Sunteți pe pagina 1din 40

CURSCURS XIXI

TIPURITIPURI DEDE

CURS CURS XI XI TIPURI TIPURI DE DE CURRICULUM CURRICULUM 03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM

CURS CURS XI XI TIPURI TIPURI DE DE CURRICULUM CURRICULUM 03/28/15

OBIECTIVELEOBIECTIVELE TEMEI:TEMEI:

LaLa sfârşitulsfârşitul prelegeriiprelegerii,, cursanţiicursanţii vorvor fifi capabilicapabili să:să:

enumereenumere şişi descriedescrie principaleleprincipalele tipuritipuri dede curriculumcurriculum;;

identificeidentifice,, înîn activitateaactivitatea proprie,proprie, elementeelemente carecare săsă ilustrezeilustreze tipuriletipurile dede curriculum.curriculum.

analizezeanalizeze implicaţiileimplicaţiile curriculumuluicurriculumului ascunsascuns pt.pt. activitateaactivitatea profesoruluiprofesorului şişi aa elevului.elevului.

03/28/15

CUPRINSULCUPRINSUL TEMEI:TEMEI:

1.1. ClasificareaClasificarea tipurilortipurilor dede curriculumcurriculum dindin perspectivaperspectiva teorieiteoriei curriculum-uluicurriculum-ului

2.2. ClasificareaClasificarea tipurilortipurilor dede curriculumcurriculum dindin perspectivaperspectiva dezvoltăriidezvoltării curriculum-uluicurriculum-ului

03/28/15

1.1. DinDin perspectivaperspectiva TEORIEITEORIEI CURRICULUM-ULUICURRICULUM-ULUI identificăm:identificăm:

C.C. generalgeneral;;

C.C. specializatspecializat;;

C.C. subliminalsubliminal;;

C.C. informalinformal

03/28/15

2.2. DinDin perspectivaperspectiva DEZVOLTĂRIIDEZVOLTĂRII CURRICULUM-ULUICURRICULUM-ULUI identificăm:identificăm:

C.C. recomandatrecomandat

C.C. scrisscris;;

C.C. predatpredat;;

C.C. dede suport;suport;

C.C. învăţat;învăţat;

C.C. testat.testat.

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM GENERAL:GENERAL:

„„curriculumcurriculum central”central” „„curriculumcurriculum nucleunucleu”” „„curriculumcurriculum general”general” „„trunchiultrunchiul comuncomun dede culturăcultură generală”generală” „„curriculumcurriculum dede bază”bază” „„core-curriculum”core-curriculum”

SeSe referăreferă lala aceleacele experienţeexperienţe dede învăţareînvăţare propusepropuse elevilor/studenţilorelevilor/studenţilor carecare vizeazăvizează formareaformarea competenţelorcompetenţelor fundamanetalefundamanetale (obligatorii(obligatorii pentrupentru toţitoţi eleviielevii sausau studenţii)studenţii) şişi carecare activeazăactivează oo bazăbază dede cunoştinţe,cunoştinţe, abilităţiabilităţi şişi comportamente,comportamente, pepe parcursulparcursul primelorprimelor stadiistadii aleale şcolarităţii.şcolarităţii.

AreAre caractercaracter obligatoriu.obligatoriu.

03/28/15

DinDin punctpunct dede vederevedere alal conţinuturilor,conţinuturilor, elel sese reducereduce lala unun numărnumăr dede disciplinediscipline dede bază,bază, obligatorii,obligatorii, înîn juruljurul căroracărora altealte achiziţiiachiziţii urmeazăurmează săsă sese articuleze.articuleze.

ÎÎnn cadrulcadrul fiecfiecăăreirei disciplinediscipline suntsunt selectateselectate elementeelemente esenesenţţialeiale pentrupentru orientareaorientarea învînvăţăăţăriirii lala aceaacea disciplindisciplinăă şşii reprezintreprezintăă uniculunicul sistemsistem dede referinreferinţăţă pentrupentru diverselediversele tipuritipuri dede evaluevaluăăriri şşii examinexaminăăriri externeexterne (na(naţţionale)ionale) dindin sistemsistem şşii pentrupentru elaborareaelaborarea standardelorstandardelor curricularecurriculare dede performanperformanţăţă

LaLa CURRICULUMCURRICULUM GENERALGENERAL sese adaugăadaugă CURRICULUMCURRICULUM OPŢIONAL.OPŢIONAL.

03/28/15

SEGMENTELESEGMENTELE UNUIUNUI CURRICULUMCURRICULUM

1.1.CURRICULUMCURRICULUM NUCLEUNUCLEU (TRUNCHIUL(TRUNCHIUL COMUN)COMUN) cuprindecuprinde obiectivele-cadruobiectivele-cadru,, obiectiveleobiectivele dede referinţăreferinţă,, conţinutulconţinutul şişi standardelestandardele curricularecurriculare dede performanţăperformanţă obligatoriiobligatorii pentrupentru toatetoate şcolileşcolile dede acelaşiacelaşi tiptip şişi pentrupentru toţitoţi eleviielevii dindin acesteaceste şcoli.şcoli. CorespundeCorespunde număruluinumărului minimminim dede oreore acordatacordat fiecăreifiecărei disciplinediscipline dede studiustudiu înîn planurileplanurile cadrucadru dede învăţământînvăţământ şişi esteeste menitmenit asigureasigure egalitateaegalitatea şanselorşanselor dede instruire.instruire.

03/28/15

2.2. CURRICULUMCURRICULUM LALA DECIZIADECIZIA ŞCOLIIŞCOLII

-- acoperăacoperă diferenţadiferenţa dintredintre numărulnumărul minimminim dede oreore,, acordateacordate pentrupentru curriculumcurriculum nucleu,nucleu, şişi numărulnumărul maximmaxim dede oreore acordateacordate pepe săptămânăsăptămână dede planurileplanurile dede învăţământînvăţământ pentrupentru fiecarefiecare disciplină,disciplină, înîn fiecarefiecare anan dede studiu.studiu.

03/28/15

VarianteVariante dede curriculumcurriculum lala deciziadecizia şcolii:şcolii:

Curriculum-nucleuCurriculum-nucleu aprofundataprofundat diversificădiversifică activităţileactivităţile dede învăţareînvăţare destinatedestinate conţinuturilorconţinuturilor obligatorii,obligatorii, pânăpână lala acoperireaacoperirea număruluinumărului maximmaxim dede oreore prevăzutprevăzut pentrupentru oo disciplinădisciplină şcolară.şcolară.

CurriculumCurriculum extinsextins lărgeştelărgeşte ofertaoferta dede învăţareînvăţare cucu noinoi conţinuturi,conţinuturi, înîn plusplus faţăfaţă dede celecele prevăzuteprevăzute înîn curriculumcurriculum nucleu,nucleu, pânăpână lala acoperireaacoperirea număruluinumărului maximmaxim dede oreore prevăzutprevăzut înîn planurile-cadruplanurile-cadru dede învăţământînvăţământ pentrupentru oo disciplinădisciplină şcolară.şcolară.

03/28/15

CurriculumCurriculum elaboratelaborat înîn şcoalăşcoală cuprindecuprinde diversediverse tipuritipuri dede activităţiactivităţi opţionaleopţionale pepe carecare lele propunepropune şcoala,şcoala, înîn funcţiefuncţie dede resurseleresursele dede carecare dispune,dispune, precumprecum şişi înîn funcţiefuncţie dede interesulinteresul elevilor,elevilor, sausau dede intereseleinteresele comunităţiicomunităţii localelocale înîn pregătireapregătirea elevilorelevilor înîn anumiteanumite domenii.domenii.

Forme:Forme:

-- opţionalulopţionalul lala nivelulnivelul uneiunei disciplinediscipline dede studiustudiu;; -- opţionalulopţionalul lala nivelulnivelul uneiauneia sausau alal maimai multormultor ariiarii curricularecurriculare

03/28/15

ÎnÎn învăţământulînvăţământul preuniversitar,preuniversitar, curriculumcurriculum generalgeneral areare valoarevaloare dede CURRICULUMCURRICULUM NAŢIONAL.NAŢIONAL. SeSe concretizeazăconcretizează înîn documentedocumente şcolareşcolare oficialeoficiale carecare proiecteazăproiectează activitateaactivitatea instructiv-educativăinstructiv-educativă lala toatetoate nivelurilenivelurile sistemuluisistemului şişi aleale procesuluiprocesului dede învăţământ.învăţământ.

AcesteAceste documentedocumente sunt:sunt:

documentedocumente dede politicăpolitică aa educaţieieducaţiei (legea(legea învăţământului)învăţământului) carecare definescdefinesc finalităţilefinalităţile macrostructurale,macrostructurale, idealulidealul şişi scopurilescopurile educaţiei;educaţiei;

documentedocumente dede politicăpolitică şcolarăşcolară carecare definescdefinesc finalităţilefinalităţile microstructuralemicrostructurale aleale procesuluiprocesului (obiectivele(obiectivele pepe cicluricicluri curriculare,curriculare, ariiarii curriculare,curriculare, pepe discipline);discipline);

planuriplanuri dede învăţământînvăţământ (elaborate(elaborate dede cătrecătre minister);minister);

programeleprogramele şcolare/analiticeşcolare/analitice (elaborate(elaborate dede cătrecătre minister);minister);

manualelemanualele şcolareşcolare (evaluate(evaluate şişi lansatelansate pepe piaţă);piaţă);

ghidurighiduri şişi materialemateriale metodicemetodice (aprobate(aprobate dede cătrecătre minister,minister, înîn concordanţăconcordanţă cucu programaprograma şcolară);şcolară);

instrumenteinstrumente dede evaluare.evaluare.

03/28/15

Planurile-cadruPlanurile-cadru dede învăţământînvăţământ

DocumenteDocumente oficiale,oficiale, cucu caractercaracter unitarunitar şişi obligatoriuobligatoriu carecare specificăspecifică pentrupentru fiecarefiecare cicluciclu şcolar,şcolar, pentrupentru fiecarefiecare tiptip şişi profilprofil dede instituţieinstituţie şcolară:şcolară:

-- ariileariile curricularecurriculare dindin carecare vorvor fifi selecţionateselecţionate conţinuturileconţinuturile propusepropuse elevilorelevilor sprespre învăţare;învăţare; -- obiecteleobiectele dede învăţământînvăţământ carecare vorvor fifi studiatestudiate dede elevielevi înîn cadrulcadrul fiecăreifiecărei ariiarii curricularecurriculare şişi ordineaordinea înîn carecare vorvor fifi studiate;studiate;

- numărulnumărul dede oreore acordatacordat înîn cadrulcadrul fiecăruifiecărui obiectobiect dede învăţământ,învăţământ, înîn fiecarefiecare anan dede studiu,studiu, pentrupentru însuşireaînsuşirea cunoştinţelorcunoştinţelor carecare alcătuiescalcătuiesc curriculum-curriculum- ulul nucleunucleu alal disciplineidisciplinei respectiverespective şişi pentrupentru celecele carecare alcătuiescalcătuiesc curriculum-ulcurriculum-ul lala deciziadecizia şcolii.şcolii.

03/28/15

AriileAriile curricularecurriculare

- domeniidomenii largilargi înîn carecare vorvor fifi iniţiaţiiniţiaţi eleviielevii înîn şcolişcoli şişi carecare reunescreunesc maimai multemulte disciplinediscipline şcolareşcolare întreîntre carecare existăexistă strânsestrânse legăturilegături

ObiecteleObiectele dede învăţământînvăţământ sese grupeazăgrupează pepe şapteşapte ariiarii curriculare:curriculare:

-- LimbăLimbă şişi comunicare.comunicare. -- MatematicăMatematică şişi ŞtiinţeŞtiinţe aleale naturii.naturii. -- OmOm şişi societate.societate. -- Arte.Arte. -- EducaţieEducaţie şişi sport.sport. -- TTehnologii.ehnologii. -- ConsiliereConsiliere şişi orientare.orientare.

03/28/15

ObiecteleObiectele dede învăţământînvăţământ ansambluriansambluri coerentecoerente şişi compactecompacte dede cunoştinţe,cunoştinţe, abilităţiabilităţi şişi dede activităţiactivităţi aplicativeaplicative menitemenite săsă informezeinformeze şişi săsă formezeformeze eleviielevii înîn diferitediferite domenii.domenii.

PotPot fifi constituiteconstituite dupădupă maimai multemulte criterii:criterii:

•• diviziuneadiviziunea academicăacademică aa cunoaşteriicunoaşterii (exemplu:(exemplu:

matematica,matematica, fizică,fizică, economieeconomie etc.);etc.); •• organizareaorganizarea mediuluimediului naturanaturall // socialsocial (exemplu:(exemplu: transporturile,transporturile, energia,energia, apaapa ş.a.);ş.a.); •• nevoilenevoile practicepractice dede acţiuneacţiune umanăumană (exemplu:(exemplu:

abilităţiabilităţi practice,practice, întreţinereaîntreţinerea utilajelorutilajelor ş.a.).ş.a.).

03/28/15

DupăDupă modalităţilemodalităţile dede structurarestructurare aa conţinutuluiconţinutului învăţământuluiînvăţământului înîn cadrulcadrul disciplinelordisciplinelor dede învăţământ,învăţământ, acesteaacestea potpot fifi conceputeconcepute înîn maimai multemulte maniere:maniere:

-- unidisciplinareunidisciplinare –tratează–tratează fenomenelefenomenele studiatestudiate dindin perspectivaperspectiva uneiunei uniceunice ştiinţe;ştiinţe; -- pluridisciplinarepluridisciplinare –grupează–grupează cunoştinţecunoştinţe oferiteoferite dede diferitediferite ştiinţeştiinţe înîn juruljurul unorunor temeteme cercetatecercetate dede toatetoate acesteaceste ştiinţe;ştiinţe; -- interdisciplinareinterdisciplinare –conţinutul–conţinutul esteeste constituitconstituit dindin concepteconcepte şişi principiiprincipii carecare suntsunt comunecomune maimai multormultor ştiinţe;ştiinţe; -- transdisciplinaretransdisciplinare –– disciplinediscipline dede maximămaximă generalitategeneralitate carecare suntsunt unificatoareunificatoare aleale unorunor multiplemultiple şişi diferitediferite domeniidomenii dede cunoaşterecunoaştere şişi acţiuneacţiune umanăumană

03/28/15

ProgrameleProgramele şcolareşcolare

documentedocumente oficialeoficiale carecare descriudescriu ofertaoferta educaţionalăeducaţională aa uneiunei anumiteanumite disciplinediscipline pentrupentru unun parcursparcurs şcolarşcolar determinat.determinat.

ProgramaPrograma şcolarăşcolară pentrupentru unun obiectobiect dede învăţământînvăţământ specificăspecifică următoareleurmătoarele aspecte:aspecte:

NIVELNIVEL SECUNDARSECUNDAR INFERIOR:INFERIOR:

-- notanota dede prezentareprezentare -- obiectiveleobiectivele cadru;cadru; -- obiectiveleobiectivele dede referinţă;referinţă; -- exempleexemple dede activităţiactivităţi dede învăţare;învăţare; -- conţinuturi;conţinuturi; -- standardelestandardele curricularecurriculare dede performanţă.performanţă. (criteriile(criteriile dede evaluareevaluare aa calităţiicalităţii procesuluiprocesului dede învăţare;învăţare; enunţurienunţuri sinteticesintetice aa ceeaceea cece arar trebuitrebui săsă probezeprobeze eleviielevii căcă auau devenitdevenit capabilicapabili săsă realizezerealizeze lala sfârşitulsfârşitul uneiunei treptetrepte dede şcolarizareşcolarizare înîn domeniuldomeniul vizatvizat dede oo anumităanumită disciplinădisciplină dede studiu)studiu)

03/28/15

ManualeleManualele şcolareşcolare

- suntsunt instrumenteinstrumente dede lucrulucru pentrupentru elevielevi

Funcţii:Funcţii:

- funcţiafuncţia informativăinformativă

- funcţiafuncţia formativăformativă -- funcţiafuncţia stimulativăstimulativă CriteriiCriterii pntrupntru apreciereaaprecierea unuiunui manual:manual:

- valoareavaloarea ştiinţificăştiinţifică

- valoareavaloarea pedagogicăpedagogică

- realizarearealizarea esteticăestetică

- calităţicalităţi igieniceigienice

- aspectulaspectul economiceconomic

03/28/15

ÎnÎn învăţământulînvăţământul superior:superior:

CurriculumCurriculum generalgeneral == curriculumcurriculum obligatoriuobligatoriu == curriculumcurriculum nucleunucleu sausau ariaaria curricularăcurriculară nucleunucleu

FormeazăFormează competenţelecompetenţele fundamentalefundamentale pentrupentru domeniudomeniu şişi sese bazeazăbazează pepe conţinuturileconţinuturile esenţiale,esenţiale, necesarenecesare şişi obligatoriiobligatorii pentrupentru elev/studentelev/student cece decurgdecurg dindin roluriroluri considerateconsiderate definitoriidefinitorii pentrupentru absolventulabsolventul aceleiacelei treptetrepte dede învăţământînvăţământ

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM SPECIALIZATSPECIALIZAT::

ÎnÎn învăţământulînvăţământul preuniversitarpreuniversitar defineştedefineşte

obiectiveleobiectivele specificespecifice

unorunor profiluriprofiluri dede studiistudii (vizează(vizează semicalificareasemicalificarea şişi calificarea)calificarea)

unorunor domeniidomenii aleale cunoaşteriicunoaşterii (literatură,(literatură, artă,artă, ştiinţeştiinţe exacte,exacte, etc.);etc.);

SeSe focalizeazăfocalizează pepe formareaformarea competenţelorcompetenţelor (cunoştinţe,(cunoştinţe, atitudini,atitudini, abilităţi)abilităţi) specificespecifice unorunor domeniidomenii particulareparticulare dede studiu.studiu.

ÎnÎn învăţământulînvăţământul universitaruniversitar == ariaaria

curricularăcurriculară dede specialitatespecialitate

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM SUBLIMINALSUBLIMINAL (ascuns):(ascuns):

CeCe sese învaţăînvaţă înîn clasă,clasă, dardar nunu esteeste predatpredat dede profesor.profesor.

EXEMPLE EXEMPLE

ReprezintăReprezintă „efectele„efectele subliminale”subliminale” aleale programelorprogramelor şcolare,şcolare, caca urmareurmare aa influenţelorinfluenţelor expliciteexplicite sausau implicite,implicite, interneinterne sausau externe.externe.

Emerge,Emerge, caca experienţăexperienţă dede învăţare,învăţare, dindin mediulmediul psihosocialpsihosocial şişi culturalcultural alal clasei,clasei, alal şcolii,şcolii, alal universităţii.universităţii.

ConteazăContează climatulclimatul dede studiu,studiu, personalitateapersonalitatea profesorilor,profesorilor, relaţiilerelaţiile interpersonale,interpersonale, sistemulsistemul dede recompenserecompense şişi sancţiuni.sancţiuni.

TToateoate acesteaacestea influenţeazăinfluenţează imagineaimaginea dede sine,sine, atitudinileatitudinile faţăfaţă dede alţii,alţii, sistemulsistemul propriupropriu dede valori.valori.

EvoluţiaEvoluţia afectivităţiiafectivităţii esteeste influenţatăinfluenţată dede climatulclimatul nestructuratnestructurat alal vieţiivieţii dindin instituţiainstituţia educaţională.educaţională.

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM INFORMAL:INFORMAL:

DerivăDerivă dindin ocaziileocaziile dede învăţareînvăţare oferiteoferite de:de:

societăţisocietăţi educaţionaleeducaţionale nonguvernamentale;nonguvernamentale;

mass-media;mass-media;

instituţiiinstituţii culturale;culturale;

instituţiiinstituţii religioase;religioase;

atmosferaatmosfera cotidianăcotidiană aa familieifamiliei,, etc.etc.

03/28/15

DinDin perspectiveperspective procesuluiprocesului specificspecific (proiectare,(proiectare, implementare,implementare, evaluare):evaluare):

CURRICULUM-ULCURRICULUM-UL PRESCRISPRESCRIS (FORMAL)(FORMAL)

- reprezintăreprezintă ceeaceea cece sese doreştedoreşte să-şisă-şi însuşeascăînsuşească toţitoţi eleviielevii pentrupentru carecare aa fostfost elaboratelaborat curriculum-ulcurriculum-ul respectivrespectiv (curriculum(curriculum „dorit”).„dorit”).

- esteeste rezultatulrezultatul selecţieiselecţiei unorunor cunoştinţe,cunoştinţe, considerateconsiderate esenţialeesenţiale şişi indispensabile,indispensabile, pepe bazabaza unorunor criterii,criterii, realizatărealizată dede niştenişte experţi.experţi.

- sese obiectiveazăobiectivează înîn documentedocumente şcolareşcolare oficiale,oficiale, dede tipultipul planurilorplanurilor dede învăţământ,învăţământ, programelorprogramelor şcolare,şcolare, materialelormaterialelor curricularecurriculare auxiliareauxiliare (ghiduri(ghiduri pentrupentru profesori,profesori, materialemateriale pentrupentru elevielevi etc.)etc.)

- areare înîn vederevedere unun elevelev abstractabstract şişi unun profesorprofesor abstractabstract

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM RECOMANDATRECOMANDAT::

SeSe referăreferă lala ceeaceea sese recomandărecomandă dede cătrecătre comitetecomitete dede experţi,experţi, dede cătrecătre autorităţiautorităţi guvernamentale,guvernamentale, dede cătrecătre beneficiaribeneficiari caca fiindfiind celcel maimai potrivit/bunpotrivit/bun lala unun momentmoment datdat pentrupentru ceicei carecare vorvor parcurgeparcurge acelacel curriculum.curriculum.

CurriculumCurriculum recomandatrecomandat esteeste utilutil profesorilorprofesorilor caca unun ghidghid general,general, dardar elel ignoră,ignoră, dede obicei,obicei, realităţilerealităţile şcoliişcolii concreteconcrete

03/28/15

CURRICULUM-ULCURRICULUM-UL REALREAL

- sese referăreferă lala ceeaceea cece ajungeajunge efectivefectiv lala elevielevi dindin curriculum-ulcurriculum-ul prescris.prescris. ProfesoriiProfesorii interpreteazăinterpretează curriculum-ulcurriculum-ul prescrisprescris înîn modmod diferit,diferit, înîn funcţiefuncţie dede oo serieserie dede variabilevariabile personalepersonale,, pepe dede oo parte,parte, şişi contextualecontextuale,, pepe dede altăaltă parte.parte.

- esteeste rezultatulrezultatul reelaborărilorreelaborărilor şişi interpretărilorinterpretărilor personalepersonale aleale profesoruluiprofesorului carecare implementeazăimplementează curriculum-ulcurriculum-ul prescrisprescris

03/28/15

CURRICULUM-ULCURRICULUM-UL REALIZATREALIZAT -- sese referăreferă lala ceeaceea cece eleviielevii asimileazăasimilează efectivefectiv dindin curriculum-ulcurriculum-ul realizat.realizat. -- poatepoate fifi constatatconstatat cucu ocaziaocazia procesuluiprocesului dede evaluare.evaluare. -- elevii,elevii, lala rândulrândul lor,lor, realizeazărealizează oo selecţieselecţie aa cunoştinţelorcunoştinţelor pepe carecare şişi lele însuşesc,însuşesc, înîn funcţiefuncţie dede intereseleinteresele personalepersonale dede cunoaştere,cunoaştere, proiecteleproiectele dede viitor,viitor, aspiraţiileaspiraţiile şcolare,şcolare, dardar şişi înîn funcţiefuncţie dede oo serieserie dede factorifactori contextuali,contextuali, cumcum arar fifi atitudineaatitudinea generalăgenerală aa colegilorcolegilor faţăfaţă dede oo disciplinădisciplină dede învăţământînvăţământ sausau alta,alta, reprezentărilereprezentările despredespre profesorprofesor ş.a.ş.a.

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM SCRIS:SCRIS:

AreAre unun caractercaracter oficialoficial şişi esteeste specificspecific uneiunei instituţiiinstituţii educaţionaleeducaţionale concrete.concrete.

EsteEste esenţial,esenţial, dardar adeseaadesea nunu esteeste consonantconsonant cucu ceeaceea cece sese predăpredă dede faptfapt înîn şcoalăşcoală (una(una scriem,scriem, altaalta facem;facem; unauna sese cere,cere, altaalta sese faceface).).

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM PREDATPREDAT::

ReprezintăReprezintă sumasuma experienţelorexperienţelor dede învăţareînvăţare oferiteoferite efectivefectiv dede educatorieducatori elevilorelevilor înîn activitateaactivitatea curentă.curentă.

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM DEDE SUPORT:SUPORT:

DesemneazăDesemnează materialelematerialele curricularecurriculare adiţionale,adiţionale, precumprecum

culegericulegeri dede texte,texte,

culegericulegeri dede exerciţii,exerciţii,

timpultimpul alocatalocat experienţeiexperienţei dede învăţare,învăţare,

echipamenteleechipamentele electronice,electronice,

dotareadotarea materialămaterială etc.etc.

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM ÎNVĂŢAT:ÎNVĂŢAT:

SemnificăSemnifică ceeaceea cece elevul/cursantulelevul/cursantul achiziţionaezăachiziţionaeză dede fapt,fapt, caca oo rezultantărezultantă aa acţiuniiacţiunii cumulatecumulate aa celorlatecelorlate tipuritipuri dede curriculumcurriculum

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM TESTAT:TESTAT:

EsteEste experienţaexperienţa dede învăţareînvăţare transpusătranspusă în:în:

testeteste

probeprobe dede examinareexaminare

altealte instrumenteinstrumente dede apreciereapreciere aa progresuluiprogresului şcolarşcolar şişi aa performanţelorperformanţelor şcolare.şcolare.

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM NONFORMAL:NONFORMAL:

DefineşteDefineşte obiectiveleobiectivele pedagogicepedagogice specificespecifice anumitoranumitor activităţiactivităţi extraşcolare,extraşcolare, complementare,complementare, dardar instituţionalizate.instituţionalizate.

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM LALA DISPOZIŢIADISPOZIŢIA ŞCOLIIŞCOLII::

ReprezintăReprezintă ofertaoferta curricularăcurriculară particularizatăparticularizată aa uneiunei şcolişcoli anumeanume (propriul(propriul proiectproiect curricular)curricular)

CDŞ:CDŞ:

AprofundareAprofundare ExtindereExtindere

Opţionale.Opţionale.

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM INDIVIDUALIZATINDIVIDUALIZAT SAUSAU PERSONALIZAT:PERSONALIZAT:

SemnificăSemnifică programprogram dede studiistudii convenit,convenit, didisscutatcutat şişi acceptatacceptat înîn prealabilprealabil dede ceicei doidoi parteneriparteneri aiai educaţiei.educaţiei.

ProgramulProgramul respectivrespectiv esteeste adecvatadecvat nevoilornevoilor particulareparticulare aleale unuiunui singursingur subiectsubiect aflataflat într-oîntr-o situaţiesituaţie educaţională.educaţională.

Exemplu:Exemplu: programulprogramul dede pregpregăătiretire doctoradoctoralălă

03/28/15

CURRICULUM-ULCURRICULUM-UL ASCUNSASCUNS

- includeinclude aspecteaspecte care,care, deşideşi nunu suntsunt înscriseînscrise înîn curriculum-ulcurriculum-ul prescrisprescris şişi nicinici nunu suntsunt declaratedeclarate caca intenţiiintenţii educativeeducative explicite,explicite, constituie,constituie, totuşi,totuşi, obiectobiect alal învăţăriiînvăţării înîn şcoală.şcoală.

- dede ex.,ex., valorivalori carecare ţinţin dede culturacultura elevilorelevilor sausau dede culturacultura şcolii,şcolii, obiectivateobiectivate înîn norme,norme, ritualuriritualuri sausau comportamentecomportamente acceptateacceptate înîn rândulrândul elevilorelevilor sausau dede anumiteanumite valorivalori moralemorale promovatepromovate dede profesoriprofesori

03/28/15

DupăDupă formaforma lorlor dede concretizare:concretizare:

CURRICULUMCURRICULUM CENTRATCENTRAT PEPE UNUN DOMENIUDOMENIU DEDE STUDIUSTUDIU -- oferăoferă elevilorelevilor aceleacele concepteconcepte şişi abilităţiabilităţi carecare suntsunt indispensabileindispensabile pentrupentru înţelegereaînţelegerea şişi studiereastudierea unuiunui domeniudomeniu alal cunoaşterii.cunoaşterii. Variante:Variante:

-- curriculecurricule monodisciplinaremonodisciplinare,, carecare examineazăexaminează problemeleproblemele dindin perspectivaperspectiva uneiunei singuresingure ştiinţe;ştiinţe; -- curriculecurricule multidisciplinaremultidisciplinare –– atunciatunci cândcând conţinuturileconţinuturile suntsunt prezentateprezentate succesivsuccesiv dindin perspectivaperspectiva diferitelordiferitelor ştiinţe;ştiinţe; -- curriculecurricule interdisciplinareinterdisciplinare,, carecare examineazăexaminează aceleacele problemeprobleme carecare suntsunt comunecomune maimai multormultor ştiinţe;ştiinţe; -- curriculecurricule transdisciplinaretransdisciplinare,, aleale cărorcăror conţinuturiconţinuturi sese referăreferă lala problemeprobleme carecare staustau lala bazabaza unorunor

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM CENTRATCENTRAT PEPE ELEVELEV

- punepune accentaccent pepe trebuinţele,trebuinţele, interesele,interesele, abilităţileabilităţile şişi experienţexperienţeleele personalpersonalee aleale elevilorelevilor dintr-odintr-o anumităanumită şcoală.şcoală.

- procesulprocesul dede învăţareînvăţare vava fifi direcţionatdirecţionat dede scopuriscopuri stabilitestabilite pepe bazabaza consultăriiconsultării profesorilorprofesorilor cucu eleviielevii

- accentulaccentul pepe autoevaluareautoevaluare sausau pepe oo evaluareevaluare înîn comuncomun dede cătrecătre profesorprofesor şişi elevi.elevi.

- profesorulprofesorul esteeste oo persoanăpersoană carecare învaţăînvaţă împreunăîmpreună cucu eleviielevii săi.săi.

03/28/15

CURRICULUMCURRICULUM CENTRATCENTRAT PEPE MEDIULMEDIUL SOCIALSOCIAL

- conţinutulconţinutul esteeste derivatderivat dindin problemeleproblemele specificespecifice comunităţilorcomunităţilor socialesociale şişi cucu carecare sese confruntăconfruntă membriimembrii eiei

- implicareaimplicarea elevilorelevilor înîn proiecteproiecte dede soluţionaresoluţionare aa unorunor problemeprobleme comunitarecomunitare şişi înîn desfăşurareadesfăşurarea unorunor acţiuniacţiuni menitemenite săsă contribuiecontribuie lala formareaformarea unorunor deprinderideprinderi dede relaţionarerelaţionare socialăsocială

- profesorulprofesorul esteeste înîn primulprimul rândrând unun organizator,organizator, unun mijlocitormijlocitor şişi maimai puţinpuţin unun „expert”„expert” caca înîn cazulcazul unuiunui curriculumcurriculum centratcentrat pepe unun domeniudomeniu dede studiu.studiu.

03/28/15

TEMETEME DEDE REZOLVAT:REZOLVAT:

ExemplificaţiExemplificaţi fiecarefiecare tiptip dede curriculumcurriculum cucu realităţilerealităţile mediuluimediului dvs.dvs. profesionalprofesional (sau(sau dindin experienţaexperienţa dvs.dvs. dede elev/cursant).elev/cursant).

„„CurriculumCurriculum ascuns”ascuns” –– modalităţimodalităţi dede manifestare.manifestare. CeCe problemeprobleme aparapar pentrupentru profesorprofesor şişi pentrupentru elev?elev?

03/28/15