Sunteți pe pagina 1din 32
Sisteme de sprijinire
Sisteme de sprijinire

Ziduri de sprijin de greutate

Ziduri de sprijin de greutate 2

2

Ziduri de sprijin din gabioane

Ziduri de sprijin din gabioane 3

Ziduri de sprijin prefabricate

Ziduri de sprijin prefabricate 4

Ziduri de sprijin din beton armat

5
5

Ziduri de sprijin din pamant armat

Ziduri de sprijin din pamant armat 6
7

7

7
7
7

Sprijiniri berlineze

Utilizate pentru sprijinirea temporara a excavatiilor Gauri forate in lungul peretelui la 2-3m distanta, pana la nivelul inferior al excavatiei Elementele metalice fixate in aceste gauri prin betonarea partii inferioare Elementele din lemn (uneori din beton prefabricat) sunt introduse in teren intre elementele metalice

partii inferioare Elementele din lemn (uneori din beton prefabricat) sunt introduse in teren intre elementele metalice
partii inferioare Elementele din lemn (uneori din beton prefabricat) sunt introduse in teren intre elementele metalice
partii inferioare Elementele din lemn (uneori din beton prefabricat) sunt introduse in teren intre elementele metalice
partii inferioare Elementele din lemn (uneori din beton prefabricat) sunt introduse in teren intre elementele metalice
partii inferioare Elementele din lemn (uneori din beton prefabricat) sunt introduse in teren intre elementele metalice

8

9

Sprijiniri simple

10

SprijinirileSprijinirile simplesimple suntsunt lucrarilucrari dede sustineresustinere cucu caractercaracter temporartemporar,, utilizateutilizate pentrupentru sprijinireasprijinirea excavaiilorexcavaiilor,, atunciatunci cândcând::

adâncimeaadâncimea sapaturiisapaturii esteeste maimai maremare decâtdecât înaltimeaînaltimea lala carecare pamântulpamântul ss--arar mentinementine

lala verticalaverticala nesprijinitnesprijinit,, realizarearealizarea uneiunei sapaturisapaturi taluzatetaluzate arar fifi imposibilaimposibila (din(din ratiuniratiuni dede spatiuspatiu disponibildisponibil))

sausau neeconomicaneeconomica AuAu formaforma unorunor peretipereti verticaliverticali neetansi.neetansi.

ElementulElementul principalprincipal alal uneiunei sprijinirisprijiniri simplesimple esteeste constituitconstituit dede dulapi,dulapi, carecare suntsunt ceicei

carecare vinvin înîn contactcontact directdirect cucu pamântul.pamântul. EiEi potpot fifi orizontaliorizontali sausau verticaliverticali ÎnÎn primulprimul caz,caz, dulapiidulapii orizontaliorizontali suntsunt montatimontati dupadupa cece aa fostfost realizatarealizata excavaitaexcavaita ((pepe tronsoane).tronsoane). EiEi suntsunt utilizatiutilizati atunciatunci cândcând pamântulpamântul sese poatepoate mentinementine lala verticalaverticala nesprijinitnesprijinit pepe

adâncimeaadâncimea unuiunui tronsontronson dede excavareexcavare ((pamânturipamânturi cucu coeziunecoeziune suficienta).suficienta). DulapiiDulapii verticaliverticali suntsunt introdusiintrodusi înîn terenteren înainteaînaintea realizariirealizarii sapaturiisapaturii,, fiindfiind utilizatiutilizati înîn cazulcazul pamânturilorpamânturilor necoezivenecoezive ElementeleElementele sprijinirilorsprijinirilor simplesimple suntsunt realizaterealizate dede regularegula dindin lemnlemn sisi//sausau metal.metal.

AvantajulAvantajul acestoracestor sprijinirisprijiniri esteeste datdat dede simplitateasimplitatea execuieiexecuiei sisi dede costulcostul relativrelativ redusredus DatoritaDatorita faptuluifaptului caca nunu suntsunt etanseetanse nunu potpot fifi folositefolosite subsub nivelulnivelul apelorapelor subteranesubterane

A.A. SprijiniriSprijiniri simplesimple dindin lemnlemn –– ssprijniriprijniri cucu dulapidulapi orizontaliorizontali

Sprijinirea cu dulapi orizontali este alcatuita din urmatoarele elemente

dulapi orizontali, dispusi joantiv, în cazul pamânturilor cu coeziune redusa sau cu interspatii, daca pamântul are o coeziune mai mare; filate, elemente verticale de solidarizare a dulapilor, dispuse discontinuu pe înaltime;

spraituri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal sau înclinat, fixate prin împanare.

înaltime; • spraituri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal sau înclinat, fixate prin împanare .

În cazul unei sapaturi de latime mare, peste 6 m, spraiturile orizontale trebuie contravântuite prin grinzi si contrafise în plan orizontal si sprijinite pe verticala în dreptul nodurilor (cu popi) pentru a evita cedarea prin flambaj sau încovoiere sub greutate proprie

popi) pentru a evita cedarea prin flambaj sau încovoiere sub greutate proprie 12 Sprijiniri simple cu

12

Sprijiniri simple cu spraituri inclinate

popi) pentru a evita cedarea prin flambaj sau încovoiere sub greutate proprie 12 Sprijiniri simple cu

B. Sprijiniri simple din lemnsprijiniri cu dulapi verticali

Sprijinirea cu dulapi verticali este alcatuita din urmatoarele elemente

dulapi verticali, dispusi joantiv; filate, elemente orizontale e solidarizare a dulapilor, dispuse discontinuu pe înaltime; spraiuri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal, fixate prin împanare.

discontinuu pe înaltime; • spraiuri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal, fixate prin împanare. 13
discontinuu pe înaltime; • spraiuri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal, fixate prin împanare. 13

Sprijiniri cu dulapi inclinati – metoda marciavanti

Sprijinire cu dulapi verticali cu cadre orizontale

marciavanti Sprijinire cu dulapi verticali cu cadre orizontale 14 Sprijinire cu dulapi verticali şi cadre contravântuite

14

marciavanti Sprijinire cu dulapi verticali cu cadre orizontale 14 Sprijinire cu dulapi verticali şi cadre contravântuite

Sprijinire cu dulapi verticali şi cadre contravântuite

marciavanti Sprijinire cu dulapi verticali cu cadre orizontale 14 Sprijinire cu dulapi verticali şi cadre contravântuite
marciavanti Sprijinire cu dulapi verticali cu cadre orizontale 14 Sprijinire cu dulapi verticali şi cadre contravântuite

D. Pereti din palplanse

Palplansele sunt elemente prefabricate din metal, beton armat sau lemn, introduse în pamânt prin batere, vibrare sau presare astfel încât sa formeze pereti continui cu rol de sustinere si etansare. Palplansele sunt prevazute cu îmbinari care asigura continuitatea peretelui din punct de vedere al etansarii. Palplansele pot fi utilizate pentru lucrari definitive sau temporare.

15

peretelui din punct de vedere al etansarii. • Palplansele pot fi utilizate pentru lucrari definitive sau

Palplanse din lemn

Utilizate pentru excavatii mici, pana la 4-5 m.

Palplanse din lemn • Utilizate pentru excavatii mici, pana la 4-5 m. 16

16

Palplanse metalice

Palplansele metalice au seciunea în forma de Z, S sau U. Acestea pot fi combinate rezultând sectiuni compuse în functie de conditiile de stabilitate si rezistenta pe care trebuie sa le îndeplineasca.

Forma U

Forma S

Forma Z

Imbinari

de conditiile de stabilitate si rezistenta pe care trebuie sa le îndeplineasca. Forma U Forma S
de conditiile de stabilitate si rezistenta pe care trebuie sa le îndeplineasca. Forma U Forma S
de conditiile de stabilitate si rezistenta pe care trebuie sa le îndeplineasca. Forma U Forma S
de conditiile de stabilitate si rezistenta pe care trebuie sa le îndeplineasca. Forma U Forma S
de conditiile de stabilitate si rezistenta pe care trebuie sa le îndeplineasca. Forma U Forma S
18
18

18

19
19

Palplanse metalice – tehnologie de instalare

Palplanse metalice – tehnologie de instalare 20
Palplanse metalice – tehnologie de instalare 20
Palplanse metalice – tehnologie de instalare 20
Palplanse metalice – tehnologie de instalare 20
21

22

22
23

Pereti ingropati Pereti mulati

Pereti din beton armat realizati utilizand noroiul bentonitic

Pereti ingropati Pereti mulati Pereti din beton armat realizati utilizand noroiul bentonitic 24
Pereti ingropati Pereti mulati Pereti din beton armat realizati utilizand noroiul bentonitic 24

Tehnologie

Tehnologie 25
Tehnologie 25

25

Tehnologie 25
Tehnologie 25

Pereti din piloti

26
26

Tehnologie

Tehnologie 27
Tehnologie 27
Tehnologie 27
29
29

GeoteGeoteGeoteGeotehnicaGeoteGeoteGeoteGeotehnicahnicahnicahnicahnicahnicahnica –––––––– examexamexamexamenexamexamexamexamenenenenenenen –––––––– 66666666 ECTSECTSECTSECTSECTSECTSECTSECTS Nota finala

30

30%

20% Problema (>5) (test scris, inainte de teorie, conditie eliminatorie pentru a participa la partea de teorie, 1 problema - 30 min.) t

50%T

Nota testelor de laborator (>5)

i

>5

t

) ( es

i

scr s,

3

bi

1 5h

,

t

eor a (

su

ec e –

)

- 30 min.) t 50%T Nota testelor de laborator (>5) i >5 t ) ( es

Programarea examenului la disciplina

GEOTEHNICGEOTEHNICĂĂ AnAn IIII –– ICIC -- seriaseria BB

Gr. 6+7 – 29.05. 2012, ora 9 – Amf. BII / Baritiu 25 Gr. 8+9+10 – 29.05. 2012, ora 12 – Amf. BII / Baritiu 25

Programarea consultaconsultațțiiloriilor la disciplina:

GEOTEHNICĂ - an II – IC - seria B GR. 6, 7, 8, 9, 10 (examen 29.05.2012) - 28.05. 2012 – ora 10 - Lab. Geologie, sala 170 / Baritiu 25

“ DoDo notnot worryworry ifif youyou havehave builtbuilt youryour castlescastles inin thethe air.air. TheyThey areare

DoDo notnot worryworry ifif youyou havehave builtbuilt youryour castlescastles inin thethe air.air. TheyThey areare wherewhere theythey shouldshould be.be. NowNow putput thethe foundationsfoundations underunder them”them”

Henry David Thoreau