Sunteți pe pagina 1din 14

1.

REFORMA INVATAMANTULUI DIN ROMANIA


(SUPORT DE CURS PENTRU CERCURILE PEDAGOGICE
19/ 10. 2006 ,Sc nr 1 Clinceni
26 /10.2006 sc. Nr 1 Chiajna )
 PRINCIPALELE PRINCIPII DE POLITICA
EDUCATIONALA

 DESCENTRALIZARE ( DISCIPLINE OPTIONALE ) ;


 FLEXIBILIZARE ( PROGRAME SCOLARE);
 DECONGESTIONARE;
 EFICIENTA ;

 Refprma EDUCATIEI VIZEAZA ;


1. Reforma de sistem ( prelungirea duratei
scolaritatii;generalizarea grupei pregatitoare din inv.
prescolar;permisivitatea sistemului pe ani de studiu
2. REforma de structura
 Reforma curriculara
-Plan de invatamant normativ – plan -cadru de invatamant;
-Programa analitica –curriculum scolar;
-Manuale scolare – manuale alternative;
-Ciclurile curriculare, etc -
 Reforma evaluarii si examinari(( evaluare sumativa-evaluare
formative, teste nationale, admitere liceu, bacalaureat)
 Reforma de structura anului scolar
(trimestre- semestre ,durata anului scolar)
3 .REforma de mentalitate
 Descentralizarea( discipline optionale/ integrate/
pluridisciplinaritate;
 DESCONGESTIONAREa(programe scolare bazate pe
obiective;limitarea nr. de ore saptamanal);
 FLEXIBILIZAREA PROGRAMULUI(egalitatea sanselor ,
dar si diferentiri individuale).
2.DESCENTRALIZAREA CURRICULARA

A FOST REALZATA PRIN INTRODUCEREA IN Planul cadru


a disciplinelor optionale

OPORTUNITATI DESCHISE DE DISCIPLINELE


OPTIONALE

 REALIZAREA CARACTERULUI TRANDISCIPLINAR ,


PLURIDISCIPLINAR , TRANS SI
CROSSCURRICULAR, PE ARII CURRICULARE;

 POSIBILITATEA REALIZARII CURRICULUM-ULUI LA


DECIZIA SCOLII,POTRIVIT RESURSELOR UMANE DE
CARE DISPUNE ACEASTA SI CERINTELOR SOCIALE,
POTRIVIT PRINCIPIULUI FLEXIBILITATIISI AL
PARCURSULUI INDIVIDUAL

3.REFORMA CURRICULARA
Este Parte componenta a reformei de structura a invatamantului
romanesc si vizeaza :

 SCHIMBAREA EFECTIVA;

 Descongestionarea programelor si planurilor de invatamant;

 READUCEREA INVATARII IN SALA DE CLASA;

 ELIMINAREA INVATAMANTULI PARALEL;

 O REFORMA DE CONTINUT;

 REPOZITIONAREA CADRULUI DIDACTIC SI A
ELEVULUI.

4.Curriculum official

 CURRICULUM NATIONAL . CADRU DE REFERINTA

 Planurile –cadrude invatamantpentru clasele I-XII/XIII:


- ariile curriculare;obiectele de studiu.

 PROGRAMELE SCOLARE:
-obiective cadru; obiective de referinta;
- activitati de invatare; continuturile invatarii;
- standardele curriculare de performanta.

 GHIDURI, NORME METODOLOGICE SI MATERIALE


SUPORT( (pentru profesori si elevi)

 MANUALE ALTERNATIVE SI MATERIALE
AUXILIARE PENTRU ELEVI

CURRICULUM ASCUNS

Valorile si competentele pe care le dobandesc elevii, ca rezultat al


frecventarii cursurilor.
Mesajul este transmis prin:
 SELECTAREA ELEVILOR;
 SELECTAREA OBIECTELOR DE STUDIU;
 MODUL IN CARE SE PREDA MATERIA;
 RELATIA PROFESOR-ELEV;
 MODUL DE ORGANIZARE A SCOLII;

5.CURRICULUM NATIONAL –planul cadru

Fixeaza raportul dintre :

 curriculum nucleu( cn) si


 curriculum la decizia scolii( cds)

 CURRICULUM NUCLEU (trunchiul comun, obligatoriu) –CN


- asigura egalitatea sanselor pentru toti elevii din invatamantul public;
-este unicul sistem de referinta pentru realizarea standardelor curriculare
de performanta, pentru evaluari si examinari interne si internationale .
 Curriculum la decizia scolii –CDS
- pune in aplicare principiul reformei , care vizeaza descentralizarea
curiculara si confera scolii putere de decizie, in alegerea Planului –
cadru pentru fiecare an scolar, respectiv a unui segment al
Curriculumu-ului national, caci da posibilitatea definirii unor trasee
particulare de invatare ale elevilor;

6.Curriculum la decizia scolii( CDS)cuprinde:

 CURRICULUM NUCLEU APROFUNDAT( CNA-


aprofundarea ):
- pentru elevi cu interese neorientate spre disciplina respectiva si
/sau aria curriculara;
- pentru elevi cu parcursuri individuale de invatare mai lent pentru
care numarul de ore alocattrunchiului comun nu este sufficient pentru
insusirea acestuia.

 Curriculum extins( CE- extinderea):


- pentru elevi ce manifesta interese deosebitepentru anumite
disciplinesau arii curriculare ;
- parcurg in intregime programa si manualul ( textile marcate cu
asterisc) .

 CURRICULUM ELABORAT IN
SCOALA( CES=disciplinele optionale):
- cuprinde oferta de optionale
- diverse tipuri de activitati optionale pe care le propune scoala sau
sau la alegeredin lista MEdC:
1. Optionalul la nivelul disciplinei ;
2. Optionalul la nivelul ariei curriculare ;
3. Optionalul la nivelul mai multor arii curriculare.

De retinut!
Cds( curriculum la decizia scolii) cuprinde:
 CURRICULUM NUCLEU APROFUNDAT( CAN- aprofundarea ):
 Curriculum extins( CE- extinderea)
 CURRICULUM ELABORAT IN SCOALA( CES=disciplinele optionale):

Aprofundarea si extinderea NU sunt discipline optionale

7 LEGISLATIE SI METODOLOGIE
selectie

 O.M.nr. 4150 /1307. 1998, referitor la CURRICULUM-UL NATIONAL,


cu privire la aplicarea noului Plan – cadru de invatamant pentru
invatamantul primar si gimnazial, incepand cu anul scolar 1998-
1999. ANEXA I,II( Curriculum National, Bucuresti1998).

 O.M. nr. 4224/ 22 07.1998 referitor la Metodologia privind regimul


disciplinelor optionale, in perspectiva aplicarii Planului –cadru de
invatamant pentru invatamantul primar si gimnazial( I-VIII,
ANEXAI).

 O.M.nr.4323din 13 08 1998 cu privire la aplicarea noului Plan –cadru


deinvatamant pentru invatamantul primar si gimnazial, icepand cu anul
scolar 1998-1999.
 O.M.nr. 3449 /15 03.1999cu privire la regimul disciplinelor optionale
in perspective noilor planuri cadru de invatamant , incepand cu
anul scolar 1999-2000( liceu) ANEXA I, aprobarea metodologiei
privind regimul disciplinelor optionale. ANEXA II cuprinde lista titlurilor
de optionale propuse de MEC.

 O.M. NR. 3638/1104.cu privire la aplicarea Planului –cadru de


invatamant pentru clasele I-VIII, in anul scolar 2001-2002.
-Art 6 (1) in invatamantul gimnazial se pot organiza grupe de predare
intensive a limbii moderne1. In acest caz, schema orara vacuprinde , pe
lanaga cele doua ore afectate limbii moderne 1, inca doua ore pe
saptaman: o ora de extinderesi o ora de optional.

 O.M.nr.3670/17.04.2001cu privire la aplicarea Planurilor –cadru de


invatamant pentru liceu.

 O.M.NR. 5723/ 23 02.2003cu privire la aplicarea planurilor –


cadru de invatamant pentru cls. aIXa si aXa- document reglator
esential – componenta a curriculum-ului national – si , prin aceasta
un instrument de baza in promovarea politicii educationale la nivel
national.

 Legea 268/2003 pentru modificarea Legii invatamantului


nr.84/1995( clasele aIXa si aXa- ciclul inferior al liceului – sunt , in
acelasi timp, parte a invatamantului obligatoriu si a invatamantului
liceal.

8.COMPONENTELE PLANULUI CADRU – ciclul inferior al


liceului

 TRUNCHIUL COMUN=oferta educationala constand din


aceleasi discipline , cu acelasi numar de orepentru toate filierele ,
profilurilesi specializariledin cadrul invatamantului liceal.VIZEAZA
COMPETENTELE –CHEIE ( comunicare in limba
materna,comunicarea in limbi straine, matematica , stiinte si
tehnologii, TIC, competente interpersonale, sociale si civice ,
cultura antreprenoriala , sensibilizare la cultura, “ a invata sa
inveti”.
Trunchiul comun va fi parcurs obligatoriu de toti elevii.

ATENTIE! Majoritatea competentelor –cheie sunt transversale – ELE SE


FORMEAZA PRIN DIFERITE DISCIPLINE CUPRINSE IN PLANURILE –
CADRU DE INVATAMANT SI NU DOAR PRIN STUDIUL UNEI ANUMITE
DISCIPLINE.
 CURRICULUM diferentiat=oferta educationala stabilita la nivel
central , constand dintr-un pachet de discipline cu alocarile orare
asociate acestora , diferentiata pe profiluri( in cazul filierelor teoretica si
tehnologica) si pe specializari ( in cazul filierei vocationale).
Orele din curriculum-ul diferentiat vor fi efectuate obligatoriu de elevii
din profilul sau specialzarea respectiva.

 CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII =numarul de ore


alocate in scopul dezvoltarii unor oferte curriculare proprii fiecarei
unitati de invatamant

ATENTIE! Aprofundarea si extinderea sunt alocate din trunchiul- comun


numai pentru disciplinele care au plaja orara.
Discplinele optionale sunt ore alocate separate din Curriculumul
elaborat in scoala.

9.Tipuri de optionale I

DISCIPLINA OPTIONALA = obiect/ materie de sine statatoare


 face parte din Curriculumla decizia scolii( CDS) , reprezentand
Curriculum elaborat in scoala.
 programele scolare, dupa aprobare , devin documente oficiale si sunt
obligatorii.
 proiectele pentru disciplinele optionale sunt avizate , in ordine, de:
- colectivele de catedra , consiliile profesorale; - consiliile de
administratie
-sunt obligatorii ,cel putin doua discipline optionale la clasele V-XII si
una la clasele I-IV.

Tip CDS Caracteristici ale Regim orar Notare in catalog


Cls.I-VIII programei
Aprofundare Programa pentru Ore din plaja Aceeasi rubrica
trunchiul comun – se orara din catalogcu
aplica in cazuri de disciplina sursa
recuperare , in numarul
maxim de ore al plajei
orare prevazute pri
Planul –cadru.
Extindere Obiective de referinta Ore din plaja Aceeasi rubrica
notate cu asterisc orara din catalog cu
Continuturi notate cu disciplina sursa
asterisc
( se regasesc in
programa de trunchi
comun a disciplinei)
Optional la Noi obiective de Ore de Rubrica noua in
nivelul referinta optional catalog
disciplinei Noi continuturi(noutatea
este definita fata de
programa disciplinei de
trunchi comun)
Optional la Noi obiective – Ore de Rubrica noua in
nivelul ariei complexe optional catalog
curriculare Noi continuturi –
sau optional complexe (noutatea este
cross- definita fata de
curricular programele disciplinelor
de trunchi comun
integrate)

Tipul de Clasa Caracteristici ale programei Notare in


optional catalog
Aprofundare IX Aceleasi obiective Aceeasi rubrica
Noi continuturi( cele cu *sau in catalog cu
altele) disciplina sursa
X-XII Aceleasi competente specifice Aceeasi rubrica
Noi continuturi( cele cu *sau in catalog cu
altele) disciplina sursa
Extindere IX Noi obiective de referinta Rubrica noua in
corelate cu acelea ale catalog
programei de trunchi comun
Noi continuturi corelate cu
acelea de trunchi comun.

X-XII Noi competente specifice Rubrica noua in


corelate cu acelea ale catalog
programei de trunchi comun
Noi continuturi corelate cu
acelea de trunchi comun.
Optional la IX Noi obiective de referinta Rubrica noua in
nivelul diferite de cele ale programei catalog
disciplinei de trunchi comun .
Noi continuturi, diferite de
cele ale programei de trunchi
comun.

X-XII Noi competente Rubrica noua in


specifice,diferite de cele ale catalog
programei de trunchi comun .
Noi continuturi, diferite de
cele ale programei de trunchi
comun.

Optional la IX Noi obiective de referinta Rubrica noua in


nivelul ariei complexe. catalog
curriculare Noi continuturi
sau optional interdisciplinare
cross-
curricular

X-XII Noi competente specifice Rubrica noua in


complexe.Noi continuturi catalog
interdisciplinare

10. TIPURI DE OPTIONAL ii


Metodologiile in vigoare :O.M. nr. 4224/ 22071998( I-VIII )

O.M. nr. 3449/ 15.o3.1999( IX-XII)

Discipline optionale –I-VIII

Optinalul la nivelul disciplinei

 derivat dintr-o disciplina studiata

ca adancire a acesteia, dincolo de maximul admis ca numar de


ore si obiective/ continuturistabilite prin programa scolara
pentru disciplina respectiva in cadrul ariei curriculare;

 optionalul , ca teme sau capitole ale unei discipline


care nu sunt incluse, ca atare, in programele disciplinelor;

 optionalul , ca alta disciplina decat cele mentionate in


cadrul ariei.

optionalul la nivelul ariei curriculare

 optionalul , ca tema integratoare pentru o anumita arie


curriculara ( ex. Strategii de comunicare in spatial public)

presupune alegerea unei teme care implica cel putin doua


discipline dintr-o arie. In acest caz, pornind de la
obiectivelecadru ale disciplinelor , vor fiformulate obiective de
referinta din perspective temeipentru care s-a optat;

OPTIONALUL LA NIVELUL MAI MULTOR ARII


CURRICULARE

 Optionalul , ca tema integratoare pentru mai multe arii


curriculare( ex. Natura din perspectiva stiintelor, artelor);

implica cel putin doua discipline apartinand unor arii curriculare


diferite.Permite dobandirea unor achizitii cognitive de ordin
inalt, detipul generalizarii, transferului etc.).

11TIPURI DE OPTIONAL iiI


Discipline optionale –LICEU

Tipurile de discipline optionale sunt aceleasicasi in inavatamantul


primar si gimnazial.

Optinalul la nivelul disciplinei

 derivat dintr-o disciplina studiata , reprezentand


aprofundari ale continuturilor din programa scolara;

 optionalul , ca teme sau capitole ale unei discipline,care


nu sunt incluse , ca atare in programa de trunchi comun
(curriculum extins);
 optionalul , ca discilina care apare in trunchiul comunla
alte specializari(ex. Sociologie la specialitatea Matematica-
Informatica);

optionalul la nivelul ariei curriculare

 optionalul, ca alta disciplina decat cele mentionate in


cadrul ariei (ex. Astronomie in cadrul ariei Matematica si
stiinteale naturii);

OPTIONALUL LA NIVELUL MAI MULTOR ARII


CURRICULARE

 optionalul , ca tema integratoare pentru o anumita


arie curriculara ( Terminologie stiintifica);

 Optionalul , ca tema integratoare pentru mai multe


arii curriculare( ex.Romantismul in literatura si arte);

Atentie!

Aprofundarea continuturilor din programa scolara , nu


inseamna Curriculum extins( aprofundare) , ci disciplina
optionala noua, care deriva dintr- odisciplina studiata
( trunchiul comun, care dezvolta ( aprofendeazaciplina , cu
obiective si continuturi noi , care nu se regasesc in
programa scolara.

12 .PROIECTAREA DISCIPLINELOR OPTIONALE


Etapele proiectarii disciplinelor optionale constau in
realizarea documentarii si a pachetului educational:

 programa,

 planificare

 suport de curs / manual .

ELABORAREA PROGRAMEI ( CONTINUTuL PROGRAMEI)


Invatamant primar si gimnazial/ liceal
Nota de prezentare/ Argument

Obiective cadru ( generale)

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

Continuturi

Evaluarea/

Bibliografie

Suport de curs

Invatamant liceal;

Nota de prezentare/ Argument

Competente generale

Competente specifice

Continuturi

Valori si atitudini

Sugestii metodologice
Modalitati de evaluare
Bibliografie
Suport de curs / manual

13. IN LOC DE CONCLUZII

“Curriculum-ul este ceea ce li se intampla


copiilor in scoala ca rezultat a ceea ce fac
profesorii. Aceasta include toate experientele
copiilor , pentru care scoala ar trebui sa-si accepte
responsabilitatea”

S-ar putea să vă placă și