Sunteți pe pagina 1din 65

Testul RAVEN

Matricele Progresive Raven,


test de grup pentru măsurarea
inteligenţei (IQ)
Testare psihologică
Testul RAVEN
Matricele Progresive Raven,
test de grup pentru măsurarea inteligenţei IQ

Data desfăşurării testării psihologice ___/ ___________ 201__

DATE PERSONALE ŞI FAMILIALE

Numele şi prenumele recrutului ______________________________________


Data, luna, anul naşterii _______/__________________/________
Domiciliat pe adresa: mun. Bălţi, sat. _________________str._____________________ nr.___
Denumirea instituţiei de învăţămînt_____________________________________________

DATE DESPRE PĂRINŢI


Numele mamei __________________, data,luna şi anul naşterii___/_____________/ 19____
Numele tatei ___________________, data,luna şi anul naşterii___/_____________/ 19____
Profesia şi locul de muncă a mamei_________________________________________________
Profesia şi locul de muncă al tatei__________________________________________________
Fraţi ____________, surori_______.
Alţi membrii ai familiei care locuiesc
_______________________________________________________
Cerinţe faţă de examinare:

1. Examenul psihologic al tinerilor la recrutare, include studierea “datelor personale şi


familiale”, şi aplicarea testului RAVEN pentru aprecierea nivelului de inteligenţă.

2. Durata generală a investigaţiei în grup nu trebuie


să depăşească 45 minute. 3. Înainte de a începe testarea, expertul aduce la
cunoştinţa subiecţilor scopul şi ordinea desfăşurării investigaţiei.

Notă:

•Începerea lucrului va avea loc numai după ce se dă indicaţia.


• După răspunsurile la întrebările investigaţiilor, se dă comanda “Atenţie: Începem“ şi se
include cronometrul. Conducătorul investigaţiei (expertul) duce observaţii asupra investigaţiilor
şi anunţă timpul îndeplinirii testului.
•Asigurarea menţinerii atitudinii pozitive în timpul examenării poate fi obţinută prin susţinerea
spiritului competiţional.
•Pentru îndeplinirea cu succes a însărcinărilor e necesar de adus la cunoştinţa subiecţilor
următoarele:
•de asculta cu atenţie instructajul. Nu începeţi lucrul pînă n-aţi înţeles ce vi se cere;
• de acţionat întocmai după instructaj, de îndeplinit cu stricteţe toate ordinele. Orice abatere
va prezenta un indiciu nefavorabil pentru dumneavoastră;
• trebuie de muncit numai în mod independent, se interzice conversaţia şi copierea.
Pregătirea pentru testare:
pentru fiecare recrut:
•Fişă pentru răspuns;
•cîte un complet de fişe cu desenele grafice;
•Rechizite (pixuri, creioane).
Instrucţiune
Testul Raven se desfăşoară în felul următor:
În caz de examen colectiv, fiecare persoană examinată primeşte un exemplar de test, în care se completează rubricile: „date personale şi familiale ” şi
„fişă pentru răspunsuri” . Foaie -test rămîne închisă la rubrica „fişă pentru răspunsuri” pînă la semnalul dat pentru începerea probei. Persoanele
examinate completează întîi rubricile privind date personale.şi familiale, apoi, psihologul, li se propune un şir de fişe cu desene grafice- 60 desene /
probe. Probele sînt împărţite în 5 grupe pe care le numim serii şi sînt marcate cu literele A B C D E . În fiecare serie sînt 12 probe. Acestea sînt aranjate în
aşa fel încît la începutul fiecărei serii sînt probe mai uşoare, iar la sfîrşit mai grele. Fiecare filă a albumului, conţine într-un cadru mare, o imagine compusă
din animite figuri. În fiecare imagine mare lipseşte ultima figură. Găsiţi această fi­gură cu care imaginea mare se poate completa corect conform reguIilor pe
care la rezolvarea probei le-aţi descoperit. Figurile sau imaginile printre care este şi figura care lipseşte s înt marcate cu numerele 1-6 sau 1-8. Scrieţi,
numărul figurii cu care aţi completat imaginea de mai sus în rubrica corespunzătoare a foii de răs­puns.
•Aveţi grijă să scrieţi precis întotdeauna în acea rubrică care e marcată cu numărul probei pe care chiar o rezolvaţi.
•Treceţi siste­matic de la o probă la alta, păstraţi neapărat ordinea probei. Nu omiteţi nici o probă. Nu vă întoarceţi la probă.
•Rezultatele scrieţile precis în rubricele numerotate ale fişei personale.
• Greşelile corectatele cu tăierea numărului pe care l-aţi scris greşit şi nu cu gumă.
•Lucraţi precis şi nu vă grăbiţi prea mult.
• Dacă nu puteţi rezolva vreo probă, ghiciţi care din figurile ( desenele) de sub cadrul s-ar potrivi la locul gol al imaginii.
Sarcina Dumneavoastră este de a găsi în aceste 2 rînduri acea figură, care cel mai mult se potriveşte la spaţiul liber.
Premisa soluţiilor corecte este judecata logică, despre legea care o format desenul dîn dreptunghi, spaţiul liber, care trebuie să-l
îndepliniţi.
Numărul figurii selectate trebuie să-l scrieţi, în căsuţa corespunzătoare cu numărul din fişa de răspuns. Timpul este
limitat -20 de minute. Nu vă reţineţi pentru rezolvarea primelor exerciţii, deoarece sarcinile se complică permanent. În fişele
cu desene nu faceţi nici o însemnare / inscripţie.

ИНСТРУКЦИЯ
Вы увидите ряд графических рисунков. Всего их 60. На каждом отдельном рисунке в верхней половине листа
находится прямоугольник с различными геометриче­скими фигурами внутри. В правом нижнем углу прямоуголь­ника
имеется свободное место. Под прямоугольником нахо­дится 2 ряда форм (шесть или восемь), которые по форме и
величине точно подходят к вырезу прямоугольника в каче­стве вероятно выбранных вкладок. Каждая из этих вкладок
имеет различный рисунок. Вашей задачей является найти в ряде вкладок ту, которая одна точно подходит к свободному
месту. Предпосылкой правильного решения является логиче­ское рассуждение о том, по какому закону составлен
рисунок в прямоугольнике, пустое место в котором Вы должны запол­нить.
Номер вкладки Вы должны подставить в соответствующую графу бланка. Время на решение 60 заданий
ограничено 20 минутами. Не задерживайтесь на первых заданиях теста, так kак сложность их все время
увеличивается. В брошюре с заданиями ничего не пишите!
Fişă de răspuns al recrutului

Punctajul acumulat_____ Procentul de inteligenţă _____%, ce corespunde gradului de inteligenţă____


Q1=---------------------

А В С D Е
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
10 10 10 10 10
11 11 11 11 11
12 12 12 12 12

A verificat, psihologul_________________ /________


A 1

1 2 3

4 5 6
A3

1 2 3

4 5 6
A5

1 2 3

4 5 6
A7

1 2 3

4 5 6
A9

1 2 3

4 5 6
B1

1 2 3

4 5 6
B3

1 2 3

4 5 6
B5

1 2 3

4 5 6
B7

1 2 3

4 5 6
B9

1 2 3

4 5 6
B 11

1 2 3

4 5 6
С1

1 2 3 4

5 6 7 8
С3

1 2 3 4

5 6 7 8
С5

1 2 3 4

5 6 7 8
С7

1 2 3 4

5 6 7 8
С9

1 2 3 4

5 6 7 8
С 11

1 2 3 4

5 6 7 8
D1

1 2 3 4

5 6 7 8
D3

1 2 3 4

5 6 7 8
D5

1 2 3 4

5 6 7 8
D7

1 2 3 4

5 6 7 8
D9

1 2 3 4

5 6 7 8
D 11

1 2 3 4

5 6 7 8
E1

1 2 3 4

5 6 7 8
E3

1 2 3 4

5 6 7 8
E5

1 2 3 4

5 6 7 8
E7

1 2 3 4

5 6 7 8
E9

1 2 3 4

5 6 7 8
E11

1 2 3 4

5 6 7 8

S-ar putea să vă placă și