Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE VIZIONARE

Incheiat astazi _____________ intre S.C. EURO TRAVEL S.R.L. cu sediul in


Constanta, strada Soveja nr. 62 a, bl. T.C.I.F., parter, cod fiscal 15168100, membra
A.R.A.I., seria MI 003, reprezentata prin doamna DUMITROF NICOLATA, numit in
continuare PRESTATOR si :
Dl. / Dna ______________________________cu domiciliulin localitatea
_______________________ strada ______________________________nr. ___ bloc
___ scara ____ ap. ___ posesor al C.I. seria ______ nr. ____________ eliberat de
Politia _______________ la data de ________________ sau ;
S.C. _______________________________ cu sediul in _______________________
strada __________________________ nr. ______ bloc _____ scara ____ ap. _____
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ________ cod fiscal
________________reprezentata prin dl. / d-na _________________ numita in
continuare client BENEFICIAR.

I. OBIECTUL CONTRATULUI :
Prezentarea de catre PRESTATOR a imobilelor ( case, apartamente, terenuri, hoteluri,
spatii comerciale ) inregistrate in baza de date si vizionarea acestora in teren, in limita
pretului maxim de __________________ adica ___________________________ si in
conformitate cu criteriile solicitate de clientul BENEFICIAR in vederea
achizitionarii.

II. OBLIGATIILE PARTILOR :


Prestatorul : sa prezinte clientului BENEFICIAR imobilele din baza de date in functie
de solicitarile acestuia;
sa acorde consultanta in vederea incheierii tranzactiei imobiliare.
Clientul BENEFICIAR : se obliga sa nu trateze personal sau prin persoane interpuse,
altele decat salariatii societatii noastre, incheierea unei tranzactii cu proprietarii
imobilelor vizionate prin intermediul societatii PRESTATOARE; in cazul achizitionarii
unuia din imobilele prezentate sa achite un comision de 2 % pentru imobilele din
orasul Constanta si minim 3 % pentru cele aflate in afara localitatii ( valoarea reala de
tranzactionare a acestora ).
Plata comisionului se face la incheierea antecontractului de vanzare - cumparare a unuia
din imobilele
prezentate in baza prezentului contract de vizionare.
Clientul BENEFICIAR va fi exonerat de obligatia de plata in cazul necumpararii
niciunuia din imobilele prezentate.
Pentru prezentarea imobilelor din afara localitatii, PRESTATORUL percepe o taxa
de deplasare de ________________________ suma ce se scade din valoarea
comisionului in cazul cumpararii.

III. DURATA CONTRACTULUI :

Este nedeterminata, pana la achizitionarea de catre client a unui imobil.

IV. PENELITATI :
Conform art. 1066 si urm.Cod Civil, in cazul in care clientul BENEFICIAR incheie un
act juridic privind unul din imobilele prezentate, ca urmare a acestui contract, in
absenta reprezentantului societatii PRESTATOARE,
se obliga sa plateasca o penalitate de ______________ adica ___________________
Conform art. 1078 Cod Civil, neexecutarea obligatiilor de catre clientul
BENEFICIAR, este de drept pus in intarziere fara implinirea vreunei formalitati.

V. MENTIUNI :
Prezentul contract se completeaza cu prevederile art. 969 si urm. 1073 si urm. Cod
Civil; valabil cu stampila
societatii i semnatura in original.
Orice litigii ce pot aparea din nerespectarea prezentului contract se vor solutiona pe
cale amiabila, in caz contrar,
ele sunt de competenta instantelor de judecata din Constanta.
In calitate de proprietar declar ca sunt de acord sa colaborez cu societatea prestatoare

S.C. EURO TRAVEL S.R.L. :


- accept sa primec potentialii sai clienti pentru vizionarea imobilului;
- accept sa platesc comisionul societatii prestatoare in cazul incheierii tranzactiei.

OBIECTUL VIZIONARII ( adresa exacta )

PROPRIETAR

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_

S.C. EURO TRAVEL

CLIENT BENEFICIAR