43 alin. 1 din Legea nr. 188/1999;

- să respect principiile de legalitate, imparţialitate, obiectivitate, transparenţã, eficienţã, eficacitate,


responsabilitate, orientare cãtre cetãţean, stabilitate în exercitarea funcţiei publice şi subordonare ierarhicã, în
conformitate cu art. 3 din Legea nr. 188/1999;

- să respect prevederile art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu
modificările şi completările ulterioare, cu privire la incompatibilitatea calităţii de funcţionar public cu orice
altă funcţie publică decât cea în care am fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică;

- să-l informez imediat pe şeful meu ierarhic dacă mă aflu în una din situaţiile care ar putea genera un conflict
de interese (rezolvarea unei cereri, luarea deciziilor sau participarea la luarea deciziilor cu privire la persoane
fizice şi juridice cu care am relaţii cu caracter patrimonial, participarea în cadrul aceleiaşi comisii, constituite
conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I, interesele mele patrimoniale,
ale soţului sau rudelor mele de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le iau în exercitarea funcţiei
publice), în conformitate cu art. 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003;

- să mă abţin de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii, în cazul existenţei
unui conflict de interese, în conformitate cu art. 79 alin. 2 din Legea nr. 161/2003.

*) Menţionez că, dacă, pe parcursul exercitării funcţiei pe care o deţin, sunt implicat într-una din etapele fluxului
de autorizare la plată a cererii unice de plată depusă personal, de soţul sau de o rudă sau afin până la gradul II
inclusiv, voi notifica şeful ierarhic cu privire la această situaţie şi mă oblig la neimplicarea în instrumentarea
dosarului în cauză.

Am luat la cunoştinţă că orice încălcare a dispoziţiilor prezentei declaraţii atrage, după caz, răspunderea disciplinară,
administrativă, civilă sau penală, potrivit legii.

-uz intern-
143
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.144 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Data: Semnătura:

*) Obligaţie valabilă numai în cazul personalului implicat în etapele fluxului de autorizare la plată a cererii unice de plată
Anexa nr. 5

Formular E 1 - Proces verbal de control pentru admiterea unei erori evidente


în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS)- 2018

Judeţul Centrul judeţean/local APIA

Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie Nr. unic de identificare


solicitant
RO………………………..

Eroare constatată în solicitare:

Descriere succintă a erorii constatate

Argumentare a corectării (vă rugam bifaţi după caz):


eroare simplă de scriere-EE1
(ex: date lipsă, cifre inversate, coduri statistice greşite, greşeli simple de ortografie, coordonate bancare
greşite);

informaţii contradictorii-EE2
(ex: greşeli de calcul, informaţii duble, contradicţii între datele din solicitare şi documentele depuse);

alte tipuri de erori-EE3


(erori evidente admise în cazuri individuale; vă rugăm argumentaţi pe larg, dacă este necesar şi pe verso).

Argumentare pentru admiterea unui alt tip de eroare

Eroarea evidentă a fost verificată şi corectată. Nume şi prenume funcţionar APIA:

-uz intern-
144
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - Serviciul Manuale vegetal

Procedura operaţională privind administrarea cererilor unice de plată


Ediţia a II – a Pag.145 din
pentru schemele de plăţi directe în anul 2018 Exemplar nr. 1 230
Cod: PO-AC

Data: Semnătura:

-uz intern-
145
Anexa nr. 6
Formular M1-SCHIMBAREA DECLARAŢIEI DE SUPRAFAŢĂ 2018 Ştampilă – data primirii la Centru local/judeţean APIA
Nume şi Prenume funcţionar APIA: Nr.............../data din Registratura IACS(Registrul electronic)...................
Semnătura:
Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie RO .............................................
Adresa:
Înainte:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Cultură succesivă
Crt. ţ ina Parcelă Categ ne ura Parce pentru strat vegetal
hart agricol orie parcelă 13 lă / ( ZIE)
Informaţii identificare parcele ă ă de Măsuri de (pentru cultur Cultură Suprafaţă
folosi dezvol- M10: ă Cultură
nţă tare P1, 1a;
rurală: P1.2.1 1b;
M10 / şi 1c ;
M11 / P1.2.2 1d
- ha -
M214*) şi
Suprafaţă M214:
P1 şi Anexa
parcelă agricolă Nume Cod
P1.2) 17b
Cod
Pachet
Cod Suprafaţă
- ha -

Localitate Cod Siruta Nr.


Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

După:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Anexa Cultură succesivă
Crt. ţ ina Parcel Categ ne ura Parce 17b pentru strat vegetal
hart ă orie parcelă 13 lă / ( ZIE)
Informaţii identificare parcele ă agricol de Măsuri de (pentru cultur Cultură Suprafaţă
ă folosi dezvol- M10: ă Cultură
nţă tare P1, 1a;
rurală: P1.2.1 1b;
M10 / şi 1c ;
M11 / P1.2.2 1d
- ha -
M214*) şi
Suprafaţă M214:
parcelă agricolă P1 şi Nume Cod
Cod P1.2)
Pachet
Cod Suprafaţă
- ha -

Localitate Cod Siruta Nr.


Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nume şi prenume fermier (în clar)


Motivul schimbării: Semnătura
Data:
Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) ..........................
Solicit modificarea cererii iniţiale şi digitizarea în aplicaţia IPA- ....................................................................................../Semnătură. ….....…...………....
Online de către APIA, după caz.
Formularul M1 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:(nume şi prenume funcţionar
APIA) ........................................................................../Semnătura................................

Anexa nr. 6.1


Formular M1.1 -SCHIMBAREA DECLARAŢIEI PRIVIND SECTORUL ZOOTEHNIC 2018

Nume şi Prenume funcţionar APIA: Ştampilă – data primirii la Centru local/judeţean APIA
Semnătura: Nr.................../data din Registratura IACS(Registrul electronic)...................
Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie RO .............................................
Adresa:
Înainte: DATE DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC
(informații despre animalele din exploatația/gospodăria solicitantului, inclusiv animalele deţinute de membrii familiei solicitantului, în măsura în care acestea contribuie la activitatea agricolă a solicitantului. Aceste animale nu fac
obiectul nici unei alte cereri unice de plată!)
2 47. Dacă deține animale *) Bovine>2ani Bovine 6luni-2ani Bovine<6 luni Ecvidee>6 luni Ecvidee<6 luni Ovine

Număr
Caprine Scroafe rep.>50 kg Alte porcine Gaini ouătoare Alte păsări curte

Număr

CODUL (CODURILE) EXPLOATAŢIEI/ILOR ZOOTEHNICE ALE MEMBRILOR FERMEI/GOSPODĂRIEI :*)


Identificarea unică a exploatației zootehnice se face prin asocierea CNP/CUI și ID exploatație. (identificarea exploatației/exploatațiilor în RNE ale solicitantului și/sau ale membrilor familiei, în măsura în care acestea contribuie la
activitatea agricolă a solicitantului.Aceste câmpuritrebuie să fie conforme cu înregistrările din RNE! Aceste exploataţii nu se mai regăsesc în altă cerere unică de plată!)
CNP/CUI ID exploatație CNP/CUI ID exploatație

Notă: Câmpurile notate cu „* ” se completează OBLIGATORIU. ATENŢIE! Codurile de exploata ție zootehnică din această cerere nu se mai regăsesc declarate într-o altă cerere unică de plată!

După: DATE DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC


(informații despre animalele din exploatația/gospodăria solicitantului, inclusiv animalele deţinute de membrii familiei solicitantului, în măsura în care acestea contribuie la activitatea agricolă a solicitantului. Aceste animale nu fac obiectul
nici unei alte cereri unice de plată!)
2 47. Dacă deține animale *) Bovine>2ani Bovine 6luni-2ani Bovine<6 luni Ecvidee>6 luni Ecvidee<6 luni Ovine

Număr
Caprine Scroafe rep.>50 kg Alte porcine Gaini ouătoare Alte păsări curte

Număr

CODUL (CODURILE) EXPLOATAŢIEI/ILOR ZOOTEHNICE ALE MEMBRILOR FERMEI/GOSPODĂRIEI :*)


Identificarea unică a exploatației zootehnice se face prin asocierea CNP/CUI și ID exploatație.(identificarea exploatației/exploatațiilor în RNE ale solicitantului și/sau ale membrilor familiei, în măsura în care acestea contribuie la
activitatea agricolă a solicitantului.Aceste câmpuritrebuie să fie conforme cu înregistrările din RNE! Aceste exploataţii nu se mai regăsesc în altă cerere unică de plată!)

CNP/CUI ID exploatație CNP/CUI ID exploatație

Notă: Câmpurile notate cu „* ” se completează OBLIGATORIU. ATENŢIE! Codurile de exploata ție zootehnică din această cerere nu se mai regăsesc declarate într-o altă cerere unică de plată!
Nume şi prenume fermier (în clar)
Motivul schimbării: Semnătura
Data:
Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) ..........................
Solicit modificarea cererii iniţiale şi prezint documentele justificative ....................................................................................../Semnătură. ….....…...………....
aferente modificării aduse cererii Formularul M1.1 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:(nume şi prenume funcţionar
APIA) ........................................................................../Semnătura................................

Anexa nr. 6.2


Formular M1.2 -SCHIMBAREA DECLARAŢIEI PRIVIND APA PENTRU IRIGAŢII 2018

Nume şi Prenume funcţionar APIA: Ştampilă – data primirii la Centru local/judeţean APIA
Semnătura: Nr.................../data din Registratura IACS(Registrul electronic)...................
Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie RO .............................................
Adresa:
Înainte:
46. Utilizaţi apă pentru irigaţii în agricultură ? *) Da Nu
(dacă bifați cu ”DA” veți prezenta și documentele doveditoare ale dreptului de a utiliza apa pentru irigații)

După:
46. Utilizaţi apă pentru irigaţii în agricultură ? *) Da Nu
(dacă bifați cu ”DA” veți prezenta și documentele doveditoare ale dreptului de a utiliza apa pentru irigații)
Nume şi prenume fermier (în clar)
Motivul schimbării: Semnătura
Data:
Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) ..........................
Solicit modificarea cererii iniţiale şi prezint documentele justificative ....................................................................................../Semnătură. ….....…...………....
aferente modificării aduse cererii
Formularul M1.2 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:(nume şi prenume funcţionar
APIA) ........................................................................../Semnătura................................

Anexa nr. 7
- Formular M2 - COMPLETAREA CERERII UNICE DE PLATĂ 2018
Nume şi Prenume funcţionar APIA: Ştampilă – data primirii la Centru local/judeţean APIA
Semnătura: Nr.................../data din Registratura IACS(Registrul electronic)...................

Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie RO .............................................


Adresa:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Mă Nr. Anexa Cultură succesivă
Crt. ţ ina Parcel Categ ne sur Parcel 17b pentru strat vegetal
hart ă orie parcelă a ă/ ( ZIE)
Informaţii identificare parcele ă agricol de Măsuri de (pentru 13 cultur Cultură Suprafaţă
ă folosi dezvol- M10: ă Cultură
nţă tare P1, 1a;
rurală: P1.2.1 1b;
M10 / şi 1c ;
M11 / P1.2.2 1d
- ha -
M214*) şi
Suprafaţă M214:
parcelă agricolă P1 şi Nume Cod
Cod P1.2)
Pachet
Cod Suprafaţă
- ha -

Localitate Cod Siruta Nr.


Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Solicit completarea cererii unice de plată cu Schema/schemele de plată *): .....................


Nr. Zone de interes ecologic (ZIE)
Parcelă /
Nr. Crt.

cultură
Judeţ

Informaţii identificare parcele


Localitate Cod Nr. Bloc Cod Identificator ZIE ZIE declarată Factor de Factor de ponderare Suprafață ZIE calculată
Comună / Oraş Siruta fizic ZIE buc/m/mp conversie - mp/ha-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Semnătura fermierului
Motivul completării: Data:
Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) ..........................
....................................................................................../Semnătură. ….....…...………....
Solicit completarea/modificarea cererii iniţiale şi digitizarea Formularul M2 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:(nume şi prenume funcţionar
acestora în aplicaţia IPA-Online.
APIA) ........................................................................../Semnătura................................

*)
se completează cu simbolul schemei de plată solicitate, din secțiunea IV. SCHEME DE PLATĂ / MĂSURI DE SPRIJIN / AJUTOR SOLICITATE, de exemplu: ANT 4 – tutun, 7.1 Soia Etc.
Anexa nr. 8
Formular M3 - RETRAGEREA PARŢIALĂ A DECLARAŢIEI DE SUPRAFAŢĂ 2018
Nume şi Prenume funcţionar APIA: Ştampilă – data primirii la Centru local/judeţean APIA
Semnătura: Nr.................../data din Registratura IACS(Registrul electronic)...................
Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie RO .............................................
Adresa
Înainte:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Anexa Cultură succesivă
Crt. ţ ina Parcel Categ ne ura Parce 17b pentru strat vegetal
hart ă orie parcelă 13 lă / ( ZIE)
Informaţii identificare parcele ă agricol de Măsuri de (pentru cultur Cultură Suprafaţă
ă folosi dezvol- M10: ă Cultură
nţă tare P1, 1a;
rurală: P1.2.1 1b;
M10 / şi 1c ;
M11 / P1.2.2 1d
- ha -
M214*) şi
Suprafaţă M214:
parcelă agricolă P1 şi Nume Cod
Cod P1.2)
Pachet

- ha -

Cod Suprafaţă

Localitate Cod Siruta Nr.


Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

După:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Cultură succesivă
Crt. ţ ina Parcel Categ ne ura Parce pentru strat vegetal
hart ă orie parcelă 13 lă / ( ZIE)
Informaţii identificare parcele ă agricol de Măsuri de (pentru cultur Cultură Suprafaţă
ă folosi dezvol- M10: ă Cultură
nţă tare P1, 1a;
rurală: P1.2.1 1b;
M10 / şi 1c ;
M11 / P1.2.2 1d
- ha -
M214*) şi
Suprafaţă M214: Anexa
parcelă agricolă P1 şi 17b
Nume Cod
Cod P1.2)
Pachet

- ha -

Cod Suprafaţă

Localitate Cod Siruta Nr.


Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Înainte:
Nr. Zone de interes ecologic (ZIE)
Parcelă
Nr. Crt.

Judeţ

/cultură
Informaţii identificare parcele
Localitate Cod Nr. Bloc Cod Identificator ZIE ZIE declarată Factor de Factor de ponderare Suprafață ZIE calculată
Comună / Oraş Siruta fizic ZIE buc/m/mp conversie - mp/ha-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

După:
Nr. Zone de interes ecologic (ZIE)
Parcelă /
Nr. Crt.

cultură
Judeţ

Informaţii identificare parcele


Localitate Cod Nr. Bloc Cod Identificator ZIE ZIE declarată Factor de Factor de ponderare Suprafață ZIE calculată
Comună / Oraş Siruta fizic ZIE buc/m/mp conversie - mp/ha-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Motivul retragerii: Semnătura fermierului


Data:
Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) ..........................
....................................................................................../Semnătură. ….....…...………....
Formularul M3 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:(nume şi prenume funcţionar
APIA) ........................................................................../Semnătura.............................
Anexa nr. 9

APIA
Centrul judeţean/local:
Nr. de înregistrare: / data de înregistrare:

DECLARAŢIA DE RETRAGERE TOTALĂ A SUPRAFEŢEI DIN CEREREA UNICĂ DE


PLATĂ 2018

Subsemnatul..................................................................................................................................................
ID....................................................................reprezentat(ă) de*.................................................................
....................................................................................................................................................în calitate
de*.................................................................................................................., retrag întreaga suprafaţă de
.................................................ha, declarată în cererea unică de plată depusă la centrul
judeţean/local
APIA din motivul...........................................................................................................................................
...........................................……......................................................................................................................

Solicit modificarea cererii iniţiale şi în aplicaţia IPA-Online.

Motivul:

Data: Semnătură/Ştampilă fermier:

*Se completează de către persoanele juridice prin administratorul societăţii respective


Anexa nr. 12

APIA
Centrul judeţean/local:
Nr. de înregistrare: / Data de înregistrare:

SOLICITARE DE RETRAGERE A SPRIJINULUI AFERENT UNOR


SCHEME DE PLATĂ/MĂSURI DE SPRIJIN/AJUTOR DIN CEREREA UNICĂ DE
PLATĂ 2018

Subsemnatul(a)..............................................................................................................................................
ID.................................., reprezentat(ă) de* ................................................................................................
în calitate de*)......................................................... îmi retrag solicitarea de sprijin pentru
schema/schemele de plată..............................................................................................................................
(blocul fizic nr.........................................................................................................................., parcela
nr. .............................................................................................................................) declarată(e) în
cererea unică de plată nr..................................../data.....................................depusă la centrul
judeţean/local APIA.

Motivul:
Nume şi prenume fermier (în clar)
Data: Semnătură

*se completează în cazul persoanelor juridice de către administratorul societăţii respective


Anexa nr. 12A

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA


Adresa: Nr. de înreg. din registrul manual: ____ /________
Număr unic de identificare:

NOTIFICARE
privind identificarea condiţiilor artificialecu scopul de a îndeplini condiţia de Fermier Activ
NR................./ ................................2018*

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2018

În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi


Intervenţie pentru Agricultură în vederea obţineri

i sprijinului acordat în anul 2018, vă solicităm să vă prezentaţi la


adresa:___________________________________________în data_______________,
ora______, pentru clarificări în legătură cu Cererea unică de plată 2018.

Vă rugăm să vă prezentaţi cu următoarele documente doveditoare – după caz – care au stat la baza
declaraţiei de suprafaţă depusă în Campania 2018:
- certificatul de înregistrare la ONRC în cazul PFA, II, IF;
- registrul acţionariatului societăţii comerciale sau certificatul constatator eliberat de către ONRC,
în cazul persoanelor juridice;
- titlul de proprietate, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în
participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum şi contractul de
concesiune/arendă încheiat cu ADS.
Vă reamintim că, la momentul depunerii cererii, v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA
documentele solicitate.

ConformOUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 alin


7: „Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor menţionate la alin. (6)
aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.”

Vă informăm că în cazul în care se constată că solicitantul a creat condiţii artificiale pentru


îndeplinirea condiţiei de fermier activ, cererea se respinge ca neeligibilă, conform legislaţiei în
vigoare.

Data_____/_____/________

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:
* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem
Anexa nr. 12B

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA


Adresa: Nr. de înreg. din registrul manual: ____ /________
Număr unic de identificare:

NOTIFICARE*)
privind îndeplinirea condiţiei de Fermier Activ

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2018


În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2018, vă solicităm să
vă prezentaţi la adresa:___________________________________________în
data_______________, ora______, pentru clarificări în legătură cu Cererea unică de plată 2018.

Vă rugăm să vă prezentaţi cu următoarele dovezi verificabile prevăzute la art. 19 din OMADR


619/2015:
- adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile totale
realizate în anul precedent anului de cererepentru care sunt disponibile astfel de dovezi şi, după
caz, veniturile din activităţi agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel
de dovezi. 
.
Vă reamintim că, la momentul depunerii cererii, v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA
documentele solicitate.
Vă informăm că în cazul în care se constată că solicitantul nu îndeplinește condiţia de fermier
activ, plățile directe se resping, conform legislaţiei în vigoare.

Data_____/_____/________

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

*)
se emite numai pentru fermierii persoane fizice care trebuie să dovedească calitatea de fermier activ , respectiv persoanele care nu
au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa nr. 13

Declaraţie pe propria răspundere


privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate
şi cantitatea de seminţe utilizate /ha pentru înfiinţarea culturii de cânepă

Subsemnatul(a).......................................................................................................................,
ID......................................, reprezentat(ă) de*........................................................................
în calitate de*)......................................................... declar pe propria răspundere că în anul 2018,
pentru înfiinţarea culturii de cânepă pentru fibră pe suprafaţa totală de.....................ha, am folosit
soiuri de cânepă eligibile admise pentru comercializare în anul 2018 (conform art.32, alin.(6) din
Regulamentul(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului) în următoarele
cantităţi:

soiul ………………….suprafaţa cultivată (ha)….…………..kg……../ha


soiul…………………..suprafaţa cultivată (ha)….…………..kg……../ha
soiul…………………..suprafaţa cultivată (ha)……………...kg……../ha
soiul…………………..suprafaţa cultivată (ha)……………...kg……../ha
soiul…………………..suprafaţa cultivată (ha)……………..kg……../ha

Nume şi prenume fermier (în clar)

Data: Semnătura:
Anexa nr. 15

Formularul M 4 - Schimbarea adresei/ coordonatelor bancare/ numelui societăţii, fără a se


modifica CUI-ul

Judeţul

Centrul judeţean/Centrul local APIA Nr. unic de identificare solicitant


RO………………………………
Chenarul gri se completeaza de catre autorităţi Ştampilă – Centrul Judeţean/ Local APIA

Nume şi Prenume funcţionar APIA


Semnatură

Date declarate iniţial:


Nume şi prenume fermier Denumire exploataţie

CNP, CUI, CF, Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)

Judeţ, Localitate Cod poştal


Sat, Stradă Nr. Telefon

Bl. Sc. Apt. Sector E-Mail Fax

Banca Filiala
Nr. cont (IBAN)

Declar următoarele schimbări:


Nume şi prenume fermier Denumire exploataţie

CNP/CUI/ CF,
Cod ţară şi nr. act identitate (cazul altei cetăţenii)
Judeţ, Localitate Cod poştal
Sat, Stradă Nr. Telefon
Bl. Sc. Apt. Sector E-Mail Fax

Banca Filiala
Nr. cont (IBAN)

 Se completează numai câmpurile pentru care datele fermierului se modifică prin acest formular.

Data:/ Semnătura fermierului:


__________________________________________________________________

Controlul vizual a fost realizat de: (nume şi prenume funcţionar APIA)


............................................................................../Semnătură:..................................
Formularul M4 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:
(nume şi prenume funcţionar APIA) / Semnătură.............................................
Anexa nr. 17_a
Anexa 17_b
se generează numai din aplicaţia IPA-Online
Anexa nr. 19A

Documente privind eligibilitatea pentru ANT si termenele lor de depunere

Documente eligibilitate In-ANT 2 Cânepă fibră- Tutun-ANT 4 Hamei-ANT 5 Sfeclă de zahăr-


ANT 3 ANT 6
           
Copia contractului/angajamentului încheiat de către 03.09.2018/ Cu 03.09.2018/ Cu X X X
fermier cu un prim-procesator penalităţi penalităţi
28.09.2018 28.09.2018
Certificatul de calitate a seminţelor utilizate sau factura 03.09.2018/ Cu X X X X
fiscală de cumpărare a seminţelor certificate, pentru penalităţi
fiecare parcelă 28.09.2018
Etichetele oficiale ale seminţelor de cânepă X 01.03.2018 X X X
-15.05.2018/
Cu penalități
11.06.2018
Etichetele oficiale ale seminţelor de cânepă *dacă X 02.07.2018/ X X X
semănatul are loc după data de 15.05.2018 Cu penalități
27.07.2018
Autorizaţia de cultivare pentru cânepă pentru fibră X 03.09.2018/ X X X
Cu penalităţi
28.09.2018

Declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră X 03.09.2018/ X X X


cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar Cu penalităţi
pentru înfiinţarea culturii: 28.09.2018
Acte doveditoare privind livrarea de in/cânepă (proces- 31.10.2018/ Cu 01.04.2019/ Cu X X X
verbal de recepţie/factură fiscală/bon fiscal, respectiv penalităţi penalităţi
fila/filele din carnetul de comercializare) 26.11.2018 26.04.2019

Contractul de cultură încheiat de producătorul X X 02.07.2018/Cu X X


agricol/grup de producători cu un prim-procesator de penalităţi
tutun 27.07.2018

Lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele 02.07.2018/Cu


aferente fiecăruia, anexă la contract, atunci când unitatea penalităţi
prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un 27.07.2018
grup de producători
Declaraţia de livrare a tutunului vizată de X X 02.05.2019/Cu X X
DAJ/reprezentant grup de producători penalităţi
27.05.2019
Contractul de vânzare-cumpărare pentru producţia de X X X 15.10.2018/Cu X
hamei, înregistrat la DAJ penalităţi
09.11.2018

Proces-verbal pentru recoltarea producţiei de hamei X X X 03.12.2018/Cu X


întocmit de reprezentantul desemnat DAJ penalităţi
28.12.2018
Contractul de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică X X X X 01.10.2018/ Cu
de zahăr înregistrat la DAJ, vizat de reprezentantul penalităţi
desemnat DAJ 26.10.2018

Anexa nr. 19B


Documente privind eligilitatea pentru Sprijin Cuplat si termenele lor de depunere

Documente eligibilitate SC Soia SC SC SC Fasole SCCânep SC SC


Lucernă Mazăre boabe ă ulei Orez Sămânță
boabe şi/sau cartof
fibră

               
Note de intrare/recepţie a furajelor de soia 01.04.20 X X X X X X
procesate pentru consumul cu animalele sau 19inclusi
păsările pe care le deţine în fermă pentru v
minimum 1300 kg boabe soia/ha utilizată în
consumul propriu la nivelul fermei;
contractul comercial de vanzare/cumparare a X X X X X X
marfii, in cazul in care valorificarea productiei 01.04.20
minime de 1.300 kg/ha s-a facut in baza 19inclusi
acestuia; v
documentele contabile interne in situatia in X X X X X X
care fermierul are si calitatea de 01.04.20
procesator,înregistrat pentru siguranța 19inclusi
alimentelor la ANSVSA v

Factura sau bonul fiscal de comercializare X X X X X


și/sau filele din carnetul de comercializare X 01.04.2
pentru producția minimă de 200 kg/ha 019
sămânță certificatădeclaratie proprie inclusiv
raspundere (Anexa nr. 64);
factura de vânzare sau fila/filele din carnetul 01.04.20 X X X X X X
de comercializare a produselor din sectorul 19
agricol, în cazul persoanelor fizice pentru inclusiv
minim 1300 kg boabe soia/ha comercializată

Factura sau bonul fiscal de achiziţie a 01.04.2 01.09.2 01.09.2018 01.04.201 01.04.
seminţelor şi documentul oficial de certificare 01.04.20 019inclu 018 inclusiv 9inclusiv 2019
a lotului de sămânţă sau Documentul oficial 19inclusi siv inclusiv inclusiv
de certificare a lotului de sămânță din v
producția proprie a fermierului care solicită
plata sau Buletinul de analiză oficială, cu
menţiunea "sămânţă admisă pentru
însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială
cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă
comercializarea" sau documentul de calitate
şi conformitate al furnizorului sau orice alt
document echivalent sau avizul de expediție
al seminței de soia eliberat de deținătorul
soiului de soia către fermier sau eticheta
oficială care poate ţine loc de document de
calitate şi conformitate. 
În cazul loturilor semincere, fermierul X X X X X
prezintă: 01.04.20 01.04.2
- factura pentru servicii multiplicare soia, 19inclusi 019
emisă către menţinătorul sau deţinătorul v inclusiv
soiului, din care să reiasă că i-a livrat
minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha. În
situaţia în care factura pentru servicii
multiplicare soia este emisă către deţinătorul
soiului, prezintă şi contractul dintre
menţinătorul şi deţinătorul soiului; şi/sau
- factura de comercializare a minimum 1.300
kg sămânţă certificată/ha sau fila/filele din
carnetul de comercializare a produselor din
sectorul agricol din care să reiasă
comercializarea a minimum 1.300 kg sămânţă
certificată/ha emise către terţi ale căror
exploatații sunt situate pe teritoriul național;
- factura sau fila/filele din carnetul de
comercializare a produselor de lucernă din
sectorul agricol din care să reiasă
comercializarea a minimum 200 kg sămânță
de lucernă certificată/ha către cultivatori de
lucernă a căror exploatații sunt situate pe
teritoriul național sau
-factura pentru servicii multiplicare sămânță
de lucernă emisă către menținătorul sau
deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a
livrat minimum 200 kg sămânță certificată/ha.
În situația în care factura pentru servicii
multiplicare este emisă către deținătorul
soiului, prezintă și contractul dintre
menținătorul și deținătorul soiului.

factura de vânzare sau fila/filele din carnetul X X X X X X


de comercializare a produselor din sectorul 01.04.2
agricol, pe baza cărora a comercializat cel 019inclu
puțin producția minimă de masă verde sau siv
fân sau produse derivate, către exploatații de
creștere a animalelor înscrise în RNEși/sau a
păsărilor
Dovada consumului producției obținute în 01.04.20 01.09.2 X X X X
fermă cu animale deținute, înscrise în RNE, şi 19 01.04.2 018
a pasarilor, situatie în care prezintă dovada 019inclu inclusiv
ca la nivelul fermei detine animale, respectiv siv
păsari
factură fiscală pentru comercializarea X X X X X 01.04. X
producției minime contractate de 4.500 kg/ha 2019
orez inclusiv

Documente contabile interne (în cazul X X 01.11. 01.11. 01.04.201 01.04. X


procesării producţiei proprii minime) în situația 2018incl 2018inclusi 9 inclusiv 2019in
în care fermierul are și calitatea de usiv v clusiv
procesator, înregistrat la Oficiul Național al
Registrului Comerțului pt cânepă
Copie de pe certificatul de înregistrare şi/sau X X X X 01.04.201 X X
certificatul constatator eliberat/e de Oficiul 9inclusiv
Naţional al Registrului Comerţului, din care să
rezulte activitatea de procesare a unității
către care a livrat producția
Factura sau fila/filele din carnetul de X X 01.09.2 01.09.2018 X X 15.05.20
comercializare a produselor agricole, pentru 018 inclusiv 19
livrareacantității minime inclusiv inclusiv

Proces-verbal de recepţie însoțit de bon X X X X 01.04.201 X X


fiscal/factura/fila/filele din carnetul de 9 inclusiv
comercializare a produselor din sectorul
agricol, din care să reiasă că s-a
comercializat producțiaminimă
Copie după autorizaţia de cultivare emisă de X X X X 01.04.201 X X
DAJ 9inclusiv

Raportul cu privire la conţinutul de THC al X X X X X 01.04.201 X X


culturilor de cânepă pentru fibră, emis de 9 inclusiv
Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii
şi Igienei Vinului Blaj, care include
următoarele informaţii: conţinutul de THC,
împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura
utilizată, precum şi datele transmise de
inspectoratele teritoriale pentru calitatea
seminţelor şi a materialului săditor;
Autorizaţii pentru producerea seminţei de X X X X X X La
cartof vizate pentru anul curent de cerere, depunere
eliberate de inspectoratul teritorial pentru a cererii
calitatea seminţelor şi materialului săditor de unice de
pe raza teritorială în care îşi desfăşoară plată
activitatea
Factura de achizitie sau fila/filele din carnetul La
de comercializare, insotita de (i) documentul depunere
de calitate si conformitate al furmizorului; sau a cererii
(ii) orice alt document echivalent unice de
documentului mentionat emis intr-un stat plată
membru al Uniunii Europene ori intr-o tara
terta care are echivalenta conform Deciaiei
Consiliului 2003/17/CE; sau (iii) o eticheta
oficiala pentru fiecare lot insamantat care tine
loc de document de calitate si conformitate. In
cazul utilizarii semintei certificate oficial din
productia proprie, fermierul prezinta
documentul/documentele oficial/oficiale de
certificare a lotului/loturilor de samanta cu
mentiunea „Necesar propriu”
Documente eligibilitate SC SC SC SC SC SC SC
HAMEI SFECL TOMAT CASTRAV LEGUME LEGU PRUNE
Ă E EŢI SERĂ ME
SOLA
RII

Contract cu o fabrică de bere sau cu unităţi 15.10.20 X X X X X X


de procesare pentru scop farmaceutic, 18
înregistrat DAJ inclusiv
Proces verbal de constatare încheiat între 03.12.20 X X X X X X
DAJ şi fermier 18inclusi
v
Contract de producere a sfeclei de zahăr cu o X 01.10.2 X X X X X
fabrică de zahăr, înregistratși vizat de DAJ 018inclu
siv
Factură (persoane juridice) pentru X 31.01.2 X X X X X
comercializarea productiei minime contractate 019
inclusiv
Adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr X 31.01.2 X X X X X
(persoane fizice)pt comercializare productie 019
inclusiv
Documente privind utilizarea seminţei X 31.01.2 X X X X X
certificate: 019
Document oficial de certificare a lotului de inclusiv
sămânţă/Buletin de analiză oficială
/Document de calitate şi conformitate al
furnizorului sau Eticheta oficială care poate
ţine loc de document de calitate şi
conformitate sau adeverinţa eliberată de
fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat
contractul de producere a sfeclei de zahăr.
Factura sau fila/filele din carnetul de X X 01.11.2 01.11.2018 01.02.201 01.02. 31.12.20
comercializare a produselor agricole, în cazul 018 inclusiv 9 inclusiv 2019 18
persoanelor fizice, pentru comercializarea inclusiv inclusiv inclusiv
producţiei minime.la o unitate de
industrializare înregistrată pentru siguranța
alimentelor
Documente contabile interne pentru 15.05.20 X 01.11.2 01.11.2018 01.11.201 01.11. 31.12.20
procesarea producţiei proprii (în cazul 19 018 inclusiv 8 inclusiv, 2018 18
unităţilor de industrializare care inclusiv inclusiv în cazul inclusiv inclusiv
procesează productia proprie sunt înregistrate castravețil , în
la Oficiul Național al Registrului Comerțului). or cazul
castrav
eților
Factura fiscală sau bonul fiscal de achiziţie a 01.11.2 01.11.2018 01.02.201 01.02. X
seminţelor şi documentul oficial de certificare 018 inclusiv 9 inclusiv 2019
a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză inclusiv inclusiv
oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă
pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză
oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi
"Interzisă comercializarea" sau documentul
de calitate şi conformitate al furnizorului sau
orice alt document echivalent sau eticheta
oficială care poate ţine loc de document de
calitate şi conformitate. În anul 2016 procentul
din sămânţa certificată autohtonă utilizată
este de minimum 5% din norma de semănat
pe hectar. 
Factura de achizientul din sămânţa certificată
autohtonă utilizată este de minimînsotura de
achizientul din sămânţa certificată autohtonă
utilizată este de minimum 5% din norma de
semănat pe hectar., cu menţiunea "sămânţă
admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de
furnizorul răsadului este
persoan de achizientul din si sau copie de
peraportul de control dacste de minimum 5%
din norma dentul de calitate r., cu menţiunea
"sămânţă admisă pentr

Documente eligibilitate SC SC SC SC
MERE CIREȘE CAISE CARTOFI
ȘI ȘI TIMPURII - - -
VIȘINE ZARZĂ ȘI SEMI-
RE TIMPURII
DE VARĂ

Factura sau fila/filele din carnetul de 31.12.20 31.12.2 31.12.2 30.10.2018


comercializare a produselor agricole, în cazul 18 018inclu 018Inclu inclusiv
persoanelor fizice, pentru comercializarea inclusiv siv siv - - -
producţiei minime.
Documente contabile interne pentru 31.12.20 31.12.2 31.12.2 X
procesarea producţiei proprii (în cazul 18 018inclu 018inclu
unităţilor de industrializare care inclusiv siv siv - - -
procesează productia proprie).

Factura de achizitie sau fila/filele din carnetul X X X 01.08.2018


decomercializare, insotita de (i) documentul inclusiv
decalitate si conformitate al furmizorului; sau - - -
(ii)orice alt document
echivalentdocumentuluimentionat emis intr-un
stat membru al UniuniiEuropene ori intr-o tara
terta care are echivalentaconform Deciaiei
Consiliului 2003/17/CE; sau (iii)o eticheta
oficiala pentru fiecare lot insamantatcare tine
loc de document de calitate siconformitate. In
cazul utilizarii semintei certificateoficial din
productia proprie, fermierul
prezintadocumentul/documentele
oficial/oficiale de
certificare a lotului/loturilor de samanta cu
mentiunea „Necesar propriu”
Anexa nr. 20

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA

Adresa: Nr. de înreg. Din registrul manual: ____ /________

Număr unic de identificare:


NOTIFICARE
privind depăşirea plafonului limită de plată de 1250 euro
pentru Schema simplificată pentru Micii Fermieri
NR................./ ................................2018*

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2018

În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2018, vă informăm că începând cu data
de............. , în urma efectuării calculului estimativ al sumei cuvenite, a fost depăşit plafonul limită de plată
în cadrul Schemei simplificate pentru Micii Fermieri.

Vă informăm că, în conformitate cu art. 90, alin 2 din OMADR 619/2015pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1, alin.
(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare
pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare: „(3) Fermierii incluşi
în schema de mici fermieri, care în timpul anului de cerere îşi măresc suprafaţa exploataţiei, nu pot
beneficia de o plată mai mare de 1.250 euro şi sunt exceptaţi de la utilizarea practicilor de înverzire pentru
suprafaţa totală a exploataţiei în anul curent de cerere.”

Data_____/_____/________

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem


Anexa nr. 20A

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA

Adresa: Nr. de înreg. din registrul manual:___________

Număr unic de identificare: RO______________________

NOTIFICARE
privind acordul de continuare a accesării Schemei simplificată pentru Micii Fermieri ca urmare a
depăşirii plafonul limită de plată de 1250 euro
NR................./ ................................2018*

Ref: Cerere unică de plată pentru anul …..


În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2018, vă informăm că în
urma efectuării calculului sumei cuvenite de plată în cadrul Schemei simplificate pentru Micii Fermieri.a
fost depăşit plafonul limită de 1250 euro.

Vă informăm că, în conformitate cu art. 91, alin 3 din OMADR 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1,
alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care
se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de
implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole,
prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările
ulterioare ,, Fermierii care au informat APIA cu privire la retragerea lor din schema pentru micii fermieri
şi fermierii care au fost excluşi din schemă primesc în continuare celelalte plăţi solicitate şi nu mai
beneficiază de prevederile art. 27 alin. (2) lit. a) şi b) din ordonanţă”.

Data_____/_____/________

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

Cunoscând prevederile de mai sus, sunt de acord să continui accesarea schemei pentru micii fermieri
în anul……..

Numele şi prenumele:

Semnătura:
Anexa nr. 20 B

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA

Adresa: Nr. de înreg. din registrul manual: ____ /________


Număr unic de identificare:

NOTIFICARE
privind verificarea creãrii condiţiilor artificiale
pentru a beneficia de plata pentru Schema pentru Micii Fermieri
NR................./ ................................2018*

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2018

În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2018, vă solicităm să vă prezentaţi la
adresa:___________________________________________în data_______________, ora______, pentru
clarificări în legătură cu Cererea unică de plată 2018.
Vă rugăm sã vã prezentaţi cu documentele doveditoare ale utilizãrii terenului, respectiv documentele care au
stat la baza declaraţiilor de suprafaţă depuse în anii de cerere2012 –2017, astfel:
A – titlul de proprietate, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în
participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum şi contractul de concesiune/arendă
încheiat cu ADS;
B – documentele doveditoare care au dus la reducerea suprafeţei fermei ca rezultat al unor tranzacţii
naturale cu terenuri sau ca efect al unor clauze contractuale (rezilierea contractelor de arendă, încetarea
contractelor la termen, vânzarea unor suprafeţe de teren, arendarea etc.).
Vă reaminitim că la momentul depunerii cererii, v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA documentele
solicitate.
ConformOUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 alin. 7: „Responsabilitatea privind
legalitatea şi valabilitatea documentelor menţionate la alin. (6) aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a
emis/atestat aceste documente, după caz.”
Conform Regulamentului nr. 1307/2013, titlul V, articolul 61, alin. 4: „ Niciun avantaj prevăzut în prezentul
titlu nu este acordat fermierilor în cazul cărora s-a constatat că, începând cu 18 octombrie 2011, au creat în
mod artificial condiţiile pentru a beneficia de schema pentru micii fermieri.”

Data_____/_____/________

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local


Director executiv
Numele şi prenumele: Numele şi prenumele

Semnătura Semnătura

* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem


Anexa nr. 21

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA

Adresă: Nr. de înregistrare din registrul manual: ____ /___

Număr unic de identificare:

NOTIFICARE
privind retragerea din Schema simplificată pentru Micii Fermieri

Subsemnatul ………....................……………………………………, RO ............................, inclus


automat în schema simplificată pentru micii fermieri, în conformitate cu art. 26, alin. 1 din OUG nr.
3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, declar urmatoarele:

Începând cu data prezentei, solicit retragerea din schema simplificată pentru Micii Fermieri.

Semnătura şi stampila

Data:..............................................
Anexa nr. 22

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA


Adresă: Nr. de înregistrare din registrul manual: ____ /____
Număr unic de identificare:

Solicitare de includere în schema simplificată pentru micii fermieri ca urmare


a dobândirii prin moştenire a dreptului de intrare în schema de plată pentru micii fermieri
- campania 2018 –

Subsemnatul ………....................……………………………………, RO ............................,


CNP/CUI .............................., solicit includerea în schema simplificată pentru micii fermieri, în
conformitate cu art. 26, alin. (4) din OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică
în agricultură, în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

*solicitarea se depune până la data de 1 octombrie 2018 pentru fermierii care nu au fost incluşi în schema
de plată simplificată pentru micii fermieri ca urmare a dobândirii prin moştenire a suprafetelor /animalelor
în campania 2018şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 25 alin. 1 din OUG nr.3/2015

Semnătura şi ştampila

Data:................................
Anexa nr. 22A

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA


Adresă: Nr. de înregistrare din registrul manual: ____ /____
Număr unic de identificare:

NOTIFICARE
cu privire la identificarea creării condiţiilor artificiale cu scopul
de a beneficia de Plata Redistributivă
NR................./ ................................2018*

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2018

În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi


Intervenţie pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2018, vă solicităm să vă
prezentaţi la adresa:___________________________________________în data_______________,
ora______, pentru clarificări în legătură cu Cererea unică de plată 2018.

Vă rugăm să vă prezentaţi cu documentele doveditoare ale utilizării terenului, respectiv documentele care
au stat la baza declaraţiei de suprafaţă depuse în Campaniile 2012-2017, astfel:
A – titlul de proprietate, alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate,  adeverinţa eliberată de primăria
pe raza căreia este situat terenul în cauză, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de
asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum şi contractul de
concesiune/arendă încheiat cu ADS;
B – documentele doveditoare care au dus la reducerea suprafeţei fermei ca rezultat al unor tranzacţii
naturale cu terenuri sau ca efect al unor clauze contractuale (rezilierea contractelor de arendă, încetarea
contractelor la termen, vânzarea unor suprafeţe de teren, arendarea etc.).
Vă reaminitim că la momentul depunerii cererii, v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA documentele
solicitate.
Conform OUG nr. 3/2015 art. 16: “Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care şi-au fragmentat
exploataţiile după 18 octombrie 2011 doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă şi nici fermierii
ale căror exploataţii sunt rezultatul fragmentării respective“.
Conform OMADR nr. 619/2015 art. 31: “Fragmentarea exploataţiei după data de 18 octombrie 2011 se
consideră condiţie artificială creată pentru a determina eligibilitatea cererii de plată pentru plata
redistributivă. Exploataţiile rezultate în urma fragmentării, potrivit art. 16 din ordonanţă, nu sunt eligibile
la plata redistributivă.“

Vă informăm că în cazul în care se constată că fermierul a creat condiţii artificiale cu scopul de a se obţine
plata redistributivă, această schemă se va respinge de la plată conform legislaţiei în vigoare.

Data_____/_____/________

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem


Anexa nr. 25 S2 - Corectare pentru suprafeţe nedeclarate 2018
Ştampila (cu dată) şi ştampila Centrului local/judeţean APIA
Nr.................../data din Registratura IACS (Registrul electronic)
Nume şi Prenume funcţionar APIA:
Semnătura:
Nume şi prenume fermier /Denumire exploataţie Nr. unic de identificare fermier
Adresa
Nr. Ju Pagi Nr. Cod Altitudi M Nr. Cultură succesivă
Crt de na Parcel Categ ne ă Parc pentru strat vegetal
ţ
. hartă ă orie parcelă s elă / ( ZIE)
Informaţii identificare parcele agrico de Măsuri (pentru ur cultu Cultură Suprafaţă
lă folosi de M10: a ră Cultură
nţă dezvolt P1, 1 1a;
are P1.2.1 3 1b;
rurală: şi 1c ;
M10 / P1.2.2 1d
- ha -
M11 / şi
Suprafaţă M214*) M214:
parcelă agricolă P1 şi Ane
P1.2) xa
Nume Cod
Cod 17b
Pachet
- ha - Cod Suprafaţă

Localitate Cod Nr.


Siruta Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 5 10 1 15 17 18
1 2 3 4 6 7 8 9 12 13 14 16
1

Motiv de corectare: Confirmarea prelucrării în baza de date IACS


(Nume şi prenume în clar funcţionar APIA):

Data: / Semnătura funcţionarului APIA :


Anexa nr. 26
Cerere pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare
Judeţul
Centrul local /judeţean APIA
Chenarul gri se completează de către Inregistrare Stampila – Centru local /judeţean APIA
autorităţi
Nume/Prenume/Semnatura funcţionar APIA

1.Date de identificare ale fermierului care transferă exploataţia/Date de identificare ale fermierului înainte de
schimbarea formeide organizare

PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)


01.Nume persoană fizică / administrator formă de 02. Prenume*)
asociere simplă *)

03. CNP*)

04. Denumire formă de asociere simplă*)

05.Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*)

06a.Beneficiaţi de rentă viageră? *)Da Nu 06b. Sunteţi membru al unui fond mutual? *) Da Nu

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)


07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*)

09.Nume administrator/ reprezentant*) 10.Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Cod ţară şi nr. act identitate (pentru administrator cu altă cetăţenie)*)

13. Tip de organizare*) 14.Cod CAEN

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII / ADRESA DE DOMICILIU:*)


15.Judeţ*) /Sector*) 16. Localitate*) se completează comună şi sat, după caz
16.1Oraş/comună * ) 16.2 Sat*)

17.Strada*) 18.Nr. *) 19.Cod poştal*) 20.Bl. *) 21.Sc. *) 22.Ap. *)

23.Telefon mobil *) 24.Telefon/Fax *) 25.E-mail

În cazul în care sediul exploatației este diferit de sediul social al societății sau de adresa de domiciliu, completați câmpurile de mai jos:
SEDIUL EXPLOATAȚIEI/GOSPODĂRIEI:*)
26.Judeţ*) /Sector*) 27.Localitate*) se completează comună şi sat, după caz
27.1Oraş/comună * ) 27.2 Sat*)

28.Strada*) 29.Nr. *) 30.Cod poştal*) 31.Bl. *) 32.Sc. *) 33.Ap. *)

34.Telefon mobil *) 35.Telefon/Fax *) 36.E-mail

COORDONATE BANCARE:*)
37.Banca 38.Filiala

39.Nr. cont IBAN


Total suprafaţă agricolă utilizată ha
40. Cod exploatatie ANSVSA 41. Nr. animale per specie
Bovine Ovine Caprine

Data Semnatura _____________________

1.Date de identificare ale fermierului care preia exploataţia/Date de identificare ale fermierului după schimbarea formei
de organizare
PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)
01.Nume persoană fizică / administrator formă de 02. Prenume*)
asociere simplă *)

03. CNP*)
04. Denumire formă de asociere simplă*)
05.Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*)

06a.Beneficiaţi de rentă viageră? *)Da Nu 06b. Sunteţi membru al unui fond mutual? *) Da Nu

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)


07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*)

09.Nume administrator/ reprezentant*) 10.Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Cod ţară şi nr. act identitate (pentru administrator cu altă cetăţenie)*)

13. Tip de organizare*) 14.Cod CAEN

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII / ADRESA DE DOMICILIU:*)


15.Judeţ*) /Sector*) 16. Localitate*)se completează comună şi sat, după caz
16.1Oraş/comună * ) 16.2 Sat*)

17.Strada*) 18.Nr. *) 19.Cod poştal*) 20.Bl. *) 21.Sc. *) 22.Ap. *)

23.Telefon mobil *) 24.Telefon/Fax *) 25.E-mail


În cazul în care sediul exploatației este diferit de sediul social al societății sau de adresa de domiciliu, completați câmpurile de mai jos:
SEDIUL EXPLOATAȚIEI/GOSPODĂRIEI:*)
26.Judeţ*) /Sector*) 27.Localitate*) se completează comună şi sat, după caz
27.1Oraş/comună * ) 27.2 Sat*)

28.Strada*) 29.Nr. *) 30.Cod poştal*) 31.Bl. *) 32.Sc. *) 33.Ap. *)

34.Telefon mobil *) 35.Telefon/Fax *) 36.E-mail

COORDONATE BANCARE:*)

37.Banca 38.Filiala

39.Nr. cont IBAN


Total suprafaţă agricolă utilizată ha

40. Cod exploatatie ANSVSA 41. Nr. animale per specie


Bovine Ovine Caprine

Data Semnatura

Centru local/judeţean APIA Confirmarea prelucrării:

Schimbarea poate fi prelucrată

Data şi semnatura pentru controlul vizual __________________________________


Data şi semnatura functionarului APIA

*) se completează obligatoriu aceste câmpuri

Anexa nr. 26A

APIA                                                                                                        
Judeţul:
Centrul judeţean/Centrul local:                                                                              
Data imprimării:                                                                                       

Raport control administrativ - P1

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ PENTRU ANUL 2018

Nr. unic de identificare solicitant:


Nr. dosar:
Nume şi prenume:
Adresa:
Data Controlului Administrativ:
Data Controlului Vizual:              de către:    

În urma verificării administrative s-au constatat următoarele erori:


Erori descoperite
Nr. Cod eroare Descriere eroare Clasificare Clasificare
Clarificări
v
nomenclator verificator Aduse
1
Rezultatul
2 controlului administrativ:
..
n
Erorile constatate în cadrul controlului administrativ vor fi urmate de notificarea
fermierului pentru cazurile menţionate în procedură.

Data: Nume şi prenume verificator CA:

Semnătura:
Anexa nr. 27 A

Formular S1 – CORECTARE - 2018 Ştampila (cu dată) şi ştampila Centrului local/judeţean APIA
Nr.................../data din Registratura IACS ( Registrul electronic)............................. (unde se completează S1)
Nume şi Prenume funcţionar APIA:
Semnătura:

Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie RO .............................................


Adresa:

Înainte:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Cultură succesivă
Crt. ţ Informaţii identificare parcele ina Parcelă Categ Măsuri de ne ura Parce Cultură Suprafaţă pentru strat vegetal
hart agricol orie dezvol- parcelă 13 lă / Cultură ( ZIE)
ă ă de tare (pentru cultur
folosi Suprafaţă rurală: M10: ă - ha -
nţă parcelă agricolă M10 / P1, 1a;
M11 / P1.2.1 1b; Anexa
- ha - M214*) şi 1c ; 17b
P1.2.2 1d
şi Nume Cod
M214: Cod Suprafaţă
Cod
Localitate Cod Siruta Nr. P1 şi
Pachet
Bloc
Comună / P1.2)
fizic
Oraş
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nr. Zone de interes ecologic (ZIE)


Nr. Crt.

Informaţii identificare parcele Parcelă /


Judeţ

Localitate Cod Nr. Bloc cultură Cod Identificator ZIE ZIE declarată Factor de Factor de ponderare Suprafață ZIE calculată
Comună / Oraş Siruta fizic ZIE buc/m/mp conversie - mp/ha-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
După:
Nr. Judeţ Pag Nr. Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Cultură succesivă
Crt. Informaţii identificare parcele ina Parcel Parcelă Categ Măsuri de ne ura Parce Cultură Suprafaţă pentru strat vegetal
hart ă agricol orie dezvol- parcelă 13 lă / Cultură ( ZIE)
ă agricol ă de tare (pentru cultur
ă inişială folosi Suprafaţă rurală: M10: ă - ha -
nţă parcelă agricolă M10 / P1, 1a;
M11 / P1.2.1 1b; Anexa
- ha - M214*) şi 1c ; 17b
P1.2.2 1d
şi Nume Cod
M214: Cod Suprafaţă
Cod
Localitate Cod Nr. P1 şi
Pachet
Siruta Bloc
Comună / P1.2)
fizic
Oraş
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nr. Nr. Zone de interes ecologic (ZIE)


Informaţii identificare parcele Parcelă / Parcelă /
Nr. Crt.

Judeţ

Localitate Cod Nr. Bloc cultură cultura Cod Identificator ZIE ZIE declarată Factor de Factor de ponderare Suprafață ZIE
Comună / Oraş Siruta fizic iniţială ZIE buc/m/mp conversie calculată
- mp/ha-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Motiv de corectare: Confirmarea prelucrării în baza de date IACS


(Nume şi prenume în clar funcţionar APIA şi ştampila centrului care prelucrează cererea):
Semnătură fermier

Numele, prenumele şi semnătură funcţionarului APIA responsabil de Data: / Semnătura funcţionar APIA:
completarea S1:

Dată:
Anexa nr. 28
Anexa nr. 2 la OMADR nr. 619/2015

CENTRALIZATORUL
privind acordul, datele de identificare, numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei şi suprafaţa alocată fiecărui membru

    Unitatea administrativ-teritorială (UAT) ............................................... Vizat UAT


    Asociaţia crescătorilor de animale/Cooperativa/Grupul deSemnătura/Ştampila
producători .............................................................................................
    ............................................................................................................
    Cod/Coduri exploataţie .......................................................................
    Nr. .........................................../data ..................................................
Nr. crt. Numele şi CNP Cod Număr de animale UVM total Suprafaţă Bloc fizic/ Suprafaţa De acord,
prenumele exploataţie cu care păşunează echivalent*) parcelă parcela totală semnătură
membrului pe suprafaţa de alocată alocată alocată/ membru
asociaţiei pajişte membru
crescătorilor de concesionată/ (ha)
animale/ închiriată de
cooperativei/ asociaţie/
grupului de cooperativă/ grup
producători de producători
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total - - - - -
    *) Pentru calculul UVM total echivalent se utilizează coeficienţii de conversie a animalelor - UVM de mai jos:

    Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii şi categorii:

Poziţie curentă Specie de animale Coeficient conversie


(UVM)
a Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani 1,0
b Ecvidee de peste 6 luni 1,0
c Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6
d Ovine/Caprine 0,15

Preşedinte,
..................
(semnătura/ştampila)

Anexa nr. 29
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 619/2015)

CENTRALIZATORUL
privind acordul, datele de identificare, numărul de animale deţinute
de către fiecare membru al formei asociative
Unitatea administrativ-teritorială
(UAT) ........... ......... ...........
Forma asociativă *) .................................
Adresa........................
Nr. ...../data ..............

Numele şi Cod De acord,


Număr total de
prenumele exploataţie Total semnătura
Nr. animale
membrului CNP din Registrul echivalent membru
crt. pe specii şi
formei Naţional al UVM deţinător de
categorii**)
asociative Exploataţiilor animale
3 5 6
0 1 2 4
   
     
a b c d
           

  Total -   - -

7.Suprafaţa utilizată de forma asociativă prin cosit sau păşunat........................... ha

*) Forma asociativă de proprietate în indiviziune constituită în temeiul Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991şi ale Legii nr. 169/1997
**) Pentru calculul echivalent UVM se utilizează coeficienţii de conversie a animalelor în UVM, din tabelul de conversie de mai jos:

Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii şi categorii:


Poz Coeficient
Specie de animale
crt. Conversie (UVM)
a Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani 1,0
b Ecvidee de peste 6 luni 1,0
c Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6
d Ovine/caprine 0,15
Preşedinte,
..................
(semnătura/ştampila)

Anexa nr. 30
(Anexa nr. 31la Ordinul nr. 619/2015)

CENTRALIZATORUL
privind acordul, datele de identificare, numărul de animale deţinute
de către fiecare membru al formei asociative precum şi suprafaţa
alocată fiecărui membru deţinător de animale

Unitatea administrativ-teritorială
(UAT) ........... ......... ...........
Forma asociativă *) .................................
Adresa........................
Nr. ...../data ..............

Nr. Numele CNP Cod Număr total Total Suprafa Din De acord,
crt. şi exploataţ de animale echivalen ţa totală care semnătura
prenum ie pe specii şi t repartiz destin membru
ele din categorii**) UVM ată ată deţinător de
membru Registrul / cositul animale
lui Naţional membru ui
formei al (ha)
asociati Exploataţ (ha)
ve iilor
0 1 2 3 4 5 6 7
      a b c d      
             

  Total -   -   -

*) Forma asociativă de proprietate în indiviziune constituită în temeiul Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.
**) Pentru calculul echivalent UVM se utilizează coeficienţii de conversie a animalelor în UVM, din tabelul de conversie de mai jos:

Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii şi categorii:


Poz Coeficient
Specie de animale
crt. Conversie (UVM)
a Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani 1,0
b Ecvidee de peste 6 luni 1,0
c Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6
d Ovine/caprine 0,15

Preşedinte,
..................
(semnătura/ştampila)
Anexa nr. 31
(Anexa nr. 51la Ordinul nr. 619/2015)

Calculul efectivului mediu furajat din fermă


și producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabe*)

Luna/ Efectiv la Total Total Efectiv la Zile Efectiv Efectiv Consum


perioada începutul intrări ieşiri sfârșitul animale mediu furajat mediu lucernă/soia/fân/
perioadei (cap.) (cap.) perioadei furajate (cap) furajat mazăre boabe
(cap.) (cap.) (nr.) (UVM) total pe UVM
**) (to)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ian.
Feb.
Mar.
.......  
..........          
Total
perioadă/an
*) Calculul efectivului mediu furajat din fermă se completează lunar și anual pe fiecare specie și categorie de animale
**) (col.5) efectiv la sfârșitul perioadei reprezintă și efectiv la începutul lunii/perioadei următoare
(col.6) Zile animale furajate lunar = (col.2 X nr. zile lună)+ (col.3. X 0,5 X nr. zile lună) – (col.4 X 0,5 X nr. zile lună)
(col.6) Zile animale furajate an/total perioadă = (col.2 X 365 sau nr.zile perioadă) + (col.3 X 0,5 X 365 sau nr.zile perioadă) – (col.4 X 0,5 X 365 sau nr.zile perioadă)
(col.7) Efectivul mediu furajat lunar = (col.6)  nr. zile lună
(col.7) Efectivul mediu furajat an /total perioadă = (col.6) 365 zile (sau nr. zile perioadă).
(col. 8) = col. (7) X coef. de transformare în UVM al categoriei de animale respective din anexa nr.5 la Ordinul nr. 619/2015
(col.9) consum lucernă/soia/fân lunar = (col.8) X cantitatea de lucernă/soia consumată pe UVM stabilită prin rație de către fermier X nr. zile lună
(col.9) consum lucernă/soia/fân an/total perioadă = (col.8) X cantitatea de lucernă/soia consumată pe UVM stabilită prin rație de către fermier X 365 zile (sau nr. zile perioadă). Cantitatea
calculată nu poate depăși cantitatea maximă/UVM /an prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul nr. 619/2015.

Producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabeși calculul utilizării acesteia


Producția (to) din care:
lucernă/soia/fân/mazăre boabe Consumată Depozitată
Luna/ realizată cu în vederea livrării/
perioada (tone) animalele consumului cu animalele
Livrată
totală medie pe hectar
(to) (to)
1 2 3 4 5***) 6
Ian.  
Feb.  
Mar.  
.......  
..........  
Total perioadă/  
an
(col.5***) se calculează prin însumarea consumului de lucernă/soia/mazăre boabe total pe UVM prevăzut la col.9 din tabelul privind Calculul efectivului
mediu furajat din fermă și producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabe

Conducătorul exploataţiei
Semnătura și sau Ştampila
Anexa nr. 32
COD TIP DE ORGANIZARE CAEN denumire CO TIP DE CAEN denumire COD TIP DE ORGANIZARE CAEN denumire
D ORGANIZARE
01 REGII AUTONOME ŞI 05 UNITĂȚI DE 8532 SECTIUNEA P – 09 ALTE INSTITUȚII PUBLICE 8411 SECTIUNEA O - ADMINISTRATIE
COMPANII NAŢIONALE ÎNVĂȚĂMÂNT 8541 INVATAMANT Invatamant PUBLICA SI APARARE;
CU PROFIL  8542 secundar, tehnic sau ASIGURARI SOCIALE DIN
AGRICOL profesional, învăţămînt superior SISTEMUL PUBLIC
non-universitar, învăţămînt Servicii de administratie publica
universitar generala
02 SOCIETĂȚI 06 UNITĂȚI DE 9491 SECTIUNEA S - ALTE 10 ASOCIAŢII Şi FUNDAŢII 9499 SECTIUNEA S - ALTE
COMERCIALE CU CULT ACTIVITATI DE ACTIVITATI DE SERVICII Activitati
PROFIL AGRICOL SERVICIIActivitati ale ale altor organizatii n.c.a
organizatiilor religioase
03 SOCIETĂŢI AGRICOLE 0150 SECTIUNEA 07 PENITENCIARE 8423 SECTIUNEA O - 11 FORME ASOCIATIVE DE 9499 SECTIUNEA S - ALTE
S - ALTE ADMINISTRATIE PUBLICA SI ADMINISTRARE/ ACTIVITATI DE SERVICII Activitati
ACTIVITATI APARARE; ASIGURARI PROPRIETATE ÎN COMUN ale altor organizatii n.c.a
DE SOCIALE DIN SISTEMUL (obști de moșneni în
SERVICII PUBLIC devălmășie, obști răzeșești
Activitati ale Activitati de justitie nedivizate, composesorate,
altor obști de cumpărare,
organizatii cooperative, grupuri de
n.c.a producatori*, etc.)
04 INSTITUTE, CENTRE, 7211 SECTIUNEA 08 Consilii Locale 8411 SECTIUNEA O - 12 ALTE FORME DE 9999*) *) pentru cazurile in care fermierul nu
STAŢIUNI ŞI FERMEDE 7219 M- ADMINISTRATIE PUBLICA SI ORGANIZARE poseda cod CAEN
CERCETARE ACTIVITATI APARARE; ASIGURARI
ŞI PRODUCŢIE
AGRICOLĂ,
PROFESIO SOCIALE DIN SISTEMUL
STAŢIUNI DE CERCETARE NALE, PUBLIC
– STIINTIFICE Servicii de administratie publica
DEZVOLTARE SI TEHNICE generala
DINDOMENIUL Cercetare-
AGRICOL ŞI dezvoltare in
ALTE ORGANISME biotehnologi
ŞI ORGANIZAŢII
DE CERCETARE DIN
e
DOMENIUL AGRICOL
13 COOPERATIVE
AGRICOLE organizate
constituite în baza Legii
566/2004,cu modificari si
completari ulterioare

Notă: *)Codul 9999 se va utiliza numai pentru fermierii care nu se incadreaza in categoriile cuprinse in tabelul de mai sus.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiune 2.0
Manual de proceduri privind administrarea cererilor unice
de plată pentru anul 2016 Pagina
187/230
Cod – PP- IACS

Anexa nr. 38

Nume şi prenume fermier:


Centrul judeţean/local APIA
Adresă
Nr. de înregistrare
Ştampila Centrului judeţean/local APIA

SOLICITARE DE CLARIFICARE nr. /

Ref.: Cerere unică de plată pentru anul 2018


Număr unic de identificare: RO_____________________

Stimate/ă domn/doamnă,
Vă solicităm să vă prezentaţi la adresa:___________________________________________în
data_______________, ora______, pentru clarificări în legătură cu cererea unică de plată 2018,
respectiv eligibilitatea cererii unice de plată, supradeclararea următoarelor blocuri fizice
___________________________ /suprapunerea parcelelor ____________________digitizate prin
IPA-Online pentru care aţi solicitat sprijin.
Această clarificare este necesară pentru ca APIA să poata autoriza la plată cererea dumneavoastră.
Dacă nu puteţi să vă prezentaţi la APIA, la data şi ora programată, din motive întemeiate, aveţi la
dispoziţie maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data confirmării de primire a Solicitării de
clarificare, pentru a da curs solicitării, exceptând cazurile de forţă majoră şi situaţiile excepţionale.
În cazul în care nu puteţi să vă prezentaţi personal la APIA, puteţi să transmiteţi în termen, prin
poştă, Declaraţia de menţinere/retragere a suprafeţei şi amplasamentului iniţial, semnată şi datată
de dumneavoastră. În situaţii speciale, puteţi împuternici la notariat o persoană care să vă
reprezinte în această situaţie.
În cazul în care nu vă veţi prezenta la APIA şi nici nu veţi transmite declaratiaîn termenul limită,
veţi suporta consecinţele aferente: reducerea/pierderea sprijinul pe anul în curs sau chiar sancţiuni
multianuale, după caz.

Data_____/_____/________ Responsabil instrumentare cerere/ Responsabil UAT


Nume şi prenume
Semnătura

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele Numele şi prenumele
Semnătura Semnătura

Anexa nr. 38A

Centrul judeţean/local APIA Nume şi prenume fermier:


Nr. de înregistrare Adresă:
Ştampila Centrului judeţean/local APIA

SOLICITARE DE CLARIFICARE nr. /


Ref.: Cerere unică de plată pentru anul 2018
Număr unic de identificare: RO_____________________

Stimate/ă domn/doamnă,
Vă solicităm să vă prezentaţi la adresa:___________________________________________în data_______________,
ora______, pentru clarificări în legătură cu cererea unică de plată 2018, respectiv eligibilitatea cererii unice de plată,
pentru care aţi solicitat sprijin.
Această clarificare este necesară pentru ca APIA să poata autoriza la plată cererea dumneavoastră. Vă rugăm să vă
prezentaţi cu următoarele documente:
- Documentele doveditoare ale activităţii agricole desfăşurate pe parcela/parcelele *):
a. Parcela ......... – cultura ................................................... - categoria de folosinţă constatată ..........,
b. Parcela ......... – cultura ................................................... - categoria de folosinţă constatată ..........,
c. Parcela ......... – cultura ................................................... - categoria de folosinţă constatată ..........,
d. Parcela ......... – cultura ................................................... - categoria de folosinţă constatată ..........,
Documentele care dovedesc desfăşurarea activităţii agricole prin existenţa culturii agricole pe parcelele de mai sus
sunt, după caz, cele de mai jos şi se prezintă în copie conform cu originalul:
1. facturi de cumpărare a sămânţei,
2. facturi de prestare a lucrărilor agricole
3. procese verbale de recepţie a lucrărilor
4. bonuri de consum
5. fişe de magazie
6. acte de predare a producţiei obţinute
Aceste documente sunt necesare pentru a dovedi activitatea agricolă desfăşurată pe parcelele de mai sus, pe
care s-a constatat, în urma controalelor, neconcordaţa cu cultura/culturile declarate de dumneavoastră în cererea unică
de plată. Vă reamintim că la depunerea cererii v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA documentele solicitate. În cazul în
care nu veţi depune documente din care să rezulte că aţi cultivat cultura/culturile constatate, aceste parcele vor fi
respinse la plată.
Dacă nu puteţi să vă prezentaţi la APIA, la data şi ora programată, din motive întemeiate, aveţi la dispoziţie
maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data confirmării de primire a Solicitării de clarificare, pentru a da curs solicitării,
exceptând cazurile de forţă majoră şi situaţiile excepţionale.
În cazul în care nu puteţi să vă prezentaţi personal la APIA, puteţi să transmiteţi în termen, prin poştă, copia
autentificată a documentelor doveditoare şi/sau Declaraţia de menţinere/retragere a suprafeţei şi amplasamentului
iniţial, semnată şi datată de dumneavoastră. În situaţii speciale, puteţi împuternici la notariat o persoană care să vă
reprezinte în această situaţie.
În cazul în care nu vă veţi prezenta la APIA şi nici nu veţi transmite documentele doveditoare în termenul limită, veţi
suporta consecinţele aferente: reducerea/pierderea sprijinul pe anul în curs sau chiar sancţiuni multianuale, după caz.

Data_____/_____/________ Responsabil instrumentare cerere/ Responsabil UAT


Nume şi prenume
Semnătura

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

*)
lista cu parcelele pentru care fermierul trebuie să prezinte documentele doveditoare ale activităţii agricole se poate prelungi
prin editarea documentului

Anexa nr. 38B

Centrul judeţean/local APIA Nume şi prenume fermier:


Nr. de înregistrare Adresă:
Ştampila Centrului judeţean/local APIA

188
SOLICITARE DE CLARIFICARE nr. /

Ref.: Cerere unică de plată pentru anul 2018


Număr unic de identificare: RO_____________________

Stimate/ă domn/doamnă,
Vă solicităm să vă prezentaţi la adresa:___________________________________________în
data_______________, ora______, pentru clarificări în legătură cu cererea unică de plată 2018,
respectiv identificarea exploataţiei/exploataţiilor zootehnice din cadrul fermei, pentru care aţi
solicitat sprijin.
Această clarificare este necesară pentru ca APIA să poata autoriza la plată cererea
dumneavoastră. Vă rugăm să vă prezentaţi cu următoarele documente:
a. - copia cardurilor exploataţiilor zootehnice înregistrate la ANSVSA ale membrilor
asociaţiei înscrise în Anexa 2/Anexa 3/Anexa 3 1, după caz;
b.– copia cardurilor exploataţiilor zootehnice înregistrate la ANSVSA, declarate în câmpul
48 din cererea unică de plată.
Vă reaminitim că la depunerea cererii v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA documentele
solicitate.
Dacă nu puteţi să vă prezentaţi la APIA, la data şi ora programată, din motive întemeiate, aveţi la
dispoziţie maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data confirmării de primire a Solicitării de
clarificare, pentru a da curs solicitării, exceptând cazurile de forţă majoră şi situaţiile
excepţionale.
În cazul în care nu puteţi să vă prezentaţi personal la APIA, puteţi să transmiteţi în termen, prin
poştă, copia autentificată a documentelor doveditoare şi/sau Declaraţia de menţinere/retragere a
suprafeţei şi amplasamentului iniţial, semnată şi datată de dumneavoastră. În situaţii speciale,
puteţi împuternici la notariat o persoană care să vă reprezinte în această situaţie.
În cazul în care nu vă veţi prezenta la APIA şi nici nu veţi transmite documentele doveditoare în
termenul limită, veţi suporta consecinţele aferente: reducerea/pierderea sprijinul pe anul în curs
sau chiar sancţiuni multianuale, după caz.

Data_____/_____/________ Responsabil instrumentare cerere/ Responsabil UAT


Nume şi prenume
Semnătura

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

Anexa nr. 40

Centrul local/Centrul judeţean APIA


Nr. de înregistrare din registru manual: __________ / ______

INFORMARE
Ref.: Cerere unică de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul
2018
Nume şi prenume fermier: __________________________________________

189
Adresă: _________________________________________________________
Număr unic de identificare: RO______________________________________

Stimate/ă domn/doamnă

Vă informăm că, în urma procesului de gestionare a supradeclarărilor


blocurilor fizice din baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură /actualizarea blocurilor fizice pe baza Anexei 17– Formular de
raportare a observaţiilor privind blocul fizic, pentru următoarele parcele declarate
au fost efectuate modificări după cum urmează:

Judeţ Localitate ID bloc Nr. Suprafaţă Suprafaţă parcela


fizic parcela parcela dupa rezolvarea
declarată supradeclarării
BF/actualizarea BF

Puteţi depune contestaţie la centrul APIA unde aţi depus cererea de plată, în termen de 15
zile lucrătoare de la data primirii prezentei informări. Aceasta va fi însoţită de acte
doveditoare ale utilizării terenului conform prevederilor Ordinului MADR nr. 619/2015,cu
modificările şi completările ulterioare.

Responsabil instrumentare cereri


Numele şi prenumele:
Semnătura ____________________

Director executiv şef birou Centru local


Numele şi prenumele:
Semnătura ___________________

190
Anexa nr. 46 Fisa calcul cantitate minima samanta ceritificata: soia, soia lot semincer, samanta de cartof, cartofi timpurii, semitimpurii si de
vara, tomate pentru industrializare si castraveti pentru consum si industrializare in solarii

                             
  ID .RO.............................. C 2018                    

                     

  Fisa calcul cantitate minima samanta ceritificata: soia,                    


soia lot semincer, samanta de cartof, cartofi timpurii,
semitimpurii si de vara, tomate pentru industrializare si
  castraveti pentru consum si industrializare in solarii                    
                 

Calculul   privind cantitatea minima de samanta conform anexei 4

  Specificaţie UM Consu Denumire document de Suprafata Cantitate de Cantitate de Coeficient Cantitatea de Cantitatea de Calcul Calcul Observatii  
m achiziție al seminței solicitata samanta samanta de conversie samantă samantă cantitate cantitate
normat certificata/autohtona(factu eligibila certificata autohtona conform act certificata/autoh certificata/autoh samanta minima de
confor ră/aviz de expediție al conform utilizata utilizata normativ(nr. tona utilizata tona utilizata utilizata samanta
m seminței de soia) declaratie conform conform minim de convertita in g convertita in kg /ha( Cantitat autohtona
OMA fermierului documentului documentului seminte)/adr e samanta (cantitate
DR pentru de de ese calculata)- samanta
619 fiecare tip achizitie(t/kg/g achizitie(t/kg/ Norma de autohtona
de samanta /nr. seminte) g/nr. seminte) semanat la calculata)
ha

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (rezultat 12 13  
col.10/col.5|) (rezultat
col 7/col 5)

  Exemplific     factura/nr.11/15.08.2015 3 ha 5t       5.000 kg 1.667   Calcul  


are samanta de kg(5000kg/3 cantitate
cartof de ha) samanta
calibru utilizata
25/35mm /ha( Cantit
ate
samanta
calculata)
Aceasta
cantitate
utilizata
de fermier
se va
completa

191
in sistem
la
operarea
facturii in
campul
"Cantitate
samanta
calculata".
Sistemul
va
automat
face
verificarea
cu anexa 4
privind
cantitatea
minima de
samanta
utilizata la
ha si va
generea
eroare de
respecatre
sau de
nespectare
a
cerintei.Pe
aceasta
exemplific
are se
compara 1
500kg(1.5t
) norma
minima
prevazuta
in anexa 4.
Deoarece
cantitatea
de 1 667
kg
utilizata
de
fermier/ha
este mai
mare
decat 1
500 kg/ha .
Rezulta ca
s-a
indeplinit
conditia de
utilizare a
cantitatii

192
minime de
samanta la
ha.
  Soia kg/h 80                      
a
  Soia lot kg/h 70                      
semnicer a
  Sămânţă de t/ha 1,5                      
cartof t/calibr
ul
25/35
mm
  3,5                      
t/calibr
ul
35/55
mm
  5,5                      
t/calibr
ul
55/65
mm
  Cartofi t/ha 1,5                      
timpurii, t/calibr
semitimpuri ul
i şi de vară 28/35
pentru mm
industrializ
are
      2,4                      
t/calibr
ul
35/55
mm
      4,2                      
t/calibr
ul
55/65
mm
Calculul privind verificarea procentului de samanta certificata autohtona utilizata de minimum 5% din norma de semanat pe hectar

                             

  Legume X X                   Prima A doua


cultivate verificare verificare de
încâmp, din de respectare a
care: respectare conditiei de
a conditiei minimum 5%
minime de samanta
samanta la autohtona din
ha conform norma

193
anexei 4 semanata la ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                  col 6 /col 8 =     col 7 / col    
col 9 8 = col 12
  Tomate g/ha 180                      
pentru
industrializ
are prin
răsad
  Tomate g/ha 1000                      
pentru
industrializ
are semanat
direct
  Legume X X                      
cultivate în
solarii, din
care:
  Castraveţi g/ha 1100                      
pentru
consum în
stare
proaspătă
  Castraveţi g/ha 900                      
pentru
industrializ
are
  Exemplific     factura nr.55/20.09.2016 2 ha tomate 80.000 nr. 40.000 nr. 200 400g total 0.40kg 0.20 kg /ha 200 g Calcul Calcul cantitate
are cand pentru seminte seminte boabe/100 samanta = samanta cantitate minima de
fermierul industrializ cerificate autohtona de grame certificata + ( 0.40kg/2ha autohtona, samanta samanta
prezinta are prin conform autohtona = ) = > le utilizata autohtona
documente răsad documentului (80.000 nr 0.20 kg/ha transform /ha( Cantita (cantitate
de achizitie de achizitie seminte/200) reprezinta am in kg = te samanta samanta
in nr. norma de 0.20 kg la calculata) autohtona
seminte semannat la 2 ha => Aceasta calculata)
atat cu ha 0.10 kg pe cantitate Aceasta
samanta (certificata ha utilizata de cantitatea de
certificata + samanta fermier de 0.10 kg se va
cat si cu autohtona) autohtona 0.2kg se va completa in
samanta completa sistem la
autohtona in sistem operarea
la facturii in
operarea campul
facturii in "Cantitate
campul samanta
"Cantitate autohtona
samanta calculata".
calculata" Sistemul va
Sistemul va calcula automat
face 5 % din 0.20 kg
verificarea (adica din
cu anexa 4 norma de

194
privind semanat la
cantitatea ha ) .
minima de Rezultatul
samanta obtinut de
utilizata la 0.01kg.
ha si va (5/100x0.2) se
generea va compara cu
eroarea de cantitatea de
respectare samanta
sau autohtona
nerespectar rezultata la ha
e a cerintei. si va generea
Pe aceasta eroarea de
exemplific respectatre sau
are se va de nerespectare
compara cu a cerintei Pe
0,18 kg/ha aceasta
norma exemplificare
minima se va compara
prevazuta 0.10 kg
in anexa 4. samanta
Deoarece autohtona cu
0.2kg/ha 0.01kg/ha.
utilizat de Deoarece
fermier 0.10kg/ha
este mai samanta
mare de autohtona
0.18kg/ha utilizata de
rezulta ca fermier este
s-a mai mare de
indeplinit 0.01kg/ha
conditia de rezulta ca s-a
utilizare a indeplinit
cantitatii conditia de
minime de minimum 5%
samanta la samanta
ha. autohtona din
norma
semanata la ha
In cazul in care fermierul prezinta mai multe facturi pe acelasi tip de samanta functionarul va face mai totalul cantitatii de samanta utilizata si apoi va face calculul, astfel incat in sistem sa se    
introduca rezultatul calcului final. Deasemenea daca fermierul prezinta mai multe facturi cu tipuri diferite de seminte se va face totalul al cantitatii de samanta utilizata pentru fiecare tip de
samanta utilizata. Pentru calculul in afara sistemului se va tine cont doar de facturile aduse in termen.

195
196
Anexa nr. 49

Nr. unic de identificare solicitant:

Înregistrat în judeţul:

La: Centrul judeţean/local

NOTIFICARE nr*………………………..

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2018

În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de


Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2018,
s-a constatat că blocul fizic …………. a fost supradeclarat cu suprafaţa de………… ha.
Reducerea aplicată în cazul curent a fost de ………… ha în temeiul art. 29, alin. (3) din
Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Ordinul MADR nr.
619/2015, cu modificări şi completări ulterioare, puteţi depune contestaţie în termen de 15
zile lucrătoarede la data primirii notificării, având la bază actele doveditoare prezentate la
APIA la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor acesteia,
privind utilizarea suprafeţeideclarate la Centrul Judeţean/Centrul
Local...................................

Responsabil instrumentare cereri


Numele şi prenumele
Semnătura ____________________

Director executiv /Şef birou Centru local


Numele şi prenumele
Semnătura ___________________

* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem


Anexa nr. 51

Notă explicativă privind erori administrative constatate


în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS)- 2018

Judeţul Centrul judeţean/local APIA

Nume şi prenume fermier/Denumire Nr. unic de identificare solicitant


exploataţie: RO………………………..

Sesizarea erorii administrative


Numele şi prenumele funcţionarului APIA care a sesizat eroarea administrativă:
...................................................................

Eroarea administrativă sesizată în cererea de plată (Descrierea erorii constatate):

1 Când s-a sesizat eroarea administrativă?


Etapa procedurală ...........................................................................şi
Data..............................
Când s-a produs eroarea administrativă?
Etapa procedurală ...........................................................................
Nr. Document în sistem ....................................... /Data..............................
Funcţionarii care au greşit? Operator: nume şi prenume...........................................
Verificator: nume şi prenume........................................
Nota explicativă şi asumarea erorii administrative:
22Eroarea administrativă este asumată de către funcţionarii:
Operator: Nume şi prenume........................................ Semnătura............................
Verificator: Nume şi prenume.........................................Semnătura............................
2 Vizat Şef Serviciu Autorizare Plăţi centru judeţean APIA/ Şef centru local APIA
Nume şi prenume.......................................Semnătura......................
Vizat Director Executiv Centrul Judeţean
Nume şi prenume......................................Semnătura.............................
Corectarea erorii administrative
3 Eroarea administrativă a fost corectată prin Documentul de corectare a erorilor
administrativenr.........../data.................... din sistem, de către:
Nume şi prenume.......................................Semnătura......................

Anexa nr. 52

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA


Adresa: Nr. de înreg. din registrul manual: ____ /________
Număr unic de identificare:

NOTIFICARE
fermierilor care au solicitat Schema de plată Tinerii Fermieri
în baza aceluiaşi CNP cu forme de organizare diferite
NR................./ ................................2018*

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2018

În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi


Intervenţie pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2018, vă solicităm să
vă prezentaţi la adresa:___________________________________________în
data_______________, ora______, pentru clarificări în legătură cu Cererea unică de plată 2018
şi accesarea Schemei Tinerii Fermieri pe baza aceluiaşi CNP cu forme de organizare diferite.
Conform prevederilor art. 5, alin 1, lit a, din Ordinul MADR nr. 619/2015, solicitanţii care depun
cereri unice de plată trebuie să depună următoarele documente:
„Art. 5 - (1) La depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA:
a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la
oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul
reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de
identitate/paşaport”.
  
Vă rugăm să vă prezentaţi cu documentele doveditoare care au stat la baza declaraţiei de
suprafaţă depusă în anul 2018.

Vă reaminitim că la momentul depunerii cererii, v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA


documentele solicitate.

Data_____/_____/________
Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv
Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:

Semnătura: Semnătura:

* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem

Anexa nr. 53

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA


Adresa: Nr. de înreg. din registrul manual: ____ /________

Număr unic de identificare:


NOTIFICARE
cu privire la înregistrarea supradeclarării/suprapunerilor de parcele
cu terenurile scoase din circuitul agricol
NR................./ ................................2018*

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2018


În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2018 şi având la bază actele
doveditoare prezentate la APIA la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor acesteia,
privind utilizarea suprafeţeideclarate la Centrul Judeţean/Centrul Local...................................s-a constatat
că în următoarele blocuri fizice au fost supradeclarate/suprapuse suprafeţele parcelelor cu terenuri scoase
din circuitul agricol:

Judeţ Localitate Nr. Bloc fizic Nr. parcelă

Vă rugăm să vă prezentaţi în data ____________, ora _____ la Centrul local/judeţean, adresa


___________________________________________________________________, la
d-na/d-nul _______________________________________, pentru clarificări privind parcelele declarate
de către dumneavoastră în Cererea unică de plată - Campania 2018 şi ulterior identificate în blocurile fizice
în totalitate sau parţial excluse din circuitul agricol. Vă rugăm să prezentaţi extrasul de carte funciară sau
autorizaţia de construire pentru parcelele.....................................................
Potrivit art. 10, alin (1) din Ordinul MADR. nr. 619/2015: „nu se acordă plăţi directe pentru suprafaţa
care depăşeşte suprafaţa maximă eligibilă a blocului fizic”. Conform alin. (4) al aceluiaşi articol
„terenurile scoase din circuitul agricol nu sunt eligibile la plăţile pe suprafaţă”.
Vă reamintim că la momentul depunerii cererii, v-aţi angajat căveţi prezenta la APIA documentele
solicitate.În situaţii speciale, puteţi împuternici la notariat o persoană care să vă reprezinte.
În cazul în care nu vă veţi prezenta la APIA, se vor opera corecţiile necesare de către funcţionarii APIA,
cu retragerea de la plata sprijinului a suprafeţei/suprafeţelor aflată/aflate în zonele cu suprafeţele scoase din
circuitul agricol.

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem


Anexa nr. 55
Nr. de înregistrare__________/______________
NOTIFICARE

Ref.: Cerere unică de plată pentru anul 2018


Nume şi prenume fermier:__________________________________________________
Număr unic de identificare: RO_____________________

Vă informez că în campania 2018 am depus la APIA........................ cererea unică de plată nr..................în data...............şi am declarat ca
element ZIE strat vegetal (cultura secundară).
Deoarece până în prezent datorită unor condiţii de ordin obiectiv:.................................................................................................nu am semănat
cultura secundară pe parcela/parcelele trecute în declaraţia de suprafaţă, vă informez că această suprafaţă a fost mutată/cultura secundară
schimbată*) astfel:
Înainte:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Cultură succesivă
Crt. ţ ina Parcel Cate ne ura Parce pentru strat vegetal
hart ă gorie parcelă 13 lă / ( ZIE)
Informaţii identificare parcele ă agricol de Măsuri de (pentru cultu Cultură Suprafaţă
ă folosi dezvol- M10: ră Cultură
nţă tare P1, 1a;
rurală: P1.2.1 1b;
M10 / şi 1c ; După:
P1.2.2
Nr. Jude Pag Nr. Cod M11 / Altitudi Măs 1dNr. - ha - Cultură succesivă
ţ M214*) şi ne
Crt. ina Parcel Cate ura Parce Anex pentru strat vegetal
Suprafaţă M214:
hart ă gorie parcel 13 lă / a 17b ( ZIE)
parcelă agricolă P1ăşi
Informaţii identificare parcele ă agricol de Măsuri de cultu Nume CulturăCod Suprafaţă
ă folosi Coddezvol- P1.2)(pentru ră Cultură
nţă Pachettare M10: 1a;
P1, 1b; Cod Suprafaţa
rurală:
- ha - M10 / P1.2.1 1c ;
M11 / şi 1d
- ha -
Localitate Cod Siruta Nr. M214*) P1.2.2
Bloc Suprafaţă şi
Comună / fizic M214: Anex
Oraş parcelă agricolă Nume Cod a 17b
Cod P1 şi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pachet P1.2)
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Cod Suprafaţă
- ha -

Localitate Cod Siruta Nr.


Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
*)
se taie varianta care nu este valabilă

Data_____/_____/________ Data_____/_____/________
Semnătura__________________ Responsabil instrumentare cerere
Anexa nr. 56

APIA
Judeţul:
Centrul Judeţean/Centrul local
Data imprimării:

PROCES VERBAL PENTRU CEL DE-AL DOILEA CONTROL


AL CERERII UNICE DE PLATĂ PENTRU ANUL 2018 - D1

Nr. Unic de identificare solicitant:


Nr. Dosar:
Nume şi Prenume fermier:
Adresă:

Lista parcelelor:

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu:


Suprafaţa Declarată, Suprafaţa totală determinată ecologizare, Suprafaţa reduceri ZIE,
Suprafaţa reduceri Diversificare, Suprafaţa reduceri PP, Total suprafaţa reduceri, Procent
nerespectare, Bifa renunţare exceptare condiţii înverzire – fermierii cu agricultura ecologică

Plata pentru tinerii fermieri:


Nume Tânăr Fermier declarat, Prenume Tânăr Fermier declarat, Data instalarii Tânăr fermier
declarat, Data încheierii activităţii Tânăr fermier declarat, Numele, Prenume Tânăr fermier
determinat, Data instalării Tânăr fermier determinat, Suprafaţa Declarată, Suprafaţa
Determinată, Suprafaţa determinată dupa supradeclarare, Procent supradeclarare

Datele introduse în baza de date IACS corespund cu documentele din dosarul fermierului (cererea
unică de plată, formulare de tip E1, formulare de tip M, formularul S1, documente ataşate
schemelor ANT în sectorul vegetal, documente ataşate schemelor de sprijin cuplat, documente
ataşate măsurilor de dezvoltare rurală, documente aferente transferului exploataţiei/schimbării
formei de organizare, documente aferente în cazul decesului solicitantului, documente aferente
cazurilor de forţă majoră, raportul de control pe teren, raportul de supracontrol pe teren, formular
S2 şi nota justificativă pentru evidenţierea cazurilor de intenţie de fraudă, etc., după caz).

În urma celui de al doilea control, am constatat următoarele:


□ DA, cererea a fost prelucrată corect şi complet, nu există erori.
□ NU, cererea nu a fost prelucrată corect şi complet, există erori de tipul:
- erori evidente................................. .............................................................
.............................................................................................................................
- erori de operare..................................................................................................
...............................................................................................................................
motiv pentru care dosarul este întors pentru remedierea erorilor depistate.

Data: Numele şi prenumele celui de-al doilea controlor:

Semnătura:
Anexa nr. 57

PROCES VERBAL PENTRU SUPRACONTROLUL CONTROLULUI ADMINISTRATIV


AL CERERII UNICE DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ PENTRU ANUL 2018 - A1
Centrul Judeţean/Centrul local APIA
Nr. Unic de identificare solicitant:
Nr. Dosar:
Nume şi Prenume fermier:
Nr. Denumirea verificării DA NU Nu e
Crt. cazul
1 Ştampila de intrare este prezentă pe formularul de cerere unică de plată
2 Semnătura funcţionarului APIA de primire a cererii unice de plată este prezentă în
câmpul specific
3 Câmpul control vizual este completat şi semnat de funcţionarul APIA
4 Câmpul cerere prelucrată este completat şi semnat de funcţionarul APIA
5 Procesul verbal pentru controlul vizual (V1) există şi este semnat de funcţionarul APIA
6 Procesul verbal de control pentru admiterea unei erori evidente (E1) există şi este semnat
de funcţionarul APIA
7 Erorile evidente/operare sunt introduse în baza de date IACS
8 Formularele de tip M (M1, M2, M3, M4, după caz) există şi sunt semnate de beneficiar
9 Formularele de tip M (M1, M2, M3, M4, după caz) sunt introduse în baza de date IACS
10 Documentele aferente ANT există la dosarul cererii conform procedurilor IACS
11 Documentele aferente ANT sunt introduse în baza de date IACS
12 Documentele aferente schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal există la dosarul
cererii
13 Documentele aferente schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal sunt introduse în
IACS
14 Documentele aferente transferului exploataţiei/transferului de angajament M 10, M
11/schimbării formei de organizare/deces solicitant/cazurilor de forţă majoră, există la
dosarul cererii, conform procedurilor IACS
15 Documentele aferente transferului exploataţiei/transferului de angajament M 10, M
11/schimbării formei de organizare/deces/ radiere beneficiar/ cazurilor de forţă majoră
sunt introduse în baza de date IACS
16 Formularul de tip S1- Corectare există la dosarul cererii şi este semnat de funcţionarul
APIA, după caz
17 Formularul de tip S1- Corectare este introdus în baza de date IACS
18 Raportul de control pe teren există la dosarul cererii şi este semnat de funcţionar APIA
19 Raportul de control pe teren este introdus în baza de date IACS
20 Raportul de supracontrol pe teren există la dosarul cererii şi este semnat de funcţionarul
APIA
21 Raportul de surpracontrol pe teren este introdus în baza de date IACS
22 Raportul de control administrativ (P1) există în baza de date IACS
23 Procesul verbal pentru cel de-al doilea control (D1) există la dosarul cererii şi este
semnatde funcţionarul APIA
24 Nedeclararea întregii suprafeţe utilizate a fost instrumentată şi documentată de
funcţionar APIA(formular S2), după caz
25 Corectarea erorilor administrative este operatăşi documentată corespunzător
26 Intenţia de fraudă a fost instrumentată şi documentată de funcţionarul APIA
(Nota justificativă), după caz
27 Inştiinţare privind situaţia angajamentelor care fac obiectul transferului
28 Copie contract încheiat între beneficiar si organismul de inspecţie şi certificare pentru
M 11
29 Fişă de înregistrare a beneficiarului la D.A.J. în agricultura ecologica si registrul
parcelar pentru M 11
30 Certificatul de conformitate/master certificatulşi anexapentrupachetul M 11
31 Notificare depăşire UVM/ha pentru fermierii cu angajament agromediu
32 Declaraţie pentru justificarea hrănirii animalelor şi a surplusului de gunoi de grajd
33 Notificare privind mutarea P4-M10 pe alte parcele decît cele declarate iniţial în cadrul
aceleiaşi campanii
34 Informare privind modificarea (actualizarea) B.F. şi a nr. de parcele cu M 11 în vederea
actualizării Anexei certificatului
35 P8-M10-Adeverinţa eliberată de asociaţia acreditată de ANZ
36 P8-M10 –Notificarea privind inlocuirea efectivului de animale si documentele
doveditoare dacă efectivul de animale se reduce datorită unor cauze cum ar fi
îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor (certificat sanitar-veterinar,
în cazul îmbolnăvirii sau sacrificării, act constatator al medicului veterinar, în cazul
morţii, document de livrare în cazul vânzării animalelor, document eliberat de Poliţie
şi/sau de Primărie în cazul dispariţiei urmarea unui furt sau urmarea atacului animalelor
sălbatice)
37 P5- M10-certificatul oficial de calitate a seminţei
38 P5-M10-factura de achiziţionare a seminţei care să includă următoarele informaţii:
hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/semi-timpuriu) şi
cantitatea de sămânţă achiziţionată
39 P5-M10-certificatul oficial de calitate şi conformitate al producătorului/furnizorului
40 M10-dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor
41 M11-dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor
42 Notificarea privind nedepunere cerere in anul in curs desi se afla sub angajament M 10,
M 11
43. Declaratia privind incetarea angajamentului sau respectarea lui in caz de nedepunere
cerere in anul in curs- M 10, M 11
44. Notificarea doar în cazul generării erorilor de depăşire a nivelului de azot (AM_P1_0635
şi AM_P6_1611

Am verificat dosarul solicitantului, nu am identificat indicii evidente ale unei posibile manipulări şi nu am
suspiciuni în ceea ce priveşte prelucrarea adecvată a documentelor.

Data:
Nume şi prenume responsabil supracontrol:

Semnătura:

Anexa nr. 58

Cerere preluare de exploataţie în caz de deces

Judeţul

Centrul local /judeţean APIA

Chenarul gri se completează de către APIA Înregistrare Ştampila – Centru local /judeţean APIA

Nume, prenume şi semnatură funcţionar APIA

1. Date de identificare ale beneficiarului decedat


01. Nume şi prenume 02. ID fermier
03. Denumire exploataţie 04. Număr cerere de plată

05. CNP/CUI/CF/Cod ţară si nr. Act identitate (altă cetăţenie), după caz
06. Judeţ/Sector 07. Localitate
08. Strada/Sat 09. Nr. 10.Cod postal 11. Bl. 12. Sc. 13. Apt.

2. Date de identificare ale moştenitorului/moştenitorului desemnat

01. Nume si prenume 02. ID fermier


03. Denumire exploataţie 04. Număr cerere de plată
05. CNP/CUI/CF/Cod tara si nr. Act identitate (alta cetatenie), după caz
06. Judeţ/Sector 07. Localitate

08. Strada/Sat 09. Nr. 10.Cod postal 11.Bl 12. Sc 13. Apt.

13. Telefon 14. Fax 15. E-Mail

16. Banca 17. Filiala

18. Nr.cont
19. Total suprafaţă agricolă utilizată ha

Data____________ Semnatura moştenitor/moştenitor desemnat_________________


Centru Local/ Judeţean APIA Nume şi prenume funcţionar APIA:
Transferul poate fi prelucrat:
DA NU*
*se motivează în clar
Semnătura funcţionar APIA:
Data:

Anexa nr. 59

A.P.I.A

CENTRUL JUDEŢEAN_______________________________

CENTRUL LOCAL_______________________________________

LOCALITATEA_________________________________________

Număr înregistrare dosar______________


NUMELE ŞI PRENUMELE_______________________
ID_________________________________________

Anexa nr. 60

LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL nr___________________


NR. DENUMIREA DOCUMENTULUI NUMĂR DA NU NU
CRT. DE E
FILE CAZUL
1. Cererea unică de plată 2018, inclusiv:
2. 2.1- Angajamente şi declaraţii (partea V.1) în original
2.2-Angajamente şi declaraţii-cerinţe de eco-condiţionalitate (partea
V.2) în original
3. 3.1-Angajamentul şi declaraţii aferent M 10 (partea V.3.1), pentru
situatiile stabilite de procedura
3.2- Angajamente şi declaraţii aferent M 11 (partea V.3.2/V.3.3)
pentru situatiile cerute de procedura
4. Documentele care dovedesc forma de organizare şi
numirea/desemnarea administratorului/ reprezentantului (ex:contract
de societate al formei simple de asociere fără personalitate
juridică/şi/sau hotărârea adunării generale/şi/sau actul
constitutiv/şi/sau statutul/şi/sau acordul de constituire)
5. Documentele care dovedesc înregistrarea fiscală (de ex. certificatul
de înregistrarede la Registrul Comerţului, certificatul de înscriere în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, etc.)
6. În caz de reprezentare: procura notarială (persoanele fizice) /
delegaţia de împuternicire (pentru persoanele juridice) şi copii CI/BI
titular cerere şi împuternicit, ştampilate cu data APIA şi certificate cu
originalul de către funcţionarul APIA
7. Există ataşată cererii unice de plată şi semnată de fermier
notificarea privind depășirea plafonului de 1250 euro-Anexa nr. 20
7.1 Există Notificarea privind acordul de continuare a accesării schemei
de mic fermier – Anexa nr.20A
7.2 Există Notificarea privind retragerea din schema de mic fermier –
Anexa nr.21
7.3 Există Solicitarea de includere în schema de mic fermier prin
moștenire – Anexa nr.22
8. Copie CI/BI
9. Copie paşaport
10. Documente doveditoare din care rezultă că fermierul se încadrează
ca fermier activ
11. Dovezile verificabile (dacă nu este fermier activ)
12. Documentele doveditoare privind utilizarea terenului conform art. 5
din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015
13. Documentele doveditoare privind utilizarea terenului conform art. 6, 6 1
,
7 sau 71 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015
14. Documente doveditoare ale dreptului de a utiliza apa pentru irigaţii,
în cazul în care fermierul bifează că utilizează apa pentru irigaţii
15. Copii carduri exploataţii / adeverinţa eliberată de medicul veterinar
conform bazei de date A.N.S.V.S.A
16. Declaraţie privind completarea formularului de cerere unică de plată
în IPA-Online - Anexa nr. 2
17. Formularul V1- Proces verbal pentru controlul vizual pentru cererea
unică de plată 2018
18. Formularul E1- Proces verbal de control pentru admiterea unei erori
evidente în IACS 2018
19. Formularul M1-Schimbarea declaraţiei de suprafaţă2018
20. Formularul M2-Completarea declaraţiei de suprafaţă2018
21. Formularul M3-Retragerea parţială a declaraţiei de suprafaţă2018
22. Formularul M4-Schimbarea adresei/ sediului exploataţiei/
coordonatelor bancare/ numelui societăţii, fără a se modifica CUI-ul
2018
23. Declaraţia de retragere totală a suprafeţei din cererea unică de plată
2018
24. Solicitare de retragere a sprijinului aferent unei / unor scheme
de sprijin din cererea unică de plată 2018
25. Declaraţia privind transmiterea / preluarea dreptului de proprietate /
folosinţă asupra unei/unor parcele din declaraţia de suprafaţă pentru
care s-au solicitat plăţi de agromediu-Anexa nr.33
26. Documente privind condiţiile specifice de eligibilitate ANT 2
27. Documente privind condiţiile specifice de eligibilitate ANT3
28. Documente privind condiţiile specifice de eligibilitate ANT4
29. Documente privind condiţiile specifice de eligibilitate ANT 5
30. Documente privind condiţiile specifice de eligibilitate ANT 6
31. Documente aferente schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal
32. Documentele care dovedesc eligibilitatea pentru tânăr fermier
33. Solicitare de clarificare pentru cazurile de supradeclarare
34. Formularul S1- Corectare 2018
35. Înstiintare cu privire la cazurile de forţă majoră
36. Copie contract încheiat între beneficiar si organismul de inspecţie şi
certificare pentru pachetul 5-M214 si pachete din M 11
37. Fişă de înregistrare a beneficiarului la D.A.J. în agricultura
ecologică(registrul parcelar pentru pachetul 5 – M214 si pachete din
M 11)
38. Documentul justificativ (Certificatul de conformitate/master
certificatul)si anexa pentrupachetul 5-M214 si pachete din M 11
39. Formularul D1-Proces verbal pentru cel de-al doilea control
al cererii unice de plată pentru anul 2018
Formularul A1- Proces verbal pentru supracontrolul controlului
40. administrativ al cererii unice de plată pentru anul 2018
41. Decizia negativă
43. Cerere preluare de exploataţie în caz de deces
44. Înştiinţare cu privire la cazurile de forţă majoră
45. Scrisoare justificativă pentru depunerea cu întârziere a înştiinţării
privind decesul fermierului
46. Documentele doveditoare care dovedesc forţa majoră (decesul
fermierului)
47. Cerere pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de
organizare
48. Documentele doveditoare care stau la baza Cererii pentru
transfer/schimbare formei de organizare
49. Documente doveditoare privind incapacitatea profesională
50. Formularul S2-Corectare pentru suprafeţe nedeclarate 2018
51. Notă privind justificarea nedeclarării de suprafaţă
52. Nota justificativă privind intenţia
53. Informare în urma procesului de gestionare a supradeclararilor
B.F./actualizarea B.F. pe baza Anexei 1 – Formular de raportare a
observatiilor privind blocul fizic
54. Notificare depăşire UVM/ha pentru fermierii cu angajament
agromediu – Anexa nr. 41
55. Declaraţie pentru justificarea hrănirii animalelor şi a surplusului de
gunoi de grajd- Anexa nr. 41A
56. Notificare privind mutarea P4-M214/M10 pe alte parcele decît cele
declarate iniţial în cadrul aceleiaşi campanii - Anexa nr. 45
57. Informare privind modificarea (actualizarea) B.F. şi a nr. de parcele
cu P5-M214 si M 11 în vederea actualizării Anexei certificatului
Anexa nr. 43
58. Proces verbal de constatare a neconformităţilor ce determină plăţi
necuvenite
59. Proces-verbal de constatare a neconformităţilor ce au determinat
plăţi necuvenite – in caz de nedepunerere cerere
60. Decizia de plată în avans
61. Decizia de plată
62. Anexa AP 11- Raport de calcul al plăţilor
63. Anexa AP 21- Lista de verificare a cererii unice de plată
64. P8-M10 –Adeverinţă eliberată de asociaţia acreditată de ANZ
65. P8-M10-Notificarea privind înlocuirea efectivului de animale si
documentele doveditoare dacă efectivul de animale se reduce
datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau
vânzarea animalelor (certificat sanitar-veterinar, în cazul îmbolnăvirii
sau sacrificării, act constatator al medicului veterinar, în cazul morţii,
document de livrare în cazul vânzării animalelor, document eliberat
de Poliţie şi/sau de Primărie în cazul dispariţiei urmarea unui furt sau
urmarea atacului animalelor sălbatice)
66. P5- M10-certificatul oficial de calitate a seminţei
67. P5-M10-factura de achiziţionare a seminţei care să includă
următoarele informaţii: hibridul, soiul, precocitatea acestuia
(tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/semi-timpuriu) şi cantitatea de sămânţă
achiziţionată
68. P5-M10-certificatul oficial de calitate şi conformitate al
producătorului/furnizorului.
69. M10-dovada deţinerii competenţelor necesare implementării
angajamentelor
70. M11-dovada deţinerii competenţelor necesare implementării
angajamentelor
71. Notificarea privind nedepunere cerere in anul in curs/nesolicitare
sprijin aferent M 214, M 10, M 11 desi se afla sub angajament
72. Declaratia privind incetarea angajamentului sau respectarea lui in
caz de nedepunere cerere in anul in curs/nesolicitare sprijin aferent
M 214, M 10, M 11
73. Inştiinţare privind situaţia angajamentelor care fac obiectul
transferului
74. Anexa nr. 33
75. Notificarea doar în cazul generării erorilor de depăşire a nivelului de
azot (AM_P1_0635 şi AM_P6_1611
Anexa nr. 61
Centrul judeţean/local APIA................
Nr. de înregistrare:
Ştampila Centrului judeţean/local APIA

Aprobat
Director Executiv CJ / Şef Centru Local

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
a neconformităţilor care propun cererea unică de plată
pentru plăţi necuvenite în campaniile.................................................................

Încheiat la data de..............................................

Ref.: Număr unic de identificare: RO________________________

Capitolul I – Baza legală a verificării ID fermier


1. Regulamentul(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire
a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul
politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificări şi completări ulterioare;
2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei de stabilire a normelor
de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de
sprijin în cadrul politicii agricole comun, cu modificări şi completări ulterioare;
3. Regulamentul (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE)
nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificări şi completări ulterioare;
4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală
şi ecocondiţionalitatea, cu modificări şi completări ulterioare;
5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificări şi completări
ulterioare
6.Ordinul MADR nr. 619/2015pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a
modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în
agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de
implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile
agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificarile
si completarile ulterioare;
7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2007– 2013;
9. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2014– 2020;
10. Regulament CE nr. 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de
control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală, cu
modificările şi completările ulterioare;
11. Regulamentul CE nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale CE, cu
modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordin M.A.D.R. nr. 39/2018de aprobare a Formularului de cerere unică de plată 2018;
14. Ordinului MADR nr. 540/2017 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru
măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se
confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu"
prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, aferente cererilor de
plată depuse începând cu anul 2017cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul II – Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului cererii unice de plată


a) Denumirea/Numele şi prenumele....................................................................................
b) Sediul/Domiciliul...................................................................................................
c) Cod unic de înregistrare/Cod numeric personal..................................................
d) Reprezentantul legal.......................................................................................

Capitolul III – Prezentarea aspectelor constatate


În urma efectuării controalelor administrative, au rezultat următoarele:

- neconformităţi OSC şi/sau CA:


OSC_0129 □ PA2, A1 □

OSC_0202 □

OSC_0138 □ OSC_0143 □

OSC_0343 □ C3p □

OSC_0154 □PA11 □
OSC_0188 □ LPIS_0016 □

OSC_0187 □ COMP_0672 □

AM_0673 □AM_1606 □

AM_1601 □AM_1602 □

AM_0601 □COMP_0617 □

AM_0603 □AM_0619.1 □

AM_0606 □ AM_0619.2 □

AM_0697 □AM_ 0620 □

AM_0699 □AM_0622 □

AM_0670 □SIMP_0035 □

AM_0683 □SIMP_0016 □
- neconformităţi în urma reactualizării suprafeţelor blocurilor fizice în L.P.I.S.□

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- neconformităţi în urma sesizării unei terţe persoane □
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- neconformităţi în urma autosesizării A.P.I.A.□
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- alte neconformităţi□
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Capitolul IV – Documente folosite în timpul verificării (existente la dosarul cererii /
solicitate ulterior fermierului)
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
............................................................................................................................................................
. ...........................................................................................................................................
..................
............................................................................................................................................................
Capitolul V- Prezentul proces-verbal va fi înregistrat în baza de date I.A.C.S. ca Proces
-Verbal :
- fără modificări în campaniile .................................................................................. □
- cu modificări în campaniile ................................................................................. □
Prezentul proces verbal se păstrează la dosarul cererii unice de plată 2018. Copii ale prezentului
proces verbal se introduc în dosarele cererilor din campaniile pentru care este necesară
recuperarea plăţilor necuvenite.
Verificator A.P.I.A. Dl/Dna......................................................
Semnătura.....................................
Anexa nr. 62
ÎNŞTIINŢAREA cu privire la forţa majoră

    Subsemnatul, . . . . . . . . . . , cu domiciliul/sediul în . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . , CUI


. . . . . . . . . . (după caz), nr. din registrul unic de identificare . . . . . . . . . ., în calitate de . . .
. . . . . . . , vă aduc la cunoştinţă următorul caz de forţă majoră (se bifează): 
a) decesul beneficiarului Bifa
b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului
o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă [fenomene asimilate catastrofelor naturale grave:
c)
fenomene meteorologice (de exemplu, seceta, îngheţul etc.), incendiul etc.
d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă
e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul, respectiv culturile beneficiarului
exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia

    Sectorul vegetal 


Nr. Tip Suprafaţa declarată în cererea Suprafaţa Bloc
Localitatea Cultura Parcela Fenomenul
crt. z.i.e* unică de plată afectată fizic

...

   *Se completează, după caz, tipul zonei de interes ecologic cu strat vegetal sau culturi fixatoare de
azot, în cazul în care cultura/amestecul de culturi pentru statul vegetal au făcut obiectul unor astfel
de declaraţii. 

    Sectorul zootehnic 

Efectiv animale
Efectiv solicitat în
afectate de forţa
cererea unică de
Categoria majoră Nr. de
Nr. plată
Localitatea Specia Rasa conform Capete/Kg identificare Fenomenul
crt. Capete/Grame ouă
art. 70 gogoşi de (crotalie)
de viermi de
mătase afectate
mătase
de forţa majoră

    Alte detalii . . . . . . . . . . 


    Documente doveditoare ataşate . . . . . . . . . . 
    Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realităţii. 

Data depunerii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Semnătura . . .......................................... . . . . . . .Ştampila (după caz)..................................

Anexa nr. 63

Nr.înregistrare Centrul Local/Judeţean al APIA:


Nr. Unic de Identificare beneficiar:
Nr. Cerere unică de plată:
Nume şi Prenume beneficiar:
215
Adresă:

DECIZIE
nr. ……….. /……………
privind cererea unică de plată pentru anul 2018

În urma verificării administrative acererii unice de plată depusă de dumneavoastră la


Centrul Local/Judeţean APIA......................... în vederea obţinerii sprijinului financiar
pentru schemele/măsurile de sprijin accesate de dvs în anul 2018, au fost constatate
următoarele deficienţe:

Deficienţe constatate
Nr.crt Cod neconformitate Descriere neconformitate

În conformitate cu prevederile art.8, alin.(1), lit.c) din O.U.G. nr.3/2015 cu modificări şi


completări ulterioare, cererea dvs. unică de plată 2018 se respinge.

Aveţi dreptul să contestaţi prezenta decizie la Centrul judeţean/local al APIAunde aţi


depus cererea unică de plată 2018 în termen de 30 zile de la data primirii.

Nume şi prenume: Director Executiv Centrul Judeţean

Semnătura:

Nume şi prenume: Şef Serviciu Măsuri de sprijin şi IT /Şef Birou Centru local

Semnătura:

Anexa nr. 64

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE


privind dovada comercializării de samanțăcertificată cultivatorilor de lucernă
ale căror exploataţii sunt situate pe teritoriul national (în cazul loturilor semincere)

216
Subsemnatul(a)……………………..………………………………, cu domiciliul în localitatea
.............….……….……………. str…………..……………………..… nr……... bl…….sc….
….ap...…sect/jud…..........….…..., având RO ….....………...…………..., prin prezenta,

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

- că am luat la cunoştinţă de prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 619/2015, cu


modificările şi completările ulterioare, care stabilesc condiţiile specifice şi criteriile
de eligibilitate pentru acordarea plăţilor, inclusiv cele referitoare la documentele
privind Sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă;

- menţionez că am comercializat producţia minimă de 200 kg/ha sămânţă


certificată către cultivatori de lucernă ale căror exploataţii sunt situate pe teritoriul
naţional, în cazul loturilor semincere;

Prezenta declaraţie a fost dată pe propria răspundere, cunoscând prevederile şi


sancţiunile articolului 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii.

Data…………………… Nume şi prenume în clar………………….......…………

Semnătura……………..

217
Anexa nr. 65

ID fermier................................

EFICIENTIZARE Control administrativ

Fermierul a prezentat / are documentele doveditoare referitoare la depăşirea suprafeţei


determinate a BF nr......................................................................................................./
parcela.........................................................../ cultura.................................................
in campania 2018 ...............
DA NU

Nume şi prenume funcţionar APIA ............ Nume şi prenume / Denumire fermier

Semnatura funcţionar APIA ... Semnatura fermier

Data
Anexa nr. 68
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
< PERSOANE FIZICE >
privind depozitarea fânului

Subsemnatul(a)……………………..………………………………cu domiciliul în
localitatea….……….……………. str…………..……………………..… nr……... bl…….sc….
….ap...…sect/jud…….…... posesor al BI/CI Seria……… Nr……….…. eliberat de
……………….... la data de………………....CNP ……………………..… în calitate de
fermier activ/ împuternicit al fermierului ……………. ,………., CNP
………………………………………, având RO ….………...…………..., prin prezenta,

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:


- că am luat la cunoştinţă de prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 619/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, care stabilesc condiţiile specifice şi criteriile
de eligibilitate pentru acordarea plăţilor, inclusiv cele referitoare la documentele
privind depozitarea fânului.
- menţionez că fânul cosit de pe suprafaţa de ……… ha pajişte l-am depozitat la
adresa exploataţiei situată în localitatea/comuna …………………, sat
…………………., str. ………………, nr. ……….., jud. ……………. / BF ………., parcelă
……… .
De asemenea, mă oblig, prin prezenta declaraţie, să permit accesul la locul de depozitare
a fânului arătat mai sus, persoanelor împuternicite de către APIA, în scopul verificării
veridicităţii datelor cuprinse în această declaraţie.

Prezenta declaraţie a fost dată pe propria răspundere, cunoscând prevederile şi


sancţiunile articolului 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii, conform căruia
acesta se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Data…………………… Nume şi prenume în clar…………………………….

Semnătura……………..

Art.326 din Codul Penal prevede că: „ Falsul în declaraţii


    Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii
ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art.145 din Codul penal prevede că: „Prin termenul "public" se înţelege tot ce priveşte
autorităţile publice, instituţiile publice,
instituţiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau
exploatarea bunurilor proprietate publică,
serviciile de interes public, precum şi bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de
interes public.”
Anexa nr. 69

Centrul judeţean/local APIA................


Nr. de înregistrare:
Ştampila Centrului judeţean/local APIA

Aprobat
Director Executiv CJ / Şef Centru Local

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE

a neconformităţilor ce au determinat plăţi necuvenite în campania...........


Încheiat la data de.......................

Ref.: Cerere unică de plată nr...................... pentru anul ......................


Număr unic de identificare: RO________________________

Capitolul I – Baza legală a verificării ID fermier

a) Regulamentul CE nr. 2988/1995, cu modificările şi completările ulterioare


b) Regulamentul UE nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare
c) Regulametul UE nr. 640/2014, cu modificările şi completările ulterioare
d) Regulamentul UE nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare
e) Legea nr. 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare
f) Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2007 – 2013, versiunea
consolidată
g) Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2014 – 2020, versiunea
consolidată
h) OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare
i) Ordin MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare
j) Ordin MADR nr. 39/2018
k) Ordinul MADR nr. 68/2017,cu modificările şi completările ulterioare
l) OUG nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Capitolul II – Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului cererii unice de


plată

a) Denumirea/Numele şi prenumele..............................................................................
b) Cod unic de înregistrare/Cod numeric personal..................................................
c) Reprezentantul legal.......................................................................................

Capitolul III – Prezentarea aspectelor constatate


.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................. ...............................................................................................

Terenul prezintă vegetaţie nedorită instalată de: 1 an , 2 ani , 3 ani , 4 ani .

Capitolul IV – Documente folosite în timpul verificării / existente la dosarul cererii /


solicitate ulterior fermierului (fotografii, documente doveditoare ale dreptului de
utilizare, utilizare, Raportul de control pe teren etc.)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal va fi înregistrat în baza de date IACS ca proces-verbal:

- fără modificări □
- cu modificări □

Echipa de control APIA:


Inspector 1: NUME şi PRENUME............................................/Semnătură................................
Inspector 2: NUME şi PRENUME.........................................../Semnătură................................
.

NUME şi PRENUME fermier ........................................../ Semnatura fermier............................


Data:........................................

Verificator APIA:
Dl/dna..........................................., semnătura.....................
Data:......................................
Anexa nr.72

CANTITĂŢILE MINIME
de sămânţă necesare la hectar

Specificaţie UM Cantitatea minimă de Nr minim de


sămânţă seminţe/gram
Soia/Soia lot semincer kg/ha 80/70
Lucernă kg/ha 18/3
Mazăre boabe pentru industrializare kg/ha 100
Fasole boabe pentru industrializare kg/ha 80
Cânepă pentru ulei kg/ha 4
Cânepă pentru fibră kg/ha 20
Orez kg/ha 120
Sămânţă de cartof t/ha 1,5 t/calibrul mediu intre
25/35 mm inclusiv
3,5 t/calibrul mediu intre
35/55 mm inclusiv
5,5 t/calibrul mediu intre
55/65 mm inclusiv
Sfeclă de zahăr UG/ha 0,9
Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară t/ha 1,5 t/calibrul mediu intre
pentru 28/35 mm inclusiv
industrializare
2,4 t/calibrul mediu intre
35/55 mm inclusiv
4,2 t/calibrul mediu intre
55/65 mm inclusiv
Legume cultivate în câmp, din care:
- tomate pentru industrializare prin răsad g/ha 100 200
- tomate pentru industrializare semănat direct g/ha 400 200
- castraveţi pentru industrializare g/ha 3.000 30
Legume cultivate în sere, din care:
- tomate pentru consum în stare proaspătă g/ha 64 200
- ardei pentru consum în stare proaspătă g/ha 294 122
- castraveţi pentru consum în stare proaspătă g/ha 458 30
- varză pentru consum în stare proaspătă g/ha 197 203
- castraveţi pentru industrializare g/ha 458 30
Legume cultivate în solare, din care:
- tomate pentru consum în stare proaspătă g/ha 64 200
- ardei pentru consum în stare proaspătă g/ha 294 122
- castraveţi pentru consum în stare proaspătă g/ha 458 30
- varză pentru consum în stare proaspătă g/ha 197 203
- vinete pentru consum în stare proaspătă g/ha 117 200
- castraveţi pentru industrializare g/ha 458 30
Anexa nr.73

Consum anual maxim de fân de lucernă, şrot de soia și mazăre boabe


pe specii de animale

Specia UVM*) Consum/cap/an Consum Consum


fân de lucernă anual/cap şrot anual/cap
Kg de soia**) mazăre
Kg boabe
Kg
Vacă de lapte 1UVM 2.190 730 730
Tauri, vaci şi alte bovine de mai 1,0 2.190 365 730
mult de 2 ani, ecvidee, de peste 6
luni
Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6 1.314 219 438
Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4 876 146 292
Ovine/Caprine 0,15 328 55 110
Cabaline 1,0 2.190 365 -
Scroafe reproducţie 0,5 200 250 500
Porci creştere/îngrăşare (180 de 0,3 75 75 150
zile)
Pui carne (6 serii/an) 0,014 0,2 0,7 1,4
Găini ouătoare 0,03 4,4 7,5 15
   Calcul: nr. capete x consum/cap/an

*) Ratele de conversie a animalelor în unităţi vită mare ("UVM") sunt cele


menţionate la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEGA.
**) Un kg șrot de soia este egal cu 1,3 kg boabe de soia

  
Anexa nr.74

Centrul judeţean APIA: Ştampila Centrului judeţean/local APIA


Nr. de înregistrare:
Nume şi prenume fermier:
Adresă:

NOTIFICARE nr. ..............

Referitor: Cerere unică de plată pentru anul ..........


Număr unic de identificare: RO........................ Data:

Stimate/ă domn/doamnă,

În temeiul:
- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2333/14 decembrie 2015 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014,
- Ordinului MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare,
- Ordinului MADR nr. 39/2018 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru
anul 2018,au fost identificate în urma controlului administrativ încrucişat preliminar următoarele
rezultate:

1. - supradeclarări ale blocurilor fizice

Judeţ Localitate Nr. bloc fizic Nr. parcelă agricolă Suprafaţă supradeclarată pe bloc fizic
(ha)

2.- suprapuneri de parcele agricole în blocurile fizice


Judeţ Localitate Nr. bloc fizic Nr. parcelă agricolă Parcela agricolă suprapusă cu:
solicitant
Denumire Nr. parcelă Suprafaţă
solicitant agricolă suprapusă
(mp)

3.- parcelele agricole situate în afara blocurilor fizice

Judeţ Localitate Nr. bloc fizic Nr. parcelă agricolă Suprafaţă declarată afară bloc fizic
(mp)
4. - parcelele agricole care au categoria de folosinţă declarată diferită de cea a blocurilor fizice în
care au fost declarate

Judeţ Localitate Nr. bloc Categoria Categoria Nr. parcelă Categoria


fizic folosinţă folosinţă agricolă folosinţă
principală bloc secundară bloc parcelă
fizic fizic solicitată

5.- parcelele solicitate cu teren nelucrat în anul 2 conform verificării alfanumerice și/sau în
conformitate cu intersecția spațială cu parcele declarate cu cod 970 și/sau 972 pe același
amplasament în anul anterior.

Județ Siruta Comuna Parcela Subparcela Codul Categorie Suprafața Tip


culturii folosință intersectată verificare

Vă solicităm să vă prezentaţi la adresa:____________________________________________ în


data*)_______________, ora______, la D-na/D-nul___________________________________, în
vederea modificării cererii unice de plată 2018 în aplicaţia IPA-Online, fără penalităţi.

Această clarificare este necesară pentru asigurarea calităţii şi stabilirea eligibilităţii cererii depuse
în campania 2018, în vederea autorizării la plată.

În cazul în care nu puteţi să vă prezentaţi personal la APIA, puteţi fi reprezentat de către o


persoană împuternicită prin procură notarială/împuternicire, după caz, să efectueze acte referitoare
la cererea unică de plată, în numele solicitantului plăţii.

Şef Serviciu Autorizare Plăţi/Şef Birou Centru local Responsabil instrumentare cerere
Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:

*) fermierii notificaţi de APIA pot modifica cererea de plată în aplicaţia IPA-Online până cel târziu la data de 19
iunie 2018

Anexa nr.75

Calculul efectivului mediu furajat din fermă şi producţia de lucernă/soia/fân/mazare


boabe*)

Luna/ Efectiv la Total Total ieşiri Efectiv la Zile Efectiv Efectiv Consum lucernă/soia/fân/mazare
Perioada începutul intrări (cap.) sfârşitul animale mediu mediu boabe total pe UVM (to)
perioadei (cap.) perioadei furajate furajat furajat
(cap.) (cap.)**) (nr.) (cap) (UVM)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ianuarie
Februarie
Martie
...........
...........
...........
Total
perioadă/
an
    *) Calculul efectivului mediu furajat din fermă se completează lunar şi anual pe fiecare specie şi categorie de animale.
    **) (col. 5) efectiv la sfârşitul perioadei reprezintă şi efectiv la începutul lunii/perioadei următoare
    (col. 6) Zile animale furajate lunar = (col. 2 X nr. zile lună) + (col. 3. X 0,5 X nr. zile lună) - (col. 4 X 0,5 X nr. zile lună)
    (col. 6) Zile animale furajate an/total perioadă = (col. 2 X 365 sau nr. zile perioadă) + (col. 3 X 0,5 X 365 sau nr. zile perioadă) - (col.
4 X 0,5 X 365 sau nr. zile perioadă)
    (col. 7) Efectivul mediu furajat lunar = (col. 6) ÷ nr. zile lună
    (col. 7) Efectivul mediu furajat an/total perioadă = (col. 6) ÷ 365 zile (sau nr. zile perioadă).
    (col. 8) = col. (7) X coef. de transformare în UVM al categoriei de animale respective din anexa nr. 5 la Ordinul nr. 619/2015
    (col. 9) consum lucernă/soia/fân lunar = (col. 8) X cantitatea de lucernă/soia consumată pe UVM stabilită prin raţie de către fermier
X nr. zile lună
    (col. 9) consum lucernă/soia/fân an/total perioadă = (col. 8) X cantitatea de lucernă/soia consumată pe UVM stabilită prin raţie de
către fermier X 365 zile (sau nr. zile perioadă). Cantitatea calculată nu poate depăşi cantitatea maximă/UVM/an prevăzută în anexa nr.
5 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi
a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015
pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru
măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Producţia de lucernă/soia/fân şi calculul utilizării acesteia

Luna/ Producţia lucernă/ soia/fân realizată (to)


perioada (tone) din care:
totală medie pe hectar Livrată Consumată cu Depozitată în vederea livrării/
(to) (to) animalele consumului cu animalele
1 2 3 4 5***) 6
Ianuarie
Februarie
Martie
...........
...........
...........
Total
perioadă/ an
    ***) (col. 5) se calculează prin însumarea consumului de lucernă/soia total pe UVM prevăzut la col. 9 din tabelul
privind Calculul efectivului mediu furajat din fermă şi producţia de lucernă/soia/fân.

    Conducătorul exploataţiei,
    Semnătura şi/sau ştampila
Anexa nr. 76

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA


Adresa: Nr. de înreg. registrul manual: ____ /_______
Număr unic de identificare: RO.........................

Notificare
cu privire la obligaţia de reconvertire în pajişti permanente a suprafeţelor transformate în
alte categorii de folosinţă faţă de campania anterioară
În urma verificării administrative a dosarului dumneavoastră depus la APIA în vederea obţinerii
sprijinului acordat în anul .................., din declaraţia de suprafaţă s-a constatat reducereasuprafeţei
de pajişti permanente faţă de campania anterioară.

Vă facem cunoscut că OUG nr. 3/2015 prevede la art. 19, alin. 1: „ menţinerea pajiştilor
permanente existente implică: „a) interdicţia de a converti/ara suprafeţele de pajişti permanente
situate în ariile naturale protejate desemnate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.”
Potrivit art. 85, alin. (1) din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015 „În cazul nerespectării
obligaţiei privind menţinerea suprafeţelor cu pajişti permanente sensibile din punctul de vedere al
mediului, se adoptă următoarele măsuri:
a) dacă un fermier a convertit sau a arat o pajişte permanentă care face obiectul interdicţiei
prevăzute la art. 19 lit. a) din ordonanţă, reconvertirea suprafeţei convertite/arate este obligatorie;
b) imediat după constatarea încălcării, fermierul este informat de către APIA în privinţa obligaţiei
de reconversie şi a datei înaintea căreia trebuie respectată obligaţia respectivă. Data în cauză
trebuie să fie cel târziu data depunerii cererii unice de plată pentru anul de cerere următor.”

Vă rugăm sã vã prezentaţi în data _________, ora __ la Centrul local/judeţean,


___________la d-na/d-nul __________________,cu documentele doveditoare ale utilizãrii
terenului, respectiv documentele care au stat la baza declaraţiilor de suprafaţă din anul de cerere
curent şi din anul de cerere anterior:
A – titlul de proprietate, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în
participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum şi contractul de
concesiune/arendă încheiat cu ADS;
B – documentele doveditoare care au dus la reducerea suprafeţei fermei ca rezultat al unor
tranzacţii cu terenuri sau ca efect al unor clauze contractuale (ex. rezilierea contractelor de arendă,
încetarea contractelor la termen, vânzarea unor suprafeţe de teren, arendarea, etc.);
C –autorizatia de convertire a suprafeţelor de păşune permanentă în teren cu alte categorii de
folosinţăşi procesul verbal de însămânţare.

În situaţii speciale, puteţi împuternici la notariat o persoană care să vă reprezinte.

Vă informăm că, potrivit legislaţiei, pentru suprafeţele cu pajişti permanente sensibile din
punct de vedere al mediului, obligatia de reconvertire trebuie îndeplinită până la depunerea cererii
unice de plată în anul următor.

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura
Anexa nr. 77

Centrul local/Centrul judeţean APIA


Nr. de înregistrare din registrul manual: __________ / ______

ÎNȘTIINȚARE

Referitor: Cerere unică de plată pentru anul 2018 – zone de interes ecologic (strat vegetal)
Nume şi prenume fermier: __________________________________________
Adresă: _________________________________________________________
Număr unic de identificare: RO______________________________________

Stimate/ă domn/doamnă

Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (6) din Ordinul MADR nr.
619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de
implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 3/2015, “Zonele cu strat vegetal sunt suprafețele arabile cultivate cu amestecurile
de specii de culturi incluse în anexa nr. 9, care nu participă la calculul diversificării culturilor și
care asigură acoperirea solului pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni. Înființarea stratului
vegetal ca zonă de interes ecologic se face după recoltarea culturii principale declarate în anul de
cerere curent. Fermierii notifică la APIA data răsăririi stratului vegetal. Proporția dintre cele
două specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabilește de către fermier, astfel încât
ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de
însămânțare a stratului vegetal este 1 august-1 octombrie. Zonele acoperite cu strat vegetal nu
includ zonele acoperite de culturi de iarnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a
pășunatului și nici culturile înființate pentru pachetele 4 și 7 ale măsurii 10 «Agromediu și climă»
din PNDR 2014-2020 și/sau pachetele 4 și 7 ale măsurii 214 «Plăți de agromediu» din PNDR
2007-2013, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 și se pot
înființa inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha”,
aveți obligația legală de a ne comunica în scris, în maxim 5 zile data răsăririi stratului vegetal
față de care se calculează intervalul de 8 săptămâni pentru care aveți obligația de a asigura
acoperirea solului în vederea asigurării eligibilității suprafețelor de teren arabil declarate pentru
plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (înverzire).
În cazul în care nu ne veți comunica data răsăririi stratului vegetal, veți suporta eventualele
sancțiuni prin reducerea plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu pentru anul
2018.
Vă reaminitim că la momentul depunerii cererii, v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA
toate informațiile și documentele solicitate.

Responsabil instrumentare cereri


Numele şi prenumele:
Semnătura ____________________
Data_____/_____/________

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: _________________________ Semnătura:________________________
CAP. IX LISTA ABREVIERILOR

APIA Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură


ADS Agenţia Domeniilor Statului
AFIR Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
ANIF Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
ANAR Administraţia Naţională Apele Române
ANSVSA Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
ANT Ajutor Naţional Tranzitoriu
CE Comisia Europeană
DPD-sv Direcţia Plăţi Directe – sector vegetal
GAEC Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu
IACS Sistemul Integrat de Administrare şi Control
LPIS Sistemul de identificare a parcelelor agricole
MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PAC Politica Agricolă Comună
PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
SAPS Schema de Plată Unică pe Suprafaţă
ZIE (EFA) Zone de interes ecologic
CUPRINS:

Numărul Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate Pagina


componentei
în cadrul
procedurii
formalizate
1 Coperta 1
2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 2
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate
3 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate 2
4 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, 3
revizia din cadrul ediţiei procedurii formalizate
5
Cap. I Scopul si Obiectivele Procedurii Operaționale 4
6 4
Cap. II Domeniul de aplicare a procedurii
7 6
Cap. III Legislatia aplicata

8 Cap. IV Descrierea procedurii operationale 11

9 Cap. V Etape procedurale de administrare a cererii unice de plata 23

10 Cap. VI Control administrativ 25

11 119
Cap. VII Descrierea atributiilor si a responsabilitatilor

12 Cap. VIII Anexe 145


13 Cap. IX Lista abrevierilor 229
14 Cuprins 230