Sunteți pe pagina 1din 12

ORDINUL MAI nr.

712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozi iilor generale privind instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen (PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 12 iulie 2005), modificat i completat prin ORDINUL MAI nr. 786 din 2 septembrie 2005 (PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 844 din 19 septembrie 2005)
Avnd n vedere prevederile Art. 19 lit. a), e) i f) din Ordonan a Guvernului nr. 60/1997 privind aprarea mpotriva incendiilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 212/1997, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale Art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protec ia civil, n temeiul Art. 9 alin. (4) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea i func ionarea Ministerului Administra iei i Internelor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 604/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul administra iei i internelor emite urmtorul ordin: Art. 1 Se aprob Dispozi iile generale privind instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen , cuprinse n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2 Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen , prin inspectoratele jude ene/al municipiului Bucureti pentru situa ii de urgen , va urmri punerea n aplicare a prevederilor prezentului ordin. Art. 3 Nerespectarea prevederilor Dispozi iilor generale privind instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen atrage rspunderea conform legii. Art. 4 (1) Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii. (2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 pentru aprobarea Dispozi iilor generale privind instruirea n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor D.G.P.S.I. - 002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, precum i orice alte dispozi ii contrare. p. Ministrul administra iei i internelor, Anghel Andreescu, secretar de stat

ANEXA 1 DISPOZI II GENERALE privind instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen CAPITOLUL 1 Scopul i domeniile de aplicare Art. 1 Prezentele dispozi ii generale stabilesc principiile, modalit ile, cerin ele i condi iile necesare n vederea organizrii i desfurrii activit ii de instruire n domeniul situa iilor de urgen a persoanelor angajate n munc. Art. 2 Instruirea persoanelor angajate n munc n domeniul situa iilor de urgen constituie parte component a activit ii de pregtire desfurate de persoanele fizice i juridice n domeniul managementului situa iilor de urgen , potrivit prevederilor legale n vigoare. Art. 3 Conductorii institu iilor publice, patronii i managerii operatorilor economici sunt obliga i, potrivit prevederilor Art. 19 lit. a), e) i f) din Ordonan a Guvernului nr. 60/1997 privind aprarea mpotriva incendiilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 212/1997, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protec ia civil, s organizeze i s execute instruirea n domeniul situa iilor de urgen pe baza prezentelor dispozi ii generale i a reglementrilor specifice. Art. 4 Instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen este component a pregtirii profesionale i are ca scop nsuirea cunotin elor i formarea deprinderilor necesare n

vederea prevenirii i reducerii efectelor negative ale situa iilor de urgen sau ale dezastrelor la locul de munc i n incinta institu iilor i operatorilor economici. Art. 5 Termenii specifici utiliza i n cuprinsul prezentelor dispozi ii generale au n elesul celor utiliza i n legisla ia specific privind managementul situa iilor de urgen i protec ia civil. CAPITOLUL 2 Cerin e specifice i categorii de instructaje Art. 6 (1) Instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen se realizeaz prin instructaje i prin participarea la cursuri, aplica ii, exerci ii practice i antrenamente, n func ie de tipurile de risc specifice. (2) Periodicitatea aplica iilor, exerci iilor i a antrenamentelor este stabilit de Instruc iunile privind organizarea i desfurarea pregtirii n domeniul situa iilor de urgen , aprobate prin ordin al ministrului administra iei i internelor. Art. 7 Instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen este obligatorie i trebuie s aib un caracter permanent i sus inut n timpul desfurrii procesului de produc ie i la locul de munc. Art. 8 (1) Conductorii institu iilor publice, patronii i managerii agen ilor economici au obliga ia s asigure instruirea ntregului personal angajat n munc, n raport cu nivelul de pregtire al salaria ilor i n func ie de specificul activit ii desfurate de fiecare unitate. (2) Operatorii economici care desfoar activit i ce prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substan e periculoase se supun i prevederilor legisla iei specifice. Art. 9 Instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen se face la angajare i periodic i se realizeaz prin urmtoarele categorii de instructaje: a) instructajul introductiv general; b) instructajul specific locului de munc; c) instructajul periodic; d) instructajul pe schimb, acolo unde situa ia o impune; e) instructajul special pentru lucrri periculoase; f) instructajul la recalificarea profesional; g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institu iei. SEC IUNEA 1 Instructajul introductiv general Art. 10 Instructajul introductiv general vizeaz dobndirea de cunotin e cu privire la: a) con inutul actelor normative care reglementeaz managementul situa iilor de urgen i activitatea de aprare mpotriva incendiilor, precum i actele normative specifice profilului operatorului economic sau institu iei; b) managementul situa iilor de urgen i modul de organizare a activit ii de aprare mpotriva incendiilor la nivelul operatorului economic sau al institu iei; c) mijloacele tehnice de prevenire i stingere a incendiilor cu care sunt echipate construc iile, instala iile, amenajrile i modul de utilizare a acestora, precum i mijloacele tehnice existente i planificarea resurselor pentru realizarea msurilor de protec ie civil; d) formele i metodele specifice de prevenire i stingere a incendiilor;

e) modul de ac iune n cazul producerii unei situa ii de urgen i n cazul observrii i anun rii unui incendiu; f) ac iunile ce trebuie ntreprinse pentru limitarea i nlturarea urmrilor situa iilor de urgen . Art. 11 La instructajul introductiv general particip urmtoarele categorii de persoane: a) nou-angaja ii n munc, indiferent de durata sau de forma contractului de munc; b) salaria ii transfera i de la o unitate la alta sau detaa i n unitatea respectiv; c) lucrtorii sezonieri, temporari sau zilieri; d) studen ii i elevii din coli i licee afla i n practic de specialitate. Art. 12 Instructajul introductiv general se desfoar cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane. Art. 13 Durata instructajului introductiv general se stabilete prin reglementri interne, n func ie de specificul activit ii desfurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de incendiu i/sau de explozie, nivelul de risc rezultat din clasificarea unit ilor din punct de vedere al protec iei civile, precum i de nivelul de pregtire al participan ilor, dar nu poate fi mai mic de 8 ore. Art. 14 Pentru fiecare categorie de personal participant se stabilete un nivel minim de cunotin e necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe baz de teste asupra cunotin elor acumulate. Art. 15 Persoanele care nu i-au nsuit nivelul minim de cunotin e stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de munc. SEC IUNEA a 2-a Instructajul specific locului de munc Art. 16 Instructajul specific locului de munc se execut individual, dup instructajul introductiv general, de ctre eful locului de munc respectiv. Art. 17 La efectuarea instructajului specific locului de munc se urmrete s se asigure participan ilor cunotin e referitoare la: a) caracteristicile fizico-chimice ale substan elor, materialelor i produselor utilizate la locul de munc; b) condi iile care determin ori favorizeaz producerea accidentelor i avariilor tehnologice i cauzele poten iale de incendiu i/sau de explozie specifice locului de munc, msurile de prevenire a acestora; c) descrierea, func ionarea, monitorizarea i modul de interven ie la instala iile i sistemele de siguran ale mainilor i utilajelor de la locurile de munc, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice; d) descrierea, func ionarea, amplasarea i modul de ac ionare a instala iilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor i mijloacelor de protec ie mpotriva incendiilor; e) concep ia de interven ie n cazul producerii unei situa ii de urgen i con inutul documentelor operative de rspuns; f) sarcini specifice pentru prevenirea situa iilor de urgen , cauzelor poten iale de incendiu i realizarea msurilor specifice de protec ie civil. Art. 17^1 Instructajul specific locului de munc se efectueaz i n urmtoarele cazuri: a) cnd un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munc; b) cnd s-au adus modificri procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii; c) la reluarea activit ii dup producerea unui incendiu, explozii sau situa ii de urgen ;

Art. 18 Durata instructajului specific locului de munc este stabilit n func ie de complexitatea activit ii desfurate (construc ii, instala ii i utilaje tehnologice) i nu poate fi mai mic de 8 ore. Art. 19 Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de munc sunt urmate n mod obligatoriu de demonstra ii practice. Art. 20 Admiterea definitiv la lucru a persoanelor instruite se face numai dup verificarea acestora pe baz de teste cu privire la nivelul de nsuire a cunotin elor necesare. SEC IUNEA a 3-a Instructajul periodic Art. 21 Instructajul periodic se execut cu toate categoriile de salaria i pe o durat de cel pu in dou ore i are ca scop mprosptarea, completarea i detalierea cunotin elor dobndite prin instructajul introductiv general i prin instructajul specific locului de munc. Art. 22 Instructajul periodic se execut pe baza tematicii anuale i a graficului de instruire, aprobate de conductorii institu iilor, manageri sau patroni. Art. 23 Tematica orientativ anual de instruire, adaptat fiecrei categorii de salaria i, se structureaz de regul astfel: a) actele normative care reglementeaz managementul situa iilor de urgen , activitatea de aprare mpotriva incendiilor i activitatea de protec ie civil; b) obliga iile generale i specifice ce revin fiecrei categorii de salaria i; c) condi iile care determin ori favorizeaz producerea accidentelor i avariilor tehnologice i cauzele poten iale (riscurile) de incendiu i/sau explozie specifice; normele, regulile i msurile de prevenire a acestora; d) descrierea, func ionarea, ntre inerea i modul de utilizare a instala iilor i sistemelor de protec ie destinate prevenirii avariilor tehnologice i incendiilor; e) modul de ac iune a salaria ilor n cadrul serviciilor de urgen i n sprijinul acestora pentru realizarea interven iei operative i pentru limitarea i nlturarea urmrilor situa iilor de urgen . Art. 24 Tematica orientativ se adapteaz i se completeaz pe parcursul anului, dac este cazul, de ctre cei care execut instruirea, cu concluziile i nv mintele rezultate din: a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale i ndeplinirea sarcinilor stabilite; b) natura, frecven a i amploarea incendiilor, exploziilor i altor situa ii de urgen produse pe raza teritorial a unit ii sau n sectoare de activitate similare; c) modificri ale legisla iei specifice. Art. 25 n graficul anual de instruire se men ioneaz periodicitatea instructajelor i se precizeaz zilele n care acestea se execut ealonat, pe locuri de munc i categorii de salaria i. Art. 26 Intervalul de timp ntre dou instructaje periodice se stabilete de conducerea operatorului economic sau a institu iei publice n func ie de specificul condi iilor de munc din unitatea respectiv, cu respectarea urmtoarelor termene: - cel mult o lun (30 de zile), pentru personalul cu func ii de execu ie sau operative, care sprijin serviciile de urgen (structurile de rspuns) n cazul producerii situa iilor de urgen ; - 1 - 3 luni, pentru personalul care lucreaz nemijlocit cu aparate, maini, utilaje i instala ii tehnologice (tehnicieni, maitri, subingineri, ingineri), precum i pentru analiti, cercettori i personalul din laboratoare;

- 3 - 6 luni, pentru personalul auxiliar din sec iile i sectoarele de produc ie, control tehnic, cercetare, proiectare, de ntre inere i repara ii, investi ii, transporturi, precum i pentru cel care lucreaz n institu ii publice; - 1 - 6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribu ii de organizare, conducere i control (efi de sec ii, ateliere, instala ii, depozite etc.), pentru cel din conducerea operatorului economic sau a institu iei, precum i pentru cel din structura autorit ilor publice locale, a administra iei publice centrale i a institu iilor statului. Art. 27 ABROGAT Art. 28 Pe timpul desfurrii instructajului periodic se pune accent pe demonstra iile practice, salaria ii fiind angrena i n executarea unor opera iuni specifice. Art. 29 Verificarea persoanelor instruite privind cunotin ele nsuite i deprinderile formate n timpul instructajului periodic se face prin sondaj, insistndu-se de fiecare dat pentru clarificarea problemelor i eliminarea deficien elor constatate. Art. 30 Anual se efectueaz o verificare de fond pe baz de teste tip chestionar asupra nivelului de nsuire i cunoatere a problematicii care a fcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnndu-se n fia individual de instructaj. Art. 31 (1) Instructajul periodic se face de ctre persoanele desemnate de conductorii institu iilor, managerii operatorilor economici sau patroni, astfel: a) pentru personalul de execu ie, de ctre conductorul locului de munc respectiv; b) pentru personalul ncadrat pe func ii tehnice i administrative din sectoarele de produc ie i din compartimentele de cercetare, proiectare, ntre inere, repara ii, controlul calit ii, aprovizionare tehnico-material i desfacere, de ctre efii compartimentelor respective; c) pentru efii de sec ii, sectoare, compartimente func ionale i efii de departamente, de ctre conductorul tehnic. (2) Pentru operatorii economici sau institu iile care au cel mult 9 salaria i efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusiv a patronului sau a conductorului institu iei. SEC IUNEA a 4-a Instructajul pe schimb Art. 32 (1) Instructajul pe schimb se execut la intrarea n schimbul de lucru, cu salaria ii care desfoar activit i n locuri de munc cu risc major din punctul de vedere al existen ei factorilor de risc poten ial generatori de situa ii de urgen . (2) Durata acestui instructaj nu va depi 10 - 15 minute. Art. 33 Instructajul pe schimb se efectueaz de regul pentru aten ionarea salaria ilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli i msuri de prevenire a situa iilor de urgen , pe baza identificrii tipurilor de risc existente i innd cont de constatrile anterioare, precum i de opera iunile sau lucrrile care se execut pe timpul schimbului respectiv. Art. 34 Instructajul pe schimb se efectueaz de conductorul locului de munc, execu ia consemnndu-se sub semntur n registrul de predare-primire a schimbului de lucru. SEC IUNEA a 5-a Instructajul special pentru lucrri periculoase Art. 35 Instructajul special pentru lucrri periculoase se execut nainte de nceperea unor lucrri n timpul crora pot aprea situa ii generatoare de incendiu din cauza manifestrii unor surse specifice de aprindere sau a crerii unor atmosfere poten ial explozive ori se poate favoriza producerea unor situa ii de urgen .

Art. 36 Lucrrile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refer n principal la: a) executarea unor opera iuni de manevr ori de comand a unor instala ii sau utilaje tehnologice de importan ori interven ia asupra acestora, a cror operare greit poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamit i naturale ori a altor situa ii de urgen ; b) lucrri de repara ii sau de ntre inere, distrugerea unor deeuri sau reziduuri periculoase pentru via a oamenilor sau pentru mediu; c) prelevarea de probe din recipiente sau instala ii care con in substan e periculoase; d) lucrri de sudare; e) lucrri de tiere sau lipire cu flacr; f) lucrri care pot provoca scntei mecanice; g) lucrri care pot provoca scntei i arcuri electrice sau scurtcircuite; h) lucrri de topire a bitumului sau asfaltului; i) lucrri de cur are prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice; j) lucrri la care se utilizeaz foc deschis (dezghe ri, decongelri, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.); k) punerea ori repunerea n func iune a instala iilor i utilajelor tehnologice care prezint risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora; l) aplicarea unor materiale de protec ie din care se pot degaja cu uurin vapori i gaze inflamabile i/sau explozive; m) cur area interioar a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare n care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile etc.; n) depozitarea, manipularea i transportul de substan e/materiale periculoase; o) spectacole cu foc deschis/jocuri de artificii. Art. 37 (1) Instructajul special pentru lucrri periculoase se efectueaz astfel: a) privind tehnologia de execu ie, de ctre conductorul forma iei de lucru; b) privind condi iile tehnologice, de ctre conductorul locului de munc. (2) Persoanelor care urmeaz s execute lucrrile prevzute la Art. 36 li se elibereaz autoriza ie de lucru, al crei con inut este prevzut n normele specifice emise de autorit ile administra iei publice centrale de specialitate. (3) Efectuarea instructajului special pentru lucrri periculoase se consemneaz, dup caz, n autoriza ia de execu ie a lucrrii, registrul de tur sau n fiele individuale. SEC IUNEA a 6-a Instructajul la recalificarea profesional Art. 38 Instructajul la recalificarea profesional se desfoar cu toate categoriile de salaria i care au parcurs un astfel de curs de formare profesional, definit conform legisla iei specifice. Art. 39 La stabilirea problematicii pentru instructajul de recalificare profesional, a persoanelor care l efectueaz, a duratei necesare i a modului de verificare a nsuirii cunotin elor se vor avea n vedere urmtoarele: a) n cazul persoanelor care i vor desfura activitatea n acelai loc de munc n care au lucrat i nainte de conversia profesional, eful locului de munc va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de munc pe care le apreciaz c sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de munc pe care le au de ndeplinit;

b) n cazul persoanelor care i vor desfura activitatea n alt loc de munc din cadrul aceluiai operator economic sau al aceleiai institu ii n care au fost angajate i nainte de recalificarea profesional, inclusiv pentru cele recrutate din rndul omerilor dup formarea profesional, se vor respecta prevederile Art. 16 i urmtoarele din prezentele dispozi ii generale; c) n cazul persoanelor care i vor desfura activitatea n cadrul altui operator economic sau al altei institu ii, acestea se consider nou-angajate i vor parcurge categoriile de instructaje prevzute de prezentele dispozi ii generale. SEC IUNEA a 7-a Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institu iei Art. 40 Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institu iei se desfoar cu persoanele care execut temporar activit i n locurile din incinta agentului economic sau a institu iei respective unde sunt prezen i factori de risc poten ial generatori de situa ii de urgen , dup cum urmeaz: a) personalul societ ilor comerciale de construc ii-montaj i instala ii; b) personalul societ ilor comerciale de repara ii, revizii, ntre inere i de service; c) personalul care efectueaz transport de materiale periculoase; d) personalul de paz apar innd altor societ i comerciale sau firme specializate; e) vizitatori n grup de minimum 5 persoane. Art. 41 Locurile din incinta operatorului economic sau a institu iei pentru care se execut instructajul pentru personalul prevzut la Art. 40 se stabilesc prin act de autoritate al conductorului institu iei publice, al managerului sau al patronului. Art. 42 Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institu iei, care se afl pentru o durat determinat n incinta acesteia n scopul ndeplinirii unor activit i solicitate de conducerea operatorului economic ori a institu iei, se efectueaz, dup caz, de cadrul tehnic cu atribu ii n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor sau de personalul de specialitate n domeniul protec iei civile ori de eful locului de munc respectiv, n cadrul cruia este prevzut un asemenea instructaj. Art. 43 Problematica instructajului const n: a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevzute la Art. 40 lit. a) i b); b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munc pentru categoriile de persoane prevzute la Art. 40 lit. c) i d); c) prezentarea unei proceduri special ntocmite pentru persoanele prevzute la Art. 40 lit. e), prin care acestea sunt instruite sumar (n maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire pe care trebuie s le respecte i sunt aten ionate asupra pericolelor existente n anumite locuri de pe traseul parcurs n incinta operatorului economic sau a institu iei. Art. 44 Consemnarea efecturii instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a institu iei se face ntr-un proces-verbal ntocmit n acest scop, care con ine problematica prezentat i tabelele cu numele, prenumele i semntura persoanelor instruite.

CAPITOLUL 3 nregistrarea i confirmarea instructajului Art. 45 Instruirea n domeniul situa iilor de urgen se certific prin nscrisuri realizate, dup caz, n fia individual de instructaj n domeniul situa iilor de urgen , n registrul de predare-primire a schimbului sau n procesele-verbale de instruire. Art. 46 Fiele individuale de instructaj se ntocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului prevzut n anexa care face parte integrant din prezentele dispozi ii generale. Art. 47 Dup efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fielor individuale de instructaj, nscrisul efectundu-se cu past sau cu cerneal. Art. 48 Dup completare, fia individual de instructaj n domeniul situa iilor de urgen se semneaz de persoana instruit i de ctre persoanele care au efectuat i au verificat instructajul. Art. 49 Prin semntur persoana instruit demonstreaz participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirm, pe baza examinrii persoanei instruite, c aceasta i-a nsuit cunotin ele. Art. 50 Conductorii locurilor de munc rspund de pstrarea fielor individuale de instructaj n domeniul situa iilor de urgen pentru personalul din subordine. CAPITOLUL 4 Organizarea activit ii de instruire Art. 51 Organizarea activit ii de instruire a personalului angajat n munc se va face avndu-se n vedere urmtoarele: a) responsabilitatea conductorului institu iei, managerului sau patronului privind informarea i instruirea salaria ilor cu privire la actele normative, normele, regulile i msurile specifice institu iei ori operatorului economic respectiv, care reglementeaz managementul situa iilor de urgen , precum i asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art. 19 lit. a), e) i f) din Ordonan a Guvernului nr. 60/1997, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 212/1997, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004, cu modificrile i completrile ulterioare; b) respectarea principiului responsabilit ii conductorului institu iei, managerului sau patronului privind verificarea nsuirii de ctre salaria i a obliga iilor ce le revin n cazul producerii incendiilor, exploziilor i situa iilor de urgen ; c) asigurarea msurilor tehnice i organizatorice necesare pentru instruirea eficient a salaria ilor n domeniul incendiilor, exploziilor i situa iilor de urgen . Art. 52 Sistemul de msuri tehnice i organizatorice vizeaz n principal: a) desemnarea personalului care execut instructajele i verific nsuirea cunotin elor; b) stabilirea categoriilor de instructaje i de salaria i, a duratei instructajelor n func ie de specificul activit ii operatorului economic sau a institu iei i de periodicitatea instructajelor; c) ntocmirea sau procurarea documentelor i materialelor pentru planificarea, organizarea, desfurarea i verificarea instructajelor; d) asigurarea resurselor materiale i documentare necesare pentru realizarea activit ii. Art. 53 Instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen se realizeaz de ctre persoane care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condi ii: a) sunt bine pregtite profesional; b) cunosc problematica specific domeniului managementului situa iilor de urgen ;

c) posed calit i psihopedagogice i atestatele prevzute de lege. Art. 54 (1) Pot fi desemnate s execute instructaje n domeniul situa iilor de urgen urmtoarele categorii de personal: a) persoanele cu atribu ii de conducere n cadrul unit ii, al departamentului, compartimentului sau al sectorului de activitate ori efii locurilor de munc n care este prevzut un asemenea instructaj; b) cadrele tehnice din domeniul aprrii mpotriva incendiilor sau personalul de specialitate n domeniul protec iei civile (inspectori de protec ie civil); c) efii serviciilor voluntare/private de urgen ; d) ABROGAT. (2) Persoanele prevzute la alin. (1) efectueaz i verificrile privind nsuirea cunotin elor de ctre persoanele instruite. Art. 55 (1) n activitatea de instruire n domeniul situa iilor de urgen se pot utiliza urmtoarele mijloace: a) vizuale: afie, brouri, pliante, fotomontaje, panouri, inscrip ii i indicatoare de securitate, grafice, machete, fotografii etc.; b) audiovizuale: filme de scurt metraj, nregistrri video, proiec ii comentate de diafilme sau la epidiascop i altele; c) auditive: instructaje, conferin e, expuneri, consulta ii, dezbateri, concursuri, casete audio etc.; d) practic-aplicative: exerci ii, aplica ii, demonstra ii i antrenamente executate la locul de munc sau n poligoane amenajate. (2) La alegerea mijloacelor se va avea n vedere asigurarea caracterului intensiv al activit ii de instruire. Art. 56 Instructajele n domeniul situa iilor de urgen se fac pe baza unor materiale scrise (proceduri) ntocmite de persoanele desemnate i aprobate de conductorul institu iei, de manager sau de patron. Art. 57 Baza material i documentar necesar n vederea desfurrii i verificrii instructajelor cuprinde: a) legisla ia specific n vigoare; b) manuale i cursuri de specialitate; c) standarde; d) cr i, brouri, cataloage, pliante, reviste; e) filme, diapozitive; f) afie, panouri grafice, fotomontaje; g) machete, mostre de diapozitive i instala ii; h) teste de verificare. CAPITOLUL 5 Cerin e privind materialele necesare pentru instruirea n domeniul situa iilor de urgen Art. 58 La realizarea materialelor de instruire n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor se va ine seama n principal de urmtoarele cerin e: I. Cerin e generale: a) con inutul materialelor va fi n concordan cu bazele teoretice ale activit ii de aprare mpotriva incendiilor i management al situa iilor de urgen , corelate cu legisla ia specific n vigoare; b) realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne;

10

c) con inutul i realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregtire al subiec ilor crora li se adreseaz. II. Cerin e specifice pentru cursuri i manuale: a) s fie elaborate n baza unei documenta ii bibliografice actualizate; b) s foloseasc terminologia specific domeniului situa iilor de urgen ; c) redactarea s fie clar, concis, fr formulri ablon; d) cunotin ele s fie expuse n mod sistematic, ntr-o ordine logic; e) gradul de abstractizare s fie n concordan cu nivelul de pregtire a persoanelor crora li se adreseaz; f) structura materialelor s asigure o alternativ i un raport optim ntre cunotin ele teoretice i practice corespunztoare nivelului de pregtire a personalului cruia i sunt adresate; g) s cuprind ilustra ii i desene, ideograme i tabele. III. Cerin e specifice pentru afie: a) grafica s fie simpl, accentundu-se elementele principale ale temei i suprimndu-se detaliile nesemnificative; b) textul s fie concis i vizibil de la 4 - 5 m distan . IV. Cerin e specifice pentru filme: a) scenariul s asigure perceperea corect i clar a mesajului; b) imaginea i sonorul s fie clare i sugestive; c) formele de prezentare s reprezinte filmri reale i anima ie; d) durata proiec iei s fie de 10 - 20 de minute. V. Cerin e specifice pentru teste de verificare: a) s cuprind un numr suficient de ntrebri - problem din materialul de instruire utilizat; b) ntrebrile s fie formulate ntr-o form clar i concis, astfel nct s permit un rspuns scurt care s necesite ct mai pu in timp pentru scris; c) s fie nso ite de sistemul de cotare, grile de verificare i instruc iuni de completare. CAPITOLUL 6 Dispozi ii finale Art. 59 Prevederile prezentelor dispozi ii generale nu se aplic salaria ilor care au calitatea de membru al serviciilor de urgen . Art. 60 Implementarea sistemului de instruire a persoanelor angajate n munc, prevzut de prezentele dispozi ii generale, se va realiza n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a acestora. Art. 61 (1) n situa ia imobilelor (cldirilor) sau amenajrilor folosite simultan de mai mul i utilizatori, proprietarul cldirii va pune la dispozi ie acestora procedurile specifice instructajului introductiv general, efectuarea celorlalte categorii de instructaje rmnnd n rspunderea utilizatorului. (2) Intervalele de timp la care se execut instructajul periodic sunt stabilite de ctre proprietarul imobilelor (cldirii) sau al amenajrii prin contractul, conven ia, n elegerea de nchiriere sau prin loca ia de gestiune etc. (3) Utilizatorul trebuie s fac dovada nsuirii de ctre to i salaria ii proprii a cunotin elor i problematicii care au fcut obiectul instruirilor. Art. 62 n cldirile publice n care se organizeaz activit i la care particip simultan mai mult de 50 de persoane, prin grija proprietarului sau a administratorului cldirii respective,

11

nainte de nceperea activit ii se va prezenta o procedur sintetic privind regulile generale de prevenire a situa iilor de urgen i modul de comportare i ac iune n cazul producerii acestora. Art. 63 Conductorii institu iilor, managerii, patronii, utilizatorii, proprietarii, administratorii sau alte persoane cu func ii similare vor asigura pstrarea tuturor documentelor care s certifice organizarea i desfurarea instruirii n domeniul situa iilor de urgen n conformitate cu prevederile prezentelor dispozi ii generale. Art. 64 Pentru instruirea personalului n domeniul situa iilor de urgen managerii, patronii sau alte persoane cu func ii similare pot ncheia contracte ori conven ii cu persoane fizice sau juridice care ndeplinesc condi iile prevzute la Art. 53. Art. 65 Persoanele fizice sau juridice care realizeaz n scopul comercializrii materiale pentru instruire n domeniul situa iilor de urgen trebuie s ob in avizul Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen - Inspec ia de prevenire.. NOT: n titlul ordinului, n cuprinsul acestuia i al anexei la acesta, prin sintagma "instruirea n domeniul situa iilor de urgen " se n elege "instruirea n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor i instruirea n domeniul protec iei civile" ANEXA 1 la dispozi iile generale Copert fa Unitatea ................................................................. FIA INDIVIDUAL de instructaj n domeniul situa iilor de urgen (model) Numele i prenumele ...................................................... Marca .................................................................... Domiciliul ............................................................... Copert verso ATEN IE! Nici o persoan nu va fi admis la lucru fr efectuarea instructajului introductiv general i a instructajului la locul de munc. Pagina 1 Date personale Data i locul naterii ................................................... Studii ................................................................... Calificarea (specialitatea, meseria) ..................................... Locul de munc ...........................................................

12

Func ia .................................................................. Instructaj la angajare 1. Instructajul introductiv general Instructajul a fost efectuat la data de .............., timp de .......... ore de ctre .................., avnd func ia de .......................... . Con inutul instructajului .............................................. . Semntura salariatului (persoanei care a verificat nsuirea cunotin elor) .......................................................................... Semntura persoanei instruite ............................................ 2. Instructajul la locul de munc Instructajul a fost efectuat la data de ................... pentru locul de munc .................., specialitatea (meseria) ......................., timp de ....... ore de ctre ............., avnd func ia de .................... . Con inutul instructajului .............................................. . Semntura salariatului (persoanei care a verificat nsuirea cunotin elor) .......................................................................... Semntura persoanei instruite ............................................ 3. Admis la lucru Data ..................................................................... Numele i prenumele ...................................................... Func ia (ef sec ie, atelier, antier etc.) .............................. .......................................................................... Pagina 2 i urmtoarele Instructaj periodic
____________________________________________________________________________ Nr. Specialitatea Materialul Durata Semntura persoanei Semntura care crt. predat (ore) instruite celui a instruit ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

---------------