Sunteți pe pagina 1din 22

CUPRINS

Institutia extradarii............................................................................................pag.2 Scurt istoric.......................................................................................................pag.2 Definitie............................................................................................................pag.3 Reglementare ...................................................................................................pag.3 Procedura de executare ....................................................................................pag.16 Extradarea activa..............................................................................................pag.16 Extradarea pasiva..............................................................................................pag.19 Soicitarea si acordarea extradarii......................................................................pag.19 onventii multilaterale.....................................................................................pag.19 !ratate "ilaterale...............................................................................................pag.2# $i"liografie .....................................................................................................pag.22

INSTITUIA EXTRDRII
%n Rom&nia' extr(darea este reglementat( )n onstitu*ie + art. 19' odul penal + art. 9 ,i !itlul II + -Extr(darea. din /egea nr. 3#202##1 privind cooperarea 2udiciar( interna*ional(' astfel cum a fost modificat ,i completat prin /egea nr. 22102##6.

Scurt istoric
Extrdarea este una din cele mai vechi forme de cooperare internaional." Extr(darea a fost' la )nceputuri' mai mult un gest de curtoa3ie pe care un suveran )l f(cea fa*( de alt Suveran' care permitea monar4ilor s(5,i pedepseasc( inamicii personali refugia*i pe teritoriul altui stat. Pu*inele conven*ii care reglementau extr(darea erau negociate ,i )nc4eiate aproape exclusiv )n interesul suveranilor. 6onar4ul statului solicitat 4ot(ra )n mod discre*ionar dac( acord( sau nu extr(darea. Deci3ia depindea )n mare m(sur( de natura rela*iilor cu statul solicitant' de dorin*a suveranului de a determina o eventual( deci3ie po3itiv( asupra unei cereri de extr(dare formulate de acesta' persoana extr(da"il( nefiind luat( )n calcul dec&t )ntr5o mic( m(sur(. 4iar ,i )n aceste condi*ii' extr(darea era folosit( foarte rar )n Evul 6ediu' av&nd )n vedere i3olarea pregnant( a statelor ,i tradi*ia existent( )n leg(tur( cu dreptul de a3il. 7i )n perioada urm(toare' extr(darea a r(mas la discre*ia Suveranului' c(ruia fiecare individ )i era supus. Dup( c(derea dinastiei Stuart )n 8nglia ,i instaurarea monar4iei constitu*ionale ,i parlamentare' au )nceput s( apar( conceptele de .Stat. ,i de .individ.. Statul )ncepe s( se deta,e3e de Suveran' iar individul devine su"iect al Statului' iar nu o"iect. Declara*ia de la P4iladelp4ia din 1996' precum ,i Declara*ia Drepturilor :mului ,i et(*eanului de la 26 august 19;9' adoptat( )n <ran*a' au consacrat noi principii' pornind de la acela c( oamenii se nasc li"eri ,i egali' p&n( la principiul potrivit c(ruia nimeni nu poate fi acu3at' arestat sau de*inut' )n afara ca3urilor determinate prin lege ,i dup( formele prescrise de aceasta. /a sf&r,itul Secolului /uminilor' s5a extins din ce )n ce mai mult practica )nc4eierii unor conven*ii de extr(dare "a3ate pe anumite principii cadru. %n secolul al =I=5lea' s5au )nc4eiat din ce )n ce mai multe asemenea acorduri. >nul dintre acestea este ,i onven*ia de extr(dare dintre Rom&nia ,i 6area $ritanie' )nc4eiat( )n anul 1;93.

ele dou( r(3"oaie mondiale au ar(tat c( este a"solut necesar ca Statele suverane s( coopere3e )ntre ele' astfel )nc&t au fost create organi3a*iile interna*ionale? :rgani3a*ia @a*iunilor >nite' onsiliul Europei' omunitatea Economic( European(' etc. )n acest context' )n domeniul extr(d(rii' tratatele "ilaterale au fost din ce )n ce mai mult )nlocuite de cele multilaterale..

Definiie
-Extr(darea este una din formele cooper(rii 2udiciare interna*ionale )n materie penal(' put&nd fi definit( ca fiind procedura prin care un stat suveran Astatul solicitatB accept( s( predea unui alt stat Astatul solicitantB o persoan( care se afl( pe teritoriul s(u ,i care este urm(rit( penal sau trimis( )n 2udecat( pentru o infrac*iune ori este c(utat( )n vederea execut(rii unei pedepse )n statul solicitant. Extr(darea se situea3( )n cadrul dreptului interna*ional pu"lic' mai exact al dreptului interna*ional penal.. Pornind de la defini*ia extr(d(rii ca act de suveranitate al statului solicitat' autorit(*ile centrale' de regul( ministerele de 2usti*ie' au un rol foarte important )n aceast( materie. )n marea ma2oritate a statelor' extr(darea se 4ot(r(,te de o autoritate executiv( Aexemple? Departamentul de Stat al S>8' onsiliul de 6ini,tri )n <ran*a ,i Spania' Cuvernul )n Suedia' ministrul 2usti*iei )n anada' Italia' etcB' pe "a3a unei 4ot(r&ri 2udec(tore,ti cu rol de avi3.

Reglementare
%n Rom&nia' extr(darea este reglementat( )n onstitu*ie + art. 19' odul penal + art. 9 ,i !itlul II + -Extr(darea. din /egea nr. 3#202##1 privind cooperarea 2udiciar( interna*ional(' astfel cum a fost modificat ,i completat prin /egea nr. 22102##6. 8rticolul 19 din onstitu*ia Rom&niei? -Extr(darea si Expul3area?A1B et(*eanul rom&n nu poate fi extr(dat sau expul3at din Rom&nia.A2B Prin derogare de la prevederile alineatului A1B' cet(*enii rom&ni pot fi extr(da*i )n "a3a conven*iilor interna*ionale la care Rom&nia este parte' )n condi*iile legii ,i pe "a3( de reciprocitate.A3B et(*enii str(ini ,i apatri3ii pot fi extr(da*i numai )n "a3a unei conven*ii interna*ionale sau )n condi*ii de reciprocitate.A1BExpul3area sau extr(darea se 4ot(r(,te de 2usti*ie.D 8rticolul 9 od Penal? -Extr(darea? Extr(darea se acord( sau poate fi solicitat( pe "a3( de conven*ie interna*ional(' pe "a3( de reciprocitate ,i' )n lipsa acestora' )n temeiul legii.D

%n sistemul rom&nesc' av&nd )n vedere dispo3i*iile imperative ale art. 19 alin. 1 din onstitu*ie' potrivit c(rora extr(darea se 4ot(r(,te de 2usti*ie' rolul 6inisterului Eusti*iei este circumstan*iat cadrului constitu*ional ,i const(' )n esen*(' )n? examenul de regularitate interna*ional( Averificarea conformit(*ii cererii cu tratatul aplica"ilB efectuat anterior sesi3(rii autorit(*ilor 2udiciare' )n ca3ul extr(d(rii pasive' ,i' respectiv' posterior )nc4eierii instan*ei prin care se sta"ile,te c( sunt )ntrunite condi*iile legale pentru a se solicita extr(darea' )n ca3ul extr(d(rii activeF )ntocmirea ,i transmiterea cererii de extr(dareF punerea )n executare' )mpreun( cu 6inisterul 8dministra*iei ,i Internelor' a 4ot(r&rii definitive de extr(dare' apro"area tran3itului. )n toate ca3urile )ns(' mecanismul prev(3ut de /egea nr. 3#202##1' pentru a respecta dispo3i*iile onstitu*iei' este de a,a natur( construit )nc&t 4ot(r&rea final( o are instan*a 2udec(toreasc(' nu numai )n ca3ul extr(d(rii pasive Adin Rom&niaB' dar ,i )n ca3ul cererilor de extr(dare formulate de Rom&nia. In domeniul extr(d(rii' ar(tam ca )n cadrul legisla*iei din >niunea Europeana' au fost )nc4eiate anumite acorduri in vederea facilit(rii aplic(rii onven*iei europene privind extr(darea )nc4eiate la Paris la 13 decem"rie 19G9' cu Protocoalele sale adi*ionale' din 1G octom"rie 199G ,i 19 martie 199;. !reptat' dispo3i*iile referitoare la extr(dare au fost )nlocuite' )n rela*ia cu statele mem"re >E' cu cele ale Deci3iei5cadru nr. G;10E8I din 13 iunie 2##2 privind mandatul european de arestare ,i procedurile de predare )ntre statele mem"re ale >niunii Europene. Deci3ia + cadru nr. 2##20G;10E8I din 13 iunie 2##2 a onsiliului >niunii Europene privind mandatul de arestare european ,i procedurile de predare )ntre statele mem"re ale >niunii Europene este prima m(sur( concret( )n domeniul dreptului penal care implementea3( principiul recunoa,terii reciproce' pe care ale onsiliul European )l aprecia3( ca fiind Hc4eia de "olt(D a cooper(rii 2udiciare. %n spa*iul Sc4engen sunt aplica"ile dispo3i*iile privind cooperarea 2udiciar( onven*iei de aplicare a acordului de la Sc4engen din 11 iunie 19;G privind eliminarea graduala a controalelor la frontierele comune' Sc4engen' 19 iunie 199#. Dispo3i*iile onven*iei Sc4engen au fost introduse )n /egea nr. 3#202##1 privind cooperarea 2udiciar( interna*ional( )n materie penal( prin /egea nr. 22102##6 ,i vor fi aplica"ile de la data la care Rom&nia va face parte din spa*iul Sc4engen. Intre statele mem"re ale >niunii Europene s5a semnat la 26 iulie 199G onven*ia Europol' ce a intrat in vigoare in 1999' structura definita ca -$iroul European de PolitieD' -precursor al unei viitoare politii europene comuneD. Scopul sau consta )n asigurarea cooper(rii 1

2udiciare intre tarile >niunii Europene' armoni3area dispo3i*iilor dreptului procesual penal si a normelor de asisten*( administrativ( in materie. Europol repre3int(' totodat(' organismul comunitar ce asigura sc4im"ul de informa*ii nu numai intre politiile statelor mem"re ale >niunii' dar si intre celelalte state implicate in com"aterea fenomenului infrac*ional. >lterior' componentele Europol s5au extins si in alte 3one infrac*ionale? traficul de ve4icule furate' comer*ul cu fiin*e umane' inclusiv pornografia infantila' falsul de moneda' pirateria' traficul ilicit de "unuri culturale. 8t&t )n cadrul omitetului Director al onsiliului Europei pentru pro"leme penale A D5 P B' c&t ,i )n cadrul onven*iilor omitetului de exper*i al onsiliului Europei asupra func*ion(rii onsiliului Europei )n materie penal( se atrage periodic aten*ia statelor mem"re

asupra necesit(*ii reanali3(rii oportunit(*ii men*inerii re3ervelor ,i declara*iilor formulate la diferitele conven*ii )n domeniu' av&nd )n vedere c( acestea constituie' )n sine' o"stacole )n aplicarea conven*iilor )n litera ,i spiritul lor. Retragerea unor declara*ii sau a unor re3erve la conven*iile europene )n materie penal( repre3int( un semnal politic deose"it de important pentru voin*a statelor mem"re ale criminalit(*ii. %n acest context' extr(darea propriilor cet(*eni c(tre tari care )mp(rt(,esc valori democratice si respecta drepturi fundamentale' ap(rut( ca o necesitate in cadrul procesului de integrare in >niunea Europeana' poate fi acordat( dac( sunt )ntrunite cumulativ urm(toarele condi*ii? extr(darea propriilor cet(*eni sa fie permisa in conven*ia aplicata in rela*ia cu statul solicitantF statul solicitant sa acorde' la r&ndul lui' extr(darea propriilor cet(*eniF sa fie )ntrunita cel pu*in una din condi*iile men*ionate de art. 21. 8stfel potrivit art. 21 din /egea 3#202##1' cet(*enii rom&ni pot fi extr(da*i din Rom&nia )n "a3a conven*iilor interna*ionale la care aceasta este parte ,i pe "a3( de reciprocitate' numai dac( este )ndeplinit( cel pu*in una din urm(toarele condi*ii? aB )n vederea efectu(rii urm(ririi penale ,i a 2udec(*ii' dac( statul solicitant d( asigur(ri considerate ca suficiente c(' )n ca3ul condamn(rii la o pedeaps( privativ( de li"ertate printr5o 4ot(r&re 2udec(toreasc( definitiv(' persoana extr(dat( va fi transferat( )n vederea execut(rii pedepsei )n Rom&niaF "B persoana extr(da"il( domicilia3( pe teritoriul statului solicitant la data formul(rii cererii de extr(dareF cB persoana extr(da"il( are ,i cet(*enia statului solicitantF dB persoana extr(da"il( a comis fapta pe teritoriul sau )mpotriva unui cet(*ean al unui stat mem"ru al >niunii Europene' dac( statul solicitant este mem"ru al >niunii Europene. G onsiliului Europei de a coopera c&t mai str&ns )n lupta )mpotriva

%nainte de aderarea *(rii noastre la >niunea European(' conven*ia multilateral( cel mai frecvent utili3at( de Rom&nia era onven*ia european( de extr(dare' )nc4eiat( la Paris la 13 decem"rie 19G9' cu Protocoalele sale adi*ionale' din 1G octom"rie 199G ,i 19 martie 199;. onven*ia european( de extr(dare se aplica )n rela*ia cu celelalte 1G de state mem"re ale onsiliului Europei' care sunt parte la acest instrument 2uridic multilateral' ,i prevala asupra dispo3i*iilor privitoare la extr(dare din tratatele "ilaterale de extr(dare' )nc4eiate cu oricare din aceste state. De asemenea' exist( numeroase conven*ii multilaterale' adoptate fie su" egida onsiliului Europei' fie su" egida :rgani3a*iei @a*iunilor >nite' care con*in dispo3i*ii privind extr(darea' )ntre care se men*ionea3(1? onven*ia @a*iunilor >nite )mpotriva criminalit(*ii onven*ia @a*iunilor >nite )mpotriva onven*ia @a*iunilor >nite transna*ionale organi3ate' Protocolul privind prevenirea' reprimarea ,i pedepsirea traficului de persoane' )n special al femeilor ,i copiilor' adi*ional la criminalit(*ii transna*ionale organi3ate' ,i Protocolul )mpotriva traficului ilegal de migran*i pe calea terestr(' a aerului ,i pe mare' @eI JorK' 1G.11.2###2' )mpotriva corup*iei' @eI JorK' 31.1#.2##33' terorismului' Stras"ourg' 29.#1.19991' 29.#1.1999G' 23.11.2##16' onven*ia onven*ia european( privind reprimarea

onven*ia penal( privind corup*ia' Stras"ourg'

onsiliului Europei privind criminalitatea informatic(' $udapesta'

onven*ia european( privind sp(larea' descoperirea' sec4estrarea ,i confiscarea

produselor infrac*iunii' Stras"ourg' ;.11.199#9' conven*iile :@> )mpotriva terorismului. Dup( data ader(rii Rom&niei la >niunea European(' dispo3i*iile referitoare la extr(dare au fost )nlocuite' )n rela*ia cu statele mem"re >E' cu cele ale deci3iei5cadru nr. G;10E8I din 13 iunie 2##2 privind mandatul european de arestare ,i procedurile de predare )ntre statele mem"re ale >niunii Europene' cu excep*ia infrac*iunilor s(v&r,ite )nainte de august 2##2' )n ca3ul )n care <ran*a este stat mem"ru de executare ,i noiem"rie 2##1' )n ca3ul )n care Repu"lica e4( este stat mem"ru de executare. %n ceea ce prive,te extr(darea activ( Aatunci c&nd Rom&nia este stat solicitantB' competen*a de a formula cererile de extr(dare )n numele statului rom&n revine pre,edintelui
1

Florin Rzvan RADU, Comentariu al instituiei extrdrii, publicat pe website-ul Ministerrului ustiiei, www!"ust!ro, la adresa C##$%RAR% UD&C&AR' &()%R(A*&#(A+' - %,)R'DAR% 2 rati-icate prin +e.ea nr! /0/12332, publicat 4n M!#-! nr! 56715!66!2332, 3 rati-icat prin +e.ea nr! 70/12338, publicat 4n M!#-! nr! 9371/!63!2338, 1 rati-icat prin +e.ea nr! 691699:, publicat 4n M!#-! nr! 7818!37!699:, G rati-icat prin +e.e nr! 2:12332, publicat 4n M!#-! nr! 0/173!36!2332, 6 rati-icat prin +e.ea nr! 0812338, publicat 4n M!#-! nr! 787123!38!2338, 9 rati-icat prin +e.ea nr! 20712332, publicat 4n M!#-! nr! 7/7125!3/!2332,

sec*iei penale a cur*ii de apel )n circumscrip*ia c(reia se afl( instan*a care a emis mandatul de executare a pedepsei )nc4isorii sau mandatul de arestare preventiv( ori a aplicat m(sura de siguran*(. Prin modificarea art. 66 din /egea nr. 3#202##1' s5a revenit la competen*a 6inisterului Eusti*iei de a )ntocmi cererea de extr(dare' )ns( numai pe "a3a unei )nc4eierii motivate a instan*ei 2udec(tore,ti competente;' care sta"ile,te c( sunt )ndeplinite condi*iile prev(3ute de lege pentru a se solicita extr(darea9. Instan*a se pronun*( prin )nc4eiere' )n camera de consiliu' dat( de un singur 2udec(tor' cu participarea procurorului ,i f(r( citarea p(r*ilor. %nc4eierea nu se pronun*( )n ,edin*( pu"lic(' ci se consemnea3( )ntr5un registru special' pentru a se respecta confiden*ialitatea procedurii1#. %nc4eierea poate fi atacat( cu recurs de procuror' )n termen de 21 ore de la pronun*are. %n acest ca3' dosarul cau3ei este )naintat instan*ei de recurs )n termen de 21 de ore. Recursul se 2udec( )n termen de cel mult 3 3ile' de c(tre instan*a superioar( )n grad. Instan*a de recurs va restitui dosarul primei instan*e )n termen de 21 de ore de la solu*ionarea recursului. Aart. 69 alin. 1B. %n termen de 1; de ore de la primirea )nc4eierii prin care s5a constatat c( sunt )ntrunite condi*iile pentru solicitarea extr(d(rii ,i a actelor anexe' 6inisterul Eusti*iei' prin direc*ia de specialitate' efectuea3( un examen de regularitate interna*ional(' )n condi*iile prev(3ute la art. 1#' care se aplic( )n mod corespun3(tor. %n ca3ul )n care' potrivit atri"u*iilor care )i revin' direc*ia de specialitate a 6inisterului Eusti*iei constat( c( nu sunt )ntrunite condi*iile de regularitate interna*ional( pentru a se )ntocmi ,i transmite cererea de extr(dare' 6inistrul 2usti*iei )l sesi3ea3( pe procurorul general al Parc4etului de pe l&ng( %nalta urte de asa*ie ,i Eusti*ie' )n vederea ini*ierii procedurii de revi3uire a )nc4eierii definitive prin care s5a dispus solicitarea extr(d(rii' inform&nd )n am"ele situa*ii entrul de ooperare Poli*ieneasc( Interna*ional( din cadrul 6inisterului 8dministra*iei ,i Internelor11. De aceea' prin modificarea adus( /egii nr. 3#202##1 )n aceast( privin*(' s5a optat pentru procedura extraordinar( a revi3uirii. De su"liniat c(' potrivit art. 69 alin. A;B' 6inistrul Eusti*iei

; 9

instana de executare sau instana care a emis mandatul de arestare preventiv Florin Rzvan RADU, Comentariu al instituiei extrdrii, publicat pe website-ul Ministerrului ustiiei, www!"ust!ro, la adresa C##$%RAR% UD&C&AR' &()%R(A)&#(A+' - %,)R'DAR% 1# Florin Rzvan RADU, Comentariu al instituiei extrdrii, publicat pe website-ul Ministerrului ustiiei, www!"ust!ro, la adresa C##$%RAR% UD&C&AR' &()%R(A*&#(A+' - %,)R'DAR% 11 Florin Rzvan RADU, Comentariu al instituiei extrdrii, publicat pe website-ul Ministerrului ustiiei, www!"ust!ro, la adresa C##$%RAR% UD&C&AR' &()%R(A*&#(A+' - %,)R'DAR%

nu poate solicita ini*ierea procedurii revi3uirii pentru alte motive dec&t cele legate de conclu3iile examenului de regularitate interna*ional(12. Instan*a' dac( constat( c( cererea de revi3uire este )ntemeiat(' anulea3( )nc4eierea atacat(. Dac( instan*a constat( c( cererea de revi3uire este ne)ntemeiat(' o respinge' men*in&nd )nc4eierea atacat(. Lot(r&rea instan*ei de revi3uire este definitiv( ,i se comunic( )n termen de 21 de ore de la pronun*are ministrului 2usti*iei ,i procurorului general al Parc4etului de pe l&ng( %nalta urte de asa*ie ,i Eusti*ie Aart. 69 alin. 1#B. 8stfel' )n am"ele situa*ii' 4ot(r&rea final( revine instan*ei' astfel )nc&t se elimin( orice eventual( critic( de neconstitu*ionalitate care putea fi adus( vec4ii proceduri. !otodat(' prin modific(rile aduse legii s5a prev(3ut ,i posi"ilitatea ca' )n ca3ul )n care constat( c( actele sunt incomplete' )nainte de a )ntocmi ,i transmite cererea de extr(dare direc*ia de specialitate a 6inisterului Eusti*iei s( poat( solicita instan*ei competente s( )i transmit(' )n cel mult 92 de ore' actele suplimentare necesare potrivit tratatului interna*ional aplica"il. %nc4eierea prin care se constat( c( sunt )ntrunite condi*iile pentru a se solicita extr(darea se transmite 6inisterului Eusti*iei . /egea reglementea3( procedura de extr(dare din Rom&nia Aextr(darea pasiv(B' precum si garan*iile procedurale care tre"uie respectate A art. 3; din acesta lege B? )n acest sens' este prev(3ut( si durata arest(rii provi3orii luate in vederea extr(d(rii13. Extr(darea pasiv( nu este condi*ionat( de existen*a unei 4ot(r&ri definitive de condamnare a persoanei extr(da"ile pronun*at( )n statul solicitant' ci' )n func*ie de fa3a procesului penal' este suficient( existen*a unui mandat de arestare preventiv(' emis de autorit(*ile competente ale statului solicitant ,i anexat cererii de extr(dare' conform art. 3; alin. A2B lit. aB din /egea nr. 3#202##111. Instan*ele rom&ne' solu*ion&nd cererea de extr(dare' nu pot examina temeinicia arest(rii preventive dispuse de autorit(*ile competente ale statului solicitant' competen*a instan*elor rom&ne fiind limitat( la verificarea )ndeplinirii condi*iilor prev(3ute )n

12

Florin Rzvan RADU, Comentariu al instituiei extrdrii, publicat pe website-ul Ministerrului ustiiei, www!"ust!ro, la adresa C##$%RAR% UD&C&AR' &()%R(A*&#(A+' - %,)R'DAR% 13 $otrivit art!8/ din +e.ea 73212330, Fiecare prelun.ire acordat potrivit alin! ;/< nu va putea dep=i 73 de zile! Durata total a msurii arestrii provizorii nu va putea dep=i 653 de zile! ) >n caz de admitere a cererii de extrdare, arestarea provizorie 4n vederea extrdrii se prelun.e=te, la -iecare 73 de zile, p?n la predarea extrdatului, sub rezerva respectrii termenelor prevzute la alin! ;/<! Arestarea provizorie 4nceteaz de drept dac persoana extrdat nu este preluat de autoritile competente ale statului solicitant, 4n termen de 73 de zile de la data convenit pentru predare, potrivit dispoziiilor art! /9 alin! ;0<! Cu excepia cazului prevzut la art! /9 alin! ;0<, instana, din o-iciu, la sesizarea procurorului competent sau la cererea persoanei extrdabile, poate dispune 4ncetarea strii de arest 4n vederea extrdrii dac persoana extrdat nu va -i preluat de autoritile competente ale statului solicitant, 4n termen de 6/ zile de la data convenit pentru predare! 11 !eorg!e "# I$an#@ A%xtrdarea pasiv! Re-leciiB, 4n ARevista de Drept $enalB, nr! 21233:C

/egea nr. 3#202##1 pentru admiterea cererii de extr(dare' care nu privesc temeinicia m(surilor dispuse de autorit(*ile competente ale statului solicitant1G. 8lte garan*ii privesc luarea declara*iei persoanei extr(da"ile de c(tre instan*a competenta16 in pre3enta unui interpret si ap(r(tor din oficiu' daca nu are ap(r(tor ales 19 precum si o"ligativitatea particip(rii procuroruluiF condi*iile in care poate fi luat consim*(m&ntul persoanei pentru a fi extr(data si predata autorit(*ilor competente ale statului solicitant si renun*area' de c(tre acesta la aplicarea regulii specialitatii113 . Spre deose"ire de /egea 29602##1' /egea 3#202##1 prevede si posi"ilitatea acord(rii extr(d(rii simplificate. 8stfel' c&nd persoana extr(data consimte la extr(dare' pre3entarea unei cereri formale de extr(dare si actelor anexa nu mai este necesara daca se prevede astfel prin conven*ia interna*ionala aplica"ila in rela*ia cu statul solicitant sau in ca3ul in care legisla*ia acelui stat permite o procedura simplificata de extr(dare si aceasta a fost aplicata unor cereri de extr(dare formulate de Rom&nia A art. G# din lege B. %n ca3ul )n care se admite cererea de extr(dare a unei persoane condamnate )n Rom&nia' emiterea mandatului de arestare provi3orie a acesteia este o"ligatorie' indiferent de pedeapsa )n executarea c(reia se afl( cel a c(rui extr(dare se cereF m(sura arest(rii intr( )n vigoare dup( executarea pedepsei sau c&nd aceasta este considerat( ca executat(. a atare' mandatul de arestare provi3orie tre"uie emis ,i )n ca3ul c&nd cel extr(dat se afl( )n executarea pedepsei deten*iunii pe via*(F )n acest sens tre"uie o"servat c( legea penal( prevede situa*ii c&nd condamnarea la aceast( pedeaps( se )nlocuie,te )n timpul execut(rii cu

1G

&!C!C! !, secia penal, decizia nr! 2:8 din 65 ianuarie 233:, publicat pe website-ul >naltei Curi de Casaie =i ustiie, la adresa urispruden 16 Curtea de Apel in circumscripia creia domiciliaz sau a -ost identi-icata persoana a crei extrdare se cere ; art! 88 din le.e< 19 art! 85 alin! 6 din le.e, A $rocedura la Curtea de ApelD ;6< la primul termen instana procedeaz la luarea unei declaraii persoanei extrdabile, care va -i asistata .ratuit de un interpret si de un aprtor din o-iciu, daca nu exista un aprtor ales! $rezenta procurorului este obli.atorie! $rocedura este publica, daca persoana extrdabila sau procurorul nu se opune, orala si contradictorie! ;2< $ersoana extrdabila sau procurorul de =edina poate cere instanei un termen suplimentar de 4nc 5 zile, pentru motive su-icient "usti-icate! $arcEetul este obli.at sa contribuie la procurarea datelor si actelor necesare pentru a stabili daca sunt 4ndeplinite condiiile extrdrii si sa dispun ridicarea si depunerea la instana a obiectelor la care se re-era art! 26! 167 potrivit art! 89 A%xtrdarea voluntara C ;6< $ersoana extrdabila are dreptul sa declare in -ata instanei ca renuna la bene-iciile pe care i le poate con-eri +e.ea de a se apar 4mpotriva cererii de extrdare si ca 4si da consimm?ntul sa -ie extrdata si predata autoritilor competente ale statului solicitant! Declaraia sa este consemnata intr-un proces-verbal, semnat de pre=edintele completului de "udecata, .re-ier, persoana extrdabil, avocatul ei si de interpret! Dup ce instana constata ca persoana extrdabil este pe deplin con=tienta de consecinele opiunii sale, instana, lu?nd si concluziile procurorului, examineaz daca nu exista vreun impediment care exclude extrdarea! Daca constata ca extrdarea voluntara este admisibila, instana ia act despre aceasta prin sentina si dispune totodat asupra msurii preventive necesare sa -ie luata pana la predarea persoanei extrdabile! Fentina este de-initiva, se redacteaz in 28 de ore si se transmite de 4ndat, in copie le.alizata, Ministerului ustiiei, pentru a proceda con-orm le.ii! ;2< &n condiiile prevzute la alin! ;6<, persoana extrdabil poate declara ca renuna la aplicarea re.ulii specialitii, prevzuta la art! 66, articol ce a -ost ulterior abro.at de art! 6 din +e.ea 22812330! Regula s%ecialit&ii a fost 'mutat&( )e la Titlul I * 'Dis%o+iii generale( ,art# --. a/rogat). la Titlul II * 'E0tr&)area(. art# 12 -. acolo un)e 3i era )e fa%t locul. 3ntruc4t aceast& regul& este 3n %rimul r4n) s%ecific& materiei e0tr&)&rii. nu se a%lic& tuturor cererilor )e asisten& 5u)iciar& 6i nu se a%lic& 3n materia transfer&rii %ersoanelor con)amnate#

)nc4isoarea pe timp m(rginit' sau c&nd' )n urma li"er(rii condi*ionate' dup( o anumit( perioad( pedeapsa deten*iunii pe via*( se consider( executat(' ori c&nd cel condamnat este gra*iat. Potrivit art. 6# alin. A1B din legea men*ionat(' )n ca3ul am&n(rii pred(rii persoanei a c(rei extr(dare a fost apro"at(' instan*a emite un mandat de arestare provi3orie )n vederea extr(d(rii. %n ca3ul )n care persoana extr(dat( se afl(' )n momentul admiterii cererii de extr(dare' su" puterea unui mandat de arestare preventiv( sau de executare a pedepsei )nc4isorii emis de autorit(*ile 2udiciare rom&ne' mandatul de arestare provi3orie )n vederea extr(d(rii intr( )n vigoare de la data )ncet(rii motivelor care au 2ustificat am&narea. %n raport cu aceste dispo3i*ii' emiterea de c(tre instan*( a mandatului de arestare provi3orie este o"ligatorie' m(sura d&nd eficien*( 2uridic( extr(d(rii apro"ate )n ca3ul )n care persoana extr(dat( nu poate fi predat( de )ndat(F arestarea nu se raportea3( nici la pedeapsa pe care inculpatul o are de executat )n statul solicitat' nici la faptul c( luarea acestei m(suri nu a fost cerut( de c(tre statul solicitant1;. %n ca3ul )n care s5a cerut extr(darea unei persoane 2udecate ,i condamnate )n lips(19' competen*a de re2udecare a cau3ei' la cererea condamnatului' apar*ine instan*ei care a 2udecat )n prim( instan*(' potrivit art. G221 alin. A1B . proc. pen.' iar nu instan*ei de control 2udiciar' c4iar dac( aceasta a pronun*at 4ot(r&rea definitiv( de condamnare 2#. Persoana condamnat(' care a fost pre3ent( la 2udecarea cau3ei )n prim( instan*( ,i )n apel' lipsind numai la 2udecarea cau3ei )n recurs )ntruc&t a plecat )n str(in(tate' nu constituie persoan( 2udecat( ,i condamnat( )n lips(' )n sensul prevederilor art. G221 . proc. pen. ,i' prin urmare' nu poate "eneficia de aceste prevederi' referitoare la re2udecarea cau3ei )n ca3 de extr(dare21. Rom&nia are p&n( )n pre3ent sta"ilite rela*ii conven*ionale privind extr(darea cu 61 de state' dintre care 16 sunt state p(r*i la onven*ia european( de extr(dare' iar cu celelalte 1G state' Rom&nia are )nc4eiate conven*ii "ilaterale de extr(dare.22.
1;
19

>nalta Curte de Casaie =i ustiie, Fecia $enal, Decizia nr! 723 din 6:1361233/ Pa6ca "iorel @ ARe"udecarea cauzei dup extrdarea condamnatuluiB, 4n ARevista DreptulB, nr! 21233:C 2# I#C#C#7#. secia %enal&. 3nc!eierea nr# 2-1 )in -8 ianuarie 9::1. publicat pe website-ul, >naltei Curi de Casaie =i ustiie la adresa urispruden 21 &!C!C! !, secia penal, decizia nr! 2058 din 65 mai 233: publicat pe website-ul, >naltei Curi de Casaie =i ustiie la adresa urispruden 22 &lie $ascu @ ADrept penal! $artea .eneralB, %ditura Gaman.iu, Hucure=ti, 233:, p.! ::C I Algeria - Convenie de asisten "uridic 4n materie civil, -amilial =i penal 4ntre Republica Focialist Rom?nia =i Republica Al.erian Democratic =i $opular , rati-icat prin Decretul nr! 865169:9, publicat 4n H!#-! nr! 9:15!62!69:9, I Australia @ )ratat de extrdare 4ntre Rom?nia =i Marea Hritanie, Hucure=ti, 9 ;26< martie 6597, I ;ra+ilia - )ratatul de extrdare dintre Rom?nia =i Republica Federativ a Hraziliei, semnat la Hrasilia la 62 au.ust 2337, rati-icat prin +e.e nr! 2/912338, publicat 4n M! #-! nr! 0671:!3:!2338, I Regatul Unit al <arii ;ritanii 6i al Irlan)ei )e Nor) = )ratat de extrdare 4ntre Rom?nia =i Marea Hritanie, Hucure=ti, 9 ;26< martie 6597, I ;osnia 6i >erego$ina - ;prin declaraie de succesiune< @ )ratat 4ntre Republica $opular Rom?n =i Republica $opular Federativ &u.oslavia privind asistena "uridic, rati-icat prin Decretul nr! 2816906, publicat 4n H!#-! nr! 010!32!6906,

1#

Dispo3i*ii care privesc extr(darea au fost cuprinse ,i )n alte conven*ii interna*ionale multilaterale' ratificate de Rom&nia' conven*ii care privesc alte domenii de cooperare interna*ional(. De asemenea' se cuvine s( ar(t(m c( ,i declara*ia de reciprocitate repre3int( o modalitate simplificat( de reglementare a extr(d(rii' )n general cu o sfer( de aplicare mai mic( )n ceea ce prive,te faptele ,i persoanele extr(da"ile' uneori fiind oca3ionat( de apari*ia unui ca3 concret' ce presupune preten*ia statului solicitant' ca )nainte de a se pronun*a asupra cererii de extr(dare' s(
I Cana)a @ )ratat de extrdare 4ntre Rom?nia =i Marea Hritanie, Hucure=ti, 9 ;26< martie 6597, I C!ina - )ratatul dintre Rom?nia =i Republica $opular CEinez privind extrdarea, rati-icat prin +e.ea nr! 66516995, publicat 4n M!#-! nr! 222 din 6: iunie 6995, I Coreea )e Nor) - Acord 4ntre Republica Focialist Rom?nia =i Republica $opular Democrat Coreean cu privire la asistena "uridic 4n cauzele civile, -amiliale =i penale, rati-icat prin Decretul nr! 73/169:2, publicat 4n H! #-! nr! 5:1:!35!69:2, I Cu/a @ Convenie 4ntre Republica Focialist Rom?nia =i Republica Cuba privind asistena "uridic 4n materie civil, -amilial =i penal , rati-icat prin Decretul nr! 0:16956, publicat 4n H!#-! nr! 6912:!37!6956, I Egi%t = Convenie dintre Rom?nia =i Republica Arab %.ipt privind asistena "udiciar 4n materie penal, trans-erul condamnailor =i extrdarea, rati-icat prin +e.ea nr! 87512332, I <aroc @ Convenie 4ntre Republica Focialist Rom?nia =i Re.atul Maroc privind asistena "uridic 4n materie civil =i penal, rati-icat prin Decretul nr! 296169:7, publicat 4n H! #-! nr! :918!30!69:7, I <ol)o$a @ )ratat 4ntre Rom?nia =i Republica Moldova privind asistena "uridic 4n materie civil =i penal, rati-icat prin +e.ea nr! 6::1699:, publicat 4n M!#-! nr! 763167!66!699:, I <ongolia @ )ratat 4ntre Republica $opular Rom?n =i Republica $opular Mon.ol cu privire la asistena "uridic 4n cauzele civile, -amiliale =i penale, rati-icat prin Decretul nr! 86/169:7, publicat 4n H!#-! nr! 660176!3:!69:7, I Noua ?eelan)& @ )ratat de extrdare 4ntre Rom?nia =i Marea Hritanie, Hucure=ti, 9 ;26< martie 6597, Firia @ Convenie 4ntre Republica Focialist Rom?nia =i Republica Arab Firian privind asistena "uridic 4n materie civil =i penal, rati-icat prin Decretul nr! :3169:9, publicat 4n H! #-! nr! 691/!37!69:9 , I Statele Unite ale Americii @ Conveniunea de extrdare 4ntre Rom?nia =i Ftatele-Unite ale Americei, Hucure=ti, 27!3:!6928, =i (ota +e.aiunii de la Hucure=ti nr! :5127 iulie 6928 a Ftatelor-Unite ale Americei, publicate 4n M!#-! nr! :915!38!692/ =i )ratatul adiional la )ratatul de extradiie dintre Rom?nie =i Ftatele-Unite ale Americii ;Hucure=ti, 27!3:!6928<, Hucure=ti, 63!66!6970, publicat 4n M!#-! nr! /9162!37!697:, I Tunisia - Convenie 4ntre Republica Focialist Rom?nia =i Republica )unisian privind asistena "uridic 4n materie civil =i penal, rati-icat prin Decretul nr! 857169:6, publicat 4n H! #-! nr! 66129!36!69:2! (ota beneD IDispoziiile privind extrdarea din cadrul instrumentelor internaionale bilaterale sunt abro.ate expres de art! 25 din Convenia european privind extrdarea6! I Al/ania - )ratat 4ntre Republica $opular Rom?n =i Republica $opular Albania privind asistena "uridic 4n cauzele civile, -amiliale =i penale, rati-icat prin Decretul nr! 80716903, publicat 4n H! #-! nr! 8165!366906, I ;elgia - Convenie 4ntre Republica Focialist Rom?nia =i Re.atul Hel.iei privind extrdarea =i asistena "udiciar 4n materie penal, rati-icat prin Decretul nr! 52169:: =i $rotocolul adiional la aceast convenie, rati-icat prin Decretul nr! 85216957, I ;ulgaria @ )ratat 4ntre Republica $opular Rom?n =i Republica $opular Hul.aria privind asistena "uridic 4n cauzele civile, -amiliale =i penale, rati-icat prin Decretul nr! 639169/9, I Ce!ia - )ratat 4ntre Republica $opular Rom?n =i Republica CeEoslovac privind asistena "uridic 4n cauzele civile, -amiliale =i penale , rati-icat prin Decretul nr! /30169/5, publicat 4n H!#-! nr! 0165!32!69/5, I Croaia - ;prin declaraie de succesiune< @ )ratat 4ntre Republica $opular Rom?n =i Republica $opular Federativ &u.oslavia privind asistena "uridic, rati-icat prin Decretul nr! 2816906, publicat 4n H!#-! nr! 010!32!6906, I @rana - Convenie 4ntre Republica Focialist Rom?nia =i Republica Francez privind asistena "udiciar 4n materie penal =i extrdarea , rati-icat prin Decretul nr! :5169:/, I recia @ Convenie de asisten "uridic 4n materie civil =i penal 4ntre Republica Focialist Rom?nia =i Re.atul Jreciei =i $rotocol adiional, rati-icate prin Decretul nr! 293169:7, publicat 4n H!#-! nr! :517!30!69:7, I Italia @ Convenie 4ntre Republica Focialist Rom?nia =i Republica &talian privind asistena "udiciar 4n materie civil =i penal, rati-icat prin Decretul nr! 255169:7, publicat 4n H!#-! nr! ::12!30!69:7, I Rusia - ;prin declaraie de succesiune< )ratat 4ntre Republica $opular Rom?n =i Uniunea Republicilor Fovietice Focialiste privind acordarea asistenei "uridice 4n cauzele civile, -amiliale =i penale, rati-icat prin Decretul nr! 778169/5, publicat 4n H!#-! nr! 7318!35!69/5, I Ser/ia 6i <untenegru - ;prin declaraie de succesiune< @ )ratat 4ntre Republica $opular Rom?n =i Republica $opular Federativ &u.oslavia privind asistena "uridic, rati-icat prin Decretul nr! 2816906, publicat 4n H!#-! nr! 010!32!6906, Menionm c $rocurorii Direciei de &nvesti.are a &n-raciunilor de Criminalitate or.anizat =i )erorism au solicitat instanei de "udecat s con-irme mandatul de arestare preventiv emis, 4n lips, la data de 2 au.ust 2330, de )ribunalul Hucure=ti, Fecia a &&-a $enal, pe numele inculpatului ABSBRINSAC RB<AN, cetean slovac, cercetat sub aspectul sv?r=irii in-raciunilor de tra-ic de mi.rani =i constituire a unui .rup de criminalitate or.anizat! &nculpatul a -ost extrdat din Ferbia 4n baza unui mandat de urmrire internaional dispus de aceea=i instan la data de 7 noiembrie 2330, care a emis =i mandatul de arestare provizorie 4n vederea extrdrii! Documentele de extrdare au -ost trimise autoritilor "udiciare s?rbe de ctre Ministerul de ustiie din Rom?nia, dup ce inculpatul a -ost depistat pe teritoriul acestui stat!

11

primeasc( o declara*ie din partea statului solicitant prin care acesta se o"lig(' la r&ndul s(u' s( solu*ione3e favora"il o cerere de extr(dare de acela,i fel a statului solicitat 23.Sistemul declara*iilor de reciprocitate repre3int( acea cale utili3at( )n general de statele vecine' atunci c&nd )ntre ele nu exist( conven*ii sau tratate privind extr(darea' iar aceast( form( de cooperare se impune datorit( frecven*ei de trecere a frontierei comune de c(tre infractori ,i datorit( faptelor care' prin continuitatea sau complexitatea lor' privesc am"ele teritorii. 21 Declara*iile de reciprocitate cu privire la extr(dare pot exista )ns( ,i )ntre state care nu sunt vecine sau )ntre state care au )nc4eiat de2a conven*ii sau tratate de extr(dare' fiindc( nimic nu le )mpiedic( s( consolide3e prin institu*ii de drept penal interna*ional raporturile dintre ele )ntr5un anumit domeniu. Declara*ia de reciprocitate poate de asemenea' s( fie prev(3ut( ca o clau3( separat( )ntr5un tratat sau conven*ie de cooperare 2udiciar( interna*ional( )n materie penal(2G.
>n sarcina inculpatului s-a reinut -aptul c, 4n cursul anului 2330, s-a implicat 4n constituirea unei .rupri de criminalitate or.anizat trans-rontalier, bine constituit, activitatea in-racional -iind axat pe racolarea de ceteni din Republica Moldova care urmau s -ie transportai ile.al 4n diverse state europene! Cercetrile penale iniiale s-au -inalizat cu trimiterea 4n "udecat a doi inculpai ;R%J&(A R&CGARF =i F&MAK A(<, prin recEizitoriu -iind dispus dis"un.erea cauzei -a de K#F#R&(FKL R#MA(! AncEeta penal a stabilit c membrii .ruprii erau 4mprii pe trei se.mente, respectiv cel care se ocupa de racolarea =i or.anizarea cetenilor moldoveni pentru a -i adu=i 4n Rom?nia, ar care este -olosit ca ar de tranzitC se.mentul -ormat din ceteni rom?ni care se ocupa de .sirea locaiilor 4n care s -ie cazai mi.ranii =i, 4n acela=i timp, a mi"loacelor de transport pentru trecerea -rontierei 4n mod ile.alC precum =i se.mentul trei, care era -ormat din ceteni slovaci care se ocupau cu asi.urarea cadrului le.al al trimiterii 4n Rom?nia a unor mi"loace de transport ce urmau a -i -olosite pentru transportul a=a ziselor mr-uri=i a asi.urrii le.turii dintre membrii .ruprii ceteni rom?ni =i membrii .ruprii ceteni slovaci, pentru a nu exista posibilitatea 4n=elrii membrilor reelei cu privire la sumele de bani obinute din aceast activitate! Dup ce s-a reu=it trecerea -rauduloas a -rontierei intervenea se.mentul patru al .ruprii -ormat din ceteni ma.Eiari, care aveau ca atribuie preluarea mi.ranilor =i cazarea la di-erite locaii din Un.aria, ar care este -olosit tot ca ar de tranzit a mi.ranilor, iar apoi asi.urarea mi"loacelor de transport necesare deplasrii mi.ranilor ctre &talia! Din probele administrate a rezultat c pe teritoriul Rom?niei au intrat un numr de 635 persoane, ceteni moldoveni, care doreau s a"un. 4n &talia prin trecerea -rauduloas a -rontierei rom?no-ma.Eiare, 4n acest scop -iind racolai de ctre membrii .ruprii de criminalitate or.anizat =i pltind pentru aceasta diverse sume de bani! Dup audierea de ctre autoritile rom?ne, cetenii moldoveni s-au re4ntors 4n Republica Moldova! Dac mi.ranii trebuiau du=i p?n 4n Un.aria ace=tia trebuiau s plteasc suma de 6!333 de euro de persoan, bani care a"un.eau la KosorinsMN! Dup ce inculpatul Re.ina RicEard a venit 4n luna mai 4n Rom?nia =i a vzut procedura ce trebuie urmat, a mers 4n Un.aria, unde KosorinsMN l-a pus 4n le.tur cu un alt .rup ce aciona pe teritoriul acestei ri pentru ca, 4n situaia unui nou transport de mi.rani, s =tie cu cine s ia le.tura pentru a-i transporta 4n &talia! $entru aceste activiti mi.ranii erau obli.ai s plteasc diverse sume de bani, pentru o sin.ur persoan -iind pltii p?n la 7!/33 euro! Centrul de Cooperare $oliieneasc &nternaional, Hiroul (aional &nterpol a con-irmat c inculpatul KosorinsMN Roman a -ost extrdat 4n Rom?nia la data de 63!62!233:, ora 62!33;ora Rom?niei< =i predat de autoritile s?rbe autoritilor rom?ne 4n punctul de trecere a -rontierei Ftamora Moravia, -iind apoi adus la Hucure=ti pentru a -i prezentat instanei de "udecat 4n vederea aplicrii art! 6/2 alin! 7 din C!p!p! ; &n-ormaii disponibile pe website-ul Ministerului $ublic, la adresa EttpD11www!mpublic!ro1presa1233:1cO63O62O233:O2!Etm!< I Slo$acia ;prin declaraie de succesiune - +e.ea nr! 7312333 privind $rotocolul 4ntre Juvernul Rom?niei =i Juvernul Republicii Flovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, conveniilor =i a altor 4nele.eri 4ncEeiate de Rom?nia cu CeEoslovacia< )ratat 4ntre Republica $opular Rom?n =i Republica CeEoslovac privind asistena "uridic 4n cauzele civile, -amiliale =i penale, rati-icat prin Decretul nr! /30169/5, publicat 4n H!#-! nr! 0165!32!69/5, I Turcia - Convenia de asisten "uridic 4n materie civil =i penal 4ntre Republica Focialist Rom?nia =i Republica )urcia, rati-icat prin Decretul nr! 78:169:3, I Ungaria @ )ratat 4ntre Republica $opular Rom?n =i Republica $opular Un.ar privind asistena "uridic 4n cauzele civile, -amiliale =i penale rati-icat prin Decretul nr! /3/169/5, publicat 4n H!#-! nr! 216:!36!69/9! Dispoziii care privesc extrdarea au -ost cuprinse =i 4n alte convenii internaionale multilaterale, rati-icate de Rom?nia, convenii care privesc alte domenii de cooperare internaional,
23 21

Nicolae Du%ulescu @ A%xtrdareaB, %ditura +ucea-rul, Hucure=ti, 2338, pa.! 9:C Ro)ica <i!aela St&noiu @ AAsistena "uridic internaional 4n materie penalB, %ditura Academiei R!F!R!, Hucure=ti, 69:/, pa.! 56 2G Ilie Pascu @ ADrept penal! $artea .eneralB, %ditura Gaman.iu, Hucure=ti, 233:, pa.! :9C

12

onform art. 6 din /egea 3#202##1' asigurarea de reciprocitate este dat( de c(tre ministrul 2usti*iei' pentru fiecare ca3' ori de c&te ori va fi necesar' la cererea motivat( a autorit(*ii 2udiciare rom&ne competente. Deci3ia 5 cadru a onsiliului >niunii Europene nr. 2##20G;10E8I din 13 iunie 2##2 privind mandatul european de arestare ,i procedurile de predare )ntre statele mem"re ale >niunii Europene a ridicat statelor mem"re pro"leme de constitu*ionalitate )n procesul de transpunere a acesteia )n dreptul lor intern ,i ulterior transpunerii' su" cel pu*in trei aspecte? predarea propriilor cet(*eni' drepturile ,i garan*iile procesuale ,i du"la incriminare26. u toate acestea' av&nd )n vedere c( deci3ia5cadru privind mandatul european de arestare nu a reglementea3(' unui mandat printre motivele de o"ligatorii arestare sau cele facultative de neexecutare european cet(*enia persoanei urm(rite'

ma2oritatea statelor mem"re au fost nevoite ca anterior transpunerii )n dreptul intern a acestei deci3ii5cadru s( ),i revi3uiasc( acele dispo3i*ii din legea fundamental( care inter3iceau extr(darea propriilor cet(*eni.>nele state' precum Polonia29 ,i ipru2;' au men*inut interdic*ia extr(d(rii propriilor cet(*eni' mi3&nd pe argumentul c( procedura de predare )n "a3a unui mandat european de arestare ar avea o natur( 2uridic( diferit( de cea a procedurii extr(d(rii' c4iar dac( extr(darea clasic( ,i predarea )n "a3a unui mandat european de arestare au acela,i efect final cu privire la persoan(. %n Rom&nia' prin derogare de la prevederile alineatului 19 alin.1 din onstitu*ie' cet(*enii rom&ni pot fi extr(da*i )n "a3a conven*iilor interna*ionale la care Rom&nia este parte' )n condi*iile legii ,i pe "a3( de reciprocitate. %n acest context' s5a o"servat' )n doctrin( 29' c( legiuitorul constituant nu o"servat c( mandatul european de arestare nu este instituit printr5o conven*ie interna*ional(' ci printr5o deci3ie + cadru a onsiliului' exist&nd riscul invoc(rii unei excep*ii de neconstitu*ionalitate a dispo3i*iilor art. ;9 ,i ;; din /egea nr. 3#202##1 privind cooperarea 2udiciar( interna*ional( )n materie penal(' cu modific(rile ,i complet(rile ulterioare.
26

Florin Rzvan Radu, ,, %xtrdarea sau predarea propriilor ceteni! >ntre suveranitatea statului =i necesitatea 4n-ptuirii actului de "ustiie, prezentat la Feminarul A urisdicia! Aut dedere aut "udicare!)rans-erul de proceduri 4n materie penal!P, Fovata, 26-27 martie 233: 29 Decizia Curii Constituionale polone, din 2: aprilie 233/, $&1233/, a statuat 4ns c Part! 03:6 para.ra-ul l din Codul de procedur penal, care permite predarea unui cetean polonez ctre un alt stat membru al U% 4n baza unui mandat european de arestare 4ncalc art! // alin! l din Constituie! P 2; Decizia 298 din : noiembrie 233/ pronunat deCurtea Fuprem a Republicii Cipru, citat de Florin Rzvan Radu, ,, %xtrdarea sau predarea propriilor ceteni! >ntre suveranitatea statului =i necesitatea 4n-ptuirii actului de "ustiie, prezentat la Feminarul A urisdicia! Aut dedere aut "udicare!)rans-erul de proceduri 4n materie penal!P, Fovata, 26-27 martie 233: 29 Florin Rzvan Radu, ,, %xtrdarea sau predarea propriilor ceteni! >ntre suveranitatea statului =i necesitatea 4n-ptuirii actului de "ustiie, prezentat la Feminarul A urisdicia! Aut dedere aut "udicare!)rans-erul de proceduri 4n materie penal!P, Fovata, 26-27 martie 233:

13

S5a sugerat3#'de asemenea' c( pentru a com"ate o eventual( excep*ie de neconstitu*ionalitate a dispo3i*iilor legale care permit predarea cet(*enilor rom&ni )n "a3a unui mandat european de arestare' sunt fie de a sus*ine c( art. 19 din onstitu*ie nu se aplic( )n ca3ul mandatului european de arestare' deoarece acesta instituie o alt( procedur( dec&t extr(darea 31' fie de a considera c(' )n ca3ul mandatului european de arestare' conven*ia despre care se face vor"ire )n art. 19 alin. A2B din onstitu*ie este )nsu,i !ratatul de aderare a Rom&niei la >niunea European(' prin care *ara noastr( s5a anga2at inclusiv s( aplice mandatul european de arestare. %n Cermania' prin deci3ia nr. 2 $vR 22360#1 din 1; iulie 2##G' al doilea Senat al ur*ii onstitu*ionale <ederale a Cermaniei a decis c( /egea privind mandatul european de arestare ;%uropiscEes Ga-tbe-eEls.esetz< este neconstitu*ional(. urtea a re*inut c( aceast( lege este neconstitu*ional( deoarece legiuitorul german a transpus deci3ia5cadru privind mandatul european de arestare de o manier( dispropor*ionat( ,i nu a *inut seama de necesitatea respect(rii drepturilor fundamentale' inclusiv dreptul de a "eneficia de o cale de atac. urtea onstitu*ional( <ederal( Cerman( nu a identificat )n concret vreo o"liga*ie decurg&nd din deci3ia5cadru privind mandatul european de arestare ca fiind contrar( onstitu*iei germane' dar a pus la )ndoial( "a3a instrumentelor >E privind cooperarea 2uriciar(? recunoa,terea reciproc( ,i )ncrederea reciproc( )ntre statele mem"re. urtea onstitu*ional( <ederal( german( a considerat' de asemenea' c( )n legea german( nu s5a *inut seama de faptul c(' de,i nu include cet(*enia printre motivele o"ligatorii sau facultative de neexecutare' deci3ia5cadru permite totu,i impunerea anumitor condi*ii pentru predarea propriilor cet(*eni32. %n lumina 2urispruden*ei ur*ii de Eusti*ie a omunit(*ilor Europene' faptul c( un stat mem"ru )n care o persoan( a f(cut o"iectul unei 4ot(r&ri definitive de condamnare )n dreptul intern poate emite un mandat european de arestare pentru arestarea acestei persoane )n scopul execut(rii acestei 4ot(r&ri )n temeiul Deci3iei5cadru 2##20G;10E8I a onsiliului din 13 iunie 2##2 privind mandatul european de arestare i procedurile de predare )ntre statele mem"re nu
3#

Florin Rzvan Radu, ,, %xtrdarea sau predarea propriilor ceteni! >ntre suveranitatea statului =i necesitatea 4n-ptuirii actului de "ustiie, prezentat la Feminarul A urisdicia! Aut dedere aut "udicare!)rans-erul de proceduri 4n materie penal!P, Fovata, 26-27 martie 233: 31 # asemenea interpretare a -ost utilizat =i de $olonia, pentru evita revizuirea Constituiei, >n realitate, procedura mandatului european de arestare nu 4nlocuie=te dec?t -ormalitile de extrdare, re.lement?nd o procedur de predare distinct, 4ns raiune =i -inalitatea rm?n acelea=i - predarea ctre un alt stat a persoanei urmrite, predarea persoanei -iind de alt-el e-ectul principal al extrdrii! #r, ubi eadem est ratio, idem solutio est! Funt de alt-e state, precum Marea Hritanie =i Jermania care continu s utilizeze 4n le.ea intern de transpunere a deciziei-cadru privind mandatul european de arestare termenul AextrdareP! A se vedea, 4n acest sens =i Florin Rzvan Radu, ,, %xtrdarea sau predarea propriilor ceteni! >ntre suveranitatea statului =i necesitatea 4n-ptuirii actului de "ustiie, prezentat la Feminarul A urisdicia! Aut dedere aut "udicare!)rans-erul de proceduri 4n materie penal!P, Fovata, 26-27 martie 233: 32 Florin Rzvan Radu, ,, %xtrdarea sau predarea propriilor ceteni! >ntre suveranitatea statului =i necesitatea 4n-ptuirii actului de "ustiie, prezentat la Feminarul A urisdicia! Aut dedere aut "udicare!)rans-erul de proceduri 4n materie penal!P, Fovata, 26-27 martie 233:

11

poate avea vreo consecin*( asupra interpret(rii no*iunii de -executareD )n sensul articolului G1 din onven*ia de punere )n aplicare a acordului Sc4engen 33. %n cau3a 53#30#G' av&nd ca o"iect o cerere de pronun*are a unei 4ot(r&ri preliminare' )n temeiul articolului 3G din !ratatul >E' introdus( de 8r"itrage4of A$elgiaB' prin deci3ia din 13 iulie 2##G' primit( la urte )n data de 29 iulie 2##G' )n procedura 8dvocaten voor de Mereld NOM )mpotriva /eden van de 6inisterraad ' urtea a verificat validitatea deci3iei 5 cadru prin prisma respect(rii principiilor legalit(*ii incrimin(rii ,i a pedepsei ,i cel al egalit(*ii ,i al nediscrimin(rii. u privire la principiul legalit(*ii incrimin(rii ,i a pedepsei' urtea a su"liniat c( Deci3ia5 cadru nu urm(re,te armoni3area infrac*iunilor respective )n ceea ce prive,te elementele lor constitutive sau pedepsele prev(3ute pentru acestea. Prin urmare' dac( articolul 2 alineatul A2B din deci3ia5cadru elimin( verificarea du"lei incrimin(ri pentru categoriile de infrac*iuni prev(3ute )n aceast( dispo3i*ie' definirea acestora ,i a pedepselor aplica"ile continu( s( fie reglementate de dreptul statului mem"ru emitent' care' cum este' de altfel' prev(3ut la articolul 1 alineatul A3B din aceea,i deci3ie5cadru' tre"uie s( respecte drepturile fundamentale ,i principiile 2uridice fundamentale' astfel cum sunt acestea consacrate la articolul 6 >E ,i' )n consecin*(' principiul legalit(*ii incrimin(rii ,i a pedepsei. Re3ult( din aceasta c( articolul 2 alineatul A2B din deci3ia5cadru' )n m(sura )n care elimin( verificarea du"lei incrimin(ri pentru infrac*iunile men*ionate )n aceast( dispo3i*ie' nu este lipsit de validitate ca urmare a unei )nc(lc(ri a principiului legalit(*ii incrimin(rii ,i a pedepsei. u privire la principiul egalit(*ii ,i al nediscrimin(rii' urtea a )nvederat c(' la alegerea celor 32 de categorii de infrac*iuni enumerate la articolul 2 alineatul A2B din deci3ia5cadru' onsiliul >niunii Europene a putut aprecia' conform principiului recunoa,terii reciproce ,i av&nd )n vedere nivelul ridicat de )ncredere ,i de solidaritate )ntre statele mem"re' c(' fie datorit( naturii lor' fie datorit( pedepsei maxime de cel pu*in trei ani prev(3ute' categoriile de infrac*iuni respective fac parte dintre cele pentru care gravitatea atingerii aduse ordinii ,i siguran*ei pu"lice 2ustific( eliminarea verific(rii du"lei incrimin(ri. Prin urmare' c4iar presupun&nd c( situa*ia persoanelor "(nuite de comiterea unor infrac*iuni cuprinse )n lista prev(3ut( la articolul 2 alineatul A2B din deci3ia5cadru sau condamnate pentru s(v&r,irea unor astfel de infrac*iuni este compara"il( cu aceea a persoanelor "(nuite c( au comis sau condamnate pentru comiterea altor
33

>ot&r4rea Curii ,camera a )oua) )in )ata )e -E iulie 9::1 pronunat 4n Cau+a C=9EEF:G. %u/licat& 3n Culegerea )e 5uris%ru)en& a Curii Euro%ene a 7ustiiei 9::1 %agin& I=:HII-

1G

infrac*iuni dec&t cele enumerate )n aceast( dispo3i*ie' distinc*ia este' )n orice ca3' 2ustificat( )n mod o"iectiv. %n ceea ce prive,te' pe de alt( parte' faptul c( lipsa de preci3ie )n definirea categoriilor de infrac*iuni )n discu*ie ar risca s( ai"( ca re3ultat o aplicare contradictorie a deci3iei5cadru )n diferitele sisteme 2uridice na*ionale' este suficient s( se arate c( o"iectul acesteia nu este s( armoni3e3e dreptul penal material al statelor mem"re ,i c( nicio dispo3i*ie a titlului NI din !ratatul >E' ale c(rui articole 31 ,i 31 au fost desemnate ca fiind temeiul 2uridic al acestei deci3ii5cadru' nu condi*ionea3( aplicarea mandatului european de arestare de armoni3area legisla*iilor penale ale statelor mem"re )n materia respectivelor infrac*iuni. Re3ult( din considerentele de fapt ,i de drept mai sus expuse c( articolul 2 alineatul A2B din deci3ia5cadru' )n m(sura )n care elimin( verificarea du"lei incrimin(ri pentru infrac*iunile men*ionate )n aceast( dispo3i*ie' nu este lipsit de validitate ca urmare a unei )nc(lc(ri a articolului 6 alineatul A2B >E ,i' mai exact' a principiilor legalit(*ii incrimin(rii ,i a pedepsei' precum ,i al egalit(*ii ,i al nediscrimin(rii31.

Proce)ura )e e0tr&)are
8stfel cum a fost modificat( prin /egea nr. 22102##6' procedura de extr(dare prev(3ut( de /egea nr. 3#202##1 privind cooperarea 2udiciar( interna*ional( )n materie penal( este urm(toarea? A. Extrdare activ (atunci cnd Romnia este stat solicitant) Prin modificarea art. 66 din /egea nr. 3#202##1' s5a revenit la competen*a 6inisterului Eusti*iei de a )ntocmi cererea de extr(dare. !re"uie su"liniat )ns( c( 6inisterul Eusti*iei )ntocme,te cererea de extr(dare numai pe "a3a unei )nc4eierii motivate a instan*ei2udec(tore,ti competente' care sta"ile,te c( sunt )ndeplinite condi*iile prev(3ute )n pre3enta lege pentru a se solicita extr(darea. Prin art. 66 s5a reglementat o procedur( clar( de dare )n urm(rire interna*ional(. 8stfel' )n ca3ul )n care un mandat de arestare preventiv( sau de executare a pedepsei nu poate fi adus la )ndeplinire )ntruc&t inculpatul ori condamnatul nu se mai afl( pe teritoriul Rom&niei' instan*a care a emis mandatul de arestare preventiv( sau instan*a de executare' dup( ca3' la propunerea
31

>ot&r4rea Curii ,<area Camer&) )in )ata )e 2 mai 9::1 %ronunat& 4n cauza A)$ocaten $oor )e Jerel) "?J 3m%otri$a De)en $an )e <inisterraa) Cau+a C=2:2F:G). %u/licat& 3n cule.erea de "urispruden a Curii %uropene a ustiiei 233: pa.in &-37077

16

procurorului sesi3at )n acest scop de c(tre organele de poli*ie' emite un mandat de urm(rire interna*ional( )n vederea extr(d(rii' care se transmite Poli*ieneasc( Interna*ional( din difu3(rii prin canalele specifice. 6andatul de urm(rire interna*ional( )n vederea extr(d(rii tre"uie s( con*in( toate elementele necesare identific(rii persoanei urm(rite Ainclu3&nd fotografii' impresiuni digitale' etcB' o expunere sumar( a situa*iei de fapt ,i date privind )ncadrarea 2uridic( a faptelorP Despre locali3area pe teritoriul unui stat str(in a unei persoane date )n urm(rire interna*ional( sau c(utate de autorit(*ile 2udiciare rom&ne pentru aducerea la )ndeplinire a unui mandat de executare a pedepsei )nc4isorii sau a unui mandat de arestare preventiv(' instan*a poate fi informat( nu numai de $iroul @a*ional Interpol' ci ,i de o alt( structur( in cadrul . .P.I.' dar ,i de 6inisterul Eusti*iei' prin orice mi2loc care las( o urm( scris( ,i a c(rui autenticitate poate fi verificat( A art. 69 alin. 1BF Instan*a de executare sau instan*a care a emis mandatul de arestare preventiv( sta"ile,te' printr5o )nc4eiere motivat(' dac( sunt )ndeplinite condi*iile prev(3ute )n pre3enta lege pentru a se solicita extr(darea Aart. 69 alin. 1BF entrul de ooperare Poli*ieneasc( Interna*ional(' prin structura speciali3at(' are entral @a*ional Interpol corespondent )i notific( faptul c( o"liga*ia de a informa instan*a de executare sau instan*a emitent( a mandatului de arestare preventiv( de )ndat( ce $iroul persoana care face o"iectul mandatului a fost locali3at(. Informarea va fi transmis( direct' cu o copie la 6inisterul Eusti*iei. A art. 69 alin. 2B Instan*a se pronun*( prin )nc4eiere' )n camera de consiliu' dat( de un singur 2udec(tor' cu participarea procurorului ,i f(r( citarea p(r*ilor. )nc4eierea nu se pronun*( )n ,edin*( pu"lic(' ,i se consemnea3( )ntr5un registru special' pentru a se respecta confiden*ialitatea procedurii ADe,i era prev(3ut( ,i de legea ini*ial(' confiden*ialitatea era deseori )nc(lcat( de uneleBF %nc4eierea prev(3ut( la alin. A3B poate fi atacat( cu recurs de procuror' )n termen de 21 ore de la pronun*are. Dosarul cau3ei este )naintat instan*ei de recurs )n termen de 21 de ore. Recursul se 2udec( )n termen de cel mult 3 3ile' de c(tre instan*a superioar( )n grad. Instan*a de recurs va restitui dosarul primei instan*e )n termen de 21 de ore de la solu*ionarea recursului' Aart. 69 alin. 1BF entrului de ooperare cadrul 6inisterului 8dministra*iei ,i Internelor' )n vederea

19

%n termen de 1; de ore de la primirea )nc4eierii prin care s5a constatat c( sunt )ntrunite condi*iile pentru solicitarea extr(d(rii ,i a actelor anexe' 6inisterul Eusti*iei' prin direc*ia de specialitate' efectuea3( un examen de regularitate interna*ional(' )n condi*iile prev(3ute la art. 1#' care se aplic( )n mod corespun3(tor Aart. 69 alin. 6BF %n ca3ul )n care' potrivit atri"u*iilor care )i revin' direc*ia de specialitate a 6inisterului Eusti*iei constat( c( nu sunt )ntrunite condi*iile de regularitate interna*ional( pentru a se )ntocmi ,i transmite cererea de extr(dare' ministrul 2usti*iei )l sesi3ea3( pe procurorul general al Parc4etului de pe l&ng( )nalta urte de asa*ie ,i Eusti*ie' )n vederea ini*ierii procedurii de revi3uire a )nc4eierii definitive prin care s5a dispus solicitarea extr(d(rii' inform&nd )n am"ele situa*ii entrul de ooperare Poli*ieneasc( Interna*ional( din cadrul 6inisterului 8dministra*iei ,i Internelor. De aceea' prin modificarea adus( /egii nr. 3#202##1 )n aceast( privin*(' s5a optat pentru procedura extraordinar( a revi3uirii. De su"liniat c(' potrivit art. 69 alin. A;B' 6inistrul 2usti*iei nu poate solicita ini*ierea procedurii revi3uirii pentru alte motive dec&t cele legate de conclu3iile examenului de regularitate interna*ional(. Instan*a' dac( constat( c( cererea de revi3uire este )ntemeiat(' anulea3( )nc4eierea atacat(. Dac( instan*a constat( c( cererea de revi3uire este ne)ntemeiat(' o respinge' men*in&nd )nc4eierea atacat(. Lot(r&rea instan*ei de revi3uire este definitiv( ,i se comunic( )n termen de 21 de ore de la pronun*are ministrului 2usti*iei ,i procurorului general al Parc4etului de pe l&ng( )nalta urte de asa*ie ,i Eusti*ie Aart. 69 alin. 1#B. 8stfel' )n am"ele situa*ii' 4ot(r&rea final( revine instan*ei' astfel )nc&t se elimin( orice eventual( critic( de neconstitu*ionalitate care putea fi adus( vec4ii proceduri. !otodat(' prin modific(rile aduse legii s5a prev(3ut ,i posi"ilitatea ca' )n ca3ul )n care constat( c( actele sunt incomplete' )nainte de a )ntocmi ,i transmite cererea de extr(dare direc*ia de specialitate a 6inisterului Eusti*iei s( poat( solicita instan*ei competente s( )i transmit(' )n cel mult 92 de ore' actele suplimentare necesare potrivit tratatului interna*ional aplica"il. 8cest lucru se )nt&mpla )n practica' dar nu era reglementat expres Aart. 69 alin. 9BF # )nc4eiere prin care se constat( c( sunt )ntrunite condi*iile pentru a se solicita extr(darea se transmite 6inisterului Eusti*iei + Direc*ia Drept Interna*ional ,i !ratate' Serviciul drept interna*ional pu"lic ,i cooperare 2udiciar( interna*ional( )n materie penal( A)n termenele scurte prev(3ute de lege Aart. 66 modificat' art. 69 modificatB 1;

B. Extrdare pasiv (atunci cnd Romnia este stat solicitat) Procedura de extr(dare pasiv( este de competen*a cur*ii de apel )n circumscrip*ia c(reia a fost locali3at( persoana extr(da"il(. urtea este sesi3at( de parc4etul competent' dup( ce' )n preala"il' direc*ia de specialitate a 6inisterului Eusti*iei efectuea3( examenul de regularitate interna*ional( al cererii de extr(dare ,i documentelor anexate. Persoana extr(da"il( are dreptul s( fac( opo3i*ie la extr(dare. olicitarea !i acordarea extrdrii. Extr(darea se poate solicita 0 acorda )n "a3a conven*iilor multilaterale sau a unor tratate "ilaterale' ori pe "a3( de reciprocitate' )n lipsa unor asemenea instrumente 2uridice. "onvenii multilaterale onven*ia multilateral( cel mai frecvent utili3at( de Rom&nia este octom"rie 199G ,i 19 martie 199;. onven*ia european( de extr(dare' )nc4eiat( la Paris la 13 decem"rie 19G9' cu Protocoalele sale adi*ionale' din 1G onven*ia european( de extr(dare se aplic( )n rela*ia cu celelalte 1G de state mem"re ale onsiliului Europei' care sunt parte la acest instrument 2uridic multilateral' ,i prevalea3( asupra dispo3i*iilor privitoare la extr(dare din tratatele "ilaterale de extr(dare Asu"5linK' con*in&nd tratatele "ilaterale existente )n pre3ent )n sec*iunea respectiv( a C4iduluiB )nc4eiate cu oricare din aceste state. De asemenea' exist( numeroase conven*ii multilaterale' adoptate fie su" egida onsiliului Europei' fie su" egida :rgani3a*iei @a*iunilor onven*ia @a*iunilor >nite' care con*in dispo3i*ii privind extr(darea' )ntre care men*ion(m?

>nite )mpotriva criminalit(*ii transna*ionale organi3ate' Protocolul privind prevenirea' reprimarea ,i pedepsirea traficului de persoane' )n special al femeilor ,i copiilor' adi*ional la onven*ia @a*iunilor >nite )mpotriva criminalit(*ii transna*ionale organi3ate' ,i Protocolul )mpotriva traficului ilegal de migran*i pe calea terestr(' a aerului ,i pe mare' @eI JorK' 1G.11.2###' ratificate prin /egea nr. G6G02##2' pu"licat( )n 6.:f. nr. ;130;.11.2##2' onven*ia @a*iunilor >nite )mpotriva corup*iei' @eI JorK' 31.1#.2##3' ratificat( prin /egea nr. 36G02##1' pu"licat( )n 6.:f. nr. 9#30G.1#.2##1' onven*ia european( privind reprimarea terorismului' Stras"ourg' 29.#1.1999' ratificat( prin /egea nr. 1901999' pu"licat )n 6.:f. nr. 3101.#3.1999' onven*ia penal( privind corup*ia' Stras"ourg' 29.#1.1999' ratificat( prin /ege nr. 2902##2' 19

pu"licat( )n 6.:f. nr. 6G03#.#1.2##2'

onven*ia

onsiliului Europei privind criminalitatea

informatic(' $udapesta' 23.11.2##1' ratificat( prin /egea nr. 6102##1' pu"licat( )n 6.:f. nr. 31302#.#1.2##1' onven*ia european( privind sp(larea' descoperirea' sec4estrarea ,i confiscarea produselor infrac*iunii' Stras"ourg' ;.11.199#' ratificat( prin /egea nr. 26302##2' pu"licat( )n 6.:f. nr. 3G302;.#G.2##2' conven*iile :@> )mpotriva terorismului. Dup( data ader(rii Rom&niei la >niunea European(' dispo3i*iile referitoare la extr(dare vor fi )nlocuite' )n rela*ia cu statele mem"re >E' de deci3ia5cadru nr. G;10E8I din 13 iunie 2##2 privind mandatul european de arestare ,i procedurile de predare )ntre statele mem"re ale >niunii Europene' cu excep*ia infrac*iunilor s(v&r,ite )nainte de august 2##2' )n ca3ul )n care <ran*a este stat mem"ru de executare' noiem"rie 2##1' )n ca3ul )n care Repu"lica e4( este stat mem"ru de executare. #ratate $ilaterale 8lgeria + onven*ie de asisten*( 2uridic( )n materie civil(' familial( ,i penal( )ntre Repu"lica Socialist( Rom&nia ,i Repu"lica 8lgerian( Democratic( ,i Popular(' ratificat( prin Decretul nr. 11;01999' pu"licat )n 6.:f. nr. 990;.12.1999 8ustralia + !ratat de extr(dare )ntre Rom&nia ,i 6area $ritanie' $ucure,ti' 9 A21B martie 1;93 $ra3ilia + !ratatul de extr(dare dintre Rom&nia ,i Repu"lica <ederativ( a $ra3iliei' semnat la $rasilia la 12 august 2##3' ratificat prin /ege nr. 2G902##1' pu"licat )n 6. :f. nr. 61309.#9.2##1 Regatul >nit al 6arii $ritanii ,i al Irlandei de @ord + !ratat de extr(dare )ntre Rom&nia ,i 6area $ritanie' $ucure,ti' 9 A21B martie 1;93 $osnia ,i Ler*egovina + Aprin declara*ie de succesiuneB + !ratat )ntre Repu"lica Popular( Rom&n( ,i Repu"lica Popular( <ederativ( Iugoslavia privind asisten*a 2uridic(' ratificat prin Decretul nr. 2101961' pu"licat )n 6.:f. nr. 606.#2.1961 anada + !ratat de extr(dare )ntre Rom&nia ,i 6area $ritanie' $ucure,ti' 9 A21B martie 1;93 4ina + !ratatul dintre Rom&nia ,i Repu"lica Popular( 4ine3( privind extr(darea' ratificat prin /egea nr. 11;0199;' pu"licat( )n 6.:f. nr. 222 din 19 iunie 199;

2#

oreea de @ord + 8cord )ntre Repu"lica Socialist( Rom&nia ,i Repu"lica Popular( Democrat( oreean( cu privire la asisten*a 2uridic( )n cau3ele civile' familiale ,i penale' ratificat prin Decretul nr. 3#G01992' pu"licat )n $. :f. nr. ;909.#;.1992 u"a + onven*ie )ntre Repu"lica Socialist( Rom&nia ,i Repu"lica u"a privind asisten*a 2uridic( )n materie civil(' familial( ,i penal(' ratificat( prin Decretul nr. 69019;1' pu"licat )n 6.:f. nr. 19029.#3.19;1 Egipt + onven*ie dintre Rom&nia ,i Repu"lica 8ra"( Egipt privind asisten*a 2udiciar( )n materie penal(' transferul condamna*ilor ,i extr(darea' ratificat prin /egea nr. 13;02##2 6aroc + onven*ie )ntre Repu"lica Socialist( Rom&nia ,i Regatul 6aroc privind asisten*a 2uridic( )n materie civil( ,i penal(' ratificat prin Decretul nr. 29101993' pu"licat )n 6.:f. nr. 9901.#6.1993 6oldova + !ratat )ntre Rom&nia ,i Repu"lica 6oldova privind asisten*a 2uridic( )n materie civil( ,i penal(' ratificat prin /egea nr. 19901999' pu"licat( )n 6.:f. nr. 31#013.11.1999 6ongolia + !ratat )ntre Repu"lica Popular( Rom&n( ,i Repu"lica Popular( 6ongol( cu privire la asisten*a 2uridic( )n cau3ele civile' familiale ,i penale' ratificat prin Decretul nr. 11G01993' pu"licat )n 6.:f. nr. 116031.#9.1993 @oua Oeeland( + !ratat de extr(dare )ntre Rom&nia ,i 6area $ritanie' $ucure,ti' 9 A21B martie 1;93 Siria + onven*ie )ntre Repu"lica Socialist( Rom&nia ,i Repu"lica 8ra"( Sirian( privind asisten*a 2uridic( )n materie civil( ,i penale' ratificat prin Decretul nr. 9#01999' pu"licat )n 6.:f. nr. 190G.#3.1999 Statele >nite ale 8mericii + onven*ia de extr(dare )ntre Rom&nia ,i Statele >nite ale 8mericii' $ucure,ti' 23.#9.1921' ,i @ota /ega*iunii de la $ucure,ti nr. 9;023 iulie 1921 a Statelor >nite ale 8mericii' pu"licate )n 6.:f. nr. 990;.#1.192G ,i !ratatul adi*ional la !ratatul de extr(dare dintre Rom&nie ,i Statele >nite ale 8mericii A$ucure,ti' 23.#9.1921B' $ucure,ti' 1#.11.1936' pu"licat )n 6.:f. nr. G9012.#3.1939 !unisia + onven*ie )ntre Repu"lica Socialist( Rom&nia ,i Repu"lica !unisian( privind asisten*a 2uridic( )n materie civil( ,i penale' ratificat prin Decretul nr. 1;301991' pu"licat )n 6.:f. nr. 11029.#1.1992 Dispo3i*iile privind extr(darea din cadrul instrumentelor interna*ionale "ilaterale sunt a"rogate expres de art. 2; din onven*ia european( privind extr(darea deoarece dispo3i*iile 21

privitoare la extr(dare din conven*ia europeana prevalea3( asupra dispo3i*iilor tratatelor "ilaterale? 8l"ania' $elgia' $ulgaria' 6untenegru' Slovacia' !urcia' >ngaria e4ia' roa*ia' <ran*a' Crecia' Italia' Rusia' Ser"ia ,i

$i"liografie

1. /egea nr.3#202##1 privind ooperarea Eudiciar( Interna*ional( in materie penalaF legea 22102##6 pentru modificarea si completarea /egii 3#202##1 ,i legea 22202##; pu"licat( )n 6. :f 9G; din 1#.11.2##; 2. /egea ;#01999 privind ratificarea Protocoale 8di*ionale onven*iei Europene de Extr(dare si a celor doua onstantinF Editura >niversit(*ii de Nest'

3. Drept interna*ional pu"lic. Nalentin !imi,oara 2##1 Pg?3#;531#

1. De la extr(dare la mandatul european de arestare. : privire istorica si 2uridica. <lorin Ra3van Radu Revista Dreptul nr.202##6 pg.199 G. MMM.E>S! .R: 6. odul penal roman

22

S-ar putea să vă placă și