Sunteți pe pagina 1din 10

PLAN DE INVATAMANT

 I. - Ce este ?

1. - cel mai important document/produs curricular, deoarece


este instrumentul fundamental de conducere şi desfăşu-
rare a oricărui proces de învăţământ;
2. – este un document curricular cu caracter normativ, obli-
gatoriu, oficial şi cu aplicabilitate în plan naţional –
pentru învăţământul preuniversitar;
3.- prin conţinutul şi structura sa, planul de învăţământ
asigură instruirea gradualizată şi diferenţiată pe criterii
de vârstă psihologică a şcolarului;

PLANUL DE INVATAMANT
 4. - Orice plan de învăţământ asigură, în principiu, şi instruirea
 individualizată conform posibilităţilor de învăţare ale şco-
 larului, cât şi nevoilor şi intereselor acestuia, corespunză-
 tor vârstei acestuia şi ciclului de şcolaritate accesat.

 II. – Caracteristici ale planurilor de învăţământ


 preuniversitar :
 1. – sunt numite PLANURI-CADRU DE INVATAMANT
 deoarece au caracter unic, aplicabilitate naţională şi sunt
 obligatorii pentru întreaga reţea de înv.preuniversitar;

PLANUL DE INVATAMANT
 2. – sunt elaborate diferenţiat, în cadrul învăţământului pre-
 universitar, pe categorii şi cicluri de şcolaritate - după
 cum urmează :
 A. - Pentru Invăţământul general-obligatoriu (clasa pregătitoare , clasele I-
VIII) - planul de învăţământ este similar
 pentru toţi anii de studiu, asigurând instruirea general-obliga-
 torie a elevilor , care parcurg aceleaşi discipline de învăţământ
 eşalonate pe arii curriculare;

 B. - Pentru Invăţământul secundar , respectiv învăţământ


 liceal şi/sau profesional, planurile de învăţământ sunt diferen-
 ţiate pe filieră, profil şi specializare a şcolii, oferta fiind diferită.

PLANUL DE INVATAMANT
 3. - Planurile de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar
 sunt denumite generic PLANURI-CADRU DE INVATAMANT
 deoarece au aplicabilitate generală la nivelul învăţămân-
 tului preuniversitar românesc.
 - In conceptualizarea şi elaborarea acestor planuri sunt
 luate în calcul şi respectate o serie de Principii de gene-
 rare, care răspund la întrebări esenţiale, de genul:
 - ce fel de plan trebuie conceptualizat ?
 - care trebuie să fie natura sa ?
 - ce valori trebuie promovate în învăţământ ?
 - cum trebuie proiectat planul în raport cu beneficiarii ?
 - care-i filosofia planului de învăţământ respectiv ?

PLANUL DE INVATAMANT
 4. – PRINCIPII DE GENERARE A PLANULUI DE
INVATAMANT:

 - Principiul selecţiei şi al ierarhizării culturale;


 - Principiul funcţionalităţii;
 - Principiul coerenţei;
 - Principiul racordării la social;
 - Principiul egalităţii de şanse;
 - Principiul flexibilităţii şi al parcursului individual.

PLANUL DE INVATAMANT
 5. - STRUCTURA PLANULUI – CADRU DE INVATAMANT:
 1.- Denumirea nivelului de şcolaritate, filierei, profilului,
 calificării/specializării:
 2.- Misiunea programului de studii:
 3.- Durata studiilor:
 4.- Forma de învăţământ:
 5.- Certificare profesională, nivel de calificare:
 6.- Arii curriculare, discipline de învăţământ, număr ore pe
 săptămână şi pe an şcolar:
 7.- Structura pregătirii practice şi perioade de practică:
 8.- Structura anului şcolar:
 9.- Condiţionări de acces şi finalizare a studiilor:

PLANUL DE INVATAMANT
 6. - CATEGORII DE DISCIPLINE DE INVATAMANT

 - Pentru învăţământul general-obligatoriu, planul-cadru de


 învăţământ operează cu discipline de cultură generală,
 esenţiale pentru formarea competenţelor-cheie, dispuse
 pe cele 7 arii curriculare şi eşalonate pe ani de studiu.

 - Pentru învăţământul liceal şi/sau profesional, planul-cadru


 se stabileşte în relaţie cu filiera, profilul şi specializarea/ca-
 ficarea respectivă. De asemenea, la nivelul acestui tip de
 învăţământ, disciplinele de studiu sunt împărţite în două
 mari categorii: obligatorii şi opţionale, după cum urmează:

PLANUL DE INVATAMANT
 - DISCIPLINELE OBLIGATORII, la rândul lor, sunt de 2 feluri:
 a.) – Discipline de trunchi comun (TC) – care reuneşte disciplinele de cultură
generală obligatorie şi necesară pregătirii tuturor şcolarilor, încă din primul an
de şcoală.Con-
 form art.68 din L.E.N. nr.1/2011, respectivele discipline asigură
 formarea competenţelor-cheie (de scris-citit, de comunicare, de
 calcul , informatice, antreprenoriale, de cunoaştere şi analiză a
 realităţii fizice, de abordare a evoluţiei societăţii, de cunoaştere
 a dezvoltării psihice, competenţe etice şi estetice etc.). In învăţă
 mântul liceal, disciplinele de trunchi comun au rolul de a dezvol
 ta şi diversifica competenţele-cheie; aceste discipline sunt aceleaşi pentru toate
specializările din cadrul profilului dela
 nivelul fiecărei filiere de liceu.

PLANUL DE INVATAMANT
 b.) - Curriculum diferenţiat(CD/CS), care cuprinde discipline relevante
 pentru specializarea respectivă şi care sunt specificate în
 planul-cadru de învăţământ la “Cultura de specialitate”
 din Aria curriculară “Tehnologii”. Aceste discipline
 asigură formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice
 vizate de specializarea şcolii/profesia respectivă.

 DISCIPLINE/CURRICULUM OPTIONAL - vizează discipline care vin să


completeze sau să diversifice învăţarea şcolară,
 constituindu-se într-o ofertă suplimentară propusă de către
 fiecare unitate şcolară, în funcţie de opţiunile elevilor.

PLANUL DE INVATAMANT