Sunteți pe pagina 1din 10

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de compensare a
dobânzilor la creditele bancare și/sau nebancare contractate de întreprinderile
mici și mijlocii
nr._____ din ___ noiembrie 2022

În scopul executării pct. 3.2. al Dispoziției nr. 44 din 25 octombrie 2022 a


Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, și art. 6, lit. h) din Legea
nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,
nr.252, art. 412), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind modul de compensare a dobânzilor la


creditele bancare și/sau nebancare investiționale contractate de întreprinderile mici și
mijlocii (se anexează).
2. Instituția Publică ,,Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenorialului”
(I.P. ODA) va utiliza mijloacele financiare în sumă de 200 000,0 mii lei alocate
conform Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 cu modificările
ulterioare, pentru compensarea dobânzilor achitate aferente perioadei 1 august - 31
decembrie 2022 la creditele bancare și/sau nebancare investiționale contractate de
întreprinderile mici și mijlocii în valută națională, care erau active la data de 1 august
2022.
3. I.P. ODA va utiliza posibilitățile tehnice ale serviciului guvernamental de
plăți electronice (MPay) pentru crearea automatizată a ordinelor de plată în scopul
transferului compensațiilor către întreprinderile beneficiare, iar Instituția publică
„Agenția de Guvernare Electronică” (AGE) va acorda suport tehnic și metodologic
pentru I.P. ODA.
4. Implementarea prevederilor hotărârii se realizează de către Ministerul
Economiei, prin intermediul I.P. ODA, în colaborare cu AGE.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina
Ministerului Economiei.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.

Prim-ministru Natalia GAVRILIȚĂ

Contrasemnează:
Ministrul Economiei Sergiu GAIBU

Ministrul Finanțelor Dumitru BUDIANSCHI


Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.____
din ___ noiembrie 2022

REGULAMENT

privind modul de compensare a dobânzilor la creditele bancare


și/sau nebancare investiționale contractate de întreprinderile mici și mijlocii

I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Regulamentul privind modul de compensare a dobânzilor la creditele
bancare și/sau nebancare investiționale contractate de întreprinderile mici și mijlocii
(în continuare – Regulament) stabilește modul de acordare a compensației pentru
dobânzile achitate aferente creditelor active la situația din 01 august 2022.
2. În sensul Regulamentului se utilizează următoarele noțiuni:
solicitant – întreprindere din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (în
continuare – ÎMM), clasificată conform Legii nr.179/2016 și care solicită compensație
în corespundere cu prezentul Regulament;
beneficiar – întreprindere din sectorul ÎMM clasificată conform Legii nr.179/2016
care a fost acceptată de către Instituția Publică „Organizația pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului” (ODA) pentru plata compensației, potrivit condițiilor prezentului
Regulament;
creditor – bancă licențiată de Banca Națională a Moldovei sau organizație de
creditare nebancară (OCN) înregistrată de Comisia Națională a Pieței Financiare în
Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate și Asociațiile de Economii și
Împrumut;
credit investițional – credit contractat de către Solicitant în moneda națională cu
destinația procurării/construcției imobilizărilor corporale.
3. Beneficiari ai compensației sunt ÎMM care întrunesc cumulativ,
următoarele condiții:
a) sunt clasificate în condițiile Legii nr.179/2016 cu privire la întreprinderile
mici și mijlocii și nu cad sub incidența art. 12. (3) din Legea menționată;
b) destinația creditului investițional se încadrează în domeniile de activitate
în conformitate cu anexa la prezentul Regulament;
c) dețin un credit investițional cu sold activ la situația din 01 august 2022,
care a fost contractat pentru o perioadă de cel puțin 24 luni. Se consideră eligibile
pentru compensare inclusiv creditele investiționale refinanțate, cu condiția că termenul
scadent al contractului de credit inițial, cumulativ cu termenul contractului refinanțat
depășește 24 luni;
d) creditul investițional pentru care se solicită compensarea este clasificat în
categoria de risc „Standard”, „Supravegheat” sau care sunt reclasificate în categoria
„Substandard” ca efect al prelungirii și/sau renegocierii, conform Regulamentului cu
privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiționale, aprobat prin Hotărârea
Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.231/2011;
e) au achitat dobânda către creditor, care se solicită a fi compensată.
4. Dreptul la compensare se realizează doar în raport cu dobânzile aferente
creditelor investiționale acordate de creditori.
5. Compensațiile se acordă ÎMM-lor pentru dobânzile achitate aferente
perioadei 01 august 2022 – 31 decembrie 2022.
6. Nu constituie obiect al compensării comisioanele și plățile percepute de
creditor pentru examinarea dosarului, de acordare, de deservire a creditului, pentru
achitare anticipată, penalități, dobânzi de întârziere, precum și alte plăți, altele decât
dobânda.
7. Sunt eligibile spre compensare creditele investiționale, cu excepția
creditelor contractate pentru procurarea autoturismelor sau imobilelor cu destinație
locativă.
II. MODUL DE SOLICITARE A COMPENSAȚIEI
8. Solicitarea compensației se efectuează prin depunerea online a unei cereri
de compensare care va fi făcută publică pe pagina web oficială a I.P. ODA, conform
modelului aprobat de către I.P. ODA (în continuare - cerere).
9. Cererea de compensare poate fi depusă lunar sau cumulativ pentru mai
multe luni consecutive. În cerere se indică cel puțin: denumirea solicitantului, IDNO,
perioada (luna/lunile) pentru care se solicită compensarea, suma creditului acordat,
soldul creditului la data solicitării compensației, suma dobânzii achitate pentru
perioada/perioadele solicitate de a fi compensate, rata dobânzii aferentă creditului
valabilă la data calculării dobânzii achitate, destinația creditului, codul IBAN al
contului bancar la care se solicită efectuarea plății compensației și datele de contact ale
solicitantului.
10. Cererile se depun prin intermediul formularului electronic completat pe
pagina web oficială a I.P. ODA, până la data de 28 februarie 2023, inclusiv. Cererile
depuse după aceasta dată nu se examinează și compensația în temeiul acestora nu se
efectuează.
11. La cerere se anexează documentele specificate la pct. 13. În cazul în care,
documentele nu sunt anexate sau cererea conține date eronate aceasta este returnată
solicitantului pentru completare sau corectare cu descrierea datelor eronate sau lipsă.
12. În termen de 10 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, cu
anexarea setului complet de documente, specificate la pct. 13, ODA va comunica
solicitantului prin intermediul poștei electronice despre acceptarea acestuia în calitate
de beneficiar sau respingerea cererii cu argumentarea motivului refuzului în cazul în
care solicitantul nu a îndeplinit cumulativ condițiile prevăzute la pct. 3 sau datele
prezentate sunt eronate sau incomplete.
13. Pentru solicitarea compensării, solicitantul prezintă anexat la cererea de
compensare depusă în condițiile pct.8 și semnată electronic cu semnătura electronică
avansată calificată, următorul set de documente:
a) copia scanată a contractul de acordare a creditului, cu anexarea graficului de
rambursare, cu aplicarea semnăturii electronice avansată calificată;
b) pentru creditele refinanțate se prezintă inclusiv contractul de credit inițial;
c) copia scanată a documentului semnat olograf sau documentul semnat
electronic, eliberat de către creditor, în conformitate cu modelul aprobat de
către ODA, care va conține cel puțin următoarele date: numărul și data
contractului de credit, destinația creditului, soldul creditului la data eliberării
certificatului, valoarea dobânzii achitată de ÎMM pentru luna de referință, rata
dobânzii aplicată în perioada de referință;
d) declarație pe propria răspundere cu privire la corectitudinea informației
prezentate și confirmarea că destinația creditului investițional pentru care se
solicită compensarea este corespunde activităților din anexa la prezentul
Regulament.
III. MODUL DE DETERMINARE ȘI ACORDARE A COMPENSAȚIEI
14. Suma pasibilă compensării este determinată reieșind din valoarea
dobânzii achitate pentru perioada aferentă căreia se solicită compensarea, prin
aplicarea următoarei formule:

𝐷 ∗ 2%
𝐶=
𝑅𝑑%
unde:
C - valoarea compensării lunare, exprimată în lei;
D – valoarea dobânzii achitate pentru perioada care se solicită a fi compensată,
exprimată în lei;
Rd% – rata dobânzii aplicată de creditor în perioada ce se solicită a fi
compensată, exprimată în %. În cazul când pe parcursul perioadei au fost aplicate
rate ale dobânzii diferite, se va utiliza rata medie ponderată a dobânzii pentru
perioada respectivă.

15. Plata compensației se efectuează lunar, în luna următoare acceptării


cererii și aprobării statutului de Beneficiar.
16. Plata compensației se efectuează pentru dobânda achitată de beneficiar
către creditor în perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022, calculată pentru creditele
active la 01 august 2022.

17. Valoarea cumulativă a compensațiilor alocate pentru un Beneficiar nu va


depăși 300 mii lei.
18. Transferul compensației se efectuează lunar de către ODA, direct la contul
utilizat de către beneficiar la creditor pentru decontările aferente creditului, dobânda
căruia este compensată în condițiile prezentului Regulament.
19. Ministerul Finanțelor va asigura executarea documentelor de plată
prezentate de către I.P. ODA cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în
care acestea au fost recepționate.
IV. DISPOZIȚII FINALE
20. Decizia emisă de către ODA aferentă cererii de achitare a compensației
sau notificarea emisă privind motivele de neexaminare a cererii, transmisă prin
intermediul formularului electronic, pot fi contestate la I.P. ODA în termen de 15 zile
de la data comunicării.
21. Dacă contestațiile cu privire la Decizia emisă de I.P. ODA nu vor fi
soluționate în termen de 30 zile, Solicitantul se poate adresa în instanță de judecată
pentru atacarea Deciziei.
22. La finalizarea mecanismului de compensare, I.P. ODA va elabora un
Raport desfășurat cu publicarea acestuia pe pagina web oficială a entității, care va
conține cel puțin descrierea implementării mecanismului de compensare, volumul de
resurselor efectiv alocate beneficiarilor și volumul resurselor neutilizate.
23. După implementarea mecanismului de compensare, I.P. ODA
rambursează soldul mijloacelor financiare neutilizate la Ministerul Economiei pentru
a fi distribuite spre alte programe de suport a ÎMM-lor.
Anexă
la Regulamentul privind modul de compensare a dobânzilor la creditele bancare
și/sau nebancare investiționale contractate de întreprinderile mici și mijlocii
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.____ din ____ noiembrie 2022

Lista domeniilor de activitate eligibile pentru care a fost solicitat creditul


investițional ce urmează a fi compensat în conformitate cu Regulamentul
Nr./o Secțiunea
Domeniul de activitate
CAEM
1. A AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
2. B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
3. C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
4. PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE
D ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI
AER CONDIŢIONAT
5. DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE,
E GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE
DECONTAMINARE
6. ACTIVITĂŢI DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE
I
PUBLICĂ
7. J INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
8. P ÎNVĂȚĂMÂNT
9. Q SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
privind modul de compensare a dobânzilor la creditele bancare și/sau nebancare
contractate de întreprinderile mici și mijlocii

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea


proiectului
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind
modul de compensare a dobânzilor la creditele bancare și/sau nebancare contractate
de întreprinderile mici și mijlocii (în continuare – proiect) este elaborat de Ministerul
Economiei în colaborare cu Instituția Publică ”Organizația pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului” (I.P. ODA).
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile
urmărite
Rata inflației în luna septembrie a anului curent a atins nivelul de 33,97%, iar în
acest context, rata de bază a BNM care servește drept de rată de referință pentru
principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, a fost majorată de la 6,5%
în decembrie 2021 până la 21,5% în august 2022, fapt ce a influențat direct la creșterea
costului resurselor creditare atrase de ÎMM.
În cele din urmă, rata dobânzii aferente soldurilor creditelor persoanelor juridice
pentru lunile ian. - aug. 2022, acordate pe un termen de la 2-5 ani (%) înregistrează o
creștere, majorându-se cu circa 2,55 p.p. în doar 8 luni ale anului 2022 (la 31.08.2022
constituie deja 11,14% față de 8,59% înregistrată în luna ianuarie 2022) fapt ce
influențează negativ asupra fluxului de numerar a ÎMM-lor care dețin credite active
contractate anterior, ceea ce poate afecta considerabil capacitatea de plată a acestora.
Figura nr.1
Rata dobânzii aferente soldurilor creditelor persoanelor juridice pentru
lunile ian. - aug. 2022, acordate pe un termen de la 2-5 ani (%)
12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
ian. feb. mart. apr. mai iun. iul. aug.

În contextul înăspririi politicii monetare și scumpirii resurselor financiare în


monedă națională pentru mediul de afaceri, ca urmare a creșterii accelerate a ratei
dobânzilor la credite, generată de majorarea ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei,
1
fapt ce are un impact negativ preponderent asupra sectorului ÎMM, Comisia pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova a împuternicit I.P. ODA să administreze și
să utilizeze mijloacele financiare în valoare de 200 milioane lei cu destinația „susținerea
întreprinderilor mici și mijlocii”, alocate în urma rectificării bugetului de stat pentru anul
2022 prin Legea nr. 260/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul
2022 nr. 205/2021. Mijloacele financiare vor fi utilizate în scopul compensării
dobânzilor achitate aferente perioadei 1 august 2022 – 31 decembrie 2022 la creditele
bancare și/sau nebancare investiționale, contractate de ÎMM-uri în valută națională, care
au avut sold activ la data de 1 august 2022.
Reieșind din caracterul excepțional al intervenției, pentru evitarea incapacității de
plată a ÎMM-lor beneficiare de credite urmare a politicii inflaționiste a BNM, este
necesară intrarea în vigoare a prevederilor HG odată cu publicarea în Monitorul Oficial.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul nu conține norme care necesită armonizarea legislației naționale cu
legislaţia Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul Regulamentului este structurat în 4 Capitole, ale căror prevederi de bază
sunt următoarele:
I. Dispoziții generale. Capitolul stabilește scopul Regulamentului, noțiunile utilizate în
sensul Regulamentului și criteriile de eligibilitate pentru ÎMM-urile beneficiare.
II. Modul de solicitare a compensației. Capitolul stabilește modalitatea de depunere a
cererii de compensare, informațiile de bază ce urmează a fi incluse în cererea de
compensare, documentele confirmative, data limită de depunere a cererilor și termenul
de examinare a acestora.
III. Modul de determinare a compensației. Capitolul stabilește modalitatea de plată și
determinarea sumei compensației. Se propune compensarea a 2 puncte procentuale din
dobânda aferentă creditelor respective pentru perioada 01.08.2022 – 31.12.2022.
Suma pasibilă compensării este determinată reieșind din valoarea dobânzii achitate
pentru perioada aferentă căreia se solicită compensarea, prin aplicarea următoarei
formule:
𝐷 ∗ 2%
𝐶=
𝑅𝑑%
unde:
C - valoarea compensării lunare, exprimată în lei;
D – valoarea dobânzii achitate pentru perioada care se solicită a fi compensată
exprimată în lei;
Rd% – rata dobânzii aplicată de Creditor în perioada ce se solicită a fi compensată,
exprimată în %. În cazul când pe parcursul perioadei au fost aplicate rate a dobânzii
diferite, se va utiliza rata medie ponderată a dobânzii pentru perioada respectivă.

2
IV. Dispoziții finale. În capitolul dat se indică modul de contestare a deciziilor I.P.
ODA privind alocarea/nealocarea sumei compensației și limita plafonului cheltuielilor
administrative.

5. Fundamentarea economico-financiară
În scopul executării prevederilor hotărârii de Guvern, I.P. ODA va utiliza
mijloacele financiare în valoare de 200 milioane lei cu destinația „susținerea
întreprinderilor mici și mijlocii”, alocate în urma rectificării bugetului de stat pentru anul
2022 prin Legea nr.260/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul
2022 nr. 205/2021.
Se propune ca implementarea mecanismului să fie demarată de către I.P. ODA în
luna noiembrie 2022, iar plata compensațiilor să fie efectuată până în luna martie 2023.
În această perioadă se estimează procesarea a unui volum lunar de 2000 cereri, ceea ce
ar impune elaborarea unui formular electronic pentru administrarea cererilor depuse de
potențialii beneficiari, precum și implicarea a minim 5 persoane care vor efectua
analiza și validarea cererilor. Suplimentar la administrarea procesului de compensare
vor fi implicate și direcțiile de resort din cadrul ODA, cum ar fi resurse umane,
serviciul juridic, serviciul contabil, personalul tehnic și administrativ. Plafonul
cheltuielilor administrative ale ODA, de lansare şi desfășurare a programului de
compensare, constituie 2% din valoarea cumulativă a compensațiilor alocate
beneficiarilor. În cazul în care după implementarea mecanismului de compensare vor
rămâne careva solduri, se propune ca acestea să fie distribuite spre alte programe de
suport pentru ÎMM-uri gestionate de I.P. ODA, în corespundere cu Deciziile
Consiliului I.P. ODA.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul nu necesită adoptarea altor acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern
este plasat pe pagina web a Cancelariei de stat (www.particip.gov.md) și pe pagina web
oficială a ME (www.me.gov.md), în compartimentul ”Transparenţa decizională”:
https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/9715.
8. Constatările expertizei anticorupţie
Proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupție în procesul desfășurării
procesului de avizare. Informaţia privind rezultatele expertizei anticorupţie va fi
inclusă după recepţionarea raportului de expertiză anticorupţie.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul nu necesită efectuarea expertizei de către Centrul de Armonizare a
Legislației.
10. Constatările expertizei juridice

3
Proiectul urmează a fi supus expertizei juridice în procesul desfășurării procesului
de avizare. Informaţia referitoare la concluziile expertizei juridice va fi inclusă după
recepţionarea avizului Ministerului Justiției.
11. Constatările altor expertize
În conformitate cu prevederile pct. 3.3 al Dispoziției nr. 44 din 25 octombrie 2022
a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, proiectul
Regulamentului nu este suspus analizei de impact în procesul de fundamentare a actelor
normative, prevăzută de Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Secretar de stat Vadim GUMENE

S-ar putea să vă placă și