Sunteți pe pagina 1din 15

PR O I E C TAR EA

C U R R I C U LA R A
 I. - Delimitări conceptuale

 II. - Etapele proiectării curriculare

 III. – Planificarea calendaristică orientativă (macroproiectare)

 IV. – Proiectarea unităţii de învăţare (mezoproiectare)

 V. - Proiectarea didactică a lecţiei (microproiectare)

PROIECTAREA CURRICULAR
A
 I. - Delimitări conceptuale.

 PROIECTAREA CURRICULARA - demers didactic


personalizat şi focalizat pe oferta educaţională, respectiv pe programa
şcolară a disciplinei, pentru un parcurs şcolar determinat (ciclu de
şcolaritate,
 an de studiu, lecţie).
 - Proiectarea curriculară – necesară identificării acelor seturi de
conţinuturi prin intermediul cărora şcolarul dobândeşte o serie de
competenţe generale şi specifice, necesare dezvoltării armonioase.
 - Formarea competenţelor presupune activităţi de învăţare adecvate
nivelului de dezvoltare ontogenetică a şcolarului şi specificului
disciplinei de studiu.

PROIECTAREA CURRICULARA
II. - Etapele proiectării curriculare :
Demersul didactic personalizat (proiectare curriculară) asigură
posibilitatea reală a profesorului de a conceptualiza şi a decide –independent
şi responsabil – cu privire la cele mai optime modalităţi de predare-învăţare
şcolară, astfel încât şcolarii să beneficieze de un parcurs şcolar cât mai
individualizat (sau cel puţin diferenţiat) în funcţie de condiţii de învăţare
specifice şi eficiente.

Proiectarea demersului didactic constă în anticiparea etapelor şi acţiunilor


concrete de realizare a activităţilor didactice specifice predării-învăţării.
Etapele proiectării curriculare : - studierea programei şcolare
- planificarea calendaristică
-proiectarea unităţilor de învăţare şi a
lecţiilor.

PROIECTAREA CURRICULARA
- Noul model de proiectare curriculară - centrat pe distribuirea conţinutului
disciplinei pe unităţi mari, de ordinul capitolelor sau sistemelor de lecţii, ordonate într-o
succesiune logică şi ştiinţifică, numite unităţi de învăţare.

1. - STUDIEREA PROGRAMEI SCOLARE A DISCIPLINEI :


- citirea atentă şi analiza amănunţită a programei şcolare, cu
centrarea pe finalităţile proiectate şi aşteptate ca urmare a
predării-învăţării şcolare;
- asocierea, la nivelul fiecărei categorii de finalităţi prevăzute
în programă , a finalităţilor derivate din aceasta;
- identificarea tipurilor de activităţi de învăţare specifice şi
necesare realizării finalităţilor intermediare, derivate din cele
generale;

PROIECTAREA CURRICULARA
- selectarea, din programa şcolară a disciplinei, a conţinuturilor
învăţării necesare realizării fiecărei finalităţi în parte, respectiv
competenţă specifică/rezultat al învăţării (după caz)

COMPETENTA COMPETENTE CONTINUTURI ACTIVITATI


GENERALA SPECIFICE ALE INVATARII DE
INVATARE

- adecvarea actului didactic la condiţiile şi nevoile concrete ale


predării-învăţării conţinuturilor vizate.

PROIECTAREA CURRICULARA
- compararea conţinutului programei şcolare cu conţinutul
manualului şcolar alternativ; bifarea elementelor din programă
existente în manual. Dacă apar elemente de conţinut pre-
văzute în programă care nu există în manualul şcolar ales,
profesorul are obligaţia profesională de a completa manualul
cu suporturi şi activităţi proiectate didactic. Dacă în manual
există un excedent de informaţie, acesta poate fi exploatat de
către profesor sau, după caz, ignorat (nu se recomandă !).

PROIECTAREA CURRICULARA
II. - PLANIFICAREA CALENDARISTICA ORIENTATIVA

- element de macroproiectare a instruirii, care activează pro-


fesionalismul şi creativitatea profesorului, experienţa didactică
şi spiritul ştiinţific .

- este un document curricular şi administrativ absolut necesar,


prin care toate activităţile didactice destinate învăţării şcolare
sunt eşalonate în timp, corespunzător Structurii anului şcolar
în curs (stabilită prin ordin al ministrului educaţiei), cu referire
expresă la ceea ce prevede în mod obligatoriu programa
şcolară a fiecărei discipline de studiu şi la timpul alocat.

PROIECTAREA CURRICULARA
- In elaborarea planificării calendaristice orientative se reco-
mandă parcurgerea următoarelor 4 acţiuni/faze:
1.- realizarea asocierilor între finalităţile intermediare (com-
petenţe specifice/rezultate ale învăţării, prevăzute în programa
şcolară a disciplinei de studiu) şi conţinuturile de asimilat
de către elev, pe parcursul activităţilor didactice. Asocierile
respective se realizează selecţionând din manual acele cunoş-
tinţe care, o dată învăţate, vor asigura realizarea obiectivelor didactice, rezultatelor
învăţării sau competenţelor de atins/de format.
Atenţie ! Finalităţile educaţionale de atins sunt deja asociate
prin programa şcolară a disciplinei de studiu vizate, dar profe-
sorul are posibilitatea reală de a regândi aceste asocieri;

PROIECTAREA CURRICULARA
2. – împărţirea conţinutului în unităţi de învăţare. Profesorul
identifică în conţinuturile sugerate de programa şcolară a
disciplinei acele module sau părţi de materie care vizează
aceleaşi finalităţi de atins şi aceleaşi seturi de cunoştinţe
de transmis, adecvate finalităţilor proiectate;
- respectivele conţinuturi trebuie să vizeze o anumită temă/
problematică din conţinutul disciplinei, pe care profesorul o
va aborda/trata în complexitatea şi diversitatea sa (ex.: tema
“Consumatorul” de la Economie sau “Patrimoniul” de la
Contabilitate etc.)

PROIECTAREA CURRICULARA
- unitatea de învăţare, concepută de către profesor, are denumire
proprie, se parcurge în minim 2 ore de activitate de predare-
învăţare şi se va finaliza cu o evaluare sumativă de 1 oră.

3. – stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învă-


ţare. Se realizează de către profesor,prin raportare la programa
şcolară şi la manualul alternativ adoptat pentru învăţare. Nu
este obligatorie respectarea ordinii prevăzute de către manual
sau de către programa şcolară; ordinea diferă de la un profesor
la altul în funcţie de structura anului şcolar, concepţia personală
a profesorului asupra structurii planificării calendaristice a ma-
teriei de parcurs etc. .

PROIECTAREA CURRICULARA
P R O I E C TA R E A C U R R I C U LA R A

4. – alocarea timpului considerat necesar pentru parcurgerea şi


finalizarea fiecărei unităţi de învăţare. Profesorul se rapor-
tează la solicitările cărora trebuie să le răspundă elevul; în
consecinţă, profesorul va lua în calcul o serie de variabile
atunci când va stabili numărul de ore pentru fiecare unitate de
învăţare: nivelul de pregătire al elevilor, gradul de motivare al
acestora, numărul de ore/săptămână alocat disciplinei prin
planul de învăţământ, numărul total de ore pentru tot anul
şcolar, gradul de dificultate al conţinutului disciplinei etc. .

Rubricaţia recomandată pentru o planificare calendaristică orientativă,


anuală sau semestrială, este următoarea :
Şcoala: ………….. Profesor îndrumător: …………………………
Clasa: …………....
Disciplina: …………………………………
Nr.de ore/săptamână: ……………………..
Nr. total de ore (conform planului de învăţământ): ………..
An şcolar: ………………
Planificare calendaristică

Planificare calendaristică orientativa

Unitatea de Competenţe Conţinuturi selectate Nr. ore Săptămâna(ile) Observaţii


învăţare specifice / rezultate alocate
(denumire) ale învăţării *

PROIECTAREA CURRICULARA
* - pentru clasele I-X = rezultate ale invatarii; pentru clasele XI-XII = competente specifice.
Specificări:
- In coloana 1 se trece titlul fiecărei unităţi de învăţare stabilite de
către profesor;
- In coloana 2 se trec, conform programei şcolare, numărul curent
al competenţei/competenţelor specifice sau, după caz, al
rezultatului învăţării vizat/vizate a se atinge prin intermediul
conţinutului unităţii de învăţare nominalizate;
- In coloana 3 se enumeră principalele cunoştinţe de predat şi
învăţat, corespunzător manualului şi programei şcolare;
- In coloana 4 se va trece numărul total de ore alocat respectivei
unităţi de învăţare, specificându-se şi defalcările pe categorii de
activităţi didactice vizate ;

PROIECTAREA CURRICULAR
A
 - In coloana 5 se va trece , în ordine cronologică, numărul/nu-
 merele de ordine ale săptămânii/săptămânilor în care se va
 parcurge conţinutul respectivei unităţi de învăţare, specificându-se inclusiv
repere de date;
 - In coloana 6 se vor menţiona eventualele modificări de planificare
 determinate de aplicarea efectivă a acesteia în activitatea didactică
 (de regulă, sunt devansări de termene sau repoziţionări de evaluări).

 - In interiorul planificării calendaristice se va face o demarcaţie între semestre,


printr-o linie continuă.

PROIECTAREA CURRICULARA