Sunteți pe pagina 1din 9

Decizia nr.

54 din 25 ianuarie 2011


referitoare la sesizarea de neconstitu ionalitate a Hot rrii Plenului Senatului nr.31 din 15 decembrie 2010 privind alegerea celor doi reprezentan i ai societ ii civile n Consiliul Superior al Magistraturii

Cu adresa nr.4931 din 23 decembrie 2010, secretarul general al Senatului Romniei a trimis Cur ii Constitu ionale sesizarea formulat de un grup de 30 de senatori, n conformitate cu prevederile art.146 lit.l) din Constitu ie i art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea i func ionarea Cur ii Constitu ionale, pentru exercitarea controlului de constitu ionalitate cu privire la Hot rrea Plenului Senatului nr.31 din 15 decembrie 2010 privind alegerea celor doi reprezentan i ai societ ii civile n Consiliul Superior al Magistraturii. Sesizarea de neconstitu ionalitate a fost nregistrat Dosarului nr.4808L/2/2010. La sesizare s-a anexat lista cuprinznd semn turile celor 30 de senatori. Potrivit acestei liste, autorii sesiz rii de neconstitu ionalitate sunt urm torii: Dorel-Constantin-Vasile Borza, Petru Ba a, Mircea-Marius Banias, Vasile Nistor, Mihai Ni , Ion Ru e , Ioan Sbrciu, Marian-Iulian Rasaliu, Tudor Udri toiu, Nicolae Dobra, Sorina-Lumini a Pl cint , Toader Mocanu, Vasile Pintilie, Fillip Petru, Gheorghe Brlea, Viorel-Riceard Badea, erban R dulescu, Gabriel Berca, Alexandru Pere , Tudor Pan uru, Ion Bara, Dorin P ran, Gheorghe David, Ovidiu Marian, Iulian Urban, Dumitru-Florian Staicu, Orest Onofrei, Feldman Radu Alexandru, Radu Mircea Berceanu i Dorel Jurcan. la Curtea Constitu ional sub nr.17966 din 23 decembrie 2010 i constituie obiectul

Autorii sesiz rii consider neconstitu ional Hot rrea Senatului nr.31 din 15 decembrie 2010 privind alegerea celor doi reprezentan i ai societ ii civile n Consiliul Superior al Magistraturii, deoarece contravine prevederilor constitu ionale ale art.1 alin.(5), art.133 alin.(2) lit.b) i (4) i art.148 alin.(4), dispozi iilor art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010 privind integritatea n exercitarea func iilor modificarea i completarea Legii i demnit ilor publice, pentru nr.144/2007 privind nfiin area,

organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor acte normative. n acest sens, autorii contesta iei arat c prin Hot rrea Senatului nr.31 din 15 decembrie 2010 au fost ale i Corina Adriana Dumitrescu i Teodor Victor Alistar ca reprezentan i ai societ ii civile n Consiliul Superior al Magistraturii. Validarea de c tre Senat a lui Teodor Victor Alistar n calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, f r a ine cont de efectele pe care le implic actul de constatare a st rii sale de incompatibilitate, determin neconstitu ionalitatea hot rrii men ionate. Astfel, pe 20 iulie 2009, Agen ia Na ionala de Integritate a constatat c Teodor Victor Alistar sa aflat, n perioada 23 ianuarie 2007 - 1 martie 2009, n stare de incompatibilitate, ntruct a de inut concomitent calit ile de func ionar public - purt tor de cuvnt n cadrul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, director executiv n cadrul Asocia iei Romne pentru Transparen , ncepnd cu anul 2004, i avocat definitiv n cadrul Cabinetului individual de avocatur Alistar TeodorVictor , ncepnd cu 23 ianuarie 2007 i pn n prezent. Constatarea st rii de incompatibilitate a lui Teodor VictorAlistar a r mas definitiv si irevocabil , dup ce acesta nu a contestat decizia Agen iei Na ionale de Integritate n termenul prev zut de lege la instan a

corespunz toare. De asemenea, numele lui Victor Alistar se reg se te, din iulie 2009, ntr-un dosar de cercetare a infrac iunii de fals n declara ii. n temeiul art.27 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind organizarea i func ionarea Cur ii Constitu ionale, la data de 24 decembrie 2010, Curtea Constitu ional a solicitat punctul de vedere al pre edintelui Senatului asupra sesiz rii de neconstitu ionalitate. La data de 14 ianuarie 20011, pre edintele Senatului a comunicat punctul de vedere asupra sesiz rii de neconstitu ionalitate n care apreciaz c aceasta este nentemeiat . n acest sens, arat c , n temeiul art.19 din Legea nr.317/2004, Biroul permanent al Senatului a hot rt declan area procedurilor privind alegerea celor doi reprezentan i ai societ ii civile n Consiliul Superior al Magistraturii, stabilind un calendar. n edin a din 14 decembrie 2010, Comisia juridic a examinat toate documentele transmise de Biroul permanent pentru cele patru candidaturi depuse i a constatat, pe de o parte, c to i cei patru candida i ndeplinesc condi iile legale pentru a fi ale i n func ia de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, iar pe de alt parte, c nu a fost depus , n termenul legal, nici o contesta ie mpotriva candidaturilor depuse. Pe baza raportului favorabil ntocmit de Comisia juridic , plenul Senatului, a hot rt, prin vot, alegerea Corinei Adriana Dumitrescu i a lui Teodor Victor-Alistar n aceast func ie, pentru un mandat de 6 ani, sens n care a fost adoptat Hot rrea nr.31 din 15 decembrie 2010. La data de 21 decembrie 2010, deci ulterior public rii acestei hot rri n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.849 din 17 decembrie 2010, Agen ia Na ional de Integritate a transmis pre edintelui Senatului Actul de constatare nr.A/1130/I.I/2009 al Inspec iei de Integritate cu privire la starea

de incompatibilitate n care s-ar afla Teodor Victor Alistar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, datorit exercit rii profesiei de avocat simultan cu de inerea calit ii de func ionar public, act care ar fi r mas definitiv prin necontestare. n leg tur cu acest aspect, Teodor Victor Alistar a depus la Comisia juridic , de numiri, disciplin , imunit i i valid ri a Senatului certificatul de gref eliberat, la cererea sa, de c tre nalta Curte de Casa ie i Justi ie Sec ia de contencios administrativ i fiscal, din care rezult c acesta a declarat recurs mpotriva ncheierii de edin din data de 22 septembrie 2010, prin care s-a suspendat judecata cauzei ce are ca obiect cererea formulat de Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici de anulare a unor ordine ale pre edintelui acestei agen ii i de anulare a actului de constatare a incompatibilit ii nr.A/1130/I.I/2009 emis de Agen ia Na ionala de Integritate. Acest certificat a fost depus, n copie, la dosarul cauzei, la data de 13 ianuarie 2011. De aceea, Comisia juridic nu se poate pronun a cu privire la litigiile aflate pe rolul instan elor de judecat , urmnd s propun o solu ie dup r mnerea definitiv a hot rrii judec tore ti pronun at de nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Pn atunci nu poate fi ngr dit dreptul unei personae de a candida la func iile i demnit ile publice, garantat de art.16 alin.(3) din Legea fundamental . La data de 24 decembrie 2010, Curtea Constitu ional a solicitat Secretarului General al Senatului stenograma edin ei de validare, respectiv raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplin , imunit i i valid ri a Senatului, pe baza c ruia au fost ale i, prin Hot rrea Senatului nr.31 din 15 decembrie 2010, cei doi reprezentan i ai societ ii civile n Consiliul Superior al Magistraturii.

Secretarul General al Senatului a comunicat Cur ii Constitu ionale documentele solicitate cu adresa nr.48 din 12 ianuarie 2011, nregistrat la Curtea Constitu ional sub nr.229 din 12 ianuarie 2011. CURTEA CONSTITU IONAL , examinnd sesizarea, punctul de vedere al pre edintelui Senatului, lucr rile i documentele depuse la dosar, raportul ntocmit de judec torul-raportor, Hot rrea Plenului Senatului nr.31 din 15 decembrie 2010, prevederile Constitu iei, precum i dispozi iile Legii nr.47/1992, re ine urm toarele: Curtea Constitu ional este o autoritate independent de toate celelalte autorit i publice sau puteri, care i g se te reglementarea n cuprinsul Legii fundamentale, avnd ca scop garantarea suprema iei acesteia. Prevederile constitu ionale ale art.146 lit.l) stabilesc c instan a constitu ional ndepline te i alte atribu ii prev zute de legea sa organic . n sensul acestor prevederi constitu ionale, au fost completate dispozi iile art.27 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea i func ionarea Cur ii Constitu ionale, stabilindu-se o nou anume controlul constitu ionalit ii hot rrilor competen , Camerei plenului

Deputa ilor, hot rrilor plenului Senatului i hot rrilor plenului celor dou Camere reunite ale Parlamentului. Curtea constat c pot fi supuse controlului de constitu ionalitate numai hot rrile Parlamentului, adoptate dup conferirea noii competen e, hot rri care afecteaz valori, reguli i principii constitu ionale sau, dup caz, organizarea constitu ional. Consiliul Superior al Magistraturii este o autoritate fundamental a statului, reglementat de prevederile art.133 i art.134 din Constitu ie, i func ionarea autorit ilor i institu iilor de rang

cuprinse n Sec iunea a 3-a din Capitolul VI - Autoritatea judec toreasc al Titlului III Autorit ile publice. n acest sens, Hot rrea Plenului Senatului de alegere a celor doi reprezentan i ai societ ii civile n Consiliul Superior al Magistraturii intr sub inciden a dispozi iilor art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea i func ionarea Cur ii Constitu ionale, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.807 din 3 decembrie 2010.
n temeiul dispozi iilor art.146 lit.l) din Constitu ie, precum i ale art.1,

art.3 alin.(2), art.10, art.27 sesiz rii de neconstitu ionalitate.

i art.28 din Legea nr.47/1992 Curtea

Constitu ional , fiind legal sesizat , este competent s se pronun e asupra Obiectul sesiz rii de neconstitu ionalitate l constituie Hot rrea Senatului nr.31 din 15 decembrie 2010 privind alegerea celor doi reprezentan i ai societ ii civile n Consiliul Superior al Magistraturii. Autorii sesiz rii sus in c aceast hot rre contravine prevederilor constitu ionale ale art.1 alin.(5), art.133 alin.(2) lit.b) i (4) i art.148 alin.(4), dispozi iilor art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010 privind integritatea n exercitarea func iilor modificarea i completarea Legii i demnit ilor publice, pentru nr.144/2007 privind nfiin area,

organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor acte normative. Examinnd obiectul i temeiurile sesiz rii, Curtea re ine c potrivit art.133 alin.(1) din Constitu ie i art.1 alin.(1) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, acesta este garantul independen ei justi iei. Consiliul Superior al Magistraturii, n componen a sa, reflect structura autorit ii judec tore ti i asigur leg tura cu societatea civil .

Consiliul Superior al Magistraturii este alc tuit, conform art.3 din Legea nr.317/2004, din 19 membri, din care doi sunt reprezentan i ai societ ii civile, speciali ti n domeniul dreptului, care se bucur de nalt reputa ie profesional Autorii i moral , ale i de Senat. solicit Cur ii Constitu ionale s constate sesiz rii

neconstitu ionalitatea Hot rrii Plenului Senatului nr.31 din 15 decembrie 2010, n principal, n raport cu prevederilor constitu ionale ale art.1 alin.(5), potrivit c rora n Romnia, respectarea Constitu iei, a suprema iei sale i a legilor este obligatorie, deoarece Teodor Victor Alistar a fost ales de c tre Senat n calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, f r s in cont de efectele pe care le implic actul de constatare a st rii sale de incompatibilitate emis de Agen ia Na ionala de Integritate pe data de 20 iulie 2009. Cu privire la acest aspect, Curtea re ine c Agen ia Na ionala de Integritate a constatat c Teodor Victor Alistar s-a aflat, n perioada 23 ianuarie 2007 - 1 martie 2009, n stare de incompatibilitate, ntruct a de inut concomitent calit ile de func ionar public - purt tor de cuvnt n cadrul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, director executiv n cadrul Asocia iei Romne pentru Transparen , ncepnd cu anul 2004, i avocat definitiv n cadrul Cabinetului individual de avocatur Alistar TeodorVictor , ncepnd cu 23 ianuarie 2007 i pn n prezent. Constatarea st rii de incompatibilitate a lui Teodor Victor-Alistar a r mas definitiv la data de 7 august 2009, acesta necontestnd actul Agen iei Na ionale de Integritate n termenul prev zut de lege, la instan a competent . Totodat , Curtea re ine c , potrivit art.25 alin.(2) ultima tez din Legea nr.176/2010 privind integritatea n exercitarea func iilor i demnit ilor publice, pentru modificarea i completarea Legii nr.144/2007

privind nfiin area, organizarea si func ionarea Agen iei Na ionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor acte normative, lege publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.621 din 2 septembrie 2010, n cazul n care persoana nu mai ocupa o func ie sau o demnitate public la data constat rii st rii de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdic ia de 3 ani opereaz potrivit legii, de la data r mnerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a r mnerii definitive i irevocabile a hot rrii judec tore ti de confirmare a existen ei unui conflict de interese sau a unei st ri de incompatibilitate. Curtea precizeaz verificarea prealabil c alegerea reprezentan ilor societ ii civile n cadrul Consiliului Superior al Magistraturii trebuie s se ntemeieze pe a ndeplinirii cerin elor legale pentru ocuparea respectivei demnit i, a competen elor profesionale, a reputa iei morale i a interdic iilor i incompatibilit ilor izvorte fie din statutul personal fie din alte prevederi legale. Curtea constat c toate aceste aspecte reliefeaz faptul c Hot rrea Plenului Senatului nr.31 din 15 decembrie 2010 privind alegerea lui Teodor Victor Alistar ca reprezentant al societ ii civile n Consiliul Superior al Magistraturii a fost dat cu nc lcarea dispozi iilor de lege sus citate, ceea ce atrage neconstitu ionalitatea acesteia n raport cu prevederile constitu ionale ale art.1 alin.(5), potrivit c rora n Romnia, respectarea Constitu iei, a suprema iei sale i a legilor este obligatorie i ale art.16 alin.(2), conform c rora Nimeni nu este mai presus de lege. Pentru considerentele expuse, n temeiul art.146 lit.l) din Constitu ie, al art.1, art.3, art.10 i art.27 din Legea nr.47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITU IONAL n numele legii Decide: Admite sesizarea i constat c Hot rrea Plenului Senatului nr.31 din 15 decembrie 2010 privind alegerea celor doi reprezentan i ai societ ii civile n Consiliul Superior al Magistraturii este neconstitu ional . Definitiv i general obligatorie. Decizia se comunic Senatului i se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Deliberarea a avut loc la data de 25 ianuarie 2011 i la ea au participat: Augustin Zegrean, pre edinte, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Mircea tefan Minea, Iulia Antoanella Motoc, Ion Predescu, Pusks Valentin Zoltn i Tudorel Toader, judec tori.