Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea 1 Decembrie 1918

Sisteme Informationale Cadastrale si Management Imobiliar


Anul 1
Proiect
Cadastrul imobiliar
Cadastru general
Profesor Student
Lect. univ. dr. ing. Andreea Ramona Begov-Ungur BUGAR CAL!

"#$%
&!C'PU(URL' ) '*+LU,A CA-AS(RULU P' ('R(+RUL
R+./!'
Pe teritoriul Rom0niei1 cadastrul1 2m3reun4 cu c4r5ile funciare1 datea64 din anul $789
2n (ransilvania1 Banat :i nordul Bucovinei1 c0nd aceste teritorii se aflau sub ;urisdic5ie austro-
ungar4 :i1 ca atare1 cadastrul introdus 2n aceste 3rovincii a fost du34 sistemul a3licat 2n
Austria.
&n .untenia :i .oldova1 sub im3ulsul reglement4rilor cu caracter constitu5ional din
Regulamentele +rganice1 3rimele 2ncerc4ri de cadastru general datea64 din anul$<%$ 2n
.untenia :i $<%" 2n .oldova1 c0nd au fost emise urm4toarele legi=
a> 2n .untenia1 2n $<%$1 sub domnia lui Ale?andru -imitrie G@ica A BProiectul
ating4tor de m4sur4tori cadastrale 2n tot cu3rinsul 3rici3atuluiC
b> 2n .oldova1 2n $<%"1 sub domnia lui .i@ai Grigore Sturd6a A BProiectul ating4tor
de 3ravile ob:te:ti :i @ot4rnicii.
G@eorg@e Asac@i1 2n .untenia :i G@eorg@e La64r1 2n .oldova1 au avut ini5iativa
deosebit de im3ortant4 3entru acele tim3uri1 de a 2nfiin5a la $<$% la a:i :i la $<$< la
Bucure:ti 3rimele :coli de inginerie care au 3reg4tit 3rimii s3eciali:ti 2n to3ografie :i cadastru
din Rom0nia1 numi5i ingineri @otarnici1 :i care au contribuit 2n mod @ot4r0tor la introducerea
unor sisteme de organi6are :i metode de lucru asem4n4toare cu cele v46ute de ei 2n 54rile din
A3us1 unde :i-au f4cut studiile.
&n aceast4 3erioad4 o contribu5ie deosebit4 a avut-o nstitutul geografic al armatei
rom0ne1 care 3e l0ng4 construirea re5elelor geode6ice de ordin su3erior :i al @4r5ilor destinate
nevoilor de a34rare a e?ecutat un volum im3ortant de m4sur4tori to3ocadastrale.
-irec5ia cadastrului :i nstitutul geografic al armatei au ado3tat 2n $8%# sistemul de
3roiec5ie cartografic4 Bonne.
&n tim3ul celui de-al doilea r46boi mondial lucr4rile au fost sistate din li3s4 de
fonduri. &n intervalul $899 - $8DD se 2nregistrea64 o stagnare 2n activitatea de cadastru din
cau6a regimului comunist.
&n $8D< a luat fiin54 Centrul de fotogrammetrie subordonat -irec5iei generale
geoto3ografice :i organi64rii teritoriului agricol 2n cadrul .inisterului Agriculturii :i
Silviculturii.
&n eta3a care a urmat du34 $88$1 tot 3ersonalul unit45ilor de cadastru a fost im3licat 2n
a3licarea legii $<E$88$ :i 2n consecin54 a urmat o reducere substan5ial4 a lucr4rilor de
cadastru funciar1 iar 2n ma;oritatea ;ude5elor c@iar sistarea acestor lucr4ri.'ta3a 2n care se reia
cadastrul general1 concomitent cu reluarea c4r5ilor funciare1 este eta3a care debutea64 cu
a3ari5ia legii cadastrului general :i 3ublicit45ii imobiliare FLegea nr. 7E$88G>1 2n care=
se creea64 3osibilitatea 3unerii 2n 3ractic4 a celor mai noi conce35ii de reali6are a
unui cadastru general modernC
se reali6ea64 o desf4:urare coordonat4 :i corelat4 unitar1 at0t a activit45ii de cadastru
general1 c0t :i a activit45ii de geode6ie :i cartografieC
cadrul organi6atoric :i de subordonare al unit45ilor de cadastru general vor asigura o
coordonare :i e?ecu5ie a lucr4rilor de c4tre 3ersonalul te@nic de s3ecialitate1 cre0ndu-
se 3osibilitatea evit4rii imi?tiunilor.
'volu5ia activit45ii de cadastru 2n Rom0nia a cunoscut urm4toarele eta3e=
eta3a 2nce3uturilor introducerii cadastrului general F$789 A 2n (ransilvania1 Banat :i
BucovinaC $<%$ A 2n .untenia :i $<%" A 2n .oldova>C
eta3a $8$8 A $8%%1 care a debutat cu 2nfiin5area -irec5iei Cadastrului :i intensificarea
lucr4rilor de cadastru1 2n .oldova :i .untenia1 du34 3rimul r46boi mondial1 c0t :i
intensificarea reformei agrare :i 2nc@eiat4 odat4 cu a3ari5ia 3rimei legi1 care a
reglementat e?ecutarea unitar4 a cadastrului general :i c4r5ilor funciare FLegea nr.
"%E$8%%>C
eta3a $8%% A $8DD1 care a debutat cu 2nce3erea unui cadastru modern1 dar ale c4rui
lucr4ri au fost 2ntreru3te 2n tim3ul celui de-al doilea r46boi mondial :i1 2n continuare1
de manifestarea unor conce35ii refractare de c4tre regimul contem3oran 3erioadei1 fa54
de aceast4 activitateC
eta3a $8DD A $8<81 2n care au fost folosite diferite forme de eviden54 a terenurilor1
orientate cu 3rioritate s3re 3atrimoniul agriculturii colectivi6ate :i de statC
eta3a $88# A $88D1 2n care 2ntregul efectiv al unit45ilor de cadastru funciar a fost
mobili6at 2n lucr4rile de a3licare a Legii fondului funciar nr. $<E$88$ :i1 2n care1 din
cau6a absen5ei legii cadastrului general :i 3ublicit45ii imobiliare1 lucr4rile de cadastru
2n sistemul vec@i au fost diminuate sau 2ntreru3te 2n ma;oritatea ;ude5elorC
eta3a 2nce30nd cu anul $88G1 a noului cadastru general :i 3ublicit45ii imobiliare care a
creat cadrul 3entru organi6area :ie?ecutarea unui cadastru general modern1 la nivelul
cerin5elor societ45ilor democratice avansate.
'ta3a de 2nce3ut a cadastrului 2n 3rovinciile rom0ne:ti
Activit45ile de cadastru 2m3reun4 cu c4r5ile funciare au debutat 2n $789 3e o 3arte a
teritoriului Rom0niei du34 sistemul folosit 2n fostul im3eriu Austro-Ungar.
Pe teritoriul .oldovei :i .unteniei 3rimele 2nce3uturi au fost f4cute sub im3ulsul
3rimelor reglement4ri cu caracter constitu5ional din Regulamentul organic=
2n .untenia= BProiectul ating4tor de m4sur4tori cadastrale 2n tot cu3rinsul
3rin5i3atuluiC
2n .oldova= BProiectul ating4tor de 3ravilele ob:te:ti :i @ot4rnicii.
'ta3a de du34 3rimul r46boi mondial F$8$8 A $8%%>
&n 3erioada $8$8 A $8%%1 activitatea de cadastru s-a limitat la m4surarea mo:iilor :i
3arcelarea lor 3entru 2m3ro3riet4ririle care au fost f4cute du34 3rimul r46boi mondial.
&n aceast4 3erioad4 o contribu5ie deosebit4 a avut-o nstitutul Geografic al rmatei
Rom0ne1 care1 3e l0ng4 construirea re5elelor geode6ice de ordin su3erior :i a @4r5ilor estinate
nevoilor de a34rare1 a e?ecutat un volum im3ortant de m4sur4tori to3o-Cadastrale.
-irec5ia Cadastrului :i nstitutul Geografic al Armatei au ado3tat 2n $8%# sistemul de
3roiec5ie cartografic4 stereografic4 2n locul 3roiec5iei cartografice Bonne.
'ta3a 2nce3erii cadastrului funciar modern :i unific4rii c4r5ilor funciare F$8%% A $8DD>
Un moment de referin54 3entru activitatea de cadastru :i 3ublicitate imobiliar41 2n
3erioada interbelic41 l-a constituit legiferarea organi64rii unui cadastru general :i a unei
3ublicit45i imobiliare moderne FLegea nr."%E$8%%>. Prin aceasta se a;unge la reglementarea
modalit45ii de organi6are :i reali6are a lucr4rilor de cadastru general1 3ornindu-se de la
re5elele geode6ice unitare :i a unor 3lanuri :i registre cadastrale unitare 3e 2ntreg teritoriul
Rom0niei.
&n tim3ul celui de-al doilea r46boi mondial lucr4rile au fost sistate din li3s4 de
fonduri.
&n intervalul $899 A $8DD se 2nregistrea64 o stagnare 2n activitatea de cadastru din
cau6a regimului comunist1 care manifesta un interes foarte sc46ut fa54 de acest im3ortant
domeniu1 cu im3lica5ii ma;ore 2n economic :i social.
'ta3a sistemelor de eviden54 funciar4 :i de cadastru funciar
&n anul $8DD se legiferea64 organi6area :i e?ecutarea Beviden5ei funciare cu sco3ul
3rinci3al de a servi la comasarea terenurilor agricole 2n ac5iunea de colectivi6are a agriculturii
F-ecretul nr. "<#E$8DD :i Hot4r0rea de Guvern nr. $"9#E$8DD>. Planurile to3ografice au fost
e?ecutate 3rin metode fotogrammetrice :i 2n mai mic4 m4sur4 3rin metode to3ografice
clasice.&n $8D< a luat fiin54 Centrul de Iotogrammetrie subordonat -irec5iei Generale
Geoto3ografice :i +rgani64rii (eritoriului Agricol 2n cadrul .inisterului Agriculturii :i
Silviculturii.
Un moment de referin541 im3ortant nu numai 3entru activitatea de cadastru funciar l-a
constituit a3ari5ia reglement4rilor date de -ecretul nr. %#DE$87"1 3rivind activitatea
geode6ic41 to3o-fotogrammetric4 :i cartografic41 3recum :i folosirea datelor :i documentelor
re6ultate din aceast4 activitate.
'ta3a de stagnare a lucr4rilor de cadastru
&n eta3a care a urmat du34 $88$ tot 3ersonalul unit45ilor de cadastru a fost im3licat 2n
a3licarea Legii nr. $<E$88$ :i1 2n consecin541 a urmat o reducere substan5ial4 a lucr4rilor de
cadastru funciar1 iar 2n ma;oritatea ;ude5elor c@iar sistarea acestor lucr4ri.
+rdinea de 2nc@eiere a a3lic4rii Legii nr. $<E$88$1 2n care s-au clasat teritoriile
comunale1 a coincis1 2n general1 cu e?isten5a :i gradul de actuali6are a cadastrului funciar
3entru intravilan :i su3rafe5e de e?travilan1 care au format 3atrimoniile fostelor coo3erative
agricole de 3roduc5ie :i ale asocia5iilor agricole.
'ta3a relu4rii cadastrului general :i a c4r5ilor funciare
'ta3a debutea64 cu a3ari5ia Legii cadastrului general :i 3ublicit45ii imobiliare=
se creea64 3osibilitatea 3unerii 2n 3ractic4 a celor mai noi conce35ii de reali6are a unui
cadastru general modernC
se reali6ea64 o desf4:urare coordonat4 :i corelat4 unitar1 at0t a activit45ii de cadastru
general1 c0t :i a activit45ii de geode6ie :i cartografieC
cadrul organi6atoric :i de subordonare al unit45ilor de cadastru general vor asigura o
coordonare :i e?ecu5ie a lucr4rilor de c4tre 3ersonal te@nic de s3ecialitate1 cre0ndu-se
3osibilitatea evit4rii imi?tiunilor.
'?ercitarea 3ro3riet45ii asu3ra bunurilor imobile1 34m0ntul :i cl4dirile1 care constituie
su3orturi esen5iale ale vie5ii1 a condus de-a lungul tim3ului la necesit45ile de m4surare a
34m0ntului :i de 2nregistrare :i eviden54 a 3ro3riet45ii1 3rin care s4 fie conservat :i garantat
dre3tul de 3ro3rietate individual asu3ra bunurilor 3ro3rii 2m3otriva abu6urilor oricui asu3ra
oric4rei 3ro3riet45i.
-e asemenea1 statele1 oricare1 oriunde :i oric0nd ar fi e?istat ele1 :i-au fundamentat
sus5inerea institu5iilor 3e ta?ele :i im3o6itele 3erce3ute de la 3ro3rietarii de bunuri imobile1
2ntre care cel mai im3ortant bun este cel funciar1 adic4 34m0ntul. Astfel1 statul este interesat
s4 de5in4 o eviden54 corect4 :i e?act4 asu3ra bunurilor imobile -terenuri :i construc5ii - at0t
din 3unctul de vedere al 2ntinderii :i al calit45ii acestora1 c0t :i al identit45ii 3ro3rietarilor de
dre3t asu3ra acestor imobile1 3entru ca1 3rin sistemul de legi sau acte normative1 s4
dimensione6e corect :i s4 direc5ione6e e?act ta?ele :i im3o6itele strict necesare sub6isten5ei
bugetare a institu5iilor statale. Re6ult4 astfel1 at0t din 3artea statului1 c0t :i din 3artea
cet45eanului contribuabil1 interesul comun 3entru crearea unui sistem de 2nregistrare :i
eviden54 a bunurilor imobile1 3rin care s4 fie instituite ra3orturi corecte 2ntre cele dou4 34r5i
interesate.
-atele te@nice1 economice :i ;uridice necesare acestui sistem de eviden54 sunt ob5inute
3rin ac5iunea corelativ4 a disci3linelor= m4sur4torile terestre1 3edologia1 evaluarea economic4
:i dre3tul civil1 a c4ror a3licare se 2nt0lne:te 2n disci3lina numit4 cadastru. -efini5ia
cadastrului general dat4 de 3rima formulare a Legii cadastrului :i 3ublicit45ii imobiliare nr.
7E$88G1 era urm4toarea= cadastrul general este sistemul unitar :i obligatoriu de eviden54
te@nic41 economic4 :i ;uridic4 3rin care se reali6ea64 identificarea1 2nregistrarea1 descrierea 3e
@4r5i to3ografice :i 3lanuri cadastrale a tuturor terenurilor1 3recum :i a celorlalte bunuri
imobile de 3e 2ntreg teritoriul 54rii1 indiferent de destina5ia lor :i de 3ro3rietarC
'ntit45ile de ba64 ale acestui sistem sunt= 3arcela1 construc5ia :i 3ro3rietarul.
Prin modificarea acestei legi1 3rodus4 3rin Legea nr. "97E"##D1 (itlul J1 avem o
nou4 defini5ie a cadastrului general1 astfel= cadastrul general este sistemul unitar :i obligatoriu
de eviden54 te@nic41 economic4 :i ;uridic4 a tuturor imobilelor de 3e 2ntreg teritoriul 54riiC
Prin imobil se 2n5elege una sau mai multe 3arcele al4turate1 cu sau f4r4 construc5i1
a3ar5in0nd aceluia:i 3ro3rietarC
Prin 3arcel4 se 2n5elege su3rafa5a de teren cu aceea:i categorie de folosin54C
Sistemul de eviden54 al cadastrului general are ca finalitate 2nscrierea 2n registrul de
3ublicitate imobilar4.
+biectul cadastrului general 2l constituie fondul funciar al 2ntregii 54ri.
-efini5ia fondului funciar a3are 2n Legea fondului funciar nr. $<E$88$1 astfel=
Bterenurile de orice fel1 indiferent de destina5ie1 de titlul 3e ba6a c4ruia sunt de5inute sau de
domeniul 3ublic sau 3rivat din care fac 3arte1 constituie fondul funciar al Rom0niei
nventarierea terenurilor se reali6ea64 at0t 3rin re3re6entarea grafic4 3e 3lanuri la
sc4ri convenabile a elementelor care se eviden5ia64 2n cadastru1 c0t :i analitic 3rin fi:e :i
registre de eviden54 te@nic41 economic4 :i ;uridic4 2n care se 2nregistrea64 date des3re situa5ia
terenurilor :i construc5iilor inventariate.
-+.'! ) AC(*(K, CAR' PAR(CPK LA
R'ALLAR'A CA-AS(RULU
Se disting trei gru3e de activit45i care 3artici34 la reali6area cadastrului general :i care
2i confer4 acestuia caracterul de domeniu interdisci3linar=
a> domenii de ba64 sau de s3ri;in= geode6ia1 to3ografia1 fotogrammetria :i cartografia.
b> domenii de colaborare :i de com3letare= informatica1 dre3tul civil1 3edologia :i
cuno:tin5e economice 3rivind evaluarea :i im3o6itarea terenurilor :i a construc5iilor.
c> domenii au?iliare sau a;ut4toare= amena;area teritoriului1 urbanismul1 2mbun4t45irile
funciare1 organi6area teritoriului agricol1 amena;area 34durilor :i 3rotec5ia mediului.
-omeniile de ba64 asigur4 2n toate eta3ele de lucru ale cadastrului general datele :i
documenta5iile de 3lecare :i de s3ri;in 3e 3arcurs1 :i anume=
geode6ia asigur4 reali6area re5elelor de s3ri;in 3entru 2ntocmirea :i actuali6area
3lanurilor cadastrale1 3arcel4ri1 comas4ri1 rectific4ri de @otare etc.
to3ografia :i fotogrammetria asigur4 reali6area 3lanurilor to3ografice noi1 care du34
ec@i3area cu datele s3ecifice cadastrului devin 3lanuri cadastrale1 3recum :i
actuali6area 3lanurilor cadastrale vec@i 3e ba6a fotogrammetriei aeriene analogice1
analitice sau digitale1 ori a ridic4rilor to3ografice clasiceC
cartografia asigur4 cartoeditarea :i cartore3roducerea 3lanurilor cadastrale du34
terminarea lucr4rilor de introducerea cadastrului general sau du34 actuali6area
acestora 2n urma aducerii la 6i a cadastrului.
-omeniile de colaborare :i de com3letare 3artici34 :i re6olv4 34r5i ale cadastrului :i
anume=
informatica asigur4 re6olvarea volumului mare de calcule 2n 3rocesul de
3relucrare a datelor 3rimare de m4sur4tori1 3recum :i 2ntocmirea automat4 a 3lanurilor
:i registrelor cadastrale 2n sistem informati6at1 crearea sistemelor informa5ionale ale
cadastruluiC
legisla5ia de dre3t civil funciar imobiliar asigur4 re6olvarea 34r5ii ;uridice a
cadastrului general :i 2n 3rimul r0nd a 3roblemelor sistemului de 3ublicitate
imobiliar4 al c4r5ilor funciareC
3edologia 3artici34 la 3artea economic4 a cadastrului general 3rin bonitarea
terenurilor agricole1 2n sco3ul stabilirii obiective a obliga5iilor fiscaleC
cuno:tin5ele economice 3rivind evaluarea :i im3o6itarea terenurilor :i a construc5iilor
asigur4 cuno:tin5ele necesare unei corecte evalu4ri a bunurilor imobile s3ecifice
cadastrului - terenuri :i construc5ii - 3e care se va 2ntemeia ;usta im3o6itare a statului
asu3ra 3ro3riet45ii imobiliare.
-omeniile a;ut4toare - au?iliare sunt cele cu care cadastrul general intr4 2n leg4tur4 3entru
re6olvarea unor eta3e 2n lucr4rile cadastrale s3ecifice :i c4rora la r0ndul s4u cadastrul le 3une
la dis3o6i5ie informa5iile cadastrale=
amena;area teritoriului :i urbanismul 3un la dis3o6i5ie date des3re delimitarea
teritoriilor administrative :i ale intravilanelor localit45ilorC
organi6area teritoriului agricol furni6ea64 date des3re comasarea terenurilor sau
sc@imb4ri ale su3rafe5elor de teren 2n alte categorii de folosin54C
amena;area :i gos3od4rirea 34durilor furni6ea64 informa5ii des3re limitele
amena;amentelor silvice :i des3re sc@imb4rile cu caracter cadastral dintre eta3ele
amena;amentelor silviceC
administra5ia local4 Fcomunal41 or4:eneasc41 munici3al4 :i ;ude5ean4> ofer4 date :i
documenta5ii 3rivind vec@ile delimit4ri ale @otarelor adminstrative :i ale intravilanelor
localit45ilor1 3recum :i alte documenta5ii care 3ot servi 3entru stingerea unor litigii de
vecin4tate1 de 3ro3rietate sau de 3atrimoniu al domeniului 3ublic sau 3rivatC
3rotec5ia mediului furni6ea64 informa5ii1 asisten54 te@nic4 :i avi6area 2n 3robleme de
delimitare a terenurilor afectate de factori de 3oluare.
IU!C, ) CA('G+R AL' CA-AS(RULU
CA('G+R AL' CA-AS(RULU
Cadastrul general
Cadastrul general inventaria64 2ntregul teritoriu al 54rii indiferent de categoria de
folosin54 aterenurilor :i de 3ro3rietarii acestora. Cadastrul general se organi6ea64 la nivelul
fiec4rui teritoriu administrativ comunal1 or4:enesc1 munici3al1 ;ude5ean :i la nivelul 2ntregii
54ri. (eritoriul administrativ cu3rinde at0t e?travilanul1 c0t :i intravilanele localitM5ilor
com3onente ale comunei1 ora:ului sau munici3iului.
Cadastrul general cu3rinde descrierea tuturor 3ro3riet45ilor Fimobilelor A terenuri cu
sau f4r4 construc5ii> c0t :i re3re6entarea lor 3e 3lanurile cadastrale. Iiecare 3arcel4 de teren
are o singur4 categorie de folosin54 :i acela:i 3ro3rietar. .ai multe 3arcele al4turate care
a3ar5in aceluia:i 3ro3rietar formea64 imobilul1 2n sens cadastral. Potrivit 3rimei defini5ii date
la art. $ din Legea cadastrului :i 3ublicit45ii imobiliare nr.7E$88G Ncadastrul general este
sistemul unitar :i obligatoriu de eviden54 te@nic41 economic4 :i ;uridic4 3rin care se reali6ea64
identificarea1 2nregistrarea1 descrierea 3e @4r5i to3ografice :i 3lanuri cadastrale a tuturor
terenurilor1 3recum :i a celorlalte bunuri imobiliare de 3e intreg teritoriul 54rii indiferent de
destina5ia lor :i de 3ro3rietarC entit45ile acestui sistem sunt = 3arcela1 construc5ia :i
3ro3rietarul.AceastM defin5ie face clare urm4toarele as3ecte =
cadastrul general este un sistem ca structur4 organi6atoric4 :i este unitar ca latur4 a
unit45ii de organi6are institu5ional41 normative :i metodologie 3entru toate locurile din
Rom0nia.
cadastrul general este obligatoriu1 de unde re6ult4 c4 a3licarea lui nu se face aleatoriu1
2n func5ie de o35iunea 3o6itiv4 sau negativ4 a cuiva. A3licarea cadastrului general este
obligatorie1 3rin dis3o6i5ia im3erativ4 a legii1 3entru orice destina5ie a terenului :i
indiferent de 3ro3rietarul sau de5in4torul acestuia.
Sco3ul cadastrului general este s4 5inM eviden5a tuturor terenurilor :i a construc5iilor de 3e
2ntreg teritoriul 54rii1 indiferent de destina5ie :i de 3ro3rietar.
Cadastre de s3ecialitate
Cadastrul general inventaria64 toate terenurile :i celelalte bunuri de 3e 2ntreg teritoriul
5Mrii1 indiferent de categoria de folosin54 :i de destina5ia lor= terenuri agricole1 terenuri cu
vegeta5ie forestierM1 terenuri ocu3ate de a3e1 terenuri ocu3ate cu construc5iile a:e6Mrilor
umane1 industriale etc.1 terenuri folosite 3entru destina5ii s3eciale F2n sco3ul a34r4rii statului1
trans3orturi1 re6erva5ii naturale1 culturale1 istorice1 ar@eologice etc.>.
-atele cadastrului general au un caracter general1 2n sensul c4 se re6um4 la 2ntinderea1
categoria de folosin54 :i 3ro3rietarul imobilului. &n func5ie de interesele s3ecifice1 3ot fi
organi6ate cadastre de s3ecialitate sau sisteme informa5ionale cadastrale s3ecifice domeniilor
de activitate care s4 a3rofunde6e din 3unctul de vedere al s3ecialit45ii res3ective informa5iile
la nivelul unor date de detaliu necesare 3entrugestiune1 e?3loatare :i 2ntre5inere 2n anumite
domenii1 3ut0nd fi 2ntocmite cadastre de s3ecialitate 2n domenii diferite1 cum ar fi= agricol1
forestier1 a3e1 imobiliar1 edilitar1 industrial1 minier1 drumuri1 c4i ferate1 3orturi maritime sau
fluviale1 aero3orturi1 situri ar@eologice1 istorice1 monumente ale naturii1 a34rarea na5ional4
etc.
IU!C,L' CA-AS(RULU G'!'RAL
Iunc5iile cadastrului general sunt=
func5ia te@nic41 o func5ie cantitativ4 2n care imobilele - terenuri :i construc5ii -sunt
definite 3rin am3lasare1 form41 dimensiuni :i su3rafa54C
func5ia economic41 o func5ie calitativ4 a cadastrului1 3rin care terenurile :i
construc5iile sunt a3reciate calitativ du34 3oten5ialul economic1 stabilindu-se valorile
economice cadastrale 3e care aceste bunuri le 3ot 3roduce :i 3e ba6a c4rora s4 se
stabileasc4 valorile ta?elor :i im3o6itelor datorate de 3ro3rietari c4tre stat1 3otrivit
legisla5iei fiscale 2n vigoare la o anumit4 dat4C
func5ia ;uridicM1 3rin care este identificat 3ro3rietarul :i titlul de dre3t de 3ro3rietate1
folosin54 sau administrare asu3ra terenurilor :i a construc5iilor.
Iunc5ia te@nic4 a cadastrului
&n cadrul func5iei sale te@nice1 cadastrul se refer4 la 3robleme cantitative1 res3ectiv la
situarea F3o6i5ie1 am3lasament>1 configura5ia Fform4 :i dimensiuni> :i su3rafe5ele terenurilor
:i ale construc5iilor.
Cunoa:terea acestor date se reali6ea64 3rin o3era5iuni geode6ice1 to3ografice1
fotogrammetrice :i cartografice care1 3rin metode s3ecifice1 stabilesc cu 3reci6ie matematic4
am3lasamentul1 forma1 3o6i5ia1 dimensiunile :i 2ntinderea 3arcelelor de teren.
Re6ultatele cadastrului sunt 3lanul cadastral :i registrele cadastrale.
Re5eaua geode6ic4 de ba64
Ridic4rile to3ografice 2n vederea 2ntocmirii 3lanurilor to3o-cadastrale la sc4rile
$=$#.###1 $=D.###1 $=".###1 $=$.### sau $=D## se s3ri;in4 3e urm4toarele elemente ale re5elei
geode6ice na5ionale=
- 3unctele re5elei geode6ice de ordinul - *C
- 3unctele de triangula5ie de 2ndesireC
- re3ere a6imutaleC
- re3ere :i m4rci de nivelment de ordinul - *C
- re3ere :i m4rci de nivelment folosite 2n nivelmentul 3entru sco3 te@nic.
Con5inutul 3lanurilor to3ografice
Planul cadastral este un derivat din 3lanul to3ografic de ba64 av0nd acelea:i sc4ri
u6uale :i con5ine elementele 3lanimetriei :i este ec@i3at cu atributele s3ecifice cadastrului=
- 3unctele re5elei geode6ice :i astronomiceC
- localit45ile :i construc5iile i6olate de orice natur4C
- re5elele de comunica5ii :i construc5iile ane?e ale acestoraC
- @idrografia1 construc5iile @idrote@nice :i 3orturileC
- limitele de frontiere :i @otarele administrative teritorialeC
- categoriile de folosin54 a terenurilorC
- numerotarea cadastral4 a 3arcelelor de terenC
- detalii 3lanimetrice care servesc ca re3ere 3entru orientare.
Iunc5ia economic4 a cadastrului
Cadastrul trebuie s4 eviden5ie6e valoarea economic4 cadastral4 a bunurilor imobile.
*aloarea economic4 a terenurilor :i construc5iilor se stabile:te 3rin metode s3ecifice1 3rin
a3recierea lor economic41 care 3une 2n eviden54 diferen5ierea ca3acit45ii de a 3roduce venit
economic a terenurilor sau construc5iilor1 ar4t0nd de c0te ori un teren este mai bun dec0t altul
2n func5ie de fertilitatea solului1 3o6i5ia 2n teritoriul administrativ1 accesul la drumuri de
diverse categorii1 3o6i5ia fa54 de localitate1 de centrul gos3od4resc :i de centrele de
a3rovi6ionare :i de desfacere a 3roduselor etc.
Iertilitatea solurilor se determin4 3rin bonitarea terenurilor1 care se reali6ea6M 3rin
lucr4ri de cartare 3edologic41 un com3le? de lucr4ri de teren1 de laborator :i de birou 3rin
care se reali6ea64 documenta5ii te@nice agro-3edologice care stabilesc clasele de fertilitate ale
terenurile agricole :i forestiere.
Iunc5ia ;uridic4 a cadastrului general
&n cadrul lucr4rilor de cadastru general este necesar s4 se identifice 3ro3rietarii
unurilor imobile inventariate. !u 2ntotdeauna 2nregistrarea 3ro3rietarului este sim3l41
e?ist0nd 3robleme ;uridice care sunt necesare de clarificat1 care sunt numai de stricta
com3eten54 a notarilor 3ublici1 a instan5elor ;udiciare sau a birourilor de carte funciar4.
Dreptul de proprietate este definit de Codul civil1 dar :i de alte legi ulterioare1 3rintre
care :i Legea fondului funciar nr. $<E$88$1 Legea $E"###1 al c4ror s3irit este ins3irat tot din
Codul civil.
Legea Cadastrului :i Publicit45ii mobiliare nr. 7E$88G define:te eviden5a cadastral4
;uridic4 astfel=
Publicitatea imobiliar ntemeiat pe sistemul de eviden al cadastrului general are ca
obiect nscrierea n cartea funciar a actelor i faptelor juridice referitoare la imobilele din
aceeai localitate.
Crile funciare re3re6int4 un sistem de publicitate real1 2ntruc0t se ba6ea64 3e
identitatea to3ografic4 a bunurilor funciare 2n 3lanuri cadastrale :i1 de asemenea1 re3re6int4
un sistem de publicitate complet1 2ntruc0t reali6ea64 3ublicitatea intregral4 a transmisiunilor
imobiliare1 3rin 2nregistr4ri succesive1 cronologice ale transmiterii legale a dre3tului de
3ro3rietate imobiliar4.
C4r5ile funciare 2ntocmite :i numerotate 3e teritoriul administrativ al fiec4rei comune
Flocalit45i> alc4tuiesc 2m3reun4 registrul cadastral de publicitate imobiliar al acestui
teritoriu1 ce se 5ine de biroul de carte funciarM1 organi6at1 3otrivit reglement4rii legale din anul
"##91 3e l0ng4 +ficiul de Cadastru :i Publicitate mobilar4 al ;ude5ului.
&n 3rinci3iu1 func5ia ;uridic4 a c4r5ilor funciare este aceea c4 face o3o6abile tuturor
ter5ilor1 inclusiv statului1 drepturile reale imobiliare care se transmit se modific se sting
sau se radia! prin sistemul publicitii imobiliare adic al intabulrii n cartea funciar.
&n 3re6ent legea care reglementea64 3ublicitatea imobiliar4 este "egea Cadastrului i
Publicitii #mobiliare nr. $%&''(1 iar 2naintea acesteia1 fiind 2nc4 2n vigoare 30n4 la
introducerea cadastrului general 2n fiecare teritoriu administrativ1 Decretul)"ege nr.
&&*%&'+, pentru unificarea dispo!iiilor privitoare la crile funciare.
Cadastrul general o3erea64 cu bunurile imobile 3rin natura lor.
I+!-UL IU!CAR ) CA('G+R -' ('R'!UR
+biectul cadastrului general 2l constituie fondul funciar al 2ntregii 54ri1 organi6at 3e
unit45i teritorial-administrative comunale1 or4:ene:ti1 munici3ale1 ;ude5ene :i na5ional1 2n
limitele teritoriului de stat1 indiferent de categoria de folosin541 de destina5ia terenului :i de
3ro3rietarul acestuia.
(erenurile1 2n totalitatea lor1 3ot fi clasificate du34 mai multe criterii. -in 3unct de
vedere al cadastrului general interesea64 dou4 clasific4ri=
du34 categoria de folosin54C
du34 destina5ia economic4.
&n cadastrul de s3ecialitate agricol interesea64 :i clasificarea terenurilor du34
caracteristici te@nice.
CLASICAR'A ('R'!URL+R P' CA('G+R -' I+L+S!,K
Categoria de folosin54 a terenului1 natural4 sau artificial4 Fdeterminat4 de ac5iunea
omului>1 individuali6at4 3rintr-un cod1 este unul dintre atributele 3arcelei. 'viden5ierea la
3artea te@nic4 a cadastrului general a categoriei de folosin54 al4turi de celelalte atribute este
necesar4 at0t 3entru 2ntocmirea c4r5ii funciare1 c0t :i 3entru stabilirea sarcinilor fiscale care
grevea64 imobilele.
Categoria de folosin5a este 3rinci3ala unitate de clasificare a folosin5elor1 av0nd ca
unitate inferioar4 subcategoria de folosin541 iar ca unitate su3erioar4 gru3a de folosin5e. &n
cadastrul general nu se 2nregistrea64 subcategorii de folosin54.&n cadastrul general e?ist4 dou4
gru3e de folosin5e1 fiecare cu c0te cinci categorii de folosin5e1 astfel=
a> Gru3a folosin5elor agricole cu categoriile de folosin54= arabil1 34:uni1 f0ne5e1 vii :i
live6i.
b> Gru3a folosin5elor neagricole cu categoriile de folosin54= 34duri :i alte terenuri cu
vegeta5ie forestier41 terenuri cu a3e :i a3e cu stuf1 drumuri :i c4i ferate1 terenuri cu
construc5ii cur5i :i alte folosin5e1 terenuri ne3roductive.
PARC'LAR'A ) -'(A)AR'A ('R'!URL+R
PR+BL'.' G'!'RAL'
&n cadastru sunt frecvente situa5iile c0nd asu3ra unui teren intervin o3era5iuni de
3arcelare sau deta:are1 care sunt o3era5iuni 3rin care un teren1 care anterior constituia o
entitate de sine st4t4toare A un imobil sau o 3arcel4 de teren 3ro3rietatea determinat4 a unei
3ersoane1 urmea64 s4 fie im3ar5it4 2n dou4 sau mai multe terenuri1 fie 2n vederea sc@imb4rii
categoriei de folosin54 a terenului1 fie 2n vederea 2nstr4in4rii dre3tului de 3ro3rietate asu3ra
unei 3or5iuni din terenul ini5ial.
Care sunt condi5iile care trebuie s4 fie inde3linite 2n ca6ul unei 3arcel4ri sau deta:4ri O
&ntotdeauna o deta:are trebuie s4 2nde3lineasc4 dou4 condi5ii ini5iale=
condi5ia de su3rafa54C
condi5ia de direc5ie a liniei de deta:are.
Pentru e?ecutarea :i a3licarea lucr4rilor de 3arcelare sau deta:are a terenurilor este
necesar s4 fie studiate 2n 3realabil 3lanurile cadastrale e?istente1 3recum :i s4 fie efectuate
m4sur4tori to3ografice de determinare sau de verificare a limitelor imobilului ce urmea64 a fi
3arcelat sau deta:at. Pe ba6a acestui studiu se 2ntocme:te 3roiectul de3arcelare :i se
calculea64 elementele care a3oi vor fi a3licate 3e teren Fcoordonate 3lanimetrice rectangulare
?1 P sau coordonate 3olare A distan5e d1 orient4ri Q1 sau ung@iuri R>.
Parcelarea sau deta:area terenurilor se efectuea64 3e 3lanul cadastral :i1 2n ra3ort de
datele de care se dis3une :i de 3reci6ia cerut4 3entru deta:are1 se a3lic4 fie un 3rocedeu
grafic1 fie 3rocedeul numeric.Procedeele grafice de 3arcelare sunt a3licabile 2n condi5ii
deosebite1 :i anume =
e?ist4 3lanuri cadastrale la sc4ri mari F$=D##1 $=$###1 $="###>1 care ofer4 3osibilitatea
unor determin4ri cu 3reci6ie bun4C
terenurile ce se deta:ea64 au forme geometri6ate1 relativ sim3le.
Procedeele grafice sunt mai e?3editive 2n ra3ort cu 3rocedeele numerice1 dar mai
3u5in 3recise dec0t 3rocedeele numerice. Preci6ia deta:4rilor 3rin 3rocedee grafice este
determinat4 de scara 3lanului cadastral :i de acurate5ea lucr4rilor grafice efectuate de
o3erator.
Procedeele grafice folosesc 3rinci3ii ale geometriei 3lane. Solu5iile sunt diferite 2n
func5ie de cerin5a ca deta:area terenurilor s4 se fac4 3rintr-o linie care1 fie s4 treac4 3rintr-un
3unct obligat1 fie s4 fie 3aralel4 cu o direc5ie dat4.
ntruc0t 2n eta3a actual4 e?ist4 te@nic4 de scanare a 3lanurilor cadastrale1 a 3lanurilor
cadastrale :i de vectori6are a 3lanurilor raster1 deta:4rile terenurilor 3rin 3rocedee grafice
sunt de3a:ite 3entru a mai 3re6enta interes a3licativ.
PR+C'-'' !U.'RC'
&n acest ca6 este necesar s4 fie cunoscute coordonatele 3lanimetrice ?1 P ale 3unctelor
de fr0ngere a aliniamentelor conturului ce define:te terenul ce urmea64 a fi 3arcelat. Planul
cadastral c@iar 3oate li3si1 2ntruc0t este suficient s0 fie 2ntocmit4 o sc@i54 a terenului 3rintr-o
e3re6entare grafic4 a3ro?imativ4 a coordonatelor 3unctelor ce definesc terenul..
Linia de 3arcelare sau deta:are a terenului va fi dat4 3rin coordonatele 3unctelor care
o definesc 2n ra3ort cu alte laturi sau 3uncte ale terenului. Coordonatele ?.P re6ultate sunt
3recise din 3unct de vedere matematic1 :i nu mai sunt influen5ate de scara :i 3reci6ia
3lanurilor cadastrale1 sau de acurate5ea :i aten5ia o3eratorului1 ca 2n ca6ul 3rocedeelor grafice.
Re6olvarea 3roblemelor de 3arcelare sau deta:are se 3une 3entru c0teva situa5ii
s3ecifice de calcule to3ografice1 cum sunt=
- 3unctul 3e segmentC
- intersec5ii de dre3teC
- dre3te 3araleleC
- dre3te 3er3endiculare.
C+!S-'RA, PR*!- SCARA1 PR'CLA ) C+!,!U(UL
PLA!URL+R CA-AS(RAL'
Planul cadastral de ba64 este un derivat din 3lanul to3ografic de ba641 care se ob5ine
3rin e?tragerea elementelor de 3lanimetrie din 3lanul to3ografic. Acest 3lan devine 3lan
cadastral numai du34 ce a fost ec@i3at cu urm4toarele date cadastrale=
numerotarea 3unctelor de @otar care delimitea64 teritoriul administrativ :i limitele
intravilanelor localit45ilorC
numerotarea cadastral4 a 3arcelelorC
consemnarea F3rin simboluri literale> a categorilor de folosin54 ale terenurilor din
cu3rinsul fiec4rei 3arceleC
cartarea construc5iilor du34 destina5ii F2n ca6ul cadastrului imobiliar>.
Planurile cadastrale de ba64 se formea64 se3arat din 3lan:ele originale 3entru 3artea de
e?travilan :i se3arat din 3lan:ele originale 3entru intravilanele teritoriului administrativ.
Pentru a se 3une 2n eviden54 numai contururile Fliniile> care 2nc@id su3rafe5ele ce fac
obiectul cadastrului Flimite de 3ro3rietate sau de categorii de folosin54 ale terenurilor>1 3e
3lanurile cadastrale1 se va evita 3e c0t 3osibil trasarea altor linii care astfel ar crea 3oligoane
fictive. -e aceea1 3e su3rafa5a destinat4 c4ilor de comunica5ii se trasea64 numai limitele de
3ro3riet45i din lungul lor1 iar semnul conven5ional care le diferen5ia64 se folose:te numai la
3lanurile cadastrale de ansamblu. Liniile de trans3ort ale energiei electrice :i telefonice
aeriene se re3re6int4 numai 3rin 3o6i5ia st0l3ilor de sus5inere1 etc. Conductele magistrale de
a341 canali6are1 ga61 3etrol1 termoficare etc. sere3re6int4 3rin linii cu semne conven5ionale
literale 2n cu3rinsul lor.
ndiferent de metodele 3rin care se reali6ea641 3lanurile cadastrale de ba64 trebuie s4 aibe
urm4torul con5inut=
a> Liniile de delimitare a teritoriului administrativ :i a localit45ilor1 3unctele de @otar :i
numerele de ordine a acestora.
b> Liniile de delimitare ale tuturor sectoarelor cadastrale Ftarlale sau cvartale>1 toate
3unctele cu numerele care le definesc :i num4rul de ordine :i denumirea ado3tat41 2n
interiorul conturului fiec4rui sector cadastral.
c> Liniile care delimitea64 fiecare cor3 de 3ro3rietate :i fiecare 3arcel4 de teren1 din
intravilan :i din e?travilan1 cu scrierea categoriei de folosin54 2n conturul fiec4rei
3arcele :i a numarului cadastral dat 3arcelei.
-elimitarea @otarelor administrative1 sectoarelor cadastrale1 a cor3urilor de 3ro3rietate si a
3arcelelor se face cu linii de #1" mm grosime. Construc5iile se trasea64 cu linii de #1% mm1
conform listei de coduri ale ba6ei de date.
Planul cadastral trebuie s4 cu3rind4 urm4toarele elemente caracteristice=
Ba6a geode6ic4
Pe 3lanul cadastral de ba64 vor fi re3re6entate urm4toarele 3uncte care re3re6int4
re5eaua geode6ic4=
3unctele de triangula5ie de ordinul -* :i cele de 2ndesire de ordinul *C
3unctele re5elei determinate 3rin m4sur4tori GPSC
re3erele a6imutaleC
3unctele re5elelor 3oligonometriceC
re3erii de nivelment de ordinul -* :i re3erii de nivelment de ordinul *C
3unctele bornate ale re5elelor de ridicare.
Re3re6entarea acestor 3uncte 3e 3lanul cadastral se face cu semnele din Atlasul de semne
conven5ionale a3robat de A.!.C.P..
Localit45ile1 cl4dirile :i cur5ile
ClMdirile1 at0t cele din intravilan c0t :i cele i6olate din e?travilan1 se re3re6intM la
scarM 3otrivit dimensiunilor res3ective sau 3rin semne conven5ionale1 c0nd dimensiunile
acestora nu se 3ot re3re6enta la scara la care se 2ntocme:te 3lanul cadastral.
Cur5ile1 indiferent dac4 sunt 2m3Mr5ite sau nu1 se re3re6intM individual. &n ca6ul 2n care
scara 3lanului nu 3ermite re3re6entarea unor astfel de 3arcele1 atunci ele se re3re6intM 3rin
semne conven5ionale1 urmate de numMrul cadastral 3entru a face legMtura 2ntre 3lan :i
registrul cadastral.
&m3re;muirile din intravilan se re3re6intM 3rin linii sim3le ca limite de 3arcelM1 deci cu
oca6ia lucrMrilor de teren nu se culeg date cu 3rivire la materialele din care sunt reali6ate
2m3re;muirile1 ca 2n ca6ul 2ntocmirii 3lanurilor to3ografice.Str46ile se ridicM :i se re3re6intM
indiferent de lM5imea lor.
&n interiorul teritoriului localitM5ilor se re3re6intM= r0urile1 30r0urile1 canalele1 vadurile1
3odurile1 castelele de a3M1 malurile consolidate1 digurile etc.
I0nt0nile se re3re6intM numai c0nd sunt situate 2n 3ie5e sau locuri dega;ate din afara
cur5ilor1 3recum :i cele e?istente 2n e?travilan.
Bisericile :i m0nMstirile se re3re6intM la scarM 3otrivit formei lor reale. Se culeg
elementele necesare re3re6entMrii e?acte 3e 3lan a turlei dominante1 care de obicei este
determinat4 cu coordonate 2n cadrul re5elei geode6ice.
Pe 3lan se re3re6intM totodat4 turnurile clMdirilor dominante1 vi6ibile de la mare
distan5M1 care 3rimesc coordonate sau servesc ca re3ere de orientare.
Cimitirele din intravilan sau din afarM - i6olate - se re3re6intM 3e 3lan 3otrivit formei
:i dimensiunilor din teren1 cu semn conventional 3otrivit cultului 3e care le servesc Fcre:tin1
mo6aic1 musulman>.
Construc5ii te@nico-industriale :i instala5ii
-in categoria construc5iilor te@nico-industriale :i instala5iilor aflate 3e teritoriul
intravilanului sau e?travilanului se ridic4= unitM5ile industriale :i co:urile acestora1 sonde de
3etrol :i ga6e naturale semnali6ate 3rin turle1 transformatoarele electrice1 sta5iile de radio-
rece35ie1 releele de televi6iune1 sta5iile GS.1 centralele :i oficiile telefonice :i telegrafice1
sta5ii meteorologice1 morile :i silo6urile1 gaterele1 minele cu @alde de steril1 carierele1
centralele termo- :i @idroelectrice1 troi5ele :i crucile din e?travilan1 serele.
Construc5iile :i instala5iile se re3re6intM la scara 3lanului sau c0nd sunt de dimensiuni
reduse1 3rin semne conven5ionale.
Conductele :i re5elele de orice fel Fa3M1 canal1 ga61 3etrol1 electrice1 telefoane etc.> se
re3re6intM 3e 3lan numai 2n e?travilan1 3rin linii intreru3te de semne conven5ionale literale.
Re5elele electrice :i telefonice se re3re6int4 numai 3rin 3o6i5ia st0l3ilor Ffermelor> de
sus5inere f4r4 ca acestea s4 se uneasc4 3rin linii1 3entru a nu crea confu6ii cu limitele
cadastrale ale 3arcelelor F3oligoane false>.
+rice fel de construc5ie cu caracter 3ermanent care deserve:te instala5iile edilitare1
re5elele de trans3ort :i de alt4 natur41 care ocu34 2n interiorul cor3ului de 3ro3rietate a
3ersoanelor fi6ice sau ;uridice o su3rafa54 mai mare de $ m31 se eviden5ia64 2n cadastrul
general Fguri de vi6itare ale canalelor :i conductelor1 3iloni1 ferme metalice sau din beton1
transformatori electrici etc>. C@iar dac4 aceste construc5ii nu se 3ot re3re6enta la scar41 ele
vor figura 3e 3lanurile cadastrale de ba64 3rin semne conven5ionale1 iar 2n sc@i5a cadastral4 :i
2n fi:a elementelor cadastrale 3rimare1 vor fi 2nregistrate datele necesare. !u se includ 2n
aceast4 3revedere elementele de construc5ii 3ermanente de mici dimensiuni1 de natura celor
ar4tate la acest aliniat care se afl4 3e su3rafa5a F2n 6estrea> drumurilor din intravilan :i din
e?travilan.
Hotarele comunale1 ;ude5ene sau frontiera de stat se re3re6intM 3rin linii conform
semnelor conven5ionale din Atlasul de semne conven5ionale a3robat :i se scriu numerele
3unctelor de @otar bornate.
Re5ele de comunica5ii
Re5eaua de cMi ferate :i construc5iile au?iliare se ridicM cu indicarea caracteristicelor
constructive necesare re3re6entMrii 3e 3lan.1 cu 6onele afectate acestora1 construc5iile de orice
fel e?istente 2n 6onM.
-in categoria cMilor ferate :i a construc5iilor au?iliare fac 3arte= cMile ferate normale1
electrificate1 2nguste1 cu cremalierM1 2n construc5ie sau demolate1 rambleele :i debleele1
6idurile de s3ri;in cu 2nMl5imi sau ad0ncimi mai mari de #1D m1 tunelele1 cu indicarea lungimii
:i 2nMl5imii1 sta5iile de cale feratM1 cantoanele de cale feratM1 de3ourile1 semafoarele din afara
gMrilor1 @altele fMrM cladiri1 ram3ele de 2ncMrcare :i descMrcare1 trecerile la acela:i nivel1
trecerile denivelate1 funicularele1 liniile de tramvai :i troleibu6 din afara intravilanului.
C4ile ferate se vor ridica :i re3re6enta 3e 3lanurile cadastrale du34 liniile
materiali6ate cu borne care delimitea64 6ona legal4 a c4ii ferate. Lonele tria;elor1 remi6elor1
g4rilor etc. se vor re3re6enta 3e conturul lor 3e ba6a delimit4rilor f4cute la teren cu organele
abilitate ale societ45ilor de c4i ferate :i ale administra5iei locale.
La c4ile ferate se vor re3re6enta cl4dirile sta5iilor1 de3ourilor etc.1 iar 2n 3erimetrele
sta5iilor :i tria;elor se vor re3re6enta numai liniile ferate e?treme :i 6onele aferenteC 2n afara
sta5iilor1 liniile ferate se vor re3re6enta du34 num4rul firelor Fsim3le sau duble>C
Re5eaua de drumuri cu3rinde autostrM6i1 :osele1 drumuri comunale1 drumuri de
e?3loatare1 3oteci :i aleile din 3arcuri :i grMdini.
Se culeg date des3re=
lM5imea 3Mr5ii carosabile :i lM5imea totalM a 6onei drumului F:osea>C
lM5imea totalM 3entru drumurile comunale si de e?3loatare etc.C
indicarea 3rescurtatM a materialului ce aco3erM 3artea carosabilM Fasfalt1 beton1 3iatra1
3amant etc.>C
bornele Silometrice din e?travilan se ridicM cu indicarea Silometrului.
&n ca6ul drumurilor din e?travilan ale c4ror 3latforme se afl4 la nivelul terenului linia
de delimitare cu 3ro3riet45ile limitrofe1 se va trasa la $1D m de marginea e?terioar4 a :an5ului
de scurgere.
&n ca6ul drumurilor 2n rambleu sau 2n debleu1 limitele fa54 de cor3urile de 3ro3rietate
limitrofe1 se stabilesc astfel=
la " m de la 3iciorul talu6ului 3entru drumurile 2n rambleuC
la % m de la marginea de sus a talu6ului 3entru drumurile 2n debleu cu 2n4l5imea
debleului 30n4 la D mC
la D m de marginea de sus a talu6ului 3entru drumurile 2n debleu cu 2n4l5imea
debleului mai mare de D m.
&n ca6ul drumurilor din intravilan l45imile acestora sunt egale cu distan5ele dintre
limitele Ffronturile> imobilelor F3arcelelor de teren>.
-rumurile de e?3loatare agricola se vor ridica :i re3re6enta la l45imile lor din teren1
dar nu mai mult de 9 m l45ime1 3rin dou4 linii 3aralele indiferent de varia5iile de l45ime
se6oniereC
Su3rafe5ele din 3arcelele limitrofe drumurilor :i c4ilor ferate1 care de34:esc liniile de
delimitare legal41 2n ca6ul c0nd acestea sunt cu3rinse 2n actele de 3ro3rietate ale 3ro3rietarilor
terenurilor1 vor fi m4surate :i numerotate ca 3arcele se3arate :i 2nregistrate ca Bterenuri 2n
litigiu. &n ca6ul c0nd 2n interiorul 6onelor men5ionate care a3ar5in legal 3atrimoniului
drumurilor :i c4ilor ferate e?ist4 :i 3arcele de5inute tem3orar de 3ersoane fi6ice sau ;uridice1
f4r4 acte de 3ro3rietate1 acestea se vor 2nregistra1 du34 ca61 la administra5iile drumurilor sau a
c4ilor ferate.
Hidrografia :i construc5iile @idrote@nice
Limitele a3elor se ridicM 3rin malurile e?istente la data ridicMrii. Limitele a3elor1 care
2n cursul unui an 2:i modificM malul cu mai mult de $D m1 ca efect al varia5iei nivelului a3elor
se vor 2nsemna 3e 3lan ca limite variabile1 cu linie 2ntreru3t4.
A3ele curg4toare si canalele se re3re6int4 astfel=
a3ele cu l45imi mai mari de " m se vor m4sura :i re3re6enta 3rin liniile ambelor
maluri1 scriindu-se 3e 3lanuri l45imea medie a lorC
a3ele cu l45imi mai mici de " m se vor m4sura :i re3re6enta 3rin a?ul longitudinal1
scriindu-se 3e 3lanuri l45imea medie a lorC
la toate a3ele curg4toare se indic4 sensul de curgere 3rintr-o s4geat41 conform
atlasului de semne conven5ionaleC
albiile r0urilor :i 30r0urilor secate1 3recum :i :an5urile sau canalele uscate cu
ad0ncimea mai mare de #1D m se ridicM 3lanimetric 3rin a? c0nd lM5imea este sub " m1
cu s3ecificarea lM5imii1 :i 3e ambele maluri c0nd lM5imea este mai mare de " mC
canalele 2n debleu se vor m4sura :i re3re6enta 3rin l45imea desc@iderii 3lus cea a
6onelor de 3rotec5ie1 conform dre3turilor care re6ult4 din actele de 3ro3rietateC
canalele 2n rambleu se vor re3re6enta 3rin 3roiec5ia ori6ontal4 a ba6ei.3odurile :i
3ode5ele se vor re3re6enta 3rin semnele conven5ionale caracteristice1 conform
atlasuluiC
A3ele st4t4toare se re3re6int4 astfel=
limitele lacurilor1 b4l5ilor1 ia6urilor1 se ridic4 :i se re3re6int4 3rin 3o6i5ia lor la data
ridic4rii to3ografice sau aerofotografieriiC
limitele acelor a3e care1 datorit4 varia5iei nivelului 2:i sc@imb4 3o6i5ia 3lanimetric4 2n
decursul unui an cu mai mult de D m 2n 3lan ori6ontal1 se re3re6int4 3rin semnul
conven5ional de limit4 variabil4.
-intre construc5iile @idrote@nice ce se re3re6intM 3e 3lanurile to3ografice la scMrile
$=D### :i $=$#### se ridicM 3e teren= digurile1 bara;ele din 3iatrM1 lemn1 3Mm0nt1 beton1
eclu6ele1 farurile :i semnali6atoarele luminoase1 st0l3ii Silometrici de 3e malurile a3elor
navigabile1 mirele @idrometrice1 debarcaderele1 c@eiurile de debarcare si danele din 3orturi1
i6voarele minerale1 a3eductele :i conductele de a3M de la su3rafa5M1 3odurile de orice fel1
trecerile cu bMrci1 cu sau fMrM motor1 vadurile cu indicarea lM5imii acestora etc.
Relieful
-in categoria elementelor de relief se re3re6intM numai acele limite caracteristice care
formea6M categorii de folosin5M diferite1 cum sunt=
ru3turile de teren mai mari de % mm in 3lan1 la scara 3lanului1 cu indicarea 2nMl5imii1
terasele naturale :i artificiale1 cu indicarea 2nMl5imii talu6ului1 r03ele1 viroagele :i
raveneleC alunecMrile de teren1 consolidate sau neconsolidateC gro@oti:urile de 3Mm0nt1
nisi3 :i 3ietri:C 3rM3Mstiile st0ncoase1 st0ncile1 gro3ile de 2m3rumut etc.
Re3re6entarea categoriilor de folosin54 a terenului
Categoriile de folosin5M care se re3re6intM 3e 3lan sunt= terenurile arabile1 inclusiv
serele :i rMsadni5ele cu 2ncMl6ire1 3M:unile1 f0ne5ele1 viile :i live6ile1 34durile1 a3ele :i a3ele cu
stuf1 drumurile1 c4ile ferate :i construc5iile aferente1 terenurile re3re6ent0nd cur5i-construc5ii
:i terenurile ne3roductive.
(i3urile de folosin5M a terenului se 2nscriu 3e 3lan 3rin simbolurile conven5ionale
3otrivit N!ormelor te@nice 3entru introducerea cadastrului generalN elaborate si a3robate de
A.!.C.P..
(erenurile amena;ate antiero6ional se re3re6intM 3rin limita 3erimetrului amena;at.
PMdurile se re3re6intM 3rin 3erimetrele lor e?istente 3e teren1 3rin indicarea bornelor
de amena;amente silvice1 2ntruc0t se constatM cM 3Mdurea are tendin5a de a invada s3re
terenurile agricole1 astfel 2nc0t vegeta5ia forestier4 de3M:e:te limitele de 3ro3rietate silvic4 :i
ulterior a3ar litigii 2ntre 3ro3rietarii de 3Mduri1 Regia !a5ional4 a P4durilor sau 3ersoane
fi6ice :i 3ro3rietarii de terenuri agricole.
&n ca6ul c0nd 2n interiorul 3Mdurilor sunt goluri neaco3erite de vegeta5ie forestierM1
acestea se re3re6intM 3rin contur cu scrierea simbolurilor categoriilor de folosin5M res3ective .
(ufMri:urile1 lMstMri:urile1 mMrMcini:urile1 3recum :i su3rafe5ele i6olate aco3erite de
diferite s3ecii de vegeta5ie forestierM se ridic4 to3ografic cu limite difu6e a3reciate de
s3ecialistul to3ograf :i se re3re6intM 3e 3lanurile cadastrale.
(oate drumurile e?istente 2n 3Mdure1 3recum :i 3otecile im3ortante se ridicM :i se
re3re6intM 3e 3lan.
nscri35ii 2n cadrul 3lanului cadastral :i 2n e?tracadrul acestuia
-u3M com3letarea 3lanului cadastral cu toate elementele re6ultate din ridicMrile de 3e
teren se face numerotarea cadastralM a tarlalelor :i a 3arcelelor .
Se 2nscriu denumirile localitM5ilor1 a3elor1 3rinci3alelor forme de relief1 3Mdurilor1
locurilor im3ortante etc.
-enumirile to3onimice se culeg de 3e teren1 de la 3o3ula5ie1 odatM cu ridicarea1 :i se
confruntM cu denumirile to3onimice consacrate din @Mr5i :i atlase geografice e?istente 3entru
a 3Mstra denumirile cunoscute de;a.
&nscrierea acestor denumiri se face 2n lungul a3elor curgMtoare sau 2n centrul a3elor
stMtMtoare1 a masivelor de 34dure sau a masivelor de terenuri arabile1 asfel 2nc0t sM fie evitatM
orice confu6ie cu 3rivire la denumirea sau a3artenen5a lor la un anumit loc cu denumire
consacrat4. -enumirea formelor de relief1 3Mdurilor1 c0m3iilor sau a altor obiective se 2nscriu
fMrM sM aco3ere detaliul la care se referM.
-enumirile sectoarelor cadastrale vor fi cele u6itate 3entru acele locuri de localnicii
din teritoriile administrative res3ective.
La scrierea denumirilor 3e 3lanuri se vor folosi regulile de scriere :i cor3urile literelor
stabilite 3entru fiecare element to3onimic 3rev46ute 2n BAtlasul de semne conven5ionale
3entru 2ntocmirea 3lanurilor to3ografice la sc4rile $=D## A $=D### :i 2n 3rescri35iile de
utili6are a mi;loacelor de cartografiere automat4. &n ca6ul c0nd 2n anumite 3or5iuni din
teritoriu1 densitatea elementelor :i detaliilor 3e care trebuie sM le con5in4 3lanul cadastral este
mare :i nu 3ot fi re3re6entate corect1 se 2ntocme:te o sc@i54 ane?M la o scar4 mai mare1 care s4
asigure claritatea 3lanului. Pe 3or5iunea r4mas4 liber4 a 3lanului cadastral se indicM num4rul
:i scara sc@i5ei ane?e1 care face 3arte integrant4 din 3lanul cadastral.
C0nd 3lanul cadastral se cartografia64 3e @0rtie sau se multi3lic41 se a3licM indicativul
Fcartu:ul> 2n col5ul din drea3ta ;os al 3lanului1 asfel 2nc0t1 c0nd 3lanul se 3lia64 3entru a fi 3us
2n dosare1 cartu:ul sM a3arM deasu3ra1 2n fa54.
Cartu:ul se com3letea6M cu toate datele 3revM6ute 2n el :i se semnea6M de c4tre
e?ecutant1 verificator :i conduc4torul unit45ii i se 3arafea64 cu stam3ila 3ersoanelor fi6ice
iEsau ;uridice autori6ate.
(ra3e6ele sau sec5iunile de 3lan transformate 2n 3lanuri cadastrale se folosesc
neasamblate c0nd teritoriul administrativ comunal este format din mai multe foi de 3lan care
3rin asamblare ar forma 3lanuri 3rea mari1 care nu ar 3utea fi mani3ulate comod.
Pentru teritorii mai mici :i situate 3e mai multe tra3e6e1 tra3e6ele se vor ansambla
3entru a fi mai u:or de folosit de cMtre beneficiar.
Pentru urmMrirea cu u:urin5M a @otarelor administrative 3e foile de 3lan se @a:urea6M
@otarele cu o culoare vi6ibilM 3e 3artea e?terioarM a teritoriului.
-imensiunile :i nomenclatura foilor de 3lan 3e tra3e6e sunt cele s3ecifice 3roiec5iei
cartografice Stereografice $87#1 iar modul de organi6are a scrierii 3e cadru :i e?tracadru este
cel obi:nuit 3entru @4r5i si 3lanuri.
SCARA PLA!ULU CA-AS(RAL -' BALK ) AL'G'R'A SCKR
Planul cadastral de ba64 se 2ntocme:te la o scarM care se stabile:te 2n func5ie de
densitatea detaliilor to3ografice :i dimensiunile minime ale acestora1 de im3ortan5a
economicM a 6onei.
Sc4rile u6uale la care se 2ntocmesc 3lanurile to3o-cadastrale de ba64 sunt urm4toarele=
2n 6onele de :es= scara $="### sau $=D### 3entru e?travilanul 2ntregului teritoriu
administrativ1 scara $=$### sau $=D## 3entru intravilanele localit45ilor urbane :i scara
$="### sau $=$### 3entru intravilanele localit45ilor rurale.
2n 6onele de deal= scara $="### 3entru e?travilanul 2ntregului teritoriu administrativ1
iar 3entru intravilane scara $=$### sau1 du34 ca61 scara $="###.
Criterii de alegere a scMrilor u6uale ale 3lanurilor cadastrale de ba64=
scara $=D## - se folose:te 3entru 2ntocmirea 3lanurilor cadastrale 2n 6one dens
construite1 cu 3este D# 3arceleE@a :i dimensiuni minime ale detaliilor 30nM la #1D mC
scara $=$### - 3entru 6onele construite ale satelor1 terenuri viticole 2n terase :i alte
terenuri de im3ortan5M economicM deosebitM. -ensitatea 3arcelelor la aceastM scarM
2ntre %#-D# 3arceleE@a1 iar dimensiunile minime ale detaliilor ce se re3re6intM sunt
30nM la $ mm FadicM nu mai mici de $ m 3e teren>C
scara $="### - 3entru 6onele construite cu mai 3u5in de %# 3arceleE@a :i detaliile nu
sunt mai mici de " m 3e teren. Planurile la scara $="### se 2ntocmesc 3entru terenuri
viticole1 3omicole1 terenuri de im3ortan5M economicM mare1 intravilane etc.C
scara $=D### - re3re6intM scara 3entru 6onele din e?travilan1 cu 3arcele ce cu3rind
su3rafe5e mari1 6onele cu 3Mduri1 bMl5i din 6onele de :es sau u:or colinare.
Aceste 3lanuri se redactea6M ca 3roduse derivate din @arta to3ograficM la scara $=D###.
scara $=$#### - re3re6intM scara minimM la care se redactea6M 3lanurile cadastrale 2n
Rom0nia :i se folosesc numai 3entru 6onele colinare 2nalte sau muntoase din
e?travilan1 cu 3arcele ce cu3rind su3rafe5e mari de teren1 6onele cu 3Mduri1 3a:uni
a3line1 lacuri etc.
(oate 3lanurile cadastrale de ba64 se redactea6M 2n sistemul 3roiec5iei Stereografice $87#
:i fac 3arte din cadastrul general.
C+!,!U(UL PLA!ULU CA-AS(RAL -' A!SA.BLU
Planul cadastral de ansamblu al teritoriului administrativ1 reali6at la o scar4 mai mic4
dec0t scara 3lanurilor cadastrale de ba641 trebuie s4 3ermit4 ca 2ntr-un num4r mic de 3lan:e F$
3ana la 9 3lan:e> s4 se ob5in4 o re3re6entare grafic4 de ansamblu asu3ra 2ntregii su3rafe5e a
teritoriului administrativ.
-e aceea1 3lanul cadastral de ansamblu trebuie s4 con5in4 o macrore3re6entare F3rin
selectare :i generali6are> a c4ilor de comunica5ii1 limitelor destina5iilor 3rinci3ale ale fondului
funciar1 a localit45ilor1 a liniilor de delimitare a sectoarelor cadastrale1 sc@ema de racordare a
foilor 3lanurilor cadastrale etc.
Con5inutul obligatoriu al 3lanului cadastral de ansamblu este=
re5eaua de :osele1 drumuri1 str46i1 uli5e :i c4i ferateC
re5eaua @idrografic4 Fa3ele curg4toare1 st4t4toare :i canale desc@ise>C
3unctele 3rin care s-au marcat @otarele administrative1 limitele intravilanelor :i
sectoarele cadastrale cu numerotarea :i denumirile acestoraC
delimitarea 3rin linii distincte a sectoarelor cadastrale :i numerotarea lor 2n e?travilan
:i 2n intravilanC
3e fiecare foaie a 3lanului cadastral de ansamblu se 2ntocme:te F2n e?tracadru1 2n
3artea din st0nga ;os> sc@ema cu dis3unerea foilor com3onente ale 3lanurilor
cadastrale de ba64.
Scara 3lanului cadastral de ansamblu :i alegerea sc4rii
Planul cadastral de ansamblu cu3rinde 2ntreg teritoriul administrativ :i se 2ntocme:te
de regul4 la urm4toarele sc4ri=
$=$#### 3entru teritoriile la care 3lanul cadastral de ba64 a fost 2ntocmit la scara
$="###C
$="D###1 dac4 3lanul cadastral de ba64 a fost 2ntocmit la scara $=D###.
&n func5ie de m4rimea teritoriului administrativ :i de forma sa1 3entru 3lanul cadastral
de ansamblu se 3ot ado3ta si scarile $="#### sau $=D####.
Planul cadastral de ansamblu se e?ecut4 3rin reducerea la scar41 selec5ionarea :i
generali6area elementelor de con5inut to3o-cadastral.
IU!C,A ('H!CK A CA-AS(RULU G'!'RAL
Iunc5ia te@nic4 sau as3ectul te@nic al cadastrului re3re6int4 ansamblul lucr4rilor de
teren :i de birou :i a 3roduselor numerice1 grafice :i te?tuale 3rin care se determinM cantitativ
caracteristicile a dou4 din cele trei entit45i ale cadastrului general1 :i anume 3arcela :i
construc5ia1 cu 3rivire la 3o6i5ia1 forma1 dimensiunile :i su3rafa5a acestora.
&n cadrul determin4rilor cantitative se disting dou4 eta3e= lucr4ri de teren :i lucr4ri de
birou.
&n cadrul lucr4rilor de teren 3onderea cea mai mare o au lucr4rile de m4sur4tori
to3ografice :i ac@i6i5ia datelor cadastrale. Se a3recia64 c4 m4sur4torile cadastrale re3re6int4
7D A <#T din volumul total al lucr4rilor ce se 2ntocmesc 3entru introducerea sau 2ntre5inerea
cadastrului.
-e calitatea m4sur4torilor cadastrale de3inde calitatea cadastrului reali6at 2n final1
res3ectiv 3reci6ia datelor furni6ate. Pentru c4 aceast4 3ondere este at0t de mare1 3entru
o3erativitatea :i scurtarea duratei lucr4rilor de cadastru1 se im3une ca ob5inerea datelor
te@nice ale cadastrului s4 se facM 3rin mi;loace moderne1 cu 3osibilit45i de automati6are1 at0t
2n ceea ce 3rive:te volumul mare de m4sur4tori :i calcule1 folosind m4sur4torile GPS Fsistem
de 3o6i5ionare global4 3rin determin4ri satelitare> :i sta5iile totale1 softuri s3eciali6ate de
3relucrare a datelor de m4sur4tori1 3recum :i de 2ntocmire a 3lanurilor cadastrale :i de carto-
editare a acestora1 c0t :i 2n ceea ce 3rive:te stocarea datelor1 sortarea acestora1 redactarea
3lanurilor :i a registrelor cadastrale cu softuri ti3 GS Fsisteme informatice geografice>.
PR!CPAL'L' +P'RA,U! &! LUCRKRL' -' CA-AS(RU G'!'RAL
Reali6area cadastrului general la nivelul unui teritoriu administrativ comunal1
or4:enesc sau munici3al im3une 3arcurgerea unor eta3e de lucr4ri ale c4ror volume :i
com3le?itate se stabilesc 2n func5ie de urm4toarele situa5ii=
vec@imea :i calitatea 3lanurilor to3ografice e?istente 2n 6on41 3recum :i starea 3e
teren a marca;elor 3unctelor din re5eaua geode6ic4C
vec@imea :i calitatea documenta5iilor 3rivitoare la sistemele mai vec@i de eviden54 a
imobilelor F3arcela de teren cu sau f4r4 construc5ii - eviden5a funciar41 eviden5a
imobiliaredilitar4 etc.>C
m4rimea su3rafe5ei totale :i situarea teritoriului administrativ F:es1 deal1 munte>
3recum :i num4rul :i su3rafa5a localit45ilor a3ar5in4toare.
+ricare ar fi situa5ia 2nt0lnit4 3entru un teritoriu administrativ1 algoritmul 3rinci3alelor
o3era5iuni 2n cadrul lucr4rilor de introducere sau de actuali6are F2ntre5inere> a cadastrului
general este redat 2n tabelul urm4tor=
+3era5iuni 3rivind introducerea cadastrului 2n teritorii administrative
$. -ocumentarea.
c4utarea1 identificarea1 cercetarea :i anali6a tuturor documentelor de cadastru general1
3lanuri to3ografice :i cadastrale care e?ist4 3entru teritoriul ce urmea64 a fi cadastrat.
se studia64 :i se ob5in de la +.C.P.. date din ba6a geode6ic4 e?istent4 3entru 6ona de
lucru=
@arta cu am3lasarea 3unctelor din re5eaua geode6ic4 de s3ri;in de ordinul -*C
inventarul de coordonate ale acestor 3uncteC
descrierea to3ografic4 a 3unctelor.
Lucr4ri de birou
". Recunoa:terea terenului
Se 3arcurge terenul din teritoriul admnistrativ de cadastrat1 cu 3lanul cadastral vec@i
2n m0n41 dac4 acesta e?ist41 :i se consemnea64 3rinci3alele 3robleme observate=
dac4 modific4rile situa5iei din teren sunt numeroase 2n ra3ort cu re3re6entarea
terenului din 3lanul cadastral vec@iC
e?isten5a :i starea 3unctelor :i semnalelor re5elei geode6ice de s3ri;inC
suficien5a sau insuficien5a acestor 3uncte de s3ri;in anterior determinate 2n ra3ort cu
necesarul de 3uncte de s3ri;in Fdensitate de 3uncte de s3ri;inESm3> 3entru e?ecutarea
lucr4rilor de cadastru care urmea64 a se e?ecuta1 conform !ormelor te@nice 3rivind
introducerea cadastrului general1 a3robate de A.!.C.P..1 :i caietului de sarcini al
lucr4rii.
Lucr4ri de teren
%. &ntocmirea 3roiectului te@nic de ansamblu :i a 3roiectului te@nic de e?ecu5ie a
lucr4rilor de cadastru general.
Pe ba6a constat4rilor f4cute 3e teren1 a anali6ei lucr4rilor e?istente :i a m4rimii :i
com3le?it4tii teritoriului se eviden5ia64=
lucr4rile geode6ice1 to3ografice :i cadastrale care trebuie reali6ate :i se evaluea64
volumul lorC
se stabile:te scara 3lanului cadastral :i 3reci6ia necesar4 a m4sur4torilor :i calculelorC
se alege a3aratura :i metodele de lucru 3entru asigurarea 3reci6iei necesareC
necesarul de 3ersonal1 de a3aratur4 de materiale :i necesarul de fonduri b4ne:tiC
se stabilesc termene :i grafice de e?ecu5ie.
Proiectul te@nic se su3une a3rob4rii conducerii firmei e?ecutante :i +.C.P..
Lucr4ri de birou.
9. -elimitarea cadastral4 a @otarelor teritoriului admininistrativ :i limitelor
intravilanelor com3onente
se indentificM 3unctele de @otar administrativ si de limite ale intravilanelor localit45ilor
com3onenteC
se materiali6ea6M cu borne cadastrale 3unctele de @otar1 conform !ormelor de
cadastruC
se determin4 to3ografic @otarul teritoriului administrativ :i limitele intravilanelor
localit45ilor com3onenteC
se calculea64 analitic din coordonate ?1P su3rafe5ele teritoriului administrativ :i ale
intravilanelor localit45ilorC
se 2ntocmesc dosarele de delimitare cadastral4.
Lucr4ri de teren :i de birou
D. -eterminarea 3unctelor de 2ndesire a re5elei geode6ice
se asigur4 densitatea de 3uncte geode6ice necesare 3entru efectuarea ridic4rilor
to3ografice sau re3era;ului fotogrammetric.
Lucr4ri de teren :i calcule de birou
G. .Msurarea to3ografic4 a elementelor de 3lanimetrie :i de relief
Se determin4 3o6i5ia1 forma :i dimensiunile 3arcelelor :i alte date to3ografice
necesare 3entru 2ntocmirea 3lanului cadastral :i calculul su3rafe5elorC
-u34 ca61 m4sur4torile to3ografice vor fi e?ecutate 3entru=
2ntocmirea unui 3lan cadastral nou1 sau
actuali6area si com3letarea 3lanurilor ob5inute 3rin selectarea :i e?tragerea
con5inutului din 3lanuri e?istente.
Lucr4ri de teren
a> integrale 3rin metode de m4sur4tori clasice cu folosirea sta5iilor totale 2n ca6ul
b> 2ntocmirii de 3lanuri cadastrale noi
c> de re3era; :i descifrare fotogrammetric4 2n ca6ul 2ntocmirii de 3lanuri cadastrale noi
d> de com3letare :i actuali6are a 3lanurilor cadastrale e?istente
7. Prelucrarea datelor de m4sur4tori to3ografice de terenFefectuate la eta3ele D. :i G.
de mai sus1 du34 ca6>.
Calcule de birou 3entru determinarea coordonatelor 3unctelor de indesire1 de ridicare
si de detaliu
<. &ntocmirea originalului de teren al 3lanului cadastral - 3e ba6a noilor m4sur4tori sau
3rin derivare din 3lanul to3ografic de ba64.
Lucr4ri de birou
8. &nregistrarea categoriilor de folosin54 a 3arcelelor de teren :i identificarea
de5inMtorilor acestora
Lucr4ri de teren
a> 3e 3lanurile noi re6ultateC
b> 3e fotograme aerieneC
c> 3e ba6a actelor 3re6entate= de 3ro3rietate1 de 3osesie1 de folosin54 sau de administrare
asu3ra imobilelor
$#. !umerotarea cadastralM
Se numerotea64 3e 3lanul cadastral=
sectoarele cadastrale Fgru3uri de tarlale sau cvartale>
3arcelele de teren
Se scriu numerele cadastrale 2n ordinea curent4 a 3arcurgerii lor 3e 3lan1 2nso5ite de
simbolurile categoriilor de folosin54 a terenului.
Astfel1 se asigur4 identificarea cadastral4 a imobilelor :i legMtura biunivoc4 dintre
elementele care se 2nscriu 2n fi:e1 2n registre :i 2n 3lanuri cadastrale referitoare la su3rafa5a1
categoria de folosin5M :i 3ro3rietarul imobilului.
Lucr4ri de birou
$$. Calculul su3rafetelor
Se determin4 analitic su3rafa5a=
a> 3e teritoriul administrativC
b> 3e sectoare cadastraleC
c> 3e tarlale sau cvartaleC
d> 3e 3arcele de teren.
Lucr4ri de birou
din coordonate ob5inute din m4sur4tori clasice
din coordonate ob5inute din m4sur4tori fotogrammetrice analitice
din m4sur4tori grafice 3e 3lan 3rin digiti6are.
$". &nc4rcarea fi:ierelor de date :i organi6area ba6eide date a cadastrului generala
teritoriuluia dministrativ.
Lucr4ri de birou
a> in sistem of line
b> in sistem on line
$%. &ntocmirea :i editarea registrelor cadastrale
Registrele cadastrale acre se 2ntocmesc sunt=
registrul cadastral al 3arcelelorC
inde?ul alfabetic al 3ro3rietarilor cu domicilul acestoraC
registrul cadastral al 3ro3rietarilor.
Lucr4ri de birou
cu a;utorul mi;loacelor de 3relucrare automata a datelor si a dis3o6itivelor de listare a
datelor de iesire
$9. Cartoeditarea 3lanurilor cadastrale la scara de ba64
com3letarea :i finisarea 3lanului cadastral de ba64 cu tot con5inutul :i inscri35iile
necesare1 3rev46ute de !ormele de cadastru.
multi3licarea 3lanului cadastral de ba64 2n num4rul de e?em3lare necesar.
Lucr4ri de birou
$D. &ntocmirea :i cartoeditarea 3lanului cadastral de ansamblu al teritoriului
administrativ
e?tragerea datelor de cadastru si generali6area lor 3entru re3re6entarea la scara
3lanului cadastral de ansamblu.
multi3licarea 3lanului cadastral de ansamblu 2n num4rul de e?em3lare necesar.
Lucr4ri de birou
$G. *erificarea1 rece35ia :i a3robarea lucr4rilor de cadastru general
Lucr4ri de birou :i de teren
Se 3arcurg urm4toarele eta3e=
verificarea intern4 :i verificarea e?tern4 a lucr4rilorC
afi:area lucr4rilor la 3rim4ria teritoriului administrativC
re6olvarea contesta5iilor formulate de cet45eniC
rece35ia lucr4rilor de cadastru general de +.C.P..C
a3robarea cadastrului general de A.!.C.P..C
3redarea lucr4rilor de cadastru general la beneficiari.
&n func5ie de situa5iile 3articulare1 este 3osibil ca unele dintre o3era5iuni sau 34r5i ale
o3era5iuni Feta3e de lucr4ri> s4 se e?ecute simultan.
-e e?em3lu= o3era5iunile D cu G1 G cu 81 Ga> cu 7 sau Ga> cu $$a>.
-intre o3era5iunile men5ionate1 re6ult4 c4 cele de la 3o6i5iile D-< se refer4 2n s3ecial la
lucr4rile geode6ice :i to3o-fotogrammetrice1 care asigur4 ba6a to3ografic4 necesar4 e?ecut4rii
lucr4rilor cadastrale din fa6ele urm4toare.
&n ca6ul folosirii 3lanurilor derivate din 3lanul de ba641 3entru 6onele din e?travilan1
sau a 3lanurilor cadastrale mai vec@i care se 3ot actuali6a1 volumele de lucr4ri de la
o3era5iunile D-< se diminuea641 2n func5ie de vec@imea :i gradul de actuali6are a lucr4rilor
vec@i.
A*LAR'A1 R'C'P,A ) APR+BAR'A LUCRKRL+R P'!(RU
!(R+-UC'R'A CA-AS(RULU G'!'RAL
Avi6area solu5iilor din 3roiectul te@nic de ansamblu :i de e?ecu5ie
&n conformitate cu normele legale cu 3rivire la metodologia de avi6are a
documenta5iilor e@nico-economice1 2n cadrul +.C.P.. se constituie1 3rin deci6ie a directorului
general1 comisia de avi6are. Procesele-verbale cu3rin60nd @ot4r0rile comisiilor de avi6are se
aduc la cuno:tin5a e?ecutan5ilor lucr4rilor1 2n scris1 cu confirmare de 3rimire1 2n termen de %
6ile de la ado3tare.
+biectul 3rinci3al al activit45ii de avi6are 2l constituie anali6area eficien5ei solu5iilor
te@nice :i economice 3ro3use 2n 3roiectul te@nic de ansamblu :i 2n 3roiectul te@nic de
e?ecu5ie a lucr4rilor destinate introducerii :i 2ntre5inerii cadastrului general.
Avi6area solu5iilor te@nice :i economice 3ro3use 3entru lucr4ri se face du34
ad;udecarea acestora 3rin licita5ie :i 2nainte de 2nc@eierea contractului de e?ecu5ie a lucr4rilor.
Anali6area solu5iilor te@nice 2n :edin5ele de avi6are se face 2n 3re6en5a e?ecutan5ilor
lucr4rilor :i1 2n func5ie de m4rimea :i com3le?itatea lucr4rilor1 la avi6are sunt invita5i
re3re6entan5i ai A.!.C.P..1 3ersonalit45i 2n domeniu.
Rece35ia lucr4rilor
Rece35ia se efectuea64 3e ba6a dosarului de verificare 2ntocmit de 3ersoane fi6ice sau
;uridice autori6ate1 altele dec0t cele ale e?ecutantului. Rece35ia are dre3t sco3 confirmarea
2nde3linirii clau6elor din contract la terminarea lucr4rilor sau a eta3elor de lucr4ri1 3otrivit
condi5iilor te@nice 3rev46ute 2n !ormele te@nice :i 2n caietul de sarcini al lucr4rii. -in 3unct
de vedere contractual1 3rin o3era5iunea de rece35ie se constat4 :i se recunoa:te oficial c3
lucrarea s-a 2nc@eiat :i 3oate fi utili6at4 3otrivit normelor stabilite de A.!.C.P.. Prin
rece35ionarea lucr4rii e?ecutantul se eliberea64 de obliga5iile contractuale1 iar +.C.P..1 2n
calitate de beneficiar al lucr4rii1 3reia r4s3underile 2n 3rivin5a utili64rii1 valorific4rii :i
2ntre5inerii ei.
Potrivit 3revederilor contractuale se 3ot efectua rece35ii 3ar5iale1 dar numai 3e fa6e de
lucr4ri 2nc@eiate 3rev46ute 2n contract.
Rece35ia final4 a lucr4rilor de introducere :i 2ntre5inere a cadastrului general - 3artea
te@nic4 - se consider4 2nc@eiat4 du34 afi:area1 tim3 de G# de 6ile1 a re6ultatelor m4sur4torilor
:i re6olvarea contesta5iilor cu 3rivire la e?actitatea m4sur4torilor.
&n ca6urile 2n care se constat4 c4 lucr4rile necesit4 remedieri de con5inut1 de calitate
sau de 3re6entare grafic41 ce conduc la @ot4r0rea am0n4rii rece35iei1 atunci 2n locul
3rocesului-verbal de rece35ie se 2ntocme:te o not4 de constatare 2n care se nominali6ea64
deficien5ele constatate :i com3let4rile necesare1 3recum :i termenele 2n care se vor efectua
remedierile. Procesul-verbal de rece35ie sau nota de constatare se semnea64 de 2m3uternici5ii
A.!.C.P.. :i de e?ecutantul lucr4rii.
Rece35ia final4 a lucr4rilor de cadastru general se reali6ea64 2n termen de %# de 6ile de
la data e?3ir4rii celor G# de 6ile 3rev46ute de lege 3entru de3unerea contesta5iilor1 tim3 2n
care se vor re6olva de c4tre e?ecutantul lucr4rii 3roblemele legate de refaceri sau corec5ii ale
datelor. Se vor res3ecta urm4toarele condi5ii=
a> afi:area la sediul consiliului local1 conform 3revederilor legale1 a datelor re6ultate 2n
urma m4sur4torilor cadastrale= am3lasamentele1 3ro3rietarii1 su3rafe5ele 3arcelelor1
cor3urilor de 3ro3rietate :i 3artidelor cadastrale. Pro3rietarii care au domiciliul 2n alte
localit45 dec0t cele 2n care s-au e?ecutat lucr4rile vor fi 2n:tiin5a5i1 3rin gri;a consiliului
local1 2n mod obligatoriu1 3rin adres4 scris41 e?3ediat4 3rin 3o:t41 cu confirmare de
3rimireC
b> re6olvarea contesta5iilor care se refer4 la e?actitatea m4sur4torilor 2n conformitate cu
regulamentele :i instruc5iunile elaborate de A.!.C.P.. &n ca6urile 2n care 2n urma
re6olv4rii contesta5iilor 3ersoanele nemul5umite a3elea64 la ac5iuni ;udec4tore:ti1
rece35ia final4 se va face cu men5ionarea situa5iilor litigioase care vor fi solu5ionate 2n
instan54.
Solu5iile de com3ensare a unor su3rafe5e g4site 2n 3lus sau 2n minus la introducerea
cadastrului general fa54 de 2nscrisurile din titlurile de 3ro3rietate ob5inute 3rin reconstituirea
sau constituirea dre3tului de 3ro3rietate conform legilor 3ro3riet45ii :i din alte documente
legale se vor stabili 3rin gri;a consiliilor locale1 ca ac5iune se3arat4 ce intra4 2n
res3onsabilitatea acestora.
-eci6iile luate 2n cadrul consiliilor locale1 du34 ce sunt aduse la cuno:tin5a
3ersoanelor im3licate :i devin definitive1 vor fi 3use 2n a3licare de 3ersoane fi6ice :i ;uridice
autori6ate de A.!.C.P.. sau de +.C.P..
-atele cadastrale modificate 2n conformitate cu @ot4r0rile ;udec4tore:ti definitive :i
irevocabile vor fi aduse la cuno:tin5a +.C.P.. de 3ersoanele beneficiare care au obliga5ia s4
3re6inte 2n termen de G# de 6ile o documenta5ie te@nic4 2ntocmit4 de 3ersoane fi6ice sau
;uridice autori6ate1 care va con5ine modific4rile re6ultate din @ot4r0re. -ocumenta5ia
modificatoare1 2ntocmit4 conform 3revederilor regulamentului de rece35ie1 se 3reia cu
caracter nedefinitiv 2n cartea funciar41 urm0nd s4 fie recu3erat4 :i integrat4 2n cadastrul
general la introducerea sau 2ntre5inerea acestuia.
Procesul-verbal de rece35ie final4 se 2ntocme:te 2n dou4 e?em3lare :i se semnea64 de
membrii comisiei de rece35ie1 se consemnea64 luarea la cuno:tin54 de c4tre 3rimar :i se
a3rob4 de c4tre directorul general al +.C.P.. -ata definitiv4rii lucr4rilor de cadastru coincide
cu data 2ntocmirii 3roceselor-verbale ale +.C.P.. de rece35ie final4.
A3robarea 3entru introducerea cadastrului general
&n termen de % 6ile de la data rece35iei finale1 conducerea +.C.P.. transmite
A.!.C.P.. un e?em3lar al 3rocesului-verbal de rece35ie final41 un e?em3lar al NIi:ei
centrali6atoare a 3artidelor cadastrale 3e 3ro3rietari :i 3e categorii de folosin54N :i o not4
;ustificativ4 asu3ra categoriilor de lucr4ri reali6ate. A.!.C.P.. anali6ea64 felul 2n care au fost
a3licate 3revederile legale de ordin te@nic :i economic :i emite ordinul de validare a
cadastrului general.
Data emiterii ordinului -...C.P.#. repre!int data oficial a introducerii cadastrului
general. -u34 3rimirea ordinului de la A.!.C.P..1 +.C.P.. transmite F2n termen de %# de
6ile> biroului de carte funciar4 2n ra6a c4reia se afl4 unitatea administrativ-teritorial4
registrele :i co3ia de 3e 3lanurile cadastrale de ba64.
La consiliul local al unit45ii administrativ-teritoriale se transmit urm4toarele
documente=
dosarul de delimitare cadastral4 a @otarului administrativ :i a intravilanelorC
co3ie de 3e 3rocesul-verbal de rece35ie final4 al +.C.P.. :i de 3e ordinul A.!.C.P..C
registrele cadastrale :i 3lanurile cadastrale.