Sunteți pe pagina 1din 36

i

Dosalnr.347193/201

\\

ROMANIA
C L R T L 4D TA P L LB U C U R | S T I

6'liil'itos eountstuttr st Itsclt


srr ,ILAe t rrr-'e'i
i'\CfiEIERE
fubiicddindalade3 042015
$edinla
Curlaconpusndi!:
PRESEDINTE: LINGURTANUDOINA
JI]DECATOR: BiCUVASTLE
JUDf,CiTOR: VI$ANDOINA
GREFTER: DAVIDCERASELADAI!II,LA

;l.t'$Ht
ffi*lp,*r.*-trf;ffi

{*ut*tr#
#*i;,,ffi
ADMrNisrR{TIE($r INTER]\TLoR.

#{:';:#r##i*
*'*,}i*,*f1**itii"'l**"ff

ilu$-++n"#+**+q
::$l$:l*ln*iliif*:'-'*
*iit*"ti:,****t,l**lp'

La reluareacauzeise prezinti pcurcntul rcdamantDINC'I ENIIL FLORIN.


Polilittilor dh Rominia .,D,ahantul,
Sitrd]catului
pcNonalt aslstalde reprezentanful
precum!i titulatulc-erli deirtcreqie accesoieGUtrRMAN ARMIN NIARIAN.
GqERMAN ARNIN MARIAN fati de
Titul.rul cereriide i,ileNentieaccesorie
procedld
civila
f.ce
dedantie verbali in sensulacordirii
dispoziriilean. 6E alir.2 Cod
juidici tprezeamntuluEcurcntulul
recluant
de.eprezentee
Dandatului
Cufteaacordt cutAntulasupraadmlsibilititiiin principi! a ce.erii de
fomulalddeChemd Amin Marian
acceso.ie
Mihai,reprezenrantul
prczintd
dl. consilieijuidic lon Coastantin
Se
INSPECTOILATUL DE POLITIE ]tL JUDETULUI ILFOV i1 NIINISTERUL

ADIIINI STR-{TIEISI INTERT\ELOR.


GHERMAN ARMIN
Avandcuranlul,titulanl cedii de jnterentieaccesode
c,
cererii
de
inteNen(ie
avind! sein vedere
soliciti admitereA
\'IARIAN,prinieprezertant.
pdncareCrrteade ApeiBncnre$ia statuat
asup.a
civildn 10912012
a obtinutsentinta
dosdin caresajudecaicu IvlAI.
MAI n..400/2004,
denelegalikte
a Ordinului
excepliei
delucruludecat.
estcautorilate
u.
Cu prlvlrela inle.esaraticd pe rclul Curliidc ApetBucuretliseani dosarul
id caredl. ChemaD! solicitat!i anulaEaOrdinuluj
cu temren26.05.2015
36462/3/201.1
esteinregistat
inci undosarin caresasolicltat
LaTribunalul
Bucuresti
MAI tu.400/2004,
dlsciDlinaE.
anularca
uneisanctiuni
solicilaadmilerc!
reclamant
DINCI ENIILILOruI, prinrepGzentant,
Recurentul
cereriideiniefrentieaccesone.
Df, POLITIEAL JUDETULUIILIOV ti
Idtidatiipirati INSPECTORATUL
eprezentali
deconlilieriundic.
ADMINISTRA.TIEI
NIINTSTERUL
$l INTERNELOR,
justifici
inten
nu
interesui
sricl
accsone,
enientul
cereriidejnienedlie
sollcitirespinserea
ARMIN ITARIA\, prin
Titularul c*erij de idterventieaccesorieGEERIVL,LN
judecatd
de citre Chennan,avand
cii NLAIesteclernatin
iNedercazA
reprezentant.
jndecat
pe
existAnd
solutioMrea
chestiwiideiinilivea
aceistd
decizie.
de lucru
autodtate
cere.iid
MAI ftalend un i ercsin re4spingerea
relegalititiiOMAI ru.400/2004,
asuDra
ce,!.ii de irterentieaccsoriefomulatnde Che.man
Cunea.delibeland
acordd
cuvAntol
asupia
c*erii desesizde
in continuare
A.minMa ano adnitein p.incipju.
dc
neconstitu(ionalilalc
invocatE
de
exceptiei
c! solutiorarca
a Cudii CoNritutionale
acceso.iu
GherninArminMrlan
reclanant
recurcntul
!i deinte.venientul
DINCAEMIL FLORINqi de inlerveDienlul
recl.mant
Avandcrlintul. rccurentul
invedereazi
insnqeifaplul
ARMIN MARIAN,prinreprezentant,
accoso, CHERNTAN
cAart.59alini.l.E.9.an.60alin.2corobontcdaI1.l5alin.l1it.c.a.61ali'r.1,af
sdctiunilordisciplinde,
sunt singurclcarlicoleln aplicarea
din Legeatr. 360/2002
depolitie.Toatetertelecontestaic
aulcsdturi
unuiasent
desri neadinpolilie,sanctionarea
pentru
pentru
c.uzi.
respectarea
cu institutiilejuridice care prezintAiDpa4ialitale
publici.
notive de nulilalc
Penn!
pnncipiuluico Edictorialitilii,lcestea.eprezertand
sesiz!.c
a
Cunii
Constinttionale.
creriide
motivele
adtalesolicniadniterca
pira!
DE POLTTIEAL JUDETULUIILFOy 9i
INSPDCTOIL{IUL
Irthatii
deconsilierjuridic.
reD,tTenrali
MINISTtrRUL,\DNIINISTRATIEI
$I INTI1RNELOR,
recurentul
a CurtiiConstitulionale.
Eclamnt rveaposibllltatea
seoDlncereriidesesizde
pe acesleaspecte.
Nu estc
proccsullisi sesizeze
CuteaConstilulionalii
deJadenararea
in aceaslifaziprocesnali.
sesizarea
CuniiConslitulioDale
oDonuni

\f

In replicn,recurenrtrl
.eciamdtDINCi EMIL FLORIN.prinrep.ezlra, soljci
respingerea
apidrilor intimatilorlarati apreciindca nu s!!t irteneiate. fiind un motiv d

&

Nemifiind cereride fomulat, exceptiide invocat,sauprobede adminlslJar.


Clnea
constaticauzain starede.jrdecatd
acordt
cuvanful
dupr.
recurutui.
ti
Avandcuvanhl,recurentul
rsclmanLDINCi trMIL FLORIN.DrinreD.ezent
\ o l i . , Go d m , e r e d
d o r e d .r,. p r r tc a , - r " n H r r f i u . a , , j o a u r e r
a , s ! , o r r n o! rr ; ! t x c o n . u . n . r a l c onocla d f l t i r ' . u . i e .s { e n r n r xt da . e . i r
".r:ineE
RecurentulreclaDantnu a fost obsrtucrionar
in a*ere ce sewrciu. lntrmtut MAI a
conunicatci sanclunea
a fos!enisdprinadresi.I seconunid sancliunea
discil!tuI s
n ud p . i i a . , { . c o m r r i c . r . o o r i dpeeJ P c , zoi ae d e r r i t u iL, e| r a , o " d J u r .M d .
.d
"dr.
acteleaurinas G|i supohlegal,IPJa aplicarsanctiueadisclplnari.
A crnicattextele
Legiitu.160/2002
pentruneconsiitulionatiiate!
acesrea
refe.indu,
la {lbilred \dlarlo
d . . , p . r M r e . a ua p \ . c . f f c . i u n i t o rd . . i p t i , a F . i e f i i n
d e n ' r 'er i n F . u b i e r t u l c l r pa Dc d l - o) i c e .( d r e dn a L r h l - o .
"
Pntrumotiveleadtateiliciti a;mitdea recursului,casarea
sdtintei si rejudec6n
sAseadmitdactiuneaastfeldb a fosrfomulatt.
INtiMAIii
DE POLIIIE AI JUDETULUIILFOV S
PAiAliINSPECTORATUL
\ l l N I SI t R U L 4 D \ l 1 \ | S T R ,l{ t E t S t t l \ . I E R N E L O R
r e. p e / e n l ddlerc o nr h e r .u r i o i
' o l r i.. d r F . p i n g e rreciu ) r l u i) i n e - i e e d . e n . i n . e
i
d k c d t eN. r F \ 1 r d, r r o . o i n z i e
dspozilia de sdclionad cu sanctiontuea
dkciplimrE de destituiredin polilie pe care
reclamdtula contestaro
la IGPR,cea fostsotutiooati,
ti IPJa emisdeciziade elibe.a
ditr tunc1ie,fiind dola acte difedte. Au exhtat abale.i dhciotinde efectuateconc.e
aplcdea sanctiuntlorce a fost contestagslnr in dosartoatetapeteprevdate in legea

Perta destitui.eStatutulPoltttilor are suficidre egunente penr! a nentine


acesle decizii, Legea nr. 360/2002.existand prevedennecesee p vind ce.cetare
prealabili,
celcaredispuDe
sanctiora couduceiea
uitdlii. co.fom a.t.l5,promacar

Recurotul reclamaitDINCA EIIIL FLOR]N, lrin reprezentant,


invedereazd
ci
at1.15faceobiectul
exceptiei
deneconsritulionalitate.
solicitand
cdMAI si precizeze
aces

\o

Intinatul p6rat MINISTERUL ADMINISTRATIEI $l INTERNELOR


.eprezentalide consilierjuridic. invedqeazi cd la secttunea de desrituireasialutu
Iolitistuluiprevede
mai mulr decatIa celelalre
sacliuni uddeeraprvEatOrdiNl tr.
400/2004.
Refitorla contestarea
deciziei,
antl cdla acelmomenl
Leseatr. 360/2002
era
,n v,goare,nu a abuzarin nlci u! fet dcrecurenrdlrclatfrdt
In replicd,recurenlulreclamnrDINCA EMIL FLORIN, prin reprezentanl,
aratdce
rep.ezenlantul
MAI vine c! aspectecenu au lost fonnulatepani in prezat. Nu s a dispus
destituiraci doaraplicareasancliunilordiscplilde, serccunoageca s a conunicatnubai
adreMde infomde ri nu dispozitia
de sancrionare.
esteclar ci nu i s a comujca
niciodatt.Cortesialiaituegi$ atah IGPRestecu privirela adtsn si ru cu plivire ta utract
pecarenui^lcunoslea.
Legeaprinad.15alin.t lit.cestenechrecuprivnela peNoana
care
arecompeteda
sAstabileascd
sanctiunite
penhuunagentdepotili.
disciplinde
In replicd.reprezenra
ul MINISTERULADMINISTRATIII SI INTIRNELOR
r L c o P , F dcrii O , d . r, l t r . o 0 0r , e \ e d e
a . p ee
. . a . e . , a f r a n d u - s rd. o
1cureohr
"cere
dosarului.
In siruatiah carese va adnite
cererea
de sesizare
Constitution
a Cu4ii
soljciti lemen penn! a formulaunpunctdevederc.

civili decbreinchisedezbaierile
ti relne
Cudea.in teneiul et. 150Codprocedurn
(
_
'
i
i
C o t u L i r l l i o nraLl -ee r ( p l a J _
. r u r a , 0 p r o r L n L raer r o ? c e r e r idi e ' e \ i / d d
i''a.hn
d e c o . ( ' i i u L i o n o r ' Ladar e

| 1.8 o. M60 t'n-

c o r n b oa r c L d n r r a n n I

rr

de
polit\tilorinvocalii
piivid statutul
an.6i aln.l. art.69alin.l din Legear' 360/2002
recurentulr;clmant !i de irtrvenientulaccesori!.asupnfonduluiceredide ineNenlie
foturlati deGhemanAmin Mrian, precumti pefondulreclrsulu'
accasorie
CURTEA,
ti pentrua le daposibilitateapd4ilot de
Avandnevoiede timp pmtru a deLibera
depunela dostuconcluziis;s;, in teneinl dispozlnlor260Codlrocedu'dcivih'
DISPUN
la datade10042015
Amdnapronutarea
Pronuntalir'n$edi4alublici azi,3 04.201

PRXSEDqT9
,,

UNcUREAN'[fo.rf

JUD
BiC

TOR,
ASILE

JUDECATOR.

ws

G
DAITD CE

Sedinf!din datade 10.04.2015

Cdea, in aceealicofftituirq avardnevoiedetinp pentfl a delibera'


D I SPUNE:
ladatade17042015
Amta; pronunFrea
Prorulatd in qedinl,publici azi,l0.042
PRE$ED

UNCURE

JUDE

Di

G
DA\IID CE

TOR,
ASTLE

JUD
\.I$

I
Dosarnr. 347/93/2011
ROMANIA
CURTtrADE APEL BUCURESTI
SfCTIA A VIII.A CONTINCIOSADMNTSTR{TIV5I FISCAL
DECIZIACI!IL;. NR,216I
Pubtcndindarade17.0,1.2015
Sedinta
Cufieaconrpuse
din:
PRESEDINTE: UNGURXANUDOINA
JUDECATOR BiCU VASII,E
JUDECATOR: \'ISANDOINA
GREFIER: DAVIDCERASELA
DAMELA

Pe rol fijnd sohlionarea


reclama
cererjlde recursformulata
de recurenlut
DINCA EMIL FLORINimpohivaseDtintei
pronuDFtn
civiler. 92/15.02.2012,
de
TribunalulIlfov SecliaCivilSin dosarulnr. 347193/2011,
in contadictoriu
c!
intinalii pareJiNSPtrCTORATULDE POLITIE AL JUDETULUI II,IOV,
STATUL ROMAN PRTN MTNISTERUL ADMINISTRATIEI SI
INTERNELORti MINTSTERUL
ADMINISTRATIEISI INTtrRNELOR.
Dezbaterile
au amt loc in gedinjapublicndin datade i.04.2015,fiind
consenlate
prinincheierea
degedinJi
dela aceadata.carefacepafteintegrant!
diD
prezenla
a amnn
decizie,candCurtea,avendrevoide limp pentrua delibera,
pronuDlarea
la datade 10.04.2015
cAnda decismdtoarele:
I'apoi la 17.04.2015,
CUR'fEA,

lf

Asuprarecursului
defatd,constatiu.mitoarele:
Prin cerereade chemarein judecalainregistrata
pe roluil acestciirstanlcsub
'
nt. 347/93/2071la 29.12.2011rcclamantulDinca Emil Florh a solicitat in
contradicioriu
c! paratjiStatulRoma! prin MinhrerulAdministratiejsi lnlenelor
Inslccroratulde Potitieal JudeluluiIlfov si MinisLerllAdninistratieisi Irtearelo
pronurtarea
uneihota.adprin caresasedispuna:
executariidislozidei 155293/11.08.2011
suspendarea
emjsadc pararaIPJ
Ilfov pin cares a dispusdestituirea
pam
din politie,
la sol tjonareadefinilivasi

suspendarea
execdBrij dispozitieienisa de panta IPJ lltov cu nr.
62715.09.2011!rj!cares a dispusircelarearapo.rtului
de scrvicj! al rcclanantulu
panalasolurionarea
detinilivasiirevocabjla
a cau2er,
anulareaDecjzieide sanctionare
enisa de
djsciplinam155293/11.08.2011
larataIPJllfov
, anularea
dispozitiei62715.09.2011
a IPJlltbv
- reincadrarea
sa in tunctia publicadetinrtade agentprircipal in cadru
postuluidepolitieNuci

- Obligarea
paralelor.
in solidar.lx plalacatrc.eclamanL
a unei

05

egalecu salariiieindexate,majonle si recalculate


ci cu celelaltediepLuri

cu daLade5.09.2011.
be.eliciarincepand
paratelor
Solicitasi obligarea
la piatacheltuielilor
dejudecala.
AJatah moriv.reaactiuniica anala datade 05.09.2011,
rcclamanrul
a oclpat
frnclia publlcaspecificade loliti de "ageltprincilal depolitie".in cadrullostulLri
de politie N!ci, cu sediulin conuDaNuci, judet llfov. pozilia86t. in statulde
orgarizareal IPJIifov.
Functia.espectivaeraocupatade reclamartiD bazaului raport"de seNiciu'
stabilitintrc.eclamantin caliiateasa de loli(ist si paratul"StatulRoman".priD
intemediul MinisteruluiAdninishatieisi Intemelor.penoanajuridica si orga.
publice.
centralal admiristraliei
Ca in perioadalulie-Auglst 2011,pmataa IPJ Ilfov a djspuscdceurea
discillinaraa .eclamantxLui
si, prin Dispozllia155291/1
1.08.201
I, parata. dispxs
reclaftantuhri
sanc{ionarea
cu "destituirea
din polihe".
Sustireca Dispozilia155293/11.08.2011
de sanclionare
disciplinara
nu a fost
panain p.ezentreclanantuhi,in vedereaprcducei de efectejuridice,
comunicata
reclamantulneavandcunottinjade corli tul actulxi de sanclionare
si neavand
posibilitatea
sail depnndia instan{a
dejudecata,
in o.iginalsauin copieceiificala.
parateiIPJllfov, doa.
Cn rcclamantului
i s-aconuricat,de cnte reprezentanlii
o adresadeinfornarecu n.. 155294/11.08.201
1,prin carei s'a adrsla cunoginjaca,
prin Dispozitia155293/201l,
ar fi fost sanclionat
cu destituirea
din politje(adrcsa
se
in cople,constituindanexaff 1). Ca parataIPJ llfov nu a atatatla
aflataataqata
adresade infomare nr. 1552'9!fi1.082011si inscrisulprobaioral DispoziJiei
de
sanclionare
disciplinara,
neavand
nici o intentiede.al comunica
reclamantului,
liind
emisdealtfelintr un singur exemplar
original.
La 25 de zile de la emitraDispozifrei155293/11.08.2011,;n
data de
parata
IPJ llfov a emissi Dispozitia627105.09.2011
prh carea dspus
05.09.2011,
unilateral,
incetarea
raportuluid serviciual reclamantului.
Si aceasta
misuraa fost
chitu de la data emilerii
lusa in apljcare.de cdtreparataIPJ Ilfov lnstantaneu,
parataignorenddin nor, dupnacelagitipic ca la momentul
Dispozr\ie|62712011.
emiterii acluiui de sanclionardisciplinara,obligafia legala de a comunica
recladantului,un exemllar al actului admjniskatlvde ircetarea iapoftului de
seniciu.in vedereadeprodnceriideefectejlridice nmdriteprin enitereaactuluicat
si penru a da posibilitatea
rcclanantlluisa se infornzecu prilire ]a continutului
actuluisi sa si exe.cltedreptulla apira.esi si acceslajusltie. conieslandu-l
icuhic
jLrdecatoregi
l. orsanulierafhicsi in fatanNtanlei
conpetelte.
Cu un dispretircredibil din paneaunei instiiutilcarqfacepartedin politia
romanasi careaparent,decla.ativ,
apad ordi.eade dreptsi arcpturileomului.pe o
perioadade 50 de zile incependclt 05.09.2011,
singuiainlomalie primila de
reclamantjn Legitura Dispozilian.627lZA1Ia constjluito adresaprinita de
(anexa2)
rcclamant
cu nr. 153181djn 05.09.2011
Arataca, etbctal puneriiiD aplicarea Disloziliei627de incetarca raportuhri
desconsiderand
necesilaiea
comunicdrii
actulul-parata
de serviciual reclamanlulxi.
IPJ lllov r in.clrt, unilateral.clia. de la &ra emiterji Disloziliei, restectiv

ti;1

1t ti

05.09.2011.
caicululsi platadrepturilorsalariates; a aftordrepruride munca,crir

In fapi,in unnammeroaselor
plangerj,depnse
decdrrerectamanr
atetla parau
IPJ lllbv catsi ta autoritalile
ierarhicsupeioareateparatei(tctR si MAt). deabiala
datade 24.10.2011,la
50 de zile de la emjrerea
sipunercain aplicarea Dispozi(i
627105.09.2011,
IPJ
ltfov a comunicatreclananlutui,plirrr o scrisorr
larara
recomandata.
a adresa153E75/2011,
o copiecedificataa Dispoziliei621/20tK
ocazrern careroclamantDl
sasc ilforneze mediar,prin inlemediulcopieireslectivc
cu lfivire la conlinululDislor4jel 62?/201Isi salrocedezeta o conrestarea
aceste
LaauiorndileierarhicsDlerioale.
Aprccrazaca larata IPJ ltfov ene o unitarede poiitje de nivct tocrl, cu
petSrJnalitate
juddica.aflarain strucrura
PolitiejRonaie si jn subordjnea
Miristemlu
Ad'ninistratieisi Lrtemelor,firi competenrade a angaja ro4a de munca si
prerogrtjvadiscipljnara.
In ce privestecapetelede cere.e!r.t si 2, prin care soljcitaslspeDdar
Dispozilieiemisade cat.e pararaIPJ Ilfov sub nr. 155293/1108.2011 care
trln
reclamantula fost sancJionar
discilhur cu "denituireadj. potide',precum si
suspeDdarea
Dispoztieiemisade citre pdata IpJ llfov sLrbr. 627l0j.09.2011,
prnr
ca.es a dispusircetarcaraporrului
deservici!at rectaDantutni,
solicjtasaconstatc
ca
esteindeplinita,in ambelecazui, atatcondijia.pagubeiimnrente'carsi conditi
cazului' binejustificari.
Ca in ce privesiepagnbamateriataprodusain paldmoniulrcctanuntulu
aceasta
estcindiscutabila
si s-aprcdusincadin datade 05.09.2011,
de ta careparata
IPJllfov a sistatxnilaleratcalolul si ptatasatarjului"si altordreprffidemunctciirre
jncontinuacr;tere.
rclamant.
tiind tu prezenr,
Reclamantdeslein prezentlipsit de veDituri,solia acestuiaestelipsita de
ven'tlrrisi auiD intrelireredoi copijmirori.
In ceeacpriveqteexisteDra
cazuluibinejustifi.at,aralaca exisrenta
unri caz
bnlejustificatnu poatefi rejinutadecardacadjn imprejnririlecauzeiar reatta o
iDdoialapntemicasi evidentaasupraprezumlieide tegaiitate
de carcsebncra acrele
adm'nistrative
enise in ba2asi ir vedereaexcctrdriilegij. Ca in ce privesreactete
atacate
pri. prczenta
actiuneararaca norivetedc nlegalitate
suntexpuspc taE in
cuprinsulacesteia
si seretera1ainprejurarcaca:
a) parala IPJ litbv a cnk cele doua acre adninisrraliveor incal.area
o - c i p i u , , r r p e c 3;r, r . . a p i . A t i . d e t o o s r n " a p c . . o a n e rrJ, o . c ep. d o L or . a v d d
'.odor; c"lirare
t L a d r c od e . , a g a , a r oi "r I n r e t e , u t
4 C o o u .M J , c . i . r \ r
''prercsaliva
"a.
disciplina.a"care lorrtutt an.247 Codul Muncii, aparttlredoar

b) cledouaacteadminjsharive
farade careie solicitasuspendarea
exectrrari
s-aucmis ir temeiuiunui p.etinsacLnomariv, OMAI 400/200,1,
carc in teimd.
I i-08.2011-05.09.2011,
in mre s-a opusrcctamantului,
n! erapnbticetj, Mo toiul
Oficial si nici nu se alla in evidentaoficjala a tegislatiiRominiei, linuld ijr
confonnitate
cu an.79 din Consriiqiedecdt.eConsitjulLegislatival pa.lddentutdi.
Nefiindpublicatnr MoniLo.ulOlicial al Ronaniei in perioada1t.08.20tt05.09.201i.la caF s a opusreclamantuhi,actul norhaljv nu indcptincain sdns

naterial exigentelede "accesibilitale


si prevjzibiljlate"ale unui act normativ,in
jurisprudenta
conforniratecu
corsacntaa CEDO.
Neincandpartedin legislaliaRomAnjei,
nedflandu-se
in evidenraConsilillui
Legislatival Pa.lamenrului,
OMAI400/2004
ru puteafi opusreclanantului
ca izvor
dedrept.rclanantulfiindindrephlitsa'l considere
inexistentca
izvordedrept.
Suplimentar,apieciza ca se impuneca ca parateleMAI si IPI ]lfov sa
confime ca OMAI 100/2001s-a enis intf-uDsjrgur exemplarorigiral_pdstrarla
larata MAI, sj a lbst sermat,in fals. de catresedetarulde statTomaZahariasi nu de
autorulaparent.ministn'lh exerc4iu,MarianSdniula.Niciodatnnu s-a conunicat
pamte'IPJ Illbv un exemplaroriginalal OMAI 400/2004.In pefioadain ca.es-a
opusreclamantuhlOMAI :100/2004,
in realitatedoarbroiuri
ldata IPJllfov deJinea
neonclaleale OMAI 400/200,1,
ce conlirea!aritareafalsaa emitentuluica tiind
ninistrul adminisiralieisi intemelor, asclnzandu-se
ca a fost semnatde .dt.e o
persoana
fird competenta,
si adtareafaha a daiejde inttue in vigoarea o.dinului.
Corcret.in timp ce pe exemplarul
originalal ordlnuluipnstat la pa.ataMAI data
inrArii in vigoareestetrecutacl) fiind 15.12.2004.
in brogurileneoficialeeditatesi
difuzate la uniiniie MAI, data infaarii ln vigoare este menlionataca fiind
"01_01.2005.
BroturilOMAI 400/200,+,
aflatesi i! posesjaIPJ Ilfov si Dtilizatede cnire
lep.ezentantji
IPJIlfov. $ut brosurlneoficlale,
ca.eaufost editalenelegal,in cateva
sulede exemplare,
ta tipoglafiaMAI, la comanda
MAL Avandin vedereca pohivjt
prevederilor
art. 2 (1) lit.0 din Legea7311993,
doarConsiliulLesislativirtocneste
velsiunioficialeale unor culeseride actenomaiive.broquile OMAI 400/2004,
trebnie relinute a fi ve.slunj neoficiaie,private ale OMAI 400/2004,care nu pot fi
invocatein doredneaconlinutului
OMAI400/2004si cu atainai pujin ln a dovedio
evenluala
comunicare
a OMAI100/2004
citre reclanElt.
Ca datorjtaeditarii lipsite de exieentadin parteareprezentanlilo.
MAl.
brogurileroficiale ale OI'IAI 400/2004,uti]izatde cate parataIPJ ]lfov au continut
grewli erosolane
de redactare
aiatcuprivirela indicarea
autoruluicatsi cu privirela
indicarea
dateide intrareiD vigoa.ea ordinului.Pe hngn celedouagre$eliobservate
si indicaternai sus,exislaposibilihteaca si a1lelecorcspondente
sa exhte intre
continntulbro$rilor neoficjaleaLeOMAI 400/2004,
utilizateneleealde citre patata
tPJ Ilfov, si exemplarulorlginal, semnatin fals de cat e chestorulToma Zaharia sl
llnutsubcheiedecatreparataMAL
AJataca djn pnnctulsau de vedere,legal,ir activilateasa, in dovedirea
tistenteisi conjirutuluimor acteDomative,pa.ataIPJ Ilfov puteasa utilizeze
MonitorulOficial.exenplaruloriginalal actuluinomaliv in cazulin careacestaera
secretizatsau
brosurieditateoficialdecihe ConsitiulLegisiativi
c) In cuprinsulcelor doua acle atacates'a dislns nelegal,urmendaceasi
tipologi,ca 'destituircadin politie" respectiv"incetarea
raponuluide scniciu',
producefectede la daiaemiterii,neobseryand{e
principiulpotrivit caruiaun act
administraliv
individualproduceefectede1adatacomunicdrii
acstuia
cnhesubiectul

tn c lriveste dispozi(iatr. 155293/11.08.2011,


prin carcpararaIpJ lllov I
dlspusimpobivarechrnanrxtxi,
nisura discidinana desrituirildjr potitiearatac
aceasta
estenelegala
pentruu.maroarele
motive:
l. Dispozi(iapdatei IIJ Itfov D.15529jdin lt.0S.Z0l1estetovirade nxlirat
penhuincnlcarea
pfincipiutuispecialitdtiicapacitiliide
folosinlaa persoaleij u.idice
iD tencill art. .i.1(2)dnr Dec.etul31/195.+
coroborar
cu arr.l(2) sj art. 2t C;Lr
Muncii,art.5din Codrl Ciril (h formain visoarcta 110E_2011),
cu observarea
art.
dnrLegea188/1999,
art.25din Dec.etul3l/1954
sj ait.2lit.e)djn OUc 30/200i.
Anta ca d;n pfevederile
arr.1 (2) CodulMnnciirezuhaca npoltut de sewjci
I re.ldrnJr,l-. iL:.
"le , " . e r u L d e f - n . t : o r a rp - b t - - J ' o t r . i .c. .r e - . . J D o
p
:
p
f
F
l t p r r e g i . p e ( i . e . i . r r . - b . : J r d r . - c c o d r . M u r . ' ic .
r u , i d . d pm u n c . ' .
lese genemla,in masumin care lesile specjatenu conji. dispozitiidercgalo

din con rutul Legii 360/2002privind statutulpolilistutuj,nx se poat


. ..Ca
stabili cine esteaceapersoana
juridica cu cares a niscLrtftponut de m!n;a a
poli{istuluisi carea devenit.jn cadrulrapo.tuluijuidic de nai sus,tjrLrlarul
acclo
drepturisi oblisati;carervnrin modobiinuit',u8aj.torutui',.
CoDffet,din coDlinurul
lesij speciale
susmentioDate,
nu se poaredistinsecjne
anumeesreaceape6oanajuridicain sarcinacdnia s a n,scurobligaliade plata
a
salarillui la careesteindreptdlirpoliistut, precumsi carea dobindrtdreldt de
a
dispune,
uDilateral,
incetara
ralofiululdesericiu al lotitjstului.
Pe de alta parre,in llrlninaplevederilorad.l dnr Legea 188/1999p.ivind
slatutulfuncJionarului
public.corobontecu an_25 din Decretul31/1954
privitorla
pe.soancle
ju
fizlce si persoanele dice (jr vigoarela dataemiterijDjspozitieirpJ
Ilfov nr.627l05.09.2011)
coroboratecu art.2 tit.e) din OUG 30/2007;dviid
orgamzarea
si tunctionarea
mlisrerului adminjstratiej
si intenelo.,inrerprtuI
tesii
poalconcluziona
caratorfdlde mnncaat .ectamantuhLi.
in caliraredepolitjsr.a f;r
',StatxlRonan'. pefsoana
nascuirrlre reclamanrul
juridica ',stri-gened
lolijist si

\d,F o pd c.pa.r1

p" e

ld rdte-e. raoonr

d e J e r v i c i u! r r c - t 1 n o n . . , D : n

.,rea pd._ \lirirerlA d n . n r \ n . r i e ri t n r e n e t o r . o r g .n , i - d m i , \ r , d r i e


jn bazaart.ldinOUG 30/2007.
publicecentrale,
avandpersonatirarejlridica
Apreoazaasadar,
nr considerarea
celo.demaisns,avind irr vedereprcvederil
art.247(l) CodulMlncii porrivitcaruia' angajatorui"
estecetdislunedep.erogativ
drscitlinari avanddreptuldea apticasancfrnidisciphrare
salarialilorsdjsj av;Ddin
vedercprevederilc
arr_5 CodCivjlpotrivil cnnta "Nu sepoarederogaprjn convenr
san dispozilii particulare.la lcsile car jnrereseaziordhea publica si bunel
mora!uri.",reznltaca doarparatui'SratuiRomar" prin jnremediutorganuluisau
MinisteruiAdminisiralieisi Inremetor,era i. drep! slt stabiteascisj sa aDlice
reclanantului,Ia data de 1t.08.201t. in destiguarearalortuluj de serviciu
sancfuneadisci!ljnaracu "destituirea
din poliiie,'.
,' desrituireadin poiitie ,
Dispozilia nr. 155291/11.08.2011
ldvind
a
reciamantlluinu a fost emisaiisa de pararul'SlalulRoma, pdn organrltegal
de
reprezertare,
ci a fosremisarelcgalde cat.eparaidlpJ llfov, persoanajuddica
ce nu
avea'n competenra
dreptulde a srabtlisi de a aplicasanctiunidisci inareinrpofiva

jncalcan.lu-sc
art2llTCodulMuncij,art5 C- Civ si:
astfelPrevedelile
reclamantului.
d r Decrerul3ln954D e c r c t ul lln q 5 4 .
a r t .1 4din
082011
2011a fost
tostemisa:
155291/11
emisa:Dis?ozilia155293/11
apreciazacaDis?ozua
apreciaza
caledeconsecinta,
consecinta,
le cale
de
capacltilii
folosinla
princlpiu
lui sleci.lftaii
i
decntrelarataIPJILfo! cu incalcarea
validitate
a
unui
actjurid'c,
de
fiind incilcataastfelo condilieesenliala
a Dersoanei.
i! bza art 34(2)di! Decretul31/3954,
acesleia,
n;dv Dentrucaresolicitaanniarea
art.24iCodulMuncii,a.ldinLegea1188/1999,art25dinDecretul3l/1954siart
lit.e) din OUG 30/2007,art.5din CodulCilil (i! forna in visoareIa dataemiterii
d,spozliei)
0E2011estelovitadenulitateiDbaza
nr. 155293/11
caDispoziJia
2. Apreciaza
Civila,art 35 (1) si (2) din Decretul31/1954,art 2s2 (2)
an. 105(2) Cod Proceduia
CodulMuncii, art. 60 (2) si a . 15 (1) lit.e) din Legea360/2002privind statutul
polilistului,a.t.5 Codul Civil (in loma in vigoarela dataemitedidispozifiei)cu
olservareaart.l diD L 188/1999,a.t25 din Dec.etul31/1954,i'trucat autorul
competent
i! a drsprine
al Dispoziliei,9etulIPJ Ilfov, .tr eraun tuDclionar
semnatar
cerulade lege,si anumede ceade lnspecto!
din ;olilie a reclanantului
destituirca
Geueralal Polltlel Romane'sau de Wf a1unei structuridin cadrulMinisterului
si Intemelor.
Administraliei
cu art. 15(1)lir'c) din Legea
ad60(2) coroborate
Arata ca dh prevederile
'destituirea
din politie'se aplicade
cu
disciplinara
360/2002.eallaca sanctirnea
catre ' inwectorul generalal Poliliei Romaft ti qefii celorlaltestructLrriale
prin ordiDal
$abiLite
qi htemelor,pohivitcomletenielor
MinisterulniAdmlnisiatiei
minlslruhiadmlnistraljei
lenbu asenliidelolitie "
9j intemelo.,

Avand nr vedereca esteftn dubii ca nu exisia identitateintre tuncija


alPolitieiRomane"
sefal al IPJIlfov' si tuncliad" INpectorGeneraL
"lnsDectof
a MAI si pe calede consecinia,
apEiazaca ca IPJ Illov nu esteo sttuctu.a
dnc a de Inspector$ef al IP.l lfov nu face larte din catgoriatuncJiilor
MAl.
a uoorstrucluriale
conducerc

Asifel, a.ataca lotrivit art 1. (l) dil, OUG 30/2007,MinisterulIntenelor!i


al adninishalieilublice
Refomei Administ.aliveesle: "organ de speciaLitaie

cupesonalitatejuridlcn
cenirale,
9i cusediulin mrnicipiulBucure$i
care
In confornnatec\1 att. l2(2) din OUG 30/2007,struclurile
in anexaI 1aHG 416200flrlvind
aparatullytAl suDtceteprevdzute

o;sanizatoricn
siefectiveleMidstruluiInlemelorgiRefomejAdministntive'
Cercetird anexaI din HG 41612001,rczdt^ ca p t^tn IPJ llfov n! face
MAI.
din structlile carecompunaParatul
Pe de alta partc, arata ca in lunina artl, art 12 (1) si alit3 (2) djr
si flrnctronarea
a . 5 llt.b) din Lesea218/2002privind olganizarea
OUG.30/2007,
PolitieiRomlme,anexei2 dh HG 416/2007si interyietandper a conhade'anexaI
dil HG 416/2007,rzultaj.aradlbii ca panta IPJ Ilfov esteo xnilatede polidede
in
ju dica, din strucluraPolitieiRomane'aflandu-se
njvel local, cu personalitate
I?J llfov Du Poateii
ca Dici conducatorul
aprciaza
Pe cate de consecinla,
'irp (ar I
r e r i n . ,. d t o . n d . e p f n e s e g r i t e l , u l e i ' r u c n d " \ 4 q l a r i r '
e ai r a r er e p e c: / u ' e ( ' d o 1 'o r g " nc o n o u . . _ oJ u r e i t ' r c r u r id e o o l ' r ed ' i n e r c '

local,din sttucturaPolitieiRonane.insdtulleplasat.LarAndulei, prin voinlalegli.in

i"

expusemai sus,avandin vedereca Dnpozi{idn..


in luminaconsidere.telor
un tunclon.r necompete
155293diD 11.08.2011arc, c! si aulor sernnatar,
Cod ProceduraCivila
apreciazaca se impure arulareaacesteiain baz! art.:105
corobontcu ait. 35(1)si.(2)dir Deoetul31/1954.an 247si 252(2)CodulMuncii
art.5CodulCivil (in forna jn
art-I din trgea 1E8/1999,
a!t.25din Deuetul31/1954.
visoarc 1a,01.11.2011),
art.60(2) si art. 15(l) litc) din Lcgea360/2002privind
stan'tu]politisrului.
L Apreciazaca DispoziiiaparaieiIPJ.r. 155293/ll. 0 E . 2 0 1eLs t el o v i t ad e
in cauzas a
nulilatein bazaart.251(1)CodulMuncii,irtrucit celcetarca
disciplina.a
eiictlat nelegal,cu'incdlcarea
at.59 (l) si (2)li an. 60(1)si (3) dnrLegea360/200
cu obse areaa.r.l(2)si art.llsi 12 din Legea2412000,
a .5 Cod Civil si art.79din
Constitulia
Rom6niei.
discipinra.acu
Astfel in lunina art. 59 (1) din Lesei 360/2002,sanclixnea
prealabil,qj
din politie"se.stabilette
"destituirea
ii se aplicdnumaid!p, cefcetarea
dnpi cons'rltara
consiliilordedisciplna.
Porrivit art.59 (2) dit L 360/2A02" Proceduracercetirii prealabilese
ieglementeazt
prin ordinal minisifllui administraliei
Siintemelor."
Potrivit art. 62(3) din Lesea 360/2002" (3) ConsiLiiiede disciphia iti
desfeloardactivitateain baza regrlamentulxiaprobatprin ordin al ninistrulu
adninistraieiri inrernelor."
Aruta ca in perioadah care s'a desE rat asuprarecianantllui cercetar
disciplinaraprealabilasi ulterior ce.cetariiprealabile,in care si-a desftgua
activitaleaconsiliul dc disciplim corlstituitcu trivire la cauza discipljnaraa
reclanantului.
in MO, in vederea
inharii in vigoarcPotrjv'tad.
nu seallaupublicare
1(2), an.11 si dt.12 din Legea 2412000,normeleadmi.islrativecefutepentr!
dc aspectulpublicirij in
aplicarea
arr.59(2) si art.62(3)di! Lcgca360/2002.
Separat
Monitorul Oficial, ,jci evldeniaoficiala a lesjslatieiRonaniei, linuta de cntre
potrivit an.79din Constitu{ie,
nu a confimra
ConsiliulLegislatival ParlameDtilui
existenla,
in perioadair cBrereclamanlul
a fost cerceiatsi sanclionatdiscipljnar,a
normeloradministrative
la ca.e fac trjmitere a!t.59(2)si art.62(3)din Lege
360/2402.
validin perioadain
Pecalede consecinla,
m lipsaunornormeadministrative,
care s-au opus reclanaotului,aflaie in evidentaoficiala a legislaljeiRomanie
pentrua completasi i da eficacitateprevederilor
necesare
art.59(2) si 62(3) din
Legea360/2002,ce.cela.eadisciplina.aca.e a stat la baza emitrii Dispozllie
prin carerecl.mantula fost sanctio.lat
din politic', s a
155293/2011,
cu "destitunea
p.iDcipiului
defasurat
cu incdlca.ea
legafita$i,
nepuland
l'l reiinutade cehinstanlade
judecataca o procedulacaies-ar fi realizatleeal,in prealabilstabillriisi apl'cirn
sanciuniidiscipLinare
cu "desiituirea
din politie"impotrivareclamartului,aia cnn
dislunennperariv
art.59(1) din lrgea 360/2002
In considerarea
colorde mai sus,apreciaza
ca scimplneca, in bazaart.251(1
cu ai.59 (l) din Legea160/2002.sa fie anulataDispozili
CodulMuncii coroborat

3-

prin cde reclanantule fost saDcionatdisciplina.


nr.]55293djr 11.08.2011
4. Apreciazaca Dispozit'as a enis cu incllcaredart. 60 (l) coroboratcu
arr.61(1)di! Lese! 160/2002.sub aspcctuldatei de Ia care devinc aplicabjlr
sancliunea
discjplirara.
Arata ca poblvir art. 60(1) dln Legea360/2002: ' Aplicareasanctiunilor
disciphraresc face lot.ivii compeieqelofstabiliteprin ordin al ministrrlui
administElieiti intemelor,dupi expirarea
temendlri de coltestarc.
lreviat la ad
6 1 . l j n .( 1 ) " .
Potrilit art.6l (l) din L 360/2002:'Polillslui poate contesri sanc(iune!
disciplnlard.
in temen de 5 zile de la luareala cunoginti,letuhri ie.!.hic superjof
.elxicarea aplicatsarcljunea.'
art.60(t)corobomtcu a .6l(1) dnr L 360/2002,in
Ca in contmprevederilor
continutulDispoziliciI 5529310I I , s a djspusnelegal,de crtrelaruta IPJ ]l1bv.ca
sarclirneaumeazi sa producnefectechia.d la enilereaadului sanctionatof
si nu
dupi expuareatermeDulur
de coDtestare"
cee. porrivitar'161(l)din L 360/2002,
lrma saexpirela 5 zile dela conunicarea
dtre lolitistul rizat dsancl'une,
a actlLld
Apreciazaasadar
ca sennluneanularea
acesteialentm
indilca.eadlspozillilor
c! a .61(1)dinLsea 360/2002.
nnpcrative
aleart.60(l ) coroborat
In ce piivesleDispoziiiaemisade cdlreparataIPJ Ilfov nr. 627105.09.2011,
prin cares-a dispusircela.earaportuluide se^,iciual reclamantului
apreciaza
ca se
jn
impunea se retinesi Dulitalca
accsteja, esenta
penttuaceieasi
rnotiveinvocatesi
155293n1.08.2011,
suslirercanuliladi Ditozitiei
respectivca iind enisa de o
pefoana carenn dispunea
de prerogatiladisciplinara
si cu incalcrrcap.incipiului
ju
specialitatii
caprcitatiidefolosintaapersoanci dice.
Suplinentai anta ca DispoziliaparateiIPJ ]Ifov nr. 6271201
1 prin c.re s-a
rlcetarea
raporlrdridesenicinaliecLamaDtuhi!
djsptrsnniiale.aldecatreaceAsta,
sa
enis cu incalcaFaprevede.ilor
alt. 62 (3) Codul Muncii, intrucatnu a cutrins
p.ecizirj ctr priv're "la termcnulin care poate fi conleslalasi la instarla
' jlr sanctiunea
jldecitoreascala carese contesta.
aplicabilapent.unerespectarea
este,potrivitart.62(3)CodulMunoii,nulitateaabsohta.
acesteicerinleimperative
Apreciazade ascncnea
ca Dispoztia6272011estelovitade nlljtate,in baza
arr.78din CodulMuncii, inlrucals-aemiscu iDcalcarea
de catreemitenta an.77,
an.252(3) si (4) djn CodnlMuicii,lexte carelrcbuiauobscwate
a .62(2)coroborat
si apljcatede emitentulparataIPJ llfo!, in bazaart.1(2)CodulMuncii,in ceeacc
priveqledalade la careDispozilla
uma satroducl efectjuridice
fatadereclament.
Arata ca in ]lmina art. 1(2) CodulMuncii.prevederile
CoduluiMuncii sc
aplic! mpoduilor de seniciualetuncliondilorpublici,i; Drnsum
in carenu existr
dispozi{iide.ogrloriiin legilespeciale.
privindstatutullolitistului nu contire
Ca avandiD vcdereca Legea360/2002
deia principntlde dreptadnlnlslrati!poti\,it cAndaur act
nici o ooma derogatorie
administraliv
iDdividuaL
\,aproducefectedoa.de la comu.ica.ea
sa.cite subiectul
in bazaan.1(2)din CodulMuncii,prelederileatr.77,att.62(2)ett.252(3)
asLinatar,
si (1) CodulMuncii,t.ebdatra fi observate
si respeclate
de citre parataIPJ llfov, la

.i

emitercaDispozitiei627/A5.09.
2011,pnn cares-a dispusincetarearapoftnhi de
n u . c aa l r e c k m a r l u h i .
Potrivitart.77din CodulMnncji, Dcciziade concedie.e
prcddcefectcde ]a
datacornuniciriiei salariatului.
"Din textulart. 77 rezulta,"pera contrarjo",ca aclu
juridic de concedierenu poeteproduceefectejuridjce licite, mai devrene dc
comMjcarea
acestuia
catresubiectul
lasiv destinarar.
In lumila art. 252 (3) coroboratcu art.62(2)di! CodulMuncii,se desprind
obligaliaernite!tuluiactuluiadministmtiv
pdn .aresedispune
incetare!raporruluide
nlunca al polilistultri,de a I comunicasubiectulLpasiv destilata! in 5 zilc
calendaristice
de la enriterc,in vedereaproduceriide efcaejuridiceiar procedu
prir caresereallzeazn
comxnicarea
actuhi de incetarca apotului de scfliciu. esle
jn teneiul art.62(2)CM, ceastabilitapdn art.252(4)Codull\4unciisi, in accsrsens
citam:"Comxnicarea
sepredt personalsala.iatului.
cu sematurnde primne,ori. iD
caz de retuz ai p mnii, lin scrisoeerecomandati,la domiciliul sau resednr
comuDicaid
deacesta.!
tn olinia sa,coltnrutulDispozitieinr.627l201
I probeazd
insa,fira echivoc,ca
parataIPJ Illbv nx awt nicio intentje,in cursulproccduriideintocmnesi enlterea
Dispozitieicriticate.nr a .espectasi aplicaprevederile
inlerative ale ad.77Codtr
Mlncii si in asiguraconcomltent,
exercitarea
leingrAdjta,de cire reclama.t.a
urmitoa.elordrcpturi:
a)
drepirl reclamantului
de a fi infomat cu cu privirela conlinutrlacrulu
adninistrativindividuallrin care parataIPJ Ilfov a inlelessa dispunl jncetare
ralortului de servicjual reclamantului,
cu sedirl in afi. ll dif, Constitr4lesj cu
reflexiein art.28dir Lesea188/1999
si,indirect,in ad. 252(3) si (a) Clvl;
b)
dreplulconstitutional
al reclamantuluj
de a se aparainpolriva oricaai
ji
actadministrativ
individualpecare considera
nelegalsi varimiior,contestandul
la
autorilalea
emjtenta
sa! organulieiarhicsuperior,
cu suponin art.?4din
'
Constitutie Dreptul la aldrde' si reflerie in Legea 55,1/200,1,
Lesea
360/2002jLegea188/1999,
Codll Muncii.
c)
dreptulconstitulional
ieclamantuiui
de accesla justitie.cu sediulin art
2l din Constitr4ie
sireflxiin alt.106din Legea188/1999,
a.t.l dtu Legea554/200.+
ln opinia.eclamantului
primadovadacu privirela l;psaintenlieipa.areiIPJ
Ilfov in a asigurarespectarea
a .77 CodulMuncii,estca art.77CodulMuncii nici
Dua lbst nentionatde c6te parata,iD dispo?i1ia
atacala,
ca lenci lcgalal Dispozilie
621/201t.
Pe de alta palte,in dispretulvadit al art77 Codul Muncii, chiar in cadtu
I, parat!iPJ Ilfov, a dispus.expLici
laragrafl'hi 2 din conlDutulDjspozijiej627120t
ca efectele Dispoziliei se produc de La data emiterii Dhpoziliei. respediv
"05.09.2011',si nu de la o eventualacomunicarea actLrhLi
administrativcntfc
reclaDant,in temennl si p.ir1!rccedurade comunicare
preltzule de art. 252 (3)
coroboratcu an. 252(:1)
CodulMuncijln al treilearand,ap.eciaza
ca esteimportantde menliorarca. de ani de zilc,
parataMAl, care ordoneazA
pe parataIPJ llfov, a impus abuziv atat h nivelul
sL.uctffiipropdi cat si la niyelul tuturornnirililor de politie subordoDate
MAI, o
Factica contrariedrcltulxi legalalsalariatilo.MAI de a fi infomali, din oficiu,cu

10

privire Ia deciziileprin carc li se modificaraporturilede munca.Concrel,:D


e c l a t u n r l - l La ic. L e a o m i -s r a r ,
d L ! o / . t i :o b " c u r e
a . ep a r a r eMr A r .- e c u r o s c J rr e
i n d i v i d ueap r i " c a ' es en d s cm
. o d i f i c as .r i n gr a p o a u r i ldee m u l c aa l ep o . i l i qour s (

de ctue uniiaJiledelolitie emitenie,intr-unsinglr exemplai


intocnescintotdeauna,

originai, carese pistreazdchid de cdhe insiitutia emitenta,neavandu-se


niciodatnil
putin
exdplde
origimle
ale
vedere,necesitaieade a emile cel
doua
actului jllridic.
i n d n i d r a ld. i n , , ec a r eu r u l " a f i e@ D u n i c asrL b i e c n - lpLai s i vd e . d n a r asrr. I n c a u / "
dedusajudecafii, in considerareasi apucareapracticii nelesale impuse de cnh
organulsausuperiorpararaMAI, parataIPJIlfov a emisDispozlliant.627
/201t,lnt.
juidic
cu acelasjtidu, neavand
nn sirsur exenpld original cu rol p.obatoral actului
in a cohunjcareclammluluiDn
inscrhorigjnal
absolutnici o inte.lie,la 05.09.201I,
pobator al existentei
627201i, in vederea
procedudide
si conlinutuluiDispoziJiei
jurjdice
efecte
reclaoantuluisa ia cunoqtinta
lrecum si penku a da posjbjlitatea
neingddit,in condilillelesii,
treingrndlt
de conlinutulactului.juidicsi sa-l contesle
judecftoregi
conpeterte.
la emitentsauorganulsuperiorsauin fatainstanlei
Apreciaz
a ca esteimportantde ne.JioMt ca si uiteriordatide 05.09.20
I I la
panta IPJ Ilfov a opnso rezistenta
cde a emis si lus in aplicareDispozita 62712011,
in a @municarcclananlului,
debunavole,DispoziJia
62712011,
in foma continuata,
fiind slrijinita in acestsenssi de cdtrepdata Ministerul AdministraJiisi Internelor.
ircepandcu datade
decila 50 de zile calculate
De abiala datade 24,10.2011,
05.09.2011,
la care, din penpectivaparateiIPJ llfov, deja incetaseraportuld
sniciu al reclamanhrlui,cu consecintaincetnrii calcululuj si plaji; salariulii cdhe
reclamant,s-a comunicalreclamantxlni,de cdtrepaEta IPJ llfov, o copiecertificataa
Dispoziliel 621/0s.09.2011,lrin scrisoarpogala recomandara.
Comuicareaunei copii a dispoziiei627l2tt|r cdte reclama't,in data de
n! s-a fecut de cak larata IPJ Ilfov inlr-o evertualaconsiderare
a
24.10.2011,
de a produceeibcte
prevedenlor
art.252(3) si (4) CodulMucii si in scopuleventual
juridi ci s-a ficut xclusiv ln rma phqerilor lumeroase ale reclamantLrlui,
formulate impotriva condnceriiparatei IlJ llfov si a unor reprezentanliai paratei
cat slpenal,depusede reclamant,laparauIPJ
MAL atel cu caracteradminislraliv
Ilfov, la ofganele ierarhic suterioee ale acesleia (MAI si IGPR) lrecu,i si la
paratelor
IPI llfov si MAI, efectelejuddice
orsanelcpenale.tuata ca,din perspectiva
dalaIa careparataIPJllfov
aleDispozitiei
62712011
s-a! prcdusincadin05.09.2011,
ignorasecu desavarqireobligaJiade comunic&e a actului cdtre reclamant,ca si
conditie de validitate ce tiebuia indeplinita ulterior emiterii actului, in vederea
produceriiefectelorjurjdicelmnriie. Dacala dataemjteriisi tundi in aplicarea
relrezertantiipmiei IPJ Ilfov nn an co'siderat
Dispozilieinr. 627/0s.09.2A11,
necesd ca aplicareaactului. dupn emitere, era conditio.natade comunicareAcntle
o
esteevidenta in datade 24.10.2011,
cends'i connnicatreclamartului
ieclamanr,
conunicnriicopiei,catrereclamant,
a fostdoar
ratiunea
copieaDispoztiei62712011,
si pentrua acopedaspectulfraudulosal
pentrua stopaplargenlereclamantului
Avandin vedereele de mai sus,prccun si faptulca in lnminaart. 79 Codll
Mucij, ' in caz de conflicr de muncnansajatorulnu loate ;nvocain fata instanfei
in deciziade concediere.i,
iar
alremotivede fapl q'tr de drep!dece!qgleprcizate

ll

&

pohrvit aft.108 alin (1) Cod ProceduraCivita , Nineni nu poare invoc


rcrcgulariratea
pricinuirdprin lfopriul snufapt. 'alreciazaca parataIpJ lifov ru-s
loate acoleri in faia iNtantei de judcata,cutpade nerespcotare
a prelede.it
impemtiveale ar.77 CodtrlMuncii,la inrocmjrea
sj emiterea
Dispoziliei627120
carea atrasde pe o pa.te.ca si conscnrja,
incilcareaprincipjuluilegaljltliisl crre i
condus.pe de al!! parte,jncalca.igravca unofdrepludalercclama!rului
dosebit
d
imponanleintr un stat de dept, cum suDt:drcprulla srabilirate
in tuncliapublic
dreplulreclaftantuhila irformaliede nrErespnbtic,dreltut.eclamantutui
ta apirar
d.eltul reclamantnlui
deacceslajustijie.
Sanctiunea
aplicabilapeDtrulerespectarea
p.evedcrilorat.77 corcboratc!
a .66(2) si art.252(3) CodulMuncii,la intocmirea
si emirerea
Dlspozliei6271201
estepotriviiai.78 din CodulMuncii,luljrateaabsohraa Dispoziliei6271201L
Aratade asemenea
ca Djspazi\ia .627/201)estelovftade nutitarein lemciu
a . 7 8 d i n C o d u lM u n c i ic u o b s e n a r eaa. t . 6 9 ( 1 ) l i t . s s i a r r . 6 6 ( 1 )d i n L e g e
360/2002,an.l(2) si art.252(3) si (,1) Codul Muncii, intrucar,anrerioremirer
Dispozjlej62712011,
nu se.ealizase,
licir condiliacafeintemeia.
in taprsl in drep
emrterea Dispoziliei 62712011privind incerarearapoftului de seryiciu a
reclanantului,
sianume"destitlireadin politie' a rectamanrului.
Astlel, potrivit ar(.78dil CoduiMuncii, Ad 78. - Concedjerea
dispxsacu
nereslecrarea
prevaate
delegeesteiovjtddenniitateabsoluta.,'
lrocednrii
Pohivit arL.66(l)dinLegea360/2002,ciram:',Stabiiitatea
politistuluila lo.u
d en u l . i e J , (g - r o ' ,d ; . . o | . i r t il e p r e r e n r lee.s i .
Din prevededlean.69 0) lits) din Legea360/2002rezulraca se dispun
incetarea
iaportuluidesetuiciu,,'ta
destirfteadin potirie,,.
Apreciazaca din prevederileaft. 60(1) corotroratcu art.61(l)din Lege
360/2002,cu obserareaa.t.l (2), art. 252(3) si (4) CodutMuncii..ezutBca orice
sancl'unediscipiinameftlsa imporrilaunui politist,;mllicir sanct;unea
maxiDacu
destituirea
din politie"sepoatealljca doa.dupAcomLrnicarea
contirNhrlui
achrhide
sancllonare
disciplinara
si expirarea
rermenntui
decontesrare
admirlistrativa,
dc 5 zile
dela comunicarea
actuluisanclion'aror.
La detade 05.09.2011,
Ia carena enis, de cdtrcparataIpf tlfov, Dispozj{
nr.627l2011,
exisia,emisfiind de citre pamralpl Ilfov, inponiva reciamanrxlu;.
un
ao adniniskadvindividualprin careparataIPJltfov dispusese
la datade 11.08.201
sanclioDa.ea
disciplmara
a acesluiacu "destltuirea
din poliric,'.si antrmeDispo,itii
iPJ Ilfov nr.i55293/11.08.2011.
Dar panr la darade 05.09.2011ia cares a enis si pls h aptjcarcinddixt
D'spozilia627120t1de cibe parataIPJ Ilfoy, aceastadirtf o culpa prct c de
ne'espectarc
a leaii,nu coDunicase
rectamantului,
in materiatiratea
ei, DispozijiaIpJ
lltbv livird deslituirerdin lolitie, iD vederea
cuigenitemenutuide contesralte
de 5
zile calcuiatde la comuricarc,
si de la a ci.ui erpiraredoar,Djspozitiadc sanclrona
disciplinara
puteasaprcdlcnlicit, efectejuridice.
Pe cale de consecinta,
in ljpsa comunicirii,cabe reclamanr,
a continnrrtx
Dispozilieide sanctiolaredisciplinamnr.I5529i/11.08.2011
si i! tipsa curgcri
termenuluide contestatie
de 5 zile calcularde la comnnicarea
actutxide sanctioDa
discilljnara,apreciaza ca Dispozitia627120t1privind incetarea.aporrului.le

1)

s-a emiscu incilcareaproceduriiprevdzutcde legesi sa


scdiciu al reclamanruhi
Disloztiei 627l0s092011.in baza art.?Edin Codul luuncii,
dispunetianuLa.ea
art. 69 (11lit-s)!i art.66[1)djn Lesca]60/2002,an.1(2)si an 252 (3) si
obscraarea
eslelolita de nulitatein
Nu ir uLlimulred arataca Disporifa 62712011
cu art 66(l) din Legea360/2002inlru'al
teneiul an.73djn CodulMuncjicoloborar
disciptinda,ParetaIPI llIov a reftzatsa-si
dupanitereaDislozi{ieide sanclionare
din oficiu,iI temennlsi
obllgalialegalade a conlnica reclanranfdLui
in{teplineascd
unn'nnd
disciplinara,
coDdiliilepreviirutede leg,continntulactuluide sancllonare
cu rea c.edin{esa I Iruni pe reclamantinb:-ostare de infedorilatejuddic' si
cafundamenl.lc
o seriededrePluripecarcle apreciaza
vatamandu
i reclanantului
de cdtreparat. IPJ llfov, a aceslordreptuir
Arata asadafca nerespectarea,
discillinara
dupaemitefeaactuluide sanclionrre
ale reclanantului-politist,
esenti^le
este de natLtraa
si anterioremiteriiDispozi(iei627105.09.2011,
la 11.08.2011
s a desiniuratcu
conduceinstanlade judecatala concluziaca Dispozllia62712011
al legalitilii. fiind lovita de nulltatein baza
incilca.eapri.cjpiului constitutional
art.78dir CodulMuncii
probeicuinsc.isliisi cu interogatoriul
laratelor'
Solicileincuviintara
09 2011. adresa
2011, adresa 153181/5
Alexeaza adresn 155294/11.08
n r . 2 5 3 9 / 2 0 . 0 0 . 2 0 1 l c, o n l c ( l a r i e
l 2 b 1 8 iS 0 o 2 0 1 1 , n s p u n s u l M A I
:10186/30.09-2011.
10 2011. adresa40318/3112011, adresa
adEsa 112020/13
153875/14.10.2011La temcnll din 1301 2012?aralrl Mirisleiul Administraiieisi Internelora
in cauza
in pdncipallilsasa decalitateproceslalpasiva
depusintanpinarcinvocand
depant in cauzacatavrene nu estc
A eratalparatulca nu poateaveacalitatea
rcesteafiird enisede IPJ llfov, unitatecu
cnirenra1acrelorrddinisrradvealacale,
coniomrart
la nivelluderean
si funclioneaza
peAonaljtatejudic ore scorganizeaza
12alin2 dh Legea218/2002
Invoca de ascoeneaparatul exceptialipsei calitatii procesualaclile a
it Instanta
sindicatuhiDiamanlnlIala de ljpsaprodrii scnseprjvindrcprezenLarea
de cabe reclamanta proceduriiprealabile
precun si exeltia Privindreefectuarea
'D r e \ ! r u td. er r r 7 d i i nI d r nL e g e 5r 5 4 / 2 n 0 4
L . a c . - - , ir e m r n l o r n r rd r i n ' n p : r a r e i l P l l l o ' s o ; c d ( p : n g e r '
actiurii.
disciplinarprnt
A aratatparatulca la 1108 2011reclamaltula fost sanclionat
p i r i l l b ' n r ' ) 5 i o _ ) c u s a n li u n ' r
D:,ool'r scl'.,i lr.p'.'omului de
d * p l c r r a r - " z t r r d i r r r . ) 8 i o d r 1 L e s P 3 J o o ' 0 0 1 P r r " r J s r x rPu'li u l ' r '
al persoralului
privindregjmuldisciplinar
t"tp"ctiuntt. rr tit. ain OMAI 400/2004
"
MAl, rcspclivdeniluneadin poljtie
cu adrcsa
reclamanlului
a fosl comunicata
Aiala ca Deciziade sanctionare
confom modeluluidin Anexa2 a OMAI nr' 400/2004,
inloctniLa
155294/11.03.2011
sennandpc cxenllarul originaliar la 160E201I
adresade care0 luat la cunostinta
disloTitiadcsalctionare
a conlcstat
acesra

ll

\l

Ca in ce prilcste conLestxtia
tomulatarceaslaa lbst tespinsaprin Docizi
Motivarr a SctuluiIGPRnr. 4268/2.09.2011,
act @nunicalreclamantuluj
co.tbm
dspozitiilorart.6.1llin 2 din OMAi400/2004
Arata ca atat conrnicara dispoziticidc sanctionarc
catrc reclamanlcai s
contestat.ea
in ternerullegalde5 zile
acesiriala forutierarhic
superiorsauefectuat
imPusde OidinulOMAI 400/2004
acesluia
suba.estaspctnu au
lstfelcasustlnerile
suportreal.acesianeiiindprejudjcietsub
acestaspecl
Cn singuradispoziriecde prcduceefecteconc.eteldlind raporturilcde
seNjciuaie rcclamanlut esrceacunr 62715.09.2011
cacipanala emiterea
aceste
reclamanlul
a avul calitatea
depolitist,flra a afi privit dc nici unuldintrcdreptuile

,o

In ce privesteadnrhibilitatea
a actuluiadninisrativpan
cere i desuspendare
la solutiona.ca
nevocabila
a cauzeiararacaa . 14alin 1 dinLgea554/2004impun
douaconditii,respecriv
fie ininenra
cazulsafiebnrcjustificitiarpagubasa
Ca dsiin molivarea
reclamantul
facereterirela ambel
actiuniidesuspendare
condiditotusinu susline/doredeste
niciunadinLrcacestea.
Aratade asemenea
al reclamantu
ca IPJ Ilfov a avutcalitaleade angajator
avandin vede.ecai-a gesrjonar
si i a incadratin slatr
inkeagaactivitlteprcfcsionala
saude fu.ctii publicc,desfasunnd
fala de acesla
prerogadvele
urui angajaL
asadar
p.in delegareacorferita de regleme.tarea
dc nivcl intcdor a compelentclor
de
gestiunea rcsurselor
umane
In ceprivestecompetenta
disciplinara
a
sotuluiI?J Ilfov dea aplicasanctiunea
desLituniidin politic arataca in confo.mitate
cu Anexa2 a OMAI 400/200asein
unui inspectorat
depljnajn aplicarea
acesteisanctiunjir
de polirieare conpetenta
cazrl agentilordc potiriesi conperenta
de i propuneaplicarea
sancriunjiin cazu
ofirenlorde lolitie. Ca in acestecotrditijscfulIPJ ilfov aveacompcrcnta
dcplinain
aplrcarea
sanctiunii
faradereclanant
Ca referitorln inexistenra
datodtanetublicafiiin MonitotulOUciala OMAI
400/200:1
aratafe de o pane ce desi a.estaesteact normativ,el nu estesupu
publicariicacivizeazasectorulde'ordirepublicasi sigumnta
nationala
si, pc de alta
conforman. 11alin 1
in MonirorulOficialatrageinopozabililatea
Parte,nepublicarca
din Legca 2412000p vind rornete de tehnicalegjslativaiar n! nrexkterlasau
nelegalitarea
acesiuiacl normat;v.
I'r accn snsinvocaDecizja449/29.01.2009
pronutatatde ICCJ in dosaru
34t/2003releritorsih cxecpdadenelgalitaie
a OrdirulujOMAI :100/2004
I. ce privesrepaglba irnirenta arataca nici aceasta
rn a fost doveditadc
rcclanr|ntastfelca seinpune respirgerea
cereriideslspendare.
Ca de altfel reclamanhlx mai solicitataceanasuspendare
inb o alta cauza
anatapc rolul T bunaluluiBucuresti,ca urnare'adeclinadide Ia Cu ea de AptI
Bucurestiirsa uherio.nrerurrattajrdecara.
ln ce privcstecadrul procesMl Iixat dc reclamml arata ca in opjija sa
MinjslerulAdministratieisi tnrcmclo!si SlalulRonan nu au calilatcprucesuala
ir

ln cepivesteStalulRomanaratadeascmenea
caacesra
nu poatefi .eprezenlar
in canzade MinisrerulAdmilisrratieisi Intemetorcala vreme acesta;oateii
repre?entat
in piocesenunai deMinisre.utFjnantetor
Plblice
Soiicjtasolutiona.ea
cau?eisi inlipsa_
Anexeazadocumenraria
ce a srat ta baza emireriidecizieidc sanctionare
E\ccptia lipsei calitarii procesuatpasile a Ministentni Admidstniiej si
hlemelorprecumsi a StatuluiRomanprjn MinisterulAdminist.ariei
si ].r.metor au
tbstsolutionrtein seruulrespingerii
la termenut
dir i.02.2012,cu morivarea
cup nsa
in incheierea
de scdifia de h aceadara,astfetca fatade aesri doi paraLiaciiu.ca
u.neazaa fi respinsaca liind fornuhra impotiva unorpe.soaretipsitede catirare
Cerereadc suspendarc
a etecrelordccizjjlorcontestate
a fosr soluriotuta
sensulrcsljngeriila tcrmen\ldin 1.02.2012.
Deliberand asuprc cereii de stspehdare a etecutatii Dispoziltitor
155293
/11-48.201
I si 6271s.09.2011
rribunaiut
a rctinutDmatoarete:
In confomirarecu dispozitiile
art.15djn kgea 55:{2004,invocate
derectanant
in slstinereaceierii ,jrry?rdarea etecutdtii acrltli adtninistdtiunitaterat padteti

a l i t a t a p - e . t d \ a 1 t n e aa q a t ^ , . p p ? v d , u p l a o " ! . t r / p i , e / c , .
t;drp"4'.j
,lttarlei cohpetqte penr'u ahuktea, ih tat sa, in palte, a 1ctuhi dtacaLj, icesl
.d2, Llstarla podte di.t?une stspenddreo dchtti admikisttdti, atocaL DAnd h
solulianarea defnittun ti irctacabili a caxzei. Cererea de suspehddre se ,aate
o t.1nea pnvtpttn sou pt,4t.-a o.t. t,.p iprav
pi,
,.,
'o 'to"ated a r''tnii in tond

In contornitatecu disporriile an. 2 ]ir. c din acetasiact nornati! d.r,/


adninisiatir esteactll nn;lareralcu caracteiindividuatsau nomariv emis de o
autoriiatepublci, tu reAnndep ete publicd, in yedeteaolgarizdrii encutArii tepii
-.1i.,-',",'.
t 1 . o , . ' , , o l " 8 t i .c ] l e d a n " ' r e ' F m o r l i " c a . r . s r . r e . r a p o r r u "
juridice:suntasimilateacleloradmjr;rative, ir semulprerenLei
legi.!i con;acreje
incheiaiede autoririjilepublicecareau ca obiecrlunereain valoa.ea bunu.ilor
prcprietateprblicd, executarea
lucrArilorde interespubtic, lfestareaseniciilor
pxbtice,achiztiile public;prin legi specialepor fi lrevinte tj attecaregoriide
contracte
adminishtiveslpusecompetenlei
nrstutelordecortencios
adminisrraliv
In cauzatribunalxla retinutcasesolicitain temeiutart.15dinLesea554/2004
L r p p r o a r eear c Lp l o , D i , p o / i l i e 5 5 2 o 3 t . U 8 . l 0 t p r i r r . , - - a d i . D : .d e , t i . L i r e a
'e.l1n. luki
a vJ:-!!!: ]]!lrpLlrr-4 prc.:m .i r er.cctor
Distoriticj 627l5.09.201iprjn cares a dispusjncetarearaponlllj de se.viciual
reclanantului
caunrarea sancljuii discillilarc aplicare. .
Cu llte cuvinte,celedouaactea carorsusperdarc
sesolicita44 aufosrenise
J - o 1 n , aI P Jl l o . t , t , e t , - d " n u p t , o n L l i n . t n " d e r c ao t p a i a n , c t . . , . a , . t
leeii snu d decatdrii ih .oncret d lepii. ci in excrcjrareatrerogrliyei dkciptilarc pe
. . e o 1 , e . . o n b ' . r " r . . u c r p o ; i t ct c ! J b O. o u j L . rm o o , t i . d r :ut !i r ei o i , . . .
D exccutarca
rap.rlu lor de servjciupe careaceasla
unitate,in cnlitatede anlaiator.
le a avutcu reclamantul.

15

'3

Se cuvine a fi retinut,sub acestaspect,ca reclanantul- polilist, avea in


codomjtaLecu dispozitiilean. t alin 1 din Lcge! 360/2002
calitateadc tunctjona
la dispoziljileLegii 1E8/1999
si
tubiic civil. cu slatutspecialastfelca,prin raportare
in coilomrillt ctr prcvedele a.L.61 alin 3 din lege,politistulneDlltumit dc
sancLiuner
aplicatasepoaleadresa
insLantei
decontencios
adminjslrativ.
Totusi, ahjbujreannej competertespecialea insrantelorde coltencio
ad'ninjstalivii cepriveslesolutionarea
litigiilor izvoratedin cxccutaiea
rapo urilor
de serici! ale tunctionarilor
publicicu institutiiieangajatoare
ru cstedc nltura sa
conducala concluziaca acrelede dispozideemisede acesteain exercitare
prercgativelor
specificeraportuiilorde seNiciuar constiluiacteadminislralive
it
sensulart.2 in. c din Lgea55,1/2001.
Asa fiind, tribualul a retinut ca dispozjtijleart. 15 din Legea554/200
ilvocale de reclamanL
nu sut aplicabiledispoziriiloratucalein cauzade fala si va
.eslingecererea
desuspendare
fomulalapentruacestconsrdereDt.
O solutie contrarad cotrdlce la situatia- profund disc mi.alorie - ca
dispoziliiidenLice,
emisejn exercitarea
prerogalivelor
izvoratedi. nportudle de
muocasaudeseNiciu,saaibasaunu calitatea
deactadministrativ
in sensula . 2lil.
c djn Legea554/2004,dnpa cln angajatDlestefunctionarlublic sau penona
contracrual,
ceeacenu cstepermis.
Prin se.tinlaci la n. 92115.02.2012
pronunlatide Tribunahl Ilfov a fost
rcspinseacduneafomulata de reclamaDtul
DnrcaEnril llo r. ca fiind iDdreltat
impotrivaunorle6oanefaracalitateproceslalpasiva
Pnh! a hotlri astfei,Tribn&1u1a
relilui unnAtoarele:
i- In ce privesteOrdinulOMAI 400/2004tibunalul a retirut ca irtraga
procedun disciplinaras a desfasurat
in conformilatecu dispozitiileaccstuiacl
nonnativ,a caruiexjstenla
in sire rcclanantulo contcsta,
asfel ca,anlerioro carc
analizcasulrafonduluiinstanlaurmeaza
valabiiitatea
sacerceteze
acestuia.
Esteescntialde retirut,sub acesraspecr,
laprulca OMAI 400/2004(fila 255
282 dosat a fosradoltatin conformitate
cu dispozitiilearr.59aljn 2 si arL.60 ilin 1
din Legea360/2002,ale carordispozitiirelevanteprevadca proceduacercetirj
prealabilese reglementeaza
prin ordin al ministruh adminisiratiei
qi nttemeloriar
apljcarca
sancliunilor
disciplinare
sefacepotivit cornpetenfelor
stablljtetnnordinal
ninistrului adninistraiei ri intemelor.dupn expirarealennenuluide contestar
p r e v i z u t l a f t . 6 l a l ' n .( l ) . .
Tribumlula relinut,odatacu reclanantuljcain conlomiLare
cu dispoziLiile
an.
'^
'
0
0
0
11;n o r Legea
2r
p r : . ; n dn o r m . l e
d c r e n n i al c s L . d. . r . i . r . e J d e dl ' r r a
lor in vigoar legilc;i celelalteactenormativeadoptate
de Pa{amenr,ordona.lele$i
hotirarile Guvemuhi,acielenomarive ale aulqritd{ilorad ririsrratile auronom
prccum !i ordinele,instnciixnite ti alte acte nomative emke de organel
administr.lieipublicecentralede specialitate
se publicah MoDitorulOficial al

Ctrtoateacesrea,
ru poatefi ignoratfaptulca-prin dispozitiileart.35 alin3 din
Aneia la HG 50/2005retlblicata se lrevad excettiilede la re9la lrublicariijn
MonitoruiOficialal Rolranicj,Pafiea1,rcsleclivordirelc,irstructnrnilesi allc acrc

din seclorulde aparare,


ordire
cu ca.acternornativ careau ca obiectreglementad
publicasi sjguranta
nationala,
dacalegean! prevede
altfel.
Tribunalnla alreciatca, djr@lo de orie dubiu,sintagm.,daca lcgeanu
carcsa dispunain alt sensdecatail. 35 alin 5
dispunealtfcl"vizea2ao legespeciala
careconsliluieregula
din Arexa la HC 50/2005iar nu dispozitiileLcgti 2412000,
si faptulca plin Decizia3E1/2009
a ICCJ
Subacestaspectbibunalulretine
nelegalilatiiOMAI
SCAF (fila 214 dosar)a fosl respinsaactiuneain constala.ea
,100/2004.
actiuneirtemeiata
locmaipempnbiicarea
acestuia
in MonitorulOficial.
In ce pdvesteaccesibilitatca
si previzibilitslea
OMAI 400/2004llibunalula
nrneazaa fi cercetate
prin raportale
la obiectuldercclamantare
al
aprecialca acestea
Aslfcl, OMAI 400/2004cu nodificadle uttedoarereglementeaza
,,rcgimut
dhciplinaral peGonalului
din MinisterulAdninishatieisi lrterneloi'
normeijlridice in dhcudet.ibualul a avlt in
In ce privesteaccesibilitatea
cu p.acticaconstanla
a Curtii Europene
vederec6,ifl prinul rand,cain conformilale
presupune,
in plincilal,canornasapoatali cu usu rta
a DreptudlorOnului aceasta
ei, astfelca acesiiasa fie in masua sa dispundde
de cat.edesiinatarii
cunoscuta
infolnalii suficienteasupranonnelorJuridiceallicabileina-un caz dal si sd fie
consecintele
cde pot alnreadjnt. ur
catabili s5 prevadi,intr-o mislrd rezonabild,
faptulca OMAI 400/2004a ibst
In speratrib!.alul a retinur,subaesr aspect,
si lrtenelor in brosuri.tltnror inspectoratelor
diskibuitde Mi sterulAdministratiei
juderenede politie si acestas a aflat in pernareda la dispoziriihcratonlor dc
politie.
Ca asastaulucfuile reznlladin chiarcuprinsulactiuniijrtroductivefonnulate
acestaaratdd ca la nivelullnspectoratului
Judetedde Politieluov
de reclamant,
conti! greseligrosolane
i]lsaapreciaza
ca acestea
cxistabrosurinle OMAI 400/2004,
auloruluicatsi a daleidejntrarejr vigoarc.
o privirela nrdicarea
Retinard asadarcr ludatorii dc politie, al caro. regim disciplinareste
de a onoste cu usudltaconlilutul
de OMAI 400/2004,
auposibilitatea
reglementai
acestuiacl normaliv,tribnnalula ap.eciatca esteildeplinitaconditiaaccesibilitatii
norneiiuidicc in discutie.
hibnnaluta rerirutcair in cauzcprecumSunday
In ceprivesleprevizibilitatea,
Tirnesconta ResatnlUnit a] Marii Britaniit Irlandeide Nord, 1979,Relnnyj
conba Ungaliei, 1999, Rotaru impot va Rofraniei, 2000, Dammanimpoldva
Elveliei,2005,CurtaEuropeania DrephrilorOmuluia subhniatcn.,o nomd este
previ2ibilinumaiatuncicendesteredacdncu suficientiprellzie,in asafeLincatsn
despeclalitate
pennili oricdreipesoane care,la ncvoiepoatealela la consultanli
cotrduitai
sdi9i corecteze
cu LDalt prilcipill.
Sxbaceslaspecl.principinlsecurititiijuridicesecoreleaza
lgilime.
dezvoltatindreptulcomunitar.
ri anuneprincipiulincrederii
Cu4ii deJusti{iea ComnDititilor
Euopene(d exempiu
Pot ivit.jurisprudenlei
Folo-Frost
v Hauptzollant
Libcck.Ost,198722
calzeleFacjri Dori v Recrc,199.121,

T1
).

p.inciliul incredenilegitimeimlune calegislajiasdfie clarnti ptedictibili.unitdi

9i

In ce privesteOMAI400/2004rnbunalula retinuicaaccslacuprindcdispozi
clare, redadale.u suticienlapre.izieasrielinclt reclamantul
sLsi fi putut regl
cond!itafunc(iedeaccstea.
.erinte
Retj.andasadarca, asaom s-aa.atrt,OMAI 400/2004irdeplineste
jn
deacccsibilitatc
aufostdezvollale prlclicaCurt
si prcvizibilitatc,
asaclmacestea
Europene
a DreplurilorOmulujtribunalulapreciaza
caru existanici un noliv pe.Lr
caresx nu sc .ctinaaplicabililrtea
dedus
acestuiact normalivla siluatiaparliculara
judecatiiin prezenta
cauza.
2. In cc pivesle fordul calrzeilribunalula relinul ca pin Dispozit
155293/11.08.2011
sa dispus inpotrjva reclanartului masun disciplinara,
desriruiriidin politie(fila 17-19dosar)jnurna cercetadi
dhciplinarcefcctuatc.
Masuradispusaa fostconunicalareclamantului
cu adresa15529.1/11.0E.
confom art.64 djn OMAI 400/2004(fila 128 dosao,la datade 12-08.2011.
sll
semratura(fila 129dosao.
impotriva accstcidispozitiireclamantula fornulat conlestaliela data d
19.08.2011(tila 125-127dosar).corteslaliece a fost solutionataprin Decizi
norivara4268/2-09.2011
a ImpectoruluiGeneralal PolitieiRonane.(fila 114-120
Deciziade respingere
admjnistrative
nu a ibst contestara
dc calr
a contestatiei

2.1.In cepdvesredispoziria
155293/11.08.2011
hibunaldrcrineurmaroa.elc
I! colformitatecu dispottiile art. 59 din kgea 360/2002 ivind Slatu
sesiabilesc
loljtjstxlui .,1)Sa.ctirniledisciplinare
ti seaplicdnumaidupdcercctar
pralabilari dupa consxltarea
coDsiliilorde disciphra,cu eicplia sancltr'njl
lrevdztrleIa art. 58 lit. a) $l b), carese pot aplicahrd corsultareaconsiliilorde
discitlna.

t....1

/r

(5) Ascuftarea
celuiin cauza!iconsenmarea
suslirerilorsale$nrtoblisalori
(6) PolilistulcercetalaredreptulsAcunoasciin intresimeactelecercetiriii
si soliciteprobein apArare.
(7) In fataconsiliilorde djsciplnapollistul aredreprulde a ti asistatde N
aLtpolilist,alesdecntreacesta
saudesemnatde
Corp.
(8) La stabilireasancliuniise 1;.eseamade activitatea
desfi$urata
anterio
de lnlrejursriie in careabaterea
graviraiea
djsciplinada fostsavariita,
de cauzele,
tj
colsecinleleacestela,
precumri de preocryare
de gradulde vinovaiea lolitistLrlui.
pentruiDldturarca
umarilorfapteicomise.
(9) Sanctimea
disciplinard
seallica in ruxinun 60 de zile de la finalizare
cerceltriiprealabile,
darnunai tarziudeun an dela dat.comiteriifaplei."
Dispozitiilelcgalemcnlionnre
sc cornplercaza
cu celealecapitolelorul,.
IV si V din ON]I-AI400/2004.
Din analizainscrisurilor
aflatetn dispozilinsaribunalula rcLinulca cercetar
disciplina.aprivind!e reclama.ts-adesfas{rat
cu respectarea
dkpo2niilor art. 29
30,32 si 33 din OMAI 400/2004,rcclanrantul
liind citat in lal! Consiliuluidc
(tila 156 dosar),codunicatarccslujasub
Disciplinapritr adresadin 28.07.2011

18
h uma
reclamaniului
si sesizarca
semratum.La aceeasidatai'a fosl comnnicata
sub
carejas'a dispuscercctareasa disciplinara(fila 157 dosar),d ascmenea
atatproccsulvcrbalal
rcclamartullii a! fostadusela cunostinta
De asenenea,
Co.siliuhi de disciplinadin 9.082011cat si incheicrcacuprinzandproPuncrea
(filele136'143dosat
apljcabila
disciplinaia
Drivindsancliunca
co cstaia(fila 130 132 dosa.)rribunalul
DispoziLia
A lizand de asemenea
in modobligatorn'dc art 6?
cuprindetoatcntrtiunile prevazute
rcdneca aceastra
alin 2 din OMAI 400/2004,resPecdvdescriereafaptei ce constiluicabatere
or- -u b'r inl r"4r'
d i . - r p lr 1 n . p r . / i r ( " p e r e o e r : o r c oc ae . m o r t r . l (o l
.D1r1r( lorm..oe oc poirlr. reme:r' eSo

r ba/3 Llr Iiraficd

arcr:-e

lrrji
disciplinan,termenll sj inslantala carepoatefi conlestalactuladminislraliv
j
sancliu discipljnare
cares a dispusaplicarca
dhpoziljenu
cu careacestea
reclanalruhi in conformitate
Sustinerea
nupoatefipnnita
dccatla 31.01.2012
comunicata
Aceasndeoarece,
l)e de o pane,reclananlula fornulat, asaclm s_aaralali
inpotnvaaceslen
admirislrativa
contestatie
Supliment.r.lribualul a retjnut ca aceastadispoziljea fost depnsain
^1
cauzeice a facul obiectuldosa.ului599111112411
Drobatodula sohrtionarca
reclanantuluiin
tribunaluluj Brcuresti(fi1a 231 ve$o dosar),fiind comunicata
alc
o aceleasi
notive denelegelilate
Ped; aitaparteserctinede catreinslanta
au fost invocalede catrcreclamantsi in cupri'sxl
.lisDozniei155293/11.08.2011
respinsa
al TribunlhluiBucuresli,
5997U3/2011
actiunjicea tacurobiectuldosatului
acesreihotarad(fila 231-233
122011.In considerentele
odn senlintacirjla 420217
- c ' p ! c .i c ' u o
p u r pe a ' c r r ' u rr r d e " " i 1 ' r d n r.1 e r i r l c " l u r ' '
io-,, i" .r.
- c c , lj . D c .I o F p J .i r i ,e 1 r r .0 4o i f O MN 4 0 n1 0 0 4k. t s e a1 8 8l o e o' r ' o d u l m ' | ' :
numri
finrdasadar
aplicabile
acestoia
drcptcomunin mrterie,dispozitiile
consriruind
in situariain;are iegeaspecialacu cupinde reslemerlarispecificc(fila 231'233
dosa4
spccialecupitd dispoziLii
Ori h calza t bunalula retinutca reglenenlanle
iFprejfare
desancljonare'
dispozitiilor
cu privirela comunicarea
ciaresi ncechivocc
in carenu suntaplicabiledispozitiiieCoduluimunciiinvocatede reclamalt,dc k
.ar si OMAI 400/2004dcroga,conformpdnciPiului
caie atet L.gea 26012002
derogant
snecialia
scneralibus
_ce
'
piratului a aceleiapri'ind
prinhe prerogativele
priresteiDexistenta
ln
dlscipiinarifi allicarcaunei salcFmi, t bunalula retinntca suslinerea
cercctarea
esrencfon.latrrvand in vedreedispozitiiledI.60 alin Ldin Legeanr' 360/2002
Decumsi p. cele ale art. 20 alin ! din OrdinulMAI 400/2004contomrc! care
preabiUsepoaleefectuade gefuluDititii'sande c'tre ofile{ deserDnat
,.Cercetarea
ordin..Dupaprimirearalortuluide ce'cetare
,le accsta ConfoLmat. 39 dln acLasi
poatelua una din urliloarcle hoi'trAi| a) aprobil
rreabilnsetuLcare a dispus_o
nelinovniei
faptelorimputale
inexislenlei
ir cazLrl
ti constatdrii
ilasareamaterialeLor
preldatc k aft L7
disciplina'e
Dolitistuluiccrcetat;b) aplicdlLuadintresancliunlle
cercetat
iit.
5i l1 aln prezentulofdir daci se conslativinov:tlialoli{istLtl
"1

t'

confoln conpetnteiti in condiliilelesii, cu sau firn consutra,ra


Coosihilui d
disciplini;c) sesjzeard
ii consuhnConsiliutde disciplind.
Din preamblluladreseinr. 155294/11.08.201
I renlta ci Wlirl peritului
sesizetCo.siliul de discitlinn care potrtvii .n. 4l atin a din Ordjnul N{At nr
.+00100:1
a.e umitoa.ele arribuliiprnlcilatera) srldiazA!i analizeoza
mareridlele
I
raPortulde ce.cetare
j^llocfteire
care
a
fost
sesizati
nrcheierei
cr
lfeabili lenlru
lnv1re la cauzain legirnri cu carea fost sesizatti o inainteaze
unilii careI
9et_ului
drspusconstituirensat c) prolune aplicareaureia dinrresanc(nnitediscipljna
prclazuteh art. 17 diD prezntutordin.'. iar din incheirea
aflati Ia fitele 13-14
dosarrezultaci sancliunea
prolusnpeDtrureclamanr
a fosrceaprevrzutide .rr. t:
lrt. e, respectivdeslituireadnr politie,carea ti fon apticalide rcfut uniiijii (Jp
Ilfov), compctentlorivir an. 5,1 alin. I .lin acelati acr nomativ (.,incheicr
Co.siliuluiinp.eunAcu dosaruldecercetare
lrealabitiseprezintitelotuiunidii caj
a investitConsilhl. de cntrepregediDteie
acenuia,tstul unitarjiiurmandsAemird
dacdestecazul.dispoziliadesanclio.are
a celuiin caurr ').
In ce prjvsLccriticavizandaplicarcasanctiunjjdisciplinareinedjar iar nL
dtrpaexpirarca
temenuluidc contestare
prevazurdeirt.60 alin 1 corobonto art.6i
alit 1 din Lgea360/2002t bunalulletineca njci aceasta
nu se verifica,avandin
vedereca reciamantul
a losr in mod efectivdenituitdin poliLieta 5.09.2011,
p n
Dispozitia52715.09.2011,
de asemenea
conrestata
ir calza, dupa sojutionar
contcstahei
administrarive
lbrmulaledc acesta.
Asa fiind, obscrvandca nici nnul dintre notjvele de nulilarejnvocatcdc
reclama.lnu isi gasescsustincre
legalasj nici in !rcbatoriutadministrar,
rribualul
alreciaz. aceslcalat de cerereca nefondat,adiuneaumand a fi .espinsasub aces

:-13

2.2.In ceprivcsteDispoziria62715.09.2011
trjbunalut
retine,jn pdmll rand,c!
in sustinerca
cauzelorde ruljtateinvocatecu pdvire Ia aceaslarcclamanrul
reia i
pafte cdticile lornulatc j. sLtstinereacauzclor de nulirare a dispozitic
155293/11.08.201i.
Cun acesleaau fosl pe larg inlaturarcin cele de rnai sus, tribunatLrl
s-r
margrnatsa analizeze
lumai acelecdrjci ce ru au ibst deja anatizatei. ccle cc

Premergator
insa,tribunalula constatar
ca prin DispoziriaScfuluj IpJ Ilfov
62'/15.09.2A11
inceleazaraportudlede servici! ale rectamanrllui,cl urmarea
sanclionarii
disciplinare
cu desrituirea
din poinie(fita43 dosar).
Rczultaasadarca,prin aceasra
dispozirie,
sedaciicientaprcvcdoilorarr.60 sj
6l djn Legca360/2002confonncu caresarctjuneadisciptnrara
dcline apticabil
nu'naiiamonentulexpiradjlermcnuluidcconlestare
lt.evazuroe rege.
Dupa cunrrezlltr din cuprinsulDispozniei62715.09.2011
aceananu esLeo
dispoziticde sanctionare
disciplinara
ci unade inceorea raporturilorde serviciu,ca
urmarea ramanerii
dcfinitivea sanctinniidiscjptinare
dejaalljcate.
Netiind asada.vorbadesprco dccizicde concedicre,
dinlre cele tu cafe se
relcra dispozitiilean.62 alin 3 C.mnncii(dispoznjicarej dc atrlct,nici nu sunl
.plicabilcin cauzaavandin vederesnuariareclamantutuj
de lunctionarpublic cu
statLrt
speclal),aceasta
dispozirienu esre$rpusaconditiitordc fornraprevazure
dc

20
textulde legeinvocatde reclam.nt,astfelca lipsadin culrjnsll acestei:r
a mentiunii
privindirsrantala caresearacanu conducc,
accstcia.
in nici un cazla nulitatea
De asemenea
trjbunalula rctinutca nici dispozitiilean. 77 si 78 C.nuncii cu
pdri.e la conunicarea
decizieide concedieie,
kgea 360/2002cuprinzand.
co.trar
generala.
cclorafimatedereclamant,
dispoririidercgaloriide
la reglemenlarea
Asttel,in realitate,rcclamantul
nn se atla in situatiauneiconcedieripnresi
sinple, dhhe cele la carese referaafi. 77 si 7E C.munciici raporturilesalc dc
scrviciocu IPJIlfov ru incetatcaumarea sanctionadi
saledisciplinarc
c! destituirea
din politie.
Ori. asacun s'a araiat.in conlornitatecu dispozitijleart.61 alin 1 din Lgea
360/2002sanctiunea
disciplinarase aplica la momentulmnren iei definitive,
temenulujde contestare
sa! dupasolutionarea
rcspectivdupaexpnarea
contestatiei

Tribunalul
a reanintilca,in cauza
conlestatia
administrativa
a reclamantului
a
p n DeciziamotivataN. 426812.09.2011
fost solutionata
nccontestata
de catre
Asa fiind, tibunalul a rctinutcas ctiuneadisciplinara
aplicataleclamantului
si-a produsefectelela datade 2.09.2011,
Dlspoziria6272011nefacanddecatsa
constate
incetarea
raporturilor
deseryiciualeacesfuia,
dc la dataemileriici.
In ce privesredatala careaceasia
deciziea fost comunicara
reclarnantului
tribunalula retinutca ln 5.09.2011
reclanantula fost instiintatde catreparataIPJ
(tila 238 dosar)liind
Dhpoziriei62712011,.t^drcsa153181
Ilfov despreemirerea
invilatla sericiul resurse
unanepentruridicareafisei delichidare.C! toateacestea
ieclamanrulnu a intelessa se prezinre,fisa de lichida.efiindu i innanata la
12.10.2011
dc carrclucratoriide poliliece s-audeliasatli domiciliulaccstuia(fila
239 dosar),datala careirsa a retuzatsa primeasca
si copiaDispozitiei627/2011,
prccesului
vcftal incheiat.
astfelcumrczultadin cupdnsul
retinut
acesteidispozitjicarrc
Drept u.marelribunalnla
ca necornunicarea
esteimputabilaexclusivacestnia,care a
reclarnantanleriordatei de 24.10.2011
refuzalsa o primeasca,
iar nu parateicarca depusdiligertetenecesare
in vederea
Nu nai pnrininsaseretinecadatala careaceanadispozitie
r Iost comunicata
nu prezintarelevanta
dccatinceeacepdvestedataIa carea inceputsacurgatermenul
ptrteafi conleslata,
in cprivesleincetarea
raponurjlorde seNiciuale
in careaceasta
Dispozitia6272011plodcand eiecrede la data emitedi, pentru
reclamantului
considcMteledejaexpuse.
2.3.Ince prjvesletemeinicia
sancliuniidisciplinare
aplicatetribunalnla retinut
ca prin actiunca
int.oduc(iva
si pr;nnolclescriseulterioare.
reclananlulnu a invocar
ci un fel decriticio privirela acestaspect.
Totusi,cu ocaziaconcluziilorasuprafondlluj cauzei.aceslaa aratatca nu a
fosrsrabililavinovatiasa,iu s a probatcaar fi consunarbautudalcoolicein linpLl
orelorde pmgramsi, de alrfel,vinovatiain ldvinta lroduceriieveninentuhirutier
Din analjzaacrelordeluseia dosr tribunahla relinutinsaca din declaratiile
agentilorde politieaudiatiin fataConsiliuluide disciplina(filele193 199 dosar)si

2l

din tis. de evenimenL


intocmita(fita 200 dosa.)a rezrltatla nonentut
!rcdrce
eveninenruluirutier rectamantul,
desise afla in rimputprogramulut
rle'trcru,e
iDbracatin panraloniscurtisi tricousi colsumasebaulunatcoolice.
Rezuttac
ascmenea
ca acesha relirzattestarea
c! aparatulcrjlotestsi de ascmcna
a refuz
recoltarea
dc plobebiolosjce.
Apamreaacestuiain sensulca a colsumarbauturiaicootjcedupaproduce
evcrine!tului ruriersi dupareminareaorelordeprogrannu n tbsrprimira,
aveDdi
vede.esi dispozitijlcOUG i95/2002si ate Regulemanruluj
de apiicarc.l acest
comorn cu caie condrrcaroijaurosuntobtigari,in siruariain careau fost
impli.a
r u L ; . r . o t d " r . ut " g l b e n r a t c r a hr , $ . u f - n " . c r n ; : . - , t d . r l
c I , r e . O . r e z u t rd. r r c t e t ea f l " r et a d o . r r . a r e L . r m a l r i, ' r u z d | e . 1 r c " , .
L
asemenea
a rtuzarsasesupuna
recotlariide!.obebiotogice.
h cc piivesterinovariain prcducerea
eveiimerluiuirutierrrjbunatut
a.erinl
.
pe de o parteca aceasra
ru a fost definirivstabitira,
procesut
vcrbalde constatarl
sanctionarea conrravertiejfiind conlestatsi pe de arra parre ca sanctru.
d r ' c i pI n .
t o . .d p . i L a
r r e ( . 3 0a , I t t , n r p e n r ap , o o
".
p e n r r ur r r r . r d\ -r
t a - o m e o r r . : i n r e g " , - r "r u r r o a u L e
evenimentului,
adtudineapreciata
caincompatibita
cucatjrarea
d;politisl.
Inpofira ihcheieii,te Se.ti4Aatia data de 1.02.2012 a's.tth4ei cirite it
-,i

.te rribunnruttrov - seciacivirdn dosatutrt


irls-.!),.?!lr.ptottnlnh
Y7to3

)0t |. tn taaen l"Ba'o lorh.,tot 'p.ut. ,cd,.pntutt".tlnoh, DtNCi r\tu


ILORINCu privire la notivete de rccurspe carei9i inteneiazerccuaut impot.iv
xrcnererpronuntare
decarreTrjbunalutltfov SecriaCjvila,in ,edinFpubtjcadin 0t
Februarje
2012,i! dosar347/93/2011,
sunrunnaroarele:
ln modefonatinsrantade judecaraa admisexceplialipseicaiiratiip.oce$r
parve a StatuluiRomu, prin intennediulMjDisrduiu;Administrajiej
sj I;ie.neto
relnand fara reme;.ca lirigiul dedusjudecatiiar fi awt ca obiect
confljcrutde
o r e f ' u , r g . n e r d rd e i n c . t a r c "r a p o f l L . i . o,.l e . e . v i c r u
"tc
rnspecroratu
de Potitjedt Judelxu, lto\
Dar in nici unuldint.eccledouaacreadminiskativc
fatade carerectamanlu{
, f 1 . r * p e n d a r eear e c u r a r ici .i d r u m eD i s p o z : r Lt p J t r " o v r o .
0,.0o..0 ,:
u r ( o o / ' ' . at t J t t J o \t 5 5 2 o l | | 0 3 . 0 t r u d r e / u t m\ro . n F e m e n r t u i .
in ,e-.rl
rncelaniraponurilorde servjci! intre reclamartsi IpJ ilfov. Djr contra,
nu este
precizatsubnici o foma, nr continntutcelordouaacreadminisrrarjve
susm;nlionat
. i n e $ . c . r . r . . " t d re c t u a n r u t u.i e
. : r t i l r lp a e i n r a D o a udtr . e r v . L c j r e c . a m , l r r
J \ d 1 . r. r r I i , g d j d . o l t u j. j " - r ao ec d . c , n c c t r u e t c c G
a p' c, , . L ij u r i i .
Di.pozitiade
a?.alnanJU,.!.mi.roc,rruire"din
D . I r c a r e . a r d n l u t u is , n . , d r n c a d r u tr p J l . r o v i a r o . ! o , i , r a
de r.er"r- d
r d m I r r o J e e n : . : - 3 , r . t d n a n r _ t -n
i I i s te c i ^ . r c i r e s u n .p j q r . e. n r e c _ r p
I n c e r e J rmap o r L U
d el s e ni c i ua t r e c l a n r a n r u t u l
\ic in c$
r c op z e r . . r t i rD a , a r tno,r r r J d u .J o , r / i d i n ( i . \ .
' , z u le . ' n f o r ' , , L d e . . , i
i , . i d i cd r m l r . a s J L : , r " b r ' ,i,n r e r e c L m . " . , t n . p " ,1 o . . , - o .
politie al.jrdeFlui ]Ifov si lici !u au adusdove?isauargumente
juddicelenincnre

22

si drcPruldc a
din caresa lezulteca IPJ llfov are calitatejuddicade I'anCaiato.'
fo4adenunca.
ausajasicoDcedla
a arglmentaLtemeinjc.i! cerelcade chemarcin judecata,c!
Reclamantul
insrsi prin voinla legii, .aportulde senicir se natte iDhe tunclionamlpublic de
politie si statul roman,invocandu{ein acestsens prevederilearl.l din Legca
din OUG 30/2007.
si art.2liL.e)
188/1999
rezulta,faia drbii, ca taponxl
De altfeldin conlinltulart.ldin Lcgea188/1999
public
publicsi statsaninie funclionarul
desedciu seloate naiteinhe tunctionaruL
publicalocala.
si administrajia
ar1.2lit.odi! OUG 30/2007,MAI a prinit dreptulsjobiigalia
Pnnprevedenle
de a reprezentastatul roman,pe plan intem, in domeniulde competentaal
jnslaurala
intr-oexceplleclaradela rcgulagene.ala
minGleruhi,ceeaceseconslittrie
potrivit art.25(2) din Declctul31/1954,potrivit caruiain plan intem statulesl
deMinisteruldeFinanle.dacaleseanu dispunealttel
reprezenlat
Pe fondul actirnii. insta a a respins eronat cerereareclanartubi de
pe considerentul
ca celedoua
a executi.iicelordonaacteadministrative,
suspendare
fapt
nemaiintilnit
in
acte juddice n! ltr avea naturaunor acte administrative.
o
administrativ
sl caredovde$e
jurispndentaconsacratt
de cortencios
a instantelor
fondnlui,ca.ea a.atatca nu culoatte legislatia
ircompetenta
eravaa judecalorului
catunciieipublice.
specifi
din carerezullafaradubii ca actelejlridjce
Existatextcdin Lgea188/1999
prin care se dispnnecu piivne la natterea.modificarea,susFndarea,stingcrca
raportuluide seNlclusi cu privire la nrcJia publica.suntcalificateca fiind acte
p D insasivoi4a legiuitorului:
adninistrative,
a) prevederileart. 2 (3) lit. d) din Legea 188/1999pdvird statutul
prbljc,!otrivit ca!uia:
tunclionarului
(3) Activihtile desfAsurate
de tunctionariipubllci, careimplca exercltarea
prerog.tivelor
deputereplblicd,suntumntoarele:
financiare;
umaneti a resurselor
resurselor
) gestionarea
b) ad.4 (l) Raponurilede serviciu!e nasc li se exefcitdpe baza actului
administativdennmne,emisin condiliilelegii.";
raponuluide serviciuse conshta in cazurile
c) art. 95 (4) Sustendarca
pnn
prevdzute
]a alin.(t) !i la art. 94 aiin.(1),precum9i in altecazurireglenentate
al
reslectivseaprobiin caal p.evizutla alin (2),prin ^ct adminisrratjv
Legispeciale
numiriiinfunciiapublicd;
peNoanei
careareconpetenla
ralorturilorde seNiciualeturcljonariloiplblici seface
d) A . 97. - Incetarea
legalade numi.ein funclia
carear competenla
pdn acl admiiisl.atival persoanei
publicdql areloc ir umntoarelecondilii:
b)
c)
d)
e)

scris:
prin acordulpi4ilor, consemnatin
prin eliberare
din tunctiallblcal
din funciiapubucn;
lrin destituire
lrin demsie.

2l
I

qf

Fatade celede mai sus,in lemeiulart. 304 pct. 7, pcr.s,pct.gdh Coduldr


lfocedura civila solicid admiterearecursului,modificareasi casareaincheie
Tribtrnalului]lfov pronuntatain tedinla publicadin 0l lebnarie 2012 in dosa
347193/2011
si rejudecarea
in fondcerrea
DispozilieiIP
de suspendare
a executarii
llfbv nr.627105.09
2011si a executnrii
DispozilieiIPJilfov 155293/l1.08.201L
Motivelepe careiqi nrtedeiaz,recuNulimpotrivaSentinleicivile nr.92l201
de citn
lronuntata in $edintadin 15 Lebruarie2012, in dosar347/93/2011,
Tribunalulllfov sectiacivila,suniumaloarele:
Inslanraa incalcatglav principiullegalitatiisi a nesocotit
lrevederilea .12
din ConstitutiaRomanieisi an.129alin.5Cod Prccedu.a
Civila. intrucara acord
fara temei eficientajuridica Ordinului Mjnishllui Administratieisi htemelo
400/200,1care, in pedoada cuprinzandincepereacercetnrii disciplinaret
reclamantului.
instanfeisi ce.cetdeaiudecAtorasca
a cauzeiin !rim.
sesjzarea
instanla,N intruneaconditiilede publicitatesi de aplicarea acteiornonnativ
impusede cadrullegislativin vigoarc.Conoet i. pelioadasusmentionala,
OMA
400/2004,pe de o palte,nu se aflapublicatin MonilorulOficial.in vedercainha.i
'in vigoare'si pe de alta parte,N se afla inregktratnici i! evidenraoficialaa
ConsiliuluiLeghlatival Padamentului
art.7
Romaniei,tinutapolrivil prevederilor
(1) tezaa douadin Constitutia
Roneliei.
Instantaa molivato prelinsavalabilitatea OMAI 400/2004,invocrnderona
prcvederile
HG 50/2005,publicatai! MO la 20/01/2005,
carela daiaeiitcrii OMAI
jnca nx jntrasein vigoare.Falade aplicarca
,100/2004
uneihotararide guvern,ma
rnailte ca aceast.sl} intr in vjgode, consideraftca, si sub acestaspect,inslant
fondlLluia depigitatibutiile puteiii judecdtoreiti,ceeace constituiede asemen
tnotivulderecuNlrevnat deart.304pct.4CodProcedura
Cilila.
IDsiantaa .etuzat.fltra drept,sa se pronunlelegal,asupraexceltieipridrd
inexislenta
OMAI 400/2004,ridicatade cnft feclamrnl,vatamandu
i reclamantu
drcptulla un procesechitabil.
lnstanta,depiiindakibutiilgluterii judecitoreqti,
a solicitatpa.ateiiPJ Ilfov sa
faca proba existeDtei
si con{inutuluiOMAI 400/2004prln inscris,cu incalcare
prvcderilor
art.ildinLegea2412000
siprevederilor
ar(.]si23 din Legea20211998.
Innantaa dislxsnelegaladninistrarea
mijloculuidc probacu inscrisin ceeace
prive$e existentasi continutulOMAI 400/2004,in condiliilein careacestaave
aparenta
de 'llegeriar instantaar fi hebuitsacunolscaexistenta
si contirutulOMAI
400/2004,
dacaaprecia
ca acestaconstituie"lege".ln contbmiratcc! prevderil
an
11 din Ltgea 2412000
precurnsi cu prevederile
aft.l din Lesea20211998
tep. in
2009)privind organizarea
unu
Moriton ui Oficial,probaxistenteisi conlinntnlLri
actnomanv nesecret!
sefacecuplblicaliaMoniton Oficial.
Instartade .judecata
a retinut,fara tenneilegal,si cu incalcareaobligaiie
instanteide a afla adevarulir cauzadoarte bazaunormijloacelegalede probasi pe
bazaleeji,oblisa(iecuremeih an 129(5) CodProcedura
Civila,ca IPJIlfov ar ave
calitalejuridicadc "ansajarol'si "prcrosativa
discitljnaIa".
Judecatoarea
fondllxi a procedatin mod acrjv si con$ient la denaturar

----)l-

reclamantului,
irtrucata inlatufatDelegaL
suslinerea
In cauza,in delavoarea
reclanantuluipotrivir careia dislozilia adnirishahva d destituiredin lolitie
nr.155293/11.08.2011
i-a fost connnicataacestuiadoar in data de 31.0i.2012,
cAaeacestaa dispozitiei
de incetarea raportuluide seNiciu,sub
ulteriorcomunicdrii
forma lnei copii, si chiar llterior itrrroduceriicereriide chenarein judocata]a
adnilistlat, i! fala i$taniei
Tribunalul lltov, in condiliile in
TribunaluluiIlfov, decabeparataIPJllfov, nici un mrjlocdeprobaca.esafi dovedit
Clarificarcaobicctivaa acestuiaspectavea o imponantaprimordialain
.orecta a fondului cauzeiinirucats ar li demorstra!alteriolitatea
solutionarea
efectelorDispoziJiei155293n1.08.2011
fata de momentll comunicnriiefectiveal
(31.01.2012).
De asemenea
lanu.ireaaspectului
comunicirii
aceeeia,reclamantului
I d fi demoDstrat
iDcalcarea
dreptului
cntreFcLanrant
a dispo?ilieiI 55293,4I.08.201
de cnhe emitentulIPJ lfov, care l-a obslructio t
la aparareal reclamartuLui,
disciplinara
consialtpe.eclanantin altareaconlinutLui dispozilieide sanclionare
princjpiuluipot vit caruiaactleadninistralive
individualeproduc
calsi incalcarea
destinatd.
efectedela conunicarecetesubiectulpasiv
reclananntluicu
Pe de o parte,judec6torulfonduluia retinutca suslinerea
pern! primaoan de cllre IPJ
p vire 1adatade 31.01.2012,
la qre i s-acomunicat
nu poate fi primjta int cat
Iuov, o copic a disloziliei 155293/11.08.2011,
lmpolrivaDisloziliei155293/11.08.201]
redananrular fi fofrllat contestatie
(ataqata
anexa3) pronuntala
in
NicAieriiD sentintacivilant. 4202107.12.2011
contencios
ce s-a aflatpe rolul TribunalL'ltli
Bucuresti-Sectia
dosarul59971/3/201:l
ca reclamartului
i s ar fi coDunicutla un noment
administrativ/,
nu sementioneaza
nr.155293/201
t.
dat,dispoziliaadm;nistrativa
In consecjlfa,sj cauzace s-a aflal pe rolul TribulaluluiBucuetti sub r.
sa i se fi cotuunicatdispoztiaiPJ
s-ajudecatlara ca reclamartului
59971/3/2011
privinddestituirea
sadin politie,aspectcereprezhfi.de altfel,
llfov nr. 155293/2011
unuldintremotivelenunreroase
le.tru carereclanantula si atacatcu rccurssentirta
de cdtre Tribunalul
in dosar5997U3/2011
.;!;la .4202107
.12.201tpronuntata
Bucllre$i.
al TribunalulniIlfo!.
Suplinennr,arataca nicj macatb dos^tll 31719312011
parataIPJ Ilfov nu a sustinutvreodata,in apararea
sa, ca i s ar fi comunical
sanciionarc disciplina,a
d L p o /t i a a d m . n i r r a r i v a d e
In nod consecveDt
paralaIPJ Ilfov a sustinutdoartaptulca i
nr.155293/i1.03.2011.
'\nasura'
sar fi comunical reclaMntului, pin adresa 15529,1/11.08.2011,
hata si nu dispozi\i
a 155293
disciprinam
111.08.2011.
Asa cun reiesedin incheiereadh AL02.2A12.reclanaltlhi i s a refuzat
a pi c a ' e xL e g r ): ) 4 0 0 r " " o n e r ' o " r ' u i J o r r r - r m r ' . a i u l F , o
reclamantului
i sa refuzatsi atlicareaprevedelor coduluj
din sellinta 9212012,
eraindreptatit
ir bazart.l(2) din CodulMuncii.
Muncii.lacarcrcclamantul
fondnluia p.linsca ON(AI400/2004ar indepliniconditiile
Desi.judecetorul
si lrcvizjbilitale"ale hui act normativ,la datade 01.02.2011,
de "accesibilirate
judecitorulfondlhl nu cxno$eanici dacaexntaOMAI400/2004si nu cunogtea
Dici
conti.utulaccstlipretimactnonnativ.

d-i

25

h acesrsensarataca pin incheierea


de Sedinla
din 01.02.2012_
la pagina,
rnstantaa pus rn vedereparareisadepuneta dosarOMAI 400/2004,
m coDd ijle i
ca'e probaexistenteisi conlinntnlriuDeinonneiuidice de nivelul unui ordin d
minis|u Du sepoatefaceprin inscrisci doarh con.liliilean.n din Leqea24120
c o r o b o n rceu o r ' ' \ i a r . 2 l d i nL e g e lr 0 2 t o o o( r e p .n : 0 0 q r .
Fatade celede mai sus,solicitdadmitera
recuBuluirectamanrului
asacun
tbsl fomular, casarea
sentirreinr. 92 din 15 Febnarie2012si reiudecared
cauzeiD

ln dteplinvocaprevederile
304pct 4-9 Codprocedum
Cjvjlasi art.l04 irdic
1 Cod Procedura
Civila.
ln teneiul art.1(2)CodulMulcii si art.270 CodulMuncii,reclamantut
es
scuiitde taxade timbrusi tinbrujudjcia..
La 17.05.2012,
intimatll p6rerhspectoratutde potitie at Judtului IIbv I
depus intampinare impotriva rcursutui pronoyat de recuretrtut-reclam
impotriya incheieriidin datade 01,02.2012,
soticiland.spingerea
recursutui.
Cu privire la referireainstanteide fond in senrinta
la Dfeveder
DronuntatA
H . ( r . n r . 5 02 0 0 i o e n r a r p r o o a r cR
a " g L . a m e - r upt Lr i i r n ; t r " . e d , ; e . . n i \ . t L
Guvernului,pentruelaborurca,
avizarea
si prezentaea
proictelor
de acrenomariv
spreadoptare
publicatiin M.Of,!..243l17.03.2006,
duDniturareain visoarea OMA
n r . 1 0 u1 0 0 4 .a d ] | a d - 1 5 . 1 2 . 2 0 0f f4i L, i c ; a c e ( r a a o r o a dHr L , 0 r : . , 2 0 0 t o
. a r e s d a p r o b aRt e g l l i m e n l r l p r a j . dp ' o c e d l r i tper n r u - , u p r . . r p a
p r o i c t e t o ;r
actenormatiyespreadoptare
cuvemuiui,iar jnstanta
a aretatcn ,i nouareglemenr
nenljneaceea$iexcepjie
dela pntlicare.
R e f e n r o r a " \ i d e n . " o f i c L l a . r l e g J l a l | eR
r o m S n i ej i u . i d e ( o n r t I
'
r
I e g i d d r i \i a r e d e r e r i t a p r l ,c ;
c e e a, e p \ e - e d c r e t en o mJ r i . e e m r . eJ u p
2 2 . a ee r b r i e l o 8 o
i - - i r u t e . r n ed o a r ; \ r d e n taac r e . oDr J b t , ( d e
in \4uniru
".ed..:
O f i . : a li l R o n " n r e)ri d : !
0 0 0 4n u D o r r rt l l u r a i n a c e d
"cesn
r ) o r nO \ 4 { n r . 4 0 2
e ' d e n r e- ; a c e , rI u c r un r r r e o u r pn r e ? - e r ri n J e r c uct d . e e qc e 1 _ . e p . b t . L di ,
\ 4 o n r r o a l O l r , , ln r e \ L . d ,a l ac u n . o n . i d e do e h r u l .
ft prlvire la sustinerile
reaurentului-reclrmant
relerjroare
ta termenulin car
dispoziliileemisei$i producsannu efcteie
a I'nvederar
insianleide fondunnntoarc
a \ p \ r e c d c a uf o . ' d v u r er r v e d c rlcar o u l i o n a r ecad u r e. - . r r e t :
La data de 11.08.2011
pol4istuluiis-a conunjcat,cu adresanr.15529
iitocmitd confonnmodehluidir anexanr.2 a OMAI nr_,100/2004
Drivnrdresnnu
d . . i u l n " ' a p e r . o n a l u l[u4i A . L . t a p r u.t; a r o q . a n c L r1o, r a " c p . , n . r . " d r e . ; d
care a lnat cuno9tmtd
semand !e ex. origjial, iar la darade 16.08.2011
acestaa
contestatdispoziiiade sancfronare
a refului Lp.J. fov la lDsDectoratul
ceneral at
D o l i t i e R o r ; r e I n r o c d - dm o r i \ e d "
n e t e g d i r a rae c e - . e r j r i , j r d e . ai r v e .
contestal'e
respinsd
pdn DeciziaMotivaraa Inslectorutuj
cereratat pottiei Roman
nr.4268din dara de 02.09.2011,
acr carc i a fost conunicatjin confo.mitarccu
cu prev.art.64alin.2di! O.M.A.t. nr.400/200
frevederileart.66alin.4,coroborate
privindresimuidisciplinar
al perso.atului
M.A_L
Ulle.ior Ia d.1ta
de05.09.201l,
a tostemisaDlsloziiiaa tefuluiinspectomlu
rr.627 p n careau ircetatraporturite
de sericiu a1ereclamanrului
c! M.A.LLP.J

'l

t6
Ilfov. dispoziliea cirej copiea refiizatsi olrimeascd,co.fom p.ocesului-vcdal
din
d a t ad c 1 2 . 1 0 . 2 0 1 1 .
Singuradispoziliecarca produsefecteconcrete
trivind .aporturilcde serviciu
a
cea
cu
n..627l05.09.2011
ale reclamantuhLifosl
intrucatlena la emjterea
acesLoia
politist,
reclamantul
a avutcalitatea
de
desfatu$Ddu
in cadrulP.P.Nuci
fi activitatea
fari a fi prival de dci unul di! dreptxrilecare i se cuveneau,
rcspectaodu-se
preanmtiade nevinovejiepand la solutionarea
contestatii
adresatdinspedorului
seneralal Polilei RomaDe.
Precizeaznfaptul cn Lesea nr.360/2002p.ivind Statutulpoliiistului,cu
modificAle ti completarile
llteriode faceahimitere.pdnAta datade 01 01.2012.la
Legeanr. 188/1999lrivind Statntultunclionaruluipublic ai alte acrenormative
aplicabileacestuia,
in situatiain careuneledomeiiitrueranreelenentare
in lege,dar
niciodatnnu a ficut trimiterela CodulMxncii aia cxn sr$linerecueDtulreclana.t,
publicicu statutspecial.
acstactnonnativnfiindaplicabilfunclionarilor
FaF de cele de mai sus soliciti respingerea
ca neintemeiat
a rec!6uluj
fornulat de recurertulreclamant
Dilcd Emil-Florinimpotriva sentinteicivile
pronlntatnde TriblnalulIlfov ii sAmenlinelicalegainsi temetuic,
nr.92l15.02.2012
soluliapronuntata
deinstanladefond.
P | b e : o r c b -c u I n " c n ' u n
R e .u r e n r u e . a n d, r r e c , e r ' u l e c L - a 1 rD I N C AE l t ' l l LF L O R I \ d r i a : . a (
exceptiade nelegalitatea Ol'.1-Altr.400/2004in rapori de dispozitiilLgii tr.
2412000
ii Codulmuncij.
Prin incheiererd tdintn din data de 18.05.2012
Cuneaa dislusin baza
judecariicauzeipandh sohtiona.ea
suspendarea
disp.aa.4din Legeanr.554/2004
exceptiei de nelegalirate$i inaintareadosarului la registratua pe.tru repartizarea
cauzeila un conplerde tond pentrusoluliona.ea
exceptieide nelesaliiate
a OMAI
tu.400t2004.
Intimalul palet Ministerul Administraliei 9i lnternelor a lomular
DlncEEniil'Fiorinimpotrivaincheieiii
inlenpinare1a.ecursul
recuntului-reclamant
pronunlat
prorunlarede c6tre
la datade 01.02.2012
ii a sendnteicivileDr.9212012
T.ibunalulIlfov, solicidld reslingerca
recuNuluifomulat 9i meqirereaincleierca
de tedinti Sisentinlaatacate
cafiind temeinice
!;legale.
Instanlade lond in mod corecta admisexceptialipsei calitdliiprocesuale
pasivea MinisteruluiAdminislratiei
de
tl lrtemelor,avandin vederecI prin cererea
chemarei! judecatA.recxrentul reclamanta solhitat instanlei,sd dispui
suspenddaexecutAriiDispoziliinr. 155293/2011
emisnde citre IPJ Dfov,
executdrii
Dispozitiei6271201
sNpendarea
I emjsndecttreIPJllfov. anrlareaacesior
acteadnntisnative,
in tunctiapublicdde agentprinc'palde
lrecum ri reincadrarea
po.rre
Tribunalulllfov a adnis in mod corectexceplialipsei calitatiiprocesuale
pasive,motivatde fapluld in cadrulunuililigiu avardcaobjeclo acliunefomulatn
ir temciul Legii @trtenciosului
adniristrativ tu. 554/2(X)4,cu nodificarile ri
publicdpoateaveacalitatea
compleldrilelllerioare,o autoritate
de paralDnmaiin
mAsuraiI careare caLitata
de cmitental actuluiadminktratiacontestat
saunu a

21

l
.P

solujronatin te.menul legal ori a retuzat nejlsiifical sn rezotvo cerere


reclamanrului
referitoare
]a un dreptsaula un intereslegitin_
lnstanlade fond s a pronunlatin nod corectprin admiterea
exceplieilils
calitntii lrocesualepasive a insrirulieilvl{t, irhucat in sarcinaordonatorj
!.i.cipali de crediteexisti o obligatietegalnde a asigurair bugeteteinstitujiit
pennacareexercitiacestalribnisumeledispusede cArejnsrituliadejLdecatApri
titlu.i executorila fi pldtjtere4ilo.,ceeaceiNe nu echivateazd
cu obtjgatiaacesro
de a stain jndecatdin roatelitigiileh caresunrimplicalesiructxrite
cu careseafli ir
ralorturi de subordona.e
de mrurn fiDanc;aripenlru simptutmotjv ci, faF d
acestea.
tijexercid atribuliileaferente
princlpatdecredire.
caltatiideordonaror
( o n c l , r / , o nd: i. M . A . l .n u a ' e . e s i n d r ep o . e s a
L t ai n r o p o r r u t j u r . dJ.e. . L
judecdlii.neavaldniciunfel de obusaliidirectefati derecurentuljeclamanr.
cj dor
obligajialegalade a da curscererjlorinstitutjitorsnbordonate,
respectjv
de a asjau
: o c a r e ab n d i r ; l o ro e l a b u e e r uo es r 1 d \ | e l c u md c e { e ai r o , i o t r .r u r ed e; l
ordonatorji
te4iaridecredite.
Catp.ive$echemarea
in judecataa StatuluiRomanprin M.A.L p.cizazn
ci
pohvit art.223alin.(1) CodCivit,,innpo!turilecivilein ca.eselrezinrnnenrijLo
in numeprolriu, ca ritularde dreptwi9i obligaiii,sratulpanicipaprin Minister
Finan{elor
Publice.afaradecazuliDcarelegeastabitegrelrn
attorganin acestsenJ,.
Tr'bmalul llfov relinein mod corect,faptulcAprezentacauzAare ca obiec
conflictll de drept!.i gcnerarde ircetarearapornrdlor
de sNiciuale rectafta.tut
cu LP.l. Ilfov, motiv perku careconstate
cd nu exisrdnn raporrjuddic de servic
directr'nhercclanant9i StarulRomAnca subiectdedrpttubl;c.Falnde ioateaces
aspecte,
Tribunalulllfov conchzjoreaza
cn Shrul Romannu arecaiirareprocesua
parvd in prezeniacanzn.
Pentu cele expuse,Tribunalul Iltbv a reslins iD mod corect acfiuD
recurentuhi-reclananr
faF de M.A.L Si fatd de SratutRomanprjn M.A.L ca fiind
tndreptate
impotrivaunorpenoanelipsilede calirare
procesuah
pasivaintrucAt.fati
de solujia pronulata de adnitery a exceplieilipsei califitii procesuale
lasjve a
M.A.L, nu s a nai inpns cerceda ceio.tatie
aslecteexpusede instituliaMAr, chia
Tribunalul Ilfov consemandci fati de soluiiapronunjahin conhdictoriu cu
tnstrtutra
noastrdnu se mai inpun lunereain discutje9i a cetorlalre
douaexcepl
rnvocatede aceastd
j^nrampjnare,
M.A.L reitereaza
apdrnrite
formulatepe
larardprin

Referitorla solicitarea
dea suspend.l
Dispoziljilet.pj. rllov nr 155293/20nri
tt.62'7/2AIl pt.cjzeazA
caLnr ceeace privetreexistenFcuului biDejusrificatarnt
ct recurentul-reclanant
nu a licut dovada$i ci nu poarefacedovadaunu;astfelde
caz 9i nu a precizatcareestepericolnlimjnentca.enLrloate fi inliturar dcatprin
s!spendarea
actuluiatacat.
Cu privire 1a existentaunei lagube amte cn, faF de notivelc jnvocatein
susl'nerea
cererii,niciuul dinire acesrea
nu estede naturi a denionsrra
caracter
rftinental aSa-zisci
pagube.
ID corctuzie.cele doun condilii enuntarenaj sus,prnr ronui ior resbictiv
inperativ, denotacaractenlde exceptieat mdsuij suspendiriicxecutariiactutu
administrativ,p.eslpuDandj
a9ada..dovediieaefecrivda mor imprejuiri conex

28
indetli ite
aplicabilactuLui
atacat,firn a pnteafi considerate
regimuluiadmjnishativ
a
ce tind sa demonsneze
aparenlade nelegalitate
Fn invocareaunor argumente
sesolicitaafi suspendata.
actuluiadminist.ativ
a cAfli executare
a
cd in caal de fald cerereade snspendare
Pentruceleprezentate
apreciazn
executeriiacteloradmilistrativeatacatea fosi respjnsnin mod corectde catre
Tribunatulllibv.
contestate,
relterim.
de anularea acteloradmitistrative
Catprivettesolicita.ea
in paneapt.erile fomulate in lata insianteide fond.
prin care
folosiii de recurentul'reclamant
in ceeace privesteargumertatia
in modconct de c6tre
a fostrespinsn
atacdO.m.a.i.mai susindicat,arAtici aceasta
instanla
de fond,motivaldefapd cA,pedeotate.!e rolulCu4iideApel Bxcue$],
O.ln.a.i.
ceaveacaobiecto acliue privindanularea
s-aaflardosarultr. 8484/2/201I
ca.e
a
lbsi
respjnsa
ca
nr. 400/2004,formulainde cihe Dinca Emil-Florin,
iar pe de altdpadein cauze,Tribualul Ilfov constat,cain cauzi sunt
ner'ntemeiati,
qi prevjzibililate
aleO.m.a.i.400/2004.
irdepliniteconditiiledeaccesibilitate
AF cum r'n mod corectrtine$l instanlade fond. prin DispoziliaSefului
!u s-adispus
InspectoratuLui
de Polife al JudetxluiDlov Dr. 155293din 11.08.2011
din poliliea donnuluiagenttefde polilieDincaEmil-Florin,ci aplicarea
destirdirea
prevazuta
din poli(ie"din Legeanrdea . 58 lit. d ,destjtuirea
sanctiunii
disciplinare
160/2002privind StatuluipoliJistului,respectivart. 17 lit. e dir Ordnrulm.a.i.
privindregimutdisciplinr al peGo.aluluidin MinisterllAdninislratei
nr.,100/2004
aplicariiacesteisanc hi disciplirde $a f;cut cdlre domnul
Comunicarea
acesta
scmnand
DincdEmil Flodnp.in adresanr. 155294din 11.08.2011,
Prsonal
reclaDml comitcrca
in drept s a relinut $l probat in sarcinarecureniulni
previate d art. 57 llt.a qi lit. b din Legeanr. 360/2002
abaterilordisciplinare
pivind Statutulpoltistului$i an. t2 alin.llit. a qi lit. b din O.M.A.Lnr.400/2004
pdvind regjmul disciplinar al peNonahlui M.A.l. respectiv ,,conPo.tarc
a
necorespunznbare
in sericiu, careaduceati!8ereonoarej,Probilaiiprofesionale
jnslituliei" $i ,,neglijelti nanifestatain iDdeplinirea
polllistului san prestigiuLui
indatorjdlorde serviciusau a dispoztiilorprimite de 1a tefii ierarhicisau de l.
autoritaileanumeabilitatedelege".
prealabilnnr. 142160din
Este de menlionatcd lrin nportul de cercetare
Consiliuluide disciplinidin 09 08 2011, consliluitla
11 Si prin incheierea
26.07.20
comjteriiabaterilor
nivclulLP.J.Ilfov s-asrabilitvnlovEliapolilistxluisubaspectul
antetio.aratate.
disciplinare
a fost emis de pe6oala comletenti s!
Actul adminisnat de sanctionarc
disciplinari,confomart.62alin.I din OrdinulM A.l nr.400/2004,
aplicesancJiunea
respectivde inslectoru1ief al LP.J. llfov. domnul conjsar qef de poliJieNica
ErnanElMarin.
Mai mult decatatat, ata cum re(ine 9i Tribulalul ]lfov, cele doxa acte
pri! aclelenorftativecare
contcstaleax fosl emiseconforD ploceduriiinstilLrite
cercetdrii
disciplindea funcliona.ilo.
cuprindreglenentirireferitoarela procedura

29-

publicicu statutspecial,respectiv
Legeanr. 360/2002.
Legeanr. I 88/I 999ti O.m.a
nt.400/24u.
Avand in vederecele prezenrale,
solicitarespingerea
recursulujdeclarald
redrentll - reclamantti mentinerea
ca fiind Iegaie9i tmeinicecetehotrrated

RecurentulreclamantDirca Emil Florin a ridicdrti exceptiadenclegalir


a DecizieiICPRtr.4266/2.09.201
I lrivind contestalia
asenrulriwfde poltie Dnrc
Emil Florin.
ln $edinfr publici din data de 9.05.2014recurenrulreclamanra solicit
disjunsereadosarului9i solulionsrea
in regim de ursentna recumtrluiinhodu
impokiva ilcbeierii prin care s-a reslins @rerea de srspendarea nctel
adminjstmtivede destituiredin funclie,cererece a fost reslinsnprin incheier
pronnrlatdIa aceadati.
L J , ' r m e n r ld I 2 0 . 0 D . ' 0 1,.er . t _ e . r - l - , , c l a m aDnTr N C Af M l L l L O R | f
depunela dosarcererede recuzare
a tuturormembrilorcompletuiui
dejrdecatAde I
solulionarea
prezenrei
cauze,iar prin incheierea
pronlnfardla aceeatidari Cx.leai
co.sorat ivit incidentulprocedualprevazutde art. 98 alin. 2 din Regulamentul
d
ordine interioarnal instanlelorjudecaroreSti,
aprobarprin HCSM r. 387/200
modificatat a inaintatcauzacftrecomlltulcununirul inedlatnmaior carejude
in aceeaEi
nalerie,respectiv,
Compltul8 Recus,in vedereasotltioDiriice.eriid(
recuzare
a tnturormembrilorconpteruluidejudecadc 7 Recurs.
La datade3.10.2014
recurcntllrcclananta depusia dosarcererc
de disjunge
judec&
separata
a recursuiuiformulatimpotrivainchejeriidatdde T.ibunah
ti de
Ilfov la datade 1.02.2012
prin carca fostrespinsd
cerer$ de suspendare
a execurn
actelordjsciplinare
atacate
pe.tru anulare,DispozifiaIPJ llfov nr. 6275.09.2011
s
DispoziliaIPJIifov nr-155293/11.08.2011.
Prininchieread rdinfndin data de 3.10.201:l
Clnea a respnrs
cerererdi
disjnngerecerereade disjunserecaneintene;ari.
Prin incheiereade gedinJnditr data de 17.10.2014Crtea a dispu
respinsereacererii de recu6 imlot.ira incheieriidin t.02.2012pronunlati d
Trjblnalul llfov SecJia
Civilnfonnuhtaderecurentut
reclamant
DincnLmit Florin
S-a displs suspndarea
reculsuluideclamrimporrivasentinteicivite nr. 921201
pronunJata
de TribunalulIlfov in dosarulnr. 34'l/9312011
ptn!. la solulionar
detiniti!59i ievocabilna exceplieideniegalitaie.
La datadc 9-03.2015recurentulreclamantDinci Emil Ftorin a fonnuta
cerrede redeschidere
a judcaii, aco.dnldu-serermende judecaE la data de
3.04.20\5.
La temerul de judeca6 din dara de 3.04.2015ch.man Arnin Marian a
fomulat cererede jilteryenliein jnteresulreiurenruluireclamant,jnvocind 9
excepliade neconstitutionalitate
a art.59alin.1,aliL3, alilr.8.a1ir.9,arr.60aliD.2
coroborat
cu art.15alin.11it.c,
ar.61alin.l, arr.69alin.1din Legeanr.360/2002.
La lemenul dejudecatddin datade 3.04.2015recurenttrlreclanant Dinci
Enil Florin excepliade neconstitutionaliiare
a ar1.59aliD.], alir.l. alitrs, alin.9
art.60alin.2,coroboratcu art. 15 aiin-l ljr.c, a .61 ati..l, arr.69alin.1djn Lege
n , 1 6 0- 0 0 2 .

l0

Releritar Ia ceretea de sesizale a Curlii Canstihrlionalecu .rceplid de


a Fevederilorat. 59 alih.1, alin.3,dlin.I, alih.9, atr 6AalnL
necansttalianalitatu
2, coroborat cu aft. 15 dlin-l liL c, art. 6l alia. 1, at. 69 alih. I .Iik Leqea
n.360/2002, it /dponde candiliile de drlnisibilitak prevn4te de aft.4 din Legeanr
55412AU.Ctrtea retitu utndtoarele:
recurenhLl,
autorul
in sxginefeace.eriide sesi,area Cu4ii Constitutionaie
exceptiejanta ca art. 59 alh I din actnlnorotiv menlionatapareca o nomd neclarn
ce nu contine sufi.iente stltrdarde care sA ofere o mlnimt garanlle intruciit nu
Drecizeui cafe este subiectulde drept cde are dreptLrlde a stabili sancliunea
careallici sancliunea
djsciplinad,textulreferindudisciplinarn
!i cineestesubiectul
prealabild
care.u estedefinitdin texl 9i la coNultarea
se in nod vag ]a cercetarea
consiliilorde disciplindin coldiiiilein carein Leseanr. 360/2002nu semenloneazi
modnl de org.nizareti de finctionare.a acestorconsilji.Aceleaticonsiderenlele
slsdne recnrentulqi in ceeace prive$edispozi{iileart. 59 din l-ege reieritork
prealabiln
ci celedoDi aliniale
cefceiarea
ti la alt. 59 alin 8 ti 9 din lge,suslinand
subiectul
destitataral normci,
deoaiece
nu seprecjzeazi
suntneclareii imp.evizibile
celobligatsaluna dispozilialegaEin aplicarc.
dispoziliile60 alin 2 coroborar
suslinesasuntneconstitutionale
De asemenea,
recuentuluinu au
cu art- 15 aLin.l lit. c, art. 6l alin. I care r'n accepliunea
din
i! ceeaceprivegereglementarea
aplicabilitate
lersoaneicaredispunedestlntira
poiilie,
tiind incalcate
poliliei ii nrceta.a
rapo.tuluide sewiciua unuj agentde
j
potivil
prin
lege
organlcdse
c6.uja
dispoziliilean- 73 alin 3 llt. din Co$titulie
art. 61 alin I din acelaqi
statutulfunctiondilorpublici.De asemenea
reglemenleazd
act normalivestecolsideratca o .orni .eclardti careincalcildnciliul securitnlii
drptulla libera
.aportuilor juddice prevdat de art. 31 alin 2 din ConstituJie
exprimare
il dJeptulla accsin lajlstilie, lreviate dead.30$j 2l dln Constitulie.
s-a lronuniar prin Decizia nr.
i. opnia instanjelCurteaConstituJionald
invocatd
dercurennrcclamanlin
deneconstittrlionalitate
asupraexceptiej
392/2014
prczenlacauznreferitorla dispoziliileart.59 alin 2, an. 6 alin I 9i art. 62 alin 3 din
k-gea nr. 360/2002privind statutulpolilistuluiiar pe de altdparletexlelecrilicate
penhxneconstjtulionaliiat
cu solutionarca
calzeiirtlucatpdvcscaspcclc
aulegdture
slabiliraii
consiliilorde discipliDS,
rcferitoarela cercetarea
lrealabilncorsultarea
aplicarcasancliuniidisciplinare
9i ircelareanlortulli de serlicitrpenl agentulde
se va adnite
polili 9i, in consecinF,in leneiul a . 29 alin 4 di! Legea49712002
cu privire 1a exceplia de
cererea de sesizarea Cu4ii constitulionalitate
a prevederilor
art.59 alin. I, alil 3, alin 8, alin.9, art 60 alin
neconslitulionaljtate
2, coroboratcu art. 15 alin.l lit. c, a!t.61 alin. 1. afi.69 alin. l din LSer
nr-360/2002.
recllmanlimpotrjvase inJei
tDceeaceprivettcriticilei.vocatederecurentui
pronuntatade TribnnaLxlIlfov, Cudea alrecia?i ca
civile nr. 92l15.02.2012,
la admitera
erolatade cdtreinstaqna excepliejlipsei
ditica referitoare
neintemeiati
pasiveaStatuluiRomanprinMAI avandj'! vedercd!!n ce.e.ea
calitnliiprocesuale
executa.iiDispo,iliei nr' 155293/2011
intiah s-a solicitattustanleisuspendarea
emlsade IPJ
executsriiDispozitieir. 62712011
emjsnde lPJ llfov. sNpenda.ea

ll

t\\

acestoracteadminisiraLive
lllov, anularea
ti rei.cadrdeain tunc(iapublici de agen

Se.e(ineaslfelcain modcorcctpima instanlia adnisexceplialipseicalitilii


publici poateaveaca|tale
prccesuale
pasivea MAI in condiliileinc areo autodlate
de paratnunai in ma$m in careare calitateade emitental actuluiadmjnjsrra
s, rczolveo
coDtestat
sau!u a solullonatin termenlegalori a reftzatnejustificat
cererea rcclamartulujre{citoalcla nn diept sauun intereslegitiu. Prin umare,ii
modcorectirstanlade fonda relinutcA!u exisli raportjuridjcdedrcptadmjnistrat
tut|ereclamant
$i MAL
Referitorla fonduLccreriide recurs,Curtearelineci prin DislozjliaIPJ l11o
rr. 627105.09.2011
in confornitatecu prelezutart.7, an 69alin I lit g 9i an 73 .lin
Dispozili
2 din Lcgeaff. 360/200252 aiin I Iit. i din Anexa]a OMAI nr. 600/2005
2009,cu
SetuluiiPJ llfov nr. 155293/L
1.08.201I!i DisporiliaIGPRnr. 426E/02.09
datade 05.09.2011
dgenluluitefde polilieDincdEmil Florini au incetatnporturjle
din polilie"
de serviciuca umare. sanclionarii
disciplinare
cu,desrituirca
a OMAI nr.
lD recuB recurentul
reclamanta invocatexcepliade nelegalitate
p.onuniata
de Cunade Alel
400/2004iar ]rrln sentinJa
civih nr. 7230/20.12.2012
Bucurettiafostrespinsd
excepjiadelelegalitat
caner'nlemeiaid.
Prnr DeciziaciviLAff. 568rt2.12.2013a Curjii de Apel Bncure$'a lost
iespins rec!ftul tormulal de recurenhrlreclamanlinpot va senlinlei c'vile
cu
a Curlii Constitrlionale
menlionate,
ca nefondat.S a admiscerreade sesizare
privire1aexceplrade reconstjtuljonaljtate
a dispoziliilea.t. 59 alin 2 art.60 alin I il
pronunia
art. 61 alii 3 din Legeanr. 360/2002iar ldn Deciziani. 392/02.07.2014
invoa'ta .le
de Cufte! Constitulioralds'a admis excepliade neconslltulionalitate
reculentulieclanantir dosatll it. 131ll2l20|2r al Cu4ii de Apel Bucurciiiti s a
conslrtrr cA prevederiLe
legalementionatenai sus din Slatutulpolilistrlui sun

a rejintrt,tu esenl6,
c6.islundereadisciphlarnconfom
Culea Corutitr4ionald
a raponurilo
at1.4 alin 2 9i CapitoluLui
lV din leSesereferdla modulde execular
de seniciu 9i in condltiileangdjirii acesteidspunderieste alectafi xecurar
acenlia.De aceea,Cuna
raportuhjde serviciuptrrandtr
seajuneecliid la incerarea
ConstilutionaLa
l} relinut cA dspundereadisciplinarddin Legea prjvjnd sltrtutu
prin lege
polilistuluitrebuierglementati
potrivit art. 73 alin 3 lit. j din Constituiie
o.ganicn,respectivLegeaprivindStatuh polilistului.Or dispoztijlelegaleciiticat
procedur.discipllnara
prealabili,aplicarea
sa.c(i!'nilordisciplina
nu regleDrenLeazn
aceslonminjstrulu
sauactivitatea
consiliuluide disciplindci delegi redenentared
a consla
dc resortcareestevizat si adopleordine.Astfel,CuneaConstitutionalt
inciicareaart.,1aliD4 dtu Consliluliereferitoila.plincipiulscparalieiti echilibrulu
puterilorir stat lrectrm ti incilcrea a . 1 alin. 5 din Constituliercferilor la
previzibilitatca
legii.
Astfel, avanduie in vede.e ci incetarearaporturilorde serviciLra fos
reglemeltatdlrintr nn acl admilisLratjvca.e no a fost publicatin M.Of. estede
de a sc apdrain mod
naluri sd conf-ere
un caracteriluzoriudfeptuluirecurentului

32

exDuse.
Curtearetineca recur$rlfomulal de reclananteste
Penhuconsiderentele
se va
seva admileacliuneaastfelcuma fost formulatS,
intemeiar
si. in conseciDld,
aueust2011 ti dispozilia
discipliiad nr.155293/11
anuladispozltiade sanctionare
reclamlntrluiin
ni.627din 5.09.2011
emisede parata9i seva dispunercintegrarea
functia detinutnanterior.TotodatAva fi obllgat peretnlIPJ Illbv la plata utrei
actuaLizate
aferette frrnciiei incepandcu data
despagubiriegalecu drepturilesalariaLe
efective.
de05.09.2011
!i panaladatarejntegri.ii
Ca pirne Ia cerercd de ibtenenlie accesoriefoffil^ti de Gheman Amin
canefondatS,
acesta
Ma anir intercsulrecurentnhireclamart,Cu eao va respinge
neiustificandun interesi! ceea ce lrivege spela de fald, asliel cum prevdd
civiln.
dispozitiile
art.19Codprocedu.a

PENTRUACESTE MOTIVE
iN N'UMELELEGII
DECIDE:
cn privirela exce!1ia
de
Adnite cerelea
de sesizare
a Cu4iiConstjtutionale
ctr
neconstitutionalitate
a art.59alln.1,alin.3,alin.8,alin.g,ad.60alin.2,coroborat
alin.1,art.69alin.1dinLegea.r.360/2002.
a . 15alin.1lit.c,art-61
Respingece.ereade inteflen{ie formulatdde Gheman Amin Marian in
interesuirecuentuluicanelbndata.
Admireftcr.ul ,p.urerrd-ecldanl Dl\CA EMIL FIORIVn|o ri\.
pionuntatn
de Tribunahlllfov - SectiaCivih in
civilenr. 92115.02.2012,
sentintei
cu intimatiiperai INSPECTORATUL
dosatrlDr.347193/2011.
in contradictoriu
DE POLITII AL JUDETULUI ILFOV. STATUL ROMAII PRIN
MINISTERUL ADMINISTRATIEI $I INTERNf,LOR $i MINISTERUL
ADMINISTRATIEISI INTXRNELOR.
acliuneain
parte
in se$ulcEadmite
Modiliciin partesentinla
civih recurati
ausust20Il ti
de sanclionare
discilliDar;nr.155293/11
A.uleazddjspozilia
nr.627din5.09.2011
emise
depaiatn.
dispozitia
Dispue rintegrarea
reclanantuluii! firncJiadtinutaanterior.
egalecu dieptudle
salariale
ObligapeparalIPJIlfov la platamei despaeubiri
aferenienrnctieiincepandcu data de 05.09.2011
actualizate
ti pannla data
reintegra.ii
efctive.
Mentine
restuldispozitiilor
sentinlei
civjle
, 11-042015.
P r o n u n l ai E
n r e d i n tpi u b l j c axzr

PRE$EDINTE,

UNGUREAN

JUDEqATOR,
BI
VASILE

pRoc 6REF
fnh. nrdr s.civ. M.c Alm.

JUDECATOR,

vrsAND9lxA

.<a,b_

S-ar putea să vă placă și