Sunteți pe pagina 1din 14

Aprobat, DIRECTOR GENERAL Mihalache Ghiorghe 01.05.

2011

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA


CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE Art.1.Normele privind organizarea si disciplina muncii in cadrul SC GIMI SRL, avand sediul social in Mun.Sacele, str. STEFAN CEL MARE NR35A sunt stabilite prin prezentul Regulament Intern, intocmit in baza prevederilor Legii nr.53/2003 de persoana juridica/fizica SC GIMI SRL in calitate de angajator. Art.2. Personalul SC GIMI SRL are obligaia respectarii cu strictete a regulilor generale si permanente de conduita si disciplina stabilite potrivit dispozitiilor prezentului Regulament intern. Art. 3 a) Regulamentul de ordine interioar se aplic tuturor salariailor indiferent de durata contractului individual de munc, persoanelor care i desfoar activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestri servicii n baza unor convenii civile, elevilor, studenilor aflai n practic n cadrul societii. b) Toti salariatii SC GIMI SRL sunt obligati sa cunoasca prevederile prezentului Regulament intern. Art. 4 Dispozitiile prezentului Regulament intern pot fi completate prin norme interne de serviciu, norme generale sau specifice in domeniul conduitei salariatilor SC GIMI SRL, in masura in care acestea sunt necesare, precum si prin fisa postului. Dispozitiile Regulamentului intern se completeaza cu prevederile inscrise in contractul de munca. CAPITOLUL II. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII Art. 5 a) Societatea se obliga sa respecte cu prilejul incheierii contractului individual de munca principiile fundamentale privind libertatea alegerii locului de munca, a profesiei, meseriei sau a activitatii pe care urmeaza sa o presteze salariatul si interzicerea muncii fortate; b) In sensul celor precizate la alin.1 angajatorul va avea in vedere cererile concrete ale fiecarei persoane care solicita angajarea in munca si va dispune angajarea intr-un anumit post numai functie de aceste solicitari si de pregatirea profesionala a candidatului. Art. 6 In cadrul relatiilor de munca SC SC GIMI SRL se obliga sa promoveze principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii fara discriminari directe sau indirecte bazate pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristigi genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala. Art. 7 Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare; Angajatorul recunoaste tuturor salariatilor care presteaza o munca dreptul la plata egala, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale. Orice manifestare de hartuire sexuala este interzisa. Sunt considerate hartuiri sexuale acele gesturi, manifestari, comentarii insinuante sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres in cadrul compartimentelor si pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scaderea productivitatii muncii si a moralului angajatilor. In sensul celor de mai sus nu este permis angajatilor sa impuna constrangeri sau sa exercite presiuni de orice natura, in scopul obtinerii de favoruri de natura sexuala. Art. 8 (1) Societatea se obliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament fata de toti salariatii, femei si barbati, si se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte. (2) Prin egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca se intelege accesul nediscriminatoriu la:

Alegerea ori exercitarea liberala a unei profesii sau activitati; Angajarea in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale; Venituri egale pentru munca de valoare egala; Informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala; Promovare la nivel ierarhic si profesional; Conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform legislatiei in vigoare; Beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale. (3) Societatea se obliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament intre angajati, femei si barbati in relatiile de munca referitoare la: anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante; incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca; stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului;stabilirea remuneratiei; beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale; informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala; evaluarea performantelor profesionale individuale; perfectionarea, reconversia si promovarea profesionala; aplicarea masurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta; orice alte conditii de prestare a muncii potrivit legislatiei in vigoare. (4) Este considerata discriminare orice dispozitie de a discrimina o persoana pe criteriu de sex. Constituie discriminare bazata pe criteriu de sex orice comportament nedorit, definit drept hartuire sau hartuire sexuala, avand ca scop sau efect: a. de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata. b. de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura, ori accesul la formare si perfectionare profesionala in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala. c. maternitatea nu poate constitui motiv de discriminare. Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediu de maternitate constituie discriminare. In vederea angajarii este interzis sa i se solicite unei candidate sa prezinte un test de graviditate si sa semneze un angajament ca nu va ramane insarcinata sau ca nu va naste pe durata de valabilitate a contractului individual de munca. (5) Concedierea nu poate fi dispusa pe durata in care: a. femeia salariata este gravida sau se afla in concediu de maternitate; b. angajatul se afla in concediu de crestere si ingrijire a copilului in varsta de pana la 1 an sau dupa caz 2 ani respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap; c. este exceptata de la aplicarea prevederilor de mai sus mentionate concedierea pe motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii; d. la incetarea concediului de maternitate sau a concediului de crestere si ingrijire a copilului pana la 1 an sau dupa caz 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, salariatul are dreptul de a se intoarce la ultimul loc de munca sau la un loc de munca echivalent, avand conditii de munca echivalente si, de asemenea, de a beneficia de orice imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut dreptul in timpul absentei. (6) Constituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de catre angajator a relatiilor sau a conditiilor de munca, inclusiv concedierea persoanei angajate care a inaintat o sesizare ori o reclamatie la conducerea unitatii sau care a depus o plangere la instantele judecatoresti competente in vederea aplicarii prevederilor Legii 202/2002 si dupa ce sentinta judecatoreasca a ramas definitiva, cu exceptia unor motive intemeiate si fara legatura de cauza. (7) Daca un salariat sesizeaza vreunul din aspectele de mai sus mentionate, administratorul va intruni o comisie de evaluare care va constata existenta si/sau gravitatea faptei in decurs de 5 zile de la primirea sesizarii urmand ca, in functie de cele constatate, sa aplice sanctiunile prevazute in regulament (mustrare, avertisment, reducerea salariului de baza cu 5% pe o perioada de 1 3 luni).

CAPITOLUL III. NORME PRIVIND PROTECTIA, IGIENA, SANATATEA I SECURITATEA IN MUNCA Art. 9. Angajatorul se obliga sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor si sa asigure securitatea si sanatatea acestora in toate aspectele legate de munca. Art. 10 In cadrul propriilor responsabilitati angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de protejare a maternitatii la locurile de munca (prevazuta de O.U.G. nr. 96/2003 cu modificarile si completarile ulterioare), de informare si instruire si pentru asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare cu respectarea urmatoarelor principii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor profesionale b) evaluarea riscurilor profesionale care nu pot fi evitate c) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea echipamentelor si a metodelor de munca, in vederea reducerii monotoniei muncii si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii. d) luarea in considerare a evolutiei tehnicii si introducerea noilor tehnologii medicale moderne. e) inlocuirea proceselor si substantelor periculoase cu procese, tehnici, substante inofensive, sau mai putin periculoase f) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala g) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare privind masurile de protectie a muncii, cunoasterea si aplicarea Precautiunilor universale. h) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente privind organizarea activitatii,conditiile de munca, relatiile sociale si influienta factorilor interni Instruciunile prevzute n prezentul Regulament de ordine interioar, impun fiecrei persoane s vegheze att la securitatea i sntatea s, ct i a celorlali salariai din societate. Art. 11 a) Angajatorul va organiza instruirea salariatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca; b) Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator; c) Instruirea se realizeaza in cazul noilor angajatilor, al celor care isi schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, inainte de inceperea efectiva a activitatii. Art. 12 a) Angajatorul se obliga sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina muncii; b) Fiecare salariat are obligatia sa asigure aplicarea si respectarea masurilor referitoare la securitatea muncii; c) Este interzisa consumarea in incinta punctelor de lucru : magazine alimentare, restaurant, berarie, santier, in timpul programului de lucru, a bauturilor alcoolice sau prezentarea la locul de munca sub influenta alcolului ori a substantelor halucinogene; d) In timpul programului de munca salariatii au obligatia sa aiba un comportament care sa nu stanjeneasca ori sa ofenseze superiorii, pe ceilalti angajati sau clientii si colaboratorii firmei; e) Salariatii au obligatia de a respecta programul de munca stabilit de angajator precum si de a participa la instructajele periodice efectuate de responsabilii SC GIMI SRL cu protectia muncii P.S.I.. Art. 13 a) In cazul unor evenimente deosebite, de accident la locul de munca, fiecare salariat are obligatia de a informa de urgenta conducerea unitatii; b) Toate accidentele de munca survenite in timpul programului de lucru, in special cele cu consecinte grave, vor fi imediat aduse la cunostinta conducerii. Art.14. Pentru asigurarea securitatii la locul de munca salariatii au urmatoarele obligatii: salariatii raspund pentru respectarea normelor de igiena si de securitate a muncii; fumatul este permis numai in locurile special amenajate; sa aduca la cunostinta conducerii SC GIMI SRL orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, precum si accidente de munca suferite de persoana proprie sau de alti salariati; sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducerea SC GIMI SRL;

in caz de pericol incendiu, calamitati naturale, razboi evacuarea personalului, materialelor si materiilor prime, a produselor finite in locurile stabilite, se va face conform normelor P.S.I. n domeniul proteciei muncii se va aciona astfel: Toate accidentele survenite n timpul serviciului, mai ales cele cu consecine grave, vor fi declarate imediat conducerii societii sau nlocuitorului de drept al acestuia. Aceleai reguli vor fi respectate i n cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu loc de munc i invers. Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum i accidentul colectiv, vor fi comunicate de ndat ctre conducerea societii sau alta persoana din conducerea acesteia, Inspectoratele teritoriale de munc, precum i organelor de urmrire penal competente, potrivit legii. Utilizarea echipamentelor de protecie i de lucru din dotare. Fiecare persoan este obligat s-i utilizeze echipamentul tehnic de protecie i de lucru conform cerinelor, fiind interzis utilizarea acestuia n scopuri personale. Sunt considerate echipamente tehnice: echipamente de calcul, birotic, autovehicule, aparate, n general, toate materialele ncredinate salariatului n vederea executrii atribuiilor sale de serviciu. Este interzis intervenia din proprie iniiativa asupra echipamentului tehnic sau de protecie, dac ntreinerea acestuia este ncredinat unui specialist, salariatul fiind obligat s apeleze la serviciile acestuia. Executarea sarcinilor de munc implic ntreinerea i curirea echipamentului tehnic i de lucru, personalul fiind obligat s-i consacre timpul necesar acestei obligaii, conform cerinelor stabilite prin fia postului sau ordine specifice. CAPITOLUL IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR Art. 15. Angajatorului ii revin, potrivit Codului muncii si prezentului Regulament Intern, in principal, urmatoarele drepturi: -sa stabileasca organizarea si functionarea magazinului; -sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; -sa dea dispozitii cu caracter obigatoriu pentru salariat, cu rezerva legalitatii lor; -sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; -sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii si regulamentului intern; -sa urmareasca ridicarea calificarii profesionale a salariatilor, promovarea lor in raport cu pregatirea si rezultatele obtinute; -sa examineze observatiile critice, sugestiile si propunerile de masuri formulate de salariatii cabinetului. -s organizeze periodic forme de instruire i formare profesional n raport de realizarea i calitatea muncii fiecrui salariat, indiferent de nivelul sau natura studiilor avute; -s sprijine i s stimuleze iniiativa i capacitatea profesional a salariailor; s asigure condiiile necesare aplicrii dispoziiilor legale n vigoare referitoare la securitatea muncii i prevenirea incendiilor, timpul de lucru i de odihn, acordarea drepturilor pentru munc prestat; -s plteasc drepturile salariale la termenele i n condiiile stabilite; -s creeze condiii de prevenire i nlturare a tuturor cauzelor sau mprejurrilor care pot produce pagube patrimoniului societii Art. 16. Angajatorului ii revin, potrivit Codului Muncii si prezentului regulament, in principal, urmatoarele obligatii: -sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca -sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca -sa acorde salariatilor toate drepturile care decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil sau din contractul individual de munca -sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete

-sa se consulte cu sindicatul sau cu reprezentantii salariatilor cu privire la deciziile susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora -sa plateasca toate impozitele si contributiile aflate in sarcina sa sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati -sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opreze inregistrarile prevazute de lege -sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor Art. 17 Drepturile angajatului prevazute in Codul Muncii: Dreptul oricarei persoane de a-si alege in mod liber locul de munca. Dreptul de a beneficia de conditii de munca adecvate desfasurarii activitatii. Dreptul la plata egala, pentru munca egala. Dreptul la salarizare pentru munca prestata. Dreptul la repaus zilnic saptamanal. Dreptul la concediu de odihna anual, platit. Dreptul la egalitate de sanse si de tratament. Dreptul la demnitate in munca. Dreptul la securitate si sanatate in munca. Dreptul la acces in formare profesionala. Dreptul la informare si consultare. Dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca. Dreptul la protectie in caz de concediere. Dreptul la negociere colectiva si individuala. Dreptul de a participa la actiuni colective. Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. Salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile. Drepturile salariatului de a beneficia de zile libere cu ocazia sarbatorilor legale. Dreptul salariatului de a beneficia de concedii fara plata pentru rezolvarea unor situatii personale. Dreptul salariatilor de a beneficia, la cerere, de concediu pentru formare profesionala. Art. 18. Obligaiile salariailor Salariaii au ndatorirea: S i ndeplineasc cu profesionalism, loialitate, corectitudine i n mod contiincios ndatoririle de serviciu i s se abin de la orice fapt care ar putea s aduc prejudicii societii; S se abin de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice n exercitarea atribuiilor ce le revin; S rspund, potrivi legii, de ndeplinirea atribuiilor ce le revin din funcia pe care o dein, precum i a atribuiilor ce le sunt delegate; S se conformeze dispoziiilor date de efii crora le sunt subordonai direct, cu excepia cazurilor n care apreciaz c aceste dispoziii sunt ilegale; S pstreze secretul de stat i secretul de serviciu n condiiile legii; S pstreze confidenialitatea n legtura cu faptele, informaiile sau documentele de care iau cunotiin n exercitarea funciei; S nu solicite sau s accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alii, daruri sau alte avantaje. S i perfecioneze pregtirea profesionala fie n cadrul societii, fie urmnd cursuri de perfecionare organizate n acest scop; De a lucra n societate cel puin cinci ani de la terminarea unei forme de instruire, specializare sau perfecionare cu o durata mai mare de trei luni, n ara sau n strintate; S se conformeze programului de lucru al societii; S anune, personal sau prin alt persoan, conducerea societii situaia n care, din motive obiective ori din cauza mbolnvirii absenteaz de la serviciu, n cursul zilei n care are loc absena, sau n cel mult 24 de ore;

S aib o atitudine demna i corect, respectuoas, dnd dovad de iniiativ, creativitate, spirit constructiv, prezen de spirit, capacitate decizional operativ, diplomaie; S aduc la cunotina efilor ierarhici orice neregul constatat, abateri sau greuti n munc; S aib o comportare corect i demn n cadrul relaiilor de serviciu, s-i ajute colegii sau colaboratorii n aducerea la ndeplinire a obligaiilor de serviciu i s se suplineasc n cadrul specialitii lor; S se prezinte la serviciu n inut decent, s fac i s menin ordinea i curenia la locul de munc, conform sarcinilor ce-i revin prin fia postului; S fumeze numai n spaiile special amenajate; S cunoasc i s respecte politicile de securitate i protecia muncii i de prevenire i stingere a incendiilor; S nu utilizeze timpul de lucru n scopuri personale; S aduc la cunotin superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile prezentului regulament svrit de ali salariai, sau, vizitatori ai societii; S respecte n totalitate prevederile prezentului regulament i s pstreze confidenialitatea privind coninutul acestuia. CAPITOLUL V. ORGANIZAREA MUNCII. TIMPUL DE MUNCA. PROGRAMUL DE LUCRU. PAUZELE DE MASA. ALTE DREPTURI ACORDATE SALARIATILOR. Art. 19.Incheierea contractului individual de munca. Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca. Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.. Art.20. Angajatorii au posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile codului muncii cu modificarile ci completarile ulterioare, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata. Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in coditiile prevazute de codul muncii, si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari. Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare. Art.21 Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. Art. 22 Timpul de munc i de odihn Conform legislaiei n vigoare, durata timpului de munc al fiecrui salariat este de 8 ore efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore sptmnal i se realizeaz prin sptmna de lucru de 5 zile, in schimburi. Pentru cei angajati cu contract de munca cu timp partial, durata timpului de munca este de 2 4 ore/zi, 10 20 ore/saptamana, conform contractului de munca. Orarul de lucru este: 7-23, cu 30 minute pauza de masa pentru schimbul 1, respectiv 30 minute pauza de masa pentru personalul ce efectueaza schimbul 2. Rmnerea n cadrul societii peste programul normal de lucru, se face numai cu aprobarea conducerii acesteia. Art. 23 a.Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca ce include si orele suplimentare poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana cu conditia ca media orelor de munca calculata pe o perioada de referinta de 4

luni calendaristice sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea acesteia. In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul de lucru. In perioadele de reducere a activitatii, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate eventualele ore suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni. Durata zilnica a timpului de lucru de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore. b. Pauza de masa nu este inclusa in durata zilnica normala a timpului de munca. c. Repaosul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica. Art. 24 Conducerea societii i rezerv dreptul, respectnd limitele i procedurile impuse de legislaia n vigoare de a modifica programul de lucru n funcie de nevoile serviciului. Art. 25. In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de lege in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza. Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara. Art. 26 a. Conducerea are obligatia de a infiinta evidenta prezentei personalului la serviciu, pe baza unei condici in care salariatii vor semna la prezentare si la plecare. b. nainte de nceperea programului de lucru, precum i la sfritul orelor de program, salariaii sunt obligai s semneze condica de prezen de la compartimentul sau locul de munc unde sunt ncadrai. Conductorul locului de munc are obligaia s vizeze zilnic condica de prezen, la nceperea i la sfritul programului de lucru c. Salariaii care ntrzie de la programul de lucru stabilit, trebuie s raporteze superiorului ierarhic situaia, chiar dac este vorba de un caz de for major. n afara cazurilor neprevzute, toate absenele trebuie autorizate n prealabil de superiorul ierarhic. n cazul n care absena s-a datorat unui motiv independent de voina celui n cauz ( boala , accident etc.) superiorul ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind cel n msura s aprecieze, n toate cazurile, dac este necesar s se ia masuri sau s se propun msuri disciplinare. Art. 27 Conductorul locului de munc rspunde de organizarea i tinerea evidenei proprii privind concediile de odihn, concediile fr plat, zilele libere pltite, nvoiri de la program i alte aspecte care privesc timpul de munc i odihn al salariailor. Art. 28. Concediul de odihn, concediul medical i alte concedii Salariaii au dreptul, n condiiile legii, la concediu de odihn, la concedii medicale i la alte concedii. Toi cei menionai la alin.a) au dreptul, n fiecare an calendaristic, la un concediu de odihn pltit, cu o durat minim de 20 zile lucratoare, iar n raport cu vechimea lor n munc, astfel: Vechimea in munca . Durata concediului de odihna - pana la 5 ani 20 zile lucratoare - intre 5 si 10 ani 21 zile lucratoare - peste 10 ani 22 zile lucratoare * conform art. 140 din Legea nr. 53 / 2003 - Codul muncii Pentru tinerii in varsta de pana la 18 ani, durata concediului de odihna este de 23 zile lucratoare. b) Concediul de odihn se efectueaz, de regul, integral sau se poate acorda fracionat dac interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului dac nu este afectat desfurarea activitii, cu condiia ca una dintre fraciuni s nu fie mai mic de 10 zile lucrtoare de concediu neintrerupt. Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.

Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicat cu numarul de zile de concediu. Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. Concediul de odihna poate fi intrerupt la cererea angajatului, pentru motive obiective. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. Sarbatori legale Zilele de sarbatori legale si religioase in care nu se lucreaza sunt: - 1 si 2 ianuarie - prima si a doua zi de Pasti - ziua de Rusalii - 1 mai - 15 august - 1 decembrie - prima si a doua zi de Craciun - doua zile pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora; Salariatilor care lucreaza in unitati sanitare sau de alimentatie publica ce necesita programe speciale de lucru, li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. In cazul in care, din motive justificate, nuse acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru. c) n afara concediului de odihn, salariaii au dreptul la zile de concediu pltite, n cazul urmtoarelor evenimente familiale deosebite: -cstoria salariatului 5 zile; - cstoria unui copil - 2 zile; - nasterea unui copil- 5 zile+10 zile daca a urmat un curs de puericultura - decesul bunicilor, fratilor , surorilor-1 zi -decesul soului sau al unei rude de pn la gradul II a salariatului - 3 zile; -donatorii de sange - conform legii; Concediul pltit se acord, la cererea salariatului, de conducerea societii. d) Salariatul trebuie s fac dovada prin certificat medical i s justifice absena n caz de boal, sau eventual s anune probabilitatea absenei pentru cauza de boal. e) n perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate i a celor pentru creterea i ngrijirea copiilor, raporturile de munc nu pot nceta i nu pot fi modificate dect din iniiativa salariatului. f) n afara concediului de odihna n raport cu vechimea n munc, persoanele care lucreaz n locuri de munc cu condiii vtmtoare, grele sau periculoase, beneficiaz de concedii suplimentare, aprobate de conducerea societii n conformitate cu prevederile legale. Art. 29 Concediu fr plat Personalul are dreptul la concedii fr plat n condiiile legii. Evidena concediilor fr plat se va ine de ctre compartimentul de resurse umane, care va urmri implicaiile acestora n vechimea n munc. Art. 30 . Delegarea, detaarea Condiiile n care se efectueaz delegarea salariailor sunt cele reglementat de Codul Muncii. Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni CAPITOLUL VI. REGULI DE DISCIPLINA MUNCII. RASPUNDEREA DISCIPLINARA. PROCEDURA APLICARII SANCTIUNILOR DISCIPLINARE Art. 31 a. Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

b. Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. Art. 32 (1)Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: -avertismentul scris; -suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare; -retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; -reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; -reducerea salariului de baza si, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%; -desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. (2) Pentru aceeai abatere disciplinar se poate aplica numai o singur sanciune. Art. 33 Abateri disciplinare (1) nclcarea cu vinovie de ctre salariai, indiferent de funcia pe care o ocupa, a obligaiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevzute n prezentul regulament, constituie abatere disciplinar i se sancioneaz potrivit legislaiei n vigoare. Sunt abateri disciplinare: -ntrzierea sistematic n efectuarea lucrrilor; -ntrzierea n mod repetat de la ora de ncepere a programului de lucru; -absene nemotivate de la serviciu; -interveniile sau struinele pentru soluionarea unor cereri n afara cadrului legal; -atitudinile ireverenioase n timpul exercitrii atribuiilor de serviciu; -nerespectarea secretului profesional sau a confidenialitii lucrrilor care au acest caracter; -refuzul nejustificat de a ndeplini sarcinile i atribuiile prevzute n fia postului; -neglijena repetat n rezolvarea lucrrilor; -manifestri care aduc atingere prestigiului societii; -exprimarea sau desfurarea, n calitate de salariat ori n timpul programului de lucru, -a unor opinii sau activiti publice cu caracter politic; -nclcarea prevederilor legale referitoare la concurena neloial; -prsirea serviciului fr motiv ntemeiat i fr a avea n prealabil aprobarea efului ierarhic; -desfurarea unei activiti personale sau private n timpul orelor de program; -solicitarea sau primirea de cadouri n scopul furnizrii unor informaii sau facilitri unor servicii care s duneze activitii societii; -introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii n unitate a buturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de munc; -ntrarea i rmnera n societate sub influena buturilor alcoolice; -introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substane / medicamente al cror efect pot produce dereglri comportamentale; -ntruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesional; desfurarea activitilor politice de orice fel; -orice alte fapte interzise de lege; Art. 34 Fumatul n locuri nepermise, ntrzierea de la programul de lucru, furtul, violena fizic, refuzul de a se supune aplicrii politicilor de : securitate i protecie a muncii, interzicere a fumatului, interzicere a consumului de alcool sau de medicamente care pot produce dereglri comportamentale, sunt considerate abateri deosebit de grave i se sancioneaz conform prezentului regulament prin desfacerea contractului individual de munc. Art. 35 Salariatii raspund patrimonial in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor. Art. 36 Dreptul de aprare al salariailor La individualizarea sanciunii disciplinare se va ine seama de cauzele i gravitatea abaterii disciplinare, mprejurrile n care aceasta a fost svrit, gradul de vinovie i consecinele abaterii,

comportarea general n serviciu a salariatului, precum i de existena n antecedentele acestuia a altor sanciuni disciplinare care nu au fost radiate, n condiiile prevzute de lege. Sanciunea disciplinar nu poate fi aplicata dect dup cercetarea prealabil a faptei imputate i dup audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnata n scris, sub sanciunea nulitii. Refuzul salariatului, de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraie privitoare la abaterile imputate se consemneaz ntr-un proces verbal. n astfel de cazuri sanciunea poate fi aplicata. Acelai procedeu se va aplic i n cazul personalului care refuz s se prezinte n vederea audierii.Sanciunile disciplinare se aplic potrivit legii. Salariatul nemulumit de sanciunea aplicat se poate adresa tribunalului, solicitnd anularea sau modificarea dup caz, a ordinului sau dispoziiei de sancionare. Dac s-a dovedit nevinovia persoanei sancionte, persoanele cu rea credin care au determinat aplicarea sanciunii disciplinare, rspund disciplinar, material, civil i dup caz penal. Reprezentantii salariatilor. La angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop. Reprezentatntii salariatilor au urmatoarele atributii principale: a) sa urmareasca respectarea drepturilor salariatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu contractul colectiv de munca aplicabil, cu contractele individuale de munca si cu regulamentul intern b) sa participe la elaborarea regulamentului intern c) sa sesizeze inspectoratul de munca cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale si ale contractului colectiv de munca aplicabil d) sa negocieze contractul colectiv de munca, in conditiile legii. REGULI PRIVIND PROTECTIA MATERNITATII LA LOCUL DE MUNCA Art. 37 Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Ord. 96/2003, Art. 2 privind protectia maternitatii la locul de munca. a) protecia maternitatii este protecia sntii i/sau securitii salariatelor gravide i/sau mame la locurile lor de munca; b) locul de munca este zona delimiata n spaiu, n funcie de specificul muncii, nzestrat cu mijloacele i cu materialele necesare muncii, n vederea realizrii unei operaii, lucrri sau pentru ndeplinirea unei activiti de ctre unul ori mai muli executanti, cu pregtirea i indemanarea lor, n condiii tehnice, organizatorice i de protecie a muncii corespunztoare, din care se obine un venit n baza unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator; c) salariata gravida este femeia care anunta n scris angajatorul asupra strii sale fiziologice de graviditate i anexeaz un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa i ateste aceasta stare; d) salariata care a nscut recent este femeia care i-a reluat activitatea dup efectuarea concediului de lauzie i solicita angajatorului n scris msurile de protecie prevzute de lege, anexnd un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai trziu de 6 luni de la data la care a nscut; e) salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitii dup efectuarea concediului de lauzie, i alapteaza copilul i anunta angajatorul n scris cu privire la nceputul i sfritul prezumat al perioadei de alaptare, anexnd documente medicale eliberate de medicul de familie n acest sens; f) dispensa pentru consultaii prenatale reprezint un numr de ore libere pltite salariatei de ctre angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultatiilor i examenelor prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist; g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligaia sa l efectueze dup natere, n cadrul concediului pentru sarcina i lauzie cu durata total de 126 de zile, de care

beneficiaz salariatele n condiiile h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiaz salariatele prevzute la lit. c) e) pentru protecia sntii i securitii lor i/sau a fatului ori a

legii; copilului lor.

Art. 38. Angajatorii au obligaia sa adopte msurile necesare, astfel nct: a) sa previn expunerea salariatelor prevzute la art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) la riscuri ce le pot afecta sntatea i securitatea; b) salariatele prevzute la art. art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) sa nu fie constranse sa efectueze o munca duntoare sntii sau strii lor de graviditate ori copilului nou-nscut, dup caz. Art. 39 (1) Pentru toate activitile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la ageni, procedee i condiii de munca, a cror lista este prevzut n anexa nr. 1, angajatorul este obligat sa evalueze anual, precum i la orice modificare a condiiilor de munca natura, gradul i durata expunerii salariatelor prevzute la art. art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e), n scopul determinrii oricrui risc pentru securitatea sau sntatea lor i oricrei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii. (2) Evaluarile prevzute la alin. (1) se efectueaz de ctre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemneaz n rapoarte scrise. Art 40 Angajatorul are obligaia sa pstreze confidenialitatea asupra strii de graviditate a salariatei i nu va anunta ali angajai dect cu acordul scris al acesteia i doar n interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cnd starea de graviditate nu este vizibila. Art. 41 n cazul n care o salariata se afla n una dintre situaiile prevzute la art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) i desfoar la locul de munca o activitate care prezint riscuri pentru sntatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii i alaptarii, n sensul celor prevzute la art. 36 (art. 5 Ord 96/2003) alin. (1), angajatorul este obligat sa i modifice n mod corespunztor condiiile i/sau orarul de munca ori, dac nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fr riscuri pentru sntatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu meninerea veniturilor salariale. CAPITOLUL VII. MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE SAU CONTRACTUALE. Art.42 In vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea se face prin intocmirea contractului individual de munca in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii raporturilor de munca si cu respectarea tuturor prevederilor legale la momentul primirii la munca. Art.43 Anterior incheierii contractului individual de munca, angajatorul are urmatoarele obligatii: -sa informeze persoana care slicita angajarea cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract, informare care va cuprinde cel putin elementele prevazute art.17 alin.2 al Codului Muncii., care se vor regasi obligatoriu si in continutul contractului individual de munca. -sa solicite persoanei pe care o va angaja, sa ii prezinte certificatul medical care arata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii respective. -sa solicite persoanei pe care o va angaja, testele medicale specifice (daca activitatea va fi prestata in domeniile sanatate, alimentatie publica, educatie si in alte domenii stabilite prin acte normative. -sa solicite perosnei pe care o va angaja actele prin care aceasta dovedeste ca indeplineste conditiile legale cerute in acest scop. Art.44 Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.. Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice. Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

Pe durata perioadei de proba, salariatul beneficiaza de toate drepturile si are obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca. Art.45 In indeplinirea obligatie prevazute de lege, conducerea angajatorului sau persoana imputernicita expres de catre acesta, in conformitate cu atributiile stabilite prin fisa postului, va intocmi registrul de evidenta al salariatilor in termenul si pentru perioada prevazuta de lege. Art.46. Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe functii, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea, cu respectarea prevederilor legale ce stabilesc exceptii de la aceasta regula. Art.47.La intocmirea contractului individual de munca salariatii sunt obligati sa declare unde exercita functia pe care o considera de baza. Art.48.Executarea contractului individual de munca. -in executarea contractului individual de munca , angajatorul si salariatul urmaresc exercitarea drepturilor ce le revin si a obligatiilor ce le incumba, rezultate in urma negocierii efectuate cu respectarea prevederilor legale, concretizate in clauzele contractului individual de munca si a contractului colectiv de munca aplicabil, si precizate in cuprinsul prezentului regulament intern. Art.49.Modificarea contractului individual de munca. -modificare aunuia /mai multor elemente esentiale ale contractului individual de munca se poate face doar prin acordul partilor, cu respectarea procedurii prealabile expres prevazute de lege si retinuta in prezentul regulament intern ( acte aditionale, informare.) Art.50.Suspendarea contractului individual de munca -de drept in momentul luarii la cunostinta de catre angajator a declararii starii de carantina si a survenirii cazului de forta majora, -contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului, ca sanctiune disciplinara pe o perioada de maxim 10 zile lucratoare, -contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului pe durata detasarii salariatului doar in cazul in care angajatorul la care s-a dispus detasarea isi indeplineste integral si la timp obligatiile fata de acel salariat. Art.51. Incetarea de drept a contractului individual de munca: -la data decesului salariatului; -la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti a punerii sub interdictie a salariatului. -la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, pensionare anticipata, pensionare anticipata partiala sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii. -ca urmare a condamnarii penale cu executarea unei pedepse private de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti. -ca urmare a interzicerii executarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta sau pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia. Art.52. Concedierea; -in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, concedierea salariatilor poate fi dispusa si in cazul in care salariatii se afla in una din situatiile prevazute de art.60(1) din Codul Muncii. Art.53. In cazul concedierilor colective, principalele criterii care vor fi avute in vedere vor fi cele de performanta si de indeplinire a obiectivelor si, in subsidiar, pentru departajare, vor fi avute in vedere criteriile de natura sociala. Criteriile referitoare la evaluarea performantelor profesioanle vor avea prevalenta. Art.54 Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functie de executie, respectiv nu poate fi mai mic de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. Art.55 Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. Art.56 Contractul individual de munca poate inceta ca urmare a vointei unilaterale a salariatului prin demisie-notificarea scrisa prin care salariatul comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca , dupa implinirea unui termen de preaviz.

Art.57. Angajatorul are obligatia de a inregistra demisia, formulata in scris de catre salariat in Registrul general de intrari iesiri a documentelor, in momentul comunicarii acesteia de catre salariat. CAPITOLUL VII . CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A SALARIATILOR Art.58 Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sa le modifice. Art.59. Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului. In cazul SC GIMI SRL, acestea sunt: - Calitatea lucrrilor Executarea corecta a sarcinilor, conform instruciunilor, normativelor si procedurilor -Randament in munca Productivitate, ritm de lucru, indeplinirea volumului de munca stabilit -Cunostinte si aptitudini Are experienta, cunostinte si deprinderi profesionale necesare functiei -Adaptare profesionala -Autoperfectionare, Creativitate Interesat de idei noi si de punerea lor in aplicare -Spirit de initiativa Insusirea de a incepe si de a efectua lucrari fara comanda sau sprijin din afara -Disciplina Respectare sarcinilor atribuite. Incredere, absente, intarzieri -Integrare in colectiv, colaborare Cooperarea cu ceilalti, munca in echip -Comportament etic Tact, simt al masurii in comportament. Tinuta, fel de a fi, aptitudini sociale. Evaluarea profesionala se va realiza de catre administratorul societatii, periodic, in baza unor fise de evaluare ce vor servi suport pentru selectia angajatilor in cazul unor concedieri sau restructurari de personal. CAPITOLUL VIII DISPOZIII FINALE Art.60 Acest regulament va fi adus la cunotin sub semntura, fiecrei persoane. Persoanele numite sau nou angajate nu-i pot ncepe activitatea dect dup ce au semnat c au luat la cunotin de coninutul acestui regulament, prin grija Compartimentului Resurse Umane. In cadrul SC GIMI SRL toti angajatii punctelor de lucru: magazine comerciale , Restaurant, Berarie sunt subordonati administratorului iar angajatii punctelor de lucru: atelier termopan, constructii- sunt subordonati Directorului Tehnic. Prezentul Regulament de Ordine Interioar al societii ntra n vigoare de la data de 01.05.2011 si aduce completari si modificari Regulamentului Intern de la data de conform noului cod al muncii actualizat la data de 31.03.2011 intrat in vigoare 01.05.2011 CONDUCEREA SOCIETATII ADMINISTRATOR, MIHALACHE GHIORGHE

SALARIAII CADAR ELENA _________________________ CRACIUN MARINETA_________________________ FAZAKAS HAJNALKA_________________________ MIHALACHE MARIOARA_________________________ NITU VIORICA_________________________ POPA EMILIA_________________________ PRIPITU GABRIELA-MARIANA_________________________ STAN EUGENIA_________________________ TUDOR MIHAELA_________________________