Sunteți pe pagina 1din 49

Titlul proiectului : „Smart Management”

Nr. de identificare al contractului : POCU/227/3/8/118280


Beneficiar Libro Events S.R.L.

Manager de inovare
Tema

Crearea unui sistem de


gestiune a datelor privind
ideile de inovare
Stabileşte echipamentele şi accesoriile
necesare realizarii bazei de date

-Baza de date este proiectată împreună cu echipa sa de


inovare sau folosind consultanţă de specialitate din
exteriorul firmei.
-Ofertele de pe piaţa de echipamente şi programe de
calcul sunt colectate, analizate, selectate şi negociate cu
furnizorii.
-Caietul de sarcini al bazei de date privind inovarea este
înaintat conducerii pentru aprobare şi finanţare.
• Organizează achiziţionarea de echipamente şi
programe
• Asigură instruirea la locul demuncă a utilizatorilor
sistemului
• Asigură protecţia şi securitatea datelor
privindinovarea
Reigineria
- Permite îmbunătăţiri radicale ale activităţii, prin
schimbări fundamentale în procesele organizaţionale.
Paşii cheie includ reproiectarea, reechiparea şi
reorchestrarea.
Reproiectarea.
Orientarea pe perspectiva ambiţioasă, cu accent pe
îmbunătăţirea activităţilor transfuncţionale, prin "gândire
pătrunzătoare" poate conduce la micşorări de costuri
foarte semnificative; la scăderi mari de costuri sunt
necesare procese noi.
Schimbările fundamentale vizează:
• Informarea. Împarţind informaţiile interorganizaţional (cu
furnizorii, aţti parteneri).
• Monitorizarea. Observarea continuă a problemelor importante
legate de propria activitate în toata complexitatea ei si asigurarea
feedbak-ului prompt.
• Parteneriatul. Formarea de alianţe strategice.
• Cedarea. Renunţarea la activităţile secundare, în favoarea altor
organizatii.
• Planificarea anticipată. Anuntarea dinainte, atunci când "este posibil
sa ai nevoie" de ceva.
• Standardizarea. Încercarea de a obţine uniformitate
într-un mod care să îmbunătăţească produsele şi
serviciile oferite.
• Simplificarea. Prin scurtare, instruire clară, eliminarea
paşilor inutili etc.
• Restrângerea. Eliminarea unor niveluri ierarhice de
management.
• Eliminarea. Eliminarea paşilor inutili, în noile conditii
ale procesului reproiectat.
• Provocarea. Analizarea temeinica a proceselor
organizationale curente, pe un "ton provocator
radical", pentru a se vedea dacă este absolut necesar
Reînnoirea
Pentru a reînnoi echipamentele necesare restructurării, este
important o înţelegere a actualei baze deţinute, a reţelelor de
echipamente, a procedurilor şi datelor disponibile - pentru a
evalua felul în care ar trebui să arate noua structura, inclusiv
din punct de vedere informaţional. Frecvent se face
comparaţia cu cele mai renumite organizaţii din acelaşi
domeniu, apelând şi la previziuni în legatura cu domeniul şi
direcţia dorită.
Reorchestrarea
Efectuarea schimbărilor organizaţionale necesare îndeplinirii restructurării
generale sau parţiale, pe procese. Schimbările radicale vizează:
• Compatibilitatea dintre restructurare cu dorinţele şi valorile
organizaţiei, pentru ca acceptul personalului să existe.
• Personalul ştie şi accepta noile abordări, care înseamnă uneori
nesiguranţă într-un proces perfectibil;
• Conducerea vizibilă şi pasionată, pentru ca personalul să fie
devotat;
• Se caută calea pentru ca devotamentul să devină o pasiune
împartăşită de către toţi membrii organizaţiei;
• Restructurarea trebuie să fie încurajată din toate punctele de
vedere;
• Schimbările se asociaza cu schimbări culturale;
• Răspunderile se adaptează pentru a susţine noul proces;
• Managementul de vârf comunică intens permanent, susţinând
restructurarea de succes;
• Libertatea de acţiune creşte odată cu responsabilitatea;
• În cadrul procesului presărat uneori cu eşecuri şi false începuturi,
succesul trebuie sărbatorit şi răsplătit.
Planurile iniţiale ambiţioase pot fi
uşor compromise atunci când se
fac doar schimbări comode
Se urmăreşte permanent dacă:
-Efortul de restructurare este transformaţional;
-Sunt implicaţi oamenii potriviţi pentru a face schimbarea;
-Există efecte negative;
-Se îmbunătăţesc relaţiile cu clienţii;
-Nodurile reţelei ofera soluţii;
-Întreaga organizaţie participă la restructurare.
Probleme manageriale
• Probleme etice - riscuri pentru angajaţi, probleme de proprietate
intelectuală;
• Implicarea utilizatorilor - colaborarea utilizatorilor direcţi şi
indirecţi cu analiştii şi proiectanţii sistemelor este esenţială;
• Metodele tradiţionale sunt adecvate pentru situaţii simple din punct
de vedere tehnologic, stabile din punct de vedere al mediului şi care
implica un risc redus, iar realizarea prototipurilor este adecvată în
condiţii total opuse;
• Probleme de comportament - oamenii pot reacţiona în mod
neaşteptat, deci e necesară o abordare adecvată;
Probleme manageriale
• Asigurarea calităţii şi planificarea - accentul pe calitate poate mări
costurile şi poate prelungi procesul de dezvoltare;
• Folosirea instrumentelor ţi tehnicilor de dezvoltare de către utilizatori
dau posibilitatea de a lua în considerare toţi factorii necesari, dar şi
constrângeri inutile în ceea ce priveşte inovarea, eficienţa dezvoltării şi
productivitatea personalului;
• Dificultatea de a opta pentru îmbunătăţiri treptate sau radicale etc. -
îmbunatăţirea unui sistem poate presupune mari cheltuieli, însa
dezvoltarea continuă pentru a-i menţine utilitatea necesită de obicei
cheltuieli mult mai mari.
Utilizarea tehnologiilor
informaţionale
Probleme pe termen scurt
• Controlul costurilor pe parcursul proceselor de
redimensionare.
• Se poate opta pentru forma organizatorică descentralizată şi
cea centralizată, în funcţie de tipul de management;
• Pentru a înlatura presiunea cost-control bugetul trebuie
dimensionat şi pentru dezvoltarea şi exploatarea sistemelor
informaţionale
• Costurile sistemelor informaţionale sunt recuperate de la
utilizatorii de aplicaţii;
Utilizarea tehnologiilor
informaţionale
Probleme pe termen scurt
• Bugetele se stabilesc în funcţie de costurile directe, indirecte,
de plafonul general şi administrativ;
• Deciziile luate pe termen lung sunt preferabile adoptării
soluţiilor pe termen scurt.
• Satisfacerea nevoilor managerilor "în timp real"
• Conducerea "în timp real" presupune o combinaţie între
informaţiile interne şi externe;
• Necesită personal în măsura să sintetizeze informaţiile;
• Pentru a apela la propriile criterii de sinteză, personalizate,
se apelează la instrumente ale inteligenţei artificiale.
• Crearea sistemelor informaţionale care să aducă avantaje
strategice
• Frecvent analiştii sistemelor informationale nu înteleg
activitatea economică pe care o desfăşoară, iar directorii nu
înţeleg tehnologia informaţionalăşi nu au rabdare pentru a
defini clar cererile lor;
• Angajarea unor consultanţi externi pentru a ajuta la
îmbinarea cunoştintelor de tehnologie informaţională cu cele
de afaceri este benefică.
• Corelarea strategiei organizaţiei cu tehnologiile
informaţionale
• Este necesară mai întâi specificarea clară a obiectivelor şi
scopurilor organizaţiei înaintea oricarui plan privind
achiziţionarea şi folosirea tehnologiilor informaţionale
• Eficientizarea sistemelor informaţionale în urma
fuziunilor, achiziţiilor sau lichidarilor
• Introducerea sistemelor funcţionale hibrid poate
agrava problemele, însă poate aduce şi avantaje, dacă
sunt corect proiectate.
• Îmbunătăţirea eficientei activităţii de dezvoltare a
sistemelor
Menţinerea securităţii şi
integrităţii informaţiilor
• Problema protecţiei bunurilor informaţionale şi a
posibilităţilor de a face afaceri este deosebit de
importantă; verificarea dacă sistemul de securitate al
informaţiilor este adecvat pentru păstrarea informaţiilor
deţinute şi transmiterea acestora
Probleme pe termen lung

• Crearea aplicaţiilor care să îmbunătăţească poziţia


competitivă a organizaţiei
• Domeniul economic se dezvoltă dependent de
tehnologiile informaţionale privind distribuirea bunurilor
şi serviciilor;
• Se solicită o personalizare crescânda a bunurilor şi
serviciilor, inclusiv cu minicalculatoare încorporate.
Probleme pe termen lung

• Asigurarea unei comunicari transparente şi a mijloacelor de


prelucrare a informaţiilor pentru utilizatorii finali.
• Tehnologiile informaţionale vor trebui să facă faţă cerinţelor
utilizatorilor eterogeni şi să se caracterizeze printr-o mare
capacitate de prelucrare şi stocare a datelor, să asigure
protecţia informaţiilor.
• Dezvoltarea de aplicaţii software îmbunătăţite şi a sistemelor
integrate
Probleme pe termen lung
• Planificarea şi proiectarea structurilor sistemului general,
introducerea raţională a noilor tehnologii, prioritatea
dezvoltării unor aplicaţii şi diversificarea activităţilor sunt
probleme importante. Lipsa furnizorilor de aplicaţii determină
utilizatorul să adapteze resursele externe.
• Formarea unor programatori competenţi care să asigure
dezvoltarea aplicaţiilor şi integrarea sistemelor informaţionale
Probleme pe termen lung
• Utilizarea resurselor externe presupune forme diferite de
management, ce necesită dezvoltarea apoi a aplicaţiilor
interne.Crearea bazelor informaţionale şi integrarea
instrumentelor care să permită utilizatorilor finali satisfacerea
nevoilor privind accesul şi prelucrarea informaţiilor
• Cunoaşterea oportunităţilor şi limitelor de utilizare a
tehnologiilor informaţionale, pentru îmbunătăţirea
performanţelor grupurilor de lucru în reţele locale, grupuri de
client-server etc.
Probleme pe termen lung
• Introducerea instrumentelor care îmbunatatesc
comunicatiile si reduc necesitatea deplasarilor
• Utilizarea Internetului, statii de lucru multimedia,
videoconferinte, traducere etc.
Maximizarea beneficiilor
obţinute din tehnologii
informaţionale inovative
Pentru o utilizare cu succes a tehnologiilor
informationale este necesara întâi o evaluare obiectivă a
poziţiei organizaţiei faţă de concurenţăşi a abilităţii sale
de a utiliza aceste tehnologii pentru scopul propus. Se
parcurg etapele de evaluare şi de planificare/ dezvoltare/
implementare. Strategia privind tehnologiile este
integrată în strategia globala
Etapa de evaluare
• Evaluarea poziţiei şi metodelor folosite de concurenţi, cel
puţin odată pe an.
• Analiza pericolelor externe conduce la definirea nevoilor;
• Identificarea şi descrierea punctelor slabe şi tari ale ofertei
principalilor concurenţi;
• Identificarea şi caracterizarea aplicaţiilor majore ale
tehnologiilor informaţionale;
• Identificarea puterii tehnice şi financiare şi a abilităţii
principalilor concurenţi de a investi în tehnologii
informaţionale.
• Evaluarea poziţiei curente a organizaţiei, în contextul
proiectelor generale de dezvoltare, privind tehnologiile
informaţionale.
• Trebuie să depăşească eventualele atitudini defensive ale
responsabililor de dezvoltarea aplicaţiilor IT;
• Schematizarea proiectului de implementare a tehnologiilor şi
produselor informaţionale ce vor fi folosite (functiile aplicaţiei,
performanţele în satisfacerea nevoilor existente sau potenţiale,
nivelul tehnologiei, vârsta aplicaţiei softwarw, hardwarw-ul
calculatoarelor, telecomunicaţiile, personalul, alte resurse utilizate),
evidenţiind problemele ce pot afecta capacitatea aplicaţiei de a
răspunde cerinţelor;
• Determinarea aptitudinilor şi experienţei
programatorilor, metodele şi instrumentele folosite
pentru proiectare şi implementare pentru fiecare
aplicaţie;
• Crearea unei imagini a poziţiei organizaţiei faţă de
tehnologiile informaţionale care include o comparaţie
estimativă cu concurenţa.
• Înţelegerea modurilor în care tehnologiile informaţionale
pot fi aplicate la realizarea sau îmbunătăţirea strategiei
organizaţiei
Etapa
planificarii/dezvoltarii/impleme
ntarii
• Identificarea principalelor pericole şi oportunităţi.
• Prin corelarea obiectivelor proprii în fiecare domeniu
principal de activitate şi sintetizarea rezultatelor din etapa
de evaluare.
• Dezvoltarea unei strategii privind obtinerea de avantaje
competiţionale prin tehnologii informaţionale.
• Dezvoltarea unei infrastructuri de implementare.
• Elaborarea detaliilor planificarii si implementarii.
• Implementarea de aplicatii strategice.
• Evaluarea rezultatelor obtinute.
• Reluarea acestor cicluri pentru a păstra o poziţie
competitivă.
Factori critici
Factori critici ai sistemului
de succes şi indicatorii
Indicatori cheie ai performantei -
cheie ai tehnologiilor informaţionale
exemple
Profitabilitate, produs Indicatori de profitabilitate pentru
fiecare subunitate. Comparatii între
compartimente, produse, competitori.
Financiar Rate financiare, analize de bilant,
rezerva de lichiditati
Marketing Ponderea pe piata, analize de
publicitate, stabilirea preturilor
produselor, rezultate saptamânale.
Resurse umane Fluctuatia.
Planificare Actiuni de parteneriat, analize de
participatie.
Analize economice Tendinte de ramura, tendintele costului
Sisteme informaţionale
Tip sistem
de
Caracteristici si exemple

management
Sisteme de prelucrare a datelor inovativ
Înregistreaza date cu privire la
operatiile rutiniere, repetitive si
pregatesc documente în detaliu sau
sinteze. Exemple: aplicatii de
evidenta a personalului si calcul al
retributiilor.
Sisteme de informare a managerilor Fac rapoarte periodice, rapoarte
speciale simulari pentru
identificarea si rezolvarea unor
procese decizionale pentru functiuni
ale organizatiei. Exemple: analiza
profitului postului, previziunea
disponibilului de personal,
planificarea perfectionarii
personalului.
Tip sistem Caracteristici si exemple
Sisteme suport pentru decizii SSD Este un sistem interactiv care sprijina un sindur decident în
solutionarea unei probleme semistructurate (slab structurate), oferind
informatii sau sugestii privind deciziile cerute de problema respectiva.
Exemple: SSD pentru planificarea efectivelor de personal si a masei
salariale.
Arhitectura contine baza de date, baza de nodele si interfata utilizator.
Sisteme de birotica Vizeaza cu precadere prelucrarea si comunicarea textelor, imaginii si
sunetului.
Înglobeaza tehnici si echipamente destinate automatizarii sarcinilor
repetitive din munca de birou. Exemple: sisteme de editare cataloage de
produse sau publicatii ale organizatiei.
Sisteme expert. Sunt aplicatii informatice destinate stimularii rationamentului
expertilor în domenii specifice de cunoastere.
Contin o baza de cunostinte cu reguli si fapte, un motor de inferenta
care realizeaza rationamente pe baza regulilor si faptelor din baza de
cunostinte, o interfata utilizator prin care se introduc date si instructiuni
obtinând solutii si explicatii, un motor de dezvoltare folosit pentru
crearea sistemului.
Pentru rezolvarea unei probleme este utilizat un ansamblu de reguli
legate logic sub forma de retea.
Permit îmbunatatirea proceselor decizionale, oferind mai multe
alternative de actiune si un înalt nivel logic de evaluare a acestor
alternative. Exemplu: sistem expert pentru recrutare, planificare a
carierei si perfectionarii profesionale.
Tipuri de sisteme
informaţionale de management
Tendinţe în domeniul sistemelor informationale manageriale
Sisteme birotice
Include programe de calcul tabelar, editare de texte (memoreaza, actualizeaza si
listeaza documente ce contin text si imagine) si prezentare (realizeaza filme ce
contin sunete si imagine, memoreaza o planificare de activitati sau simple date
personale).
Sisteme de comunicatie
Teleconferinţele
Sistemele de transmitere individuala a informatiei: posta electronica, posta
vocala si faxul.
Sisteme de procesare a tranzactiilor
Au rolul de a înmagazina date despre tranzactii si de a controla deciziile
care se iau pe parcursul acestora.
Sisteme de informare a managerilor şi conducatorilor
Are rol de a pastra controlul si de a furniza informatii
despre activitatea organizatiei, într-o forma flexibila si cu
o interfata prietenoasa.
Sisteme de suport a deciziei
Sunt sisteme interactive si ajuta la luarea deciziilor în situatii
semistructurate sau nestructurate, oferind modele si instrumente
pentru procesarea datelor - modele de simulare si optimizare.
Sisteme de executie (expert)
Reţin cunoştinţele experţilor umani şi îmbunătăţesc performanţele
persoanelor cu o experienţă mai mică.
Sisteme de lucru în retea (lucru cooperativ)
Aplicaţiile sunt legate de preluarea datelor din bazele de
date distribuite, organizează fluxul de informaţii în cazul
activităţilor structurate în acţiuni gradate şi decizii în grup.
Sprijinirea generarii ideilor si a dezvoltarea creativitatii.
Reguli pentru succesul
implementarii sistemelor
informatice pentru management
• Este necesar, la nivel managerial, un adept - utilizator
activ al echipamentelor informatice pentru conducere,
pentru a-I putea convinge pe altii de valoarea sistemului;
• Sistemul trebuie sa fie usor de utilizat - interfata cât mai
intuitiva posibil, consultanta la îndemâna;
Reguli pentru succesul
implementarii sistemelor
informatice pentru management
• Sesiunile de instruire a managerilor trebuie sa fie individuale -
pentru concentrarea asupra propriilor performante si a nu
reiesi în fata colegilor ignoranta unora;
• Cerintele informationale disponibile trebuie definite prin
prototipizari si demonstratii repetate, pâna când utilizatorul va
fi multumit de prezentare;
• Se evita supraîncarcarea cu informatii, apelând la simplificari
sub forma grafica;
Reguli pentru succesul
implementarii sistemelor
informatice pentru management
• Deciziile economice sunt luate adesea pe baza unei relatii între
informatiile interne si externe;
• Prelucrarea datelor si functiilor complexe necesita participarea
activa a managerului sau asistenta specializata;
• Managerii trebuie sa fie convinsi de securitatea informatiilor
stocate (confidentialitatea, disponibilitatea, integritatea) si de
comunicarea corecta a acestora;
• Funcţiile cheie si accesoriile informatice trebuie sa
functioneze foarte bine de la prima utilizare.
Schimbarea culturii

Personalul care se ocupa de sistemul informational este


selectat în functie de pregatirea tehnica si abilitatile de
comunicare
E-Comerce si e-Business

Termenii e-Comerce si e-Business desemneaza


concepte diferite. E-comerce sau comertul electronic
reprezinta acele activitati care permit vânzarea,
comercializarea, schimbul de tip barter si conducerea
tranzactiilor utilizând Internetul.
au permis cresterea vitezei si usurintei de realizare a
tranzactiilor, având ca rezultat final o crestere a
concurentei
Modele de e-Business

• Modelul "Vitrina"
• Permite comerciantilor sa-si vânda produsele si
serviciile pe Internet prin combinarea activitatilor de
procesare a tranzactiilor cu activitatile de asigurare a
securitatii, ale platilor online si stocarii informatiei.
Modelul "Licitatie"

Actioneaza ca si niste forumuri prin care utilizatorii


actioneaza fie ca vânzatori, fie ca clienti, în functie de
sistemul adoptat - licitatie directa
Modelul "Portal"

• Ofera vizitatorilor sansa de a gasi aproape orice


doresc într-un singur loc. Acest model este asociat cu
motoare de cautare. Motoarele de cautare sau portalurile
orizontale sunt site-uri care ofera informatie agregata pe
baza unui foarte larg evantai de topici disponibile
Modelul "Stabilirii dinamice a
preţurilor"

• Dau posibilitatea clientilor lor sa stabileasca preturile


pe care doresc sa le plateasca pentru pentru calatorii,
case, autovehicule sau bunuri de consum.
Modele hibride

• Multe firme n-au renuntat la modelul traditional de a


face comert sau de a-si desfasura afacerile.

S-ar putea să vă placă și