Sunteți pe pagina 1din 3

$i$",{,.}Hq. iV,$tr1\$5i'$"$r;$q^U&" /qg:$ih'g$roHS.H'$qA"$.

$&r$ $$ $'ru"$'$il$4ru
DIRECTIA INF'ORMARE$I RELATII PtiBl,lCE S E R V I C I UC L OVILJNICARE
7; Adresa:Str. N{ihaiVc}ddnr"l 7, sector5; I-el/ F:ax: 0?l "2(r.{.tl6.l lr-rnail:comun icare,alnrai.gov.rtr

Nr"4.358.518

24 iulie2{]12 ffucure$ti,

Critre

nia,,f)iamantul" Polifiptitor din Itornf, Siindicatul I)omnwlwi PreEeclinte Emit I'ASC'{i1",

Ca urffIare a solicitdrii dumneavoastrd.?nregistratl la Secretariatul Gc'neral al fbrrnulatd in temciul Ministerului Administra{iei qi lnternelor cu nr.39.17811"07.2012. Legii nr.544/2001privind !ibertrl acces ln infbrma{iile de interespublic, errnrodificarileqi conrpielarileulttlrioal'e, \,d comunicdm urmittoarele: ln oeea oe prirreqteactr"rladnrinistrativ men{ionat la punctul a) din solicitare vd Ia r:unoEtin{a zrducenr {aptul cd domeniul de referinfd este reglementat de O.M.A.l. nr. Sii711,/201Ipentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salar"izcreapersonulului cu rnilitar, polilistilor Si personalului civil clin lulinisterul Administraliei f i lnter"nelor'^ nrodificarile ryicomplctd.rileulterioare.Precizdm faptul cd actul normativ mr:tt{iouatntai sus firce,parte clin categoriainfonna{iilor clasificategi potrivit art.12 alin.(l) lit.a) ciin I-,egea nr.54412001, cu modificarile qi oompletarileulterioare,este exceptatdc la litrer:ul accesal cetd{enilor. p c t " 1 6 . l . c i i n a n e x i ln r . 1 1 l a 0 . t \ 4 . A . 1 n . r . S / 2 1 4 ' 2 t ) l l ( a n c x dn o l r Prevecleril e miiitur fn lirptulc/a,,,y,ettlru prin O.M.A.i. nr'.S,/1fi8,r2t)12), stipuleaza intro<lusa Stersouttlttl ac:tivitate;i polilirstii car(. le tlr,ttnde 3l decembrie )UAq ntt benc.fii'iuttde cttrtnlutnttl u,Jttrenlal sprtruhti ltrnar pentru pastr'area corrtdenltdliliUii tn le5lriturd (:tr irtf?n'mutiile s'tabilirc:a solcleiJuncliei de batdi,xalariului clctsific,utt:, Jimcliei cle bazd l,s f! irLfl+grytqLrlde autoriza{ii de acces la informu{ii t.tlterioarcia unui cerlificat de ,cecttritate/tmei elilterare{.:t. icr ntt-Si moi desfdsoara nalionttlet'l,lA7'O, dour in situq{ia in care aceEl c:lusi,,iccrlc. de 3 I. 12.2009" . ttcti:vi{a{ea tn aceleasicrtndilii avute la clcttu s-a apreciatcd pentru poii{iqtii carc la Raprlrtatla actele norr-natir,'e sus-men{ionate. elatacle -i I de,;enrbliel)0U9 rru benetlciau de cuantumul af'erental sporului lunar pentrtr prin sintagrnfl ,, ...nu-;i piistrarr:a conilcJeii{iaiitalii ilr lcg[turd cu informa{iile clasificate. tsr-!r"t;ttcttea tnei a'esfagocti'ir tn ac'eleasiconilitrii avute la data de 31.12.2009" prevdzutd ilr 1adata pct. l(i. i" dirr anexala O.M.A.l. nr. S/108/2012. se in{elege sitr-ra{ia constatala czrclrui (dataintriu:ii deterrninatd exclusivde ds:05.05.2012 in v-igciare a C).M.A.I.nr'.S/108/2012), cle natttt'ita alrlicareacadrului legal in vigoare lrentru perioada t}1.01.2010-05.05.2012 gi 2009 lcmente pozilia oricare alte e ar'i.rl.r-' sc,lrinrba de activitatedc{inutdla 3l deceinbrie in vetlsrela stabilircadrepturilorsalariale. Asttel, potrivit prevedr:r'ilor pct. 16.1, dirr ane)iil l:r Ortlinrtl niirtis'lt^tr,{rt. ar|nl.ittistru{iei;iin|ern'e|or,nl,,3|,/l

-'

cu modiflcdrile qi completdrileulterioare,pentru situalia ofiferilor absolven{i S/21412011, sporului ai Academiei de Polilie ,.AlexanduIoan Cvza" - promolie 2009, cuantumulaf'erent conlidenqialit[fii se poate acordaincepAndcu data cle05.05.2012.in lunar pentru pdstrarea valabile la respectivaclat5. func{ie de nivelul de acoesal certificatului/autoriza{iei a avut in vedere caracterul situ de act Clasificarea O.M"A.I. nr. 5121412011 salarizareapcrsonah"rh-ri subsecventactelor normative db niveXsuperior earereglementeazh nr. 0292/201 I Gnvet'rmlui precum F{otdrarea qi Internelor, Ministerului Administra{iei privind stabilirea frmcliilor pe grade militafe, respectiv gra,cleprrtfesionale, pe cla,re cle ai soldelor de .fimc{ie/saluriilor r}e.[tmclie, pentrtr salarizare qi coeficien{i de ierarlnizar"e publici cu slulul special clin sis/ernu! polilistii,,funbtrionarii personaltll ntilitar i'n activitate, ordine Tnislir:dqi aclrninistra{ieipenitenciare Si preo{ii militarI clin institttliile de uy;iit"are, i I nalionald. ,sigt,tran{d petttru ().N{.A.1. nr. Sl2l4l2t)11 s-a Atr:ibuireaclasei Ei nivelului de secretizare realizatprin consultareaghidului de clasificare,a listelor cu inlbrma{ii secretede stat ;i a infbrma{ii secretede serviciu. elaboratepotrivit legii. precum Ei in confbrmitate listelor cr-r prevederile Hotdrarii Guvernului nr.5B5/20A2 pentru aprobarea Standardelor cu nalionale de proteclie a inforrnaliilor clasificate tn. Romdnia, cu modiflc[rile qi completdrile ulterioare, iar proiectul de act normativ (ordin) a urmat toate etapeleprevdzute acestuia. de tehnicalegislativ6p0nala aprobarea Potrivit art. 20 din anexa la llotdrdrea Guvernului nr. 585/2002. cu modillcarile qi dacdtermenul de clasiflcareal ulterioare,informafiile clasificatese declasificS cornpletdrile a expirat, dacd dezvdluirea informafiilor nu mai poate pre.iudicia siguranfa acerstora nalionali, apdrarea{5rii, ordinea publicd, ori intereselepersoanelorde clrept ptrblic saLt privat defin5toare sau dacd nivelul de secretizare a fost atribuit de o persoand nu prin lege. Men{iondm c5, in acestmoment. niciuna dintre acestesitr-rafii neirnputernicitd c5. este intrunit[ in cazul O.M.A.I. l1r. Sl2l4l20l 1. sens in care, {infrnd cont Ei de faptr-rl (invernului lltt se itnptrue declasilicatd. a fost 029212A11nu nr. pAnain prezent,Hotdrfirea iniliqrii procecluriicle declasillcarc a ordinului in intreprindereademersurilor in r,'ederea discu{ic. potrivit actelor Prec:izdm{aptul ci" accesul la infornla{iile clasiflcate se rcaliz,ca't.d respectivLegea protec{iainfbrnra{iilorclasiflcatc. norrnativein vigoarecarereglementea:zd priv,int{ protecliu infonna{iiloi: clasificate, cLl modificdrilc qi ctltnpletarile nr. 18212()02 ttlterioare. ultc:r"ioare, $i llothrdreaGuvernuluinr" 585/2002.cu modificdrileEi completdrile cu Astlel, confcrrm art.33 clin anexa la HotdrAreaGuvernultti nr. 58512042, modillcdrile ryi complet6rile ulterioare, accesul la intbrmalii clasillcate este permis cll care de{in certiflcat cie numai persoanelor principiului necesitdliide a cunoaqte reslrectarea securitatesau arltorizafiede acces,valabile pentru nivelul de secretizareal inlorma{iilor inclepliniriiatribufiilorde serviciu. necesare

Cr.tstirud, cms-qefIon Aurel

,f, .!

ExemplaI. :..:r1r..... Lr-- i.r4t.lirL;

gti.f; ;{ ;..{:' !r t. :!:rf Bucure

l \ r . . . . . 1 * d . . . , ."." . : . f . . ; " , .

DIRECTIA GENERALA F'INANCI,,\RA E D R E P TI JR IP E R S ON A { -, S E R V IC IU M L ET OD O L OGI i x c a o R n R E g r rR E G A T R Ee R oFE S ToN A LA

Citre

RESURS.EVWeNE DIRECTIA entyE,nlil.A IIIIANAGEMER,rT depotilie B4LTEANULAaRENTIU - CRTSTIAN DomnuluiDIRECT0R GENERAL, comisar-sef

asupra dispozi{iilo punctulnostrude vedere prin caresolicita{i Uflnareadresei dvs.nr. 241.971 din 09.08.2012, pct.l6.l din anexanr.l 1 la Ordinul rninistruluiadministrz{iei 9i intemelor nr.Sl2l4/2011pentru aplicare qi personalului civil din Ministeru personalului militar, poliligtiloq prevederilor la salarizarea legalereferitoare cunoscut urmitoarele: vi facem gi completirile ulterioare, gi Intemelor, cu modificdrile Administraliei

Ordinulu privintl modificarea gi internelor nr.S/10812012 Prin Ordinulministruluiadministratiei Si completarea ministrului administraliei qi internelor nr.S/214/201I pentnt aplicareu prevederilor legale referitoare lc salarizareapersonalului militar, potili$tilor qipersonaluluicivil din Ministerul Administrdliei $i lnternelor, emi ca in anul 2012,pentrupersonal a aprobat in temeiulLegii nr.283l20ll, rninistruladministratii Ei intemelor af'erent al sporulu de cuantumul 2009tru beneficiau qi polifiqtiicarela datade 31 decembrie militar in activitate soldeifunc{ieidebazl, stabilirea in legdturlcu informaliileclasificate, confideniialitdtii lunarpentrupdstrarea / unei autoriza{ ulterioari a unui certificat de securitate salariului functiei de baz5si fie influen{at5de eliberarea / NATO, doar in situafiain care ace$tianu-;i mai deslEqoa de accesla informalii clasificatenagionale ?naoeleagi condi(iica celeawte 1adatade 31.12.2009 activitatea

dt 2009 nu beneficiau gi poliliEtiicarela datade 3l decernbrie militar irr activitate Astfel, pentrupersonalul prir confidenlialitiliiin legdturicu inlbnnaliileclasificate, aferent al sporuluilunarpentrupesfarea cuantumul sintagna "[...] nu-Si mai deffisoard activitateatn aceleasicondilii ca cele a)ute la data de 31.12.200 cu dati de 05.05.201 menlionat mai sus,seinfelegesitu&fiaconststl incepAnd prevazutiin cadrulpunctului (data intr5rii in vigoare a O.M.A.I. 1tt.Sll08l20l2),determinatd exclusiv de aplicarea cadrului legal iI - 05.05.2012 de naturi a schimba pozi(ia de activitnte detinutl ft vigoare pentru perioada 01.01.2010 svutein vederela stabilireadrepturilor salarinle. sauoricar alte elemente 31.12.2009

pct.16.l in cadrulanex urmeritprin introducerea gi linind cont de obiectivul celemenlionate Avdndin vedere qi cu modificdrile completirileulterioar qi inlemelornr.S/21412011, nr.l I la Ordinulministruluiadministra{iei c: nostru,apJecieq la nivelul ministerului inregistrate discriminatorii unei situaliioarecum respectiv rezolvarea / unei autoriza{iide accesla informal data de 31.12.20 eliberarqa-dupe dd dreptu respective, in structuraactivitdlii persoanei clasificatenalionale/ NATO, ceeace tlenotdo schimbare adrese. prezentei in cuprinsul analizate de prevederile de a beneficia acesteia Cu stim6,

$EFUL SERVICruLUI
Comiqar*pefde poli{ie

CA

Fax: 3l4.4l.l2l {-'.'t'.1A.622 Tcl: 3 I 5.-{ft.85/ Str. Efbriei nr.3,scctor-5 RO - Bucuresti