Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT

NR. ______ / ___________

Între

Societatea [•], cu sediul social în [•], având Codul Unic de Înregistrare [•], număr de ordine Registrul
Comerțului [•], cont bancar nr. [•] deschis la [•], reprezentată de [•] în calitate de
ADMINISTRATOR, denumită în continuare Prestator

și

Societatea [•], cu sediul social în [•], având Codul Unic de Înregistrare [•], număr de ordine Registrul
Comerțului [•], cont bancar nr. [•] deschis la [•], reprezentată de [•] în calitate de
ADMINISTRATOR, denumită în continuare Beneficiar

1. PREAMBUL

Având în vedere că:


o Beneficiarul produce/comercializează/oferă produse/servicii in domeniul [•];
o Produsele/serviciile Beneficiarului constau în [•] ;
o Pentru promovarea activității Beneficiarului și o vizibilitate cât mai bună pe piață a acestuia,

Părțile au convenit de comun acord următoarele:

2. OBIECTUL

2.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă serviciile de marketing oferite de Prestator, în


scopul promovării Beneficiarului.

Servicii de marketing

În vederea realizării obligațiilor asumate, Prestatorul efectuează permanent următoarele


activități, fără a se limita la acestea:

o Dobândirea/actualizarea unei mărci/logo/slogan pentru produsele/serviciile Beneficiarului;


o Promovarea produselor în teritoriu;
o Obținerea de date despre profilul mediului concurențial;
o Obținerea de date despre profilul mediului de afaceri în care activează Beneficiarul;
o Obținerea de date despre profilul clienților actuali/potențiali;
o Recomandări privind stabilirea prețurilor pentru produsele/serviciile Beneficiarului în
vederea sporirii competitivității;
o Identificarea celor mai bune căi de distribuție a produselor/serviciilor Beneficiarului;

Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, clădirea A, et. 2, Sect. 1, 013686, 1
București, România
T: (004) 021 36 11 001 / E: officebaneasa@carmistin.ro / W: www.carmistin.ro
o Recomandări privind restructurarea activității de comercializare a bunurilor Beneficiarului.

3. REALIZARE

Moduri

3.1. Serviciile de marketing vor fi realizate de Prestator contra unui abonament lunar, în
conformitate cu prevederile prezentului contract.
3.2. Părțile vor putea decide de comun acord și alte moduri de realizare a prestațiilor.
3.3. Modul de realizare este aşa cum este definit de părți de comun acord sau în procedurile de
lucru stabilite cu Beneficiarul.

Locul

3.4. Activitățile în legătură cu acest contract se vor desfășura, după cum urmează:
o Analiza, discuția cu interlocutorii desemnați ai Beneficiarului, se vor realiza la sediul
Beneficiarului sau al Prestatorului, după caz, inclusiv telefonic sau pe e-mail;
o Orice prezentare sau plan de promovare vor avea loc la sediul Prestatorului sau, după
caz, al Beneficiarului;

4. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR

4.1. Prestatorul se obligă:

o Să depună diligenţele necesare în a-şi îndeplini cu profesionalism atribuţiile ce-i revin


conform acestui contract;
o Prestatorul asigură Beneficiarului prin personal propriu sau prin contractarea de
servicii specializate oferite de către terți servicii de studiere, realizare și control al
campaniei de marketing referitoare la produsele sau serviciile comercializate de către
Beneficiar;
o Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului documente, materiale și instrucțiuni
necesare pentru îmbunătățirea strategiilor de vânzare și asigurarea unei vizibilități
sporite pe piață.

4.2. Beneficiarul se obligă:

o Să desemneze o persoană de contact în dialogul cu Prestatorul, în vederea unei


comunicări eficente în vederea îndeplinirii obiectivelor;
o Să asigure accesul în timp util la informațiile necesare realizării prestațiilor;
o Să verifice corectitudinea şi să transmită imediat feedback/ să se asigure de
actualitatea informațiilor furnizate Prestatorului;
o Să respecte condițiile implementării soluției agreate;
o Să delege Prestatorul printr-un Mandat să contacteze, să negocieze şi să incheie
contracte pentru, în numele şi în funcţie de nevoile Beneficiarului.

Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, clădirea A, et. 2, Sect. 1, 013686, 2
București, România
T: (004) 021 36 11 001 / E: officebaneasa@carmistin.ro / W: www.carmistin.ro
5. CONDIȚII FINANCIARE

5.1. Activitățile cuprinse la ART. 1, vor fi realizate în cadrul unui abonament lunar, în
cuantum de [•] + TVA/lună.
5.2. Sumele datorate de Beneficiar Prestatorului vor face obiectul unor facturi emise de catre
Prestator, emise în ultima zi lucrătoare a lunii, pentru prestațiile din luna în curs.
5.3. Plata se va realiza prin transfer bancar, în maximum 30 zile calendaristice de la primirea
facturii de către Beneficiar. În cazul în care Beneficiarul întârzie plata facturii cu mai mult
de 15 zile calendaristice de la emiterea acesteia, Prestatorul va fi îndreptățit să aplice
penalizari de 0,1% pe zi de întârziere. Dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile
calendaristice, Prestatorul este abilitat să rezilieze contractul și să pretindă daune-interese.

6. DURATA CONTRACTULUI, ÎNCETAREA ACESTUIA

Durata contractului

6.1. Prezentul contract devine efectiv de la data semnarii lui de catre cele două părți și își
păstrează valabilitatea timp de 1 an.
6.2. Contractul se reînnoiește anual pentru perioade de 1 an, prin acordul scris al părților,
materializat prin act adițional prin care se renegociază cuantumul prestațiilor și alte clauze,
cu excepția situației în care una din părți comunică în scris celeilalte părți cu cel puțin 30
de zile calendaristice înainte de data încetării lui, dorința de a nu mai prelungi contractul.
6.3. Contractul nu va putea fi reziliat de una sau alta dintre părți, fara consimțământul scris al
ambelor părți.

Încetarea contractului

6.4. Prezentul contract poate înceta ca urmare a intervenţiei unuia din următoarele cazuri:
o prin acordul scris al părţilor;
o prin reziliere de drept invocată în scris de către una din părţi în cazul în care cealaltă
parte nu-şi execută sau execută în mod necorespunzător obligaţiile sale contractuale.
Într-un asemenea caz, partea în culpă va fi obligată la plata de daune-interese către
cealaltă parte.
6.5. Încetarea contractului nu produce efecte asupra obligaţiilor scadente dintre părţi.

7. DISPOZIȚII FINALE

Modalități de execuție

7.1. Prestatiile vor fi realizate in conformitate cu datele comunicate Prestatorului de către


Beneficiar. Părțile admit posibilitatea ca anumite informații utile să fie omise de catre
Beneficiar. În acest sens, Prestatorul va putea cere Beneficiarului informații suplimentare.

Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, clădirea A, et. 2, Sect. 1, 013686, 3
București, România
T: (004) 021 36 11 001 / E: officebaneasa@carmistin.ro / W: www.carmistin.ro
Cererea va putea fi adresată prin telefon, e-mail, fax, poștă, sau chiar verbal
responsabilului desemnat de Beneficiar, dar în toate cazurile va fi confirmată în scris de
ambele părți.
7.2. În situația în care informațiile obținute vor antrena modificări importante sau o
inadvertență cu specificatiile inițiale, se va cere închierea unui act-adițional.

Confidențialitate

7.3. Părțile se angajează să respecte și să facă să se respecte de către sub-contractanții acestora


regulile uzitate în materie de secret profesional, referitor la orice informație privind
cealaltă parte, la activitatea acesteia, documentația și modul de lucru.
7.4. Prestatorul se obligă să păstreze confdențialitatea cu privire la orice date, informații,
documente sau mostre cu privire la produsele/serviciile și la activitatea Beneficiarului.
7.5. Pentru a întări acest aspect, Prestatorul și Beneficiarul, pot încheia separat un Acord de
Confidențialitate.

Forța majoră

7.6. Prin forţă majoră se înţelege evenimentul absolut imprevizibil și de neînlăturat apărut după
intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părţile să-şi execute obligaţiile
contractuale și care exonerează de răspundere partea care îl invocă conform dispoziţiilor
prezentului contract.
7.7. Partea care invocă forţa majoră va aduce la cunoştinţă celeilalte părţi apariţia respectivului
caz de forţă majoră în cel mult 48 de ore de la producerea acestuia și va lua toate măsurile
ce-i stau la dispoziţie pentru diminuarea consecinţelor.
7.8. Dacă durata confirmată a existenței cazului de forţa majoră este mai mare de 15 zile,
părţile se vor întâlni pentru a decide condiţiile continuării sau ale încetării contractului.
7.9. Exonerarea de răspundere va fiinţa numai pe perioada existentei cazului de forţă majoră
invocat.

Răspunderea contractuală

7.10. Beneficiarul este îndreptățit să solicite Prestatorului acoperirea oricăror costuri


suplimentare/amenzi/penalități de întârziere generate în sarcina societății beneficiare, ca
urmare a neîndeplinirii întocmai și la timp a obligațiilor prevazute în contract.
7.11. Toate obligațiile de plată și alte obligații conform acestui contract vor fi îndeplinite de
Prestator fără orice amânare sau acțiuni reconvenționale și fără orice drept de retenție.

Rezolvarea litigiilor

7.12. În cazul în care s-ar semnala litigii între părți, ca urmare a interpretării sau a execuției
uneia dintre clauzele prezentului contract, părțile vor supune rezolvarea acestuia unei
proceduri amiabile.

Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, clădirea A, et. 2, Sect. 1, 013686, 4
București, România
T: (004) 021 36 11 001 / E: officebaneasa@carmistin.ro / W: www.carmistin.ro
7.13. Oricare din părți ar dori să treacă la procedura amiabilă mai sus menționată, va trebui să-și
notifice intenția celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
lăsând celeilalte părți o somație de 15 zile calendaristice pentru a încerca să găsească o
soluție litigiului invocat.
7.14. În cazul nerezolvării litigiului pe această cale, acesta va fi supus spre soluţionare
instanţelor judecătoreşti competente.

Dispoziții generale

7.15. Orice fel de documente ce vor fi transmise între părțile contractante vor fi considerate ca
fiind valabile dacă sunt transmise prin poștă (scrisoare recomandată cu confirmare de
primire) sau prin e-mail.
7.16. Faptul că, la un moment dat, una din părți nu insistă asupra strictei respectări a unei
clauze din prezentul contract, nu va trebui interpretată ca o renunțare, nici să priveze
respectiva parte de dreptul său ulterior de a insista asupra strictei respectări a acestei
clauze sau a oricarei clauze a prezentului contract.
7.17. Orice modificare a prezentului contract va fi făcută exclusiv prin acordul scris al părţilor,
prin act-adiţional semnat de reprezentanţii legali ai celor două părţi.
7.18. Dacă una din clauzele prezentului contract devine nulă sau este anulată, integral sau în
parte, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze contractuale sau a prezentului
contract. Intr-un asemenea caz, părţile vor putea înlocui, daca este necesar, clauză nulă
sau anulată, printr-o noua clauză care să corespundă obiectului și spiritului prezentului
contract.
7.19. Niciuna din părţi nu poate cesiona drepturi sau obligaţii stabilite prin prezentul contract
fără acordul scris, prealabil, al celeilalte părţi, sub sancţiunea nulităţi cesiunii.

Încheiat la ___________, azi ______________, în două (2) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR BENEFICIAR

[•] [•]

Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, clădirea A, et. 2, Sect. 1, 013686, 5
București, România
T: (004) 021 36 11 001 / E: officebaneasa@carmistin.ro / W: www.carmistin.ro

S-ar putea să vă placă și