Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACTUL DE CREDIT NEBANCAR NR: 1990553 01.06.

2022
Creditor: Organizația de Creditare Nebancară "IUTE CREDIT" Societate cu Răspundere Limitată
MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 182, et.5, mun. Chișinău, Tel. 022 801500
Cont MD49VI000002251703454MDL la B.C. Victoriabank S.A., fil. nr. 3 Chişinău, c.b. VICBMD2X416
Cont MD07EX0000002251616387MD la B.C. "EximBank" S.A., c.b. EXMMMD22476
Cont MD65ML000000022513091841 la B.C. „Moldinconbank“ S.A., fil. „Centru“, c.b. MOLDMD2X309
Cont MD78AG000000022514173508 la B.C. „Moldova-Agroindbank“ S.A., c.b. AGRNMD2X
Terminale si sisteme de plata: QIWI, BPay, RunPay, Paynet; oficiile “Poșta Moldovei“ SA, site: www.iutecredit.md
Debitor: Roman Sofronov Eugeniu Telefon: 069812808; E-mail:
IDNP: 2003002028340 Numele beneficiarului efectiv: Roman Sofronov
Seria și numărul actului de identitate: B48066579; Scopul creditului solicitat: other
Data nașterii: 13.10.1988 Ocupația și/sau numele/denumirea angajatorului: RAMON SHOP
Adresă: Nucarilor 2 9 2009 Stauceni, Chisinau
Partener: ALO ICS SRL str. M. Varlaam 84, MD-2012, mun. Chisinau, 076082672.
Tipul creditului: credit legat Creditul este oferit sub forma unei amânări la plată pentru un bun sau serviciu sau este legat de furnizarea unor anumite bunuri sau a
unui anumit serviciu – DA
Denumirea bunului/serviciului: credit legat. Prețul total al bunului/serviciului: 1199.00 MDL
Valoarea totală a creditului: 1199.00 MDL COSTUL TOTAL AL CREDITULUI:
Termenul de rambursare: 12 luni Comisionul de examinare a cererii: 47.96 MDL, Rata dobânzii aferente: 0.00 % (0.0) MDL, flotantă.
VALOAREA TOTALĂ PLĂTIBILĂ DE CĂTRE DEBITOR: Comision de administrare lunară: 19.98 MDL, începînd cu data: 01.07.2022
1486.72 MDL Costul transferului la contul bancar sau eliberării în numerar la Partener/poșta: nu mai mult de 1,5%.
DOBÂNDA ANUALĂ EFECTIVĂ: 41.70%
Toate costurile aferente constituirii şi înregistrării gajului, precum şi substituirii bunului gajat, în caz de necesitate, vor fi negociate și achitate de către Debitor.
Suma Împrumutului va fi transferată în contul intermediarului de credit 1.VIC (Alo).
I. COMISIOANE.
Comisionul de examinare a cererii reprezintă o contraprestație bănească plătită sau ce trebuie plătită de către Debitor în contul Creditorului pentru totalitatea procedeelor efectuate de acesta
în legătură cu examinarea pachetului de documente privind obținerea creditului, evaluarea istoriei de credit a Debitorului, examinarea reputației și a bonității acestuia și a altor informații, dar
și procesarea cererii prin softul Creditorului și aprobarea acesteia în acest sens. Comisionul de examinare a cererii este un comision unic ce urmează a fi plătit în cazul acceptării cererii de
credit, în momentul încheierii/semnării Contractului de credit. Debitorul poate solicita, iar Creditorul poate accepta achitarea eșalonată de către Debitor a comisionului de examinare a cererii,
în conformitate cu Graficul de Rambursare.
Rata anuală a dobânzii este flotantă. Aceasta poate varia în funcție de faptul că rata de schimb dintre EUR și MDL stabilită de BNM crește cu, sau mai mult de 5%, inclusiv rata de schimb
dintre EUR și MDL de la încheierea Contractului de credit. În cazul în care cursul de schimb dintre EUR și MDL stabilit de BNM crește cu, sau mai mult de 5% față de rata de schimb dintre EUR
și MDL la data încheierii contractului de credit actual, Creditorul are dreptul să modifice în mod corespunzător Graficul de rambursare și să informeze Debitorul cu privire la aceasta.
Comisionul de administrare lunară constituie o contraprestație bănească separată, lunară calculată procentual din suma totală a creditului, fiind achitată lunar de către Debitor pentru
gestionarea contabilă computerizată a creditului și ca consecință, pentru informarea permanentă a Debitorului asupra ratelor datorate ce urmează a fi achitate, cu privire la disponibilitatea
instrumentelor pentru a facilita depășirea temporară a lipsei de resurse financiare a Debitorului.Comisionul de administrare lunară nu se achită în lunile pentru care este acordată perioada de
grație indicată în Contractul de credit și Graficul de Rambursare. Achitarea anticipată a creditului în perioada de grație indicată în Contractul de Credit exclude obligația Debitorului de a achita
comisionul de administrare lunară. Dacă achitarea creditului are loc după perioada de grație acordată conform Graficului de rambursare, se va aplica comisionul de administrare lunară pentru
luna în care se face achitarea.
Comisionul de suspendare este o contraprestație bănească unică, plătită pentru activarea opțiunii de stopare a calculării penalităților, pentru o perioadă maximă de până la 17 zile de la data
scadenței plății, care va fi echivalent cu 105 MDL.
Avertizare! În cazul oricărei întârzieri în efectuarea oricărei plăți în temeiul prezentului contract, Debitorul este obligat să plătească Creditorului, în legătură cu întârzierea: penalități
contractuale, precum și plățile în conformitate cu Graficul rambursării creditului, acesta din urmă fiind valabil numai până la următoarea modificare a costurilor suplimentare potrivit
prezentului Contract.
II. Penalitatea contractuală
a. Dacă Debitorul nu achită în termenul stabilit sumele datorate, Creditorul are dreptul să solicite de la acesta să plătească o penalitate de întârziere, aplicată la suma neplătită a creditului,
calculată pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, în conformitate cu următoarea schemă:
- 1,0% din suma datorată, în cazul în care aceasta este mai mică sau egală cu 50 lei;
- 1,0% din suma datorată dar nu mai puțin de 20 lei, în cazul în care aceasta este mai mare de 50 lei dar mai mică de 100 lei;
- 1,0% din suma datorată, dar nu mai puțin de 25 lei, în cazul în care aceasta este mai mare de 100 lei dar mai mică de 150 lei;
- 1,0% din suma datorată, dar nu mai puțin de 30 lei, în cazul în care aceasta este mai mare de 150 lei.
b. Penalitatea de întârziere se calculează până la data stingerii complete a datoriei, aparte pentru fiecare rată lunară neplătită, în dependență de suma datorată, în conformitate cu p. a
c. Creditorul are dreptul să reducă, la discreția sa, mărimea penalității de întârziere calculate.
d. Dacă Debitorul întârzie în realizarea rambursării, Creditorul va efectua apeluri telefonice și va expedia sms-uri la unul din numerele de contact indicate de Debitor în Contractul de credit,
pentru a-l notifica asupra întârzierii plăţii și pericolului calculului penalității de întârziere.
e. Dacă în termen de 10 zile calendaristice din data scadentă a plății, Debitorul nu va achita creditul şi/sau alte plăţi scadente stabilite în Contract, Creditorul are dreptul să calculeze o
penalitate fixă, care a fost negociată în prealabil de părţile contractate, în mărime de 100 lei, suplimentar la penalitatea de întârziere indicată la p. a, pentru expedierea notificării către Debitor
privind întârzierea plăţii, indicând valoarea sumelor restante, calculul penalităților, avertizarea privind pericolul de a pretinde plata imediată a ratelor neajunse la scadență conform
Contractului de credit sau privind pericolul rezoluțiunii anticipate a contractului și încasarea altor prejudicii cauzate prin întârzierea efectuării plăţii.
f. La expirarea a 20 și 30 zile calendaristice din data scadentă a plății, Creditorul are dreptul să calculeze, suplimentar la penalitatea de întârziere indicată la p. a, penalități fixe, care au fost
negociate în prealabil de părțile contractante, în mărime de 100 lei pentru expedierea notificărilor către Debitor ce vor conține informația menționată la punctul anterior, în special avertizarea
privind pericolul de a pretinde plata imediată a ratelor neajunse la scadență conform Contractului de credit sau privind pericolul rezoluțiunii anticipate a contractului.
g. În cazul în care Debitorul întârzie în realizarea rambursării Contractului de credit, sau în cazul în care pe parcursul oricărei perioade de 12 luni consecutive, două sau mai multe rate nu au
fost plătite integral la scadență, Creditorul are dreptul să pretindă de la Debitor plata imediată a acestor sume datorate, precum și a celorlalte rate care nu au ajuns la scadență conform
Contractului de credit, cu excepția dobânzii aferente. Creditorul va trimite o notificare, prin intermediul unei scrisori prin care va pretinde Debitorului de a achita, în mod integral, în termen de
15 zile din momentul primirii notificării, toate sumele datorate, ratele care nu au ajuns la scadență conform Contractului de Credit, penalitatea de întârziere în condițiile p. a și penalitățile
contractuale în legătură cu expedierea notificărilor în condițiile p. e și f.
h. Dacă Debitorul întârzie în realizarea rambursării Contractului de credit, o perioadă mai mare de 50 de zile calendaristice, calculându-se de la ziua scadentă a realizării rambursării stipulate
prin Contractul de credit, Creditorul declară scadente și plătibile imediat toate plăţile conform Contractului de credit și are dreptul de a rezolvi în mod unilateral Contractul de credit calculând
suplimentar o penalitate în mărime de 20% din valoarea creditului neachitat, pentru rezoluțiunea anticipată a contractului.
i. Creditorul va trimite o notificare, prin intermediul unei scrisori, despre rezoluțiunea anticipată, unilaterală, a Contractului de credit, şi obligaţia Debitorului de a achita, în mod integral, în
termen de 15 zile din momentul primirii notificării: (i) suma creditului neplătit; (ii) dobânda neplătită și calculată până la data rezoluțiunii anticipate a contractului; (iii) suma restantă a
comisionului de examinare a cererii, achitarea căruia a fost convenită de a fi efectuată eșalonat; (iv) alte comisioane dacă acestea au fost agreate de către părți; (v) penalitatea de întârziere
în condițiile p. a; (vi) penalitățile contractuale în legătură cu expedierea notificărilor în condițiile p. e și f; (vii) o penalitate contractuală în mărime de 20% din valoarea creditului neachitat
pentru rezoluțiunea anticipată a Contractului de credit în condițiile p. g și un nou calcul al penalității calculată și neplătită pentru fiecare zi de întârziere aplicate la suma neplătită a creditului.
j. Rezoluțiunea Contractului nu se răsfrânge asupra obligaţiilor pecuniare scadente şi cele viitoare ce reies din suma datorată şi nu afectează dreptul Creditorului de a calcula în continuare
penalitatea de întârziere. Debitorul obţine statut de RĂU-PLATNIC în istoria sa creditară prezentă şi viitoare, şi împotriva Debitorului va fi iniţiată procedura de urmărire silită pentru
recuperarea plăţilor datorate conform Contractului de Credit precum şi pentru recuperarea prejudiciului cauzat şi a venitului ratat.
k. Achitarea penalității de întârziere nu exonerează Debitorul de executarea obligaţiilor ce reies din prezentul Contract şi nu limitează Creditorul în dreptul de a exercita alte măsuri de apărare
ale drepturilor sale
l. În cazul în care, Debitorul nu își onorează obligația de plată a ratei scadente amînate, în termenul de 17 zile, Creditorul este îndreptățit la calcularea penalităților conform capitolului II.
Penalitatea Contractuală.
Cursul de schimb valutar EUR/MDL stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru ziua de 01.06.2022 este 1 EUR = 20.3794 MDL
Semnind contratul de credit, Debitorul declară că are un venit lunar net în mărime de 20000.00 lei.

Data: 01.06.2022
Roman Sofronov, semnătura_________________________ - SA 1/2 - Administratorul O.C.N. “Iute Credit” S.R.L. Lilian Guzun
XGraficul rambursării Creditului nebancar: 1990553, din 01.06.2022
No DATA PLĂŢII Credit, MDL Dobânda, MDL Comision de examinare a cererii , MDL Comission de admin., MDL TOTAL SPRE PLATĂ, MDL
1 01.07.2022 99.92 0.00 4.00 19.98 123.90
2 01.08.2022 99.92 0.00 4.00 19.98 123.90
3 01.09.2022 99.92 0.00 4.00 19.98 123.90
4 01.10.2022 99.92 0.00 4.00 19.98 123.90
5 01.11.2022 99.92 0.00 4.00 19.98 123.90
6 01.12.2022 99.92 0.00 4.00 19.98 123.90
7 01.01.2023 99.92 0.00 4.00 19.98 123.90
8 01.02.2023 99.92 0.00 4.00 19.98 123.90
9 01.03.2023 99.92 0.00 4.00 19.98 123.90
10 01.04.2023 99.92 0.00 4.00 19.98 123.90
11 01.05.2023 99.92 0.00 4.00 19.98 123.90
12 01.06.2023 99.88 0.00 3.96 19.98 123.82
TOTAL 1199.00 0.00 47.96 239.76 1486.72

ATENȚIE! ACHITAREA LUNARĂ, PE CREDITUL № 1990553 ÎN MĂRIME DE 123.90 MDL SE FACE PÎNĂ LA DATA DE 1 A FIECĂREI LUNI, conform graficului Anexat la prezentul Contract.
La prezentarea numărului Contractului de credit, creditul sau alte plăţi aferente acestuia pot fi achitate prin intermediul partnerilor/la conturile Creditorului nominalizati mai sus. Semnând
Contractul de credit, Debitorul confirmă: (i) faptul examinării condițiilor Contractului de credit, condiţiile contractuale îi sunt clare şi consimte, fără rezerve, la realizarea acestora, (ii) a fost
informat asupra faptului că O.C.N. ” IUTE CREDIT” S.R.L. este înregistrat la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în calitate de operator al datelor cu caracter personal, cu
număr de înregistrare 0000006-001, 0000006-002, 0“000006-003.

Roman Sofronov, semnătura_________________________ - SA 2/2 - Administratorul O.C.N. “Iute Credit” S.R.L


Lilian Guzun
01.06.2022
Contract-cadru Roman Sofronov
I. PREVEDERI GENERALE
1.1 Prezentul Contract-cadru cu Debitorul (denumit în continuare: CCC sau Contract) este încheiat între Organizația de Creditare Nebancară ,,IUTE CREDIT” Societate cu Răspundere
Limitată, cod fiscal 1008600026223, adresa juridică: MD 2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ștefan cel mare și Sfânt 182, et. 5, reprezentată de administratorul Lilian Guzun, care
acționează în baza Statutului – denumit în continuare «Creditor» și Roman Sofronov identificat(ă) prin datele specificate în Secțiunea II de mai jos, denumit în continuare «Debitor», iar
Creditorul și Debitorul în prezentul CCC fiind denumiți individual ”Parte” și colectiv „Părți.” Prin semnarea prezentului CCC părțile convin de comun acord cu prevederile și condițiile specificate
mai jos.
1.2 Semnarea CCC oferă Debitorului libertatea de a utiliza în mod convenabil orice servicii pe care Creditorul le poate acorda Debitorului, în conformitate cu termenii și condițiile unui anumit
serviciu. Semnarea acestui CCC nu implică costuri sau taxe din partea Debitorului. Creditorul poate presta servicii Debitorului personal sau prin intermediul Reprezentanților săi împuterniciți
(prin aceștia se subînțeleg persoane terțe cu care Creditorul are semnat un contract de colaborare în, eliberărea de numerar, procesării și colectării de plăți, de agenție comercială și/sau a
altor servicii în contextul p. 1.3 al CCC). În prezentul contract, sintagma “contract de credit” sau sintagma “credite” se subînțelege contract de credit nebancar conform Legii nr. 1 din
16.03.2008 cu privire la organizațiile de creditare nebancară.
1.3 Serviciile pe care le poate acorda Creditorul Debitorului includ servicii de creditare (precum credite pe termen scurt şi lung, precum şi orice servicii suplimentare aferente serviciilor de
creditare). Toate astfel de servicii pe care le poate acorda Creditorul sunt denumite în continuare „Serviciu” sau „Servicii”. Fiecare astfel de Serviciu este acordat în baza unui anumit contract
special care este încheiat între Debitor şi Creditor.
1.4 Prezentul CCC constituie parte integrantă a oricărui Contract de credit nebancar, prezent sau viitor, care a fost sau va fi încheiat între Debitor şi Creditor. Termenele şi condițiile oricărui
Contract de credit nebancar prevalează asupra termenelor şi condițiilor acestui CCC.
1.5 Creditorul are dreptul să modifice periodic termenele şi condițiile acestui CCC, pe care le consideră necesare pentru a-şi îmbunătăți serviciile sau pentru a fi în conformitate cu legislația (
în continuare „Modificare”). În cazul modificării uneia dintre clauze, Creditorul va informa Debitorul despre aceasta cu cel puțin 15 zile înainte de aplicarea modificărilor. Părțile vor semna un
Acord adițional, iar lipsa acțiunilor din partea Debitorului care ar expune dezacordul va fi interpretată ca acceptare tacită.
1.6 Prin semnarea CCC Debitorul declară şi consimte că:
(i) A fost informat pe deplin despre toate condițiile acestui CCC, a înțeles aceste condiții și este de acord că acestea sunt rezonabile şi proporționale cu riscul şi cheltuielile suportate de
Creditor;
(ii) Debitorul va respecta termenii şi condițiile CCC şi ale Contractelor de credit ulterior încheiate;
(iii) Creditor nu este obligat să încheie Contract privind activitățile de creditare nebancară sau să presteze Servicii către Debitor, dacă în urma examinării actelor prezentate de Debitor, îl va
califica ca neeligibil, conform regulilor interne de creditare.
(iv) A negociat în mod individual fiecare clauză, a propus modificări, iar prezentul contract reprezintă produsul final al acestor negocieri.
1.7 Prezentul CCC intră în vigoare din momentul semnării de către ambele Părți.
1.8 Creditorul are dreptul să gajeze creanța care o are față de Debitor, în beneficiul unor terțe persoane, fără a aduce atingere drepturilor Debitorului.
1.9 Oricare Parte este în drept de a rezolvi în mod unilateral acest CCC, adresând celeilalte Părți în prealabil o Notificare cu aviz de primire cu respectarea unei perioade (preaviz) de 30 de
zile calendaristice.
1.10 Dacă există între părți Contracte de credit, în curs de executare, rezoluțiunea prezentului contract nu exonerează părțile de la executarea integrală a tuturor obligațiilor.
1.11 Anularea sau constatarea nulității uneia sau mai multor clauze din prezentul CCC produce efecte doar asupra clauzei/clauzelor vizate și nu afectează valabilitatea CCC.
1.12 Pe durata executării contractului de credit sau după expirarea acestuia, Creditorul poate încasa taxe, conform listei de prețuri la momentul solicitării, pentru certificatele eliberate, de
diversă natură, cu excepția celor care urmează a fi eliberate gratuit conform legislației Republicii Moldova in vigoare.

II. DATELE DEBITORULUI


2.1 Nume: Sofronov, Prenume: Roman, Patronimic: Eugeniu, IDNP: 2003002028340
2.2 Telefon mobil: 069812808, telefon fix: , E-mail:
2.3 Adresa de domiciliu și/sau reședință: Nucarilor 2 9 2009 Stauceni, Chisinau
În conformitate cu Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Creditorul este obligată să întreprindă acțiuni privind
identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate, ținând cont de evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a
terorismului la nivel național, precum și de criteriile și factorii stabiliți de organele cu funcții de supraveghere.
Astfel, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței
Financiare nr. 38/1 din 24.08.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiar nebancară,
Creditorul solicită și următoarele informații de la Debitor cu privire la: Seria și numărul actului de identitate; Data și locul nașterii; Cetățenia; Ocupația și/sau numele/denumirea angajatorului
; Funcția publică importantă deținută, după caz;
Numele beneficiarului efectiv*; Scopul creditului solicitat; Sursa venitului.
*Beneficiar efectiv: persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de
investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin
25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

III. REGULILE DE IDENTIFICARE A DEBITORULUI


3.1 Creditorul poate să utilizeze, la propria sa discreție, oricare sau simultan mai multe metode enumerate mai jos, pentru a verifica identitatea Debitorului:
3.1.1 Identificare personală ( identificarea față în față);
3.1.2 Identificarea cu document buletin de identitate, permis de ședere prezentat către Creditor;
3.1.3 Identificarea cu tehnologia de identificare digitală (semnătura electronică);
3.1.4 Identificarea cu cod PIN sau o parolă, care este atribuit Debitorului;
3.1.5 Identificarea efectuată de către un prestator de servicii independent (cum ar fi operatorul de telefonie mobilă licențiat, prestatorul de servicii de plată sau o entitate juridică similară).
3.2 Creditorul, în scopul identificării și verificării Debitorului dacă nu face parte din Listele persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de
distrugere în masă care fac obiectul măsurilor restrictive poate transmite în anumite state care respectă prevederile de asigurare a protecției datelor cu caracter personal datele Debitorului
prevăzute la pct. 2.1 – 2.2 din prezentul CCC și datele Debitorului cu privire la data și locul nașterii.
3.3 Debitorul este obligat să păstreze documentele şi datele sale, care pot permite identificarea sa cu atenție şi să nu le distribuie sau să le pună la dispoziție persoanelor terțe, care pot
utiliza aceste documente sau date pentru identificare greșită sau în scopuri de fraudă. Debitorul suportă riscul de pierdere şi disconfort, care rezultă din întreținerea neglijentă a
documentelor sau a datelor, care se află în posesia Debitorului sau sunt emise Debitorului.
3.4 Dacă Debitorul primește de la Creditor careva plăți fără solicitarea Serviciului sau fără încheierea Contractului de credit care ar putea asigura primirea unei astfel de plăți, Debitorul este
obligat să returneze plata respectivă în totalitate către Creditor în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data primirii.
3.5 Debitorul are dreptul să apeleze la Serviciile Creditorului, la reprezentanții autorizați ai Creditorului sau utilizând datele de contact ale Creditorului publicate pe pagina web a Creditorului
(www.iutecredit.md).
IV. NOTIFICĂRILE
4.1 Debitorul şi Creditorul convin să comunice (obligație de schimb de informații veridice) unul cu altul, prin datele de contact prevăzute în prezentul contract sau Contractele de credit
încheiate ulterior, utilizând toate mijloacele tehnologice acceptate, cum ar fi: e-mail, SMS, telefonie vocală; telefon fără intervenție umană (apel automat, audiotext); servicii de mesagerie
prin Internet, aplicații mobile prevăzute sau aprobate de Creditor; pagini web prevăzute sau aprobate de Creditor; expediere prin poștă prin scrisoare la adresa poștală a Părții şi prin întâlniri
personale cu reprezentanții împuterniciți ai Creditorului la punctele de deservire ale Creditorului. Punctul de deservire al Creditorului poate fi propriul sediu al Creditorului sau un loc de
desfășurare a activității al reprezentantului împuternicit al Creditorului.
4.2 Toate aceste comunicații între Creditor (inclusiv reprezentantul sau împuternicitul său) şi Debitor sunt denumite în continuare „Notificare” sau „Notificări”.
4.3 Contactele acceptate ale Creditorului sunt următoarele (care pot fi modificate de Creditor periodic unilateral, fără acordul Debitorului, dar cu informarea Debitorului despre schimbarea
acestora printr-o Notificare):
i. e-mail: info@iutecredit.md sau o altă adresa, indicată în Contractul de credit
ii. Telefon (telefoane): indicat(e) în Contractul de credit
iii. Pagina web: www.iutecredit.md sau o altă pagină web, indicată în Contractul de credit
iv. Adresa poștală: indicată în Contractul de credit
4.4 Contactele acceptate ale Debitorului sunt definite în prezentul CCC la Secțiunea II „Date despre Debitor” şi pot fi actualizate în Contractele de credit. Contactele acceptate ale Debitorului
pot fi actualizate de către Debitor periodic unilateral, cu condiția că Debitorul informează Creditorul despre schimbarea Contactelor sale acceptate în prealabil cu cel puțin 5 (cinci) zile
calendaristice, adresând în acest sens o Notificare către Creditor. Până la Notificarea Debitorului privind Contactele modificate, toate Notificările Creditorului expediate la Contactele
anterioare ale Debitorului se consideră transmise în mod corespunzător către Debitor.

Roman Sofronov, semnătura: _________ - FA 1/3 - Creditor: _________________


01.06.2022
Contract-cadru Roman Sofronov
V. CONTRACTELE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE CREDITARE NEBANCARĂ
5.1 Prezenta secțiune reglementează atât Contractele de Credit Nebancar cât și oricare alt Contract privind activitățile de creditare nebancară prevăzute în Legea cu privire la organizațiile de
creditare nebancară nr. 1 din 16.03.2018.
A. Încheierea Contractului privind activitățile de creditare nebancară
5.2 Contractul privind activitățile de creditare nebancară poate fi încheiat prin: semnarea olografă sau, prin semnarea cu semnătură electronică sau prin executare interactivă. Descriere
detaliată a acțiunilor întreprinse de Părți în vederea încheierii unui Contract prin executare interactivă va fi dată în Contractele privind activitățile de creditare nebancară.
5.3 Parte integrantă a Contractului de Credit nebancar, pe lângă prezentul CCC, este inclusiv Graficul de rambursare, care va prevedea inclusiv următoarele date: suma creditului, data
debursării (plății), metoda debursării (cum ar fi plata în contul bancar, plata în numerar, dispunerea spre eliberare/transfer în favoarea și spre beneficiul Debitorului prin intermediul
Reprezentanților împuterniciți, eliberarea de bunuri, alte metode agreate de către Părți) către Debitor.
5.4 Graficul de rambursare al creditului de către Debitor conține suma creditului, comisioanele şi suma dobânzii, datele rambursării şi suma totală care urmează să fie rambursată de către
Debitor către Creditor.
5.5 În cazul semnării olografe sau cu semnătură electronică, Graficul de rambursare este transmis Debitorului imediat ca parte integrantă a Contractului de credit nebancar sau a contractului
privind activitățile de creditare nebancară. În cazul executării interactive, Graficul de rambursare este transmis Debitorului prin serviciul poștal obișnuit în formă imprimată prin scrisoare cu
aviz recomandat sau la adresa de email indicata de Debitor, dacă Contractele nu pot fi primite direct de Debitor (de ex. luate de la oficiul Creditorului) sau Debitorul nu este utilizator al
aplicației My Iute.
5.6 În cazul creditelor cu valoare mai mare, Creditorul poate solicita iar Debitorul poate accepta să asigure cu gaj sau fidejusiune executarea corespunzătoare a obligațiilor asumate prin
Contractele de Credit încheiate în conformitate cu capitolul V al prezentului CCC, inclusiv, dar nelimitându-se la obligația de restituire a Creditului/Creditelor, dobânzii, penalităților şi a altor
comisioane, plăți, costuri aferente prevăzute de Contractele de credit, precum şi a prejudiciilor cauzate prin neexecutare sau executare necorespunzătoare ale acestora. Creditul va fi
debursat doar ulterior înregistrării gajului. Toate costurile aferente constituirii şi înregistrării gajului, precum şi substituirii bunului gajat, în caz de necesitate, vor fi achitate de către Debitor.
B. Acordarea creditului
5.7 Creditul se acordă de către Creditor, de regulă, în termen de 1 (una) zi lucrătoare bancară, din momentul încheierii Contractului de Credit sau, în caz de executare interactivă, din
momentul acceptării de către Debitor a Graficului de rambursare.
5.8 Debitorul suportă toate costurile şi taxele impuse de către terţe părţi (cum ar fi băncile, oficiile poştale, distribuitoare de numerar sau alţi intermediari de plată) pentru deschiderea şi
menținerea conturilor bancare, cardurilor bancare, sau eliberarea de numerar Debitorului.
5.9 Creditul se consideră acordat după ce Creditorul a efectuat o operațiune de plată din contul propriu în favoarea Debitorului; sau după ce Creditorul a permis eliberarea de bunuri la
magazin, sau după ce Creditorul a dispus eliberarea în numerar/prin transfer către Debitor la locul de desfășurare a activității Reprezentantului împuternicit. Refuzul Debitorului de a accepta
sau de a utiliza Creditul, dacă acesta nu și-a exercitat dreptul de revocare, nu-l scutește pe Debitor de obligația de rambursare a Creditului, împreună cu dobînda, toate comisioanele și orice
alte plăţi prevăzute în Contractul de Credit.
5.10 Părțile convin că calculul dobânzii va începe de la data încheierii Contractului de Credit, indiferent de data exactă la care Debitorul primește suma creditului.
5.11 Ecuaţia de calcul al DOBÂNZII ANUALE EFECTIVE (DAE) este:
unde:— X este DAE:— m este numărul ultimei retrageri;— k este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m,— Ck este valoarea tragerii k;— tk este intervalul,
exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1 = 0, — m este numărul ultimei rambursări sau plăţi;— l
este numărul unei rambursări sau plăţi;— Dl este cuantumul unei rambursări sau plăţi;— sl este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, între data primei
trageri şi data fiecărei rambursări sau plăţi următoare.

5.12 La solicitarea în scris a Debitorului, Creditorul va oferi, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, un extras de cont / situația de plăți care indică ratele îndatorate, precum şi
termenele şi condițiile de plată a acestor sume.
C. Dreptul de revocare a Contractului de Credit
5.13 Debitorul poate să revoce Contractul de Credit prin îndeplinirea a două condiții prealabile:
5.13.1 Debitorul trebuie să adreseze către Creditor o notificare, necondiționată şi irevocabilă, privind revocarea, în termen ce nu depășește 14 (paisprezece) zile calendaristice din data
încheierii Contractului de Credit respectiv sau de la data la care îi sunt aduse la cunoștință termenele, condițiile contractuale și informațiile din Contract, dacă această dată este ulterioară
datei încheierii Contractului de Credit.
5.13.2 Debitorul trebuie să ramburseze, într-un termen ce nu depășește 30 (treizeci) de zile calendaristice de la trimiterea notificării de revocare către Creditor, suma Creditului (specificată
în Graficul de rambursare) plătită de către Creditor Debitorului și dobânda aferentă acestuia, calculată de la data când suma Creditului a fost plătită Debitorului și pînă la data rambursării
integrale ale acesteia.
5.14 Neîndeplinirea oricărei din condițiile prealabile menționate la p. 5.13 presupune că Debitorul şi-a pierdut dreptul de revocare a Contractului de Credit şi Contractul de Credit continuă să
aibă putere juridică deplină
5.15 În cazul în care Debitorul şi-a exercitat un drept de revocare a unui contract de furnizare de bunuri sau servicii, acesta nu mai are obligații în temeiul Contractului de Credit vizat.În
cazul în care Bunurile sau serviciile nu au fost furnizate Debitorului sau bunurile sau serviciile nu respectă contractul de furnizare, acesta poate da în judecată comerciantul în condițiile
prevăzute de legislația în vigoare.
5.16 Revocarea, rezoluțiunea sau modificarea Contractului de Credit sau a altor Contracte privind activitățile de creditare nebancară, încheiate ulterior între Părți, nu afectează valabilitatea
acestui CCC.
D. Rambursarea creditului către Creditor
5.17 Prin încheierea Contractului de Credit, Debitorul îşi asumă obligația deplină şi necondiționată de a restitui suma creditului şi să plătească către Creditor, dobânda la soldul creditului
restant şi alte taxe, comisioane şi penalități în conformitate cu Graficul de rambursare, Contractul de Credit/alt Contract privind activitățile de creditare nebancară şi prezentul CCC (în
continuare: “Rambursare (rambursări)”).
5.18 Toate rambursările trebuie să fie executate în favoarea Creditorului în valuta stabilită în Graficul de rambursare. Toate rambursările trebuie să fie executate cel târziu la data şi în suma
indicată în Graficul de rambursare sau cu privire la penalități şi alte taxe aplicate de Creditor ca urmare a încălcării de către Debitor a termenelor Contractului de Credit, pretinse de Creditor
conform condițiilor ССС și a Contractului de Credit.
5.19 Toate rambursările trebuie să fie executate în contul bancar al Creditorului sau în contul bancar al Creditorului deținut de Reprezentantul împuternicit sau prin intermediul partenerilor
Creditorului, aprobat de Creditor. Lista Reprezentanților împuterniciți pentru încasarea plăților de rambursare este publicată pe pagina web a Creditorului (www.iutecredit.md).
5.20 Debitorul poate rambursa integral creditul înainte de termen în orice moment. În acest caz, Creditorul are dreptul să solicite următoarele sume: suma restantă a creditului (
nerambursată), integral; suma restantă a comisionului de examinare a cererii de acordare a creditului, achitarea căruia a fost convenită de a fi efectuată eșalonat; alte comisioane și plăți
dacă acestea sunt prevăzute de Graficul de Rambursare, cu excepția cazului în care Creditorul renunță unilateral la anumite comisioane în favoarea Debitorului; Compensația prevăzută de
art.20 din Legea nr.202 din 12.07.2013 după cum urmează:
a) 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi rezoluțiunea convenită a Contractului de Credit este mai mare de un an;
b) 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezoluțiunea Contractului de Credit nu este mai mare de
un an.
5.21 În eventualitatea intenției de a rambursa anticipat creditul, Debitorul este obligat, până la efectuarea oricărei plăți în temeiul prezentului Contract, să ia legătura cu Creditorul, folosind
mijloacele de comunicare menționate în prezentul Contract, pentru înregistrarea solicitării de rambursare anticipată și obținerea calculelor exacte despre sumele ce urmează să fie achitate la
ziua rambursării anticipate a creditului.
5.22 Debitorul suportă toate costurile de rambursare şi se obligă să efectueze plățile în așa mod, încât Creditorul să primească suma de rambursare convenită netă şi fără careva deduceri de
către orice terţe părţi care procesează plata de rambursare.
5.23 În cazul în care sumele plătite de către Debitor sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a datoriei restante, atunci ordinea contabilă convenită pentru fiecare rambursare primită de
Creditor este următoarea: din suma netă primită, mai întîi se calculează şi se deduc penalitățile (dacă este cazul), apoi alte taxe (dacă este cazul), apoi dobânda, apoi comisionul de
examinare a cererii, achitarea căruia a fost convenită de a fi efectuată eșalonat, şi în cele din urmă suma creditului.
E. Riscul valutar
5.24 Părțile consimt că Creditorul, în condițiile art. 10 alin. (3) lit. k), 12 alin. (3), 15 alin. (6) din Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori, este în
drept să ceară, iar Debitorul consideră îndreptățită și rezonabilă cererea de la Creditor de a compensa pierderile Creditorului survenite ca urmare a schimbării cursului de schimb valutar Euro
/MDL stabilit de Banca Națională a Moldovei acceptând necondiționat și obligându-se să îndeplinească prevederile capitolului V, subcapitolul E al prezentului CCC.
5.25. Părțile sunt de acord că, în cazul în care rata de schimb dintre EUR și MDL stabilită de BNM crește cu, sau mai mult de 5% față de rata de schimb dintre EUR și MDL la data încheierii
Contractului de Credit, Creditorul are dreptul de a modifica graficul de rambursare a creditului în consecință și de a informa Debitorul.
5.26 Dacă, în cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice calculate din momentul primirii notificării despre modificarea prevăzută la pct. 5.25, Debitorul nu achită creditul şi plățile aferente
la el, inclusiv suma restantă a comisionului de examinare a cererii, achitarea căruia a fost convenită de a fi efectuată eșalonat, sume declarate şi devenite scadente şi plătibile imediat,
dobânda restantă calculată până la data rambursării, penalitățile, precum și alte plăți restante prevăzute de Contractul de credit, se consideră că Debitorul a acceptat tacit modificarea
contractului de credit şi noul Grafic de rambursare al creditului.

Roman Sofronov, semnătura: __________ - FA 2/3 - Creditor: _________________


01.06.2022
Contract-cadru Roman Sofronov
5.27 În cazul rezoluțiunii Contractului de credit de către Creditor, acesta va trimite o declarație de rezoluțiune Debitorului, prin intermediul unei scrisori, prin care va anunța Debitorul despre
rezoluțiunea anticipată, unilaterală, a Contractului de credit, şi obligația Debitorului de a achita, în mod integral, în termen de 15 (cincisprezece) de zile, din momentul primirii declarației de
rezoluțiune: (i) suma creditului neplătit (ii) dobânda neplătită și calculată până la data rezoluțiunii contractului (iii) suma restantă a comisionului de examinare a cererii, achitarea căruia a
fost convenită de a fi efectuată eșalonat (iv) alte comisioane dacă acestea au fost agreate de către părți, penalitatea aplicată pentru întârziere, precum și penalitățile contractuale pentru
expedierea notificărilor calculate şi neplătite.
5.28 În cazul rezoluțiunii Contractului de credit de către Debitor, acesta va expedia o declarație de rezoluțiune către Creditor prin care îl va informa despre rezoluțiunea anticipată a
contractului.
5.29 Contractul de credit se consideră reziliat din momentul primirii declarației de rezoluțiune de către cealaltă parte.
5.30 Rezoluțiunea Contractului nu se răsfrânge asupra obligațiilor pecuniare scadente şi cele viitoare ce reies din suma datorată.
F. Neefectuarea rambursărilor conform Graficului de rambursare
5.31 Comisionul de suspendare este o contraprestație bănească unică, plătită pentru stoparea calculării penalităților, pentru o anumită perioadă de zile, care începe de la data scadenței plății
, costul căruia va fi aplicat în dependență de tarifele existente la momentul solicitării, publicată pe pagina web a Creditorului ( www.iutecredit.md).
5.32 Dacă Debitorul nu efectuează Rambursările în mărimea deplină sau înainte de termenul limită stabilit în Graficul de rambursare, Creditorul are dreptul să ceară de la Debitor să achite
penalitatea aplicată pentru întârzieri, penalități pentru expedierea Notificărilor.
5.33 În cazul în care Debitorul nu efectuează rambursarea deplină conform Graficului de rambursare sau în cazul în care pe parcursul oricărei perioade de 12 luni consecutive, două sau mai
multe rate nu au fost plătite integral la scadență conform Graficului de Rambursare, Creditorul are dreptul să pretindă de la Debitor toate rambursările stabilite în Graficul de rambursare,
inclusiv cele care nu au ajuns la scadență. Dacă Debitorul nu efectuează toate Rambursările în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din data primirii Notificării, Creditorul are
dreptul, la propria sa discreție, să înainteze acțiuni în instanțele de judecată competente sau să inițieze executarea judiciară sau, să apeleze la companiile specializate în colectarea datoriilor.
5.34 Dacă Debitorul nu efectuează rambursarea deplină conform Graficului de rambursare sau în cazul în care se constată, că datele trimise de Debitor prevăzute la Capitolul II, precum și
alte date esențiale care stau la baza executării Contractului de Credit sunt în întregime sau parțial incomplete sau false, Creditorul are dreptul de a rezilia Contractul de Credit imediat cu
efect deplin. Toate rambursările stabilite în Graficul de rambursare devin imediat scadente şi urmează să fie plătite. Dacă Debitorul nu efectuează toate Rambursările în termen de 15 (
cincisprezece) zile calendaristice din data primirii Notificării de rezoluțiune, Creditorul are dreptul, la propria sa discreție, să inițieze acțiuni în instanțele de judecată competente sau să
apeleze la serviciile companiilor de colectare a datoriilor. Plata penalităților nu exonerează Debitorul de îndeplinirea obligațiilor care decurg din Contractul de Credit şi prezentul Contract, şi
nu limitează dreptul Creditorului de a întreprinde alte măsuri pentru protecția drepturilor sale.
5.35 Succesorii Părţilor vor prelua atît drepturile, cît şi obligațiile părții respective din Contractul de Credit sau contractul de servicii aferente. Creditorul este în drept să vândă, să transfere,
să cesioneze, atâta timp cît această acțiune nu poate reduce garanțiile pentru Debitor, sau altfel să dispună, în tot sau în parte, de drepturile şi/sau obligațiile care îi revin în baza
Contractului de Credit,. În aceste condiții, Debitorul va executa prestația sa în beneficiul Creditorului.
5.36 Creditorul are dreptul să rezoluționeze unilateral toate contractele de credit nebancar semnate între Creditor și Debitor, dacă cel puțin unul din contracte a fost rezoluționat în condițiile
pct. 5.33 al prezentului contract.
VI. SOLUȚIONAREA DISENSIUNILOR
6.1. Toate disensiunile care apar în perioada executării Contractelor dintre părți se soluționează pe cale amiabilă, prin înaintarea unei notificări cu aviz de primire de către o parte către
cealaltă, iar dacă disensiunea nu se va soluționa, partea interesată va fi în drept de a se adresa în instanțele de judecată competente din R.M. sau în Arbitraj, la libera alegere.
6.2. În cazul în care partea va alege soluționarea litigiilor în Arbitraj, Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de președintele Arbitrajului. Tribunalul arbitral va judeca
litigiul în drept cu aplicarea legislației Republicii Moldova. Procedura arbitrală se inițiază și se desfășoară la sediul instanței arbitrale. Limba utilizată în cadrul procedurii va fi limba română.
Tribunalul arbitral va judeca litigiul în procedură accelerată, fără participarea părților la ședințele arbitrale, la dezbaterile orale ale cauzei și la pronunțarea hotărârii. Hotărârea în cauza
arbitrală va fi adoptată în baza înscrisurilor, documentelor și altor dovezi scrise, fără citarea părților. Hotărârea pronunțată de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile
litigiuluiși se execută imediat.
VII. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE COMPETENTĂ
Autoritatea de supraveghere competentă este Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței. Adresa: str. Vasile Alecsandri, 78, municipiul Chișinău.

PRIN PREZENTA, EU, Roman Sofronov ÎN CALITATE DE DEBITOR CONSIMT ȘI CONFIRM URMĂTOARELE:
Sunt informat asupra faptului că O.C.N.”Iute Credit” S.R.L. este înregistrat la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în calitate de operator al datelor cu
caracter personal, cu număr de înregistrare 0000006-001, 0000006-002, 0000006-003.
Sunt informat ca Creditorul are dreptul să verifice autenticitatea informaţilor prezentate/oferite de mine în vederea îndeplinirii contractului şi/sau relaţiilor contractuale, şi să furnizeze
informaţii despre mine, în calitate de Debitor şi despre istoria mea de credit, cu scopul de a colecta, de a înregistra, de a organiza, de a păstra, de a stoca, de a restabili, de a adapta
sau de a modifica, de a prelua, de a consulta, de a utiliza, de a divulga prin transmitere, de a transmite transfrontalier (inclusiv, dar fără a se limita la Centry Global BVBA din
Bulgaria, AS IuteCredit Europe din Estonia și SIA Mintos Finance din Letonia), de a publica, de a distribui, de a ataşa sau de a combina, de a bloca, de a şterge sau de a omite datele
personale care mă vizează, către unul sau mai multe birouri ale istoriilor de credit, bănci, Compania de Colectare a Datoriilor INCASO, creditori (ex. SIA Mintos Finance, Letonia) sau
alte structuri similare.
Sunt informat ca Creditorul are temei legal să acceseze informaţii despre istoria mea creditară, care se conţine în baza de date a unuia sau mai multe birouri ale istoriilor de credit, a
băncilor, a Companiei de Colectare a Datoriilor INCASO sau a altor structuri similare.
Sunt informat ca Creditorul are dreptul să acceseze, să prelucreze, să opereze, să verifice, să actualizeze, să publice, să transmită peste hotare, să colecteze datele mele personale
privind IDNP, numele, prenumele, prenumele tatălui, sexul, cetăţenia, data şi locul naşterii, imaginea grafică (fotografia), starea familială, date privind localizarea geografică, date
personale ale membrilor familiei, starea economică şi financiară, date privind bunurile imobile şi mobile, locul de domiciliu/viza de reşedinţă, datele bancare, semnătura, date de
contact (număr de telefon fix, număr de telefon mobil, adresa electronică), numărul dosarului de pensie, codul personal de asigurări sociale, codul de asigurări medicale, profesia şi
locul de muncă, informaţii despre formarea profesională (diplomă, studii), caracteristici fizice, solicitate de Creditor în vederea îndeplinirii prevederilor contractuale.
Înțeleg și sunt de acord că Creditorul poate refuza acordarea unui credit sau furnizarea altor servicii legate de acordarea unui credit, fără obligația de a oferi o explicație a motivelor
pentru care a luat această decizie.
Confirm că sunt beneficiarul final al creditului și că datele și informațiile furnizate sunt actuale, în concordanță cu scopul și natura relației de afaceri declarate.
- Eu, în calitate de Debitor îmi exprim acordul ca Creditorul să vîndă, să transfere, să cesioneze, atîta timp cît această acţiune nu poate reduce garanţiile pe care le am, sau altfel să
dispună, în tot sau în parte, de drepturile şi/sau obligaţiile care îi revin în baza Contractului de Credit.
Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct
Eu, în calitate de Debitor, îmi exprim acordul pentru prelucrarea, de cătreCreditor, a datelor mele personale în scopuri de marketing direct.
Creditorul are dreptul să utilizeze datele mele cu caracter personal în scopul transmiterii informațiilor comerciale prin SMS către numărul meu de telefon mobil indicat în prezentul
contract privind diferite promoții, propuneri de servicii și marketing.
Eu, în calitate de Debitor pot retrage acest consimţămînt oricînd. Retragerea trebuie să fie efectuată în scris. Dacă eu, în calitate de Debitor dispun de Contracte de credit care nu au
fost executate în totalitate de către Părţi, atunci retragerea acestui consimţămînt nu afectează drepturile Creditorului de a continua colectarea, stocarea şi prelucrarea datelor cu
caracter personal despre mine, pînă cînd toate Contractele de credit nu vor fi îndeplinite integral şi în mod corespunzător de către Părţi.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

CLIENT:

Eu, în calitate de Debitor, am negociat în mod individual fiecare clauză, iar prezentul contract reprezintă produsul final al acestor negocieri, pentru care fapt semnez,

Roman Sofronov, semnătura: __________ - FA 3/3 - Creditor: _________________


Roman Sofronov, Nucarilor 2 9 Stauceni, Chisinau 2009
Informații standard privind creditul nebancar pentru debitori
1. Numele/denumirea și datele de contact ale Creditorului
Creditorul O.C.N. „Iute Credit” S.R.L.
Adresa MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 182, et.5, mun. Chișinău
Nr. telefon 022 801 500
Adresa web www.iutecredit.md
Partener: ALO ICS SRL ALO ICS SRL, str. M. Varlaam 84, MD-2012, mun. Chisinau
2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare nebancară
2.1. Tipul creditului: credit legat 2.7. Garanții: Creditorul poate solicita asigurarea cu fidejusiune sau gaj în favoarea Creditorului în
2.2. Durata contractului de credit: 12 luni vederea asigurării executării corespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de credit, inclusiv,
2.3. Condițiile care reglementează tragerea creditului: După semnarea de către Debitor a contractului dar nelimitându-se la obligația de restituire a Creditului, dobânzii, penalităților și a altor comisioane,
de credit, suma creditului va fi transferată în contul intermediarului pentru acoperirea parțială/integrală plăți, costuri aferente prevăzute contractele de credit, precum și a prejudiciilor cauzate prin
a costului bunului și/sau a serviciilor procurate de către Debitor. neexecutare sau executare necorespunzătoare a contractului de credit. Creditul va fi debursat doar
2.4. Valoarea totală a creditului nebancar: 1199.00 MDL. ulterior înregistrării gajului. Toate costurile aferente constituirii și înregistrării gajului, precum și
2.5. Rata și ordinea în care acestea vor fi achitate: Va trebui să achitați următoarele: 12 rate lunare a substituirii bunului gajat, în caz de necesitate, vor fi achitate de către Debitor.
câte 123.90 MDL. 2.8. Creditul este oferit sub forma unei amânări la plată pentru un bun sau serviciu sau este legat de
2.6 Suma totală pe care va trebui să o achitaţi 1486.72 MDL. furnizarea unor anumite bunuri sau a unui anumit serviciu – DA
Denumirea bunului/serviciului: credit legat. Prețul total al bunului/serviciului: 1199.00 MDL
3. Costurile creditului nebancar
3.1. Comisionul de examinare a cererii . Debitorul poate solicita, iar Creditorul poate accepta achitarea - nu este obligatoriu încheierea unui contract de asigurare pentru garantarea creditului;
eșalonată de către Debitor a comisionului de examinare a cererii, în conformitate cu graficul de - pentru cazurile în care Debitorul solicită transferul sumei creditului într-un cont curent sau de card
achitare: 47.96 MDL. este obligatoriu spre a fi încheiat un contract pentru un serviciu accesoriu (contract de deservire a unui
3.2. Rata dobânzii aferente creditului sau, daca este cazul, diferite rate ale dobânzii care se aplica cont curent/de card la una din băncile/instituțiile abilitate cu funcții de eliberare a banilor in numerar)*
contractului de credit nebancar: 0.00, fixă *În cazul in care costurile acestor servicii nu sunt cunoscute de creditor, acestea nu sunt incluse in
3.3. Comisionul de administrare lunară: 19.98 MDL . DAE.
3.4. Pentru obținerea creditului conform clauzelor și condițiilor convenite: 3.5. DOBÂNDA ANUALĂ EFECTIVĂ (DAE) 41.70 %
Costul total al creditului nebancar exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.
Costuri aferente
3.6. Este necesar să se mențină unul sau mai multe conturi pentru înregistrarea atât a operațiunilor de Creditorul este îndreptățit să perceapă: penalitatea în mărime de 1,0% din suma neplătită a creditului,
plată, cât și a tragerilor: DA. pentru fiecare zi calendaristică de întârziere; după cum urmează:
3.7. Costul transferului la contul bancar/ sau tragerea în numerar: nu mai mult de 1,5%. - 1,0% din suma datorată, în cazul în care aceasta este mai mică sau egală cu 50 lei; - 1,0% din suma
3.8. Debitorul suportă toate costurile de rambursare a creditului și se obligă să efectueze plățile în așa datorată dar nu mai puțin de 20 lei, în cazul în care aceasta este mai mare de 50 lei, dar mai mică de
mod, încât Creditorul să primească suma de rambursare convenită și fără careva deduceri de către 100 lei;
terțe părți care procesează plata de rambursare. - 1,0% din suma datorată, dar nu mai puțin de 25 lei, în cazul în care aceasta este mai mare de 100
3.9. Costuri în caz de întârziere la plată (Plățile neefectuate ar putea să aibă consecințe grave pentru lei dar mai mică de 150 lei; - 1,0% din suma datorată, dar nu mai puțin de 30 lei, în cazul în care
dumneavoastră (de exemplu, vânzare silită a bunurilor) și să îngreuneze obținerea ulterioară de credit) aceasta este mai mare de 150 lei;
- penalități pentru expedierea notificărilor privind întârzierea plăților, în mărime de – 100 lei pentru
fiecare din primele trei notificări;
-penalitate pentru rezoluțiunea anticipată a contractului de credit nebancar în mărime de 20% din
valoarea creditului neachitat.
4. Alte aspecte juridice importante
4.1. Dreptul de revocare. Da - aveți dreptul să renunțați la contractul de credit nebancar în termen de a fost convenită de a fi efectuată eșalonat, dobânda la credit restantă calculată până la data
14 zile calendaristice. rambursării anticipate, penalitatea de întârziere calculată, comisioane și alte plăți conform contractului,
4.2. Consultarea unei baze de date. Creditorul vă va informa imediat și gratuit asupra rezultatelor compensație plătită Creditorului conform art.20 din Legea nr.202 din 12.07.2013, după cum urmează:
consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă în baza acestei a) 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată
consultări. şi rezoluțiunea convenită a contractului de credit este mai mare de un an;
4.3. Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul și Debitorul sunt ținuți să-si respecte obligațiile b) 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea
precontractuale: Această informație este valabilă de la semnarea contractului de credit nebancar și anticipată și data convenită pentru rezoluțiunea contractului de credit nu este mai mare de un an.
până la încetarea/rezoluțiunea acestuia și executarea (dacă în contractul de credit nu va fi prevăzut 4.5. Dreptul la un proiect de contract de credit nebancar. Aveți dreptul ca, la cerere, să obțineți gratuit
altfel). un exemplar al proiectului de contract de credit nebancar. Această dispoziție nu se aplică în cazul în
4.4. Rambursare anticipată: Aveți dreptul la rambursare anticipată totală a creditului în orice moment. care, în momentul cererii, Creditorul nu dorește să încheie contractul de credit cu dumneavoastră.
În acest caz, Creditorul are dreptul la următoarele sume în caz de rambursare anticipată:
- suma restantă a creditului, suma restantă a comisionului de examinare a cererii, achitarea căruia
5. Informații suplimentare care trebuie oferite în cazul comercializării la distanță a serviciilor financiare
a) referitoare la creditor ALO ICS SRL
Reprezentantul creditorului str. M. Varlaam 84, MD-2012
Adresă mun. Chisinau
076082672
credite@alo.md, anastasia.popovciuc@xiaomistore.md
Înregistrarea 1003600007946
Autoritatea de supraveghere Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
Legea luată de creditor ca bază pentru stabilirea raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea 1) Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori; 2) Legea nr. 157
contractului de credit nebancar din 18.07.2014 despre încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de
consum; 3) Codul Civil al Republicii Moldova.
Clauza care precizează legislația aplicabilă contractului de credit nebancar și/sau instanța competentă Legislația aplicabilă contractului de credit nebancar este legislația Republicii Moldova, iar instanțele
competente sunt instanțele judecătorești ale Republicii Moldova sau Tribunalul Arbitral din Republica
Moldova.
c) referitoare la căi de atac consideră a fi adresa juridică a Creditorului; (ii) instanța de judecată competentă a Republicii Moldova,
Existența și posibilitatea recurgerii la o procedură extrajudiciară și la acțiune în justiție: Disensiunile, competența teritorială fiind stabilită conform domiciliului, Debitorului sau conform locului încheierii
care apar în perioada executării prevederilor Contractului de credit nebancar se soluționează de către Contractului de credit, selectată la libera discreție a Creditorului; (iii) sau de altă instanță de judecată
părți pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu vor putea fi rezolvate astfel, acestea vor fi soluționate de competentă a Republicii Moldova, selectată, conform legislației în vigoare, la libera discreție a
către: (i) instanța de judecată competentă a RM, competența teritorială fiind stabilită conform locului Creditorului (iv) sau pe calea Arbitrajului
executării Contractului de credit care se

Eu, Roman Sofronov, IDNP 2003002028340, consimt expres și irevocabil ca termenul de 15 zile pentru examinarea si analiza altor oferte de credit sa fie redus iar contractul sa fie semnat la data de
01.06.2022.

PRIN PREZENTA, EU, Roman Sofronov ÎN CALITATE DE DEBITOR CONSIMT ȘI CONFIRM URMĂTOARELE:
- Am fost informat asupra faptului că O.C.N. ”Iute Credit” S.R.L. este înregistrat la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în calitate de operator al datelor cu caracter personal, cu
-număre de înregistrare 0000006-001, 0000006-002, 0000006-003 și are dreptul de a exercita toate drepturile care rezultă din aceasta calitate. Creditorul are dreptul să acceseze informaţii despre istoria
mea creditară, conținută în birourile ale istoriilor de credit, a băncilor, a Companiilor de Colectare a Datoriilor sau a altor structuri similare. - IuteCredit are dreptul să utilizeze datele mele cu caracter personal
Eu
în scopul transmiterii informațiilor comerciale prin SMS către numărul meu de telefon mobil indicat în prezentul contract privind diferite promoții, propuneri de servicii și marketingÎnţeleg şi accept că
, Creditorul poate refuza oferirea creditului sau prestarea altor servicii în legătură cu oferirea creditului, fără să fie obligat să-mi ofere explicaţii privind motivul pentru care s-a luat decizia respectivă.

în- [] Nu sunt [ ] Sunt: persoană expusă politic - persoane fizice, care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional, precum şi
membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; - membru ai familiei persoanelor expuse politic; - persoană asociată persoanelor expuse politic.
calitate

de
Roman Sofronov, Semnătura ____________________________ 01.06.2022
Debitor

pot

retrage

S-ar putea să vă placă și