Sunteți pe pagina 1din 11

MANUALUL SCOLAR

MANUALUL SCOLAR

I. - Delimitări terminologice :

MANUALUL SCOLAR : un instrument de lucru şi de învă-


ţare indispensabil pentru elev;
- cuprinde necesarul instructiv prevăzut de programa şco-
lară, prelucrat didactico-pedagogic;

- detaliază, în limbaj ştiinţific, tot ceea ce este necesar


pentru ca elevii să poată atinge finalităţile proiectate prin
programă şi/sau de către profesor;

- elaborat în concordanţă cu principiile pedagogice.


MANUALUL SCOLAR

- manualul este o “carte” riguros-ştiinţifică, caracterizată


prin acurateţe ştiinţifică şi logică ;

- manualul este destinat studiului independent;

- manualul respectă logica internă a ştiinţei care se predă


în şcoală, transpozată pedagogic şi accesibilizată;

- manualul şcolar oferă elevului atât cunoştinţe de bază,


cât şi activităţi variate de învăţare: problematizări,
cazuistică, exerciţii, scheme conceptuale, reprezentări
grafice ale realităţii, teste de autoevaluare etc. .
MANUALUL SCOLAR

II. - CLASIFICAREA MANUALELOR SCOLARE :

1.- Până la începutul anului şcolar 1998-1999, în învăţământul


preuniversitar s-a operat cu manuale şcolare tradiţionale/clasice,
centrate pe conţinuturi şi activitate a pro-
fesorului.
- Caracteristicile” Manualului şcolar tradiţional” au fost:
- prezentare şi interpretare standardizată a informaţiilor, uni-
versal valabilă şi de tip academic;
- stimuează preponderent memorarea şi reproducerea
cunoştinţelor de achiziţionat;
- grad mare de teoretizare, fără stimulare a gândirii critice;
MANUALUL SCOLAR

- indirect, manualul şcolar unic impune cunoaşterea “ad litteram” a ceea ce


trebuie învăţat şi cum trebuie învăţat de către toţi elevii la o anumită disciplină
şi într-o anumită clasă;
- nu evidenţiază şi nu respectă diferenţele individuale dintre
elevi, sub aspectul capacităţilor de învăţare, nivelului de pre-
gătire şi disponibilitate de învăţare (motivaţia învăţării).

2. – Incepând cu anul şcolar 1998-1999, în scopul normalizării instruirii şi


democratizării învăţării , respectiv ca o soluţie pentru diversificarea
demersului didactic, s-a procedat la înlo-
cuirea manualelor tradiţionale unice, cu “Manualele alternative”care
permit valorizarea potenţialului fiecărui elev.
MANUALUL SCOLAR

- Caracteristicile “Manualelor şcolare alternative” :


- organizează instruirea în funcţie de obiectivele, compe-
tenţele şi conţinuturile prevăzute în programele şcolare ale
disciplinelor de studiu;

- iau în calcul propriile opţiuni, curiozităţi şi interese ale ele-


vilor cu scopul de a susţine motivaţia învăţării şi de a sti-
mula iniţiativa şi creativitatea la nivelul practicii sociale;
- permit centrarea demersului didactic pe diferenţele individuale ale fiecăruia
(abilităţi diferite, ritmuri de învăţare
diferite, interese diferite, tipuri diferite de inteligenţe
multiple);
MANUALUL SCOLAR

- operează o selecţie permisivă a conţinuturilor, de tip pro-


cedural, care permite asimilarea de noi informaţii şi ope-
rarea efectivă cu acestea în activităţi nemijlocit practice,
stimulând avansarea, de către elev, a unor interpretări
alternative şi deschise;

- oferă un mod de învăţare pronunţat explicativ şi compre-


hensiv (prin înţelegere);

- stimulează gândirea critică şi divergentă;


- contribuie la formarea şi manifestarea unor atitudini pro-
active şi responsabile.
MANUALUL SCOLAR

- Există o multitudine de factori care contribuie la selectarea,


de către profesor a unui manual alternativ; unii factori determinanţi ţin de
caracteristicile ştiinţifice ale manualului,
alţii sunt dependenţi de importanţa pe care o acordă profe-
sorul acţiunii de selectare a manualului.

- Criteriile de selecţie a manualelor alternative, practicate de


către ministerul de resort, sunt centrate pe 4 mari categorii:
1.- Conţinutul manualului - concordanţa cu programa şco-
lară a disciplinei; respectarea logicii interne a disciplinei;
nivelul ştiinţific şi de complexitate al cunoştinţelor, cores-
punzător vârstei elevilor; relaţionarea cu alte domenii.
MANUALUL SCOLAR

2. - Construcţia pedagogică a manualului : respectă princi-


piile pedagogice de generare şi asimilare a cunoştinţe-
lor (corespunzător ciclului curricular în care este elevul);
permite organizarea unor situaţii şi activităţi de
învăţare flexibile şi diverse; corelează adecvat conţinutu-
rile învăţării cu sarcinile de lucru destinate elevului;
funcţionează ca un instrument de lucru al elevului;oferă
oportunităţi explicite pentru formarea/consolidarea
competenţelor prevăzute în programa disciplinei (prin
exerciţii, probleme, teme de reflecţie, aplicaţii etc.);
MANUALUL SCOLAR

3. - Organizarea internă şi stilul de redactare a manualului :


prezentarea şi explicarea sistematică şi coerentă a cunoş-
tinţelor; fiecare temă/capitol este precedat de o sinteză a
subiectului şi succedat de propuneri de activităţi de con-
solidare a învăţării şi de activităţi de evaluare de progres;
materialele didactice informative/documentare să fie rele-
vante, atractive şi accesibile elevului (prezentare grafică/
picturală interesantă şi accesibilă).
MANUALUL SCOLAR

4. - Calităţi extrinseci ale manualului : echilibru între partea


teoretică şi partea aplicativă, respectându-se proporţiile
în funcţie de nivelul şi anul de studiu în care se află elevul;
adecvarea stilului de redactare, a limbajului şi a frazării la
vârsta psihologică a elevului, la cerinţele programei, la
exigenţele didactice şi la specificul şi condiţia disciplinei;
asigurarea unui echilibru între conţinutul strict ştiinţific al
manualului şi materialele suplimentare inserate (poze,
grafice, citate, reprezentări tabelare etc.); preţ de achizi-
ţionare rezonabil.