Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect patrologie

PROGRAMA ANALITICĂ

Anul univ. 2007/2008

Disciplina: Patrologie şi Literatură Creştină Postpatristică Domeniul: Teologie (trunchi comun pentru toate specializările) Forma de activitate: CURS Semestrul I: 28 ore de curs Semestrul II: 28 ore de curs Semestrul III: 28 ore curs

Motivaţia cursului

În contextul unei desacralizări continue, în care confruntările ideologiilor religioase tind să devină un real pericol pentru pace, semănând deruta, incertitudinea, violenţa, cultivarea autorilor patristici poate să constituie fundamentul cel mai de preţ al lumii contemporane. Cursul încearcă, pe de o parte, să răspundă unor cerinţe mereu în schimbare a societăţii în care trăim, fără a altera ceva din autoritatea doctrinară şi spirituală a părinţilor, ci mai degrabă a o reactualiza, a o face mai vie în conştiinţa tinerilor care se pregătesc pentru preoţie, dar şi a credincioşilor ortodocşi din zilele noastre, iar pe de altă parte, să sublinieze rolul autorilor patristici în dezvoltarea unei misiuni pastorale eficiente a Bisericii şi a unui ecumenism exigent, care să ducă la apropierea creştinilor din toată lumea.

TEMATICA

Anul I, Semestrul I – 28 ore CURS (1 prelegere - 2 ore săptămânal)

1. Introducere. Definiţia, obiectul, împărţirea Patrologiei. Părinţi, Scriitori şi învăţători Bisericeşti.

2. Învăţătura celor doisprezece apostoli (Didahia). Sfântul Clement Romanul. Sfântul Ignatie al Antiohiei. Sfântul Policarp al Smirnei.

3. Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful.

4. Taţian Asirianul.Teofil al Antiohiei.

5. Tertulian. Minuciu Felix.

6. Sfântul Irineu. Sfântul Ipolit.

7. Sfântul Ciprian. Lactanţiu.

8. Şcoala Alexandrină. Panten. Clement Alexandrinul.

9. Origen.

10. Sfântul Atanasie cel Mare.

11. Sfântul Chiril al Alexandriei.

12. Sfântul Grigorie Taumaturgul. Metodiu de Olimp.

13. Eusebiu de Cezareea.

14. Sfântul Chril al Ierusalimului.

Anul I, Semestrul II – 28 ore CURS (1 prelegere - 2 ore săptămânal)

1.

Sfântul Vasile cel Mare.

1. Sfântul Grigorie de Nyssa.

2. Sfântul Grigorie de Nazians.

3. Sfântul Ioan Gură de Aur.

4. Evagrie Ponticul. Sfântul Efrem Sirul

5. Sfântul Ambrozie al Mediolanului.

6. Fericitul Ieronim.

7. Fericitul Augustin.

8. Sfântul Ioan Casian. Sfântul Niceta de Remesiana. Sfântul Dionisie Exiguul.

9. Dionisie Pseudo-Areopagitul

10. Leontiu de Bizanţ

11. Sfântul Maxim Mărturisitorul.

12. Sfântul Ioan Scărarul. Sfântul Sofronie al Ierusalimului.

13. Sfântul Ioan Damaschin.

Anul II, Semestrul III – 28 ore CURS (1 prelegere - 2 ore săptămânal)

1. Patriarhii Tarasie, Nichifor I şi Metodie.

2. Sfântul Teodor Studitul. Iosif Studitul.

3. Patriarhul Fotie.

4. Leon al-VI-lea cel Înţelept.

5. Simeon Metafrast.

6. Sfântul Simeon Noul Teolog.

7. Mihail Psellos.

8. Nichifor Gregoras.

9. Sfântul Grigorie Palama.

10. Disputa isihastă.

11. Sfântul Grigorie Sinaitul.

12. Nicolae Cabasila.

13. Sfântul Simeon al Tesalonicului.

14. Patriarhul Ghenadie Scholarios.

Izvoare:

Colecţia Patrologie Cursus Completus, Ed. Jacques-Paul Migne, Series Latina, 221 vol., Paris, 1841-1864, Series Graeca, 162 vol., Paris, 1857-1866. Colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, editata de Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979-1998. Colecţia The Anti-Nicene and Nicene and Post-Nicene Fathers, editată de T&T Clark Eerdmans, ultima ediţie 1997. Colecţia Filocalia, traducere, introducere şi note de Pr. prof. dr.Dumitru Stăniloae, Bucureşti, 12 volume.

Manuale:

Altaner, B., & Stuiber., A., Patrologie, Freiburg im Breisgau, 1978. Cayre,F., Precis de Patrologie, Paris, 1927-1930, 2 volume, 1945-1955, 3 volume. Coman, I.G., Patrologie, Bucureşti, 1956. Idem, Patrologie, Bucureşti, 1984-1988, 3 volume. Cross F.L., The early Christian Fathers, London, 1960 Iordăchescu, C., Istoria vechii literaturi creştine, Iaşi, 1934-1940, 3 volume. Quasten, J., Patrology, 1951-1963, 3 volume. Papadopoulos, St., Patrologie (în greceşte), Atena, 1977-1990, 2 volume. Voicu, C., şi Dumitraşcu, N., Patrologie pentru Seminariile Teologice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004.

Bibliografie selectivă:

Beagon P.N., Social and political aspects of the career of St. Basil of Caesarea, Oxford, 1990. Berthold G.C., Cyril of Alexandria and the Filioque, în „Studia Patristica”, 19.2, Louvain, 1989.

Branişte, E., Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, Bucureşti, 1943. Chiţescu N., Formula: o singură fire întrupată a Logusului lui Dumnezeu, în „O.,” nr.

3/1965.

Coman I.G., Şi Cuvântul trup S-a făcut”, Timişoara, 1993. Doval A.J., The authorship of the Mystagogic catechesis attributed to St. Cyrill of Jerusalem, Oxford, 1992. Dumitraşcu N., Hristologia Sfântului Atanasie cel Mare în contextul controverselor ariene şi post-ariene, Cluj-Napoca, 1999. Idem, Cele şapte personalităţi de la Niceea (325), Cluj-Napoca, 2001. Hristou P.K., Părinţii şi teologii creştinismului, Tesalonic, 1971, 2 volume. Ică Ioan I., Probleme dogmatice în dialogul Sfântului Maxim Mărturisitorul cu Pyrrhus, în „O.,” nr. 3/1960. Louth A., Maximus the Confessor, London, 1996. Lynn Mc N.B., St. Ambrose and ecclesiastical politics in Milan, 347/397, Oxford,

1988.

Meyendorf, J., Sfântul Grigorie Palama şi mistica ortodoxă, Bucureşti, 1995. Stăniloae D., Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, în volumul: Studii de

Teologie Dogmatică Ortodoxă, Craiova, 1991. Voicu C., Studii de Teologie Patristică, Bucureşti, 2005.

CERINŢE: - 70% prezenţa la orele de curs

FORMA DE VERIFICARE:

Semestrul I: examen (4 credite) Semestrul II: examen (4 credite) Semestrul III: examen (4 credite)

Întocmit:

Pr.prof.univ.dr. Nicu Dumitraşcu