Sunteți pe pagina 1din 8

ROMANlA

MINI STERIj L AT'ACIRI LOR I NTERI\E


JANDARMERIA ROMANA

W
INSPECTORA]'UL GENERAL AL JANDARMERISI ROMANE
COMISIA CENTRALN NT CONCURS

Tf,sr scRrs - TrP crulA


pentru ocuparea func{iilor vacante de execufie,
de subofi{er in specialitatea Secretariat, din cadrul Jandarmerlei Romffne.

1. A6a cum se arati in Ctsnstitulia Romdniei, repuhlicutd, la urt"21. alin.(l), dreptul la apdrare estc':
a) stabilit de legea penals
b) garantat
c) asigurat prin avocali

2. Lasrt. 23, ulin. (J/ din Constitusia Romdniei, repuhlicatd, se arat6 ci refinerca nu poate depaqi:
a) 24 de ore
b) 48 de ore
c) 36 de ore

3. Canstituyitt Romdniei, repuhlic'cttti. arat[, laart. 23, alin. (t3), cA sancfiuneaprivativA de liberrate
nu poate fi decdt:
a) prin hotir$re judecitoreascl
b) prin solulionare lavorabil& la CEDO
c) dc naturfr per:ali

4. Conl'orm Con.slituliei Romdniei, republic'utci, indatoririle fundanrentale ale cet6lenilor sunt:


a) Iidelitatea ft1a de [ar[, apf,rarea 1f,rii. contribulii tinanciare. exercitarea drepturilor 5i a
libcrt6lilor
b) exercitarea drepturilor qi a libertElilor, Iidelitatea fa$ de trar6. clreptuI la moqtenire
c) contribulii financiare. protecfia copiilor Ei a tir:erilor. apiirarea tdrii. fidelitarea la1i de prir

5. Confonn nrt- 7 din Legeu nr. l6 din t996 prfuintl Arhiyelor ltialionule. creatorii pi delinirorii ele
documente sunt obligafi s6:
a) inregistreze qi s& {infi evidenia tuturor documentelor intrate, a celor irltocmite pentnt uz intcrn"
precum qi a celor ieEite. potrivit legii
1:) ?nregistreze ;i s[ iin[ evidenla tuturor documenle]or intrate gi a celor iepite. potrivit tegii
c) inregistreze 5i sfi [in[ evidenla tutlrror documcntelor intocmite pentru uz intem. precunr Ei a
celor icqitc. potrivit legii

6, Conform art. g, ulin. (l) din Legcct nr. l6 din 1996 privind Arhit,ele !{alionule. docurnenrele se
depun Ia depozitul arhivei creatorilor de dr:cumente:
a) in primul an de la constituire, pe bazf, de inventar Ei prcces-verbal de predare-primire
b) in al dtlilea an tle la constituire" pe bazfi de inventar gi proces-verbal de predare-prinrire
c) in al treilea an ck: Ia cnnstituire. pe baztr de inventar;i proces-r'erbal dc predare-primire

7 In conlbrmitate cu ort.9, ulin. (2) dizt Legeu nr. l6 tlin 1996 privintl ,4rhivele ltia{ionalr,
evidenfa tuturor intrlrilor gi ieqirilor de uniti4i arhivisticE din depozit se fine pe baza:
a) unui tabel nonrinal

re
Telefonlfax:0214096199, Str. Jandarmeriei nr.9-11, Sector 1
Bucure5ti, str. Jandarmeriei, nr. 9-11, Sector 1", Cod pogtal 013894
b) unei condici
c) rurui registru

f. in conformitate cu qrt. ll, ulin. (1) dil LeE;eq nr. l6 tlin 1996 privinfl Arhiyele htalionale.in
cadrul fiecflrei unitali creatoare qi delindtoare de documente funclioneaz& cdte o couiisie de
selec[ionare, numit[ prin decizia sau ordinul conduc[torului unit[1ii respective, llind compusd
din:
a) un prepedinte. un secretar qi un num[r impar de menrbri r:umi1i din r&ndul specialiqtilor
proprii
b) un pre,sedinte. un secretar pi un numf,r par cle nrembri numili din r&ndul specialiqtilor proprii
c) un secretar Ei r"rn nunr[r par de membri nunrili din rdndul specialiqtilor proprii

f. in confbrnritate cu urt. 12, ulin. (t) din Legeu nr. l$ etin 1996 prirtincl Arhiyele |Vulionule.
creatorii gi delindtorii de clocumenre sunt obligali sir:
a) pistreze documentele create sau clelinute in condiliile prev[zute cie lege
b) plstreze docunrentele create sau delinute ?n condilii corespunzitoare" asigurf,ndu-le irnpotriva
clistrugerii. degrad{rii. sustragerii ori comercializirii in alte cetndilii clecdt cele prev[zute de
Iege
c) pdstreze docunrentelc delinute in condilii corespunz*toare. asigurdndu-le condilii speciale

10' in confomiitate cu (rrl. 13, alin. (l) din l.egeu nr. l6 rtin tgg6 pri'r,incl Arkitele Nalionule,
persoanele juridice crca{oare qi delinf,toare de clccumente depun spre p5stmre pgfinanentfl la
Arhivele Naf ionale 5i la s*rviciile judelene ale Arhivelor Na{ionale. clupa cur:r urmeaz{:
a) documentele telinice. dup6 50 de ani de la crearea lor
b) actelc de stare civilil. ciup6 ?0 de ani de la ?ntocmirea lor
c) documentele scrise. cLI exceplia actelor de stare civild ryi a docunrentelortehnice. clup6 l0 cle
ani de la crearea lor

If irr /{O'. nr. 1.349 din 20{)Z prirtintl colerterect, trunspurtul, eli.;trihuirea {i proteclia, pe terirnriu!
Romdniei' a corwpontlentei clcsiJicute.la urt. 7, ulin. Iii. este prev&znt faptul"ca pe plic/colet
este r:bl igatorie hrscri erea urmitoarel or d ate :
a) denumirea ;i adlesa complete ale expeditorului. nun,llrul de inregistrare gi, dae6 este necesar.
menliunea "Personal" urmatf, de rangul. funclia" nurnele qi prenuinele persoanei respective
b) clasa/nivelul de secretizare. denumirea gi adresil complete ale expeditorului pi 4estlnatarului.
numErul de inregistrarc
c) claser/nivelul de secretizare. clenu,nrirea Ei aclresa complete ale expeditorului destinatarului.
;i
num[rul cle inregistrare Ei. clacl este necesar, nrenliunea "Personal" urmat& cle rangul. tLnclia,
numele 6i prenunrele persoanei respective

I2. Conlorm arr. 7, qlin. (5) din tl.G. nr. t.349 ttin 2002 privind colectarecr, trunsporttil,
distrihuireu si protec\ia, pe terit{}riul Romiiniei, a citreqtontlintei clusificctte, plicul/coletul se
trmsportd la destinalie intr-un ambalaj exterior. securizat, care poate fi:
a) o servictE. geant6. map& sau container fserc) din pdnzfl ori un alt asemenea dispozitiv. ce nu va
depdEi greutatea dc 15 kg qi dinrensiirnile de 350 mm in6l{inre, 500 mnr lungime gi 350 nim
ldlinre
b) o servieta. geantfl, nrapii sau container (sac] din p{nz6 ori un alt asemenea dispozitiv. ce nLl va
depipi greutatea de 20 kg qi dirnensiunile de 300 mm indllime, 550 nrnr lungime qi 300 nrn:
lilinre
c) o servietfi, geant6. mapi sau conlainer (sac) din pdnz-I ori un alt asemenea dispozitiv, cL- nu va
depa$i greutatea de 20 kg qi dimensiunile de 350 n:m inf,l1ime. 600 mm lungime gi 350 mnt
l[1ime

13. Conlbrrr arr. 13, slin. (f din tt.G. nr. 1.319 din 2002 prit,intl coler:tureu, transportill,
distrihuireu {i proteqi(t 1sc leritoriul Romiiniti, a corespandentsi clasificate. corespoptlenta ce
conline informalii sscrete de stat se transporti nun:ai prin:

mf;i:,*'m:ffiffi,f
a) echipe de curieri militari
h) personal propriu
c) finne speoitrlizate

14. in confonnilaLe ()u urt. 15, ulin. (tl din H.C. nr. t,319 cltn 2002 privintl colectarea. trtrnsportul,
di.;tribttirecr ;i protaclia, pe {eritctt'iul llortaniei, u corespondentei clasifk'u|e. pentru paza 5i
proteclia corespondeniei clasiticate, pe tinrpul colect&rii, transportultti $i distrihuirii echipele de
curieri militari pot face:
a) uz de arnt* in situaliite pi in condi;iile prevdzute de lege
b) uz de arm* doar la nevoie
c) controlul antiterorist

15, potrivit grt. 1, alin. (t1din I/.G. m.. i( i clin 2A02 privittt! aprohcu'eu Stundardelor nalionule de
proteclie a in/brnruyiilor clasilicate in Romiinia, informa{iile sunt c}asilicate, in raport de
irnportanla pe care o au pentru securitatea nEr{ional& ii de cr:nsecin{ele ce s-ar produce ca urnlare
a dezv5luirii sau disenrin*rii lor neautorizate. in:
a) secrete de stat sau secrete de serviciu
b) strict secrete sall secrete de ser.ricin
c) strict secrete de imporlanlfl deosebitfi

16, Potrivir art. 1, ulin, (3) din /{,{r. nr. 585 din 2{)0? prifincl aproltarect Standstdelar nalionule dc
prateclie u informaliilor clusilicste in Romdniu, infbrmaliile a ciror divulgare este de natttrfl sf,
detennine prejudicii uneipersoane juridice de drept public sau privat se clasificir:
a) secrete
b) strict secrete
c) secrete de serviciu

t 7, Conform qrr. V din //. C. nr. 585 din 2002 privinl sOrrr;burea Stundart{elor nalionale de prateclie
a informuliilor clasiJiactte in Romania, listele cu informalii secrete de serviciu se stabilesc de:
a) Eeful biroului secretariat
b) conduc*torii unit6lilor delin[toare dc astl'el de inlbrmalii
c) lunclionarul securitate

i8. Confonrt urt. !2, atin. (2) din l{.C. rrr. 58.i din }A02 privind aprobarea Standu'delor nulionule
cle proteclie a i4forntuliilor clasi;ficute in Romfrniu. tenuenele de clasificare a il:forn:aliilor
secrete de stat. pe niveluri de secretizare. cu exceptia cazului cdnd acestea necesitS o proteclic
maiindelungat[. sunt de p&ni la:
a) 100 de ani pentru inforrnaliile clasificate strict seuet de importan[f, deosebit[.50 de ani
pentru infornialiile clasificate strict secret. 30 de ani pentru infbrmaliile clasificate secrrt
b) 100 de ani pentru informaliile clasificate strict seuet de importanfi deosebita.50 de ani
pentru infonnaliile clasificate strict secret, 30 de ani pcntru infonnaliile clasificate secret dc
serviciu
c) 100 de ani pentru inforrnaliile clasitlcate strict secret de irnportanl* deosebitfi,50 de ani
pentru inl'ormaliile clasificate strict sccret. 20 de ani pcntru informa{iile clasificate secret

l9.in confurmitate cu cr1. /9 ciin tl.ti. nr. 5lt5 din 2002 privitrd uprohureu Stuntlurdelar nulirtnule
tle protecyie u inlbrm*liilrtr clus$icula in Romiinia, inftrrmaliile secrete dc stat pot l1
declasificate, la solicit&rea nrotivata a emitentului, prin:
a) hotir&re a Senatu'lui
b) hotfirdre a Parlarnentului
c) hot*rdre a Cuvernului

20, in conforn:itate cu rlrt. 20, utin. {t) din H.G. nr. i8i
r/in 2002 prifittd uprobarea Standu-tltlor
nu{ionale de protat:1ie u in/itrmutriilor clasi.ficole in llotttdnia, inlbmraliile se declasific6 daci:
a) tennenul de clasificare a expirat
STTTK
Telefonfiax:0214096199, Str. Jandarmeriei nr.9'3"1, Sector 1
Bucuregti, str. Jandarmeriei, nr. 9-11, Sector 1, Cod poStal 013894
-m
tr) trec in altA categorie de clasiflcare
c) a fbst alribuit de o persoan6 inrputemiciti prin lege

2f in corrlbnnitate cu n/'1. 23, nlin. (l) din ["!.(i. nr. i8i riin 2002 prit,ind rtprohureu fit<rtrdurclelar
rtttlionttle de proleclie u infbrnwsiilor c:!asifit:attt tlt Ramtinia" infbrmaliile clasificatc clespre care
s-a stabilit cu certitudine cf, sunt compromise sau irernediabil pierdute vor ti:
*) trecutc la un nivel de secretizate inlbrior
b) declasificate
c) scoase din evidcn{i

22, Conlbrrn urt" 23. alin. (2) din ff.G. rrr. irg5 clin 20A2 privind aproharea Stundurtlalor nulionale
de proteclie a infornta{iilor clusilicure in Romdnia. declasificarea se face numai in baza
cercet5rii prin care s-a stabilit compronriterea sau pierderea infurmaliilnr respectiye ori a
suportului n'raterial al acestora, cu acordul:
a) scris, al emitentului
b) stnrcturii de securitatc
c) verbal. al emitenrului

2i. Conform u't. 25 din H.G' nr. i8i din 2fi02 privind aprahctreu Stsndarclelor nalionsle de
prrttec{ic tt inlbrntaliilor clusificate in Romdnia, m&surile de proteclie a infbrma{iilor
clasil'icate
r,or f"l stabilite. printre altele, in raport cu:
a) clasele qi nivelurile de secretiz"are a informaliilor
b) cant.itatea qi calitatca informaliilor
c) persoanele care au acces la inlbrrnalii clasihcate

24. Confbrm art. 26 din H.G. nr. 585 ctin ilA? privincl ctprohcu"ecr Srqndartlelor fia{iotlrlc de
proteqie a inJbrmaliilor clu:;ificate in Ronrdnia. transmirerea inlbrrnaliilor clasificate cdlre
alli
ntilizatori se va eltctua nurnai dac6 aceqtia delin:
a) borderou de predare-primire a clocumentelor
b) certificate de securitate sat] autorizalii de acces corespunzitor nivelului 4e sesretizare
c) Iegitima{ie de secirritate sau certificat de acces corespr.rn:dtor nivelului de secretizare
i
^-
25. ln cont'omritate cu (rrl 38. a{in.(l) din [!.G. nr. 585 din 2(l42 privittcl tprobctrea Stuntlardepsr
naliun*{e cle pruteclie a inlbrmuliilnr clasijicute in Romittia. trarismiterea inlormaliilor
clasif-icate intre unit{i se va elbctua:
a) doar cu aprobarea entitentului
b) numai cu respectarea principiului necesitdlii de a cunoaqte
c) eu aprobarea enritentului pi cu respectareit principiului necesita$; rle a cunoaryte

26.in conlbrmitate cu #i'1, 11. Iit. hi ctin t-!.G. nr.585 din 20{}2 privind *prohareu Stutttlurdelor
nalionale de Proteclie u in{arntafiilor cl*sificate in Romdnic, numerele de inregistrare
ale
docun:entelor ce confin inlionnalii cleisilicate, se inscriu pe toate exernplarele docgmitului
Ei pe
anexele acestora, fiincl precedate de:
a) un zero (0) pentru docuntentele secrete. de dou6 zerouri (00) pentru ccle strict secre1e. de
trei
zerouri (000) pentru cele strict secrete cle irnportanfa deosebita de Iitera "S', pentru
$i secrete de
serviciu
b) un zero (0) pentru documenlele secrete. de dou{ zerouri (00} pentru cele strict secre{e.
de trei
zerouri (000) penu'u cele strict secrete de importanld cleosebita
c) un zero (0) pentru docuntentele strict secrete, de dor.rf, zerouri
{00) pentru cele secrete. de trei
zerouri (000) pentru cele secrete de servieiu

27. in conttrrntitate ctl arl. J2, ttlin. (?l clin tt.G" nr. 585 ctin 2002 privipcl ctprabnrea Stundardel*r
no{ionille de prateqie o infrtrmaliilor clasificate tn Rontinia. anexele se ciasifica in I'unctie de:
a) collinutr.ll lor qi nu de cel al documentelor pe care le insolesc
b) documentul pe care il insolesc qi nu de conlinutul lor

ry-Ei,
Telefon/fax:0214096199, Str. landarmeriei nr.g-11, Sector 1
Bucure;ti, str. Jandarmeriei, nr. 9-11, Sector L, Cod pogtal 013994
c) nunrErul de lile qi nu de cel al documentelor pe cttre le insolesc

28. in conlormitate cu dr.t. 76, tilin. /ll din H.G. nr. 585 din 2002 privind uprohareu Standctrdelor
n(qionale de proteclie a inlbrmaliilor clusific{tte in Romdnia, distrugerea infbrnraliilor clasificate
inlocuite sau perimate se thce:
a) numai cu avizul qeltlui structurii de securitate
b) numai cu avizulemitentului
c) numai cu avizul emitentului $i al lefului structurii de securitate

29. Confbrm urt. alin. (t) din H. G. nr, 585 din 2002 privind ultrahurea Stuntlardelor na{iatrule
78,
cle proteclie u infbrnrcliiktr clasi/icate in Rornfiniu. informaliile strict secrete de inrporlanla
deosebitf, destinate distrugerii vor fi inapoiate unit6lii enritente:
a) cu adresa de restituire
b) pe brud cle sen'rn6tur6
c) cu mandat poqtal

30.in confornritate cu arr. //


din Legeu nr,8t) din 1995 Ttrivind statulul csdrektr militure" in tirnp
de pace, cadrele militare in activitate au dreptul la:
a) concediu de odihn[ qi concediu de studii
b) concediu de odihnf,. concediu de odil-rn[ suplimentar pentru activitate in locuri de muncd ctt
condilii deosebite - vat[metoare. grele sau periculoase - rpi la concediu de stuelii
c) concediu de oditrn[

31. in conformitate cu qrt. i J"/ ciin {,egca nr. 80 ttin t995 privind stututul cqdre[or militat'e.in tirrrp
de pace, cadrele rrrilitare in activitate au dreptul [a concedii f],r[ plat[, pe o duratf, de:
a) cel mult 4 ani
b) cel rnult 2 ani
c) cel nrult l2 luni

32. Conlbrm art. 2{)^l din I.egeu nr.80 tlin 1995 privind stuttttul *rdrelor ntililare, cadrele nrilitare
in activitate numite in prinra I'uncfieln:utate in interesul serviciului, detagate qilsar"r in:puterrricitt
intr-o alt& garnizoanfi decdt cea in care i5i au domiciliul qi care nu delin locuinli proprietate
personal{ in acea garnizoan*, nici ei qi nici soliile sau so[ii acsstora, in situalia in care nu li se
poate asigura spatiu de locuit corespunzfitor. au dreptul la o con:pensalie lunari pentru chirie de
pdn6la:
a) 25% din solda lunar6
b) 30% din solda lunar6
c) 50% din solda lunar6

33. in contbrmitate cu rr,7. 2/ din Leg*ct nr. 550 rlin 29 noiemhrie 20A1 privincl org,unizurect Si
.firnclionarea ,landarnteriei Romiir?s, pe tirnpul st[rii de urgent&. Jandamreria Romdnd conlinuil
s[r iEi indeplineasei nrisiunile specilice, asigurdnd totodat6 aplicarea prevederilor:
a) ordinului comun al ministrului alacerilor interne gi al ministrului sdn&ti1ii
b) ordonanlei de urgen!& a Cuvernului
c) ordonanlelor militare previizute in deuetul de instituire a acestei st6ri
34.in conlonnitate cu cr,'l 3, olitt. (1/ clin Orclinul nr. 173 din 2A20 pri,*ind tli.rpoziliuinrdinul tle:i
pe unitute, prectutl Si ltcntru ntotlificurea Si complelcrreil unor u€te n$rmdtiw, DZUIOZU scr
redactcaz* in tiecure zi lu$rdloare. de c6tre personalul desemnat din cadrul structurii dt:
secretariat sau de cdtre personalul anume clesemnat din cadrul unitdlii:
a) pentru ziua un:ritoare
b) pentru ziua in curs
c) pentru o sirptlmdnd

rymmt
Telefon/fax:0?14096199, Str. Jandarnreriei nr.9-11, Sector 1
BucureSti, str..landarmeriei, nr. 9-11, Sector 1, Cod pogtal 013894
35. in conlormitate cu orr. 3, ulin. (r) din Ortlinul nr. 173 clin 2020 privitrtl dispazilia/ordinul tle zi
pe unilute, precuftt Si pentru modilicarea;i rumpletarco rmor actc normative.I)ZUIAZU pentru
zilele nelucr&toare de sfinrbf,td" dunrinicA gi sirbfltori]e legale se redacteazf,:
a) in ultima zi lr.rcrfltoare anterioar& acestora
b) in prima zi lucr6toare ulterioar[ acestoril
c) Ia ?nceputul lunii
I
36. in conl-ormitate cu n't. 1, ulin. (t) din Orc{inul nr, 173 ttin 2(t2(} privintl dispo:i1icr/ordinul tla :i
pe unitale, precum .yi pentru modific'area Si completareu unor actt: t?orrnutn,c. qeful slructurii de
secrctariat saLI personalul anunre desemnat prezintd. dup6 caz, conducerii unitflii sau pelirlui
structurii. spre semnare:
a) proiectul DZ,UIOZI)
b) propuneri pentrLr DZUrcZU
c) lbnna finall a DZU/OZU

37. in conformitate cu urt. 1, crlin. (il din Ordinul nr. !73 tlin 2020 prittincl dispyzilialorclinul de ii
pe unitule, pt'ectiltl Si pentru mocliliwren :;i comp{ctarcil unor ucte fiorffielivc. clupd sentnare"
DZU/OZU care se redacteaz{ in registru special constituit se:
a) dateaz& pi se nunreroteazi. incepdnd cu nr. I din prima zi a runii
b) dateaza 5i se nunreroteflzd in ordine cronologici. incepdnd cu nr. 1 din prima zi lucritoare a
fieclrui an
c) dateazd pi se numeroteazfl

38.in conformitare cu flrl. 5, ulin. (t)


din Ort{inul nr.
tt8 elin 2021 privind reductctre,,si
ge.rlirsnurea docunten{elor necla,rificule, cirutitul
Si ltrutmovursa ct)ret;pgnclenIei la niyel;!
fu{.4.1., cclrespondenia sc redacteazfi" de regulf,. in:
a) 2 exempla:e
b) 1 exemplar
c) 3 exemplare

39. in ctrnfbrnritatc cu drl. 7, slin. (t) din Ordinul nr. t l8 ctin 2021 privincl red*ctarect ii
geslittnurea dttcutnentelor neclusiJictttc, circuitul 5i
Tsromovurea cu.stiponcle n{ei lu niyelul
!vl.A.l., datele privind funclia. gradul. numele qi prenumele pers6anei care semneazd se i*scriu:
a) sub text" in partea st&ngfi
b) sub text. tn panea clreaptfi
c) sub text. in centrul paginii

40. in corifbrrnitate cu dlrl. V, ulin, (2) din Or{inul nr.


lt8 clin 2021 privind recluctutea Si
ge,stiotl{$'eu ducumentelor neclasificute, drcuitul :gi pramorarea corespanr'lensei la
nivelwl
M.A.l-. atunci cdnd docuntentele se srrunetlz5 de mai multe persoane. datele piinin,t funclia.
gradul. nun:ele qi prenumele persoanei cu funclia cea mai n:are se scriu:
a) sttb text. in partea stdngii. iar ale celorlalli semnatari, ?n pafiea dreapt5. irr r:rclinea ierarhicl a
funcliilor
b) sub tcxt. in centrul paginii, iar ale celorlalli semnatari. in partea dreapti. in ordinea ierarhicd a
func;iilor
c) sub text, in centrul paginii, iar ale celorlalli senrnalari. ir"r partea st&ngfl

41. in confomtitate cu at't. 8, ulin. (t) din Ordittttl nr. It8 din 202t privittrl reclattareu +i
gestitsttcu'ea clocumenlelor neclusificate, cirwitul Si promrtvureo c()r.espontknlei lu nitelu!
ful.tl.l..la nivelul I'iecirci unitfrli/structuri MAI. care iqi organizeaz[ secretariat propriu. registrele
de eviden$. condicile, carnete de borderouri gi alte lbnne de evidenla specific5. prevflz-ure de
reglementirile legale in materie. denumite tn continuare docun:ente preconstituite. se
tnregistrsad anual ?n:
a) Registrul de intrare - ie;ire a documentelor neclasificate

Telefonlfax:0214096199, Str. Jandarmeriei nr.9-11, Sector 1


Bucure5ti, str, Jandarrneriei, nr. 9-11, Sector 1, Cod pogtal 013894
b) Registrul unic de evidenlf, n docur:rentelor precorrstituite neclasificate, denumit
in continuare
registrul unic
c) Registul unic dc evidenl* a documeutelor clasil'tcate

42. Conlbr-n: ctrt. 8, utin. (3) dirt Orclinul nr. ll8 din 2021 privind retlucturaa Si l|cstiunu'eu
rt4'A'l', in cazulin
clocttntenlelor netlusiliccrte, cirailul Si promo\,$rco c'ttresponclen{ci lcr nivalul
preconstituit"
care. pe parcursul ariului. este necesari intrn,j.,u*rea in uz a unui nou document
acesta se ia in eviclenlfi in:
a) Registrul cle intrare - ieqirre la data inceperii utilir-arii sale
b) Registrul de eviclenli a documentelor la data inceperii ulilizflrii sale
c) Registrul unic la data incepcrii utilizS.rii sale
4j.Cont'orm rtrt. g, alin. ('i) din Ordinul nr. tl8 ctin 2{}21 priritrd retlactureu si geslianurerr
dpcumenlelor neclct.sificute, cirmitul ,,ei promovwe{l corespttndenpi la nivelil l't'A'l',
clocumentele preconstituite neclasificate ss pot utiliza pe o perioad& de :
a) nraximum 10 ani. cu condilia reinregistrdrii anuale a acesloril
bl maximutn l0 ani
c) n:axintunl 5 ani, cn condilia reinregistrf,rii in ultirnul an de utilizare a acestora
4,l.inconfurmiratecu#rI. 9,ulin. (jjdinOrdinul nr. 118din20?l privindredactareaPi gestionarea
clocumentelor rreclasificate. circuilul qi promovarea corespondenlei la nivelul M.A'1.,
coresponden{a prin'riti din parlea altor aulorititi sau institulii publice cu menliunea ,"Personal"
sau ..Conficlen1ial" se prezinti:
a) persoanei cflreia ii este adresatfi, iar, in lipsa acesteia, persoanei clesenrnate in acest sens
b) pefului structurii de secretariat
c) conducdtorului unittilii

il5. Conforrr art. I, ulin. (1) din ()rclonungu nr. 2 din 2001 !tt'ivind regiwntl jm'idic ul
cotttt'ilven{iilor, prestarea unei activit6li in lblosul comunit&1ii poate li stabilit& nunrai prin legc qi
nun:ai pe o durat& ce nu poate deplqi:
a) 150 de ore
b) 300 de ore
c) 200 de ore.
JANDARIvIERIA ROMIiNA
UNITATEA I.C.J.R.
COMISIA CENTRAti Df, CONCURS
Pentru concursul de subotiler in spccialitatea SHCRE'I'ARIAT

ILA R RE
a Tf,STULUI SCRIS - TIP CRI
prtrtru ocuparca func{iilor v$tsntc de excculie' rle subofi(erln specialitatea Secretariat'
din cndrul Jandarmeriei RomSne.

Nr. Nr. Itlr. b c


b c B h c {t
a intrebsre
intrsbare intrcbare
I X l6 x 3r X
2 x 17 x 32 x
3 x I8 x 33 x
4 x 19 X 34 x
J x 2g x 35 x
6 x 2t x 36 x
7 x )) x 37 x
8 X 23 x 38 x
9 x 24 x 39 x
l0 x 25 x 40 x
II x 26 X 4l x
12 x 27 x 42 x
r3 x 28 X 43 x
l4 x 29 x 44 x
I5 x 30 x 45 x

S-ar putea să vă placă și