Sunteți pe pagina 1din 13

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU NATIONAL AGENCY FOR

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

DECIZIE
Nr. 03D-254-21 Data: 05.05.2021
privind soluționarea contestației formulată de către „Profmarket Prim” SRL, înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/234/21 la data de 07.04.2021, pe
marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1611566706237 din 11.03.2021

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr.


02/234/21 din 07.04.2021, depusă de către „Profmarket Prim” SRL, adresa: mun.
Chișinău, com. Stăuceni, str. M. Frunze, 1k/3 ap.19, număr de identificare (IDNO):
1010600025874, tel.: 068199499, e-mail.: profmarket_prim@yahoo.com, pe marginea
rezultatelor procedurii de achiziție publică nr. MD-1611566706237 din 11.03.2021,
privind achiziția „Lucrărilor de reparație capitală a Instituției Publice de Educație
Timpurie nr. 12 din mun. Orhei, str. Valeriu Cupcea nr. 2”, inițiată de către Primăria
mun. Orhei, adresa: mun. Orhei, str. V. Mahu, 160, număr de identificare (IDNO):
1007601008007, tel.: +37376700406, e-mail.: violeta.morari@bk.ru .
În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 15.04.2021, ora
13:30, ședința deschisă la care au participat reprezentanții contestatorului, ai autorității
contractante și ai operatorului economic desemnat câștigător.

Pretențiile contestatorului:
În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr.
MD-1611566706237 din 11.03.202, „Profmarket Prim” SRL formulează următoarele
pretenții:
„Profmarket Prim” SRL, în calitate de operator economic, participant la
procedura Licitaţie deschisă nr. ocds-b3wdpl-MD-1611566706237 din 11.03.2021,
privind obiectul achiziţiei „Lucrărilor de reparaţie capitală a Instituţiei Publice de
Educaţie Timpurie nr.12 din mun. Orhei. str. Valeriu Cupcca nr.2”. Lotul: Reparaţia
blocurilor grădiniţei cu termoizolarea pereţilor contestă decizia grupului de lucru
privind rezultatele procedurii, despre care fiind informată prin scrisoarea nr.02/1-7e-
790, transmisă la adresa electronică a companiei, pe data de 02.04.2021, ora 17:59.
Analizând oferta companie „Hiperteh” SRL desemnată câştigătoare, au fost
identificate unele abateri de la normativele în vigoare, după cum urmează:
1. La poz.78: conform caietului de sarcini se solicită: CK27B „Glasvanduri din
profile din mase plastice la construcţii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate
la nivelul pardoselii (pereţii despărțitori din WC)”, însă „Hiperteh” SRL a indicat:

1
CK17F1, Lambriuri la pereţi, executate pe şantier în cantități pînă la 10mp inclusiv din
profiluri de mase plastice (pereţii despărţitori din WC)”.
Având cantităţi de manoperă şi materiale diferite.
2. La poz.227: Form. Nr. 3
22722722103107001 Conductor de aluminiu sau m 4 650.00 0,00lei 0.00lei
cupru
Astfel se constată că „Hiperteh” SRL a eluciadat prevederile actelor normative
privind întocmirea ofertei, în măsura în care nu pot fi indicate preţuri de 0,00 (zero)
lei întrucât acestea nu pot fi justificate. Astfel de decizie, de acceptare a ofertei cu
preţuri 0,00 (zero) lei la resurse, este contrară principiului tratamentului egal,
imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor
economici, în măsura în care în caietul de sarcini nu se regăseşte nici o notificare
potrivit căreia la întocmirea ofertelor, operatorii economici urmează să nu ţină cont
de unele resurse materiale sau acestea să fie cotate cu 0,00 (zero) lei în caietul de
sarcini, autoritatea contractantă a publicat doar lista cantităților de lucrări, ce
cuprinde doar simbolurile normelor de deviz, din ce rezultă că urmează a fi utilizate
şi respectate reţetele acestora (normele de consum a tuturor resurselor), la întocmirea
devizelor- ofertă de către ofertanţi.
3. La poz.138: conform caietului de sarcini se solicită: CF30A „Tencuieli
exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. Cu amestec „TINC” la pereţi RAL
(S 053-Y)”. Astfel autoritatea contractantă a solicitat ca tencuiala decorative să fie
de culoarea (S 053-Y), iar costul colorării să fie inclus în costul tencuielei decorative,
însă „Hiperteh” SRL a indicat preţul exclusiv colorarea p. 177 Forma 3:
177. 26531021008311 Tink kg 4 754,951 17,58 lei 83 592,04 lei
Ţinem să menționăm că una din cele mai ieftene şi calitative tencuieli decorative
4754,951
tip Tink, o produce producătorul autohton „Supraten” SA. Astfel, ca argument,
„Profmarket Prim” SRL ataşează contul de plată nr. CNT 15379218 din 06.04.2021,
din care rezultă că costul 1kg de tencuială decorativă, inclusiv colorarea este de 23,37
lei tară TVA (420,781ei : 1,2 : 15kg). Acest cost deja este cu reducerea maximală de
25% oferită de către „Supraten” SA. Astfel constatăm că „Hiperteh”SRL a diminuat
costul cu cca. 5,79 lei/kg tară TVA, iar raportat acesta la cantitatea de 4 754,95 1kg
rezultă diminuarea costului cu cca 27 531,17 lei.
4. La poz.279: Forma Nr.3: „Hiperteh” SRL a indicat prețul exagerat de
diminuat la:
279. 2874115840601 Piuliţa M 20 buc 10 614,96 0,50 lei 5307,48 lei
Astfel, ca argument „Profmarket Prim” SRL atașează contul de plată nr.21174
din 06.04.2021, din care rezultă că costul 1 kg de Piuliţe M20 este de 27,2 lei/kg fără
TVA. Din acelaşi cont constatând că într-un kg sunt cca. 18,87buc de Piuliţe M20,
rezultă că costul unei Piuliţe M20 este de 1,44 lei fără TVA (27,21ei/kg : 18,87buc/kg).
Acest cost deja este cu reducerea maximală posibilă. Astfel constatăm că SRL
„Hiperteh” a diminuat costul cu cca. 0,94 lei/buc fără TVA, iar raportat acesta la
cantitatea de 10 614,96 buc, rezultă diminuarea costului cu cca 9 978,06 lei.
2
5. La poz.283: Forma Nr.3: „Hiperteh” SRL a indicat preţul exagerat de diminuat
la:
283 2874115850000 Buloane M 20 buc 10 614,96 1,20 lei 12,737,95lei
Astfel, ca argument „Profmarket Prim” SRL atașează contul de plată nr.21173
din 06.04.2021, din care rezultă că costul 1kg de Bulon M20 este de 31,85 lei/kg fără
TVA. Cunoscând că într- un kg sunt cca. 5,8 buc de Buloane M20, rezultă că costul
unui Bulon M20 este de 5,49 lei fără TVA (31,851ei/kg: 5,8buc/kg). Totodată
menționăm că acest bulon este de cea mai mică mărime având doar 50mm lungime,
fiind o lungime insuficientă pentru executarea prinderii căpriorilor şi a altor elemente
ale acoperișului şarpant. Mărimea minimă fiind de cca. 130mm, astfel acestea fiind
executate din tijă filetată M20. Cunoscând că dintr-o tijă filetată de 2000mm lungime
se confecționează cca. 15 buc de Buloane M20 (2000mm : 130mm = cca. 15buc).
Astfel, conform aceluiaşi cont de plată, ştiind că costul tijei este de 83,94 lei fără TVA
rezultă că costul unui Bulon M20 este de cca. 5,591ei fără TVA, la care este necesar
de adăugat 1,44 lei costul unei Piuliţe M20, necesar pentru a obţine acel Bulon M20,
astfel formînd costul minim de 7,03 lei/ buc. Aceste preţuri sunt deja cu reducere
maximală posibilă. Astfel constatăm că „Hiperteh” SRL a diminuat costul cu cca. 4,29
lei/buc fără TVA (5,49 lei - l,21ei = 4,291ei), în cazul în care vă comunica că lungimea
acestuia nu este indicată, raportat la cantitatea de 10 614,96 buc, rezultă diminuarea
costului cu minim cca. 45 538,17 lei.
6. La poz. 398: Forma Nr. 3: SRL „Hiperteh” a indicat prețul exagerat de
diminuat la:
398. 390 Panou de evidență BZUM-TF-01-250 buc 1 3 650,00 lei 3 650,00 lei
Astfel, ca argument „Profmarket Prim” SRL atașează3 contul de plată nr.392951
65
din 06.04.2021, din care rezultă că costul Panoului de evidenta BZUM-TF-01-250
0,
este de 6250,00 lei fără TVA. Astfel constatăm că „Hiperteh”
00 SRL a diminuat costul
cu cca. 2600 lei fără TVA. lei
7. La poz.399: Forma Nr.3: „Hiperteh” SRL a indicat
65 exagerat de diminuat la:
0,
399. 391 Panou de distribuţie IHO 70-1-02 buc 1 750,00 lei 750,00 lei
00
Astfel, ca argument „Profmarket Prim” SRL conformlei
contului de plată nr.392951
din 06.04.2021, rezultă că costul Panoului de distribuţie 11/0 70-1-02 este de 20 833,33
lei fără TVA. Astfel constatăm că „Hiperteh” SRL a diminuat costul cu cca. 20 083.33
lei fără TVA.
Prin nerespectarea caietului de sarcini şi normativelor în vigoare, „Hiperteh”
SRL a format erori considerabile, astfel nu poat fi aplicabile prevederile pct. 134 al
Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 663 din 26.08.2020: care prevede că în sensul pct. 133 în cadrul
achiziţiilor publice de lucrări, prin abateri neînsemnate se consideră abaterile minore
din oferta tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
1) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare
a preţului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă clasamentul iniţial al
ofertanţilor;
3
2) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu
depăşeşte 1% din preţul total al ofertei;
3) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu
depăşeşte suma de 10 000 de lei din preţul total al ofertei.
Prin urmare, se constată că acceptarea a ofertei înaintate de către „Hiperteh”
SRL, este contrară dispoziţiilor pct. 41.1 din Documentaţia standard pentru realizarea
achiziţiilor de lucrări, potrivit căruia, aprecierea corespunderii unei oferte de către
autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei, respectiv, potrivit
pct. 41.3 din aceiaşi documentaţie, dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din
documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.
Ca urmare a celor menţionate solicităm:
- anularea deciziei grupului de lucru;
- reevaluarea ofertelor depuse în cadrul Licitaţiei deschise nr.MD-
1611566706237 din 11.03.2021”.

Argumentele autorității contractante:


Primăria mun. Orhei, prin punctul său de vedere expus în scrisoarea nr. 02/1-7e-
905 din 13.04.2021, comunică următoarele:
„Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că grupul de lucru a examinat contestația
depusă de către „Profmarket Prim” SRL, pe marginea rezultatelor procedurii de
achiziție publică nr.MD-1611566706237 din 11.03.2021, privind achiziționarea
Lucrărilor de reparație capitală a Instituței Publice de Educație Timpurie nr. 12 din
mun. Orhei, str. V. Cupcea 2 și informează că consideră contestația neîntemeiată din
următoarele considerente.
Prin scrisoarea cu nr.02/1-7e-630 din 19.03.2021 a fost solicitat de la agentul
economic care s-a clasat pe primul loc după criteriul cel mai mic preț oferit, „Hiperteh”
SRL, justificarea prețului anormal de scăzut la oferta prezentată și prezentarea:
- calculelor detaliate, efectuate pe baza datelor proprii privind salariul mediu pe
oră al muncitorilor – constructori pe întreprindere în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al
salariului în sectorul real și Hotărârii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la
salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
- calculelor cu privire la determinarea cheltuielilor de regie conform NCM
L.01.02.2014 „Instrucțiuni privind aplicarea normelor de deviz pentru lucrări de
montare a utilajelor”;
- calculelor cu privire la determinarea cheltuielilor de regie conform CPL
01.03.2012 „Instrucțiuni cu privire la determinarea cheltuielilor de regie la
determinarea valorii obiectivelor”;
- calculelor cu privire la determinarea beneficiului de deviz conform CPL
01.05.2012 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea
prețurilor la producția de construcții”;
4
- justificarea prețului pentru materialele indicate în devizul ofertă la pozițiile:
- 10 și 74 - ușile din aluminiu cu punte termică;
- 12,15 și 76 – plăcile din gresie cu grad de alunecare;
- 13 și 77 – linoleum antibacterian (cu prezentarea unei monstre);
- 25, 139 și 140 – faianță pentru pereții interiori și exteriori și soclu (cu
prezentarea unei monstre);
- 49 – opritori de zăpadă (cu prezentarea unei monstre);
- 138 – tinc cu rolul corespunzător.
La data de 23.03.2021, „Hiperteh” SRL a prezentat monstrele la materialele
solicitate fapt confirmat prin Procesul verbal nr.1 din 23.03.2021 al ședinței grupului
de lucru pentru achiziții și a scrisoarea cu nr.22-03/21 din 23.03.2021, prin care a
justificat prețul anormal de scăzut la oferta prezentată, calculele cu privire la
determinarea cheltuielilor de regie, calculele cu privire la determinarea beneficiului de
deviz și justificarea prețurilor la materialele solicitate, cu prezentarea copiilor la
facturi fiscale, conturi de plată sau oferte comerciale.
Reieșind din cele expuse considerăm că oferta prezentată de către „Hiperteh” SRL
este conformă, fapt pentru care a fost desemnată câștigătoare.
Punctual în partea ce ține de contestația depusă de către „Profmarket Prim” SRL,
vă comunicăm:
- Conform caietului de sarcini la poz.78 cod CKF 29F au fost solicitate Tavane
suspendate, ceia ce „Hiperteh” SRL a prezentat în oferta sa, iar lucrările prevăzute
conform codului CK27B sânt indicate la poz. 24 din caietul de sarcini, unde la fel
„Hiperteh” SRL s-a conformat și a inclus lucrările conform pozițiilor din caietul de
sarcini;
- La Poz. 227 din Forma 3 „conductor de aluminiu sau cupru” care se utilizează
în calitate de material pentru executarea lucrărilor la poz.318 din Forma 7 „Montarea
locului de priza, executat îngropat în zidărie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi
de protecție IP-PVC, elemente de protecție din PVC, in camere cu înălțimea de până la
3 m, clădiri administrative si birouri, creșe, grădinițe”, menționăm că la pozițiile 302
„Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutiipozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng
LS3x1,5 mm2)” și 303 „Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutiipozate, masa 1 m
pina la: 1 kg (VVGng LS3x2,5 mm2)” din Forma 7 sunt prezentate materialele necesare
și anume cablurile cu caracteristicile concrete pentru executarea lucrărilor din
poz.318.
- Poz. 138 din Forma 7 „Tink”, „Hiperteh” SRL a prezentat justificarea prețului
în cadrul clarificărilor cu prezentarea cont-factură nr.CNT1375292 din 21.03.2021 de
la Supraten;
- Poz. 279 „Piulita M20” Poz. 283 „Buloane M 20” Poz. 398 „Panou de evidenta
BZUM –TF-01-250” și Poz.399 „panou de distribuție ЩО 70-1-02” din Forma 3,
considerăm că „Hiperteh” SRL le-a justificat prin prezentarea justificării prețului

5
anormal de scăzut la oferta prezentată, în care menționează că beneficiază de prețuri
speciale la majoritatea importatorilor de materiale de construcții.
- Suplimentar, menționăm că „Profmarket Prim” SRL s-a clasat pe locul 8
conform criteriului cel mai mic preț oferit, cu o ofertă în sumă de 11 202 594,72 lei fără
TVA, care în comparație cu oferta prezentată de către „Hiperteh” SRL în sumă de
8 602 061,68 lei fără TVA, este cu 2 600 533,04 lei fără TVA, mai mare.
- În contextul celor relatate mai sus solicităm respingerea contestației depuse de
către SRL „Profmarket Prim”, pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică
nr. MD-1611566706237 din 11.03.2021, privind achiziționarea Lucrărilor de
reparație capitală a Instituței Publice de Educație Timpurie nr. 12 din mun. Orhei, str.
V. Cupcea 2”.

Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:


Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 orice persoană care are sau a avut
un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul
procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al
său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este
în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.
Analizând pretențiile invocate de către contestator, Agenția constată că
„Profmarket Prim” SRL își exprimă dezacordul cu decizia autorității contractante de a
desemna câștigătoare oferta prezentată de către „Hiperteh” SRL în partea ce ține de lotul
„Reparația blocurilor grădinițel cu termoizolarea pereților” care, în opinia acestuia, nu
corespunde cerințelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini, invocând faptul că
operatorul economic desemnat câștigător a cotat cu prețul 0,00 (zero) lei, resursa
prevăzută la poz. 227, Formularul nr. 3 din devizul-ofertă „Conductor de aluminiu sau
cupru”.
Totodată, contestatorul menționează că la poz. 78 din caietul de sarcini s-a indicat
norma de deviz „CK27B” - „Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu
înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereții despărțitori
din WC)”, însă „Hiperteh” SRL a indicat norma de deviz „CK17F1” - „Lambriuri la
pereți, executate pe șantier în cantităţi pînă la 10 mp inclusiv din profiluri de mase
plastice (pereții despărțitori din WC)”. La acest aspect, în cadrul ședinței deschise
pentru examinarea contestației în cauză, reprezentantul „Profmarket Prim” SRL a
menționat că a comis o eroare în partea ce ține de numărul poziției aferent normei de
deviz „CK27B” din caietul de sarcini și a concretizat că de fapt s-a referit la poz. 24 și
nicidecum la poz. 78 cum a fost specificat inițial în cuprinsul contestației depuse.
Concomitent „Profmarket Prim” SRL contestă faptul că operatorul economic
desemnat câștigător a indicat un preț anormal de scăzut pentru unele resurse materiale
specificate în Formularul nr. 3 din devizul-ofertă.
Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că Primăria mun.
Orhei a publicat în Buletinul achizițiilor publice pe portalul guvernamental de acces
6
online: www.mtender.gov.md, la data de 25.01.2021, un anunț de participare la
procedura de achiziție publică nr. MD-1611566706237 din 11.03.2021, privind
achiziția „Lucrărilor de reparație capitală a Instituției Publice de Educație Timpurie nr.
12 din mun. Orhei, str. Valeriu Cupcea nr. 2”, publicând concomitent și întreaga
documentație de atribuire, inclusiv caietul de sarcini ce cuprinde lista cu cantitățile de
lucrări (modificat la data de 02.03.2021).
Cu referire la pretențiile contestatorului în legătură cu erorile admise de către
„Hiperteh” SRL la întocmirea devizului-ofertă, Agenția va avea în vedere prevederile
art. 37 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 conform cărora specificațiile tehnice ale
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o
descriere exactă şi completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu,
stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite, cât și dispozițiile pct. 27 subpct.
1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu
privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, conform cărora grupul de lucru examinează şi
concretizează necesităţile autorităţii contractante de bunuri, lucrări şi servicii,
coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și
elaborează de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţie
publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate.
Subsecvent, potrivit pct. 20.3 din Documentația standard pentru realizarea
achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 176 din
05.10.2018, la caz, documentația de atribuire, „Oferta elaborată de ofertant trebuie să
cuprindă: a) Oferta tehnică – ofertantul va elabora oferta tehnică, astfel încât aceasta să
respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de
sarcini”, iar conform prevederilor pct. 25.1 lit. b) din aceeași documentație, ofertantul
are obligația de a demonstra conformitatea propunerii de executare a lucrărilor cu
cerințele prevăzute în caietul de sarcini și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop
oferta tehnică va conține documentația de deviz (formularele nr. 3, nr. 5, nr. 7
corespunzător CPL.01.01-2012), conform Formularului de deviz nr. 1 – lista cu
cantitățile de lucrări, în speță, caietul de sarcini al autorității contractante.
Totodată, pct. 4.1.4 din documentul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni
privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de
resurse”, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 6
din 23.01.2013, prevede că categoriile de lucrări, codurile lor, unitățile de măsură a
lucrărilor și resurselor care se includ în lista cu cantitățile de lucrări, trebuie să
corespundă cu articolele de deviz, cu codurile lor și cu unitățile de măsură prevăzute în
Indicatoarele de norme de deviz pentru lucrări de construcții, montaj și reparații care
sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.
Concomitent, potrivit pct. 4.2 din documentul normativ menționat supra,
evidențierea resurselor se efectuează în conformitate cu normele de deviz în vigoare pe
teritoriul RM:
7
- norme de deviz orientative, care figurează ca Norme de deviz pentru lucrări de
construcții, montaj, reparații, restaurare și de punere în funcțiune a mecanismelor, puse
în aplicare, începând de la 1 ianuarie 2002 prin ordinele Organului Național de dirijare
în Construcții;
- baza normativă proprie a utilizatorului, din care fac parte normativele de deviz
individuale, care țin cont de condițiile reale de activitate a întreprinderii executant de
lucrări.
Totodată, dacă indicii de resurse din norma de deviz aprobată diferă de
consumurile resurselor reale cu mai mult de 5%, în norma de deviz urmează să fie
introduse modificările necesare cu aprobarea de Organul Național de Dirijare în
Construcții (ONC).
În acest sens, examinând documentele aferente procedurii de achiziție publică în
cauză, prin prisma pretențiilor înaintate de contestator și a prevederilor legale
menționate supra, Agenția constată că potrivit caietului de sarcini, pentru obiectul
„Grădinița pentru copii nr. 12. Reparația blocurilor grădiniței cu termoizolarea
pereților”, la compartimentul „1.1.6. Peretii”, poziția nr. 24, s-a solicitat norma de deviz
„CK27B” – „Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă
la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereții despărțitori din WC)”,
însă „Hiperteh” SRL a modificat norma de deviz nominalizată și a indicat o altă normă
de deviz și anume:

Totodată, examinând devizului-estimativ al autorității contractante (Formular


Nr.7), Agenția constată că pentru poz. 24 „Glasvanduri din profile din mase plastice la
construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereții
despărțitori din WC)” au fost prevăzute următoarele resurse:

În acest sens, este de menționat că pct. 4.1-4.2 din documentul normativ


CPL.01.01-2012 reglementează expres obligația respectării normelor de deviz
orientative, care figurează ca Norme de deviz pentru lucrări de construcții, montaj,
reparații, restaurare și de punere în funcțiune a mecanismelor, iar în lipsa unor mențiuni
în caietul de sarcini sau a unor precizări ulterioare potrivit cărora se permite, respectiv

8
nu sunt necesare anumite consumuri pentru execuția lucrării propriu-zise, întru
asigurarea unui tratament egal în privința tuturor ofertanților şi operatorilor economici,
principiu prevăzut la art. 7 lit. h) din Legea nr. 131/2015, ultimii, la întocmirea ofertelor
sale, urmează să respecte întocmai, atât normele de deviz și cantitățile de lucrări
prevăzute în caietul de sarcini, cât și consumul normat de resurse, indiferent de tipul
acestora (manoperă, utilaj, material), inclusiv, indiferent de ponderea și aportul acestor
resurse la execuția lucrărilor, prin cotarea acestor resurse la prețuri reale. Astfel, odată
ce autoritatea contractantă a publicat în caietul de sarcini simbolul normelor de deviz,
inclusiv textul din denumirea normelor respective, (fără a se publica descifrat consumul
resurselor din normele respective) se prezumă că operatorii economici urmează să
respecte întocmai rețetele normelor de deviz ce alcătuiesc caietul de sarcini, mai exact
consumul (normat și aprobat) de resurse al acestora.
Astfel, reieșind din circumstanțele de fapt și de drept constatate supra, se atestă că
„Hiperteh” SRL nu s-a conformat cerințelor obligatorii expres stabilite în documentația
de atribuire, indicând la poziția nr. 24 o normă de deviz distinctă, în raport cu cea
solicitată de către autoritatea contractantă în caietul de sarcini.
Totodată, în partea ce ține de pretențiile contestatorului privind ofertarea de către
câștigător a prețului de 0,00 (zero) lei pentru resursa prevăzută la poz. 227 „Conductor
de aluminiu sau cupru”, (Formularul nr. 3) din devizul-ofertă, Agenția constată că prețul
ofertei operatorului economic desemnat câștigător este de 8602061,68 lei, fără TVA,
ceea ce reprezintă mai puțin de 85% din valoare estimată (calculată de autoritatea
contractantă), iar potrivit art. 70 alin. (2) din Legea nr. 131/2015, în cazul achiziției
publice de lucrări, oferta anormal de scăzută este oferta care prezintă un preț
semnificativ mai scăzut în comparație cu ofertele altor ofertanți sau în raport cu lucrările
ce urmează a fi executate dacă prețul ofertat reprezintă mai puțin de 85% din valoarea
lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit.
Prin urmare, Agenția constată că devin incidente prevederile art. 70 alin. (3) și (4)
din Legea nr. 131/2015, conform cărora autoritatea contractantă este obligată să asigure
operatorului economic posibilitatea de justificare a prețului anormal de scăzut. În cazul
unei oferte care are un preț aparent anormal de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi
furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligația de a solicita
ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi
precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica
răspunsurile care justifică prețul respectiv. Autoritatea contractantă are obligaţia de a
lua în considerare justificările primite de la ofertant, îndeosebi cele care se referă la:
a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent procesului
de producţie, metodelor de execuţie utilizate sau serviciilor prestate;
b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care
beneficiază ofertantul pentru furnizarea bunurilor, pentru executarea lucrărilor sau
prestarea serviciilor;

9
c) originalitatea ofertei din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor
prevăzute în caietul de sarcini;
d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de muncă
aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea bunurilor; e)
posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.
Mai mult, potrivit pct. 132 subpct. 3) din Regulamentul privind achizițiile publice
de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, în procesul
examinării, evaluării și comparării ofertelor, grupul de lucru efectuează, în cazul unei
oferte, a cărei valoare constituie mai puțin de 85% din valoarea estimată a lucrărilor,
controlul calculării elementelor prețului și respectarea de către ofertant a cerințelor
tehnice stipulate în caietul de sarcini.
În acest sens, Agenția constată că Primăria mun. Orhei a solicitat operatorului
economic desemnat câștigător, prin scrisorile nr. 02/1-7e-630 din 19.03.2021 și nr. nr.
02/1-7e-706 din 26.03.2021, justificarea prețului aparent anormal de scăzută, respectiv,
acesta prezentând scrisorile din 23.03.2021 și 26.01.2021 prin care aduce justificările
solicitate. Totuși, Agenția constată că pentru poziția nr. 227 din Formularul nr. 3,
autoritatea contractantă nu a solicitat justificarea prețului anormal de scăzut.
Astfel, potrivit devizului-estimativ al autorității contractante (Formular Nr.3)
pentru „Grădinița pentru copii nr. 12. Reparația blocurilor grădiniței cu termoizolarea
pereților”, pentru resursa materială „Conductor de aluminiu sau cupru” a fost indicată
următoarea valoare de deviz 51150,00 lei:

În acest context, examinând devizul-ofertă prezentat de către operatorul economic


desemnat câștigător, se constată că la poz. 227 (Formularul nr. 3), „Hiperteh” SRL a
prevăzut o cantitate de 4650 m de „Conductor de aluminiu sau cupru”, dar cu costul
total de 0,00 lei:

La caz, Agenția reține că potrivit pct. 4.3.2.4 lit. c) din documentul normativ
CPL.01.01-2012, valoarea resurselor materiale se determină pornind de la informația pe
care o deține alcătuitorul privind prețurile pentru acest tip de cheltuieli. Pentru
întreprinderile de antrepriză acestea sunt datele medii privind valoarea efectivă a
materialelor, elementelor și articolelor (ținând cont de cheltuielile pentru transport până
la depozitele obiectivului, inclusiv pentru lucrările de încărcare – descărcare și de
cheltuielile pentru achiziționare-depozitare suportate de întreprinderea de antrepriză),
care se determină pe baza prețurilor de piață și a tarifelor furnizorilor și pe baza datelor
din evidență contabilă. Prin urmare, în aprecierea Agenției, prețurile resurselor
materiale consemnate în devizele-ofertă nu sunt elemente pur formale ale ofertei
prezumate a fi valabile și admise fără probe concludente, pe simple aprecieri, dar
reprezintă elementele esențiale ale propunerii financiare a căror realitate și
sustenabilitate trebuie să fie verificată de către grupul de lucru pentru achiziții.

10
La caz nu pot fi reținute argumente invocate de către autoritatea contractantă la
acest aspect care a menționat că „La Poz. 227 din Forma 3 „conductor de aluminiu sau
cupru” care se utilizează în calitate de material pentru executarea lucrărilor la poz.318
din Forma 7 „Montarea locului de priza, executat îngropat în zidărie tencuita, cu
conductori din cupru in tuburi de protecție IP-PVC, elemente de protecție din PVC, in
camere cu înălțimea de până la 3 m, clădiri administrative si birouri, creșe, grădinițe”,
menționăm că la pozițiile 302 „Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutiipozate, masa
1 m pina la: 1 kg (VVGng LS3x1,5 mm2)” și 303 „Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri
si cutiipozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng LS3x2,5 mm2)” din Forma 7 sunt
prezentate materialele necesare și anume cablurile cu caracteristicile concrete pentru
executarea lucrărilor din poz.318.”, or pe de o parte, potrivit poz. 318 (Formularul nr.
5) din devizul estimativ al autorității contractante, aceasta a indicat costul aferent
resursei materiale „Conductor de aluminiu sau cupru”, iar ofertantul „Hiperteh” SRL a
cotat cu 0,00 lei resursa nominalizată, iar pe de altă parte autoritatea contractantă nu a
făcut mențiunile necesare în caietul de sarcini pentru a fi puși operatorii economici în
condiții egale.
Prin urmare, Agenția atestă că operatorul economic desemnat câștigător nu a
îndeplinit cerințele obligatorii expres stabilite în documentația de atribuire (caietul de
sarcini), în partea ce ține de resursa materială indicată la poz. 227 din devizul-ofertă, și
nu pot fi reținute argumentele autorității contractante precum că era suficient a fi indicat
prețul pentru cablu de la pozițiile nr. 302 și 303, or aceasta însăși a cotat și resursa
litigioasă din poziția nr. 318 cu prețul de 11,00 lei pentru un metru de conductor,
valoarea totală a acesteia constituind 51150,00 lei fără recapitalații (cheltuieli limitate
de la încheierea de deviz relevante). Prin urmare, acțiunile operatorului economic
desemnat câștigător contravin prevederilor pct. 20.3 din Documentația standard pentru
realizarea achizițiilor de lucrări, menționată supra, care reglementează obligația
ofertantului de a elabora oferta tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate
cerințele prevăzute în caietul de sarcini.
La caz, Agenția reține că, potrivit pct. 133 din Regulamentului privind achizițiile
publice de lucrări aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, autoritatea
contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri
neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi
înlăturate fără a afecta esența acesteia, iar pct. 134 din același Regulament, prevede că,
în sensul pct. 133, în cadrul achizițiilor publice de lucrări, prin abateri neînsemnate se
consideră abaterile minore din oferta tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ
următoarele condiții:
1) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare
a prețului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă clasamentul inițial al
ofertanților;
2) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu
depășește 1% din prețul total al ofertei;
11
3) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu
depășește suma de 10000 de lei din prețul total al ofertei.
În acest context, Agenția apreciază că în cazul achizițiilor publice de lucrări,
legiuitorul a reglementat expres condițiile care urmează a fi întrunite în mod cumulativ
pentru a califica erorile depistate în ofertă ca fiind abateri neînsemnate de la prevederile
documentației de atribuire, inclusiv ,,cuantificarea teoretică în valoare monetară a
respectivei abateri/omisiuni”, care ar permite autorității contractante acceptarea
acesteia, respectiv omisiunile în cauză nu trebuie să depășească suma de 10000 lei din
prețul total al ofertei, or în caz contrar prevederile nominalizate nu pot fi aplicabile
speței. În acest sens, reprezentantul „Hiperteh” SRL în cadrul ședinței deschise pentru
examinarea contestației în cauză cât și ulterior desfășurării acesteia, nu a prezentat
argumente justificative/probe pe acest aspect care ar demonstra un preț real pentru cei
4650 m de cablu inclusiv recapitalații (cheltuieli limitate de la încheierea de deviz
relevante) ce nu ar depăși valoarea de 10000 lei.
Astfel, luând în considerare constatările menționate supra, Agenția apreciază a fi
neîntemeiată decizia grupului de lucru privind acceptarea ofertei depuse de către
operatorul economic „Hiperteh” SRL, or, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea
nr. 131/2015, ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile
din documentația de atribuire, iar conform dispozițiilor art. 69 alin. (6) lit. b) din aceiași
lege, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde
cerințelor expuse în aceasta.
Mai mult, urmează a fi menționat că în circumstanțele date, acceptarea ofertei
„Hiperteh” SRL, ar fi contrară principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile
publice și anume principiului tratamentului egal față de toți ofertanții, statuat la art. 7
din Legea nr. 131/2015, care au depus diligența necesară și au perfectat oferta
respectând cerințele caietului de sarcini și normele de deviz orientative.
Suplimentar, în scopul respectării principiului celerității, reglementat de
prevederile art. 84 alin. (3) din Legea nr. 131/2015, Agenția nu va mai analiza celelalte
pretenții formulate de către „Profmarket Prim” SRL în raport cu oferta desemnată
câştigătoare, orice rezultat al respectivei analize fiind lipsit de eficiență. Or, reieșind
din faptul că cerințele stipulate în documentația de atribuire sunt obligatorii și
cumulative, iar acțiunea grupului de lucru de acceptare a ofertei nominalizate, în
condițiile în care în aceasta au fost admise modificări ale normelor de deviz, precum și
diminuări nejustificative a prețului la resursele materiale, în speță poziția nr. 24
(Formularul nr. 5) și 227 (Formularul nr. 3) din devizul-ofertă, o eventuală admitere sau
respingere a următoarelor pretenții nu ar fi de natură să schimbe soluția pronunțată, cert
fiind caracterul neconform al ofertei operatorului economic desemnat câștigător.
Totodată, cu privire la argumentele autorității contractante că materialul
„conductor de aluminiu sau cupru” este prevăzut separat în caietul de sarcini, Agenția
reține faptul că dacă pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de
atribuire, autoritatea contractantă constată erori sau omisiuni, (în speță, la elaborarea
12
caietului de sarcini ce cuprinde lista cu cantitățile de lucrări, în componența căreia sunt
norme de deviz ce generează resurse materiale cu cantitate dublă), în privința cărora, la
etapa actuală nu pot fi adoptate măsuri corective, fără ca acestea să conducă la încălcarea
principiilor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 131/2015, aceasta poate sa facă uz de
prevederile art. 71 alin. (1) lit. g), din aceiași lege, în sensul anulării procedurii de
achiziție publică în cauză în partea ce ține de lotul contestat, cu adaptarea caietului de
sarcini la necesitățile reale ale autorității contractante și, respectiv, reluarea unei noi
proceduri de achiziție publică.
Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82
alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din Legea nr. 131/2015,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e:

1. Se admite contestația nr. 02/234/21 din 07.04.2021, depusă de către „Profmarket


Prim” SRL, pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii de achiziție publică nr.
MD-1611566706237 din 11.03.2021, privind achiziția „Lucrărilor de reparație capitală
a Instituției Publice de Educație Timpurie nr. 12 din mun. Orhei, str. Valeriu Cupcea nr.
2”, inițiată de către Primăria mun. Orhei;
2. Se anulează decizia nr. 3 din 02.04.2021 de atribuire a contractului de achiziții
publice, aprobată în rezultatul desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-
1611566706237 din 11.03.2021 în partea ce ține de lotul „Reparația blocurilor grădinițel
cu termoizolarea pereților”, inclusiv toate actele subsecvente acesteia;
3. Se obligă Primăria mun. Orhei, ca măsură de remediere, în termen de până la 5
zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze oferta „Hiperteh” SRL, în vederea
constatării caracterului neconform al acesteia în partea ce ține de lotul „Reparația
blocurilor grădinițel cu termoizolarea pereților”, cu luarea în considerare a constatărilor
din partea motivată a prezentei decizii;
4. Se obligă Primăria mun. Orhei ca, în termen de 3 zile de la adoptarea deciziei
de reevaluare, să raporteze Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu
privire la realizarea remediilor impuse prin prezenta decizie.

Decizia este obligatorie pentru părți. Decizia poate fi atacată în ordinea


contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău,
str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Președintele completului Anatolie ZAGORODNÎI

Membru Angela NANI

Membru Alexandru CIUȘ


13