Sunteți pe pagina 1din 12

ROMÂNIA

Dosar nr. 49702/3/2010

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A II-A PENALĂ


ÎNCHEIERE
Şedinţa publică din data de 20 mai 2011
Tribunalul constituit din:
PRESEDINTE – DINU VIORICA
GREFIER – VASILESCU ADRIANA

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost reprezentat prin procuror
Creola Popescu.
Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpaţii V.S.O., trimis în judecata sub aspectul
săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 264 din C.p. cu aplic. art. 41 alin 2 din C.p, raportat la art. 42
din C.p., Ţ.O., trimis aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 264 din C.p., şi S.A., trimis în
judecata sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 26 C.p, raportat la art. cu ar 264 C.p. cu
aplic art. 41 alin 2 din C.p, raportat la art. 42 din C.p.
La apelul nominal in sedinta publica au raspuns inculpaţii V.S.O., personal şi asistat de
aparatori alesi, avocat __ cu imputernicirea avocatială emisă în baza contractului de asistenţă
juridică nr. 141/2010 aflată la dosarul cauzei, avocat __ cu împuternicirea avocaţiala aflată la dosarul
cauzei si respectiv, avocat __ cu împuternicirea avocatiala aflată la dosarul cauzei, Ţ.O., personal si
asistat de aparator ales, avocat __, cu imputernicirea avocatiala emisă în baza contractului de
asistenţă juridică nr. __ aflată la dosarul cauzei si S.A. personal si asistat de aparator ales, avocat _,
cu împuternicirea avocatiala depusa la dosarul cauzei.
Procedura de citare este legal îndeplinita.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că la dosarul
cauzei s-a ataşat copia certificată de pe disozitivul sentinţei penale nr. 609/19.04.2011 pronunţate de
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia Penală, ce priveşte cererea de strămutare formulată de
petiţionarul V.S.O.. De asemenea învederează că din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie-Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică s-a depus o cerere prin care, în temeiul
dispoziţiilor art. 139(1), art. l36(l) lit. c 145 1 raportat la art.l45(3), art. 148 lit. f, cu aplicarea art. 143,
art. 151 din Codul de procedură penală, se solicită Tribunalului Bucureşti înlocuirea măsurii
preventive a obligării de a nu părăsi ţara dispusă faţă de inculpatul V.S.O., cu măsura arestării
preventive.
Tribunalul, din oficiu, în temeiul disp. art. 290 alin. 2 C.p.p şi art. 6 din C.E.D.O, pune în
discuţia părţilor declararea şedinţei secrete, instanţa apreciind că în această cauză au existat
împrejurări speciale care au determinat soluţionarea unor cereri formulate de către inculpaţii sub
presiune mediatică şi că au apărut în presă anumite articole cu tentă tendenţioasă despre acest dosar.
Apărătorul inculpatului V.S.O., av. _, având cuvântul arată că este de acord cu declararea
secretă a şedinţei de judecată pentru considerentele expuse de instaţă. Consideră că un proces
echitabil poate avea loc în cauza de faţă prin declararea caracterului nepublic al şedinţei.
Apărătorul inculpatului Ţ.O., av _, având cuvântul arată că este de acord cu declararea secretă
a şedinţei de judecată.
Apărătorul ales al inculpatului S.A., av -, având cuvântul arată că este de acord cu această
cerere pusă în discuţie, din oficiu de instanţa de judecată. Apreciază această cerere întemeiată şi în
conformitate cu disp. art. 290 alin. 2 C.p.p solicită ca instanţa să declare secretă şedinţa de judecată.
Reprezentantului Ministerului Public, având cuvântul solicită instanţei să se observe că nu
sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 290 alin. 2 C.p.p şi, de asemenea, raportat la art. 6 din
C.E.D.O nu există cazuri speciale ce ar constitui o ingerinţă a presei în activitatea justiţiei.
Tribunalul, în temeiul disp. art. 290 C.p.p, art. 6 alin. 1 din CEDO, dispune ca soluţionarea
prezentei cauze să se efectueze în şedinţă secretă, cu motivarea că accesul în sala de şedinţă se
interzice presei şi publicului, în vederea înfăptuirii unui corect act de justiţie, având în vedere
motivaţia mai sus prezentată, că există circumstanţe speciale prin mediatizarea excesivă a acestui
caz şi prin apariţia unor articole tendenţioase _____.
Este adevărată că, dispoziţiile art. 127 din Constituţia României, prevăd că şedinţele de
judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege, iar art. 290 alin. 2 C.p.p prevăde că: „ dacă
judecarea în şedinţă publică ar aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnităţii şi vieţii
intime unei persoane, instanţa, la cererea procurorului, a părţilor ori din oficiu, poate declara şedinţă
secretă pentru tot cursul sau o pentru o anumită parte a judecării cauzei”.
Dar dispoziţiile art. 6 alin. 1 din CEDO şi Pactul Internaţional cu privire la dretpurile civile şi
politice în art. 14 alin.1 prevăd că „ orice persoană are dreptul ca litigiul în care se află, să fie
examinate în mod echitabil şi public de către un tribunal independent şi imparţial, stabilit prin lege,
care să decidă fie asupra temeiniciei oricărei învinuiri penale îndreptate împotriva ei…Şedinţa de
judecată poate fi declarată secretă în totalitate sau pentru o parte a desfăşurării ei, fie în interesul
bunelor moravuri, a ordinii publice sau al securităţii naţionale într-o societate democratică, fie dacă
interesele vieţii particulare ale părţilor în cauză o cer, fie în măsura în care Tribunalul ar socoti
acest lucru ca absolut necesar, când datorită circumstanţelor speciale ale cauzei publicitatea ar
dăuna intereselor justiţiei”.
În baza acestui ultim considerent, Tribunalul Bucureşti apreciază că în prezenta cauză, există
circumstanţe speciale, datorită cărora publicitatea şedinţei de judecată ar fi de natură să aducă
atingere intereselor justiţiei, în concret a înfăptuirii unui corect act de justiţie.
Astfel, prin publicaţiile şi comentariile făcute cu privire la această cauză, şi la inculpaţii din
prezentul dosar, presa nu s-a limitat la a prezenta obiectiv modul de desfăşurare a procesului, în
scopul informării corecte a opiniei publice, în mod imparţial, ci şi-a depăşit atribuţiile, făcând
aprecieri cu privire la vinovăţia inculpaţilor, competenţa sau integritatea magistraţilor învestiţi cu
soluţionarea acestei cauze, publicând rechizitoriul cauzei, chiar înainte ca instanţa să fie sesizată cu
trimiterea în judecată a inculpaţilor, comentând măsurile dispuse la fiecare termen şi încercând să
determine judecătorul, prin reacţia negativă creată în rândul publicului, să pronunţe soluţia dorită de
acesta şi nu soluţia care rezultă din cercetarea judecătorească.
În acest sens, se crează sentimentul că presa incită la o „judecată populară” a inculpaţilor şi
formează opinia în rândul populaţiei ca aceştia sunt vinovaţi mai înainte ca vinovăţia să fie stabilită
de o instanţă competentă.
Or, în acest fel există riscul ingerinţei mass-media şi publicului în desfăşurarea cursului normal
al justiţiei, ceea ce într-un stat de drept nu este admisibil deoarece, conform art. 4 alin. 1 din Legea
nr. 303/2004 privind statului judecătorilor şi procurorilor, judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca
prin întreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile
persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu
tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora.
Judecătorulse se supune numai legii şi propriei conştiinţe.
Doar instanţele de judecată au atribuţii legale de a stabili vinovăţia sau nevinovăţia penală a
unui inculpat, deoarece art. 5 C.p.p stabieşte că „orice persoană este considerată nevinovată până la
stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă”, iar art. 14 alin. 2 din Pactul
Internaţional privind drepturile civile şi politice prevede că „orice persoană acuzată de comiterea
unei infracţiuni este prezumată a fi nevinovată cât timp vinovăţia sa nu a fost stabilită în mod legal”.
De aceea, Tribunalul apreciază că efectuarea unui corect şi legal act de justiţie se poate efectua,
în prezenta cauză, în şedinţă nepublică, pe tot parcurul desfăşurării cercetării judecătoreşti, asigurând
totodată înregistrarea şedinţei de judecată, conform art. 304 alin. 2 C.p.p. Cu toate acestea,
pronunţarea oricărei hotărâri în materie penală va fi publică, astfel cum prevăd şi dispoziţiile art.
310 C.p.p.
În acest sens, TRIBUNALUL, ÎN ŞEDINŢĂ SECRETĂ ŞI ÎN ACEEAŞI COMPUNERE,
prin încheierea din data de 20 mai 2011, acordă cuvântul părţilor asupra probelor ce urmează a fi
administrate în prezenta cauză.
Apărătorul inculpatului V.S.O., av. N.M., având cuvântul solicită:
1.admiterea exertizei tehnice criminalistice privind vocea şi vorbirea cu obiectivele
existente la dosar şi la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, respectiv cu următoarele
obiective: dacă înregistrările audio si sau video sunt autentice; dacă înregistrările interceptările au
fost realizate simultat pe suporturi acustice continâne pe suporti expertizat si nu reprezintă o copie a
acestora; dacă înregistrările/interceptările contin eventual interventii, (stersături, inserări intercalări
de cuvinte fraze sau elemente de contrafacere); dacă înregistrările / interceptările au fost reaslizate
cu echipamentele tehnice aflate în dotarea organelor care le-au efectuat si care urmează a fi puse la
dispozitia expertului. În acest sens solicită înaintarea tuturor suporţilor originali existeţi la dosar
către INEC. Învederează instanţei că expertul parte propus de inculpat, respectiv dl. Cătălin
Grigoraş a transmis acordul său.
2. Efectuarea unei adrese către Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia
de Urmărire Penală şi Criminalistică prin care să se solicite depunerea la dosar a ordonanţelor din
___ (despre care se face vorbire în încheierea nr. _____ a T. B.) şi, respectiv, __ (despre care se face
vorbire în încheierea nr.____a T. B., ambele cu nr.1563/P/2009.
Efectuarea unei adrese către Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia de
Urmărire Penală şi Criminalistică prin care să se solicite depunerea la dosar, în copie, a filelor din
registrul special ţinut în conformitate cu disp. art.228 al.1 Cpp în care au fost înscrise
ordonanţele procurorului din ___, ora ___şi ___ ora __. Astfel, prin cele două ordonanţe
procurorul a dispus, cu titlu provizoriu (___), interceptarea, înregistrarea şi localizarea convorbirilor
şi mesajelor SMS efectuate la mai multe posturi telefonice, între care şi ale inculpatului V.S.O..
Potrivit art.912 al. 2 Cpp În caz de urgenţă, când întârzierea obţinerii autorizării prevăzute în art.
911 alin. 1, 2 şi 8 ar aduce grave prejudicii activităţii de urmărire penală, procurorul care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate dispune, cu titlu provizoriu, prin ordonanţă
motivată, înscrisă în registrul special prevăzut în art. 228 alin. 11, interceptarea şi înregistrarea
convorbirilor sau comunicărilor, pe o durată de cel mult 48 de ore". Întrucât cele două ordonanţe
aflate la dosar au acelaşi număr -identic cu al dosarului -, solicită totodată copii de pe filele
registrului special în care au fost înscrise. Această cerere vizează legalitatea administrării probelor,
chestiune care presupune şi o asemenea verificare.
Apărătorul inculpatului V.S.O., av. N. M. solicită înaintarea tuturor actelor medicale existente
la dosar către I.N.M.L „Mina Minovici”, în vederea efectuării expertizei medico-legale. De
asemenea solicită citarea martorului N. P., în vederea audierii sale această probă fiind anterior
încuviinţată în cauză.
Apărătorul inculpatului V.S.O., av. V. R. solicită în completarea cererii formulate de dl.
avocat N. M. cu privire la efectuarea expertizei criminalistice, ca, în temeiul în temeiul art. 301 alin.
(1) Cod pr. penală, ca toate convorbirile telefonice depuse de organele de urmărire penală în
susţinerea acuzaţiei, să fie expertizate în cadrul probei cu expertiză tehnică încuviinţată în cauză.
Precizează că între inculpat şi diverse persoane s-au purtat discuţii mult mai ample decât cele
prezentate în actul de sesizare a instanţei. De asemenea solictă efectuarea unei adrese către
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică
prin care să se solicite comunicarea actului prin care au fost declasificate: interceptările realizate
în temeiul mandatelor ____ şi ____;
α) Mandatelor ____ şi ___
β) încheierile nr. ___ şi nr. ___.
De asemenea, în temeiul în temeiul art. 301 alin. (1) Cod pr. penală, apărătorul ales al
inculpatului V.S.O., av. V.R.solicită audierea în calitate de martori a tuturor persoanelor ale
căror convorbiri, cu inculpatul V.S.O., au fost depuse de organele de urmărire penală la dosar, având
în vedere că pe aceste convorbiri organele de urmărire penală şi-au întemeiat întreaga acuzaţie,
respectiv a martorilor ____. Precizează că există depusă la dosarul cauzei lista cu numele şi adresele
acestor martori, inclusiv considerentele procurorului general expuse public în legătură cu aceste
probe şi de vreme ce au fost depuse la dosar şi invocate ca mijloace de probă, apreciază că aceste
persoane trebuie audiate pentru că acele discuţii au legătură cu obiectul cauzei.
De asemenea, în temeiul în temeiul art. 304 alin. (4) Cod pr. penală, apărătorul ales al
inculpatului V.S.O., av. V.R.solicită eliberarea unei copii xerox de pe notele grefierului consemnate
în şedinţa publică din data de __.
Apărătorul inculpatului V.S.O., av. N.M., faţă de cererea formulată de Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică prin care se solicită , în
temeiul dispoziţiilor art. 139(1), art. l36(l) lit. c 1451 raportat la art.l45(3), art. 148 lit. f, cu aplicarea
art. 143, art. 151 din Codul de procedură penală, înlocuirea măsurii preventive a obligării de a nu
părăsi ţara dispusă faţă de inculpatul V.S.O., cu măsura arestării preventive, solicită amânarea cauzei
în vederea pregătirii apărării, având în vedere că această cerere a fost depusă cu o zi în urmă şi este
necesar ca apărarea să ia la cunoştinţă despre conţinutul ei.
Apărătorul inculpatului Ţ.O., av V.E., având cuvântul arată că este de acord cu probele
solicitate de apărătorii aleşi ai inculpatului V.S.O., având în vedere că aceste probe sunt şi în
avantajul inculpatului, în măsura în care instanţa le va încuviinţa. Totodată reiterează cererea de a fi
depus la dosarul cauzei şi ordinul de plată prin care s-a făcut efectiv transferul incriminat şi care face
obiectul acestei cercetări, prin comisie rogatorie, aceasta fiind singura modalitate. De asemenea
solicită revocarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara în baza art. 139 alin. 2 din Codul de procedură
penală rap. la art.1451 şi art.145 alin. 23 C.p,p. considerând că în momentul actual al desfăşurării
procesului penal nu mai există niciun temei legal care să justifice menţinerea măsurii preventive a
obligării de a nu părăsi ţara, având în vedere că măsura preventivă dispusă şi menţinută în cauză nu
mai îndeplineşte scopul stabilit pentru măsurile preventive prin art. 136 Cod proc.pen, durata măsurii
preventive aplicate inculpatului a depăşit un termen rezonabil prin raportare la dispoziţiile art. 6
paragraful 1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului coroborate cu art. 5
paragraful 3 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului. Consideră totodată că
măsura preventivă luată în cauză faţă de inculpat nu se mai justifică în raport de art. 136 alin. 8
C.p.p. În susţinerea cererii apărătorul ales al inculpatului arată că , încă din timpul urmăririi penale,
împotriva inculpatului Ţ.O. a fost dispusă măsura obligării de a nu părăsi ţara prin Ordonanţa din
----- emisă de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, această măsură fiind
prelungită pe toată durata urmăririi penale. În faza de judecată, prin încheierea din data de ----,
Tribunalul Bucureşti a luat faţă de inculpatul Ţ.O. măsura obligării de a nu paraşi tara pe toată
durata procesului penal, şi cu obligarea suplimentară a inculpatului la respectarea următoarelor
obligaţii: a) sa se prezinte la instanţa de judecată ori de cate ori este chemat; b) sa se prezinte la
organul de politie in a cărui circumscripţie teritoriala locuieşte, conform programului de
supraveghere întocmit de organul de politie, sau ori de cate ori este chemat; c)sa nu isi schimbe
locuinţa fara încuviinţarea organelor judiciare; d)sa nu detina, sa nu folosească si sa nu poarte nicio
categorie de arme; e)sa nu se apropie de inculpaţii V.S.O. si S.A., de învinuitul V. P. si de numitul N.
P. si sa nu comunice cu aceştia, direct sau indirect. Potrivit art. 136 alin.1 Cod. proc. pen., scopul
pentru care se pot dispune şi menţine măsurile preventive este : „ (...) pentru a asigura buna
desfăşurare a procesului penal ori pentru a se împiedica sustragerea învinuitului sau
inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată, ori de la executarea pedepsei (...)". Având
în vedere dispoziţiile legale menţionate, apărătorul inculpatului consideră că scopul măsurii
preventive luate fată de T. O. fost îndeplinit, prin raportare la elementele actuale de fapt şi de drept
care caracterizează în prezent desfăşurarea procesului penal în prezenta cauză. Din actele de la dosar
rezultă că inculpatul Ţ.O. nu a încercat şi nici nu încearcă să se sustragă cercetării judecătoreşti; mai
mult, pe parcursul procesului penal a respectat întocmai obligaţiile impuse de către procuror în faza
de urmărire penală şi de către judecător în faza de judecată, aspecte care demonstrează că nu mai
sunt justificate cele două ipoteze prevăzute de art. 136, alin. 1 C.p.p., şi anume: „pentru a se asigura
buna desfăşurare a procesului penal ori pentru a se împiedica sustragerea învinuitului sau
inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei". În plus, timpul
îndelungat în care interdicţia de a părăsi ţara a fost aplicată inculpatului Ţ.O. (1 an şi 6 luni de zile)
demonstrează că măsura preventivă a avut o durată rezonabilă, însă menţinerea acestei măsuri o
perioadă mai îndelungată de timp ar transforma-o sigur într-o veritabilă pedeapsă aplicată
inculpatului înaintea judecării pe fond a cauzei. Având în vedere dispoziţiile art. 6, paragraful 1 din
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului raportat la art. 5 paragraful 3 din
Convenţie, în care se arată că măsurile preventive trebuie să aibă o durată rezonabilă şi privind
comparativ măsurile preventive cu pedepsele astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia internă,
este de observat că în această cauză, inculpatul Ţ.O. se află mai degrabă în executarea unei pedepse
sub supraveghere decât sub puterea unei măsuri preventive. Nu în ultimul rând, aplicarea obiectivă a
criteriilor prevăzute de legea procesual penală pentru menţinerea obligării de a nu părăsi ţara faţă de
inculpatul Ţ.O. justifică revocarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Potrivit art. 136, alin. 8 din
C.p.p: "Alegerea măsurii ce urmează a fi luata se face tinandu-se seama de scopul acesteia, de gradul
de pericol social al infracţiunii, de sănătatea, vârsta, antecedentele si alte situaţii privind persoana
fata de care se ia măsura." Aceste condiţii trebuie îndeplinite pe tot parcursul menţinerii măsurii
preventive. Oportunitatea revocării măsurii preventive trebuie analizată şi în raport de infracţiunea
pentru care este acuzat inculpatul şi anume aceea de complicitate la săvârşirea infracţiunii de
favorizare a infractorului (faptă prevăzută de art. 26 Cod pen. raportat art. 264 Cod pen.), al cărei
pericol social este reflectat în pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracţiune. În speţa de faţă,
pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de favorizare a infractorului este de la 3 luni la 7 ani
cu posibilitatea coborârii sub minimul special până la minimul general (amenda în valoare de 250
lei) în situaţia reţinerii unor circumstanţe atenuante iar obligarea inculpatului de a nu părăsi ţara
cumulează deja o durata de 1 an şi 6 luni. în aceste condiţii, măsura preventivă în discuţie este mai
restrictivă şi mai drastică chiar decât aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu suspendarea
condiţionată a executării acesteia sau sub supraveghere. Inculpatului Ţ.O. i-a fost impusă respectarea
anumitor obligaţii pe durata aplicării obligării de a nu părăsi ţara, obligaţii ce depăşesc cu mult
severitatea obligaţiilor pe care, de regulă, instanţele de judecată le impun condamnaţilor (şi nu unui
inculpat care se bucură de prezumţia de nevinovăţie, ca în cazul de faţa) a căror pedeapsă a fost
suspendată condiţionat sau sub supraveghere. Solicită instanţei să aibă în vedere circumstanţele
personale ale inculpatului care justifică de asemenea revocarea măsurii preventive, menţinerea
măsurii preventive pentru un timp ce depăşeşte cu mult noţiunea de durată rezonabilă, aduce grave
prejudicii inculpatului pe mai multe planuri ale vieţii sale profesionale şi familiale. În primul rând,
inculpatul a fost în imposibilitate de a-şi vizita părinţii grav bolnavi de peste un an şi 6 luni din cauza
interdicţiei de a părăsi ţara, părinţii acestuia fiind domiciliaţi în ---.Pe toată durata cât inculpatul a
fost supus măsurii preventive, starea de sănătate a părinţilor săi s-a agravat, fapte dovedite de
inculpat prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei. Inculpatul Ţ.O. este om de afaceri, este cetăţean
--- şi are domiciliul stabilit în ----. În virtutea acestor calităţi şi a obligaţiilor pe care ele le implică,
inculpatul Ţ.O. trebuie să se prezinte în ţările unde acesta are afaceri în desfăşurare, deplasări care
sunt împiedicate de restricţiile referitoare la libertatea de mişcare impuse de aplicarea măsurii
obligării de a nu părăsi ţara, ceea ce îl pun în situaţia de a nu respecta obligaţiile în principal fiscale
pe care le are faţă de aceste state. Consideră totodată că prin menţinerea acestei măsuri, inculpatul
T.O. este împiedicat să-si exercite dreptul la muncă. N. se află încarcerat într-un penitenciar din
România, ceea ce exclude de facto ca inculpatul T.O. să poată lua legătura cu aceştia şi să
influenţeze în vreun fel desfăşurarea procesului penal. Având în vedere că în trecut, cererea de
revocare a măsurii preventive faţă de inculpatul T.O. a fost respinsă pe motivul că acesta nu a făcut
dovada că este ful lui T.N., apărătorul inculpatului Ţ.O. depune la dosar înscrisuri doveditoare ale
faptului că inculpatul T. este fiul domnului T. N., şi anume: duplicat certificat naştere T.O. în copie,
duplicat certificat naştere T. A. în copie, certificat de identificare a numelui/prenumelui în copie,
declaraţie A. A. (sora inculpatului), născută T. A. care atestă că T.O. este fiul lui T. N., adeverinţă
emisă de ----- carte de identitate T. N. în copie legalizată.
Apărătorul ales al inculpatului S.A., av T. N., având cuvântul învederează că solicită acelaşi
probatoriu solicitat în cadrul încheierii de şedinţă din data de __, respectiv expertiza criminalistică
privind autenticiatea interceptărilor, cât şi expertiza criminalistică a vocii şi vorbirii inculpatului,
expertize ce au obiective comune, cu menţiunea că instanţa de fond la acel termen a admis aceste
probe, dar a selectat convorbirile telefonice şi interceptările în mediul ambiental purtate de
inculpatul S., cu ceilalţi coinculpaţi şi cu alte persoane şi trimise Institutului Naţional de Expertize
Criminalistice. Solicită instanţei să revină asupra acestei măsuri considerând că trebuie expertizate
toate convorbirile ce-l privesc pe inculpat, pentru că expertiza trebuie să se pronunţe pe asepectele
de tehnică cu privire la inflexiunile în voci, caracteristicile generale şi individuale ale vocii şi vorbirii
persoanei înregistrate, cât şi a inculpatului, particularităţile fonice între aceleaşi voci, particularităţi
lexicale şi frazeologice, etc. apreciind că cu cât exisă un ansamblu mai mare supus expertizării, cu
atât avem un procent mai ridicat de exactitate şi probabilitate a acestei probe.
Reprezentantului Ministerului Public, având cuvântul în ceea ce priveşte expertiza tehnică
criminalistică, cu referire la expertizarea vocii şi a vorbirii, arată că se opune. Deja la dosar există o
adresă din partea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, depusă la fila nr. 30 vol. IV
instanţă în care se arată că în vederea efectuării expertizei solicitate este necesar să se pună la
dispoziţie înregistările în litigiu, în original, echipamentele tehnice cu care au fost efectuate aceste
înregistrări, eşantioane de voce şi vorbire, astfel încât parchetul constată astăzi pe baza acestei adrese
imposibilitatea obiectivă de punere la dispoziţia institutului acest echipament, acestea fiind ale SI,
ceea ce conduce automat la imposibilitatea obiectivă de a se face o astfel de expertiză. Mai mult
decât atât există atât în teorie, cât şi în practică, şi de asemenea dl. expert --- arată că această
expertiză este pusă sub semnul probabilităţii ca vocile comparate să provină de la acelaşi vorbitor
sau de la vorbitori diferiţi. Faţă de aceste considerente solicită respingerea acestei probe ca fiind
neutilă, pertinentă şi concludentă cauzei. Precizează că aceste concluzii vizează atât cererea
inculpatului V.S.O., cât şi cererea inculpatului S.A..
În ceea ce priveşte audierea martorului N.P. solicită instanţei să aibă în vedere că această
audiere a fost încuviinţată prin încheierea de şedinţă din data de --. În ceea ce priveşte audierea
celorlaţi martori solicită instanţei să aibă în vedere susţinerile Ministerului Public, în sensul
înlăturării necesităţii audierii tuturor martorilor, aceştia fiind o mare parte dintre aceste persoane cu
care inculpatul ar fi vorbit în perioada decembrie 2009-2010, pentru că aceste persoane şi aceste
convorbiri, interceptări nu au legătură cu cauza, nefiind utile prezentei cauze. Cu privire la
mandatele de clasificare, precum şi a legalităţii probelor şi a tuturor ordonanţelor de declasificare,
reprezentantul Ministerului Public arată că nu se opune, sens în care solicită efectuarea unei adrese
către __
În ceea ce priveşte cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara formulată de
inculpatul Ţ.O., prin apărător ales, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere.
Consideră că temeiurile iniţiale avute în vedere de instanţa de fond la luarea acestei măsuri, respectiv
dispoziţiile art. 145 1 Cp.p se menţin şi subzistă şi impun menţinerea acestei măsuri. Iar conform art.
136 alin. 1 C.p.p, scpul acestei măsuri preventive, de a asigura buna desfăşurare a procesului penal,
de a împiedica o eventuală sustragere a inculpatului de la judecată poate fi atins prin menţinerea
acestei măsuri. Solicită instanţei să aibă în vedere că, în speţa de faţă, faţă de obiectul cauzei, faţă de
probele aflate la dosar, care se circumscrisu prevederilor art. 68 1 C.p.p în sensul că sunt indicii
temeinice din care rezultă presupunerea rezonabilă că inculpatul este vinovat de săvârşirea
infracţiunii pentru care este cercetat. De asemenea, faţă de condiţiile personale şi particulare ale
inculpatului, faptul că inculpatul are dublă cetăţenie, are posibilitatea materială şi logistică de a se
sustrage cercetării judecătoreşti, ceea ce ar conduce la tergiversarea cauzei, precum şi la
neîndeplinirea scopului procesului penale, aflarea adevărului.
Referitor la cererea de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării, cerere formulată de
apărătorul inculpatului V.S.O., reprezentantul Ministerului Public arată că se opune, având în vedere
competenţa profesională a apărătorilor aleşi ai inculpatului, fiind vorba de o cerere formulată în baza
art. 139 alin. 1 C.p.p.
Apărătorul ales al inculpatului S.A., av T. N. în replică faţă de susţinerile reprezentantul
Ministerului Public cu privire la constatarea imposibilităţii obiective de efectuare a expertizei tehnice
criminalistică, cu referire la expertizarea vocii şi a vorbirii, ca urmare a faptului că echipamentele
tehnice cu care au fost efectuate înregistările sunt ale __, arată că se poate efectua o adresă către __
pentru a pune la dispoziţia expertului echipamentul tehnic utilizat la efectuarea înregistărilor, iar în
acest sens depune la dosar încheierea de şedinţă din data de -- a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
prin care s-a dispus efectuarea unei astel de adrese, cu o astfel de solicitare. În acest dosar, contrar
disp. art. 3201 C.p.p, inculpaţii nu recunosc săvârşirea infracţiunilor ce se reţin în sarcina lor.
Apărătorul inculpatului V.S.O., av. N.M., în replică, arată că Parchetul, astăzi solicită încălcarea
principiului egalităţii aremelor între apărare şi acuzare, susţinând că acea probă nu poate fi efectuată
întrucât mijloacele tehnice aparţin unei autorităţi care nu se supune justiţiei. Există jurisprudenţa
CEDO care precizează că apărarea, în conformitate cu principiul echităţii de arme trebuie să aibă un
acces nelimitat la probele aflate la dosar. Autorităţile statului nu pot împiedica sau stânjeni acest
acces. Astăzi, cum rezultă din susţinerile reprezentantului Ministerului Public, acest acces este
limitat nu numai inculpaţilor, ci şi istanţei de judecată, practic se spune să nu se administreze o
probă concludentă, pertinentă şi utilă cauzei în acest dosar pentru că nu este posibil, din motive care,
din punctul de vedere al apărării nu au nicio legătură cu principiul nemijlocirii, statuat atât de codul
de procedură penală, cât şi de CEDO. Or, verificarea legalităţii administării probelor care este
obligatorie, din care derivă alte consecinţe juridice obligă Parchetul să pună la dispoziţie toate
mijloacele folosite în administrarea probelor. Altfel, orice filtru al instanţei cu privire la legalitatea
administării probelor nu poate fi realizat de către instanţă, fiindu-i limitat şi rolul suveran în
verificarea legalităţii probelor. Solicită faţă de conţinutul cereriii parchetului este necesară acordarea
unui termen în vederea pregătirii apărării.
Apărătorul inculpatului V.S.O., av. D. B., arată că afirmaţia reprezentantului Ministerului
Public cum că ar trebui respinsă expertiza audio pe motiv că are caracter de probabilitate nu poate
constitui un argument pertinent în respingerea acestei probe, după cum se ştie şi expertiza ADN are
caracter de probabilitate, dar acest lucru nu împiedică instanţa să o administreze, iar ulterior să
cântărească la pronunţarea unei hotărâri. Faţă de cererea de amânare a cauzei, în vederea pregătirii
apărării consideră că această cerere este întemeiată, la Curtea de Apel, cu ocazia soluţionării
recursului formulat de inculpaţi împotriva încheierii prin care s-a respins revocarea măsurii obligării
de a nu părăsi ţara, însuşi reprezentantul Ministerului Public a solicitat amânarea cauzei pentru a
pregăti concluziile, astfel încât nu este o chestiune de disproporţionalitate, cererea fiind întemeiată.
Apărătorul inculpatului Ţ.O., av V.E., având cuvântul, în replică la susţinerile reprezentantului
Ministerului Public că există indicii temeinice cu privire la săvâşirea infracţiunii de către inculpat,
solicită instanţei să aibă în vedere dovada primită pe comisie rogatorie conform căreia persoana
desemantă în cadrul firmei este tipograful. Or inculpatul nu putea să execute actul material pentru
care este trimis în judecată, acesta fiind şi motivul pentru care inculpatul a solicitate depunerea
ordinului de plată, el nu avea cum să fie semnat de inculpat.
Inculpatul Ţ.O., în ultim cuvânt pe cererea de revocare a măsurii preventive a obligării de a nu
părăsi ţara, arată că este de acord cu susţinerile apărătorului său. Precizează că a respectat toate
obligaţiile impuse de instanţa de judecată, s-a prezentat la toate şedinţele de judecată. Solicită
permisiunea de a călători şi de a merge la părinţii săi care sunt bolnavi, aşa cum rezultă şi din actele
medicale depuse la dosar.
Faţă de cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara formulată de inculpatul Ţ.O.,
prin apărător ales, Tribunalul urmează a dispune amânarea pronunţării la data de 23 mai 2011.
În ceea ce priveşte cererea de acordare a unui termen de judecată în vederea pregătirii apărării
pe cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia de Urmărire Penală şi
Criminalistică prin care, în temeiul dispoziţiilor art. 139(1), art. l36(l) lit. c 145 1 raportat la art.l45(3),
art. 148 lit. f, cu aplicarea art. 143, art. 151 din Codul de procedură penală, se solicită Tribunalului
Bucureşti înlocuirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara dispusă faţă de inculpatul
V.S.O., cu măsura arestării preventive, instanţa o respinge, dar va suspenda cauza o perioadă de timp
utilă şi suficientă, în vederea pregătirii apărării de către apărătorii inculpaţilor V.S.O.. Totodată
instanţa îi întreabă pe inculpaţi dacă doresc să dea declaraţii în această fază a cercetării judecătoreşti.
Apărătorul inculpatului V.S.O., av. N.M., având cuvântul arată că inculpatul este de acrod să
dea declaraţii în faţa instanţei de judecată, dar nu la acest termen de judecată.
Apărătorul inculpatului Ţ.O., av V.E., având cuvântul arată că inculpatul va da declaraţii după
administrarea probelor în faţa instanţei de judecată, având în vedere că inculpatul a dat declaraţii în
faza de urmărire penală, declaraţii ce au fost răstălmăcite de procuror.
Apărătorul ales al inculpatului S.A., av T. N., având cuvântul arată că inculpatul.
Tribunalul ia act de faptul că inculpaţii V.S.O., Ţ.O. şi S.A. îşi rezervă dreptul de a da
declaraţii, dar pe parcursul cercetării.
Totodată ia act de faptul că s-au depus relaţiile solicitate prin încheierea de şedinţă din
01.03.2011 de la I.T.M Bucureşti cu privire la inculpatul S.A., respectiv dacă inculpatul figurează
înregistrat cu contract individual de muncă în evidenţele SC I.N.__ SA, s-a primit şi răspuns de la
ONRC privind la activittea SC I. N. ... SA, de la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.
La întrebarea instanţei dacă inculpaţii V.S.O., Ţ.O. şi S.A. mai doresc obţinerea altor relaţii de
la ONRC, apărătorii inculpaţilor au răspuns că nu mai au alte solicitări.
Apărătorii inculpatului V.S.O. arată că nu doresc suspendarea pentru pregătire, şi arată că pot
formula apărarea.
Tribunalul acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public asupra cererii formulate de
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia de Urmărire Penală şi
Criminalistică.
Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul solicită instanţei, în temeiul dispoziţiilor
art. 139(1), art.l36(l) lit. c, 1451 raportat la art.l45(3), art. 148 lit. f, cu aplicarea art. 143, art. 151 din
Codul de procedură penală, înlocuirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara dispusă faţă
de inculpatul V.S.O., cu măsura arestării preventive. Învederează instanţei că argumentele în
susţinerea acestei cerei sunt întemeiate pe incidenţa în cauză a dispoziţiilor art.148 lit. d, f din Codul
de procedură penală raportat la art.5 pct.l lit. c din Convenţie , respectiv săvârşirea de către inculpat
a unei noi infracţiuni grave în timpul măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara: infracţiunea de
şantaj, prevăzută şi pedepsită de art. 194 alin.l şi 2 din Codul penal. Astfel, faţă de inculpatul V.S.O.
era deja luată măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara prin încheierea din data de 8.11.2010
dispusă dosarul nr. 49702/3/2010 al Tribunalului Bucureşti, Secţia II-a penală în dosarul în care a
fost trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.264 din Codul penal, cu
aplicarea art.41 alin.2 raportat la art.42 din Codul penal. Prin săvârşirea unei noi infracţiuni, ce
formează obiectul dosarului nr.347/P/2011 al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul
Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, temeiurile măsurii obligării de a nu părăsi
ţara s-au schimbat, fiind necesară luarea faţă de inculpat a măsurii arestării preventive, în considerarea
satisfacerii cerinţelor prevăzute de art. 143 din Codul procedură penală, întrucât faţă de o persoană se
poate lua numai o singură măsură preventivă dintre cele prevăzute de art. 136 alin.(l) lit.a-d din
Codul de procedură penală. În prezenata cauză inculpatul V.S.O. se află sub incidenţa măsurii
preventive a obligării de a nu părăsi ţara şi i s-a pus în vedere dispoziţiile art.145 alin.3 din Codul de
procedură penală, conform cărora „ în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii aplicate sau a
obligaţiilor, măsura obligării de a nu părăsi ţara va fi înlocuită cu măsura arestării preventive, în
condiţiile legii. Cererile succesive de revocare a acestei măsuri preventive, formulate de inculpatul
V.S.O. au fost respinse. Prin raportare la probele administrate în dosarul penal nr.347/P/2011 al
Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, rezultă probe şi indicii temeinice în sensul că a fost săvârşită infracţiunea de şantaj prev. şi
ped.de art. 194(1), (2) din Codul penal de către inculpatul V.S.O.. Concluzia rezultă din încheierea nr.
-- a Tribunalului Bucureşti - Secţia II-a Penală pronunţată în dosarul nr.7667/302/2011, care a statuat
cu autoritate de lucru judecat că există probe şi indicii temeinice, conform cărora inculpatul V.S.O. a
săvârşit o faptă prevăzută de legea penală în coinculpatul I.I.C., (fila nr.48 din motivarea instanţei de
recurs). Aşa fiind, s-a reţinut prin hotărârea instanţei de control judiciar, existenţa indiciilor
rezonabile şi a motivelor verosimile că a fost comisă infracţiunea prevăzută de art. 194(1),(2) C.p de
către inculpatul V.S.O.. În baza probelor administrate până la data de 29.04.2011 s-a confirmat
existenţa infracţiunii de şantaj şi a indiciilor obiective că a fost comisă de inculpatul V.S.O., aşa încât
s-a dispus arestarea preventivă a acestuia pe o durată de 29 zile. In acest context, rezultă că inculpatul
V.S.O. a încălcat cu rea-credinţă obligaţiile impuse de instanţa de judecată prin încheierea din
8.11.2010. Chiar dacă potrivit dispoziţiilor art. 145 Cod procedură penală i s-a atras atenţia că, în caz
de încălcare cu rea credinţă a măsurilor sau obligaţiilor ce-i revin, se va lua faţă de el măsura
arestării preventive, inculpatul V.S.O. a comis cu intenţie o nouă infracţiune. În aceste condiţii sunt
aplicabile dispoziţiile art. 145 alin.2 din Codul de procedură penală, care reglementează un caz de
înlocuire a măsurii restrictive de libertate a obligării de a nu părăsi ţara cu arestarea preventivă.
Inculpatul V.S.O., aflat sub incidenţa măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara, a comis, în
perioada martie-aprilie 2011 o nouă infracţiune cu intenţie, infracţiunea de şantaj pentru care legea
prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe temeinice că lăsarea acestuia în
libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.
148 alin.l lit. d şi lit. f din Codul de procedură penală, fapt confirmat prin încheierea nr. l60/R/din
29.04.2011 a Tribunalului Bucureşti - Secţia II-a Penală pronunţată în dosarul
nr.7667/302/2011.Circumstanţele avute în vedere la luarea şi menţinerea măsurii preventive a
obligării de a nu părăsi ţara faţă de inculpatul V.S.O., cercetat în prezenta cauză pentru comiterea
infracţiunii de favorizare a infractorului, s-au schimbat datorită comiterii unei infracţiuni
intenţionate, sancţionată cu pedeapsă mai mare de 4 ani. Astfel, in dosarul nr.347/P/2011 al Secţiei
de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, inculpatul V.S.O. este cercetat împreună cu un alt coinculpat pentru comiterea infracţiunii de
şantaj, prevăzută de art. 194 alin. 1 şi 2 din Codul penal. Din probele administrate în această cauză a
rezultat că inculpaţii au constrâns partea vătămată G. S. A. în perioada martie - aprilie 2011 să
adopte o conduită pe care nu ar fi acceptat-o în lipsa ameninţărilor şi care ducea la obţinerea unui
folos injust. Modalitatea de dobândire injustă a folosului s-a materializat prin ameninţări cu uciderea
sa şi a familiei sale în schimbul acceptării unor condiţii prejudiciate pentru partea vătămată,
respectiv a remiterii sumei de 150.000 Euro.
Apărătorul inculpatului V.S.O., av. N.M., având cuvântul arată cererea de înlocuire a măsurii
preventive a obligării de a nu părăsi ţara, dispusă faţă de inculpatul V.S.O., cu măsura arestării
preventive, a fost depusă şi formulată de procurorul şef de secţie, din cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, procuror ce nu putea
formula o astfel de cerere scrisă, nefiind abiliat să ceară ceva, conform codului de procedură penală,
procurorul care a făcut urmărirea penală, dezinvestindu-se la momentul sesizării instanţei cu
rechizitoriu. În acest sens solicită instanţei să aibă în vedere că cererea este formulată de o persoană
ce nu are nicio calitate în cauza de faţă.
În al doilea rând, este o cerere susţinută de procurorul de şedinţă, dar este o cerere în care se
face referire la undosar penal, la o măsură de arestare preventive, fără ca procurorul de şedinţă să
dovedească afirmaţiile respective. Părţile şi procurorul au acelaşi tratament judiciar, trebuie să-şi
dovedească afirmaţiile. Face referire la o hotărâre, instanţa nu are cunoştinţă despre conţinutul
acestei hotărâri, nstanţa nu cunoaşte temeiurile avute în vedere de instanţa de recurs care a dispus o
astfel de măsură preventivă, astfel încât cerea nu este motivată şi face doar trimitere la astfel de
hotărâri. Dispoziţiile art. 139 alin. 1 C.p.p sunt clare, se referă la schimbarea temeiurilor ce au
determinat luarea acestei măsuri, dar în privinţa acestei măsuri există o hotărâre judecătorească a
Curţii de Apel Bucureşti definitivă, care a stabilit odată pentru totdeauna că lăsarea în libertate a
inculpatului S. O. V. nu prezintă pericol concret pentru ordinea publică, astfel că cererea parchetului
de înlocuire a a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara, dispusă faţă de inculpatul V.S.O.,
cu măsura arestării preventive, pe considerentul că odată lăsat în libertate, inculpatul prezintă pericol
concret pentru ordinea publică, face abstracţie de hotărârea definitivă a Curţii de Apel Bucureşti.
Consideră că instanţa nu se poate pronunţa asupra unei infracţiuni presupus a fi săvârşită de inculpat
într-un alt dosar, pentru respectiva infracţiune presupus a fi săvârşită de inculpat, instanţa de fond a
luat o măsură, şi nu se poate ca pentru aceeaşi infracţiune inculpatul să suporte două sancţiuni.
Parchetul ar fi trebuit să dovedească că scopurile procesului penal nu pot fi atinse, realizate în cauza
de faţă decât prin înlocuirea acestei măsuri şi să indice clar care s-au schimbat. Nu există nici un
temei, având în vedere că timp de un an şi jumătate, de când durează această măsură, inculpatul nu
şi-a încălcat în nici un fel obligaţiile impuse şi constată că această măsură preventivă s-a tranformat
practic în executarea unei pedepse sub supraveghere, pentru o astfel de infracţiune inculpatul fiind
nevoit să suporte rigorile acestei măsuri preventive timp de un an şi jumătate. Solicită instanţei să
aibă în vedere că, faţă de elementele avute în vedere de instanţa de recurs, care a luat această măsură
şi situaţia de faţă, raportând-o la comportamentu inculpatului în acest interval de timp de un şi
jumătate să se constate că nu s-au schimbat temeiurile avute în vedere la momentul luării măsurii
respectiv, astfel încât nu se impune înlocuirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara,
dispusă faţă de inculpatul V.S.O., cu măsura arestării preventive.
Apărătorul inculpatului V.S.O. arată că dacă anterior, unui cunoscut cardinal francez îi trebuiau
patru rânduri scrise pentru a condamna pe cineva la moarte, în speţa de faţă, parchetului nici măcar
aceste patru rânduri nu-i trebuie pentru a solicita o astfel de măsură. Vrea parchetul ca pe cuvântul
său instanţa să ia o anumită măsură. Considercă că s-a depăşit o astfel de etapă istorică, iar instanţa
judecă pe baza unei proceduri în vigoare, şi pe baza probelor, se cere o astfel de măsură pentru că în
presă se scrie că din patru judecători, doi au spus că nu este nicio infracţiune, numai că ceilalţi doi
erau într-un complet colegial. Dacă doi din patru spun că nu este nicio infracţiune, instanţa poate
decide fără să aibă respectivul dosar în faţă, inculpatul nu l-a şantajat pe dl. G., iar parchetul îl face
pe G.S. o victimă, dar se poate verifica faptul că S. G. este judecat pentru infracţiuni de îşelăciune
şi evaziune fiscală, iar instanţa nu poate hotărâ în contra a ceea ce au hotărât alţii. Solicită
respingerea acestei cereri ca vădit nefondate.
Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul arată că dacă se contestă încheierea nr.
l60/R/din 29.04.2011 a Tribunalului Bucureşti - Secţia II-a Penală pronunţată în dosarul
nr.7667/302/2011 solicită suspendarea judecăţii pentru a se depune această încheiere.
Tribunalul apreciază că se impune şi audierea inculpatului V.S.O. având în vederea solicitarea
parchetului de a se lua o măsură restrictivă de libertate.
La întrebarea instanţei dacă doreşte să dea o declaraţie, inculpatul V.S.O. răspunde afirmativ.
Tribunalul procedează la audierea inculpatului V.S.O., a cărui declaraţie a fost consemantă în
scris şi ataşată la dosarul cauzei.
Instanţa respinge întrebarea formulată de apărătorul inculpatului V.S.O., respectiv, “când a fost
programat, unde a fost programat, ce operaţii urmează să facă?”, cu motivarea că există acte
medicale în acest sens la dosar.
Inculpatul V.S.O., personal în ultim cuvânt arată că s-a prezentat la poliţie săptămânal, că a fost
supravegheat, monitorizat timp de 10 luni de zile de 21 de maşini ale S..I şi solicită instanţei să nu se
tranforme într-o unealtă a parchetului.
Pentru a oferi posibilitatea reprezentantului Ministerului Public de a depune la dosarul cauzei
încheierea nr. 160/R/din 29.04.2011 a Tribunalului Bucureşti - Secţia II-a Penală pronunţată în
dosarul nr.7667/302/2011 şi în vederea efectuării de verificări în arhiva Tribunalului Bucureşti şi a
intra în poseia acestei încheieri, Tribunalul va dispune amânarea pronunţării asupra cererii de
înlocuire a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara dispusă faţă de inculpatul V.S.O., cu
măsura arestării preventive la data de 23.05.2011.

TRIBUNALUL
Având în vedere dispoziţiile încheierii de şedinţă prin care a fost admisă cererea de recuzare a
doamnei judecător Camelia Bogdan, din data de 22.03.2011 şi prin care s-au menţinut probatoriile
administrate până la acest moment procesual, precum şi dispoziţiile art. 63 C.p.p, privind probele şi
libera lor apreciere, consideră utilă soluţionării cauzei reaudierea mrtorilor din rechizitoriu,
respectiv a martorilor ___
În conformitate cu dispozitiile art. 67 alin. 2 din C.p.p. considerând a fi utilă, concludentă şi
pertinentă soluitionării cauzei va încuviinţa proba testimonială solicitată de inculpatul V.S.O.
respectiv audierea martorilor ___, sens în care va dispune citarea primilor cinci martori.
Considerând utilă soluţionării cauzei va dispune audierea martorului P. N., care va fi citate
la locul de detenţie, ___
Considerânt întemeiată cererea formulată de inculpatul V.S.O., prin apărător ales, av.
V.R.încuviinţează eliberarea unei copii xerox de pe notele grefierului consemnate în şedinţa
publică din data de __.
În conformitate cu dispozitiile art. 67 alin. 2 din C.p.p. considerând a fi utilă, concludentă şi
pertinentă soluitionării cauzei ia act că inculpaţilor le-a fost încuviinţată administrarea probei cu
expertiza tehnică criminalistică referitoare la autenticitatea si realitatea tuturor convorbirilor
telefonice si interceptările în mediul ambiental purtate de inculpaţi, cu obiectivele încuviinţate
anterior în cauză, respectiv:
Pentru inculpatul V.S.O.: dacă înregistrările audio si sau video sunt autentice; dacă
înregistrările interceptările au fost realizate simultat pe suporturi acustice conţinute pe suporti
expertizat si nu reprezintă o copie a acestora; dacă înregistrările/interceptările contin eventual
interventii, (stersături, inserări intercalări de cuvinte fraze sau elemente de contrafacere); dacă
înregistrările/ interceptările au fost realizate cu echipamentele tehnice aflate în dotarea organelor
care le-au efectuat si care urmează a fi puse la dispozitia expertului.
Pentru inculpatul T.O.:- sa se stabilească autenticitatea înregistrărilor audio contestate,
respectiv care este data si ora când au fost create înregistrările, existenta unor stersături si durata
aproximativă a pasajelor sterse, dacă înregistrarea în format MP3 si WMA este la prima generatie de
compresie digitală audio; în situatia convorbirilor contestate, să se stabilească dacă una dintre vocile
interlocutorilor apartine inculpatului T. O., să se procedeze la îmbunătătirea calitătii auditiei
înregistrărilor audio în litigiu; să se verifice corespondenta dintre semnalele sonore existente pe
materialul în litigiu si semnalele literale si cifrice consemnate în actele de constatare întocmite de
către S.I. si preluate în procesul verbal întocmit de către procuror, cu alte cuvinte să se stabilească
dacă toate cuvintele pronuntate de către inculpatul T. O. si înregisrate pe suportul optic ce însoteste
dosarul cauzei se află consemnate în notele de redare depuse la dosar,
Pentru inculpatul S.A.: stabilirea autenticitătii înregistrării magnetice; eventualele
interventii respectiv stersături, adăugiri, intercalări de cuvinte sau fraze operate în înregistrarea
magnetică pe care se pretinde că există înregistrată vocea inculpatului; identificarea după voce si
vorbire a persoanei a cărei voce este înregistrată, avându-se în vedere caracteristicile vocii si vorbirii
care sunt stabilite în literatura de specialitate respectiv: caracteristicile generale si individuale ale
vocii si vorbirii persoanei înregistrate cât si a inculpatului; particularităti fonice între aceleasi voci;
particularităti lexicale si frazeologice; defectiuni de vorbire dacă este cazul, cât si argumentarea pe
care făcută în sustinerea cererii. În acest sens va dispune efectuarea unei adrese către Institutul
Naţional de Expertize Criminalistice din cadrul Ministerului Justiţiei în vederea desemnării unui
expert în vederea efectuării raportului de expertiză, indicându-se în adresa respectivă şi împrejurarea
că a fost admis drept expert parte pentru inculpatul V.S.O. dl. expert __, urmând ca expetul parte, dl.
__ să fie citat de expertul desemnat de INEC şi încunoştiinţat cu privire la termenul efectuării
respectivei expertize.
Considerând utilă soluţionării cauzei va dispune efectuarea unei adrese către _ pentru a pune
la dispoziţia instanţei toate mandatele de interceptare, declasificate, în totalitate, în integralitate,
inclusiv înscrisurile ce au stat la baza acestora, pentru a fi folosite ca probe în dosarul cauzei,
inclusiv a ordonanţelor din _ (despre care se face vorbire în încheierea _ a T. B.), din - (despre care
se face vorbire în încheierea - a T. B.), inclusiv copiile filelor din registrul special ţinut în
conformitate cu dispoziţiile art. 91/2 alin. 2 din C.p.p. raportat la art. 228 alin. 1 C.p.p, în care au fost
înregistrate ordonanţele procurorului din _ si - şi cele din -
Considerând utilă soluţionării cauzei va dispune revenirea cu adresă către INML în vederea
efectuării expertizei-medico-legale care să stabileasca dacă inculpatul V. S. O. suferă de o boala
gravă, care îl împiedică să participe la judecată, sens în care se vor înainta în copie xerox, toate
actele medicale depuse la dosar. Totodată îi pune în vedere inculpatului V.S.O. să se prezinte la
INML cu toate actele actele medicale pe care le deţine.
Pentru a oferi posibilitatea reprezentantului Ministerului Public de a depune la dosarul cauzei
încheierea nr. - a Tribunalului Bucureşti - Secţia II-a Penală pronunţată în dosarul nr.7667/302/2011
şi în vederea efectuării de verificări în arhiva Tribunalului Bucureşti şi a intra în poseia acestei
încheieri, Tribunalul va dispune amânarea pronunţării asupra cererii de înlocuire a măsurii
preventive a obligării de a nu părăsi ţara dispusă faţă de inculpatul V.S.O., cu măsura arestării
preventive la data de 23.05.2011.
În temeiul disp. art. 306 C.p.p., având nevoie de timp pentru a delibera, va dispune amânarea
pronunţării cu privire la cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara formulată de
inculpatul Ţ.O., la data de 23.05.2011.
În vederea adminsitării probatoriului va dispune amânarea cauzei, sens în care:

DISPUNE

Amânarea cauzei, în vederea adminsitării probatoriului.


Reaudierea mrtorilor din rechizitoriu, respectiv a martorilor _
Audierea martorilor __
Citarea martorilor -.
Audierea martorului P.N., care se citează la locul de detenţie, __
Încuviinţează cererea formulată de inculpatul V.S.O., prin apărător ales, av. V.R.şi dispune
eliberarea unei copii xerox de pe notele grefierului consemnate în şedinţa publică din data de --.
Încuviinţează inculpaţilor V.S.O., Ţ.O. şi S.A. administrarea probei cu expertiza tehnică
criminalistică încuviinţată prin încheierea de şedinţă anterioară, referitoare la autenticitatea si
realitatea tuturor convorbirilor telefonice si interceptările în mediul ambiental purtate de inculpaţii
V.S.O., Ţ.O. şi S.A., cu obiectivele încuviinţate anterior în cauză, respectiv
Pentru inculpatul V.S.O.: dacă înregistrările audio si sau video sunt autentice; dacă
înregistrările interceptările au fost realizate simultat pe suporturi acustice conţinute pe suporti
expertizat si nu reprezintă o copie a acestora; dacă înregistrările/interceptările contin eventual
interventii, (stersături, inserări intercalări de cuvinte fraze sau elemente de contrafacere); dacă
înregistrările/ interceptările au fost realizate cu echipamentele tehnice aflate în dotarea organelor
care le-au efectuat si care urmează a fi puse la dispozitia expertului.
Pentru inculpatul T.O.:- sa se stabilească autenticitatea înregistrărilor audio contestate,
respectiv care este data si ora când au fost create înregistrările, existenta unor stersături si durata
aproximativă a pasajelor sterse, dacă înregistrarea în format MP3 si WMA este la prima generatie de
compresie digitală audio; în situatia convorbirilor contestate, să se stabilească dacă una dintre vocile
interlocutorilor apartine inculpatului T. O., să se procedeze la îmbunătătirea calitătii auditiei
înregistrărilor audio în litigiu; să se verifice corespondenta dintre semnalele sonore existente pe
materialul în litigiu si semnalele literale si cifrice consemnate în actele de constatare întocmite de
către S. I. si preluate în procesul verbal întocmit de către procuror, cu alte cuvinte să se stabilească
dacă toate cuvintele pronuntate de către inculpatul T. O. si înregisrate pe suportul optic ce însoteste
dosarul cauzei se află consemnate în notele de redare depuse la dosar,
Pentru inculpatul S.A.: stabilirea autenticitătii înregistrării magnetice; eventualele
interventii respectiv stersături, adăugiri, intercalări de cuvinte sau fraze operate în înregistrarea
magnetică pe care se pretinde că există înregistrată vocea inculpatului; identificarea după voce si
vorbire a persoanei a cărei voce este înregistrată, avându-se în vedere caracteristicile vocii si vorbirii
care sunt stabilite în literatura de specialitate respectiv: caracteristicile generale si individuale ale
vocii si vorbirii persoanei înregistrate cât si a inculpatului; particularităti fonice între aceleasi voci;
particularităti lexicale si frazeologice; defectiuni de vorbire dacă este cazul, cât si argumentarea pe
care făcută în sustinerea cererii.
Dispune efectuarea unei adrese către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice din
cadrul Ministerului Justiţiei, în vederea desemnării unui expert în vederea efectuării raportului de
expertiză, indicându-se în adresa respectivă şi împrejurarea că a fost admis drept expert parte pentru
inculpatul V.S.O. dl. expert __, urmând ca expetul parte, dl. --- să fie citat de expertul desemnat de
I.N.E.C şi încunoştiinţat cu privire la termenul efectuării respectivei expertize.
Dispune efectuarea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie
pentru a pune la dispoziţia instanţei toate mandatele de interceptare, declasificate, în totalitate, în
integralitate, inclusiv înscrisurile ce au stat la baza acestora, pentru a fi folosite ca probe în dosarul
cauzei, inclusiv a ordonanţelor din - (despre care se face vorbire în încheierea -- a T. B.), din --
(despre care se face vorbire în încheierea -- a T. B.), inclusiv copiile filelor din registrul special ţinut
în conformitate cu dispoziţiile art. 91/2 alin. 2 din C.p.p. raportat la art. 228 alin. 1 C.p.p, în care au
fost înregistrate ordonanţele procurorului din - si - şi cele din -.
Revenirea cu adresă către INML în vederea efectuării expertizei-medico-legale care să
stabileasca dacă inculpatul V. S. O. suferă de o boala gravă, care îl împiedică să participe la judecată,
sens în care se vor înainta în copie xerox, toate actele medicale depuse la dosar. Totodată îi pune în
vedere inculpatului V.S.O. să se prezinte la INML cu toate actele actele medicale pe care le deţine.
Pentru a oferi posibilitatea reprezentantului Ministerului Public de a depune la dosarul cauzei
încheierea nr. - a Tribunalului Bucureşti - Secţia II-a Penală pronunţată în dosarul nr.7667/302/2011
şi în vederea efectuării de verificări în arhiva Tribunalului Bucureşti şi a intra în poseia acestei
încheieri, Tribunalul va dispune amânarea pronunţării asupra cererii de înlocuire a măsurii preventive
a obligării de a nu părăsi ţara dispusă faţă de inculpatul V.S.O., cu măsura arestării preventive la data
de 23.05.2011.
În temeiul disp. art. 306 C.p.p., având nevoie de timp pentru a delibera, va dispune amânarea
pronunţării cu privire la cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara, formulată de
inculpatul Ţ.O., la data de 23.05.2011.
Acordă termen la data de 17 iunie 2011, sala 208, ora 12:00, pentru când se citează
inculpatul V.S.O., la locul de detenţie, --, inculpaţii Ţ.O. şi S.A., având termen în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 mai 2011.

PRESEDINTE GREFIER
DINU VIORICA VASILESCU ADRIANA