Sunteți pe pagina 1din 8

INFORMATII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL

PENTRU CONSUMATORI

1. Identitatea si datele de contact ale creditorului/ intermediarului de credit


Creditor BRD – Groupe Société Générale S.A.
Adresa Bd. Ion Mihalache Nr. 1-7, Sector 1, Bucureşti

Inregistrarea Numarul de inregistrare in Registrul Comertului


Bucuresti: J40/608/1991, CUI 361579; numărul de
inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit: RB-
PJR-40-007/1999

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

Tipul de credit Credit card Gold - Linie de credit cu card atasat

Valoarea totală a creditului 10,000.00 RON


Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la
dispoziţie în temeiul contractului de credit.

Conditiile care reglementeaza tragerea Utilizarea Liniei de credit se va realiza numai cu


creditului respectarea urmatoarelor conditii:
Inseamnă modul si momentul de obtinere a - Sa furnizati Bancii toate documentele solicitate in
creditului. vederea evaluarii bonitatii;
-Sa constituiti garantiile solicitate de Banca

Durata contractului de credit 48 luni


Ratele si, daca este cazul, ordinea in care Va trebui sa efectuati lunar minim o alimentare a
acestea vor fi alocate contului de plati care sa acopere cel putin suma
minima de plata si descoperitul neautorizat de cont
(daca exista).
Suma minima de plata se calculeaza ca suma a
urmatoarelor elemente:
• 3.5% din capitalul aferent Tranzactiilor revolving
• 3.5% din valoarea ratelor scadente cu dobanda
zero

1/19
• valoarea ratelor scadente cu dobanda
• valoarea dobanzii penalizatoare
• valoarea dobanzilor si comisioanelor curente si
restante
• capital restant
• sume reprezentand Descoperit neautorizat de cont
• prime de asigurare scadente.
In toate cazurile suma minima de plata va fi de minim
20 de lei.
In cazul unui program de plata in rate, va trebui sa
achitati, lunar, la data scadentei rata aferenta.
Dobanda si costurile se platesc in modul urmator:
• dobanda – lunar, daca este cazul
• comision de administrare a cardului - anual
• prima de asigurare de viata – lunar, daca este
cazul
• prima de asigurare de calatorie –anual, daca este
cazul
Valoarea totala pe care va trebui sa o achitati 20,400.16 RON
Inseamna suma imprumutata plus dobanda si
posibile costuri aferente creditului.

Garantii necesare • Ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale


Aceasta este o descriere a garantiei pe care conturilor bancare deschise la BRD.
trebuie sa o furnizati in raport cu contractul
de credit.

3. Costurile creditului
Rata dobânzii aferentă creditului sau, dacă Pentru Tranzactiile de tip revolving, veti plati o
este cazul, diferite rate ale dobânzii care se dobanda fixa de 26.00% pe an
aplică contractului de credit Dobanda lunara mentionata in Extrasul de cont se
NRZ
calculeaza dupa formula: D=S x P % x
365 

unde

S = soldul creditului din luna precedent

P = procentul de dobanda

2/19
NRZ = numarul real de zile intre scadenta anterioara si
scadenta curenta din Graficul de rambursare.
* 366 de zile in cazul anului bisect
Pentru Programul de plata in rate si Programul bani
prin telefon veti plati o dobanda fixa, astfel:
a. Pentru Programul de plata in rate fara dobanda,
0% pe an, cu conditia rambursarii integrale la data
scadentei a sumei totale de plata (fara rate scadente
in viitor). In situatia in care nu se ramburseaza
integral suma totala de plata (fara rate scadente in
viitor) pana la data scadentei, se va calcula dobanda
dobanda fixa de 26.00 % pe an ;
b. Pentru Programul de plata in rate cu dobanda, se
aplica o dobanda de 16.9% pe an;
c. Pentru Programul bani prin telefon, se aplica o
dobanda de 16.9% pe an;
Dobanda fixa lunara mentionata in Extrasul de cont se
30
calculeaza dupa formula: D=S x P % x
360
unde
S = soldul creditului curent si restant din intervalul
cuprins intre doua scadente
P = procentul de dobanda

Dobânda anuală efectivă (DAE) Valoarea DAE, calculata la momentul incheierii


Acesta este costul total exprimat ca procentaj Contractului, este 29.33%
anual din valoarea totala a creditului . DAE DAE este calculata dupa urmatoarea formula:
vă ajută să comparaţi diferite oferte.

unde:

- X este DAE;
- S este echivalenta fluxurilor de tragere (incasare)
si de plata (rambursare); S=0
- n este numarul de momente in care exista cel
putin un eveniment de tip tragere sau rambursare;
- t k este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de
an, dintre data primei trageri şi data fiecărui
moment in care a existat cel putin un flux de tragere
sau de rambursare;

3/19
- A k este rezultatul unui flux la un moment dat
(diferenta dintre tragerea si rambursarea la un
moment)
La calculul DAE s-au luat in considerare urmatoarele
ipoteze:
1. Contractul urmeaza sa ramana valabil pentru
perioada convenita de parti, iar Banca si Imprumutatul
isi vor indeplini obligatiile in conditiile si in termenele
convenite in prezentul contract.
2. Dobanda aferenta liniei de credit si celelalte costuri
vor ramane fixe in raport cu nivelul initial si se aplica
pana la incetarea prezentului contract.
3. Valoarea totala a liniei de credit este utilizata in
totalitate si pe intreaga durata a contractului.
4. Valoarea totala a liniei de credit este trasã la nivelul
cel mai mare al costurilor şi al ratei dobânzii aferente
creditului, aplicate mecanismului de tragere cel mai
frecvent utilizat
5. Linia de credit se acorda pe perioada de 1 an si va
fi rambursata in douasprezece rate lunare egale.

Obtinerea creditului sau obtinerea conform NU


clauzelor si conditiilor convenite este
conditionata de incheierea:
-unei asigurarii pentru garantarea creditului
Sau
-unui contract de servicii accesoriu
In cazul in care costurile acestor servicii nu NU
sunt cunoscute de creditor, acestea nu sunt
incluse in DAE.
4. Costuri aferente

Este necesar sa se mentina unul sau mai multe NU


conturi pentru inregistrarea atat a
operatiunilor de plata, cat si a tragerilor

Valoarea costurilor aferente utilizării unui • Comision de administrare a cardului: 0.00 RON/ an
mijloc specific de plată (de exemplu card de
credit)

• Comision pentru utilizare ATM pentru retrageri de

4/19
numerar:
-ATM BRD: 0, LEI (pentru cardul de credit
Standard, Gold)
- ATM alte banci din Romania: 0 LEI
- ATM alte banci din strainatate : 0 LEI
• Comision pentru utilizare POS la ghiseu pentru
retrageri de numerar:
-POS alte banci din Romania: 0 LEI
-POS alte banci din strainatate:
in regim standard: 0 LEI
in regim de urgenta: 150 EUR (pentru
cardul de credit Standard,Gold)

Orice alte costuri ce reies din contractul de • Comision unic pentru servicii suplimentare prestate
credit la cererea Imprumutatului: 50 EUR (echivalent in lei) /
eveniment
• Taxe aferente
constituirii/modificarii/prelungirii/radierii ipotecilor
mobiliare
• Prima de asigurare aferenta asigurarii de calatorie
este:
- Gratuita pentru cardurile de credit GOLD

Conditiile in care costurile privind contractul Orice notificare cu privire la modificarea continutului
de credit prevazute mai sus pot fi modificate clauzelor contractuale va fi transmisa Imprumutatilor
cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de
aplicarea acestora, cu exceptia situatiilor in care
Imprumutatul solicita modificari ale Contractului.
Imprumutatii au la dispozitie 15 zile calendaristice de
la primirea notificarii pentru a comunica optiunea de
acceptare sau neacceptare a noilor conditii. Neprimirea
unui raspuns din partea Imprumutatilor in termenul
mentionat anterior nu este considerata acceptare tacita.
Contractul poate fi modificat numai in scris, prin acte
aditionale, cu acordul Partilor.
Orice modificare a clauzelor contractuale referitoare la
Card va fi propusa de catre Banca Imprumutatului cu
cel putin 2 luni înainte de intrarea acesteia în vigoare,
prin una din urmatoarele modalitati: scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, e-mail, sms,
internet banking, mobile banking. Se considera ca
Imprumutatul a acceptat modificarea respectiva,
exceptând cazul în care, înainte de intrarea ei în
vigoare, îi notifica în scris Bancii ca nu o accepta. În
acest caz, Imprumutatul are dreptul sa denunte

5/19
unilateral contractul imediat, înainte de data intrarii în
vigoare a modificarii respective.

Obligatia de a plati taxe notariale NU

Costuri in caz de intarziere la plata Se va percepe:


Platile neefectuate ar putea sa aiba Dobanda penalizatoare este de 2.00 puncte
consecinte grave pentru dumneavoastra (de procentuale, procent fix care se adauga la rata dobanzii
exemplu vanzare silita) si sa ingreuneze curente, si se aplica la sumele restante reprezentand
obtinerea de credite. principal. Dobanda penalizatoare, in procentul
mentionat, se aplica inclusiv in cazurile in care
Imprumutatii sau sotii acestora se afla in una dintre
următoarele situații: șomaj, reducere drastică a
salariului, deces. Prin reducerea drastică a salariului se
înțelege o reducere de cel puțin 15% din valoarea
acestuia.
Dobanda penalizatoare se aplica inclusiv dupa
declararea scadentei anticipate a liniei de credit. În
cazul în care executarea silită nu este inițiată în cel
mult 6 luni de la data declarării scadenței anticipate,
începând cu ziua imediat următoare expirării acestui
termen, Banca nu va mai percepe dobânzi
penalizatoare. Banca nu percepe dobanda si dobanda
penalizatoare pe parcursul procedurii de executare
silita.
In cazul intarzierii la plata a sumelor datorate pe o
perioada mai mare de 30 de zile calendaristice de la
data scadentei, Banca va inscrie informatii despre
creditul restant in evidenta Biroului de Credit.
In cazul neachitarii oricaror sume datorate de
Imprumutat in baza Contractului, in termen de cel
putin 90 de zile de la scadenta, Banca poate declara
exigibilitatea anticipata a Creditului si ulterior, Banca
poate demara procedura de executare silita. Perioada
dintre declararea scadenței anticipate și declanșarea
executării silite nu poate fi mai mică de 3 luni. La
solicitarea expresă a Imprumutatului, Banca reduce
această perioadă.

5. Alte aspecte juridice importante


Dreptul de retragere DA
In cazul in care Imprumutatul isi exercita dreptul de
Aveti dreptul sa renuntati la contractul de
retragere, acesta are urmatoarele obligatii :
credit in termen de 14 zile calendaristice.
a. de a notifica Banca cu privire la retragerea din contract,
in termenul de 14 zile, precizand data la care va efectua

6/19
rambursarea creditului, dar nu mai tarziu de 30 zile
calendaristice de la data expedierii notificarii. Notificarea
va fi efectuata pe suport hartie si va fi transmisa Bancii la
sediul unitatii in evidentele careia este deschisa linia de
credit prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
prin curier sau prin depunere personala. Exercitarea
dreptului de retragere isi produce efecte de la data
expedierii notificarii de catre Imprumutat, respectiv data
postei (in cazul transmiterii prin posta cu confirmare de
primire sau prin curier), respectiv data inregistrarii
notificarii la registratura Bancii (in cazul depunerii
personale);
b. de a plati Bancii, pana la data indicata de Imprumutat
in notificare, creditul sau partea din credit trasa si
dobanda aferenta de la data la care creditul sau partea
respectiva din credit a fost trasa pana la data la care
creditul sau partea respectiva din credit a fost rambursata.

Rambursare anticipata DA
Aveti dreptul, in orice moment, la
rambursarea anticipata totala sau partiala a
creditului.

Consultarea unei baze de date DA


Creditorul trebuie sa va informeze imediat si
gratuit asupra rezultatelor consultarii unei
baze de date in cazul in care cererea de
creditare este respinsa pe baza acestei
consultari. Acest lucru nu se aplica in cazul
in care furnizarea unor astfel de informatii
este intrezisa de acte normative care transpun
sau care creeaza cadrul de aplicare pentru
legislatia comunitara ori contravine
obiectivelor de ordine publica sau de
securitate publica.

Dreptul de a primi proiectul de contract de


credit [X] Am primit
Aveti dreptul ca, la cerere, sa obtineti gratuit Proiectul de contract de credit se transmite la adresa de e-
un exemplar al proiectului de contract de mail comunicata Bancii.
credit. Aceasta prevedere nu se aplica in
cazul in care, in momentul cererii, creditorul
nu poate sa incheie contractul de credit cu
dumneavoastra conform normelor sale
interne.

Perioada de timp pe parcursul careia Aceasta informatie este valabila de la 21/11/2022 pana
creditorul este tinut sa respecte obligatiile

7/19
precontractuale la 6/12/2022.
Banca va lua toate masurile necesare pentru a raspunde la
reclamatiile formulate de Imprumutati in termen de cel
mult 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestora la
Banca. In cazul in care disputele dintre parti nu au putut fi
solutionate in urma unei reclamatii prezentate direct de
Imprumutati Bancii, Imprumutatii au posibilitatea de a
apela la proceduri extrajudiciare de solutionare a disputelor.
In acest sens, Imprumutatii:
a) se pot adresa Centrului de solutionare alternativa a
litigiilor in domeniul bancar (C.S.A.L.B), la sediul
acestuia din Bucuresti, Str. Sevastopol nr. 24. Sector 1.
Mai multe informatii despre procedurile administrate de
acesta sunt disponibile la numarul de telefon scurt (021)
9414 si la adresa Internet: www.csalb.ro .
b) se pot adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor, la adresa acesteia din Bucuresti, B-dul.
Aviatorilor nr. 72, sectorul 1, telefon 0219551, website
www.anpc.gov.ro, consumatorii avand posibilitatea sa
depuna un formular de sesizare online.
c) pot să apeleze la procedura medierii, în temeiul Legii
nr. 192/2006.
d) in cazul in care contractul se incheie in mediul
online, prin intermediul website-ului institutional al
Bancii (www.brd.ro), pot folosi Platforma europeana de
solutionare online a litigiilor (SOL) pusă la dispozitie de
Comisia Europeana, in vederea solutionarii amiabile a
divergentelor legate de produsele si serviciile Bancii
achizitionate online, accesand link-ul
https://webgate.ec.europa.eu/odr/, in sectiunea „romana”.

8/19

S-ar putea să vă placă și