Sunteți pe pagina 1din 607

INVATATI LIMBA FRANCEZA FARA PROFESOR

Coperta 0 i ilustratiile de: JOANA CONSTANTINESCU

ION BRAESCU SILVIA PANDELESCU

SOH.INA BEHCr:SCU MA HIA BRAESCU

INVATATI LIMBA FRANCEZA FARA PROFESOR


Editia a Illa revazuta ;;i imbunatatita

EDITURA ~TIINTIFICA
BUCUHEI;lTI-1965

CUV]NT ]NAINTE
Prezcnta lucrare urmareste insusirea limbii fran ceze in a sa fe l incit as imilarea integrala ~ mat erialului sa poata p ermite c'itirea ~i traducerea unui text fra ncez , sustinerea unei conversatii uzuale ~i r edact area unui text simplu in limba fran ceza . Manu a lul este precedat :le o parte introductiva in car e, dupa un scurt istoric al limbii franceze , sint expuse not iunile de baza ale pronuntarii ~i ortografi ei franceze. Avind in ved ere ca m anualul se adreseaza celor care dor csc sa invete lirnba fra nceza fara profesor, pentru a reda pronuntar ea sunetelor limhii franceze s-a dat transcrierea fonetica interna tionala Ia vocabularul fi ecarei leqii, iar in prima parte s- a da t 9i Ja exemplele din capito lele de gramatica . Tot in partea introductiva sint explicate 9i uncle semne din tran scrierea fonetica interna t iona la . Recomand a m ee lor care studiaza ma nualul sa r evina Ia partea de foneti ca orid eciteori intimpina dificultati in pronuntarea cuvintelor. In a fara de partea introdu ctiva manualul euprinde c in ci parti: - In partea I sint expuse notiunile elementare a le gra maticii franc eze, pe baza de fraze sau t exte simple cu un vocabular reclus. - In par tea a I /-a se co ntinu a expuuerea concentr ica a gramaiicii franceze, urmarindu- se par a lel ~i insu9irea unui numar mai mar e de cuvinte apartinind , indeosehi , lexicului folosit in vorbirea zilnica . - In partea a I I /-a se pune a cccntul pe texte dia logate, care il vor familiariza pe cititor cu conversatia franceza curenta ~ i cu limba vorbita. In aceasta parte, gramatica trateaza in special prin cipalele probleme ale morfologiei. - Majoritatea lectiilor din partea a IV-a sint ad aptari dupa fra gm ente din operele scriit oril or francezi. Gramat ica din aceasta parte trateaza citeva dintre prin cipalele prohlem e a le sintaxei.

-s

- Par tea a V-a cuprindc lccturi lite rare --- poczi i, cintecc populare si imnuri revolutionare franceze, precum ~i fragrnente de proza din r~wrii scriitori francezi -~, menite sa inlroduea pe cititor in literatura francezf1. in scopul lmhogatirii lexicului, precurn 9i pentru asirnilarea lui r;orecUt, Ia mai toatc lcqiile sc dau ornonime, sinonime, antonime, paronimc 9i familii de cuvinte. Cncle leqii slnt prev[izute cu mici suplirnentc cuprinz!nd lecturi, dictoanc 9i proverbe, anecdote etc. care, nefiind insotitc de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului eu folosirea dicJionarelor hilingve.
Ficcarc leetie din manual este lnsotita de exercitii- accentul eazin.d asupra celor de retroversiune- care trehuie rezolvate intotdeauna in scris pentru lnsu~irea ortografici limhii franceze. Manualul este insotit de Jrmatoarele anex : t. Compendiul de gramatidi, In care se face o sintezft a euno9tintelnr de gramatica expusc in diferitele leetii ale manualului; 2. Cheia exerci{iilor, care unneaza a fi eonsu ltatil dupa rezolvarea fiecarui exercitiu ; 3. Voca lmlarul / ranrez-romtll, cuprinzind toate cuvintele franeeze din manual, ~i Vocalmlarul rnm/n-jranrez, in care sint inc! use numa i cuvintele din exerci t iile de retroversiune. Manu a luI de faFi utilizeaza permanent ~ i pe scarft larga compa~ ratia fenumenelor gramaticale franecze eu cele r(lm]ne~ti. El presupune din partea eititorilor cunoa~terea problerm.Jor de Laza ale grarnatie1i rornlne, precurn ~i a terminologiei ei. Atragem aten~ia cititorului sii nu tread't la o leqie nona plnr1 nu a asimilat-o perfect pe cea preccdenHt, ~t1ci fiecarc lee1ie se bazeaza pe cuno~tin\de anterioare. Hezoharea exercitiilor eonstituie, In acest sens un mijloe sigur de autoeontrol. Existrt pi'trnea d1 limba franccza, fiind, ca ~i nmdna, o Iimha de' originf' latinii, poatf' fi u~or !nva}atii de cat re romini. Daer1 exista asemanari intrc structura gramaticalf1 a celor doua limhi, Ia care trPhuie sit adauginH ~i influenta dt'stul de lnsemnatft ext~r citata de limba franceza asupra voeabularului linthii noastre, exista insa ~i mari deoschiri, in primul rind, in et:ea ce privc~te pronun~area. :\'11 trPhuie Sfl uitam nici faptuJ ca grarnat lCa franeeza cste o gramaticf1 grea, in SJWCial In scctoru I Yerlwlor l!Pregulate. Aserni'lnarPa rPlati\a carP txista intre limha noa~tra ~i limha franceza, indtosebi in domPniul Yocabularului, JH'tzinta ~i un pcricol pPntru Cf'i care s!nt ispiti\ i sft ctJitsid,.re aceastft asentflllart ma i mare decit

este in realitate. De aceea, pe llnga semnalarea cazurilor de analogic dintre eele doua limbi, menite sa u~ureze insu~irea limbii franceze, in manual se atrage mereu atentia asupra deosebirilor esentiale dintre ele, precum ~i asupra unor gre:;;eli pe care le fac in mod frecvent vorbitorii romini (V. in acest sens Compendiul de gramatica). La insu~irea corecta a limbii franceze nu se poate ajunge far a eforturi sustinute. Limba franceza este limba unei vechi ~i bogate eulturi ~i, in acela~i timp, una dintre limbile de cireulatie internationala. lnsu~irea ei nu poate duec decit la largirea orizontului cultural al oriearui om al muneii, precum ~~ Ia apropierea ~i intarirea prieteniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVA

SCUH.T ISTOHIC AL LIMBII FHA:'\CEZE


Limba franccza cstc, ca ~i limha rornma, o lirnhr1 romanica. Ea estc rczultatul unci duble 1ncrucisari. PC' teritoriul Frantei de azi locuiau in vcchime galii, care n.;lwau o limha de origir{e celtiea. Datorita eontactului dintre gali si Iatini si rnai ales in urma cuceririi Galiei de catre romani (scc~hd I i.(:.n.), a avut lue o prima !ncruci~are intre limba latinr1 populara ~i lirnba eeltit:ft a ba~ti na~ilor, din care a if'~ it lnvingatoarc limha latin5. In secolele V- VII e.n., datorita migratiei franeilor (de origine germanicrti, are loc o a doua JIHTneisan:, de data aceasta intre limha latina popularfl ~i limba germa,nil'ft a francilor, din care iese din non ]nvingatoare limba latina. Limha non formata cste cunoscuUt sub nurne If' de limba ,rmnana" (lc ,roman"). Condi!iilc de fr1rlmi1arc din societatca feudala au dus Ia formarea unui mare numiir de dialcct(, dintre carf s-a impus rnai ti:rziu, ca limha oficiali't, dialectul vorbit 1n regiunca Jle-de-France, unde este situat Parisul. In urma unci cyohqii de multf' veacuri, se contureaza, in secolul a! XVII-lea, limha franceza moderna care. cu oarecare rnodificari. 1ndeosehi in domPniul lcxicullli, este si limb a fra nccza de astaz i. ' Ca orice limhii, franccza a imprumutat. :in cursul veacurilor, un numar de termeni, mai ales de Ia limhile popoarelor vecine, dar ~i de la altele mai departate. La rindul ei, datorita prestigiului culturu franceze progrcsiste, limha francPzi't a imprumutat multi termeni altor limbi, printre care ~i limbii romine. Limba franceza se vorbeste astazi, In afara de teritoriul Frantei, lntr-o serie de Firi ca: ' ' Belgia (jumiitatea de sud), Elvqia (-citeva cantoanc), Luxemburg, Canada (aproximativ 1 milioane de vorhitori de limba franceza) etc.

NOTIUNI DE FONETICA, ORTOGRAFIE ~I FRANCEZA


SUNETE
~I

ORTOEPIE

LITERE

N otiunile sumare de pronuntare a limbii franceze, pe care le dam aici, vor servi ca norme de orientare generala, pronuntarea fieciirui cuvint in parte dindu-se la vocabularullectiilor. S-a folosit peste tot 'transcrierea fonetica internationala care, pe lingii literele alfabetului latin, utilizeazii ~i uncle simboluri speciale. Acolo unde a fost posibil, s-au Hicut analogii cu sunetele limbii romine. In comparatie cu limba romina, in limba francezii exista o mare deosebire intre ortografie ~i pronuntare. C'orespondenta dintre sunete ~i litere prezintii numeroase dificultati. Alfabetul francez se compune din 26 de litere:
(a) (be) c (1le) D (de) E (e) F (ei) G (je) H (a~) I (i)
A B

J K L M N 0 p Q R

(ji) (ka) (el) (em) (en) (o) (pe) (kti) (er)

(es) (te)' (sunet inexistent in limba rominii, intermediar intre i ~i u rominesc) 1 (ve) W (dubl ve) X (ics) y (igrec) (zed)
T

s u v

Se observa ca m alfabetul francez nu gasim unele Iitere romine:?ti: - a, i, $, t. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc, in afara de literele alfabetului franccz, ~i grupuri de vocale sau de consoane, precum ~i accente sau alte semne diacritice (~edila, trema). Litt:rele alfabetului francez reprezintii urmatoarele sunete 2 :
in transcrierea fonetica interna~ionalii se transcrie y (v. mai departe). V. ~i tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze i al noti'irii lor grafice.
1

13

Vocale
A poate fi:
inchis (anterior)
1

(se transcrie cu a de tipar):


brave [hrav] brav

part [par] parte

Observatie. Uneori sunetul a este redat in scris prm e: femme [fam] femeie.

sau deschis (posterior) (se transcrie cu a eursiv):


bas [ba] jos

pas [pa] pas

pale [pal] palid

E arc mai multe valori fonetice:


e descl!l:s (sc transcrie e: ) :

estc marcat de un accent grav [ J:


mere [me:r] mama

este marc:at de un accent circumflex ["']:


tete [te:t] cap

este urrnat de doua consoane:


terre [te:r] pamlnt

e fnchis (se transerie prin e de tipar) se roste~te ca e rominesc In cuvinte ca general, meridian clnd: - este marcat de un accent aseutit [']:
egal [ega I] ega! cafe (kafe] cafe a
~1

se

afla

intr-o silaba fin a Iii

este urrna t de o consoana

(t,z,r}:
parler [parle] a vorhi.

e mut care:

a) nu se

roste~te,

de obicei, Ia sfir~itul cuvintelor:

pere [pe:r] tata patrie [patri] patrie tablette (table:t] tahletii

sau uneori in intcrioru I cuvintelor:


appeler (aple] a chei'napetit (pti] rruc

Observatie. -e mut ' final determinii pronuntarea consoanei anterioare:


d{Jlicat (delika] delicat (masculin; -t nu se pronuntii) dar delicate [delikat] delicatii (feminin; t se pronunp)
1

Vocalele inchise se pronunta cu gura pc jumiitate lnchisa.

14

b) se pronunta ca un sunet intermediar intre o ~i e. Pentru rostirea lui buzele se rotunjesc ca pentru o, iar limba are pozitia ca pentru pronuntarea sunetului e. Se transcrie printr-un e disturnat r~J;
le [h] (art. hot.)

regret [ragn:J regret

~j

Y se pronunVi ea
[vif] viu

rominese

~i

se transcriu prin

L:

yjf

syllabe [silab] silabii

0 poate fi:
deschis (se transcrie prin semnul ;J), in general cind este urmat de dotta consoane. Se roste~te cu buzele ceva mai indepartate decit. Ia rostirea lui o rominesc:
mort [m()r] mort porte [port]
~i
u~ii

inchis -

se pronunta ca o rominesc
rose [roz] roz

se transcrie prin o de tipar:

U are alta valoare decit in limha rormna. EI reprezint.a un sunet interrnediar intre i ~i u. Acest sunct sc transcrie printr-un y ~i se pronimta cu limba in pozitia in care il pronuntam pe i, buzele fiind in pozitia pe care o au Ia pl'Onuntarea lui u rominesc:
gravure [gravyr] gravurii lune [lyn] luna

ln unelc cuvinte u se pronunt.a o:


album [albJm] album
mtnzmunt [nlinin1om] rninimum

Consoane
Consoanele b. d, f, k, l, m 1 , n 2 , p, r3, z sc pronunta Ia fel ca in rornineste si se transcriu prin litera de tipar respect iva. C se JH~nu~ta Ia fel ca in romineste si se transcrie prin k inaintea unci con~oane, a vocalelor a, a,' u s~u Ia sflr~itul unui cuvint:
~limat

[klima] clima cap [kapj cap


pronun~a

pare [park] parc sec [sEk] uscat


~J

-:- se
e,
L,

ca un s

!<e transcrie prin s inaintea vocalelor

y:
cinema [sinema] cmema face [fas] fata bicyclette [bisikl El] bicicleta

1, 2 In afarii _de cazul in care, urmlnd dupii o vocalii, o nazalizeaz[t P" acea_sta .. (Y. ma1 depart!'). 3 In pronuntarea parizianii r se pronunV< graseiat.

15

- se pronunta tot ca un s cind este insotit de semnul numit sedila [J (v. ~i p. 23):
gar-;on (gars5] baiat

G se pronunta la fel ca in romine~te ~i se transcrie prm g inaintea unci consoane sau a vocalelor a, o, u:
gris [gri]
cenu~iu

gare [gar] gara


(~i

- se pronunta ca un 1 rominesc tea vocalelor e, i, y:

se transcrie prm 3 ) inain-

gel [3e:l] inghet agir [a3ir] a actiona gymnastique [3imnastik] gimnastica

Q se pronunta ca un c rominesc ~i se trans erie prin k. Este urmat (cu rare exceptii) de vocala u (care, in general, nu se pronunta):
quatre [katr] patru qui [ki] cine

S se pronunta ca un s rominesc la inceput de cuvint, precum ~i at unci cind este urmat de o con so ana sau de alt s:
sac [sak] sac poste [p;)st]
po~ta

essor- [es;)rj avint

se pronunta ca z cind se afla intre doua vocale:


base [baz] baza rose [roz] roz

T se pronunta, de obicei, ca un t rominesc (se transcrie prin t) . Grupul ti urmat de o vocala se pronunta insii si:
inertie [in e:rsi] inertie

Fac exceptie uncle cuvinte ca:


amitie [amitje] prietenie garantie [gardti] garantie

precum

~i

cuvintele in care grupul ti urmeazii dupii un s sau un x:


immixtion [imikstj5] imixtiune.
y;

bastion [bastj5] bastion

W se pronuntii, de obicci, ca

wolfram [v;)lfram] volfram

Uneori w poate reprczenta un sunet vocala (v. mat departe). X se pronuntii in general ca un x rominesc ~l se transcrie prm ks:
sexe [se:ks] se.x

16

se pronunta uneon gz:


exact [e:gzakt] exact

se pronunta s Ia
six [sis]
~ase

sfir~itul

unor cuvinte:
dix [dis] zece

-- se pronunta uneon z:
deuxieme [dzje:m) al doilea

Litera H nu reprezinHi in limha franceza nici un sunet. Ea nu trehuie deci niciodata pronuntata. Se disting doua feluri de h: 1. h mut , inaintea caruia se face eliziunea ~ care cere legatura (v. mai de parte):
l 'h erbe [Ie:rb) iarba les hommes [le~z~om] oamenii

2. h aspirat, inaintea caru'ia nu se poate face eliziunea ~ care nu permite legatura:


la halte
[la~alt]

oprirea

les heros

[le~ero]

eroii

Grupuri de litere Uncle grupuri de litere au o proJ).untare speciala. Prin ele pot fi exprimate fie sunete care de obicei sint redate printr-o singura litera, fie sunete inexist entc in limba romina.
Grupuri de consoane

Gru pu I ph red a sunetu I

f:
phosphore [fJshr] fo sfor

philosophe [fibzof] filoz of

Prin th este r edat sunetul t:


athenee [atene) atcn eu theorie [teori) teorie

ch rcda sunctul rom1nesc {/ ; sc transcrie prin simholul [J]:


cher [fe:r) scump

chat [fa] pisicii

in uncle cuyinte insi'1 ch se pronurr~a k:


orchestre [;,rke:str] orchestra technique [te:knik) tehnic

17

Grupul sc inaintea vocalelor e p


seene (se:n) sceni\.

se

cite~te

s:
~ tiinta

science (sjils)

Grupul gn reda sunetul n muiat, asemanator cu pronuntarca dia-lectala a lui m i in rominc ~te (ex . n'iel = miel). Se transcne [p]:

regne [re:)l) domnie

ligne [lip] linie


~~

Fac excep ~ie unele cuvinte in care consoanele g din silahe difcrite:
diagnostic [diagnostik) diagnostic.

n fac parte

ln num ele proprii straine, sunetele ce, ci (inex ist ente in hmha franceza ) sint redate prin grupul de litere tch:
Tchecos lovaquie [tfekoslovaki) Cehoslovacia

De asemenea, sunetul ! (care nu exista in limba franceza) este redat, in uncle cuvinte sau nume proprii straine, prin ts sau tz:
tse-tse [tse-tse] m us ca tete

tzigane [tsigan] ligan

Grupuri de vocale Grupul de vocale ou (transcris prin u de tipar) reda pe u r ominesc:


troupe [trup] trupii ours [urs] urs

Grupurile de voca le au, eau sint identicc cu sunetul redat de vocala o:


automobile [ ot:Jmobil] automobil tableau [ta blo] tablou

Grupul de vocale ai este identic cu e inchis:


sau e deschis:

gai [geJ vesel


franfais [frase:J francez.

Grupul et se pronunFi uneon ca un e dcschi s [E):


peine [pe:n] trud ii
Seine [stn] Sena

Grupurile de vocale eu, oe, oeu, ue rcdau toate , in scris, acela~i sunet, inexistent in limha romina , sunet care se obtine a~e zind limba ca pentru a pronunta un e deschis ~i rotunjind in ace-

18

lasi timp buzele ca pentru a pronunta un o deschis. Este apropiat d~ sunetul iJ ~i sc transcrie prin [ce]:
peur [prer] frica sreur [srer] sora

reil [rej] ochi accueil [akrej] primire

In alte cuvinte, grupurile -de vocale eu, m u redau un sunet apropiat de eel descris mai sus, cu deosebirea di este inchis. El se obtine asezind limba ca pentru a pronunta un e inchis ~i rotunjind bu~ele c~ pentru a pronunta un o inchis. Se transcrie prin simbolul [o]:
bleu [hlp] albastru

feu [fp] foe

nreud [np] nod

Observatie. [ re]

~i

[] se numesc uneori vocale compose.

V ocale nazale
Vocalele nazale, sunete inexistente in limba romma, constituie una dintre principalele dificultati pentru aproape toti strainii care invata limba franceza. Este vorba de rostirea sunetelor vocale a [a], e deschis [e:], o deschis [:>] ~i m [ce] impreuna cu un n pronuntat pe nas o data cu cle. Limba franceza are patru vocale nazale, red ate in scris printr-un grup de voca le ~i consoane: - a nazal (transcris ii) este redat in scris prin grupurilc an, am, en, em:
plante [plat] planta en [a] in lampe (ldp] lampa decem bre [desabr] decemhrie

- e (deschis) nazal (transcris e) este reda~ in. scris. prin. urmatoarele combinatii de vocale ~i consoane: ~n, Lm, mn, a~m, en, eLn, yn, ym:
magasin [magaz~] magazin bain fb~] baie examen rzgzame] exam en lynx fl~ks] ris simple [si:pl] simplu {aim (f1:1 foame teint [ti] culoare sympathie [szpati] simpatie
SCrJS

ce nazal (transctis ~) este red at in


un

prm un, um:

[a!J

unu

par fum [parfre] parfum

-0

nazal (transcris
bon [b'J] bun

S)

este redat prm on, om:


nom (nj] nume

maison (mzzj] cas a

Observa!ie. Combinatiile de litere an, em, en, em, in, im, ain, un, om, on etc. nu reproduc, in general, vocala uazala decit atunci cind se aflii

19

in pozitie finalii sau dnd sint urmate de o alta consoanii: an [<1] (an), son [s5] (sunet); Yin [vii:] (vin), bonbon [b5b'i) (bomboanii), lundi [lredi] (luni), enfant [tlfa] (copil) etc. Cind sint. urmate de o vocala s-au, cu unele exceptii, de consoana dublata m sau n, grupurile de litere mentionate nu mai redan vocalele nazale, ci vocala ~i consoana respectiva: uniYersite [yniv,.rsite] (universitate), inerte [in,.rt] (inert), ami [ami] (prieten), ennemi [enmi] (du~ man).

Semivocale
Limba franceza arc trei semivocalc (vocalc care nu se pot rosti dedt insotite de alta vocala, cu care formeaza impreuna un diftong). I. Sernivocala numita yod (deosel:;ita de i vocala) se pronunta impingind inaintc maxilarul inferior ~i apropiind putin limba de molarii superiori. Se transcrie prin [j]. In scris se reda prin i, y, il, ill ( vocali"i):

idiot [idjo] idiot traYaii [travaj) rnunca

yeu:r [j) ochi famille 1 [famij) familie

2. Scmivocala transcrisa prin [w] se apropie de sunetul u rominesc. Pentru a o pronunta se a~aza limba ~i huzele ca pentru pronuntarea lui u ~i sc trece repede la pronuntarea vocalei care urmeaza. Semivocala w este redati'i in scris prin ou, oi, oe etc.:
oui [wi] da
moi [mwa] eu

poele [pwal] soba

3. Semivocala transcrisr1 prin [1{] se apropie de sunetul transcris prin y, cu deosebirea di se trece repede la pronuntarea vocalei urmatoare. Se reda in seris prin u (urmat de o vocala):
!mit [qit] opt
nuage [nqa3] nor

Litere care nu se pronunta


In general, in limba franceza eonsoanele finale nu se pronunF'i:
clef

pore [pJr] pore [kle] che ie fusii [fyzi] pu~ca pays [pei] tara paix [pE] pace

rond sang loup trot nez

[r5] rotund [sd:J singe [lu] !up [tro] trap [ne] nas

Nu se pronun!a -r final al infinitivului verbelor din grupa I:


aimer [erne] a iuhi parler [parle] a vorhi

1 in unele cuvinte, grupul ill nu are valoarea lui yod, citindu-se il: mille [mil] (o mie), ville [vii] (ora~) etc.

20

De asemenea, nu se pronunt('t -s final cind formeaza pluralul substantive lor, articolelor sau adjeetivelor:
les paysans
[le~pe:iza]

taranii

les villes

[le~ vi!]

ora~ele

Vocala u nu se pronunta 'in grupurile gue [ga], gui [gi]:


vague [vag] vag

guide [gid] ghid

Exista multe cuvinte in care unele litere nu reprezinta mc1 un sunet, rolul lor fiind pur etimologic. Astfel, in afara de h (reclus la rolul de ornament grafic) nu se pronunFt urmatoarele litere:
a m g p in ao{d [u] august in automne [CJt;Jn] toamnii. In vingt [vz] douii.zeci in sept [set] ~apte condamner [k"idane] a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta .

Tot din motive etimologice~ multe cuvinte din limba francezii se scriu cu consoanf1 dubla. In vorbirea curenta ele se pronun~:a ca ~i cum n-ar exista deci:t o singura consoana:
homme [Jm] om

fonctionnaire [f5ksj;mer] funqionar allumette [alymet] chibrit

ACCENTELE

~~

ALTE SEMNE DIACRITICE

In scrierea limhii franceze se folosesc acccntc si alte semne diacritice. Aceentclc au uncori rol fonetic, dind o' anumita Yaloare fonetici:i Yocalei deasupta careia slnt a~ezate, alteori au rol pur ortografic, rnarcind o litera sau o silahi't disparuta sau servind la cvitarea confuziei intre doua omonin.1e.
Accente

In limba franceza exista trci feluri de accente: l. Accentul ascu;it (l' accent aigu) [ '] a~ezat deasupra vocalei e arata ca ac;:st e este inchis. Vocala e cu aecent ascutit se intllneste: :_ la sflr~itul unu1 cuylnt monosilabic sau plurisilahie:
ble [ble] gr!u ferme [ferme] inchis

musee [myze] muzeu

- in euvinte de doua sau mai multe silabe, orideciteori vocala din silaba urmatoarc se pronunta:
etat [eta] stat
preferer [preferc J a prefer a dejeuner [deyene] a dejuna

21

Observafie. Accentul ascutit dispare daca vocala e este urmata de doua consoane: fermer [ferme] (a inchide), efficace [efikas] (eficace), dessin [de:sE:] (desen), exact 1 [e:gzakt] (exact.) Accentul se pastreaza insa, cind a doua eonsoana este l san r (afara de cazul cind l san r sint duble): ecrire [ekrir] (a scrie), eclairer [eklereJ (a lumina). Accentul se men tine, de asemenea, ina in tea grupurilor ch, ph, th, gn: dechet [defe:] (de~eu), telephone [telebn] (telefon)' regner [repe] (a domni).

2. Accentul grav (l'accent grave) ['] arata ca acest e cste deschis.

a~ezat

deasupra vocalei e

Vocala e cu accent grav se intllne~te: - in cuvintel~ monosilabice sau plurisilabice terminate in ( -8 facind parte din radacina cuvintului):
pres [pre:l aproape succes [sykse:] succes

-8

Observafie. Cind -s reprezinta terminatia pluralului aceasta regula nu se a plica: des [de] (zaruri).

- in cuvintele de doua sau mai multe silabe, oridcciteori vocala din silaba urmatoare este muta:
mere [m e:r] mama pere [pe:r] tata premiere [pramj e:r] prima

Regulile indicate mai sus, la rubrica Observatie, pentru accentul ascutit sint valabile ~i pentru accentul grav.
Observafie. Accentul grav este a~ezat in unele cuvinte deasupra vocalei a: a, Ia, deja etc. ~i deasupra vocalei u in cuvintul oil. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic, ci este pus pentru a se evita unele confuzii intre omonime. De exemplu: a (fara accent= verb) ~i d (cu accent = = prepozitie); ou (fara accent = sau) ~i ou (cu accent = unde).

3. Accentul circumflex (l'accent circonflexe) ["], de~i este, grafic, identic cu accentul folosit in limba romina pentru marcarca vocalei i, are in limba franceza un rol cu totul diferit. Accentul circumflex are, in pritnul rind, rol etimologic, marcind locul unei Iitere (de obicei 8) sau al unei silabe disparute 2 in al do ilea rind, accentul circumflex (care poate marca vocalele a, e, i, o, u) are ~i un rol fonetic:
x este de fapt o consoana dubla (k s). Multe cuvinte romine~ti avind aceea9i origine latina ca ~i cuvintele franceze respective au pastrat litera care in limba francezii a fost inlocuita en accentul circumflex. De exemplu: gust - gout [gu]; bas ton - baton [bat5]; castel - chateau [Jato]. In astfel de cazuri, compararca, cu limba romina poate fi, uneori, o ciiliiuza pentru o corectii ortograficre a cuvintelor franceze.
2

22

- a~ezat deasupra vocaler e da, de obicei, acesteia valoarea unur e deschis:


bete [be:t] prost fenetre
[fne:tr] fereastril

- a~ezat deasupra vocalelor a ~i o le da, unur a inch is ~i, respectiv, a unur o inchis:
grace [gras] gratie

de obicei, valoarea

pile [pol] pol

Observafie. Pe linga rolul fonetic, accentul circumflex indica, in general, faptul ca vocala deasupra cilreia se aflil este mai lunga: pile [pol] (pol), cite [kot] (coastii), sur (syr] (sigur).

Alte semne diacritice


Sedila (la cedille) este un semn ortografic in forma de virgu la (se folose~te in limba romina la literele ~i t), care a~ezat sub consoana c ii da acesteia valoarea unui s. Sedila este a~ezata sub c numai inaintea vocalelor a, o sau u:

fraru;ais [frase:] francez le~on [las)] re~u [rasy] chitantil

lectie

Trema ( le trema) este un semn ortografic format din dona puncte, care se a~aza deasupra vocalelor e, i sau u pentru a arata ca vocala respectiva se separa in pronuntare de vocala care preceda sau care urmeaza:
aigue [ egy] ascutitil heroine
[er~in]

naif [naif] naiv eroina

In uncle nume proprii, trema a~ezata deasupra vocalei e arata ca aceasta vocala nu se pronunta: Saint-Saens (se~siis]. Apostroful (l'apostrophe) indica locul unci vocale elidate; se pot elida vocalele a, e, i inaintea unei vocale sau a unui h mut:
l'arene [lare:n] l'arbre [larbr] c'est [se:] este l'homme [bm]
arena (= la arene) copacul (= le arbre) (= ce est) omul (= le homme)

Nu se pune apostrof inaintea unui cuvint care incepe cu un h aspirat:


le heros
[la~ero]

eroul

la Hongrie

[la~5gri}

Ungaria

23

Liniuta de unire (le trait d'union) ;;e folose~te pentru a r cum douf1 sau mai multe cuvintc intr-unul singnr:
grand-perc [grd_per) bunie wagon-resl(turant [vag"i_rest.ord] vngon restaurant rendez-vou8 [rddevu] intilnirc

Aecentul tonic

in orice cuvint co1npus din doua sau mai multc silahc, una dintre ele Pste rostita cu mai multa forp., mai apasat. Intensitatea mai mare a unci silahe dintr-un cuvint , fa![i de eelelalte, se numeste accent tonic sau accent de intensitate . Spre deosehire de Jimha romina, undc accentul tonic este mai mult sau mai pu~in libcr , nefiind fixat cu strictet-e pe o anumita silaba a cuvintelor, in limba franceza accentul tonic estc fix, cazind intotd eauna pe ultima silahli a cuvintului 1 :
portrait [pJrtre] portret armoire [arrnwar] dulap libert e fliberte] libertate
m.aison [rn sz5 J cas[i

jonctionnaire [f5ksj:>n er] functionar JJarseille [marsej) Marsilia

Legatura intre cuvinte (La liaison)


Legatura fntre cuvinte este un fenornen caracteristic pentru lirnha franceza. El const1i in aceea ca o consoana finala muta poate fi pronuntata daca cuvintu l irned iat urrnator in cepe cu 0 '"OCa Ia sau c u un h mut. De exemplu, In cuvintu l petit, -t final n u se pronunt-a de ob icei, fiind mut. Daca insa dupa e l urmeaza cuvintu l homme, acest -t se pronuntii: petit_lwnune 2 Se face astfel legatura intre eele doua euvinte izolate, iar eonsoana finala muta -t se pronun~a ca ~i cum ar apartine ultimului cuvint. ~i cum, in general, cuvintele nu se folosesc izolat , legatura intre ele este un fenomen obi~nuit ~~ frecvent. Fenomenul acesta prezinta unele dificultati prin fapt.ul ca, in cursu! legaturii, uncle consoane i~i schimba valoarea fonetica. Astfel: -s ~ ~ -x se pronun~a z :
le(s)-z-eleves [lez_el<:v) e levii deu(x)-z-amis [d_0z~ami] doi prieteni
l Pentru acest motiv, In transcrierea fonetica nu s-a mai indicat in manual locul a ccentului tonic. 2 In primele doua parti ale ma nualului se indica legatura prin semnul _ a~ezat intre cuvintele care trebuie lega te : des_enfants [dez_dfd] (copii).

24

-d se prommpi t:
gran{d)-t-honune [grtit.._..;nn] orn marc

-g se pronunFt k:
lon(g)-k-effort [15k~efor] efor t indc lunga t

-i

se pronunta v numai in uncle combinatii:


neu(f)-v-ans [nrev ~a] noua ani

Vocalelc nazale (1n special E:) se denazalizeaza uneon in pronun\:are:


moye(n)-n-dge [mwa jw ~a3] evu l m ediu bo(n)-n-e tudiant [b:m~etydia] student bun

ln cele mat rnulte cazur1, Iegatura eoex ista a liituri de pronuntarea nazalii:
tm homme
Ohserva~ie .
[ i:iin~:Jm]

un om

bien ainu!

[bjE:n~eme]

iubit

Exist(t unele legaturi intcnise, ca de ex emplu:

dupa conjuuqia et: regardcr et admirer [ro g~rd"~e~admire] (a privi a adm ira ); - dupc1 forma tu as a verb ului avoir: lu as une bal!e [ty~a yn~bal] (tu ai o Ininge); - inainte de 1111 h ~spirat: les haricots [lr~:1riko] (fasolca); - in general, eind doua cuvinte alitturate nu formcaza o unitate log icii de sens. ~i

Tablou sinoptic al sunetelor limbii franceze


Sune tul ~~ semnu\ pri n care este tran scris S e s crie

~i

al notarii lor grafice


EXC!HjJ]C

Yoeale
a (a inch is ) a e a part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pale [pal] mere [mEr] tete [tEt] franvais [frase:] peine [pe:n] chef [/d] terre [te:r]

a (a deschis)
E (e deschis)

a e
il a1 et e
e

+ cons. + 2 cons.

25

Sun~tul ~ i

ca re este transcris

semnul prin

Se

scric

Exemple

e (e inchis )

e
e.+ cons. (r, z)
a1

liberte [libert e] ouvrier [uvrie] gai [ge] armoire [armwar] premier [pramj e] vif [vif] synonyme [sinanim] rose [roz] sau.t [so) tableau [tablo] porte [part] maximum [maksim:>m] troupe [trup] cout [ku] aout [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3Y]

e (rout I)
a (e rout II)

-e e

y
o (o inchis)
0

au eau
a (o d eschis )
u

o + cons. u + m
ou otl
a oil
u

u
eu

Vocale compuse
(inchis)

eu c:eu eu c:e c:eu ue

feu [f] nreud [n]


peur [ pc:erJ reil [c:ej] s reur [srer] accueil [akc:ej]

c:e (desch is)

Vocale

nazale
an am en em ean a on
Ill

d (a nazal)

plante [pldt]

lampe [lap] sens fsds] decembre [desdbr) Jean [Jdl paon [pdj
magasin [m agaze] simple [sepl] sympathique [sepatik] exam en [ e:gzame] dernain [dame] faim [fE'] teint [te]

e; (e nazal)

irn

ym
en
a1n
Ullll Clll

26

Sunetul ~i semnul prin care cstc transcris

Se scrie

Exemple

5 (o nazal)

on om un urn

bon (b5] nom [n5] un [re] parfum (parfoo]

re (re deschis nazal)

Semivooale

j (yod)

i + vocalii ill il (final) y + vocala ou


01

diable [dj:>.bl] famille [famij] travail [ travaj] yeux [j]

re, oe oy
q

oui [wi] douane (dwan] soir (swar] poiHe (pwal] employer [ dplwaje J
nuit [nqi] tuer [tqe]

+ vocala

Consoane

b d f g

b d f ph g
c

barbc (barb] deux (d]

fer (fe:r] philosophe (fihmf]


gare (gar] seconde [zg5d) exact [e:gzakt] jardin [3ardE] gel [3e:I] agir [a3ir] cafe [kafe] quatre [katr] kilometre [ki};Jme:tr] orchestre ([)rke:str] sexe (se:ks] livre [IivrJ mot [mo] noir [nwar] ligne (lip] poire [pwar] rouge [ru3l

x (g + z) 3
j
g+~

g + i, y k c

q k ch x (k + s)
I
m

I m
n

Jl p r

gn p r

21

,-

+ ,_s_u_n_e-tu_l_~ i_s_e_n_n_u_l_p_r_i_n~-------------------~-~-----------------------care estc transcfis __

Se scrie

Exempl e

s- (initial) s {iuainte de con soanaj -s (fina l) -ss- (intervocalic ) c + e, i, y <; +a, o , u se + e, i ti + voca!a
-X

sac [sak] poste [pgstl fils [is] possessif [pcSCsif] face , cinema [as, s inema] l ef Oll [las5] scime [s m) nation [nasj"i] dix [dis]

J
t

ch
t

chat [fa]
table [tab!) tMorie [te:>r i]

th
v

v
w

val ise [va liz) wagon [vag5) zero [zero) base [ba z] exact [e: g zakt]

-s- (i11tervoca l ic) x (g + z)


Sunete s tnline ce, ci
t ch
ts . tz

T checos lovaquie [tf ebslo vakil

tziga nc [ ts igan}
I ' hipp odrom e [l ipodr:>m]

Nu se prontmlii

h mut h aspirat

Je ham a c [ I J~ :..mak]

PARTEA I

un garc;on

un homme

une femme

une fille

une chambre Voici une chambre .

une porte Voici une porte.

une fenetre Voici une fenMre.

. n

une table Voila une table.

une chaise C'est une chaise.

31

Voila une chaise et une table.

r~ ~ ~
~

une lampe C'est une lampe .

'j

un portrait Voila un portrait.

un livre Voici un livre .

Voici un livre sur une table.

. .IJ!o/~
Voici un stylo .

un stylo

-===== ....:::.__ ~_:==t>Voila un crayon.

un crayon Voila un stylo et un crayon sur un livre.

32

VOCABULAR
un homme [ren~:Jm] un biirbat une femme [ yn~fam ] o femeie un g11-r~on [ce ga rs3] un biiiat une fille [ yu~fij] o fatii une chamhre [y n~jabr] o camera voici [v,va s i] iata une porte [yn~p:Jrt] o Uijil une fenetre [y n~fnstr] o ferea stri'i une table [yn~taW] o masa

voila [vwa la] iat ii une cbaise [yn~jsz] un scaun c 'est [ss] este et [e] 9i nne lampe [yn~Iap] o lampa un portrait [re~p~rtrs] un portret un line fre~lin] o carte sut [syr] pe un stylo lre~stilo] un sti lou

un crayon

f'ce~krsj3]

un cre ion

PRONUNTARE

voici , Poila -- grupul oL reprezinHi semivoca la w (v. Partea introductiva ). fille- grupu l ill reda sunetul yod. portrait-:- consoana finala -t nu se pronunta in acest cuvlnt. lampe, chambre- grupul am reprezinta vocala nazala a. chaise- grupul ch se prommta ca romlnesc.
GRAMATICA

Articolul nehotarit Articolul nchotarlt are in limba franceza urmatoarele formela singular:
:\Insculln

Femlnln

Ex e m p l u:

'"' [reJ 1111 livre

[re~lin].

une [yn] une porte [yn~pJrt).

Genul suhstantivelor In limba franceza exista doua genuri pentru substanti ve: mascui in si feminin. Genu! neutru nu exista. l'\umai substantivele care d~numesc fiinte IJOt avea ambele genuri. Substantivele care denumesc obiecte neinsufletite sau abstractiuni nu pot avca dedt un singur gen, bine determinat. Accsta se reeunoa~te dupa art icolul care Ie preceda: un portrait (mascu lin ), une chambre (fcmin in).
1 Observatiile de pronuntare din cadrul leqiilor se referii, in ge n eral, nurn a i la cuvi ntele respective.

3-

lnv~lali

limba lranceza lara prolesor

33

Observatie. Genu! substantivelor care denumesc obiecte neinsufletite san ahstractiuni este adeseori diferit in limha franceza fata de genul substantivului corespunza tor din limba rom ina: un scaun (masculin) o carte (feminin) une chaise (feminin)
un livre (masculin)

De aceea este necesar ca toate substantivele sa fie impreuna cu articolul respectiv.


EXERCITII

hwa~ate

I. Scrieti in limba francezii urmiitoarele substantive:


o u~ii, o masa, un stilou, un scaun, o Iampii, o camera, o carte, un ere ion.

II. Traduceti in lim ba francezii:


latii o fereastrii. lata o u~ii ~i o fereastrii. lata o lampii. lata o Iampi\. pe o masii. lata un portret. Iatii un scaun. lHtii un stilou ~i un creion pe o carte.

Qu'est-ce que c'est?

C'est le bureau.

Qu'est-ce que c' est ? Est-ce que c 'est ( sau est-ce ) ~une a rmo ire? Oui, c'est~une armoire.

~~~~ i l l ~~II
1
!) 1

'1W~~

ll)ll~)l jJi !

"-

t1

C'est !'armoire.

Ouvrez l'armoire.

Fermez t' armoire.

J'ouvre !'armoire.

J e ferme !'armoire.

35

Qu 'est-ce que c'est?

C'est le lit.

Ou est le lit? Le lit est dans la chambre.

C 'est~un

Voici un chat . chat.

Ou est le chat?
Le chat est sur le fauteuil.

Voila un chien . Ou est le chien? Lc chien est da ns Ia cour.

36

Qu'est-ee que c'est? C'est~un arbre.

Ou est l'arLre? L'arLre est dans le jardin.

Voici un homme. Ou est l'homme? L ' homme est sous l'arbre.

37

VOCABULAR
Qu'est-ce que c'esL. ?
ce es1e
(ac~asta)?

[kEs~k;}~SE]

le bureau [Ia~byro] biroul )'armoire (f.) [larmwar] dulapul Est-ce que c'est ... ? (Est-ce ... ?) este
0

oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideti j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] inchideti je ferme [3a~fnm] eu inchjd

le lit [la~li] patul [u] unde est [ E] este dans [dli] in le chat [la~fa] pisica le fauteuil [la~fotcej] fotoliul le chien [la~fi] ciinele Ia cour [la~kur] curtea l'arbre (m.) [larbr] pomul, copacul le jardin [la~3ard] gradina sons [su] sub

ou

PRONUN'fARE

le lit, ou.vrez, bureau. ouvrez,

le chat- -t final nu se pronunta in acesty cuvinte. sous, oil- grupul ou. se cite~te u.. -- grupul eau reda sunetul o. fermez -z final nu se pronunta.
GRAMATICA

Articolul hotarit
Spre deosebire de limba rom ina, articolul hotarit este in .limb a franceza un cuvint de sine statator; el se a~aza intotdeauna inain tea substantivului. Formele articolului hotarit la singular sint urmatoarele:
.Masculln le (la)
];'eminin

Ia (la)

Exemplu.
le lit
[la~Ii],

la chambre [la_fabr].

Observatie. Articolele hotiirite le si la se elideaza inaintea cuvintelor care incep cu o vocalii sau cu h ~ut, reducindu-se la forma l' (v. Apostroful): (= Z(a) armoire) !'armoire [Iarmwar] ( = l(e) arbre) l'arbre [larbr]

l'homme

[bm]

(= l(e) homme)

Folosirea prepozitiilor in limha franceza


Spre deosehire de limba romina, unde substantivul precedat de prepozitie se articuleaza enclitic numai daca este insotit de un

38

determinant (pe masa mea, in dulapui mare), in limha franceza, prepozitiile sint, de obicei, urmate de substantivul articulat cu articolul hotarit:
sur la table [syr~la~tabl] sous le lit [su~l::.~li] dans ['armoire [ da~larmwar] pe masii sub pat in dulap

EXERCI'fll

I. Scriefi in limba franceza urmatoarele substantive:


patul, omul, .un fotoliu, dulapul, fereastra, o griidinii, un pom, ciinele, pisica.

II. Traduceti in limba franceza:


Ce este aceasta? Este o griidinii. Unde este lampa? Lampa este pe masa. lnchideti fereastra. Eu inchid fereastra. Deschideti u~a. Eu deschid u9a. Unde este pisica? Pisica este in gradinii. l'nde este clinele? Ciinele este in curte.

III. Qu'est-ce que c'est?

III
Voici un livre. Voici des livrcs.

Lc Jivre est sur la table.

Les livres sont dans la bib 1iotheque.

Voici un~homme et une femme.

L 'homme et Ia femme
sont dans la chambre.

tiiTID

I_IITIITI
llTIIJ:D
lill111_1 .... ~~ I]]_JIII::I I t

lllflll!
~~~.~~~~ lill 1111 I
'--'-1...1...1.,..,._,
~:==:::~

IT I II I Iil ,

IUTILO ''

UlLW'

Voiei une ma1son.

~--------------------~~
Voici ues maisons.

40

Yoici des~homme s e t de s femmes.

Ou sont Ie s_homrnes et Ies femm es?

L es h ommcs et le s femme s sont dans le m agas m et dans lar ue.

Voi ci des_enfants.

Ou sont Ies_enfants? Le s _enfants sont da ns Ie jardin.

VOCABULAR
Ia bibliotbeque [Ia ~bibli :l t Ek) bibliote ca soot [s3] sint Ia maison [la_m Ez 5] cas a

le magasin [l;~_magazE:] m a gazinul Ia rue [Ia_ry] strada dans Ia rue [da_la_ry] pe stradii I'enfant (m.) [lafd] copilu!

41

PRONUNTARE

l'enfant- consoana -t nu se pronunta in acest cuvint. Fiti atenti Ia fenornenul Iegaturii (v. Partea introductiva):
un homme [re~n~(lm] les hommes - se pronunta le-z-om
[le~z~IJm-].

GRAMATicA

Pluralul articolului nehotiirit

~i

hotiirit

Articolul nehotarit ca ~i articolul hotarit au, la plural, o singura forma pentru ambele genuri: articolul nehotarit: des
des maisons
(ni~te)

case casele

articolul hotarit: les


les maisons

ObserYafie. La plural articolul nehotiirit se poate traduce in limha rominii prin ,ni~te"; de cele mai multe ori insii el nu se traduce:
des femmes (ni~te) femei des maisons (ni~te) case

Pluralul substantivelor
ln Iimba franceza, pluralul substantivelor se formeaza, de obicei, prin adaugarea terminatiei !s la forma singularului. Acest -s nu se pronunta decit in legaturi (avind atunci valoarea unui z):
Singular Plural

un chat le magasin !'enfant

des chats les magasins les enfants

EXERCITII

I. Punefi substantiPele -?i articolele de mal

JOS

la plural:

un lit, le magasin, )'enfant, la chaise, un portrait, un crayon, le fauteuil, le chien, un chat, un livre.

II. Raspundefi in scris la urmiitoarele intrebari:


Ou est le livre? Oil sont les livres? Oil sont les cnfants? Oi1 sont les hornmes et les femmes?

III. lnlocui# punctele cu articolul nehotarit corespunzator:


c;est ... gar<;o_n C,est ... armoire C'est ... lit C'est ... maison C'est ... stylo C'est ... bibliotheque

IV
Le garc;on est petit. La fillette est petite.

Je suis
grand.

Tu es grande.

Nous sommes petits.

Ou i, vous_etes petits.
lis sont_am!s. Elles sont_amies.

Le veston est large.

La jaquette est large. Le mouchoir est bleu. Le pantalon La jupe est court. est eourte. La blouse est bleue.

' <:........ -----.. .)


Le beret est rond.

Le livre est rouge.

L
La serviette est rouge.

La montre est ronde.

43

VOCABUI-AR
grand, -e [g:rii, grad] man' petit, -e [pti, ptit] mic,-ii le gar<;on [la~g:ars5] baiatul Ia fillette [la~fijet] fetita ami, -e [an1i] prietcn, -ft le veston [l~~ v e:st5] vest onul, Sflcoul large par3j larg, -ii la jaquettt [la~3ake: t } jacheta le pantalon [la~pdtal5] pantalonul court, -e [ktn, kurt] scurt, -a
Ia jupe [la,~3YP] fusta le mouchoir [la~mufwar] batista la blouse [!a~bluz] bluza hleu, -e [bl] albastru, -a le beret ria here:] basca rond, -e [r:)';-' r5dJ rotund, -ii Ia montre [la~m5tr] cea;;ul la ser viette [la~servie:t] .;ervieta rouge (ru3] ro~u, ro~ie

PRONUN'fARE

fillette- grupul ill reproduce sunetul yod (v. Partea introductiva) . bleu -- grupul eu rcda sunetul a (inchis).
GRAMATIC_.\

Indicativul prezent al verhului etre (a fi)


je suis [3a~sqi] eu s1nt tu es [ty~e:J tu e~ti il est [il~e:J el este elle est [d~e:J ea este
nous sommes [nu~s~m] volts~etes [vuz~e:t] voi ils sont [il~s5] ei sint
noi sintem sinteti

elle,, sont [ d~s j] de sint

Ohservatie. in limb a francezii, or ice verb se conj ugii in so tit de pronumele personal subiect.

Formele pronumelui personal subiect


Singular
Plural

Persoana

a a

je [3a] tu [ty] il (m.) [il] elle (f.) [e:l]

nous [nu] POUS [vuj ils (m.) [il] elles (f.) [d)

Numai persoana a III-a (singular ~i plural) are forme deosebite pentru masculin ~i feminin. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) dnd subiectul este exprimat printr-un suhstantiv sau alt cuv!nt:
l'enfant est petit [Iafd~s:~pti] les murs sont gris [le~myr~s5~gri]

44

Formarea femininului

~i

a pluralului Ia adjective

Adjectivele formeaza, de obicei, femininul prin adaugarea termina\iei -e Ia forma masculinulu i:


Masculin
Feminln

rond [r5] grand [gra] pdit [pti] bleu [bl]

ronde [r5d] grande [grad] petite [ptit} bleue [bl]

Acest -e se pat>treaza ~i Ia plural. Pluralul adjectivelor se formeaza, ca ~i la substantive, prin adaugarea terminatiei -s la forma de singular: grands- grandes, bleus bleues etc.
Observatie. 1. Adiil:garea terminatiei -e determinii la adjectivele terminate in consoana (ca ~i Ia substantive de altfel) unele modificari fonetice (pronuntarea consoanei finale):

grand- grande [grti-grad]

gris-grise [gri-griz]
~e

ea~i

2. Adjectivele tel'minate Ia masculin in forma:

pastreaz::i Ia feminin ace(feminin)

large [lar3] (masculin) -

large [lar3]

EXERCI'fll

I. Pronuntati urmatoarele CUPinte:


rond, montre, ils sont, enfant, lampe, chambre, jardin.
.Jan~,

grand,

chien,

II. Trarluceti in limba iranceu1:


Ea este mica. Eu sint mare. Ei sint prieteni. Ciirtile sint pe masa. Voi sinteti prieteni. N oi sintem pe strada. Fusta este scurtii. Servieta este albastra. Bluza este ro~ie. Vestonul este scurt. Cartea este albastrii.

III. Punefi adjectivele din paranteze la genul punzator:


La fillette est (petit). La maison est (grand) Les lampes sont (rond).

*L

numarul cores-

Les rues sont (large). Les fauteuils sont (bleu). Les chaises sont (gris).

45

v
et des femmes ont les

Voici un boulevard de Bucarcst. Les passants admirent les vitrines. Ils regardent les objets. et
des~eleves vont~a Des~hommes

bras charges de paquets. Des~ouvriers, des~cmployes, des~etudiantes Ia maison, au thea.trc ou au cinema. Des garc;;ons et des filles traversent Ia rue. Ils~entrent dans~un cinema.
Les~autos

circulent a grande vitesse.

46

VOCABULAR
de (da] din, de Ia; cu le boulevard [la~bulvar] btdeYardul Bucarest (bykare:st) Bucure~ti le passant [Ia~pasd] treeiitorul admirent (admir] admiri\ Ia vitrine (Ia~ vitrin] vitrina ils regardent (ragard] ei privesc I' objet (m.) [bb3e:l obiectul le bras fla~bra] bratul charges (]ar3e J incarcate le paquet (Ia~pake:J pachetul l'ouvrier (m.) (Iuvrie] muncitorul I' employe (m.) (ldplwaje] functionarul l'etudiant (m.) [letydjd] studentul I'eleve (m. f.) [lele:v] elev-ul, eleya vont [v5] merg a Ia maison [a~Ia~me:z3} acasa le theatre [la~teatr] teatrul au theatre [o~teatr] Ia teatru le cinema [la~sinema) cinematograful au cinema [o~sinema] Ia cinema traversent [trav e:rs J traverseaza ils entrent [il z dtr] ei intra )'auto (f.) (lot:J( automobilul circulent (sirkyll circula a grande vitesse [a~grdd~ vit es] cu viteza mare

PRONUN'fARE

admirent, regardent, traversent, entrent- terminatia pronunta in aceste cuvinte.


GRAMATICA

ent nu se

Fonnarea femininului Ia substantive


Substantivele care denumesc fiinte au, a~a cum s-a aratat mai inainte, doua genuri. Ele formeaza, in general, femininul prin ada ugarea terminatiei -e la forina masculinului:
un etudiant (masculin) une etudiante (feminin).

Acest -e se pastreaza

~i

la plural:
les etudiantes (feminin).

les etudiants (masculin) Observatie

1. Substantivele care se termina Ia masculin in -e ramin neschimbate Ia ferninin un tlleve - une eleve 2. Unele substantive au forme diferite pentru cele doua genuri:
l'homme barbatul le gart;on baiatul

la femme femeia la fille fata

47

Pluralul substantivelor terminate in -s, -x, -z

Substantivele care se termina la singular in -s, -x, -z rarnin neschimbate Ia plural:


Singular Plural

le bras [bra] bratul le prix [pri] pretul le nez [ne] nasul

les bras les prix les nez

EXERCI'JII

I. Pronuntati crwintele de mai jos:


theatre, regardent, une, etudiant, une rue, bureau' traversent.

II. Scrieti femininul umu'itoarelor substanti>e:


Ull

etudiant, J'homme, J'eJeve, Jes gar9011S.

III. Traduceti in limba franceza:


Baietii privesc automohilele. Trecatorii admira magazinele. Trecatorii intra intr-un cinematograf. lata ni~te muncitori. lata ni~te studenti. Ei merg Ia teatru. Muncitorii ~i funqionarii se due acasa.

VI

Sur la table il y a

un cendrier.

Dans ]a chamhre il y a deux lits.

Jean a trois pornmes.

Dans le vase il v a quatre fl eurs.

La ma1son a cmq fenetrcs.

rnm
- -49

[][][]

La robe a

SIX

boutons.

Voila sept allumetles.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothequc il y a ncuf livres.

=
La ma1son a dix_elages.

50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande ct large. Dans Ia serviette il y a un stylo, unc gomme, une regie, deux crayons, trois cahiers et cinq livrcs. II oifre des cigarettes a Paul. II y a dix cigarettes dans le paquet. Paul a une boite d'allumettes. II y a sept a llumettes dans la bo ite.
VOCABUI.AR
le cendrier [Ia _sadrie] serum iera Ia pomme [la_p:>m] marul le vase [la_vaz] vaza (de flori\ Ia fleur [la_f!rer] floarea Ia robe [la_r;>b] roch'ia le bouton [la_but5] nasturele l'allumette (f.) flalymet] chibritul le paquet [la_pake] pachetul Ia cigarette [la_sigaret] tigara l'etage (m.) [leta3] etajul noir, -e [nwar) negru, neagra Ia .gomme [la_gom] guma Ia regie [la_regll rigla le cahier (la_kaje] caietul il offre [il_ofra] el ofer;i Ia boite [la_bwat] entia

PRONUN'fARE

boite -- in accst cuvint oi reproduce sunetul w (semivoca Ia). paquet- -t fi11al nu se pronun}a.
GJlAMATicA

Numerahil cardinal
Numeralul cardinal (pina la zecc) are in limba franceza urma toarele forme:
1 un (m.) [a!], une (f.) [yn] 2 deux [d] 3 trois [trw a J 4 quatre [katr] 5 cinq [s&k]
6 six [sis] 7 sept [set]

8 huit [qit] 9 neuf [nref] 10 dix [dis]

Observatie. I. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin ~i feminin: un (masculin), une (feminin).

2. Numeralele six ~i dix se pronunta sis ~i dis cind sint folosite singure, si ~i di cind sint urmate de un substantiv sau un adjectiv care incepe cu o consoana sau un h aspirat i siz sau diz cind sint urmate de un substantiv sau un adjectiv care incepe cu o vocala sau cu un h mut. nous sommes dix [nu_som_dis] six chaises [si_lez] dix armoires [diz_armwar]

51

3. La numeralele cinq ~i huit, -q ~i -1 final se pronunta daca numeralul nn este urmat de un substantiv ori un adjectiv, sau daca substantivul ori adjectivul care urmeaza incepe cu o vocala sau en un h mut. Ele nu se pronunta insa c1nd numeralele sint urmate de un substantiv sau un adjectiv care incepe cu o consoana sau cu un k aspirat:

elles sont huit [d~s5~qit] cinq amis [siik~ami] huit robes [qi_r3b]
4. La numeralele sept ~i neuf; conroana finala se pronunta. Consoana p din numeralul sept nu se pronunta.

Indicativul prezent al verbului avoir (a avea)


j'ai [3e] eu am tu as [ty_a] tu ai il a [il~a] e] are elle a [ e:J_a] ea are
nous avons [nuz_av5] noi avem vous avez [vuz~ave] voi aveti ils ont [ilz_5] ei au elles ont [ dz~5] ele au
pentru a nu

Nota. Pronuntati corect, faclnd ]eg{ttura: ils ont [ilz_-5], confunda aceasta formf1 cu ils so,;t [il_s5J.

Galicismul

il y a

a III-a singular

Galieismul il y a se folose~te 1n loeul Yerbului a fi, la persoana ~au plural eu sensu! de ,a exista", ,a se afla" Este invariabil ~i se poate folosi cind e vorba de 1m singur obieet sau df~ mai multc ol.iccte:
In curte ;;Jnt einci arbori. Pe masa se af!i\ o lampiL
=

Il y a cinq arbres dans l4 cour.


[il_ja_siik_arbr_dii_la~kur]

Sur la table il y a

lllle

[syr_la~tabl_i!_ja_yn_Iai)J

lampe.

EXERCITII

I. Pronunfafi wnuitoarele cul'inte:


trois, mouchoir, armoire, boite

II. Traducefi in limba rami nil:


Vous etes huit enfants. Dans In bibliotheque il y a dix livres. J'ai cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la charnbre il y a trois !its. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommcs dans Ie jard in. Voici unc bo1tc d 'allumettes. L 'immeuhle a neuf etages.
1

Galicism

construcj.ie propric !imbii franceze.,

52

III. Traducefi in limba franceza:


Ea are o guma. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. In pachet sint opt tigari. lata o scrumierii,. Ea are o servieta neagra. Camera are doua
~~ u~i ~i

trei ferestre. lata

ni~te

nasturi. Noi avem

~apte

scaune

voi aveti patru fotolii.

IV. Raspundefi la intrebari folosind desenele alaturate.


Oil est le chat?

Ou est le crayon?

Oil est le vase?

Est-ce q_ue le livre est sur le bureau?

53

VII
Voila u11 jardin. J'aime beauc oup les fruits et les fleur s. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Helene aiment le raisin. Vous_ aimez les fruits. Marie et Irene regardent les papillons qui volent. Michel compte les~etages de la ma1son voisine. Elle a quinze etages. La maison de Michel a deux portes et trois_etages.

54

VOCABULAR
aimer [erne] beaucoup [boku] le fruit [la_frqi] Ia poire [la_pwar] le raisin [};} ~rezii] regarder [ ragarde 1 le papillon [la~papij:J] qui [ki] voler [vale] compter [k:Jte] voisin,-e [vwazE:, vwazin] a-i pliicea, a iubi mult fructul para strugure1e a privi fluturele care a zbura a numiira vecin,-a

PRONUN'fARE

fruit, beaucoup, blanc- consoana finala a acestor cuvinte nu se pronunta.


PRENU:t\IE FRANCEZE

j\llarie [mari] Helene [elmJ Jean [Ja] Georges [ 3 3r3 ]

Maria Elena Jon Gheorghe

Michel [mifel] I rene [ iren] Nicolas [ nibla]

Mihai Irina Nicolae

GRAMATicA

Verbele din grupa I


recunoa~te

Verbele din limba franceza se impart in trei grupe, care se pot dupa terminatia infinitivului prezent. Verbele din grupa I sint terminate la infinitivul prezent in -er:
aimer a iubi regarder a privi

Ohservatie. 1. Consoana finalii -r nu se pronun~ii Ia infinitivul prezent al verbelor din grupa I.


2. In limba francezii infinitivul nu este precedat de prepozitie ca in limba romlnii: a numiira = compter.

Noti. Verbele auxiliare avoir ~~ etre nu se incadreazii in me o grupii.

55

lndicativul prezent al verhelor din grupa I


Indicativul prezent al verhelor din grupa I sc formeaza prm adaugarea, la radicalul verhu lui, a urmatoarelor terminatii:
Slngular Plural

Persoana a II-a a III-a

- e - es -- e

- OilS - ez - ent

Radicalul verbului se ob!ine prin indepartarea terminatiei infinitivului -er: aim f-er, compt f-er etc.

Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)


j'aime .. [3em) eu iubesc tu aimes [ty~em ) tu iube~ti il aime [il~em ] el iube~te elle aime [ d~em] ea iubqte aimons [nuz~em 3) noi iubim aimez [vuz~eme] voi iubiti ils aiment [ilz~em] e i iubesc elles aiment [dz~ern] ele iubesc.
IWUS

VOlts

OLserva!ie. Tenninatia persoanei a III-a plural -ent uu se pronunt[i.

Numeralul cardinal
Numeralul cardinal de la 1J 1a 20 are urmatoarele forme:
11 onze [Sz) 12 douze [duz) 13 treize l trez J 14 quatorze [kat:lrz] 15 quinze [k~z 1

16 seize [ s tz)
17 18 19 20
d i x-sept [diset) dix-huit [dizqit) di x -neuf [ dizncefj' vingt [vii:]

EXERCI'fll

I. Conjuga{i verbul regarder Ia indicativul prezent. II. Traducefi in limba fran ceza :
Eu nnmiir de Ia uce Ia douiizec i. Mihai prive~te un portret. Tie iti plac (tu aimes) perele. Noi numiir<im arborii. Voi priviti fluturii. Lor le plac florile. Ion ~i Gheorghe numarii casele. Mie imi plac strugurii. Lui Nicolae ii plac rnult mereie.

Ill. Cititi

~i

scriefi in litere urmiitoarele cifre:

12' 17 > 8' 20' 19' 6' 13 , 16, 10, 2' 18' 15.

5()

VIII
LES COULEURS

)
La cravate est vert-e.

Le beret es t vert.

Le beret est gns.

La cravate est gnse.

Le beret est brun.

La cravate est brune.

Le beret est noir.

La cravate est noire.

Le beret est bleu.

La cravate est

bleue.

~.)
Le beret est rouge . La cravate est rouge .

.
Le beret est Jaune.

La cravate est 1aune.

Le beret est rose.

La cravate est rose.

Le beret est blanc.

La cravate est blanche.

57

QUELLE COULEUR PREFEREZ-VOUS?


La famille Girard est dans le jardin. Les gar~ons parlent. Le jeune Alain Girard cons tate qu 'ils~ont des vetements de differentes couleurs. Quelle couleur preferez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que preferestu? Aimes-tu le blanc? demaude encore Alain. Est-ce que vous preferez les soulieriD noirs ou Ies souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande a son tour Jacqueline . Je prefere les robes gri_ses et les costumes-tailleurs no1rs . Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. J e porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs , mais aussi des souliers marron. Parce que _j'aime le rouge. Mais j 'ai aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR
Ia cravate [la~kravat] cravata quelle [k e:l] ce Ia couleur [la~ku leer] culoa rea pref&er [prefere] a prefera Ia f'amille [la~famij] fa milia parter [parle] a vorbi jeune [3cen] tinar, -a constater [k5state) a constat a que [ka] eli , ce les Vetements (Je~vEtmaj hai'ne)e different, e [difera] diferit, -a maman [mama] mama demander [damarle] a intreba gris, e [gr i , griz] c en u ~ iu, cenu~ie , gri le costume-tailleur [Ia kostym tajcer] t a iorul ~ ~ et toi [e~twa] ~i tu encore [akorl inca surtout [syrtu] mai a les blanc, blanche [bla, blaf] alb, -a jaune(3on) ga lben, -a porter [porte] a purta toujours [tu3ur] m ere u, t otdea u na le soulier [ la~s ulj e] pant9fu I marron (adj. invariabil) [mar5] maro papa (papa] tata aussi [osi] ~i, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce a son tour [a~s3~tur] Ia rindul sau parce que [parska] p enlru cii vert, e [vEr, vErt] veTde

PRONUN'fARE
famille - in acest cuvint ill reproduce sunetul yod . vetement. different- terminatia -ent se pronun ta aic i lnaza!') spre d eoseb ire de indic3;t iv prezent persoana a III-a plural. unde este muta .

58

PRENUME FRANCEZE

Alain [ale] ! n-are corespondent in lin.1ba rom ina) Jacqueline [3aklin] Iacohina.
GRAMATICA

Forma interogativii a verhelor Pentru a con juga un verb la forma interogatiYa, se pune pronurnele subiect in urma verhului. Acest fenomen se numeste inversmnea subiectului: '
Quel portrait regardez-vous? Oit sont-ils? [u~s-'">~t~i!J
[ke:l~partre:~ragarde~ vu]

Daca ~ubiectul este exprimat printr-un substantiv, acest substantiY se a~aza inaintea verbului, dar este reluat prin pronumele personal a~ezat dupa verb:
Alain est-il

Ia maison.'

[ale~e:t~il~a~la~me:zj]

Verhele avoir, etre ~i aimer la iorma interogativit ( indicativ prezent)


A voir [avwar] :tre [ e:tr] ai- je? [ e:3] suis- je.' [ sqi3] as-tu? [a~ty] es-tu? [e~ty] a-t-iP [a~t~ilJ est-il? [e~t~il] a-t-elle? [a~t~e:l] est-elle? [e~t~e:l] lwons-nous? [av5~nu] sommes-nous? [sam~nu] avez-vous? [a,e~vu] etes-vous? [e:t~vu] ont-ils? [5~t~il] sont-ils? [s-'">~t~il] ont-elles? [3~t~e:l] sont-elles? [s5~t~e:l] Aimer [erne] est-ce que j'aime? [e:s~ka~Jem] ai mes-tu? [em~ ty] aime-t-il? [em~t~il] aime-t-elle? [ em~t~e:l] aimons-nous? (em5~nu] aimez-vous? [erne~ vu] aiment-ils? [em~t:__il] aiment-elles? [em~t~e:l]

Observatie. 1. La forma interogativa, intre verb ~i pronume se pune liniuta. 2. La persoana a III-a singular, Ia verbele din grupa I, precum ~i Ia Yerbul auxiliar al'oir se pune intre verb ~i pronume un t eufonic, separat de acestea printr-o liniu~a: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. In afara de forma interogativa exprimata prin inversiunea subiectului, intrebarea se mai p,oate pune ~i cu ajutorul locu~iunii interogative est-ce que, care nu se" traduce. Dupa aceasta locutiune nu se face inversiunea. Comparati: aime-t-il les fleurs? cu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea in propozitiile scurte intrebarea se poate formula pastrind ordinea obi~nuita, fara i.nversarea subiectului: Vous mangez? mincafi? 1n acest caz interogatia este indica til prin simpla intonatie, iar in scris prin semnul intrebarii.

La persoana I singular a verbelor din grupa I se folose~te numai intrebarea exprimata cu ajutorullocutiunii est-ce que: est-ce que j' aimeP

59

Precedata de pronumele interogativ que, locutiunea est-ce que formeaza impreuna cu acesta locutiunea interogativa: qu 'est-ce que ... ? (ce ... ?)
Adjectivul interogativ

Formele adjectivului interogativ sint urmatoarele:


Singular Plural

mas c. fern.

quel [kel] quelle [kd]

quels lktl] que lles [k e:l]

Adjectivul interogativ se traduce in Iimba rom ina prin ,ce';, ,care":


Quels fruits aimez-yous P Quel est Yotre nomP
Ce fructe vii plac? Care este numele dv.?

Adjectivul \nterogativ poate avea uneori p sens exclamativ:


Quelle grande maison I
Ce casii mare!

Pronumele interogativ

Formele cele ma1 intrebuintate ale pronumelui interogativ sint:

qui [ki] cine? pe cine?


Qui est laP Cine-i acolo?

-que [ka] ce?


Que preferes-tuP Ce preferi?

-quai [kwa] ce?


De quoi parlez-yousP.Despre ce vorhiti?

EXERCI'fll

I. Conjugafi yerbul regarder la forma interogatiw'i. ll. Punefi urmatoarele propozifii la forma interogativii:
Tu es jeune. II a des souliers marron. Vous etes les papillons. Elle prefere les pommes.

a Ia maison.

Ils aiment

ill. Traduce# in limba francezii:


Unde sinteti? hi plac strugurii? Da, imi plac strugurii, dar imi plac ~i merele. Ce prive~ti? Pentru ce porti cravate albastre? Pentru cii imi plac~ culoarea albastrii. Ce fructe preferati? Noi preferiim perele. Cine preferii culoarea ro~ie? Ce intreabii Alain? Despre ce vorbesc ei? El are pantofi negri. Maria are o servietii verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-il?

Ou est le chat?

Qu'est-ce que c'est?

Combien de fenetres y a-t-il?

Combien de doigts a Ia main? *

Combien de pommes y a-t-il dans l'assiette?

le dvigt [Ia dwa] degetul lamain [Ia me] mlna l' assiette (f'.) [lasiet] farfuria

61

IX
NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE
Lcs peuples luttent contre la guerre paree qu'elle seme la mort. La guerre detruit les villes~et Ies villages, les~usines, Ies maisons, Ies~eeoles, les musees, les monuments. Les~ouvriers, les paysans et les~intelleetuels progressistes luttent pour Ia paix. Non, nous ne des irons pas Ia gucrre! No us luttons eontre ceux qui n 'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider Ia paix.

VOCABULAR
nous~e

voulonspas [nu~n<>~ vul'i~pa] no1 nu vrem Ia guerre [la~ge:r) razboiul le peuple [la~pa;pl] poporul Iutter [lyte] a lupta contre [k3tr] impotriva semer [same] a semana Ia mort [la~rnar] moartea (elle) detruit [e:l~detrqi] distruge Ia ville [Ia~ vii] ora~ul le village ll<>~ vila.3] satul I' ecole (f.) [lekal] ~coala l'usine (f.) [lyzin] uzina le musee [b_;~nyze] muzeul le paysan [l<>~P e:iza] taranul l'intellectuel (m.) [l~te:le:ktqe:l] inte-

lectualul progressiste [pngresist] progresist, -a pour [pur] pentru Ia paix [la~pe:] pacea contre ceux [k5tra s] impotriva acelora non [n5] nu desirer [dezire] a dori qui [ki] care le monde [la~m5d] lumea Ia force [la~brs] forta capable [kapabl] capabil, -a a apara, a 8 auvegarder [sovga~de] ocroti consolider [k5solide] a consolida

PRENUME FRANCEZE Antoine [atwan] Anton Pierre [pje:r] Petre Jacques [3ak] Iacoh Maurice [maris] Mauriciu GRAMATICA

Forma negativa a

~erbelor

In limlw francez[t verbele se eonjuga Ia forma negativa cu ajutorul a dou[t lll'ga1ii: ne [n<>J ~i pas [pn'. Prima se a~azii inaintea verbului, iar a doua dupii verb.
Nous ne desirons p~s la guerre. lis ne sunt pas a la maison.
N oi nu do rim razboi. Ei nu sint acasii.

62

Verbele avmr, etre


AYolr

~i mmer

Ia forma negativii (indicativ prezent)


:E:tre
Almer

je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

je ne suis pas eu mt sint tu. n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'etes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

je n'aime pas eu nu iubesc tu. n 'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Obserl'afie. I. Inaintea unui verb care incepe cu o vocalii sau cu un h mut, negatia ne se elideaza: je n'aime pas. 2. La forma negativa accentul tonic cade intotdeauna pe cuvintul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negatii preceda verbul: oe pas semer Ia mort. 4. Forma negativa a expresiei il y a este il n'y a pas.

Forma interogativ-negativii a verheJor Cornbinind forma interogativa cu cea negativa, se obtine forma interogativ-negativa a verbelor:
Alolr

:E:tre

Almer

n'ai-je pas? n'as-tu pasP n 'a-t-il pas? n 'a-t-e lle pas? n 'avons-nous pas? n 'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n 'ont-elles pas?

ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas P n'etes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas?

est-ce que je n 'aime pas? n 'aimes-tu pas? n 'aime-t-il pas? n 'aime-t-elle pas? n 'aimons-nous pas P n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n 'aimen t-e lles pas P

EXERCI'fll

I.

Pronuntati urmatoarele cuYinte:


peuple, sauvegarder, guerre, Ia ville.
ciga~ette,

eleve, Pierre, ruiner, huit, fruit,

II. Conjugati Yerbul desirer (a dori) la forma negatiYa i la forma interogatiY-negatiYa. III. Puneti urmatoarele propozitii la forma negatiya:
Georges aime les fleurs. Ils regardent 1a vitrine. Tu aimes les fruits. Preferez-vous les pommes? Elle est a Ia maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boite d'allumettes?

IV. Traduceti ln limba franceza:


Lui Nicolae nu it plac pisieile. Nu doriti o tigara? Ei nu sint prieteni. Razboiul distruge oraele ~i satele. Popoarele lupta impotriva razboiului. El este muncitor. Ei sint tarani.

63

X
UN MAGASIN UNIVERSEL

Vis-a-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. magasm universe!. Dans ce magasin,. on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de Iaine, de soie, des confections, des chaussures, des~appareils m{magers etc. Un~enfant regarde les vitrines. Cet~enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s 'appelle Pauline. C' est~une petite voisine de douz~ ans, que je rencontre ~ouvent. Ces deux~enfants entrent dans Ie magasin.
C'est~un

64

VOCABULAR universel, -elle( yniverse:l] universal,

-a
vis-a-vis [vizavi] vizavi, peste drum Ia fabrique (la~fabrik] fabrica travailler (travaje] a Iuera trouver [truve] a gasi toutes sortes [tut~sart] tot felul Ia marchandise [la~marjtidiz] marl'a le tissu (la~tisy] tesatura le coton [la~kat5] humbacul Ia Iaine [la~lm] !ina Ia soie [la-.:.,swa] matasea Ia confeetion [la~k"ife:ksj5] confectia

Ia chaussure [la~Josyr] incilltamintea l'appareil (m.) (lapare:j] aparatul menager, -jere {mena 3e] casn ic, -a, de menaj le jouet [la~3we:] jucaria moo [m:i]l(a~) meu contempler [k5ttiple] a contempla elle s'appelle [e:l~sape:l] ease nume~te que fka] pe care rencontrer [rtik')tre] a intilni sou vent [suvti] a de sea entrer (titre] a intra

PRONUNTARE

soul'ent - terminatia -ent se pronunta (nazal). oisin- grupul in reproduce vocala nazala 'E. La feminin adaugarea u nui e atr.age denaza liz area: l'oisine.
PRENUME FRANCEZE

Paul [pol]

Paul

Pauline [polin]
GRAMATitl

Paulina

Adjectivul demoll8trativ
In lirnba franceza, formele adjectivului demonstrativ sint urmatoarele:
Maseulln
Fen1fnin

singular

ce, cet [sa, se:I.J acest


Masculln '' Femlnln

cetle [se:t] aceasta


ace~li,

plural

ces [se]

aceste

La masculin se intrebuinteaza forma ce inaintea unui substantiv sau a unui adjectiv care incepe cu o consoana sau cu un h aspirat ~i forma cet inaintea unui substantiv sau a unui adjectiv care inccpe cu o voca Ia sau cu un h mut:
ce voisin fsa __;VwazE:] cet enfant [se:t~tifti]
Obsenatie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce ~~ vcrbul etre (persoana a III-a singular), se traduce prin e.~te:

C'.esl un grand magasin. Este un mare magazin. Ce n'est pas un eleve, (El) nu este un elev, este c'est un etudiant. un student.
5 lnvatali limba franceza lara profesor

65

Pronumele relativ
~~

Cele mai intrehuinlate pronume relative sint: qui [ki] ,care " que [ka J ,pe care". Ambelc pronume sint invariabile.
Ohservatie. ln limba franceza, dupii pronumele relativ que nu se mat pune pronumele personal complement:

Copiii pe care ii privel}te regarde.

profesorul.

Les enfants que le professeur

Pronumele nehotiirit on [5]


Pronumele nehotarit on este invariabil ~~ se traduce prm ,se", . ,c1neva " :
On parle franrais. Se
vorbe~te frantuze~te.

Dupa pronumele on, verbul se pune intotdeauna Ia pcrsoana a III-a singular .

Folosirea infinitivulni

ac~la~i suhiect, al do ilea verb se pune la infinit;v. Acest infi~itiv


se traduce de obicei in Iimba rom ina prin conjunctiv:
Elle aime chanter. Je desire travailler.

in general, in limha franceza, cind doua verbe se succed s1 au

ii

place sa cinte. Doresc sa lucrez.

EXERCITJI

I. Citifi urmatoarele C!.winte, fiind atenfi la pronuntarea fJOcalelor


nazale:
rnarchandise, contempler,
~ encontrer,

souvent, voisin, magasin, coton.


ma~

n.

Punefi inaintea substantiYelor de tifJ corespunzator:

]OS adjectiYul demonstra-

armoire, ... livre, ... arbre, ... usine, ... etudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homrne, ... gar<;on, ... immeuble, ... pommeo, ... soie, ... Iaine.

ID. Traduceti fn limba franceza:


Acest baiat a re optsprczece ani. Este un tinar rnuncitor. Aceste magazine s1nt mari. Pomul pe care H privesc are fructe ro~ii. ln acest magazin se gasesc rochii, cama~i, cravate ~i judirii. Este un magazin universal.

IV. Traducefi in limba romina:


J'aime travailler. Elle prefere regarder les gravures. Nous voulons Iutter pour Ia pa1x. Ils dcsirent dejeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par Ia fenetre. On porte des cravates grises.

XI
LA CAPITALE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

~~- ==-""'- . ...........


,,
. 011l8aJilt8fJ)Q

.a

......., ..

Nous~habitons Buearest 1 . C'est la capitale de Ia Hi~publique Populaire Houmaine. C'est le centre economique, politique et culture! du pays. A Bucarest il y :1 des musees int{r>~ssants, des theiltres, des cinemas, des stades modernes, des~edifiees magnifiques: la :\Taison de Ia ,Sclrtteia", IH Salh du Palais de Ia R.P.R. etc. La population de Ia ville est nomhreuse. La production des~usines et des fahriqtws de Bncarcst est consi derable. Les~institutions de la capitale sont~importantes. Bucarest est le si1\ge du Corniti~ Central du Parti Ouvrier Roumain et. du gouvemernent de la Hepuhlique Popul<.!.ire Houmaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sonf~en conge. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'e.\.cursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le .guide repond a cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les pares. Buearest est~une belle ville.

Dupii verbul ltabiter se omite, de obieei, prepo;-;itia

a (Ia).
67

VOCABULAR
Ia ~apitale [la~kapital] capitala Ia republique [la~repyblik] republica populaire [pnpyle:r] popular;-a roumain, -e (rum] romin, -a babiter [abite] a locui le ~entre [hl~sdtr] ~entrul economique [ekanamik] eeonomic, -;l politique [palitik] politic, -ii culturel, -elle [kyltyre:I] cultural, -ii interessant, -e [E'tere:sd] interesant, -ii le stade [b~stad] stadionul magnifique [mapifik] miiret, -eatii,
minunat, -fi

Ia salle [la~sal] sala le palais [la~pale:) palatul Ia population [la~papylasj5) populatia nombreux, -euse [n5br,-] numeros,
nurneroasft

Ia production [la~pradyksj5] productia considerable [k'isiderabl) considerabil, -ii

important, -e [E'partd] important, -a le siege [la~sje:z] sediul le ~omite [la~kamite] comitetul central, -e [sdtral] central, -a le Parti [la~parti] partidul ouvrier, -ere [uvrie] muncitoresc, -easca le gouvernement [la~guve:rnamd].guvernul le conge [la~k'>3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la~grup] grupul l'excursionniste (m.) [le:kskyrsjonist] excursionistlll poser [poze] a pune Ia question [la~ke:stj5] intrebarea le guide [la~gidl ghidul repondre [rep5dr] a raspunde montrer [m5tre] a ariita Ia statue [la~staty] statuia le touriste [la~turist] turistul Ia construction [la~k5stryksj5] constructia belle [be:!] frumoasa

PRONUNTARE

rtipublique, politique, economique, fabrique- in aceste cuvinte -e final nu se aude. Accentul cade pe vocflla i care preceda pe q.

Prenu~e

franceze
Danielle [ danje:l] Daniela Antoinette [ dtwan tt] Antoaneta

Basile [bazi!J Vasile Marguerite [margarit] Margareta

GRAMATIC.\
Expri~area

cazurilor in limba ff'ancezi

In limba franceza substcmtivele nu se modifica in cursu] declinarii. Cazurile existente in limba romina se exprima in franceza cu ajutorul prepozitiilor.

68

1. Acuzativul este identic cu nominativul prepozitie:


J ' admire le pare. [3admir h1 park] Admir

~~

se exprima fara

parcul.

2. Genitivul se exprima cu ajutorul prepozitiei de, care poate sta inaintea unui substantiv:
a) nearticulat (cind este vorba de nume proprii) :
L e mouchoir [mufwar] de Paul est blanc. B atista lui Paul este alba.

b) . precedat de articolul nehotarit un, une:


Les immeubles d'un boulevard sont grands.
lmobilele unui bulevard sint mari.
[lez~im<bl

d<i! bulvar

sj

grd]

c) feminin precedat de articolul hotarit la:


La porte de Ia cham/Jre est ferm ee [Ia li ~a camerei este inchisii.
p~rt

da Ia Jdbr

e;

ferme]

d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat l':


Le stylo de l'etudiant est sur le bureau. [Ia stilo da letydja Stiloul studentului este pe biruu.
e;

syr Ia byro]

lnaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotarit le sau inaintea unui substantiv la plural precedat de articolul les, prepozitia de se contracta, formind articolele contractate du [dy] ~i, respectiv, des [de] (de le = du; de les =des}:

Les fleurs du pare sont belles. [le firer dy park sj bEl] Fiorile parcului sint frumoase. Les jouets des en fan ts sont petits. [le JWE dez~dfd sj pti] Jucii.riile copiilor sint mici.
Observatie. Nu trebuie confund at a rticolul contractat des, care formeaza genitivul, cu articolul nehotii.rit des: Je regarde des maisons. (3a ragard de me;zj] Privesc ni~tc case . (des = articol nehotii.rit) les fenelres des maisons [l e fne:tr d e me:za] ferestrele case lol) (des= articol contracta t).

3. Dativul se exprima cu ajutorul prepozitiei


a~ezata

a,

care poate fi

inaintea unui substantiv:

a) nearticulat (cind este vorba de nume proprii ):


ll donne Wle poire Mariei.

1\1/arie. [il

d:~n

yn pwar a mari] El

U[l 0

para

69

b) precedat de articolul nehoUi.dt un, une, des:


Je montre une photo a nn ami. [3a m5tr yn fato a [a dez"ami] Arat o fotografie unui prieten (unor prieteni).
cen~ami]

(a

des amis)

c) feminin precedat de articolul hoHirit la:


Je pose une question a la sceur de Georges. [3;~ poz yn ke:stj5 a la srer da 30r3] Pun o !ntrehnre sorei lui Gheorghe.

d) masculin sau fern in in precedat de articolul e lid at l':


Le professeur pose une question i\ l'olleve. [Ia prohscer poz yn ke:scj5 a lele:v] l'rofeso~ul pune o intrebare e!evului (elevei).

Inaintea unui substlmtiv masculin precedat de articolul hotarit

le sau inaintea unui ~ubstantiv la plural preeedat de art.icolul hot.arit les, prepazitia (f se eontract.a, formlnd artieolele eontraetate au ~i, respeetiv, aux (a le = au; u. les == mu:):

Marie donne une cravate au frere de Jean. !rnari d;m ;; n kl'ilvat o frEr da 3a] Maria dil o cravata fratelui lui Ion. Le guide parle aux touristes. [IB gid pari 0 twist] GhidHI vorhe~te turitilor.

Exprimarea cazurilnr pentru substantivele precedate de articolu) hotarit


Mascuiln

Singular

l,lural
[es jJI\t;.'<

N, le pays

[la~pei]

G. du pays

D. au pays
A. le pays
N. l' ouvrier [In vrie] G. de l 'ouvrier D. a l'ouvrier A. l'ouvrier
.F'emlnln Singular

des 1'""1!1

aux fill ys les pays lcs olHril'rs des ousrirnJ


attx
Ot.l.Pru~rs

les

ouvners
I' I ural

N. la femme [la_fam] G. de la femme D. a la femme A. la femme


N. l'etudiante [letydjat] G. de l'etudianle D. a l'tliudiante A. l' etudiante

les ferrttllt'S drs ftrnuws aux fernnus les {l'llt !IH's

les etudiaules des etwfiau/I'S

aux etudianli's
les etwliall res

70

EXERCITH

La capita le J.e la lH,puhliqu e Populaire Roumaine est helle. Les usines de Bucarest sont grandes. Nous admirons les statues de la ville. Pierre donne une poire a Marguerite. Basile montre des livres aux touristes. Les vitrines du mHgasin sont splendides. Les fenetres de Ia chambre sont gramles.

ll. Traduceti in limba franceza:


El da o batist;l lui Nicolae. Pantofii lui Vasile sint negri. Fructele pomi lor sint inca v'rzi. El vorbeste turistilor. Fratele l\Iariei este muncitor. Gradina uzine i C3tc verde. El da ~ jucarie copilului. Fata vecinului are ~apte ani. Zidurilc imohilului sint albe. Rochia unei fetite este micii.. Eu arat hiiintilor harta tarii. lata Sala Palatului Republicii Populare Homine. La Bu c ure~ti sint muzce interesante, teatre, c in ematografe lj-i stadioane modcrne.

lll. Cititi CIWintele urmatoare, fiind atenfi la pronun{orea lui


Republique, populair<~, cult utei , statue, universe! , Dtnand, gravure.

ll

l:v; :

cosl.lllllt' ,

XII
AUX EMPLETTES

Monsie ur Durand rcnconlre dans Ia rue monsieur Lefevre, qUJ admire un e vitrine. -Bonjour cher Lefevre, com men t <:a va? -- Merc i bien, et loi? -- De meme, merci. <)ue regardes-tu Ia? -.!'a dmire ees belles crava les. Tu entres avec m o t dans le magas in ? - Volontiers, J at moi aussi besoin de mouchoirs. Les deux_amis entrent dan s le magasin .

M. Lefevre: Bonjour madernoisclle. A vez-vous des crava 1es de soie? La vendwse: Oui, monsi eur, certain em ent. Celle-ci coi'tte 20 francs ,
ce ll e- Ht eoute 18 fran cs. M. L efePre: .Je choisis eelle qui coute 20 francs. La vendeuse: Que desirez-vous_encore monsieur? J\1. T,efi>~>re : Hicn mademoise lle , merei. c'esl ~1. Durand qut desire d es mouchoirs.

72

M. /)urand: Avez-vous des mouchoirs blancs, mademoiselle? La "'endeuse: Oui, monsieur. Celui-ci coute 4 francs. Ceux-la coutent 6 francs Ia piece. M. Durand: Ceux-ci sont trop chers. Je prefere 6 mouchoirs a 4 francs. Madame Leblanc entre dans Ie magasin. M. Lefiwre et M. Durand: Bonjour madame Leblanc. Com!rMnt ~a llez-vous? Madame Leblanc: Merci bien, et vous? Vous~etes contents de vos emplettes? . ~ M. Lefel're: Oui, bien sur; au revoir, madame. M. Durand: Mes~hommages, madame. Monsieur Durand et monsieur Lefevre sortent du magasm.

Abreviations eourantes
M. Mme
= monsieur = madame

Mlle .Me
VOCABULAR

= mademoiselle = maitre (maestru J

aux emplettes f o~z~dple:t] dupa curnp5raturi monsieur [musj] domnul rencontrer [rdk5tr..] a iutilni bonjour [bj3ur] bunii. ziua cher, chere [jH] seump, -5, drag, -ii
comment ~a Ya? fkutud_~a- Ya] ce Illai

faci? mCI'ci bien [mnsi~hji:J mulpunesc, bine de meme [d J ~lllEillj h1 fp) avec [aYe:k] cu volontiers [v :J l5tj] c u pl;lccr" aussi [osi] aici: ~ i eu le besoin flg~bazwio:] nevoia mademoiselle [madmwazEI] domni~oarii

Ia vendeuse [Ia~vdd_liz] vinzatoafrea certainement \[sute:nmd] (de ) sigur eouter [kute] Ia costa le franc [l(l~fra] fran cul (mon eda) choisir [fwazir] a alege Ia piece [Ia~p j e:sJ bucata, p iesa rien [rj!:] nimic trop [tro] pre a comment allez-vous? [k:Jmd~t~ale~ vu] ce mai faceti? content, -e [k 5td, k3tdt ]I mul~urnit ,-ii bien sur [bji:~syr] d esigur au revoir fo~dvwar] Ia revcdere mes hommages [m"z~oma3) omagiile mel e sortir [ s::>rtirJ a u_~ 1

GRAMATICA

Pronumele demonstrati v
, Pronumele demonstrativ are forme simple ~i forme inUirite. Cele mai folosite sint formele intarite; ele se formeaza adaugindu-se Ia formele simple adverbele de Joe ci (care arata apropierea) sau ll't (care arata departareal.

73

Formele simple slut urrnatoarele:


Slngulnr

Plural

rnast.

fem.
neutru
1

f'elui [solqi] eel, ace! celle [ss!J cea, ac~a ce [sGJ (ceca) cc

[s] cci, acei celleli [sol[ eel~, acele


cr:ux

Forma simpla a pronmnclui demonstrativ se foloseste numa1 inaintea pronumelui relativ qui sau a prepozitiei de:
Je choisis Ia cravale rouge, celle qui cou.te 20 fraww. [3~fwazi~la~kravat~ n13 srd ki kut vs fraj. Le 'mouchoir~de lWarTe est rouge, celui de Catherine est bleu.
[b~rnnjwar~d;)_mari~s~ru3, solqi~d''~kalrin~E~bl]

Pronumele dernono;trativ neutru ce se folose~te mai ales in galicislllpl c'esl. Fornwle ]n!ilrite ale pronumelui denwnstra!iv sint:
Singulnr
Ill<lSl'.

Plural
aee~ta

{
{ {

celui-ci [s.)lrli~si]
celui-la
[solqi~laj [sel~si]

accla

cercr-ct [>~si]
C!'ll:t-[(/ !'~Ia]

UC(~t:ia

acew aces tea

fem.

celle-ci

ac<'asla

eel le-la [sc!_la] aceea


CCCL

cel/es-ci lucru

r~c l_sij

ref les-lft [scl~la] acPlPa

neutrn

[Sdsi]

ala [s8la]

{ aeeea,

aceasta 1

a<e~t

ace! lucru

Formele accentuate ale pronumelui personal suhiect

lH afarfl de formele neaccentuate ale prunumelui personal subiecl, care se folosese rmmai pe llnga un verb \V. p. 44), in lirnha franl'Pzh existrt ~i forme accentuate, care se inlrebuin!eaza singure (l'i'trit Yerb) sau pe llnga un pronurne subiect neaceentuat, penlru a-1 inlttri:
merri bim1, et toi? [nltersi~bjE', e~twa] l}ui est ld? Moi. [ki~s~la mwa] I.ui, il a besoin de rnonchoirs. [hri~il~.a~b.nws~d"~mnfwar]

Furlllele accentuate ale pronumelui personal subiect sint:


Singular
Plural

Persoana

I a II-a a III-a

moi [mwa] toi [twa] lui, elle [lqi,

e:IJ

nous [nu] vous [vu] eux, elles [,

d]

Observatie. La pcrsoanele I ~i a II-a plural, preeum :;;i Ia persoana a III-a feminin (singular ~~ plural) formele accentuate slnt ident.ice cu ccle neaccentuate.
1 Genu! neutru, care nu existil. pentru substantive, se intllne9tc Ia unele categorii de pronume.

74

Verhele din grupa a II-a

-ir, interca lind Ia uncle timpuri, intre radical


E.rem.plu:
jinr [fi11i1] (a termina)

Vnbcle din grupa a !f-a sini terminate la infinitivul prezent in ~i tcrmlmq ie, grupul iss. Verbclt~ din acea~Ui grupa s!nt regulate.

Observatie. La infinit.iYul prrzrui al Yerbelor din grupa a II-a, spre deosebirr de C('!e din grupa I, crmsoana finala -r S'' prommtii.
/ndi('ati~>ul ;vrezenl al V<'rbelor din grupa a IT-a (terminate la infinitiv in -ir) sr~ furmenii adaug!nd Ia radicalul verbului urmatoarele terminatii: -1s, -tl', -it, -issons, -issez. -isscnt.
Singular
Pcrso.-~na
--- f_S -

l'lnrnl
~8.'-l0118

a
R

J I-a I JJ-:t

18

-- LBSf'Z

it

is,-.nlf

Vcrbu I i'inir (a termina)


fe finis f3~r_}inij f'H tcnnin tu finis [tv finii il (elle) jit:;{! ;i\_(d)~fini]
jirn:ssez rVU_.finise] il.1 (elles) finissent [il_(sl)~finis]
POUS'

no us fin iss on<::. [nu,_.JinisS]

Verhele din gmpa a III-a


Grupa a TTI-a dP Yerhn cuprinde verhe nercg:date. Infinitivul prezcnt al verhelor din vrupa a JII-a se terminfl in:
-ir (farct a intereala grupul iss Ia uncle mod uri sortir [s:1rtirj a jp,j -ozr: voir [vwar] a vcdca -re: constrllire fk5strqir] a construi.
~'

timpmij:

Verbele din grupa a III-a i~i schimhf't radicalul in cursu] conjugarii. Fiind relativ putine la numar, dar, in general, frecvent intrebuintate, cele mai rnulte Yor fi invatate separat ]n cursul lecli il or vii to are.
EX:ERCI'fll

I. Traduce{i in lim.ba francezr1:


Buna ziua, doamna Leblanc, ce mai faceti?- Bine, multume;;c, dar dumneavoastra, rlomnule Lefevre? - Multurnesc, Ia fel, privesc vitrinele. - Alegeti ctwa? - Nu, uimic, doamnii. - La revcdere, domnule. - Omagiile mcle, doamniL

75

II. Conjugafi la indicativul prezent >'erbul choisir. III. Traduceti in limba franceza:
Iatii doi copii; eel care are pantofi negri este fratele meu. Vecinu( lui Alexandru este muncitor, eel al lui Vasile este profesor. lata dona mere: acesta este ro~u, acela este verde. lata ..;..,i fluturi: acesta este galben, acela este albastru. Acestia sint Mihai si Petre, aceia sint Ion si Paul. Acestea sint Maria ~i Elena, acelea si~t Margareta ~i Antoanet~. Cine este acest <.lomn? Ce contempli?

IV. Traducefi:
Moi, je suis ouvrier, lui, il est technicien. Toi, tu es fonctionnaire, elle, elle est artiste. Nous, nons sommes a Ia maison, eux, ils sont au cinema. Qui admire ce film? Vous.

EXERCITIJ RECAPITULATIVE
I. Citi(i Clt (JOCe tare urmatoarele CUFinte:
lampe, chambre, .Jean, enfant, dans, paysan, passant, comment, Henri, entrer, ensemble, different, vetement, maman, demander, souvent, client. rnur, sur, bureau, Ctudiant, prune, gravure, costun1e, Iutter, universe!. rnaison, on constnut, functionnaire, ils sont, papillon, Dupont. rnagasin, cinq, rnain, raisin, Alain, technicien, voisin, rien. boite, mouchoir, doigt, noix, .A. ntoi11e, soie, choisir. dejeuner, jeune, couleur, tailleur, peuple, s<:ur. famillc; travailler, fillette, pays.

II. Conjugati la indicati>'Ul prezent Ferbele habitcr -7i finir. ill. Acordati adjectivele din urmatoarele expresii:
Les (splendide) vi lies (roumain). Des chemises (blanc). Des boutons (noir\. Un (jeune) ouvrier. Des souliers (jaune). Des cravates (bleu). Les (grand) usines.

IV. Traducefi in limba franceza:


Vii. plac pantofii maro? Mie nu-mi plac ciimii.ijile albastre. Ce tigari preferi? Acest om este un rnuncitor. Cuvintul (le mot) ouvrier are 7 litere. Noi luptiim pentru pace. Noi nu dorim r~zboiul.

V. Traduceti in limba franceza:


Bucure9ti este capitala H.epublicii Populare H.omine Casa unde locuieijte Petre are 6 etaje. Vasile da un mar lui Anton. Ora9ele 9i satele H.epublicii Populare Romine se transforma. Arii.t studentilor. o carte. Daniela este prietena Elenei. Fructele ;>cestor copaci sint ro~ii. Culoarea strugurilor Pste ,,erde sau neagrii.

76

PARTEA A 11-a

J-ERE LE('OS

LA FAI\fiLLE D 'ALAIN

Ma famille est_assez nombreuse. J'ai deux freres, Paul et Michel, et une sceur, Jacqueline. :\ion frere cadet, Paul, est~ecoli~r et rna soeur ainee, Jacqueline, est stenodactylo . Notre frere Michel etudie dans~un college technique. :\ion perc, Antoine Girard, est~ingenieur: il travaille dans~une grande fabriquc d'automobiles. Ma mere, Jlelene Girard, est chimiste. J'ai plusieurs tantes~et oncles qui sont les s~urs et les freres de maman et de papa. J'aime beaucoup mes cousines Annie, Mieheline, Claire, Huguette et mes cousins Guy, Lueien, Marc, Henri et Claude. Cc sont les filles et les fils de mes tantes~et oneles.

79

Nous passons le~ vaearH'e~ Pnsemble i1 Ia mPr ou it Ia tnontagne. L 'an nee passie no us sontmPs_alli~s ir Ia mer. Dormant bien, fl:inant, nageant, lisanl des livres_insl rul ifs. nous_avons forlifi{~ no I re corps el no I rt esprit.
VOCABULAIRE
le vocabulaire [v:Jkahyler] voeabularul premif>re [pramje:r] l"'irna assez fa"<'] dPstul cadet [kade:] mai mie ca virsta J'ecolier (111.) [lck.Jlje] ~eolarul aine, -e [en(] 1nai virstnic, -a stenodaetylo ["tPnmlaktilo] stenodaetilogral'ii etudier [etydje] a studia le college [ble:3] cole~iul technique [te:knik] tdmie l'ingenieur (m.) [IE'3'mjrer] in~inerul chimiste fjimistj chimist, -<' plusieurs [pl~zjrer] mai multi Ia tante [tat] miitu~a l'onele (m.) [l">kl] unchiul Ia cousine [kuzin] veri~oara le cousin [kuz] varul Ia fille [fij] fiica le fils [fis] fiul psser [pase] a petrece

80

les vacances [vakds] vaeanta la mer [mEr] marea ou [uj sau Ia montagne [ rn,Jtap] muntele l'annee passee [ane_pase] anul trecut nons sommes allis [nu_s;>mz_ale) noi ant mers dormir [d;:~mir] a dormi

fliuer [flane] a hoiniiri nager [na3e] a inota lire [lir] a citi instructif [estryktif) instructiv nons avons fortifie [nuz av"l f;)rtifje] noi am intiirit ~ le corps [k:>r] corpul l' esprit (m.) [ espri] sufletul

OMONIME
Ia mere
mama n1area primarul

ANTONIME
grand mare petit m1c

Ia mer
le maire

an [d]

~i

annee [ane]

an se intrebuinteaza pentru a se exprnna virsta, a se marca o epoca sau in anumite expresii:


J'ai 18 ans. L'an III de Ia Republique

annee se intrebuint.eazil in legatura cu ceea ce se petrece in timp, in desfa~urare:


les annees de guerre.

Se poate spune ins a tot a tit de corect:


l'an prochain sau l'annee prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle annee anul nou Ex.: Je vous souhaite une bonne et heureuse annt3e! V<l urez un an bun ~ fericit!

GRAMMAIRE

Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif)


Adjectivele posesive determina substantivul adaugind ideea de posesiune; ele indica cui apartine lucrul des pre care se vorbe~te. Spre deosebire de limba romina, adjectivele posesive se a~aza inaintea suhstantivului pe care il determina. Substantivul inso!it de un adjectiv posesiv nu este artieulat:
varu! tiiu mama ta

ton cousin ta mhc

Adjectivele posesive se acorda in gen ~i numar cu substantivul pe care il determiniL


6lnviila\i limba lrancezii liirii prolesor

81

Formele adjectivului posesiv difera in functie de numarul posesorilor ~i de numarul ~i genu} obiectelor posedate:
Posesorul

Un obiect posedat Feminin

Mat multe oblecte posedate Masculin Feminin.

I Masculin

i
Un posesor

I mon meu I ton tau


son
sau

I
Mai multi posesori

ma mea ta ta sa ei

mes tes ses nos


\lOS

mei, mele tai, tale sai, sale


noastre voastre lor

notre nostru, noastra votre vostru, voastra leur lor

leurs

E x em p l e:
Mon pere est ingenieur. Ma mere est chimiste. Leur frere cadet est ecolier. Notre maison est grande. Observafie. inaintea substantivelor care incep cu o vocala sau cu un h mut, in locul formelor de feminin ma, ta, sa se folosesc formele de rnasculin mon, ton, son pentru a evita hiatul:

J'aime beaucoup mon amie. 0 iubesc mult pe prietena mea. Quelle est sun armoire? Care este dulapul sau? Voila mo n adresse. I a ta adresa mea.
Adjectival posesiv se folose~te in limba franceza, in locul pronumelui personal Ia cazul dativ din limba rorninii, in constructii de felul: El i~i petrece concediul Ja mare. ll passe son conge ala mer.

Participiul (Le participe)


Participiul este un mod care exprima in acela~i timp o actiune (sau o stare) ~i o calitate. Ca ~i in limba romina, participiul are doua timpuri: prezent ~i trecut. Participiul prezent (le participe present} exprima o actiune pe cale de a se infaptui in momentul indicat de verbul propozitiei principale. Se formeaza adaugind la radacina verbului terminatia -ant:
grupa I aim/er grupa a II-a finfir grupa a III-a partjir

aimant [ema] finissant [finisa] partant [partdJ

Verbele din grupa a II -a intercaleaza intre radical ~~ terminatia participiului prezent grupul -iss. Participiul pre:zent al verbului auxiliar aPotr este ayant, iar al lui etre este etant.

82

Gerundivul (le gerondif) constituie un aspect a! functiei v erbale a part icipiului prezent; e l precizeaza imprejurarea de timp, de m o d e tc. in eare se indeplinete actiunea exprimatii. de predicat. Gerundivul se formeazii din participiul prezent precedat de prepozitia en: Jls se promiment en chantant. Ei se plimbii. cintind.

Participiul trecut ( le participe passe) exprima o insu~ire s~u o stare rezultaHi dintr-o a ctiune. Conjugat cu auxiliarele avoir ~i etre, el serve~te Ia formarea timpurilor compuse . La verbele din grupa I, participiul trecut se formeaza inlocuind terminatia infinitivului -er prin -e: aimer - aime, parler - parle . La verbe1e din grupa a 11-a, participiul trecut se formeaza prm inlocuirea terminatiei infinitivului -ir cu -i: finir - fini. Verbele din grupa a III-a formeaza participiul trecut in m od neregulat . Cele mai frecvent e terminat ii sint -i, -is, -it , -u :
partir parti apprendre - appris e tc.

Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronun!iJ. y), iar al verbului auxiliar etre este ete.
EXERCICES

I. Raspundefi la urnuUoai'"le intrebdri:


Avez-vous des sreurs? des freres? d es cousines et des cous ins? La fam i lie d'Alain est-elle n ombreuse? Avec qui passe-t-il ses va cances? Ou soJtt-ils alles l'annee passee? Votre famille est-elle nombreuse?

ll. Traducefi in limba f ranceza:


T a t a l m e u est e ing iner. F ra tii tii. i i~ i pet rec vacanta Ia muntt. Ma ma lui Alain est e chimistii.. F amilia sa este destul de numeroas;i. 1mi iubesc mult veri~oarele ~i v erii. Ciirtile lor sint ins tructive. Sora nwa ete stenodactilografii. Sint _fiicele ~ i iii miitu~ilor ~i unchilor m" E I merge anul acesta Ia mare.Imi numiir tigiirile.

Ill. inlocuifi punctele cu articolul hotar ft, nehotarit sau j ectivul posesiv cerut de sens:

C lt

ad-

.. pere d'A la in est ingenieut. cousin e de Marie est etudia n t e .... frc res d e ... a mi sont ouv riers. J e r egard e . .. enfa nts d a n s le ja rdin ... tante de ... amie est ... chimiste excellente. Elle m e donne ... livres. Il passe ses v a cances a ... m er. . . . ami est j eune .. . . ouvriers et ... ... ouvrieres sortent d e l'us ine . . .. frere d e R ene est !'a mi de . cousin. J e v ois . .. m aisons et . . . jardins .

IV. Indicafi participiul trecut i prezent al urmatoarelor verbe:


etre, avoir, aller , fin ir, d ormir , t ravailler, a ch e t er , surg ir, accepter .

83

2 - EME LE('ON

LA F AMILLE D 'ALAIN II
Ce diman ehe , com me d ' habitude , nou s sommcs~a llcs voir nos grands -pare nts qui,1f)@ hab itent assez loin d e nou s . ~ lis so n t vieux. Mon gra nd per:e, Robert Girard, a ele monteur daus~une usin e d 'a vions . Maintenant il est~a Ia retra ite. Ma grandmere , Jeanne Girard , est~ un e femme energi qu e et

84

pourta nt pleine de d ouce ur. E lle a beaucoup ttavai lle p our c lever ses c inq enfants. Nous~aimons bien nos grands-parents . Ils_attendent avec impatience Ia visite de leurs petites-filles et petits-fils. Grand-marnan a prepare des gatea ux delicieux pour les petits comme pour les grands. Grand-papa a inven te des jeux nouveaux, amusants et instructifs pour ses petits-enfants. Le jardin de Ia maison retentit de cris et de rires. Oncle Gerard , qui aime _le sport, fait courir et sa uter ses nieces et ses neveux. Oncle Gerard n'est pas marie. Il est ce libataire. Ce soir nous sommes partis en emportant !'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. On a fait d es projets pour dima n che prochain .
VOCABULAIRE
deuxieme [dpzje:m] a doua dimanche [dimaj] dumini cii d'habitude [dabityd] d e obi ce i voir [vwar] a vedea les grands-parents [grd_p a rd] bunicii loin [!wE:] departe vieux [vjp] biitrln Ie grand-pere [gra_pe:r] b un icul monteur [m5tcer} m ontor, montator l'usine (/. ) [yz in J uzin a maintenant [mE:ta nd] ac um etre a Ia retraite [e:tr_a_l a ~r a tre:t] a fi pens ionar Ia grand-mere [grdme:r] bunica energique [en e:r3ik] ener g ic;l pourtant [purtd] totu ~ i, cu to ate acest ea plein , -e [piE:, ple:n] plin, -ii Ia douceur [ d usrer] bli n d etca elever lelve] a cre~t e nons aimons bien [nuz_e: rn5_b jE:J w him mult attendre [atddr] a a~tepta ) ' impatience (/.) [impasjds] n eriibdarea les petites-filles (ptit~fij] n epoa t e le les petits-fils [pti~fi s ] n e p otii la grand -maman (grd mama] bunica preparer (prepare] a pregiit i le gateau [gato] priijitura delieieux (delisjp) d eli c ios les petits [ptil ce i miCt comme [k.1m] ca les grands [grd] cei ma ri grand-papa [grd_p apa] bunicul inventer l,~vdt e] a inv enta nouveau [nuvo] nou le jeu [3,0] joc ul retentir [r~tdtir) a ritsu n a le cri [kri] str igii tul le rire [rir] ris ul le monde [m Jd] lumca chanter [J dtc] a ci nta le sport lsp;n] spo rtul fait courir et sauter [ fe~kurir ~e_so te ] ii pune sii a lerge ~ i sa sara Ia niece [njEs] nepoat a le neveu [navpj n cpotul marie l marie] d.sii tor it celibataire [selibate:r] ce libatar, burlac Ie soir [swar] seara partir [partir] a pl cca emporter [O:p:>r te] a lua c u s ine, a . duce )' image (/.) [ima 3] imag in ea bon [bJ] bun le sourire [surir] s uri sul If' projet [pr:>3E) planul, proiectul prochain [proJE:] viitor, apro piat

Omonime
le pere ta tii I la paire perechea pair p ar, numar cu sot

85

Paronime1
attendre [atddr] a a~tepta entendre [dtddr] a auzi etendre [etddrJ a intinde eteindre [etidr] a stinge atteindre [at&dr] a atinge

Antonime
vieux [vj] biitrin
-

jeune [yen] tinlir

GRAMMAIRE

Perfectul compus ( Le passe compose) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc intr-un timp nedeterminat ih trecut. El se formeaza cu ajutorul indicativului prezent a} verbelor auxiliare avoir sau etre plus participiul trecut al verbului de conjugat. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir:
j'ai chante [3e fate] tu as chante il (elle) a chante nous avons chante vous avez chante ils (elles) ont chante
eu am cintat tu ai cintat el (ea) a cintat noi am cintat voi ati cintat ei (ele) au cintat

Nurnarul ~i persoana sint deci indicate de forrnele auxiliarului. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir ramine invariabil. Cu auxiliarul avoir se conjuga toate verbele tranzitive, precum ~i numeroase verbe intranzitive. Spre deosebire de limba romina, uncle toate verbele se conjuga ]a perfectul compus cu auxiliarul a avea, in limba franceza o serie de verbe formeaza timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului etre ( aller, arriver, venir, mourir, naitre etc.). lata un verb conjugat cu auxiliarul etre:
je suis entre [3a~sqiz~dtre] tu es entre il ( elle) est entre( e) nous sommes entrtJs vous 2tes entres ils (elles) sont entres (entrees)
eu am intrat tu ai intrat el (ea) a intrat noi am intrat voi ati intrat ei (ele) au intrat

l Cuvinte asemanatoare ca sunete, deci ca pronuntare, dar deosebite din punctul de vedere al sensului ~i a! ortografiei.

86

in acest caz, participiu I trecu t se acorda in gen ~ ~ numar cu subiectul verbului. Perfectul compus al verbelor auxiliare avoir ~ i etre se conjuga cu auxiliarul avoir.
A voir
~tro

j'ai eu [3e~y] eu am avut tu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils ( elles) ont eu

j' ai ete (3e~ e t e ] eu a m fost tu as ete il (elle) a ete nous avons ete VOW/ avez ete ils ( elles) ont ete

Pluralul in -x

A. Pluralul substantivelor terminate Ia singular In -au, -eau, -eu se formeaza adaugind terminatia -x Ia forma singularului:
le gateau -

les gateaux

le jeu -

les jeux

Fac exceptie de Ia a ceasta regula substantive}~: le landau (landoul), le bleu (vinataia) ~i le pneu (pneul, cauciucul) care formeaza pluralul potrivit regulii generale de formare a pluralului in limba franceza, adica cu terminatia -s. Substantivele terminate Ia singular in -al formeaza pluralul schimbind aceasta terminatie In -aux:
le journal [3urnal] ziarul le caporal [caporal] ca poralul le cheval (fval] calul les journaux les caporau.x les chevaux

Fac exceptie de Ia aceasHi regula citeva substantive, ca: le bal, le carnaval, le chacal ( ~acalul), le festival etc., care formeaza pluralulln -s dupa regula generala (les bals, les carnavals etc .).

B. Citeva substantive terminate Ia singular in -ou fa c exceptie de la regula generala, formlnd pluralul prin adaugarea unui -x . Astfel, substantive le:
le bijou (bijuteria), le cai llou (pietricica), le chou (varza), le joujou (jucarioara), le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux, les cailloux, les choux, les joujoux, les genoux etc.

C. Adjectivele terminate Ia singular in -eau primesc Ia plural un -x:


beau beaux nouveau nouveaux

87

Adjectivele terminate la singular in -al fac in -aux:


egal - egaux amical national - nationaux

~luralul

masculin

amicaux

EXERCICES

I. Traduce# fn limba franceu'i:


Bunicul lui Alain a fost montor. El a lucrat intr-o uzinii de av ioane. Bunica lui Alain este o femeie energicii. Bunicii a~teaptii cu nerabdare vizita nepoatelor ~i nepotilor lor. Ei au pregiitit surprize nepotilor. Bunica mea a crescut cinci copii. Nepotii i~i iubesc bunicii. Unchiul Gerard este celibatar. Ei au facut planuri pentru duminica viitoare.

II. Formafi perfectul campus al f-Jerbelor:


inventer, trouver, finir, manger.

Ill. Trecefi substanti>'ele i adjectivele din paranteze la plural:


Ma grand-mere a prepar{, des (gateau) delicieux. Les homrnes doivent etrc (ega!). Ce sont des livreR (nouveau). Les (cheval) arabes sout renommcs pour leurs qualit{,s (exceptionnellel. Cette fillette aime ses (joujou). Elle n'aime pas les (bijou). Les jeuues atteudent avec impatience lcs (Festival Mondial) de Ia jeunesse. Les peuples des pays (colonial) luttent pour Ia libertc et I'independance. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme nne force independante dans I'arime mondia!e.

IV. Trece(i r>erbele din urmiiloarele propozi tii la perfectu l campus:


Nous visitons nos parents. Mou amie est Hudiante. II est ouvrier. Grand-papa parle avec ses p<e>tits-fils . .Je dejeune en famil!P. Jls travaillent dans une fabrique. Paul et Pauline reucontrent C<'orges Pt. Irime. Nous chantons cette chauson. Tu as dix pommes.

V. lnlocui{i spafiile cu articolele nehotarfte:


... jardiu, ... cousines, ... fabriques, ... ccolier, ... montagne, ... livres, ... Inaison, ... cris.

LA FAMILLE GIRARD

Robert Girard Jeanne Girard

le perc '\. lcs parents Ia mere / d ' Antoine Girard

lc be a u-pcre "'-. Ia bclle-mhe / les beaux-parents c!'Helime Girard

Antoine Girard l 'epo ux (le mari) d ' He! cne Girard Helime Girard l'epouse (Ia femme) d'Antoine Girar d 1/elene Girard Ia bellc-fille (Ia bru) de Robert et Jeanri e Gira rd Antoine Girard le pere "'-. 1es parents d'Al am, p au 1, ; IC h e 1 et J acque 1me M. Helene Girard Ia mere / Alain Girard Paul Girard u h l G. J H !C e .. 1rard . ,. Jacqueltne (,lrardAlain Girard Paul Girard Michel Girard lc fils "'-. le fils "'-. les cnfants Ie rI s / d'Autoin r 1 .. / ct HC!cn c Girard Ia idle Je CO llS III le eousiu lc cousin le pet it-fils '\.. l('s petitsle petit-fils '\. enfants de Ie pet It- rI s . 1 / R o b ert et . . / ,. Ia pe tit e fdlc J ea nne Gnard lc neveu "'-. le neveu "'-. / le neveu .. / Ia mece les neve ux de Gerard Girardd et . d ~ 1 I e "a e eme Girard

le ft ere """ lc frere lcs heres d e le frcre / Jacqueline I "-.d'Aiain,Paul a sreur / et Mich e l

"'-.

"'-.

I I" G. d . acque rne rrar Robert Girard Jeanne Girard Gerard Girard

Ia com in c /

les cousins d '.\.nnie, Micheline, Claire, Huguette, Gu y , Lucien, .Marc, Henri et Claud e

le errand-perc '-""- ]e s oTallds-parents b Ia grand-mere / <o le frcr e d'Antoine c;irard l'oncle d'Alain, Pa\11 et c. e tc. le beau-ftere d'Hclcnc Girard Ia sceur d 'Antoine Gira1d Ia tante d ' Aiain, P au l e tc. etc. Ia b ell e-scc ur d ' H c len c Girar d

/ d'Aiain, Paul, Mich el, Jacqueline, Annie, Micheline, "'-. Claire, Hugu ette, Guy, Lucien, Marc, Henri et Claude

;Hadelei11e Girard -

gg

3-EME

LEC:ON

QUEL .AGE AVEZ-VOUS?

Un jour, Alain a rencontre dans Ia rue une ancienne connaissance de sa famille, Yves Gregoire, un vieillard qui a depasse depuis longte~ps soixante ~ns. II y a quinze ans, Gregoire a quitte Paris pour VIvre en province. -Bonjour, Monsieur Gregoire. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard, le petit-fils de votre ami Robert Girard. - Ah oui! Quelle surprise! Mais comment vous reconna!tre? Vous~avez tellement grandi! Que! age avez-vous maintenant, jeune homme? - Dix-huit ans, Monsieur Gregoire. . . -Ma{s vous para1ssez avo1r au moins vingt-deux. On voit que vous faites du sport. Vous~ avez, si je ne me trompe , deux freres et une s<:eur, n 'est-ce pas? Que! age ont-ils maintenant? - Ma sreur a!nee a vingt~et un~an s; mes deux freres sont plus jeunes: Paul a dix~ans et Michel quatorze. - Vos parents doivent~etre encore jeunes. Quel age ont-ils? - Papa a quarante-cinq ans et mamari est de quatre ans plus jeune que lui ; elle a quarante et un~ans. - Ah, Ia jeunesse! DepuiS' que j 'ai depasse soixante ans, je sens de p lus~en pIus le beso in d 'e tre entoure de jeunes. C'est pourquoi je viens plus souvent a Paris voir mes petits-enfants. - Sont-ils nombreux? - Nature llement , puisque j'ai

en sept enfants! Les~uns sont petits, mais il y a aussi les ,grands": Marcel qui a seize ans, Louis - dix-neuf, Rene- vingt-trois, Irene vingt-neuf, Mireille ,la vieille" qui a trente-trois ans. Notre famille est grande. Main tenant je do is vous quitter; je suis presse. Saluez de rna part votre famille. Dites a votre grand-pere de m'attendre demain a onze heures.
VOCABULAIRE
l'ige (m.) [la3] virsta le jour [3ur] ziua reoeontrer [rdk:'itre] a intilni ancien, -ne [dsje] vechi, veche Ia eonnaissanee [k~nesds] cuno~tinta le vieillard [vj e:jar] batrinul depasser (depaseJ a depa~i iepuis longtemps [dapqi~l5td] de rnult tirnp il y a quinze ans [il~a~kez~d] acurn cincisprezece ani quitter [kite] a parasi vivre [vivr] a trai; a locui Ia province [pr~~ts] provincia reconnaitre [rak~n'e:tr] a recunoa~te tellement [tdma] atit de grandir [gradir] a crete, a se rnari le jeune homme [3ren~:>rn] tlnarul au moins [o~rnw] eel putin se tromper [sa~tr"'pe] a se in~ela plus jeune [ply ~3ren] rnai tinar devoir [davwar] a trebui encore [ak~r] inca Iajeunesse [3cen;;s) tineretea; tineretul sentir [sdtir] a sirnti entourer [dture] a inconjura de plus en plus [da~ply~z~d~ply]din ce in ce mai mult venir [vnir] a veni plus sou vent [ply ~suva) mai des Ia vieille [vj e:j] batrina etre presse [ &tr ~prese] a fi grab it saluer [salqe] a saluta Ia part [par] partea dites (irnperativ) [dit] spuneti, spune demain [dam) miine

Familii de cuvinte
- jeune (s. m. f. ~i adj.) la jeunesse (f.) jeunet, -te (adj.) rajeunir ( vb.) se rajeunir ( vb.) rajeunissant, -e (adj.) le rajeunissement (s.) - vieux (s.m. ~i adj. m.) vieille (s. f. ~i adj. f.) le vieillard (m.) la vieillesse (f.) vieilli, -e (adj.) vieillir ( vb.) le vieillissement (s.)
tinar, -a tin ere tea ; tineretul (fam.) tinerel, tinerica a intineri a se intineri, a-~i ascunde adevarata virsta care te intinere~te intinerirea batrin, vechi ( inaintea unui substantiv care incepe cu o vocala: vieil) batrina, vee he batrinul, rno~nea gul batrinetea irnbatrinit, -a a imbiitrini irnbatrinirea

Cu vinte cu mai multe sensuri l'dge (m.} I. v1rsta 2. epoca; evul: le moyen age evul mediu; l' dge de la pierre tail lee epoca pietrei cioplite
Ohservafie. pe strada = dans la rue pe bulevard = sur le boulevard

91

GRAMMAIRE

Numeralul cardinal (L'adjectif numeral cardinal)

Numeralele cardinale de Ia 20 Ia 60 sint numerale cornpuse. Ele se formeaza prin adunarea a doua numerale simple:
vingt-deux (adica 20 2) 22 trente-guatre (adica 30 + 4) 3' guarante-eing (adica 40 + 5) 45

cu excep~ia lui 20 ( ~Jingt), 30 ( trente), 40 ( quarante), 50 ( cinquante), 60 (soixante).


21 22

23
21

25 26 27 28 29 30

vingt et un [vetere] vingt-deux [vet~d] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente

31 32 40 41

t,z

50 51 52 60

trente et un [trdtere] trente-deux quarante quarante et un quarante-deux cinquante cinquante et un cinquante-deux soixante

Ohsenafie. I. Numeralele compuse pina Ia cent (100) se scriu despartite printr-o liniuta: vingt-deux, !rente-trois. 2. Numeralele compuse care ex prima numerele 21, 31, 41, 51 intercaleaza ina in tea lui un conjunctia et (~i), fara a se mai desparti prin liniutii: vingt et 1111, trente et un, quarante et ur1, cinguante et n. 3. In limb a francezi\, dupii un numeral cardinal nu se folose~te prepozitia de: Am 35 de ani. J'ai 35 ans.

EXERCICES

I. Traducefi in limba franceza scriind cifrele in litere:


Ce virsta aveti? Eu am 31 de ani. El are !12 de ani. Tatal meu are 51 de ani. Noi am cumpiirat 28 de ciirti 9i 21 de caiete. Citi frati are prietenul tau? El are patru frati. Veri~oara mea are 22 de ani. Am citit (j 'ai lu) 59 de pagini. Aceasta carte are 25 de capitole. Casa are 14 ferestre. El este inca tinar. Acest batrin a depii~it 60 de ani.

II. Indica{i pluralul urmatoarelor substantiiJe :;i III. Formafi perfectul compus al
travailler, soigner, grandir.
~Jerbelor:

adjecti~Je:

le bras, le hateau, le cheveu, le genou, le cou, arnica!, beau, glorieux.

IV. Scriefi participiul trecut :ji prezent al urmatoarelor (Jerbe:


rarnasser, inspecter, instaurer, blanchir, abolir.

v.
92

Scriefi in litere urmatt'arele numerate Cardinale:

25, 29, 30, 38, 49, 53, 57.

4-EME LE(:ON
UN JEU INSTRUCTIF
Pour Alain et ses~amis , I(~S jeux de societe instruct ifs constituent un excellent moyen de verifier leurs connaissances, de retenir des chiffres et des dates d'une maniere agreable. Ces jeux exigent une connaissance approfondie des sciences nature lies, des sciences techniques, de l'histoirt'. de s ~arts , du sport. I Is preparent d 'ava nee fes sujets indiques par l'examinateur. Les gatcons se posen! des questions. Aujourd'hui c'est le tour de fa geographic. Michel, premier prix de geographic au l,vcee. interroge avec allen! ion ses copains. -Gu,v. indiquez la hauleur de fa tour Eiffel et l'annee de son~edification. - Oh ~ vous m'insultez. Cette question est trop simple pour un Parisien. 306 mettes - 1889 I Majs vovo ns, posez-moi une question plu s diffi ci le. -Bie n. dite ~ moi qu e ff.t es t Ia longueur du Rhin ~ - I 360 kilometres. - Tres bit>n. lridiquez aussi celle du Danuht". 2000 km.

- Cette fois-ci c'est~inexact. Reflechissez un instant! - J'ai trouve! 2 860 km. II est de 1 5(JO km. plus long que le Rhin. - C'est ~a. Bow~r, le nombre rl'habitants de Bucarest, Paris, Moscou et Tokyo. , - ~ucarest. -;-environ 1 300 000, Paris 2 800 000 (!'agglomeratiOn par1s1enne compte plus de 7 000 000) Moscou 6 208 000 habitants, Tokyo - plus de 1C 000 000. - Je vois que vous~avez bien~etudie les problemes pour aujourd' hui. Claude, indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur a celle du Mont Blanc. - Si je ne me trompe, le mont Everest a 8 848 m. Le Mont Blane est de 4 038 metre s moins haut que lui. - Vous~avez bien repondu. Et ., I'examen" continue; c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde , sur les sommets des montagnes et sur les cours d 'ea u.
VOCABULAIRE
le jeu [3] jocul Ia societe [sasjete] societatea eonstituer [k5stitqe] a constitui excellent, -e [ eks e:ld] excelent, -a le moyen [mwaje] mijlocul verifier [verifje] a verifica retenir (ratnir] a re~ine Ia date [dat] data Ia maniere [manje:r] modul, felul agreable (agreabl] placut , -a , agreabil, -a exiger ( e:gzi3e) a pretinde, a cere imperios approfondir (apraf5dir] a adinci, a a profunda Ia science [sjcis] *tiinta naturel, -elle [natyre:l] natural, -a Ia technique (teknik] tehnica l'histoire (f.) [istwar] istoria preparer. d'avance [prepare~davds] a pregati dinainte le sujet [sY3e] subiectul l 'examinateur ~m . ) [e:gzaminatrer] exarninatorul aujourd 'hui [o3urdqi] azi Ia geographic [3eografi] geografia premier prix [pramje~pri] aici: care a obtinut premiul I le lycee [lise] liceul interroger [ete:ra3e] a examina (un elev, un student) }'attention (/.) [atdsj'i] atentia le copain [kape] (fam.) prietenul, amicul indiquer [edike] a indica Ia hauteur [otrer] inaltimea Ia tour [tur] turnul . !'edification (f. ) [edifikasj)] construirea trop [ tro] pre a le Parisien [parizje] parizianul voyonsl [vwaj5] ha ide! difficile [difisil] greu, grea Ia. longueur [l'igrer] lung imea dire [dir] a spune, a zi ce tres bien [tre~bji:] foart e bine le Danube [danyb] Dunarea cette fois-ei [se:t~fwa~si] de data asta reflechir [reflejir] a se gindi, a reflecta )'instant (m.) [l~stci] momentul trouver [truve] a gasi il est de ... plus long que ... [il~e: d;~ ... ply~l5~ka ... ] el este cu ... mai lung dec it .. . le nombre [n"lbr] numarul ! ' habitant (m.) [abita] locuitorul environ [dvi6] aproximativ comparer [k5pare] a compara le mont fm'il muntele moins haut [mwe~oJ mai putin inalt

94

rcpondre [rep)dr] a ri\spunde continuer [k5tinqe] a continua Ia promenade [promnad] plimbarPa imaginaire [ima3inEr] imaginar, -ii l'examen (m.) [egzami:J examenul

Ia partie [parti] partea le sommet [samE] virful, culmea les cours d'eau [kur~do] cursu;ile ape lor

Omonime
le tour la tour
1. invirtitura, ocolul; plimbarea 2. strungul turnul

Sinonime
edifier [edifiel construire [k5strqirJ } a construi, a. cliidi bdtir [batir] elever [elveJ

Expresii
tour de force jouer un mauvais tour chacun a son tour tour a tour

a quelqu'rm

tur de forta; realizare maiastra a juca o festa cuiva fiecare la rindul sau rind pe rind

GRAMMAIRE

Numeralul cardinal (L'adjectif numeral cardinal)


Numeralele cardinale de la 60 la 100 se formeaza:

a) prin adunarea a doua numerale simple:


soixante-douze (adica 60 +12) 72 soixante-seize (adicii 60 16) 76

b) prm inmultirea a doua numerale simple:


quatre-vingts (adica 20 X 4) 80

c) prin adunarea 9i 1nmultirea unor numerale simple. Astfel se formeaza toate numeralele de Ia 81 (quatre-Yingt-un) pina la 100 (cent):
quatre-vingt-trois (adica 20 X 4 quatre-vingt-dix (adici\ 20 X 4 quatre-vingt-treize (adica 20 X 4

+ 3 ) 83 + 10) 90 + 13) 93

95

60 61 70 71 72 73
7t.

75
76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93
9t. !J5

96 97 98 99 100

soixante [swasat] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deu:x quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [sa]

101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 quatre cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille (mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents 1 300 mille trois cents 2 000 deux mille 10 000 d ix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard

(douze cents) (treize cents)

Observatie. 1. La numeralele compuse expimind numerele 61, 71 se intercal~a:dl inaintea adJectivului tm (san onze) conjunctia et:

soixante et un soixante et onze


2. Dupii numeralele 80 (quatre-vingts), 100 (cent) se folose~te conjunctia et
~i

1 000 (mille)

nu

quatre-vingt-un [katravi:~reJ quatre-vingt-onze [katrav~'iz] cent un [sa~re]

cent onze mille un mille onze

3. Compusele numeralelor cent eyi mille nu se despart prin liniutii:

cent trois mille cinq cents


4 . Numeralele cardinale sint invariabile, cu exceptia lui un, vingt, cent. Numeralele vingt ~i cent primesc semnul pluralului (s) daci1 sint precedate de un adjectiv numeral care le multiplicii:

quatre-vingts livres cinq cents pages


dar riimin invariabile cind sint urmate de un alt numeral:

quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages

96

5. Numeralul mille (pronuntat mil) se poate scrie mil atunci cind exprima o data istorica a erei noastre ~i este urmat de un alt numeral:
1962 = mil neuf cent saixante-deux
Se scrie mille in expresiile:

l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000)


in care mille nu este urmat de alt numeral. Cind este vorba de exprimarea unor date se folosesc ma1 ales formele:

dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 X 100) 1900 dix-neu.f cent saixante-trais 1963
Numeralul mille este invariabil. Nota. t.t ille, intrebuintat ca substantiv ( = mila, masura de lungime), capata un s Ia plural Le bateau est a deux milles de la dte. Vaporul este Ia o distanta de douii. mile de coastii. Substantivul mille este in limba franceza de genu! masculin.

lmperati vul ( L' imperatif)


Ca ~~ m limba romina, imperativul exprima o porunca, un indemn, un sfat. El cste unicul mod (in afara de cele impersonale) care nu este precedat de pronumele personal. Imperativul are trei persoane: a II -a singular, I ~i a II -a plural, terminatiile lor indicind persoana care saviqe~te actiunea. Formele imperativului sint identice cu cele ale indicativului prezent, cu exceptia persoanei a II-a singular a verbelor din grupa I. La verbele din grupa I se omite Ia imperativ terminatia -s care exista la indicativ.

lmperativul verbului chanter


chante f ~:han tans f chantez!
cinta! sa cintiim! cintati!

Imperativul verbului armr


aie f ayons! ayez!

lmperativul verbului etre


sa is f sayans I sayez I
.. ' f ll. sa fim! fiti!

ai!
sii avem! aveti!

Observatie. 1. Persoana I plural a imperativului (chantans) se traduce prin persoana I a conjunctivului (sii cintiim}, in Iimba rom ina neexistind o forma a imperativului corespunzatoare acestei persoane. 2. Persoana a III-a se exprima in limba franceza prin conjunctiv: Qu'il parte! Sa piece!

7 - Invatati limba !ranceza lara profesor

97

EXERCICES

I. Raspunde# la urmatoarele 'intrebiiri:


Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de societe instructifs? Quels sujets preparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est Ia longue11r du Danube? Quelle est Ia hauteur de la Tour Eiffel? Combien d'hahitants a Parrs? Et Bucarest? Que! age avezvous? lndiquez l'age des membres de votre famille! En quelle annee sommes-nous maintenant?

II. Scrie# 'in litere urmatoarele numerale cardinale:


61, 70, 71, 7'>, 78, 81, 8'>, 91, 94, 102, 111, 201, 700, 1970, 1840, 1320, 1271, 1799, 1980.

III. Traduce# in limba franceza (scriind cifrele 'in litere):


Bunicul sau este batrin; el are 81 de ani. Mihail Sadoveazm s-a nascut in 1880. Balzac s-a niiscut (est ne) in 1799. Tolstoi a murit (est mort) in 1910. Maupassant s-a nascut in 1850. Loara este cu 244 km (kilometres) mai lunga decit Sena. Sena are 776 km. Aceasta carte are 987 de pagini. Volga (La Volga) are 3 688 km. ln biblioteca mea sint 899 de carti. Turnul Eiffel a fost construit in 1889.

IV. I ndicati imperativul prezent al verbelor:


aimer, tirer, choisir.

V. Traducefi in limba franceza:


Prive~te

acest portret. Stati miine acasa. Sa dorrnim bine. Da o cutie de chibrituri fratelui tau. Alege o cravata ro~ie. Intrati! Nu intrati! luhiti cartile! Pleacii Ia ~coala ! Sa luptam pentru pace! Sii cintam ,lnternationala"!

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel, admirable construction metallique edifice en 1889 er plein coeur de Paris, au Champ-de-Mars, domine toute la ville. Elle a 306 metres de haut. Sa construction a suscite beaucoup de commentaires. Des personnalites des Lettres et des Arts de l'epoque, parmi lesquelles Charles Gounod, Alexandre Dumas, Victorien Sardou, Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont meme proteste officiellement contre !'edification de ,l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils consideraient ,le deshonneur de Paris".

98

Mais les Parisiens se sont habitues a son elegante silhouettt>, unique au monde, gracieuse et massive a la fois, objeetif touristi-que de premier ordre. Aujourd'hui elle est utilisee aussi comme emetteur de television. Par I 'ascenseur on monte en einq minutes au troisieme etage. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris, ville coupee en deux parties par Ia Seine, qui eoule so11s trente ponts. On peut voir d'ici le dome des Invalides, le Pantheon, le Sacre-Creur, l'ile de la Cite ou se trouve la cathedrale Notre-Dame, sur la rive droite, l'Arc de Triomphe de !'Etoile qui couronne Ia magnifique avenue des Champs-Elysees, les jardins verdoyant" des Tuileries, du Luxembourg, le bois de Boulogne ainsi que d'autres edifices, monuments .et places. les poetiques quais de Ia Seine, qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du mondc. Mais le premier monument qui vom; sa lue des votre arrivee dans la capitale de Ia France c'est, sans nul doute, Ia eelebre Tour Eiffel.

LE CORPS HUMAIN
- Quel livre lis-tt1 si altentivement? Est-ce un roman intercssant? - Pas du tout. J e lis un livre d'anatomie. Je l'ai trouve dans la bibliotheque de mon oncle. Tu sais ... j 'ai decide de devenir medecin. Je guerirai les malades. Je m'inscrirai ala faculte de medeeine. Pour cela il faut bien connaitre le corps humain, ce m(~ca nisme si complique ... La petite Yvonne, tres serieuse, ecoute parler son cousin Alain. Elle est si jolie, Yvonne! Ses longs cheveux sont blonds, ses~ yeux sont bleus, elle a des joues vermeilles, un petit nez retrousse' des u~vres rouges qui caehent ses dents blanches. - Vois-tu, poursuit son cousin, je dois bien connaitre toutes les parties du corps humain: la tete, le cou, le tronc, les bras, les mains, les jambes, les ... - Alors ce n'est pas complique! Je eonnais merne les details du corps hurnain. Par exemple, je peux t'indiquer le nom de

100

chaque doigt de la main, de chaque partie de l'oreille, des dents ... Etes-vous satisfait, monsieur le docteur? - Quelle naivete! Tu crois que cela suffit? II faut connaltre tant de choses, le nom des nerfs et des muscles, des veines et des~ os, la composition du sang ... - Alors tu seras sans doute un savant! dit la naive Yvonne.

ANECDOTE Chez le docteur. -Tire la langue, mon petit! - Je ne peux pas, !'autre bout est~attache! VOCABULAIRE
lire [Iir] a c1t1 attentivement [atativma] cu atentie pas du tout [pa~dy ~tu) de Joe l'anatomie (f.) [anat~mi) anatomia tu sais [ty~se:) ~tii decider [deside) a hotiiri, a decide le medecin [medse) medicul guerir [gerir] a vindeca, a tamiidui le malade [malad] bolnavul s' inscrire [sSskrir] a se lnscrie Ia medecine [medsin] medicina I pour cela [pur~sla) pentru aceea, aici: pentru aceasta il faut [il~fo) trebuie connaitre [k~ne:tr) a cunoa~te humain, -e [ym] omenesc, -easca lemecanisme [mekanism) mecanismul si complique [si~k3plike) atit de cornplicat serieux,-euse [serj), serios,-oasa ecouter [ekute] a asculta joli, -e [3Jli] driigut, -a les cheveux [fv) parul les yeux [Iez~j] ochii Ia joue [3u] obrazul vermeil, -le [ve:rme:j) rumen, -a le nez [ne) nasul retrousse, -e [rGtruse] cirn, -a Ia levre [le:vr) buza cacher [kafe] a ascunde Ia dent [da) dintele poursu.ivre [pursqivr] a urma, a urm8.ri

former [brme] a forma Ia tete [te:t) capul le cou [ku] gitul le tronc [tr5] trunchiul Ia jambe [3ab] piciorul alors [abr] at unci meme [me:m) ehiar le detail [detaj] detaliul par exemple[par~e:gzapl) de exemplu je peux [3a~pa] eu pot l'oreille (/.) [bre:j] urechea satisfaire [satisfe:r] a satisface quelle naivete [kd~naivte) ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient, a ajunge Ia chose [foz] lucrul le nom [n3j numele le nerf [n e:r] nervu I Ia veine [v e:n] vina l'os (m.) [bs) osul Ia composition [k5pozisj 5] cornpozitia le sang [sa] singele sans doute [sa~dut] farii indoiala le savant [sava] savantul Ia naive [naiv) naiva tirer Ia langue [tire~la_ Jag) a scoate limb a le bout [bu) capatul attache, -e [atafe) legat,-a, prins, -a

PRONUNTARE
Cuyintul os se pronunta l' os [bs J la singular ~i les o ( s) [le~z~o J In cuvintul nerf nu se aude -f final.
fara~ a se auzi -s, la plural.

101

Omonime
le sang cent sans
singele o sutii flirii

Antonime
beau, bel, belle laid, -e
frumos,-oasii
urit~-a

Expresii
ne pou~>oir fermer les yeux cela saute aux yeux ( crlwe les yeux) n 'a~>oir pas froid aux yeux entre quatre yeux
a nu putea tnchide ochii este evident, sare in ochi a fi curajos, tndrll.znet intre pa.tru ochi

GRAMMAIRE

Viitorul (Le futur)


Viitorul se formeaza prin adaugarea terminatiilor -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont la infinitivul verbului:
je parlerai [parl<~re] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il ( elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfir~i tu finiras tu vei sfir~i il ( elle) fin ira el {ea) va
Grupa I nous parlerons noi vom vorbi Pous parlerez voi veti vorbi ils ( elles) parleront ei (ele) vor vorbi

Grupa aD-a nous finirons noi vom sfir~i ~>ous finirez voi veti sfir~i ils ( elles) finiront ei (ele) vor sfiri sfir~i

Observatie. Verbele din grupa a III-a, te-:minate la infinitiv in -re, pierd pe e mut din terminatia infinitivului: attendre - j' attendrai prendre - je prendrai

Viitorul ver:belor auxiliare avoir


A voir

~i

etre
trc

faurai eu voi avea tu auras il (elle) aura

nous aurons I'OU8 aurez ils ( elles) auront

ie serai eu voi fi
seras il f,elle) {!era
tu;

I'OU8

nous serons serez ils (elles} seront

Pluralul substantivelor in -ail


Substantivele terminate Ia singular in -ail fac pluralul in -s, dupa regula genera Ia:
le detail [detaj] detaliul l'eventail [evataj] evantaiul les details les evefllails

102

Fac exceptie unele substantive, ca:


le tral'ail (munca), le corail (coralul), l 'email (smaltul), le 11itrail (vitraliul) etc., care primesc la plural terminatia -aux: les tral'aux, les coraux, les emaux etc.

Substantivele a'ieul
l'aieul bunicul l'ceil ochiul

~i

oeil au un dublu plural:


bunicii
striimo~ii

les aieuls les~aieux les::._yeux


les~ceils

forma neregulata folosita in mod curent forma regulata pastrata in anumite expresii: ceils-de-perdrix bataturi ceils-de-bceuf lucarne

EXERCICES

I. Trecefi Yerbele din paranteze la viitor:


Nous (etre) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Tu (Mre) un homme cultive. Ill'l (danser) toute Ia nuit. Vous (visiter) Ia semaine prochaine une grande usine. Ils (manger) ces .f ruits . Elle (finir) Ia lecture de ce roman demain. Je (attendre) ton retour avec impatience. Elle (choisir) ces !leurs. II (prendre) des le~ons de fran~ais. Ils (prendre) part a Ia fete de ,l 'Humanite". Vous (regretter) le temps perdu. Tu (repondre) tout de suite a cette question. l1 (peneer) souvent a toi.

II. Traduceti n limba francezii:


Alain cite!jte cu atentie o carte de anatomie. El va fi student Ia facultatea de medicina. Yvonne este blonda , are ochi alba~tri ~ i obraji rumeni. Alain va invata numele nervilor; mu~chilor, vinelor, oaselor. El va munci mult ~i va vindeca bolnavii.

III. Conjuga# la vii tor verbele chanter i ecouter.

IV. Treceti :,;ubstantivele din paranteze la plural:


On trouve dans Ia Mediterranee des (corail) superbes. Les Gaulois sont les (ai'eul) des Fran~ais. Mes deux (ai'eul) sont tres vieux. Odette a des (ceil) noirs. J'ai lu (am citit) !'admirable recueil de poesies de Theophile Gautier (,Email) e t (Camee)". L 'histoire naturelle no us donne des (detail) sur les (animal), les (vegetal), les (mineral).

V. Conjugafi la viitor i la perfectul compus:


manger le gateau; entrer dans Ia charnbre; la:ver une chemise.

PROVERBE
Loin
des~yeu.1:,

loin du coeur. Ochii care nu se vad se uitii.

103

6-EME LEr;ON
ALAIN SERA MEDECIN
Yvonne ouvre de grands~yeux: elle a aper(:;u sur le pupitre de son cousin un crane, des os. - Mais a qui sont tou~ ces~objets sinistres? dit-elle cffrayee. - lls sont~a moi, je dois verifier mes connaissances, repond Alain. Voila par exemple une clavicule, une omoplate, quelques vertebres. Mais ce n'est pas tout ... J'apprendrai aussi les fonctions des divers~organes du corps humain, tels le cerveau, l'estomac, le cceur, les poumons, le rein. Il faut bien connaitre ces organes, parce que ce sont les notres. J'etudierai aussi les sens de l'homme, la vue, l'oule, l'odorat, le gout et le toucher. Yvonne regarde son.cousin avec admiration. Il saura tant de choses ! Il est deja en quclque sorte le medecin de la famille et surtout celui des~enfants. Un jour il devait faire une piqt'ire a un de ses~amis. - Pretez-moi votre seringue, dit-il a ses cousins. La mienne est cassee ! . - Impossible, dit Claude. La notre est cassee depuis longternps. Demande a Odette de te donner la sienne.

Alain reussit en fin de compte a trouverune seringue. II a soigne et gueri son~ami Marc, malade de bronchite. Il soigne les blessures de ses camarades et meme les siennes. II aime deja ce noble metier. Lorsque sa cousine Claire a eu Ia cheville foulee c'est toujours lui qui lui a donne les premiers soins. n veut~etre re~m premier au concours d'admission.
VOCABULAIRE
ouvrir de grands yeux [uvrir~da~ grd~z~j] a face ochi mari apercevoir [apersavwar] a zari le pupitre [pypitr] pupitrul le crane (kran] craniul sinistre (sinistr] sinistru effraye, -e (efreje] inspaimintat, -a ils sont a moi ~il~s5~t~a~mwa] sint ai mei, aici: sint ale mele verifier [verifie] a verifica Ia clavicule [klavikyl] clavicula l'o,rooplate (f.) [;:,m;:,plat] omoplatul quelques [kdka] cit eva Ia vertebre [vertebr] vertebra apprendre [aprddr] a invata Ia fonction [f5ksj 5] functia divers [diver] diferit l'organe (m.) [;)rgan] organul le cerveau [servo J creierul I' estomac (m.) [ estoma] stoma cui le creur [krer] inima le poumon [pum5] plaminul le rein [r~J rinichiul le sens [sds] simtul Ia vue [vy] vederea l'ouie (f.) [ui] auzul l'odorat (m.) [;:,dora] mirosul le gout [gu] gustul le toucher [tufe] pipaitul
I' admiration (f.) [admirasj5]admiratia il saura [sora] el va ~ti tant [td] atlta en quelque sorte [ii~kelka~sort] oarecum, in oarecare masura il devait faire [il~dave~fer] trebuia sa faca Ia piqilre [pikyr] injectia preter [prete] a imprumuta Ia seringue . [sreg] seringa casser [kase] a sparge reussir [reysir] a reu~i en fin de compte [d~fe~dk5t] in cele din urmii Ia bronchite [br5Jit] bron~ita soigner [swa pe] a ingrij i Ia blessure [blesvrl rana noble lnobl] nobil le metier [metje] meseria lorsque [hrsk<>] cind Ia cheville foulee [Javij~fule]glezna scrintita toujours [tu3ur] intotdeauna, aici: tot lui a donne [lqi~a~done] i-a dat le so in [-we] )ngrij ire a il vent [v,lil] el vrea recevoir [rasgvw.ar J a primi le concours d'admission [k5kur~ dadmisj5] concursul de admitere

Omonime
le cmur (krerl inima le chmur [krer] corul

Familie de euvinte
le courage courageux, encourager decourager (m.) -euse (adj.) (vb.) ( vb.)
curajul curaj os, -oasa a incuraja a descuraja

105

la numeralul cinq se intercaleaza vocala -ieme: le cinquicme n':'meralul neuf schimba pe f in v:

inaintea

terminatiei

neuf -

neuvieme

2. La numeralele compuse, ca
indica unitiitile
prime~te

~i in limba rominii, numai numeralul care terminatia -ii~me:

le quarante-cinquieme al patruzeci ~i cincilea

le cinquante-sixieme al cincizeci ~i ~aselea

Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Farmele pronumelui posesiv variaza in functie de numarul posesorilor, de genul ~i numarul obiectelor posedate. Pronumele posesive sint precedate de articolul hotarit.

Posesorul

Obiectul posed at un obiect posedat

I Genu!!
masc. fern.

p
I

e r. s 0 a n a a 11-a a III-a

Un posesor rnai multe obiecte posedate masc. fern.

le mten al meu la mienne a mea

le tien al tau la tienne a ta les tiens ai tai les tiennes ale tale le votre al vostru la votre a voastrii les votres ai vo~tri ale voastre

le sien al sau la sienne a sa les siens ai sai les siennes ale sale

I
I
Mai multi posesori un obiect posedat

les miens ai mei les miennes ale mele


\
le notre al nost.ru la niltre a noastra

mas c. fern.

le leur al lor la leur a lor les leurs ai lor ale lor

mai multe obiecte posedate

mas c. .~i fern.

les notres ai no~tri ale noastre

Nu trebuie confundate adjectivele posesive notre, rotre cu pronumele posesive le (la) nOtre, le (la} yotre. Adjectiveie notre, Potre se scriu fara accent ~i preceda intotdeauna un substantiv: notre mere, votre liPre. Pronumele le (la) nOtre, le (la) votre au accent circumflex pe o ~i nu se alaturii niciodata unui substantiv:
Ces portraits sont les votres.

107

EXERCICES

I. Traducefi in limba franceza:


Yvonne a zarit pe biroul varului sau un craniu 7i ni~te oase. Alain ii arata ni7te oase: o davicula, un omoplat. El va invata functiile creierului, ale stomacului, ale plaminilor, ale rinichiului ~i ale inimii. Va studia organele vazului, auzului, mirosului, gustului ~ i pipiiitului. El va fi medic. li place deja sa ingrijeascii bolnavii. El vindeca ranile prietenilor sai.

II. lnlocuifi (scriind in litere) numeralele cardinale din paranleze cu numeralele ordinale corespunzatoare:
Paris est Ia (1) ville de France. L ' Europe e_ situce entre le (35) et le st (72) degre {grad) de latitude nord. Le jour est Ia {7) partie d e Ia semaine, l'heure est Ia (24) partie du jour, Ia seconde est la(60) partie de Ia minute. Paul est le (1) d e sa c lasse. Marie est le (5) enfant de mon oncle. C'est le (21) livre de ma bibliotheque.

III. Completlifi spafiile libere w adjectiYele sau pronumele pasesiye cerute de sens:
... maison a 5 Ctages; ... a 8 Ctages . . . . parents sont j eunes; ... sont vieux . . . . pere est ouvrier; ... est professem. La charnbre d'Andre est grande; ... est petite.

IV. Conjugafi yerbul montrer la prezent, Yiitar , perfectul campus


~L

imperatiy.

V. Canjugati la prezent, Yiitor, perfectul campus


porter une valise finir le livre

imperatiY:

7-EME LE(:ON

UNE NOUVELLE HABITATION


- Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai apeq;u dans la rue. Tu cherchais quelqu'un? ditAntoine Girard a son~ancien~ami Georges Maquet. - Mais non, j'habite ce quartier depuis~une semaine. Je n'ai pas~eu le temps de t 'annoncer. Tu comprends, un demenagement !. .. - Tu as demenage? Pourquoi? Vous~occupiez un appartement coquet en plein centre! Tu etais content de ton logis. - Tu as parfaitement raison mais~il est devenu trop~etroit pour nous. Les~enfants ont grandi, ils~<mt hesoin maintenant de trois ehambres; Denise, qui travaille, doitjtvoir la sienne et les gar~::ons, les leurs. Ils.n'avaient pas~assez de place pour etudier. J'ai heureusement trouve une maison spacieuse, pas neuve mais~en tres bon~ etat. Elle est~entouree d'un beau jardin, ce qui fera la joie de rna

109

chienne Louloute. Le quartier n'est pas central, il est vrai, mais il a d 'aut~es~avantages: le silence, I 'air frais, les fleurs et les~arbres':'.. - Te voila romantique! A ton.~age ! Combien de chambres avezvous~ en tout? -Au rez-de chaussee, un vestibule, la salle a manger, la chambre de Jacques, la cuisine, un debarras. On monte a l'etage par un~escalicr interieur. La il y a deux chambres a coucher, un couloir et une salle de bains. La maison a une belle terrasse, deux balcons, un grenier et une cave. Le soir, en~ete, on peut diner dans le jardin. -- Tu as de Ia veine. Et moi de meme, parce que j'aurai }'occasion de te voir souvent.
VOCABULAIRE
le quartier [kartj e] cartierul chercher [Jierfe] a cauta quelqu'un [ktlkE:] cineva depuis [dapt[i) incepind de, de (temporal) la semaine [~mEn) saptamina le temps [td) timpul anuoncer [an:>se] a anunta comprendre [k5prddr) a intelege le demenagement [demena3md] mutarea demenager (dernena3e] a se rnuta occnper [okype] a ocupa l'appartement (m.) [apart<!md] apartamentul coquet, -ette [koke:] cochet; -a le centre (sdtr) centrul etre content [Etr~k5td] a fi multurnit le logis [Ll3i] locuinta parfaitement [parhtmd] perfect, aici: perfecta raison [rsz5] dreptate devenir (davnir] a deveni etroit, -e [etrwa, etrwat] strimt, -a heureusement [ rerpzmd) din fericire spacieux, -euse [spasj.] s patios, -oasa neuf, neuve [nref, nrev] nou, noua en tres bon etat [dn~tre:~bo~n~eta] intr-o stare foarte buna entourer [ature] a inconjura Ia joie [3wa] bucuria Ia chienne (Jjen] cateaua il est vrai [il~s-vre:J este adevarat autre(s) [otr) altul (alte) l'avantage (hi.) (avdta3] avantajul le silence [sildsJ lini~tea I air frais [le:r~fre:) aerul proaspi.\.t, racoros te voila [t<J~vwala) iata-te romanti'lue [r:>mdtik) romantic, -a en tout [d~tu] in total le rez-de-chaussee [redfosc] parterul le vestibule [ve:stibyl] vestibulul Ia salle a manger [sal~avrnd3e] sufrageria Ia cuisine [kqizin] bucatii.ria le -debarras (debara) debaraua monter [m5te] a urea l"escalier interieur [e:skalje~E:terjrerJ scara interioara Ia ehambre a coucher [Jtibr~a~kufe1 dorrnit01ul le couloir [kulwar] culoarul la salle de bains [sal~d<>~MJ baia la terrasse [i eras] terasa le grenier [granje] podul Ia cave [kav) pivni~a l'ettS (m.) [eteJ vara diner [dine] a cina avoir de Ia veine [ve:n] a avea noroc de meme [da~me:m] de asemenea paree que [pars~ka] fiind ca, p entru ca I' occasion (f.) [akazj5) ocazia

110

Sinonime
le logis le domicile

la demeure } l 'habitation

locuinta, casa

Nota. Pe11tru a numi catul d e j os al unei cladiri (par t erul) se folo se~ te cuvintul le rez-de-chaussee . Cuvintul le parterre are un a lt sens . El se traduce prin: 1 . parter (la teatru) 2. partea dintr-o griidin a consacrata culturii florilor.

Antonime

monter

descendre

Elle monte l'escalier.

Elle descend l'es calier.

i. - . .A.. -

L . ..C....~---

ouvrir

fermer

Elle ouvre la fenetre.

Elle ferme la fenetre.

111

GRAMMAIRE

Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif)


lmperfectul indicativului se formeaza adaugindu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminatiile:
Persoana
singular

-ais I ~a is a II-a { -a it a III-a

plural

-ions -'ez { -aient

Nous par!(ons); nous finiss(ons); nous part(ons)

Grupa I

Grupa a II-a

je parlais eu vorbeam tu parlais i l ( elle) parlait nous parlions vous parliez ils ( elles) parlaient

je finissais eu sflr~earu, terminam tu finissais il ( elle) finissait nous finissions


vmtS finissiez

ils

( elles)

finissaient

lmperfectul verbelor auxiliare


il:tre Avoir

j'etais eu eram tu etais i l ( elle) eta it nous etions vous etiez ils ( elles) etaient ( Participiul prezent:

etant J

j'avais eu aveam tu avais il ( elle) avait nous avions vozi.S aviez ils ( elles) avaient (Participiul prezent: ayant)
~i

Feminiuul substantivelor

adjectivelor

Substantivele ~i adjectivele terminate in -er sau -ier forrneaza feminin ul in -ere, -iere:
l'etranger [etrd3e] l'ouFrier cher a mer entier
strainul muncitorul drag, scump arnar intreg

l' etrangere [etrd3zr] l'ouvriere chere a mere entiere

strain a muncitoarea draga, scumpa amara intreaga

112

- Substantivele terminate la masculin in -x, precum ~ i adjectivele terminate la m asc ulin in -eux sau -oux schimba pe x in s, primind apoi un e mut: l 'e poux l'epouse so~u l sotia heureuse heureux feri cit feric itii - Substantivele ~i adjectivele t erminate la ma sculin in -f sau -p schimba aceste consoane In ~, a poi primesc un e mut: le loup lupul la IouPe lupoa ica le peuf la Peupe vii.duva vii.duvul neuve nou neuf nouii. Majoritatea sub stantive lor terminate la m ascu lin in -n sau
le chien le chat
- Ln

-t dubleaza con soana fin a Ia inainte de a primi un e mut:


ci inele pisoiul
~1

la chienne la chatte

ciiteaua pisica

Fac ex ce ptie sub sta ntive le


~.a.:

adjectivele t erminate in -aLn,


Roumaine sa we

Roumain saln

rom in siiniitos

romincii siinii.toasa

- Majoritatca adjectivelor terminate la mascu lin in -l , -n, -s, -t dublea za consoana final a in a inte de a primi un e mut: basse [bas] joasii bas [ba] jos bonne [b:m) bunii bon fb 5) bun sotte [s:~ t] proastii sot [so) prost Fac exceptie citeva ad jtct ive care nu dubleaza co nsoa na finala:
gris grise civil - civi le idiot id iote

Locul negatiei pas Ia timpurile compuse


L a timpurile simple, negatia pas se pune dupa verb:
J e ne sa is pas. Eu nu
~tiu.

La timpurile compusc, pas se a~aza intre auxiliar ~ i participiul trecut: Elle n' a pas mange son ga teau . Ea nu ~i-a mincat prii.jitura. lata un exemplu de v erb conjugat la perfectul compus forma negativa: je n'ai pas trouPe [3 a ~n e ~pa~truvc] eu nu am gas it
tu n 'as pas trouPe
.il ( elle) n 'a pas trouPe

nous n'apons pas trouPe Pous n'apez pas trouPe ils {elles) n'ont pas trouve

8 -

lnv a lali limba francezii tara profeso r

113

Interogarea fiira inversiune

In limba franceza propozitia interogativa poate fi exprimata p cu ajutorul intonatiei deci fara mversmnea subiectului:
Tu viens demain chez no us P lls ont vu ce film?
Vii miine Ia noi? Ei au vazut filmul acesta?

Aceasta forma este folosita mai ales in limbajul familiar, in propozitiile scurte.
EXERCICES

I. Traduce# in limba franceza:


Familia Maquet s-a mutat pentru ca apartamentul siiu era prea mic. Copiii aveau nevoie de trei camere. Noua lor casii este inconjuratii de o griidinii frumoasii. Ea nu este nouii, dar este in stare bunii. Casa lor are mai multe camere: Ia parter, sufrageria, camera lui Jacques, buciitiiria ~i o debara; Ia etaj, douii dormitoare, un culoar, o baie. Casa are o teras a frumoasii, douii halcoane, un pod ~i o pivnitii. Prietenii lor n-au giisit o casii cu griidina.

II. Treceti infinitiYele din paranteze la imperfect:


Grand-papa se (promener) le soir avec nous. Les hommes et les femmes (discuter), les enfants (s'amuser). II (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. IIs (habiter) une belle maison. Vous (diner) en ete dans le jardin. J'(etre) son amie. Tu (attendre) sa lettre.

III. lnlocuifi punctele cu prepozitiile necesare (pour, so us, dans, vers) :

a,

de, par,

Je veux passer mes vacances ... Ia mer. II se dirige ... Ia maison. Vous trouverez ce livre ... rna bibliotheque. Le frere ... mon ami est parti en province. J'ai re<;u une lettre ... mon amie ... bien apprendre le franc;ais il faut etudier Ia grammaire. IIs doivent aller ... l'usine. II entra dans la chambre ... Ia fenetre. II se repose ... un arbre.

IV. Trecefi la femin:in:


un om-Tier fran<;ais un bon epoux des paysans roumains les petits chats

V. Trecefi la forma negatiYa:


La maison est grande. Lucien a ete mon ami. Tu es malade. Mes camarades ont passe les vacances a Ia mer. Ma cousinc a mange tons les gateaux. II a ecrit cette lettre. J'ai rec;u votre cadeau. Tu as vu ce film. Yves a rencontre Mireille. La fenetre est trop large.

114

8-EME

LE(:ON

LA CHAMBRE DE JACQUES
Alain a fait hier une visite. II a voulu voir la nouvelle ma1son et le jardin de son~ami Jacques Maquet. La chambre de Jacques n'est pas grande mais~elle est claire; les deux fenetres donnent sur le jard n~ Dans le jardin il y a des leurs de toutes les couleurs: blanches, rouges, jaunes, violettes, bleues. Jacques a beaucoup parle de sa chambre. II trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. - Tu sais tres bien, a-t-il dit, que j'ai toujours occupe la meme chambre que mes freres, qui me derangeaient reellement lorsque j'avais des~examens a preparer. Tu me connais de longue date, tu sais bien que je ne suis point~un~egolste, mais je desirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. A present, j'ai tout ce qu'il me faut: un lit confortable, une bibliotheque que je ne cesse d'enrichir, une table, deux

donnr'r

.''l'flt'

(le jan/in) ,1 da ln~prt g:l'i1dinr1

chaises, un fauteuil, un bureau, une armoire a glace. Le tapis aux couleurs vives ct ]es rideaux en cretonne egayent la chambre. Ma smur n'oublie jamais de mcttre des fleurs dans le vase. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. Viens voir aussi la' chamhre de mes freres! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits, deux pupitres, deux chaises, une armoire et une petite bibliotheque. Sur !'armoire, il y a des balles et des jeux mecaniques.

VOCABULAIRE
bier [j e:r] ieri Ia visite [vizit] v1z1ta nouveau [nuvo], nouvel [nuve:l],nouvelle [nuvd] nou, -il clair, -e [kle:r] lurninos, -oasil si beau [si~bo] atit de frumos parfait [parf e; J perfect occuper [0kype] a ocupa Ia meme [la_msm] acceasi deranger [dcrd3e] a dera~ja reellement [rc dmd] .in mod real, efeetiv a glace [a~glas] cu oglinda le tapis [tapi] eovorul Ia couleur vive [kulcer ~ viv] culoarca
aprins5.

le rideau [rido] perdeaua Ia cretonne [krat:m] eretonul egayer [egeje J a invcseli oublier Iublie] a uita

de longue date [da~Dg~dat) de multi\ vreme point [pwE:] de Joe egoiste [eg::>ist] egoist, -a le coin [kwE:J coltul pouvoir [puvwar) a putea tranquillement [trdkilmd] in lini~te a present [a~prezd] a cum, in prezent tout ce qu'il me faut [tus~kil~ma~fo] tot ceca ce-mi trebuie confortable [k3brtabl] confortabil, -a enrichir [drijir] a imbogati mettre [mstrj a pune le vase [vaz] vasul le tableau [tablo] tabloul rien n'y manque [rj~~ni~mdk] nimic nu lipsc9te Ia balle [bal] mingea le jeu mecanique [h~3_mekanik] jocul mecanic

Cu vinte cu mai multe sensuri


apprendre [aprtidr] I. a invata:
J'apprends six heures par jour.
Invat ~ase ore pe zi.

2. a afla:
J'ai appris hier cette nouvelle.
Am aflat ieri aceasta veste.

3. a comumca, a lmparta7i:
Apprendre une nouvelle

a quelqu'un

a comunica cuiva o

~tire,

la balle

I. mmgea 2. glon1u1 3. (pop.) francul

116

Familie de cuvinte
l'ami, -e (m. ~if.) prietenul, -a l'amitie (f.) [amitje] prietenia arnica[, -e (adj.) prietenesc ,-eascii. amicalement (ad>'.) prietene~te

GRAMMAIRE

Formarea adverbelor de mod

In afara de adverbelc de mod simple: bien, comment, mal, aussi, ainsi etc., majoritatca advcrbelor de mod se formeaza prin adaugarea sufixului -ment la forma feminina a adjectivului.
Adj~ctlv

masculln

Adjeetlv feminln

Adverb

sage bon tranquille heureux reel doux

sage bonne tranquille heureuse


n~elle

douce

sagement bonnement tranqui llemen t heureusement reellement doucement

Suprimarea negatiei pas

La forma negativa a verbelor, negatia pas se suprima clnd in propozi.tie exista o alta negatie, ca de exemplu:

point de Ioc:
Je ne suis point egoiste. Nu sint de loc egoist. guere de fel:
Il n'eritend guere. El n-aude de fel.

aucun, aucune nici un, nicl o:


Tu n'as aucune amw. Tu n-ai nici o prietenii.
n~Jl,

nulle nici un, mc1 o:


Je n'ai nulle envie de partir. N-am met un chef sa plec.

nen nimic:
Marie ne peut rien manger maintenant.
nimic acum. Maria nu poate minca

personne nimeni:
Personne n'est venu me voir. Nimeni n-a venit

sa rna

vadii.

117

1ama~s

niciodata:
Sora

Ma sreur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. mea nu uita niciodata sa puna flori in vaza.

plus ma1:
Elle n'est plus

a la

fabrique. Ea nu mai este Ia fabricil..

ni

lllCI:

Je n'ai rencontre ni son pere, ni sa mere. tatal san, nici pe mama sa.

N-am intilnit nici pe

Negatiile rien, adverbul ne:

personne,

Jama~s,

m pot preceda sau

urma

Rien ne m'interesse. ll ne pense a rien.

N imic nu rna intereseazii. El nu se ginde~te Ia nimic. confundat cu o

Ohservatie. Adverbul limitativ ne ... que nu trebuie negatie: Je n'ai que deux crayons. N-am decit dona creioane. In asemenea constructii nu se pune negatia pas.

EXERCICES

I. Raspundeti la urmatoarele intrebari:


Comment est Ia chambre de Jacques? Oil donnent les fenetres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d 'occuper seul nne chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chamhre? Decrivez votre chambre, Ia chambre de votre ami(e). Decrivez Ia chambre des freres de Jacques.

II. Traducefi in limba franceza:


Camera lui Jacques este luminoasa. In camera sa se afla un pat, omasa, trei scaune, un fotoliu, un dulap ~i un birou. Cite ferestre are camera lui? Camera lui are dona ferestre. A mea are trei ferestre. Sint tablouri in camera lui? Da, sint dona tablouri. In camera fratilor sai sint dona paturi, doua pupitre, dona scaune, o biblioteca mica. In camera lor se mai pot vedea mingi ~i j ocuri mecanice. Camera sa este mare ~i frumoasii; a ta este mica. In griidinii sint flori de to ate culorile: albe, ro~ii, galbene, albastre.

III. f nlocuifi prepozifia !ji substantipu[ din paranteze cu adperbul corespunzator:.


Son ami lutta (avec heroisme) contre les fascistes. Defendons (avec fermete) Ia cause de Ia paix. Lamarck recherchait (avec curiosite) tous les secrets de Ia nature. II <l.pprit (avec rapidite) cette regie de

118

grammaire. Marius se blessa (s-a ranit) (par accident) hier soir. La tete et le cou de Ia danseuse se renversent en arriere (avec grace). Cet enfant a ete puni (avec severite). II marchait (avec lenteur).

IV. F ormafi adverbe din urmatoarele adjective:


legal, indigne, coquet, negatif, familier, joyeux.

V. lnlocuifi punctele cu una din negafiile point, pas, jamais, rien, aucun, personne, ni, plus cerute de sensul propozifiei:
J e n' en tends ... de bruit. lis ne ferment ... eette porte. II n 'y a ... dans cette chambre. Le professeur n'a trouve ... eleve dans la classe. II n'a ... mange depuis deux jours. Mon pere ne s'irrite ... Je ne vois ... mon frere ... rna soeur. Paul n'a ... envie d'aller au cinema. Helene n'aime ... Ia couleur jaune, elle prefere maintenant le rouge.

PROVERBE
Comme on fait son lit on se couche. Cum
i~i

ve1

a~terne a~a

ve1 dormi.

9-EM E

LEe; ON

LES YETEMENTS
- Assurement, tu es devenue trop coquette, Jacqueline! Tu ne t'occupes que de robes, de jupes et de blouses, de rnanteaux et de chapeaux. Je suis sure que tu vas souvent chez la couturiere. - Mais pas du tout, Paulette. Tu sais tres bien que je travaille beaucoup. Moi je n'ai pas de tempsva perdre chez les couturieres pour les~essayages. Hcureusement, rna mere est une bonne couturiere, c'est~elle qui confectionne rnes toilettes. Grace a elle je peux realiser des~economies, qui rne pcrmettent d'acheter plus de vHernents que les~autres jeunes filles, plus de bas, de gants, de souliers, de sacs a main, et d'autres~articles dont j'ai besoin. - Alors tout s'explique. En tout cas, ta maman est une bonne couturiere, tu dois lui etre reconnaissante. - C'est vrai, et je l'adore. Mais je suis~une ,cliente" peu cornpliquee. J'aimc les toilettes simples, mais j'usc amplement pour les~embellir' d, echarpes, de broches, de f]eurs, de colliers' de boucles d'oreilles et d'autres colifichets. Voila pourquoi je donne toujours !'impression de changer tres souvent de toilette. En realite je n'ai que trois~ou quatre robes, deux jupes, quelques blouses, quelques chandails et c'est tout. Bien~entendu j'ai un manteau, un pardessus, un~impermeable. - Moi, j'achete des robes ct des blouses toutes faites. J'ai plus de 'robes que toi et pourtant je ne parais pas si elegante. Dorenavant je tiendrai compte de tes conseils. J'irai moins souvent chez la couturiere, je tacherai de me parer moi-meme. VOCABULAIRE
assurement [asyrema] eu siguranta que [b] de cit devenir [d;JVnirJ a deveni Ia jupe [3YP] fusta le manteau [mato] mantoul, paltonul le chapeau [fapo) palaria siir, -e [syr] sigur, -a chez [Je] la presque [prEsk] aproape l'essayage (m.) [EsEja3] proba (Ia croitor) confectionner [k3fEksj;me] a confeqiona Ia toilette [twa!Et] toaleta, !mbracamintea

grace a [gra,s~a] datorita realiser [realize] a realiza l'economie (f.) [ekan~mi] economia permettre [permEtr] a permite plus de ... que [ply~do ... b] mai mult ... decit Ia jeune fille [3oen~fij] t!nara le gant [gti] miinu~a les has [ba] ciorapii le sac a main [sak~a~m1:) poeta en tout cas fd~tu-"ka] in orice caz reconnaissant, -e [rak0nEsd) recunosciitor, -oare c'est vrai [sE~VrE) este adevarat adorer [ad;:~re] a adora

120

c.omplique, -e [k5plike] complicat, -a embellir (dbelir] a infrumuseta l'echarpe (f.) [efarp] e~arfa Ia broche [br~JJ bro~a le collier [blje) colierul Ia boucle d'oreille [bukl~dare:j) cercelul les colifichets [blifi]e] podoabe, fanteziuri changer de [Jd3e-c..-da] a schimba le chandail [Jddaj) puloverul le pardessus [pardsy) pardesiul

l'impermeable (m.) [epe:rmeabl] impermeabilul toute faite [tut~fe:t] de gata (lucrata) je ne parais pas [3a~na~pare:~pa] nu par ( v. para itre = a pare a) dorenavant [darenavd] de acum inainte tenir compte [tanir~k!'it] a tine seama le conseil [k:ise:j] sfatul tiicher [tale] a-~i da silinta; a incerca parer [pare] a impodobi

Omonime
le compte le conte le comte
socoteala povestea contele

GRAMMAIRE

Pronumele personal (Le pronom personnel) Pronumele personal se declina, avind forme diferite pentru cazurile: nominativ (subiect; v. partea I, p. 44; dativ (complement indirect) ; acuzativ (complement direct). Forme neaccentuate: Pronumele personal complement indirect
Singular me imi te iti lui ii Plural nous ne I'OU8 vii leur le

Forme accentuate:

a motmw a toi tie a lui lui a elle ei

a nous noua a I'OUS voua a eux a elles } lor

Observatie. Pronumele personal complement indirect forma neaccentuata se a~aza intre pronumele subiect neaccentuat ~i verb: II me parle. El imi vorbe~te. Pronumele personal complement indirect forma accentuata se in general, dupa verb ~i se separa de el printr-o virgula:
a~aza,

Tu lui es indifferent,

a elle.

Tu ii e~ti ind.iferent ei.

122

Forme neaccentuate:
Singular
Plural

Pronumele personal complement direct

me 1113. te te le il la 0

no us ne I'OU8 vii les


ii, le

Forme accentuate:
mine naus pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei pe ea elles pe ele les pe ei, pe ele Nota. me, te, te, la, a, e, i, o, u, h mut pierd pe e, care este inlocuit cu ap.ostroful: m', t', l'. Observatie. 1. Pronumele personal complement direct forma neaccentuata se a~azii intre pronumele subiect i verb:

moi pe toi pe le, lui la, elle

Elle me regarde.

Ea mil privete.

Pronumele personal complement direct forma accentuatii se aazii, in general, dupii verb i se separii de el printr-o virgulii:

Je l'aime bien, lui.

1l

iubesc mult (pe el.)

2. Formele accentuate marcheazii o insistentii, reiau i intiiresc un pronume neaccentuat. Pentru a insista, se va spune: C'est a moi que tu tkris. Mie imi scrii, in loc de: Tu m'ecris. Tu imi scru. 3. Formele neaccentuate sint intotdeauna folosite lingii verb: Tu me donnes un livre. lmi dai o carte. Helene lui raconte un beau film. Elena ii povestete un film frumos. Je vous ecris, a toi et a lui. Vii scriu, tie ~i lui. Nous les invitons chaque dimanche. li invitiim in fiecare duminicii. Je te felicite de tout mon creur. Te elicit din toata inima. Je l'adore. 0 (il) ador. Tu dois lui etre reconnaissante. Trebuie sii-i fii recunoscatoare. Noti. Nu trebuie confundat pronumele le (la, les), care se aaza inaintea unui verb (Je le vois. Eu il vad.), cu articolul le (la, les), care stii ina in tea unui substantiv (Je vois le chien. En viid ciinele.).

Ohservatii privind locul pronumelui personal complement


se Pronumele care inso1e~te un verb la imperativ, forma afirmativa, a~aza intotdeauna dupa verb:
Donne-moi a manger. Parle-lui de Guy.
Dii-mi sa maninc. Vorbete-i de Guy.

La forma negativa a imperativului, pronumele se a~aza inaintea verbului:


N e me refusez pas.
Nu mil refuzati.

123

Ch1d intr-o propoz1~1e se afla un pronume complement direct p un pronume complement indirect, ordinea lor va fi urmatoarea: a) cind pronumele sint de aceea~i persoana, se pune intii complementul direct ~i a poi eel indirect:
Ces fleurs sont pour ma femme; je les lui donnerai demain. Aceste flori sint pentru sotia mea; i le voi da miine.

b) cind pronumele sint de persoane diferite, se ex prima intii complementul indirect ~i a poi eel direct (la fel ca in limba romina):
J'ai connu un jeune homme tres sympathique; je vous le presenterai. Am cunoscut un tlniir foarte simpatic; vi-I voi prezenta.

Verhul alter (a merge)


Verbul aller, de~i terminat la infinitiv in -er, este neregulat; el prezinta in cursul conjugarii trei radicale. Verbul aller se conjuga la timpurile compuse cu auxiliarul etre.
Indicativ Prezent Imperfect

je vais eu merg tu vas il.(elle}va nous allons vous allez ils (elles) vont
Yiitor

j' allais eu mergeam tu allais il ( elle) allait nous allions vous alliez ils ( elles) allaient
Perfectul campus

i'irai eu voi n1~rge tu iras il (el!e} ira nous trons vous trez ils (elles) iront

je suis alle eu am mers tu es alle il (elle) est alle (allee) nous sommes alles vous iltes alles ils (elles) sont alles (allees}
lmperstlv

va! mergi! allons! allez!


Partlclplu Prezent Trecut

allant merglnd

alle mers

Ohservatie. Cind folositi verbul aller dati o deosebita atentie prepozitiilor:' aller: chez le dentiste, chez le coiffeur

a l'epicerie, a la boulangerie, a a bicyclette, a scooter, a pied

la fabrique,

au cinema, au theatre, au concert, au bal en voiture, en bateau, en avion par le train, par avion (mai ales pentru scrisori, colete)

124

EXERCICES

I. Enumerati

Fe~mintele

pe care le purtafi in diferite anotimpuri.

II. Traduceti in limba francezii:


Prietena mea schimba des toaletclc. ~ama sa cstc o bunii croitoreasa . .Jacquelinei ii .plac rochiile simple, dar ea le infrumuseteaza cu e~arfe sau bro~e, cu flori sau coliere. Ea are citeva rochii elegante, dow\ fuste, citeva bluze, un palton, un pardesiu.

III. Completafi spafiile libere cu Ferbul aller la timpurile cerute de sens:


.Je ... demain me promener au bois .... tout de suite a Ia maison! ... en ville il rencontra son ami .... ensemble au .restaurant! La semaine passee je ... chez le dentiste. Lorsque .i 'etais petite ... chaque etc chez mes grands-parents. lis ... souvent au theatre. Nous ... l'annee prochai-ne en Union Sovietique. L'annee passee nous ... en l'ologne.

IV. I nlocuifi punctele cu pronumele personale cerute de sens (formele accentuate ~i neaccentuate):
Pour qui achetcs-... ees chemises? Pour ... et pour ...... aime beaucoup mes enfants; ... serai capable de fa ire n'importe que] sacrifice pour ... . . . ecoute to us les conseils que son pi:re ... donne. Lc Nil travnsc I'Egyptc; il .'.. fertili se en ... inondant pcriodiquemcnt .... triomphez toujours des obstacles qu'on ... oppose. Qui veut ... aecompagner? Ce bouquet de fleurs est pour ...... , ... mangent comme des loups. Voulez-... entter? Le temps travaillc pour ... 1'\ous ... 1etrouverons chez ... .. . , ... a vez fait des progris.

V. Traduceti in lim ba francezi'i:


Ii vorbesc despre tine. Ea ii dii o carte. Vorbqte-i despre ('opilaria noastri\. Spune-i sft piece. Clara i7i aminte~te de Yoi. Ion iti arata casa lui. Vii elicit pe tine ~i pe prietenul tau. Filmul a fost interesant; ti-l voi povesti miine. ~u o uitati! Nu il uita\i! Am cumpftrat mere; Ie voi minca chiar azi. Miine voi merge Ia dentist. Eu am fost Ia coafor. El merge la fabricii cu bicicleta. Voi merge Ia Bucurc~ti cu trenul sau cu avionul.

PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. Nu haina face pe om.

10-EM E LEr;ON
ALAIN PART POUR LA MONTAGNE
Alain doit partir avec des~amis pour la montagne. Toute sa famille s'affaire ./"": autour de lui. II n'y a plus qu'une \ \ heure jusqu'au depart du train et la vali"' n'"t P"'~'"'"" !aite. Tout dan'~~

~~~(

r!-=---~
1

11

~~

-- 0 ___...-:;

o~-~ ___ _ __

-----

Ia chambre est se ns de ss us desso us. Du linge, des b as , de s so uliers ,,


une brosse , des chemi ses, d es mouchoirs , d es~essui e -main s, un

p y jama , trainent p art out . Les frerc s d ' Alain veulent se r endre u1 iles et s'amuser en rru1 me t emps . - Prends ta cravate preferee! dit l'un. - Prends ton complet, dit !'autre. - TaisezVOUS done! Grace a vous je n e trouve plus mon panta lon et mon beret. - N'oublie pas les pull-overs, le foulard et les gants! dit sa mere avec inquietude .

- Non, non, ce sont les lunettes fumees que tu oublies de me donner. - Maman, donne-lui un fer a repasser. Comme il aime toujours etre bien mis, il en a besoin ... meme a la montagne ... dit Paul malicieusement. Mais~Alain est trop~occupe pour entendre les mechancetes de son frere. Jacqueline lui donne quelques~aiguilles, des boutons, des ciseaux, du fil a coudre, objets tres necessaires lorsqu'on fait des~excursions. Enfin, la valise est prete. -Adieu pale tot! Tu peux te reposer deux semaines, dit Alain en~endossant sa jaquette doublee de fourrure blanche. Puis il embrasse tendrement ses parents, ses freres et sa soeur. Ce n'est que la mere d'Alain qui est~un peu triste. VOCABULAIRE
s'affairer [safere] a-~i face de lucru, a se agita autour [otur] in jurul le depart [depar] plecarea le train [trs] trenul la valise [valiz] valiza, g-eamantanul sens dessus dessous [sa~dsy ~dsu] in dezordine le linge [ls3] lenjeria Ia hrosse [br~sJ peria l'essuie-main (m.) [ e:sqi~ms] prosopul le pyjama [pi3ama] pijamaua trainer [trene] a fi impra~tiat in dezordine partout [partu] peste tot utile [ytil] folositor, -oare en meme temps [a~me:m~t<:i] in acela~i timp le complet [k5ple:] costumul taisez-vous [te:zevu] taceti! grace a vous [gras~a~vu] datorita voua le pantalon [patalS] pantalonul ouhlier [ublie] a uita le pull-over [pylove:r] tricoul, puloverul le foulard [fular] fularul l'inquietude (f.) [E:kjetyd] nelini~tea les lunettes fumees [lyne:t~fyme] ochelarii fumurii le fer a repasser [fsr~a~r<>pase] fierul de calcat etre bien mis [ e:tr ~bjs~mi] a fi bine imbriicat malicieusement [m;disj zma] malitios, cu riiutate Ia mechancete [mefaste] rautatea l'aiguille (f.) [cgqij) acul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le il [fil] firul, firul de ata coudre [kudr] a coase }'excursion (f.) [ e:kskyrsj 5] excursia etre pret [e:tr~pre:J a fi gata le paletot [palto] paltonul se reposer [sa~rapoze] a se odihni endosser [adose] a-i pune o hainii double, -e [duble] captu~it, -a; dublat, -a Ia fourrure [furyr] blana puis [pqi] apoi embrasser [abras.e] a saruta, a imbratip tendrement [tadrama] cu dragoste, cu drag ce n'est que [s~ne:~ka] aici: numai iriste [trist] trist, -ii

128

Sinonime
vetu habille
imbriieat

devetu -

deshabille

dezbrftcat

Expresii
de fil en aiguille donner du fil a retordre tire a quatre epingles cela me va comme un gant

din vorbii In

vorb~

a da de furca diehisit imi (con)vine de minune

Cuvinte cu mai multe sensuri


entendre l. a auzi, a ascult~: entendre une voix a a uzi o voce 2. a intelege, a pricepe: donner a entendre a !rtsa sa se in(eleae-a GRAMMAIRE

Galicismul c 'est Pronumele demonstrativ ce formeaza impreuna cu persoana a III-a 'ingular a verbului etre galicismul c'est (c'etait, ce sera). Din galicismul c'est se traduce numai verbul:
C'est ma mere. Este mama mea, C'etait mon cousin; il chcrchait un livre. Era varul meu; ciiuta o carte. Ce sera sans dorlle unegrande surprise. Va fi fii.rii indoia!Ct u mare "nprizii..

Pluralul galicismului c'est este ce sont.


Afirmativ Negativ
Int(~rouativ

C' est ton stylo. Ce sont mes amis.

Ce n'est pas ton stylo. Ce ne sont pas mes amis.

Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis?

Expresiile
c 'est .. . qni Ice sont ... qui)
~i

c 'est ... que

( ce sont .. . qne)

Expresia c'est ... qui (ce sont ... qui) folose:,;te la scoatcrea in relief a subiectului:
C'est 1\Jarie q11i a mange les fmits. Maria a mincat fructele. Ce sont les jeunes filles qui ont mange les fruits. Fetele au mincat fructele.

Expresia c'est. .. que (ce sont.,. que) se folose~te pentru a scoate in relief complementuL care, in acest caz, este a~ezat la inceputul propozitiei:
C'est il lamer qw je passerai les vacances. La mare imi voi petrece vacan1,a. Ce sont ces livrcs que je veux acheter. C{trtile acestea vreau sii. le cumpar.

9 - lnvatali limba franceza

f~ra profesor

129

Daca subiectul sau complementul este exprimat printr-un pro nume personal, se folose~te forma accentuata a pronumelui:
C'est lui que je veu:t voir.
Pe el vreau sa-l viid.

Prin aceste construc~u se atrage aten~ia asupra cuvintelor inter calate intre c'est ~i qui sau intre c'est ~i que.

Femininul substantivelor

~i

adjectivelor

- Unele substantive ~i adjective terminate la masculin In -eur schimba aceasta termina~ie In -euse:
le dameur [dt:isrer] dansatorul le vendeur vim:iitorul menteur mincinos exploiteur exploatator la dameuse [dasrez] Ia vendeuse menteuse ex p loiteuse

Fac excep~ie citeva adjective care formeaza femininul in mod regulat, adica primind un -e rout:
anterieur anterior exterieur exterior interieur interior majeur major superieur superior anterieure exterieure interieure majeure superieure

Substantivele primesc Ia feminin

~i adjectivele terminate termina~ia -trice:

Ia masculin in -teur

l'acteur actorul le directeur direetorul l' instituteur invf1tiitorul accusateur acuzator

l'actrice Ia directrice l'instiwtrice accusatrice

Unele substantive ~i adjective terminate Ia masculin singular 'in -e sau -eur formeaza femininul cu ajutorul termina~iei -esse sau -eresse
le negre le tigre traftre vengeur
negrul tigrul tradator riizbunator

la negresse Ia tigresse traitresse vengeresse

Unele adjective formeaza femininul in mod neregulat:


blanc alb public public franc liber, sincer sec uscat blanche publique franche sec he grec grec grecque rousse roux ro~cat doux dulce, blind douce longue long lung

favori favorit favorite

130

EXERCICES

I. Raspundefi la urmatoarele tntrebari:


Oil doit partir Alain? Avec qui? Quels objets trainent dans sa chambre? Que font les freres d 'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mere? Quels objets .Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils necessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent a la montagne? De quels vetements avez-vous besoin?

D. Traduce# tn limba

france~a:

Alain se duce deseor.i cu prietenii sai Ia munte. El este in intirziere. Camera sa este in dezordine. Alain are nevoie de ciorapi, cama~i, batiste, pijamale, perii ~i prosoape. Fratele sau ii spune sa-~i ia (de,prendre) costumulla munte. Alain nu-~i gase~te bascul. Paul spune mamei sale sa-idea lui Alain un fier de calcat. Jacqueline ii da ace de cusut, nasturi, foarfecele ~i ata. Alain nu are nevoie de palton. El imbraca o jacheta imblanita. Mama lui Alain este nelini~tita.

m. Scoateti in ePidenfa subiectul sau complementul din urmatoarele propoziJii, folosind construcJiile c'est... qui, ce sont ... qui,
c'est ... que:
Je remarque cette actrice. Alain est aile a la montagne. J'aime les poesies de Victor Hugo. Mon oncle est la. Il veut devenir chimiste. Tu preferes le jaune. Le libra ire nous a montre un grand dictionnaire. Les peuples luttent pour la paix. Ils denoncent la guerre.

IV. AlaturaJi fiecaruia dintre


stanti~>

adjecti~>ele

de mai jos cUe un sub


favori grec

feminin, facind acordul necesar:


bon heuretU superieur doux
create~r

long sec public

v.

Indica# femininul urmatoarelor substantiPe:


hotnme

fils

pere coiffeur

cousin instituteur

oncle danseur

PROVERBE
Chercher une aiguille dans une botte de foin. cu fin.
A c1l.uta acul in carul

11-EM E LEe; ON
LE REPAS
- Je dois te quitter, dit Antoine a son vieil ami Georges Maquet. Aujourd'hui je suis presse. Le dimanche, le petit dejeuner, le dejenner, le diner reunissent toute la famille. Personne n 'a Ia permission d 'etre en retard. A tout ~a 1'heure l ... En entrant dans Ia salle a manger, le pere et la mere admirerent une fois de plus !'art de Jacqueline de mettre le couvert. Une nappe blanche recouvrait la table. Bien ne manquait: les~assiettes, les couteaux, les fourchettes, les cuilleres, les serviettes, et mi\me tm vase de fleurs. Les verres et la carafe brillaient sur la nappe. Lne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la table. Le pi:re de Jacqueline Ia felicita et sa mere l'embrasEa sur les deux joues. Le dejeuner fut compose d'un potage, d'un r-t,ti de veau garni de pommes d'' terre, d'une salade de tomates et comme dessert, d 'une tart e h Ia cri~me. A Ia fin du rep as, ils mangerent du fromage et des ftuits: des poires et des pommes. --Excellent dejeuner, d{elara Paul, et toute la famiile r3pprouva.

132

VOCABULAIRE
le repas [rapa] masa (naincarea) le petit dejeuner [pti_de:pme] micul dejun le dejeuner (de3rene] prinzul le diner [dine] cina reunir [reynir] a reuni personne [pzrs:m] nimeni Ia permission [p ~rmisj 5] pertnisiunea etre en retard f e:tr ii r;,tar1 a ii in intlrziere .. - ._ .. a tout a l'heure [a~tut_a_lcer] pe curind, la revedere une fois de plus [yn~fwa~d~ply] inca o data mettre le couvert [m~tr_h_kuvsr] a pune masa le couvert [kuver] tacimul la nappe [nap] fata de rnasi\ recouvrir fr~kuvrirl a acoperi (din non) I' assiette (f.) [ asj zt] farfuria le couteau [kuto] eutitul Ia fourchette [fur f zt J furcuiita lit cuiller (cuillere) [kqij er] lingura
c "

la serviette [s ervj et] ~ervc tul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafa briller [brije] a striiluci la corbeille [k"rbej] co~ul le pain [pS:] plinea au milieu [o~m,iljp] la mijloc composer [k5p<,ze] a compune, a alcatui feliciter [fdisite] a felicita le potage [p()ta3] ciorba le roti [roti] friptura le veau [vo] vite!ul garnir [garnii'] a ga-rnisi Ia pomme de terre [p()m~d;:;_tr] eartofu! Ia salade [salad] salata Ia tomate (tomat] ro~ia le dessert [d ss er] desertul la tarte a Ia creme [tart a la kn:m] tarta cu crema - le fromage [fronH13] brinza Ia poire [pwar] para approuver [apruve] a apr,)ba

Antonime
perme!!re a permite Ia permission permisiunea

defendre a interzice Ia defense in terzicerea

Familie de cuvinte
le sel (m.) saler (vb.) sale (adj.) san a a sara siirat

Cuvinte cu mai multe sensuri


le verre la serviette

I. sticla 1. ~ervetul

2. paharul 2. prcsopul
EXPRESII

3. geanta, servi.eta

etre tout Sllcre et lout mie[ n '~Ire pas dans s'm assiette

a fi rnie!os

a nu fi in apele lui; a nu-i fi boii


acas[l a calca in strachini; a face
0

mettre les pieds dans le plat

gafii

133

GRAMMAIRE

Perfectul simplu (grupa I) (Le passe simple)


Perfectul simplu exprima un fapt care a avut loc intr-un timp determinat in trecut. El este folosit mai ales in limba literara, in naratiuni. In vorbirea familiara se prefera folosirea perfectului compus. In limba romina se traduce, in general, prin perfectul compus. Verbele din grupa I formeaza perfectul simplu adaugind la radicalul infinitivului urmatoarele termina1ii:
-at Persoana I a IJ-a -as singular a III-a -a -ames I plural a II-a -ates a I II -a -erent je parlai (311 parle] eu vorbii tu par las il ( elle) parla nous parlames vous parldtes ils ( elles) parlerent

Perfectul simplu .al verbului avOlr


j'eus [3y] eu avui tu eus il ( elle) eut nous eumes vous eutes ils ( elles) eurent

Perfectul simplu al verbului etre


tu

je jus eu fusei fus il ( elle) jut

nous fumes
l'ou.Y futes

ils ( elles) jurent

Adjective

cu douii

forme

Citeva adjective {beau, nouveau, vieux, fou, mou) prezinta doua forme pentru masculin. Prima forma, terminaUi in vocala (cu exceptia adjectivului vieux, a carui consoana finala nu se pronunta), se folose~te inaintea suhstantivelor care 1ncep cu o consoana sau cu un h aspirat, sau dupa substantiv:
un beau gar{'on un l'ieux soldat un .nouveau professeur un courage fou

Forma a doua, terminata in consoana, se intrebuinteaza inaintea substantive lor care incep cu o vocala sau cu un h mut:
un bel enfant un fol e$poir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-l final nu se pronunta la vieil)

134

Femininul acestor adjective se formeaza dublind consoana finala a celei de-a doua forme ~i adaugind terminatia -e:
une belle chambre une mode nouvelle une vieille mciison
EXERCICES

une folle gaiete une pAte molle

I. Traduceli in limba franceza:


Toata familia se reunerte Ia micul dejun, Ia prinz ~i Ia cina. Jacquelinei ii place sa puna masa. Masa este acoperita cu o fata de masa alba. Am cumparat farfurii, cutite, furculite, linguri ~i pahare. Ei au mincat ciorba, friptura de vitel cu garnitura (garni) de cartofi ~i salata de. ro~ii. lmi plac prajiturile ~i fructele.

n. lndicaJi trei substantive care formeaza femininul schimbtnd terminafia -teur in -trice. Ill. Conjugafi la perfectul simplu verbele:
diner, fermer, etre
~i

avoir.

IV. TreceJi infinitivele din paranteze la perfectul simplu:


Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. N ous (trouver) tout le monde attable (a~ezata Ia masa). Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. Dans sa modestie, Turenne disait en parlant d'un succes: ,no us (triompher)" et, en parlant d'un echec: ,j'(essuyer) un echec". Le malade (garder) le lit deux semaines. Nous (decider) d'aller ensemble chez eux. Vous (rentrer) fort tard. I\s nous (apporter) de beaux cadeaux.

V. lnlocuifi spafiile libere cu adjectivele beau, nouveau,, fou~ mou, vieux, la formele corespunzatoare:
Le marchand a demande un prix ... J'ai vu bier un ... homme qui se promenait dans ce jardin. Dans ce pare il y a un ... arbre. Nous habitons un ... quartier. N ous occupons une ... maison. ll ne peut manger que des poires ... Elle acheta une ... robe. Je connais une ... femm~ qui sait tres bien tricoter. Les pays de democratie populaire ont etabh un ... ordre social.

L'ANNIVERSAIRE DE GRAND-MAMAN
Ce wir, toute Ia farnille s'est runie pour feter le soixante-dixierne anniversaire de grand-marnan. Une grande table orn{~e de fleur;; e;;t dressee dan:-; Ia salle a manger. Grand-maman a prepare des met~ delicats pour ses~invites: des~ceufs poches en aspic, du pat~ de foie gras, un dclicieux souffle au frornage, des truites au heurre, une dinde rbtie. Le repas finit par des fruits et des p(1,ches au riz. On a bu du champagne, du vin blanc et du vin rouge. Les ~enfants ont lm de l'eau, de Ia limonade et de l'orang~ade. - Tu as un bon3ppetit, ma chere, dit Tante :Madeleine en s'adressant h l'une de ses ni(~ces. Demon temps, les jeunes filles pensaient davantage a leur silhouette . .Je ne d1nais que d'une tasse de the sans sucre et d'une tranche de pain grille. La viaude, les sauces, les sucreries {~taient~exclues de mes repas trois fois par semaine.

136

- Les femmes travaillent aujourd'hui aux cotes des_hornmes, dit Alain; elles font du sport, elles doivent se nourrir . Les cures d'amaigrissem ent ruinent l'organisme. Hegardez notre grand-mere, qui a bien m ang{~ et heaucoup travaille t oute sa vie. Elle n'a jarna is _ete malade. Tachez de l ' imiter!
VOCABULAIRE
feter [f et e] a siirbatori l ' anniversaire (m.) [aniversc:r] ani versa r ea orner [nrne] a impodobi dresser [d rese] a ridica, a ir. i'il\a; a intinde les mets [mE] felurile de minear e, buca tele delicat , -e [d elika] delicat, -a ; fin, -a I' invite (m.) [evite] invitatul l ' reuf (m.) [!ref] oul des ceufs poches en aspic [d ez ~ pnfe_a_ naspik]' oua in aspi c le pate [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le souffle [sufle] suileul au [o] en le fromage [fr0ma3] brinza Ia truite [trqit] piistravul le heurre [b rer] untul Ia dinde [di::d] curca Ia peche (pE:j] piers ica le riz (ri] orezu l hoire [bwar] (part. trecut: bu ) a be a le champagne [Japap] ~anipani a le vin [Yii] vinul l'eau (/.) [ol apa Ia limonade [limonad] limonada ) 'orangeade (/.) [orti3ad] oranj ada l 'appetit (m.) [apeti] p oft a de mi.ncare s 'adresser [sadrese] a se adresa demon temps [da_mj_tti] pc vremea m ea penser [ptise] a gindi davantage [dav dta3] mai mult Ia silhouette [silwEt] silueta Ia tasse l tas] cea~ca le the [te] ceaiul le sucre [sykr] zahi'irul Ia tranche [trdJ] felia grille, -e [grije) prajit, -a la viande [vjad] carnea Ia sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykr ;)ri] dulciurile exclure [ e:ksklyr J a exclude trois fois par [t.rwa~fwa_par] de trei ori pe ... aux cotes [o _cote] a lii turi d e .. . , in rind cu ... {aire du sport [fe:r~dy~spar] a fa ce sport se nourrir [sa_nurir] a se hrani Ia cure [kyr) cura I' amaigrissement (m.) [am e:grismd] s labirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita

PRONUN'fARE

l' muf [lref] -les mufs [leze] : -f final se pronunta numai Ia singular. La fel: le bmuf [bed] (boul) - les bmufs [ le~h0] .

Omonime
foie (m.) foi (f.) fois If.)
ficat credinta datii, oara: pour la premiere fvis pen tr u prima oarii.

137

Expresii
pain pet_it pam pain pain pain bis [bi) piine neagra pain franzeluta de sucre capiitina de zahar d'epice [epis] turtii dulce de munition [mynisj5] piine soldateasca de .~avon [sav5] calup de sapun

GRAMMAIRE

Articolul partitiv (L'a.-ticle partitif)


Articolul partitiv, specific limhii franceze, indica o parte, o cantitate mai mare sau mai micli luata dintr-un tot:
On a bu du champagne, du vin blanc et du vin rouge. S-a hiiut ~ampanie, vin alb ~i vin ro~u. Tu manges du beurre. Tu maninci unt ( o anum ita cantitate).

Acest articol nu se traduce in limba romina decit atunci cind substantivul precedat de articol este determinat:
J'ai bu du vin que tu m'as apporte hier. Am hiiut din vinul pe care mi 1-ai adus ieri

Formele articolului partitiv sint:


du, daca substantivul incepe cu o consoanii sau cu un h aspirat: du vin { de l' , dacii substantivul incepe cu o vocala sau cu un h mut: de !'argent Singular de la, daca substantivul. incepe cu o consoanii sau cu un h aspirat: de la viande fem. { de l', daca suhstantivul incepe cu o vocala sau cu un h mut: de l'huile, de l'eau. Ob~ervatie. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. Pentru exprimarea pluralului se folose~te articolul nehotar!t des. Nu trebuie confundate articolele partitive du, de Ia, cu articolele asemanatoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu vin. Am baut vin. masc.

La consommation du vin est elevee en France. Consumul de vin este ridi cat in Franta. Je bois de la limonade. Beau limonada. Le gout de Ia limonade est excellent. Gustul limonadei este excelent. Articolul partitiv preceda ~i ~uhstantive abstracte: Je fais du sport. Eu fac sport. Il faut du courage pour escalader ce sommet. Trebuie (sa ai) curaj pentru a escalada acest virf. Get enfant me fait de la peine. Acest copil rna intristeaza.

138

Perfectul simplu (grupa a ll-a)


Verbele din grupa a II-a formeaza perfectul simplu adaugind Ia radicalul infinitivului urmatoarele terminatii:
Persoana
Singular
;,

-is
a II-a
-lS

Plural

a III-a I a II-a a III-a

-it -imes -ites -irent.

je finis eu sfirii tu finis il ( elle) fin it nous finimes vous finites ils ( elles) finirent

Verbul neregulat . dire (a spune)


Indicatlv Prezent Imperfect Perfectul si.mplu

1e dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils ( elles) disent
Perfectul compus

je disais eu s,puneam tu disais il ( elle) disait nous disions vous disiez ils ( elles) disaient

je dis eu spusei tu dis il ( elle) dit nous dimes vous dites ils {elles} dirent
Vii tor

j'ai dit en am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils ( elles) ont dit
Imperativ

je dirai eu voi spune. tu diras il ( elle) dira nous dirons vous direz ils ( elles) diront

Prezent

dis! spune disonsl dite,q!

disant spunind
Trecut

dit, dite spus, -a

~bservatie. 1. La fel se conjugii verbul redire. Retineti ca verbul dire (ca ~~ redire) are Ia persoana a II-a plural de Ia indicativ prezent ~i imperativ

forma dites. 2. Verbele contredire (a contrazice), interdire (a interzice), medire (a vorbi de rau), predire (a prezice) au insa pentru aceasta persoana urmatoarele forme:

( vous) contredisez (vous} interdisez

( vous) medisez (vous) predisez

189

EXERCICES

I. Traduceti ?n limba francez/i:


Familia Giraed s-a reunit pentru a sarb~ltori a ~aptezecea anrve.rsare a buhicii. S-au servit mincaruri gustoase ~i vinuri bune. C(piii nu au baut vin; ei au biiut oranjada ~i Jimonada. l\1atu~a J\Iagdalena observa pofta de mlncare a nepoatei sale. El este impQtriva curelor de sl{tbire.

II. Puneti articolul partiti" respect" 1 'naintea urmatonrelor substantive:


beurre, lromage, viande, argent, hii:re(bere;. champagne, pain , courage, fruits,

III. Conjuga (i verbul red ire la indicatind pre.;ent, perfectul compus, perfectul simplu :;i imperati\J. IV. lnlocui.ti spafiile libere cu articolul lwtarit. nehotarit sau

partiti" corespunzator:
... fent\trc de rna chambre est grande . .J'admire fleurs et ... arbres ']Ui se trouvent dans ... jardin. 'II faut vraimcnt ... courage pour traverser cette riviere. Veux-tu ... cafe? Non, merci,je bois ... l'eau. :'\ous mangeons ... reufs poches, ... viand e. J e mange sou vent ... beurre et ... fron1age.

V. Scrieti la p'lura.l adjectivelc din par an teze:


de (beau) livres; des yeux (bleu); des enfants (intelli;;ent); des livres (nouveau); des hommes (loyal); des concerts (irbtr'~mental).

PROVERBE L'appetit Fient en mangeant. Pofta v[ne rnlt:dnd. Qui vole u.n ceuf, ~-'ole un bceuf. Cine fura azi un ou. rniine furJ 1
un bou.

~l

13-EME LEr;ON
LA LETTRE DE CLAIRE
Chere Ilelime,
La semaine passe si vite lorsqu'on~est~en vacances. Malheureu-' sement elle n'a que S(~pt jours! C'est peu, surtout lorsqu"tm~est touriste. Les jours ~ont plus courts que d'habitude. Lundi nous uvons visite les nouveaux quartiers de Buearest. On construit partout et beaucoup. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses, confortables. Mardi j 'ai admire quelques musees de Buearest, mercredi et jeudi on a organise unc excursion dans Ia Yalee de la Prahova. Vendredi, de retour, promenade en ear dans la Yille et ]e soir, spectacle !t l'Opera. Samedi nons aYons fait un tour dans les grands map:asins. Chiore Helene, je me sens extremement bien! Les Houmains :-<ont bien gentils et tres accuei!lants. L'hCJtel est tres confortable . Le guide parle le franr,ais presque aussi bien que nous. Dirnanche nous irons clans Jr, deita du Danube. Aujourd 'hui no us sommes le 5 j u in. Encore une semainn r t je do is quitter ce p:1ys hospitalier. J 'a:i prom is de revenir l'ann{e proehaine au mois dr~ jUillet car au moic: d'aoul je do is_ aller en Normandie. Le guide dit que la Houmanie est loujoun- brdlf', en janvier tout comme en septernbre ou <'n_octohre, d'au\ant plus qu'e!Je change d'un jour a J'autre, SCS viJks deYienncnl plus grandes, ses stations climatiques plus confortables . . D'iei .deux semaines, je Yiendrai chez toi pour te rnconter mes nnpressrons.

.Je

t 'emhra><se

de

I. out

coeur

C let ire

VOCABVLAIRE
Ia lettre [IEtr] serisoarea vite [vit] iute, rep,; de ma1heureusement [malcerzmii]
nc:norO('ll'('
COU!'t.

-e [kur, kurt]

SCUl't ,

-tt

din

peu jp} 'putin

d'bahitude [dabityd] de obicei eonstruire [k5strqirJ a constru i partont [panu] prctutindeni Ia vallie /val~:j \'alta

141

Une lettre Une enveloppe

Un timbre

Une botte aux lettres

142

tie retour [raturl la inapoiere Ia promenade (promnad] plimbarea le car [kar] autocarul le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3ati] amabil, f:(entil accueillant, -e [akreja:J p:rimitor, -oare l'hOtel (m.) [ate:l] hotelul le delta (delta] delta hospitalier, -ere [ospitalje] ospitalier, -a promettre [pr;:,metr) a promite
Les mots de l'annee

revenir [ravnir] a reveni le mois (mwa) luna tout comme [tu~kom] intocmai, ca ~i d'autant -plus (dotd~ply] cu atit mai mult changer (/d3e] a schimba Ia station climatique [stasj5~klima tik] statiunea climaterica d'ici deux aemaines [disi~dlof~smen] de azi in doua saptamini de tout ereur [d9~tu~krer] din toata inima
Les jours de Ia semalne

janvier [3avje] fevrier [fevrje] mars [mars] avril (avril] mai (me] juin [3y~] juillet [3qije] aout [u] septembre [septdbr] octobre [oktobr] novembre [n;:~vabr] decembre [desdbr]

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

lundi [lredi] mardi [mardi) mercredi [merkradi] jeudi [3redi1 vendredi [vddradi) samedi [samdil dimanche ldimdJl
Adverbe de tlmp

luni marti rhiercuri joi vineri simbata duminica

aujourd'hui [o3urdqi] azi demain [dame] mune o.pres-demain [apre~dam&J poimiine hier [j er] ieri avant-hier [ avdtj er] alaltaieri

Observafie. 1. Cind numele lunii este precedat de cuvintul mois, se pune intotdeauna in urma acestuia prepo2:itia de ( d' cind numele lunii incepe cu o vocalii.):

le mois de mars, le mois d'aout


2. 1n limba francezii data se exprima intotdeauna cu aJutorul articolului le, care nu se traduce in limba romina: 5 iunie = le 5 juin 16 febrmirie = le 16 fevrier

Expresii

il y a un an une fois par an d'un jour a l' autre vivre au jour le jour

acum un an o data pe an de la o z1 la alta a trai de pe o zi pe alta

143

GRAMMAIRE

Gradele de comparatie ale adjectivului (Les degr.Ss de signification) Ca ~i in limba romina, adjectivul are grade de comparatie, comparativ ~i superlativ. Cornparativul (le comparatif) se formeaza din adjectivul la gradul pozitiv, precedat de adverbele plrls (eomp. de superioritate), aussi (comp. de egalitate) ~i mains (comp. de inferioritate). Cuvintele decit, ca ~i se traduc in limba franceza prin que. -de superioritate: plus grand(e) mai mare
}rfa chambre est plus grande que la tienne. Camera mea este mai mare decit a ta.

Comparativ

de egalitate: aussi grand (e) tot atlt de mare


tot at it de

Roger est aussi grand que Lucien. Hoger este mare ca -~i Lucian.

de inferioritate: mains grand (e) rna I m1c (a) (rnai putin mare)

Lucien est moins grand que Pierre. Lucian este mai mie (mai putin mare) declt Petre.

Superlatwu l (le superlatif) prezinta doua forme: superlativul relativ ~i superlativul absolut. Superlativul relativ este de doua feluri: de superioritate ~i de inferioritate. El :<e formeaza din comparativul de superioritate sau de inferioritate, precedat de articolul hotarit le, la, les.
de superioritate:
le plus grand eel mai mare Ia plus grande cea mai mare
Superlativ relativ

La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Volga este eel mai mare fluviu din Europn.

de inferioritate:
le moins grand eel ma1 m1c (eel mi\i putin mCJre) la moins grande cea rnai mica ( cea rna i pu1in mare) Lucien est le moins grand des trois freres. Lucian e,,te eel rnai rnic (eel mai putin mare) dintrc cei trei frap.

Superlativul absolut se forrneaza din adjectivul precedat de adverbul de cantitate tres sau de un adverb eehivalent: fort, bien , extremement, infiniment etc.
Ce livre est tres interessant. Aceastii carte este foarte interesantii. 1\J.on amie est extremement bonne. Prietena mea este foarte (extrem de) bunii.

144

Perfectul simplu (grupa a III-a)


Verbele din grupa a III-a formeaza de obicei perfectul simplu adaugind la radicalul verbului urmatoarele termina~ii:
Persoana
Singular

-is

a ll-a a III-a I a J.I-a a III-a

-ts -it -mes -ites -irent

je dormis eu dormii tu dormis il (elle} dormit nous dormmes vous dormUes ils ( elles) dormirent

Plural

La fel se con juga verbele offrir, ouyrir, partir, sentir, serYir, sortir, Yetir, dire etc. Alte verbe din grupa a III-a adauga urmatoarele termina~ii:
Persoana I a II-a ,, a Ill-a a Il-a a III-a

Singular

-us -us -ut -umes -utes -urent

jesus eu tiui tu sus il ( elle) sut nous sumes sutes ils ( elles) surent
cro~re,

Plural

1-'0US

La fel se conjuga: courir, mourir, Youloir, boire,

lire etc.

EXERCICES

I. Traduce# in limba franceza:


Astazi este joi. Care este prima zi a saptaminii? Cite luni sint intr-un an? Cite zile sint intr-o saptamina? Fiecare luna are patru saptiimini ~i numara treizeci sau treizeci ~i una de zile cu exceptia lunii februarie care are douazeci ~i opt sau douazeci i noua de zile. Cele ~apte zile ale saptaminii sint: luni, marti, miercuri, joi, vineri, simbata, duminica. Care sint lunile anului? Ianuarie este prima luna a anului, decembrie - ultima. Astazi sintem in 5 mai. In luna septembrie, voi pleca in delta. Ora~ul se schimba de pe o zi pe alta", devenind maimare, mai frumos.

II. Trecefi pnn toate gradele de comparafie adjectiYele:


cher, content, interessant.

145

III. Traduceti in limba francezii:


Ghidul vorbe~te frantuze~te aproape tot atit de bine ca ~~ no1. Romcnul lui Romain Rolland ,Jean-Christophe" es1e extrem de interesan1. Acest muncitor este tot atit de indeminatec (habile) ca ~i tovarii~ul sau. Aceste fructe sint foarte bune. lata omul eel mai primitor. l.oara (I a Loire) este mai lunga dec it Ronul ( l e Rhone). Andrei este eel mai cuminte copil din familia sa. Volga es1e eel mai lung fluviu din Europa.

IV. Conjugafi la perfectul simplu \Jerbele:


partir, offrir, vouloir.

LA DEVINETTE

Je suis plus petit qu'Andre, ma1s heureusement pas aussi gros que Louis, ni aussi maigre que Gaston et plus age qu'Alain et je m'appelle Henri. Parmi les cinq personnages numerates 1, 2, 3, 4, 5 lequel est Henri?

146

Les prepositions

Dans la bouteille il y a du lait.

Sur la table il y a une bouteille, un couteau et une boite de conserves.

Entre la bouteille de lait et la boite de conserves il y a un couteau .

Pres de la table il y a un chat.

Sous la table il y a un chien.

147

Les quatre saisons de I' anmSe

LE PRINTEMPS
Primavara Au prirztemps (in timpul primaverii)

Mars Avril Mai

L'ETE
Vara En ete (in timpul verii)

Juin Juillet

Aout

L'AUTOMNE
Toamna En automne (in timpul toamnei)

Septembre Octobre Novembre

L'HIVER
Iarna En hiver (in timpul iernii)

Decembre Janvier Fevrier

Ohserva~ie. in limba franceza, toate numele de anotimpuri sint de genul 1nasculin.

14-EME

LEC:ON

LES QUATRE SAISONS DE L'ANNEE


I
Tu me dernande;; quell e est rna saison preferee, dit Jacqueline Laure. C'est difficile que renait toute Ia

a son~amie
c' es t~ltlors

a dire .

.J'airne le

printernp~,

ear

nature. Le solei!, timid e l1 Ia fin de l'hiver, brille au print emps avec plu s d'eclat. Les champs, les pares et les jardins verdissent, des fleurs pou sse nt partout: Ia perce-neige, la violet.te, le muguet, Ia pritnevere. As-tu jamais senti l 'oJ e ne peux pa s t e deur de Ia terre labouree au
printemp~?

decrire ce la! II faut vivre le printemps.

a Ia

campagne pour vraiment se ntir Lorsque j'etais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent rna tante et
mon~on e le

et

.i 'assistais~a
mon~emploi

to us les change ne me perrne t


je~le

m ents de Ia nature Main tenant, point de partir quand veux! C'est dommage! Mais tu
en~ete qu and~ il

peux partir

fait si beau!

L'ete!

Cela

veut

dire

conges, vacauces,

mer,

montagne, tourisme.

149

Tu vo1s toujours Ia VIe en rose. Pense

qu'en~efe

il fait tres

chaud. II y a des jours ou l'on respire a peine. II pleut rarement. Moi, je profite de mon petit conge pour aller chez ma tante et
mon~oncle

afin de leur donner un coup de main, car ils sont seuls leur petit lopin de terre. Cela me fait du bien apres

a cultiver
faire

les longs mois de vie sedentaire et me perrnet en meme temps de d'importantes_economies.


cou~he

La-bas je me leve plus tOt que d'habitude et je me

moms

tard qu 'ici. II y a tant de choses a fa ire aux champs lorsqu 'on moissonne le ble, dans la vigne, dans le jardin, dans le verger et dans la basse-cour. Le soir on_est brise de fatigue
mais~on_a

la sat is fac-

tion du travail accompli.

VOCABULAIRE
Ia saison [sEz5] anotimpul prefere, -e [prefere] pref(rat, -a car [kar] caci renaitre [r<lnEtr] a rena~te Ia nature [natyr] natura le soleil [sG!Ej] soarele timide [timid] timid, -a l'eclat (m.) [ekla] stralucirea le champ [fd] cimpul verdir [verdir] a inverzi pousser [puse] a cre~te Ia perce-neige [pe:rsn E3] ghiocelul Ia violette [vjGlEt] violeta le muguet [myge:] lacrimioara Ia primevere [primve:r] ciuhoticacucului Ia terre [te:r] pamintul laboure, -e [labure] arat, -a decrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trai

150

Ia campagne (a~la~kdpaJl] Ia tara vraiment [vre:md] tntr-adevar sentir [sdtir] a simti le village [vila3] satul assister [asiste J a as.ista le changement [Ja3ma] scb:imbarea l'emploi (m.) [aplwa] aici: postul, functia, ocupatia c'est dom~age [se:~d:>ma3] pacat, e regretabil le conge [k53e) concediul voir Ia vie en rose [vwar~la~vi~a~ roz] a vedea totul in roz respirer [re:spire] a respira a peine [a~pe:n] de-abia profiter [pr:>fite] a profita donner un coup de main [d:>ne~r~oo~ ~ku~da~me] ada o mina de ajutor

le lopin de terre [lope~da~te:r) peticul de pamint Ia vie sedentaire [vi~sedate:r] viata sedentara se lever (sa~lave] a se scula tot [to] devreme se coueher [sa~kuJe) a se culca tard [tar] tirziu moissonner [mwas:>ne) a secera le ble [ble) griul Ia vigne [~iJl) via le verger [ver3e] livada Ia basse-cour [bas~kur] ograda, curtea de pasari titre brise de fatigue [brize~da~fatig) (fig.) a fi rupt de oboseala accompli,-e [ak5pli] indeplinit, -a

Cuvinte eu mai multe sensuri


la campagne
I. cimpia, aller a la campagne a merge Ia 2. campania (militarii etc.)
~ara

Observatie. luna calendaristica = le mois luna (astru) = la lune

a temps

Expresii
Ia timp, Ia momentul potrivit tn acela~i timp din cind in cind Babele (in martie)

en meme temps de temps en temps les gilwulees de mars

GRAMMAIRE

Verbele impersonate In limba franceza verbele impersonale sint precedate de pronumele il. Aceasta categorie cuprinde verbe care exprima in general fenomene ale naturii (vint, ploaie, ninsoare etc.), dar ~i alte verbe, ca, de exemplu, falloir (a trebui):
il tonne il neige il pleut
tuna ninge ploua

il grele il faut

cade grindina trebuie

Unele verbe care se intrebuin~eaza in mod obi~nuit Ia toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal:
Il existe des amis devoues. Il reste encore un. mois. Il arrive qu'on se separe.
Exista prieteni devota ti. Mai este inca o luna. Se intimpla sa te despar~i.

151

Verbul a~Joir se intrebuinteaza la forma impersonala in galicismul il y a (este, exista, se afla). Verbul faire la forma impersonala este folosit in locul verbului ,a fi" in anumite expresii referitoare la starea timpului, la temperatura etc.:
il fait chaud este cald il fait jour este ziua il fait beau (temps) este vreme frumoasa il fait du ~>ent sufla vintul
il fait froid este rece il fait nuit este noapte il fait mau~>ais (temps) este vreme rea, urita que! temps fait-il P cum e vremea?

In afara de verbele pleuvoir (a ploua) ~i falloir (a trebui) care apartin grupei a III-a (v. Compendiul de gramatica), verbele impersonale apartin primei grupe. Ele se pot folosi la toate modurile ~i timpurile, in afara de imperativ. Verbele impersonale se conjuga In general cu auxiliarul a~Joir.
Pronumele neutru le

Pronumele neutru le are aceea~i forma cu pronumele personal masculin in cazul acuzativ. El are valoare de pronume neutru atunci clnd se refera lao actiune, o idee sau o realitate exprimata anterior printr-un adjectiv, un substantiv, un infinitiv sau printr-o propozitie:
Etes-~>ous malade, Helene? Oui, je le suis. E~ti bolnavii, Elena? Da, sint

Que tu es heureuse I Moi, je ne le suis pas. Ce fericita


(bolnava).

e~ti!

Eu nu sint.

Comparatia adverbelor

Ca ~i adjectivele calificative, adverbele de mod ~i anumite adverbe de loc ~i de timp pot avea grade de comparatie.
Pozltlv
~>ite

de Cofl\parativ - de { - de - de Superlativ - de relativ { Superlativ { absolut

superioritate: egalitate: inferioritate: superioritate: inferioritate:

plus ~>ite mai repede aussi l'ite tot atit de repede mains l'ite mai putin repede le plus ~>ite eel mai repede le mains vite eel mai putin

repede

tres {bien, fort, extremement) vile foarte repede

EXERCICES

I. Trecefi pnn toate gradele de comparafie


loin, souvent, tard.

ad~Jerbele:

II. Completafi spafiile punctate:


Les mois du de de de printemps sont ... l'ete sont ... l'automne sont ... l'hiver sont ...

152

III. Traduceti in limba franceza:


In ce luna sintem? Sintem in luna iunie. Care sint anotimpurile annlui? Anotimpurile anului sint: primiivara, vara, toamna ~i iarna. Toate anotimpurile anului sint frumoase. Primiivara, soarele striiluce~te, griidinile ~i parcurile inverzesc; florile cresc pretutindeni. Primele flori. sint: ghiocelul, violeta, liicrimioara ~i ciuhotica-cucului. Jacqueline se scoala mai devreme decit de obicei. Vara este cald, este vreme. frumoasa. E mai cald declt primavara. Cum e vremea? Nu vreau sa plec fiindcii este prca cald. Iarna zilele sint scurte. Vara zilele sint lungi ~i noptile scurte. Vara noi mlnciim multe fructe 9i legume. Cum este timpul astiizi?

IV. lnlocuifi prin pronumele neutru le cuiJintele din paranteze:


La Guinee. eta it un pays colonial; aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). Etes-vous heureux? Oui, je su~s (heureux). Veux-tu m'accompagner? Oui, je veux (t'accompagner). Etes-vous etudiants? Nous sommes (etudiants). II est puni (pedepsit) comme il merite (d'Ctre puni). Tu es content? Je ne suis pas (content). Veux-tu partir? Non, jene veux pas (partir).

V. Traducefi in limba franceza:


Miine va ploua. Astiizi este prea cald. Ieri a biitut vintul. Sapti\mina trecuta a plouat des. La munte este frig. Uneori ninge. Uneori vara cade grindinii. Exista prieteni devotati (devoues). Se intimpla uneori sa confunzi (confondre) persoanele. Astazi nu rna due Ia cinematograf; ti-o repet de o ora dar nu vrei sa lntelegi.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE
ANECDOTE

Le professeur: L'ellwe: Le professeur: L'eliwe:

Connaissez-vous quelques-uns des effets de la chaleur et du froid? Oui, monsieur. La chaleur dilate et le froid contracte. Bien! Donnez-rnoi un exemple ! En ete les jours sont plus longs parce qu' il fait chaud; en hiver ils sont plus courts parce qu 'il fait froid. PROVERBE

Une hirondelle ne fait pas le printemps. Cu o rindunica nu se face prirniivara.

153

15-EME LEC::ON
LES QUATRE SAISONS DE L'ANNEE

n
- Et puis, les jours deviennent de plus~en plus courts. C'est l'automne. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. Helas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis epais dans les jardins et sur les trottoirs. II pleut souvent et il fait du vent. Des~ecoliers se dirigent joyeusement vers !'ecole. C'est la rentree des classes. - Tu oublies les cadeaux de l'automne, l'abondance de legumes .et de fruits que nous~ attendons tous: les pommes, les noix , les poires et surtout le raisin. N'aimes-tu pas levin? Tu n'es pas Fran c;;a ise si tu reponds non ! - Pas trop, en tout cas, dit Laure. En echange, j'aime tous les fruits. - D'accord. Tu vois, l'autonine a quand meme ses bons cotes, mais tu es~une petite capricieuse, car je sais que l'hiver tune l'aimes pas non plus. Et j e me demande pourquoi ! II est si bon de se promener lorsqu'il neige a gros flocons. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des conges a Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. - Oui, mais le plus souvent il fait tres froid, il gele et le vent souffle avec violence. Les

154

jours sont courts. Je vois que tu as oublie !'accident de l'annee passee lorsque tu t'es foule Ia cheville en glissant sur Ia glace. - J'ai tout~oublie! Cela s'explique, a notre age on garde se ulement les souvenirs~agreables.

court, -e (kur] scurt, -a froid (frwa] rece, frig belas [e las] vai se f11ner [sg~fane] a se ofili Ia feuille [fcej] frunza jauni, -e (3oni] ingalbei)it,- a le tapis [tap i] covorul epa is' -sse (e pel gros ' groasa le trottoir [trotwar] trotoarul Ia rentree des classes (la~ratre~de~ klas] redeschiderea cursurilor (~co lare) l 'abondance {f.) (ab5dds) abundenta le legume (legym] leguma en echange [ejd3] in schimb offrir (ofrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord (abr] de acord le cote [cote] aspectul; latura; partea capricieux, -euse (kaprisj] capric ios , -oasa non plus [n 5~pl y ] nici neiger (ne3e] a ninge le flocon (fhk5] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitad) ora~enii se payer [sg~peje]a-~i oferi il gele [3d] e gcr, ingheata Ia violence [vjolds] violenta l'accident (m.) [aksidd] accidentul glisser [glise) a aluneca Ia glace [glas] gheata le souvenir [suvnir] amintirea agreable [agreabl] pliicut, -a d ' ailleurs [da jcer] de altfel, de altminteri le cbarme [farm] farmecul

Sinonime
le cadeau le don le present darul

Antonime
epais gros; des

155

Cuvinte cu mai multe sensuri


Ia glace

I. gheata 2. oglinda 3. inghetata: glace


la feuille

la vanille lnghelata de vanilie

I. frunza 2. petala 3. foita 4. foaia, fila. coala.: feuille de paye stat de salarii; feuille de route foaie de drum
frais

I. riicoros: il fait frais este racoare 2. proaspiit

Expresii
II gele a pierre fendre. E un ger cte crapa pietrele. ll fait un vent a. decorner les bamfs. Sufla un vlnt de te ia pe sus.

GRAMMAIRE

inlocuirea articolului partitiv ~i a articolului nehotarit des prin prepozifia de Articolul partitiv ~i articolul nehotal'it des sint inlocuite cu prepozi~ia de in urmatoarele cazuri:

a) in propozitiile negative:
.Je n~ r:tange ras de fraises. Je n a~ pas d argent. Tu ne veux pas de gateaux.'
(Eu) nu mamnc fral\i. (Eu) nu am bani. N u vrei priij ituri?

b) cind substantivul este precedat de un adverb de cantitate:


Vous avez lu beaucoup de livres. I! a peu de cousins. Observatie.
Ati citit rnulte c;iqi. El are putini veri. nu

Dupa adverbul de cantitate bien aceasta inlocuire Maria are multe prietene.

se face, ci se pune articolul partitiv sau articolul nehotarit des:

Marie a bien des amies.

c) cind substantivul la plural este precedat de un adjectiv:


Dans ce jardin il y a de belles fleurs. in aceastii gradinii sint flori frumoase.

156

Ohservatie Articolul des se intrebuinteazi\ ciud adjectivul care preccdii substantivul formeazii cu acesta o expresie curcntii:
des jeunes filles des jeunes gens

tin ere tineri

Verbu I neregulat fa ire (a face)


lndleat.lv

Prezent

I mperfect

Pertectul simplu

Perjectul compus

je fais eu fac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils ( elles) font
Viitor

je faisais eu fiicearn tu. faisais i l ( elle) fai,sai t nous faisions vo11s faisie~ ils (elles) faisuient
Imperatlv

je fis eu fiicui tu fis il (elle) fit n.o11s fimes VOIJS fites ils ( elles) f iren t

j'ai fait eu am fii cu t tu as fait it (elle) a fait nous avons fait vo11s avcz fai I ils (elles) ont fait
Partlelplu

Prezent Trecut je ferai eu vo i face fais! fa ! tu feras faison~! sa facem! faisan t fait, faite il fera faites! faceti ! facind facut, -ii nous ferons vous ferez i Is feront Ohservatie.l. La pcrsoana a II-a plural, Ia indica tiv prezent ~i Ia imperativ, verbul faire are (ca ~i verbele etre ~i dire) terminatia muta -es in loc de -ez: vous fai.tes, vous et.es, vous dites . 2. Ca ~i verbul fa ire se conjuga verbelc defaire (a desface), refaire (a reface ), satisfaire (a satisface). 3. La persoana I plural, Ia indi.cativ prezent ca ~i Ia imperfect (toate persoanele), Ia imperativ (pers. I plural) ~i participiu prezent, radacina (fais) a verbului se pronunta faz- (nous faisons[nu~faz5 ] ).

Adjectivul

~i

pronumele nehotarit tout

Tout este adjectiv nehotarit atunci cind determina un substantiv; el se acorda in gen ~i numar cu s ubstantivul respectiv . Se traduce prin ,,tot", ,toata", ,tot-i", ,toate". Formele adjectivului nehotarit tout sint urma toare le:
dngula.r

plural

m.asc. {tem. { ma .sc.


fem.

tout: loute: tous: toutes:

to11t le monde tvute la famille to us les hommes toutes les meres

toata lmnea toata familia toti oa1nenii toate rnamele

Tout poate insori ~i un substantiv nearticulat ; in acest caz are sensu! de ,orice" , ,oricare" ~i se intrebuinteaza numai Ia singular:
Tout homme doit defendre Ia paix.

Orice om trebuie sii apere pacea.

157

Tout este ~i pronume nehoUirit, atunci cind inlocuie~te o fiinta sau un lucru care este cunoscut, sau un fapt vag, general:
La terre appartient d tous. II yeut tout saYoir.
Pamintul apartine tuturor. El vrea sa tie tot.

Formele pronumelui nehotarit tout sint acelea~i ca ~i cele ale adjectivului tout. La forma de masculin plural a pronumelui tous, -s final se pro nunta, in timp ce ia adjectivul tous, -s final nu se pronunta:
Tous (pronuntati: tu) les enfants sont d la maison. Toti cop iii sint acasa. Nous sommes tous (pronuntati: tus) a la maison. Noi sintem toti acasa.

EXERCICES

I. Raspundefi la urmiUoarele intrebari:


Que! temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne.? Quels fruits prefirez-vous? Aiml'z-vous l'hiver? Pourquoi? Que! temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels?

II. Traduce# fn limba franceza:


Toamna zilele sint mai scurte, iar noptile rnai lungi, aerul este racoros. Fiorile se ofilesc rind pe rind, iar frunzele copacilor cad. Uneori ploua. Toamna ne ofera legume ~i fructe delicioase. Sora mea maninca multe fructe. }Iariei ii plac sporturile de iarua. Toti prietenii mei pleacii iarna Ia munte. Toamna e mai put in frig decit iarna. Acest magazin expune marfuri frumoase. In acest pare s-au plantat copaci fru mo~i. Francezii milninca multe fructe ~i legume.

m.

Traducefi in limba romina:

Tous les fruits sont bons. II veut tout savoir. Toutes les fenetres de la maison etaient ouvertes. Elle se charge de tout. Un marchand parisien fit fa illite (a dat faliment); tout fut vendu: meubles, livres, veternents. Ils ont tons bien repondu aux questions du professeur. Tout homme doit defendre la paix. lls sont tons contre la guerre.

ta rit

IV. lnlocuiti punctele prin articolul partitiY, articolul des sau prepozitia de:

neho-

Elle a achete ... bons livres. II y a bien ... fleurs dans ce jardin. Cette semaine j'ai vu beau('oup ... films . Elle fait ... sport depuis dix annees. N ous avons mange ... fromage ... la viande et ... petits pains. II vous faut ... courage pour fa ire cette ascension. Cet edifice a ... beaux salons de rec!Jption. Je n'ai pas rencontre ... connaissances a lamer. Mon voisin a ... petits-enfants bien sages. J'ai ... argent. II n'a pas ... argent. J'ai ecoute ... musique. Je n'ai pas ecoute ... musique.

V. Conjuga# Perbul faire la indicatiPul prezent, Piitor, perfectul simplu i perfectul compus.
PROVERBE
Petite plw:e abat grand vent, Buturuga mica rastoarna carul mar.e.

158

16-EME

LE(:ON

QUELLE HEURE EST-IL?


Dimanche A lain a fete son anniversaire. II a recu beaucoup de cadeaux, et il est tres content. Le cadeau de son pere a depasse toutes ses~esperances: une belle montre-bracelet en nickel. - Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre , dit-il a ses~ami s qui examinaient~avec attention le precieux~obj e t. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. L'autre, ce lie que j 'avais j usqu 'a present, eta it Ia plus ma- va ise des monu tres! Tantot elle avan~ait, tantut elle s'arretait net. Pas moyen de !a faire marcher. J'en~avais par-dessus Ia tete! J'avais soin de !a rem~mter chaque soir mais cela ne changeait point ses~habi tudes. C'est mon frere cadet qui doit supporter maintenant s~s caprices, mais~il est content d'avoir quand meme une montrc a lui. - A propos, quelle heurc 'st-il? demande l\'lichel, le meilleur ami d' Alain. - I I sera bientot onze heurcs et demie. Encore une demi-heure et je do is rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. Nous~avons decide d'aller demain ala campagne. Lequel d'entre vous veut nous~accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure, a cinq heures juste, pour partir par le train de six~heures moins le quart ou par celui de s ix~heures vingt. On~arrive la-bas a huit~heures vingt-cinq. On rentrera par le train de sept~heures et quart. Guy, qui est~un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre defaut), n'est pas d'accord avec l'heure du depart. - Mais demain c'est dimanche ... je voudrais dormir un peu plus tard. Partons a dix~hcures, propose-t-il timidement.

159

- Ou bien a midi, pour arriver la-bas a deux~heures! c'est~ une proposition a laquelle je ne m'attendais guere, dit Alain revolte. Pas la peine de se deranger alors! - Tyran, grommelle Guy, qui finit par etre d'accord avec l'heure du depart.
VOCABULAIRE
l'heure (/.) [rer] ora content, -e [k5ta:J multumit,-a depasser [depase] a depa~i !'esperance (f.) [c:sperds] speranta la montre-bracelet [m5tra~brasle] eeasul-bratara le nickel [nikel] nichelul precieux,-euse [presj] pretios marcher [marfe] a merge avaucer [avO:se] a inainta, aici: a merge inainte retarder [ratarde] a intlrzia, aici: a ramine in urma tantot ... tantot [tO:toJ cind ... cind s'arl"i\ter [sarete] a se opri net [net] net, aici: brusc remonter [ra-m5te] a intoarce un ceas supporter [syp:>rte] a suporta le <:aprice [kapris] capriciul quand meme (ka~rntrn) totu~i, OrlCUrn a lui [a~lqi] al lui demi, -e [dami] jumatate le rendez-vous [r.:idevu] intilnirea de bonne heure [da~b.:>nrerJ devreml' juste (3yst] just, drept, aici: fix, precis le train [tre] trenul rentrer [r.:itre] a se intoarce paresseux, -ense [pares] lene~, -a le defaut [defo] defectul guere [ger] de loc revolte, -e (revolte] revoltat, -a pas Ia peine [pa~la~pen] nu merita osteneala se deranger [sa~der.:i3e] a se deranja le tyran (tir.:i] tiranul grommeler [gr:>mle] a bombani, a
mormiii

finir par [finir ~par] a

sfir~i

prin a ...

Antonime
le depart p lee area heureux fericit le honheur fcricirea

l' arrivee sosirea malheureux nenorocit le ma/heur nenorocirea

Familie de cuvinte
lard (a(lv.) tirziu larder (1h.) a intirzia tardif, -ve (adj.) intirziat, -a, care vine cu intirziere tardivemen t ( adv.) cu intirziere

Expresii
en avoir par-dessus La tete
tenir tete se mettre en tete

a-i ajunge pina peste cap; a fi plictisit de ceva a in{runta; a rezista, a ~ine piept a-~i baga in cap; a tine cu or ice pret

160

EXPRIMAREA OREI
II Jl ll ll est sept heures (precises, iu.ste). Este ora ~apti (fix). est dix heures et demie. Este ora zece ~i jUiniltatr. est !li:r heures !rente (min11tes). Este ora zece ~i treizcci (de minute). est once lwures moins cinq (minutes). Esll' ora unsprczece fari' cinci (minute). ll est midi. Este ora douiisprezcce (amiaza). ll est quatre heures et quart. Este ora patru 9i un sfert. II est ci111] heures 111oins le quart. Este ora cinci fr>ra uH sfert.

Ora se indica cu ajutorul numeralelor cardinale. Pentru exprimarea orei oficiale se folosesc ll\lmeralele de Ia 1 Ia 24 lpentru ore) ~i de Ia l Ia GO (pentru minute ~i secunde):
ll est quin:e heures, vingt-qnatre minutes, trois secondes. Este ora cincisprezece, douiizeci ~i patru de minute ~i trei secunde.

In limbajul familiar, ora se exprima folosind numeralele de la Ia 12 (pentru ore) ~i de la l la 60 (pentru minute 7i secunde). Pentru a indica minutele care mai sint pina la irnplinirea orei se intrebuinteaza adverbul moins (rnai putin):
ll est six henres mains vingt (minutes). Este ora minute),
~ase

Llra douiizeci (de

Ca 9i in limba romina, se intrebuin~eaza numeralele fraqionare:. demi (jumatate) ~i quart (sfert):


ll est deux heures et demie. I l est neuf heures et quart. Il est trois heures mou1s le quart.
Este ora douii si jumiitate. Este ora noua ~i "u.n sfert. Este ora trei f~rii un sfert.

Note. I. Adjectind derni estc invariabil atunci cincl preceda un substantiv: une demi-lteure
Cind cste pus dupii substantiv, se acordii in gen cu acesta ~i are forma de singular: deux heures et demie cinq jours et demi

2.Quart este articulat cind este precedat de adverbul mains. Retineti termenii speciali: midi ora douasprezece (amiaza) minuit ora douftsprezece (miezul noptii)
GRAMMAIRE

Adjective cu forme neregulate Ia gradele de comparatie


Trei adjective-- bon, mauPais, petit- au un comparativ de supe11
~

lnvata\i limba lrancezli fiirll profesor

161

rioritate ~i un superlativ relativ neregulat. Adjectivele mauYms ~~ petit prezinta in sa ~i o forma regulata:
Pozltlv Comparatlv Superlatlv

bon meilleur mauvais pire sau plus mauvais petit moindre sau plus petit

le meilleur le pire sau le plus mauvais le moindre sau le plus petit

Comparativele pire, moindre se folosesc in special in legatura cu substantive abstracte, formele regulate plus mawJais, plus petit se folosesc cind e vorba de lucruri concrete:
Cette reponse est pire que les autres. Acest raspuns este mai rau decit celelalte. La plus mauvaise des montres, Cel mRi rau dintre ceasuri. Il est attentif a la moindre observation. El este atent la cea mai mica observatie. La bibliotheque de Jacqueline est plus petite que la tienne. Biblioteca Jacquelinei este mai mica decit a ta.

Pronumele relative invariahile dont, ou, quot


Pronumele relativ invariabil dont are diferite sensuri; el se traduce in romine7te prin ,de care", ,despre care", ,al dirui", ,a carei", ,al caror":
Elle voulut cacher les larrnes dont ses yeux etaien't pleins. Ea vru sa ascunda lacrimile de care i se umplusera ochii. Voila l'homme dont j'ai besoin. lata omul de care am nevoie. L'auteur dont on parh! n'est pas arrive. Autorul despre care se vorbete n-a sosit. II sortit de la chambre dont il ferma la porte. El ie~i din camera, a carei u~a 0 inchise.

Pronumele relativ invariahil ou este echivalent cu ,dans lequel", , dans laquelle" ~i se traduce in limha rom ina prin ,in care":
La salle oil je travaille est grande. Sala in care lucrez este mare. Le jour ou il est venu. Ziua in ca~e a venit. Observatie. Pentru a se indica originea unei persoane se intrebuinteaza dont: La famille dont je sors. :Familia din care rna trag. Pentru nume de lucruri, in aceea~i situatie, se va folosi insa d'ou: Les mines d'oii l'on extrait la houille. Minele din care se.extrage huila.

Quoi este tot pronume relativ invariabil. El se traduce prin ,ce" p este intotdeauna precedat de o prepozitie:
ll a de quoi vivre. ll n'y a pas de qttoi. Are cu ce trai. N-ai pentru ce.

Nota. Nu confundati pronumele relativ quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?)

162

Formele compose ale pronumelui relativ

Pronumclc relativ compus lequel (care) cstc format din articolul le, la, les ~i din adjectivul interogativ quel. El are forme diferite pentru masculin 9i feminin, singular 9i plural:
singular plural

masc.

fem.

mas { fem.c.

lequel laquelle lesquels lesquelles

Pronumele relativ lequel se acorda in gen ~i numar cu substantivul pe care il reprezinta, adica cu antecedentul sau, 9i se declina in felul urmator:
Singular Plural
fem.

masc.

masc.

fem.

N. G. D.

~i

A.

lequel duquel auquel

laquelle de laquelle a laquelle

lesquels desquels auxquels

lesquelles desquelles auxquelles

Pronumele relative compuse sint destul de rar folosite,(cu exccptia limbajului juridic 9i administrativ), fiind prefcratc formele simple care au acelca9i valori.

(de,

Formele compuse se folosesc de obicei precedate de o prepozitie a, sur, Yers, pour).

Exemple:
La maison vers laquelle je me dirige... Cas a spre care ma indrept ... J'aime beaucoup ma patrie, pour laquelle je suis heureux de travailler. Imi iubesc foarte mult patria, pentru care sint fericit sa muncesc. Voila les medecins auxquels il doit sa vie. lata medicii carora le datore~te viata.
Ohservatie. Pronumele relativ poate indeplini ~i functia de pronume interogativ: Lequel d'entre vous veut nou9 accompagner? Care dintre voi vrea sa ne insoteasca?

EXERCICES

I. Traduceti tn limba franceza:


Cite minute sint intr-o ora? fntr-o ora sint 60 de minute. Ai un ceas? Ce ora este? Este ora unu ~i un sfert. La zece. ~i jumiitate mergem Ia

11*

163

cinematograf. La ce ora mcepe spectacolul? La ora 7 ~i un sfert. La ora 12 fix (noaptea) mergem Ja garii. Ceasul tau merge bine? Al meu merge inainte (avancer) cu (de) un sfert de ora. Am avut un ceas foarte bun, de aur. Este ora douasprezece (ziua) fiira un sfert; noua ~i cinci (minute); patru fara ~a pte (minute). Voi veni la tine miine Ia ora 11. Am Iucrat pina la miezul noptii. Ceasul sii.u rii.mine in urmii. totdeauna. Trebuie sa intorci ceasul in fiecare seariL Te _a~tept Ia restaurant Ia ora 8 seara. Te voi a~tepta o jumiitate de orii. In curind va fi ora trei. Este ora zece. Este ora doua fix. Ceasul meu nu merge bine; merge inainte.

II. Ce ora este? (Raspundeti in limba franceza).

III. 1nlocuifi punctele cu pronumele relatir>e:


Voila le sommet du haut ... j'ai admire .I a vallee. Le gar~on ... no us avons rencontre est le fils de mon amie ... vole un oouf, vole un bceuf. Le pont sur ... no us pas sons chaque jour a 400 metres. Le tableau ... vous admirez les couleurs est l'reuvre d'un amateur. Voila quelques objets ... je ne me separerai jamais. Le jardin ... il se trouvait etait beau. Ils mange.rent quelque chose apres ... ils al!erent dans le pare. C'est mon amie ... je confie tous mes secrets. Elle cueillit un panier de fraises ... Iuelques-unes etaient tres grosses. Le livre ... j 'ai besoin ne se trouve plus. Donnez-rnoi le crayon ... se trouve sur Ia table. Le monsieur ... j 'ai salue est mon professeur. La ville ... j 'habite est grande.

164

IV. Traducefi in limba franceza:


Mihai cste eel mai bun prietcn allui Alain. El a fost a tent Ia cele mai mici detalii. Camera Luciei este mai mica decit a ta. Da-mi o carte mai bunii. Profesorul i~i dii seama imediat de cea mai mica gre~eala. Ea locui& in cea mai mica casa din ora~. Du~manii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mica rezistenta. Compozitia lui Paul este cea mai buna.

V. Scrieti in litere urmatoarete numerate:


17, 41, 71, 73, 99, 564, 749, 875, 999

VI. Scriefi in litere numeralele ordinate de la 1 la 20.


PROVERBES

1l n'y a pire eau que l'eau qui dort. Apele line slnt ad!nci. Qui choisit prend sou9ent le pire. Cine a lege culege. Tout ce qui reluit n'est pas or. Nu tot ce luce~te e aur. Mieux 9aut tard que jamais: Mai bine mai tlrziu dedt. niciodata. Chercher midi a quatorze heures. A cauta nod in papura.

17 -EME LEt;ON
LE CROIX D'UNE CARRIERE
- Tiens, te voila! Comment 9a va, Frangoise? On ne te voit plus. Tu passes la vie dans les bibliotheques? - Que faire Jacqueline ! On ne prepare pas le hac en flanant. Et puis j'ai aussi d'autres soucis. Je dois songer a une carriere et c 'est terriblement difficile. Que devenir? A vocate, professeur, chimiste, ingenieur ou doctoresse? Cela depend de la vocation, naturellement, mais pour moi il n'y a que l'embarras du choix. - En ce qui te concerne c'est plus complique, il est vrai! Tu as tout ce qu'il faut pour reussir a n 'importe quelle faculte. Tu as ete une excellente eleve. Et que devient Brigitte, ton amie? - Brigitte ne pense qu' a son avenir. Elle veut devenir journaliste et speakerine a Ia tele. C'est son reve. Elle trouve ces metiers passionnants ! - Possible. Mais c'est plus passionnant encore d'etre pilote ou hotesse de l'air. - Pourquoi pas. Ce sont des metiers comme tous les autres. Mais ... il y a un grand mais. II faut posseder une sante florissante et un equilibre nerveux parfait. Malheureusement ce n 'est pas mon cas. - Evidement! Tu ne te reposes plus, tu ne te promenes plus. <;:a se voit. Regarde-toi dans une glace ! - Pas la peine! Mais ca passera apres les examens. En tout cas, je serai tres contente de travailler un jour sur notre vieille planete. II y a tant de belles choses a faire!

VOCABULAIRE
le choix [Jwa] alegerea Ia carriere [karic:r] profesia, cariera tiens [tji:] ia te uita! le hac [bak] (sau le bachot [bafo]; fam.) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [s5:seJ a (se) gindi terriblement [teribl<Jmii] teribil, ne-

maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni !'avocate (/.) [av:Jkat] avocata Ia doctoresse [doktorc:s] doctorita dependre [depadr] a depinde Ia vocation [v:Jkasj5] vocatia naturellement [natyrdmfi) fire~te

166

avoir l'embarras du choix [awar_l_ O:bara_dy_Jwa] a-i fi greu sa aleaga (din prea multe lucruri bune) en ce qui concerne [a:_s_ki_k5se:rn] in ceea ce prive~te reus sir [reysir J a reu~i penser [pdse] a se gindi, a reflecta l'avenir (m.) [l~avnir] viitorul le journaliste [3urnalist] ziaristul, gazetarul Ia speakerine [spikerin] crainica (Ia radio, Ia televiziune)

Ia tele [tele] televiziune le r@ve [re:v] visul le metier [metje] meseria le pilote [pibt] pilotul l'h0te11se de l'air (f.) [l_ote:s_da_le:r) insotitoarea de avion flori11sant [florisd] infloritor nerveux -euse [nervce J nervos evidemment (evidamd) evident (cela ne vaut) pas Ia peine [sla_na vofpa_la_pe:n] nu me rita osteneala passer [pase] aici: a trece

FAMILII DE CUVINTE

I. Ia tilevision (Ia tele) (/.) le te!Bviseur (m.) televiser (vb.) le tiJlespectateur, -trice (m., 2. le jour (m.) le. journal (m.) journalier, -iere (adj.) le journalier (m.)
le journalisme (m.) le journaliste (m.) Ia journtfe (f.) journallement (adv.)

f.)

televiziunea televizorul a televiza telespectatorul

ziua jurnalul, ziarul zilnic zilierul ziaristica jurnalistul, gazetarul ziua, salariul pe o zi, munca pe o zi zilnic pilotul
pilot~jul,

3. le pilote (m.) le pilotage (m.)


piloter (vb.)

conducerea unui vas, a unui avwn a conduce un vas, un avion, un automobil; (fig.) a calauzi, a conduce: piloter un etranger a c~lauzi un strain

GRAMMAIRE

Pronumele reflexive se, soL Pronumele reflexiv are in limb a franceza doua forme: se si soL se se intrebuinteaza in conjugarea verbelor pronominale,' fiind intercalat intre subiect ~i verb:
Marie trouve quand meme du temps pour se reposer. Maria
timp pentru a se odihni.
gii.se~te totu~i

168

soi este forma accentuata a pronumelui reflexiv se. Aceasta forma se folose~te in locul pronumelui lui. elle exprimind un subiect nedefinit:
On a souvent besoin d'un plns petit que soi. Adesea a1 nevoie de unul mai mic decit tine. C'elui qui parle trap de soi est un vantard. Acela care vorbe9te prea mult despre sine e un lilud,\ros.
Observatie. Cind subiectul este determinat, se intrebuinteazil lui: .Hare est un egoiste; il ne vit que pour lui. ~Iarc este un. egoist; el nu trilie~te decit pentru sme.

Diateza reflexivii
Pentru a se conjuga un verb la diateza reflexiva (la voix pronominale) se folosesc pronumele me, te, se, nous, vous, se, care pot fi complemente directe sau indirecte. Timpurile simple se formeaza ca ~i timpurile corespondente ale verbelor din aceea~i grupa a conjugarii active. Timpurile compuse se formeaza cu auxiliarul etre:

Ex em p l u de verb conjugat la diateza reflex iva:


Indlcatlv Prezent

je me lave eu mil spill tn te laves il ( elle) se lave


Prrfrctnl compus

nous nous lavons <'ons vous lavez. 1./s ( elles) se Iaven t


Imperfrct

je me suis lave (lavee) eu m-am spillat tu t 'es lave ( Ia vee) il {elle) s'est lave (lavee) nous nous sommes laves (lavees) VOltS VOUS etes laves (/avees) ils (elles) se sont laves ilavees)

je me lava is eu n1ft spillam tu te lava is etc.


Viitor

JC me laverai eu mil tu te laver as etc.

VOl

spilla

Imperatlv lave-toil spalii-te! lavons-nous! lavez-vous!

Observatie. I. Verbele reflexive se eonstruiesc Ia imperativ punind pronumele toi, nous, vous in urmaverbului.La forma negativii pronumele teflexiv se a~azii inaintea verbului: Ne te luite pas - nu te griibi. 2. Pronu,mele me, te, se pierd pe e inaintea unui verb care incepe cu o vocalil sau cu un h mut: ll m'encourage toujours - El mil incurajeazil intotdeauna

Unele verbe nu au decit forma reflexiviL Ele sint numite in limba f~aneeza ,verbes essentiellement pronominaux" (s'ecrier, s'emparer, sen aller, s'e<,Jader, se refugier, se sou<,Jenir etc.).

169

Majoritatea verbelor au forme paralele pentru diateza activa ~~ cea reflexiva:


Je lave un objet. Je me lave. Je parle a mon amie. Elles se parlaient tout le temps.
Eu spa! un obiect. (Eu) rna spa!. Eu vorbesc cu prietena mea. Ele i~i vorbeau tot timpul.

Nu toate verbele care in limba franceza se conjuga la diateza reflexiva pot fi redate in limba rominii prin verhe la aceea~i diateia. De asemenea, unui verb reflexiv rominesc ii corespunde uneori in franceza un verb la diateza act iva:
a evada = s'evader a adormi = s'endormir a se gindi = penser

Exemplu:
Paulette a adormit

Paulette s'est endormie.

forma pentru ambele genuri In limba franceza exista substantive care nu au feminin. Este vorba, in general, de anumite substantive care indica meserii sau functii exercitate, in trecut, in special de barbati. Cuvinte ca: professeur, ecrivain, depute, guide, ministre, amateur, partisan, in genieur, chef, sculpteur, peintre, juge, chauffeur, tourneur, disciple, fournisseur, historien, penseur, philosophe, possesseur nu au o forma speciala pentru feminin, aceea~i forma intrebuintindu-se pentru ambele genuri.
Substantive cu

aceea~i

Exemple:
Elle est professeur. Ea este profesoara. . Ma cousine est inglmieur. Veri$oara mea este inginera.

Articolele, adjectivele, pronumele care insotesc aceste substan tive se _EUn la genu! masculin. Se va spune, de exemplu:
George Sand est un grand ecrivain franrais. George Sand este o mare scriitoare franceza.

Pentru a se exprima femininul acestor substantive se adauga uneori inaintea substantivului masculin substantivul femme:
une femme auteur, une femme peintre

In limba franceza actuala, femininul se formeaza din ce in ce mai frecvent cu -e sau cu un sufix:
un un un un avocat docteur p oete speaker une ur1e une une avocate doctoresse poetesse speakerir1e

170

$i unele nume de animale prezinta o singura forma pentru ambele genuri. In acest caz, genu! se precizeaza cu ajutorul cuvintelor male (mascul) sau {emelle (femela):
un elephant femelte un rossignol femelle unP souris male

EXERCICES

I. Traduce{i in limba franceza:


Maria vrea sa devina inginer. Francisca i~i petrece timpui in bibliotecii. Ea nu se mai plimba cu prietenele sale. Brigitte va fi ziaristii ~i crainica Ia televiziune. In tara noastrii existii mii de (des milliers de) telespectatori ~i telespectatoare. Multe femeiau devenit piloti. Este o meserie pasionantii. Nepoata mea este poetii. Adriana a fost o eleva excelentii.. Mama prietenului meu este pictorita. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energica. Astazi, o remeie poate deveni inginera, doctorita, invatatoare, profesoara, deputata ~i chiar ministru.

II. Conjugafi la indicatiyu[ prezent, imperfect, Yiitor i perfectul


compus Yerbul se separer. 111. Trecefi la feminin cuyintele sense cu litere curswe:
Mon frere conduit tres bien I 'auto; il est un admirable chauffeur. G'est lui !'auteur de ces belles nouvelles. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Mon cousin sera bientot docteur en medecine. Son frere est un peintre de premier ordre. Get homme se croyait un grand philosophe. Mon ami qui est juge aime beaucoup son metier. Get homme est le professeur de mon enfant. Paul est un admirable sculpteur. Il est lB meilleur tourneur de notre usine.

IV. Traducefi in limba franceza:


Ma trezesc in fiecare dimineata Ia ora 6; rna culc la ora 11. Este ora 4 ~i jumatate. Ea s-a hotarit sa se prezinte !a examen. Ei se intilnesc de douii. ori pe sii.ptii.mina (par semaine). Mii. a~teptam sa te gasesc la teatru. Ei i~i vorbeau prietene~te. Ma numesc Mauriciu. Noi ne plimbam in pare. Voi vii distr;J.ti foarte bine.

V. Traducefi in limba franceza:


eu spuneam tu ai spus ei merg voi veti merge tu spui noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune

171

18-EM E

LE r; ON

UNE CONVERSATION TELEPHONIQUE


Dznn l Dznn ! Dznn ~ Marie Robert decrocha le r{~ceptcur, attend it le signal d'appel et forma le nurnero. - Allo ! Je desire parler a Helt~ne Girard, dit-elle. - C'est elle-meme qlll parle. Qui est~a l'appareil? - lei Marie Robert. - C'est toi, Marie! Quelle surprisf'! Comment <;a va? II y a un siecle que jt' ne t'ai vue! Je ne reeonnaissais plus ta voix ~ - Je ne m'attendais pas~a eela de ta part. J'avais deja donne plusieurs coups de fil chez vous Ia serna int' derniere mais personne ne rcpondaiLa l'appel. Que s 'eta it-if passe? - Rien d'extraordinaire. Les~enfanls sont partis ~~ Ia campagne. I\ous~avons decide de prendre les repas en ville. La maison nous parait si vide maintenant. .. alors. on s'absente le plus longtemps possible. Voili1 le myslf\rf'. Dis plutot comment tu te portes. Comment va ::\Iichelinc? - Tres bien, merci. La petite se porte a rnerveille. Apri?s tous les soucis causes par sa maladie, tu peux comprendre aisement notre immense bonheur. Mais ne parlons plus de ce triste episode. - Tu as raison, il vaut mieux ne plus se rappeler cela. Dis-moi, as-tti vu Laure ces derniers temps? Comment va-t-elle? On ne Ia voit plus. J'ai donne un coup de te-lephone chez~elle il y a quelques semaines mais~on m'a rcpondu qu'elle n'habitait plus la! - Elle a demenage. Je

172

Je c-hercherai wn numero dans l'annuaire des telephones. - Tres bien. Que dis-tu d'unc sortie, un so1r, au restaurant, nous trois et nos maris? - Voila une excellente idee. C'est ee que je voulais te proposer. -- Alors, rendez-vous samedi soir a neuf~heures au restaurant ,Boulevard". -- Entendu. A bientot.

connai~ son~adresse.

VOCABULAIRE
Ia conversation telephonique [Ia kjve:rsasjj~telefonik] convorbirca teJefonicii decrocher [dekr:Jfe] a ridica receptorul le recepteur [reseptcer] receptorul le signal d'appel [si]1al~dapd] tonul l'appareil (m.) [aparej] aparatul Ia surprise [syrpriz] surpriza Je siecle [sj dd] secolul reconnaitre [rak:me:tr] a recunoa~te Ia voix [vwa] voce a donner un coup de fil [dane~r~iF~ ku~da~fil] a da un telefon J'appel (m.) [apd] apelul, chemarea vide [vid] gol absenter (s') [absate] a lipsi le mystere [miste:r] misterul plutot [plyto] mai curind, mai degrabii se porter [porte] a o duce, a se simti aisement [ ,;zema] cu u~urintii I' episode (m.) [epizod] episodul il vaut mieux [il~ vo~mj] mai bine se rappeler [rnple] a-~i reaminti ces derniers temps [se~dernje~tii] in ultim(l vreme I' annuaire (m.) des telephones [lanqe:r _ dc~telehn] cartea de telefon Ia sortie [sorti] ie~irea c'est ce que [se~ska] este (tocmai) ceca ce proposer [propoze] a propune

Formule de salut
Comment_allez-voWl? Ce mai faceti? Comment vous portez-vous? Cum vii simtiti? Comment 9a var (lam.) Ce mai faci? Tres bien, merci. Je vais bien (ie me porte bien) et VOUB-meme i' Foarte bine, multumesc. Bine (mii simt bine) ~i dv.? Comme ci, comme ~a. (fam.) Ap ~i
a~a.

Formule de despiirtire
A tout- a l'heure A bientot
Au revoir
La revedere } pe curind

Expresii
tant mieux mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller

a qui

cu atit mai bin.e care rr1ai de care cit poate (cineva) mai bine in lipsii de altceva mai bun in eel mai riiu caz

173

GRAMMAIRE

Adverbe cu forme neregulate Ia gradele de comparatie

Citeva adverbe prezinta forme neregulate la comparativ superlativ relativ:


Pozitiv Comparativ Superlativ relativ

~~

bien mal peu beaucoup

mieux pis sau plus mal moins plus

le le le le

mieux pis sau le plus mal moins plus

Observatie. N u exista superlativ absolut pentru adverbul beaucoup. Este deci gre~it sa traducem foarte mult prin tres beaucoup I Comparativul regulat al adverbului mal, plus mal este mai des folosit de cit forma pis, care a pare in expresiile: de pis en pis din ce in ce mai rau de mal en pis din rau in mai rau tant pis at ita paguba, cu a tit mai bine (rau).

Formele adverbului beaucoup la comparativ ~i superlativ (plus, le plus) servesc Ia formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective ~i adverbe. Formele adverbului peu la comparativ ~i superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor.
Nota. Nu confundati comparativul pire a! adjectivului mauYais, cu pis, comparativul adverbului mal.

Mai-mult-ca-perfectul indicativului

Spre deosebire de limba romina, in care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu c'intasem, eu mincasem etc.), in limba franceza el este un timp compus; se formeaza din imperfectul auxiliarului ~i participiul trecut al verbului de conjugat. Verb conjugat cu auxiliarul aPoir:
j'aYais achete eu cumparasem tu avais achete il (elle) avait achete nous avions achete vous aYiez achete ils ( elles) aYaient achete

Verb conjugat cu auxiliarul etre:


j'etais alle(e) eu mersesem tu etais alle(e) il (elle} etait alle(e) nous etions alle(e )s Yous etiez alle(e)s ils (elles} etaient alle(e)s

174

EXERCICES

I. Traduce# fn limba franceza:


Eu ridic receptorul, a~tept tonul ~i apoi formez numarul. Cartea de telefon cuprinde toate numerele de telefon din ora~. Vorbesc, apoi inchid telefonul (raccrocher). Maria dii in fiecare siiptiiminii un telefon prietenei sale. De obicei, ele vorbesc mult. Ea imi telefoneazii in fiecare searii. Cum te simti? Cum se simte mama ta? Se simte mai bine? Da, se simte bine, ~i dv.? Simona nu se simte prea bine. Andrei se simte mai bine. La revedere. Pe curind.

IT. Canjugafi la mai-mult-ca-perfectul indicativ verbele:


se laver, choisir, raconter, aller, faire.

ITI. Trecefi infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul


indicativu lui:
lis (passer) leur conge en Bulgarie. Les ouvriers (depasser) le plan avant terme. II (pleuvoir) pendant trois jours. En sortant de l'usine il (se diriger) aussitot vers le restaurant. Michel (aller) au theatre. Elle (trouv~r) un bouquet de lilas sur son bureau. Mathilde (visiter) une de ses amies a la campagne. II lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Ils (se lever) de tres bonne heure pour partir en haute montagne.

IV. Traduce# in limba franceza:


Au sosit mai devreme decit de obicei. Petre este mai putin vioi, mai putin viguros decit fratele siiu. Te a~teptam mai devreme. Mii plimb in fiecare searii cit mai departe posibil. Merg foarte des 1:'1 concerte. Azi el ~tie (il sait) lectia mai bine. Biitrinul meu unchr vede din ce in ce mai riiu. ln eel mai riiu caz voi trece examenul Ia toamna. El muncea cit putea mai bine, pentru a-i multumi pe parintii sai. Cu atit mai bine!

V. Treceti verbele din paranteze la perfect,;,l campus:


Nous (souhaiter) Ia bonne annee a tous nos amis. Ils (traverser) Ia rue en courant. J '(indiquer) les livres a lire. Ils (acheter) des gants et des mouchoirs. Cet ecrivain (ecrire) un tres beau roman. Je (penser) souvent a lui. l\Iarie (regarder) longucment le tableau. Vous (faire) peu de fautes. Nous (aller) souvent a Ia montagne . .Fran<;ois (allcr) chez le dentiste.

PROVERBE

Qui peut le plus peut le mains. Daca poti face ce-1 greu, poti face ~i ce-i mai u~or.

175

19- EM E

LECON

AU MARCHE
... J'aime tant l'aspect d'un marche en~automne! Je connais des gens qui lui preferent les grands magasins ou l'on peut trouver des legumes~epluches, de )a v.iande tranchee, prets a etre prepares. Loin de moi !'idee de nier l'avantage de ces magasins, pour notre siecle, le siecle ,de la vitesse". Etant_en Roumanie en tant que touriste, j 'ai eu la curiosire de visiter un marche la semaine passee. Ce que j 'ai vu a depasse mon~imagination! J'ai ete eblouie par l'abondance et )a qualite desproduits ranges avec so in, je pourrais meme dire artistiquement, sur les ~etalages. Des tomates, des carottes, des haricots verts, des~ aubergines, des choux, des pommes de terre, des oignons s'offraient genereusement aux acheteurs. Un homme grand et fort sou leva it de larges paniers plein s de choux-fleurs et de to mates. II a bien travaille ce matin-la. Un brave homme m'a conduit dans le secteur ou l'on vendait des fruits. Des prunes, des noix, des poires, des pommes, du raisin, des melons exprimaient toute Ia richesse de l'automne et en meme temps celle des~hommes qui les cultivaient. Aujourd 'hui je voudrais~aller de nouveau au marche. J'acheterais pour la derniere foi s des fruits, que j 'aime tant , car mon depart approche ... Claire

VOCABULAIRE
, le marche [marje] piata; tlrgul eplucher [eply/e] a curata (legumele) trancher [trilfe] a taia In bucati nier [nie] a nega l 'avantage (m.) [aviita3] avantajul Ia vitesse [vites] viteza en taut que [ii~td~ ka] in calitate de !'imagination (m.) [ima3inasj5] imaginatia ehlouir Leblwir] a lua ochii l'ahondanee (f.) [ab.':idas] bel~ugul ranger [rii3e] a rindui, a a~eza le soin [sw&] grija l'etalage [m.) [etala3] tejgheaua, taraba Ia tomate [tamat] patlageaua r o~ie Ia carotte [karat] morcovul le haricot v'ert [a rik o~v er] fasolea verde l'aubergine (f.) [ober3i n] vlnata l'oignon (m.) [op5] ceapa genereusement [3enerjijzmii] cu generozitate l'acheteur (m.) [aftrer] cumparatorul soulever [sulve] a ridi ca le panier [panje] COU l . un brave homme [brav~am] un om cumsecade le secteur [sektrer] sectorul le melon [mal5] pepene le le depart [depar] plecarea

176

LES LEGUMES
la pomme de terre [p3m~d,}~te:r] le chou [Ju] le chou-fleur [Ju~flrer] la tomate [t3mat] la carotte [kar;>t] la betterave [b e:tra v] !'aubergine (f.) [obe:r3in] le radis [radi] le raifort (re:br] l'ail (m.) [aj] l'oignon (m.) [oJljj] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [k5k5br] le navet [nave:] la lentille [ldtij] l'asperge (f.) [aspe:r3] l'epinard ( m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [p e:rsi] le fenouil [fanuiJ le cUeri [selri] le panais [pane:]
cartoful varza conopida
l'Ol}l8

morcovul sfecla vinata ridichea hreanul usturoiu I ceapa prazul fasolea castra vetele napul lin tea sparanghelul spanacul maziirea piitrunjelul TUiirarul tel ina piistirnacul

FRUITS ET ARBRES FRUITIERS


Fruits Arbres fruitiers

la prune [pryn] la pomme [porn] la poire [pwar] l'abricot (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwaze:t] la peche [p e:J] la cerise [sriz] ! la griotte [grij;>t] le raisin [re:zE:] la framboise [frdbwaz] la fraise [fr e:z] !'orange (f.) [3rd3] le citron [sitrj] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan]

le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [abrikotje] le noyer (nwaje] le noisetier [nwaztje] le pecher [pe:Je] le cerisier [sarizje] cirea~a vis ina le griottier [grijotje] st~ugurele la vigne [vi]l] zmeura le framboisier [frdbwazje] le fraisier [fre:zje] fraga portocala l'oranger ( m.) [ord3e] liimiia le citronnier [sitranje] le dattier [datje] curmala smochina le figuier [figje] le bananier (bananje] banana
pruna miirul para caisa nuca a luna piersica

prunul miirul parul caisul nucul alunul piersicul


cire~ul vi~inul

vita de vie
zmeuri~ul

fragul portocalul lamiiul curmalul smochinul bananul

Omoniirie
la peche pecher
piersica a pescui

la peche pee her

pescuitul a piiciitui

12

177

Expresi~

poisson d'avril ni chair, ni poisson

piicalealii de 1 aprilie nici carne, nici pe~te; nici laie, nici balaie

GRAMMAIRE

Conditionalul prezent (Le conditionnel present)


Conditionalul prezent se forrrieaza ca ~i viitorul, de la infinitiv la care se adauga terminatiile imperfectului. Spre deosebire de limba romina, in limba franceza conditionalul prezent este un timp simplu.

E x e m p l e pentru fiecare grupa de verbe:


Grupa I Grupa a 11-a

je porterais eu a~ purta tu porterais il ( elle) porterait nous porterions vous porteriez ils ( elles) porteraient
Grupa a Ill -a

je finirais eu a~ sfir~i tu finirais il ( elle) finirait nous finirions vous finiriez ils (elles) finiraient

j'apprendrais eu a~ invata tn apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient

Locul adjectivului calificativ


Nu exista o regula precisa cu privire la locul adjectivului calificativ in limba franceza. Spre deosebire de limba romma, in foarte multe cazuri adjectivul se a~aza inaintea SJ!hstantivului pe care-1 califica (mai ales cind adjectivul are mai putine silabe de cit substantivul calificat):
un grand magasin, une belle rille, un petit chien

Se

a~aza

insa dupa substantiv:


une robe rouge, une chemise bleue

a) adjectivele care indica o culoare:

b) adjectivele care indica nume de popoare:


un peintre roumain, un ingenieur
fran~ais

178

c) adjectivele care indica forme precum


une table ronde, un poille chaud

~~

calitati termice:

d) in general, adjectivul care are mai multe silabe decit substantivul:


un livre interessant, un garr;on intelligent

In limba franceza, exista citeva adjective care i~i schimba sensui in functie de locul pe care-! ocupa fata de substantiv:
un un un un un un un un un un brave homme homme brave grand homme homme grand ecrivain mechant mechant ecrivain pauvre homme homme pauvre seul homme homme seul
un un un un un un un un un un om de treaba, cumsecade om viteaz om ilustru om inalt scriitor rautacios scriitor fara talent biet om om sarac singur om burlac

Locul adverbelor de mod


Adverbele de mod se
a~aza

dupa verb:

Il traYaille bien.
La timpurile compose insa, adverbul de mod se intercaleaza de obicei intre auxiliar ~i participiu:

Jl a bien tra>aille.
Acela~i

reg1m ll au

~~

unele adverbe de cantitate, ca beaucoup,

peu etc.: Il a beaucoup mange.


EXERCICES

I. lnlocuiti punctele cu numele fructului corespunzator:


Le fruit du du du du , du de du du de pecher s 'appelle noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger

12*

179

II. Traduce# in limba franceza:


A merge miine la piatii. A cumpara legume i fructe. 1mi plac toate legumele ~i mai ales ro~iile, vinetele ~i varza. Lui Guy nu-i plac decit cartofii. Toamna se gasesc multe fructe la piata: prune, piersici, nuci, pere, mere, struguri. Am nevoie de marar ~i de patrunjel. Ea a cumparat morcovi ~i praz. El ar minca o salata de telina.

III. Conjuga/i la condifionalul prezent Perbele garder, pumr, dire.

IV.

Traducefi in limba franceza:

Bucuretiul este un ora frumos. Locuiesc intr-un imobil mare, cu 10 etaje. Dunarea este un fluviu lung. Antoaneta este o fetita mica. Citesc o carte interesanta. Irina are parul blond. lmi place vinul bun. Un singur om il atepta. Acest om viteaz a salvat viata tovara~ilor sai. Mihai este un om cumsecade. Oamenii mari nu vor fi niciodata uitati. Mihaela a citit mult, dar a scris putin. Mama a terminat repede aceasta bluza. Am vizitat ieri un magazin mare. Petre a cumparat o cama~a alba.

PROVERBES

Carder une poire pour la soif. A stringe bani albi pentru zile negre. Tel arbre, tel fruit Tel pere, tel fils. Tel maitre, tel Palet.
~i

Cum e sacul
~l

peticul.
~l

Menager la cher're et le chou. A impaca

capra

varza.

20-EME

LE(;ON

ANECDOTES

Le professeur: - J'ai lu ton devoir. Il est plein de fautes et de pates; je suis~ohlige de prevenir ton pere. L'eliwe: Ce n'est pas la peine, monsieur, c'est lui qui l 'a ecrit en~entier.

Le client:- Je voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. Le coiffeur: - Bien! Un grand flacon ou un petit? Le client:- Oh, un petit ... Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs .


Deux snobs vont~au concert. - Tu reconnais Beethoven? dit l'un. -Attends qu'il se retourne et je te le dirai, repond l'autre.

181

Mme Marins arnve essoufflee chez le marchand de fruits du coin: - Ecoutez, j'ai envoyc mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. Je les pese et je trouve a peine 850 grammes. Expliquez-vous, monsieur. - C'est bien possible, Madame, mais~avez-vous pense a peser votre enfant? ...

Un type a eu un accident et i l va fa ire reparer son velo' la tete entierement bandee. En cours de route, il reconnait dans larue la voiture et le conducte ur qui l 'ont heurte. Il s 'approche : - Me reconnaissezvous, monsieur, c'est mo1 que vous~avez renverse hier. - Hier,mais aquelle heure, monsieur?

182

Le maitre demande a Toto: - Si je partage une pomme de terre en deux, qu'est-ce que f:<3 fait? -Deux moities, monsieur. - Bien, et si je coupe les morceaux en deux? -Des quarts, monsieur. --Bien, et encore en deux? -Des frites, monsieur.
VOCABULAIRE
lire [Iir] a eiti le devoir [dllvwar] tema,
(~colar)

exerci~iul

Ia faute [fot] gre~eala le pate [pate] pata de cerneala (pe hirtie) prevenir [prevnir] a in~tiinta, a avertiza ce n'est pas la peine [s~ne~pa~la~ pen] nu merita osteneala en entier [a~n~atje] in intregime Ia lotion [Iosj 5] Iotiunea repousser [rllpuse] a cre~te din nou le coiffeur [kwafmr] coaforul, frizerul le flacon [flak5] flaconul le snob [Sn:)b] snobul se retourner [rllturne] a se intoarce essouffle,-e [esufle] cu sufletul Ia gurii

le marchand [mar fa] negustorul le coin [kw] coltul envoyer [avwaje] a trimite peser [paze] a cintari le velo [velo] bicicleta entierement [atj erma] in intregime bander [bade] a bandaja en cours de route [a~kur~dll~rut] in (pe) drum Ia voiture [vwatyr] ma~ina le conducteur [k5dyktrer] conducatorul heurter [rerte] a ciocni s'approcher [saprafe] a se apropia renverser [raverse] a riisturna le maitre [metr] profesorul partager [parta3e] a imparti frit, -e [fri, frit] fript, -ii; prajit, -a les rites [frit] cartofii prajiti '(pai)

GRAMMAIRE

Conjunctivul prezent (Le suhjonctif present)


Pentru a forma prezentul conjunctivului se adauga la radicalul verbului urmatoarele terminatii:
Grupa I i a III-a Grupa a 11-a

-e

-es -e -wns -iez -ent

-tsse -isses -isse -iss ions -issiez -issent

183

E xe m p l e:
Verbul porter Verbul ftnlr

que je porte eu sa due que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent
Verbul avolr

que je finisse eu sa sfir~esc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils ( elles) finissent
Verbul etre

que j' aie eu sa am que tu ai.es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient

que je sois eu sa fiu que tu sois qu'il ( elle) so it que nous soyons que vow soyez qu'il1 (elles) soient
conjunc~ia

Ohservatie, Conjunctivul este precedat de


inaintea pronumelui personal.

que (sa),

a~ezata

Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintii unele neregulariUiti in conjugare. EI are doua radicale:
li - ina in tea unei consoane: je lis, je lirai lis - ina in tea unei vocale: no us lisons, je lisa is

Perfectul simplu este je lus.


Indleatlv
Prezent Imperfect Perfectul simplu

je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent
Per[ectul compus

je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait no!lS lisions vous lisiez ils ( elles) lisaient

je Ius eu citii tu lus il (elle) lut nous lumes vous lUtes ils ( elles) lurent
Viitor

j' ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu
Conjunctlv
Prezent

je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous !irons vo!lS lirez ils (elles) liront
Imperatlv

que je lise sa citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent

lis I citeste ! lisons! ' lisez I


Pnrtlciplu
Prezent

lisant citind

Trecut !u, lue citit,

-a

La fel se conjuga elire (a alege), relire (a reciti) etc.

184

Verbul ecrire (a scrie) Verbul ecrire (grupa a III-a) prezinta de asemenea doua radicale: ecri.- inaintea unei consoane: nous ecrirons, j'ai ecrit; ecriv- inaintea unf'i vocale: tu ecrivais, j'ecrivis.
Indlcatlv

Prezem

Imperfect

Perfectul simplu

j' ecris eu scriu tu ecris il (elle) ecrit nous ecrivons vous ecrivez ils ( elles) ecrivent
Pertectul compus

j'ecrivais eu scriam tu ecrivais il ( elle) ecrivait n!JUS ecrivions vous ecriviez ils (elles) ecrivaient

j'ecrivis eu scrise i tu ecrivis il (elle) ecrivit nous ecrivlmes VOllS ecrivUes ils ( elles) ecrivirent
Viitor

j' ai ecrit eu am scris tu as ecrit il {elle) a e.crit nous avons ecrit vous avez ecrit ils ( elles) ont ecrit
Conjunetlv

j'ecrirai eu voi scrie tu ecriras il ( elle) ecrira nous ecrirons vous ecrirez ils (elles) ecriront
Imperatlv

Prezent que j'ecrive eu sa scrm que tu ecrives qu'il {elle) ecrive que nous ecrivions que vous ecriviez qu'ils ( elles) ecrivent

ecris I scrie ecrivons I ecrivez I


Partlclplu

Prezent

Trecul

ecrivant scriind

ecrit, -e scris, -a

La fel se conjuga verhele decrire (a descrie), inscrire (a inscrie), prescrire (a prescrie), souscrire (a suhscrie), transcrire (a transcrie).
EXERCICES

I. Conjugafi la conjunctiP prezent verbele:


raconter, contempler, reussir.

ll. Traduce# in limba franceza:


Mihai nu ~tie inca sa citeasca {inf.) ~i sa scrie (inf.). Scriam o scrisoare prietenului meu. Voi citi o carte buna. Am citit romanullui Balzac ,Eugenic Grandet". Citete aceasta poezie. Ei au citit cu atentie cuvintarile rostite ra O.N.U. Ar citi ~i ei aceste carti. Acest autor va scrie o noua carte. El ne-a descris noul sau apartament. Vei citi cartea cind vei avea timp. Ati citit aceasta poezie?

185

III. lnlocui(i spa(iile libere cu prepozi(iile cerute de sens:


Elle a mis sa robe... !'armoire. Michel a decide d'etudier la medecine ... Paris. II y a une grande difference ... ces freres. Budapest est batie .. les rives du Danube. Je viendrai demain ... toi. Ces bonbons sont ... les enfants. II est parti... deux annees. Le vase est... la table.

IV. Indicafi pluralul substantiPelor:


carnaval, genou, travail, chou, detail, nez, corail, bijou, clou, cheval, rail.

V. Formafi adPerbe de la adjectiPele:


dur, pur, doux, bas, haut, cher, heureux, timide.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

MON PORTRAIT
Vous me demandez mon portrait Mais peint d'apres nature. Mon cher, il sera bientot fait Quoique en miniature. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes, Point sot, je le dis sans fa~;on Et sans fades grimaces. Ma taille a celles des plus longs Ne peut etre egalee J'ai le teint frais, les cheveux blonds Et la tete bouclee. Vrai demon pour l'espieglerie Vrai singe par sa mine, Beaucoup et trop d'etourderie Ma foi, voila Pouchkine.

A. P o u c h k i n e (Poesie ecrite en fran~;ais en 1814o, a l'age de 15 ans).

REVIZIE
EXERCICES

I. lndicafi numele zilelor saptaminii, ale lunilor anului i ale celor I!.atru anotimpuri. II. Inlocuifi spatiile libere cu articolul partitiP, cu prepozifia de sau cu articolul nehotarU des:
11 a mange ... bons fruits .... vieilles femmes etaient ass"ises sur des banes devant leurs maisons. A !'occasion de son anniversaire, Brigitte a re~;u beaucoup ... fleurs. J'ai rencontre ... amis; il n'a pas rencontre ... amis. 11 y a tant .. . pommes cette annee. II y a bien ... poissons dans cette riviere. Mar ius mange .. . beurre, ... fromage et ... pain d'epice.

186

III. Conjugafi la verbele:

indicati~>ul

prezent,

~>iitor

F perfectul campus

faire, dire, lire i ecrire.

IV. Traduce# in limba franceza:


Este ora trei i un sfert; cinci ~i jumatate; ~a pte fara un sfert. El a a9teptat o jumatate de ora. Este ora 12 noaptea. Este ora 12 (amiaza). Casa lui este mai mare decit a ta. N-am nici o pofta sa plec la plimbare. Da-i sa (a) manince (inf.). Ea le da sa manince. Cine a baut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. A9tept azi un vechi prieten. Astazi e cald. Claude este tot atit de mic ca 9i Pierrot. Este vreme rea. Toti tinerii purtau cravate. Am citit carti mai bune. Ma plimb in fiecare zi, iarna ca i vara. Sora mea este profesoara de muzica. Copilul sau se simte mai bine acum.

V. Trecefi infinitivele din paranteze la participiul prezent:


Voila Raymond (venir) a notre rencontre. Voila des eliwes (descendre) l'escalier de !'ecole. Mon chien leve Ia tete en (flairer) le roti. Je vois des femmes (laver) le linge dans Ia riviere, des hommes (travailler) dans le jardin.

VI. Dintre cuvintele mer, maire, mere, punefi in fiecare paranteza termenul potrivit ca sens:
L'annee passee je suis aile a Ia (... ).La( ... ) de Guy est tres jeune. Avant d'aller a Ia (... ) il faut apprendre a nager. Claude Achard est le ... de .:ette ville.

VII. Traduceti in limba franceza textul urmator, folosind i vocabularul de la sfirsitul manualului:
Cei doi Dumas
Este vorba de tatal 9i fiul care 9i-au impartit gloria lor literara. La premiera piesei ,Demi-monde" a lui Dumas-fiul, unul dintre admiratorii sai se adresa lui Dumas-tatal: - Cred (penser) ca 9i d-ta ai intr-o anumita masura un merit Ia acest succes. - Numai intr-o anumita masura? Dar mi se pare ca principalul merit e al meu! zise Dumas-tatal. - ?! - Fiindca eu sint autorul autorului! raspunse celebrul romancrer.

VIII. lndicaJi antonimele urmc1toarelor cuvinte:


chaud, long, grand, beau, premier.

IX. Scriefi femininul urmatoarelor adjective:


cruel, nul, joli, bref, menteur, gros, sot, gras, etranger, blanc, beau.

187

PARTEA A 111-a

21-EM E

LE r;oN

GEOGRAPHIE DE LA FRANCE
I
La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. La population rurale represente presque la moitie de la population franQaise. C'est une repuhlique bourgeoise. Paris est la capitale de la France. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 a 1 000 metres d'altitude, dit Plateau (ou Massif) Central. A I 'Est, une haute chaine de montagnes' les Alpes' s, elevant jusqu'a 4 810 m. (le Mont Blanc), separe la France de l'Italie et de la Suisse. Au Sud, les Pyrenees forment la frontiere entre la France et l'Espagne. Les cotes de la France sont baignees au Sud par les flots de la Mediterranee, au Nord par la Manche et a l'Ouest par l'Ocean Atlantique. Les cours d'eau les plus importants sont partages entre la Manche, la Mer du Nord, l'Ocean et la Mediterranee. La Manche reQoit la Seine; la Mer du Nord, la Meuse, le Rhin. C'est vers l'Ocean que se dirigent la Loire et la Garonne. Le Rhone, lui, s'achemine vers la Mediterranee. Le climat de IaFrance est tempere au Nord, doux et humide en general. II est de beaucoup plus sec dans le Midi. Le territoire franQais est divise, au point de vue administratif, en plusieurs departements. Les principales villes du pays sont Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Saint-Etienne, Nice, Toulouse, Strasbourg, Rouen etc. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais, Le Havre, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Nantes, La Rochelle, Toulon.
VOCABULAIRE
bourgeois, -e [bur3wa, bur3waz] burghez, -a le plateau [plato] platoul, podi~ul granitique [granitik] de granit )'altitude (f.) [altityd] altitudinea Ia chaine [Je:n] lantul Ia Suisse [sqis] Elvetia Ia frontiere [fr5tj e:r] gran ita, frontiera se diriger [s<~ diri3e] a se indrept a s'acheminer [saJ<~mine] a se indrepta (spre) le climat [klima] clima, climatul tempere, -e [tapere] temperat, ~a. le territoire [te:ritwar] teritoriul le point de vue [pwii:~d<~~vy] punctul de vedere

191

Ia cC'Ite [kot) coasta le flot [flo) valul La Manche [mdf) Marea Minecii l'ocean (m.) [ased) oceianul recevoir [rasavwar] a primi

le :departement [depmtamdj de partamentul etant donne [etd~d ;me) dat fiind le port [par) portul )'habitant (m.) [abitd) loruitorul

LEXIQUE

Antonymes
humide umed separer a desparti sec uscat rapprocher a a prop ia

Families de mots
Ia chaine (/.) Iantul la chainette (f.) liinti~orul chainon ( m.) veriga

,e
'

- ,La cote (f.) coasta le cote (m.) part.ea le coteau (m.) colina la cotelette (f.) cotletul

GRAMMAIRE

Adjectivele nehotiirite (Les adjectifs indefinis)


Adjectivele nehotarite sint:
autre {altul, alta), attcun, -e (nici _un, nici o), chaque (fiecare), certain, -e (anumit,-ii; sigur, -ii), meme (acela~i, aceea~i, insu~i, insii~i), maint, -e (nenumiirati, nenurniirate), nul, nulle (nici un, nici 01),' quelque (vreun, vreo, ceva), quelconque (oarecare), quelques {citiva, citeva), plusieurs {ma i multi, mai multe), tel;-le (cutare), tout, -e, tollS, toutes (tot, toatii, to~i, toate, oricare).

Adjectivele nehotarite se a~aza, de obicei, inaintea substantivului determinat. Certain ,-e (cu sensu! ,sigur,-a"), meme 1:cu sensui ,insu~i", ,,lnsa~i"), quelconque (cu sensu! ,oarecare") se a;;;aza ditpa substantivul deterntinat.

Ex em p l e:
Quelques enfants jouaient dans le jardin.
Citiva copii se jucau in griidina.

Tout le monde voulait le feliciter.


Toata lumea voia sa-l felicite.

192

Le verbe Youloir (a voi)


Indleatlf

Present je veux tu veua: il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passe compose ;'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Present que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent
Subjonctlf

Imparfait je Youlais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient

Passe simple je voulus tu voulus il voulut nous voulumes vous voulutes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vozta voudrez i ls voudront
Imperatlf

veux I (veuille!) voulons I (veuillons I} voulez I { ve_uillez I)


Psrtlclpe

Present voulant Passe voulu, -e

Observatie. Imperativul are douii forme; prima este rar 1ntrebuintatii. In schimb, cea de-a doua, 1n special veuillez (pers. a II-a plural), este des utilizata ca formula de politete ( = binevoiti).

Le verbe pouYOLr (a putea)


Indlcatlf

Present je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passe compose j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu 13 - lnvatati limba franceza lara

1m parfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient

Passe simple je pus tu pus il put nous pumes vous putes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront

profesor

193

Subjonctlf

Partleipe

Present

Present

que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu.'ils puissent

pouvant
Passe

pu

Ohservatie. I. Verbul pouvoir nu are imperativ. 2. Pentru formarea unei propozitii interogative sau negative, se intrebuinteazi'i, la persoana I singular, mai ales forma je puis: Puis-je telephoner P Pot sa telefonez? Je ne puis me decider. Nu pot sa rna hotarasc.

EXERCICES

,I. Remplacez les points par les mots

qu~

conviennent:

Les ... de !a Mer Noire. sont tres belles. Le rnagasin se trouve du ... gauche de Ia rue. On plante des vignes sur les ... J'airne manger des ... de pore. Les Carpates forment une longue ... de rnontagnes.

11. Remplacez les .points par les adjectifs indefinis autre, toutes, quelques, plusieurs, tous, selon le sens de la phrase:
Vous trouverez ce livre dans une .. bibliotheque. L'Universrte de Bucarest a ... salles d'etude, Vous devez lire au moins ... pages par jour. Notre pays offre au peuple ... les plaisirs du repos. Jerome etait present a... les manifestations, a ... les reunions.

III. Accordez les adjectifs inrlefinis avec chacun des mots qw les suivent:
aucun: chemin, personne, rue, pays. certain: heures, paroles, jours, homme. autre: ton, distractions, manieres, objets. merne: age, jupe, famille, reponse~. plusieurs: etages, enfants, saisons, mois. tel: pere, vie, art, fils,

IV. Traduisez en fran{:ais:


Am fost de nenumarate ori !a teatru. Toata tara ia parte !a aceasta sarbatoare. El 1nsu~i mi-a spus sa va telefonez de mai multe ori. Dati-i o carte oarecare. Azi dimineata mai multe persoane voiau sa intre 1n sala.

194.

Trenul a sosit cu oarecare lntlrziere . Nu pot sa citesc mai mult de douazeci de pagini astazi dupa-amiaza. Poti sa-mi ajuti sii ridic (inf.) cutia asta? Ati putea sa ne dati caietul dv. ? Nu am vrut sa-l mai vedem. A~ vrea sa vii intrcb ceva. Pot sii plec?

V. Conjuguez,

a toutes les perso,nnes, les verbes des phrases suivantes:

- J e peux apprendre le frano;a is. (Pot sa in vat france,za.) - Je pourrai lire des journaux frant;ais. (Voi putea sa citesc ziare franceze.) - Je veux travailler de tout es mes forces. (Vre au sa lucrez din rasputeri.) - J'ai voulu lire ,l'Humanite" . (Am vrut sa citesc ,l'Humanite".)

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

CHANSON DE LA SEINE La Seine a de Ia chance Elle n'a pas de soucis, Elle se la cou le douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit E lie s 'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de Ia chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promene Tout le long de scs quais A vee sa belle robe verte Et ses lumieres don~es Notre-Dame jalouse Immobile et severe Du haut de toutes ses pierres La regarde de . travers 3
se la couler douce- (pop.) a huzuri, a o duce de mmune. sans se fa ire de la mousse - fiirii grij i (pop.). 3 la regarde de travers Notre-Dame, fiind orientatii parale.l cu Sena, pare a o privi ,ohlic"; (fig.) se u ita chiori~.
1 2

196

Ma is Ia Seine s 'en ha lance 1 Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le JOUr comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un reve Au milieu des mysteres Des miseres de Paris.
(Jacques Frevert,

Spectacles)

s'en balancer (drgou) - a nu-ti pasa.

22- EM E

L E (: 0 N

GEOGRAPHIE DE LA FRANCE
II
L'industrie fran<;aise a pu se developper surtout grace aux gisements de minerai de fer et de potasse, grace aux riches charbonnages qu'on trouve dans Je pays. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie metallurgique et les branches se rattachant a la metallurgic (chan tiers navals, industrie automobile et aeronautique etc.), l'industrie electrique (usines hydrauliques' thermiques, centrales nucleaires)' l'industrie textile (industrie cotonniere, Iainiere, soieries, textiles synthetiques), l 'industrie chimique (matieres plastiques surtout) et parachimique (verrerie, caoutchouc). Il nous faut mentionner, en outre, que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus ancie:ttnes. Les Fran<;ais s'en occupent depuis plusieurs siecles. La France est aussi un pays agricole. Lc territoire fran<;ais compte pres de 55 millions d'hectares. Sur ces 55 millions, 45 sont consacres a !'agriculture: labours, vignes, cultures mara1cheres et fruitieres, auxquels s 'ajoutent les paturages et lcs forets. La France compr.e parmi les exportateurs de ble, de vin, de produits laitiers, de volaille, de betteraves et de fruits.

VOCABULAIRE
l'industrie (f.) [&dystri] industria le gisement [3izmti] zacamintul le minerai [minre] minereul Ia potasse [p()tas] potasiul !e charbonnage [Jarb()na3] mina; exploatarea unui zaci\mint de carbuni Ia grosse industrie [gr()s~&dystri] rnarea industrie metallurgique [metalyr3ik] meta lurgic Ia branche [brU:J] ramura se rattacher [sa~ratafe] a se ]ega Jes soieries [swari] industria matasii les textiles synthetiques [tekstil~s!: tetik] textile sintetice Ia matiere plastique [matj ~r~plastik] materia plastica paracbimique [parajimik] parachimica Ia verrerie (ve:rari] sticlaria; fabrica de sticla le caoutchouc fkautfu] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [mtisj()ne] a mentiona Ia tradition [tradisj 5] traditia

198

Ia metallurgic (metalyr3i] metalmgia aeronautique (aeronotikl aeronaut ic,

-a

electrique (e lek t rik] e lectric , -a J'usine (f) hydraulique [yzin_ idrolik] uzina h idraulica l ' usine thermique [yzin_t ermik] uzina termica Ia centrale nucleaire fsdtra!_n ykleer] centrala atomicii l ' industrie cotonniere [zdystri_k J tonjer] industria bumbacului l'industrie lainiere [lwj er] indu stria lln ei

le siecle [sjekl] seco lul )'hectare [ektar] hectarul consacrer [k5sakrc] a consacra, a inchina le labour [lab ur] aratura maraicher , -ere [mar efc, maref er) de zarzavaturi fruitier, -ere [frqitje, frqitjer) de fructe, fructif er, -;i le piiturage [patyra3] pii~unea le produit laitier [prodqi_letje] produsul lactat Ia volaille [volaj] pa siirea de curte 'Ia betterave [betrav] sfecla

LEXIQUE

Families de mots
- ! 'expor tation (f.) exportul l' exportateur, -trice (s. m. f. ~i adj. ) expor tator expo rter (<>b.) a ex porta !' exp loit (m.) exp loitable (adj.) l ' exp loitation (f.) l'exploiteur , -euse (m.f .) exp loi ter (<>b.)
fapta rernarcabilii, fapla d e vitejie exp loatab il, -a, cultivabil , -a exp loa ta rea exp loatato rul , -oarea a exp loata

GRAMMAIRE

Condifionalul trecut (Le conditionnel passe) 1-ere forme Conditionalul trecut se formeaza din conditionalul prezent al auxiliarului etre sau avoir ~i participiul trecut a ! verbului de co njugat:
faurais regarde eu tu aurais regarde il aurait regarde
a~

fi privit

je serais ventt eu tu serais venu i l serai t ventt rwus serions venus vous seriez ventts ils seraient venus

a~

fi venit

nous aurions regarde vous auriez regarde ils auraient regarde

199

Pronumele en (Le pronom en)

Pronumele en inlocuie:;;te, de obicei, un complement precedat rle prepozi~ia de, de articolele partitive du, de la, de l' sa"U de articolul nehotar1t plural des:
S'occupe-t-il de phi late lie? Avez-vous du beurre? Qui, il s'en occupe. Nous en avons (du beurre).
propozi~ie,

En poate inlocui, uneori, o intreaga in acest caz, cu expresia de cela:

fiind echivalent,

Elle m'a parle de !'excellent resultat que vous ave.z obtenu; je m'en rejouis (de !'excellent resultat que vous avez obtenu) = de cela.

Nota. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepozitia en. Pronumele adverbial en se a~aza !naintea verbului. ln cazul unei propozitii negative, ordinea cuvintelor este urmatoarea: pronume personal, negatia I, pronumele en, verb, negatia a 11-a:
Je n'en parle plus. Daca verbul este la modul imperativ, en se Jetez-en quelques-unes I
a~aza

dupa verb:

EXERCICES

I. Remplacez les points par les mots qui conviennent (exploiter, exploit, exploiteur, exploitable, exploitation: )
Les ... de nos sportifs sont connus dans le monde entier. Ce gisement minier est... Aucun... ne veut renoncer a ses profits. Cette... forestiere obtient de gros benefices. Les esc laves etaient durement ...

II. Mettez au conditionnel passe le verbe entre parentheses:


Je (vouloir) m'arreter un instant devant ces magasins. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. Sans vos explications ils (manquer) le train. Tu (devoir) aller tout seul au cinema. Vous (pouvoir) venir me voir! lis ne (comprendre) pas cette regie sans votre graminaire.

III. Remplacez les mots en italique (cu litere cursive) par le pronom adverbial en:
a) J'ai ecrit des lettres moi aussi. J'ai plusieurs livres. Je connais tous les details de l' his to ire. Veux-tu des fruits? Merci, je ne veux pas de fruits. J'aime lea fleurs; je vais acheter des fleurs. On le traite d'original, il rit de cela. b) 11 connait toutes les rues de sa ville natale. Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a par1e de ses pro jets. J'entre dans la bibliotheque a 9 h. et je ne sors de la bibliotheque qu 'a midi. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire.

200

IV. Traduisez en fran{:ais:


Ei ar fi vrut sa-i raspunda. Ele ar fi putut pleca. Voi ati fi avut mai mult succes. Noi am fi scris mult mai multe articole. Tu ai fi facut totul ca sa rna ajuti. Am fi infruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Ar fi vrut sa alerge mai repede.

V. Conjuguez tes:

a toutes

les personnes les verbes des phrases suwan-

J'aurais pu travailler hier apres-midi. J'en aurais lu quelques pages. Je n'aurais rien dit.

23-E!viE

LE(:ON

DEPART

Alain: Alors, c'est decide, Jacqueline, on part demain? Jacqueline: Bien stir. Papa a deja achete les billets pour l'avion. Alain: C'est_ a quclle heure, le depart pour la Iloumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. Nous devron's etre a l'aeroport a 6 h. et demie, au plus tard. Alain: Pourquoi y aller si tot? Jacqueline: II n'est po~nt agreable de se depccher pour arriver a Ia derniere minute! A propos de derniere minute, moi je boucle rna valise cet apres-midi et je te conseille d'en fairo autant. Alain: Bah! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir, Alain: Tu vas te coucher a minuit. II t'arrivera un jour de faire comme. le ::Vlarseillais dont je t'ai raconte I'histoire. Alain: Quelle histoire, que! Marseillais? Tu as du Ia raconter a Paul ou a .\fiche!. Jacqueline: l~coute, alors: ::VIarseille. La gare.
202

Le t~ain pour Paris s 'ebranle et, graduellement, prend de la vitesse. A ce moment, trois hommes se precipitent sur le quai et se mettent a courir. Deux d'entre eux, plus lestes, sautent sur le marchepied d'un wagon. Le train disparait rapidement. Le troisieme, un petit gros ventru, tout essouffle, se lamente en essuyant son front moite. Un employe de la gare s'efforce de le consoler: - Allez, ne vous en faites pas. Vous etes reste, mais, du moms, vos deux amis sont partis ! - Helas! soupire de plus belle le Marseillais. C'etait mo1 qm devais partir ! Alain: Tu te moques de moi, Jacqueline. D'ailleurs, ~a ne peut pas m'arriver, puisque ... Jacqueline: Puisque? Alain: Puisque je ne prends pas le train pour Paris!
VOCABULAIRE
le billet [bij e] biletul l'avion (m.) [avj5] avionul l'aeroport (m.) [aerop:lr] aeroportul au plus tard [o~ply~tarj eel mai tirZIU

quand meme [kii~mem] totu~i boucler [bukle] a strlnge cu o catarama, a inchide ne faire qu'aller et venir [na fer k~ale e~ vnir] a umbla de colo-colo conseiller [k5seje] a sfatui raconter [rak5te] a povesti s'ebranler [sebriile] a se pune in mi~eare, a porni graduellement [gradqdmii] treptat se precipiter [sa~presipite] a se repezi, a se nftpusti

le quai [ke] peronul

leste [lest] u~or, -oarii, sprinten, -a sauter [sote J a sari le marchepied [marJpje] scara (unui vehicul) le wagon [vag."i] vagonul ventru, -e [vii try J pintecos, -oasii, burtos, -oasa essuyer [ esqije J a ~terge moite [mwatJ umed, -a soupirer [supire] a ofta, a suspina de plus belle [d<l~ply~bel] din ce in ce mai mult (tare) se lamenter [lamiite] a se t1ngui s'efforcer [sefJrse] a se striidui consoler [k5s:lle] a consola ne vous en faites pas [na vuz~ii f et pa] nu vii face{i singe riiu

LEXIQUE

Synonymes
se precipiter- s'elancer se depecher - se presser - se hdter essayer- s'efforcer - tcicher a se repezi, a se niipusti a se grabi a incerca, a se striidui

Mots
la boucle

a plusieurs

sens

I. buclii (de piir) 2. catarama, inel de fier prin care se trece o curea
3. cercel: boucle d'oreille

203

GRAMMAIRE

Pronumele y (Le pronom y) Pronumele y inlocuie~te, de obicei, un complement precedat de prepozitia a:


As-tu pense

a ton

travailP Oui, j'y ai pense.

Y poate inlocui o propozitie intreaga, devenind echivalent cu expresia a cela:


Elle risque tout, pourtant elle ne veut pas y renoncer ( =

a cela).

Pronumele y se regase~te ~i in numeroase galicisme .in care ~i-a pierdut aproape complet sensul initial:
il y a se aflii, existii il y a(vait) cent ans acum 100 de am tu t'y connais te pricepi

Y are valoare mai evidenta de adverb (cu intelesul de ,acolo") in propozitii ca:
Tu montes a l'etageP J'y monte.

Pronumele ~i adverbul y se pun, de obicei, inaintea verbului. Daca acesta este la modul imperativ, forma afirmativii, y se a~aza dupii verb: Allez-y! Le verbe vemr (a veni)
Indicatlf

Present

Impar[ait

Passe simple

je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent


Passe compose

je venais tu venais il venait rwus venions vous veniez i ls venaient


Futvr

je vins tu vins il vint nous vinmes vous vintes ils vinrent

je suis venu (e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) 110us sommes venu( ejs vous etes venu(e)s ils (elles) sont vemt(e)s

je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez i ls viendront

204

Subjonctlf

Imperntlf

Present

que je ~->ienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions que vous veniez qu 'ils viennent

viens! venons! venez 1


Partlclpe

Present

Passe

venant

venu, -e

Observatie. I. Se conjuga Ia fel, tot cu auxiliarul etre, verbele: revenir (a reveni, a se intoarce), intervenir (a interveni), parvenir (a parveni), se souvenir (a-~i aminti). 2. Se conjuga Ia fel, dar cu auxiliarul avoir, verbele: tenir (a tine), obtenir (a obtine), soutenir (a sustine, a sprijini), appartenir (a a partine) etc.

EXERCICES

I. Remplacez les points par en ou y:


II pria son ami de n' ... parler a personne. Tu n'as qu'a m' ... attendre. Ceux qui nous insultent n'ont pas a s' ... feliciter. Alain n' ... pense plus. J' ... reflechirai cette nuit. Tu n' .. : vas pas?

II. Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard, tarder, tardif, se precipiter, se presser, tacher):
Elle est venue tres ... L:enfant voulait se ... vers les joujoux. Ces regrets ... ne peuvent nous impressionner. Ne ... plus, ce travail est urgent. La foule ... dans les rues. Nous ... (viitor) de lui expliquer cette question.

III. Traduisez en fran(:ais, en rempla(:ant les mots en italique par en ou y:


a) Ne-ar fi placut sa ne ducem acolo mai des. l-am vorbit Henriettei despre aceasta. 1mi amintesc toate detaliile discutiei noastre. Vom fi la ora 'z:ece la gara. Paul ar fi vrut sa se duca la conferinfa. b)Vom ajunge azi dupa-masa la mare. Mil. due imediat acolo. Maria nu vrea sa ~tie nimic des pre aceasta. N e gindim. la sfaturile tale. N u-mi mai vorbi de plecare. Ridem inca de povestea voastra. Am mai roulte ca:rti de gramatica; vrei sa iei o carteP

IV. Traduisez en roumain: les phrases suivantes:


La pomme de terre est venue d'Amerique au XVI-eme siecle. Bon nombre de mots fran<;ais viennent du latin. N e ve.ux-tu pas rester tranquille? Tune fais qu'aller et venir. Elles sont venues vous voir mais vous n'etiez pas a la maison.

205

24-EAfE

LEr;ON

PROBLEME LITTERAIRE
Un professeur en Sorbonne va s'asseoir a table entre deux femmes charmantes. - L'ignorance des eleves- dit-il, au cours du repas, a sa voisine de droite- depasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. Croyez-moi, je suis encore en train de penser a ce qui vient de m'arriver ce matin, au baccalaurea.t. Figurez-vous que je demande a l'un des candidats Ie nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me repond: ,Ce qu'il y a de sur c'est que ce n'est pas moi !" - Et c'etait lui? fait ]a dame perplexe. Estomaque, Ie professeur ne replique point. Mais, en apercevant un de ses amis, il I'aborde en lui disant: - L'ignorance de certaines gens est inconcevable! Je viens de raconter a rna voisine, l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait declare ne pas connaitre l'auteur d'Hamlet. Elle m'a demande si, au fond, c'etait vraiment lui! - En sorte - conclut fort ennuye I' ami - que vous n 'allez jamais savoir qui c'est?
(D'apres J. W. Bienstock)

VOCABULAIRE
en Sorhonne [s:Jrh:m] de Ia Sorbona s'asseoir [saswar] a se a9eza eharmant rJarmti] inclntiitor }'ignorance- (f.) [iJlords] , ignoranta le haccalaureat [bakalorea] bacalaureatul etre en train de penser ( e:tr~<i~tre~da p<ise] a se gindi, a fi preocupat de se fignrer [sa~figyre] a-~i imagina perplexe [pe:rple:ks] perplex, -a estomaque, -e ['e:stomake] inmarmurit, -a repliquer [replike] a replica, a dispunde inconcevable [E:k:is~Yahl] de neconceput ahorder [ab~rde] a aborda, aici: a intra ln vorba (cu cineva) en sorte que [d~s~rt~ka] astfel ca, inclt conclure [k5klyr] a incheia, a conchide

LEXIQUE

Synonymes
repondre - repliquer - riposter s'asseoir - prendre place a riispunde, a replica a se aseza, a Ina loc intr-ad~var, efectiv

vraiment -

r.)ellement - etfectivement

206

Mots
arriver

a plusieurs

sens

I. a sosi, a ajunge 2. (impersonal) a se intimpla

Famille de mots
imaginer ( vb.) !'imagination (f.) imaginaire (adj.) imaginable (adj.)
a inchipui imaginatia inchipuit, -a care poate fi inchipuit,

-a

Composes du verbe passer (a trece)


sur passer de passer se surpasser
GRAMMAIRE
a depa~i a depa~i, a intrece a se intrece pe sine

Viitorul apropiat (Le futur immediat)


Viitorul apropiat se formeaza din indicativul prezent al verbului aller ~i infinitivul verbului de conjuga t. Acest timp ~exprima o actiune care se va petrece 'lntr-un viitor foarte apropiat. In limba romina se traduce printr-un viitor care este adesea 'lnsotit de un adverb de timp:
Je vais partir du bureau. Voi pleca (indata) de la birou.

Trecutul apropiat (Le passe receut)


Trecutul apropiat se formeaza din indicativul prezent (sau imperfect) al verbului i'enir, urrnat de prepozitia de ~i infinitivul verbului de conjugat. Acest tirnp exprima un trecut recent. Else traduce prin perfectul compus al verbului de conjugat, lnsotit, de obicei, de un adverb de timp (de-abia, tocmai, chiar acum):
Il vient d'entrer. De-abia a intrat.

Pronumele nehotarite (Les pronoms indefinis)


Pronumele nehotarite personne (nimeni), plusieurs (mai multi, mai multe), rien (nirnic) sint invariabile; aucun,-e (nici unul, nici una), chacun,-e (fiecare), nul, nulle (nici unul, nici una), quelqu'un, ,quelqu 'une (cineva), l'un... l' autre, l'une... l' autre (unul. .. altul, una ... alta) variaza dupa nurnar ~i gen.

207

e m p l e: ll n'y a personne dans cette salle.


Nu este nimeni in aceasta sala. On ne voit rien. Nu se vede nimic. J e lui ai tout dit. l-am spus tot.

Pronumele nehotarit on este invariabil ~i se traduce, de obicei, prin persoana a III-a sau a 11-a singular, cu valoare nedeterminata (,se", ,cineva"), sau prin persoana I plural:
On dit qu 'il part de main. On est toujours presse lorsqu'il faut partir. On est venu vous voir.
Se spune ca pleacii mune. Efti intotdeauna griibit cind trebuie s<'i pleci. (Noi) am venit sa vii vedern.

Tout are aceleasi forme ca si adjectivul nehotarit respectiv: tout, toute- taus '[tus], toutes.'
EXERCICES

I. Remplacez les points par les nwts QUE):

qu~

coniennent (v. LEXI-

Cette jeune femme se ... pour no us recevoir le plus agreablement possible. Get artiste ... tous les autres. Lors de Ia course de 100 m plat, Georges a ... tous les autres concurrents. Mon. ami, l'innovateur, a ... un dispositif permettant de realiser d'importantes economies. Rabelais est un ecrivain plein d' ....

IT. Traduisez en fran{:ais en mettant les verbes en italique au futur immediat ou au passe recent, s~lon le sens de la phrase:
De-abia am mincat. Jean se va lmbriica indatii. Petre a sosit chiar acum o clipii. Noi l-am (Jazut acum o clipa pe Paul, Ia coltul striizii. Disearii veti pleca la Cluj. Vei scrie imediat? De-abia ,i-a sarbiitorit a 18-a aniversare.

ITI. Remplacez les points par les pronoms indefinis qui coniennent:
.... de plus horrible que leurs Iogis .... cite sou vent d'emouvants episodes de la lutte des dockers .... ont pris part au combat. Ils ont refuse ... apres ... autres de decharger les armes .... savait qu'il devait s'opposer a Ia guerre.

IV. Traduisez en fran{:ais:


a) Nimeni nu ar fi putut raspunde. I se spuse tot adeviirul. Apoi, unul dupa altul, ei dispiirurii. Nimic nu mi se piirea mai obositor decit aceastii lectura monotona.

208

b) t.rebuie aceasta vrea sa

lata tot ce am realizat din planul nostru pina acum. Nimeni nu sa uite Guernica, Lidice sau Oradour. Oricare altul ar fi primit sarcina de onoare. Cel mai entuziast dintre toti era Denis. Fiecare participe la munca pa~nicii pentru fericirea omenirii.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

LE MUSEE GREVIN
Le Musee Grevin, on le sa it, est un musee de figures de eire. On y trouve les figures celebres du passe et meme du present. Des mannequins habilles a la mode de l'epoque consideree y retracent des scenes historiques celebres. Les visages de eire plus ou rnoins ressernblants, les costumes plus ou moins fripes, donncnt plus ou moins I' illusion de Ia vie. On y rencontre les chefs d'etat, les vedettes du theatre et du cinema, Pablo Picasso, le Pape, le coureur a pied Mimoun, la Reine d'Angleterre, le cineastc Rene Clair, des champions de boxe, des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet eta it un peu petit!), puis des personnalites de to us les siecles: Roland sonnant d u cor, le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir a sa .mere Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemhlait a une vedette de cinema), Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422, s'il vous plait), Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enferme dans une cage de fer, Frangois 1-eret Hansard chez le farneux imprirneur Hobert Estienne, l'entrcvue du Camp du Drap d'Or entre Francois 1-er et le roi d'Angleterre Henri VIII, Corneille ecoutant le Cid.
Pierre Gamarra

( Berlurette corttre Tour-Eiffel}

25-EME

LE(:ON

L'H{)TEL -

CHEZ LE COIFFEUR

-Trois chambres avec salles de bains, demanda monsieur Girard a !'employe qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hotel. - C'est au deuxieme etage, monsieur; les chambres numeros 215, 216 et 217. Il tendit les trois cles a monsieur Girard. Le portier fit monter les bagages. Les chambres etaient elegamment meublees. Elles avaient de larges fenetres qui donnaient sur une place baignee des lumieres du couchant. 210

Apres avoir jete un rapide coup d'reil sur les objets qui. l'entou raient, Jacqueline O'lvrit sa valise et se mit a en sortir lentement son pyjama, la brosse a dents et la pate dentifrice, deux serviettes, les mules. - En attendant le dejeuner, je vais me reposer un peu, dit madame Girard en s 'asseyant dans un fauteuil. -'--- Moi je descends chez le coiffeur. Quant a toi, Alain,- dit monsieur Girard en se retournant vers son fils - je pense que tu aimerais faire un petit tour en ville. - J'y pensais deja, dit gaiement Alain. Moi je suis ne pour Hre touriste.

..

Le salon de coiffure se trouvait au rez-dechaussee. - Que desire monsieur? s 'enquit poliment le coiffeur lorsqu 'il vit entrer monsieur Girard. - Je voudrais me faire couper les cheveux. Les cheveux une fois coupes, monsieur Girard pna le coiffeur de lui fa ire la bar be. Le visage tout barbouille de mousse blanche, il s'amusait a ecouter des bribes de conversations du salon avoisinant: des voix feminines filtraient a'travers l'epais rideau bleu qui separa~_t les deux salons: -:- Un s.hai?pooing et une mise en plis, s'il vous plait. Rincez mo1 au vma1gre ... - Les o11gles un peu plus courts ... Oh non, pas de vernis forice, je prefere les couleurs claires ... - Les cheveux longs exigent tant de s'oins! l\Ialgre mon inde frisable ... C'est fini, monsieur, dit le coiffeur, en enlevant la serviette qu'il avait attachee au cou de monsieur Girard. On paye a la caisse.
VOCABULAIRE
le coiffeur fkwafcer] frizerul, coaforul inscrire [&skrir] a inscrie le voyageur [vwaja3cer] ealiitorul le registre [ra3istr] registrul, condica tendre [tddr] a intinde Ia cle [kle J cheia le portier [pJrtj eJ portarul haigner (be]\e] a sciilda Ia lumiere [lymj e:r] lumina le couchant [kufd] apmul snal'Clui un coup d'oeil [re~ku~drej) privire rapida. ochire sortir [sortir] a scoate; a ie~i lentement [Idtmd] lncet, fiira graba Ia pate dentifrice [pat~ddtifris] pasta de dinti Ia mule [my!] papucul (femeiesc) le touriste [turist] turist!-11 Ia coiffure [kwafyr] coafma, pieptii natura

14*

211

s'enquerir [scikerir] a se inforzna poliment {p::>limd] in mod politicos couper [kupe] a taia, aici: a tunde faire Ia harhe [fer~la~barb] a barbieri harhouiller [barbuje] a minji Ia mousse [mus] spuma Ia bribe [brib] frlntura avoisinant, -e [av,vazind] vecin, -a,
invecinat, -5.

filtrer [filtrc] a filtra le shampooing [Jdpwe] 9amponul

,Ia mise en plis [miz~a~pli] ondulatia rincer [~se] a clati le "Vinaigre ,[ vin sgrJ otetul le "Vernis [ve:rni] lacul fonet'i, -e [f5se] inchis, -a clair, -e [kl e:r J deschis, -a l'indefrisahle (m.) [defrizabl] permanentul enlever [dl<lve] a ridica, a lua, a scoate attacher [atafe] a lega payer [p ej e] a plati

PRONUNTARE

nnmgre [vim:gr J -

in acest euvint m nu este nazalizat.


LEXIQUE

Synonymes
se promener - faire un tour gaiement - joyeuse~nent
a se plimba, a da o raita vesel, voios (adv.)

Antonymes
attacher a !ega s'amuser. a se distra ouvrir a deschide detacher a dezlega s 'ennuyer a se plictisi fermer a inchide

Famille de mots
attacher ( vb.) l 'attachement ( m.) l'attache (f.) l'attache (m.} attachant, -e (adj.)
a !ega; a atribui, a acorda afectiunea legatura; incheietura ata~atul (comercial. .. ) atragator, -oare, interesant, -a, captivant, -a

GRAMMAIRE

Formarea adverbelor de mod Adjectivele terminate in -ant sau -ent formeaza adverbe de mod prin schimbarea terminatiei in -amment ~i, respectiv, in -emment:
independamment [depddamd] independant prudemment1 [prydama] prudent eliJgamment [elegama] elegant Nota. Face eJ{ceptie adjectivul lent, de Ia care se formeaza adverbul lentement.
1

e care preceda grupul mm se pronunta a in toate adverbele de acest fel.

212

Adjectivele terminate la masculin in vocala sonora (-ai, -u, -i, -e) pierd, de obicei, pee mut de la fetninin, in fa~a sufixului -ment:
absolu vrai poli
(fem. absolue) (fem. vraie) (fem. polie)

absolument vraiment poliment

La uncle adverbe, in general la cele provenite de la participiul trecut al verbelor, se pune un accent ascutit pe vocala e care preceda terminatia -ment: precisement (de la precise), aveuglement (de la aveugie) ~i prm analogie: enormement, profondement etc.

Le verhe naitre (a se
lndlcatif

na~te)

Present je nats tu nats il nait nous naissons


vous naissez

1m parfait

Passe simple je naquis tu naquis il naquit nous naquimes vous naquites i ls naquirent Futur je naitrai tu naitras il naitra nous naitrons vous naitrez ils naitront
Imperatlf

ils naissent
Passe cornpose

je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous natsstez ils naissaient

je suis ne(e) tu es ne( e) il ( elle) est ne( e) nous sommes ne(e)s YOUS etes ne( e )s ils (elles) sont ne(e)s
Subjonctif

Present que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent
Pnrtlclpe

nais I naissons! naissez!

Present naissant

Passe

ne, -e

Observatie. 1. Verbul rwitre se conjugii cu auxiliarul etre. 2. Consoana t din radicalul infinitivului nu se pastreaza declt Ia viitor ~i Ia conditionalul prezent. Vocala i din radical primer;;te un accent circumflex cind se afla inaintea unui t. 3. La fel se conjuga ~i verbul renaitre (a rena~te). Acest verb nu are insa participiu trecut ~i timpuri compuse.

213

EXERCICES
I~ Traduisez en roumain le texte ci-dessous et remplacez les mots en italique par des antonymes:

Elle s'amusait a entendre leurs conseils. II s'ennuy.ait dans cette compagnie. Hier soir, on a~>ait attache le chien. Une epaisse couche de glace recouvrait le lac.

IT. Traduisez en franfais (v. LEXIQUE):


Aceste legiituri nu sint destul de solide. Maria are pentru tine multii afecliune. Ea a acordat prea mare importantii acestei probleme. Noi am cunoscut pe noul ata~at comercial al tarii dumneavoastrii.

III. Indiquez les adjectifs dont on a forme les adYerbes ci-dessous:


hardiment constamment eloquemment obscur,ement puissamment resolument enormement prudemment evidemment frequemment

IV. Traduisez en fran{:ais:


l~i a~ tea pta riibdiitor rindul. Petre ii urmeaza orbe~te sfaturile. loan a citea curent texte latine. Ati riispuns striilucit Ia toate intrebiirile. Ultima povestire rn-a impresionat profund. Ciinele inainta prudent, uitindu-se in urma (derriere) lui. Mariana dormea atit de adinc!

V. Quels sont les adYerbes deriYes des adjectifs suiYants?


apparent lent Immense patient infini profond

gai
brillant

Vl. Traduisez en franvais (vb. naitre, vb. renaitre):


M-am niiscut Ia 23 septembtie. Su s-ar putea spune despre el cii s-a niiscut poet. Ni se pare cii rena~tem in fiecare primavarii. Arta s-a niiscut in cele mai vechi timpuri. V-ati nascut in Franta?

PROVERBE

Un ,tiens" Yaut nueux que deux ,tu l'auras". Ce-i in mina nu-1 minciuna.

26 -!i ME

L E {: 0 N

AU RESTAURANT
- Je prefere sortir sur la terrasse, Antoine, dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitree qui donnait sur le jardin du restaurant. On choisit une table dans un coin plus retire. Sur la nappe d'une blancheur etincelante, se trouvaient des assiettes, des couverts et un vase de fleurs. On se mit a consulter la carte. - Qu'est-ce que vous preferez comme hors-d'reuvre? demanda M. Girard. - Du jambon, des olives, des sardines au beurre, repondit Mme Girard. - Moi, je voudrais des pates, dit Jacqueline. -On prend du poisson a la mayonnaise? reprit M. Girard. . - Oui, de l'esturgeon- repliqua Mme Girard.- Quant ala viande, continua-t-elle, je sais bien que toute la famille aime les cotelettes de pore.

215

- Je dois l'avouer: j'ai toujours aime les grillades de pore pourvu qu'elles fussent bien tendres, ajouta M. Girard. - Nous avons aussi du poulet aux champignons, des filets de bamf grilles et des saucisses, completa le gar{:on. - Merci, on s'est decide pour les cotelettes. - Maman - dit Jacqueline -je ne veux pas de fromage apres le roti. Seulement de la glace ou des meringues glacees. -Pas d'abricots, pas de melon, Jacqueline? -Non, merci, maman. - Alors, trois portions de gruyere, des meringues glacees pour tout le monde et des fruits: abricots et fraises. - Du cafe turc, madame? - Oui, merci. - Du vin blanc, du vermouth, des liqueurs? - Du vin blanc, seulement.

VOCABULAIRE
vitre, -e [vitre] cu geamuri retire, -e [r()tire] retras, -a etincelant, -e [etE:s Ia] s triilucitor, -oare, sclipitor, -oare consulter [k5sylte] a consulta hors-d' reuvre [or~doevr] gustiiri, aperitive le jamhon [3ab5] ~unca l'olive (f.) [oliv] mas! ina Ia sardine [sardin] sardeaua Ia mayonnaise [majon10z] maioneza l'esturgeon (m.) [ 10styr3)] nisetrul reprendre [r()pr<idr] a relua Ia cotelette [kotht] cotletul avouer [avwe] a miirturisi Ia grillade [grijad] friptura Ia griitar pourvu que [purvy~ke] numai sa tendre [tadr] moale, fraged, -ii le poulet [pul10] ;miul (de giiinii) le champignon fJ<ipip5] ciuperca le filet de hreuf [file:] mu~chiul de vacii la saucisse [sosis J cirnatul le gar~on [gars5] aici: chelnerul, ospiitarul Ia meringue glacee [m()r&g~glase] priijitura cu fri~cii ~i inghetatii le melon [me15] pepenele le gruyere [grqie:r] ~vaiterul le cafe [kafe] cafeaua le vermouth [v10rmut] vermutul Ia liqueur [likoer] lichiorul

EXPRESSIONS ET MOTS USUELS


Ia cantine cantina le self-service autoservirea Ja carte lista de bucate leplat(depoisson) mincarea (de pe~te) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j 'ai so if (a voir so if) mi-e sete

216

LEXIQUE

Antonymes
blancheur albeata, culoare alba- noirceur negreala continuer a continua - s'arreter a se opri

Synonymes
choisir, Mire a a lege completer, ajouter a completa, a adauga

Families de mots
- le gril (m.)
la grillade (f.) griller (I' b.) le grillage (m.) la grille (f.) - le roti (m.) rotir ( IJb.)
gratarul friptura la gratar a frige la gratar grilajul poarta din zabrele friptura a frige

Mots

a plusieurs

sens

tendre (adj.}

1. duios 2. moale, fraged

GRAMMAIRE

Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait)


Imperfectul conjunctivului se formeaza din perfectul simplu al indicativului, persoana a II -a singular (fara -s final), al verbului de conjugat, la care se adauga urmatoarele terminatii:
PePsoana

singular

I ~se a 11-a -sses a III-a -t

Persoana

plural

I -ssions a 11-a -ssiez a Ill-a -ssent

La persoana a III-a singular ultima vocala prime~te intotdeauna un accent circumflex. Exemplu de verb conjugat la conjunctivul imperfect:
que je parlasse eu que tu par/asses qu'il parldt

sa

vorbesc

que nous parlassions que IJOUS parlassiez qu'ils par/assent

Observatie. In vorbirea curenta, imperfectul conjunctivului este, de obicei, inlocuit cu prezentul conjunctivului. Numai persoana a III-a singular se folose~te mai' mult.

Conjunctivul imperfect al verbelor auxiliare


:ll:tre
A voir

que je fusse que tu fusses qu'il fut que nous fussions que IJous fussiez qu'ils fussent

que j'eusse que tu eusses qu'il eut que nous eussions que IJOUS eussiez qu' ils eussent

217

Le verbe devoir (a trebui, a datora)


lndleatlf

Present

1m parfait

Passe simple

je dois tu dois il doit noS devons vous devez ils doivent

je devais tu devais il devait nou8 devions vous deviez ils devaient


Passe compose

je dus tu dus il dut nous dumes vous dutes ils durent

Fu.tur

j'ai du tu as du il a du nous avons du vous avez du ils ont du


Present

je devrai tu devras il devra nous devrons voS devrez ils devront


Imperatlf

Subjonetlf Imparfait

que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent
Present

que je dusse que tu dusses qu'il dut que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent
Partlclpe

do is I devons/ devez!

Passe

devant

du,

due

Observatie.l. Verbul devoir prime~te un accent circumflex Ia participiul trecut, masculin singular. Formele due (feminin singular), dus, dues (masculin i feminin plural) n-au accent circumflex. 2. Imperativul verbului devoir nu este folosit. 3. La fel se conjugll. verbele concevoir (a concepe), decevoir (a deceptiona), recevoir (a primi), apercevoir (a zari), care nu primesc insa accent circumflex Ia participiul trecut masculin.

EXERCICES

I. Traduisez en

fran~ais:

Mi-au placut intotdeauna cotletele Ia gratar. Maria se indreapta spre poarta gradinii. De Ia virsta cea mai frageda, ea traise departe de caminul parintesc. Cuvintele tale duioase au impresionat-o mult. Trebuie sa frigi carnea; sa fie moale. N u mai a lege! Hotara~te-te, toate mincarurile sint bune!

ll. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait:


II suivit le cortege, loin de tous les autres, sans que personne (oser) lui parler (Flaubert}. Bien que la pluie (continuer), il affirma qu 'il faisait moins sombre. Je ne croyais pas qu 'il (etre) possible de realiser cela. 11 me semblait meme qu 'il n 'y (a voir) rien de plus fragile sur la terre. (Saint Exupery).

218

Ill. Traduisez en franr:ais, en mettant les fJerbes en italique parfait du subjonctif:

a l'im-

Nu voia ca Maria sa o audd cintind. De teama ca Petre sa n-o tntrebe ce scria, ea se ascunse in gradina. Se intimpla ad alunece des. Se scursera luni de zile faJ;a ca el sa vadd pe cineva. A~ fi foarte suparata sa li se intimple ceva.

IV. Traduisez en franr:ais (vb. devoir):


Trebuie sa-i dai (inf.) imediat un raspuns. Ce suma ii datorezi? Ar trebui sa treci (inf.) miine pe Ia noi Ar fi trehuit sa tiQem (inf.) seama de propunerile voastre. A trebuit sa-i dau (inf.) explicatii.
DICTONS

Quand on parle du loup on en fJOit la queue. Vorbe~ti de lup ~~ lupul la u~a. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Numai munte cu munte nu se intilne~te.
PROVERBES

Chaque nn a sa lie. } Nu exista padure fara uscaturi. Jl n'y a pas de roses sans epines.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

PERSPICACITE
Une jeune femme achete des reufs. - C'est pour un gateau - explique-t-elle. - Je veux seulement des reufs pondus par une poule noire. - Mais comment pouvez-vous les reconnaitre? - demande la marchande. - Ce 'n'est pas difficile - dit la femme.- Ce sont toujours les plus gros.

DEVINETTES
Plus je suis chaud, plus je suis frais. Je fJole, je pleure, pourtant je n'ai ni ailes, m yeux.
(alhmu a'l)

219

27-EME

LEc;ON

_ DANS UNE F ABRIQUE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE


- Puisque nous n'allqns partir qu'apres-demain pour Mama:ia, je vous propose de visiter demain, dans la matinee, une grande fabrique de la capitale. . - Je suis toujours d'accord lorsqu'il s'agit de sortir, papa ... Mais on aimerait bien savoir de quelle fabrique il est question. -Notre guide bucarestois m'a parle de Ia belle fabrique ou il travaille. II s 'agit de ,Fabrica de confectii ~i tricotaje Bucure~ti". C'est en 1948, vers Ia fin du mois de janvier, qu'on a commence a demolir les taudis pompeusement appeles ,ateliers de confections", pour batir, au meme endroit, une nouvelle fabrique. Plus de 2 000 jeunes gens ont vite fait ct'elever les quatre etages du batiment qu'ils se proposaient d'achever pour la fete du 1er Mai. IIs ont tenu leur engagement. La fabrique est dotee de l'equipemc_nt le plus moderne. Elle comprend plusieurs secteurs, parmi lesquels une section de tricotage. Outre les ateliers auxiliaires, on y trouve une creche et une garderie pour les enfants des ouvriers, une cantine qui sert aussi des repas dietetiques, une polyclinique et une belle bibliotheque. - Je ne connais pas !'avis d'Alain, ni celui de maman, mais moi je desire vivement y aller, dit Jacqueline. - II me faut bien reconnaitre- dit Alain- que j'aurais prefere visiter une centrale hydroelectrique ou thermique, un ensemble de laminages ou bien une grande usine siderurgique. Le materiel mecanique m'interesse beaucoup plus que les confections. - Qu'est-ce que tu entends par materiel mecanique? - Machines-outils, chaudieres, materiel ferroviaire, en un mot, installations techniques de toutes sortes. - Ah, je vois. C'est drolement complique pour moi.

VOCABULAIRE
puisque [pqiska] de vreme ce il est question [il~e:~ke:stj5] este vorba bucarestois, -e [bykare:stwa] bucure~tean,

-a

Ia confection [k5feksj3] confectia demolir [dem;>lir] a darima, a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p3pzma] iq mod pompos

220

)r ,..

lr

au meme endroit [o~mem_ddrwa] in (pe) acela~i Joe le hitiment. [batimd] cladirea achever [a five] a termina Ia fete [ht] sarbatoarea I' engagement (m.) [tiga3md) angajamentul doter [date] a dota, a l:nzestra l'equipement (m.) [ekipmd) echipamentul (industrial), utilajul marquer [marke] a marca, a dovedi Ia section [se:ksj:'i] sectia le tt'icotage (tribta3] tricotajul outre [utr] in afara de auxiliaire [ogzilj e:r] auxiliar, -a

Ia creche [kre:JJ cre~a Ia garderie [gardri] caminul de zi dietetique [dietetik] dietetic, -a Ia polyelinique [paliklinik] policlinica le laminage [lamina3] laminarea l'outil (m.J [uti] unealta les machines-outils [ma/in_z_uti] masinile-unelte Ia chaudiere [/odj e:r] caldarea, cazanul erroviaire. [hrovj e:r] feroviar, -a en un mot [a n re mo] intr-un cuvint - ...., l'installation(f.) [E:stalasj5] instalatia dr&Iement [drolmd] ciudat (de)

LEXIQUE

Antonymes
compliqui complicat demolir a darima commencer a l:ncepe simple simplu construire a construi achever a sfir~i

Synonymes
demolir - detruire - abattre engagement - promesse achever - finir - terminer
a darima, a distruge, a dobori angajanient, promisiune a sfiri, a termina

Mots
drOle (ad;.}

a plusieurs

sens

1. amuzant, vesel: 2. ciudat, bizar:

un recit tres drole c'est un drole de type

Famille de mots
l'outil (m.) l'outillage (m.) outille, -e (adi.J out iller ( vb.)
unealta utilajul utilat, -a a utila

GRAMMAIRE

Omisiunea articolului Articolul se omite: a) lnaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv, demonstrativ sau interogativ ~i de unele adjective nehotarite (ca

plusieurs, quelques):
Mon frere est parti. Fratele meu a plecat. Cette/comedie a eu un grand succes. Aceasta comediei a avut un mare succes. QueUes fleurs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai achete plusieurs.livres. Am cumparat mai multe c;arti.

222

b) intr-o enumerare:
Hommes, femmes, enfants, tous se pressaient aux portes. Barbati, femei,
copii, toti se ingramadeau la
u~i.

c) lnaintea unui substantiv la vocativ:


Bonsoir, cousinel Buna seara, Merci, camarade I Multumesc,
veri~oara! tovara~e!

d) Inaintea unei apozitii:


Camille, s.reur des Horaces. Camille, sora Horatilor.

e) In prover be:
Petite pluie abat grand f.Jent. Buturuga mica rastoarna carul mare.

f) In adrese, titluri de car~i sau capitole:


Nous habitons 37, rue Jules Michelet. Locuimpe strada Jules Michelet, nr. 37. Histoire de la litterature franr;aise. Istoria literaturii franceze.

g) In fata unui substantiv cu valoare de nume predicativ:


Paul est tourneur. Paul este strungar. Htllime est architecte. Elena este arhitect1\.

Le verbe sortir (a
Indlcatlf

ie~i)

Present

1mparfait

Passe simple

je sors tu sors il sort nous sortons vous sortez ilsf qortent


Passe compose

je sortais tu sdrtais il sortait nous sortions f.Jous sortiez ils sortaient

je sortis tu sortis il sortit nous sortlmes f.JOUS sortUes ils sortirent


Futur

je su.is sorti( e) tu es sorti(e} il (elle) est sorti(e) nous sommes sorti(e)s f.JOUS etes Sorti( e )s ils (elles) sont sorti(e)s

je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront

223

Subjonctlf Present

lmperatlf

que je sorte que tu sortes qu'il sorte que nous sortions que vous sortiez qu'ils sortent
:Partlclpe Present

sors / sortons I sortez I

Passe

sortant

sorti, -e

Observatie, Verbul sortir se conjuga la timpurile compuse cu auxiliarul etre cind inseamna ,a iei" i cu auxiliarul avoir cind are sensu! de
,a' scoate":

E lle est sortie en ville de puis une heure.


Ea a iesit in oras de o ora. Il a sorti son mouchoir. El s i-a scos ba tista. Pen'tru alte observatii v. mai jos verbul partir.

Le ve.rbe partir (a pleca)


Indicatlf Present [mparfait Passe simple

je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent


Passe compose

je partais tu partais il partait nous partions vm..tS partiez i ls partaient

je partis tu partis il partit nous partimes vous partites ils partirent


Futi1T

je suis parti (e) tu es parti(e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti(e)s I'OUS etes parti(e)s ils {elles) sont parti[e)s
Subjonctlf Present

je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez i ls partiront


Imperatlf

que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent

pars 1 par tons! partez t

224

Participe
Preaent

Passe

partant

parti, -e

Observatie. Verbul partir se conjugil Ia timpurile compuse cu auxiliarul etre. Ca ~i sortir, mentir, dormir, servir, sentir (~i compu~ii lor), verbul partir pierde consoana finalil t a radicalului Ia indicativ prezent singular ~i Ia imperativ singular.

EXERCICES

I. Traduisez en [ran9ais a l' aide des mots appris au lexique:


Aceastii povestire e foarte amuzantii. Frederic ~i-a procurat toate uneltele necesare. Un utilaj modern asigura cre~terea productiei. In locul caselor demolate s-au construit blocuri. Cladiri mari sint ridicate acum in citeva saptamini.

H. A laplace des points, employez ou non l'article, selon que les regles le demandent:
II entend ... vos paroles. J'ai relu ... ce roman .... Femmes, ... enfants ... , ... vieillards, tout eta it descendu. Elle habite 32, ... rue de Paris. , ... Odes et ballades" est ... titre d'un recueil (culegere) de poesies de Victor Hugo. ,Je vous assure et ... vie, et ... gloire, et .. liberte" (Corneille). Quel est ... mot d'ordre? detnanda... officier.

ill. Traduisez en (ran9ais:


Fratele tau nu e inginer? Locuim pe Bulevardul Muncii Ia nr. 2. La revedere, mama, ma intorc indata. Ce volum doriti? Nu pot sa uit aceastii scena.

IV. Traduisez en [ran9ais (vb. partir, vb. sortir):


ie~i

Trenul pleaca la ora zece. Ultimii caliitori au plecat aseariL Vrei sii (in(.) in ora~? A~ pleca la munte, dar trebuie sa urmez un tratament la mare. ~i-a scos stiloul ca sa noteze lucrurile cele mai importante.

ANECDOTES

RIEN -

A FAIRE

Si hebe ne veut pas dormir, je vais lui chanter quelque chose. Rien a faire, rna chere. Je l'en ai deja menace. EXAM EN

Qu'est-ce que le potassium? Vous ne savez pas? Et !'uranium? Qu'est-ce que l'uranium?

-? -?
Non plus? Une derniere question alors: Quelle est la difference entre le potassium et !'uranium?
15 - !nva\a\i limba franceza tara profesor

225

PROVERBES Partir c'est mourir un peu. Murim putin cu fiece plecare. P.lus fait douceur que ~Jiolence. Vorba dulce mult aduce.
LECTURE SUPPLEMENTAIRE

CHANSON DE L'EAU Furtive comme un petit rat Un petit rat d'Aubervilliers* Comme la misere qui court les rues Les petites rues d' Aubervilliers L'eati courante court sur le pave ,Le pave d' Aubervilliers Elle se depeche Elle est pressee On dirait qu'elle veut echapper Echapper a Auhervilliers Pour s'en aller dans la campagne Dans les pres et dans les forets Et raconter a ses compagnes Les rivieres les bois et les pres Les simples reves des ouvriers Des ouvriers d' Auhervilliers
(J. p revert) ( S pee tacle8)

Aubervilliers [obervilje]

28-EME

LEr;ON

A LA

CAMPAGNE

- J'ai rencontre Ioana, ce matin, devant l'Universite de Bucarest. - Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-bier? - Oui, maman, l'etudiante de la Faculte de Philosophic. Elle semblait tres pressee, mais elle se precipita vers mo1 des que je l'eus appelee. Je lui ai donne notre adresse . .J'ai note la sienne; a la fin des cours elle va quitter la capitale. Elle passera les vacances dans son village: loana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. - Et quelle region du pays habitent ses parents? - Ce sont des paysans de la Dobroudja. C'est une tres belle region: le Danube d'un cote et la Mer Noire de l'autre. Elle m'a raconte un tas de choses sur son village natal. Autrefois, c'etait

un hatPeau quelconque. Mai s depuis que les paysans se sont associes pQ.ur constituer une cooperative agricole de produ ction, tout a change. lls ont des machin es agricoles perfectionnees et grace au travail en commun, grace aux engrais chimiques, ils obtiennent de tres riches recoltes. - Ils ont deja moissonne? - Ma is oui! Ses parents lui ont ecrit une longue lettre pour lui donner les dernieres nouvelles du village. Ils ont re~u de nouveaux tracteurs et plusieurs moissonneuses-batteuses. Apres la moisson, chaque paysan .a rec;;u une grande quantite de produits: ble, seigle, orge, mai"s, betterave, legumes. - Elle doit etre bien contente de rentrer chez elle. - Oh , si tu savais, maman, comrne elle se rejouissait a l'idee de revoir sa chere con tree natale!
VOCABULAIRE
Ia philosophic [ Eilozofi] filozofia le semestre [same:str] semestrul le tas [ta] gramada le bameau (la~amo] catunul quelconque [kdk5k] oarecare s 'associer [sasasje] a se as ocia cooperative agricole de production [koop erativ agrikol d ;J prod y ksi5) cooperativa agrico Ia de produ ctie l'engrais (m.) [agre:] ingra~amintul Ia recolte [rekoltl recolta moissonner [mwasone] a secera, a recolta le tracteur (traktrer] t ractorul Ia moissonneuse-batteuse (mwas::mzbatz] combina le ble [ble] griul le seigle [se:gl] secara l'orge (f.) (ar3] orzul le mais [mais] porumbul Ia betterave [be:trav) sfecla de zahar se rejouir [re3uir] a se bucura contree [k5tre] provincie, "tinut

LEXIQUE

Antonymes
changer a schimba - maintenir a men~ine, a pastra autrefois altadata - a present acum recevoir a primi - donner a da

Synonymes
riche sembler - abondant bogat, abundent - paraitre a parea

228

Families de mots
l'echange (m.) echanger ( vb.) le change ( m.) le changement (m.) changer ( vb.) changeant, -e (adj.) le paysan (m.) la paysannerie (/.)
schimbul a face un schimb schimbul (de valuta) schimbarea a schimba, a se schimba schimblitor, -oare taranul taranimea

Composes du verbe paraitre (a pirea)


apparaitre disparaitre reparaitre
a aparea a disparea a reaparea

GRAMMAIRE

Perfectul anterior ( Le passe anterieur) In limba romina nu existi'i perfect anterior. in francezii el se formeazii din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau etre ~i participiul trecut al verbului de conjugal. Ex em p l u de verb conjugal la trecutul anterior:
j' eus regarde tu eus regarde il eut regarde
nous eumes regarde vous eutes regarde ils eurent regarde

Se intrebuinteazii de obicei intr-o propozitie subordonata, atunci cind verbul din principala este Ia perfectul simplu, dupa locutiunile conjunctionale aussitot que (de indati"i ce), apres que (dupa ce), des que (de indatrt ce), lorsque. sau dupa conjunctia quand (cind):
ll accourut des que je l'eus appele. A alergat de indata ce l-am chemat.

intr-o propozitie principala, perfectul ante.rior se intrebuinteaza dupa expresii ca: a peine (de-abia), bientot (curind), en un clin d'mil (intr-o clipa), peu apres (putin dupa):

A peine fut-il entre que la transmission du match commen9a. Abia a intrat, ca tra nsmisiunea meciului a ~i inceput.
229

Le verbe battre (a bate)


Indleatlf

Present

ImpartaU

Passe simple

je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent

je battais tu battais il battait nous battions vous battiez i Is battaien t


Passe compOse

je battis tu battis il battit nous battimes vous battites ils battirent


Futur

j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous ave.z battu i Is ont batttt
Subjonctlf

je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez i Is battront


Imperatlf

Present

que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu ' ils batten!
Present
Partl e lpe

bats! battons! battez I

Passe

battant

battu, -e

Ohser"Yatie. 1. Verhul battre pierde un t din radical la indicativ prezent singular i la imperativ singular. 2. L a fel se conjuga verb ele abattre (a dobori), combattre (a lupta), debattre (a dezbate).

Le verbe mettre (a pune)


Present je mets
lndieaUf Imporfoi!

tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent

je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient

Passe simple je mil;

tu mili il mit nous mlmes vous mites ils mirent


Futur

Passe com pose

j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mili vous avez mis ils ont mili

je mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront

230

SubJonctlr

lmperatlf

Present

que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettio11.~ que vous mettiez qu'ils mettent
Present
Pnrtlclpe

mets/ mettons! mettez!

Passe

mettant

mis, -e

Observatie. 1. La indicativ prezent singular imperativ singular, radicalul mett- pierde un t. 2. Se conjugii Ia fel verbele: admettre (a admite), commettre (a comite), omettre (a omite), permettre (a permite), proTMttre (a fagiidui), soumettre fa supune), transmettre (a transmite) etc.

'i

EXERCICES

I. TrouYez les Yerbes de la meme famille que les noms suiPants:


adresse, promesse, place, pensee, association, formation, obtention, produit, recolte.

II. Traduisez en franr;ais (v. LEXIQUE):


Industria noastrii e in plinii dezvoltare. Taranimea muncitoare a obtinut recolte foarte bogate. In viata Emiliei au avut Joe multe schimbiiri. 0 noua hartii. a aparut de curind in libriirii. ~e place sa primim ciirti. Avionul a disparut deasupra norilor (nuages).

ill. Remplacez les infinitifs par des passes anterieurs:


Des qu 'il (partir), no us. commen~tames a travailler. Quand il (achever) ses lettres, il se .leva. Des qu'elle (saisir) le sens de ses paroles, elle se mit a rire. Quand nous (marcher) des heures, en silence, Ia nuit tomba.

IV. Traduisez en franr;ais en utilisant le passe anterieur:


De indatii ce a terminat masa, tata se duse sa se plimbe. Cind tenninarii, ease sculii sa piece. Dupa ce incepura noi cercetiiri (recherches), munca ii pasionii. Dupii ce i~i miirturisi gre~eala, ea se simti mult mai lini~titii. Cind deschiseriim fereastra, aerul rece al noptii ne racori (rafraichir).

LECTURE SUPPLEMENTAIRE
PROVER BE

ll {aut battre le fer pendant qu'il est chaud. Bate fierul cit e cald.
PRECISION

-Mademoiselle, je n'ai pas demande du pam beurre des deux cotes. ~ Mais il ne l'est pas. - Alors, quel est le cote beurre?

231

COURAGE Une jeune fille, accompagnee de sa petite sceur, arrive chez un dentiste. Dans la salle d'attente, assez peu eclairee, le temps semble s'ecouler tres lentement. On y perd des minutes precieuses surtout lorsqu 'on est tres pre sse. Mais voila que la porte du cabinet s'ouvre. - C'est pour arracher une dent, mais sans insensihilisation, parce que je me depeche.

232

- Mes compliments, mademoiselle, dit le dentiste. Vous etes courageuse. Montrez-moi la dent. D'ici une seconde nous l'aurons arrachee. Alors la jeune fille se tourne vers sa sceur: - Ouvre la bouche, Marguerite.
VOCABULAIRE
)a saJJe d'attente
a~teptare

[sal~datat]

sala de

eclaire, -e [eklere) luminat, -a 1;ecouler [sekule) a se scurge arracher [arafe] a smulge

l'insensibilisation (/.) anestezia

[esasibilizasj~J

d'ici one seconde [disi~yn~zg:ld] intr-o secunda

LEXIQUE

Antonymes
arracher a smulge - planter a planta perdre a pierde - trow-'er a gasi assombri intunecat - eclaire luminat courageux curajos - ldche Ia~ montrer a arata - cacher a ascunde

Synonymes
s'ecouler- passer a se scurge, a trece accompagner a conduce conduire a
insoti,

se depecher - se hater a se grahi

Famille de mots
perdre ( vb.) la perle (f.) perdu, -e (adj.)
a pierde pierderea pierdut, -a

GRAMMAIRE

Viitorul II (Le futur anterieur)


~i

Viitorul II se formeaza din viitorul auxiliarului participiul trecut al verbului de conjugat. Ex em p l u de verb conjugat la viitorul II:
j'aurai fini eu voi fi terminat tu auras fini il aura fini

avo~r

sau etre

nous aurons fini vous aurez jini ils auront fini

Cu ajutorul acestui timp se exprima o ac1iune viitoare indeplinita inaintea altei actiuni viitoare:
Soyez tranquille; f'aurai fini Ia lettre avant votre retour. Fiti lini~tit; voi fi terminat scrisoarea inainte de tntoarcerea dv.

233

Viitorul II se folose~te uneori ~i pentru a se ex prima o presupunere:


ll lui aura achet6 des bonbons. Probabil cii i-a cumparat bomboane. (1-o fi cumpii.rat bomboane.)

De obicei, viitorul Il este intrebuintat 1ntr-o propozitie subordonaHi. dependenta de o principala al carei ve.rb este la viitorul I:
Je partirai quand j'aurai fini mon tra11ail. Voi pleca atunci cind imi voi
fi terminat lubrul.

Le verbe mourir (a muri)


lndleatlf
Present

Imparfait

Passe simple

je meurs tu meurs il meurt nous mourons YOU8 mourez ila meurent

je mourais tu mourais il mourait nous mourions YOUB mouriez ils mouraient

je mourus tu mourus il mourut nous mourumes YOU8 mourutes ils moururent


Futur

Passe compose

je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s VOU8 etes mort(e)s ils (elles} sont mort(e)s
Subjonetlf

je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront


lmperatlf

Present

que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que I'OUB mouriez qu'ils meurent
Partlelpe
Present

meurs I mourons ( mourez!

Passe

mourant

mort. -e

ObsernJie. 1. Verbul mourir pierde voeala i de la infinitiv, dub lind consoana r, la viitor 'ii la conditionalul prezent, 2. La timpurile compuse se conjugl cu auxiliarul ltre.

234

EXERCICES

I. Trow.JeZ les antonymes des expresswns


Arracher des pommes de terre. C' est tres complique. Une grande quantite. Devant l'universite.

sui~Jantes:

Trouver un ami. Beaucoup de choses. C'est normal. Vous avez perdu quelque chose?

II. Traduisez en frant;ais:


S-au scurs mai multi ani de cind a plecat. Camerele bine luminate sint foarte pliicute. Am giisit in dictionar cuvintele pe care le ciiutai. N-ai vrea sa mii insote~ti? Griibe~te-te, e deja ora 6.

III. Mettez les

~Jerbes

entre parentheses au futur anterieur:

Quand je (finir) mon travail, je te raconterai de belles histoires. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me telephoner. On ira se promener lorsque papa (rentrer). Ne vous inquietez pas: elle (penser) a tout. Il (etre) si ingrat? Nous (interpreter) ses paroles? ll me semble que le temps le plus heureux de noJre vie (etre) celui de la traversee (Vigny).

IV. Traduisez en fran{:ais en utilisant le futur anterieur:


Vom pleca la munte cind iti voi fi citit traducerea. Te rog sii cite~ti acest roman; probabil cii il vei term ina in citeva ceasuri. Poate cii a prim it acest buchet de la logodnicul (fiance) ei. 0 fi facut iar vreo prostie (betise) !

V. Traduisez en roummn:
Rassurez-la; elle est morte de peur. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des aneedotes. On rneurt de chaleur dans cette piece.

30-EME

LE(:ON

ACHATS
Mme Girard:- J'ai fini rna lettre, Antoine.
N'aurais-tu pas, par hasard , des timbres-paste? M. Girard:- Je vais sortir a cheter des cigares et de !'essence pour mon briquet. Les allumettes sont trap encombrantes. Ils doivent aussi avoir ' des timbres au bureau de tabac . Mme Girard:- Je t'accompagne, Antoine! On pourrait faire encore d'autres achats. M. Girard: - C'est-a-dire? Mme Girard:- De la confiture, du bcurre, des macaronis, des citrons et des biscuits. II y a une epicerie au coin de la rue, aupres de la grande boucherie oil nous sommes entres hier. Tu as meme dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. Tu ne t'en souv iens plus? M. Girard: - Une ep icerie par Ia? II me semb le avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches, de croissants et de pain d'epiee. Mme Girard:-.\Iais non, voyons! La boulangerie se trouve de I 'autre cote de larue.

236

M. Girard: - C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: - Je me suis toujours demande pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. M. Girard:- C'est que j 'avais peur de me voir oblige de porter des kilos de viande, de farine, de riz ou de sucre. Le cacao, la levure, le poivre, lethe, le cafe- voila les produits que tous Ies hommes voudraient faire acheter a leur femme lorsqu 'elle les emmene fa ire des emplettes. Mme Girard:- Pourquoi done? M. Girard:- Cela ne pese pas lourd!
VOCABULAIRE
l'achat (m.) [afa] cumpararea; cumpiiriitura par hasard [par~azar] din intimplare le timbre-poste [tE:bra~past] timbrul
(po~tal)

le cigare [sigar] tigara de foi, tra bucul }'essence (f.) [Estis] benz ina le briquet [brikE] bricheta encombrant, -e [dk5brd] stinjenitor, -e; incomod le bureau de tabac [byro~da~taba] tutungeria Ia confiture (kjfityr] dulceata le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskqi] biscuitul l'epicerie (f.) [episri] baciinia Ia boucherie [bufri] macelaria

le gigot de mouton [3igo~da~mutj] pulpa de berbec se souvenir [sa~suvnir] a-~i aminti Ia boulangerie [buld3 ri] brutaria la devanture [davdtyr] vitrina richement [riJmd] bogat, din bel~ug Ia brioche [briaJ] brio~a; cozonacul Je croissant [krwasd] cornu} le pain d'epicc [pi:~depis] turta dulce taquiner [takine] a tachina, a sicti le kilo [kilo] kilogramul Ia farine [farin] fRina le cacao [kakao] cacao Ia levure [lavyr] drojdia de here le poivre [pwavr} piperul emmener (dmanej a duce, a lua cu sine peser [paze 1 a cintari lourd, -e [lur] greu, grea

LEXIQUE

Antonymes
Jinir a
sflr~i

Synonymes
commencer a
!ncepe

se souvenir aussi

Mrtir a iesi - entrer a intra acheter a ~umpara - vendre a vinde


demander a intreba - repondre a raspunde

- se rappeler a-~i am inti - egalement de asemenea

Mots
Ul lettre (f.)

a plusieurs

sens

I. litera
2. scrisoarea literele (literatura)

lcs lettres

(f. pl.)

237

Famille de mots
acheter ( vb.) l'achat (m . ) l'acheteur, -euse (m.,f.)
a cumpiira c umpara rca : cumparatura cumpii ri\tor.,), rump;irato;H ea

Composes du verbe mener (a duce )


amener [amne] ramener [ramne] emmener [dmne]
a aduce a readuce a lua, a duce cu siue (dint-uu loc intr-altul)

GRAMMAIRE

Diateza pasivi (La voix passive)

Verbul se afla Ia diateza pasiva atunci clnd ac\.iunfa pe ca1e o exprima este suferita de subiect:
La maison a ete elevee en deux mois par les constructeurs du chantier.
Casa a fost ridicata (construita) in doua luni de catre constructorii ~a ntierului. Ce comedien est aime par le public. Acest artist este iubit de public.

Verbele se conjuga, Ia diateza pasiva, cu auxiliarul etre ; participiul trecut se acorda deci cu subiectul in gen ~i numar . lata un exemplu de verb conjuga t Ia diateza pasiva:
tre aime
lndlentif

Present

ImJJa.rfait

j e s ui.~ aime. (e) eti sint iubit , -a

tu es aime (e) il (elle) est aime(e) no us somrnes aime(e )s vous etes aime(e)s i l.~ ( elles ) sont aime(e)s
Passe
COIIIJJOUi

j'etais aime(e) tu etais aime( e) il (elle) etait aime(e) nous etions aime(e)s vous etiez aime( e)s ils (elles) etaient aime(e)s
Futur

j' ai ete aime(e) tu as ete aime(e) il (elle) a lite aime(e) no us avons ete aime(e )s I'OUS avez ete aime(e)s ils ( elles) (}nt ete aime( e ) s

je serai aime(e) tu seras aime(e) il (elle) sera aime(e) no us serons ainu)( e) s vous serez aime ( e )s ils (elles) seront aime(e)s

238

Subjonctlf
Pr~sent

Jmperat.tr

que je sois aime(e) que tu so is aime (e) qu'il (elle} soit aime(e) que nous soyons aime(e)s que Po us soyez aime( e )s qu'ils (elles) soient aime(e)s
Partlelpe

sois aime(e} I soyons aime(e)s/ soyez aime(e)sl

Present

Pa.sse

etant aime(e)s

ayant

ete

aime(e)s

Le verhe prendre (a lua)


Present
Iudleatlf Jmparfait

Passe simple

je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ilR prennent

je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez i/s prenaient


Futur

je pris tu pris il prit nous primes POUS prites ils prirent

Passe compose

j'ai pris tu as pris il a pris nouR avons pris vous avez pris i Is ont pris
Subjonetlf

je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront


Jmperatlf

Present

que je prenne que tu prennes qu 'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent
Part.Jelpe

prends l prenons! prenez!

Present

Passe

prenant

pris, -e

Observatie. 1. Consoana finala din radacina verbului este d cind terminatia tncepe cu o consoana, ~in cind terminatia incepe cu o vocala: je prends, no us prenons. Atunci cind silaba finala este ~uta ,!consoana .n se dubleazii: ils prennent. 2. La fel se conjuga verbele apprendre (a inviita; a afla), com prendre (a intelege), entre prendre (a intreprinde), smprendre (a surprinde).

239

EXERCICES

I. Traduisez en roumam:
Ou mime ce sentier? Cette saison a amene la mode des cheveux longs. Je t'emlillme au theatre ce soir. II nous mimera en voiture jusqu'a la gare. n'est pas homme a se laisser mener par le bout du nez.

IT. Traduisez en fran(:ais:


Fiorile acestea au fost foarte frumos aranjate. Operele clasicilor literaturii universale sint traduse in romina. Piesa a fost pusa in scena de curind. El fusese admirat pentru atitudinea lui.

ill. Traduisez en

fran~ais

(vb. prendre):

Ies putin ca sa iau aer. A lua in consideratie argumentele dv., dar nu mi se par serioase. A ti luat o hotarire definitivii? Sa iau ~i impermeabilul? Va lua multe lectii de franceza. N oi am luat to ate masurile pentru reu~ita, serbarii noastre. Drept cine rna iei?

IV. Traduisez en

fran~ais:

Aceasta carte a fost tiparita acum 100 de ani. Cercetiirile Mariei Curie au fost fiicute in conditii deosebit de grele. Irina nu va fi pedepsita pe nedrept. Carbuncle fusese scos din mina de Ia Petro~eni.

V. Mettez les infinitifs suivants ensuite:

a la voix passwe; traduisez-les

punh, attraper, lire, ecrire, vendre, regarder, diviser, separer.

-'> _.,
~~j.J.J'

. .;...

37-EME

LEr;ON

CADEAUX

Jacqueline:- Alain, il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. Alain:- Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Jacqueline:- Tu as raison. Mais je suis desolee: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur fa ire p laisir. Alain:- Ce n'est pas la mer a boire; viens, prends ta jaquette et ton sac. On file. On ira dans un magasin universe!. On va surement trouver quelque chose. Jacqueline: - Et il ne faut pas que .;a coftte trop cher. Nous avons beaucoup de cadeaux a faire. Alain:- Je me rejouis que tu sois enfin arrivee a cette sage conclusion. Jacqueline:-Je doute que ce soit la l'essentiel! Alain:- Ah, bah! Ne t'en fais plus, Jacqueline! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles, des livres, des foulards pour Ies gar.;ons! Jacqueline:- Et pour tante Lucile? De la po-

241

terie roumaine? D'ailleurs tu sais, c;;a ne m'enchante guere, tes suggestions. II faudrait penser a autre chose. Alain:- Tu veux done leur rapport.er des caoutchoucs, ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline:- Tache d'etre serieux, Alain! Alain: - Tu peux leur acheter du savon a barbe ou des ceintures ! Ja.cqueline:- Et toi tu peux toujours parler! Je ne t'ecoute plus. J'acheterai quelques objets d'art populaire roumain.
VOCABULAIRE
etre desole [ etra~dez:JleJ a fi dezolat ee n'est pas Ia mer a hoire [s~ne:~pa la~mer~a~bwar] nu-i mare lucru filer [file] (fam.) a pleca repede, a o ~terge; a toarce quand meme [kd~mem] totu~i Ia conclusion [k5klyzj5J concluzia douter [dute) a se indoi l'essentiel (m.) [ e:sdsj d] esentialul hah! [ba) a~ ! ne t'en fais plus [no~td~fe~plyJ nu-ti mai face singe rau le bracelet [hrasleJ hriitara Ia poterie [p;,tri] olaria, ceramica Ia suggestion [syg3e:stjj] sugestia les caoutchoucs [kautJu] galo~ii .pharmaceutique [farmasptik] farmaceutic, -a le savon a harbe [sav:>~a~barh] sapunul de barhierit Ia eeinture [s&tyr] cordonul

LEXIQUE

Synonymes
essentiel primordial principal
esential, principal

Homonymes
le fil la file je file
la chair la chere cher la chaire
firul rindul, ljirul o ljterg carnea (a nat.) mincarea (buna) drag, scump catedra

FamiiJe de mots
suggerer ( vb.) suggestif, -ve (adj.) suggestion (f.)
a sugera sugestiv, -a sugestia

Mots
filer
1. 2. 3. 4.

a plusieurs sens
toarce urmari a pleca repede, a o a fila (despre lampa)
~terge

(tram. ) a (tram:.) a (intranz.) (intranz.)

242

GRAMMAIRE

Conjunctivul perfect (Le suhjonctif passe)


Conjunctivul perfect se formeaza din conjunctivul p1ezent al auxiliarului aYoir sau etre ~i participiul trecut al verbului de conjugat. ~xemplu de conjunctiv perfeet format cu ajutorul auxiliarului
aYo~r:

que j'aie chante eu sii fi cintat que tu aies chan te qu'il ait chante

que nous ayons chante que vous ayez chante qu'ils aient chante

Exemplu de conjunctiv pedeet format cu ajutorul auxiliarului etre:


que je sois entre(e) eu sa fi intrat que lu sois enlre(e) qrr'il (elle) soit entre(ej que rwus soyons entre( eJ.s que vous soyez entre(e)s qu'ils (elles) soient entre(e}s

Le verhe boire (a hea)


lndlcattr

Present

lmpar{ail

Pa.<se simple

je bois I~< bois il bait nous buvo11s vous buvez its boivent
Passe compose

ie buvais iu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient

je bus tu bus il but nous br1mes vous biltes ils burent


Futur

j'ai bu tu as bu. il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu


Snbjonctlf

je boirai tu boiras il boira nous boiror&S vous boirez ils boiront


Imperatlf

Present

que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu 'ils boivent
Present buvant
Partlcipe

bois! buvons! buvez!

Passe

bu, -e

16

243

EXERCICES

I. Traduisez en {rant; a is:


Odinioara femeile torceau lina in noptile lungi de iarna. Supravegheaza lampa; mi se pare ca fileaza. A ~ters-o cum 1-a vazut pe unchiul meu. Stofa asta e prea scumpa. Am vazut o scena foarte sugestiva. Sugestia ta e remarcabila. Nu vrei sa prime~ti acest mic cadou?

II. Mettez les verbes entre parentheses au passe du subjonctif:


Je me rejouis que tu (reussir). Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. ll est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Je regrette qu'ils (partir) si tot!

III. Conjuguez

a toutes les personnes les verbes des phrasessuivantes:

J'aurais bu ce vin. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. J e boirai de Ia biere.

IV. Trouvez les antonymes des mots suivants:


affirmer, universe\, beaucoup, oublier, acheter, arriver, prendre.

ANECDOTE

-Viens done - dit l'araignee a une mouche - Je va1s t'apprendre a tisser. - Merci beaucoup- repond la mouche- mais moi je prefere filer.

32-E.lviE

LE90N

~:.

:.~

- ..... .

:..-. :_:. :.. h~. . . .


: : . :

-Q~ I~-.~.,:"
. 0

:_

. : ... ... . ...: ......... ...... :. .. .. .. ...: . :_...._: ... _ .. .. . :.. _._:_ ...... . . . ~.--:~~~ .. .. .. . ~~- ..... . . . ..
''

......

~ . ---.:

A LA

MER

Le sable etait encore humide sur la plage. Les flots avaient balaye la cote pendant toute la nuit. Les vagues moutonnaient. Il faisait frais au bord de la mer, mais, malgre l'orage de la veille, l'eau n'etait pas froide. - Je pensais que vous vous etiez deja baignes ce matin - dit malicieusement M. Girard en apercevant ses enfants qui descen daient lentement le grand escalier de !'hotel. -Non, papa, il y a trop de nuages, mais on voulait prendre une barque. - Moi, je pense qu' on pourrait fa ire un tour sur le littoral, suggera M. Girard. - Excellente idee, papa. -On a organise une petite excursion en car, pour les touristes. Nous pourrons admirer les belles stations de la cote roumaine: Eforie, Mangalia ... - Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et !'entreprise metallurgique de Medgidia? demanda Alain.

245

-Non, ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui on n'aura pas le temps. - J'ai deja commence a connaitre le littoral roumain. J'ai achete pas mal de photos. Voila: le port, le phare et la mosaique de Constantza, }'hotel Albatros de Mamai"a, !'ensemble de batiments modernes d'Eforie-Nord, la falaise d'Eforie-Sud. - Oh, Jacqueline, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses a voir!- dit en souriant M. Girard.- Les Houmains m'ont parle des progres imormes que la Dobroudja a faits depuis la liberation du pays. Et dans tousles domaines: agriculture, industrie, culture. -On ouvrira de grands yeux pour tout voir, dit Alain. - II ne suffit pas d'une journee, conclut M. Girard.
VOCABULAIRE
le sable [sabl] nisipul humide [ymid] umed, -ii le flot [flo] valul balayer [baleje] a miitura Ia vague [vag] talazul, valul moutonner [mut()ne] a spumega il fait frais [il~fe:~fre:] este riicoare le bord [b()r] tiirmul malgre [malgre] in ciuda, cu toate cii I' orage (m.) [()ra3] furtuna Ia veille [ve:j] ajunul descendre [desddr] a cobori Ia barque (bark] barca le nuage (nya3] norul le car [kar] autocarul Ia station [stasj5] statiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (f.) [atrapriz] intreprinderea pas mal de ... (pa~mal~da] nu putin, destul Ia photo [bto] fotografia le phare [far] farul Ia mosaique [mozaik] mozaicul I' ensemble (m.) (dsdbl] ansamblul Ia falaise [fale:z] faleza conclure [k5klyr] a incheia, a conchide

Mots usuels
le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain halatul de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin trambulina le plongeon plonjonul; scufundarea la nage inotul Ia natation natatia le le le le la la ca.notage canotajul canot barca bateau nava, vasul voilier ambarcatiunea cu pinze voile vela bouee de sauvetage colacul de salvare le large (la pleine mer) largul miirii

LEXIQUE

Autonymes
froid rece - chaud cald admirer a admira - mepriser a dispretui

Synonymes
l'orage - la tempete furtuna commencer - debuter a incepe, a debuta

246

Families de mots
balayer (vb.) a miitura le balai (m.) miitura le balayeur (m.) miituriitorul la veille (f.) ajunul, ziua precedenta. la yeillee (f.) veghea Yeiller (Yb.) a veghea le Yeilleur ( m.) paznicul

GRAMMAIRE

Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif)


Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus. El se formeaza din auxiliarul ar>oir sau etre la conjunctivul imperfect ~i participiul trecut al verbului de conjugat. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect:
que j'eusse perdu eu sa fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eut perdu que no us eussions perdu que YOUS eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu sa fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fut parti(e) que no us fussions parti ( e )s que YOUS fussiez parti ( e )s qu'ils ( elles) .fussent parti( e)s

Le verbe our>rir (a deschide)


Present
lndlcatlf Impar[ait

Passe simple

j'ouvre tu ouyres il OUI'78 nous ouYrons vous ouYrez ils ouyrent


Passe compose

j'ouYrais tu ouvrais il ouvrait nous ouYrions I'OUS OUYriez ils ouvraient


Futur

j'ouyris tu ouvris il ouvrit nous ouvrtmes VOUS OUYrUes ils ouYrirent

j'ai ouvert tu as ouYert il a ouyert nous ayons ouYert vous ayez ouvert ils ont ouYert
Subjonctlf

j'ouYrirai tu ouvriras il ouyrira nous ouYnrons VOUS OUYrirez ils ouvriront


Imperatlf

Present que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouYrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Present ouvrant
Partlelpe

ouvre I ouvrons I ouvrez I

Passe

ouvert,-e

247

-IJ8,

Observalie. 1. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminatiile -e, -e, ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv in -er). 2. Se con juga la fel verbele couvrir (a acoperi), otfrir (a oferi), souflrir (a suferi, a suporta) etc. EXERCICES

I. Traduisez en franr;ais:
Piimintul e foarte umed. 0 furtuna poate provoca mari inundatii (inondation). Vintul maturase coasta. In ajunul plecarii noastre I11n s-a hotarit sa raminii la Bucure~ti. Sa miitur? Prefer sa intrebuintez aspiratorul (aspirateur). Ea a stat toatii noaptea de veghe lingii patul lui.

II. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif:


Je partis avant qu'il (rentrer). Nous regrettions tous qu'il (etre) si malade. Avant que je (pouvoir) trouver une reponse, Paulette m'avait t'ourne le dos. ,Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" (Rousseau).

III. Tradltisez en franr;ais (vb. ouvrir):


Te sfiituiesc sa-i deschizi ochii inainte de plecarea ta. Am deschis ochii mari vazind cum era imbriicat. Unele magazine sint deschise ~i duminica. Sa deschidem geamul? Deschide dulapul! Numele lui deschidea lista.

IV. Formez des propositions en combinant les noms de la colonne de gauche avec un verbe de la colo nne de droite ( mettez le verbe au present de l'indicatif):
l'ouvrier ........... . l'acheteur ......... . . . les voix ........... . la pluie ...... . .. . .. . les Girard ......... . passer partir voler. s'elever travailler l'oiseau ............. . le temps ........... . les vagues ......... . le sable ........... . l'ecrivain tomber acheter ecrire moutonner secher.

PROVERBE
Rira bien qui rira le dernier. Cine ride Ia urma r!de mai bine.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

JOIE D'AGIR ET DE VIVRE


. . . So us mon front redresse et mes cheveux vermeils, Mes deux yeux sont en fete et hoivent le soleil. Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne
248

En rna course rythmee a travers la campagne, L 'air tonique et puissant emplit mon torse creux. Mes nerfs semblent refaits, mes muscles sont heureux, Et rna bouche joyeuse et mes mains familieres Voudraient saisir I 'espace et baiser la lumiere . . . Belle sante, Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine; Et, pour qu'enfin mon camr, toujours, se tienne haut, Brille en mes yeux, bats sous mon front, brule en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux.
(E m i I e V e r h a ere n,

Les Flammes hautes)

33-EME

LEr;ON

VERS LES MONTAGNES


- Je vais-chercher Alain. Il y a une demi-heure qu'il a file au wagon-restaurant. - Inutile de te deranger, Jacqueline. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. - A vee des am is? - Oui, des jeunes gens de son age qui passent leur week-end dans la region. Des alpinistes enthousiastes. Ils ont vite fait de s'entendre, Alain et eux. - II doit leur demander deja des renseignements pour les excursions qu'il projette. - T.u sais bien que c'est un de ses passe-temps preferes, les excursiOns. - C'est bien agreable, surtout en cette saison. - Et puis, quelle satisfaction on a, une fois arrive au sommet; On oublie tout, la fatigue de la montee, les chemins escarpes, le vertige, les rochers a pic. L'automne surtout, c'est un veritable enchantemcnt. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de }'immense tapis bigarre du feuillage.

250

- C'est vrai, papa. Les montagnards doivent etre bien heureux de vivre pendant toute l'annee dans une si belle contree! - Ce qui me plait le plus, a moi, c'est ce grand silence, cet air pur des hauteurs que l'on respire seulement sur les cimes, a plus de 1 500 m. d'altitude.
VOCABULAIRE
le wagon-restaurant [wag5~re:stord] vagonul-resta urant le week-end [wikend] timpul liber la sfir~itul saptaminii Ia region [re3j5] regiunea l'alpiniste (m.) [alpinist] alpinistul ils ont 'Vite fait de ... [ils~5~ vit~h~ da) au ajuns iute sa ... , nu le-a trebuit mult ca sa ... le renseignement [rdse:JlmdJ informatia projeter [pr:>3te] a proiecta le passe-temps [pas~ta] distraqia Ia montee [m5te] urcu~ul le nrtige [ve:rti3] ameteala le rocher a pic [r:>fe~a~pik] stinca inalta ~i abrupta ]'enchantement (m.) l_djdtmd] incintarea Ia demi-teinte [dami~tih) (despre culoare) nuanta slaba ' bigarre, -e [bigare] baltat, -a, pestrit, -a le feuillage [freja3] frunzi~ul le montagnard [m5ta}lar] locuitorul de Ia munte Ia contree [k5tre] regiunea, tinutul le bruit [brqi] zgomotul Ia cime [sim] virful

LEXIQUE

Antonymes
silence lini~te - bruit zgomot entlwusiaste entuziast - blase blazat agreable placut - desagreable neplacut satisfaction mul~umire - mecontentement nemultumire

Synonymes
excursion - randonnee excursie contree - region - pays regiune passe-temps - distraction - amusement distractie fatigue - ereinte - epuise obosit, 18tovit

Famille de mots
la feuille (/.) foaia, frunza le feuiUage (m.) frunzi~ul feuilleter ( vb.) a rasfoi le feuilleton ( m.) foiletonul le feuilletage (m.) (despre prajituri) foitajul

GRAMMAIRE

Pluralnl substantivelor compnse (Le pluriel des noms composes)


I. Substantivele compose care se scriu intr-un singur cuvint formeaza pluralul ca oricare substantiv simplu:
un bonbon (bon bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau (porte+ manteau)

- des bonbons - des gendarmes - des portemanteaux

251

Fac exceptie urmatoarele substantive care primesc un s primul element component:


bonhomrne gentilhornrne bonshornmes gentilshommes - rnesdamts - rnesdernoi.,elles - messieurs

~~

dupa

precum

~1:

madame rnaderno ise lle monsieur

2. La sub~tantivele compuse, formate din doua sau mai multe cuvinte care sint diferite din punct de vedere morfologic, nu primesc terminatia pluralului decit substantivele ~i adjectivele; cuvintele invariabile (prepozitii, adverbe), precum ~i verbele ramin neschimba te:
un wagon-restaurant un beau-frere un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arriere-garde ariergarda un cure-dent scobitoare des wagons-restaurants des beaux-freres des cerfs-volants des sou-~-lieutenants des arriere-gardes des cure-dents

Exceptie:
une grand-mere des grand-meres
Ohservalie. 1. Daca primul element este adjectivul demi, acesta ram!ne in variabil: une demi-heure - des derni-heures 2. Daca substantivul compus e format din douii substantive, dintre care unul il determina pe celalalt, numai primul, determinantul, prime~te semnul pluralu lui: - des arcs-en-c iel un arc-en-ciel curcubeu - des chefs-d' re uvre un chef-d' reuvre capodopera

Le verbe connattre (a
lndlcatlf

cunoa~te)

Present

Imparjait

Passe simple

je connais tu connais il connaU nous connaissons vous con11aissez i ls co nnaissen t


Passe cempose

je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient


Futur

je connus tu connus il connut nous connumes I'OUS connutes ils connurent

j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vou-s avez connu ils ont connu

je connaUrai tu connaitras il connattra nous connaUrons vous connaitrez ils connaUront

252

Subjoncttr

Prisent

Imperatff

que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent
Partlclpe

connais I connaissons I connaissez I

Present

Passe

connaissant

connu,-e

Observafie. 1. Toate verbele terminate in -aitre primesc tn cursu! conjugarii un accent circumflex pe vocala i care preceda consoana t. 2. La fel se conjuga: paraltre (a parea), apparaitre (a aparea), disparaitre (a disparea), reconnailre (a recunoate).

EXERCICES

I. Traduisez en fran{!ais:
Privesc foaia alba fara sa scriu. Nu rasfoi cartea, cite~te-o! 1n lini~tea padurii se auzea fi~iitul (le bruissement) frunzi~ului. lmi plac tinerii entuzia~ti. Blazatii au in!otdeauna motive de nemultumire. Nu vrei sa faci o excursie prin tinutul acesta? Atunci cind P.oti obosit e placut sa-ti petreci timpul in mijloeul naturii.

ll. M ettez au pluriel les noms et les yerbes:


Le sous-ingenieur surveillait la section de bobinage. Elle a perdu une demi-journee a I 'attendre. Le sous-titre est place au-dessous du titre. La pomme de terre est un aliment tres sain.

m.

M ettez au pluriel les noms suiYants:


une demi-journee une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value un contre-amiral un vice-president un avant-poste un abat-jour un monsieur une arriere-grand-mere une contre-valeur un sous-prefet une chauve-souris

IV. Traduisez en fran{!ais (vb. connaitre): 11


cuno~teau

cunosc de putin ti!fip. Nu cunoti istorifl grecilor? Se cuno~teau? Nu anecdota aceasta? Cartea lor va aparea (paraitre) in curind.

253

LECTURE SUPPL.EMENTAIRE

L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA

En un eclair, un monde d'images defile dans rna tete: les journees de marche, les rudes escalades, les efforts exceptionnels pour assieger la montagne, l'heroi'sme quotidien de mes camarades ... A present nous touchons au but. Nulle difficulte ne peut nous arreter. Le sommet se rapproche insensiblement. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Nous nous hissons comme nous pouvons. Un vent brutal nous gifle. Nous sommes sur l'Annapurna! 8 075 metres. Le sommet est une crete de glace en corniche. Les precipices de !'autre cote sont terrifiants. Jamais je n'ai eprouve une joie aussi grande et aussi pure. Deja nous commenc;ons la descente. Apres avoir boucle nos sacs nous remettons nos gants, nos lunettes, nous saisissons nos piolets. Nous nous batons. Nous sommes essouffles car Ia montee a ete tres dure.
(D 'apr!)s M a u r i c e H e r z o g, Annapurna, premier 8 000)

34-EJVJE

LEC:ON

,-,.-r-,.-,~,-,-~~
~rr,-jr"",-

,.-,-r,-jr"

... ='

...... =--lll!lr

mr

... . .

UNE LETTRE
Mamaia

le 4 Aout 1964

Ma chere Annie,
II y a deja trois semaines que nous avons quitte Ia France et il me semble pourtant que l'on vient a peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. Le temps passe tellement vite depuis que no us sommes ici. Apres un court sejour dans Ia capitale, nons sommes partis pour Ia cote, a Ia recherche ... de Ia Mer Noire. Je t'ecris de Mamala, nne des plus belles stations de Ia cote. Je reste pendant des heures a suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de Ia plage ensoleillee des l'aube et jusqu'au crepuscule. C'est une plage tres large qui s'etend sur plusieurs kilometres. L'eau de mer a faible salinite, l'air pur, l'intensite de Ia lnmiere solaire (n'oublions point les

255

rayons ultra-violets!) sont autant d 'elements curatifs qui attirent, comme de juste, une foule de .touristes. Nous logeons a ,!'International", un des plus beaux hotels de la station. C'est une construction imposante qui s 'eleve sur la plage meme. J'ai remarque d'ailleurs que presque tous les hOtels de Mamaia se trouvent pres de la plage, une plage en pente douce, sable particulierement fin. Leurs balcons sont tournes vers Ia mer ou vers le lac de Siutghiol. On peut done admirer, de sa chambre, le lever ou le coucher du solei!. Oeuvre du regime de democratie populaire, pour la plupart, tous ces batiments offrent un parfait confort, un repos des plus agreables. Et ce n'est qu'un debut. Aux cotes des immeubles qui se dressent fierement devant la mer, on eleve d'autres colosses en briques, acier et ciment. ,11 faut revenir l'annee prochaine pour voir notre Mamaia", m'ont dit tous les Roumains. Ils ont raison. Ils ont raison d'etre fiers. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. Eforie, Mangalia, Tekirghiol, voila quelques-unes des sp]endides stations roumaines mises a la disposition du peuple travailleur. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes, des hotels d'une elegance et d'un gout exquis. Nous y viendrons ensemble l'annee prochaine, n'est-ce pas?

Je t'embrasse de tout cceur,

Jacqueline
VOCABULAIRE
le site [sit] priveli~tea enehanteur [d/dtrer] incintator, fermecator le sejour [sesur] ~ederea intr-un Joe a Ia recherche de ... [a..,)a~ra fe:rf ~da] in cliutarea broder [brade] a broda Ia dentelle [ddtd] dantela le long de [la~lj~da] de-a lungul ensoleille, -e [dsaleje] insorit, -a 1' aube {f.) [lob] zorile le crepuscule [krepyskyl] amurgul Ia salinite "[salinite] concentratia sa rii in apa solaire (saler] solar, -a le rayon (re:jj) raza ultra- violet [yltra~vjale:] ultraviolet, -a curatil, -ve [kyratif] curativ, -a comme de juste [kam~da~:syst) cum se cuvine Ia foule [!ul] multimea loger [b3e] a locui, a ~edea Ia pente [pdt] panta particulierement [partikyljermd] deosebit de le lever du soleil (iave..,...dy ~sale:j] rlisaritul soarelui

256

le coucher du soleil [kuJe] ap.usul soarelui pour Ia plupart tpur ~la~plypar] in cea mai mare parte le confort [k5hr] confortul le debut [de by] inccputul le colosse [k:Jbs] uria~ul Ia brique [brik] caramida l'acier (m.) [asje] otelul

fier, ere [fj er] mindru, -drii le prodige [pr:Jdi3] minunea le peuple travailleur [poepl~travajrer] poporul muncitor fleuri, -e [flpri] inflorit, -a chatoyant, -e )Jatwaj<i] lucios, -oasa, sclipitor, -oare Ia villa [vila] vila exquis, -e [ekski] fin, -ii, <J.!es, -easii

LEXIQUE

Synonymes
joule tas multime, gramada remarquer - constater remarca, a observa obserFer a

Families de mots
la recherche (f.) cautarea rechcrcher (vb.) a urmari,
ciiuta

recherche,-e (adj.) cautat,-a, afectat,-a

le mouvement (m.) mi~carea mouvementer ( vb.) a insufleti mouvemente,-e (adj.) animat,-a, agitat,-a mouvoir ( vb.} a mi~ca mouvant,-e (adj.) mi\'cii.tor,-oare

GRAMMAIRE

Pluralul adjectivelor compose (Le pluriel des adjectifs composeR)

1. Adjectivele compuse care se scriu intr-un singur cuvint forrneaza pluralul ca orice adjectiv sirnplu:
malhonniite necinstit malveillant rauvoitor - malhonnetes - malveillants

2. Adjectivele care se scriu in doua cuvinte forrneaza pluralul dupa urm}ltoarele reguli: a) Dad1 adjectivul este compus din doua adjective, arnbele e lomente variaza in gen ~i nurnar:
sourd-muet surdomut aveugle-ne orb din na~terc ivre-mort beat-turtii - sor.lrds-muels - aveugles-nes - ivres-morts

Observatie. Daca primul clement al adjectivului compus se termina i"n o (e vorba, de obicei, de adjective din vocabularul \'tiintific), acesta ramine invariabil: greco-latitz - greco-latzns neuto-vegetatif neuro-vegetatifs gastro-intestinal - gastro-intestinaux
17 lnvatati limba franceza fara profesor

257

b) Cind primul element este o


adjecti~>

prepozrt~e, un ad>Jerb, sau un cu functie de ad!>erb, el ramine invariabil:

sous-develo p pe ultra-violet heroi-comique semi-circulaire tout-puissant

sous-d/weloppes ultra-violets heroi-comiques semi-circu !aires tout-puissants

c) ln cazul adjeetivelor compuse dintr-un adjeetiv (eu valoare substantivala) ~i un substantiv sau un adjectiv, dintre care unul este determinantul celuilalt, ambele elemente ramin invariabile:
une jaquette bleu pale des gants bleu fonce

Verhele terminate in -eler, -eter

Unele verbe terminate la infinitiv in -eler, eter duhleaza consoana l sau t inaintea unui e mut din terminatie. Asemenea verbe sint: appeler (a chema), rappeler (a rechema), chanceler (a se clatina), etinceler (a straluci), renouveler (a reinnoi),jeter (a arunca), feuilleter (a rasfoi) etc.
Indleatlf present

j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent

je jette tu jettes il jette nous jetons I'OUS ietez ils jeitent

Alte verbe, avind aceea~i terminati,e la infinitiv, consoana, ci primesc un accent grav pe vocala e care e mut din terminatie. Asemenea verbe sint: acheter racheter (a rliscumplira), achever (a termina), geler (a
Indlcatlf
pr~sent

nu dubleazli il precedli pe (a cumplira), inghe1a) etc.

je gele tu geles il gele nous gelons vous gelez ils gelent

j' achete tu achetes il achete nous acheto11s vous achetez ils ache tent

Observatie. In general verbele care au un e mut sau un e in penultima silaba d~ Ia infinitiv, schimba acest e mut sau e ln e, lm\intea unui e mut din terminatie. De exemplu: lever (a ridica)-je !eve; peser (a cintari)-il pese; ceder(aceda)--tu cedes.

258

EXERCICES

I. Traduisez en fraru;ais:
Ea vorbe~te intotdeauna intr-un mod afectat. Am remarcat cii vii place mult istoria. Veti vedea o multime de lucruri interesante. Discutia lor a fost foarte animatii. Tot ora~ul era in mi~care. Plantatiile de salcimi (acacia) fixeaza nisipurile mi~ciitoare.

II. Liccordez les adjectifs entre parentheses:


Des problemes (anatomo-clinique). Des personnes (bien-intentionne). Une porte (grand ouvert). Des enfants (nouveau-ne). Des oeuvres (tragicomique). Des yeux (gris bleu). Des cellules (photo--electrique). Des bas (extra-fin). Des relations (franco-beige). Des filles (soUI"d-muet). Des formes (aero-dynamique).

III. Accordez en genre et en nombre les mots en italique:


Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Ce sont des mouvements semi-circulaire. Ces episodes sont heroi-comique. Elle allait nu-pied. Ces nouvelles sont quasi-officiel. J e n 'aime point les fruits aigredoux. Elle aime les robes gris perle. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-electrique. Presque tous les concerts symphoniques sont

radio-diffuse.

IV. Traduisez en fran{:ais:


Vom cumpiira tigari la gara. Nicolae mi-a spus sa te chem la telefon. Va ingheta curind. Ei proiecteazii (projeter) o excursie in strainiltate (a l'etranger). Rasfoiesc aceasta carte. Utilajul acestei uzine va fi reinnoit.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

LA JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES


C'est en 1910, a Copenhague, que Ia militante allemande Clara Zetkine fit adopter par Ia Conference internationale des femmes socialistes le 8 mars cornme journee internationale de lutte des femmes pour la defense de leurs droits et de la paix. Aujourd'hui, a travers le monde, ce sont des dizaines de millions de femmes qui celebrent le 8 mars. Depuis sa fondation, en 1945, la Federation Democratique Internationale des Femmes a beaucoup

259

fait pour populariser le 8 mars. D'annee en annee le nombre des pays ou la journee est celebree augmente. Cette celebration n'a naturellement pas le meme caractere dans chaque pays. Dans les dernocraties populaires, c'est une veritable fete. Dans les pays capitalistes c'est une journee de revendications, une etape dans la lutte perseverante que rnenent les femmes du monde entier pour le desarmernent general, pour qu'il n'y ait plus de guerre.
(D'apres ,l'Humanite")

O(J ALLONS-NOUS CE SOIR?


Jacqueline:- Si on allait voir un film ce soir, papa? M. Girard:-- Quel film, Jacqueline? Alain:- Son faible, c'est les dessins animes, papa~ Jacqueline:-~ Treve de plaisanteries, mon cher. Les dessins anirues ne sont pas destines aux gosses seulement! Et j 'aime aussi les autres films, pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions, evidemmeut. Je prefere le cinemascope en couleurs. Mais les actualite-s et les documentaires m'interessent egalement. Alain: - Tu aurais pu le dire plus tot. On aurait retenu des places. Mais on pourrait aller au theatre, non? Jacqueline: - Moi, je n'ai rien contre, car depuis que nous sommes arrives a Bucarest no us n 'avons vu aucun spectacle. Mme Girard: - J'ai lu dernierement une critique dramatique sur la premiere de Tartuffe a Bucarest. La comedie de Moliere a ete tres bien accueillie par le public roumain. Le jeu des

261

eomediens ainsi que la nouvelle m1 se en scene ont eontribue au sueces de la piece. _ Alain:-- S'il faut choisir entre une comedic et une tragedie, je prefere Ia premif)re. Toutefois , ce n'est point une piece du repertoire elassique fran\'ais que j'aurais voulu voir. line creation dramatique roumaine, un opha rouma in sera ient autrem ent interessants . Car on ne cesse d'apprendre .. . Jacqueline ( en chantonnant):- , .. .Si j'eusse etudie Au temps de rna jeunesse folle ... " 1 Alain:-- Tu as beau te moquer . Jc suis stir d'avoir reussi ate convaincre de r enoncer au film. M. Girard:-- Eh bien, alors, allons a l'Opi~ra!
VOCABULAIUE
le faible [fEbl} s labiciunC'a le dessin anime [desi:~a nime] desen ul anim a l: treve de [trEV~d;J) destu] eu, sa Illce t<1 rr1 cu

Ia plaisanterie [plEzdtri] gluma le cinemascope [sinerrtasc:lp] cinemaseopul l ' actualite (f.) (aktqalit e] aici: jurnalul (dl" a etualitiilii lc documentaire [doky m dt er] docu mentarul retenir [ratnir] a re tine Ia place (pla,;] loc ul

accueillir [a k cejir] a primi, R intimpin a Ia critique dramatique [kritik ~dramatik] critica dramatiea Ia premiere [pr ~nnj er] premier a Ia mise en scene [n1 iz __ d_sen] regia Ia comedie [k:lmedi] eomedia Ia tragedie [tra3edi] tragedia le repertoire [re p ertw ar] r epertoriul le regret fr (lgrE] regretul fou, folie (adj. ) (fu, fol] nebun, -a tu as beau [ty ~a~bo ] d egeab a se moquer [ sa ~m::.ke] a-~i ~ate j oe eonvaincre [k:)v~kr] a co1ning~

Expressions et mots usuels


le scenario scenariul )'auteur de scenarios autorul d e scenarn le metteur en scene r egizorul Ia camera aparatul de filmat Ia sequence secvent-a le parlant filmul s onor tourner un film a turn a un film tourner dans un film a juca intr-un ce film passe sur tous les ecrans a cest film rulea za p e toate e erane le Ia television (Ia tele) t elevi z iunea l'antenne receptrice ant ena de r eceptie Pantenne emettrice antena de emisie le poste recepteur postul de receptie, aparatul de televi z iune le relais re leu I

him

LEXIQUE

Antonymes
creer a crea - detruire a distruge succes succes - insucces insucces realite realitate - fiction fictiune
1

Synonymes
accueillir - recevoir a primi creation -- muvre creatie, opera plaisanterie - blague glumii

Versuri de Frano;ois Villon,

262

Families de mots
le producteur (m.) produci\torul productif, -ve (adj.) productiv,-i\ Ia production (f.) produqia Ia productivite (f.) productivitatea

refleter (vb.} a reriecta le ref let (m.) refLexul, reflectarea /e ref lee leur ( m.) rcflectorul le destin (m.) soarta. destinul destiner (vb.) a destina, a hiirazi Ia dest1:nntion (f.) destina\ia le destinataire (m.) destinatarul

produire ( vb.) a produce le produit ( m.) produsul

GRAMMAIRE

Condi!ionalul trecut forma a 11-a (Le conditionnel passe II-e forme) Conditionalul trecut forma a II-a se formeaza din auxilia;ul etre sau ~Yoir Ia conjunctiv imperfect, urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. Exernplu de verb conjugat Ia condi!ionalul trecut forma a II-a:
j'eusse parle eu tu cusses parte i/ eilt parte
a~

fi vorbit

nous eussions parte vous eussiez parle ils eussen t prale

Observatie. 1. Acest timp corespunde ca forma cu rnai-mult-ca-perfectul conjunetivului (que j'eusse parle - fara conjunctia que). 2. Conditionalul trecut forma a II-a se traduce in limba romina Ia fel ca ~i forma I (a'! fi vorbit). Este o forma care tinde sii dis para mai ales din lirnba vorbita.

Verhul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui ~uxiliar pe linga infinitivul unui verb. Urmat de un infinitiv precedat de prepozitia a, verbul se mettre arata inceputul unei aqiuni:
II se mit a rire. ll s'est mis a ecrire.

Incepu sii ridii. A inccput si\ scrie.

Le verhe Pawcre (a invinge)


lndicatlf
PrCsent

je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent

Impar{ait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez i Is vainquaient

Passe simple

je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquimes voltS vainquites i ls vainquiren t

263

Passe compose

Futur

j'ai vaincu tu a& vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu
Subjonctlf
PrCsent

je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront


lmpt\ratlf

que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent
Partlclpe

vaincs I vainquons I vainquez I

Present

Passe

vainquant

vaincu,-e

Ohservatie. I. lnaintea vocalelor a, e, i, o din terminatie, litera c din radacina este inlocuita prin qu. 2. La indicativ prezent, persoana a III-a singular nu primete terminatia t. . 3. La fel se conjuga verbul convaincre (a convinge ).

EXERCICES

I. Traduisez en franrais:
Publicul a aplaudat indelung. Piesa e foarte bine primitii. Apele riului reflectau cerul albastru. Ce glumii proastii ! Fiecare creatie cere eforturi. Reflectorul era indreptat spre fatada (fa9ade) cliidirii. Destinatarul nu era la adresa indicata. At't prim'tt buchetul de flori care vii era destinat?

II. Traduisez en roumain:


Elle pleurait comme si un regret l'eut envahie. Mon enfant etait devenu tres tendre, comme s'il eut devine combien je souffrais. Si Pierre eut ete attentif, il aurait gagne la partie. Il ne voulait rien voir, il restait aussi indifferent que s'il eut ete sourd. S'il eut trouve ce qu'il cherchait!

III. Conjuguez

a toutes

les personnes:

Je me mets a regarder par Ia fenetre. Je me mis a dechirer le papier. Que je me mette a ecrire? Je me mettrai. a apprendre.

264

IV. Traduisez en frant;ais (vb. vamcre, vb. convaincre) :


Toatr argumentele sale nu at r eu~it sa o convinga. Sintem convin~i ca adevarul va triumfa. Un luptator pentru cauza piicii trebuie sa fie sigur cii va inv inge. Am reu~it sii o conving?

v.

/ndiquez les yerbes appartenant suivan ts:

a la

meme famille que les noms

observation, destination, ere at ion, formation, accueil, destruction , production, arrivee, pleurs, regard, r egret, devinette.

LECTURE SUPPI.E.HENTAIRE

LE \!0:\T-BLANC De ces hauteurs neigeu~ es, sur lesquelles regnait un absolu silence, un panorama inoubliabl e ~'etendait devant ses yeux, a mesure que l'aube blanc hi ssait: - d'abord un pre mier plan de montagnes aux formes encore indec ises, puis , a !' horizon, toute une dentelure de cimes d'un bl e u fonci~ se decoupant a l'infini sur le ciel co uleur de safran, et a u milieu de cette chaine circulaire qu'il dominait de sa masse imposante, le Mont-Blanc, avec son enorme dome, ses pointes, ,ses tours et ses sveltcs aiguilles, qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une etrange ville de Titans. Tout ce pa~sage alpestre etait encore revetu d'une ideale t e ite d'azur, qui donnait a cette colossale cite !'aspect feeriqu e d'un monde elyseen, Au-de~sus du \lont-Blanc, dans le ciel pur, un petit nuage lilas planait comme un messager aerien charge d'annoncer l'aubc nouvelle aux habitants de cette ville fantas tiquc. II se colorait peu a peu, devenait mange, puis vermeil, a mesure que le lever du solei! approchait. Tout a coup l'a stre surgit, pareil a une grosse etoile d'or , entre deux aiguilles lointaines; immediatement Ia coupole du dome se nuana de rose, les premiers rayons lumineux volerent comme d es fleches sur toutes les dentelures des sommets, et soixante lieues d e glaciers firent resplendir l'eclatante blanch c ur de leurs neiges immaculees.
Andre Theuriet

(Amour d'automne)

36-E' 1Vl E

L E {7 0 N

AU CONCERT
Jacqueline sursaute; elle se leve brusquernent et se precipite vers le telephone. Elle decroche et apres avoir eeoute pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin, elle s '(~erie joyeusernent: -- Ah, quelle bonne nouvelle! Mais (allais vous dire ... c'est une surprise... alors ... -- .Je m'en doute, repond Madame Girard. Antoine a loue des places pour le concert, n'est-ce pas? L'apres-midi passe tres vite. II est sept heures et demie. Les Girard sont deja arrives devant le Palais de la H.epublique. - .Je crains que nous ne soyons en retard, chuchote Alain. - Mais quelle heure est-il, au juste? lui demande sa sceur. - Je n'ose demander. Les candelabres scintillants du fover s'allument l'un apres !'autre, faisant ruisseler des flots de .lumiere sur les spectateurs qui montent les escaliers de marhre du grandiose edifiee. M. Girard demande a une ouvreuse de leur montrer leurs places. Quelques minutes apres s'etre assis, tandis qu'ils admiraient le pia fond aux magnifiques dorures, le chef d 'orchestre fit son apparition. Le public l'aceueillit par de vifs applaudissements. Le concert eommerH,'a. Les mouvements de Ia J'\euvieme S)rnphonie de Beet hoven, interpretee par le eho:ur et I' orchestre philharrnonique ,George,; Eue~co", ravirent les spectateurs. Les accords de l'H,vmne a Ia jqie sernblaient entrainer les chanteurs et les instrumentistes en un veritable tourbillon sonore. - .Je suis completement bouleversee, avoua Jacqueline apres le concert. - Moi aussi, conclut Alain. J'aime ~urtout !'Allegro final, ou Ia voix des hommes s'unit it Ia voix de l'orchestre flOUr chanter Ia .ioie de Ia fraternite humaine.
VOCABULAIR.E
le concert [k.'ise:r] concertul sursauter [syrsote J a tresari bourdonner [burd~ne] a bizii, a zbirnii loner [lue] a 1nchiria, a retine craindre [kredr] a ,;c teme de au juste [o~3yst] exact oser [oze] a 1ndrazni le candelabre [kadelabr] candelabrul scintiller [setije] a scinteia, a selipi le foyer [fwaje] aid: foaierul allumer falym<>] a ruisselcr [rqisle] a le marbre [marhr] grandiose [:;radjoz] aprinde curge ~iroaie marmura grandios, -oasii,

Jn(Het, -ea t:'i I' edifice (m.) [edifis] eladirea, edificiul l'ouvreuse (/.) [unpJzj plasatoarea Ia dorure [d3ryrj ornamentul arhitectnral aurit

266

le chd d'orchestre [Jd, .<brkestr] dirij urn! le chreur [k<er] eorul ravir [ravir) a inei11ta; a r3pi a ravir [a~ravir] minnnat

l'hymne (m.) iimn] imnul le iourbillon r1 mhijj] virtejul houleverser [bulvrsel a tulbura Ia fraternite jfn>.tErnite] fraternitatea, infr~[! ~ire a

PRONUN'fARE

l'orchestre [Jrks:strJ, le cha?ur [k,rrj ---- in aerste euvinte grupul ch se pronunta k.

Instruments de Inusique
l'acrord!wn (111.) [alcmlr:)j ar:ordPmJu I
Ia balalaika [halalajkaj balalaiea Ia con trebasse ik Str~ba' 1 eontrabasu l /e cor ;k;)r] ,.,;rnul " la flute 't Ilyt] fluierul la flute de Pan [flyt~da~pd! naiul Ia guitare [gitar] chitara la harpe [arp] harpa /e lwutbo1:s [obwa] oboiul Ia mandoline [rndrblin] mandolina le piano [pjano] piannl le violon [vj3l.'i] vioara le l'iolonce/le [Yj;)l.'\sd] Yioloncelul le tambour [tdbur] toba La trompette [tr'ipt] trompda

EXPRESSIONS
a dnta la pian (Ia vioarii) = jouer d" pia110 (du violon)
a einta (votP) =
f'hantcr

LEXIQUE

Mots
/e foyer 1. vatra, caminul 2. casa, locuinta 3. focarul 4. foaierul teatrului

a plusieurs

sens
ravir

la place 1. locul

I.

a riipi

2. serviciul,
postul

2. a incinta

3. piata

Famille de mots
/e retard (m.) intirzierea le retardement ( m.) intirzierea,
aminarea

le retardataire (m.) 1ntirziatul retarder ( 9b.) a intirzia; a incetini

chanter ( 9b.) - a cinta la chanson {f.) - cintecul la chansonnette (f.) - ~ansoneta le chanteu.r (m.) - cintaretul la cantatrice (f.) - cintareata (de opera) la chanteuse (f.) - cintareata (de muzica
u~oara)

le chant (m:) -

cintul

267

la harpe

le piano

la guitare

la contrebasse

le Piolon

la flute
la trompette la balala'ika

Composes du verbe lever (a ridica)


soulever a ridica la o mica inaltime se soulever a se rascula enlever a rapi; (fig.) a stirni entuziasmul; a scoate (petele) elever a ina ita; a cre~te, a educa

GRAMMAIRE

Folosirea unei singure negatii 1. In limba franceza adverbul ne <J. fost intrebuintat multa vreme singur pentru a exprima o negatie. Valoarea lui' negativa atenuindu-se cu timpul, a trebuit sa fie 'lntarit prin alte cuvinte cu valoare negativa (pas, point, guere, rien, personne etc.). N e mai poate fi intllnit singur in urmatoarele cazuri: a) cu anumite verbe: pouvoir, sa voir, oser, cesser etc.:
je n'ose, je ne cesse etc.

(La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie.) b) in propozitii interogative sau exclamative:
Qui ne serait emu par ce touchant spectacle! Cine n-ar fi emotionat de acest spectacol itiduio~iitor!

c) dupa anumite locutiuni conjunctionale, ca

a mains

que etc.:

Je passerai chez vous tl moins que vous ne veniez chez moi. Voi trece pe Ia voi in caz ca nu veniti voi pe la mine.

d) in anumite expresii:
ll ne dit mot. Nu sufla o vorba. Ne vous deplaise. Nu vii fie cu suparare.

Observatie. In limbajul familiar se suprima adeseori ne, folosindu-se doar negatia pas: je crois pas; tu vas pas sauter etc.

2. Deseori adverbul ne nu are valoare negativa propriu-z1sa, iar prezenta lui in propozitie nu este strict necesara, intrucit sensu! negativ este exprimat de intreaga propozitie. Acest ne se nume~te ne expletiv; il intilnim in urmatoarele cazuri: a) dupa comparativele plus que, mains que, meilleur que, autrement que:
Il est beaucoup plus mechant qu'on ne le dit. E mult mai rau decit se spun e.

b) dupa anumite verbe care exprima tea rna, indoiala:


Je crains qu'il n'arrive un malheur. :Mi-e teama sa nu se intimple vreo nenorocire.

269

Le verbe s'asseoir (a se
lndleatlf

a~za)

Present

lmpar[ait

. Passe simple

je m'assieds tu t 'assieds il s'assied nous nous asseyons YOUS YOU-8 asseyez ils s' asseyent

je m 'asseyais tu t' asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient

je m'a-SSis tu t'assis il s'a.s.~it nous nou.s assimes VOUS VOltS a-SSites ils s'assirent
Futur

Passe compo-e

je me suis assis(e) tu t'es a-SSis(e) il (elle) s'est assis(e) nous nous sommes assis(es) vous vous etes assis ( es) ils (elle.s) se sont assis(es)
Subjonctlf

je m 'assierai tu t'assieras il s'assiera nous nous assierons vous vous assierez ils s'assieront
Imperatlf

Present

que je m 'asseye que tu t'asseyes qu'il s'a-SSeye que nous nous assey(ons que VOUS VOUS asseyiez qu'ils sasseyent
Partlclpe

assieds-toi! asseyon.s-nous! asseyez-vous I

Preaent

PasH!

s'asseyant

assis,-e

Observape. 1. Verbul s'asseoir ma1 are o forma putin uzitatii: je m 'assois etc. 2. La fel se conjuga se rasseoir (a se a~eza din nou).

EXERCICES

I. Remplacez les points par les verbes se soulever, lever, enlever):

qu~

conviennent (retarder,

Ne ... plus aux concerts! L'ignorance ... toujours le progres. Nous decidames de ... la seance (~edinta). Ce produit chimique ... rapidement les taches (petele). En 1789, le peuple frano;ais ... pour la liberte, l'egalite et la fraternite.

II. Traduisez en fran{Jais:


Nu indriizne~te sii te intrebe. Ea nu ~tie ce sa zicii dupii cele ce a auzit. N-am incetat sii-1 rugam. Cine n-ar vrea sa riiminii mereu tiniir? N-au putut rezista tentatiei. Nl' a~ezariim pe seaunele noastre.

270

III. Mettez

a la

forme negative les ver.bes en italique:

Je cesse de penser a ell!l. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. La souris osait quitter sa cachette. Qui se rappelle avec emotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un detail qu'elle critiqurit.

IV. Remplacez les mots en italique par des antonymes; traduisez en


roumatn:
Ma montre retarde chaque jour. C'est impossible, me dit-ell e tristement, en baissant Ia tete. II descend it len tement les marches. Elle se leve tres tot le matin. l\Iaman avait demande a Georgette d'enlever le couvert. Il fit detruire un magnifique edifice.

V. Traduisez en fran(:ais:
a) ~isica i~i avea locul in fa~a caminului. Louis cinta minunat Ia vioara. Ii era imposibil sa ridice (inf.) aceasta greutate. Vintul stirnise nori de praf (poussiere). Nu e niciodata placut sa a~tep!i pe- cei intirzia1i. h) Ma a~ezai pe iarba, eram foarte obosit. Deschide fereastra inainte de a te a~eza! A~eza~i-va, va rog. Ma voi a~eza mai tirziu, prefer sa stau in picioare (rester debout). Sa ma a~ez pe scaunul acesta?

ANECDOTES
ERUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait, l'autre jour, cette anecdote. - Je demandais a une de mes eleves combien de symphonies avait compose Beethoven. - Trois, me repondit-elle. - Ah ! lesquelles? - L'Herolque, la Pastorale et la Neuvieme. MELOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. - Pierrot, lui dit-il, dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes etrennes. - Je n'ose pas, grand-pere. Tu pourrais pas. -Comment, je ne pourrais pas? C'est si cher que c;a? - Oh! non, !{a ne coute rien. - Eh bien? explique-toi, mon petit. Que voulais-tu me demander? - De ne pas jouer du piano pendant toute une journee !

271

37-EME

LE(:ON

AU MUSEE D'ART DE LA R.P.R.


Mme Girard:- Bonsoir, Antoine. On commengait a s'inquieter. Voila trois heures que tu es parti; on ne savait pas ou te chercher. Tu as rencontre des amis en ville? M. Girard:- Non. J'ai ete tout simplement au musee qui se trouve vis-a-vis de l 'hOtel. Alain:- Mais quel musee, papa? M. Girard: - Le plus grand du pays: le Musee d 'Art de la Repuhlique Populaire Roumaine. Alain: - Tu disais que c'est tout pres? M. Girard:- Oui, puisque la Galerie Nationale a ete insta llee dans !'ancien palais royal, en plein centre de la ville. Le Musee comprend plusieurs sections: une section d'art roumain, une autre d'art occidental; une troisieme est reservee a I 'art oriental. Il faut ahsolument que vous le visitiez. Si vous voulez, je vous accompagne demain ,. car je n 'a i pu voir cet a pres-midi qu ' une partie des tableaux de la section d'art roumain. Alain:- Il y a aussi des sculptures, n'est-ce pas ? M. Girard: - Evidemment. Mais je me suis attarde surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poetique, de quelques peintres roumains, qui ont reussi a rendre, a l'aide de leur pinceau , toute la heaute des etres et des paysages de leur pays. J'ai longuement admire les Grigoresco, les Aman, les Andreesco et les Luchian. Mme Girard:- Il faudra y aller plusieurs fois de suite. 1 .. Girard:- Une demi-journee ne suffit certainement pas . La W section d'art rouma in est, sans nul doute , ]a plus interessante pour le visiteur etranger, mais il parait que les autres renferment, elles aussi, des chefs-d'ceuvre. On y trouve, entre autres, des Rembrandt, des Van Eyck, des Greco, des Repine, des Monet. Et la section orientale possede une magnifique collection de jades.

272

VOCABULAIRE
inquieter (ekjete] a nelini~ti pres [pre:] aproape installer [estale] a ins tala le palais [pale:] palatul royal, -e [rwajal] regal, -ii oceidental,-e [aksidatal] occidental,-a oriental, -e [arjatal] oriental, -a (s ')attarder (sa tarde] a intirzia Ia toile [twal] pinza poetique (paetik] poetic, -a le peintre (phr) pictorul le pinceau (peso) penclul l'etre (m.) [letr] fiinta le paysage [pejza3] peisajul longuement [Jjgrnd] rnult timp les Grigoresco [le~grigore;sko] tablourile lui Grigorescu de suite [da~sqit] ln ~ir , Ia rind renfermer [rdfe:rme] aici: a cuprinde Ia collection [kale;ksj tJ] col~ctia le chef-d' reuvre (Je~d.ceH] ~ apodopera le jade [3ad] jadul

LEXIQUE

Antonymes
s'inquiiter a se
- se rassurer a se lini~ti pres aproape - loin departe richesse bogatie - pauvrete sariicie
nelini~ti

Synonymes
renfermer - contenir comprendre a "'J prinde, a con tine rendre - exprimer a r eda , a exprima

Homonymes
le parti (m.) partidul la partie (f.) partea, bucata; partida

Families de mots
l~ suite (f.) urmarea, consecmta,
suita

suivre ( vb.) a urma suivpnt,-e (adj.) urmator,-oare

le centre ( m.) centrul Ia centrale (f.) centra Ia central,-e (adj.) central ,-i'i centralisateur (s. m. ~i adj.) centralizator la centralisation (f.) centralizarea centraliser (!Jb.) a centraliza

GRAMMAIRE
~nul

nwnelor proprii

(Le genre des noms propres)

Exista unele prenume masculine care nu au corespondent femmm ~I altele feminine care nu au corespondent masculin:
Arthur Edouard Odile Yseut

Majoritatea prenumelor franceze au lnsa forme pentru fiecare gen. Femininul se formeaza ca Ia substantivele. comune sau prin adaugarea sufixului ette:
Jean - Jeanne Simon - Simone Antoine - Antoinette Louis - Louise Andre - Andree Nicolas - Nico;[ette

18

273

Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres)


Nume le proprii de persoana pot primi uneori semnul p luralului:
les Horaces les II enriettes

Pot fi puse la plural ~i numele scriitorilor sau arti~tilor, atunci cind prin acest nume se 'lnteleg chiar operele lor:
le.~

H omeres
SI

les Corots

a) numele proprii de o~igine strain


les Rembrandt les Borgia

Ram'ln invariabile totusi

m acest caz

a:

les Grigoresco

b) unele nume celebre franceze:


des La Fontaine des Rousseau

Le verhe sutf're (a urma)


Indlcatlf Present lmparfait Passe simple

je suis tu suis il suit nous suwons vous suwez ils suivent


Passe cornpose

je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient


Futur

je suivis tu suivis il suivit nous suivimes vous suivltes ils suivirent je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront
Imperatlf

j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi
Subjonetlf Present

que je suive que tu suives qu'il .mive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent
Partlclpe Present

suis! suivons! suivez I

Passe

suivant

suivi ,-e

Observatie, Se conjuga Ia fel verbul poursuivre (a urmari).

274

EXERCICES

I. Traduisez en roumam:
Elle est tres inquiete depuis quelques jours. Cette boite ne renferme que des papiers. II etait fidele a son Parti. Comment rendre toute Ia beaute de ce paysage? Apres avoir termine Ia partie, il se leva. Cette partie est tres difficile a lire. La centralisation de Ia France n'a eu lieu que vers le XVI-e siecle. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araigw\e (paianjen).

II. Traduisez les Ferbes composes

qu~

suwent:

comprendre, renfermer, enfermer, contenir, combattre, se debattre, en tretenir, maintenir, prevenir, repartir, renvoyer.

III. JY!ettez au feminin les noms en faisant !'accord grammatical:


. Simon s'e.st reveille ~re.s tot. Marcel est un brave gar<;on. Paul est parti II y a deux mmutes. Chl'lstwn s'est arrete devant Ia gare. Henri s'est peigne avec beaucoup de soin. Gilbert est tres influence par son cousin. Germain sera recompense pour son courage.

IV. Traduisez en fran{Jais:


Eu urmez intotdeauna sfaturile tale. Urmati exemplul lor! Acest capitol e urmat de altele, rnai putin interesante. Am urmarit cu multa atentie discutiile care au avut Joe. Urmati-ma, vii voi arata drumul.

LECTU-RE SUPPLEJVENTAIRE

LE LOUVRE C'est dans les premieres annees du XIII siecle que Philippe Auguste fit construire, sur la rive droite de Ia Seine, un grand chateau fort. Un siecle et demi plus tard, Charles V fit du Loul're le sejour officiel des rois de France. Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Le vieux chateau a ete demoli sous Fran go is I pour etre remplace par un ma _ gnifique palais, style Renaissance. On n'allait achever cette constructiOn qu'au XIX siecle. Ancien palais royal, le Louvre est devenu, de nos jours, l'un des plus riches musees du monde. Ses collections illustrent l'art sous toutes ses formes, depuis les origines et jusqu'a l'epoque contemporaine.
18

275

En v1s1tant le musee du Louvre em redecouvre I 'his to ire artistique de l'humanite. On a !'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse, veritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. Les principales sections du musee sont celles des antiquites egyptiennes, grecques et romaines, celles des sculptures du Moyen Age, des peintures de Ia Renaissance et des temps modernes. Ses collections de peinture sont celebres dans le monde entier. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'reuvre. On s'arrete emerveille devant ,le Scribe accroupi", d'un realisme etrangement expressif (2500 av.n.ere). La statue d'Amfmophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi, monument en basalte noir, couvert d'inscriptions, principale source du droit sumerien. Et que dire des calcaires de Mesopotamie (IIIe millenaire av.n.ere), des poignards d'argent, des coupes et des bijoux finement ciseles, destines a embellir Ia vie des Cretois? Le taureau aile, les bas-reliefs de Gilgamesh, les admirables statuettes de Tanagra, !'incomparable Venus de ~Iilo ne peuvent no us fa ire oublier Ia heaute des collections de notre ere. Les objets de culte et de sacre, les sculptures du Moyen Age, refletent une organisation sociale fortement hierarchisee. L'epanouissement individualiste de la Henaissance, la dignite enfin retrouvee, le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques creations de Haphael, Leonard de Vinci, Michel-Ange, le Titien, pour ne citer que quelques-uns de ces geants qui ont glorifie l 'humanite. Mais toutes ces beautes sans prix ne nous ont fait connaltre qu'une partie des tresors du Louvre, une partie des splendeurs congues par le genie humain. On n'est pas moins trouble devant les sculptures et les peintures des temps modernes. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud, de Rubens, Rembrandt ou Velasquez. On s'attarde devant les Ingres et les David. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya, devant les sculptures de Jean Goujon, Houdon ou Rude. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d 'un realisme saisissant ou d'une beaute idealisee, nous voyons se succeder les Vernet, les Courbet, les De Iacroix ou les Manet ... Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher a sa fin.

276

38-EME

LE(ON

,UN PETIT MONDE DIVERS ... "


- Que fais-tu la, Jacqueline? - J'etais en train de revasser au bord de l'eau, Alain. Apres a voir relu plus de vingt fois les fables de La Fontaine, j 'en suis encore a admirer la fraicheur des tableaux pleins de vie, qu'il retrace dans -ses petits chefs-d'.ceuvre. Elles sont si agreables a lire ! - Il n'est pas trop difficile d'ecrire une fable. - Tu crois, Alain? -Tout ce qu'il y a de plus simple. Il te faut trois elements. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat, souris, chat, grenouille, bumf, serpent, cigale, fourmi, aigle, lion, loup, ane, heron, tigre, perroquet, mouche, chien, chacal... -Arrete, arrete! Il aurait fallu les grouper au rnoins par categories: animaux domestiques et betes sauvages, insectes, oiseaux. - D'accord. Que je recommence alors? - Non, merei. Je prefere connaitre le deuxii~me element.

'-!M~

l \

~r~t

'

saC

- Le cadre, rna Jacqueline. Des rtvteres aux ondes pures, des chemins sablonneux, des Hangs hordes de roseaux, des forets de chenes, enfin des ormes ou des tilleuls. - Des tilleuls? - Pourquoi pas? Ce it'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes, pour ne plus parler de leur parfum. - Je prefere le parfum des fleurs, c'est moins penetrant. -Bon. Alors, puisque tel est votre desir, il faudra rnettre dans une fable aussi des fleurs: roses, lilas, tulipes, jasrnin, lis, violettes, ceillets, muguets, pivoines etc. etc .... - Tu as bien fait de finir. Je commenQais a en avoir assez de ton parterre fleuri. Et tu sa is ... il faut encore quelque chose pour ecrire des fables comme La Fontaine. - Du genie, bien sur. Mais en plaisantant j'ai failli te faire accroire que je ne Ie savais pas.
VOCABULAIRE
revasser [rEvase] a visa eu ochii deschisi relire [r~lir] a reciti Ia fable [fabl] fabula Ia fraicheur [frE]rer] riicoarea; prospetimea retracer [rJtrase J a expune l'element (m.) [elemd] elementul le rat [raJ ~oholanul Ia souris [suri] ~oareccle Ia grenouille [granuj] broasca le breuf [b<d] boul Ia vache [vaf] vaca le serpent [s Erpd] ~arpe le Ia cigale [sigal] greierele Ia fourmi [furmi] furnica l'aigle (m.) [ sgl] vulturul le lion [lj3] leu! Ia lionne [!jan] lenaica le loup [lu] lupul Ia louve [luv] lupoaica l'ine (m.) [an] milgarul le heron [er5] bitlanul le tigre [tigr] tigrul Ia tigresse [tigrss] tigroaica le perroquet [p Er3ke:] papagalul Ia mouche [muf] musca le chacal [jakal] ~acalul Ia hete [be:t] animalul, dobitocul sauvage [sova3] siilbatic, -ii l'insecte (m.) [ese:kt] insecta l'oiseau (m.) [wazo] pasiirea le cadre [kadr] cadrul Ia riviere [rivje:r] riul l'onde (f.) [5d] unda 1lur, -e [pyr] !impede, pur, -a le chemin [Jrns] drumul sahlonneux, -euse [sabbnp] nis1pos, -oasii l'etang (m.) [eta] hele~teul le roseau [rozo J trestia Ia foret [fJrE] piidurea le chene [f e:n J stejarul l'orme (m.) [3rm] ulmul le tilleul [tijrel] teiul Ia tisane [tizan] ceaiul (rnedieinal) le parfum [parfre] parfumul penetrant, -e [penetrd] piitrunziitor, -oare le lilas [lila] liliaeul Ia tulipe [tylip] laleaua le jasmin [3asm] iasomia le lis [lis] crinul l'reillet (m.) [rejE] garoafa Ia pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parte:r] stratul de flori fleurir [flrerir J a inflori le genie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cit pe ce faire accroire quelque chose a quetqu' un [hr~akrwar~ke:lka~foz~a~kd kre] a face pe cineva sa creada (ceva neadevarat)

279

ARBRES
!'acacia (m.) [akasja] salclmul l'aune (m.) [on] arinul le bouleau [bulol mesteaeanul le charme [farm] earpenul le chene [fEn] stejarul le I!Btre [Etra] fagul

A FEUILLES
U:rable (m.) [erabl) artarul l'onne (m.) [:>rm) ulmul le peuplier [poeplje] plopul le saule [sol] saleia le tilleul [tijcel] teiul

Coniferes
le meleze (me!Ez] molidul le pin [pE:] pinul le sapin [sapz) bradul

Fleurs
le le le le le le la coquelicot [k~kliko] macul bluet [bly E] albastreaua dahlia [dalija] dalia glaieul (glajcel] gladiola lilas (lila} liliacul lis [lis] crinul marguerite [margarit] margareta le narcisse [narsis] narctsa l'iris (m.) [iris] stinjenelul !'willet (m.) [mjz) garoafa la perce-neige [pzrsnE3] ghioc-,lul la pensee [pase] panseaua Ia rose [rozj trandafirul la violette [vj;>! zt] violeta

LEXIQUE

Famille de mots
la fleur (f.) floarea la fleurette (/.} floricica fleuri,-e (adj.) inflorit,-ii le fleuriste ( m.) florarul fleurir (vb.) a inflori, a prospera

Diminutifs
Le petit d 'une souris s'appelle un souriceau (~oricel) Iianne un lionceau (pni de leu) un louveteau (pui de !up) louve chienne un chiot (ciitelu~) \In chaton (pisoi) chatte un veau (vitel) vache GRAMMAIRE

Infinitivul trecut (L'infinitif passe)

lnfinitivul trecut se formeaza din auxiliarul avoir sau etre la infinitiv prezent ~i participiul trecut al verbu]ui de conjugat:
A pres avoir pleure elle se mit a :rire. Dupa ce a plinY a 1ncep-ut sa :rlda. ll croyait etre arrive. El credea ca a ajuns.

280

El se traduce adeseori prm perfectul cornpus, ca in exemplele de mai sus. Deseori infinitivul !recut este intrebuintat dupa prepozitiile apres, sans, pour sau dupa locutiunea prepozitionala aPant de:
Apres avoir fini le travail nons alldrnes au cinema. Dupa ce am terminat lucrul ne-am dus Ia cinematogntf. Il a fait l'e.rercice sans avoir ouvert la grammaire. A facut exercitiul fara sa fi deschis grarnatica. Ce chercheur a reru le Prix d'Etat pour avoir fait une tres importante decouverte. Acest cercetator a prim it Premiu 1 de Stat pentru ca a fiicut o descoperire foarte irnportanta. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant d'avoir re9u sa reponse. ~u vii vom putea da acea.sta carte lnainte de a fi primit riispunsul siiu. Observatie: Prepozitia pour urrnata de infinitivul trecut are adescori valoare cauzala, ca in exemplul de mai sus.
Prepozi~iilc

de

~i

Prepozitiile de ~i a se numari"< printre prepozitiile eel mar des folosite in limba franceza. Cu ajutorul prepozitiei de se poate exprima:

a) locu l de p lecare:
Je viens de Ploieti.

b) materia:
Les carnivores se nourrissent de chair.

c) timpul:
J'ai travaille de 7 heures

a 15

heures.

d) apartenenta:
,Les livres de Marie sont dans le tiroir de La table .
.)

e) cauza:
Elle se mit

a Verser

des larmes de joie.

f) destinatia:
Cette salle de bains est tres claire.

g) orrgmea:
J'ai lu des conies d'Afrique.

h) particula de noblete:
Pierre de Ronsard est un des grands ecrivains jran9ais de la Renaissance.

281

i) un substantiv apozitie:
La ville de Bucarest est la capitaTe de la R. P.R.

Cu ajutorul prepozitiei a) loeul, direqia:


Nous allons

1~

se poate exprima:

la montagne.

b) timpul:
Les cours commencent

7 heure.s.

c) cazul dativ:
.Je passe le journal

ma sreur.

d) modul:
Les enfants marchent parfois

petits pas.

e) instrumentul:
Vous jot1e;:;

la balle?

f) pretul:
No11s avons achete du tissu

a cent

lei le metre.

g) apartenenta:
Ces fleurs sont

toi.

h) destinatia:
.'\1on fer

a repasser

est de Ires bonne qualite.

Le verhe acqwirir (a dohindi)


Indlcutif

Present

1m parfait

Passe simple

j' acquiers tu acquiers il acquiert nous acquerons vous acquerez ils acquierent

j' acquerais tu acquerais il acquerait nous acquerions volts acqw3riez i Is acqwlraient

j'acquis tu acquis il acquit nous acquimes vous acquites ils acquirent

282

Passe compose

Futur

Subjonctlf

j' ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis

j' acqnerrai tu acquerras il acquerra no us acq uerro ns vous acquerrez i ls acquerron t

Present

que j'acquiere que tu acquieres qu'il acquiere que nous acquerions que vous acqueriez qt1 'its acquierent
Partlclpc

Imperatlf

acquiers! acquerons I acquer:ez!

Present

Passe

acqtdrant

acquis ,-e

Ohservafie. Se conjuga la fel verbele conqw!rir (a cuceri), requerir (a pretinde; a cere pe cale j ud iciara).

EXERCICES

I. Traduisez en fram;ais:
Fiorile din pare au un miros patrunzator. Livada (le verger) este inflorita. Aceasta floricica cre~te ~i pe crestele muntilor. Patrunderea rnaselor de apa in ecluza va permite navigarea multor vapoare. A fost patruns de vorbele tale.

II. Mettez les rerbes en italique

c);

l'infinitif passe:

Et quand tu seras console (on se console toujours) tu seras content de me connaitre (St. Exupery). A pres jeter au feu quelques morceaux de bois, il s-'approcha du balcon. Puis, apres prendre conseil l'un de !'autre, ils revinrent avec precaution (Maupassant). Moi je suis bien content d'avoir un ami renard ... (St. Exupery).

III. Conjuguez par ecrit le Ferbe conquerir imparfait, futur, passe compose).
IV. Traduisez en franr;ais les phrases finitif passe:

a l'indicatif (present,
en utilisant l'in-

sui~Jantes,

Dupa ce s-a intors din calatorie, prietenul men s-a dus sa-~i vada mama. Dupa ce au ascultat conferinta, ei au inceput sa aplaude. Imi cer scuze ca v-am facut sa a~teptati. Ace~ti tovara~i spun ca au vazut trecincl troleibuzul. Ea a ie~it fara sa-mi fi dat biletele.

V. Remplacez tes points par les prepositions

a ou

de:

Nous cornmen<;ons ... travailler. Je vais vous donner un livre agreable ... lire. Cet enfant pleure ... colere. Nons somrnes au coin ... Ia rue. Ils parlaient. .. voix basse. Elle semblait tres heureuse ... vous revoir. Tu te !eves ... cinq heures? II a decide ... rester.

283

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S 'en vienne compara!tre aux pieds de ma grandeur: Si dans son composei quelqu 'un trouve a red ire, Il peut le declarer sans peur; Je mettrai remede a Ia chose. Venez, singe; parlez le premier, et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison De leurs beautes avec les votres. Etes-vous satisfait? - Moi, dit-il, pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproche: Mais pour mon frere l'ours, on ne l'a qu'ebauche; Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre. L'ours venant la-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s 'en faut: de sa for;ne il se lou a tres forl, Glosa 2 sur !'elephant, dit qu'on pourrait encor Ajouter a sa queue, oter a ses oreilles; Que c'etait une masse informe et sans beaute. L'elephant etant ecoute, Tout sage qu'il etait, dit des choses pareilles: 11 jugea qu'a son appetit 3 Dame<! baleine etait trop grosse. Dame fourrni trouva le ciron trop petit, Se croyant, pour elle, un colosse. Jupin" les renvoya, s'etant censures tous, Du reste, contents d'eux. Mais parmi les plus fous Notre espece excella; car tout 6 ce que nous sommes, Lynx envers nos pareils, et taupes envers nous, Nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre reil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain
compose - infatipre. glosa - comenta in mod critic. 3 appetit- (aici) gust. ' dame - titlu onorific dat aici din ironie. 5 Jupin porecla familiara data lui .Jupiter de catre fabulist. 8 tout toti. fara nici o exceptie.
2

284

Nous crea besaciers 1 tous de nH~me maniere, Tant ceux du temps passe que dn temps d 'aujourd 'hui: II fit pour nos defauts la poche de derriere, Et celle de devant pour les defauts d'autrui.
(L a
f' on t a in e,

Fables)

REVISION

I. Traduisez en roumam:
Sur Ia plage, un pfwheur, gravement, se 11vre a son occupation favorite. Soudain il entend courir pres de lui. II se retourne et apero;oit un homme au regard fou qui se precipite a l'cau avec un cri de detresse. Le pecheur abandonne Ia ligne, ramiH1e le desespere, le couch.e sur le sable et se remet a pecher. Mais !'autre vent absolument mourir. II se redresse et de nouveau, s'elance. Sans s'impatienter, le pecheur abandonne sa ligne, ramime le desespere, le couche sur le sable et se remet a pecher. L 'homme se redresse et ne va pas loin. Au pres d 'un arbre il sort une corde de sa poclie, !'attache a une branche, et, nne fois le nmud coulant fixe a son cou, il se jette dans le vide. A ce moment un passant qui avait assiste de loin a toute Ia scene se met a courir. Arrive aupres du pecheur il l'interpelle en criant: -Voila un fou qui se jette deux fois a l'eau! Deux fois tu vas le rechercher au peril de ta vie ! Et lorsqu' il se pend tu ne bouges meme pas ! II se pend!? Et tout surpris, il explique avec simplicite: J'croyais pas qu'il allait se pendre. Je pensais seulement qu'il se faisait secher.

II. Mettez les verbes entre parentheses a) au passe du subjonctif:


Je regrette que vous ne (prendre part) pas a cette conference! Je m'etonne qu'il (partir) si tot. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. b) au plus-que-parfait du subjonctif: J'aurais voulu que tu (ecrire) et qu'ils (lire). II doutait que je (planter) mes fleurs moi-meme.

III. Mettez les infinitifs a l'imparfait du subjonctif:


Les terres avaient be so in d 'un homme qui les travailler. Et meme il parla haut plusieurs fois, soit qu'il rever, soit qu'il laisser s'echapper sa pensee par sa bouche, malgre lui (Mattpassant). II le pria avec instance de ne le point quitter, jusqu'a ce qu'ils etre de retour a Babylone (Voltaire). Micheline ne dit rien de peur que !'incident ne tourner au scandale. Comme il faisait tres chaud dans Ia chambre nous demandames qu'on ouvrir les fenetres.
1

besaciers -

purtatori de desagi (vechi cuvint francez).

285

IV. Remplace:z les pomts par en ou y selon le sens de la phrase:


Mais j ' ... ai fait mon ami, et il est main tenant unique au monde (St. Exupery). Zadig n' ... pensa pas et Ia femme de l'envieux ... pensa beaucoup (Voltaire). Nous ... parlerons ce soir . .Je vais chez rnon arni: on ... fete son anniversaire. Le marin vit dans une perpetuelle victoire; c' ... est une de passer seulernent sur !'Ocean et de ne pas s'engloutir; c' ... est une que d'aller ou il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contra ire; c' ... est une que de courir devant l'orage; c' ... est une que d' ... dorrnir et d' ... etablir son ,cabine1. d'etudes (Vigny).

V. Traduisez les phrases suivantes:


La pluie tombait a flots, une pluie normande qu'on aurait dit jetee par une main furieuse (Nlaupassant). Celui-la est le seul dont j 'eusse pu fa ire mon ami (St. Exupery). Il ne s 'occupait pas plus des regards que s 'il eut ete seul dans un desert (Maupassant). Cependant je ne saurais dire que ce. flit de Ia peine que je ressentisse ( Diderot). Elle dormait sans doute, et il allait la surprendre (Flaubert). Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose, sans oser le prevoir ou le comprendre (Vigny).

VI. Traduisez en fran{!ais:


Lenin a murit, dar opera lui va triii ve~nic. Partizanii nu ~i-au triidat niciodatii patria. Muncitorii din lumea 1ntreaga nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor; ei voiau ca legile sa fie acelea~i pentru toti.

VII. Remplacez les points par les prepositions ou les articles qu~ manquent:
Nous avons visite un grand nombre ... usines. Les travailleurs ... France s'opposent ... fauteurs ... guerre. Ils n'ont aucune envie ... faire ... guerre. Le peuple franc,;ais lutte ... la paix, ... Ia defense ... ses libertes democratiques.

PARTEA A IV-a

39-

EM E LE(:ON
EUROPE [rer:>p]

PAYS ET PEUPLES DU MONDE*

Pays

Capitale

Habitants'

Adjtctif 2

(I') Aibanie [ albani] (Republique PopuTirana [tirana] laire d' Albanie)

Albanais

albanais,-e

(1') Allemagne [almaJl] I. Republique Democratique Allemande Berlin [berle]} Allemands 2. Republique FedeBonn (b;m] rale d 'Allemagne
{!') Autriche [otriJ] Vienne [vje:n] (Ia) Belgique [bel3ik] Bruxelles (bryse:l] Autrichiens Belges

allemand ,-e autrichien, -enne beige

(Ia) Bulgarie [by 1gari] (Republique Populaire de Bulgarie) Sofia (s:>fia] (le) Danemark [dan-~ Copenhague mark] [k:>p e:nag] (!') Espagne [espaJl] Madrid [madrid] (Ia) Finlande [fe:ldd], Helsinki [dsinki] (Ia) France [frds] (Ia) Grande-Bretagne
[grdda~brataJl]

Bulgares Danois Espagnols

bulo-are 0
danoi~,-t>

espagnol,-e

Finnois ou Fin- finnois,-e ou fin Ia nda is, -e landais Fran9ais franGais,-e

(I' Ang leterre)


I

1
I

Paris

[pari]

, Londres [l'idr]

Anglais

anglais,-e

* In acest tablou nu sint trecute decit o parte din ~arile ~i popoarele lumii. 1 ln limba francezii, spre deosebire de limba romlnii, numele de pnpoare se scriu cu majuscula clnd sint folosite ca substantive. 2 Precedat de articolul hotarlt le, adjectivul are functie de substantiv ~i denume~te limb a poporului respectiv: le fram;ais = limb a franceza, le roumain = limba romlnii. Nu apar in acest tablou Ia rubriea adjective le russe = limba rusa, le serbe = limba sirbii, l'arabe = limba araba ~.a.
19 lnvi'i\a\i limba !rancezi'i fi'iri'i profesor

289

.---------- ---:-Pay s Capitale

----------

---;----- - - - Adjectif gre.c, grecque

Habitants

(Ia) Grece [gns]

(Ia) Hongrle [la~:'lgri] l (Republique Populaire Jlongroise) Budapest 1 [bydape:st] (I') Ita lie [itali]
1

IAthenes

[at&n]

Grecs

Hongrois ltaliens Norvegiens

hongrois ,-e italien, -enne norvegien, -enne

Rome

[r~m]

(Ia) Norvege [n~rve:3] Oslo [~slol (les) Pays-Bas [pe:i~ ba] (Ia Hollande)
[la~~lad]

(Ia) Pologne [p~loJl) (R cp ublique PopuVarsovie laire Polonaise)

Amsterdam [amsterdam]

Hollandais

hollandais,

-e

Polonais

polona is, -e

[vars~vi]

(le) Portugal [p;>rtyLisbonne gal)


[lisb~nJ

Portugais

portugais, -e

(Ia ) Roumanie [rumani] (Hi\publique Populaire Roumaine) Bucarest [bykare:st] (Ia) S uede [sye:d] (Ia) Suisse [sqis] Stockholm [st:>blm] Berne [b e:rn]

H ouma ins Suedois Suisses

rotuna tn, -e

suedois, -e
SUISSe

(Ia) Tehccoslovaquie [tfebs lovaki] (R e publique Sociali ste Tchecoslova- Prague [prag]
que)

T ch eques Slovaques

tchequ e slovaqu e turc, turque

(Ia ) TUI'qui c [tyrki] Ankara [akara] Turcs (I') union Sovietique


[ yn j 5 ~ s~v jetik]

(U. R. S. S.) [ye:re:se:s) Moscou [mosku] Sovietiques (Ia) You gos lavie [jugoslavi] (R epublique Socialiste Federative de Belgrade You go~ lavie) I [be:lgrad]

sovictiquc

Y ougosla ves

) yougoslave

290

Pays

Capitale

Habitants

I
1.

J ~--~~~-------r-~~-1
Acljectif

AFRIQUE [afrik]
(!') Algerie [a!Jeri]l Alger [al3e] (Republique Algerienne Democratique et Populaire) li
1
1

Algeriens

(I') Ethiopie [etj:lpi] Addis-Abeba 1 [adisabeba] (Ia) Guinee [gine] 1 (Republique de Guinee) Conakry I [konakri]

Ethiopiens (Abyss ins, Abyssiniens)


Guineens Marocains

ethiopien, -enne ab~ss in ien,


-enne
guin(~en,

-enne -e

(Ie)

Maroc

[marJkj ' Rabat [raba]

n1aroca11l.

\!

(Ia) Republique Arabe Unie [repyblik ~arab~yni] Le Caire[la~ke:r] Egyptiens Ia Tunisie [tynizi] Tunis [tynis]

egyptieu, -enne
tunisien,
-enne

I Tunisiens

ASIE [azi]
(!') Afghanistan [afganista] Kabou\ [kabul] Afghans (Ia) Chine [lin] (Republique Populaire Chinoise) P<\kin [peke] (Ia) Coree [bre] 1. Republique Populaire Democratique Coreenne Pyong-Yang [pi'>Ljang]
afghan, -e

Chinoi,o;

chinois. -e

Coreens

coreeu' -en ne

2. Coree du Sud
(I') lnde
[~d]

Seoul [seull lndieus (Ia) NouvelleDelhi [nuve:l~ (ou Hindous) d e:lij


indien, -enne

(I') lndonesie nezi]

[E:doDjakarta [d3akart?] Indonesiens

indones ien,
-enoe iranien, -enne

(I')

Iran [ira]

~eheran [t~era] IIranien~


1okyo [LlkJo] Japona1''

(le) Japon [Jap5]

ja pona is, -e

291

l'ays

Capltale

Habitants

Adject if

(la) Mongolie [m5-l g:>li] (Republique Popu-1 laire Mongole) Oulan-Bator


[ula~batar)

Mongols

mongol,

-e

(le) Viet-Nam nam]

[vje:t~

1. Republique Democratique du VietNam Hanoi [anal] 2. Viet-Nam du Sud Saigon [saig5)

}I

Vietnamiens

vietnamien, -enne

AMERIQUE DU NORD [amerik)


(le) Canada [kanada)J Ottawa [atawa) Canadiens (les) Etats-Unis [eWashington [waJingtan] (me:kAmericains
atnCricain, -e
ta~z~yni]

canadien, -enne

(le) Mexique sik]

1Mexico

[me:ksiko]

Mexicains

mexicain, -e

AMERIQUE
Cuba [kyba}

CENTRALE

I
[ar-

La Havane [a van)

I
I

Cuba ins

cubain, -e

AMERIQUE DU SUD
(I') Argentine 3atin]

Buenos-Aires [byenoze:rl

1 rg'ntms

lA

argent in, -e bresilien, -enne chilien, -enne

(le) Bresil [brezil] (le) Chili [Jili]


(I') Equateur [ekwat~r]

Brasilia [brazilja] Santiago [satjago] Quito [kito]

Bresiliens

I Chiliens
Equatoriens Peruviens Uruguayens

equatorien, -enne peruvien, -enne uruguayen, -enne

. (le) Ferou (peru]

1 Lima

[lima]

I (I')
I

Uruguay [yryge:JI Montevideo I [m:>tevideo}

292

1 -~----'---------'---------'-' OcEANIE [:Js eani ]


(I') Au stralie (ostrali] j Canberra (kabnal
(la) Nouvelle Zelande [nuvd~zelad] Wellington [ w dingtonj Australiens

Pays

Capital c

H abita nts

----------- 1
- e Jlile

Adj ec ti f

austra li en,

' I
_1 .

N eo-Zelanda is

n eo -z e Ia nda is, -e

VOCABULAIRE l ' Allemagne [a lma]l] Gcrmania l ' Autriche [otrij] Austria I 'Espagne [e:spa]l] Spania Ia Grande-Bretagne [grdda~brat a ]l ] Ma r ea Britanie l'Angleterre [dglate:r] Angli a Ia Hongrie [:igri] Ungaria les Pays-Bas ( p e:i~ba] O landa Ia Suisse [sqis J Elvetia la Tchecoslovaquie [tfek::>s lo vaki] Cehoslovacia le Bresil [brezil] Brazilia

LEXIQUE

Numc le majoritatii tarilor si nt , in limba fran ceza, foa rt e ase manatoare sau chiar idcntice cu nurne le lor in limba r oml na . Cu toate aces tea ex ista ~ i uncle ex ccpti i. De exe mplu :
Germani a = = Elvetia Olanda = = Ungaria l 'Allemagnc Ia Suisse les ' Pays-Bas Ia Ilongrie

Nume lc capitalelor unor tari s lnt a descori ide ntice cu ce le din lim ba romina, alteori foar te ap ropiatc. Atragem insa ate nti a as upra unor deosebiri:
Bucuresti = Moscov~ = P a ris = (nu Londra = Atena = Bucl!.res t
1 \.foscou

P ari{s) sc pronunFo -s f in a l) Londres Athenes

= Hume Rom a Varsovia = Var~ovie Hag a = Lu. ll aye

Ca iro = L e Caire Phenian = Pyung- Y a n g

In genera l, in limba fran ceza , numele de orase urmcaza ortografia ~i pronuntarca nurn elui din limba respectiv~ (pentru limbile cu alfabet latin). Nurnele unor ora~e (in special italien e) sint insa u~or modificate:
Florence, Naples, Milan, 'Turin, Bo logne, 1'1Tunich, Nurember-g, Barce lone , Cracovie, lassy ( l a~ i) e tc.

293

GRAMMAIRE

Articularea numelor geografice


a) Sint articulate numelc de fc'iri, regiuni ~i proyincii, numcle oceanelor ~i al unor mari, precum ~~ numcle de munfi ~i ape curgi'itoa:e:
Ia France, le Japon Ia Brelagne, la Touraine, Ia Transylvan ie I' {ocean) Atlantique, Ia Mediterranee, Ia Baltique les Carpates, les Alpes, l'Everest le Danube, le Rhin, la Seine, la Volga.

b) nu slnt, in general, articulate numele de

ora~e:

Lyon, 1\larseille, Leningrad, 1Hilan, New York, Oslo

Fac exceptie: La Haye, Le Caire, Le Hai're, La Rochelle etc.


Observatie, Num!'le de orase slnt articulate clnd slnt determinate de un atribut: '

le vieux Paris, la Rome d'AugllSte

c) Dintre numele de insule uncle sint articulate, iar altele nu:


la Sicile, la Crete, les Bateares, la 1\Jartinique, les Philippines
dar Cuba, .i'Y!alte, Madagascar, Ceylan, Jersey, Guernesey etc.

Genul numelor geografice


a) Numele de fi'iri terminate in -e sint feminine:
Ia Roumanie, la Grece, Ia Pologne, !'Argentine, ln Bolivie etc.

Face excep~ie le Mexique. Celelalte nume de ~ari sint de genu! masculin:


/e Danemarlr, le Canada, le Togo, le Palristan etc.

b) Numele de
Paris est benu.

ora~e

franceze sint considerate de genul masculin:


1'1arseille est grand.
ora~e

De asemenea sint considerate ca masculine numele de straine, cu excep\ia r<>lor terminate In -e:
Bucarest est visite par de nornbreux touristes. [.o111lres est habite par plusieurs millions d'habitants.

294

Se spune insii: Rome est belle. Genul numelor de tlra~e nefiind intotdeauna biue stabilit, gre ~elile pot fi evitate folosindu-se expresia: la ville de ... :
La ville de Prague est pleine de souvenirs historiques.

c) Genul numelor de ape curgatoare este fie masculin, fie feminin:


le Rhone, la Loire, le Nil, Ia Beresina.

d) Numele de mun(i sint, in general, de genul masculin:


le Parnasse, leMont-Blanc, le Caucase, les Apennins

Fac exceptie: les Alpes, les Car pates, les Vosges, les Pyrenees, les Andes etc., care sint de gcnul fcminin.

Le verbe vwre (a trai)


lndicatlf
Present Impartait Passe sin!ple

je vis tu Pis il Pit nous Pivons POus vivez ils vivent


Passe com.pose

je vivais tu vivais il- viva it nous vivian.~ vous viviez ils vivaient
Futur

je vecus tu vecus il vecut nous vecume.~ vous vecutes ils vecurent

j'ai vecu tu as vecu il a vecu nous avoM Pecu vous apez vecu ils ont Pecu
Subjonctlf

je Pivrai tu vivras il vivra nous Pivrons vous Pivrez ils vivront


Imperatif

Present

que je vive que tu Pives qu'il vive que nous vivions que vous Piviez qu 'ils Pi Pent

Pis! vivoMI viPez I


Participe
.. Jem

Passe

vivant

vecu ,-e

295

EXERCICES

I. Completez les propositions suiantes par les mots

nece~saires:

Berne est Ia capitale de Ia ... La capitale de Ia Republique Populaire Polonaise est ... Moscou est Ia capitale de I'... La capitale de Ia Grece est . . . Lisbonne est Ia capitale du . . . La capitale de Ia Republique Dcmocratique du Viet-Nam est ... Pekin est Ia capitale de Ia ...

II. Traduisez en fran(:ais:


a) Canada se giise~te in America de Nord. Brazilia are o capitalii nouii. Principalele ora~e ale Italiei sint Roma, Milano, Florenta, Neapole, Torino, Bologna.

b) Rominii sint mindri de capitala lor, Bucure~tJ. Noi studiem franceza. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. Herzen a fost rus. Chopin a fost polonez. Rominia a dat lumii pe George Enescu, Brincu~i, Caragiale, Eminescu. Ru~ii au dat lumii pe Pu~kin, Gogo!, Tolstoi, Turgheniev ~i alti rnari scriitori.

III. Traduisez en roumam:


La France s 'etale sur une etendue harmonieuse et reguliere. Des Alpes aux Pyr{m{,es, Ia ou jadis s'<\tablirent des colonies helleniqucs et par ou p(netra Ia civilisation Ia tine, Ia France est un pays mediterraneen. Parses frontieres de !'Estelle est ouverte aux echanges avec le monde germanique. Les plaines du Nord l'unissent a !'Europe septentrionale. La l\lanche la relie a Ia Grande-Bretagne. L 'Ocean Atlantique lui ouvre le chemin vers I 'Afrique et l' Amerique lointaine.

ANECDOTE

A la porte d'un hotel, on lit: ,Ici l'on parle franc;ais, anglais, russe, italien, allemand, suedois, espagnol, roumain, chinois etc." - Oh! demande a !'hotel un voyageur etonne, qui done parle toutes ces langues ici? - Mcs clients, parbleu!
PROVERBE

Il {aut manger pour wre et non pas ire pour manger.

Trebuie sa maninci pentru a trai

~I

nu sa

traie~ti

pentru a minca.

296

40-E ME

LE(:ON

SUCCES DES SPORTIFS ROUMAINS


Les sportifs roumains ont obtenu des succes remarquables au cours de ces dernieres annees. Dans la periode 1958-1964, plusieurs records du monde on t ete batt us par les sportifs roumains, qui ont gagne en outre des titres de champions olympiques,de champions du monde, europeens, balkaniques ou de champions du monde universitaires. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961, qui ont reuni 32 pays, les etudiants roumains ont occupe la deuxierne place. Aux Jeux Olympiques, Ia plus grande competition sportive internationale, nos representants ont fait preuve d'une valeur elevee. Nlalgre le nombre accru des pays participants et en depit de la valeur croissante des concurrents, les sportifs rournains ont occupe a chaque edition des places excellentes au classernent general par nations (a Helsinki, Melbourne, Rome et Tokyo.) Si l'on compare les resultats obtenus par notre pays aux Jeux Olyrnpiques, avant et apres le 23 Aout 1944, on constate qu'en un demi-siecle de regime bourgeois-feodal, nous avons obtenu 2 medailles-l'une d'argent et l'autre de bronze - tandis qu'en douze ans seulement, les sportifs de la Republique Populaire Roumaine ont gagne 39 medailles don t 11 medailles d, or.

Course lie haies

Lancernent du jawlot

297

. Saut a la perche

. Natatwn (brasse )

A vi ron

Cyclisme

Escri 111 e

l!;quitation

Gymnastique

Ski

Boxe

Patinage

VOCABULAIRE
remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre (d~n~utr] in plus, pedeasupra le titre [titr] titlul le champion (Jdpj5) campionul l'equipe (/.) [ekip] echipa Ia preuve [praw] proba, dovada accroitre [akrwatr] a mal'l, a spori en depit de [a~depi~d<l] in ciuda accru, -e [akry] sporit, -a croissant, -e [krwasd) marit, -a le classement [klasmd] clasamentu l tandis que [tddi~k<l] in timp ce Ia medaille [medaj] medalia

SPORTS
l'athletisme (m.) [atletism] atletismul Ia haie [ e:] gardul Ia course de relais [kurs~da~rale:] stafeta le iancement du javelot [ldsmd~dy~ 3avlo] aruncarea sulitei saut en hauteur [so~d~otcer] saritura in inaltime la perche [p e:r J] praj ina Ia natation [natasj5] natatia nage sur le dos [na3~syr~la~do] pluta brasse [bras] bras (inot) le plongeon du tremplin [pl535~dy ~ trdp!eJ saritura de la trambulin<1 le cyelisme [siklism] ciclisrnul l'escrime (/.) [e:skrim] scrima )'equitation (/.) [ekitasj:5] cii.lilria Ia gymnastique [3irnnastik] girnna< tica le football [futboJl] fotbalul le ski [ski] schiul Ia boxe [boks] boxul le canotage (kanota3] canotajul le tennis [te:nis] tenisul le patinage [patina3] patinaj ul

Expressions et mots usuels


marquer un but l' entrainement ( m.)
a marca un gol antrenarnentul

300

LEXIQUE
Celui qui pratiqu e l'athletisme est un Ia natation , Ia boxe , le football , le cyclisme , Ia gymnastique , , le ski , le patinage , l 'escrime , le tennis , I 'equitation ,

athlete nageurboxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier

Observatie. Substantivul boxe este in limba franc.ez;'i de ge nu! fern in in.

Sufixe (Suffixes)
ata~ate

Sufixele sint imbinari de sunete (uneori un singur sunet) care, la sfir~itul unei radacini, formeaza cuvinte noi , fie cu alta va loare gramaticala fata de cuv intul de baza, fie cu sens diferit. Sufixul -eur indica:

a ) ca litatea: rougeur, blancheur, valeur, candeur; b) pe eel care face o act-iune: monteur, soudeur, nageur , coiffeur, danseur, conteur. Sufixul -age indica: a) o actiune: lw)age, nettoyage, demarrage, atterrissage, patinage; b) rezultatul unei actiuni: ouFrage, langage, surmenage; c) o calitate: courage; d) un substantiv colectiv: feui llage.

Families de mots
la nage (f.) inotul nager ( vb .) a inota le nageur (m . ) inotiitorul la nageuse (f. ) inotiitoarea le patinage ( m.) patinajul patiner (vb.) a patina le patin ( m.) patina le patineur (m.) patinatorul la patineuse (f.) patinatoarea la patinoire (/ . ) patinoarul

SOl

GRAMMAIRE

Folosirea prepozitiilor constituie una dintre dificultatile limbii franceze, avind in vedere faptul ca in multe construqii limba rominii folose~te alte prepozitii dedt echival~ntul lor, ca sens, din limb a francezii. De exemplu:
Les sportifs roumains ont occupe des places toujours meilleures au classement general par nations.
Sportivii romini au ocupat locuri tot mai bune in clasamentul general pe natiuni.

A se com para ae asemenea:


saritura cu prajina vecin cu ... a lovi cu piciorul un om cu pretentii a lua drept confident a se inter'esa de o chestiune a cinta la pian (vioara) a privi pe fereastra a cumpara pe credit a ci~tiga 10 franci pe zi

saut a Ia perche voisin de ... /rapper du pied un homme a pretentions prendre pour confident s'interesser a une question jouer du piano (violon) regarder par la fenetre acheter a credit gagner 10 francs par jour

Uneori in limba francezii se folose~te prepozitia acolo uncle limba rominii utilizeazii o constructie fiirii prepozitie:
a juca fotbal (tenis) luna decembrie oraul Praga a cumpara ieftin

jouer au football {tennis) le mois de decembre la ville de Prague acheter a bon marche

Ream in tim constructia cazurilor genitiv ~i dativ, !a care in limba franceza se folose~te intotdeauna prepozitia de ~i, respectiv' a:
curtea fabricii a apartine unui partid

la cour de Ia fabrique appartenir a un parti

. In uncle cazuri, in limba franceza nu se folose~te nici o prepozitie, in situatii in care limba rom'lna utilizeaza o construqie prepozitionalii:
intr-o z1 intr-o iarna a vorbi despre literatura a pleca cu ranita in spate a locui pe strada Pacii un jour un hiver parler litterature partir sac au dos habiter rue de la Paix

Nu exista reguli precise privitoare la folosirea prepozitiilor in limba franceza. Cu toate aces tea, uncle verbe introduc in mod constant complementul indirect cu ajutorul prepozitiei a, iar altele cu ajutorul prepozitiei de. 302

Se consfruiesc cu prepozitia a verbele: acceder, aspirer, echapper, obeir, penser, plaire, pretendre, resister, renoncer, ressembler, succeder, survivre etc . Se construiesc cu prepozitia de verbele: heriter, jouir, profiter, triompher, s'emparer, s'indigner, se moquer, s'occuper, se ser~Jir, se souvenir etc.
~uire,

EXERCICES

I. I ndiquez les noms termines en -eur qui

deri~Jent

des !Jerbes:

danser, sauter, boxer, conter, porter, penser, chauffer, souder.

II. I ndiquez les verbes dont

deri~Jent

les noms:

coiffeur, flatteur, coureur, nageur, tireur, ehasseur, skieur, patineur, joueur.

III. Traduisez en franr;ais:


a) La Jocurile Olimpice de Ia Tokio, echipa feminina de atletism a tfirii noastre a oeupat locul al patrulea in clasamentul general pe natiuni. De doua ori campioanii olimpic<i, Iolanda Bala~, detine ~i reetlrdul mondial la siiritur;l in iniiltime. 0 tiniirii romincii de 17 ani a devenit campioana olimpica la aruncar<'a sulitei. Ea a invins numeroaoe atlete consacrate. in tara noastrii au. fost create cele mai bune conditii pentru dezvoltarea tuturor sporturilor. b) Orasul Bucuresti are multe stadioane moderne. ,Stadionul Repuhlicii" este' vee in cu baza sport iva ,Progresul". Competitiile sportive sint numeroase in luna septembrie. La fotbal este interzis sa se atingii balonul cu mina. Patinajul se practica iarna. Iatii-l pe campionul nostru la saritura <n priijina. Ea se intereseazii de sport. Alexandru este n:unci~or la uzinele Republica: duminica el joacii tenis sau cintii la vioarii. E1 locmesc pe strada l'ninrsitii1ii.

ANECDOTE
C'est la maman d'un boxeur qui telephone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: -Comment c;a va? demande-t-elle. - O.K. 1 repond le manager. Elle appelle a nouveau dix minutes apres. - Comment c;a va maintenant? - K.0. 2 dit tristement le manager.
1 2

O.K. (O Kay) [o keil K.O. - Knock out.

foarte bine,

perfect

(expresie americana),

303

Une equipe de football

gardien de hut

arriere-droit

c!~

w
arriere central

b1 ~

\kf
arriere-gauche

~~
.. :
.

~ ~~
~)~~w
~

~..

demi-droit

demi-gauche

ailier droit

inter(ieur) droit

~~ ~~ avantcentre

Jl Jb
inter(ieur) gauche

ailier gauche

41- EM E L E

r; 0 N

L 'ASSAUT DU COSMOS

Depuis des millenaires, la pensee de l'homme s'est efforcee de penetrer dans les profondeurs de I 'Univers, car I 'homme a toujours eprouve le besoin de connaissances, a voulu connaitre sa place dans l'Univers, apprendre a diriger les lois de Ia nature. Pour Ia premiere fois dans l'histoire, le 12 avril 1961, en Union Soviet ique a ete realise l'cnvol d'un homme dans l'espace . Le vaissea u cosmique ,Vostok-1", ayant a bord le pilote-cos monaute Youri Gagarine, accomplit le tour du globe et atterrit heureu scment sur Ia terre sovietique. L 'extraordinaire vol de Youri Ga<Ya rine au tour de Ia Terre a ete effectue en 108 minute s, et ces minu~es ont ebranle le monde. Le premier cosmonaute du monde , Youri Gagarine, a ouvert !'ere de Ia conquete du cosmos. Moins de quatre rnois plus tard, le cosmonaute sovietique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique, de plus longue duree cctte fois-ci. Le 6 aout 1961, le vaisseau cosmique ,Vostok-2", pilote par Titov, est place sur une or bite au tour de Ia Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard, apres un voyage de 700 000 kilometres, comprenant 17 rotations. La distance par courue par , Vostok-2" representait un chemin approximativement egal a ce lui qui separe Ia Lune dela Terre. Le vol de Titov a demontre Ia poss ibilite d'un sejour plus long de l'homme dans l'e space cosmique. Au eou rs de !a oremiere moitie de I 'annee 1962 lcs eos monautcs ameri ca ins J. Glenn et S . Carpenter partent aussi a l'a ssa ut du cosmos accomplissant trois revolutions autour de Ia terre. En aout 1D62, Andrian :\'ikola:ie v et Pavel Popoviteh ont effertue le premier vol spatial en groupe, nouveau triomphe dr~ la science et de Ia technique sovietiques. L'Ameri cain \V. Shirra est le dernier cosmonaute de HJG2. Un autre Americain, G. Coop er, inaugure les vol s spatiaux de 1963 effectuant 22 revolutions autour de la terre. Le 14 juin 1963 un nouveau eosmonaute sovietique, Va 1eri Bykovski, est place sur l'orbite . Deux jours plus tard Ia premiere femme-eosmonaute du monde , Valentine Terechkova, est lan cee dans I' espace cosmique. Le 13 octobre 1964 un vaissca u eosmique sovietique a emporte pour Ia premiere fois un equipage de trois hommes: l'ingenieurcolonel Kornarov, le scientifique Feoktistov et le rnedecin Egorov. 305

Lcs vo ls d es premier s cosmona utcs sov ietiqucs ct amcri ca in s fi g urcr on t pa rmi les plus gra nd s even em ents d e l ' h ist o ire d e Ia c i v ili sat io n.

VOCABULAIRE
l'assaut (m . ) [a so] asaltul le millenaire [milene:r] rnil e ni11l Ia loi [lwa] legea l'envol (m. ) [tivol] zborul l'espace (m. ) [e:spas] spa tiul .le vaisseau cosmique [ v e: s o ~ kJ s mik ] n a va cos mi ca accomplir [a k ."i plir] a inde pliu i, a efect ua ebranler (e b rtile] a zgudui atterrir [a tuir] a ateriza Ia conquete [k5ke:t] cucerirea le vol [ v~!J zborul le sejour (se3ur] ~e d e r ea (in t. t-u n Joe) Ia rotation [r otas j 5] r o t a tia !"execution (/. ) [ e:gzek ysj5] executa r ea Ia poursuite [purSI{i t.] urmii rirea , caut a rea le reve [re:v] vi sul au-deli\ de lod<Jla~da ] din co lu de autour de (otur~da ] in jurul le scientifique [siiitifik] omul de
~ t iint<'i

Sufixe
Sufixul -zque formcaz a adj ect ive:
cosm ique , tonique , energiqu e

Sufixul -lion formeaza substa n t ive :


civilisation, execution , co ntributiun

Su fixe le -ais , -ois, -ain, -ien formeaza nume de popoare ~a u indiea a parte nenta Ia un ora~, Ia o reg iune etc.:
{ra n 9a is , bordelais, sw!dois , rournain , lorra in , italien , aLsacie 11 e t c .

.3ufixul -a ine indiea: a ) a proxima tia: unt: d i::;ai ne (v reo zece i, 1me trcntain e (vreo tre izec i) : b) v irs ta: alleindre la soixa ntaine (a a ti nge virst a d e 1 d e ani ). )0

Prefixe (Prefixes;
Pre fixe le sint imbinari d e sune t e care. adiiugat e la in ceput.ul unui euv!nt, ii modifiea ~en s ul sa u , m a i rar, categoria gra m a t.i ca lrl. Prefix e lc limbii franceze s int m a i putin numcroase d eeit sufixe le

307

ei. (v. in Compendiul de gramatica o lista a principalelor prt'fixe ~i sufixe a le limhii franceze .) lata citeva prefixe: Pref ixul e.rlra- cu valoare ~ uperlativa:
e.rtraordinaire, e:ctra-iill etc.

Prefixul con-, com-, col-. co r- (irnpreuna):


concourir, comprendre. coll1lborer, correspo11dre etc.

Prefixul sur- (peste, supra, pe deasupra):


survoler, surcharger, surnom etc.
Ace la~i

sens il are

~i

prefixul super-:

superstructure, super-son etc.

Prefixul sous- (sou-, sub- ) are sensu] contrar lui super, dedesubt", ,sub":
sous-directeur, soutirer, subordollner etc.

~~

ins ea mna

Prefixul inter- (intre):


international, interplan etai re etc. GRAMMAIRE

Acordul participiului trecut (L'accord du participe passe)


I. Participiul trecut neprecedat de un verb auxiliar indeplineste functia de adjectiv ~i, ca atare, se acorda in gen ~i numar cu' substa~tivul pe care-! determina:
la distance parcourue,., les travaux me nes

2. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul etre se acorda in


gen
~j

numar

Cll

subiectuJ propozitie i:

le vaisseau cosmique... est place sur une or bite ... La nouvelle de la realisation du premier vol cosmique est venue de !'Union Sovietique. Gagarine et Titov sont partis a l'assaut du cosmos.
Ohservatie. Acordul participiului trec ut al verbelor conjugate Ia dia- teza reflexiva (tot cu auxiliarul etre) urmeaza reguli speciale, care vor fi studiate mai departe .

308

EXERCICES

I. Repondez aux questions suivantes:


Savez-vous quelle est l'annee qui marque le debut de la conquete du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lances a l'assaut du cosm~s?. Quel a etc le premier pionnier du cosmos? Qu'ont rcahse les cosmonautes Nlkolai:ev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute america in qui a inaugure les vols spatiaux de 1963? Qui a ete !a premiere femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d 'un equipage de trois hommes dans le cosmos?

U. Formez des mots en a1outant des suffixes aux mots suivants:


douze, cent, ~Iarseille, Lyon, Irlande, Chine, Inde, Milan, Amerique, Maroc, Hongrie, Egypte.

III. Formez des mots en ajoutant les prefixes sur- (ou super-), sous- (ou sou-, sub-) aux mots suivants:
porter, lieutenant, conscience, nature!, sol, tirer, abondant, estimer, vivre, nom, structure.

IV. JIIettez les verbes entre parentheses au participe passe en les accordant correctement, puis traduisez a l' aide du dictionnaire:
La transition de Ia surface (eclaire) de la Terre au ciel completement nair est d'une beaute extraordinaire. La duree du vol de Gagarine etait (determine) d'avance par le programme. La surface exterieure de la cabine est (recouvert) d 'une couchc r>rotectrice qui previent !a combustion. La cabine est (dote) de trois hublots. Les hublots sont (muni) de verres refractaires. Apres la descente de l'appareil jusqu'a !'altitude (prevu), le systeme d'atterrissage entre en jeu. Les recherches biologiques (effectue) par Ies homroes de science ont fait considerablement progresser !'etude de !'influence des vols cosmiques sur l'organisme.

42-EME

LE~'ON

LA COMMUNE DE PARIS
Lc 1~ mars 187 J, lcs Parisiens et les Parisiennes s i11surgea ient contrc Ia misere sauvage. lis se dressaient eontre Ia trahison des gouYernants laches ct des gen(~raux capitulards. Ils se soulcvaient avec audace ct intrepidite pour instaurer un regime de justice et de fra tcrnite humaine e t defendre Ia capita le contre les hordes prusicnnes de l' invasion. Le peuple triomphait. Il faisait de l'HtJtcl de Yille de Paris, lc siege de son gouvernement, contrclle par lui, travaillant pour lui, gouvernement du peuple, par le peuple et poJir le peuple. C'etait la Commune. La classe ouvr:f\re et les progre:;sist es de 1 ous les pays saluaient de leurs plus vives acclamations les communards dans leur pn1uihe ebauche de Ia societe socialiste. Trois mois, Ia Commune aliait donner au monde les magnifiques preuves de Ia capacit(~ de la classe ouvrihe de diriger, anc d{vouement et abnegation, les affaires de Ia :\ation. Puis la Commune dut succomher au cours deo< farouches combats de la derniere semr<ine de mai, -Ia sernaine sanglante comme on 1'8 appeiee depuis- sous les coups repetes de l'imrnonde coalition de;, forces reactionaaires versaillaises de Thiers et de:; armees prussiennes cle Bismarck. La repression fut feroce. Les crimes les plus !1011'S de,; tyrans les plus barbares de l'antiquite palisscnt dcvant lcs effroyahlcs cruautes des pretend us civilises de V f:'rsa i lles. Malgre ses erreurs et ses faihlesscs, la Commune de Paris a onvert le passage aux forees de l'avenir. Elle a dernontre que les travailleurs etaient capables de se gouYerner eux-memes. Elle a appris aux generations d'hommes qui l'ont suivic, la neeessite de ]'unite et de ]'alliance etroite des ouniers et des paysans. Les combattants de la Commune ont done droit it la reconnaissance Cternelle des travailleurs du monde en tier, pour Ia glorieuse page d 'histoire revolutionna ire qu 'i Is ont i~eri t e avec leur sang sur les paves de Paris.
(D'apr\s FIori m on d ll on t
P,

Cer(itude de vicloire)

310

VOCABULAIRE s'insurger [sE'syr3c] a se riiseula, a


se r3.zvr5.ti

Ia misere [mizer] mizeria se dresser contre (s[)~drese~k3tr] a se ridica irnpotriva Ia trahison [ traiz] tradarea le gouvernant [guv ~rna] condueii torul Iache [laf] Ia~, -a le general [3eneral] generalul capitulard,-e [kapitylar] la~,-a, capitulard, -a se soulever [s;~~sulve] a se ridica, a se riiscula l'audace (f.) [lodas] indriizneala l'intrepidite If.) [E:trepidite] curajul, indrazneala instaurer [E:store] a instaura defendre [dcfadr] a apiira Ia horde [Ia '"'rdj l10arda !'invasion (j.) [E:vazj5] mvaz1a triompher [tri3fe J a triumfa; a invinge !'Hotel de Ville [::>tsl~d;~_vil] pnnlftria

magnifique [maJlifikj miiret, -ea\.ii, magnific, -;1 le devouement [devumii] devotamcntul I' abnegation (f.) [ ahnegasj 3] ahnegatia l'affaire (f.) [afzr] problema succo~ber [syk5be] a sucomba, a
mur1

farouche [faruf] sii.lhatic, -ii, crud, -ii le combat [k5ba] lupta sanglant, -e [sdgld] singeros, -oa:;ii immonde [im5d] murdar, -a, dezgustiitor, -oare Ia coalition [koalisj 5] coalitia reactionnaire [reaksj'"'n~rJ reactionar,

-a

le siege [sj~3] scdiul le gouvernement [guv~rn;~md] guvernul controler [k5trole J a controla !'acclamation (f.) [aklamasj3J aclamatia; aclamarea l'ebauche (f.) [ehof] schita; incerearea

Ia repression [repr~sj')] represiunea feroce [fer::>s] sii.lbatic, -a noir, -e [nwar] (fig.) groaznic, -ii le crime (krim] crima l'antiquite (/.) [O:tikitc] antichital:a pilir [palir] a piili Ia cruaute [kryote J cruzimea pretendu, -e [pretddy J pre tins, 5 l'erreur (f.) [ ~rrer] eroarea, gre~eal2 Ia faiblesse [f~hl~sJ slabiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m.) [avnir] viitorul !'alliance (f.) [alijds] alianta etroit' -e [etrwa l strim t' -ii le combattant [k5hatd] luptiitorul eternel, -elle [etsrnd] ve~nic, -ii le pave [pave] caldarimul, pavajul

Sufixe
Sufixul -arrl are, in general, un sens peiorativ:
capitulard, bavard, pillard, fuyard etc.

In unele cuvinte, insa, acest sufix nu are acest sens:


communard, campagnard, maquisard etc.

Sufixul

-te,

(-ite, -ete) indica o calitate:

capacite, fraternite, unite, liberte, cruaute, beaute, faussete etc.

Sufixele -isme, -iste, frecvente ~i in limba romina, indica: primul o ideologic, o doctrina, un curent literar etc., iar al doilea, pe adeptul acestei ideologii, doctrine sau curentului literar:
communisme, marxisme, socialisme, realisme communiste, marxiste, socialiste, realiste

311

Sufixu 1 -iste formeaza ~i ~ubstantive care denumese pe ce 1 care practica o mescrie: pianiste.
Ohservafie. Nu intotdeauna aceste douii De exemplu, se spune:
sufixe se prezintii ca o pereche.

romantisme, dar romantique nazisme, dar nazi etc.

GRAMMAIRE

Acordul participiului trecut ( L 'accord du participe passe)


Participiul trecut conjugat cu auxiliarul avoir se acorda dupa urmatoarele reguli: a) Participiul trecut riimine invariahil clnd nu este insotit de un complement direct sau clnd complementul direct este ~~ezat Jupa el:
E lle a mange. I ls on t mange. La Commune de Paris a ouvert le passage ... Elle a demontre que ...

b) Participiul trecut se acorda in gcn direct care il preceda:

~i

numar cu complementul

Elle a appris aux generations d'hommes qui l'ont suivie ... (Complementul direct este 1'= la Commune). La glorieuse page d'histoire qu'i/s ont ecrite. (Complementul direct est;- qu(e) = la page d'histoire).

Complemen tul direct care precedi'"l participiul poa te fi: a) pronumele relativ que:
Les fruits que j'ai manges.

b) un pronmne personal:
lvles amies, je les ai rencontrees sur lc boulevard.

c) un substantiv (in special in propozitii exclarnative sau interogative):


Quelle joie j' ai eue!

Nota. Nu se fac" acordul cu un complement indirect:


Il nous a envoye un paquet.

Ohservatie. In propozitiile de felul: Fructele pe care le-am mincat, pronumele personal cu funqie de complement direct nu se exprimii, in limba francezii: Les fruits que j'ai manges.

312

EXERCICES

I. Repondez aux questions suivantes:


Qu'est-ce que Ia Commune de Paris? A quelle date Ia Commune de Paris fut-elle instauree? Que voulaient les communards? Contre qui se dressaient-ils? Pourquoi Ia Commune succomba-t-clle? Quelle est !'importance de Ia Commune?

II. En utilisant le suffi.re -te (-ite, -ete), indiquez les noms corres-. pondant aux adjectifs suivants:
bon, ega!, cher, perspicace, subtil, ferme, solide, honnete, fertile, dur.

III. 11!ettez les verbes entre parentheses au participe passe, en faisant l''lccord necessaire:
J'ai (recevoir) votre lettre du 10 amlt; celle du 20 juillet je ne l'ai pas (recevoir). Les livres que tu as (acheter) cmltent 45 francs. Ces personnes, je les ai (connaltre) avant vous. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos cles? Non, je les ai (egarer). L'emission que nons avons (ecouter) a Ia radio etait (consacrer) aux jeunes. La fabrique que nous avons (Yisiter) est moderne.

IV. Traduisez en fran{:ais:


Revolutia pe care au f;lcut-o comunarzii a instaurat prirnul slat a! proletarilor. Comunarzii au luptat eroic, dar armata lui Thiers i-a masacrat en cruzime. Exemplele de eroism pe care le-au dat muncitorii parizieni n-au ramas zadarnice. Yersurile pe care Emincscu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia ,lmparat ~i proletar". :'1\oi le-am citit ~~ le-am lnvatat pe dinafara (par cceur).

43-E ME

LE C:ON

LA GRAMMAIRE
par EUGENE LABICHE

Caboussat, seul: ... j 'ai reflechi a ce que m'a dit Machut ... Je sera is rna ire, le premier magistrat d 'Arpajon ! puis conseiller general! puis depute !. .. et a pres? le portefeuille ! qui ~a it? ... (Tristement.) Mais non! (_{a ne se peut pas!. .. Je suis riche, considere, adore ... et une chose s'oppose a mes projets ... Ia grammaire fran~taise!. .. Je ne sa is pas... ( Regardant au tour de lui aYec inquietude.) je ne sais pas l'orthographe! Les participes surtout, on ne sait par que! bout les prendre ... tantot ils s 'accordent, tan tot ils ne s 'accordent pas ... quels fichus caracteres! Quand je suis embarrasse, je fais un pate ... rna is ce n'est pas de l'orthographe! Lorsque je parle, (_{a va tres bien, ga ne se voit pas ... j 'evite les Iiaiwns ... A Ia campagne c'est pretentieux ... et .dangereux ... je dis: ,Je suis aile" ... (Il prononce sans lier l's aYec l'a.) Ah! dame, demon temps, on ne moisissait pas dans les ecoles ... j'ai appris a ecrire en vingt-six legons, et a lire ... je ne sais pas comment ... puis je me suis lance dans le commerce des bois de charpente ... je cube, mais je ne redige pas ... (Regardant autour de lui.) pas mi\me les discours que je prononce ... des discours etonnants !... Arpajon m'ecoute Ia bouche ouverte ... comme un imbecile! ... On me croit savant ... j'ai une reputation ... mais grace a qui? grace a un ange. Blanche, paraissant: Papa ... Caboussat, a part: Le voici! voici l'ange! Blanche, tenant un papier: Je te cherchais pour te remettre le discours que tu dois prononcer au cornice agricole. Caboussat: Si je suis reelu ... Tu l'as revu? Blanche: Recopie seulement. Caboussat: Oui ... comme les autres ... (L'embrassant.) Ah! chere petite ... sans toi !. .. ( Depliant le papier.) Comment trouves-tu le commencement? Blanche: Tres beau! Caboussat, lisant: ,Messieurs et chers collegues, !'agriculture est Ia plus noble des professions ... " ( S'arretant.) Tiens! tu as mis deux s a profession? Blanche: Sans doute ...

314

Caboussat , l'embrassant: Ah l chere petite!. .. (A part.) Moi, j 'avais mis un t .. tout simplement. (Lisant.) ,La plus noble des professions." (Parle.) Avec deux s (Lisant.) ,J'ose le dire, celui qui n'aimc pas Ia terre, cclui dont le cceur nc bondit pas ala vue d'une eharrue , celui-la ne comprend pas Ia richesse des nations! .. ." ( S'arretant.) Tiens, tu as rnis un t a nations? Blanche: Toujours. CaboussaL l'embrassant: Ah l chere petite!. .. (A part.) Moi, j'avais mis un stout simplement !. .. les t, less ... jamais je ne pourrai retenir r;a t (Lisant.) ,La richesse des nations ... " (Parle.) avec un t ...
VOCABULAIRE
maire [me:r] primarul magistral [ma3istra] magistratul conseiller [k3seije] consilierul depute [depyte] deputatul portefuille [pJrt<~frej] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [trist;..md] cu triste~e considere, -e [k5sidere] respectat, -a, stimat, -a I' orthographe (f.) [ JrtJgraf] ortografia le bout [bu] capatul s'accorder [sakJrde] a se acorda fichu, -e (fiJy] prost, proasta, rau, rea embarrasser (dbarase] a incurca, a stinjeni le pate [pate] aici: pata de cerneala le le le le le la liaison [lj e:z5] legatura dame! [dam] de! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [bwa~da~Jarpdt] Iemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubaj ul rediger [redi::;e] a redacta l'ange (m.) [d::;] ingerul remettre [rame:tr] aici: a inmina le cornice agricole [kJmis~agricJ!] consfa tuirea agricola reelire [reelir] a realege recopier [rakJpje] a recopia deplier [deplije] a desface, a dezdoi (o stofii, o hirtie) le papier [papje] hirtia bondir [b5dir] a sari, a face salturi Ia charrue [Jary] plugul

Prefixe
Prefixul re-, unul dintre cele mai frecvente atit in lirnba franceza dt ~i in lirnba romina, indica de obicei o repetitie:
recopier, reprendre, revoir, redire, repartir, retel/!phoner, renaissance.

Acest prefix este uneori ortografiat re-: reelu, reexpl!dier, reed iter etc., altcori r-: ramener, rasseoir, recrire, rallumer etc. sau res-: ressaisir etc. Prefixul re- poate avea ~i alte valori. De exemplu, el poate expnma: - inapoicrea: retourner, rap porter, racheter - contrariul: reagir - intensitatea: remplir, raffoler.

315

GRAMMAIRE

Le verbe votr (a vedea)


Indicntlf

I)t8.-;unt

1m parfait

PaSse simple

je vois
tu vois

je voyais
tu voyais il voyait nuuR Poyions ~ouR voyie:
i~' <'O!Jflitll/

il voit nous voyo11s vous voyez ils voient


Pas~e cornpo.~e

je VLS tu vis il vit


nous vimes vous vi tes

its virent

j'ai vu tu as vu
i{ a YU nous avons vu vous avez vu ils ont vu
Subjonctlf

Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront
Impiiratlr

Present

que je Yoie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu 'ils voient

vois! voyons! voyez!


Partl~lp(

Present

Pas"!

voyant

vu,-e

Ohsenatie. I. La indicativul .imperfect ~i Ia conjunctivul prezent (persoana I ~i a 11-a plural) verbul voir se ortografiazii cu yi. 2. La perfectul simplu singular, verbul voir are acelea~i forme ca ~i verbul vivre Ia indicativul prezent: je vis, tu vis, il vit. 3. Se conjugii Ia fel ca verbul voir, verbul revoir (a revedea) ~i verbele prevoi.r (a prevedea) ~i pourvoir (a inzestra, a procura), dar acestea douii din urmii formeazi'i. viitorul ~i conditionalul in mod regulat: je priwoirai, je pourvoirais. De asemenea, numai verbul pourvoir formeazii in mod diferit perfectul simplu: je pourvus.

Le verbe crotre (a crede)


Indlcatif

Present je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient

Imparjait

Passe simple

je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient

je crus tu crus il crut nous crumes vous crutes ils crurent

316

Passe cornpose

Futur

j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru
Subjonetif

je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront


hnJH)ratif

Present

que je croie que tu croies qu 'i l croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient

crois I croyons I croyez I


Partlcipe

Present

Passe

croyant

cru,-e

Observafie. 1. Ca ~i verbul voir, verbul croire se ortografiaza cu yi-. Ia indicativul imperfect ~i Ia subjonctind prezent (persoana I ~i a II-a plural). 2. 1'\u trebuie confundat Yerbul croire (a crede) cu Yerbul croitre (a cre~te) care. Ia unele forme identice cu cele ale verbului croire, prime~te un accPnt circumflex, pentru a se deosebi de acesta, Astfel, Ia indicafivul prezent verbul croitre are urmiltoarele forme: je erois, tu crois, il croft (Ia plural insii: 1Wus croissons, vous croissez, ils croissent); Ia perfectul simplu: je crus; la participiul trecut: cru.

EXERCICES

I. En utilisant le prefixe re- (re-, r-), indiquez les mots formes (l partir de:
chercher, commencer, approvisionnement, appeler, conduire, approcher, embarquer, engager, peuplement, etablir, habiller, allonger.

II. Formulez des questions pour les reponses suiFantes:


Caboussat s'occupait du co"'merce des bois de charpente. ll avait !'ambition de devenir depute et meme ministre. Caboussat ignorait les regles de l'orthographe. Les participes surtout I 'embarrassaient. Ses discours etaient corriges par sa fille Blanche. De cette maniere ses concitoyens le croyaient savant.

III. F aites entrer dans des phrases les verbes suiFants:


nous avons vu; je crois; vous verrez; il croyait; elles virent; ils ont cru; vois-tu? (ex.: Nous avons vu les dernieres constructions de Bucarest.)

IV. Traduisez en fran{!ais:


Regulile pe care le-arn inviitat nu sint grele. Totu9i tu nu le-ai aplicat corect. Ecaterina a devenit mai atenta de cind cunoa~te regulile gramaticii. Ea n-a uitat ca uncle verbe se conjugii cu auxiliarul etre. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte clara. Greselile comise de Caboussat le-arn fiicut ~i eu la inceput. Cite gre~eli ai giisit i;1 scrisoarea mea? Studentii au plecat Ia tara, pentru a ajula la muncile agricole.

317

ANECDOTE

Visitant un musee d ' histoire d'une grande ville americaine, Mark Twain demeura profondemcnt troub u~ devant une epee c t ses yeux 8C mou illerent de !annes. - Pourquoi cette emotion? lui demanda un ami qui l'aecompa"Ila it.

"' - Parce que je me trouve dcvant l'epee portee par notre grand George Washington. - Mais d'o\t sais-tu que c'est son epee? - Je Ia reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musees america ins.

44-EM E LEe; ON
UNE LETTRE D' ALEXANDRE DUMAS
Alexandre Dumas, le celebre auteur des ,Trois mousquetaires" et du ,Comte de Monte-Cristo", pensait qu 'il pouvait deviner le caractere des gens par leur ecriture et pre dire leur avenir. II lisa it attentivement les Iettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel eta it le caractere de leurs auteurs. Un jour une dame lui montra une page de tres mauvaise ecriture et lui demanda de parler du caractere de I'ecolier qui l'avait ecrite. -Madame, dit Alexandre Dumas, etes-vous Ia mere de ce gar~;on?

-Non, monsieur. - Alors je peux parler franchement. Ce gar<;:on est paresseux, mechant, distrait, impoli, peu intelligent. Il ne fera jamais rien de bon. A ces mots Ia dame eclata de rire. L'ecrivain, etonne, lui deruanda !'explication de sa gaiete. -Monsieur, repondit Ia dame, c'est une page de Ia lettre que vous m'avez ecrite quand vous aviez douze ans.
VOCABULAIRE
le mousquetaire [muskat&r] mu~che tarul deviner [davine] a ghici l'ecriture (/.) [ekrityr] scrisul, senerea predire [predir] a prezice franchement [frdfmd] sincer impoli, -e [ep:lli] nepoliticos, -oasa eclater (de rire) [eklate~da~rir] a izbucni (in ris) Ia gaiete [g&te] veselia

Prefixe negative (Prefixes negatifs)


in limba franceza exista numeroase prefixe eare, adaugate Ia un substantiv. adjectiv, adverb sau verh dau n valnare contrara cuvintului respectiv. Astfel:
w-

(im, il-, ir-):


act if

activite po/i

inactivite inactif impoli

proJ'rement legitime rt'SJIOIISll IJ/e

improprement i /legitime irresponsa b/e

319

non-: non-inter>'ention, non-sens, non-~Jaleur mal-: maladroit, malaisement, malhonnete me- (mes-): medire, mecontentement, mecontent, mesestimer de- (des-, dis-): degout, degonfler, decharger, desapprouer, desaveu, dis continuer, dis joindre, discredit, difficile a-: anormal, apetale
GRAMMAIRE

Corespondenta timpurilor Ia indicativ (Concordance des temps de 1' indicatif)


Prin corespondenta timpurilor se intelege raportul dintre timpul predicatului une~ propozitii subordonate i timpul predicatului din regenta ei. lntr-o fraza, raportul temporal dintre actiunea verbului din subordonata ~i cea a verbului din regenta poate fi de trei feluri: - cele doua actiuni sint simultane; - actiunea din subordonata este anterioara; - actiunea din subordonata este posterioara. 1. Cind verbul din propozitia regenta se gase~te la indicativ prezent sau viitor, in subordonata se folosesc, in limba franceza, acelea~i timpuri ale indicativului ca ~i in limba romina (prezentul, trecutul, viitorul): a) :;ltiu ca in>'eti frantuze~te. = J e sa is que tu apprends le fran{!ais. b) ~tiu ca ai invafat frantu = J e sa is que tu as appris le fran{!ais.
ze~te.

Je sais que tu apprendras lf! f ran{!ais. 2. Cind verbul din propozitia regenta se afla la indicativul trecut, in subordonata se folosesc, in limba franceza, alte timpuri decit in rom ina ~i anume: a) Indicativul imperfect cind cele doua actiuni sint simultane:
=
ze~te.

c)

~tiu

ca IJei invata frantu-

El credea ca poate ghici caracterul oamenilor. = ll pensait qu'ii pouvait deviner le caractere des gens. Observatie. Pentru a se exprima un adeviir general, permanent valabil, se poate totu~i folosi in subordonatii indicativul prezent: El spunea cii razboiul este un flagel al omenirii. = 1l disait que la guerre est un fleau de l'humanite.

b) Indicativul mai-mult-ca-perfect cind actiunea din subordonata este anterioara celei din regenta:
M-a intrebat dacii am terminat scrisoarea. = ll m'a demande si j'ava~s fiui Ia lettre.

320

c) Conditionalul prezent, cind actiunea din subordonata este posterioara celei din regenta:
~tiam

ell. va sosi Ia tim!f. = Je savais qu'il arrherait

temps.

Corespondent- timpurilor Ia indicativ


Timpul din propozltla rtlgentll prezent sau vii tor

Raportul temporal { simul~;~.~eitate anterwr1tate posterioritate


'

Tlmpul din propozitla subordonatll.

Ilimba romtnll. tn proTlmpul foloslt tn


pozltta subordonatll.
acela~i t~mp acela~i tlmp acela~i timp

prezent trecut (oricare timp) viitor

trecut (oricare timp)

imul"~''"'"
anter10r1tate posteriori tate

Imi-mulj~-pdIperfect) (Mu mi-mul<-a..


cond1t10nal prezent viitor

imperfect

prezent perfect compus

EXERCICES

I. Remplacez les mots en italique par des synonymes:


Alexandre Dumas, l'illustre auteur des ,Trois mousquetaires", croyait qu'il pouvait deviner le caractere des gens par leur ecriture. Une dame le questionna a propos dil caractere d 'un eleve dont l 'ecriture eta it fort mauvaise. Ce gar-;on est peu travailleur, inattentif, gr088ier, bete, dit Alexandre Dumas. En entendant lea paroles de l'ecrivain, Ia dame se mit a rire.

n.

lndiquez le contraire des mots suil'ants:

juste, honnete, modere, semblable, proportion, logique, conscient, connaitre, lettre, alterable, remediable, moral, contenter, facilt>.

ill. Traduisez en roumain:


Andre disait qu'il s'etait repose, qu'il etait gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait decide son mari a faire cette excursion. Andre ne savait pas que Gabrielle avait deja tout prepare. Elle dit qu 'il fallait partir des le matin. Les deux esperaient que le temps serait beau.

IV. Traduisez en fran{:ais:


~tiam ca Elena este o eleva buna. Ea mi-a spus ca ii place mult literatura franceza. Mihai mi-a promis ca-mi va imprumuta ,Contele de Monte-Cristo". La inceput n-am crezut ca aceasta pit>sa va fi atit de interesantlL Joana mi-a spus ca a vazut ,Avarul". '

21 - lnvli\ali limba francezii fl!rl! profesor

321

Exercice8 supplementaires

1. V oici les titres de quelques oeuvres celebres de la litterature franc:az.se. Pouvez-vous traduire ces titres en roumainP
Le medecin malgre lui (Moliere) Les fourberies de Scapin (Moliere) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de !'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec !'amour (Musset) Le pere Gor iot (Balzac) La Chartreuse de Parme ( Stendhal) La debacle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Daudet) Le livre de mon ami (A. France) l,e tour du monde en quatre-vingts jours ( J. Verne) L'ame enchantee (R. Rolland) Fils du peuple (M. Thorez)

2. Voici la traduction roumaine de quelques titres celebres de la litterature fran{!aise. Pouvez-vous retablir les titres originaux .J
Bolnavul inchipuit (Moliere} Burghezul gentilom (Moliere) Pretioasele ridicole (Moliere) N unta lui Figaro ( Beaumarchais) Barbierul din Sevila ( Beaumarchais) Scrisori persane ( Montesquieu) Cei trei mu~chetari ( Al. Dumas-pere) Ro~u ~i negru ( Stendhal} Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasa ( J. Verne) F ocul ( Barbusse) Comunitii (Aragon) LIBRETE DE OPERA INSPIRATE DIN LITEB.ATURA FRANCEZA

Rigoletto de G. Verdi, dupa ,Le Roi s'amuse" de V. Hugo. Traviata de G. Verdi, dupa ,La Dame aux camelias" de AI. Dumas-fils. Boema de G. Puccini, dupa ,Scenes de Ia vie de boheme" de H. Murger. Tosca de G. Puccini, dupa ,La .Tosca" de V. Sardou. Barbierul din Sevilla de G. Rossini, dupa ,Le Barbier de Seville" de Be a umarcha is. Nunta lui Figaro de W. A. Mozavt, dupa ,Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Carmen de G. Bizet, dupa ,Carmen" de Prosper Merimee. 1\fanon de J. Massenet ~i Manon Lescaut de G. Puccini, dup}t ,Manon Lescaut" de Abatele Prevost.

45-EM E LEC:ON

LA GARE

SAINT-LAZAk~

Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. Aux heures de pointe, une .foule imorme Ia traverse et empli t les escaliers lateraux qui conduisent aux !ignes de banlieue. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres, les appels des vendeuses de fleurs ou d e billets de loterie. Arretez-vous, fermez les yeux, ecoutez les bruits des pas. Cra . .. era ... Les gens arrivent, les gens s'en vont. Des millions de chemins croisent leurs fils. Des millions de visages se frolent. La foule jaillit de ]a bouche du metro. Un torrent devale les escaliers des quais. D ' ou viennent-ils ceux-la? De Saint- Germain, de Bois-Colombes, de Garches, de Saint-Cloud, d'Argenteuil? Un visage efface un visage. lls passent devant vous. lls deviennent le flot, Ia foule. , La foule s'en va et la gare palpite comme un cceur sombre. A chaque poussee de fievre, c'est-a-dire aux grandes heures de depart et de retour, le creur dehorde du sang noir de la foule! Puis, il se calrne un peu. Mais de temps a autre , parce que des trains debarquent leurs voyageurs, parce que les metros se sont delivres en abondance, le creur s'enfle a nouveau. Les pas griffent l'asphalte. Les vendeuses crient, les camionneurs s'interpellent.
21*

323

II y a des noms, des appels brises qui survolent les ruisseaux de la foule. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous, des confidences perdues, des mots oublies ... Le soir, quand les boutiques ont mis leurs volets verts, quand les paquets de voyageurs se sont ecoules, quand Ia marchande de journaux a fait ses comptes, les sous-sols prennent leur habit de ..solitude. Les replis de l'ombre s'augmentent peu a peu. L'architecture devient plus etrange. Les pas resonnent, les echos s 'eveillent, les lampes eclairent mal. On se croirait dans un palais abandonne.
(D'apres P. Gamarra)

VOCABULAIRE
le sous-sol [su-sal] subsolul heure de pointe [ccr~da~pw"Et] ora de vlrf Ia foule [ful] multimea emplir [a:plir[ a umple Ia ligne [lin) linia Ia banlieue [bdljce[ periferia }'averse (f.) [avers] aversa le glapissement [glapismd) tipatul Ia gaufre [gofr] fel de pezmet en ciocola tii. croiser [krwaze] a lncruci~a se froler [sa fr:lle] a se atinge u~or, in treac{tt le metro [metro] metroul devaler [devale] a cobori le quai [ke] peronul effacer [efase] a ~terge le flot [flo] valul sombre [s:'ibr] sumbru, intunecat Ia poussee [puse] accesul, puseul Ia fievre [fj~;vr] febra deborder [deb3rde) a se revarsa s'enfler [sdfle] a se umfla griffer [grife] a zglria l'asphalte (m.) [asfalt] asfaltul le camionneur [kami3nrer] camionagiul survoler [syrv3le J a zbura peste le ruisseau [rqiso] piriul le bribe [brib] frintura le remous [ramu] vlltoarea Ia boutique [butik] priivalia le volet [v3le] oblonul le repli [r;,pli] cuta l'echo (m.) [eko] ecoul eclairer [ eklere l a lumina le palais [pal~;] palatal

LEXIQUE
Voeabulaire ferroviaire

le chemin de fer la voie ferree le tunnel le pont le rail derailler le guichet le quai le train omnibus

drumul de fier calea fer a tii tunelul podul sina ~ deraia


ghi~eul

.ze train express

peronul trenul personal

-- trenul expres, accelerat le passage a niveatt - pasajul de nivel, bariera la consigne biroul de bagaje (de minii) le porteur hamalul le visa - viza, vizarea agence de voyage - agentie de voiaj

GRAMMAIRE
Dublarea consoanelor

Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificulUiti ale scrierii lirnbii franceze.

324

1. In unele cuvinte prezenta unei consoane duble este dictata de motive fonetice. Astfel, in multe cuvinte sunetul 8 este redat printr-un 8 dublu:
cesser, chaussee, fa sse, presse et.c.

Sunetul yod este redat in uncle cuvinte prin l dublu:


famille, fille, bouillir etc.

2. Ortografia franceza fiind etimologica, multe cuvinte care au consoana dubla in limba de origine se scriu cu dubla consoana ~i in france:r.ii: Cuvinte provenind din limba: latina: terre (~i toate cuvintele derivate: 8outerrain, terriloire, t~rre8tre, enterrer etc.), mettre (~i cuvinte le derivate: permettre, transmettre, remettre etc.), lettre, amuJe, commode, ville, difficile, affluence etc. greaca: ellipse, syllabe, programme ita Iiana: corridor, bouffon, ballet tennis, tunnel engleza: spaniola: bizarre 3. Prezenta unei consoane duble se explica uneori printr-o asimilare de consoane care a avut Joe in interiorul unui cuvint:
carre (de Ia lat. quadratus} verre (de Ia lat. vitrum)

4. Se scriu cu consoana dubla cuvintele formate cu ajutorul prefixelor, clnd consoana finala a prefixului este identica cu consoana 1nitia Ia a riidacinii cuvintului de baza:
innombrable, innover, i11ne (prefixul in-)

De cele mai multe ori, consoana finala a prefixului este asimilata consoanei initiale a cuvintului de baza:
collaborer (cum laborare) correspondre (cum respondere) accoster (ad coste)

atfronter (ad illogique (in

+ front) + logique)

5. Prezenta unci consoane duble se datoreste uneori derivarii. Astfel, subst~ntivele sau adjectivele terminate~~ consoana dubleaza, 'in general, consoana la feminin:
paysan - paysanne reel - reelle chat - chatte sot - sotte nul nulle

325

Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate in consoana dubleaza, de obicei, consoana inainte de a alipi sufixul verbal respectiv:
son- sonner gros - grOBBir patron- patronner flot - (Lotter

6. Amintim ca adverbele care provin de le adjective terminate in -ant, -ent se scriu cu dublu m:
recemment (de la recent) constamment (de la constant) prudemment (de Ia prudent) etc. OhservaJie. Regulile mentionate mai sus comportli
~i

multe exceptii.

EXERCICES

I. Ecri11ez en fran{:ais en faisant attention aux doubles consonnes:


a cunoa~te, cunoa~terea, a recunoa~te, comod, a incomoda, discutia, a combate, combatantul, a dezbate, neregulat, irigatia, milionar, miligram, canibal, a aduna (cifre), inovator.

ll. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture ,La gare Saint-Lazare".

m.
stons:

Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres-

quai, heure de pointe, la houche du metro, rails! train omnibus, Ia consigne.

IV. Traduisez en franpais:


La Paris circulatia automobilelor este intensiL 0 problema greu de rezolvat este cea a parciirii (parking). Pietonii se strecoarii cu greutate printre ma~ini. Metroul u~ureaza mult circulatia parizienilor. ln Pari& exista multe autobuze, dar nu exista nici troleibuze nici tramvaie. Daca vom merge pina Ia capat (terminus), metroul neva duce in periferiile Parisului. Multi parizieni folosesc calea apei circulind cu. vapora~ele (bateaux-mouches) de pe Sena. Parisul are multe gari i douii aeroporturi internationale: Orly i Le Bourget.

326

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

DANS LA RUE II est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville, m8me si vous l'habitez depuis bien longtemps. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassees. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se. perdre (s 'egarer) dans les rues d 'une grande cite inconnue: -Pardon, monsieur (madame, mademoiselle, mon petit etc.), voudriez-vous m'indiquer la rue N., s'il vous plait? Quel est le chemin le plus court pour aller a la place N. (a l'Opera)? Ditesmoi, s 'il vous plait, comment arriver a la place N. (pres du musee L ... , jusqu'au theatre N.)? Par ou dois-je passer pour gagner ... ? Quelle rue doit-on prendre pour aller au pare N.? Cette rue me conduira-t-elle a.la place N .? Est-ce loin pour aller boulevard N .? Y a-t-il un tram qui aille dans Ia direction de ... ? (ala gare N.?). Est-ce que l'autobus No ... passe loin d'ici? Par oil est Ia bouche de metro? Oil dois-je descendre pour aller rue N.? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus a prendre pour arriver place N .?

PARIS
... Vous avez Ia chance d'habiter Paris.C 'est une ville magnifique. Oui, elle est bien belle, dit Barbassou, mais elle est bien grande. Elle est grande en effet, dit M. Vernejou, et on y trouve des quartiers tres differents depuis les qartiers du centre, tres animes et tres bruyants jusqu'a certains autres oil l'on se ~roirait tout a coup dans une ville de province plutot calme et endormie. II y a les beaux quartiers residentiels et d'autres aux rues beaucoup plus etroites et populeuses:... Paris change de visage suivant les quartiers. II y a le vieux quartier du Mar-ais avec ses hotels historiques, il y a le Paris des revolutions, le Faubourg St-Antoine oil habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans ... A Ia fin du XIX-eme siecle et au debut du XX-eme les grandes us.ines se sont construites a Ia peripherie de la capitale ... D'oil une forte concentrations de population ouvriere autour de Paris, dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers, St-Denis, .St-Ouen, Clichy, Levallois, Courbevoie, Asnieres, Colombes, Argenteuil. .. Au total, c'est une population enorme. Pour Paris, 3 millions d'hahitants. Pour }'agglomeration parisienne: plus de 5 millions.
PieJre Gamarra

(Berlurette rontre Tour Eiffel)

46-EM E

LE(:ON

HISTOIRE DE CHASSE
J'ai toujours pense que vous ctiez un sportsman, mais avezvous reellement chasse? Comment reellement chasse? J'ai tue a peu pres tout ce qu'un chasseur peut tuer, depuis ]'elephant jusqu'au tigre et au lion. Je ne vous ai jamais raconte l'histoire de ri:lon premier lion? - Jamais, mais je crois que vous allez le faire. - J'ctais a Johannesburg et desirais faire partie d'un club de chasseurs ou j'avais beaucoup d'amis. Mais on ne pouvait devenir candidat de ee club qu'en tuant au moins un lion. Je partis done charge de plusieurs fusils et, le soir, me mis a l'aifut, pres d'une petite riviere dans laquelle un lion venait toujours boire. Une demi-heure avant minuit, j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparait la tete du lion. II m'avait senti et regardait de mon cote. Je tire: Ia tete disparait derriere le-buisson, mais une minute apres remonte. Un second coup: meme resultat. L'animal effraye, cache sa tete, puis Ia dresse a nouveau. Je restais tres calme: j'avais seize coups a tirer dans mes differents fusils. Troisieme coup: meme resultat. Quatrieme coup: meme resultat. Je m'enerve, je tire plus mal. Le resultat est que, apres le quinzieme coup, !'animal redresse encore Ia tete. - Si je manque le dernier coup, je serai mange. J'attends un instant pour me calmer, puis je tire. L'animal tombe ... Une seconde ... deux ... dix ... , il ne reapparait pas. J'attends encore un peu, puis, triomphant, je me precipite, et devinez ce que je trouve derriere le buisson ... - Le lion. - Seize lions, et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. Voici l'histoire de mon premier lion.
D'apres A. Maurois Les Silences du colonel Bramble

VOCABULAIRE
Ia chasse [J as J vina toarea le sportsman [sp:trtsmen] sportmanu!, sportivul le chasseur [Jasoor] viniitorul l'elephant (m.) (elefd] elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [lj5( leu! charger [Jar3e] a inci'irca le fosil [fyzi] pu~ca se mettre a l'affut (s0 me:tr_a_lafy) a se pune Ia pinda Ia riviere [rivjer] riul le buisson [blJis'l) tufi~ul remonter [rami}te] a reapare effrayer [efreje) a speria caeher [kaJ e) a ascunde tirer [tire J a trage redresser [radrese] a redresa manquer [make] a nu nimeri triumphant [tri'lfd) triumfator

S28

Famille de mots
- deviner (vb.) a ghici le devin (m.) ghicitorul la devineresse (/.) ghicitoarea (persoana)

- le nerf (m.) nervul enerver ( vb.) a enerva l'enervement (m.) enervarea enervant, -e (adj.) enervant

l.a devinette (f.) ghicitoarea (jocul)


GRAMMA.IRE

Regula lui si conditional (La regie de ,si" conditionnel)


Dupa conjunctia si (daca) care introduce propozitii conditionale, in liniba franceza se folosesc alte moduri ~i timpuri decit in limba rom ina si anume: a) I:q' locul conditionalului prezent din limba romina, in limba franceza se folose~te indicativul imperfect:
Daci:l ai merge mai repede, ai ajunge Ia timp. = Si tu marchais plus vite, tu arriverais d temps.

In propozitia regenta se foiose~te acela~i timp ca in limba rom ina (conditionalul prezent). Raportul temporal exprimat este de simultaneitate. b) in locul viitorului din rom ina, in limba franceza se folose~te indicativul prezent:
Dacii. vei merge mai repede, vei ajunge la timp. = Si tu marches plus vite, tu arriveras d temps.

V. ~~ exemplul din text: Si je manque (daca nu voi nimeri) le dernier coup, je serai mange. in propozitia regenta se folose~te acela~i timp ca in limba 'romlna (viitorul). ~aportul temporal exprimat este de posterioritate. c) in locul conditionalului trecut din limba romina, in limba franceza se folose~te indicativul mai-mult-ca-perfect:
Daca ai ji mers mai repede, ai fi ajuns la timp. = Si tu avais marche plus vile, tu serais arrive d temps.

in propozitia regenta se folose~te acela~i timp ca in limba romina {conditionalul trecut). Raportul temporal exprimat este de anterioritate, fiind vorba de o actiune nerealizata.
Observatie. in locul indicativului mai-mult-ca-perfect se poate folosi, dupa si, condi~ionalul trecut forma a II-a: S'il eut marehe plus vite,

il serait arrive d temps.

329

Nod. 1. Dupa si conditional nu se folose~te niciodata viitorul sau condifionalul (afara de exceptia mentionata mai sus). 2. Nu orice si este un ,si conditional". De multe ori conjunctia si introduce o propozitie interogativa indirecta (si interrogati). ln acest caz nu se mai a plica regula lui ,si conditional", ci regula generala a corespondentei timpurilor: Je me demande si j'arriverai a temps. Jl ne savait s'il irait au theatre.

EXERCICES

I. N ommez en fran{:ais dix anunaux sauyages.


U. Prononcez rapidement: il faut qu'un chasseur sache chasser.

UI. Traduisez en roumain:


Si nous lisions chaque jour trois pages en franr;ais, nous apprendrions plus vite cette langue. Si Ia Roumanie n'etait pas devenue un Etat de democratic populaire, elle serait restee un pays retardataire. Si vous revenez l'annee prochaine a Bucarest, vous trouverez la ville changee.

IV. Traduisez en

fran~a,is:

Vom deveni buni tehnicieni daca vom imbina (combiner) munca Ia ~coala cu munca in fabrica. Daca ai fi privit mai atent, ai fi vazut racheta cosmica. Daca Dunarea n-ar curge prin tara noastra, Rominia ar fi lipsita (depomvue) de o insemnata ~ale de navigatie. Vom reu~i sa indeplinim. sarcinile planului inainte de termenul fixat, daca vom Iuera cu dirzenie.

V. Mettez le Yerbe entre parentheses au temps conYenable:


Si j' (avoir) un levier, je souleverais le monde, disait Archimede. S'il te (demander) a boire, tu lui donneras ceci. S'il (ecouter) attentivement il aurait entendu un murmure confus. Si vous (revenir) d'ici un' mois vous trouverez Ia maison batie. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes, elle aurait dure plus longtemps. Nous pourrions aller a Ia promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort.

LECTURE SUPPLE,UENTAJRE

LA RONDE
Si toutes les filles du monde voulaient se donner la mam, tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. Si tous les gars du monde voulaient bien etre marins, ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Alors on pourrait faire une ronde autour du mondt, si tous les gens du monde voulaient se donner la main.
Paul :Fort (Ballades franr;aises)

47 -EM E

L E c; 0 N

UNE EVASION
Le passage suivant, extrait de la trilogie d'Alexei: Tolstoi: ,Le chemin des tourments" 1 , relate l'evasion de Teleguine, de Joukov et de "~el chine, captures et condamrus a mort par les Allemands.
-- Joukov, prends le. fusil! cria Teleguine en saisissant a brasle-corps son soldat d'escorte; il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol; en quelques bonds il atteignit !'automobile oi1 Melchine luttait ave.c le soldat pour lui arracher son fusil. Ivan Ilitch prit son elan et frappa du poing le soldat au cou; l'autre gernit et s'affaissa. Melchine ernpoigna le volant, appuya sur les pedales. Ivan Ilitch vit distinc"ternent Joukov qui, un fusil entre les mains, montait dans l'auto; le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kornmandatur; une longue face tordue, monocle a l'ceil, dans l'encadrement de la fenetre; la petite silhouette du commandant qui avait oondi sur le perron, un revolver dansant dans sa main ... Une detonation, une autre ... ,Manque. Manque. Manque". On eut dit que !'automobile avait ses roues enracinees dans la tourbe. Mais les engrenages grincerent. La voiture bondit. Teleguine bascula sur le siege de cuir. Le vent lui souffla plus fort au visage, la guerite rayee et la sentinelle se rapprochaient rapidernent; le soldat mit en joue. Pan! La voiture passa comme un ouragan. En arriere, dans la cour du camp, des soldats couraient, tombaiept sur un genou. Pan! Pan! Pan! Les detonations se faisaient plus faibles. Joukov se retourna et mena(_;a du poing. Mais le sinistre carre des baraquements devenait toujours plus petit, plus bas; au tournant le camp disparut. Audevant des fugitifs defilaient a toute allure des poteaux, des buissons, des bornes kilometriques. Melchine se retourna; son front, ses yeux et sa joue etaient ensanglantes. Il cria a Teleguine: -Tout droit? -Tout droit et apres le petit pont, a droite, vers la montagne.
1

Titlul rom1nesc: ,Calvarul".

331

VOCABULAIRE
l'evasion (f.) [evazj)) evadarea le passage [pasa3) pasajul, fragmentul extraire [ e:kstn:r) a extrage Ia trilogie [trib3i] trilogia le tourment [turmd) chinul, suferinta, durerea relater [ralate) a povesti, a relata capturer [kaptyre] a prinde, a captura eondamner [kSdane) a condamna le fusil [fyziJ pu~ca saisir [se:zir] aici: a apuca a bras-le-corps [a~bra~la~kor] Ia trinta l'escorte (/.) [tskort] escorta soulever [sulve] a ridica le bond [b5) saritura, saltul atteindre [atedr] a atinge arracher [arafe) a smulge le poing [pw) pumnul gemir [3emir] a geme s'affaisser [safe:se) a se prabu~i empoigner [apwaJle] a apuca, a pune mina pe le volant [vola] volanul appuyer [apqje] a apiisa Ia pedale [pedal] pedala le chauffeur [Jofrer] ~oferul raser [raze) aici: a atinge in treacat tordu, -e [tordy) strimbat, -a; aici: schimonositii le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m.) [dkadramd) aici: pervazul Ia detonation [detonasj 5) detunatura manquer [make] aici: a nu nimeri Ia roue [ru] roata enracine, -e [drasine] inradacinat, -a Ia tourbe [turb] turba l'engrenage (m.) [dgrana3] angrenajul grincer [grese] a sdrtii basculer [baskyle] a se legana le siege [sje:3] aici: jiltul le cuir [kq ir) pie lea Ia guerite [gerit) ghereta raye, -e fre:je] viirgat, -a Ia sentinelle [sdtind) santinela mettre en joue [me:tr~d~3u] a ochi pan [pd] pac ! l'ouragan (m.) [uragd] uraganul le camp [kd] lagarul le genou [3nu) genunchiul menacer [manase] a ameninta sinistre [sinistr] sinistru, -a le carre [kare] piitratul le baraquement [barakamd] (mil.) baracamentul le tournant [turnaJ cotitura le fugitif [fy3itif] fugarul a toute allure [a~tut~alyr] cu toatii viteza le poteau [poto] stilpul le buisson [bqis5] tufi~ul Ia borne [born] borna ensanglanter [dsdgldte] a insingera tout droit [tu~drwa) drept inainte

LEXIQUE

Synonymes
le bond - le saut bondir - sauter mettre en joue - coucher en joue - viser

Families de mots
- le fusil (m.) pu~ca fusiller (vb.) a executa (prin impu~ care) Ia fusillade (f.) rafala de impu~ciituri le Jusi lier (m.) pu~ca~ u 1 - menacer (vb.) a ameninta la menace (/.) amenintarea menafant, -e (adj.) amenintator, -oare

332

GRAMMAIRE

Omiterea

prepozit~ei

aPec

In limba franceza se omite adeseori prepozitia a<,Jec (cu) care introduce un complement circumstantial de mod sau instrumental, exprimat printr-un substantiv 1nsotit de un determinant:
Joukov, un fusil entre les mains ... Jukov cu o pu~ca in mina ... Une longue face tordue, monocle a l'reil... 0 fata lunga, schimonosita, cu monoclu Ia ochi ... Il sortit, une cigarette au coin de la bouche. El ie~i cu o tigara In coltul gurii.

Le verbe atteindre (a atinge)


lndlcatlf

Present

Imparfait

Passe simple

j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent


Passe compose

j' atteignais tu atteignais il atteignait no us atteign ions vous atteign iez ils atteignaient
Futur

j' atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignimes vous atteignites ils atteignirent

j'ai atteint tu as atteint il a atteint no us avons attein t vous avez atteint ils ont atteint
Subjonctlf

j' atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront
Imperatlf

Present

que j' atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent

atteins! atteignons! atteignez!


Partlclpe

Present

Passe

atteignant
Ohserva~ie.

atteint, -e

1. La fel ca atteindre se conjuga toate verbele terminate Ia infinitiv .in -aindre, -eindre, -oindre, ca de exemplu: craindre (a se teme), plaindre (a deplinge), peindre (a picta), teindre (a vopsi),eteindre (a stinge), joindre (a uni), rejoindre (a reuni) etc.

333

2. Verbele din aceasta categorie schimba consoana d, din radical, in gn ori de cite ori termina~ia incepe cu o vocala: je craignais, no us eteignons, il peignit etc. 3. Viitorul ~i conditionalul prezent al acestor verbe se formeaza ~n mod regulat: j'atteindrais, nou.~ peindrons etc.

EXERCICES

I. Indiquez les mots du fragment ,Une evasion" faisant partie du domaine militaire. II. Copiez les mots du fragment ,Une evasion" qui ont la terrninaison -ment. lndiquez ensu,ite lesquels sont adverbes et lesquels noms. ill. Traduisez en roumain:
II lisait, les lunettes sur son nez . II continuait a travailler , le sourire aux liwres. Debout, les bras croises, il restait immobile. Le fusil en bandouliere, il part it chasser le lievre. Elle allait au hal, les doigts garn is de b agues.

IV. Traduisez en fran{:ais:


Ace~ti ~oferi vor atinge in curind 100000 km parcur~i lara repara~ii. Automobilul atingea o viteza de 100 km pe ora (il. l'heure) . Noi nu ne temem de greuta~i. Ele picteazi.i o fabrici.i. Stingeli lampa, vii rog .

Grades militaires
sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieu tenant-eo lone l co lonel general
sublocotenent loco tenerut
cap~tan

maor locotenent-co lone I colonel general

Nota. Adresarea catre un ofiter se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon fcapi taine , mon general etc. = domnule capitan, domnule gener a i etc.

48-EM E

LEt:; ON

LES FEMMES ET LEUR AGE


Le texte qui suit est extrait des ,Lettres persanes" de Montesquieu

(1721). DeuxPersans, Rica et Usbek, qui yoyagent en Fr{tnce, echangent entre eux leurs impressions sur la societe franyaise du XV I I f-eme siecle. RICA

A USBEK

J'etais l'autre jour dans une societe ou je me divertis assez bien. II y avait la des femmes de to us les ages: une de quatre-vingts ans, une de soixante, une de quarante, laquelle avait une niece qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. Un certain instinct me fit approcher de cette derniere, et elle me dit a l'oreille: ,Que ditesvous de rna tante, qui a son age veut a voir des amants et faire encore la jolie?- Elle a tort, lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'a vous". Un moment apres, je me trouvai aupres de sa tante, qui me dit: ,Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans, qui a passe aujourd'hui plus d'une heure a sa toilette? 1 - C'est du temps perdu, lui dis-je; et il faut a voir vos charmes pour devoir y Songer." J'allai a cette malheureuse femme de soixante ans, et la plaignais dans mon arne, lorsqu'elle me dit a l'oreille: ,Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre:vingts ans, et qui met des rubans couleur de feu; elle veut faire la jeune, et elle y reussit: car cela approche de l'enfance". Ah !. bon Dieu, dis-je en moi-meme, ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-etre un bonheur, disais-je ensuite, que nous trouvions de Ia consolation dans les faiblesses d'autrui. Cependant j 'eta is en train de me divertir et je dis: No us avons assez monte, descendons a present, et commew;ons par la vieille qui est au sommet. ,Madame, vous vous ressemblez si fort, cetfe dame a qui je viens de parler et vous, qu'il semble que vous soyez deux sceurs, et je ne crois pas que vous soyez plus a gees I 'une que l'autre.- Eh! vraiment, Monsieur, me -dit-elle, lorsque l'une mourra, l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d 'elle a moi deux jours de difference". Quand je tins 2 cette femme decrepite 1 j'allai a celle de soixante ans: ,II faut, Madame, que vous decidiez un pari que j'ai fait; j'ai gage que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) etiez de meme age.
1
2

sa toilette = a faire sa toilette - pentru a-~i face toaleta. je tins = j' entretiTUl - m-am intretinut, am stat de vorbi\.

335

- Ma foi, dit-elle, Je ne crois pas qu'il y ait six mois de difference" . Bon, m'y voila; continuous. Je descend is encore, et j'allai a Ia femme de quarante ans. ,Madame, faites-moi Ia grace de me dire si c'est pour rire que vow> appelez cette demoiselle, qui est a l'autre table, votre niece? Vousete~ aussi jeune qu'elle; elle a meme quelque chose dans le visage de passe, que vous n'avez certainement pas, et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint ... -Attendez, me dit-elle; je suis sa tante; mais sa mere avait pour le moins vingt-

336

cinq ans de plus que moi: nous n'etions pas de meme lit; j'ai oui: dire a feu rna sreur que sa fille et moi naquimes la meme annee. - Je le disais bien, Madame, et je n'avais pas tort d'etre etonne".
VOCABULAIRE
persan, -e [pe:rsdn] persan, -ii se divertir [sa~dive:rtir] a se amuza, a se distral'amant (m.) [amd] amantul, iubitul avoir tort [avwar~t;Jrj a nu avea dreptate le dessein [des] scop-1: pour le moins [pur~la~mw] eel putin plaindre [plE:dr] a plinge, a compiitimi l'ime (f.) [am] sufletul le ruban ['rybri] panglica I e feu [f] focul 'enfance (f.) [dfds] copiliiria le ridicule [ridikyl] ridicolul Ia consolation [k)s;Jlasj 5] mingiierea, alinarea decrepit, -e [dekrepi] decrepit, -ii, ram()lit, -a le pari [pari] pariul gager [ga3e] a paria le teint [t] tenul le lit [Ii] aici: ciisiitoria feu, -e [f] decedat, -a, riiposat, -ii, defunct, -a ouir [im>.) [uir] a auzi etonner [et;Jne] a mira

LEXIQUE

Homonymes
le dessin le dessein
desenul scopul, telul

le feu feu, -e (adj.)

focul decedat, -a, riiposat, -a, defunct,-ii

Observatie. Adjectivul feu, -e nu se acorda decit dacii este precedat de articolul hotiirit: la feue grand-mere. ln celelalte cazuri riimine invariabil: feu ma sreur, feu la grand-mere.

Synonymes
gager se divertir avoir tort - parier - s'amuser - se tromper songer entendre - penser - ouir

Observatie. Verbul defectiv ouir nu este folosit dec it Ia infinitiv, Ia participiu trecut ~i Ia timpurile compuse, mai ales in expresia j'ai oui dire que ... (am au zit spunindu-se cii ... ). Substantivul masculin invariabil oui-dire este folosit in expresia par oui-dire (din auzite).

GRAMMAIRE

lnversiunea subiectului in propozitiile incidente (L'inversion du sujet dans les propositions incises)
In propozi~iile incidente se face in tului: general inversiunea subiec-

Ma foi, dit-elle, je ne crois pas ... C'est du temps perdu, lui dis-je, et il faut avoir vos charmes ... Que! bonheur, s'eeria-til, en sautant de joie!

22

337

Folosirea eonjunetivului (L'emploi du suhjonetif)


In general, modul conjunctiv se folose~te pentru a indica o actiune posibila; e~entuala, nesigura, spre deosebire de modul i:ndicativeare indica o actiune sigura. In propozitiile completive conjunctivul se folose~te: I. Dupa verbe care exprima vointa, porunca, dorinta, teama, regretul etc.:
Je veux qu'il vienne plus vite. Elle desire que tn lui eerives. Je regrette que tn partes.

2. Dupa un verb de declaratie (croire, penser, affirmer, juger etc.), folosit la forma negativa sau interogativa:
Je ne crois pas que vons soyez plus iigee. Pemez-vous qu'elle soit maladeP
Observatie. La forma afirmativa, aceste verhe sint urmate de modul indicativ: Je crois que vous Ues plus iigee.

3. Dupa un verb impersonal (falloir, sembler etc.) ~i dupa unele expresii impersonale (il est necessaire, il est bon, il est juste, il est temps etc.):
ll faut que nons nous hitions. Il semble que vons soyez deux sreurs. ll est temps que tn partes.

Le verbe nre (a ride)


Indleatlf

Present

Imparfait

Passe simple

je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient

je riais tu riai# il riait nous riions vous riiez ils riaient

je ris tu ris il rit rwus rimes I'Ol%8 rUes ils rirent

Passe compose

Futur

j' ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri

je rirai tu riras il rira nous rirons vow; rirez ils riront

338

Subjonetlf

Imperatlf

Present

que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu' ils rient

risl rions! riez!


Partlelpe

Present

Passe

riant

ri

O.bservafie. 1. La indicativul imperfect ~i la conjunctivul prezent (persoana I ~i a II-a plural), verbul rire se ortografiazii cu doi i, dintre care unul apar~ine radicalului ~i celalalt terminatiei. 2. Verbul sourire (a suride) se conjugii la fel ca rire. EXERCICES

I. Remplacez. les mots en italique par des synonymes:


Rica s'amusait fort bien a Paris. Son dessein etait d'etudier l<i societe fralll;aise. II avait parie que les femmes des salons parisiens cachaient leur age. II ne se trompait pas. II paraissait tres amuse de Ia coquetterie des dames franc;aises. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes die neige. Sa defunte grand-mere est decedee a l'ii.ge de 85 ans. J'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs vieillards centenaires dans notre ville.

ll.

Mett~z.

les verbes entre parentheses au mode et au temps

necessmre:
Il m'ordonne que je (partir). Croyez-vous qu'il (venir)? II est juste que vous (partager) cette pomme fraternellement. Je ne pense pas qu'il (pouvoir) commettre une pareille faute. II faut que tout le monde (soutenir) Ia cause de Ia paix. Je pense que les forces de Ia paix (etre) assez puissautes pour empecher la guerre. Il est possible que les guerres (etre elimine) de la societe humaine.

lll. Traduisez. en fram;ais (vb. rire):


De ce rizi? Am ris ascultind anecdotele sale. Miine vom merge sii Hdem o comedie ~i vom ride cu hohote (rire aux eclats). Mihai se. priipadi de ris (rire a se tordre). De ce ridea~i cind v-am intllnit? Imi plac oamenii care rid ~i sint veseli.

IV. Traduisez en fran(Jais:


Dacii vom avea timp, vom merge sa-i facem o vizitii. Dacii n-ar fi plouat, am fi facut o excursie. A~ fi oh1inut un calificativ mai bun, daca n-a~ fi fiicut citeva gre~eli de ortogral'ie. Dacii l'rancezii n-ar folosi alte construc1ii gramaticale, regula lui si coi:tdi~ional n-ar fi grea pentru romini. Vor pleca cu avionul (par avion) daca vremea va fi favorabilii. Dacii a~ cunoa~te ora~ul, nu te-a~ mai ruga sii mii insote~ti.

339

49- EM E

LE

r; 0 N

SEUL AU MILIEU DE L 'OCEAN


Le docteur Alain Bombard a tra~>erse seul l' ocean Atlantique en 1952, a bord d'un canot pneumatique nomme ,l'Heretique", en ~>oulant experimenter les conditions d'un naufrage. Le texte qui suit est ex trait de son li~>re ,Naufrage ~>olontaire".
Depuis plusieurs jours rna sante etait moins bonne. Le changement de nourriture et l 'humidite permanente avaient fait apparaitre sur mon corps une eruption douloureuse de petits boutons. J'esperais eviter les escarres grace a un petit coussin pneumatique, seul exemplaire que je possedais. Un fau~ mouvement avait du le faire tomber a la mer et lorsque je m'en aperc;us, il flottait deja a quelques centaines de metres de moi. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis, plongeant, je partis a sa recherche. Bon nageur, je l'atteignis en quelques minutes. Quelle ne fut pas rna terreur lorsque, voulant revenir a bord, je m'aperc;us que mon embarcation fuyait devant moi, sans que je puisse raccourcir la distance qui nous separait. L'ancre flottante, comme un parachute, s'etait mise en drapeau. Plus rien ne freinait Ia derive. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. .. C 'est a ce moment-la que l' H eretique faillit continuer son voyage sans moL Lors de mon entrainement pour la traversee de la Manche, en 1951, en bonne condition physique, j'avais nage vingt et une heures. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice, combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immediatement abandonne le coussin a son sort et m'etais mis a crawler de toutes mes forces. Je crois que jarnais, meme pendant rna course a Las Palmas avec M. Boiteux pere, je n'ai ete si vite! J'arrivai d'abord a diminuer la distance qui me separait de mon embarcation, mais ne parvins ensuite qu'a maintenir ma position. Awrs, je vis soudain L'Heretique ralentir, je le rattrapai et m'y hissai peniblement. Les cordes de l'ancre flottante s'etaient denouees, comme par miracle. J'etais epuise moralement et physiquement et me jura i que ce sera it le dern ier ba in de .I a tra versee.

340

VOCABULAIRE
le canot (kano J barca pneumatique [pncematik] pneumatic, -a experimenter [ e:ksperimdte J a experimenta le naufrage (nofra3e] naufragiatul volontaire [vol5te:r] voluntar, -a Ia sante (sate] sanatatea l'humidite (f.) [ymidite] umiditate )'eruption (f.) [erypsj3] eruptia douloureux, -euse [dulur] dureros, -oasa le bouton [but5] aici: co~ul, bub ita l'escane (f.) [e:skar] (med.) escara, coaja le coussin (kuse] perna faux, fausse [fo] aici: gre~it, -a Iotter [fbteJ a pluti l'ancre (f.) (dkr] ancora Ia recherche [rafe:rf] cautarea Ia terreur [t e:rrer J groaza l'embarcation (f.) (dbarkasj3] ambarcatiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [parafyt] para~uta freiner [fr e:ne J a frina Ia derive (deriv] deriva envahir [dvair] a invada; a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din urma lors de [br~da] in timpul, cu ocazia Ia traversee [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slabi Ia privation [privasj3] privatiunea, !ipsa crawler [kr;Jle] a inota in stil crawl diminuer [diminqe] a mic~ora ralentir (raldtir] a incetini se hisser (ise] a se inalta, a se ridica peniblement [penibl;~md] cu greutate Ia corde (Ia brd] frlnghia se denouer [denue] a se dezlega

LEXIQUE

Paronymes
le coussin perna le sort soarta; intimplarea le cousin varul la sorte felul

Mots
le bouton

a plusieurs sens
le bord
1. marginea 2. bordul (la un vas) 3. borul (la o palarie)

I. nasturele
2. bobocul (Ia floare) 3. co~ul, bubita

Families de mots
- nourrir (vb.} Ia nourriture (f.) Ia nourrice (f.} le nourrisson (m.) nutritif, -ve (adj.}
a hrani hrana doica sugaciul hranitor, oare

- le frein (m.) freiner ( vb.) le freinage ( m.) elfrene, -e (adj.) le garde-frein (m.)

frina; friul a frina frinarea neinfrina t, -a frinarul

GRAMMAIRE

Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se folose~te in diferite propozitii circumstantiale, dupa anumite loculiuni conjunc~ionale (locutions conjonctives):

341

I. Dupa locu~iunile conjunc~ionale avant que (inainte ca), jusqu'a ce que (pina sa, pina ce), en attendant que (a~teptind sa):
La fatigue allait certainement m'envahi-,. avant que je puisse rattraper le fugitif. ll faut attendre jusqu'a ce qu'elle finisBe sa toilette.
Observatie. Dupa locutiunea apres que (dupa ce) se
folose~te

indicativul:

Apres que tout le monde est parti, on a balaye la salle.

2. Dupa

locu~iunea

sans que (fara ca):


san!J

Mon embarcation fuyait devant moi tance.

que je pnisse raccourcir la dis-

EXERCICES

I. lndiquez des mots de la meme famille que:


voyage, entrainement, Hotter, nager.

II. Formulez des questions pour les reponses suil'antes:


Le docteur Bombard a traverse !'ocean Atlantique seul dans un canot pneumatique. II a quitte son canot pour rattraper son coussin. II fut tres effraye en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. Il avait perdu l'espoir de le rattraper. Il reussit a atteindre le canot grace a ses qualites exceptioonelles de nageur. Il avait traverse la Manche a Ia nage. n ne iit pius d'autre imprudence pendant son voyage.

III. Jlrl ettez les yerbes entre parentheses au temps necessaire:


Attends-moi jusqu'a ce que je (finir) mon travail. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le dejeuner (etre) pret. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettl"e) en colere. Passez un moment chez moi avant que j' (aller) au Ministere.

50-EME

LEc;ON

LES CHEFS DE LA REVOLUTION FRAN~AISE DE 1789


Il y avait rue du Paon un cabaret qu'on appelait cafe. Ce cafe avait une arriere-chambre, aujourd'hui historique ... Le 28 juin 1793, trois hommes etaient reunis autour d'une table dans cette arriere-chambre ... Le premier de ces trois hommes etait pale, jeune, grave, avec les Hwres minces et le :'egard froid. Il avait dans la joue un Vic nerveux qui devait le gener pour sourire. Il etait poudre, gante, brosse, boutonne. Son habit bleu clair ne faisait pas un pli. Il avait une culotte de nankin, des bas blancs, une haute cravate, un jabot plisse, des souliers ~l boucles d'argent. Les deux autres hommes etaient, l'un une espece de geant, !'autre une espece de nain. Le grand, debraille dans un vaste habit de drap ecarlate, le col nu dans une cravate denouee tombant plus bas que le jabot, la veste ouverte avec des boutons arraches, etait botte de bottes a revers et avait les cheveux tout herisses, quoiqu'on y vlt un reste de coiffure et d'appret; il y avait de la criniere dans sa perruque. Il avait la petite verole sur Ia face, une ride de colere entre les sourcils, le pli de la bonte au coin de Ia bouche, les levres epaisses, les dents grandes, un poing de portefaix, !'ceil eclatant. Le petit etait un homme jaune, qui, assis, semblait difforme; il avait la tete renversee en arriere, les yeux injectes de sang, des plaques livides sur le visage, un mouchoir noue sur ses cheveux gras et plats, pas de front, une bouche enorme et terrible. Il avait un pantalon a pied, de larges souliers, un gilet qui semblait avoir ete de satin blanc, et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un poignard. -Le premier de ces hommes s'appelait Robespierre, le second Danton, le troisieme Marat.
(Victor Hugo, Quatrevingt-treize)

VOCABULAIRE
le chef [Je:f] ~eful, conducatorul le cabaret [kabare:] c1rcmma le cafe [kafe] cafeneaua l'arriere-ehambre (/.) [arj er~fabr )camera din dos mince [mi:s] suhtire, plapind,-a le tie [tik] ticul nervos Ia joue [3u) obrazul sourire [surir] a suride poudre, -e [pudre] pudrat, -a gante, -e [giite] inmanu~at, -a brosse, -e [brose] periat, -a boutonne, -e [butone] incheiat, -a (in nasturi) bleu clair [bljil~kler] albastru-deschis le pli [pli) cuta

343

Ia culotte [kybt] pantalonul scurt le jabot [3abo] jaboul plisser [plise J a plisa Ia boucle [bukl] aici: catarama le geant [3ed] uria~ul le nain [n~] piticul debraille, -e (debraje] imbriicat,-ii neglijent; ~leampiit, -ii vaste [vast] foarte mare )'habit (m.) [abi] .. costumul le drap [dra] postavul ecarlate [ekarlat) ro~u-aprins, stacoji"u botte, -e [bute] inciiltat, -ii cu cizme le revers [raver] reverul herisse, -e [erise] zbirlit, -a l'appret (m.) (a pre) apretul Ia criniere [krinj erJ coama

Ia perruque (peryk] peruca Ia petite verole [ptit~ vera!] viirsatul de vint Ia ride (rid] ridul Ia colere [kaler] minia le sourcil [sursi] sprinceana epais, epaisse [epe, ep!:s] gros, groasii le portefaix [porth] hamalul eclatant, -e (eklatd] striilucitor, -oare, sclipitor, -oare difforme (dibrm] diform, -ii Ia plaque [plak] placa livide [livid] livid, -ii, viniit, -ii nouer [nue] a innoda plat, -e [pla], aici: lins, -ii le gilet [3il11:] jiletca, vesta Ia rouppe [rup] bluza ciobiineascii le poignard [pwap.ar] pumnalul

PRONUNTARE

Robes pierre [ robespjer J paon (plmn) - se cite~te fara a se auzi sunetul o:pa. sourcil [sursi]- in acest cuvint nu se pronun~a -l final.
LEXIQUE

Mots
le drap le cafe

a plusieurs
le col le pli

sens
1. gulerul 2. treciitoarea, pasul 1. 2. 3. 4.
cuta ridul plicul (fig.) obiceiul

1. postavul 2. cearaful 1. cafeaua 2. cafeneaua

GRAMMAIRE

Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. Este vorba de substantive care s-au format de la: a} nume geografice de ora~e sau regiuni ~i care indica originea unor prod use: nankin, cachemire (de la Cachemire), tulle (1esatura), valenciennes (dantela), bordeaux, bourgogne (vinuri), roquefort, camembert (brinza), cognac (bautura), baionnette (de la Bayonne), siwres (por1elan), berline, landau (de la Landau, ora~ in Germania), bougie (luminare, de la Bougie, ora~ in Algeria), canadienne etc.

344

b) nume de persoane, legate de o inventie, de o trasatura fizica sau de caracter: napoleon (moneda), praline (de la Praslin), calepin (de la Calepino), mansarde (de la Mansart, arhitect), guillotine (de la Guillotin), chauYin (de la Nicolas Chauyin, soldat al lui Napoleon I), mecene, adonis etc. c) nume de personaje literare, indicind o trasatura de caracter: renard 1, harpagon, donjuan, tartufe.
Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif)
A~a cum am mai aratat, conjunctivul este folosit in limha franceza dupa anumite locutiuni conjunctionale. La cele mentionate pina aici adaugam locutiunile concesive: quoique, bien que, care se traduc prin ,de~i", ,cu toate ca":

Quoiqu'on y vit un reste de coiffure ... Je viendrai vous voir, bien que je sois Ires occupe. Observatie. ln limba romina propozitiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Tiiranii i~i continua munca, de~i plouii (indicativ) = Les paysans COiltinuent leur travail bien qu'il pleuve (conjunctiv).

Spre deosehire de limba romina, in franceza se folose~te conjunctivul ~i In propozitiile care indica o alternativa ~i care sint introduse prin locutiunea conjunctionala soit que (fie ca) sau uneori numai prin conjunctia que:
So it que j'aille au match, so it que je le suive
d un spectacle palpitant.

a Ia

television, j' assisterai

EXERCICES

I. Repondez aux questions suiPantes:


Que! etait !'aspect exterieur de Robespierre? Quel etait !'aspect exterieur de Danton? Que! eta it I 'aspect exterieur de ?>larat? Oil se trouvaient-ils le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le role de ces trois hommes pendant la Revolution fran<;aise de 1789-1791?

ll. Indiquez les differents sens des mots:


le pli, le front, la poudre, Ia botte.
1 Ca urmare a faimei de care s-a bucurat ,Le Roman de Renart", open, literara din evul mediu, numele propriu Renart a inlocuit, in limba frauceza (cu o mica schimbare ortografica), vechiul nurne al vulpii (goupil).

345

III. Remplacez les points par l' un des noms suivants: praline, camembert, bougie, bourgogne, tartufe, mansarde, roquefort, mecime, bordeaux, berline , cachemire.
Le dejeuner a ete ric he en fromages; nous avons mange du ... e t du .. . Du ... e t du ... ont bien arros<) ce dejeuner. Les enfants aiment les .. . On n'emploie plus de ... dans n os villages, l'electricite les a r emp lacees. Les ... ont ete remplacees par les autos. Elle porta it une belle robe de ... Beaucoup de nos grands ec riva ins ont loge dans des ... Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin de ... , l'lhat leu r accorde les meilleures conditions de vie. II y a plusieurs types de . . . dans Ia lit terature roumaine.

IV. 1'.1ettez les verbes entre parentheses au mode necessaire:


Bien qu'il (co nnaitre) le frano;:ais, il a peur dele parler. Quoiqu'il (t ravailler) sept h eu res par jour , il trouv e le temps d e s'occuper de l 'act iv ite cu lturelle de son usine. Soi t qu ' e lles (venir) par le train, so it qu ' e ll es (arriver ) par avion, e ll es seront ici ce soir. J e suis persuade que le renard rode par ici b"ien que je ne l' (apercevoir) p;~s.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

L'El\CHANTE31ENT DE VERSAILLES
Avec ses so uvenirs imperissab les, so n decor royal encore debout, avec son chateau , ses terrasses, ses marbres et ses fontaines, Versailies n 'est qu ' une harmonic. Tout s'y presente dan s 1'unite rnajestueuse d ' une revre d ' art accomplie: la construction, l'ornementation, le detail le plus modeste et ]'ensemble le plus grandiose, tout obeit a la meme pensee, la realise , l'exalte et !'impose. L'enchantement d'un passe que cette forte conception revele, saisit ]'imagination des que les grilles des jardins sont franchies. Pour que !'impression soit complete et ineffa<;ahle, on devrait choisir pour cette visite, un jour de solitude, au moment du printemps, alors que les parterres de Le Notre se rajeunissent par la profusion des leurs nouvelles, ou plutot vers la fin de l'automne, quand, dans les allees desertes, les pas soullwent avec les feuilles mortes une jonchee de souvenirs.
Pierre de Nolhac

(Les Jardins de Versailles)

51-EME

LE(:ON

I '
AU POLE SUD
Le grand savant roumain Emil Racovifa a ete le premier Roumain ayant atteint le pole Sud. Faisant partie, en qualite de naturaliste, de l' expedition antarctique du 9aisseau ,Belgica" (1897 -1899), Emil Racwifa a laisse un livre intitule , V ers le pole Sud", ou il relate les principaux evenements de l' expedition. Voici un bref extrait de ce li9re. Au debut du mois de mars 1898, notre vaisseau etait immobilise par la banquise. Le vent soufflait sans interruption. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. Les tourmentes de neige formaient comme un rideau blane qui nous empechait de voir a un metre de distance. Nous nous sentions tellement seuls, tellement perdus que l'espoir meme nous quittait; une seule chose nous soutenait encore: c'etait le sentiment du devoir. Nous avions He envoyes ici en tant que mandataires de la science et nous nous sommes efforces de remplir notre mandat, quelque

347

difficiles qu'aient ete les moments que nous avons traverses. Pendant 13 mois, nous avons fait a une heure d'intervalle, des observations meteorologiques sans avoir jamais manque une heure. Chaque fois que cela etait possible, par un trou pratique dans Ia glace nous pechions des animaux marins. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnetiques necessaires et pendant nos longues excursions nous ohservions les oiseaux et les phoques qui habitaient Ia banquise. En outre nous avons procede a de milliers d'operations diverses destinees a nous defendre contre le froid ou a preserver notre vaisseau du danger de l'ecrasement. II nous fallait degager Ia ,Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient, il nous fallait confectionner des vetements et des chaussures, nous devions nous procurer de Ia viande fraiche de phoque ou de pingouin et nous fahriquions meme des instruments de peche ou d'observation. Nous avons beaucoup souffert, mais nous avons eu aussi des moments de felicite, parce que nous etions conscients que nous nous trouvions Ia pour ajouter une pierre a !'edifice de Ia science, ce foyer de lumiere et de progres.
VOCABULAIRE
Je p3le [pol] polul le naturaliste [natyralist] naturalistul antarctique [dtarktik] antarctic, -a le vaisseau [veso] vasul, vaporul bref, brhe [brd] scurt, -a immobiliser [imobilize] a imobiliza Ia banquise [hdkiz] banchiza )'interruption (f.) [i:te:rypsj3] intreruperea auombrir [as5brir] a intuneca Ia tourmente de neige [turmdt~de~ ne:3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [nHidatl:r] mandatarul s'efforcer [tforse] a se striidui pratiquer un trou [pratike~re~tru] a face o gamii pecber [pe:fe] a pescui le phoque [fok] foca l'ecrasement (m.) [ekrazmd] stnv1rea le monceau [m5so] griimada enaevelir (dsavlir] (fig.) a acoperi, a ingropa le pingouin [pigwi:] pinguinul Ia peche [pe/] pescuitul Ia felieite [felisite) fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul

Les points cardinaux


Nord [nar} Ouest [we:st] Sud [syd] Est [est]

LEXIQUE

Homonymes
le p8cheur le pecheur
pescarul pacil.tosul

Synonymes
le monceau l'espoir la feticite le tas l'amas !'esperance Ill bonlleur

348

Noms d'animaux qui ont un autre genre en fran-:ais qu'en


un chat une souris un phoque un zebre un renard
0 pisicii un ~oarece 0 foe a o zebra o vulpe

ro~main

un singe un mouton un rossignol une puce un moineau

maim uta oaie 0 privighetoare un pur ice 0 vrabie


0

GRAMMAIRE

Folosirea conjunctivului (L'emploi du suhjonctif) Conjunctivul se mai folose~te: I. Dupa locutiunile quelque ... que, sz ... que (oricit de ... ):
... quelque difliciles qu'aient ete les moments ... oricit de grele au fost momentele ... Si attentif qu'il fut ils'est quand meme trompe de calcul. Oricit de atent a fost ... Observafie. Quelque ramine invariabil cind este urma:t de un adjectiv (fiind, in acest caz, adverb - v. mai sus) ~i se acordii cind este urmat de un substantiv (fiind, in acest caz, adjectiv): quelques difticultes que no us ayons rencontrees, no us avons remp li notre mandat. Oricite dificultiiti am intimpinat ...

2. Dupa pronumele relativ quel:


Quelles que soient les difficultes, no us les surmonterons . .. Oricare ar fi dificultiitile, le vom invinge. Observafie, Nu. trebuie confundat quelque (scris intr-un cuvint), cu quel que (scris in douii cuvinte ~i variabil).
Aceea~i idee poate fi redata cu ajutorul constructiilor de ma1 sus in trei feluri: a) Quelque dangereuse que soil cette entreprise, je ne reculerai pas. Oricit de primejdioasa ar fi aceasta actiune, nu voi da inapoi. b) Quelques dangers que presente cette entreprise, je ne reculerai pas. Oricite primejdii ar prezenta aceasta actiune ... c) Quels que soient les dangers de cette entre prise, je ne reculerai pas. Oricare ar fi primejdiile acestei actiuni ... 3. Dupa pronumele relativ quoi:

Quoi qu'oo dise a son sujet, je le tiens pour un homme honnete. Orice s-ar spune despre el, il consider drept un om cinstit. Observatie. Nu trebuie confundatii locutiunea conjunctionala quoique (de~i), scrisii intr-un singur cuvint, cu quoi que (orice) scris in doua cuvinte.

349

Le verbe enoyer (a trimite)


De~i are termina1ia verbelor din grupa I, verbul enoyer prezinta la viitor ~i conditionalul prezent unele neregularitati care fac ca el sa fie clasat printre verbele grupei a III-a.
lndicat!f

Present

Imparfait

Passe simple

i' envoie
tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient
Passe compost!

i'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez i ls envoyaient


Futur

j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyames vous envoy!ltes ils envoyi'Jrent

j' ai envoye tu as envoye il a emoye nous avons envoye vous avez envoye ils ont envoye
Snbjonetlf Present

j' enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez i ls enverron t


lmpo\ratU

que j' envoie que tu envoies qu'il erwoie que nous envoyions que vous envoyie::; qu'ils erwoient

envoie! envoyonsf envoyez I


Part!clpe

Present

Passe

envoyant Observafie, La viitor ca verbul voir.


~i

envoye, -e

conditional prezent verbul envoyer se conjugii

EXERCICES

I. lndiquez des synonymes pour les mots:


vaisseau, tellement, quitter, moment, divers, defendre, vetements, sud, commencement, court, en qualite de.

n.
350

lndiquez des mots de la meme famille que:

observer, operer, ecrasement, espoir.

III. Traduisez en roumam:


Je me suis efforce de Iutter contre !'idee de divinite quelle qu'elle"fut Quelque vulgaire que soit cette comparaison le .pare ressemblait a un immense poisson (Balzac). Au moment ou Cosette sortit, son seau a la main, si morne et si accablee qu'elle fut, elle ne put s 'empe'cher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupee (V. Hugo). Un seul liomme se deroba ahsolument a cette contagion, et, quoi que fit le pere Madeleme, y demeura rebelle (V. Hugo). Elle sera mieux chez vous, quelque pauvre que vous soyez, que dans la maison paternelle (BaLzac). Quoique ce detail ne touche en aucune maniere au fond meme de ce que no us avons a raconter, il n 'est peut-etre pas inutile {V. Hugo). Done, si isoles et opprimes qu'ils aient ete, les esclaves n'avaient pas accepte la situation qui leur eta it faite ( J. Bruhat).

(Barbusse).

IV. Traduisez en fran{:ais (vb. envoyer):


1ti voi trimite o telegramii. inainte de a pleca. Trimite-mi hanii prin mandat po~tal. Logodnicul ei ii trimitea flori in fiecare zi. V-am trimis o carte po~talii. ilustrata. V-am .Uimis fructe, dar ne temem sa nu se strice.

PROVERBE

Le chat parti, les fi!Oarecn pe masa.

sour~s

dansent. Cind pisica nu-1 acasa, joaca

ANECDOTE

DANS UN MUSEE

Le guide: - Regardez cette table, elle est tres vieille, elle a au moins cinq cents ans. . Un touriste:- Cela n'est rien. J'ai chez moi une table qui a au moins trois mille ans. Le guide: -Pas possible! D'ou vient-elle cette table,?, Le touriste:- Je ne sais pas. Peut-etre de Gr~ce. Le guide: - De Grece? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: - La table de multiplication.

52-EM E

LE(;O N

MARIE CURIE
Marie Curie a referme sur elle Ia porte par ou tout a l'heure, elle etait entree. Seule dans Ia petite piece, elle laisse aller ses pensees ... Pour la premiere fois, le 5 Novembre 1906, une femme venait de parler dans un amphitheatre de la Sorbonne. Pour Ia premiere fois en France, un poste de l'Enseignement superieur etait confie a une femme. Et cette femme, Marie, qu<;lques heures auparavant etait seule, sur Ia tombe de son mari, Pierre Curie, dans le cimetiere de Ia banlieue ou il repose main tenant ... Une foule curieuse et nombreuse d'etudiants, d'amis, de gens du monde, de journalistes, est Ia, parce qu'elle desire !'entendre. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de !'oeuvre du savant qui l'a precedee. JYeut-etre va-t-elle remercier l'Universite qui l'a nomrnee pour succeder a son man. Vetue de noir, les cheveux blonds releves en casque. le Yisage tres pale, elle attend deboat, immobile, que les applaudissemenls qui ont salue son entree se soicnt eteints. Le murmure de Ia foule qui peuple Ia salle fait place soudain il un silence profond, pie in de curiosite, rnais surtout de res peel. D'une voix assuree, elle a tout sirnplement repris le cours de son mari, Ia ou il I' avait laisse. Et, dans l' emotion gran dis sante, malgre ia secheresse de son expose, :\farie fait sa legon jusqu'au bout, resolvant des problemes si difficiles ! Puis, ayant termine, l\Iarie salue d'un geste bref de la tete. Elle se retire pour que les auditeurs n 'aient pas le temps de voir les larmes qui lui rnontent aux yeux.
(D'apres

Yves Igot)

VOCABULAIRE l'amphitheatre (m.) [afitPatr"] amfiteatrul confier [kOfijt'] a incr(dinta Ia tombe [tomb]mormlutul l'al'plaudissement (111.1 [aplodislll<1] aplaudara; pl. aplam:!'l<'

352

le respect [respe] respectul grandissant, -e [gradisa] crescind,-u Ia seeheresse [sefres] uscaciunea

i'expose (m.) [ekspozc] expunerea l'auditeur [oditcer] auditorul peupler [P0ple] a popula

LEXIQUE

Families de mots
- le peuple (m.) peupler (vb.) le peup:ement ( m.) depeupler (Yb.} surpeuple, -e (adj.) la peuplade (/.) la population (/.) populaire (adj.) populairement( adv.) la popularite (f.)
poporul -pacifique (adj.) panip, -a; la coexisa popula tence .pacifique copopularea existenta pa~nica a depopula suprapopulat,-a le pacifisme ( m.) pacifismul semintia, tribul pacifiste (adj. ~is. m. f.) pacifist populatia pa-cifiquement ( adv.) in mod pa~nic a pacifica popular, -a pacifier ( vb.) (in mod) popular la pacification (f.) pacificarea popularitatea pacificateur, -trice (adj. pacificator ~i s.m.f.)

GRAMMAIRE

Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif)


Locutiunile conjuncvionale pour que, afin que (pentru ca), de peur que (de teama ca) se folosesc cu conjunctivul:
Elle se retire pour que les auditetirs n'aient pas le temps ... Se retrage pentru ca auditorii sa n'aibii tirnpul... AYancez, afin qu'on VOUB voie. inaintati, ca Sa fiti vazut.

Dupa locutiunile conjunctionale de maniere que, de sorte que, de faf:on que (In a~a fel incit) se folose~te conjunctivul pentru a arata un fapt posibil, ~i indicativul pentru a arata un fapt real, implinit. Se spune:
TraYaillez de fa~on qu'on ne puisse rien vous reprocher. Munciti in fel incit sa nu vi se poata repro~a mmtc.
dar:
a~a

Il travaille de fa~on qu'on ne peut rien lui reprocher. El aa fel incit nu i se poate reproa nimic.

munce~te

in

23 - Invatali limba franceza farii profesor

353

Propozitiile infinitivale (Les propositions infinitives)

in gramatica franceza exista categoria propozitiilor infinitivale. In general, infinitivul este folosit mai des in limba franceza decit in limba romina. Acest mod are o intrebuintare frecventa in propozitiile completive, inlocuind indicativul sau conjunctivul. Infinitivul se poate folosi: a} Cind subiectul (subinteles) al infinitivului este acela~i ca al propozitiei regente (dupa verbele desirer, pouvoir, vouloir, croire, penser, savoir, declarer, aimer etc.)
Je desire voir ce film. Doresc sa vad acest film. Chacun peut agir. Fiecare poate sa actioneze.
Ohservafie. Dupa unul dintre verbele sus-mentionate nu se mai poate folosi infinitivul daca subiectul propozitiei completive este altul decit eel al propozitiei regente: Il pense aller a la monragne. dar Il pense que vous irez a la montagne. Cind subiectul este a<:-ela~i, constructia infinitivala este preferata. Se va spune: ll veut partir demain. ~i nu Il veut qu'il parte demain.

b) Cind subiectul infinitivului este altul deCit eel al propozitiei regente (dupa verbele faire, laisser, entendre, voir, ecouter, regarder, sentir, demander, ordonner, prier, defendre etc.) In acest caz, subiectul infinitivului este complement direct in propozitia regenta.
Elle desire ]'entendre, Je l'ai prie de t'inir plus vile son travail. Je regarde les gens se promen~r.

Le verbe resoudre (a hotiiri)


Present Indlcatlf Imparfait Passe simple

je resou.~ tu resou.~ il resout nous resolvons vous reso lvez ils resolvent

je reso Iva is tu reso Iva is il resolvait nous resolvions vous reso lviez ils resolvaient

je resolus tu resolus il resolut nous resolumes vous resolutes ils resolurent


Futur

Passe compose

j'ai nisolu tu as resolu il a resolu nous avons resolu VOUS a11ez reso[u ils ont resolu

je resoudrai tu resoudras il resoudra nous resoudrons VOl{S resoudrez ils reOudront

354

Subjonctlf

Imperatlf

Present

que je resol!Je que tu resoll'es qu'il resol!Je que nous resoll'ions que l'OUS resol~iez qu'ils nlsoll'ent

resous I
resol~Jons

resol!JeZ I
Partlclpe

Present

Passe

resoll'ant

resolu, -e

Observatie. Se conjugii Ia fel verbele absoudre (a absolvi) ~i dilisoudre (a dizolva), cu deosebirea cii participiul lor trecut este absous, absoute, dissous, dissoute, iar Ia perfectul simplu nu se folosesc.

EXERCICES

I. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple:


Le ... roumain edifie le socialisme. Certaines regions de l'Indonesie sont tres ... La grande majorite de Ia ... de !'Afrique s'est liberee du joug colonial. La Roumanie est un pays de democratic ... Grace au developpement de l'industrie, certaines regions de notre pays sont plus ... maintenant.

II.

1~fettez

le verbe

a l'infinitif, au mode necessaire.

Donnez-moi votre adresse pour que je (pouvoir) vous ecrire. Parlez de fa<;on que tout le monde vous (com prendre). II eleve Ia voix a fin que Ies auditeurs (entendre) ce qu'il dit. Je viens chez toi pour que tu me (preter) ton. dictionnaire. Ils travaillent de maniere que le plan (etre) accomph avant terme.

III. Traduisez en {ran9ais en utilisant l'infinitif:


L-am rugat sa-mi cumpere un caiet. Spune-i sa intre. Colegul meu crede cii are dreptate. Am dori sii cunoa~tem Bulgaria. Speriim sa o vizitam in curind. Lasati-i sii piece la munte, dacii vor. Ea ~tie sa cinte Ia pian. l-am cerut sa ne cinte o bucatii. Ea ar putea sa ia parte Ia un concurs de vioara.

IV. Traduisez en fran(!ais en utilisant le verbe resoudre:


Toti elevii au rezolvat problema. Este necesar mai intii sa ecuatia de gradul doi. Ei rezolvau o problema de ~ah. Voi aceste cuvinte incruci~ate in cinci minute. Arhitectii pe care lucrind (inf.) rezolva problema modernizarii Na~ului. Sintem sa ci~tigam intr ecerea socialistii. rezolvi rezolva ii vezi hotariti

23*

355

53-EME LE(:ON
LE CORRIDOR DE LA TENTATION
Le roi Nabussan confia sa peine au sage Zadig.- Vous qui savez tant de belles choses, lui dit-il, ne sauriez-vous point 1-e moven de me faire trouver un tresorier qui ~e me vole point? - Assure.ment, repondit Zadig, je sais une faliOll infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. Le roi charme lui de-

356

manda, en l'embrassant, comment il fallait s'y prendre.- Il n 'y a, dit Zadig, qu'a faire danser tous ceux qui se presenteront pour la d.ignite de tresorie~ et celui qui dansera avec le plus de legerete sera infailliblement le plus honnete homme.- Vous vous moquez, dit le roi: voila une plaisante fac;on de choisir un receveur de mes finances ! Quoi ! vous pretendez que celui qui fera Ie mieux un entrechat sera le financier le plus integre et le plus habile!- Je ne vous reponds pas qu'il sera le plus habile, repartit Zadig, mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnete homme ... Laissez-moi faire, dit Zadig, vous gagnerez a cette epreuve plus que vous ne pensez. Le jour meme il fit publier, au nom du roi, que tous ceux qui pretendaient a l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majeste Nabussan, fils de Nussanab, enssent a se rendre, en habits de soie Iegere, le premier de Ia lune du crocodile dans l'antichatnbre du roi. Ils s'y rendirent au nombre de soixante quatre. On avait fait venir des violons dans un salon voisin; tout etait prepare pour le hal, mais Ia porte de ce salon etait fermee, et il fallait, pour y entrer, passer par une petite galerie assez obscure. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat, l'un apres l'autre, par ce passage dans Iequel on Ie Iaissait seul quelques minutes. Le roi, qui avait Ie mot 1 , avait etale to us ses tresors dans cette galerie. Lorsque to us les pretendants furent arrives dans Ie salon, sa majeste ordonna qu'on les fit danser. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grace; ils avaient tous la tete baissee, les reins courbes, les mains collees a leurs cotes.-Quels fripons! disait tout bas Zadig. Un seul d'entre eux formait des pas avec agilite, Ia tete haule, Ie regard assure, les bras etendus, le corps droit, le jarret ferme.-Ah! l'honnete hornme! le brave homme! disait Zadig. Le roi embrassa ce bon danseur, le dec lara tresorier, et to us Ies autres furent pun is et taxes avec la plus grande justice du monde: car chacun dans le temps qu'il avait ete dans Ia galerie, avait rempli ses poches et pouvait a peine marcher. Le roi fut fache pour la nature humaine que de ces soixante quatre danseurs il y eut soixante trois filous. La galerie obscure fut appelee le Corridor de la tentation.
(V o I t a i r e,
VOCABULAIRE
ie corridor [korid;Jr] coridorul Ia tentation [t<itasj5] tentatia confier [kjfje] a 1ncredinta le sage [sa3] 1nteleptul
1

Zadig)

le tresorier [trezorje] visticrnicul voler [vale] a fura infaillible [efaijbla] infailibil, perfect, -a
cuno~tea

-a,

avait le mot = connaissait le strataglJme -

stratagema.

857

net, nette [ne:t] curat, -ii comment s'y prendre [komd~si~prddr] cum trebuie fiicut (procedat) Ia dignite [dipite] demnitatea Ia legerete [!eJe:rte] u~urinta se moquer [moke] a-~i bate joe plaisant, -e [ple:zd, ple:zdtJ placut, -a, hazliu, hazlie le receveur des finances [rgsgvrer~de~ finds] ministrul de finante l'entrechat (m.) [t:ltrgfaJ sariturii en biitaia picioarelor in aer integre [iite:gr] integru, -a, cinstit, -ii repartir [rapartirJ a riispunde prompt indubitablement [E:dybitabJgmt:l] fiirii indoia!ii le denier [dgnje] dinarul l'antichambre (f.) [dtijdbrg] anticamera

le violon [vjo15] vioara, aici: violonistul l'huissier (m.) [qisje] u~ierul introduire [S:trodqir] a introduce .Staler [etale] a e4pune ,pesam~ent [pgzarnd] en greutate, greo1 les reins [reo] ~alele courbe, -e [kurbe J indoit, -ii coller [kole] a lipi le fripon [frip5] punga~ul l'agilite (/.) [aJiliteJ sprinteneala assure, e [asyreJ stiipin, -ii pe sine, sigur, -ii etendre [etddrl a intinde le jarret [3ars:] portiunea posterioarii a genunchiului, opusii rotulei facher [faje] a supiira le filou [filu] escrocul

LEXIQUE

Families de mots
- la danse (f.) danser (vb.) le danseur ( m.) la danseuse (f.) dansant, -e (adj.)
dansul a dansa dansatorul dansa toarea dansant, -ii

- honnete (adj.) einstit, -{t l'honnetete (f.) cinstea honnetement (adv.) in mod cins~it deshonnete, malhonnete (adj.) necinstit, -ii la deshonnetete, la malhonnetete (f.) neciJJslea deshonmHement, malhonnetement (adv.) in mod necinstit

GRAMMAIRE

Folosirea conjnnctivului (L'emploi dn suhjonctif)


In propozitiile relative, conjunctivul se folose~te:

I. Cind antecedentul pronumelui relativ este un cuvint cu sens


nedeterminat:
Je sai. une faron infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. (Antecedentul este un homme).

2. Cind antecedentul pronumelui relativ este un superlativ relativ sau un cuvint echivalent (swl, unique, principal etc.):
C'est Ia plus grande usine que j'aie l'isitee. (Antecedentul este Ia plus grande.)

358

Propozitiile interogative indirecte

0 intrebare poate fi exprimata ~i indirect, cu ajutorul unei propozitii subordonate depinzind de un verb din regenta. 0 asemenea propozitie se nume~te propozitie interogativa indirecta. Exemplu de propozitie interogativa directa: Comment allez-vous? Exemplu de propozitie interogativa indirecta: Dites-moi comment vous allez. Propozitia interogativa ind ire eta prezinta urmatoare le particularita ti: a) se 'construie~te far a o inversiune a subiectului; b) nu este urmata de semnul intrebarii; c) in cazul in care este introdusa prin conjunctia si, nu se aplica regula lui si conditional, ci regula corespondentei timpurilor.
Le roi lui demanda comment il fallait s'y prendre. Je ne sais pas ou elle est a/lee. J'ignore si le dejeuner serapret.

EXERCICES

I. Identifiez dans le te.rte tous les verbes au subjonctif et e.rpliquezen l'emploi. II. lndiquez la famille des mots:
habile, tresor, plaisant, gagner.

III. Mettez les verbes

a l'infinitif au

mode et au temps necessaire:

Voila Ie plus beau livre que nous (lire). Je ne connais personne qui (savoir) mieux chanter qu'elle. Fais-moi de sa personne un portrait qui me Ia (rendre) sympathique. C'est le seul hornme qui (pouvoir) accomplir cette tache.

IV. Traduisez en {ran9ais:


a) Ma intreb dacii el
~tie eli sintern aici. A~ vrea sa ~tiu cum lucreaza (el) ~i dacii folose~te aparate moderne. L-am intrebat cind va pleca ~i uncle se va duce. Spune-mi, te rog, cit este ceasul. L-am rugat sa ne spuna ce tablouri picteaza. M-a intrebat cit a costat bicicleta mea.

b) In dorneniul relatiilor internationale, Republica Populara Romina


se afirma ca un factor activ in lupta pentru mentinerea pacii.
~i

intarirea

Realizarile importante obtinute in dezvoltarea economiei nationale au dus la cre~terea necontenitii a nivelului de trai in tara noastrii.

359

54-EME LEr;ON
UNE AVENTURE EN CALABRE
Un jour je voyageais en Calabre. C'est un pays de mechantes gens, qui, je crois, n'airnent personne et en veulent surtout aux Franc;;ais 1 J'avais pour cornpagnon un jeune hornrne qui allant devant, voulut prendre un sentier plus praticable ec finit par nous egarer. Nous cherchames, tant qu'il fit jour, notre chemin a travers ces bois; rnais plus nous cherchions, plus nous nous perdions, et il eta it nuii quand no us arrivarnes pres d 'une maison fort noire. Nous y entrames, non sans soupc;;on, mais comment faire? La, nou~ trouvons toute une famille de charbonniers a table, ou du premier mot on nous invita. Nos hotes avaient bien mines de charbonniers; rna is Ia maison, vous l'eussiez prise pour un arsenal. Ce n'etaient que fusils, pistolets, sabres, couteaux, coutelas. Tout me deplut, et je vis bien que je deplaisais aussi. Mon camarade, au contra ire: il ria it, il causa it avec eux et par une imprudence que j'aurais du prevoir, il fit le riche et promit a ces gens de les payer richement. Enfin il parla de sa valise, et il pria fort qu'on en eut soin, qu'on Ia mit au chevet de son lit. Ah! jeunesse! jeunesse! On crut que nous portions les diarnants de la couronne: ce qu'il y avait dans eette valise c'etaient les lettres de sa maitresse. Le souper fini, on nous laisse; nos hotes couchaient en bas, nous,- dans Ia eharnbre haute 01! nous avions mange . .Mon camarade y grirnpa seul, et se coucha tout endormi, Ia tete sur Ia precieuse valise. Moi, determine a veiller, je fis bon feu, et m'assis aupres. La nuit s'etait deja passee presque entiere assez tranquillement et je commenc;;ais a me rassurer, quand j'entendis a~-dessous de moi no/.re hote et sa femme parler et se disputer; et pretant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin yoyons, fma-il les tuer tOllS les deux? A quoi Ia femme repondit: Oui. Et je n'entendis plus rien. Que vous dinii-je? je restai respirant a peine. Nous deux presque sans arrnes, contre eux douze ou quinze qui en avaient tant! et mon camarade mort de sornmeil et de fatigue! Au bout d'un quart d'heure, qui fut long, j'entends sur l'escalier quelqu'un
1 L 'action se passe en 1807, pendant les guerres napoleoniennes. Les deux personnages du recit sont des officiers fran_;ais.

360

et, par les fentes de Ia porte , je vis le pere, sa la mpe dans une main, dans !'autre un de scs grands couteaux. II montait , sa femme a pres lui; moi derriere Ia porte . La femme lui dit a voix basse: Doucement , va doucemcnt. II m on te, son couteau ent re les dents, et venu a Ia hauteur du lit, d'une main il prend son co uteau, et de !'autre ... il saisit un jambon qui pendait au plan ch er, en coupe une tranche et se retire comme il etait venu. Des que le jour parut, toute la famille, a grand bruit vint nous eveiller, . comme nous l'avions recommande. On apporte a manger: on sert un dejeuner fort propre , fort bon. Deux chapons en faisaient partie. En les voyant, je compris enfin le sens d e ces terribles mots : 'p aut- i l les tuer to us les deux?
(D 'a pres P a u I- L o u i
5

Co u r i e r)

VOCABULAIRE
mechant , -e [rnefd] rau, rea en vouloir a quelqu'un [d~vulw a r~ a~ke:lkre] a purta pici.i cuiva le recit [resi] povestirea I officier (m.) [afisje] ofiter ul le compagnon [k:Jpa]lj] tovara~ul le sentier [sdtjeJ poteca praticable [pratikabl] pe ca re se poate umbla egarer [egare] a rata ci le sonp~on [supsj] banuiala le charbonnier [Jarbonj_e] ciirbunarul l'hote (m.) [o t] gazda Ia mine [min] infati~:1rea I' arsenal (m.) [ars<ln:il] arsenalul le pistolet [pistole] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas (kutla] cutit m a re d e bucata rie deplaire [deple:r] a displac e causer [coze] a sta de vorba )' imprudence (/.) [&pr y dds] imprud enta faire le riche [hr~la~r iJ] a face pe bogatul le chevet [Jave) ci.ipatiiul le diamant fdiama] diamantul Ia couroune (kuron] coroana Ia maitresse[me:tre:s] amanta, iubita le souper [s up e) cina, masa de seara grimper [gr&pe] :1 se cii tii ra veiller [vdje) :1 ycghea se rassurer [s a ~ra sy re] a se lini ~t i se disputer [sa~dispyte] a se certa preter l'oreille [ pret e~lor ej) a trage cu uro>chea Ia fente [fat] criipiitura le plancher [pldJe] aici: tavanul recommander [rakomdde) a r ecomanda, a sfiitui saisir [sezir) a apuca, a lu a pendre [padrj a atirna Ia tranche [traf] felia, bucata propre [praprj curat, -ii le chapon [Jap5) claponul

LEXIQUE

Mots
l'hOte , l'hotesse

a plusieurs

sens

1. gazda 2. oaspetele

361

Sufixe
Sufixul -esse formeaza:

a) femininul unor substantive:


hote- hotesse, mattre-maUresse, diable-diablesse, dne-dnesse, chasseur - chasseresse etc. b) substantive care indica o calitate: jeunesse, Yieillesse, tristesse, mollesse etc.
GRAMMAIRE

Corespondenta timpurilor Ia conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) I. Cind verbul propozitiei regente se gase~te Ia indica t ivu I prezent sau Ia vii tor, in propozitia subordonata se folose~te: a) conjunctivul prezent, cind cele doua aqiuni sint simultane sau cind actiunea din subordonata este posterioara:
N ous des irons qu'ils reussissent. Do rim ca .ei sa
reu~easca.

b) conjunctivul perfect, cind aqiunea din subordonata este anterioara:


Nous desirons qu'ils aient reussi. Dorim ca ei sa fi reu7it.

2. Cind verbu I propozitiei regente se gase~te Ia unul dintre timpurile trecute ale indicativului sau la conditional (prezent sau trecut), in propozitia subordonata se folose~te: a} conjunctivul imperfect cind cele doua actiuni sint simultane sau cind actiunea din subordonata este posterioara:
Il pria fort qu'on en eut grand so in, qu'on Ia mit au chevet de son lit. A rugat staruitor sa aiba mare grija de ea, sa i-o puna Ia capatiiul patului. Je desirais qu'il reussit. Dorearn ca el sa reu~easca. Je voudrais qu'il vint me voir. A~ vrea sa vina sa rna vada.

b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect, cind actiunea din subordo~ nata este anterioara:


Je desirais qu'il eut reussi. Dorearn ca el sa fi reu~it. J'aurais voulu qu'il fut venu me voir. A~ fi vrut sa fi venit sa
m{t

vada.

Observatie. Conjunctivul imperfect ~i rnai-mult-ca-perfect neexistind in limba romina, aeeste timpuri se traduc prin conjunctivul prezent ~i, respectiv, conjunctivul perfect.

362

Corespondenta timpurilor Ia conjunctiv


Timpul din propozitia Tirnpul folosit in pro-) . Tirnpul ~ol_os.it In llmba romnta 111 pro1 pozipa subordonata

regen ta _____________ I_pozipa subordonata I Raportul temporal i __ _

Indi cativ prezent sau vii tor

s imultaneitate saul conjunctiv prezent posterioritate anterioritate

conjunctiv prezent conjunctiv perfect

conjunctiv perfect

lndi cativ trecut sa u


condi~ionat

simultaneitate sau posterior ita t e anter ioritate

conjunctiv imperfe ct conjunctiv maimu !t-ea-perfect

conjunctiv prezent conj unc tiv perfect

(prezent I trecut) !

sa u

----~--~------------~~

Observatie. Con junctivul imp erfect nefiind utilizat decit Ia persoana a III-a singu la r, Ia celelal te p ersoane, in limba vorbita hi chiar in limba lit erara) imperfectul conjunctiv este de obicei inlocuit cu prezentul conj unctiv.

Propozitii participiale (Propositions participes)


in limba franceza participiul (prezent sau trecut) poatc inlocui o propozitie: a) relativa:
U n hom me portant une casq uet te bleue enlra dans la salle. Un om care
purta ...

b) circumstantiala de timp:
Le sou per fini, on no us laisse. Dupa ce s-a term in at em a .. .

c) ci rcums tantiala de cauza:


Ne pouvant se payer une place a /'Opera, beaucoup d'ouvriers frant;ais sont prives de ce genre de spectacle. Fiindca nu pot plati . ..

d) circurnstantia la concesiva:
Bien qu'ayant lm un verre d ' eau, i.l avait encore so if.
c u apa . ..
Dc ~ i

bause un pahar

EXERCICES

I. En utilisant le suffixe -esse formez les noms qui correspondent aux adjectifs suivants:
souple, rude, poli, fin, faible, gcntil, etroit, hardi, bas, noble, juste, large, gr-os, petit.

363

II. Mettez les Perbes entre parentheses au temps necessaire:


ll faut que tu (venir) avec moi. Le medecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. ll est possible qu'ils (s'egarer), du moment qu'ils ne sont pas encore arrives. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce medicament. Nons desirous que tu (obtenir) le premier prix. Bien que vous (avoir) des difficultes au debut, vous avez reussi a bien apprendre le fran<;ais. II est arrive avant que j '(recevoir) sa lettre.

ill. Traduisez en roumain:


Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'egarerent dans un bois. La nuit tombee, ils arriverent pres d'une maison de charbonniers. Bien qu'etant arme, l'un des jeunes gens avait peur. Voulant faire le riche, !'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne recompense. Les hotes, parlant bas, dirent: Faut-illes tuer tons les deux? Le jour paru, toute Ia famille vint eveiller les deux hotes.

PROVERBE
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. De-am avea puterea tinarului experienta batrinului.

~i

CHARADES

1. Mon premier est un leg1,1me


Mon deuxieme est un bruit Mon tout nage aisement

2. Mon premier est la 15-eme lettre de !'alphabet Mon deuxieme n'atteint presque plus les chiens grace a Pasteur Mon tout n 'arrive que lorsque des nuages se montrent dans le ciel

3. Mon premier est un prenom masculin

Mon deuxieme sert a la double pesee Mon tout est un instrument de musique

364

4. Mon premier est. une lettre dt l'alphalwt. Mon dcuxieme est une plantc (]Ue cu ltiven I lcs Chino is Mon troisii~mc est une lctt.rc de ! 'alphabet Moo tout est synonyme de vrai

5. Mon Mon Mon Mon

premier est tres utile pour dor1nir second est le eont ra ire de d u r troisieme est un demi-cousin tout est une province fran<.:aise
(msnolll!'l)

6. Mon premier est un adjectif po~sessif Mon second est un acteur de cinPma Mon tout est un vetement

55-EM E

LEr;ON

TARTARIN CHEZ LES LIONS


Ace moment, la portiere s'ouvrit. Une bouffee d'air frais entra, apportant sur ses ailes, dans le parfum des orangers fleuris, un tout petit monsieur en redingote noisette, vieux, sec, ride, compasse, une figure grosse comme le poing, une cravate en soie noire haute de cinq doigts, une serviette en cuir, un parapluie: le parfait nota ire de village. En apercevant le materiel de guerre du Tarasconnais, le petit monsieur, qui s 'eta it ass is en face, parut excessivement surpris et se mit a regarder Tartarin avec une insistance genante. On detela, on attela, la diligence partit. .. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin ... A la fin le Tarasconnais prit la mouche. -<;a vous Ctonne? fit-il en regardant a son tour le petit monsieur bien en face. -Non! <;a me gene, repondit 1'autre fort trauquillement. - Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fierement. Le petit monsieur regarda son parapluie, sourit doucernent; puis toujours avec son meme flegme: - Alors, monsieur, vous etes ... ? - Tartarin de Tarascon, tueur de lions! II y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. Le petit monsieur, lui, ne se deconcerta pas. - Est-ce que vous avez deja tue beaucoup de lions, monsieur Tartarin? demanda-t-il tres tranquillement. - Si j'en ai beaucoup tue, monsieur!. .. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autaJ;J.t de cheveux sur la tete. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes ... qui se herissaient sur le crane du petit monsieur. A son tour le photographe d 'Orleansville prit la parole: - Terrible profession que la votre, monsieur Tartarin! ... On passe quelquefois de mauvais moments ... Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. .. - Ah! oui, le tueur de pantheres... fit Tartarin assez dedaigneusement. - Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. - Te! pardi ... Si je le connais ... Nous avons chasse plus de vingt fois ensemble. Le petit monsieur sourit. - Vous chassez done la panthere atlSSl, rnons1eur Tartarin?

366

-~ Quelquefois, par passe-temps... fit I' enrage Tarasconnais. II ajouta, en relevant Ia tete d 'un geste herolque: - <;a ne vaut pas le lion ! lei Ia diligence s'arreta, le conducteur vint ouvrir Ia portiere et s'adressant au petit vieux: - Vous voila arrive, mo1sieur, lui dit-il d'un air tres respectueux. Le petit monsieur se leva, descend it, puis avant de refermer Ia portiere: - Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil, monsieur Tartarin? - Lequel,, monsieur? - Ma foi! ecoutez, vous avez l'air d'un brave homme, j'aime rnieux vous dire ce qu'il en est ... Retournez vite a Tarascon, monsieur Tartarin ... Vous perdez votre temps ici ... II reste bien encore quelques pantheres dans Ia province; mais fi done! c'est un trop petit gibier pour vous ... Quant aux lions, c'est fini. II n'en reste plus en Algerie ... mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. Sur quoi le petit monsieur salua, ferma Ia portii~re, et s'en alia en riant avec sa serviette et son parapluie. - Condueteur, demanda Tartarin, en faisant sa moue, qu'est-ce que c'est done que ce bonhomme-la? --Comment! vous ne le conna1ssez pas? ma1s c'est monSieur Bornbonnel.

(D'apres

A I p h o n s e

D a u d e t,

Tartarin de Tarascon)

VOCABULAIRE
Ia portiere [p:Jrtj zr] u~a (de vehicu!), portiera Ia bouffee [bufe] valul de aer I' aile (f.) [ d} arlpa l'oranger (m..) [ord3e] portocalul Ia redingote [r<~d1:gat] redingota noisette [nwazet} de culoarea alunei sec, seche [s zk J aici: usc it tiv, -a, slab ,-a compasse, -e [k"ipase] tacticos, -oasa le parapluie [paraplqi] umbrela le notaire [n;:,ter] notarul l'insistance (f.) [S:sistdsj insisten1[t deteler [det<Jle] a desha rna atteler [atale] a inhama Ia diligence [dili3as] diligenta prendre Ia mouche [prddr~la~muf] a se enerva, a-i sari mustarul fierement [fjErma] en mi~drie le flegme [f!Egm] singele reee le tueur [tycer] omoritorul Ia stupeur [stypcer] stupoarea se deconcerter [sa~dek5snte] a se incurca, a se zt'ipUci souhaiter [suEte] a dori se herisser [erise] a se zbirli le photographe [btograf] fotograful Ia pab.there. [pater] pantera dedaigneusement [ded <Jlzma] cu dispret enrage, e [dra3e] turbat, -ii, furios, -oasii pardi! (interj.) [pardi} la dracu! le passe-temps [pasta] distractia valoir [valwar] a valora refermer [r\lfe:rme] a reinchide rna foil [ma~fwa] ziiu, pe legea mea fi done! (interj.) [fi d5k] Ia naiba! le gibier [3ibje] vinatul Ia moue [mu] mutra, figura le bonhomme [b~n8rn] aici: omulet.ul

367

LEXIQUE

Paronymes
les cheveux les chevaux
parul caii
le poing

Homonymes
le point point (i!) point
pumnul punctul de loc, nu se ive~te, rasare

GRAMMAIRE

Infinitivul de naratiune (L'infinitif de narration)


Pentru a da mai multa vioiciune unci naratiuni, indicativul dintr-o propozitie independenta sau principala 1 poate fi inlocuit prin infinitiv precedat de prepozitia de. Acest infinitiv se nume~te infinitiv de narafiune. EI nu arc echivalent in' limba romina ~i se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei, prin perfectul simplu sau prin prezent), dupa sensu! cerut de celelalte verbe din context
Et toute la diligence de rire ... :;li intreaga diligenta rise. Il approche, et tousles oiseaux de s'envoler. vers Ia foret. Se apropie, toate pasiirile zboara inspre piidure. Et chacun de repondre: OUt, oui. Si fiecare raspunse: da, da.
~i

Interjectia (L' interjection)


Ca ~i in lirnba romina, in limba franceza exista numeroase interjectii care exprima diferite sentimente sau manifestari de vointa: surpnza: dispretul: descurajarea: indiferenta: indoiala:' durerea: dezgustul: ciuda:

ah I oh I

he las I bah I euhl ate I pouah I zut I -u~urarea: oufl - o chemare: pst! i>h I he I hep I - indemnul la tacere: chutl etc. etc. Interjectiile sint adesea onomatopee: bollm! cric-crac! tic-tac! pan I patatras I cocorico I miaou I
1

.' f L.

V. compendiul de gramaticii.

368

CiteodaUi, unele parti de vorbire (substantive, adjective, verbe, adverbe) sint folosite ca interjeqii: -substantive: silence! attention! cretin! -adjective: bon! parfait! admirable! formidable! -verbe: tiens! (ia te uita !) gare! (pazea !), allons/ (hai! haide !) - adverbe: bien!

EXERCICES

I. I ndiquez la difference entre:


porte et portiere, cuir et peau, parapluie et ombrelle.

II. Remplacez les verbes

a l'indicatif par l'infinitif de narration:

Et les poules s'elanc:aient, les canards accouraient, les oies etendaient leurs ailes et toute Ia volaille caquetait, criait, gloussait. Et ]'enfant obeissait et che~Jauchait a grand bruit dans Ia maison. Aussitot les ennemi:; s'enfuirent et jeterent leurs armes. Et le geant s'effraya.

III. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimee par les interjections:
Oh! le beau coucher de solei!. Ah! deja de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais trop. Ouf! je respire enfin. Bah! je m'en moque. Fi/ que c'est vilain. Pouah/ quelle horreur. Ile! !'ami, viens ici! Care/ un camion. Elle a battu le record du monde. Formidable! Zut! je ne reussis pas a enfiler cette aiguille.

PROVERBES
Qui va ala chasse perd sa place. Cine nu sta pe locullui La nuit porte conseil. Noapte2. este un bun sfatuitor.
~i-1 gase~te

ocupat..

56- EM E

LE

c; 0 N

MERMOZ
Nous sommes en 1930. Mermoz, glorieux representant de !'aviation fran~aise, v 1ent de battre le record du monde: 4308 kilometres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit ferme. Lui et ses camarades s'etaient donnes corps et arne ala profession de pilote qu'ils consideraient comme Ia plus belle, la plus noble. S 'il aime le danger, Jean Mermoz adore I' a venture. Pour satisfaire sa passion, il faut qu'il supporte tout, execute divers travaux Iourds, vole sur des appareils trop vieux, accepte des !ignes que d'autres refusent ... Sur de lui, il trans porte Ie courrier de France en Afrique. Plus d'une.fois, son avion tornbe. Dix fois, il echappe a une mort certaine. Un jour cependant, il est fait prisonnier par des Arabes, battu et laisse pour mort, puis ... vendu. Aux Fran~ais heureusernent! Tout cela, Mermoz le raconte d'une voix ealme, Ie visage souriant, comme s'il n'y avait Ia rien d'extraordinaire. Au moment de creer une ligne nouvelle joignant Ia France au Bresil c'est a lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. C'est a lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu,erir un nouveau morceau de ciel, car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. Cette fois encore, personne ne doute que Mermoz f~ra tout ce qui est possible pour realiser ce vol Europe-Amerique. Le voyage sera long et difficile: il faudra d 'abord aller a Saint Louis du Senegal et, de Ia, essayer de traverser !'Atlantique Sud. Mermoz n'hesite pas un instant. Pouvait-il rever aventure plus belle? 11 part, Ia joie au coeur. Dabry et Gimie qui l'accompagnent ont confiance en lui. Les premiers kilometres sont sans histoire: un simple petit tour au des sus de Ia France. Le 12 Mai 1930, ils quittent le Senegal. Leur appareil, un Latecoere de 5500 kilos, transporte 2600 Iitres d'essence.

370

Les trois hommes, qui ont }'habitude de voler la nuit aussi bien que le jour, ne eraignent pas de se trouver pendant des heures au des sus d 'une mer immense. Bientot, Natal s'etend sous eux. En 24 heures exactement, le courrier avait ete transporte de Toulouse a Saint Louis; et 21 heures plus tard c 'eta it I' arrivee en Amerique.
(D'apres Mermoz, Mes vats)

VOCABULAIRE
le representant [rapreziWl] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios )'aviation (f.) [aviasjo] aviatia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz~e~am] trup ~i suflet Ia profession [profesj5] profesia le pilote [pilpt] pilotul le danger [daze] primejdia Ia passion [pasj5] pasiunea refuser [rafyze] a refuza exactement [egzaktama] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS


l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul I' a viatrice (f.) aviatoarea I' aviation (f.) a viatia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a ciilauzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care indeplinesc functia de substantiv


Poate indeplini functia de substantiv:

a) un verb la participiul prezent:


le combattant, le representant, l' habitant, le commandant etc.

b) un verb la participiul trecut (rnasculin sau fern in in):


le fait, l'ecrit, le re9u, le contenu, le fiance, Ia francee, Ia vue, Ia revue, Ia tenue, l'armee, Ia sortie, !'entree, l'arrivee etc.

c) un verb la infinitiv:
le rire, le devoir, le pouvoir, le dejeuner, le diner, le toucl1er, le souvenir, le ba iser etc.

371

GRAMMAIRE

Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du partieipe passe des verbes pronominaux)
De~i se conj uga cu auxiliarul etre, participiul trecut al verbelor reflexive urmeaza regula acordului cu auxiliarul Moir. Participiul trecut al verbelor reflexive se acorda cu complementul direct care il preceda ~i ramine invariabil daca nu este insotit de un complement direct sau cind acesta este a~ezat dupa participiu:

Ils se sont disiingues (complementul direct este se) lls se sont eerit; ( se este complement indirect, deci nu se face acordul). lls s'etaient donnes corps et arne a la profession ... (complementul direct este se).

Pentru a ne da seama dad\. pronumele reflexiv este complement direct sau indirect, trebuie sa inlocuim auxiliarul etre prin auxiliarul a~>oir ~i sa pun em intrebarea care se potrive~te:
Ils se sont rencontres = ils ont rencontre (qui?) eux-memes.

Complementul fiind direct; se face acordul.


lls se sont parle = ils ont parU (a qui?)

a -eux-memes.

Complementul fiind indirect nu se face acordul. Se intimpla totu~i, uneori, ca, de~i pronumele reflexiv este complement indirect, exista un alt complement direct care preceda participiul ~i cu care acesta se acorda:
Les poigm\es de main qu'ils se sont donnees. Stringerile de miini pe care ~i le-au dat.

Acordul se face cu complementul direct que, acesta reprezentind cuvintul les poignees, de~i pronumele reflexiv se este complement indirect.
Observatie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decit la diateza reflex iva ( l'erbes essentiellement pronominaua) se acordii intotdeauna cu subiectul:

La tour s'est ecroulee. Elles se sont souvenues de cette representation.

Le verbe traduire (a traduce)


Indicntlf Present Imparfait Passe simple

je traduis tu traduis il traduit nous traduisons I'OUS traduisez i ls traduisen t

je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions I'Ous traduisiez i ls traduisaien t

je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisimes vous traduisites i ls traduisire 11 t

372

Passe compose

Futur

j' ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit
Subjonctlf Present

je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront


Imperatlf

que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu' i Is traduisent

traduis I traduisons! traduisez!


Partlclpe

Present

Passe

traduisant

traduit, -e

Observatie. Se conjugii Ia fel verbele: conduire (a conduce), produire (a produce), introduire (a introduce), reproduire (a reproduce), seduire (a seduce) etc., precum ~i-verbele nuire (a diiuna) ~i luire (a luci), al caror participm trecut este insa nui, lui. EXERCICES

I. lndiquez les noms prwenant du participe ou de l'infinitif des Yerbes suiFants:


surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, sa voir, ou"ir, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir.

II. Indiquez les noms de la meme famille correspondant aux Ferbes:


seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, traduire, saluer, separer, fuir.

III. Appliquez la.regle del' accord du participe passe dans les phrases suiyantes:
Nous nous sommes (promener) dans le pare de culture et de repos. Jean et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coutent pas cher. Ils se sont (saluer) ceremonieusement. Le rendezvous que vous vous etes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous etes (lever) trop tard. Elle s'est (laver) le visage.

373

57-EM E

LE

r; 0 N

GABRIEL PERI I
par PAtJL ELl; ARD

Un homme est mort qui n 'avait pour defense Que ses bras ouverts a Ia vie Un h omme est mort qui n'avait d'autre route Que ee lle ou l'on hait les fusils U n homme est mort qui continue Ia lutte Contre Ia mort contre l'oupli Car tout - ce qu'il vonlait Nous le voulions aussi ;\lous lc voulons aujourd 'hu i Que le bonheur soit Ia lumiere Au fond des yeux au fond du coour Et Ia justice sur Ia terre II y a des mots qui font vivre Et ee sont des mots innoce nts Le mot chaleui' et le mot confia n ce Amour justice et le mot liherte Le mot enfant et le mot gentillesse Et certains noms de fl e urs et cer tains noms de fruits Le mot courage et le mot decouvrir Et le mot frere et le mot cama rade Et certains noms de pays de vi II ages Et certa ins noms de femmes et d'amis Ajoutons-y Peri

PCri est n1ort pour ce qui no us fa it v !"vre Tutoyo ns- le sa poitrine est trouee Mais grace a lui nous rlous connaissons mieux Tutoyons-nous son espoir est vi vanL 2
1 Gabriel Peri--,- erou al H.ez istentei franceze, membru al C,C. a l P.C. Francez , impu~cat de nazi~ti in 1941. 2 Paul Eluard obi~nuia sa-~i scrie po ez iile fara a folosi ni c i un semn de punct.ua pe.

374

VOCABULAIRE
le heros [Ia~ero] eroul Ia Resistance [rezistds] Rezistenta le membre [mdbr] membrul fnsiller [fyzije] a impu~ca le nazi [nazi] nazistul Ia defense [defds] apararea hair [air] a uri l'oubli (m.) [ubli] uitarea Ia justice [3ystis] dreptatea (in~sd] nevinovat, -a Ia confiance [k:Jfjiis] increderea la gentillesse [3iitij es] dragala~enia tutoyer [tytwaje] a tutui Ia poitrine [pwatrin] pieptul trouer [true] a gauri
innocent, -e

LEXIQUE

Families de mots
-la liberte (/.) libertatea liberer ( Yb.) a elibera la liberation (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ii. -Ia justice (f.) dreptatea, justitia juste (adj.) drept, dreapta, just, -a justement ( adY.) 1. cu dreptate 2. tocmai Ia justesse (f.) justetea justificatif,- iYe (adj.) justificativ, -a la justification (f.) justificarea justifier ( Yb.) a justifica

GRAMMAIRE

Adjectivul certain
A~ezat inaintea unui substantiv, adjectivul certain, -e este adjectiv nehotiirit ~i se traduce Ia singular prin ,oarecare", ,anum it", iar Ia plural prin ,unele":

certains noms de fleurs et certains noms de fruits unele (anumite) nume de flori ~i unele (anumite) mane de fructe un certain acteur un oarecare actor
A~ezat dupii un substantiv, certain este adjectiv calificativ p se traduce prin ,sigur", ,cert":

Ce sera une Yictoire certaine, Va fi o victorie sigura.


Observatie. Nu trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele nehotiirit certains (folosit numai Ia plural), care inseamna ,unii": Certains l'affirment. Unii o afirmii.

Verbul

ha~r

(a uri)

Verbul haYr, de~i apartine grupei a II-a de conjugare, prezintii o neregularitate la singularul indicativului prezent ~i al imperativului, la care i pierde trema.

375

La indicativ:
je hais, [3a~e] tu hais, il hait nous haissoru;, vous haissez, ils haissent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais l dar haissvns l haissez!

De asemenea, verbul halr nu prime~te obi~nuitul accent circumflex la perfectul simplu (persoana I ~i a 11-a plural) ~i nici Ia conjunctivul imperfect (persoana a III"a singular). Accentul circumflex este inlocuit cu trema: nous haimes, vous ha'ites; qu'il hait. La toate celelalte moduri ~i timpuri, verbul ha'ir se conjuga regulat.
EXERCICES

I. Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:


lutte, oubli, liberte, espoir, justification, fusil, courage.

II. lndiquez les noms qui correspondent aux verbes:


hair, courir, trouer, connaitre, tutoyer, ouvrir, decouvrir.

III. Traduisez en roumain:


11 m'en a parle comme d'une chose certaine. II y avait une certaine animation dans Ia cour de I 'usine. Certaines personnes pretendent que cette annee-ci l'ete sera torride.

IV. Traduisez en fran{Jais:


Gabriel Peri a murit ca un erou. El a spus nazi~tilor: ,Voi muri, dar nu-mi voi triida patria". Poporul francez, aliituri de toate popoarele, urii~te razboiul ~i pe cei care a~itii la riizboi. Gabriel Peri ura pe ocupan~ii naziti. Uriisc ~i voi uri pe to~i a~itatorii Ia riizboi. Partidul Comunist Fra~;J.Cez cinste~te memoria tuturor celor care au murit pentru patrie ~i pentru libertate.

SUPPLEMENT
QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTERATURE FRAN(:AISE
(Fran~;ois)

Villon
~arot

(Clement)
(Fran~;ois)

Rabelais (Pierre de) Ronsard (~ichel de) ~ontaigne (Pierre) Corneille

(1431-1463 (?) (1496-----1544) (1494 (?)-1553) (1524--1585) (1533-1592) (1606-----1684)

376

(Blaise) Pascal (Jean) Racine Moliere (Nicolas) Boileau (Jean de) La Fontair:e (Jean de) La Bruyim (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain- Rene) Lesage (Pierre de) Marivaux (Denis ) Diderot (Jean-Jacques) Rousseau (I' Abbe) Prevost (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (Fran c;ois-Rene de) Chateaubriand (Victor) Hugo (Alphonse de) Lamartine (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper ) Merimee (Honore de) Balzac George Sand (Gustave ) Flaubert (Alexandre) Dumas-perc (Alexandre) Dumas-fils (:Emile) Augier (Charles) Baudelaire (Paul) Verlaine (Alphonse) Daudet (quy de) Maupassant (Emile) Zola (Anatole) France (Edmond) Rostand (Henri) Barbusse (Romain) Rolland (Roger ) Martin du Gard (Antoine) de Saint Exupery (Paul) Eluard (Albert) Camus (Andre) Maurois (Louis ) Aragon (Jean-Paul) Sartre

(1623-1662) (1639-1699) (1622- 1673) (1636- 1711) (1621- 1695) (1645-1696) (1689-1755) (1694- 1778) (1668-1747) (1688-1763) (1713- 1784) (1712-1778) (1697-1763) (1732-1799) (1768-1848) (1802- 1885) (1790-1869) (1810-1857) (1797-1863) (1783-1842) (1803- 1870) (1799- 1850) (1804-1876) (1821- 1880) (1802-1870) (1824-1895) (1820-1889) (1821- 1867) (1844-1896) (1840- 1897) (1850-1893) (1840-1902) (1844-1924) (1868-1918) (1873-1935) (1866- 1944) (1881-1958) (1900-1944) (1895-1952) (1913-1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

377

58-EME LE(:ON

LENINE

PAR IS

Lenine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions revolutionnaires ! II disait que la Grande Hevolution de 1789 est Je point de depart ,de tout Je developpement de toute l'humanite civilisee au cours de tout le XIX" siecle". Il s'interessait tout autant a la Hevolution de 18!J8 et sur1,out a Ja Commune. Peu apres son arrivee a Paris il ecrivit a sa mere: ,A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort etendue. Les faubourgs (que no us frequentons le plus sou vent) ne donnent pas l'idee du centre. L'impression est tres agreable: des rues larges, claires, tres souvent des boulevards; beaucoup de verdure; Je public se ticnt avec une grande aisanee d 'allure". Lenine assiste aux reunions eleetorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,II aimait, eerit Nadejda Konstantinovna Kroupskala, se plonger dans eette masse ouvriere. Il voulait eonnaitre la vie de J'ouvrier fran<;ais, entendre ee qu'il disait non seulement dans les grandes assemblees, mais dans son petit eerele habitue!, savoir ee qu'il pensait, quels reves 1'agitaient". Lenine et sa femme, a leur arrivee a Paris, s'installent d'abord dans un hotel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui etait alors presque peripherique, a proximite de la Porte d 'Orleans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. II ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amene avec eux de Geneve. Les concierges voient done d'un mauvais oeil ees etrangers qu'ils traitent d' anarchistes". lis leur font mille chicanes donnent au propriet~ire de I'immeuble des rapports malveillants sur ees loeataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov ehangent d'appartement au. grand soulagement du proprietaire et des concierges. lis s'ins.tallent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transforme en musee. Mais, la encore, le concierge se montre fort in quiet devant leur pauvrete. Au debut, tout va mal et les relations sont tendues. Lenine commence a en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultes a un ouvrier de l'imprimerie du Parti, emigre, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour reneontrer le proprietaire de Lenine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il emet a I'egard de son locataire, ses inquietudes au sujet de sa sol-

378

vabilite. ,Ne vous fiez pas aux apparences! lui dit-il". ,M. Oulianov est un gros proprietaire. II a un compte en banque au Credit Lyonnais". Le proprietaire se renseigne. Le fait etait exact. Lenine avait effectivement un compte en banque. Mais !'argent depose ne lui appartenait pas. C'etait celui du Parti.
(D'apres P. Duran d)

VOCABULAIRE
le point [pwe] punctul etendu-e [ettidy] intins le faubourg [fobur] cartierul periferic Ia verdure [ver.dyr] verdeata l'aisance (f.) [eztis] u~urinta, dczinvoltura l'allure (f.) [alyr] mersul, pasul se plonger [sa pl:i3e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [k5sjerz] portarul Ia chicane [Jikan] ~ieana malveillant-e [malvsjti] riiuvoitor insolite [E:s:~lit] neobi~nuit le soulagement [sula3mti'l u~urarea tendu -e [ttidy] incordat en avoir assez [ti~n~avwar~ase] a fi s;Hul de ... Ia plainte [plE:t] plingerca I' inquietude [ii:kj etyd] nelini~tea au sujet de [o sy3e da] cu privire !a Ia solvabilite [s:~lvabilite] solvabilita tea le compte [k5t J contul se renseigner [sa rtise'f)e] a se informa deposer [depoze] a depune

Famille de mots
la revolution (f.) revolutia rfwolutionnaire (adj. ~is.) revolutionar revolutionnairement ( adv.) in mod revolutionar revolutionner (vb.) a revolutiona la contre-revolution (f.) contrarevolutia contre-revolutionnaire (adj. ~i s.) contrarevolutionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) indica o aqiune sau rezultatul une1


ac~iuni:

alliance, aisance, independance, ignorance, apparence, prudence, mlgligence, vengeance, exigence etc.

Sufixul-tion (-ation, -ition, -ution} indica de asemenea o ac~iune sau rezultatul unei ac~iuni:
revolution, renovation, orientation, administration, coalition, punition, execution, tradition etc.
Nota. Atentie !a ortografia cuvintului discussion.

379

GRAMMAIRE

Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)


Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjectivul verbal variazii in gen ~i numiir, ca or ice adjectiv:
des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbatoare.

ln general, adjectivul v~erbal are aceea~i ortografie ca ~i participiul prezent respectiv. In citeva cazuri, ortografia adjectivului verbal este insii deosebita de cea a participiului prezent:
Partlclpiu prezent Adjectlv verbal

convainquant suffoquant fatiguant equivalant intriguant negligeant precedant

convaincant, -e suffocant, -e fatigant, . e equivalent, -e intrigant, -e negligent, -e precedent, -e

Exemple:
Negligeant ses devoirs il s'est montre un homme negligent. C'est une personne fatigante.

EXERCICES

I. Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suiyants:


excell ... , exist ... , temper ... , vehem ... , confi ... , provid ... , assist ... , em in ... , esper ... , vigil..., naiss ... , presid ... , resist ... , persever ...

II. lndiquez les noms formes famille que les Yerbes:

a l' aide du suffixe

-tion de la meme

consoler, osciller, persecuter, definir, condamner, acclamer, accelerer, reparer, amputer, publier, aggraver, louer (a inchiria).

III. Indiquez par ecrit les adjectijs yerbaux proyenant des verbes suivants:
naitre, plaire, provoquer, briller, souffrir, captiver, adherer, naviguer, combattre, militer. payer, danser,

IV. Traduisez en fran(:ais:


In ce prive~te tagadulrea meritelor sale literare, Eminescu ra>ninea rece, multumindu-se sa inabu~e in sine un dispret desavir~it

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stirnea amadiciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redactie pentru un salariu neindestulatoar ~i nu Ia vreme platit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutatile redactionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilind informatiuni, corectind i paginind (s'occupant de Ia correction et de Ia mise en page). G. C~linescu

REVISION
EXERCICES

I. I ndiquez les prenoms des ecriYains:


Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Merimee, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon.

II. Indiquez le nom des habitants des pays suiyants:


Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japan, Argentine, Bresil, Algerie.

ITI. Indiquez le nom de 8 sports en {ran9ais.


IV. Remplacez les infinitifs par les participes qw com)iennent dans le texte suiyant; ensuite traduisez-le:
II y a quelques annees, un navire fran<;ais (essuyer) une terrible ternpete sur Ia Mediterranee. II a (devier) de sa route et est (venir) s'echouer sur un bane de sable, pres de !'embouchure du Rhone. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (anilter) brusquement! Le cote etait deserte; cependant des pecheurs !'out (apercevoir) echouer et out (tenter) dele secourir. Mais Ia barquPqu'ils out (lancer) a l'eau et qu'ils out (gouverner) avec mille peines, n'a pas (reussir) a atteindre le navire en detresse et Jes lames en furie J'ont (rejeter) a Ia cote. Le lendemain de nouveaux efforts ont ete (tenter): douze courageux pecheurs se sont (efforcer) a maintes reprises de rejoindre les naufrages. Trois.fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils out ensuite (attacher) a Ia cote, trois fois Ia tempete a (aneantir) leur ouvrage et a (rompre) J'amarre. Enfin apres trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des herolques sauveteurs ont (aboutir); ils ont (pouvoir) etablir Je c~ntact entre Je navire et la cote et sont (arriver) a delivrer les 80 passagers a demi(mourir) de froid et de faim.

V. Traduisez en fran{:ais:
A~

Dacii a~ fi fost informat Ia timp, a~ fi putut evita aceasta 'intirziere. pleca acum, daca tu nu m-ai retine. N-ati risca sa pierdeti (manquer) trenul, daca ati pleca Ia timp. Daca ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importanta. Daca te-ai fi nascut Ia tara, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Daca il vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogatia ~i diversitatea caracterelor pe care le prezinta. D'lca ai fi mers ieri cu mine Ia teatru, ai fi vazut o piesa interesanta.

381

VI. Remplacez les fJerb'V'S entre parentheses par le mode et le temps exige par la concordance des temps:
Vous avez compris tout de suite que je n'(etre) pas bon a grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu 'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-pere). II dec ida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble ( Merimee). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantiniere (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre a rna mere (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un v isage (Voltaire} . Quoique Napoleon (nommer) cet illustre sabreur, comte de !'Empire, Montcornet se savait issu .d'un ebeniste (Balzac).

VII. Traduisez en roumain:


Nulle visite ne saura it plus emouvoir le touriste que celle du cimetiere Pere La chaise. L e P ere Lachaise domine Paris ctant situe sur une colline qui se nommait leMont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le pere jesuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos cree en 1626 sur la colliuc devait lui laisser l e nom. Que de noms conn us on trouve au Pere La chaise! A I 'ombre d 'un saule - Ia tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funeraire d'Honore de Balzac: ici Ia pierre n o ircie de Delacroix, Ia les tombes de Frederic Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont Ia, les poetes et les ccrivains communistes: Henri Barbusse, P au l Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Vo ila aussi le mur des Federes ou l e 28 mai 1871, 147 communards furent lachement executes par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s 'incliner au pres du Mur des :Federes.

\'III. Traduisez en fraw;ais:


Panait !strati a avut un destin neobi~nuit, chiar paradoxa!. Fiul spalii.toresei din Braila, vagabondul cu nenumii.rat e meserii Ia activul sii.u (zugrav, fotograf ambulant, purtator de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) impins de vicisitudinile vietii Ia o tentativa de sinucidere, ajunge dupii vir!lta de patruzeci de ani ,prozator franeez"; tradus in peste 25 de tari. Cartile sale, scrise in secolul XX, amintesc comentatorilor de pove~tile din 0 mie si una de nopti orl din Odiseea. lmprejurarile au a~ezat figura lui Panart !strati sub semnul miracolului, al aventurii ~i totodata al poeziei.

TEXTES

PARALLELES
I

Alphonse Daudet: (Le Nabab)


Tout a coup laporte s'ouvrit a deux battants: ,Son Excellence M. le due de Mora" Un long fremissement I 'aecueillit, une curiosite respectueuse, rangee sur deux haies, au lieu de Ia presse brutale qui s'etait jetee sur les pas du Nabab. Nul mieux que lui ne savait se presenter dans le monde, traverser gravement un salon, montet en souriant a Ia tribune, donner du serieux aux chases futiles, traiter legerement les chases graves; c'etait le resume, de son attitude dans la vie, une distinction paradoxale. Encore beau rnalgre ses cinquantesix ans, d'une beaute faite d'elegance et de proportion oli la grace du dandy se rafferrnissait par quelque chose de rnilitaire dans la taille et la fierte du visage, il portait merveilleusement I 'habit noir, sur lequel, pour faire honneur a Jenkins, il avait mis quelquesunes de ses plaques, qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. Le reflet du linge, de la cravate blanche, !'argent mat des decorations, la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient ala paleur de la tete, plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-la chez l'Irlandais.

Alphonse Daudet: (Nababul)


Deodata u~a se deschise larg: - Excelenta Sa dornnul duce d~ Mora! ' Un freamat lung 1:lintimpina, o curiozitate respectuoasa, a~e zata pe doua rlnduri, deosebindu-se de ingramadeala hrutala cu care fusese prirnit Nabahul. Nimeni nu stia mai bine decit ducele sa' se infatiseze in lume, sa traverseze gr~v' un salon' sa se urce surlzind la tribuna, sa ia fleacurile in serios, sa trateze cu usurinta lucrurile serioase; disti'nctia' sa paradoxala era o sinteza a atitudinii in fata vietii. Brtrbat frumos inca; in ci~da celor cincizeci si sase de ani, de o frumuse}e ~Ie'ganta ~i bine propor}ionata, in care gratia filfizonului era compensata de ceva militarcsc in statura ~i figura-i mindra, ducele purta admirabil fracul, de care pentru a-i face placere lui Jenkins, atirnase citeva din nurneroasele-i decora}ii, arborate deobicei numai 1n zilele solemne. Reflexele cama~ii, ale cravatei albe, argintu l mat al decoratiilor, linia placuta a parului rar ~i usor caruntit accentuau paloar~a fe}ei, ~ai cadaverica declt tot ce era cadaveric in seara aceea in saloanele irlande-' zului.

383

II menait une vie si terrible! La politique, le jeu sous toutes ses formes, coups de bourse et coups de baccara, et cette reputation d 'homme a bonnes fortunes qu'il fallait soutenir a tout prix. Oh! celui-Ia etait un vrai client de Jenkins; et cette visite princiere, il Ia devait bien a I'inventeur de ces mysterieuses perles qui donnaient a son regard cette flamme, a tout son etre cet enavant si vibr,ant et si extraordinaire. ,Mon cher Due, permettezmoi de vous ... " Monpavon, solennel, le jabot gonfle, essayait de faire la presentation si attendue; mais I 'Excellence, distraite, n'entendait pas, continuant sa route vers le grand salon, emporte par un de ces courants electriques qui rompent Ia monotonic mondaine.

Ducea o viata atit de zbuciumata! Politica, toate joeurile de noroc cunoscute, lovituri de bursa ~i Ia bacara, precum ~ire putatia de crai pe care trebuia cu orice pret sa o sustina. Da, ducele era unul dintre clientii serio~i ai lui Jenkins; ~i ace~s ta vizita 'princiara doctorul o datora inventarii acelor pilule misterioase care dadeau stralucire privirii ~i intregii fiinte a omului, acea vigoare atit de vibranta ~i extraordinara. - Scumpul ~eu duce, permite-mi sa ... Monpavon, solemn, cu plasstronuJ bombat; lncerca sa inlesneasca prezentarea atit de mult a~teptata; dar Exce1enta, distrata, nu auzea, continulndu~i drumul spre salonul eel mare, lmpins de ace! curent electric care l:ntrerupe monotonia mondena.

II

I. L. Caragiale - OPERE (1907 din primiivarii P.inii-n toamnii) Cum au izbucnit primele flacari, guvernul conservator (sub barb a caruia, pe 'ndelete, Inca din vara anului trecut (1906), pe vremea Expoziliei jubiliare, se organizase mi~carea maselor tarane~ti) s-a declarat cu toaUi candoarea incapabil sa tina piept elementului deslanluit. Regele, fire~te, ad Inc lngrij at ~i banuind, cu drept cuvlnt,
384

Caragiale - OEUVRES (1907. du printemps a l'auto-

mne)
Des que les premieres flamrues eurent jailli, le gouvernement conservateur (a la barbe duquel le mouvement des masses pays annes s 'eta it organise a loisir des l'ete dernier [1906], du temps de !'Exposition jubilaire) s'est declare avec candeur incapable de tenir tete aux elements dechaines. Le roi, evidemment tres inquiet et soupc;;onnant a juste raison, lui

el care-~i cunoa~te bine oamenii, ca liberalii nu erau atit de ignoranti in privinta evcnimentelor, a facut apcl la patriotismul ~efului lor. Acesta a primit zdrobitoarea sarcina a puterii numai cu conditia ca fractiunea conscrvatoare ~i majoritatile ei sa-i promita concursu} fara nicio rczerva; iar conservatoru, ru~inati ~i ingroziti de mo~tenirea ce lasau, s-au plecat invoielii. Au urmat in Camera, duioase scene teatrale ... In publicitatea romineasca, foarte inclinata, la ocaziuni mari, catra nota sentimentala, astfel de exibitiuni se numesc ,scene inaltatoare". Toata lumea a plins, mini~tri de azi, mini~tri de ieri, deputati, senatori, publici~ti, reporteri- ~i tribune pub lice; ~i'n fata lumii acesteia atit de emotionate, doi rnari intre mari frunta~i, un conservator ~i un liberal, s-au strins in brate . cu efuziune ~i s-au sarutat solemn, spallnd cu lacrirni fierbinti tot trecutul - care, ce-i drept, c~{n avea nevoie de spalat: in c~ldura luptelor de pina ieri a celor doua fractiuni, prirnul nu nurnea pe al doilea decit ,tradator de neam", iar acesta pe acela ,fiul lui Bdzebut". Rascoalele faceau deci o minune: tradatorul de neam de pina ieri se preschimba in sal-

qui connait bien ses gens, que les liheraux n 'etaient pas si ignorants de la marche des evencments, fit appel au patriotisme de leur chef. Celui-ci accepta J 'l~crasante tache du pouvoir a condition que la faction conservatrice et sa rnajoritc lui promettent leur concours sans reserve; les conservateurs' honteux et epouvantes de l 'heritage qu 'ils laissaient, tomberent d'accord. II y cut par la suite a Ia Charnbre d 'attendrissantcs scenes theatrales. Dans la pre sse roumaine, tres encline a la note sentimentale dans les grandes occasions, de telles exhibitions s 'appellent ,scenes emouvantes". Tout le rnonde a pleure, ministres en titre, ministres sortants' deputes' senateurs, publicistes, reporters et public. Et devant cette foule si emue, deux grands parmi les plus grands chefs, un conservateur et un liberal, sont tombes dans les bras l'un de l'autre et se sont embrasses solennellement, lavant de leurs larmes brulantes tout le passe - ce passe qui, il est vrai, avait besoin d'etre lave. Dans le feu des luttes toutes recentes entre les deux factions, le premier ne faisait qu'appeler le second traitre a la patrie"' tandis ~ue celui-ci nommait l'autre ,fils de Belzebuth". Les revoltes operaient done un miracle: le traitre a la patrie, bier encore, se transformait en sau-

385

vator al patriei; iar fiului lui Belzebut n crescusera peste noapte aripi de cheruvim. in fata primejdiei pentru amindoua egal de amenintatoare, actiunile de guvernamint du~mane i~i dadeau mina spre restabilirea ordinei. Care va sa zica, un guvern incapabil, de~i dispune de majoritati formidabile, cade; vine altul la putere decladndu-se ~i el dintru tnceput incapabil daca incapabilul cazut nu-i da, fara nicio rezerva, concursul - tocmai dupa principiul gramatical ca doua negatiuni fac 0 afirmatiune: doua incapacitati marturisite dau o capacitate netagaduita.

veur de la patrie; tan dis que des ailes de cherubin avaient pousse en une nuit au fils de Belzebuth. En face du danger egalement mena ~,;ant pour elles, les deux factions gouvernementales ennemies se sont donne Ia main afin de retablir l'ordre ... Voila done qu'un gouvernement incapable, bien que disposant d 'une majorite ecrasante' tombe. Un autre vient au pouvoir qui se declare a son tour' des le debut, incapable, si l 'incapable demis ne lui prete son concours sans reserve - conformement a Ia regie grammaticale selon laquelle deux negations valent une affirmation; deux incapacites avouees produisent une capacite incontestable.

PARTEA A V-a
LECTURES LITTERAIRES

L'INTERNATIONALE
EUGENE POTTIER (1816-1887) est un poete ouvrier qui, ayant pris une part active a Ia Commune, a reussi a exprimer les aspirations des proletaires de tous les pays, dans I' lnternationale. Cet hymne admirable est issu de l'elan revolutionnaire des masses qui ont institue Ia Commune de Paris; il fut ecrit par E. Pottier en juin 1871, quelques jours a pres Ia r ep r ~ss ion sanglante de Ia re-volution des pro leta ires parisiens. Mais l' I nternationale ne fut publiee qu'en 1887. L'annee suivante, un ouvrier de Lille, Pierre Degeyter, compositeur amateur, en composa Ia musique. L'hymne fut chante pour Ia premiere fois a Lill e en 1888. En 1889 il fut chante par les delegues fran~tais au premier {:ongres de Ia II-eme Internationa le. L' lnternationale devint. par Ia suite l'hymn e du proletariat de tousl es pays du monde.

C'est Ia lutte finale, Groupons-nous, et demain, L' Internationale Sera le genre humain. Debout ! les damnes de Ia terre ! Debout! les for~,;ats de Ia faim! La raison tonne en son cratere, C'est !'eruption de Ia fin. Du passe, faisons table rase! Foule esclave, debout! debout! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien, soyons tout! II n'est pas de sau'veurs supremes, Ni Dieu, ni Cesar, ni tribun; Producteurs, sa uvonsnous no us memes! Decretons le salut commun! Pour que le voleur rende gorge, Pour tirer l'esprit du cachot, Soufflons nous-memes notre forge, Battons le fer quand il est chaud !

389

L'Etat comprime et la loi triche, L'impot saigne le malheureux; Nul devoir ne s'impose au riche, Le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez languir en tutelle, L'egalite veut d'autres lois; ,Pas de droits sans devoirs, dit-elle, Egaux, pas de devoirs sans droits !"

Hideux dans leur apotheose, Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que devaliser le travail? Dans les coffres-forts de Ia hande, Ce qu'il a cree s'est fondu. En decretant qu'on le lui rende, Le peuple ne veut que son dt1. Les rois nous sot1laient de fumees, Paix entre nous, guerre aux tyrans ! Appliquons la greve aux armees, Crosse en l'air, et rompons les rangs! S'ils s'obstinent, ces cannibales, A faire de nous des heros, lis sauront bientot que nos balles Sont pour nos propres generaux. Ouvriers, paysans, nous sommes Le grand parti des travailleurs; La terre n'appartient qu'aux hommes, L'oisif ira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent I Mais si Ies corheaux, les vautours Un de ces matins disparaissent, Le solei} hrillera toujours.

C'est la lutte finale, Groupons-nous, et deii}ain, L' lnternationa le Sera le genre humain.
890

LA MARSEILLAISE
La Mareillaiae fut composce, paroles e~ musique, en 1792 par un orficier ftaut;ais en garnison a Strasbourg, Rouget de Lisle. L'hymne re~tut d'abord Je titre de Chant de guerre de l'artnee du Rllin. Les fcderes marseillais l'ayant fait connaitre les premiers a Paris, il fut nomme par Ia suite Ia Marseillaise et devint 1'hymne national fran,.ais.

Allons, enfants de Ia Patrie, Le jour de gloire est arrive. Contre nous, de Ia tyrannie, L'etendard sanglant est leve. Entendez-vous dans nos campagnes, Mugir ces feroces soldats? lis viennent jusque dans nos bras, Egorger nos fils, nos compagnes.

(Refrain)
Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons! Marchons, marchons, Qu 'un sang impur abreuve nos sillons I Amour sacre de la Patrie, Conduis, soutiens nos bras vengeurs I Liberte, liberte cherie, Combats avec tes defenseurs ! Sous nos drapeaux, que Ia victoire Accoure a tes males accents ; Que nos ennemis expirants, Voient ton triomphe et notre gloire!

Aux armes, citoyens ! Formez vos bataillons! Marchons, marchons, Qu 'un sang impur abreuve nos sillons 1

391

Nous entrerons dans Ia carriere Quand nos aim~s n'y seront plus; Nous y trouverons leur poussiere Et Ia trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil; Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre! Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons, marchons, Qu 'un sang impur abreuve nos sillons!

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
MOLIERE, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), a He Je plus grand auteur comique de Ia litterature fran<;aise. Ses principales comedies - les Precieuses ridicules (1659), I 'Ecole des femmes (1662), Tartu/fe (1664), Don Juan (1665), Je Misanthrope (1666), l'Avare (1668), Je Bourgeois gentilhomme (1670), les Femmes savantes (1672), Je Malade imaginaire (1673) etc. - sont dirigees contre Ia societe feodale fran<;aise. La satire de Moliere vise la corruption des grands seigneurs, l'hypocrisie du clerge catholique, l'ignor'ance des medecins de l'epoque, l'avidite et !'avarice des riches bourgeois, leurs pretentious stupides d'imiter Ia noblesse. Monsieur Jourdain, le heros du Bourgeois gentilhomme, est un de ces bom~ geois qui veulent imiter les manieres de la noblesse feodale. Dans la scene qui suit, Monsieur Jourdain, en presence de son maitre de philosophic, Hale sa stupidite et sa vanite ridicule de bourgeois parvenu. (Acte II, scene

r.,

fragment)

Maitre de philosophie, Monsieur Jourdain Maitre de philosophie: Que voulez-vous done que Je vous apprenne? Monsieur Jourdain: - Apprenez-moi l'orthographe. Maitre de philosophie: - Tres volontiers. Monsieur Jourdain:- Apres vous m'apprendrez l'almanach, pour savoir quand il y a de la June et quand il n'y en a point. Maitre de philosophie: .--- Soit. Pour bien suivre votre pensee et traiter cette matiere en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de Ia nature des lettres, et de Ia differente maniere de les prononcer toutes. Et la-dessus j 'ai a vous dire que les lettres sont divisees en voyelles, ainsi dites voyelles parce q u 'e lies expriment les voix; et en consonnes, ainsi appelees consorines parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. II y a cinq voyelles ou voix: A,E,I,O,U. Monsieur Jourdain:- J'entends to\Jt cela. Maitre de philosophie:- La voix A se forme en ouvrant fort Ia bouche: A. Monsieur Jourdain:-- A,A. Oui. Maitre de philosophie: --La voix E se forme en rapprochant la machoire d'en bas de celle d'en haut: A,E. Monsieur Jourdain:- A,E,A,E. :\la foi! oui. Ah! que cela est beau. Maitre de philosophie:- Et Ia voix I en rapproehant encore davantage les maehoires l'um~ de )'autre, et eeartant les deux coins de la bouche vers les oreilles: A,E,I. MonsiPur Jourdain:- A,E,I,I,J,I. Ccla est vrai. Vive Ia science!

393

Maitre de philosophie:- La voix 0 se forme en rouvrant les rna choires, et rapprochant les levres par les deux coins, le haut et le bas: 0. Monsieur Jourdain:- 0,0. II n'y a rien de plus juste A,E,I, 0,0,0. Cela est admirable! 1,0,1,0. Maitre de philosophie:- L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui represente un 0. Monsieur Jourdain:- 0,0,0. Vous avez raison, 0. Ah! la belle chose, que de savoir quelque chose! Maitre de philosophie: .- La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entierement, et allongeant les deux levres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout a fait: u. Monsieur Jourdain:- U,U. II n'y a rien de plus veritable: U. Maitre de philosophie:- Vo& deux levres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'ou vient que si vous la voulez fa ire a quelqu'un, et vous moquer de lui, vous ne sauriez lui dire que: U. Monsieur Jourdain:- U,U. Cela est vrai. Ah! que n'ai-je etudie plus t6t, pour savoir tout cela? MaUre de philosophie:- Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes. Monsieur Jourdain:- Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'a celles-ci? Maitre de philosophie:- Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. Monsieur Jourdain:- DA,DA. Oui. Ah! les belles choses! les belles choses ! Maitre de philosophie:- L'F en appuyant les dents d'en haut sur la levre de dessous : FA. Monsieur Jourdain:- FA,FA. C'est la verite. Ah! mon pere et rna mere, que je vous veux de mal! Maitre de philosophie:- Et l'R, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'etant frolee par l'air qui sort avec force, elle lui cede, et revient toujours au meme endroit, faisant une maniere de tremblement: RRA. Monsieur Jourdain:- R,R,RA,R,R,R,R,R,R,RA. Cela est vrai. Ah! l'habile homme que vous etes! et que j 'ai perdu de temps! R,R,R,RA. Maitre de philosophie: - Je vous expliquerai a fond toutes ces curiosites. Monsieur Jourdain:- Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne

394

de qualite, et je souhaiterais que vous m'aidassiezl a lui ecrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber a ses pieds. Maitre de philosophie: - Fort bien. Monsieur Jourdain:- Cela sera galant, oui. Maitre de philosophie:- Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez ecrire? Monsieur Jourdain: - Non, non, point devers. Maitre de philosophie:- Vous ne voulez que de Ia prose? Monsieur Jourdain:- Non, je ne veux ni prose ni vers. Maitre de philosophie: - II faut bien que ce soit l'un ou !'autre. Monsieur Jourdain:- Pourquoi? Maitre de philosophie:- Par Ia raison, Monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que Ia prose, ou les vers. Monsieur Jourdain:- II n'y a que Ia prose ou les vers? Maitre de philosophie:- Non, Monsieur; tout ce qui n'est point prose est vers; et tout ce qui n'est point vers est prose. Monsieur Jourdain:- Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est done que cela? Maitre de philosophie:- De Ia prose. Monsieur Jourdain:- Quoi? quand je dis: ,Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me doiinez mon bonnet de nuit", c'est de Ia prose? Maitre de philosophie:- Oui, Monsieur. Monsieur Jourdain:- Par rna foi! il y a plus d~ quara~te ans que je dis de Ia prose, sans que j 'en susse r1en, et Je vous suis le plus oblige du monde de m'avoir appris cela. LE MARIAGE DE FIGARO
PIERRE-AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS (1732-1799) fut le plus illustre successeur de Moliere au XVIII-cme siecle. Le personnage principal de ses deux comedies, le Barbier de Seville (1775) et le Mariage de Figaro (1784), est Figaro, representant du Tiers etat, qui, a la veille de la Revolution bourgeoise de 1789, denonce les abus et la corruption de la societe feodale. Le monologue de Figaro, reproduit ci-dessous, est justement un violent requisitoire contre le regime feodal. (Acte V, scene 3)

Figaro, seul, se promenant dans l'obscurite, dit du ton le plus sombre:


0 femme ! femme ! femme ! creature faible et decevante !. .. nul animal crce ne peut manquer a son instinct; le tien estil done de
1 aidassiez imperfectul conjunctivului; se traduce prin conjunctiv prezent: sii ma ajutati.

395

tromper? ... A pres m'avoir obstinement refuse quand je I' en pressa is devant sa maitresse; a I' instant qu'elle me donne sa parole; au milieu meme de la ceremonie ... II riait en lisant, le perfide! et moi, -comme un benet. ... ! Non, Monsieur le Comte, vous ne l'aurez pas ... vous ne l'aurez pas. Parce que vous etes un grand Sei~neur, vous vous croyez un grand genie!. .. Noblesse, fortune, un rang, des places: tout cela rend si fier! Qu'avez-vous fait pour taut de biens? Vous vous etes donne la peine de naitre et rien de plus; du reste, homme assez ordinaire; tandis que moi, morbleu! perdu dans la foule obscure, il m'a fallu deployer plus de science et de calculs pour subsister seulement, qu'on n'en a mis depuis cent ans a gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 On vient ... c'est elle . .. ce n'est personne.- La nuit est noire en diable, et me voila faisant le sot metier de. mari,. quoique je ne le sois qu'a moitie! ( ll s'assied sLtr un bane.) Est-il rien de plus bizarre que rna destinee? Fils de je ne sais pas qui, vole par des bandits, eleve dans leurs rnceurs, je m'en degoute et veux courir une carriere honnete; et partout je suis repousse! J'apprends la chimie, Ia pharmacie, Ia chirurgie, et tout le credit d'un grand Seigneur peut a peine me mettre i1 Ia main une lancette veterinaire! -Las d'attrister des betes malades et pour faire un metier contraire, je me jette a corps perdu dans le theatre: me fusse-je mis une pierre au cou !- Je broche une comedic dans les mreurs du serail; auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: a !'instant, un envoye ... de je ne sais ou, se plaint que j'offense dans mes vers Ia Sublime-Porte , Ia Perse, une partie de Ia presqu'ile de l'Inde, toute l'Egypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc: et voila rna comedic flambee, pour plaire aux princes mahometans, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrissent l'omoplate, en nous disant: Chiens de chretiens!- Ne pouvant avilir !'esprit, on se venge en le maltraitant. -- Mes joues creusaient; mon terme etait echu; je voyais de loin arriver l'affreux recors, Ia plume fichee dans sa perruque: en fremissant, je m'evertue. II s'eleve une question sur Ia nature des richesses; et eomme il n'est pas necessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j 'ecris sur Ia valeur de l 'argent et sur son produit net; sitot je vois du fond d 'un fiacre baisser pour moi le pont d 'un chateau fort, a !'entree duquel je laissai !'esperance et Ia liberte. ( Il se leve.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si legers sur le mal qu'ils ordonnent! quand une bonne disgrace a cuve son orgueil, je lui dirais ... que les sottises impri1

jouter - a se lupta, a se masura cu. tenir - a poseda.

396

mees n'ont d'importance qu'aux lieux ou l'on en gene le cours; que, sans la liberte de blamer, il n'est point d'eloge flatteur; et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits ecrits. ( Il se rassied.) Las de nourrir un obscure pensionnaire, on me met un jour dans la rue; et com me il faut diner, quoiqu 'on ne so it plus en prison, je taille encore rna plume, et demande a chacun de quoi il est question: on me dit que pendant rna retraite economique, il s'est etabli dans Madrid un systeme de liberte sur la vente des productions, qui s'etend meme a celles de la presse; et que, pourvu que je ne parle en mes ecrits ni de l'autorite, ni du culte, ni de Ia politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en credit, ni de I'Opera, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne a quelque chose, je puis tout imprirner librement, sous !'inspection de deux ou trois censeurs. Pour prof iter de cette douce liberte, j 'enonce un ecrit periodique, et, croyant n 'aller sur les brisees 1 d'aucun autre, je le nomme Journal inutile. Pou-ou! je vois s'elever contre rnoi mille pauvres diables a la feuille 2 ; on me supprime, et me voila derechef sans emploi! - Le desespoir m'allait saisir; on pense a moi pour une place, mais par malheur j'y Ctais propre: il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. II ne me restait plus qu'a voler; je me fais banquier de pharaon 3 : alors, bonnes gens! je soupe en ville, et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. J'aurais bien pu me remonter; je commen~ais merne a com prendre' que, pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pillait autour de moi, en exigeant que je fusse honnete, il fallut bien perir encore. Pour le coup je quittais le monde, et vingt brasses d'eau m'en allaient separer, lorsqu'un DieU: bienfaisant m'appelle a mon premier etat. Je reprends rna trousse et mon cuir anglais; puis laissant la fumee aux sots qui s'en nourrissent, et la honte au milieu du chemin, comme trop lourde a un pieton, je vais rasant de ville en ville, et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe a Seville; il me reconnalt, je le marie, et pour prix d 'a voir eu par mes so ins son epouse, il veut intercepter la mienne ! Intrique, orage a ce sujet. Pret a tomber dans un ablme, au moment d'epouser rna mere, mes parents m'arrivent a la file. (Il se leve en s'echauffant.) On se debat; c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi; non, ce n'est pas nous; eh! ma,is qui done? ( Il retombe assis.) 0 bizarre suite d'evenements!
1 aller sur les brisees de quelqu 'un - a mtra in concurentJ'\ cu cineva. z mille pauvres diables a la feuille - o mie de bieti scribi (platiti dupii, numarul cuvintelor). 3 pharaon un joe de noroc.

397

NOTRE-DAME DE PARIS
(Fragment)

VICTOR HUGO (1802-1885) , considere a juste titre comme chef de !'ecole romantique, a cree une reuvre immense., qui se caracterise par son souffle democratique et humanitaire. II a consacre un volume de vers (les Orientales - 1829) a la lutte du peuple grec pour l'independance et un autre (les Chdtiments - 1853) a Ia denonciation du regime reactionnaire de Napoleon III. Plusieurs poesies de I'Annee terrible (1871) expriment Ia sympathie du poete pour les victimes de la Commune de Paris. Victor Hugo a ecrit un grand nombre de drames romantiques, dont les plus connus sont Marion Delorme (1829), Hernani (1830) ,Le Roi s'amuse (1832), Ruy-Blas (1838). II y a dans chacune de ces pieces un heros populaire qui exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant a la domination des classes possedantes. Comme romancier, V. Hugo est !'auteur de plusieurs romans, dont le plus celebre, Ies Miserables (1862) ainsi que les Trayailleurs de lamer (1866), ont t\te ecrits pendant son exil force dans l'ile de Guernesey, oil V. Hugo a reside durant tout le Second Empire. Les romans de V. Hugo respirent la sympathie de !'auteur envers les gens simples, exploites et humilies par un regime injuste. Dans Notre-Dame de Paris, roman historique (1831), V. Hugo evoque la vie rude du peuple de Paris au XV-eme siecle. Le fragment qui sui~ est une belle description du Paris moyenageux.

PARIS

A VOL D'OISEAU 1

Paris est ne, comme on sait, dans cette vieille ile de Ia Cite qui a la forme d'un herceau. La greve de cette ile fut sa premiere enceinte, la Seine son premier fosse. Pads demeura plusieurs siecles a l'etat d'lle, avec deux ponts, l'un au nord, l'autre au midi, et deux t8tes de pont, qui Haient a la fois ses portes et ses forteresses, le Grand-Chatelet sur la rive droite, le Petit-Cha.telet sur la rive gauche. Puis, des les rois de la premiere race, trop a l'etroit dans son ile, et ne pouvant plus s'y retourner, Paris passa l'eau. Alors, au dela du Grand, au dela du Petit-Chatelet, une premiere enceinte de rnurailles et de tours commen<;a a entamer la campagne des deux cOtes de la Seine. De cette ancienne cloture il restait encore au siecle dernier quelques vestiges; aujourd'hui, il n'en reste que le souvenir, et ga et la une tradition, la porte Baudets ou Baudoyer, Porta Bagauda. Peu a peu, le flot des maisons toujours pousse du CQ:lur de la ville en dehors, deborde, ronge, use et efface cette enceint'?. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaine circulaire de grosses tours, hautes et solides. Pendant plus d'un siecle, les maisons se pressent, s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans
1

vol d'oiseau - vazut de sus.

398

un reservoir. Elles commencent a devenir profondes, elles mettent etages sur etages, elles montent les unes sur les autres, elles jailIissent en hauteur comme toute seve comprimee, et c'est a qui passera la tete par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. La rue de plus en plus se creuse e ; se retrecit; toute place se comble et disparait. Les maisons enfin sautent par-dessus lemur de PhilippeAuguste, et s'eparpiiient joyeusement dans la plaine, sans ordre et tout de travers, comme des echappees. La, elles se carrentl, se taillent des jardins dans les !!hamps, prennent leurs aises2. Des 1367, la ville se repand tellement dans le faubourg qu'il faut nne nouvelle cloture, surtout sur la rive droite. Charles V la batit. Mais nne ville comme Paris est dans nne crue perpetuelle. II n'y a que ces villes-la qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs ou viennent aboutir tous les versants geographiques, politiques, moraux, intellectuels d'un pays, toutes les pentes naturelles d'un peuple; des puits de civilisation, pour ainsi dire, et aussi des egouts, ou commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est seve, tout ce qui est vie, tout ce qui est arne dans une nation, filtre et s'amasse sans cesse goutte a goutte, siecle a siecle. L'enceinte de Charles V a done le sort de I' enceinte de Philippe-Auguste. Des la fin du quinzieme siecle, elle est enjamhee, depassee, et le faubourg court plus loin. Au seizieme, il semble qu'elle recule a vue d'reiJ3 et s'enfonce de plus en plus dans Ia vieille ville, tant nne ville neuve s'epaissit deja au dehors. Ainsi, des le quinzieme siecle, pour nous arreter la, Paris avait deja use les trois cercles concentriques de murailles qui, du temps de Julien l'Apostat, etaient, pour ainsi dire, en germe dans le Grand-Chatelet et Ie Petit-Chatelet. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs, comme un enfant qui grandit et qui creve ses vetements de l'an passe. Sons Louis XI, on voyait, par places, percer, dans cette mer de maisons, quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes, comme les pitons' des collines dans une inondation, comme des archipels du vieux Paris submerge sons le nouveau. Depuis lors, Paris s'est encore transforme, malheureusement pour nos yeux; mais il n'a frailchi qu'une enceinte de plus, celle de Louis XV, ce miserable mur de boue et de crachat, digne du rol qui l'a bati, digne du poete qui l'a chante:

Le mur murant Paris rend Paris murmurant.


se carrer - a fi in largul sau. prennent leurs aises - se fac comode. 3 a vue d'reil viizind cu ochii. ' piton - culme, virf.
1 1

399

Au quinzieme sieele, Paris etait encore divise en trois villes tout a fait distinctes et separees, ayant chacune leur physionomie, leur specialite, leurs moours, leurs coutumcs, leurs privileges, leur histoire: la Cite, I'Universite, Ia Ville.

LE PERE GORIOT
(Fragment) HONORE DE BALZAC (1799-1850) est l'un des plus illustres ecrivains de la litterature fran<;aise et universelle. Cultivant le realisme critique, il a reflete dans ses romans, groupes sous le titre general de Comedie humaine, la societe capitaliste de la premiere moitie du XIX-eme siecle. Engels declarait a voir appris de I' wuvre de Balzac ,plus que de tous les historiens, economistes et statisticiens de metier pris ensemble". Balzac a reussi a surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de Ia societe capitaliste et a cre6 dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. Balzac eut une influence considerable sur le developpement du roman aussi bien en France qu'a l'etranger. Nous citons parmi ses wuvres les plus celebres: Eugen ie Grandet (1833), le Pere Go riot (1834), Illusions perdues (1837), Cesar Birotteau (1837), les Paysans (1844), la Cousine Bette (18l16), le Cousin Pons (1847) etc. Dans le texte qui suit, extrait du Pere Goriot, Vautrin presente a Eugene de Rastignac un tableau des mreurs de Ja ,haute societe" de Paris.

,Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par !'eclat du genie ou par l'adresse de la corruption. II faut entrer dans -cettc masse d'hommes comme un boulct de canon, ou s'y glisser comme une peste. L'honnetete ne sert a rien. On plie sous le pouvoir du genie, on le hait, on tache de le calomnieJ_", parce qu'il prend sans partager; mais on plie s'il persiste; en un mot, on !'adore a genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous Ia boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, Ia corruption est l'arme de Ia mediocrite qui abonde, et vous en sentirez partout Ia pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille fra11cs d'appointements pour tout potage\ et qui depensent plus de dix mille francs a leur toilette. Vous verrez des employes i1 douze cents francs aeheter des terres. V ous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France, qui peut courir a Longchamp sur Ia chaussee du milieu. Vous avez vu le pauvre beta de perc Goriot oblige de payer Ia lettre de change endossee par sa fille, dont le mari a cinquante mille livres de rente. Je vous defie de faire deux pas dans Paris sans reneontrer des maniganccs infernales. Je parierais rna tete contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un gucpier chez la premiere fer11me qui vous p la ira, fl1t-e lle ric he,
1

pour tout potage -

cu totul, in total.

400

belle et jeune. Toutes sont bricolees 1 par Ies lois, en guerre avec leurs maris a propos de tout. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le menage ou pour la vanite, rarement par vertu, soyez-en sur. Aussi l'honnete homme est-il l'ennemi commun. Mais que croyez-vous que soit l'honnete homme? A Paris, l'honnete homme est ce lui qui se tait et refuse de partager. J e ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans etre jamais recompenses de leurs travaux, et que je nornme la confrerie des savates du bon Dieu 2 Certes, la est la vertu dans toute sa fleur de sa betise, rna is la est la misere. Je vois d' ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait Ia mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. Si done vous voulez prompternent la fortune, il faut ctre deja riche ou le para!tre. Pour s'enrichir, il s'agit ici de jouer de grands coups 3 ; autrement, on carotte4 , et votre serviteur! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre dix homrnes qui reussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voila la vie telle qu'elle est. c;:a n'est pas plus beau que la cuisine, <;a pue tout autant, et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter; sachez seulernent vous bien debarbouiller: Ia est toute la morale de notre epoque.

LE ROUGE ET LE
(F rag m c n i)

~OIR

STENDHAL (1783-18!,2), dP son vrai nom Henri Beyle, est, a c'ote de Balzac, l'un des representants les plus illustres du rcalisme critique. Ses deux chefs-d 'ceuvre, le Rouge et le Nair (1830) et Ia Chartreuse de Par me (1839), contiennent nne apre critique de la societe de son temps. Julien Sorel, le heros du Rouge et du Nair est le type de !'arriviste, qui se rend compte que dans Ia societe capitaliste on ne pent parvenir que par des moyens peu honnetes. Dans le fragment qui suit, .Julien Sorel, fils de paysans, se trouve au debut de sa carriere. Precepteur des enfants de Monsieur de Renal, un riche bourgeois de Ia ville de Verrieres, il est invite a diner chez Monsieur Valenod, directeur de Ia prison communale.

En rentrant, il trouva un valet de :\1. Valenod, en grande livree, qui le cherchait dans toute la ville, avec un billet d'invitation a diner pour le meme jour.
bricolees - incii.tusate. la confrerie des sav~tes du bon Dieu - asociatia prostii.nacilor domnului. a jouer de grands coups - a da lovituri mari. 4 carotter a ciupi (fig.).
2 1

26-

401

Jamais Julien n'etait aile chez eet homme; quelques jours seulenient auparavant, il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une voice de coups de baton sans se faire nne affaire en police correctionnellc. Quoique lc diner ne fut indique que pour nne heure, Julien trouva plus respectueux de se presenter des midi et dcm1 dans le cabinet de travail de l\L le directeur di.t depot 1 II le trouva etalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Ses gros favoris no irs, son enorme quantite de eheveux, son bonnet grec place de travers sur le haut de la tete, sa pipe immense, ses pantoufles brod~es, les grosses chaines d'or eroisees en tous sens sur sa poitrine, et tout eet appareil d'un financier de province, qui se croit homme a bonnes fortunes 2 , n'imposaient point a Julien; il n'en pensait que plus aux coups de baton qu'il lui devait. II dernanda l'honneur d'etre presente a madame Valenod; elle etait a sa toilette 3 et ne pouvait reeevoir. Par compensation, il cut l'avantage d'assister a celle de M. le directeur du d~pot. On pass a cnsuite chez madame Valenod, qui lui presenta ses enfants les larmcs aux ycux. Cette dame, l 'tme des plus considerables de Verrieres, avait une grosse figure d'homme, a laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cer{mwnie. Elle y deploya tout le pathos matcrnel. Julien pen sa it il madame de H1~nal. Sa mefiance ne lc laissait guere susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appeles par lcs contrastcs, mais alors il en etait saisi jusqu'a l'attendrissement. Cctte dispo:ntion fut augmentee par !'aspect de Ia maison du directeur du dep6t. On la lui fit_visiter. Tout y etait magnifique et neuf, et on lui disait le prix de chaque rneuhle. Mais .Julien y trouvait quelque chose d 'ignoble et qui sentait ]'argent vole. Jusqu'aux domestiques, tout le rnonde y avait !'air d'as~urer sa contenance contre le mepris. Le percepteur des contributions, l'homme des impositions directes, l' off icier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arriverent avec leurs femmes. lis furent suivis de quelques liberaux riches. On annont;:a le diner. Julien, dloja fort mal dispose, vint a penser que de !'autre cOte du rnur de la salle a manger, se trouvaient de pauvres detenus, sur Ia portion de viande desquels on avait peut-etre grivele pour acheter tout ce luxe de mauvais gout dont on voulait l'etourdir. Ils ont faim peut-etre en ce moment, se dit-il a lui-meme; sa gorge se serra, il lui fut impossible de manger et presque de parler. Ce fut pis un quart d'hcure apres; on entendait de loin en loin
l 2
3

arest, inchisoare. homme a bonnes fortunes - orn cu succes Ia fernei. elle etait {l sa toilet.te - se imbriica.

depot -

402

quelques accents d'une chanson populaire, et ii faut l'avouer, un peu ignoble, que chantait l'un des reclus. M. Valenod regarda un de Res gens en grande livr{~e, qui disparut, et bientot on n 'entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait a Julien du vin du Rhin, dans un verre vert, et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coutait neuf francs la houteille pns sur place. Julien, tenant son verre vert, dit aM. Valenod: --On ne chante plus cette vilaine chanson. -- Parbleu! je le crois bien, r(~pondit le directeur triomphant, j'ai fait imposer silence aux gueux. Cc mot fut trop fort pour Julien; il avait les manieres, mais non pas encore le cceur de son etat. Malgr{; toutc son hypoerisie si souvent exercee, il sentit une grosse !anne couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert, mai:S illui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Hhin. L'empecher de chanter! se disait-il a lui-rneme, o mon Dieu! et tu le souffres! Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement'dc rnauvais ton. Le percepteur des contributions avait ordonne une chanson roy a lis te. Pendant le ta page du refrain, chante en chceur: voila done, se disait Ia conscience de Julien, Ia sale fortune i1 laquellc tu parviendras, et n'en jouiras qu'a cette conditionet en pareille compagnie! Tu auras peut-ctre unc place de vingt mille francs, mais il faudra que, pendant que tu te gorge~ 1 de viandes, tu empeches de chanter le pauvrc prisonnier; tu donneras a diner avec l'argent que tu auras vole sur sa miserable pitance 2 , ct pendant ton diner il sera encore plus rnalhcureux!

BEL-AMI
(Fragment)

GUY DE MAUPASSANT (1850-1893) est !e plus grand nouvelliste de Ia litterature franc;aise. Representant du realisrne critique, il a presentc dans ses environ 250 nouvelles un tableau presque eornplet <les rnccurs de Ia deuxieme moitie du XIX--eme siecle. Rappelons parmi ses volumes de nouvelles 111ademoiselle Fiii (1882), Conies de la Becasse (1883), Miss Harriet (188t,), Toine (1885), Monsieur Parent (188G), !a petite Roque (1881i), le llorla (1887) etc. Ecrivain antibourgeois, .Maupassant a laissc aussi des romans, dont le mei\leur est Bel-Ami (1885). L'auteur y eritiqu~ avec velu',mence les milieux d'affaires et !a presse vcnalc de son (>poque. Bel-Ami devoile egalement lcs dessous de Ia politiquc coloniale des gonvernernents fran~,ais. Le personnage central du roman, Georges Duroy, est un type cl'arriviste immoral et sans
1 2

se gorger - a se indopa . pitance - ratie zilnidt.

26*

403

scrupules, qui ne pcnse qu'a parvenir le plus vite possible aux plus hauts degres de Ia hierarchic sociale. Le voici, au debut de sa carriere, faisant des reflexions lucides sur Ia societe parisiennc de son temps.

II s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour a pied, dans I' avenue du Bois-de- Boulogne, avant d 'aller a son rendez-vous. Le vent ayant change, le temps s'etait adouci pendant Ia nuit, et il faisait une tiedeur et un soleil d'avril. Tons les habitues du Bois {~taient sortis ce rnatin-la, eedant a l'appel du eiel clair et doux. Duroy marchait lentement, huvant !'air Ieger, savoureux e<!mme une friandise de printemps. II passa !'arc de triomphe de !'Etoile et s'engagea dans Ia grande avenue du cote oppose aux cavaliers. Illes regardait, trottant (JU galopant, homrnes et femmes, les riches du monde, et e'est a pe.iiie s'il les enviait rnaintenant. Illes connaissait presque tons de nom, savait le ehiffrc de leur fortune et l'histoire secrete de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte d 'a lmanach des eelebri tes et des scandales parisiens. Les amazones passaient, minces et moulees dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaueoup de femmes ~~ cheval; et Duroy s'amusait a reciter a mi-voix, comme on riecite les litanies dans une eglise, les noms, titres et qualiH~s des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur pretait. .. Ce jeu l'amusait beaucoup, comrne s'il eut constate, sous les siweres apparences, l'dernelle et profonde infamie de l'homrne, et que eela l'eut rejoui, excit{~, eonsole . .Puis il prononc;a tout haut: ,Tas 1 d'hypocrites" et ehercha de l'reil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. II en vit beaucoup soupc;onnes de tricher au jeu, pour qui lcs cercles 2 , en tout cas, etaient Ia grande ressource, Ia seule ressource, ressouree suspeete it coup sf1r. D'autres, fort celebres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c'(~tait connu: d'autres des rentes de leurs maitresses, on l'affirmait. Beaucoup avaient paye leurs dettes (acte honorable), sans qu 'on efrt jam a is devine d 'Oti leur eta it venu I' argent necessa ire (mystere bien louche 3 ). II vit des hommes de finance dont !'immense fortune avait un vol pour origine, et qu'on recevait partout, dans les plus nobles maisons, puis des hornmes si respectes que les petits bourgeois se decouvraient sur leur passage, rna is dont les tripotages 4
tas- (aici) ceati't, bandii. cercle - (aici) club. a louche - suspect. 4 tripotages- afael'ri necinstite.
2

404

effrontcs, dans les grandes entreprises nationales, n'ctaient un mystere pour aucun de ceux qui savaient les dessous du rnonde. Tous avaient !'air hautain; Ia levre fiere, l'mil insolent, ceux i< favoris et ceux a moustaches. Duroy riait toujours rcpctant: ,C'est du propre, tas de erapulesl, tas d 'escarpes 2 !"

GEBMINAL
(F rag me n
t)

EMILE ZOLA (18!0-190~). theoricien du naturalisrne, n'a applique que partiellernent, dans ses romans, les theories qu'il a soutenues. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart, comrne par exemple Ia Fortune des nougon (1871), Ia Curee (1872), Son excellence Eugene Rougon (1876), Au bonheur des dames (1883), Germinal (1885), !'Argent (189.1), !a Debticle (1892), Zola fait cruvre de realiste critique ct dresse un tableau puissant des vices de Ia soci{)t(, capitaliste. Zola a joue un role de premier plan dans !'Affaire Dreyfus, dernasquant avec courage Ia justice bourgeoise et Ia diversion antisemite. Son famcux manifeste ,.J'accuse" lui a valu un exit force en Angleterre. Germinal est le premier rornan de Ia littera ture fran<;aise con sa ere a Ia vie des mineurs. On y assiste, entre autres, a une greve declenchee par les mineurs. Voici les grevistes en presence du representant des patrons, auquel ils prcsentent leurs revendieations.

Enfin, M. Hennebeau entra, boutonnc militairement, portant a sa red ingote le petit nreud correct de sa decoration. II par! a le prerruer. - Ah! vous voila! ... Vous vous revoltez, a ce qu'il parait ... Et il s'interrompit, pour ajouter avec une raideur polie: - Asseycz-vous, jc ne dernande pas mieux que de causer. Les mineurs se tournerent, chercherent des sieges du regard. Quelques-uns se risquerent sur les chaises; tandis que lcs autres, inquiCtes par les soics brodees, prefcraient se tenir deb0ut. II y cut un silence. M. Hennebeau, qui :wait roulc son fauteuil devant Ia chernince, les denombrait vivement, tachait de se ra ppe ler leurs visages. II venait de reeonnaitre Pierron, cache au dernier rang; et ses yeux s'ctaient arretcs sur Etienne, assis en. face de lui. - Voyons, demanda-t-il, qu'avez-vous a me dire? II s'attendait a entendre le jeune hornme prendre la parole, et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer, qu'il nc put s'empecher d'ajouter encore: -Comment! c'est vous, un bon ouvrier qui s'est toujours montre si raisonnable, un ancien de ~[ontsou dont la famille travaille
1 2

crapules - seciituri. escarpes - tilhari.

405

au fond depuis le premier coup de pioche!. .. Ah! c'est mal, va me chagrine que vous soyez a la tete des mecontents! Maheu ecoutait, les yeux baisses. Puis, il comrnenc;a, la voix hesitante et sourde d'abord. -Monsieur le direeteur, c'est justcment parce que jc suis un homme tranquille, auquel on n'a rien a reprocher , que les carnarades m'ont choisi. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une revolte de tapageursl, de mauvaises tetes 2 cherchant a faire du desordre. Nous voulons seulement Ia justice, nous sommes las de crever de faim, et il nous semble qu.'il serait temps de s'arranger, pour que nous ayons au rnoins du pain tous les jours. Sa voix se raffermissait. II leva les yeux, il continua en regardant le directeur: - Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau systeme ... On nous accuse de mal boiser3 C'est vrai, nous ne donnons pas ace travaille t emps neccssaire. Mais, si nous le donnions, notre journee se trouverait reduite encore, ct comme elle n'arrive deja pas a nous nourrir, ce serait done Ia fin de tout, lc coup de torehon4 qui nettoierait vos hommes. Payez-nous davantage, nous boiscrons mieux, nous mettrons aux bois les hcurcs voulues, au lieu de nous acharner ~t l'abatage, Ia seule besogne productive. II n'y a pas d'autre arrangement possible, il faut que lc travail soit paye pour ctre fait. .. Et qu 'est-ce que vous avcz invente a Ia place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans Ia tete, voyez-vous! Vous haissez le prix de Ia herline, puis vous pretendez cCJrnpenser cette haisse en payant le hoisage a part. Si cela etait vrai, nous n'en serions pas moins voles, car le boisage no us prendrait toujours plus de temps. Mais cc qui nous enrage, c'est que cela n'est pas meme vrai: Ia Compagnie ne compense rien du tout, clle met simplement deux centimes par berline dans sa poche, voila! - Oui, oui, r'est la verite, murmurercnt les aut.rcs delegues, en voyant M. Hennebeau faire un geste violent, comme pour interrompre. Du reste, Maheu coupa la parole au directeur. Maintenant, il etait lance, les mots venaient tout seuls. Par moments , il s'ecoutait avec surprise, comme si un etranger avait parle en lui. C'etaicnt des ehoses amassees au fond de sa poitrine, des choses qu'il ne savait merne pas Ia, et qui sortaient, dans un gonflement de son cocur. II disait leur misere a tous, le travail dur, Ia vie de brute, la femme et les petits criant la faim a la maison. Il cita les d~rnieres payes
1
2
3

tapageurs - scandalagii. mauvaises tetes - capete infierbintate, boiser - a captu~i cu lemn. coup de torchon - loviturii. de gratie.

406

desastreuses, les quinzaines derisoires, mangees par les amendes et les ehomages, rapportees aux families en larrnes. Est-ce qu'on avait resolu de les dctruirc? -- Alors, monsieur le direeteur, finit-il par eonelure, no us somrnes done venus vous dire que, erever pour ereverl, nous preferons erever a ne rien faire. Ce sera,de la fatigue de rnoins ... Nous avons quitte les fosses, no us ne redeseendrons que si Ia Compagnie accepte nos conditions. Elle veut baisser le prix de la berline, payer le boisage a part. Nous autres, nous voulons que les choses restent comme elles ctaient, et nous voulons encore qu'on nous donne cinq centimes de plus par berline ... Maintenant, c'est a vous de voir si vous etes pour Ia justice et pour le travail. Des voix, parmi les mineurs, s'eleverent. - C'cst cela ... II a dit notre idee a tous ... Nous ne demandons que la raison.

LE LIVRE DE MON AMI


IF ragmen t)

ANATOLE FHANCE (1844-192!), pseudonyme de Fran<;ois-Anatole Thibault, fils d'un libraire parisien, a debute par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. Ses principales ceuvres sont: le Crime de Syll'estre Bqnnard (1881), le Lil're de mon ami (1885), Thais (1890), Ia ROtisserie de Ia rcine Pedauque (1893), His to ire contemporaine (composee de 4 volumes, a savoir: I'Orme du mail (1897), le l\1annequin d'osier (1897), 1'Anneau d'a_methyste (1899), M. Bergeret a Paris (1901)) !'Ile des pingouins (1908), les Dieux ont so if (1912) etc. En tant que critique litteraire, A. France a reuni ses nombreux articles en 4 volumes publics sous le titre La Vic litteraire (1888-1892). A. France a passe d'un scepticisme ironique a un lmmanisme militant, illustn\ par son role important dans I' Affaire Dreyfus, ou il a ete le principal soutien de Zola, par son adhesion aux idees oocialistes et plus tard au Parti Communiste Fran<;ais. A. :France a ete l'u'n des premiers intellectuels frano;ais a sa luer avec enthousiasme Ia Hevolution d 'Octobre et le nouvel Etat Sovietique. A. :France est I 'un des maitres de Ia prose fran~aiser moderne, son style atteignant la perfection. Le fragment suivant, extra it du volume de nouvelles le Lil're de mon ami, est' un modele du style ironique et petillant qui caracterise Ia prose d 'Anatole France.

,Qucl belliqueux professeur de troisierne nous avions la! II fallait le voir, lorsque, texte en main, il conduisait a Philippes les soldats de Brutus. Quel courage! quelle grandeur d'ame! quel heroi'sme! Mais il choisissait son temps pour etre un heros, et ce
1

crel'er pour crel'er -

daca e vorba sa crapii.m.

407

temps n'etait pas le temps present. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. On l'effrayait facilement. ,11 avait peur des voleurs, des chiens enrages, du tonnerre, des voitures et de tout ce qui peut, de pres ou de loin, endommager le cuir d'un honnete homme. ,Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous; son arne etait dans l'antiquite. Il vivait, cet excellent homme, aux Thermopy les avec Leonidas; dans Ia mer de Salamine, sur la nef de Themistocle; dans les champs de Cannes, pres de PaulEmile; il tombait tout sanglant dans le lac Trasimene, ou, plus tard, un pecheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il bravait, a Pharsale, Cesar et les dieux: il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus, dans la foret Hercynie. C'etait un fameux hom me de guerre. ,Resolu a vendre cherement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider Ia coupe liberatrice dans Numance assiegee, monsieur Chotard ne dedaignait nullement de recourir, avec les ruses capitaines, aux stratagemes les plus perfides. , - Un des stratagemes qu'il faut recommander, nous dit un jour monsieur Chotard, en commentant un texte d'Elien, est d'attirer l'armee ennemie dans un defile et de l'v ecraser sous des quartiers 1 de roc. ,Il ne nous dit point si l'arrnee ennemie avait souvent l'obligeance de se pri\ter a cette manceuvre. Mais j'ai hate d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses cleves. ,II nous donna it pour sujet de compositions, tant latines que franeaises, des combats, des sieges, des ceremonies expiatoires et propitiatoires, et c'est en dictant le eorrige de ces narrations qu'il deployait toute son eloquence. Son style et son debit exprimaient dans les deux l.angues Ia rneme ardeur martiale. 11 lui arrivait parfois d' interrornpre le cours de son idee pour no us dispenser 2 des punitions meritees, mais le ton de sa voix restait hero!que jusque dans ces incidences; en sorte que, par !ant tour a tour avec I~ meme accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de troisieme qui distribue des pensums 3 , il jetait les esprits des cleves dans un trouble d'autant plus grand qu'il etait impossible de savoir si c'etait le consul ou le professeur qui parlait. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre, par un
1
2
3

quartiers - buciiti, blocuri. dispenser - a distribui. pensurns - pedepse scrise (date elevilor).

408

discours incomparable. Ce discours, nous le slimes tous par coour; j'eus soin de l'ecrire sur mon cahier sans en rien omettre. ,Le voici tel que je 1' en tend is, tel que je l' entends encore, car il me semble que la voix gra;ose de monsieur Chotard i"esonne encore a mes oreilles et Ies emplit de sa solennite monotone.
DERNIERES PAROLES DE DECIUS MUS

Pres de se devouer aux dieux Manes et pressant deja de l'eperon les flancs de son coursier impetueux, Decius Mus se retourna une derniere fois vers ses compagnons d'armes et leur dit: - Si vous n 'observez pas mieux le silence, je vous infligerai une retenue generale. J'entre, pour la patrie, dans l'immortalite. Le gouffre m'attend. Je vais mourir pour le salut commun. Monsieur Fontanet, vous me copierez dix pages de rudiment. Ainsi l'a decide, dans sa sagesse, Jupiter Capitolinus, l'eternel gardien de la Ville eternelle. Monsieur Noziere, si, comme il me semble, vous passez encore votre devoir a monsieur Fontanet pour qu'il le copie, selon son habitude, j 'ecrirai a monsieur votre pere. II est juste et necessaire qu 'un citoyen se devoue pour le salut commun. Enviez-moi et ne me pleurez pas. II est inepte de rire sans motif. Monsieur Noziere, vous serez consigne jeudi. Mon exemple vivra parmi vous. :Messieurs, vos rieanements sont d'une inconvenance que je ne puis tolerer. J'informerai monsieur le proviseur de votre eonduite~ Et je verrai, du sein de !'Elysee, ouvert aux manes des heros, les vierges de Ia Hepublique suspendre des guirlandes de fleurs au pied de mes images. ,J'avais, . en ce temps-la, une prodigieuse faculte de rire. Je l'exer<;ai tout entiere sur les dernieres paroles de Decius Mus, et, quand, apres nous avoir donne le plus puissant motif de rire, monsieur Chotard ajouta qu'il est inepte de rire sans motif, je me cachai la tete dans un dictionnaire et perdis le sentiment. Ceux qui n'ont pas ete secoues a quinze ans par un fou rire sous une grele de pensums ignorent une volupte.

CYRANO DE BERGERAC
EDMOND ROSTAND (1868-1918), representant tardif du romantisme, a ecrit des pieces de theatre en vers: Les Romanesques (1894), La Princesse lointaine (1895), Cyrano de Bergerac (1897), l' Aiglon (1900), Chantecler (1910). Dans sa meilleure piece, Cyrano de Bergerac, il exalte les sentiments nobles et genereux de l'humanite, incarnes par Cyrano ,l'un de ces hommes, peu nombreux, mais toujours malheureux, auxquels revient l'honneur d'etre meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. Gorki). Les

409

vers etincelants de Rostand surnomme ,le milliardaire de rimes" contribuent a mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pieces. Dans Ia scene qui suit Cyrano de Bergerac, qui n'est autre que le philosophe materialiste et athee bien connu du XVII-eme siecle, raille avec une ironic fine et subtile Ia fatuite et Ia stupidite des aristocrates de son temps. C'est la fameuse ,tirade uu nez".

(Acte I, scene 4, fragment)

Le Vicomte; ( Il s'avance vers Cyrano qui l'observe, et se campant deYant lui d' un air fat)
Vous ... vous avez un nez ... heu ... un nez . . . tres grand.

Cyrano, graYement:
Tres.

Le Vicomte, riant:
Ha!

Cyrano, imperturbable:
C 'est tout? ...

Le Vicomte:
Mais ...

Cyrano:
Ah! non! c'est un peu court, jeune homme! On pouvait dire ... Oh! Dieu !. .. bien des choses en somme, .. En variant le ton, - par exemple, tenez: Agressif: ,Moi, monsieur, si j 'avais un tel nez, Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse !1" Amical: ,Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap !'' Descriptif: ,C'est un roc!. .. c'est un pic!. .. c'est un cap! Que dis-je, c'est un cap? ... C'est une peninsule !" Curieux: ,De quoi sert cette oblongue capsule? D'ecritoire, monsieur, ou de boite a ciseaux?" Gracieux: ,Aimez-vous a ce point les oiseaux Que paternellement vous vous preoccupates De tendre ce perchoir a leur petites pattes?" r
1

amputasse -

imperfectul conjunctivului, folosit cu pedanterie ironicii.

410

Truculent: ,<;a, monsieur, lorsque vous petunez, La vapeur du tabac vous sor t -ellc du nez Sans q:u'un voisin ne eric au feu de cheminee?" Prevenant: ,Gardez-vous, votre tete en trainee Par ce poids, de tomber en avant sur le sol!" Tendre: ,Faites-lui fa ire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane!" Pedant: ,L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamelos Dut a voir so us le front tant de chair sur tant d 'os !" Cavalier: ,Quoi, l'ami, ce croc est i1 la mode? Pour pendre son chapeau, c'cst vraiment tres commode!" Emphatique: ,Aucun vent ne peut, nez magistral, T'enrhumer tout entier, excepte le mistral!" Dramatique: ,C'est la Mer Houge quand il saigne !" Admiratif: ,Pour un parfumeur, quelle enseigne !" Lyrique: ,Est-ce une conque, etes-vous un triton?" Nai'f: ,Ce monument, quand le visite-t-on?" Respectueux: ,Souffrez, monsieur, qu'on vous salue, C'est la ce qui s'appelle avoir pignon sur rue !1" Campagnard : ,He, arde! C'est-y un nez? Nanain! C'est queuqu' 2 navet geant ou hen queuqu2'melon nain !" Militaire: ,Pointez contre cavalerie !" Pratique: ,Voulez-vous le mettre en loterie? Assurement, monsieur, ce sera le gros lot !" Enfin, parodiant Pyramc en un sanglot: ,Le voila done ce nez qui des traits de son maitre A detruit l'harmonie! Il en rougit, le traitre !" --Voila ce qu ' a peu pres, mon cher, vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit: Mais d'esprit, o le plus lamentable des ctres, Vous n'en elites jamais un atome, et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu, d'ailleurs, l'invention qu'il faut Pour pouvoir la , devant ees nobles galeries Me servir toutes ces folies plaisanteries, Que vou:s n'en eussiez pas articule le quart De la moitie du commencement d 'une, car Je me les sers moi-mcme, avec assez de verve, Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.
1

avoir pignon sur rue - a avea casii proprie; a fi om cu vazii. queuque - pronuntare populara pentru quelque (vreun).

411

LA CONVERSION DE ION GRE'CEA


HENRI BARBUSSE (1873-1935), type d'ecrivain militant, est devenu celebre par son livre le Feu (1916) qui denon~ait violemment Ia guerre imperialiste. Clarte (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. Membre du Parti Communiste Fran<;:ais, Barbusse se consacre entre les deux guerres, a Ia lutte "anti-fasciste sur le plan europeen. II fut, avec Romain Rolland, le promoteur de plusieurs congres internationaux en faveur de la paix. Apres une visite en Roumanie en 1925, il publia son livre les Bourreaux (1926) ou il demasque le regime de terreur blanche qui regnait dans notre pays et d 'autres Etats des Balkans. Barbusse a ecrit aussi quatre recits inspires des realites roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). La Conversion de Ion Grecea en fait partie. C'est un temoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a ete l'un des: am is les plus sinceres.

Ion Grecea eta it un paysan sans instruction. Il ne savait rien des grands problemes sociaux ni rien de ce qui depassait le petit coin de cette Roumanie ou il eta it courbe. Ses parents et les parents de ses parents, depuis des temps immemoriaux, avaient toujours travaille sur les dornaines des boyards. Et depuis des temps immemoriaux, il pensait qu'il faisait, comme ces terres, partie de Ia propriete des boyards. Quand Grecea eut l'age d'etre enri'lle, il devint soldat de Ia marine. C'etait en temps de guerre. Mais il ne savait pas ce qu'etait Ia guerre. Il n'en connaissait que Ia toute petite partie qu'il touchait directement. Il obeissait aux ordres qu'on lui donnait, il faisait ce qu'on lui disait de faire; il maniait, sur l'ordre des autres et pour des buts qu'il ignorait, un fusil, comme il avait naguere manie Ia charrue et la houe. Son education ne se perfectionna guere pendant les sombres jours ou on l'obiigea avec ses congeneres en uniforme, a manceuvrer, et a essayer de tuer, et a essayer, tant bien que maJl, de n'etre pas tue! Un jour, un ouvrier s'approcha de lui et lui remit un paquet de feuilles volantes en lui demandant de distribuer ces feuilles a ses camarades marins sur le navire. Grecea le fit sans savoir ce qu'il y avait d'ecrit sur les feuilles, puisqu'il ne savait pas lire, et n'avait pas pris !'habitude d'etre curieux. Sur ces papiers, eta it un appel aux soldats de Ia marine: ,Freres, soldats de la marine! Freres ouvriers qui etes sous l'uniforme, ne tirez pas sur vos freres de 1' armee rouge, si les boyards roumains vous envoient vous battre contre Ia Russie des soviets, car cette Russie est !'unique Etat proletarien qui existe dans le monde entier !"
1

tant bien que mal.- de bine, de riiu.

412

La distribution des tracts fut surprise par les autorites. Grecea Jut arrete. Comme tous les inculpes politiques, il fut battu, ensanglante de coups, torture. II subit un an et demi de prison preventive et de supplices. Apres quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. Devant le tribunal militaire, Grecea par! a de son enfance et de sa jeunesse. II dit quelle avait ete sa vie jusqu'a ce qu'il cut revetu l'uniforme. II expliqua qu'il avait travaille jusque-la comme une bete de somme, ct commc tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui, ,afin", dit-il ,que notre sueur sc changeat en or". II montra que cette besogne ou sa vie s'etait jusque-la concentree, il avait cru que c'etait une loi de Ia vie; qu'il y avait un commandement supreme d'apres lequel il etait designe pour que sa sueur de paysan rapportat de l'or a ceu:ic qui recoltent l'or ici-bas. Pas plus que son pere et sa mere ou ses freres et ses sceurs, il n'avait songe a s'etonner de cette grande nccessite. II parla ensuite aux juges officiers de !'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. Non seulement il n'avait pu lire ce qui eta it imprime sur les feuilles qu 'i I avait accepte de distribuer, mais il n'avait meme pas, selon Ia pente de son obeissance passive, et selon Ia resignation epaisse qui avait toujours pese sur lui, cherche a le savoir. Le socialisme, le communisme, cela etait alors pour lui comme des mots d'une langue etrangere, totalement inconnue. II n'etait me me pas stir qu 'il les a it eu jusque-la entendus prononcer. Grecea cxpliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens ,qu'on appelait communistes". Ces camarades de chaines lui avaient appris ce que c'etait que Ia cause dont il avait ete un agent inconscient. Ils lui avaient montre le sort des travailleurs, !'injustice et l'absurdite monstrueuses d'un regime social qui change les masses productrices en une sorte de betail possede par quelques riches epars dans la foule. lls lui avaient fait entrevoir que realiser le communisme, c'etait modifier cet etat de choses barbare et amener a Ia liberte, a la lumiere, a Ia vie, une multitude d 'esclaves obscurci8. ,Je vous ai dit, messieurs les juges, s'ecria le petit paysan Grecea, l'homme que je fus autrefois. Maintenant je ne suis plus le meme homme. Les choses auxquelles je n'avais jamais pense, maintenant je les ai comprise~ dans la souffrance et je suis devenu enfin reellement un homme". Lui, a qui il eut etc si facile de se tirer d'affaire vis-a-vis du tribunal en invoquant l'inconscience evidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait, apporta magnifiquement, contre lui-merne, en plein tribunal militaire, un nouveau

413

chef d'accusation1 Il attira sur sa t(\te, volontairement, lcs chatiments supri\m(~s, lorsquc ce simple paysan s'ecria comme un apotre: ,.Le communisrne est une chose magnifique, et si Dieu conduisait les choses du monde, il n'aurait pas voulu une autre r()gle que celle-la". HecueiHons pieusement les paroles memes que Ion Grecea osa jeter dans le pre to ire, sfir qu 'elles passeraient par-dessus la tete des juges et qu'elles atteindraient le cceur de la foule de ses semblables: - Chaque fils du peuple roumain, chaque paysan et ouvrier, chaque soldat et chaque manuel: tous ccux qui travaillent honnetement, il ~eur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Houmain, abattre les vampires et annoncer le nouveau regime populaire! II fut condarnne a cinq ans d'internement dans une maison de correction. Mais ce n'est pas au hasard que j'ai parle tout a l'heure de ,chatiment supreme". En Roumanie, ou la peine de mort est supprimee, il y a plusieurs moyens de la retablir, dans les coulisses de la Justice officielle. Quand M. Bratianu, President du Conscil des c\Iinistres, cut connaissance des paroles que Grecea avait prononcees devant le Conseil de Guerre, il tomba dans un grand acces de fureur. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaitre Grecea par le moyen elassique de Ia tentative de fuite (on sait combien de fois a reussi ee systeme qui consiste a faire sortir le detenu de prison eta le fusiller dans le dos en pleine campagne; on dit ensuite qu'il a tente de s 'enfuir). Cette fois, cependan t, I' essai de fuite echoua. On chcrcha alors a empoisonner Grecea. Mais il sc trouva que par un hasard surprenant, on n'y reussit non plus. Hestaient lcs tortures quotidicnnes. On le priva de nourriture; on le jeta charge de chaines aux bras et aux pieds, dans ce rcduit 2 humide et etroit qu'on appelle la gherla. II y demeura pendant des mois accroupi. ll fit alors la greve de la faim. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu 'une occasion de lc laisser mourir. Mais les autres prisonniers se so lidariserent to us avec Grecea et firent, en meme temps que lui, Ia greve de la faim. Le directeur de la prison dut ceder, d'autant plus que les faits s'etaicnt ebruites, et que toute une masse d'ouvriers et rneme une partie du public etranger s'etaient emues. Le directeur arreta la greve des prisonniers par des prorncsses et envoya Grecea a I'infirmerie. Le petit batiment que !'on nornme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de farnille ou l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants, mais d'ol1 l'on n'a jamais vu sortir
1 2

chef d'accu.sation reduit - colti~or.

eap de acuzatie.

414

que des morts. Le medecin dt> Ia prison a, du reste, coutume d'en avertir les prisonnicrs ,avec un terrible sour ire", m 'a dit un tcmoin. Grecea n'est pas encore mort. Mais il est devenu fou. Celui qui s'est dresse un jour pour crier aux juges sanglants Ia v{~rite qu 'il avait trouvce dans sa belle conscience de pays an et d 'homrne, n'est plus qu'un fanttnne, qui rernue, trainant le cadavre de sa pem;ee.

VOL DE NUIT
ANTOINE DE SAINT-EXUPF:RY (1900-194!>), pilote de son metier, a ctt l'un des pionniers de !'aviation civile dans le mondc. A cote de Jean M('rmoz, Guillaumet etc .. il a exnerinwnt< dis 1 !127 les lig-nes aericnnes Toulouse-Casablanca,Casablanca-Dakar et a organise les transports aerienns en Amerique du Sud. A. de Saint-Exupery est mort glorieusement au cours de Ia guerrr antinazie; le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission acrieaae qui lui avait. etc confiee. Saint-Exupery est l'un des principaux romanciers fran~ais de la premiere moitie de notre siecle. Ses romans les plus importants, inspires de Ia vie des pilotes (Courrier-Sua- 1928, Vol de nuit- 1930, Pilote de guerre - 1!)1.2) exaltent l'energi<', le courage et !'esprit de sacrifice de ceux qui mettent toutes leurs qualitcs au service de la civilisation et du progres. Dans l'allcgorie Je Petit prine (19'3) l'ecrivain semble pressent.ir Ia conquete imminente du cosmos par les hommes. Saint-Exupery est l'un des rnaitres du stvlc dans Ia litterature de notre siecle. Dar;s le fragment suivant, cxtrait de son roll)an Vol de nrtit, Saint-Exupcry decrit le eomhat livre par un pilote courageux contre Ia nature dechainee dans le ciel dP Patagonie.

XII

Cependant, le courrier de Patagonie abordait l'orage, et Fabien renon<;;ait a le contourner. II l'estimait trop Mendu, car la ligne d 'eclairs s 'enfon<;ait vers I' intcrieur du p~ys et revelait des forteresses de nuages. II tenterait de passer par-dessous, et, si I 'affaire se presentait mal, se resoudrait au demi-tour. II lut son altitude: mille sept cents metres. II pesa des paumes sur les commandes pour commencer a la reduire. Le rnoteur vibra 1res fort et l'avion trernbla. Fabien, corrigea, au juge 1 , l'angle de descente, puis, sur Ia carte, verifia Ia hauteur des collines: cinq cents metres. Pour se conserver une marge, il naviguerait vers sept cents.
1

au juge - din ochi.

415

IJ sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. Un remous fit plonger l'avion, qui trembla plus fort. Fabien se sentit menace pard 'invisibles eboulements. Il reva qu'il faisait demitour1 et retrouvait cent mille etoiles, mais il ne vira pas d 'un degre. Fabien calculait ses chancf)s: il s'agissait d'un orage local, probablement, puisque Trelew, la prochaine escale, signalait un ciel trois quarts couvert. Il s'agissait de vivre vingt minutes a peine dans ce be ton noir. Et pourtant le pilote s 'inquietait. Penche a gauche contre la masse du vent, il essayait d'interpreter les lueurs confuses qui, par les nuits les plus epaisses, circulent encore. Mais ce n'etait meme plus des lueurs. 'A peine des changements de densite, dans l'epaisseur des ombres, ou une fatigue des yeux. Il deplia un papier du radio 2 : ,Ou sornmes-nous?" Fabien eut donne cher pour le savoir. II repondit. ,Je ne saiS pas. Nous traversons, a la boussole, un orage." II se pencha encore. II etait gene par la flamme de l'echappement, accrochee au moteur comme un bouquet de feu, si pale que le clair de lune l'el1t eteinte, mais qui, dans ce neant, absorbait le monde visible. Il la regarda. Elle etait tressee drue par le vent, comme la flam me d 'une torche. Chaque trente secondes, pour verifier le gyroscope et le compas, Fabien plongeait sa tete dans Ia carlingue. II n'osait plus allumer les faibles lampes rouges, qui l'eblouissaient pour longtemps, r:oais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarte pale d'astres. La, au milieu d'aiguilles et de chiffres, le pilote eprouvait une securite trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. La nuit, et tout ce qu'elle portait de roes, d'epaves, de collines, coulait aussi contre l'avion avec la meme etonnante fatalite. ,Ou sommes-nous, lui repetait l'operateur?" Fabien emergeait de nouveau, et reprenait, appuye a gauche, sa veille terrible. II ne savait plus combien de temps, combien d'efforts le delivreraient de ses liens sombres. Il doutait presque d'en etre jamais delivre, car il jouait sa vie sur ce petit papier, sale et chiffonne, qu 'il avait deplie et lu mille fois, pour bien nourrir son esperance: ,Trelew: ciel trois quarts couvert, vent Ouest faible," Si Trelew etait trois .quarts couvert, on apercevrait ses lumieres dans la dechirure des nuages. A moins que ... La pale clarte promise plus loin l'engageait a poursuivre; pourtaut, comme il doutait, il griffonna pour le radio: ,J'ignore si je pourrai passer. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arriere."
1 faire demi-tour a se intoarce. z le radio - radiotelegrafistul.

416

La reponse le consterna: ,Commodoro signale: Retour ici impossible. Tempete." Il commen~;ait a deviner !'offensive insolite qui, de Ia Cordillere des Andes, se rabattait vers la mer. Avant qu'il etH pu les atteindre, le cyclone raflcrait . les villes.

BALLADE DE CELUI QUI

CHA~TA

DANS LES SUPPLICES

LOUIS, ARAGON (ne en 1897) est la figure la plus representative de la litterature fran~aise contemporaine. Apres avoir debute comme pocte surrealiste, il trouva la voie de la vraie poesie et fut l'un des principaux poetes de la Resistance (1940-1944). Membre du Parti Communiste Fran~;ais, Aragonest egalement un grand romancier. Apres avoir ecrit le cycle le Monde Reel, il donne le roman en six tomes les Communistes (1949-1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). Critique litteraire et critique d'art, directeur de l'hebdomadaire ,Les Lettres fran~aises", membre du Conseil Mondial de la Paix, Aragon est l'une des personnalites dominantes de la culture fran.;aise actuelle. La poesie qui suit evoque 1 'hero!sme des patriotes fran<;ais durant les annees de l 'occupation nazie.

,Et s'il etait a refaire Je referais ce chemin" ... Une voix monte des fers Et parle des lendemains. On dit que dans sa cellule, Deux hommes, cette nuit-la Lui murmuraient: ,Capitule. De cette vie es-tu las? Tu peux v1vre, tu peux vivre. Tu peux vivre, comme nous ~ Dis le mot qui te delivre Et tu peux vivre a genoux. ,Et s'il etait a refairc Je referais ce chemin ... " La voix qui monte des fers Parle pour les lendemains.
27 Invi:itctti limba [rancezd fArd. profesor

417

Rien qu un mot: Ia porte cede, S'ouvre et tu sors. Rien qu'un mot: Le bourreau se depossede ... Sesame! Finis tes maux! Rien qu 'un mot, rien qu 'un mensonge Pour transformer ton destin ... Songe. songe, songe, songe A Ia douceur des matins. ,Et si c'etait a refaire Je referais ce chemin" ... La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. ,.J'ai dit tout ce qu 'on peut dire: L'exemple du Roi Henri ... Un cheval pour moo empire ... Une messe pour Paris ... Rien a faire. ,Alors qu'ils partent! Sur lui retombe son sang ! C'etait son unique carte: Perisse cet innocent." Et si c'Hait a refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: ,Je le ferai demain. Je meurs et France demeure Mon amour, et mon ref us 0 mes amis, si je meurs, Vous saurez pour quoi ce fut !" 11s sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand, L 'un traduit: , Veux-tu te rendre ?" II repete ca lmemen t :

418

,Et si c'etait a refaire Je referais ce chemin, Sous vos coups charge de fers, Que chantent les lendemains !"
Jl chantait, lui, sous les balles, Des mots: , ... sanglant est Ieve ... " D'une seconde rafale Il a falh.t l'achever.

Une autre chanson franc;:aise ses levres est montee Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanite!

LA SEMAINE SAIJ\TE
(FRAGMENT)

La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Aragon decrit les sept jours qui ont marque la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoleon de l'ile d'Elbe (1815). Le perscnnage principal du roman est le jeune peintre Theodore Gericault, jete par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. II expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les evenements dont il est le temoin.

,Si jc n'avais a choisir, - dit encore le mousquetaire, qu'entre Napoleon et Louis XVIII, peut-etre que le seul fait que l'un fuie, et l'autre ait pour lui l'armee, pourrait influer sur ma decision ... Mais je vois bien qu'il y a un troisieme parti: et !'insense c'est que vous qui me l'avez montre, vous etes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriscr ce troisieme parti, si l 'envie me prenait de le choisir. Car il suffit que vous ne puissiez me repondre sur une question, celle meme que cette brute d'Houdetot a levee devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe.reur, appelant Carnot au ministere l'affligeat1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe, et haussait les epaules. Quelle importance cela avait-il? On avait, ou non, confiance en Carnot,. en ce republicain qui ne s'etait jamais dejuge. L'alliance de l'armee et du peuple, c'etait sa presence aux cotes de l'Empereur qui la signifiait, voila !'important.
1

aflliger- (aici) a

cople~i.

27*

419

,.Houdetot dit que l\apoU~tm a refuse, par 1a, d'etre l'Empereur de Ia c-anaille... II voi t Ia chose avec les yeux de sa caste. Mais moi ... Je vous ai fort bien compris sur ce point: Ia France ne peut resister aux nobles et aux Allies, aux conspirateurs et aux armees etrangeres, que si l'on donne les arrnes au peuple. Napoleon. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner a la France a son tour une autre Charte, il I'appe llera Constitution, et puis apres? On continuera comme toujours la vie des hotels 1 et des fetes. Le peuple continuera a crever la faim. L'armee, si elle est victorieuse, servira a l'intimider. Si elle est battue par l'etranger, elle entrera dans le camp de la misere, voila t-out. Un jour crier Five le Roil l'autre Vive l'Empereur! et on recommence. Qu'ai-je a faire la-dedans? Je vais rentrer, sans doute, chez Monsieur mon pere, si on m'en laisse latitude. Je me remettrai a peindre, c'est Ia pour moi le travail, je ne suis ni boulanger; ni charretier, ni forgeron. Est-ce que je prefere peindre sous l'Empereur, qui veut qu 'on le represente sans personne qui lui porte ombrage 2 , sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure ... ou sous le Roi Louis qui .couronne les bons devoirs a la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux interets de la royaute? Est-ce que, de notre vivant, les choses ne changeront done point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les ecuries d 'Augias, et personne n 'y peut rien, meme Hercule ... " Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. La Revolution ... tout ce que nous avons vu ... evidemment les choses ne vont point en ligne droite, il y a des retours, des chutes. Mais ... - Cocarde tricolore ou cocarde blanche, voila done- s'exclama Theodore,- tout le choix que vous me donnez! Si les couleurs imperiales aujourd'hui signifient plus l'armee que la police, c'est dans la mesure oil l'armee n'est pas l'armee du peuple, mais la force qui sert a soutenir Ie gouvernement et le moyen de gouvernement du general Bonaparte, voyons! Oui, la guillotine a disparu des places, mais on a embrigade Ia jeunesse, on l'a envoyee par toute 1'Europe fa ire Ie gendarme, et a la guerre civile on a prefere Ia guerre tout court. Voila tout Ie choix qui m'est donne, un pretexte ou l'autre de repandre le sang ... Le des.ordre ou la guerre, pas d'autre perspective! Seigneur, est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le representer mort, sanglant ... Qu'il soit de l'une ou de )'autre fraction ... regardez sa bouche se tordre, se revulser ses yeux, son teint s'obscurcir, blemir ... Ah! je serai avec les victimes!
lhOtel- (aici) palat. 2 porter 1mbrage a Jiisa in umbra, a eclipsa

420

CLASSE 42
(FRAGMENT)

PIERRE DAIX (ne en 1922) a combattu dans la Resistance fran<,;aise et a ete arrete par les nazis, passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. Son premier roman, la Derniere forteresse (1950), decrit justement les realites d'un camp de concentration nazi. Son deuxieme roman, Classe 42 (4 volumes, 1951-1953) est consacre a Ia Resistance du peuple fran~ais, organisee par le Parti Communiste Fran~ais contre !'occupant nazi. Dans Ia Riviere pro{onde (1959) Pierre Daix decrit les journees de Ia fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlerien. Pierre Daix est aussi un critique litteraire distingue; il collabore regulierement a Ia revue ,Les Lettres frall(,;aises''. II a pub lie egalement une biographie de Ia reine Cleopatre (1960). Le fra~ment suivant, extra it de Classe 42, presente une manifestation patriotique organisee par le P .C.F. dans; Paris occupe par les Allemands.

Jean aperl(ut Christian et Mathieu, devant les vitrines de la cour de Rome. II traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. <;a,faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontre Mathieu. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'etaient pas revus depuis des mois; Mathieu, de glace. Jean n'eut pas le temps de s'emouvoir; Roberte, surgie de la foule, lui frappait sur l'epaule et l' entrainait vers le parvis de la gare. ~-C'est decommande ici. Rassemble tes gars et fais-les debarquer a Strasbourg-Saint- Denis sur le boulevard. Jean revint sur ses pas a toute vitesse. Claude et Andre avaient rejoint Christian et Mathieu, il prit Claude a part, afin de le mettre au courant et repartit immediatement. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou a tout le moins 1 . ll etait pres de six heures a l'horloge de la gare Saint-Lazare. De petits groupes restaient immobiles dans Ia maree des voyageurs qui se jetaient vers les quais; mais Hubert avait disparu. Jean erra encore quelques minutes, se faisant sans cesse bousculer. Enfin, il aperl(ut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Jean sortit du metro Strasbourg-Saint-Denis au moment ou la manifestation demarrait. II vit Andre et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussee, une foule jeune courir de tous les cotes afin de se joindre a eux. Il hesita. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. II y avait deux ou trois cents garl(ons et filles sur la chaussee, lances au pas de course 2 ; Ia Marseillaise eclata.
1
2

a tout le moins - eel putin, harem au pas de course - In pas alergiitor.


421

Au croisement du boulevard Sebastopol, quelques flies fran{:ais s'effor{:aient de faire un barrage. Le cortege les aborda de front. On aper{:Ut un policier a terre, un autre tournoyait au milieu des manifestants. Andre et Mathieu emergerent de !'autre cote du boulevard portant toujours des drapeaux. D'autres flies couraient vers eux. Andre s'en alia vers la droite, Mathieu avait soudain disparu. Jean se retrouva, pris par la bousculade, dans le groupe de tete du cortege, sur Ie trottoir, de l'autre co.te de la Porte SaintMartin. A peine eut-il Ie temps de reconnaltre cette plate-forme suspendue deux metres au-dessus de Ia chaussee ou quinze jours avant, avec Mercceur et Saint, il decretait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil, deja il etait engage dans le coupegorge1. L'euphorie, la liesse 2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place a la lutte dans toute sa sauvagerie. Apres on verrait. Pour !'instant il fallait gagner. Toute faute tue! Pas la peine d'epiloguer. La Marseillaise reprit. La manifestation peuetrait tete baissee sur l'etroit sentier d'asphalte borde de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. Tout d'un coup, une petarade 3 trancha le chant; deux motocyelistes noirs et une voiture decouverte de l'armee allemande arrivaient sur le boulevard. Une troisieme fois, la llfarseillaise repartit. Un des Allemands de !'auto escalada la grille, revolver au poing; il y eut une hesitation. Trois gars s'avancerent au moment ou le soldat achevait de franchir !'obstacle et se jeterent sur lui; l'un se saisit du revolver; !'Allemand, pris de peur, s'enfuit salue de quolibets et de cris de joie; on le vit s'engouffrer, eperdu, dans un escalier. Au meme moment, un des motocyclistes noirs, ayant abandonne sa machine, deboucha des marches, lui aussi, revolver au poing, juste devant Andre qui tenait toujours le drapeau au-dessus de sa tete. Il y eut quelques secondes d'attente muette, on sentait l'horreur sur le groupe. Le Boche4 se trouvait a trois metres d',A ndre, pret a tirer. Brusquement, Andre se mit a courir evitant le soldat, son grand impermeable clair volait a ses cOtes. I/ Allemand, un instant surpris, se jeta a sa poursuite. Au loin, sur le trottoir, !'autre motocycliste surgit monte sur sa machine, deja lance a toute vitesse ... Andre s 'en vola par-dessus la grille, tenant toujours le drapeau a sa main. Le premier motocycliste le suivit, 1'autre posa sa moto 5 Jean attendait, tendu a
coupe-gorge - loc periculs. liesse - bucurie. a petarade- ~ir de detunaturi. 4 Bache - neamt (peiorativ). ' moto - motocicleta.
1
2

422

}'extreme , il lui semblait q!;t 'allait partir , d'une seconde a !'autre , le coup de revolver fatal. A son etonnement, Andre rejaillit seul d'un autre escalier a une dizaine de metres au-dela du deuxicme motocycliste. L'Allemand l'ap er ~,; ut et fit demi-tour. Jean voyait seulement deux silhouettes, une claire: Andre, !'autre toute noire, plus longue, puis Ia tache claire se balan~,;a et tomba sur le sol, le trait noir s'abattit, cela prit peu a peu figure d'un homme courant vers eux, c'etait Andre sans impermeable, ni drapeau. La J eune Garde, retentit nerveuse et puissante:
Nous sommes les gars de l'avenir Eleves dans Ia souffrance Oui nous saurons va.incre ou mourir.

La manifestation s'avan'.{a ala rencontre d'Andre; un frisson de joie parcourait le groupe. Plus que dix metres entre eux. A cet instant, l'autre Allemand qui avait du s "embusquer en contreba,s reapparut dans l'escalier, sa ns se press.e r, sur de tenir sa proie; Andre tenta un crochet1 pour l'eviter, le Boche tira; Andre continua de courir, on discernait ses traits crispes, un visage fou, les yeux exorbites; !'Allemand allait le rejoindre. Le cortege semblait doue de stupeur. J ean vit un jeune gars brun s'elancer sur Andre, le croiser, tendre la jambe devant le soldat noir ; !'Allemand s'abattit lourdement, tirant au hasard. Jean r eQut Andre dans ses bras . II eut l ' impres~ ion que le gar c;on brun s' affalait a son tour . Les copains firent une redoute de leur poitrine. Le groupe entier s 'eta it referme sur Andre . La J eune Garde continua it com me un defi:
... pour d elivrer le genre humain Tant pis si notre sang arrose Les paves sur notre chemin Prenez garde, pre nez garde Vous Ies sabreurs ..

Jean se sentit agrippe par sa manche, une jeune fille blond~ l'entrainait. Derriere eux, devant un portail ouvert , une vieille femme toute cassee disait doucement: - Venez par ici ... Andre ne tenait plus sur ses jambes . Jean dut le porter sur son epaule. Ils arriverent dans une cour interieure. - Tu es blesse? demanda Jean anxieux. Andre fit non de la tete , il ne parvenait pas a reprendre son souffle, bleme, emacie, comme s'il allait s'evanouir. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout, il regarda Jean, puis ferma les yeux aussitot, mettant la main sur son cceur.
1

crochet - ocol.

- .J'ai couru ... a mort. Sa vmx s'eteignit . .Jean fit signe de se taire. Assourdie, Ia chanson jaillit une fois encore, obstinee et vengcresse:
~ous

sommcs lcs enfant~ de Lenine Par Ia faucille et le marteau

Et nous construirons sur vos ruines Le communisme ...

La Jeune fille revena it essoufflce de Ia direction opposee. Elle chuchota apcuree: - II y a des soldats noirs dans Ia rue derriere. lis courent. - Ce serait ... trop bete, grommela Andre . .Jean fit cacher Andre et la jeune fille dam une remise ouverte et partit aux nouvelles. Une porte donnait dans une deuxiCI'ne cour qui aboutissait a lin porche s'ouvrant sur ]'autre rue . .Jean s ':v faufila longeant les murs. On n 'entendait plus aucun bruit; il mit le nez dehors. Les soldats disparaissaient aux deux bouts de la rue. II attend it une seconde, puis revint sur ses pas, rassure. Il trouva Andre et Ia jeune fille trottinant tout pres de lui. La jeune fille bafouilla: - Les Allemands sont entres dans Ia maison, venant du boulevard. lis fouillent tout~ Jean rattrapa le bras d'Andrc et l'entraina vers Ia rue. Tout etait calme. La jeune fille rasserenee prit !'autre bras d'Andre et le mit sur son epaule comme si c'etait Ia chose la plus naturclle du monde . .Jean partit en eclaireur; ils obliquerent dans une rue, puis dans une autre. Andre reprenait des couleurs et marchait de plus en plus vite. Devant eux s'ouvrit Ia place des Arts-et-Metiers. La station du metro, sauves ~ La jeune fille s'eclipsa toute rougissante. Jean ne se trouva en securite que lorsqu 'ils furent montes dans une rame 1 . \leme alors, illui sembla que c;a devait se voir sur leurs visages, ce qu'ils venaient de vivre. Andre devenait ecarlate, et lui se sentait les pommettes en feu. Andre susurra. - II y a mon nom dans !'impermeable. Jean secoua Ia tete en signe d 'assentiment et d 'impuissance. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et c;a lui pesail. II chercha vainement une blague idiote a dire afin d'amener une detente: mais rien ne vena it. II devisagea une jeune femme qui ne les quittait pas des yeux, elle paraissait hallucinee par un point au niveau de leurs genoux Jean observa ct demeura bouche bee.
1

rame - tren, garnitura.

424

Andre tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber regulieremcnt de sa main. La rame s'arretait da ns une station. Jean entrain~ son camarade au dehors.

LES THIBAULT
(FRAGMENT)

Roger Martin du Card (1881-1958) est l'un des plus i llus t r es representants du rea lisme critique frangais de Ia premiere moitie du vingtieme siecle. Son premier roman de v a leur Jean Barois (1913) presente ! 'ec h o de !'affaire Dr eyfus parmi les inte llectue l s fran<;ais. Le roman-fl euve L{!s Thibault (1 922 -1940) est le chef-d 'oeuvre d e Roger Martin du Gard. C'est une 'Veritable et ude de Ia societe fran.,; a is e ou le romancier devoile l es t ares de Ia bourgeoisie et exprime sa sympat h ie envers les masses la bocieuses. Roger Mart in du Gard embrass e les id ees socia listes et, malgre certa ines confusions, prend position contre Ia guerre imperia liste de 1914-1918 . L'auteur a reussi a creer dans Les Thibault une ga lerie d e types vivants dont se detachent particulierement l es figur es d 'Oscar Thibault et d e ses deux fils Antoine et Ja cques. L e fragment qui s uit relate le moment de l ' as sassina t de Jaures.

- II etait plus de n euf .heur.es et demie. La plupart des habitues avaie nt quitte le r esta urant. Jacques et Jenny s 'installerent s ur la droite, ou il y avait peu de monde. Jaures et ses amis forma ient, a gauche de l'enti'ee , parallelement a la rue Montmartre , une longue tablee, faite de plusieurs tables mises bout a bout. - , Le voyez-vous?" dit Jacques. ,Sur la banquette, la, au milieu, le dos a la fen etre . Tenez, il se tournf\ pourparler a Albert, le gerant" . - , I I n'a pas l'air t ellement inquiet" , murmura Jenny, sur un ton de surprise qui ravit Ja cques ; il lui prit le coude, et le serra doucement. - ,Les autres auss i, vous les connaissez?" - ,Oui. Celui qui est a droite de Jaures, c'est Philippe Landrieu. A sa gauche, le gros, c'est Renaudel. En fac e de Renaudel, c ' est Dubreuihl. Et, a cote de Dubreuihl, c'est Jean Longuet." Et la femme?" - :)e crois que c'est Ma dame Poisson, la femme du type qui est en face de Landrieu. Et, 'a cote d'elle, c'est Amedee Dunois.

425

Et en face d 'elle, ce sont les deux freres Renoult. Et celui qui vient d'arriver, celui qui est debout pres de la table, c'est un ami de Mighel Almereyda, un collaborateur du Bonnet Rouge ... J'ai oublie son ... " Un claquement bref, un eclatement de pneu, l'interrompit net; suivi, presque aussitot, d'une deuxieme detonation, et d'un fracas de vitres. Au mur du fond, une glace avait vole en eclats. Une seconde de stupeur, puis un brouhaha assourdissant. Toute la salle, debout, s'etait tournee vers la glace brisee: - , On a tire dans Ia glace!" -,Qui?"- ,Ou ?" - ,De la rue !" Deux gargons se ruerent vers la porte et s'elancerent dehors, d'ou partaient des cris. Instinctivement, Jacques s'etait dresse, et, le bras tendu pour proteger Jenny, il cherchait Jaures des yeux. II l'apergut une seconde: aut our du Patron, ses am is s 'etaient !eves lui seul, tres calme, Ctait reste a sa place, assis. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose a terre. Puis il eessa de le
VOlt.

A ce moment, Mme Albert, la gerante, passa devant Ia table de Jacques, en courant. Elle criait: - ,On a tire sur Monsieur Jaures !" - ,Hestez Ia," souffla Jacques, en appuyant sa roam sur I' epaule de Jenny, et Ia forgant a se rasseoir. Il se precipita vers la table du Patron, d'ou s'elevaient des voix haletantes: Un medecin, vitc ~" -- La police!" Un cerele de gens, debout, gesticulant, entourait le~ amis de Jaures, et empechait d'approcher. II joua des coudes, fit le tour de Ia table parvint. a se glisser jusqu'a !'angle de la salle. A demi cache par le dos de Renaudel, qui se penchait, un corps etait allonge sur Ia banquette de moleskine. Henaude l se releva pour jeter sur Ia table une serviette rouge de sang. Jacques apergut alors le visage de Jaures, le front, Ia barbe, Ia bouche entr'ouverte. II devait s'etre evanoui. II etait pale, les yeux clos. Un homme, un dineur, -- un medeein, sans doute, - fendit le cercle. Avec autorite, il arracha Ia cravate, ouvrit le col, saisit Ia main qui pendait, en. chercha le pouls. Plusieurs voix dominerent le vacarme:- ,Silence!. .. Chut !. .. " Les regards de tous etaient rives a cet inconnu, qui tenait le poignet de Jaures. Il ne disait rien. II etait courbe en deux, mais il levait vers Ia corniche un visage de voyant, dont les paupieres battaient. Sans changer de pose, sans regarder personne, il hocha lentement Ia tete. De Ia rue, des curieux, a flots, envahissaient le cafe. La voix de M. Albert retentit:

426

- ,Fermez la porte! Fermez les fenetres! Mettez les volets". Un refoulement contraignit Jacques a reculer jusqu'au milieu de la salle. Des amis avaient souleve le corps, l'emportaient avec precaution, pour le coucher sur deux tables, rapprochees en hate. Jacques cherchait a voir. Mais, autour du blesse, l'attroupcmcnt devenait de plus en plus compact. II ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semclles dressees, poussiereuses, enormes. - ,Laissez passer le docteur !" Andre Renoult avait reussi a ramener un medecin. Les deux hommes foncercnt dans le rassemblement, do11t la masse elastique se ref erma derriere eux. On chuchotait: ,Le docteur... Le doc~ teur ... " Une longue minute s'ecoula. Un silence angoisse s'etait fait Puis un fremissement parut courir sur toutes ces nuques ployees; et Jacques vit ceux qui avaient conserve leur chapeau se decouvrir. Trois mots, sourdemem; repetes, passerent de bouche en bouche: - ,Il est mort ... II est mort ... " Les yeux pleins de larmes, Jacques se rctourna pour chercher Jenny du regard. Elle etait debout, pretc a bondir, n'attendant qu'un signal. Elle se faufila jusqu'a lui, s'accrocha a son bras, sans un mot. Une escouade de scrgents de ville venait de faire irruption dans le restaurant, et proeedait a !'evacuation de la salle. Jacques et Jenny, serres l'un contre l'autre, se trouverent pris dans le remous, pousses, bouscules, entraines vers la porte. Au moment ou ils allaient la franchir, un hom me qui parlementait 'avec les agents reussit a penetrer dans le cafe. Jacques reconnut un socialiste, un ami de Jaures, Henri Fabre. 11 etait bleme. II balbutiait: - ,Ou est-il? L'a-t-on transporte dans une clinique?" Personne n'osa repondre. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. Alors, Fabre se retourna: au centre .d'un espace vide, la lumiere crue eclairait un paquet de vctements noirs, allonge sur le marbre comme un cadavre de la Morgue.

PARTEA A VI-a
COMPEN DIU DE GRAMATICA FRANCEZA

FORMAREA CUVINTELOR
PREFIXE

Prefixul

Sensu!

Exemple

agrandir, apporter, attirer, allonger antediluvien, antichambre inainte antifasciste, anti-imperialiste impotriva bienfaisant, benefice bine bicyclette, bipede, biscuit de doua ori impreuna cohabiter, coexistence, collahorer, correspondre contradiction, contresigner contra-, contrecontra contrariul, separare defaire, desarmer, disparaitre de-, des-. disen-, em-, exdepiirtare, separare enlever, emmener, exporter in-, im-, il-, ir-, 1. in incarcerer, importer, enfermer, emmagasiner en-, em2. negativ immobile, illogique, irreel, ennemi inter-, entreintre, in mijlocul intercostal, entrevoir mijumiitate minuit nonnon-sens negativ prin paruourir, perforer par-, perpreinainte preavis, predire, predispose pour,- proin fata, inainte poursuivre, projeter re-, re-, ra-, r1. repetitie redire, rearmement, rasseoir 2. ina poi; contra- retourner, rapporter, rapatrier, riul reagir sub-, sous-, soudedesubt suborrlonne, sous-directeur, soumettre super-, supra-, sur- deasupra, super~or superstructure, supersonique, suprasensible, survoler trans-, tre-, tres dincolo de transalpin, trepasser, tressaillir ultra-, outredincolo de ultra-royaliste, outre-mer vice-, viin locul vice-president, vicomte scop

a- (ac-, ad-, ar-, al- etc.) ante-, antiantibien-, benebi, bisco-, com-, col-, con-

direc~ie,

431

SUFIXE

Suhstantivale
Sufixul Sensu! Exemple

-ace, -asse -a de -age

-aille -a in -ais, :,.ois origi1~e -aison, -ation actiune -a nee, -eance, -ence actiurte, rezultatul actiunii -at institutie, demnitate -eau, -elle diminutiv -ee continut -ier, -iere 1. profesiune 2. obiect -e$se stare, ca I ita te -et, -ette ,-1! let,-e lette diminutiv -eur, -ateur 1. agent 2. calitate -ie, -erie calitate -ien origine, profesie -ise calitate -is me 1. doctrina, curent 2. profesie -iste 1. partizanul unei / doctrine 2. profesie (e)ment actiune, stare -on diminutiv -te, -ite calitate

peiorativ prod us 1. actiune. 2. stare peiorativ origine

populace, paperasse. citronnade, orangeade nettoyage, bavardageesclavage ferraille, valetaille, pretrailleRoumain, Marocain Fran~ais, Chinois pendaison, administration temperance, vengeance, negligence syndicat, profllssorat, doctorat chevreau, ruelle bouchee, poignee charpentier, ecolier cendrier, en crier, sou pi ere politesse, finesse co !fret, fourchette, fillette danseur, visiteur, dessinateur blancheur, rougeur perfidie, mala die, sucrerie Parisien, technicien franchise communisme, realisme journal ism e communiste, socialiste, realiste journaliste, dentiste remaniement, classement aiglon, ourson parente, humanite

Adjectivale
Sufixul Sensu! Exemple

able, -ible, -uble -a in, -ien -ais, -ois -al

capabil de origine origine referitor Ia

aimable, lisible, soluble roumain, lorrain, parisien, italien anglais, fran~ais, marseillais, suedois caricatural, royal-

482

Sufixul

Sensu!

Exemple

-ard -dtre -aud -et, -elet -eux -~ur, -ter

-In

-y

-ique -isle -issime ' -u

fuyard, havard 1. peiorativ 2. caracter, calitate! campagnard, communard, maI quisard I l).oir3.tre, rougeatre aproximatie lourdaud, noiraud peiorativ diminutiv propret, I menteur, aigrelet caracter vaniteux calitate Saisonnier, coutumier caracter inventif, pensif enfantin, alpin caracter referitor Ia hero!que, scenique communiste, socialistepartizan richissime, rarissime superlativ calitate pointu, barbu

MORFOLOGIE

ARTICOLUL (L' ARTICLE)


Articolul hotirit ( L 'article defini)
Singular
Mascttlin Femimn
I

Plural
Masculin $i feminin

le {livre) l'(eleve)

la (table) l' (armoire)

les {livres, tables) les (eleves, armoires)

Articolul nehotirit (L'article indefini)


Singular
Muoculin
WI

Plural

Feminin

Mnsculin $i feminin

(line)

une (table)

des (livres, tables)

Articolul partitiv (L'article partitif)


Singular
A!asculin

Plural

Ferninin

du (vin)

de l' (argent)

de la (viande) de l' (eau)

Omisiunea articolului
Articolul se omite:

a) Ina in tea numelor de persoane:


Roland et Madeleine vont

a !'ecole.

Observatie. Articelul hotarit se folose9te numai dacii numele d persoane sint precedate de un adjectiv calificativ: le graryd Balzac.

b) Inaintea numelor de ora~e:


Bucare.~t,

Moscou, Paris, Pekin

434

Fac exceptie unele

ora~e

ca Le llaYre, Le Mans, Le Caire etc.

Observatie; 1. Daca numele de orae sint insotite de un adjectiv calificativ sau de un atribut, e1e prim esc at-ticolul hotarit:

l 'heroique Leningrad le Paris d'autrefois


2. Numele de tari, fluvii ~i munti, precum ~i unele nume de humle primesc articol: l'lnde, le Rhin, Les Alpes, La Corse.

c) Inaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv sau demonstrativ:


Son ami est sympathique. Prietenul siiu este simpatic. Ce paysage est magnifique.

d) Intr-o enumerare:
Vieillards, hommes, femmes, enfants, toute La joule etait joyeuse.

e) Ina in tea unui vocativ:


Bonsoir, camarade! Merci, docteur!

f) In exprimarea adresei:
II habite 56, rue de la Victoire.

g) Ina in tea unei apozitii:


Jean Jaures, fondateur de
,l~Ilumanite".

inlocuirea articolului partitiv ~i a articolului nehotarit des prin prepozitia de


Articolul partitiv ~i articolul nehotarit des sint inlocuite de prepozitia de i:n urmatoarele cazuri: a) In propozitiile negative:
Je n'entends pas de bruits.

b) Ci:nd substantivul este precedat de un adverb de cantitate:


II a beaucoup de qualites.

Face exceptie adverbul de cantitate bien, dupa care se pune articolul partitiv sau articolul nehotarit des:
Dites-lui bien des chases de rna part.

c) Clnd substantivul este precedat de un adjectiv calificativ, numai articolul nehotarit des este inlocuit de prepozitia de:
ll a achete de belles pommes.

28*

435

SUBSTANTIVUL (LE NOM)


Genu I

Felul substantivului

Masculin

Feminin

1
regula: genera Ia

Regula formiirii femininului

un mmhond uno "'"' chande le fiance 1 la fiancee

I
I

se adauga un -e mut Ia masculin

substantivele termina- un boulante Ia masculin in -er ger sau -rer I 'ouvrier substantivele termina- l'epoux te la mascnlin in -x le curieux

une boulan- formeazi\ femininul in -ere san -iere gere l'onvriere

i I '(pouse
1

Ia curieuse

formeaza femininul schimbind pe -x in s, apoi prime~cun-emnt schimba consoanele -/ sau -p in v, a poi prim esc un -e mut dubleaza consoana finala inainte de a[ primi un -e mut schimba tHminatia -eur in -euse

substantivele termina-[le veuf te la masculin in -f i un loup sau -p

la veuve une louve

majoritatea substant i- un gardien vel or terminate Ia masculin in -n san -t le chat unele substantive ter- le coiffeur minate la masculin in -eur majoritatea substanti- un acteur vel or termi\late Ia masculin in -teur unele substantive ter- I ncgre mina'te la masculin maitre in -e (mut) san in chasseur -eur

nne gardienne la chatte la coiffeuse

nne actrice

schimba terminatia -teur in -trice

I
I

I negresse [ maitresse 1 chasseresse I I

formPazii femininul cuI ajntorul terrnina1iei 1 -esse sau -eresse i

436

II.

Substanti~e

cu aceeayi forma pentru ambele genun


Masculln Feminin Regula formarii femininului

Felul substantivului

I '
i

r
substantivele termina- un eleve te in -e mut Ia masculin une eleve
I'

-----~

se schimba numai ar-1. tico!ul

substantive nume de !a ~renouille la grenouille- 1 pentr~ precizarea geanimale, care nu au male /emelle 1 nulm se adaugii cu- I gen determinat vintele mdle sau je-1

I I
I

---~--------',--------~---~~

- - -I -

I I I

unele substantive care un medecin indica profesiuni

I une

--+.-
femme

I melle
cedat de

Isubstantivul
femme

---~-1

'

medecin

este cuvintul

pre--~

III. La o sene de substantive cxista cuvintc diferite pentru cele doua genuri:
le perc l'homme le gar ron le cerf Ia la la la mere

femme
fille biche

le le le le

veau cheval jars singe

la genisse Ia jument l'oie la guenon etc.

Pluralul
Fe lui substan ti vului Singular Plural -

-~~---Regula-rormantpluralului _ _
I I se adaugii un -s la forma singularului; acest -s nu se prcnuntii decit uneori, in legaturi, cind se aude z

----regula generaL'\. le chat !a chaise

substantivele termina- le bras te la singular in -s, la noix le nez -x, -z


I

les bras les noi:t: les nez

Iram in neschimbate !a plural


I
I

_____ j _ _

substantivele termina-lle noyau forrneaza pluralul alies noyaux diiuglnd Ull -x te Ia singular in -au, Ie chapeau ,_les chapeaux -eau, -eu le jeu les jeux exceptie: clteva sub- pneu stantive landau etc. les pneus les landaus forrneazii pluralul dupii regula generala, in -s

437

Felul substantivului

Singular

Plural

Regula fotmarii pluralului

substantivele termina- le clou te la singular In -ou le sou exceptie: tive


7 subs tan- le le le le le le le

les clous les so us les bijoux les cailloux les choux etc.

formeaza pluralul dupa regula generala, in -s formeaza pluralul adaugind un -x

hijou caillou chou genou hibou joujou pou

suhstantivele termina- le cheval te la singular in -al le canal le tribunal exceptie: citeva substantive le bal le festival

les chevaux schimba terniinatia -al les canaux in -aux les tribunaux les bals formeaza pluralul dules festivals pa regula generala,, in -s les chacals les recitals les details les rails

--------~~---------~---------~.------------------substantivele termina- le detail te la singular in -ail,lle rail exceptie: citeva substantive lie travail soupirail

I1
i

IIee

chacal recital

Iformeaza pluralul dupa regula generalii,


in -s

fie

lcs travaux schimbii terminatia les soupiraux -ail in -aux les emaux les vitraux lies yeux . lies cieux
1
1

:!.email le vitrail
uncle substantive for-Jl'rei! meazii pluralul in ' i mod neregulat ( le ciel

----------------':---------'---------'------~--------

Pluralul substantivelor compuse


1. Snbstantivele compuse care se scriu intr-un smgur cuvint formeaza pluralul ca orice substantiv simplu:
un portefeuille
zm portefaix

un bonbon

des portefeui lles des portefaix des bonbons

Fac exceptie substantivele: bonhomme, gentilhomme, al diror plural este: bonshommes, gentilshommes.

438

De asemenea, substantivele: madame, monsieur, mademoiselle, al cliror plural este: mesdames, messieurs, mesdemoiselles. 2. Substantivele compuse care se scriu in doua sau !n mai multe cuvinte formeazli pluralul dupa urmlitoarele reguli: a) clnd in compunerea substantivelor intra verbe, adverbe, prepozitii, acestea ram1n invariabile, semnul pluralului purtln du-se numai la substantive sau adjective:
un tire-bouchon l' arriere-garde la plus-value des tire-bouchons les arriere-gardes les plus-values

b) dacii substantivul este com pus din doua substantive, doui.i adjective sau un substantiv ~i un adjectiv, ambele clemente componente prim esc semnul pluralulu'i: ,
un chou-jleur un cerf-volant le coffre-jort un sourd-muet des des les des choux-jleurs cerfs-vo !ants cotfres-jorts sourds-muets

Excepfie. Daca substantivul este compus din douli substantive, dintre care unul este determinantul celuilalt, numai primul sub stantiv prime~te semnul pluralului:
un mot d'ordre un chef-d' reuvre un timbre-poste une pomme de terre des des des des mots d'ordre chefs-d' reuvre timbres-poste pommes de terre

Exprimarea cazurilor

ln limba franceza substantivele nu se declina. Cazurile se expnma cu ajutorul prepozitiilor. Cazul genitiv se exprima cu ajutorul prepozitiei de:
Le crayon de Jean est sur la table. Les fenetres de la chambre sont jennees. Les livres de l'etudiant sont gros.

Inaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotarit le sau inaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotarit les, prepozitia de se contracta cu acestea, formind articolele contractate du ~i respcctiv des:
de+ le = du: Les fruits du noyer s'appellent rwix. de les = des: Les feuilles des arbres sont vertes.

Ohservatie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, cu articolul nehotarit des: des arbres (ni~te) copaci les fe'uilles des arbres frunzele copacilor

439

Ca:zul dativ se exprima cu ajutorul

prepozi~im

a:

Il offre des fleurs a Franroise. J'ecris ii la ueur de mon ami. Adresse-toi ii l'eleve de service.

fnaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotadt le sau lnaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotarit les, prepozi~ia a se contra eta cu aces tea, formind articolele contractate au ~i respectiv aux:

a+

a+

le = au: II envoie une lettre au pere de son ami. les = aux: La directrice parle aux eliwes.
I

Nominativul ~i acuzativul se exprima fara ajutorul prepozitiilor ~~ au aceea~I forma:


Les paysans labourent le champ. Nous avons vu les ouvriers de cette fabrique.

Exprimarea cazurilor la substantivele articulate cu articolu l hotiirit


Masculln
Singular Plural

N. le professeur G. du professeur

D. au professeur A. le professeur

les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs

Substantiv precedat de articolul elidat

N. l'eleve G. de l' tlleve D. a l'eleve A. l'eteve


Femlnln
Singular

les eleves des eliwes aux eleves les eleves

Plural

N. la femme G. de la femme D. a la femme A. la femme

les des aux les

femmes femmes femmes femmes

Substantiv preceda t de articolul elidat


N. l'etudiante G. de l'etudiai1te

D. a l'etudiante A. l'etudiante

les des aux les

etudiantes etudiantes etudiantes etudiantes

440

ADJECTIVUL (L'ADJECTIF)

Adjectivul calificaliv (L'adjectif qt:talificati)


Formarea femininului
-------~~------,
J

Felul adjectivulul 1-------------

Masculin

I
1 1

------- ,- -- - ------Ferninin

Regula forrnll.ril femininului

~~----------~-------

regula

genera Iii
1

joli grand

jolie grande

se adauga un -e rout Ia forma rnasculina ram in neschim bate Ia feminin or.meaza fe mininul in __ -ere sau --zere

I
.

adjectivele terminate! large }a masculin in -e mut t fa cil e


term ina tel 1 amer . . !aa u m_zaerscu ! m_ ~n -erl _ __ _ . __ a!tier

1 adjectivele

----~'-----~---------~~-----------------I' [
amere a!tiere

Ifacil e large

adj~ct iYele

terminate-'ll__a_r_e _x _ _ 1 fame use r _u _ 1 Ia rnasculin in -eux sau -ou .1: jalou.x jalouse
1

----~~~chi:bii--p~=-in sapo~
primesc un -e mut
1 .

adjectivele terminate! bref Ia roasculin in -/ , craintif majoritatt'a adjective-! r ee l lor terminate Ia mas-1 bon epa is l culin in -/, -n, -s, so t
I I

I bre>e craintive
reelle bonne epaisse sotte
civile hrunc grise idiote travailleuse trompe use majeure superieure d irectrice

schimba pe -fin v a poi prim esc un -e rout duhleaz ii consoanH fi- ~ nala inain te de a primi un -e mut

-ti

exceptie: citeva adj ectiH

I brun civil
I gris idiot
I

I
nu dubleazii consoana final a

etc.

lor termmate I culin in -eur Ia ' exceptie: citeva adje c tive

majoritat~a

adjective-/ travailleur mas-~ troropeur

sch imbii t erm ina t ia -eur in -euse forme aza fern inintd in mod regulat, primind un -c Inut

I superieur

majeur

i adjectivele

terminate; d ir ec teur Ia masculin in -leur., ! --I unele adjectiv e termi-~ traitre nate la masculin in pecheur -e (mut) sau in -eurJ

schimba terminatia , -leur in -trice I - - - ---- -- -- - - - -- --I


\

tra itresse pecheresse

form eazii femininul cui ajutorul terminatiri -esse sa u -eresse

441

Felul adjectlvulul

Mascu!ln

Femtnln

Regula rorml!.ril remininutut

adjectivele cu douii beau-he!, forme la masculin nouveaunouvel, vieux-vieil, fou-fol

belle nouvelle
vieille folie

formeazii femininul de la forma masculinului terminata in consoana, dub lind aceasta consoa~a ~i primind apoi un -e mut

Observatie, Unele
franc -

adjective formeazii femininul in mod neregulat:


franche

blanc frais doux -

blanche
fraiche

douce

roux lo.n g public grec

- rousse - longue - publique - grecque etc.

Formarea pluralului
Pluralul adjectivelor se. formeaza la fel ca acela al substantivelor, prin adaugarea termina~iei -s la forma singularului:
vert verts verte vertes

Aceasta regula prezinta un ele exceptii si anume: a) Adjectivele terminate la singular 'in ~s sau -x ram1n neschimbate la masculin plural:
epais epais

joywx -

joyeux

b) Adjectivele terminate la singular in -al schimba la mascu lin plural aceasUi terminatie in -aux:
amical amicat;x social - sociaux

Fac excep~ie unele adjective care urmeaza regula generala, primind Ia plural un -s:
fatal fatals glacial glacials natal natals etc .

. c) Adjectivele terminate Ia singular in -eau formeaza masculinui plural primind un -x :


beau -

beaux

nouveau -

nouveaux

Observalie. Femininul plural se formeaza, pentru toate adjectivele, conform regulii gcnerale, prin adiiugarea unui -s Ia forma de feminin singular:
heureuses, sociales, nouvelles etc.

442

Gradele de comparafie ale adjecti~elor ( Les degres de signification des adjectifs)


Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut:

joli
plus joli aussi joli moins joli le plus (moins) joli tres (fort, bien) joli

Urmatoarele adjective a u uncle grade de comparatie neregulate:


Pozitiv: Com para tiv de superioritate:

bon rneilleur

rnauvais pire (sau plus rnauvais)


le pire (sau

petit moindre (sau plus petit)

Superlativ relativ: le rneilleur

ie rnoindre (sau
le plus petit)

le plus mau;-ais)

Celclalte grade de comparatie se formeaza in mod regulat.


Adje<~tivul

posesiv (L'adjectif possessif)


mUh~~---

-- -------~------------~~ai

1 Un ol>iect posedat

. Posesorul 1 L----~---_l mascu 1m

I obiecte posedate / masculin ~~ feminin . feminin

I un
i
1

posesor

I
1

man ton j son


notre votre leur

rna ta sa

I I

mes tes ses nos vos leurs

1-----------,----------------1 mai multi j

romori

Observatie. 1. In limba franceza, adjectivul posesiv este intotdeauna a~ezat i~aintea substantivului. 2. lnaintea unui substantiv feminin care incepe cu o voeala sau cu un h mut, in locul formelor rna, ta, sa se folosesc formele de masculin man, ton, son pentru a se evita hiatul: rnon arnie, ton armoire, son habitude.

Adjectivul demonstrativ (L'adjectif demonstratif)


Singular
Masculin

Plural

ce, cet

1:eminin

cette

{ ces

Ohservatie. Forma cet se folose~te inaintea unui substantiv masculin care in cepe cu o vocala. sau un h mut: cet ami, cet hiver.

443

Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif)


Singular

l'lural

Mllsculin :Fern in in

que! queUe

quels queUes

Adjectivul numeral (L'adjectif numeral)


in gram:1tica franceza numeralul este socotit adjectiv. 1. Numeralele cardinale sint invariabile, cu urmatoarele exceptii: Yingt ~i cent iau sernnul pluralului (-s) numai clnd nu sint urmate .de un alt numeral:
quatre-vingts cinq cent.5
dar

quatre-vingt-trois cinq cent huit

La numeralele compuse se intercaleaza conjunqia et inainte de un ~~ onze:


trente et un, soixante et onze

Fac exc~ptie quatre-Yingts, cent et se supnrna:

~i

mille dupa care conjunc}ia

quatre-vingt-un, quatre-vingt-onze, cent un

Nurneralul mille se scrie ~i mil, dnd exprirna o data istorica a erei noastre: l' an mil neuf cent dix sept. 2. Numeralele ord1:nale se formeaza prin adaugarea terrninatiei -ieme Ia forma numeralului cardinal:
(Le) troisiim.e, (Ia) huitieme
Observafie. lnainte de a primi terminatia -ieme, unele numerale suferii urmatoarele rnodificari ortografice: a) numeralele cardinale terminate in -e mut pierd aceasta terminatie:

quatre - quatriim1e onze - on~ieme treize - treizinte


b) n.umeralul cinq prime~te vocala u: cinquieme c) numeralul neuf schimba pe -f in v: neuvieme
prime~t"e

La numeralele compuse, numai numeralul care indica unitatile terminatia -ieme:


quaran te-deu xieme, soixante-sixieme

Numeralul ordinal corespunzator lui un este premier, wr eel corespunzator lui deux are doua forme: deuxierne ~1 second.

444

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale ~ t ordinale


ea.rdlnale Ordlnale

1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 qu_inze 16 SCIZC 17 dix-sept 18 dix-huit 19 dix-neuf 20 vingt 21 vingt et un 22 vingt-deux 30 trente 31 trente et un 32 trente-deux 4.0 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixo.nte 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-d eux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent vingt 130 cent trente 140 cent quarante 150 cent cinquante 160 cent soixante

premier deuxieme !second) troisieme quatrieme cinquiemc sixieme septieme huitieme neuvieme dixieme onzieme douzieme treizieme quatorzieme quinzieme seizieme d ix-septieme dix-huitiem e d ix-neuv iem e vingtieme vingt et unieme vingt-deuxieme trentieme trente et unieme trente-d eux ieme quarantieme quarante et uniemc quarante-deux ieme cinquaut1eme cinquante et unieme cinquante-deuxieme soixantieme soixante et unieme soixante-deuxiem e soixante-dixieme soixante et onzieme soixante-douzieme quatre-vingtieme quatre-vingt-unieme qua tre-vin gt -deux ieme qua tre-v ingt-d ix ieme qua tre-v ingt-onziemc quatre-vingt-douz iem e centieme cent (et) unieme cent deuxieme cent dixieme cent vingtieme cent trentieme cent quaranti eme cent cinquantieme c"nt soixantieme

445

170 180 190 200 201 202 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 000 000 1 000 000 000

cent soixante-dix cent quatre-vingts cent quatre-vingt-dix deux cents deux cent un deux cent deux trois cents quatre cents cinq cents six cents sept cents lmit cents neuf cents mille un million un milliard

cent soixante-dixieme cent quatre-vingtieme cent quatre-vingt-d ixieme deux centieme deux cent unieme deux cent deuxieme trois centiCrrte quatre centieme cinq centieme six centieme sept centieme huit centieme neuf centieme millieme millionieme milliardieme

Observatie. 1n gramatica franceza milli?n ~i milliard sint socotite substantive.

Adjectivul nehotarit (L'adjectif indefini)


Principalele adjective nehotarite din limba franceza sint: aucun,-e; autre; certain, -e; chaque; meme; nul, nu.lle; plusieurs; quelque; tel, telle; tout. Adjectivul nehotarit tout are urmatoarele forme:
Singular Plural

Masculin Feminin

tout toute

to us toutes

Observatie. Adjectivul tout poate avea ~i functie de pronume nehotii.rit. 1n acest caz, Ia forma tozu: consoana finala -s se pronunta, spre deosebire de cazul cind to us este adjectiv ~i -s nu se pronunta: Tous les fruits sont bons (-s nu se pronunta). Ils sont tous bons (-s se pronunta).

PRONUMELE (LE PRONOM)

Pronumele personal (Le pronom personnel)


Forma neaccentuata Forma acccntuata

je, tu, il, elle Nominativ { no us, vous, i Is, elles me, te, lui Dativ

moi, toi, lui, elle nous, vous, eux, elles moi, a moi, toi, a toi, lui, elle, a elle

a lui'

446

Acuzativ {

nous, vous, leur me, te, le, la nous, vous, les

d nous,a. vous, leur, d eux, moi, toi, le, la, lui, elle nous, vous, les, eux, elle.~

elles

Ohservafle. Formele neaccentuate se folosesc numai pe Bngii verb. Formele accentuate se folosesc pe linga subiect sau complement, pentru a 1e intari sau pentru a raspunde la o tntrebare:

Pierre et moi nous etudions le jranrais. A elle, je lui offre un bouquet de fleurs. Qui veut lire P Moi.

a~ezate

Pronumele complemente (directe sau indirecte) sint de obicei ina in tea verbului:
je lui ecrts je m'appelle

Pronumele care insote~te un verb la imperativ se a~aza intotdeauna dupa verb:


Donne-moi une cigarette Attrape-)a.

Cind intr-o propozitie se afla un pronume complement direct ~i un pronume complement indirect, ordinea lor este urmatoarea: a) cind pronumele sint de aceea~i persoana, se exprima intii complementul direct ~i apoi eel indirect (invers ca in limba romina):
J'ai achete un cadeau pour .Michel, je le lui donnerai demain.

b) cind pronumele sint de persoane diferite, se exprima int1i complementul indirect ~i apoi eel direct (la fel ca in limba romina):
Voici un de mes amts; 1e vous le recommande chaleureusement.

Pronumele neutru le

Acest pronume inlocuie~te: a) pronumele demonstrativ cela:


Crois-tu celaP Je ne le crois pas.

b) o propozitie care preceda sau care urmeaza:


ll est honnete, je le sa is. J e Je repete, i l faut etre perseverant.

447

Pronumele reflexive (Les pronoms reflechis)


In limba franceza exisHi nurnai doua pronume reflexive: se ~i

soi. Pentru conjugarea verbelor Ia diateza reflexiviL In afara de


pronumele se, se foloses-c forrnele pronumelor per:<onale compleInente:
me, te, no us,
~ous

Pronumele personale en

~i

1. Pronumele en inlocuieste in mod obi~nuit un complement precedat de prepozitia de: '


Il a lu un beau livre, il m'en a parle avec enthousiasme (de ce livre}.

Uneori, pronumele en inlocuie~te o propozitie intrcaga. fiind, in acest caz, echivalent cu expresia de cela:
Nous avons bien rempli nos tdches, nous en sommes Ires heuretLt' (de cela).

2. Pronurnele y inlocuie~te, de obicei. un complement precedat de prepozitia a:


Avez-vous reflechi tion).

a cette question? Oui, j'y reflechis encore (a cette ques-

Uneori, pronumele y inlocuie~te o propozitie intreaga, fiind echivalent cu expresia a cela:


Ilvieillit et ils'y resigne (a cela}.

Pronumele posesiv (Le pronom possessif) -------Posesorul

Obiectul posed at

I I
I

Genu!

I
I

P e r s o an a
I

ali -a

a rrr-a

un posesor

un obiect posedat mai multe obiecte posedate un obiect posedat rna~ multe obiecte posedate

masculin feminin masculin fern in in

le mten La mzenne les miens les mzennes

le tien Ia lien ne
les les
til'/ '" tit'/ 111es

le sien Ia sienne les sierzs les siennes

mai multi posesori

masculin fern in in masculin


~1

le notre Ia notre

le vdt.r e Ia viltr ,,
les at res

/e leur Ia leur
les

les noires

leurs

feminin

Observatie, Pronumele posesive slnt intotdeauna precedate de articolul hotarit, care corespunde articolului posesiv din limba rominii.

448

Pronumele demonstrativ

(Le pronom demonstrati)

Formele simple
Sln.gular Plural

Masculin :Feminin Neutru

celui celle ce

ceux celles

Formele simple se folosesc in urmatoarele doua cazun: a) ina in tea unui pronume relativ:
Ceux qui travaillent bien sont recompenses.

b) inaintea

prepozi~iei

de:
folose~te

J'ai repare mon velo et celui de mon frere.

c) pronumele neutru ce se ce sera, etc.

mai ales in galicismele c'est,

Formele compuse
Singular Plural

Masculin Feminin Neutru

{ celle-ci { eel le-la

celui,ci celui,la

ceux,ci ceux,la celles-ci celles-la

{ ceci cela (r;a)


~i,

Ohservatie. Particulele adverbiale ci ~ji la indica apropierea departarea in raport cu eel care vorbe~te.

respectiv,

Expresiile de prezentare c'est ... qui, c'est ... que Expresia c' est... qui se tului:
c~

folose~te

la scoaterea in relief a subiec-

Elvire IJUi pleure.

Expresia c'est... que se folose~te la scoaterea in relief a complementului, care, in acest caz, este a~ezat inaintea subiectului:
C'est mon livre que je cherche.

Dacii subiectul sau complementul sint exprimate printr-un pronume personal, se folose~te forma accentuata:
C'est toi qui as peur. C'est lui que je cherche.

29 -

InvlltaU limba francezli farli profesor

449

Pronumele relativ (Le pronom reJatif)

Formele simple
qui que dont quoi
care pe care de care, despre care, al carui, a carei, al caror ce, care (forma neutra) in care

ou

Formele compuse
Aceste forme, destul de rar folosite, pot fi declinate dupa cum urmeaza:
Singular Masculln Femlnln Masculln Plural Femlnln

N. lequel G. duquel
D. auquel A. lequel

laquelle de laquelle a laquelle laquelle

lesque(s desquels auxquels lesquels

lesquelles desquelles auxquelles lesquelles

Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif)


In afara de dont ~i ou, toate celelalte pronum~ relative pot avea funqia de pronume interogativ:
qui? cine? pe cine? que? ce? quoi? ce?

~~

Pronumele interogative rar folosite.

compuse

( lequel, laquelle

etc.)

s int

Pronumele nehotarit (Le pronom indefini)


Unele adjective nehotarite pot avea ~i functie de pronume nehotarite: aucun, autre, certain, nul, plusieurs, tel, tout. Nu pot fi dec it pronume nehotarite: on, personne, quiconque, rien, care sint invariabile chacun, -e, quelqu'un, -une, l'un, l'une ... l'autre, care variaza dupa numar ~i gen.
Observatie. Pronumele nehotarit on se folose~te ca subiect ~i se traduce de obicei prin ,se", ,cineva" sau prin persoana I plural, cu inteles nedeterminat.

450

VERBUL (LE VERBE)


Grupele de verbe

Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent in -er: parler. Grupa a I I-a cuprinde verbele care se term ina Ia infinitivul prezent in -ir ~i care au la participiul prezent terminatia -issant: finir (finissant). Gr-upa a I I I-a cuprinde verbele terminate Ia infinitiv: a) in -ir ~i care au Ia participiul prezent terminatia -ant (fara -iss): partir b) in -oir: recevoir c) in -re: prendre Verbele apartinind acestei grupe sint neregulate.
Verbele auxiliare * (Les verbes auxiliaires)
Modul
~i

timpul

Avo i r j 'ai tu as il a no us avons vous avez ils ont j'avais tu ava1s il avait no us avwns vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut no us et1mes vous eutes ils eurent

:8 t r e
je suis tu es il est no us sommes vous etes ils sont j 'eta is tu etais il eta it no us etions vous etiez ils etaient je fus tu fus il fut no us fumes VOUS futes ils furent

I ndicativ prezent

Indicativ imperfect

Indicativ perfect simplu

ln toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figureazii citeva moduri ~i timpuri mai rar intrebuintate ~i anume: perfectul anterior, viitorul II, conjunctivul imperfect, perfect !}i mai-mult-ca-perfect, imperativul trecut, infinitivul trecut.

29

451

(continuare)
Modul
~i

timpnl

Avo i r

t'.tre j'ai ete tu as ete il a ete nous avons i\te vcus avez ete ils ont ete j'avais ete tu avais ete il avait etc nous avions ete vous aviez ete ils avaient ete je serai tu seras il sera nous serous vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais ete tu aura1s etc il aurait ete nous aurwns Cte vous auriez etc ils auraient ete que je so1s que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez q!-1 'ils soient so is

Indicaliv

perfect compus

j 'ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu

I lndicativ mai-mult-ca-perfect

j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j 'aura is tu aurais il aurait nous aurwns vous auriez ils auraient j 'aura is eu tu aurais eu il aurait eu nous aurwns eu vous auriez eu ils auraient eu que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu 'ils aient

lndicativ viitor

Conditional prezent

Conditional trecut

Conjunctiv prezen t

I mpera tiv (pre zen t)

Participiu prezent Participtu trecut

ay11.nt eu

etc

etant

Observafie. La timpurile compuse, marea majoritate a verbelor se conjuga cu ajutorul auxiliarului avoir. Se conjuga mi auxiliarul eire unele verbe

452

intranzitive ca: alter, arriver, entrer, mourir, naUre, partir, rester, sortir, tomber, venir etc. precum ~i toate verbele conjugate Ia diateza reflexivii ~i Ia diateza pasiva.

Terminatiile timpurilor simple

Modul

~I

timpul

Gru P a

a II-a

a III-a

lnfinitiv prezent Participiu prezent Participiu trecut

-er -ant

-e

-ir -issant
-l

-ir -air, -re -ant


-i, -u, -s, -t

lndicativ prezent

-e -es -e
-on.~

-ez -ent
lndicativ imperfect
-azs,

-is -is -it -iss-ons -iss-ez -iss-ent


-ais,

-s -s -t -ons -ez -ent


-iez,
-IS -IS

-a it, -is
-lS

-ion.,_ ,

-aient -us -us -ut -umes -utes -urent

lndicativ simplu

perfect

-az -as -a -ames -iites -erent


-ai,

-it -imes -ites -irent -as,


-a is, -es,

-it sau -imes -ites -irent


-ons, -ions, -ez, -iez,
-iez~

Indicativ vutor Conditional prezent Conjunctiv prezent

-ais,
-~,

-a, -ail, -e'

-ions,

-ont -aient -ent


u.~e

-asse
-a.~ses

Conjunctiv imperfect

-iit -ass ions -assiez -assent -e -ons -ez

-isse -zsses -it -iss ions -issiez -issent -is -issons -zssez

-isse -isses sau :it -iss ions -issiez i.,sent

-usses -ut -ussions -ussiez -ussent

lmpe,.<iv prezent

-s -ons -ez

Observatie. Terminatiile se adauga Ia radicalul verbului, care. se obtine prin indepartarea terminatiei infinitivului [chant-(er),fin-(ir) etc.]. Numai Ia viitor i Ia conditionalul prezent terminatiile se adauga chiar Ia infinitiv, iar pentru indicativul imperfect, Ia radicalulparticipiului prezent, ohtinut prin indepartarea terminatiei -ant [chant-( ant), fin iss-( ant)].

453

Fonnarea timpurilor compuse


Modul Timpul trecut perfect com pus Modul
~i timpul auxiliarului verbul de conjugat

Exemple

infinitiv indicativ indieativ indicativ indicativ conditional conjunctiv conjunctiv

infinitiv prezent indicativ prezent

+ + +

partici- avoir parle piul tre- etre sorti cut j'ai parle je suis sorti

mai-mult ca indicativ imperfect perfect perfect terior

j' ava is par le j' eta is sorti j'eus parle je fus sorti

an- indicativ perfect simplu

viitor II (fu- indicativ viitor tur anterieur) trecut conditional prezent perfect conjunctiv prezent

"

j'aurai parle je serai sorti j' aura is parle je serais sorti que j'aie parliJ que je sois sorti

"

+
"

rna i-mult-ca- conj unctiv imperfect perfect

que j'eusse parte que je fusse sorti

Observatie. Conditionalul trecut forma a II-a este echivalent cu conjunctivul mai-mult-ca-perfect (fara conjunc1ia que).

Conjugarea verbelor regulate (grupa I 11i a 11-a)


Parler lndlcatlv
Prezent

Finir

je parle tu paries il parle nous parlons vous parlez ils parlent


Imperfect

je finis tu finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent

je parlais tu parlais ils parlait nous parlions vous parliez ils parlaient

je finissais tu finissais il finissait nous finissions vous finissiez jls finissaient

454

Perfectul simplu

je parlai tu parlas il parla nous parldmes vous par!dtes ils par Jerent

je finis tu finis il finit nous finimes vous finites ils finirent


Perfectul compus

j 'ai parle tu as parle il a parle nous avons parle vous avez parle ils ont par!e

j'ai fini tu as fini il a fini nous avons fini vous avez fini ils ont fini

M ai-mult-ca-per{ect

j'avais parle tu avais par!e il avai t par!e nous avions parle vous aviez parle ils avaient parle
Viitor

j'avais fini tu avais fini il avai t f ini nous avions fini vous aviez fini ils avaient fini

je parlerai tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront

je finirai tu finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront


Conditional
Prezent

je parlerais tu par lerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient
Trecut

je finirais tu finirais il finirait nous finirions vous finuiez ils finiraient

j 'aura is parle tu aurais parle il aurait parle nous aurions parle vous auriez parle ils auraient parle

j'aurais fini tu aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini

455

Conjunetiv
Prezent

que je parle que tu paries qu'il parle que nous parli~ns que vous parliez qu 'ils parlent

que je linisie que tu finisses qu 'il finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils finissent

Imperatlv prezent

parle parlons parlez


Partlelplu

finis finissons finisse.z

Prezent

parlant
Trecut

finissant

parle

fini

Coajugarea verbelor Ia diateza refiexivii


Se laTer
IndJeatlv

Prezent je me lave tu te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se lavent

Imperfect

J>erfectu! simplu

je me lavais tu te lavais il se lavait nous nous lavions vous vous Iaviez ils se lavaient.

je me lavai tu te lavas ils se lava nous nous lavAmes vous vous lavates ils se laverent
Viitor

Pcrfectul compus

je me suis lave(e) tu t'es lave(e) il (elle) s'est lave(e) nous nous sommes lave(e}s vous vous Mes lave(e)s ils (elles) se sont lave(e)s
CondiUonal prezent

je me laverai tu te laveras il se }avera nous nous laverons vous vous lav.erez ils se laveront
Conjunctfv prezent

je me laverais tu te laverais il se laverait nous nous laverions vous vous laveriez ils se laveraient

que je me lave que tu te laves qu'il se lave que nous nous lavions que vous vous Iaviez qu' ils se lavent

456

Imporatlv prezent

Partl~lplu

prezent

lave-toi lavons-nous lavez-vous

se lavant

Particularitati in conjugarea unor verbe regulate

I. Verbele terminate la infinitiv in -ger intercaleaza un e intre radical ~i terminatie cind aceasta incepe cu a sau o:
songer manger

it songeait nous mang~ons

2. Verbele terminate la infinitiv in -cer primesc o sedila sub c cind acesta este urmat de a sau o:
prononcer lancer il pronon~ nous lan~TI8

3. Verbele care au un e (inchis) sau un e mut in penultima silaba a infinitivului schimba acest e sau e mut in e (deschis) inaintea unui e mut din terminatie:
ceder peser
i l cede. oue je cede

je pese , nous peserons


~i

Obnrvatie. Verbele de tipul ceder pastreaza pe e (inchis) Ia viitor condi~ional prezent:


nous cederons, je cederais

4. Unele verhe terminate la infinitiv in -eler, -eter, dubleaza consoana l sau t inaintea unui e mut din terminatie :.
appeler - j'appelle, ils appelleront (dar nous appelons etc. ) jeter - je jette, ils jetteront (dar nous jetons etc. )

Alte verbe, care au aceea~i terminatie Ia infinitiv, nu dubleaza consoana l sau t, ci primesc, in acest caz, un accent grav pe e care preccda un e mut din tern'l.inatie:
modeler acheter je modele, ils modeleront (dar vous modele;. etc.) j'achete, i!s acheteront (dar vous achetez etc. )

5. Verbele terminate la infinitiv in -oyer sau -uyer schimba pe y in i inaintea unui e mut din terminatie:
employer- j'emploie, il emploiera (dar nous employons etc.) appuyer - j'appuie, il appuiera (dar nous appuyons etc.)

457

Pentru verbele terminate in -ayer aceasta schimbare este facultativa:


e!J!Jayer j'e!J!Jaye sau j'e!J!Jaie
Observatie. Verbele terminate in yer se conjuga cu yi orideciteori terminatia incepe cu un i: nou!J employion/J (indicativ imperfect) que I'OU!J appuyiez (conjunctiv prezent)

Nota. Verbul

en~>oyer

figureaza printre verbele neregulate.

6. Verbul ha"ir se conjuga fara trema la singularul indicativului prezent:


je hai!J, tu hais, il hait (dar nou/J hai!J!JOn/J etc.)

Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca alter, venir, faire etc. pot juca rolul unui auxiliar pe Hnga infinitivul unui verb: I. alter urmat de infinitivul unui verb formeaza viitorul apropiat {le futur immediat)' exprimind 0 acriune viitoare apropiata:
Je Pail> partir. Voi pleca (in curind, indata).

2. venir Ia indicativul prezent, urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoz1tia de, formeaza trecutul apropiat (le passe recent), exprimind o actiune petrecuta recent:
Il Pient d'entrer. Tocmai a intrat (A intrat chiar acum.)

Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv exprima o actiune petrecuta recent fata de alta actiune trecuta:
Il
~>enait

d'entrer. Tocmai intrase.

3. faire urmat de un infinitiv arata eli actiunea exprimata de acest infinitiv este facuta de altcineva decit subiectul verbului fa ire:
Je l'ai fait appeler. Am pus sa-l cheme.

4. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepozitia inceputul unei actiuni:


ll /Je mit

a arata

tra~>ailler.

A inceput sa lucreze.

Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a III-a singular. Spre deosebire de limba romina, ele se conjuga in francezii in mod obligatoriu cu pronumele personal il:
ll pleut, il neigera, il fallait etc.

458

Sint impersonale verbele care arata fenomene ale naturii ( pleuvofr, neiger, tonner, geler, greler etc.) ~i alte verbe (falloir). In limba franceza pot fi folosite ca impersonale ~i uncle verbe personale, ca de exemplu:
il suffit, il arrive, il convient, il parait, il fait etc.

Uncle dintre aceste verbe (inclusiv verbul etre) pot forma locutiuni (sau expresii) impersonale:
il il il il fait beau est necessaire s'agit est dix heures
este este este este vreme frumoasa necesar vorba ora zece etc.
~i

Participiul prezent, adjectivul verbal


~1

gernnziul

a) Participiul prezent (le participe present) exprima o actiune este intotdeauna invariabil:
ll marchait rasant les murs. Trouvant le film ennuyeux, nous sommes partis.

aceea~i

b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) exprima o stare. El are forma ca ~i participiul prezent, dar se acorda in gen ~1 numar cu substantivul pe care- I determina:
L'aube naissante eclairait faiblement le paysage. Ces portraits sont parlants.

c) Gerunziul (le gerondif) este un participiu prezent precedat de prepozitia en. El are rolul unui complement circumstantial (de mod, de cauza, de timp etc.):
En lisant on s'instruit. ll s'est blesse en fendant du bois. Observatie. La un numiir redus de verbe, adjectivul verbal are o ortografie deost'bita de cea a participiului prezent:
lnfinitiv Participiu preumt Adjectiv verbal

adherer affluer conva1ncre diverger equivaloir exceller fatiguer intriguer negliger preceder suffoquer

adherant affluant convainquant divergeant equivalant excellant fatiguant intriguant negligeant precedant suffoquant

adherent affluent convaincant divergent equivalent excellent fatigant intrigant negligent precedent suffocant

459

Conjugarea principalelor
( Urmariti a tent
~i

rubric a Observatii, uncle gasiti verbe care


Indicativ

Verbul

------~-'--~-P_re~-z_.e_n~-t--~-~-In lp_e_rfect__ -~~~c:t''~implu --~om pus __ ..

.~.~, ~- Perfec~

Acquerir

j 'acquiers j 'acquerais j 'acquis j 'ai acquis nous acquerons nous acquerions nous acquimes ils acquii~rent
~-~-

Aller

je vais no us allons ils vont j 'assieds nous asseyons

j'allais no us a I !ions
i

j 'allai no us a IJames

je SUlS aile

Asseoir

j 'asseyais lj 'ass is no us asseyions . no us assimes

j'ai aSSlS

Do ire

je bois no us buvons ils boivent

je buvais no us buvions

/je bus , nous bumes

j'ai bu

I
j., r'
al bouilli

Bouillir

je bous je bouillais Jje bouillis no us bouillons nous bouillionsinous bouillim es ils houillent

Conduire

l
I

lje conduis je conduisais conduisis j'ai conduit nous conduisons nousconduisions,nous conduisimes
'

lje

------~

Connaitre

lie connais lje connaissais nous connaissonslno.us connaisSlOBS

je connus j 'ai connu nous connumes


I

-------

Coudre

je couds nous cousons


,;__-'------~-

je cousais j'ai cousu ljje cousis nous cousions nous cousimes


--~-~--------

____
Courir Craindre

je cours nous courons

je coura1s je courus Jj 'ai couru nous courions nous courumes

1-----~-------~--~-----

~---

je crains 1je craignais je craignis sj'j 'ai craint nous craignons nous craignions nous craignime
1
acela~i

Nu se indic~ conditionalul prezent, care are intotdeauna ciplul trecut al verbului.

radical ca

460

verbe neregulate
se conju'ga Ia fel cu cele a ciiror CO!Jjugare este indicata)

Vi it or

C-o-:-r-je_:-.~-nc-t!__ m::~:j "",::~:~I


t_-

t
I

Observatii: se conjuga Ia
f('l

j'acquerrai

[que j 'aequicre /acquiers

lacquerant

conquerir
reqw3r~r

I
j 'irai lnous irons
1

! --allant

s 'enquerir

!que j 'aille va 1que nous allions allons j allez

j 'assierai

1nous

que j 'asseye lassieds assi<'rons ,que nous assey-lasseyons

lasseyant

~---

_______i_o_n_s____ !

jasseyez

je boirai nous boirons


--------

I
1

jque je boive j<ple nous buviotJS

l
1

hois

lb=~t

--------1
I
construire produire traduire etc.

bUYOilS

ibUV('Z

~~onduira-i--.,que

je bouillirai /que je houille [bous nous houillironsjque nous bouihbouillons lions !bouillez 1 i

i jhouillant

I~
lconduisant

je -condui"e!conduis nous conduirons,que ~. l.ous condui-!conduisons I sions 1conduisez


i
I

je conn-:arai nous connaitrons . d . JC cou rad1

-~~-1~::-jc

i . connaisse connais paraiire lconnaJssant disparaitre /que. n.ous con- conna!ssous natsswns conna1ssez 1_ _ _ _ _ _ reconnaitre
I . lque JC couse

ieou d s
11

, ;cousant

no us cou rons

~q~i~~:ous
1

cou-

~~:::~~-s- __ 1_______ -- - - - - - - - !
eours

je eourrat

::~c:urro~~-~~~i~I:~ous
nous craindron5 que
1

que je <'Oure cou-

I ~~~~~-~~~~ __
craignez

L___. _I_~~~'i~~~~lr~)cu ___


1courant lcraignant

I parcourtr I secourir etc.

je craindrai

!que je craigne lcrains

I gnions

nous

crai~~craignons

llplaindre, atteindrr, peindre,l l letndre etc.

~i

viitoruL Se indic1 un singur tirnp cornpus (perfectul cumpus) Ia care apare parti-

461

Indicativ

Verbul Prezent

>erfectul simpln Imperr_e_c_t__:-----~---

11.

I
I

Pcrfectnl eompus

Croire

je cro1s nous croyons ils croient

l
I

je croyais nons croyions

je crus nons crumes

lj'ai cru

Cueillir

lje cueille lje cueillais je cncillis j'ai cueilli Jnous cueillons lnous cueillions nous cueillimes

Devoir

je dois nous devons

Jje devais lnous devious

l
I

je dus nous dumes

j'ai du

Dire

je dis nous disons vous dites

je disais no us dis ions

je dis nous dimes

lj'ai dit

I I
!

Dormir

je dors nous dormons


i

l I
I

je dormais je dormis j'ai dormi nous dormions nous dormimes

Ecrire

j 'ecris l (ous ecrivons

j 'ecrivais j 'ecri'vis 'ai ecrit nous ecrivions nous ecrivimes

~j

Envoyer

j 'envoie lj'envoyais j 'envoyai j'a1 envoye nous envoyons lnous envoyions nous envoyamcs

Fa ire

je fais nous faisons vous faites

je faisais nous faisions

je fis nons fimcs

j 'ai fait

Falloir

il faut

il fallait

Iii

fallut

I
Fuir
je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuimes

I" .
j 'ai

fallu

fui

462

Conjnnctiv

Imperativ

Pa.rticipiu

Viitor
!

-----Prezent Prezent Prezent croyant que je craie lcrois quenouscroyions.croyons icroyez

Observatii: se conjuga la
tel

je crouat no us croirons

que je cueille cueille je cueillerai no us cueillerons que no us cueil- cueillons lions cueillez je devrai no us devrons !que je doive lnu qu? nons de- \ VIOnS

leue;Uun'

I I
I

se~te

se

folo-ldevant i
'

recevotr apercevoir concevoir lredire, de asemenea interdire, predire contredire care facIa pers. a II-a pl. ind. prez. Sl imper. (vous) ~on Ired isez etc. 1 men t.ir, servir; partir} cu aux. sortir etre decrire inscrire souscnre

je dirai no us dirons

Ique

dis je dise que nous disions disons dites

disant

que je dormirai nous dor- dormons no us dorm irons que je dueme [""'" mions dorrnez j 'ecrirai
no us Ccriro!ls

Idormant
I

que j'ecriv" .l?cr~s qu: nons ecr1- ccr1vez VIOTJS ecrivons

Iccnvant
envoy ant

I. .

etc.

envo1e j'enverrai !que j'envoiP nous envPrrons 1 que no us envo- envoyons envoyez 1 yions
I

I
lfaisant

je ferai no us ferons
I

que j-e fa sse /fa is que nous fas- faisons sions ifaites
I

I
n-are

deja ire ref a ire I l satisfaire etc.


I

il faudra

qu'il faille

In-are

verb nal

imperso-

I
je fuirai nons fuirons que je fuie q~te nons fnyIons

fuis fuyons fuyez

I
ruyant

463

Indicativ Vcrlml

Prezent -------7---------

Imperfect

IP er ec t .u 1 s1mp u
f

.---~--~ l'erfectul

compus

Lire

je lis nous lisons

je lisais nous lisions

je Ius nous llimes

j 'ai lu

Mettre

je mets nous mettons

lnous
I

je mettais je m1s mettions nous mimes

j'ai m1s

Mourir

I.Je

meurs nous n1ourons ils meurent

I I lje mourais je mourus je suis mort lnous mourions nous mourumes

Naitre

je nais ' nous na1ssons

je llU1SSU1S je \je naquis no us na iss ions lnous naquimes

SUlS

ne

Ouvrir

j'ouvre nous ouvrons

j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrimes

----------'-~~~-Plaire

~~j'ai

ouvert

jje plais no us pIa isons

je p\aisais Je plus nous plaisions nous plumes

j'ai plu

iii pleut

I
Pouvoir

Iii

pleuvait

Iii

plut

Iii a plu

-----~-----

1 I ---------.--------------.--- _ _ _ _ _ _! __________________

je peux (puis) 1je pouvais je pus nous pouvions nous pumes nous pouvons ils peuvent je prends nous prenons

lj 'ai pu

1-------,--'I.---R en dre d

Prendre \

jje prenais je pris nous prenions nous primes

j'ai pris
I

I
je rendais nous je rendis rendions nous rendimes

i'JC ren s il rend 1 j no us rendons

lj'ai rendu

1------,-------------------+-----Rire
je r1s nous rtons ils rient je riais nous ruons je l'lS nous rimes

I
j 'ai 1'1

464

Conjunctiv
Vii tor

I
I

Imperativ

I Particjpiu
I
- - - - - -Prezen t lisant

'

Prezent

Prczent

Observatii: se conjuga Ia fel

je lirai nous !irons

que je lise lis que nous lisions lisons lisez

I relire

I
mettant mourant

elire battre, combattre, admettre, commettre, permettre etc.

je mettrai que je mette fmets no us mettrons que nous met-lmettons t ions Jmettez
'

je mourrai que je meure meurs nous mourrons que no us mou- mourons rions mourez je naitrai nous' naitrons lque je naisse Jnais qu.e nous na!s-~ na!ssons
s1ons na1ssez

naissant

1
1

j'ouvrirai que j 'ouvre ouvre nous ouvrirons que ncius ouvri- ouvrons . ons ou v rez
1

ouvrant

couvnr oflrir soulfrir etc . taire

je plairai no us plairons

que je plaise pia is qu e no us plai- plaisons sions plaisez qu ' il pleuve

plaisant

il pleuv ra

I
lnu

.are

pleuvant

verb nal

imperso-

lnu se folo-lpouvant je pourrai jo pui"' no us pourrons que nous pUis s e~ te s ions


I i

I"'

'

I I
I

I
apprendre com prendre entreprendre etc.

j e prendrai !que je prenne prends no u s pren4rons,qu? nous pre- prenons prenez lllOllS je re ndrai nous rendrons !que je ren.de !rends qu e n ous ren-lrendons I dions rcndez Jque je r ie Iris ,qu e nous riions rions i riez

prenant

lre ndant

I
J

I
I

attendre, dependre. dcfendre, entendre, per,dre, r~pondre, vendre

je rirai no us rirons

I. 1r1ant

I sourire
465

---------------------------------------.
Indicativ

Verbul Perfectul
corn pus

Rom pre

je romps il rompt nous rompons

j 'ai je rompis nous rompimes

rompu

!Suffire

je suffis nous

lje suffisais

~~je

suffis

1------:-i-ls __

s_u_ff_i_s_e_n_t_~I________~--------~'-----1

suffison nous suffis.ions nous suffimes

-----~~j-'a_i_s_u--f-fi-I

.Vaincre

I
1

je vamcs il vainc
nous vainquons

je vain_quai_s lje vain:Iuis. j 'ai va1ncu nous vanlquwnslnousvainquimes

Valoir

lje vaux !nous valons

JC valais nous valions

Je va I us )nous valiimes

I.

j 'ai valu

I
Venir

)ie viens 1?1~u~i~~~~~~


je
VIS
VlVODS

lje venais lnous venions

je suis venu!

------~--------

Vivre

nous

je VIVaiS nous vivwns

je vccus
nous vCclnnes

vecu

Voir

l
I

je vois nous voyons

/je voyais lnous voyions

je VIS nous vimes

j'ai

YU

---;----

lVouloir

je veux nous voulons ils veulent

je voulais nous voulions

je voulus j'ai voulu nons voulumes

466

Conjunctiv

lmperativ

Participi

Vi! tor
I

ObservaPi: se conjuga Ia
fel

Prezent

Prezent

Prezent

_,

I
I

I Je rornprar jque le rornpe ~rom P s /nons rornprons que nons rom- rom pons ' pions 1rornpez
I
r

I pant )rom
I
rachant

corrompre

in terrompre

je saurai no us saurons

Ije suivrai
nons suivrons je suffirai nous suffirons

/que je sache lque nons sachions que je suive que nous S:Jlvions

sache sachons sachez /suis suivons fsuivez

suivant
!

I poursuivre I

I
I

I
I

que je suffise suffis que no us suf- suffisons fisions suffisez


I

:suffisant

i I

I
I I
i

I
convawcre

je varncrar fque j e vainque vaines nous vaincrons que. no us varn- vainquons qurons vainquez
1

!va inquant
I

I
i
lvalant

je vaudrai /que je vaille lvaux no us vaudrons ,que nous valions;valons / fvalez je viendrai que je vienne lviens no us viendrons que no us venionslvenons venez

I
I ,cu aux.etre: rcvenir,
I venir,
1

Ivenant
I
i I

intervenir, se soudev~-ir.

I soutentr, tenir, obtenir,


appartenir

cu aux. av01r:

etc.

je vivrai no us vrvrons

/que je vive (vis ,que no us vivionslvivons ! vivez

!VIVant

'
je verrai no us verrons
I

que je voie vois que no us voy- voyons ions voyez

voyant

I
voulant

lje voudrai [que je veuille veuille nous voudrions que nons vouli- veuillons veuillez ons

30*

467

Fonna interogativa
Forma interogativa se poate exprirna in trei feluri: a) Prin inversiunea pronumelui subiect, care se a~aza dupa verb ~i se des parte de acesta prin liniuta: Venez-pous P La persoana a III-a singular a indicativului prezent, verbe)e . a caror term ina tie este o vocala interca leaza un t eufonic: Parle- t-il fran{:aisP A-t-elle reussiP . b) Cu ajutorul expresiei intrebatoare est-ce que, fara mversmnea subiectului: Est-ce que tu pars P La persoana I singular a indicativului prezent, Ia verbele din grupa I, forma interogativa cu est-ce que este singura forma folosita: Est-ce que je reve P c) Prin folosirea simplei intonatii, pentru propozitiile scurte, pastrindu-se ordinea norma Ia subiect - verb: Tu Peux P Il est partiP

Fonna negativa
Forma negativa se ex prima cu ajutorul a doua negatu: ne, a~e zata inaintea verbului, ~i pas, a~ezata dupli verb: Il n.e parle pas fran{:ais. Negatia pas poate fi inlocuita printr-o alta negatie: plus, jamais, rten, personne, point, guere etc:
Je ne vois rien. Je ne le rencontre jamais. Jl ne veut plus avancer.

La timpurile compuse, a doua nega\ie se intercaleazli intre auxiliar ~i participiu: Nous n'a~>ons pas fini notre dejeuner. lata un exemplu de verb conjugat la formele interogativa, negativa ~i interogativ-negativa (la indicativul prezent ~i la perfectul corn pus):
Chanter
Forma lnterogativi Forma negatlvi Indicativ prezent Forma lnterogatlv-negatlva\

est-ce que je ehante? chantcs-tu? chante-t-il? chantonsnous? chan tez-vous? chantent-ils?

je ne chante pas tu ne chantes pas il ne chante pas nous ne chantons pas vous ne chantez pas ils ne chantent pas

est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne chantent-ils pas?

468

Per{eclul compus

ai-je chanto~ as-tu chante? a-t-il chante? avons-nous chante? avez-vous chantC?' ont-ils chante?

je n a1 pas chante tu n'as pas chante il n'a pas chante nous n'avons pas chant(, vous n 'avez pas chantc ils n'ont pas chante

n'ai-je pas chante? n 'as-tu pas chante? n'a-t-il pas chante? n 'av'Ons-nous pas chantc? n 'avez-vous pas chante? n'ont- ils pas chantc?

ADVERBUL (L'ADVEHBE)

Adverbele sint de mai multe feluri:


Adverhe de mod: vite, bien, ensemble, hautement, heureusement etc. Adverhe de cantitate:. assez, beaucoup, peu, davantage, tant, trop etc. Adverhe de timp: aujourd'hui, hier, demain, bient6t, ensuite, jamais, longc temps, parfois, souvent, soudain, lard, toujours etc. Adverhe de loc: ailleurs, dehors, dessou., dessus, ici, Ia, loin, ou, parlout etc. Adverhe de afirmatie: oui, certes, assurement etc. Adverhe de negafie: non, ne ... (pas) Adverhe de iodoiala: apparemment, probablement Adverhe interogative: pourquoi i' comment;

Categoria cea mai numeroasa este cea a adverbelor de mod. in afara de citeva adverbe a~a-numite ereditare (bien, plutot, ainsi, expres, gratis etc.), cele mai multe adverbe de mod sint derivate din adjective. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de maniere)

I. Majoritatea adverbelor de mod se formeaza prin adaugarea terminatiei -ment Ia forma feminina a adjectivului:
franc - franche - franchement heureux - he1treu..e - heureu..ement reel - reelle - reellement

2. Adverbele provenite de la adjectivele terminate in -ant -ent schimba aceste terminatii in -amment ~i -emment:
constant - constamment decent - decemment

~~

3. Unele adverbe se formeaza de Ia participiul trecut al verbelor, la cart se adauga terminatia -ment:
aveuglement, precisement, conjormement

Prin ana Iogie cu aces tea s-au format: enormement, confusement, commodement, profondement etc.
Ohervatie. Nu toate cuvintele terminate in -mertt sint adverbe. Exista
~i

substantive care au aceasta term ina tie:

le gouvernement, le bdtiment, l'assortiment etc.

469

Compararea adverbelor

Gradele de compara~ie, Ia adverbele care se pot compara, se formeaza la fel ca Ia adjective.


Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut:

rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement tres ( bten, fort} rapidement
compara~ie

Urmatoarele adverbe au unele grade de


Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ:

neregulate ~
peu moins le moins

bien mieux le mieux

mal pis (sau plus mal)

beaucoup plus

le pis (sau le plus le plus mal)

Celelalte grade de compara~ie se formeaza in mod regulat. Adverbul beaucoup n-are superlativ absolut.

PREPOZITIA (LA PREPOSITION) Principalele prepozi~ii din limb a franceza sint: apres, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derriere, des, devant, en, entre, malgre, outre, pas, parmi, pendant, pour, sans, so us, sur, vers. Exista de asemenea ~i multe locu~iuni prepozi~ionale: a cause de, au milieu de, pres de, a cote de, loin de, jusqu'a, quant a etc.

a,

Prepozi~ia

a ex prima:

- locul, direqia: N ous allons a la mer. - timpul: Le spectacle de ce soir commence a huit heures. -cazul dativ: J'ecris une lettre a man frere. - destinatia: une machine a ecrire. - aparten~n~a: Ces marchandises sont a moL - modul: aller a pied' courir a toute vitesse - pre~ul: des legumes a 5 francs le kilo
Prepozi~ia

de exprima:

-- locul de plecare: Je viens de l'usine. -- materia: une porte de fer

470

apartenenta: la maison de ma sceur cazul genitiv: la troisieme annee de la Republique originea: la Chartreuse de Parme destinatia: une robe de soir cauza: Il est brise de fa tigue. particula de nobl ete : Alfred de Mussel

Prepozitia pour exprima: directia: partir pout Paris scopul: Il {aut manger pour Yivre. cauza: ll est content pour a11oir bien accompli son travail. destinatia: coiffeur pour dames substituirea : prendre le Piree pour un homme pretul : acheter un chapeau pour 100 francs

Prepozitia par exprima: locul: passer par un beau defile timpul: Nous sommes partz:s par un beau temps. cauza sau instrumentul: perir par l'epee, agir par ambition agentul: Le champ a ete laboure par les tracteurs.

Prepozitia sons exprima: - lo cul: Elle nage sons l' eau. -timpul: Il a Yecu sous la 1/1-eme R epublique. - dep endenta: tenir sons sa domination - cauza: agir sons l ' empire de la colere Prepozitia sur exprima:
~

locul: Le panier est sur la table. timpul: Sur ses Yieu x jours, il s'etablit a la campagne. raportul: deux metres de long sur trois metres de large subi ectul: despre care se vorbe~te: se tramper sur un point

Prepozitia avec cxprima : .modul: parler avec douceur insotirca: se promener avec des amis instrumentul: ecrire avec un stylo
Observatie. Cind substa n t.ivu l care indica instrumentul sa u modul este insotit de un deterrnin ant, prepozitia avec este omisa: se promener les mains derriere son dos a se plimba cu mlinile Ia spate Un petit monsieur, un parapluie a la main, monta dan s la diligence.

471

Prepozitiile en

~?i

dans

in general, en se folose~te inaintea unui substantiv nearticulat, in timp ce dans se folose~te inaintea unui substantiv precedat de articolul hotarit:
Nons sommes en classe. ll est entre dans la maison.

Prepozitia en exprima: - locul: manter en auto -timpul: J'ai lu ce liYre en un JOUr. - modul: couper en quatre - materia: une maison en brique Prepozitia dans exprima: locul: manter dans le train timpul: je reyiens dans huit jours scopul: agir dans son seul interet
CONJUNCTIA (LA CONJONCTION)

Conjunctii coordonatoare (Conjonctions de coordination)


a) copulatiYe ( conjonctions qui expriment l'addition) ll lit et commente le journal. Elle ne sait ni nager, ni ramer.

et, m:

b) adYersatiYe (conjonctions qui expriment ['opposition)- mais, cependant, pourtant, toutefois, neanmoins:
Je erie mais on ne m'entend pas. Balzac elait royaliste et catholique, toutefois il critique dans ses romans la monarchic et l'eglise.

c) disjunctiYe ( conjonctions qui expriment la disjonction ou l' alternatiYe)- ou, ou bien:


Vous partez eu vou11 reitezP

d) conclusii'e (conjonctions qui expriment la consequence ou la conclusion)- done, enfin, ainsi, aussi, par consequent:
J'ai fini, done je peux partir. Il parte fort; ainsi il est ecoute.

e) cauzale- car, en effet, c'est-a-dire:


Jl echoucra, car i/
IJC

travaifle pas scrieusemcnt.

472

Conjunctii suhordonatoare (Conjonctions de subordination)

a) que: Je crois que Roger sera un bon ingenieur.


Observatie. Nu trebuie confundata conjunctia que cu: - pron umele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. - pronumele interogativ que: . Que me conseillez-vous de Jaire P - adverbul de cantitate que : Que vous etes joli, que vous me semblez beau I

b) comme (cauzala sau temporala):


Co111me il n'est pas venu

temps, je suis parti.

(comparativa):
Comme on fait son lit, on se couche.

c) si (condi1ional):
Si tu etais plus energique, tu rt!ussirais.

( interogativ):
J e ne sa is pas si e lle est venue.

d ) quand:
Tu me diras quand il faut partir.

in afara de cele patru conjunc\ii subordonatoare, exista in limha rranceza multe locutiuni conjunctionale (loclttions conjonctives): -de loc: ou que - temporale: avant que, apr~s que, jusqu'a ce que, pendant que - cauzale: parce que, pu~sque, vu que, non que - finale: pour que, afin que, de peur que -consecutive: de sorte que, de maniere que, de fa~on que, au point que - compa:ative: de meme que, ainsi que, a mesure que - conces1ve: quoique , bien que, sans que - conditionale: pourvu que, pour peu que, a condition que - a Itern a tive : soit que

INTERJECTIA (L'INTERJECTION)
lnterjectiile exprima: ,- surpriza: ah! oh! ouais! fi chtre! - durerea: a'ie!

413

- dispretul: fi I - descurajarea: he las! - o chemare: eh! he! pst! hola! hep! - indiferenta: bah! - dezgustui: pouah! - aprobarea: bon! bra~>o! - indoiala: hum! euh! - indemnul Ia tacere: chut I - - u~urarea: ouf! etc. Interjectiile sint adeseori onomatopee: eric I crac I boum I (Jlan I paf I pan I patatras I miaou! cocorico I Unele parti de vorbire (substa ntive, adjective, verbe, adverbe) pot fi citeodata folosite ca interjectii: - substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! - adjective: bon! parfait! - verbe: tiens! allons ! gare! - adverbe: bien!

SINTAXA
FRAZA (LA PHRASE)
Propozitiile dintr-o fraza pot fi legate intre, ele prin coordonare cind sint de acela~i fel, sau prin subordonare cind, nefiind de acela~i fel, depind unele de altele. Raportul de coordonare poate fi exprimat in doua feluri: a) prin juxtapunere, cind propozi1iile sint separate (in scris) prin virgula sau punct ~i virgula:
Michel est tourneur, Pierre est charpentier.

b) prin joncfiune, cind propozi1iile sint legate printr-o conjunc}ie:


II est entre dans une librairie et a achete un livre.

Raportul de subordonare se exprima de obicei prm conjunctii sau pronume relative:


Je crois qu'il vient. La personne qui m'a telephone, m'a communique quelque chose d'important.

Diferitele feluri de propozitii ale frazei


in gramatica franceza propozitiile sint de mai multe feluri: I. Propozifia independenta (proposition independante), care nu depinde de nici o propozitie ~i de care nu depinde nici o alta propozitie:
Les peuples luttent pour la paix. Je m'habille et je viens tout de suite.

2. Propozitia principala ( propositionptincipale), care nu depinde de alta propozitie, dar de care depind alte propozitii:
Nous sommes siirs que le socialisme vaincra le capitalisme.

475

3. Propozifia subordonata (proposition subordonnee): a) subiectiva (proposition sujet):


Qui vivra verra.

b) completiva (completiYe):
J'espere qu'elle a reussi.

c) relativa (relatiYe}:
Nous faisons partie du camp qui desire Ia paix.

d) circumstantiala ( circonstancielle):

de loc (de lieu):


J'irai oil vous allez.

de timp (de temps):


Le monde a ete etonne quand les hommes de science ont eree premier spoutnik.
le

de cauza (de cause):


Il ne pouvait avancer parce que le brouillard etait trop epais.

-de comparatie (de comparaison):


J'ai agi comme il me l'a conseille.

de scop sau finala (de but ou finale):


J' apprendsla grammaire pour que je puisse parler eorrectement le fran~ais.

consecutiva ( consecutiYe):
Comportez-vous de maniere que tout le monde vous approuve.

concesiva (de concession):

Quoique Zola ait elabore les theories du naturalisme, il est un grand realiste critique.
~

conditionala ( conditionnelle):
~esarmement,

Si tous les gouvernements acceptaient le construire plus d'ecoles, d'hopitaux etc.

on pourrait

476

INTREBUINTAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF)


in general, conjunctiv~l se intrebuinteaza in limba franceza pentrl! a exprima un fapt indoielnic, posibil. El se folose~t11.: I. In propozitiile independente, pentru a exprirna un ordin sau o dorinta:
Qu'i! vierme! Qu'elle so it heureuse I

2. In propozitiile completive: a) dupa verbele care exprima vointa, dorinta, teama, regretul etc.
Je veux qu'ils partent. ll regrette que tu so is malade.

b) dupa un verb impersonal (falloir, sembler etc.) ~i dupa unele expresii impersonale (il est bon, il est juste, il est necessaire etc.):
Il faut que tu ecrives une !ettre. ll est bon que IJOUS apprenions le franfais.

c) dupa un verb de declaratic folosit la forma negativa sau mteroga tiva:


Pensez-vous qu'il soit arrive? Je ne crois pas qu'il soil sincere.

3. In propozitiile relative: a) cind antccedentul pronumelui relativ este un cuvint cu sens nedeterminat:
Je ne connais personne qui puisse courir si vile.

b) cind antccedentul estc un superlativ relativ sau un cuvint echivalent (seul, unique, principal etc.):
Voila le plus beau jour que nous ayons vt!cu.

4. In propozitiile circumstantiale: a) de timp, dupa locutiunile conjunctionale avant que, jusqu'a Cl' que, en attendant que:
Attendez insqu' a ce qu' il vie1we.

cote

b) de loc, dupa locu\iunile cvnjunetivnale

011

que, de quelque

que:
Ot't que no us regnrdions, il n 'y a que des champs de ble.

477

c) de cauza, dupa pas que:

locu~iunile

conjunctionale non que, cen'est

Ce n'est pas qu'il soil impoli, mais il est importun.

d) finale, dupa locutiunile conjunctionale pour que, afin que:


Il cria fort pour qu'on l'entende.

e) consecutive, dupa locutiunile conjunctionale de sorte que, de maniere que, de {a9on que pentru a exprima un fapt posibil:
Ils travaillent de fafon que la maison soil prete en trois mois.
Observatie. Acelea~i locutiuni se construiesc cu indicativul, pentru a exprima un fapt real, implinit:

Ils ont travaille de fa9on que la maison a ete prete en trois mots.

f) condi~ionale, dupa locutiunile conjunctionale pouryu que, pour peu que, a condition que:
Il reussira pourvu qu'il fasse un effort supplementaire.

g) concesive sau restrictive: - dupa locu~iunile conjunqionale bien que,

quo~que,

sans que:

Bien qu'elle soit jeune, elle est deja decoree pour ses merites. Il changca d'avis sans que l'on siit pourquoi.

- dupa locu~iunile: quelque ... que, sz. .. que, pour ... que pronumele relative quai sau quel:

~~

dupa

Quelque precaution qu'il pr1t, Bartholo ne put empecher le mariage de Rosine avec Almaviva. Quelles que fussent les precautions de Bartholo, elles n'eurent aucun resultat. Quoiqu'on fasse, on ne peut contenter tout le monde.
Observatie. I. Uncle <lintre locutiunile conjunctionale pot fi inlocuite de conjurictia que (pour que, avant que, sans que etc.):

Approche que je te voie (que= pour que). 2. ln limba romina, dupa unele locutiuni conjunctionale care cer in limha franceza conjunctivul, se folose~te indicativul (jusqu'a ce que, ce n'est pas que, pour que, bien que, quoique etc.): Voi a~tepta plnii ce va termina = J'attendrai jusqu'a ce qu'il finisse. De!ji este slab, are putere = Bien qu'il soil maigre, il a de Ia force. De as<men.,a, se folose~te indicativul in limba romina, in unele' propozitii completive in care in franccza se folose~te conjunctivul: Regret cii ai plecat = Je regrette que tu sois parti. Crezi cii minte? = Crois-tu qu'il mente?

478

iNTREBUINTAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF)


In limba franeeza inf.initivul este mai des folosit deeit in limba romina. El se intrebuinteaza: l. in propozitiile ind~pendente: a) pentru a exprima o porunea, o interdietie:
Ralentir. Ne pas se pencher en dehors.

b) ea infinitiv de naratiune in loeul indieativului. In acest eaz infinitivul este preeedat de prepozitia de:
Et les poules de s'elancer, les canards d'accourir. $i iata ca gainile se 'llvinta, ratele se reped.

c) pentru a marca o exelamatie:


Moi, manger tout cela!

2. In propozitiile completive: a) cind subiectul infinitivului (subinteles) este propozitiei principale:


Je pense partir demain.

aeela~i

cu eel al

b) cind subieetul infinitivului, altul decit eel a! propozitiei prineipale, este complement in aeeasta din urma:
Je l'ai entendu parler

Ia radio.

c) dupa verbul impersonal falloir sau dupa uncle expresii impersonale, cind subiectul are o valoare nedeterminata:
II fallait y penser.

3. In propozitiile eircumstantiale: a) de timp:


Avant de s'asseoir a table, il faut se laver les mains. Apres avoir passe un beau conge, j'ai repris mon travail.

b) de eauza:
II a Me puni pour ne pas avoir Me discipline.

c) finale:
Courons vite afin de ne pas manquer le train.

479

d) consecutive:
Jl rit

a se

tordre. Ride de se

pri\pade~te.

e)

condi~ionale:

A le regarder de plus pres, on remarquait ses rides.

f) conces ive:
Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun detail.
Observatie. ln gramatica franceza, spre deosebire de gramatica rornlnii, se consideri\ cii un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o ptopozitie.

iNTREBUINTAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE)


Participiul prezent sau trecut este folosit: I. in locul unci propozi~ii relative:
Une auto roulant

toute vitesse traversa le village.

2. in propozitii le circumstan~iale: a) de timp:


La guerre finie, la reconstruction commen9a.

b) de cauza:
Quelque diable aussi me poussant, Je- ton dis de ce pre la largeur de ma langue. (La Fontaine)

c) concesive:
Bien qu'etant malade, il travaille.

d) conditionale:
J'attire ses mepris en ne me vengeant pas. (Corneille)

ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSE)


1. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acorda in gen ~~ numar cu substantivul pe care il determina:
Les marchandises achetees sont de. bonne qualite.

480

~i

2:. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul etre se acorda in gen numar cu subiectul:
Madeleine est sortie en ville. Elles etaient appreciees par leurs camarades.

Participiul trecut al verbelor reflexive (care se conjuga toate cu auxiliarul etre) se acorda conform unor reguli speciale, expuse mai departe (punr-tul 4). 3. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul avoir: a) ramine invariabil cind nu este inso~it de un complement direct, sau cind complementul direct este a~ezat dupa participiu:
Nous avons mange. I ls ont lu Ia gazette.

b) se acorda in gen ceda:

~i

numar cu complementul direct care il pre-

Les livres que nous avons Ius (complementul direct: que = les livres). Marie, je l'ai rencontree au cinema (complementul direct: l' =Marie).
Observatie. ln limba franceza nu se mai exprima pronumele personal dupa pronumele relativ in cazul acuzativ: Fructele pe care le-arn mincat = Les fruits que nous avons manges; Nu se face acordul daca complementul care preceda participiul este indirect: I ls no us ont ecrit.

4. Participiul trecut al verbelor reflex.ive se acorda cu complementul direct care il preceda ~i rlimine invariabil da:ca nu este inso~it de un complement direct sau cind acesta este a~ezat dupa participiu:
Ils se sont salues (complementul direct: se). Elles se sont parle.

Pentru a ne da seama dadi pronumele reflexiv este complement direct sau nu, trebuie sa inlocuim auxiliarul etre prin auxiliarul aPoir ~i sa punem intrebare_ care se potrive~te: a
I ls se sont sa lues = I ls ont salue (quiP) - eux-m8mes. (Complement direct, deci acordul se face). Elles se sont parte= Elles ont parte (a quiP) -a elles. (Complement indirect, deci nu se face acordul.)

Alte exemple:
Nous nous sommes disputes (qui?) Vous vous etes eerit (a qui?)
Sl - Inv3ta!i limba franceza ta ra proiesor

481

Trebuie totu~i sa fim aten\i daca, in cazul in care pronumele reflexiv este complement indirect, nu exista un alt complement direct care preceda participiul ~i cu care acesta trehuie acordat.
Les lettres qu 'ils se sont adressees etaient emouvantes. (Acordul se face cu complementul direct les lettres, dei pronumele reflexiv se este complement indirect.)
Observatie. Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite dectt Ia diateza reflcxiva (verbes essentiellement pronominaux) se acorda intotdeauna cu subiectul:

Les prisonniers se sont evades.

CORESPONDENTA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE DES TEMPS)


La indicativ
Tim nul din propozipa regen til. prezent sau vii tor Timpul rolosit in limba romina in propozitia subordonata acelai timp acelai timp acelai timp

Timpul rolosit In propozitia subordonata prezent vii tor trecut

Raportul temporal \

simul taneita te posterioritate anterioritate

trecut

imperfect conditional prezent mai-multca-perfectul

simultaneitate posterioritate anterioritate

prezent vii tor perfectul compus (sau mai-multca-perfectul)

I
Raportul temporal

La conjunctiv
Timpul din propozitia regenta prezent sau vii tor Timpul folosit In propozipa subordonata prezent perfect

Timpul folosit in limba rom!na in propozipa subordonata

simultaneita te prezent sau posterioritate an teriori tate perfect

trecut conditional (prezent sau rrecut)


1

imperfect 1 mai-multca-perfectul

simultaneitate prezent sau posterioritate anterioritate perfect

de persoana a III-a singular, Ia celelaltc persoane se folosete in mod .curent conjunctivul prezent in locul conjunctivului imperfect.

- afara In

482

REGULA LUI SI CONDITIONAL (t.A REGLE DE SI CONDITIONNEL)

Timpul din propozitia regent!

Timpul din conditional!


propozi~ia

Raportul temporal

Timpul folosit In limba romlnli In propozipa conditionaHi conditional prezent vii tor sau prezent indicativ

conditional pre- indicativ imper- simultaneitate feet zent viitor sau indi- indicativ prezent cativ prezent posteriori tate

conditional tre- indicativ ma1- anterioritate mult-ca-perfect cut sau conditional trecut forma a II-a

conditional trecut

Observatie. 1. In limba francezii, dupii si conditional nu se folose~te niciodatii viitorul sau conditionalul (afarii de forma a II-a a conditionalului trecut). 2. in limba rominii se folosesc alte timpuri decit in limba francezii in propoZitia conditionalii introdusii prin conjunctia dacd. in schimb, in propozitia regenta se folosesc acelea~i moduri ~i timpuri ca ~i in limba francezii. 3. Nu trebuie confundat si conditional cu si interogativ care introduce o propozitie interogati:va indirectii ~i dupii care se folosesc acelea~i moduri ~i timpuri ca ~i in limba rom ina: Je ne sais pas si nons viendrons = Nu tiu daca vom veni.

ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS)


Ordrnea cuvintelor este mai stricta in limba franceza decit in limba romina. ln general, ordinea normala a cuvintelor nu este incalcata decit in cazm:i anurnite sau pentru nevoi stilistice. Ordinea normala a cuvintelor este: subiect- predicat- complement de obiect (sau nume predicativ) -complement circurnstan1ial (sau atribut).
Exemplu: lis regardent Ia scene avec beaucoup d'interet. (sub iect- predica t - complement direct-complement circumstantial)

31*

483

Sint

gre~ite

In limb a franceza constructii de felul:


trist,e~e.

Subsiste en moi une grande tristesse. Subsistii in mine o mare Ce cri le lance Barbusse. Acest strigat il lanseaza Barbusse.

in care ordinea amintita nu este respectata. Ordinea subiect- predicat poate fi schimbata In anumite cazuri de inversiune a subiectului (l'inversion du su_jet) ~i ann me: a) in propozitiile interogative (directe):
Avez-vous lu ,Eugenie Grandeti"' Pourquoi etes-vous venu si tardi'
Ohservatie. 1. Cind subiectul este un substantiv, el este a~ezat inaintea predicatului, dar este reluat printr-un pronume personal: Michel est-il parti pour l'usinei' 2. Nu se face inversiunea subiectului in propozitiile interogative indirecte:

Je me demande comment il procedera.

b) in propozitiile incidente:
La pluie, dit-elle, a cesse de puis quelques instants.

c) cind o propozitie incepe cu adverbele sau locutiunile adverbiale aussi, encore, a peine, peut-etre, toujours:

.A peine

1l avait vole, aussi I 'a-t-on condamne . est-elle entree qu'elle se mit a parler.

lnversiunea este facultativa dupa sans doute, en vam, amst, au moins etc.

d) clnd, pentru motive de ordin stilistic, verbul este scos in evidenta prin a~ezarea lui Ia inceputul propozitiei:
Survint un deuxieme personnage. Reste Ia question essentielle.

SUPLIMENT
CUVINTE PREZENTlND DIFICULTA'fl DE ORTOGRAFIERE PENTRU ROMlNI
(a) adera adeziune ansamblu apoteoza as is tent asistentii birocrat birocratie bomboana calitate cantitate cartier cauciuc circumstantial contabil contabilitate discutie emisfera emoragie faleza filarmonic fular

adherer adhesion ensemble apotheose


ass~tant
ass~tance

d~cussion

bureaucrate bureaucratie bonbon. qualite quantile quartier caoutchouc circonstanciel comptable i:omptabilite

independentii inerent metoda ortografie pal ton parafina perseverenta plafon poliglot portret rapsodie retoric romb sis.tem succint
~ofer

~omer

hemisphere t endentios hemorragie falaise timpan tympan philharmonique transfer transfer! foulard vigilent vigilant ghi~eu guichet v igilentii vigilance independent. independant volan volant CUVJNTE SUSCEPT!BILE DE A 1<'1 FORMATE SAU PRONUNTATE GRE~ IT DE VORBITORII RmftNI abattoir ncclimater agir agenee aider allouer mettre en gage amernr inorganique atlerrir batteuse
ca tastrofa l
cis tern~\.

independance inherent methode orthographe pale tot (manteau) paraffine perseverance plafond polyglotte p ortrait rhapsodic i'hetorique rhombe ( losange) systeme suecinct chauffeur chomeur tendancieux

aba tor (a) aclima tiza (a) actiona agentie (a) ajuta (a) aloe a (a) am aneta (a) ameriza a norganic {a ) ateriza bato<r.a

comandament comportare comunitate (a) com uta concludent creditor damigeana (a) d e lapida delapidator

cataslrophique citerne commandement comportement communaute commuer concluant creancier dame-jean11e dilapider dilapidateur

485

chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier durete duritate (a) elibera liberer liberation eliberare eliberator liberateur eternel etern (a) excomunica excommunier exercer (a) exercita exp loa t a tor exploiteur exploser (a) exploda exponent expos ant (mat.), representant (fig . ) extemporal interrogation ecrite faliment faillite fermit ate fermete galo~i caoutchoucs gargarii gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur ~mport importation 1mpresar impresario (a) insufla insu{fler (prin) intermediul (par l'intermediaire (a) invada envahir invadator envahisseur (a) inventaria invenlorier jurisdic~ie juridiction majorat majorite medicina medecine (a) rninimaliza minimiser naiv itate naivete ofertii oflre orologiu horloge parlarnent parlement parlamentar parlementaire parter (al rez-de-chaussee unei case) partiturii partition peron quai
dirijor distractiv

plenar,-a plus-valoare polenizare portativ (muz.) (a) popula (a) practica ( interna \ionalisrn) prole tar prornisiune protest puritate rabat racheta (cosrnica) reflexiv regizor (a) repartiza (am) repartizat retroversiune rinocer (filologie) romanica seriozitate (drum in) serpentinii. sifon (bii.utura) speculant sperjur stabil stadion stagiune
strate~

plenier,-iere plW<-value pollinisation portee peupler pratiquer (in ternationalisme) proletarien promesse protestation pur(Jte rabais fusee (cosmique) ref lee hi metteur en scene repartir (j' ai) re par ti theme rhinoceros (philologie) romane le serieux (route) en lacet eau de Seltz; eau gazeuze speculateur par jure stable slade saison stratege superstructure snow-boots estafette; relais (sport) theorique theoricien pourparlers toux humble visiteur

suprastructurii
O~oni ~tafeta

t eoretic teoretician tratative tuse umil v izitator

SUBSTANTIVE LA AL CAROR GEN VORBITORII ROMiNI l'OT FACE ERORI


Pentru a evita confuziile pe care vorbitor-ii romini le-ar putea face, dam aici o listii de substantive al caror gen este diferit in limba francezii fa~ii de lirnba rom ina: o o o o o Slnt maeeullne In franeeza: un abricot caisa un alveole alveolii un antre pe~terii aroma un arome un automne toamnli
Slnt feminine In franeeza:

un un un un un

dulap apostrof automobil avans compot

une une une une une

armoire apostrophe auto avance compote

486

Slnl maseullne In lraneezA:

Slnt feminine In franeezA:

o crizantemii 0 lamiie 0 crima 0 drama 0 emblema o epiderma o globula 0 vara 0 emisfera 0 iarna o insecta o gradina 0 leguma 0 unghie o orchestra o para~uta o parafa o tara o petala o pijama platina o foca o primavara o problema 0 telegrama 0 tern a o unghie o uniforma o zebra

un chrysa.ntheme un citron un crime un drante un embleme un epiderme un globule un etiJ un hemisphere un hiver un insecte un jardin un legume un angle un arches tre un parachute un paraphe un pays un petale un pyjama le platine un phoque un printemps un probleme un tetegramme un theme un angle un uniforme un zebre

un un un un un lin un un un un un un un un un un un un .un

dinte diftong epita epitet echivoc orologiu ulei idol interviu

une une une une une une une une une une mar meteor it une ceas une une omoplat une perete pepene (\erde) une ..,uier une un.e radio rid une une stal

dent diphtongue epitaphe epithete equivoque horloge huile idole interview pomme meteorite montre omoplate paroi pasteqrJe patere radio ride stalle

VOCABULAR

LIST A PRESCURT ARILOR


adj. adjectiv adm. administratie a.dv. adverb, adverbial ant. antichitate arhit. arhitectura art. artico l aux. auxiliar bot. botanica comp. (gradul) comparativ conj. conjunctie constr. constructii expr. expresie f. (fem.) feminin jam. familiar fig. figurat gram. gramatica hot. hotarit imper. imperativ impers. impersonal ind. indicativ inf. infinitiv interj. interjectie interog. interogativ invar. invariabil ist. istorie inv. invechit jur. juridic loc. verb. locutiune verba-Hi m. ( masc.) masculin maj. majuscula mar. marina mat. matematica mil. militar mitol. mitologie muz. muzica nehot. nehotarit num. numeral part. part1c1pm perf. perfect pers. personal pl. plural pop. popular prep. prepozitie prez. prezent pron. pronume qn. quelqu'un qch. quelque chose rel. relativ
s. substantiv tehn. tehnica tipogr. tipograf ie tr. trecut v. vezi vb. verb vi. verb intranzitiv vt. verb tranzitiv zool. zoologic

tit. literatura
loc. adv. locutiune adverbiala we. conj. locutiune conjunctionala loc. prep. locutiune prepozitionala

Ohservafii. 1. Asteriscul care pl'leceda litera h arata ca sunetul h este aspirat. 2. Verbele urmate de indicatia II sau III apartin grupei respective de conjugare. Verbele care nu sint. urmate de una dintre aceste indicatii apartin grupei I de conjugare.

VOCABULAR FRANCEZ-ROMIN 1

A
prep. Ia, cu, de, pe, dupa, cite, in; a pied pe jos; peu a peu putin cite putin; a mon avis dupa parerea mea ahandonner vb. a pariisi; a renunta ahat-jour 8. m. invar. abajur abattage 8. m. taiere; dobol'ire (a copacilor, a vitelor); abataj ahattre vb. III a dobori, a taia; (fig.) a de11curaja ahhaye 8.f. abatie, maniistire ahhe s. m. abate, preot abime s. m. prapastie, abis abnegation s.f. abnegatie aholir vb. II a suprima, a aboli ahondance s.f. abundenta, bel~ug ahondllD.t,-eadj. imbel~ugat, abundent ahord s. m. abordare; (pl.) imprejurimi; (loc. adv.) d' - mai intii, in primul rind ahorder vb . a aborda; a acosta, a intra in vorba cu cineva abontir vb. II a a tinge (ceva), a ajunge (Ia); (fig.) a duce (Ia) ahreuver vb. a adapa ahri 8. m. ada post ahricot 8. m. caisa ahricotier 8. m. cais ahriter vb . . a adiiposti absence s.f. absenta, !ipsa ahseater (s') vb. a lipsi, a nu fide fata ahsolu, -e adj. ~i s. m. absolut; desa vir~ it ahsolument adv. cu totul; neaparat,
negre~it

ahsorher vb. a absorbi, a inghiti ahsoudre vb . III a absolvi, a ierta ahsurdite 8.f. absurditat~ altus s. m. abuz acacia 8. m. salcim aeeahler vb. a impovara, a cople;;i, a umili

accaparer vb. a acapara acceleration s. f. accelerare accelerer vb. a grahi, a accelera accent 8. m. accent accepter vb. a accepta, a primi acces s. m. acces, intrare accident 8. m. accid'e nt acclamation 8. f. aclamatie acclamer vb. a aclama accompagner vb. a inso\i, a acompania accomplir vb. II a implini, a savir~i, a efectua accord 8. m. acord, invoiala; consimtamint accordeon 8, m. acordeon aecorder vb. a da, a acorda; s' a se potrivi, a se impaca accoster vb. (mar.) a acosta accoupler vb. a imperechea, a lega accourir vb. III a sosi in graba acerocher vb. a agata, a atirna; - le telephone a pune telefonul in {urea accroire vb. III (in expr.) faire qch. a qn a spune cuiva gogo~i aceroissement 8. m. mar ire, sporire aceroitre vb. III a mar.i, a spori aceroupir (s') vb. II a se a~eza pe vine accueil s. m. prim ire (facuta cuiva) accueillant, -e adj. primitor, placut accueillir vb. III a primi; a intimpina accumuler vb. a acumula, a aduna, a stringe accusateur, -trice 8. m. f. ~i adj. acuzator accusation s.f. acuzare acharner vb . a indirji, a inver~una ac:hat 8. m. cumparare; cum para lura aeheminei (s') vb. a se indrepta acheter vb. a cumpara achetear, -euse s. m. f. cum para tor aehe..-er vb. a terroina, a sfir~i; a desaviri

1 ln vocabularul francez-romin cit ~i in eel romin-francez 8e dau in general sensurile pe care le au cuyintele respective in prezentul manual. Aceste vocabulare nu pot, a~adar, tine loc de dictionar.

aeier B. m. otel aequerir vb. III a dohindi, a ci~tiga aequiescer vb. a consimti, a se invoi aeteur, -triee B. m . f. actor aetion 8. f. actiune activite 8./. activitate actualite 8. f. actualitate acuite s. f. ascutime additionner Ph. a aduna adhesion 8.f. adeziune ad10ettre Pb. Ill a admite ad10irable adj. admirabil ad10irateur, -trice s. m. f. admirator ad10iratif, -he adj.. admirativ ad10iration s.f. admiratie ad10irer Pb. a admira admission 8.f. admitere adonis s. m. tinar remarcabil prin frumusetea sa, adonis adorer Ph. a adora adoucir vb. II a indulci; a imblinzi adresse 8. f. adresa; dibacie, iscusinta adresser vb. a adresa adroit, -e adj. indeminatic, dibaci aerien, -enne adj. aerian aeronautique 8.f. aeronautica aerodynamique adj. aerodinamic; 8.f. aerodinamica aeroport s. m. aero port affaiblir vb. II a slabi, a mic~ora affaire s.f. afacere, problema, treaha; il fait mon - e omul care-mi trebuie; se tirer d' - a sc descurca, a iesi cu bine dintr-o incurcaturll. affaire~ (s') Ph. a se agita, a-~i face de lucru affaisser (s') vb. a se prabu~i affaler (s') Ph. (despre papoare) a se apropia prca mult de tarm; (fam.) a se prabu~i affection s.f. dragoste, afectiune affermir Ph. II a intari, a consolida affermissement s. m. in tar ire, consolidare affirmer vb. a afirma affluence s. f. afluenta; (fig.) aglomeratie afflux s. m. aflux affranchir (s') vb. II a se elibera affronter Pb. a infrunta afin conj. (in loc. conj.) de pentru a; - que pentru ca, in scopul ige s. m. virsta ige, -e adj. in virstll., virstnic

agence s.f. agentie agent B.m. agent agglomeration 8.f. aglomeratie; aglomerare aggravation s.f. inrautil.tire, agravare aggra'fer vb .a inril.utati, a agrava agilitcS s.f. agilitate, sprintenealil. agir vb. II a actiona agiter Ph. a agita agneau 8. m. miel agraire adj. agrar agrandir Pb. III a mari agreable adj. agreabil, pliicut agreablement adv. in mod pliicut, agreabil agressif, -ive adj. agresiv agression 8. f. agresiune, atac agrieulture 8./. agricultura agripper vb. a apuca, a inhata ah! interj. ah! oh! aide~ s.f. sprijin, ajutor aide 2 8. m. ajutor aider vb. a ajuta aie! interj. au ! vai ! aieul, -e s. m. f. (pl. - s, - es) bunic; (pl. aieux stramo~) aigle s. m. vultur aiglon s. m. pui de vultur aigre adj. acru, inacrit aigre-doux, -douce adj. dulce-acri~or aigu, -e adj. ascutit; (fig.) pitigaiat, strident aiguille s.f. ac, andrea, vir (al turnului. a! rnuntelui) ail s. m. (pl. aulx; bot. -s) usturoi aile s. f. aripa aile, -e adj. cu aripi, (in)aripat ailier s. m. (fotbal) (jucator) extrema ailleurs adv. in alt loc; d'- de altfel aimable adj. ama.bil aimer vb. a iubi; a-i placea aincS, -e s. m. f. ~i adj. mai in virstii; primul nascut ainsi I. adv. a~a, astfel. 2. conj. deci ainsi que loc. conj. a~a precum, precum ~i air s. m. aer; arie (muzicala); mina, infatipre aisance s:f. us,urinta, dezinvolturii aise s.f placere, hucurie; a ~otre cum doriti; a l'- sa.u a son dupa plac, cum ii place; etre a son - a fi multumit, a se simti bine aise, -e adj. u~or; cu dare de minli

494

aisement adv. cu u~urintii ajouter vb. a adiiuga alarme s.f. alarma alarmer vb. a da alarma alentours s. m. pt. lmprejurimi allecher vb. a atrage, a ademeni allee s.f. alee allegoric s.f. alegorie allemand, -e s. m. f. (cu maj.) ~i adj. german aller vb. a merge, a se duce, a o duce; s'en- a pleca, a seduce alliance 8. f. aliantii; verighetli allier vb. a lmbina allonger vb. a lungi, a prelungi; s'- a se lungi, a se lntinde allumer vb. a aprinde allumette s.f. chibrit allure s.f. mers; purtare; a toute in goana mare allusion s.f. aluzie almanach s. m. almanah alors adv. atunci alpestre adj. alpestru alphabet s. m; a Ifabet alpiniste s. m. alpinist alsacien, -enne s. m.f. (cu maj.) i adj. alsacian alterable adJ. alterabil altitude s. f. altitudine amaigrissement s. m. slab ire amant, -e s. m. f. amant, iubit amarre s.f. odgon, parima amas s. m. griimada amasser vb. a ingriimiidi, a stringe amateur s. m. amator amazone s.f. amazoani:' ambition s. f. ambitie ime s.f. suf!et amende s. f. amendli amener vb. a aduce ami, -e s.m.f. prieten, amic amical, -e adj. arnica!, prietenesc amicalement adv. prietene~te amitie s.f. prietenie amour s. m. iubire amphiteiitre s.m. amfiteatru amplement adv. amplu, hogat, amanuntit amp leur s. f. amploare amputation 8.f. amputatie amputer vb. a amputa amusant, -e adj. distractiv amusement s. m. amuzament, distractie

amuser (s') vb. a se distra, a se amuza anachronique adj. anacronic anatomic s.f. anatomic ancien, -enne adj. vechi ancre s.f. ancora ine 8. m. magar; (fig.) dohitoc aneantir vb. II a nimici; (fig.) a strivi anecdote s. f. anecdota ange s. m. Inger anglais, -e s. m.f. (cu maj.) ~i adj. englez, englezesc angle 8. m. unghi, colt angoisser vb. a aJarma, a speria angoisse s.f. nelini~te, spaima animal 8. m. animal animation s.j. insufletire, animatie animer vb. a insufleti anneau s. m. inel annee 8. f. an; bonne - ! Ia multi ani! an nou fericit ! anniversaire 8. m. aniversare annoncer vb. a anunta; a prevesti annuaire s. m. anuar; - de telephone carte de telefon annulaire 8. m. (degetul) inelar anormal, -e adj. anormal antarctique adj. antarctic anterieur, -e adj. anterior antichambre 8.f. anticamerii antipathique adj. antipatic antiquite s.f. antichitate antisemite s. m. antisemit aoiit s. m. august apercevoir vb. III a zari apetale adj. apetal a peu pres loc. adv. cam (aa), aproape apparaitre vb. III a aparea appareil 8. m. aparat apparemment adv. dupil cit se pare apparent, -e adj. aparent appartement 8. m. apartament appartenir vb. III a apartine appel s.m. apel, chemare appeler vb. a chema, a numi applaudir vb. II a aplauda applaudissement s. m. aplaudare; pl. aplauze appetit 8. m. pofta de min care appointements 8. m. pl. salariu apporter vb. a aduce apprendre vb. III a invilta; a afla appret 8. m. apret appreter vb. a pregati, a gati; a apreta

495

approche s. f. apropiere approeher (s'J vb. a se apropia approfondir vb . II a adinci, a aproiunda approuv.e r vb. a aproba, inc uviinta approvisionnement s. m. aprovizionare approvisio~ner vb. a aproviziona appui s .m . reazem, sprijin appuyer vb. a apasa; a sprijini ipre adj. aspru apres prep. ~ i nd<.J. dupa, pe urrnii, dupa aceea apres-demain n.d<.J. ~i -~. rn . (inva.r . ) poimiine apres-midi s. m. (i rwar.) dupii-amiazii arabe s. m . f. (cu maj.) ~ i adj. arab araignee s. f. paianjen arbre s. m . pom, arborParc s.m. are arc-en-eiel s. m.. eurcubeu archipel s. m.. arhipelag architecte -~. m. arhitect ardel,ll' s.f. ar~itii; (fig.\ ardoare, rivn ii arene s.f. are na argent s. m. argint; bani armee s . f. armata armement -~. m.. armament; inarmare armoire s.f. dulap; ~ifonier arome s. m.. aroma arracher vb. a smulge arrangement s. m . aranjarnent aneter vb. a opri; a aresta arriere I. s. m . partea dina poi; (sport) funda~. 2. interj. inapoi! aniere-chambre s.f. camera din dos arriere-garde s.f. ariergardii arriere-grand-mere s.f. strabunica arrivee s. f. sosire arriver I' b. a. sosi, a ajunge; a izbuti; (im.pers.) a se intimpla arriviste s. m.f. arivist anondir vb. II a rotunji arrondissement s. m. ( adm . ) raion; cartier anoser vb . a uda , a stropi arsenal s. m. arsenal art s. m . artii; rniiiestrie artere s. f. arterii artichaut s. m. anghinare articulation s.f. articulatie articuler l'h. a articula artificiel, -elle adj. artificial; nefir esc artiste s. m. f. artist

artistiquement adv. artistic, cu arta aseeoseur s . m. ascensor ascei.si.o n s. f. ascim.siune' aspect s. m. aspect, infiiti~;ue asperge s. f. sparanghel asphalte ,~ .m. asfalt a11phalter vb. a asfalta aspic s. m, aspic; piftie aspiration s. f. aspirare; (fig.) aspiratie a.~sassinat s.m. asasina t assassinel" l'h. a asasina assaut s. m. asalt assentiment s. m. asentiment; invoire asseoir (s') vb. III a se aseza assez adv. destul, suficieni en avoir - a fi siitul, a fi de aj~ns assieger vb. a asedia assiette s. f. farfurie assistance s.f. asistenp. association s.f. asociatie associer (s') <.Jb. a se asocia assombrn (s') <.Jb. II a se intuneca; (fig.) a se posomori a~sourdir vb. III a asurzi; a face (un sunet) mai surd assure, -e adj. stapin pe sine, sigur assurement ad<.J. cu s igurantii, desigur assurer vb. a asigura astronautique s. f. astronautica astronomique adj. astronom !c athee s. m. f. ~i adj. ateu athenee s. m. ateneu athletisme s. m. atietism atome s. m. atom atroce adj. erunt, groaznic attabler (s') vb. a se a~eza Ia masa attache s. f. legiitura, curea; incheieturii (a miinii, a piciorului) attache s.m. ata~at (de legatie, de ambasada) attachement s. m . ata~ament attacher vb. a ata~a, a !ega attaquer vb. a ataca attarder (s') 11b. a intirzia, a zabovi atteindre vb. III a atinge atteler vb. a inhii.ma; a inj uga attendre vb. III a a~tepta attendrissant, -e adj. induio~ator attendrissement s. m. induio~are attendu prep. avind in vedere attentat s. m. a ten tat attente s.f. a~teptare attention s. f. a ten tie

496

attentivement ~dv. cu atentie atterrissage s. m. aterizare atterrir vb. II a ateriza attirrer vb . a atrage attraper vb . a prinde, a pune mina pe attrister vb. a intrista, a mihni attroupement s.m. adunar e in ceata zgornoto asii aube s. f. zori aubergine s.f. patliigea viniita aucun, -e adj. ~i pron. nici un(ul) audace s. f . indraznealii audacieux, -euse adj. 1ndraznet au-dessous adv. dedesubt au-dessus. adv. deasupra auditenr,-trice s.m.{. auditor augmenter vb. a miiri, a spori aujourd ' hui ~dv. azi aune s. m. arm aupara-vaot adv. mai inainte aupres I. prep. liugii . 2. adv. (pei aproape auriculaire s.m. deget m1 c (de !a rninii) aussi adv. ~i, de asemenea, a~a de aussitot I. adv. indatii . 2. loc . conj. indata ce plus que autaot adv. tot at ita ; d' cu atit mai mult cu cit auteur s. m . au tor auto s. f. automobil automatiquement adv. in mod automat autodeterminatioo s.f. au todeterminare autodidacte s. m . autodidact automne s. m. toamnii automobile s. f. ~i adj. automobil, automobilistic autorite s. f. au tori tate autour adv. imprej ur: ( loc. prep.) -

de in jurul, imprejurul autre I. adj. ~l pron. alt(ul). 2. pron. (precedat de art. hot.) celalalt; - chose altceva autrement adv. altfel, altminteri autrefois adv. altr1datii, odinioarii autrui pron. ail:ul, alta; aproapele auxiliaire adj. auxiliar a-vance s.f. avans, inaintare a-vancer vb. a intinde (inainte); a grabi (plecarea etc. ) ; a inairita a-vant adv. ~i prep. inainte avantage s.m. avantaj avant-bier adv. alaltaieri avaot-poste s. m. a van post avare s. m.f. ~i adj. avar, zgicit avec prep. cu avenir s.m. viitor a venture s. f. intimplare; aventura avenue cale averse s. . aversii avertir vb .. II a avertiza; a informa aveugle s. m. f. ~i adj. orb aveuglement adv. orbe~te aveugle-ne (e) s. m . f. ~i adj. orb din

s./.

n a~tere

aviation s.f. avia~ie avide adj. !acorn, avid, hrapii.ret avidite s.f. la comie, aviditate avilir vb. II a deprecia (o marfa); a injosi avion s. m. avion avis s. m. parere; av1z ~viser vb. a zari; a in ~ tiinta avocat s. m . avocat a-voir vb. aux . a avea; a-i fi; - soif a-i fi sete; - {aim a-i fi foaJ?e; (impers.) il y a este, sint, ex1sta avoisinant, -e adj. alaturat, vecin avouer vb. a m a rturisi avril s. m . aprilie

B
baccalaureat s. m. bacalaurea t badioer vb. a glumi bafouiller vb. a bolborosi, a hilbii bagage . s. m . bagaj hague s.f. inel bah! interj. aey ! baie s.f. mic golf, rad;i; oehi de fereastrii, de u1ii baigoer (se) vb. a se sciilda; a se irnbaia bain s.m. baie baiollnette s. f. baionetii baiser s. m. sarut(are) baisse s. f. scad ere baisser vb. a sciidea, a mic~ora , hal s.m. hal balai s. m. matura balayer vb. a matura balayeur, -euse s.m.f. miiturator balcon s. m. balcon

31*

497

baleine s. f. balena balise s. f. baliza ballade s.f. balada ballant, -e adj. care se leagana balle s.f. minge; glont; (pop.) franc. ballet s. m. balet balm!aire adj. balnear banane s.f. banana bananier 8. m. banan bane 8. m. banca; bane (de nisip, de
pe~ti)

hande s,f. fi~ie, dunga; banda, ceata bander vb. a lega; a bandaja banderole s.f. banderolii bandit s. m. bandit bandouliere s.f. banduliera banlieue s.f. imprejurimi (ale ora~ului) banquier s. m. bancher banquise s.f. banchiza baraquement s. m. (mil.) baracament bar bare s. m.f. ~i adj. bar bar bar bade s. f. barbaric barbe 8.f. barba barbier s. m. bar bier barbouiller vb. a mizgali barque s. f. bare a barreau s. m. gratie bas 1 , -se L adj. scund; scazut; jos; inferior. 2. s. m. partea de jos, josul; tout - incetisor, in ~oapta bas2 s. m. ciorap ' hasalte s. m. bazalt basculer vb. a se legana; a cadea base s.f. baza bas-relief s. m. basorelief basse-cour s. f. curte de pasari bastion s. m. bastion bataille s. f. batalie, lupta bataillon 8. m. batalion bateau s.m. vas, nava batiment s. m. clad ire batir vb. II a cladi, a construi baton s. m. bat, bas ton batteuse s.f. batoza battre vb. III a bate; (fig.) a invinge bavard, -e s. m. f. ~1 adj. vorbiireh guraliv hazar s. m. hazar beant, -e adj. larg deschis, cascat beau, bel, belle adj. frumos; il y a beau temps que . .-. e mult de cind ... ; d.e plus belle ~i mai i, mai dihai heaucoup adv. mult beau -rere s.m. cumnat

beau-perc 8. m. socru beaute s. f. fru'musete hebe s. m. prune bee s. m. cioc, plisc becasse s. f. becata; sitar belle-fille s. f. nora belle-mere s. f. soacra belle-sreur s. f. cumnata belliqueux, -euse adj. razboinic, beJicos benefice s. m. beneficiu beneficier vb. a beneficia benet s. m. ~i adj. prostiinac berceau s. m. !eagan beret s. m. bereta, base a berline s.f. carucior, triisura besace s.f. desaga hesogne s.f. treaba, munca besoin s. m. nevoie; siiracie betail s. m. vite betel adj. prost bete 2 s.f. animal; - de somm~ vita de munca betise s. f. pros tie; fleac beton s. m. beton betterave s. f. sfecla beurre s. m. unt beurrer vb. a unge cu unt bibliotheque s. f. biblioteca bicyclette s. f. bicicletii bien adv. bine; foarte mult; - sur desigur bien que loc. conj. desi, cu toate ca bienfaisant, -e adj. binefacator, salutar bien-intentionne, -e adj. bine intentional bientot adv. indata, (in) curind bienvenu, -e s. m. f. ~i adj. binevenit biere s. f. here bigarrer vb. a balta, a impestrita bijou s. m. bijuterie billet s. m. bilet biscuit s. m. biscuit bizarre adj. ciudat, bizar blague s. f. ~otie blamer vb. a dezaproba; a blama blanc, -che adj. alb ~lancheur s.f. albeata hlanchir ' b. II a albi blaser vb. a illaza, a toci sensibilitatea hle s.m griu Meme adj. foarte palid blemir vb. II a pali, a se ingalbeni blesser vb. a rani

498

blessure s.f. rana bleu, -e adj. albastru bloc s. m. bloc; stana blond, -e adj. blond blouse s. f. bluza bluet s. m. albastrea bobinage s. m. bobinare; hobinaj bo:uf s. m. bou boire vb. III a bea bois s. m. lemn; piidure boisage s. m. captu~ire, armare cu lemn ltoiser vb. a impaduri; a captu~i cu lemn boite s. f. cutie . boiteux, -euse adj. ~chiop bombe s.f. bomba bonl, bonne adj. bun bon2 adv. bine bonbon s. m. bomboana bond s. m. salt, sariturii bondir vb. II a sari, a face salturi bonbeur s. m. fericire; par - din fericire bonhoinme s. m . om bun ~i credul; omule~; adj. blind, blajin bonjour s. m. 'buna ziua bonnet s. m. bon eta bord s. m. margine; bord (Ia un vas); a - pe bord, pe punte; bor (Ia o paliirie) bordeaux s. m. vin de Bordeaux borne s.f. margine, hotar; borna horner (11e) vb. a se miirgini botte s.f. cizma; snop; lega tura de legume botte, -e adj. incal~at cu cizme bouche s.f. gurii; - du metro intrarea in metro boucherie s.f. macelarie bouchon s. m. dop; ( tehn.) bu~on bouclf\ s.f. bucla (de par); catarama; boucles d'oreilles cercei boucler vb. a inchide, a incheia (o catarama); a bucla parul boue s. ;. noroi; niimol . bouffee s.f. suflare, val de aer bouger vb. a se mica, a nu sta locului bougie s.f. Juminare bouillir vb. III a fierbe, a clocoti boulanger s. m. brutar. boulangerie s. f. brutarie bouleau s. m. mesteaciin boulet s. m. ghiulea

boulevard s. m. bulevard bouleverser vb. a ziipaci, a tulbura; a rascoli bouquet s. m. buchet, miinunchi bourbeux, -euse adj. noroios bourdonner vb. a bizii bour.geois, -e >. m .f. ~i adj. burghez bourreau s. m. cal au bourrelet s. m. sui (umplut cu cilti, vatii etc.) bourse s.f. pungii (de bani); bursa bnu11culer vb. a imbrlnci houssole s.f. busola bout s. m. capat, sfir~it bouteille s. /. sticla boutiques .f. priiviilie -bouton s. m. nasture; boboc (Ia floare); co~, bubita boutonner vb. a incheia nasturii boxe s. f. box boxeur s. m. boxer boyard s. m. boier bracelets. m. bra tara; montre- - ceas de minii brancard s. m. targii, brancardii branches. f. ramurii, cracii, bran~ii bras s. m. brat; a - le corps Ia trintii brasse s. f. 1. miisurii de lungime (cit doua brate intinsc) 2. bras (fel de inot) hrave s. m. ~i adj. viteaz, curajos, brav; - homme om cumsecade; homme - om curajos, brav braver vb. a infrunta, a brava bref, breve adj. scurt, succint bribe s.f. farimitura, farimii; fragment bricoler vb. (fam.) a Iuera nimicuri, a meremetisi brillant, -e adj. striilucitor brillamment adv. (in mod) striilucit briller vb. a striiluci brioche s. f. brio~a, cozonac brique s.f. ciiriimidii briquet s. m. brichetii; amnar brisees s.f. pl. marcaj (-:rengi rupte, crestiituri pe ntru urmiirirea vinatului sau d e limitarea taierii padurii; (fig.) aller sur les - de qn. a intra in concurentii cu cineva briser vb. a sparge, a rupe broche s. f. bro~a brocher vb. a bro~a (o carte); (fam.) a face lucru de mintuialii broder_ vb. a broda

499

bronchite s.f. bron~ita bronze s. m. bronz brosse s.f. perie brosser vb. a peria brouhaha s.m. (lam.) harmiHaie, zarva brouillard s. m. ceatii broussaille 8. f. maracini~ hru s. f. nora bruit s. m. zgomot; zvon; veste bruler vb. a arde brumeux,-euse adj. ce1os, neguros

brun, -e adj. brun; cafeniu brutal, -e adj. brutal brute s.f. bruta bruyant, -e adj. zgom?tos. bucarestois, -e s.m.f. ~~adJ. bucure~tean hucheron s. m. taietor de lemne baffet s. m. bufet buisson s. m. tufil} bureaus. m. birou but s. m. scop, tel; (sport) go! buveur s. m. bautor; betiv

c
pron. dem. lfam.) asta; cumme astfel; c'est - a~a este ~a2 adv. aici; niens ""' ''inq incoace cabaret s. m. circiuma cabine s. f. cab ina cabinet s.m. cabinet cacao s. m. caJ)ao caeher vb. a ascunde cachette s. f. ascunza toare cachot s. m. career a, inchisoare cadeau 8. m. cadou cadet, -te adj. mez in, ma i tiniir cadre s. m. cadru, ram a cafe s. m. cafea, cafenea cage s.f. colivie, cu~cii cahier 8. m. caiet caillou s. m. pietricica caisse s.f. ladii, casa (de bani), cutie calcaire s. m. calcar calcul s.m. socoteala, ealcu l calculateur, -trice s. m. f. ~i adj. calculator; (persoana) calculat(a); (fig.) prevaziitor calme s. m. ~i adj. calm calmer vb. a potoli, a lini~ti calomnier vb. a calomnia calorie s. f. calorie calquer vb. a calca, a copia (~i fig.) eamarade s. m.f. tovara~, camarad eamee s.j. camee camera s.m. aparat de filmat camionneur s.m. camionagiu camp s. m. !agar, tabara; - de concentration !agar de concentrare eampagnard I. s.m. taran, satean. 2. adj. taranesc campagne s.f. cimpie; sa_t; a Ia Ia tara; (mil.) campame
~at

camper vb. a poposi, a locui temporar; se - a se protapi eanadienne s.f. canadiana canaille s. f. canalie, nernernic; adunatura canard s. m. ratoi, rata eandelabre s. m. candelabru eandeur s.f. candoare candidat s. m. candidat cane s.f. rata cannibale 8. m. f. ~i adj. canibal canon s. m. tun, tea vi\ (de anna) canol 8. m. barca cantine s.f. cantina cantinier, -ere s. m.f. can tinter cantons. m. canton (unitate administrativa) caoutchouc s. m. cauciuc; galo~ eap 8. m. cap, promontoriu capable adj. capabil capitaine s. m. capitan capital, -e adj. de frunte, ~apital, esential eapitale s.f. capitala eapitalisme s. m. capitalism capitulard adj. la~, capitulard capitulation s. f. capitulare caporal s. m. caporal caprice s. m. capriciu "Capsule s. f. capsula capturer. vb. a captura eaqeter vb. a cotcodaci; a triincani ear' conj. caci car 2 s. m. autocar earactere s. m. caracter; insu~ire carafe s.f. carafii caresser vb. a rningiia carlingue s.f. carlingii

500

carnassier, -iere adj. carnivor, carnasier carnivores. m.f. ~i adj. carnivor carotte s.f. morcov caroller vb . ({am.) a ciupi ceva prin inselatorie carp~ s.f. crap carre, -e s. "!- ~i adj. patrat carreau s. m. ochi de geam carriere s. f. profesie, cariera carte s.f. harta; ctl.rte (de joe, po~ tala, de viz ita etc.) carton s. m. carton cas s._ m. lntimplare, caz ; en tout in tot cazul casque s. m. cascii. casser vb . a sparge casse, -e adj. spart caste 8. /. casta cathedrale 8./. catedralii. cause s. f. cauza, motiv; et pour ~i nu fara motiv causer 'vb. a pnc1nui, a cauza causer vb. a vorbi, a sta de vorba (cu) ca valerie 8. f. cavalerie cavalier 8. m. caliiret, cavaleri st ; cava ler cave 8.f. pivnita cavcau 8. m. cavou caviar s. m . icre negre ce pron . dern . (ceea ) ce ce, cet, cette adj. dem. acest ceci pron. dem. aceas ta, ace s t lu cru ceder vb. a ce da ceinture s. f. centura celebre adj. celebru celebrer vb. a siirbatori celebrite 8./. celebritate celer vb. a ascunde, a tainui celeri s. m. tel ina celibataire s. m.f. ~i adj. ne ciis ii t orit, ce libatar celle (pl . celles) pron. dem. acea cellule s. f. cclula celui (pl. ceu x) pron . dem. ace l(a) celui, -ei (pl. ceux-ci) pron. dem . aces ta celui-la (pl . ceux-lti) pron. dem . acela cendrier s. m. scrumiera censeur 8. m. cenzor censure s.f. cenzura, critica, blam public censurer vb. a cenzura cent adj. (o) suta centimetre s. m. centimetru

central, -e adj. central; s.f. .eentrala centralisateur s. m . ~i adj. centralizator centralisation s.f. centralizare centraliser vb. a cc utraliza centre 8. m. centru cependant conj. t otu si cu toate aceRtea ' '

cercle 8. m. cere cercueil s. m. sicriu ceremonie s.f. cerem onie ceremonieusement adv. in mod cerem0nios cer-volant s. m. zmflu (de hirtie) cerise s. f. cirea sa cerisier s . m . ci~cs certain, -e adj. o~recar e , anum it; sigur; pron . nehot. pl. unii, anumiti certainement adv. d esigur certifier vb. a certifica, a adeveri cerveau ' m. cre ier cessation s. f. ince t a re cesser vb. a lnceta chacal s. m. sacal chagrin 8, m.' mihnire chagriner (se) viJ. a se mihni, a se amil.rl chaine s.f. lant-, inlimtuire, ~1r chainette s. f. ian ti ~ or chair s . i- carn e chaire s. f. catedrii chaises. i- scaun chaleur 8.{. caldura chaleureux, -emre adj. ciilduros chambre 8. f. camera ; a coucher dormitor champ s.m. cimp, clmpie champagne s. m. ~ampani e champignon s. m. ciuperca champion $. m. earn pion chance s.f. noroe, ~ a n s a chandail s. m. pul ov cr , tricou chandelle s. f. lumlnare change s. 111. schimh changeant, -e adj. schimbiitor chaqgement s. m. schimhare changer viJ. a schimha chanson s. f. cintec chanter vb. a cinta chantier s: m. ~an tier chapeau s.m. paliiric chapon s. m. clap on chapitre s.m. capitol chaque adj. fiecar e , orice char s. m. Cilr; tan c , car de lupta

501

charhonnage ;;. m. m "'~, exploat.area unui z:le3mint de ctubuni charbonnier, - i C s.m.f. eilrbuna.r re charger vh. a lnr:iirca charger (se) vh. a-~i lua sarcina de a chariot s.m. ~ar , ci\ ru~a charite s .f. iubirc tie uamcni c harmant, -e odj. indntii.tur charme 1 s.11z. farmcc, ln cint.are charme 2 s. m.. (hot. J <~arpen charmer vb. a inclnta eharpente s. f. (c()ns tr.) ~arpantii, checharreticr s. m . ciir uta ~ charruc s.f. plug chartreuse s.f. mii.niistire chasser vb. a vlna chasseur s. m. viniitur chat, -te s. m. f. pisicii. chateau s. m. caste ! ; - fort cetatc chatiment s. m. p edeapsa chaton s.IIL pisoi chatoyant, -c adj. lucios, ca re face ape cqaud, -e adj. cald, ficrbint e chaudiere s. f. cu !dare, cazan mare chauffeur s. m. sofcr ehaussee s.j. ~o~ca chausser vb. a inc;ilta chauve-souris s. f. (z~o l. ) !iliac chauvin, -e adj. ~ov in chaux s.j. var chef s.m. sef, conduciitor; - s d'accusa tion' cap etc de acuzare chef-d 'oeuvre s. m . ca p o doperii chef-d 'orchestre s.m . dirijor chemin s. m . drum, calc cheminee s.f. cami n, vatra chemise s.f. cii.rna~a chene s. m. stejar cher, -ere1 adj. ~ j adv. scump; drag chere 2 s.f. mincarc, ospiit cherement adv. scump; cu dragoste chcrcher vb. a cii uta chercheur s. m. cerce tiitor cheval s. m. cal chevalerie s. f. cavalerie chevaucher vb. a ciilari chevet s. m. ciipatii cheveu s. m. fir de par cheville s.f. glezna chevre s.f. capra chez prep. Ia . chicane s .f. s1cana cbien, -ne s.in.j. ciine, catea
r estea

chiffon s. m. cirpii, petic chiffonner vb. a mototoli, a ~ifona; (fig.) a supii.ra chiffre s. m. cifri\; sum a chimere s. f. him crft chimie s.f. c himi c chinois , -e s. m.f. (c u maj.) ~~ adj. chincz. ch in ezesc chiot s. m. ciitelu~ choeur s. m. cor choisir vb. II a alege choix s. m. a Iegere chomage s. m . ~omaj chomeur, -euse s. m.f. ~ome r chase s.j. lucr u chou s. rn. varzii ehou-fleur s. m. conopida chou-rave s. rn. gulie chretien, -enne m. f. ~i adj. cre~tin chuchoter vb. a sopti, a susoti chut ! interj. sst !' lini ~te! ' ' chute s. f. ciide re ci adv. a ic i ciel s.m. ce r cigale s. f. greiere cigare s. m . tigarii. de foi, havan a cigarette s. f. tigarii cime s. f. vlrf ciment .s. m. ciment cimetiere s.m. cim itir cinema s. m. einematograf cinemaseope s. m. cinemas cop circuit s.m . circuitul circuler vb. a circula eire s .f. ceara cirer vb. a viix ui ciron s. m. mu~itrt ciseaux s. m. pl. foarfece ciseler v b. a cizela cite s.j. cetate citer vb. a cita citoyen, -enne s. m. f. cetiitean citron s. m. lamiie citronnier s. rn . lamii civil, -e s. rn. f. ~i adj. civi l civiliser vb. a civiliza clair, -e adj. !impede, clar; (despre culori) deschis clarte s. f. lumina classe s.f. clasa, lectie classement s.m. clasamcnt, clasificare cle s.f. v. c l e f clef s. f. cheie clerge s. m. cler, pre otime

s:

502

client, -e s. m. f. client climat s.m. climii, climat climatique adj. climat(er) ic elin (d'oeil) s. m. clip ire clinique adj. clinic cloche s. /. clopot clocher s.m. clopotmtii eloison s.f. perete despiirtitor clore vb. III a inchide clos, -e adj. inchis cloture s.f. imprejmuire clouer vb. a prinde in cuie, a tintui club s. m. club coalition 8. f. coalitie eocarde s.f. cocardii, insignii cocorico! interj. cucurigu ! code s. m. cod coeur s. m. inima; par - (a sti ceva) pe dinafarii ' coexistence" f. coexistentii; - pacifique coexistentii pa~nicii coffre-fort s. m. cas a de bani cognac s. m. coniac coiffer vb. a pieptiina coiffeur, -euse 8. m. f. coafor coiffure 8. f. coafurii, pieptiiniitura; tot ce acopera capul (paliirie, ~ap cii etc \ coin s. m. colt col s. m. guler; trecatoare, pas colere 8.f. minie, supiirare colifiche~ s..m. fleac, (pl.) podoabe, fantez111r1 collaborer vb. a colabora collectif, -ive s. m. f. ~i adj. colectiv collection s. f. colectie collectiviste S.m. f. colectivist collectivite s.f. colectivitate college s. m. colegiu coller vb. a (a) lipi colliers. m. salba, colier colline s. f. deal, col ina eolonel 8. m. colonel colonial, -e adj. colonial colonne 8.f. coloanii colosse s. m. co los, uria~ combat s. m. lupta combattant, -e s.m.f. ~i adj. luptator combattre vb. III a combate; a lupta combien adv. cit, citii, citi, cite combiner vb. a combina comble s. m. virf; (fig.) culme combler vb. a umple (cu virf ~i indesat); (fig.) a sat is face (niizuintele, dorintele cuiva); a cople~i

combustion s.f. ardere comedic s.f. comedie comite s. m. comitet commandant s. m. comandant maior commande s.f. comanda (a m:ei maini) comme adv. ca, cit, cum, ca (~i), precum; tout - la fel commencer vb. a incepe comment adv. cum? de ce? commentaire s.m. com.,ntariu commer~ant s. m. comerciant commerce s. m. comert commettre vb . III a comite commode adi. comod commun, -e adj. ob~tesc, comun, pu blic communard, -e s.m.f. 1 adj. cornunard commune s.f. comunii communiquer vb. a comunica communiste s.m.f. ~i adj. comunist compagne s.f. tovariiii, sotie compagnie s.f. toviiriisie, asociatie, societate ' compagnon s. m. tovarii comparaison s. f. asemii.nare, comparatie comparaitre vb. III a se prezenta, a ae infiitia (la o autoritate) comparer vb. a compara compas s. m. com pas compasse, -e adj. tacticos compensation s.f. compensatie, despiigubire compenser vb. a compensa complaire (se) vb. III a se complace complet1 s. m. cos tum complet2, -ete adj. complet completement adv. complet, cu totul completer vb. a intregi, a completa compliment s.m. compliment complique, -e adj. complicat compliquer vb. a complica composer vb. a compune, a alcatui compositeur s. m. compozitor composition s.f. compozitie, compunere comprendre vb. III a cuprinde; a intelege comprimer \'b. a comprima compte s. m. socotealt\, cont compter vb. a socoti, a numiira comte s. m. conte concentrer vb. a concentra

503

concentriq'ue adi. co ncentric concerner v b. a f i in l egli tura cu ; en ce qui concern e in ceea ce


pri ve~ t e

concevoir v b. III a conce p e concierge s .rn.f . p o r tar concitoyeo, -enne s . rn. f. concet i\ t ean conclure v b. III a inche ia, a trage c oncluz ia conclusion 8. f. concluz ie, inc h c ier e concombre 8. m. castravete concourir III a concura concours 8. m. ajutor; concurs concret, -ete adj. co n cr e t concurrent, _ 8. m.f. concurcnt -e condamnation 8._f.'- c o ndamnare condamner vb. a condamna condition s. f. con d itie conducteur -~- m . condu cat0r conduire v h. III a co nduce confection s.f- confeqie confectionner vb. a confecti o n a conference s. f. e nnferinta confesseur s. m. duhov nic confiance s. f. inered e re confidence s. f. d esti\ inuire, confidenp confier v /1. a miirturi s i; a incr cdin ta confirmer v b. a confirm a confis quer v b. a conf isca confiture s. f. d ulceatii confondre <'b. III a confunda, a inc urca confort s. m . con fort confortable adj. conforta bil confrerie s. f. asoc ia tie confus, -e adj. co nfuz, incurcat confusement adv . co nfuz confusion s.( eonfuzie , in c urci\tura conge s. m. conce diu . congenere adj. d e a ce ta ~ ' 8oi, de aceea~ i s p ec ie congres 8. m . con gr es conjonction s. f. conj unc tie conjoncture. s.f. conc urs d e impre jur a ri eo.njugaison s. f. co njugar e conjuguer vb . a conjuga ; a un1 consul s . 111. consul consulter vb. a con~ulta connaissance 8./. c uno~tinta; c un oa~t e re connaitre vb . III a cunoa~te con que s. f. ghioc eooquerir vb. III a cuce ri

vb.

conquete s. f- c u cer ir e consacrer v b. a t~ o n sacra, a inc h i na conscience s. f. c on ~ tiinta conscient, -e adj. co n ~ ti e nt conseil s. m . sfa t. ; co ns iliu conseiller vb. a sfii t ui conseiller, -ere s. m . f. con si l ier , s fiit.uitor consentement s .m. co ns imtam int. i n vo re consentir vb. ll I a con s irnti consequence s.f. u r m a r e, co n ~e cinlf conserver vb. a conserva considerer vb. a co n ~ id e ra: (fi.:;.) a p r et ui considere, -e adj. res pee taL s tima t consigner vb_ a eo nse mna; (mi l. ) a
da un conse tnn

consolation s. f. m iu giie rt, c o n so lare consoler v b. a cou so la . consolider v/1. a consnl it.la, a i n t a ri consonne s. f. consoani'1 constamment adv. c u per se ve r e n tii, in mod constant constant, -e adj. co ns t a nt, statornic constater vb. a const a ta c onsterner v b. a c onsteJ a n constituer v b. a con s t.i tu i construction s. f. I'O n struire, d iid ire construire vb_ II I a con stru i consulter v b. a co u s ulta contact s. m . a t inger e , contact contagion s.f. m o lips ire . c onta~ iun ~ conte s. 111 . ba s m. p o ,este, n uve la contc mpler ''b . a con tem pla cont~nance s. f. aer , i n fa ti ~ar e, a tit.udine ; faire bonne ~ a uu- ~ i p ie 1 e (.u mpittul d contenir v b. I II c upriude , a con tine content, -e adj. multu m it contenter "b. a mult umi (p e c ine va ) conlenu. -e s. m. s i adj. ~o n~inut eonteur, -euse s. ,;__ pov es tito t f. continue!, -le a.dj. continu u, n e inceta t continuer 1'/J. a continu a, a unna c.ontourner vb. a in conjura contracter vb. a contract a contradictoire adj. contra dic t or iu contraiodre vb_ II I a co nstringe contrainte s. f. con s tr.ingere contraire s.m. ~i adj. contrar , p o trivn ic; loc. adv. fill ~ dimpotrivii , contrariu contre-amiral s. m . c ontraamira l

504

coton s. m. bum hac eontrebasse s.f. c ontrabas .e otonnier, -ere adf. de lmmbac, a eontredire vb. III a contrazicc bumbac ului eontree t;.f. tinut, regiune eou s:nL git eontre-offensive s. ;. contra ofensiv ii couehant s. m. apusul soare lui eontre-valeur s.f. contravaloare couche s.J. culcu ~; strat eontribution s.f. contrihuti e, impnzit coucher 1 s.m. apus (de soare) eontroler vb. a controla coucher2 (se) vb. a se ctilca eonvaincre vb. III a con,in ge coude s .m. cot; jouer des- s a da din eonvenir vb. III a recunoa ~ t e ; a se cnat e invoi eoudre vb. Ill a coase cooler vb . a curge , a se scurge , a conversation s. f. co n versa tie, convorbite aluneca de-a lun g ul ; (des pre un vas ) a se scufunda conversion s.f. conversiun e ; co nvereouleur s. f. culoare , vops<'a tire copain s. m. pri et en, am1 c eoulisse s. f. culisii couloir s. m. culoar eopier vb . a copia coups.m. loviturii, izbitura ; - d 'oeil eoq s. m . coc o ~ privire, ochire ; donner . WL de eoque s. f. giioa ce (de nucii, de ouii ); Jil a telefona; d'un seul - dincarcasa Yaporului tr-o data; apres prea tirziu; coquelicot s. m. mac sur le - !ndatii ; tout a - d eo data; coquet, -ette adj. cochet a --: sur c u siguranta; - de force cor s. m. (muz.) corn puCl eorail s. m. coral, miirgean coupe1 s.j. cupii, croialii eorbeau s. m. corb coupe2 s. f. cupil corbeille s. f. co~ eouper vb. a taia corde s. f. fringbie ; coardii cour s.J. curte cordial, -e adj. cor dial , ciilduros courage s. m. curaj, lndriizne a lii cornee s. f. corner courageux, -euse adj. curajos, incorniche s. f. corm~ a drilzn e ~ corps s. m. trup, corp; a - corp courber (se ) vb. a se indoi, a se c urba Ia corp . coureur, -euse s.m.f. alergator correetion s. f. indreptare . cor ee tare; courir vb . Ill a alerga, a umbla corec t.ie dupii (~i fig.) corredionnel, -le adj. (jur.) coreecouronne s.f. eoroana, cununa tiona]; s.f. (pop. ) tribunal coreecouronner v b. a incorona tiona! eourrier s. m . curier, po~ta correspondence s.f. corespondentii coors s. m. curs eorrespondre vb. III a cores pun de; course s.J. cursii, goanii; drum; Ia a fi in corespondentii - aux armements c ursa lnarmiicorridor s. m. coridor rilor corrige s. m . temii corectata eoursier s. m. bidiv iu , tel ega r corriger vb. a corecta court, -e adj. scurt corruptions. f. stricare, corupere; cocousin, -e s. m. f. viir, varii ruptie coussin s. m . pernii cortege s.m. cortegiu, alai cout s. m . cost cosmonaute s. m. cosmonaut couteau s. m . cutit cosmos s. m. cosmos coutelas s. m. cutit mare de buciitaJ'ie costume s. m. costum couter vb. a costa cote s.f. coastii eote s. m . parte , laturii, aspec t; du coutume s. f. obicei de dins pre ; de deopa rte; a couturier, -ere s. m. f. croitor couvert 1 s. m. tacim ling a couvert 2 , -e adj. acoperit coteau s. m. col ina, culme couvrir vb. III a a coperi; a asc unde cotelette s. f. cotlet

505

uachat s. m. scuipat aaindre vb. III a se teme craintif, -ive adj. fricos, timid criDe a. rn. craniu crapule s.f . .nemer nic craquer vb. a pirii, a trosni cratere s. m . crater cravate s. f. cravata crawler vb. a inota in stilul crawl erayon s. m . ere ion ere'!tion s. f. crea~ie ereature 8.f. faptura, fiintii, creaturii ereehe s. f. cre~ii credit 8. m. credit; trecere, iniluenta creer vb. a crea creme s. f. smintina; - fouettee fri~ca , cremii erepuscule 8 . m. amurg crete s. f. creasta .-.retin, -e s. m . f. ~i adj. cretin cretonne s. ;. ere ton ereueer v b. a siipa, a scobi ereu.x1 , "euse adJ. ~i adv. scobit, giiunos, gol creu.x2 8. m. scobitura, cavitate, gol crever vb. a sparge; a crapa, a se rup e c:ri 8. m. strigat crime s. m . crima c:riniere s.f. coama c:rise 8.f. criza crisper vb. a crispa critique s. m. ~i adj. critic; 8. f. criticii erocs.m. cirlig, cangc; col~ (la animale) crochet s. m. cirlig; ocol; cro~etii

croire vb. III a crede, a socoti c:roisade s. f . cruciada eroisement s. m. incruci!Jare eroiser vb. a incruci~a, a intilni eroissanee s. f. creljtere croissant s.m. semi luna; co rn (franze luta) eroitre vb. III a cre~te, a se mari croix 8./. cruce crosse s.f. pat (de pu~cii); (sport) crosii cruaute 8.f. cruzime ( fig.)' cru,-e ad]. crud erne s. f. cre~tere (a unci ape) cruel, -le adj. crud, crunt cuber vb. a face cubajul cueillir vb . III a culege cuiller, cuillere s. f. lingurii cuir s. m. piele cuisine s.f. bucatarie eule~tte s.f. pantaloni scm:ti, chiloti culte s. m. cult cultive adj. cult, instruit cultiver vb. a cultiva (~i fig.) culture 8. f. culturii culturel, -elle adj. cultural curatif, -ive adj. curativ cure s.f. curii cure-dent s. m. scobitoare curee s.f. bojocii, miiruntaiele care se dau Ia ciini; pradii curiosite s. f. curiozitate cover vb. a fermenta cycle s. m. ciclu cyclisme s. m. ciclism cyclone s. m. ciclon

D
dahlia 8. m. da lie dame s.f. doamna; interj. de! damner vb . a afurisi danger 8. m. pericol, primejdie dangereux, -euse a4j. primejdios dan& prep. in; pc, pe~te; - un mois peste o luna dansant, -e adj. dansant danse s. f. dans dnnser vb. a dansa danseur, -ease s. m. f. dansator date 8.f. data daue s.f . .curmala dattier s. m. curmal davantage adv. mai mult de (d', du, des) prep. de, din, de la, des pre, sa (se traduce prin genitiv) debacle s.f. priipiid, priibu~ire debarbouiller (sc) vb. a se spiila pc fatii debarquer vb. a debarca debarras s. m. debar a debarrasser(se) vb. a se debarasa, a sciipa debattre vb. III a dezbate; se - a se zbate

506

debit s. m. debit (Ia lichide ~i gaze), cantitatea de lichid sau gaz scursii intr-un anumit timp deborder vb. a se revarsa, a da: pe dinafarii deboucher vb. a ie~i (dintr-un defileu); (despre ape) a se viirsa debout adv. in picioare, (in) sus debraille, -e adj. dezmiitat debut s. m. d{)but; inceput; au Ia inceput debuter vb. a debuta; a incepe deceder vb. a deceda, a riiposa decembre s. m. dccembrie decennie .s.f. deceniu decerner vb. a decerna decevant, -e adj. amiigitor decevoir vb. III a deceptiona dechainer vb. a dezliintui decharger vb. a desciirca dechet s. m. dc~eu dechirer v6. a rupe, a sf!~ia dechirure s.f. rupturii, sfi~iere de.cidement adv. hotiirit, cu siguranta decider vb. a decide decision s. f. hotiirire, decizie declamer vb. a declama declarer vb. a declara declencher vb. a declanp decliner vb. a declina; a refuza decommander vb. a decornanda deconcerter vb. a deconcerta, a ziipaci decoration s.f. decoratie; decor decorner vb. a rupe coarnele decourager vb. a descuraja decouvrir vb. III a descoperi decrepit, -e adj. decrepit, ramolit decreter vb. a decreta decrire vb. III a descrie decrocher vb. a ridica receptorul din furcii dedaigner vb. a dispretui dedaigneusement adv. cu dispret dedans adv. iniiuntru defaire vb. III a desface, a dezlega; se ~ a se descotorosi, a sciipa defaut s. m. defect, cusur defendre vb. III a apiira defense s.f. apiirare defenseur s. m. a para tor deli s. m. sfidare, provocare defier vb. a desfide, a sfida defiler vb. a defila definir vb. II a defini definition s. f. definitie

definitivement adv. definitiv deformation s.f. deformare defunt, -e s. m. f. ~i adj. defunct, riiposat degeler vb. a (se) dezgheta degonfler vb. a dezumfla degout s. m. dezgust tlegouter vb. a dezgusta degre s. m. treaptii, grad. dehors adv. afarii deja adv. deja dejeuner 1 s. m. prinz, dejun dejeuner2 vb. a prinzi dejuger vb. a revoca o sentinta printr-o nouii judecata de Ia prep. (numai in loc.) au ~ dupa, peste; au ~ de dupii, peste, mai departe de delegation s.j. delegatie deleguer vb. a delega delicat, -e adj. delicat delicieux, -euse adj. delicios, fermecator delivrer vb. a elibera delta s.m. delta demain adv. miine demailloter vb. a desfa~a (un copi!) demande s. f. cerere; intrebare demander vb. a cere; a intreba demarrage s. m. demaraj demarrer vb. a demara, a porni demenagement s. m. mutare; rnutat demenager vb. a (se) muta demettre vb. III a scrl11ti demeurer vb. a ]ocui; a riimine demil s. m. jumatate; halba; (sport) mij loca~; s.f. jumatate; jumiitate de ora demi2, -e adj. jumatate demi-teinte s. f. nuantii slaba (culoare) demi-tour s. m. jurnatate intoarcere democratic s.f. democratic demographe s. m. demograf demolir vb. III a darima demon s. m. demon denier s. m. dinar, ban denombrer vb. a face numaratoarea denoncer vb. a denunta denonciation s.j. denuntare denouer vb. a deznoda, a dezlega dent s.f. dinte; avoir une - contre quelqu'un a purta cuiva simbetele dentelle s. /. dante iii dentelure s.j. (arhit.) dantelura

507

dentifrice adj. de dinti (pasta, apa) dentiste s. m. dentist depart s. m. plecare departement s. m. dcpartament depasser vb. a depiisi, a intrece depecher (se) vb . a ~e griibi dependre vb. III a depinde depens s. m. pl. che ltuieli ; ar<X - de pe socoteala, in detrimentu l depcnser vb. a cheltui depeupler vb. a depopula depit s. m. ciuda, necaz; e11 de in ciuda deplacement s. m . deplasare deplaire vb. III a displace deplier vb. a dezdoi, a desace (o stofii, o hirtie) deployer vb. a desfii~ura, a intinde deporte s. m. deportat deposer vb. a depune deposseder vb. a deposeda depot s. m. inchisoare depouiller vb. a jupui; a despuia depourvu, -e adj. lipsit depuis adv. d e at unci; prep. de (Ia); - peu de curind; - lon g temps de rnult; - que de cind depute s.m. deputat derailler vb. a dcraia deranger vb . a deranja derechef adv. iariisi, din nou deregle, -e adj. n~regulat: d esfrinat derisoire adj. derizoriu derive s.f. derivii dernier, -ere s. m. f. ~ i adj. eel din urmii, ultim derober (se) vb. a se ascunde, a se
sus trage

derriere adv. ~i prep. in unna, in spate . des prep. (chiar) de Ia; (inca) dm; - de main chiar de miine: - que i11data ce desagreable adj. nepliicut desapprouver vb. a dezaproba desarmement s. m. dezarmare desastreux, -euse adj. deza struos desaveu s. m. tagiiduire; dezicere descendre vb: III a cobori, a descinde deseente s. f. coborir e descriptif, -ive adj. descriptiY desert s. m. de~ert desespere, -e s. m. f. i adj. desperat, dezniidiijduit

desesperer vb. a despera desespoir s. m. desperare deshabiller (se) vb. a se dezbraca deshonnete adj. necinstit deshonnetete s. f. n cc inste deshonnetement adv. in mod necinstit deshonneur s. m. dezonoare designer vb. a desemna desir s. m. dorintii desirer vb. a dori desoler vb. a pustii, a devasta ; a cle;w Ia, a .indurera desordre s. m. ncori nd uialii, dezordine desormais adv. de acum inainte dessein s. m. scop, tel, intentie dessert s. m. desert dessin s. m. desen; - ani me desen ani mat dessous adl'. ded esubt dessus n.dv. <leasupra, sus; (loc. adv.) par ~ pe deasu pra , in afarii de destin s. m. destin destinataire s. m. destinatar destinee s. f. soartit destiner vb. a d estina, a hiirazi destruction s.f. distrugere detacher vb. a de sp rind e, a dezlega detail s. m. amiinunt detailler vb. a spune, a descrie amiinuntit deteler vb. a d eshama detendre vb. III a destinde detente 8. f. des tindere detenu, -e 8. m.f. d et inut detester v b. a uri detonation s. f. detunatura detour s. m . cotitu ra, oeol detresse s. f. nenoroc ire, primejdie detruire vb. III a distruge dette s. f. dat.ori e deuJ~: adj. doi deuxieme adj. al doilea devaler vb. a coborl devaliser vb. a jefui, a priida devalorisation s. f. devalorizare devaloriser vb. a d evaloriza devancer vb. a o lua inainte, a intrece devant adv., prep ~ i s.m. inainte, (in) fatii devanture s. f. v itrina developper vb . a dezvolt.a: a desfii~ura

devenir vb. III a deveni devetir vb. III a dezbriica

508

devi!lr vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s. f. ghicitoare devoirl vb. III a trebui; a datora devoir2 s. m. temii, exercitiu (colar); datorie (moralii) devone, -e adj. devotat devouement s. m. devotament devouer (se) vb. a se devota diable s. m. drac, diavol; pauvre nenorocit; aPoir le - au corps a fi argint viu; a la - de mintuiala diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. diamant dictionnaire s. m. dictionar dietetique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol difference s.f. deosebire, diferenta different, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulte s. f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s. f. digestie dignite s.f. demnitate digue s. f. dig dilater vb. a dilata diligence s,"j. diligentii dimanche s. m. duminicii dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micsora, a reduce dinde s.f. curcii ' dinerl vb. a cina diner2 s. m. cina, dineu dineur,-euse s.m.f. comesean, iuvitat Ia cina, Ia un dineu diplome s. m. diploma dire vb. III a zice, a spune; a vrai la drept vorbind; cela va sans (asta) se intelege de la sine; cela Peut - aceasta insearnnii direct, -e adj. drept, direct directeur s. m. director direction 8. f. directie dirigeant 8. m. conduciitor diriger vb. a indrepta, a conduce, a dirija disciple 8. m. disci pol discontinuer vb. a intrerupe, a inceta discours s. m. dis curs discredit s. m. discredit discussion 8. f. discutie discuter vb. a discuta disgrace 8. f. dizgratie disjoindre pb. III a despiirti

disparaitre vb. III a dispiirea disperser vb. a irnprii~tia disposer vb. a dispune dispositif 8. m. dispozitiv disposition s. f. dispozitie, hotiirire disputer (se) vb. a se certa, a-~i disputa ceva dissoudre vb. III a dizolva distance s.f. distantii, depiirtare distingue, -e adj. distins distinguer vb. a deslu~i distraction 8.f. distractie, petrecere distribuer vb. a distribui, a impiirti divers, -e adj. deosehit, divers diversion s.f. (mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se amuza, a se distra divinateur, -trices. m.f. i adj. ghicitor divinite .~.f. divinitate diviser Ph. a impiirti, a despiirti division 8.f. impiirtire, divizare; (fig.) vrajhii dix adj. zece dixieme adj. al zecelea disaines. f. (un numar de) aproape zece docker s. m. docher doctoresse s .f. doctorita documentaire s. m. documental' clogme s. m. dogma doigt s. m. deget domaine s. m. domenw dome 8. m. dom domestique adj. de casii, domestic domicile 8. m. domiciliu dominant, -e adj. dominant domination s.f. dominatie, stiipinire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubii, dauna don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, ai, ale) ciirui (ciirei, ciiror); ce - fapt pentru care clorer Pb. a auri dorenavant adv. de acum incolo dormir vb. III a dormi dortoir s. m. dormitor (comun) dorure s.f. poleialii dos s.m. spate, dos, spiriarE' dossier s. m. (losar clot 8. f. zestre, dotii doter vb. a dota, a inzestra clouane s. f. vamii doubler Pb. a dubla; a ciiptu~i doucement ad~. 1ncet, cu bagare de seamii

509

don~eur s.f. dulceata, blindet" doner vb. a inzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros donte s.m . indoiala, biinuialii : sans - farl'i indoiala douter vb. a se indoi doux, douce adj. dulce, blind douzaine s.f. duzina douze adj. doisprezece douzieme adj. a! doisprezecelea dramatique adj. dramatic drap s. m. postav; cear~af drapeau s. m. steag, drape!

dresser vb. a ridiea; a dresa: se a se ridica impotriva . uoit, -e adi. drept dr&le adj.caragnios; cu:haz: ciudat,bizar dr&lement adv. caraghios; ciudat dru, -e adj. ~i adv. des, stufos duchesse s.f. ducesii durant prep. In timpul dur, -e adj. ~i adv. tare; iJig.) aspru, anevoios duree s.f. durata dureJDent adv. cu asprime tlurer vb. a dura, a tine tlynamite s./. dinaroitii

E
eaa s.f. apa eaa-de-vie s.f. rachiu, tuica ebauehe s.f. schitii ebaueher Pb. a schita ebeniste s. m. ebenist eblouir vb. II a lua ochii eblouissant, -e adj. sclipitor eboulemenl s. m. pravalire, surpare ebranler vb. a zgudui; (s' ) - vb. a se pune in mi~care, a porni ebullition s.f. fierberc, clocot ebruiter vb . a divulga; a raspindi (o ~tire) eearlate adj. ro~u-aprins, stacojiu eearter vb. a inliitura, a depiirta ecervele, -e adj. de sere iera t echange s. m. schimb eehanger vb. a schimba echappee s.f. cllpii, moment; escap adii: drum ingust, spatiu pentru trasuri eehapper (s') vb. a sciipa de , a fugi; (s') - a o ~tergc, a evada eehappemeot s. m. sea pare; c~apa ment echarpe s.f. c~arfii eehauffer (s ' ) Pb. a se inciilzi , a se infierbinta echec s. tl'!, n e reu~itii, e~ec echo 8 .Ill. t'COU echoir vb. III a ajunge Ia scadenta; a se iutimpla eehouer vb. a e~ua, a se irnpotrnoli eclair 8. m . fuler " eel a irer "b. a lumina eclaireur s. m. cerceta~ eclat s. m. zgomot puternic; striilucire; a~chie, schija, ciob eelatant, -e adj. riisuniitor, striilucieclatemeot s.m. sparger(:,; tzbucmre eclater vb. a izbucni; - de rire a izbucni in ris ecole s. f. ~coal a ecolier, -ere s.m.f. ~colar economie s. f. economic economique adj. economic ecooomiste s. m. economist ecoreher Pb. a jupui; a zgiria ecoulement s. m. scurgere ecouler (s') vb. a se scurge ecouter vb. a asculta ecrasant, -e adj. zdrobitor eerasement s. m. strivirt', zdrobirP eeraser Pb. a zdrobi ecrire vb. III a scrie ecritoire s.f. mapa cu rechizite pentru scris ecriture s. f. scris, scriere ecrouler (s') Pb. a se priibueyi, a se prilvali ecurie s. f. graj<l edente, -e adj. ~tirb edification s.f. construire; - du socialisme construirea socialismului edifice S.m. cJiidire, edificiu edifier vb. a eonstru i education s. f. cduca ti e eduquer vb. a educa effacer Ph. a ~terge
tM . .

510

effecti vement adv. in mo d c fectiv, in ndcvar . effet s. m . efect; en - in a d cva r efficace adj. e ficacc efforcer (s ') vb. a se sforta , a se stradui effort s. m. efort effrayer v b. a s p cri a effre n e, -e adj. nc infrinat , n es tapinit effronte , -e s. m . f. ~ i adj. ner u~inat egalement adv. de as e m enca egaler v b. a egalit ega lite 8. f. ega li ta t e egarer (s ' ) vb. a sc rataci egayer (s ' ) vb. a se invc se li eglise s. f. bi sc ri ca egoiste s. m.f. ~ i ad j. ego is t egorger v b. a inj un ghi a , a ucid e egout s. m. cana l de scur gerc ; (fig . ) cloaca , mocirl a eh! in ter j. e i ! elancer (s ' ) v b. a sc a vi nta' a se a r u nca elasticite s. f. el ast icitate electricite s.f. c lec tricitate electrification s.f. e lec trifi ca r e electrique adj. e lec tric elegamment adv. cu elega u Ft elegant, -e adj. e legant element 8. m . e leme nt elephant s . m . e lefan t elevation s.f. r idi care eleve s. m . f. e lev clever v b. a ridi ca; a crestc , a educ a eliminer v b. a e lim ina . elire vb .- III a a lege ellipse s. f. el ipsa Cloge s. m. elo g iu eloigner (s') vb. a se inde p a rta eloquemment adv. cu el ocventa eloquence s.f. el ocinp elu, -e s. m.f. ~ i adj. al es elyseen,-ne adj. p a radisi ac emacie, -e adj. s la b, supt email s. m . emai l emancipation s. f. e manc ipa re embarcation s. f. ambarcat ie embarquer (s ' ) v b. a se imbarca embari-as s:m . fn curcatura; nehoti\r it e; avo ir ~ du clw ix a-i f i g r eu s~ al eaga (din p r ca mult e lu crun bu ne) . . emharrasser vb . a incurca, a stinJenl. emhellir vb. II a infrumuse ta embouchure s.f. viir sar e , gurii emhrasser vb . a imbra~ i')a, a saru t a

embrigader vb. a st ringe sub acela ~ i


s t eag

emhrouiller (s ') v b. a se in c urca, a s e zii pac i embusquer (s') vb. a se a seza in ambuscada, Ia pi n<li\ ' emerger v b. a i e~ i d in apa, a I C~ l (p e) dcas upra emerve iller (s ') vb . a se u im i, a se 1nin u n a emctteur s. m. ~ i ad j. em iti\tor eminence s. f. ri d ica tu ra (de ter en ); emi nen t a (t it lu) emmailloter vb. a in fi.i ~a, a s trin ge emmener vb . a l u a , a duce cu s1nc emotion s. f. emot-ie . emouvant, -e adj. e m ot ionan t emparer (s ') v b. a p un e stapi n)re empecher vb. a im piedica empcreur s. m. i m p iirat emphatique adj. e mfa ti c empire s. m. im pe riu emplette s. f. c u mpar aturii emplir v b. II a u rnple emploi s. m. p ost , s lujb ii ; intr ebuintar e ...ro'ploye , -e s. m. . f. fu m:t io n a r employer vb. a i n tr cbuin ta empoigner vb. a p une min a pe, a inhata empoisonner v b. a otr a v i emporter v b. a lu a, a du ce -. emulation s.f. intrec ere, em ulatJC enl prep. in, d in , ce, in ca litate d e en2 pron ., adv. di n, d es pre, de a col o encadreroent s. m . inca dra r e; p er v a z , cadi" u enceinte s. f. in c inti\ enchainer vb. a inlantui enchantement s. m . farm ec, m c mt a r e enchanter v b. a fer m eca , a incinta enchanteur, -eresse s. m. f. ~ i adj. incintator, fe r rn ecator encombrant, -e adj. care in curca, stinj en este encorobre 's.m. pie di ca , ob s t ac ol encore adv..in cii , i ar ii ~ i; pas - incanu encourager vb. a incuraja encre s. f. cernea Ia endive s. f. a n d iv a endommager v b. a strica, a p a gubi, a d c t eriora . endormir (s') vb. III a ad orrm endosser vb . a p u ne in s pi n a~ e,_ a imbriica; (fig. ) a lua as upra -'} 1

511

endroit s. m. Joe ene~gique adj. energic enervant,-e adj. enervant, suparator


enervement s .m,. enervare

enerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilarie enfant 8. m. copil enfermer vb. a inchide, a incuia enfin adv. in sfirit enfler (s ') vb. a se umfla enfoncer vb. a infunda, a cufunda enfouir vb. II I a ingropa .enfuir (s') vb. III a fugi engagements. m. angajament engloutir vb. II a inghiti engouffrer (s') vb. a fi inghitit de o prapastie engrais 8. m. ingra~amint engrenage s. m. angrenaj enjamber vb. a piii, a trece cu un pas mare peste enlever vb. a ridica, a lua; (fig.) a rapi, a entuziasma ennemi, -e 8. m. f. si adj. du~man ennuyer (s') vb. a' se plictisi enormement adv. enorm enquerir (s') vb. III a cerceta, a se intercsa de enquete s. f. ancheta enracine, -e adj. inradacinat enrage, -e adj. turbat; furios enrager vb. a turba enregistrer vb. a inregistra . enrhumer (s') vb. a capata gutura1 enrichir (s') vb. II a se imbogati enroler vb. a inrola ensanglanter vb. a ins ingera enseigne s.f. firma, marca enseignement s. m. invatiimint ensemble adv. impreunii.; 8. m. ansamblu ensevelir vb. II a ingropa ensoleiller vb. a insori ensuite adv. apoi, dupa entamer vb. a incepe, a taia prima bucata; (fig.) a iitcepe entendre vb. III a auzi; a intelege enterrer vb. a inmorminta enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste 8. m. ~i adj. entuziast entier, -ere 8. m. i adj. lntreg; en cu totul, in intregime entierement adv. in intregime entonnoir 8. m. pilnie entourer vb. a inconjura

entrainement s. m. antrenament; insufletire entrainer vb. a tiri, a atrage dupa sine, a avea ca urrnare entre prep. intre entrechat 8. m. sii.ritura. cu bataia picioarelor in aer entree s.j. intrare, antreu entrelacer vb. a impleti, a incolaci entreprendre vb. III a intrcprinde entreprise s. f. intreprindere entrer vb. a intra; a inca pea entretenir vb. III a intretine entretien s. m. intretinere (subiect de conversa\ie) entrevue s. f. intrevedere envahir vb. II a invada enveloppe s.f. plic envers prep. fata de envie s.f. invidie; pofta envier vb. a invidia envieux, -euse s. m. f. i adj. invidios environ adv. cam, aproxirnativ environnant, -e adj. inconjurator envoi s. m. zbor envoler (s') vb. a zbura, a-1 lua zhorul envoyer vb. a trimitc epais, -se adj. des' stufos' gros epancher (s') vb. a se viirsa; a-~i descarca sufletul epanouissement s. m. inflorire' deschidt]re (a florilor) epar(t) s. m. drug (de inch is u~a) epargner vb. a ecoriomisi; a cruta eparpiller vb. a risipi epars, -e adj. impra~tiat, risipit epaisseur s.f. grosime, desime epaule s.f. umar epauler vb. a sprijini pe umar epave s. f. epa vii epee s.f. sabie epicerie s.f. hiicanie epiloguer vb. a Jezaproha, a critica epinard s. m. spanac epine s.f. ghimpe, spin epingle s.f. bold, ac cu gamalie; ..... a .cheveux ac de par j etre tire a quatre - s sa fi scos ca din cutie episode s. m. episod eplucher vb. a curata (legume, fructe) epopee s.f. epopee epoque s. f. epoca epoux, -ouse s.m.f. sot eprendre (s') vb. a se 'indriigosti

512

epreuve s.f. proba, incercare; mettre a l' - a pune Ia incercare epris, -e adj. indragostit eprouver vb. a incerca; a pune la incereare epuiser vb. a epuiza; a slei de puteri equateur s.m. ecuator equatorial, -e adj. ecuatorial equipe s.f. echipa equipemeut s. m. echipament equitation s.f. calarie equivalent, -e adj. echivalent ere s.f. era ereinter vb. a ~peti, a istovi errer vb. a rataci erreur s.f. gre~eala, eroare eruption s. f. eruptie escalade s.f. escaladare, suire, ca tar are esc11,lader vb. a escalada, a se ca;ara escale s.f. escalii, oprire escalier s. m. scarii escarpe s. m. asasin, bandit escarpe, -e adj. abrupt; (fig.) greu, anevoios escarre 8.f. escarii., coajii. esclavage 8. m. sclavie esclave 8. m. f. sclav ll!scorte s. /. escortii _ _ _ escouade s.f. (mtl.) escuada, caprarie; ceat!i (eqndusii de un ~ef) escrime 8. f. scrimii. espace s. m. spatiu espagnol, -e s.m.f. (cu maj.) ~i adj. spaniol, spaniol(esc) espece s.f. specie, fel esperance s.f. sperantii. espieglerie s.f. zburdii.lnicie espoir s. m. sperantii. esprit s. m. spirit essai s.m. incercare essayage s. m. incercare; probii. (Ia croitor) essayer vb. a incerca; a proba (o hainii.\ essence s. f. esenta; benz ina essentiel, -elle s. m.f. ~i adj. esential essor s. m. avint essouffler vb. a face sii giflie essuie-main 8. m. prosop essuyer vb. a ~terge; a suferi, a lndura est 8. m. riisiirit, est estimer vb. a stima, a prctui; a considera estomac s. m. stomae estomaquer ~'" IJam.) a surprinde in mod dezagreabil
33 -- lnvii\Jti Pmba franceza fiira profesor

esturgeon s.m. nisetrit et conj. ~~ etablir vb. II a stahili etablissement s. m. stahiliment; intreprindere, institutie etage s. m. etaj etalae;e S, 111, galantar I etalaj etaJer vb. a expune; vr. a sc intinde, a se desfii~ura etang S, m. PJe~tcu etape s.f. etapii etat s.m. stare; (cu maj.) stat ete s. m. vara eteindre ~b. III a stinge etendard ,y, m. stindard etendre vb. III a intinde etendu,-e adj. intins eternel, -elle adj. et.ern etincelant, -e adj.. sclipitor etoile s. f. stea etonnement 8. m.. mirare, uimire etonner (s') vb. a se mira etourderie s.f. nesocotinta etourdir vb. II a ziipaci, a ameti etra~gement adv. ciudat, straniu etra~ger, -ere s. m. f. ~i adj. strain etrangler 11b. a stringe de git, a sugruma etre~ vb. aux. a fi etre2 s. Ill. fiinti). etrenne s.f. dar (de anul nou) etroit, -e adj. strimt, ingust; ( Loc. adv.) a l' ~ strimtorat, sariieiicios,
res\rins

etude s. f. studiu etudiant, -e s.m.f. student etudier vb. a studia, a in vii ta euphoric s.f. euforie' phiccre incxprimabilii evader (s') vb. a cvada evanouir (s'l vb. II a lesina evasion s.f. 'evadare ' eveiller (s') Pb. a se trezi evenement s. m. evenirnent evertuer (s') vb. a se sili, a se striidui evidemment adv. evident evoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement ad. exact exactitutle s. f. exactitate exalter vb. a exalta examen s.1n. examen; exan1inare

51.3

examinateur, -trices. m. f. ~i adj. examinator examiner vb. a cxamina excellence s. f. excelenta excellent, -e adj. excelent excepte adj. ~i prep. in afara de exceptionnel, -elle adj. exceptional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a atlta exelamer vb. a exclama exclure vb. III a exclude excursion s.f. excursie execrer vb. a uri execution s.f. indeplinire, exccutare exemplaire s. m. ~i adj. exemplar exemple 8. m. exemplu; par - de exemplu exercice 8. m. exerctu exhorter vb. a indemna exigence s.f. exigenta exiger vb. a pretinde, a cere exil 8. m. exil, surghiun existence 8./. exisienta exister vb. a exista expedition s.f. expediere; (mil., geogr.) expeditie experimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. expiatoriu, facut in vederea unei ispa~iri expirant, -e adj. muribund explication s.f. explicatie, lamurire exploit 8. m. isprava, fa pta stralucitii exploitable adJ. exploatabil, cultivabil exploitation 8.f. exploatare, gospodiirie exploiter vb. a exploata exploiteur, -eu11e s. m.f. ~i adj. exploatator explosion 8. f. explozie exportateur, -trice 8. m.f. ~i adj. exporta tor exportation 8.f. exportare, export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension 8. f. extindere, extensiune exh~rieur, -e adj. exterior; extern. extermination 8. f. exterminare extra s. m.invar fapt, lucru neobisnuit extra-fin, -e adj. extrafin ' extrajre V'b. III a extrage extra1t s. m. exnas extraordinaire adj. extraordinar extremement adv. extrem de extremite 8. f. extremitate

F
fable s.f. fabulrt fabricant s. m. fabricant fabricateur 8. Ill. nascocitor t inventator fabrique s.f. fabrica fabuliste s. m. fabulist face s.f. fata ficher (se) vb. a se supara facile adj. lesne, u~or facilement adv. cu u~urinta fao;on s.f. fd, chip faculte s.f. facultate fade adj. fad, searbad faible s. m. ~i adj. slabiciune, (pentru eineva, ceva); slab, debil faiblesse s. f. slabiciune faillir vb. impers. Ill a fi cit pe-aei sa faim 8.f. foame; avoir - a-i fi foame faire vb. III a face; vb. impers. a fi; (despre timp) il fait beau este frumos; (pop.) s'en - a-~i face singe rau; ne pas s'en ---- a nu-~i face singe rau; - jour a fi ziu:i fait s. m. fapt falaise 8.{. falezii falloir vb. imper8. III a trebui; comme il faut cumsecade; tant 8'en faut mai lipse~te mult fameux, -euse adj. faimos, renumit familier, -ere adj. familiar, obi~nuit famille s. f. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, moc.irlii fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantome s. m. fantomii fardeau s. m. greutate, povarii farine s. f. fa ina farouche adj. s{t!batic fat 8. m. ~i adj. infumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s. f. oboseala fatigue, -e adj. obosit fatuite s./. fatuitate, infumurare faubourg s.m. cartier periferic faucille 8. f. secerii

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila faussete s.f. falsitate faute s.f. gre~eala; - de din !ipsa de; sans - negre~it fauteuil s. m. fotoliu {auteur, -trice s. m.f. uneltitor, a~i
~ator

faux, fausse adj. fals faveur s.f. favoare, bunavoin~a; eneu trecere favori, -ite 8. m.f. ~i adj. favor it federation 8. f. federa~ie federe, -e adj. federat, unit felieite 8.f. multumire desavirita felieiter vb. a felicita femme 8.f. femeie, so~ie; prendre a se insura fendre vb. III a despiea; a sparge (lemne) fenetre 8. f. fereastra fenouil 11. m. miirar fente 8. f. erapiitura fer 8.m. fier; (pl.) lanturi, catu~e; - a repas8er fier de caleat ferme adj. tare, puternic, energic fermer vb. a inehide feroce adj. feroce ferroviaire 8. m. f. ~i adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fer'-iliza ferveur 8. f. fervoare festival 8. m. fe~;val fete 8. f. siirbiitoare, onomasticii feter vb. a siirbiitori feul 8.m. foe, ineendiu. feu2, -e adj. riiposat feuillage 8. m. frunzi~ feuille 8. f. frunzii, foaie feuilletage s. m. foitaj feuilleter vb. a riisfoi feuilleton 8. m. foileton fevrier s. m. februarie fi! interj. ptiu (exprimii dispret); - done Ia draeu! Ia naiba! fiacre s. m. birjii fiance 8. m. logodnic fiancer (sc) vb. a se logodi ficher vb. a infige; je m'en fiche putin imi pasa fichu, -e adj. (pop.) urit, rau fiction s. f. fietiune fier, -ere adj. mindru, semet fiercment adv. en mindrie fievre s .f. febra

figue s. f. smochini'i figuier s. m. smochin figure s. f. figurii figurer (se) vb. a-~i inchipui fil s. m. fir, a ta; au - de de-a lungul file s.f. rind, ~ir; a la- unul dupa altul filer vb. a toarce, a urmari, a pleea repede; - a l'anglaise a 0 ~terge engleze~te; a fila (lampa) filet s. m. fileu, piasa; mu~chi fille s.f. fata, fiica fillette s. f. feti~i'i film s. m. film filou s. m. escroc, punga~ fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra finl s. f. sfir~it fin2, -e adj. fin, delicat; abil, siret finance s. f. financiari; 8. f. pl. ~ijloace financiare financier s. m. financiar finir vb. II a termina flacon 8. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba Iamme s. f. flacarii lanes. m. partea corpului de Ia eoaste pina Ia ~old uri; latura; eoasti'i (Ia un vas, trupa) liner vb. a hoinari flatter vb. a flata, a maguli flatteur, -euse s. m. f. ~i adj. mi'igufitor; lingu~itor fleau s.m. (fig.) flagel, plaga, nenorocire, catastrofa fleche s .f. sage a ta flegme s. m. singe rece leur s. f. floare fleurette s. f. floriciea fleuri, -e adj. inflorit fleurir vb. II a inflori, a prospera fleuriste s. m. f. florar, flora rea sa fleuve 8. m. fluviu flie s. m. (pop.) agent de politic floeon s. m. fulg de ziipada florissant, -e adj. infloritor, prosper lots. m. val flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flute s.f. flaut foi .s.f. credinta, incredere: ma par ma - pe legea mea foie s. m. ficat foin s. m. fin

33*

515

fois 8. f. data' oar a; pour une ~ de data asta; une de pluo; incil o data folie s.f. nehunie fon.:e, -e adj. (despre culori) inchis foncer (sur) vb. a se repezi la, sprc fonction s.f. functie fonctionnaire s. m. func~ionar fonctionrtement s. m. functionare fond s. m. fund; temei; fond. fondation.. s. f. intemeiere, infiintare fondement s.m. fundament. temelie fondre vb. III a- topi, a ameshJca football .~. m. fotbal fora in, -e adj. de hilci; s. m. vinz:Ho~ ambulant Ia iarmaroc; comediant
for~at

s. m.

ocna~

force s.f. putere, forti\; a~ de de atita, cu ajutorul foresticr, -ere adj. forestier; garde ~ padurar foret s.f. piidure forge s. f. potcoviirie forgeron s. m. fierar formation s. f. forma tie former vb. a forma formidable adj. formi<Lhi l fort, -e adj. tare, pu1crtic; arll-'. mult, foarte forteresse s.f. fortarcatu fortifier vb. a intari, a fortifica fortune s.f. soart[\, hazatd, nol'oc.; bonne ~ noroc in dragosle fosse s. f. groapii; carierf1; tHin a fosse s. m. ~ant fou, fol, folie s.m . f. ~i adf. nehun .fouet s. rn. hici fouiller vb. a face sapiituri; a eerceta, a scotoei foulard s. m. fular foule s.f. multime fouler vb. a ciilca ; a luxa fourberie s. f. siretenie fourchette s.( furculitii fourmi s. f. furnicii fouruir vb. II a furniza, a aproviziona fonrnisaeur s. m. Iurnizor fourniture s.f. furniturii fourrure .~.f. hlanii foyer s. m. ciimin; focar; foaier fracas s.m. muget, hubuit: zgomot (fig.) tumult, zarvii fragile adj. fragil fragment s. m. fragment

fraiebeur s.f. riieoare; prospetime frais, fraicbe ad;. riicoros; proaspat; il fait - e racoare fraise s.f. fraga; cap~unii framboise s.f. zmeura franet s. m. franc (moncdii) franc', franehe adj. deschis, sincer fran~ais, e 8.m.f. (en maj.) ~i adj. francez, fran ~uzesc lranchement adP. sincer friJnchir vb. II a siiri peste, a trece peste; (fig.) a invinge fra1Iu~r vb. a ba.!.c, a lovi fraternellement adv. fra te~te fraternite s.f. fraternitate {rein 8. m. fl'ina; fl'iu freinage 8. m. frlnare freiner v/1. a frlna fremir vb. II a: se cutremura frequemment adv. deseori, freevent frequenter vb. a frccventa frere s. m. frate friandise s. f. 1pl.) tlulr.iuri, zakllicalc frieoter ,.b. a realiza heneficii ilicite, a specula friper 1-'b. a mototGli ripon, -onne 8. m. f. puega~ frire vb. III a priiji frisson s. m. frison, fi<,r; frcamat frit-e adj. fript, vr.j it froid, -e adj. reee; s. m. frig, riicealii friHer vb. a atinge u~or fromage s. m. brinzii fronder vb. :1 eritiea, a face opozitie fro~t s. m. frunte; front frontiere s. f. grani \ii, fron ticrii frotter vb. a freca; a frictiona fruit s. 111-. fruct fruitier, -ere adj. fructifer fugitif, -ive 8. m.f. ~i adj. fugar fuir vb. III a fu;:i; a evil a fuite s. f. fug{l fumant, -e adj. care fumeg:\ fumee 8. f. fum fumel" vb. a fuma; n afun1a; a scoate fum fur s. m. (in e.rpr.) au ~ et d mesure pe miisurii ce, succe~iv fureur s-f- furie furie s.f. fu~ie, mmw {urieux, -euse adj. furios furtif,-ive adj. hotesc, ascuns

516

fusee s.f. r ae hHa; ehc t a c osmi cii fusil s. m . pu 7cii fusilier s.m. pu ~c a ~

fusiller l'b. a
( p~ i n

impu ~ca;

"

exec u ta

fusion s. f. toj)ire ; a m o:> s te e fuyard, -e s. m . ~i adj. l'u g-a r

ifn p u !fCat'()

G
gager v/1. a fa ce prinsoare, a paria gagner v h, a ci~ tiga; a sosi, a a jungc general, -,, adj. gen e ra l ; vag genereusement adv. c u gnte r oz it a te genereux, .. euse adj. g e n P~0 S gen ie s:m. g eniu genou s. m . genu n chi geme !i. m . ge n, n ea1n gens s. rn. f. pl. oa m cni ; ~- d e ll!ttres sc rii t or i gentil. - ille adj. ge ntil , d r i.\gtih-;> ge<ttilhomme s. m. ge n tilom, nub il g entillesse s.f. ge n til efe, dr iigii l ii~enie geographic s.f. ge ogra fie gerant,-e s.m.f. gerant, ad m in is t:rator germer ;b. a incolti ge...ir ;b. III a ziicea, a se af b; ci-gi! aie i odihnestc gibier s. m. vl;ta t gifler vb. a palmui gigot s. m. j igou gilet s. m . jile t d \, v es t a gisement . . m . ziicii mint glace s. f. gheatii; in gh e ta tii ; og lind ii glae.ier s .m. gheta r , sloi glaieul s . m . g ladio li\, sa hiu tii glaive s. m. sabi e, s p adii glaJ'issement s.m. tip ii t glisser (~e) vb. a alun eca , a se s trecu r a glohe s. m. glob gloire s. f. glorie glorieux,-euse o.dj . g lo ri os glost>r v b. a com en ta c ri tic glouss er vb . a c otco<l iic i gloutonnerie s. f. liicom ie an ima l icii gomme .5. f. g umii gonflable adj. care p oate f i u m fl a t gonflement s. m . umflar e gonfler d 1. a um f la gorgt> s J gl t , g it lej ; rende a v o nlita gorger Pb. a indopa, a g hiftui gosse s.m. pu~ti, c opil gouffre s. m. pr[tpasti e gout s. m. gust. gofter vb. a gust a goutte s. f. piea turf1, stro p

Ia
gai, -e ad j. \ esl' 1 gaiement adv. e u Yes e li e gaiete s.f. ...-ese lie galant, -e adj . galant , c urte n ito r ; s. m . ti n a r in d rii gosti t. galerie s. f. ga lerie galop s. IJI. gal op galop er v b. a ga lopa gant s. m. manu~ii gante, -e adj. lnmiinu~at garage s. 111 . g-araj garantir 1 1J. II a gmanta gar~ori s. m . biiiat garde s-f. gar di\, pazi\; s.m. paznic , gat d ia n garde-fr e in s. 111 . frin a r garder vb. a p as t.-a , a prtzi ; ~ le lit a. zttc ea gar dcrie .s.f. gr a dinitii (d e co pii ) gardien S.(n . ga rdian ; (sportj ~ de bu t po r tar garel s. f. gar a gare 2 ! i nterj. piizea ! fere~ te ! garnir d t. II a impodohi garnison s.f. garnizoanii gars s. m . b <i iat, tlniir ga spillage s. m. risipii gastro- intestinal adj. (med. ) gas~r o int esti n a l gateau .9 . m . p djitul'i:i gauche adj. st in g; (f ig . ) n cinde m tn at. ic gauehisme s. m. s t l n gism gaz s. m . g<~. z geant, -e s.m. f. ~ i adj. u r ia ~ gel s. m . i n gh e t, ger geler v !J . a lnghqa gemir 11 11. II a ge1ne genant, -e adj. jenant, snpiir[tt or gendarme s. m. ja~darm . gendarmerie s.f. Jandarmene gendre s. m . gincre gener Pb. a j ena

517

gouvernant, -e adj. care guverneaza, guvernant; s. nr. pl. cirmuitori gouvernement s. m. gnvern gouverner vb. a conduce, a cirmui gouvernelll" s. m. guvernator grice s.f. gratie; favoare; iertare; - a datorita g.-acieux, -euse adj. gratios, driigala~ g.-aduel, -le adj. treptat g.-aduellement adv. trep tat g.-ammaire s.j. gramatica g.-and, -e adj. mare, puternic grandeur s.f. marime; marire grandiose adj. grandios, miiret grandir vb. II a cre~te grand-maman 8.f. bunicil grand-mere 8.f. bunicii grand-papa s. m. bunic grand-perc s. m. bunic grands-parents s. m. pl. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure 8.f. gravurii gre 8, m. voie, plac; bon - mal de voie de neyoie; trouver qch. a son - a gas1 ceva pe placul sau grec, -que s.m.f. (cu maj.) grec; adj. grecesc grele s.f. grindinii, piatrii grele, -e adj. biitut de grind ina; ciupit de varsat grenade s. f. grenada grenier s. m. pod grenouillc s.f. broascii greve 8. f. prundi~; grevii greviste 8. m. f. 9i adj. grevist

griffer vb. a zgtl'la gril s.m. gratar grillade s. f. friptura Ia griitar grillage s. m. grilaj; frigare grille s. f. gr ilaj griller vb. a frige la gratar; a praji grimace s. f. strimbiiturii grimpe.- vb. a se catiira gl"incer vb. a scirtii; a scri~ni griotte s.f. vi~ina gl"iottier s. m. vi~ in gris, -e adj. cenu~iu griveler vb. a consuma intr-un restaurant fiira a putea plati; a realiza ci9tiguri necinstite grommeler vb. a bombani, a mormii.i gros, -se adj. gros, mare grossier, -ere adj. grosolan grossir vb. II a ingro9a grouper vb. a grupa gruyere s. m. ~vaiter guepier s. m. vies par guere adv. de Joe guerir vb. II a vindeca guerite s. f. gheretii guerre s. f. riizboi gueux, -euse s. m. f. 9i adj. sarman, calic, eoate goale guide s. m. ghid, ciilii uzii guillotine s. f. ghilotinii guirlande s. f. ghirlandii guise s. f. fel, chip; a sa dupii bunul siiu plac; en ~ de ca, drept, in chip de guitare s. f. chi tara gymnastique s. f. girnnastica gyroscope s. m. giroscop

H
hahile adj. indeminatio;;, abil hahiller vb. a imbriica habit s. m. cos tum; {rae habitant s. m. Jocuitor habiter vb. a locui habitue,-e s.m.f. vizitator, client obisnuit habit~er (s') vb. a se obi9nui habitude s. f. obicei, deprindere haie s. f. gard *hair vb. II a uri haleine s. /. rasuflare, suflare * haleter vb. a gifii *halle s. f. hal a hallucine, -e adj. halucinat halterophile s. m. halterofil *hamae s. m. hamac *hameau s. m. catun hame~ton s. rn. cirligul unditei *hanap s. rn. cupii de biiut (in evul mediu) *hanehe s. f. ~old *hardiesse s. f. indraznealii *hardiment adv. cu indraznealii *haricot s. rn. fasole harmonics. t.armonie; \fig. )intelegere

518

harpagon s. m. zgircit, avar *harpe s.f. harpa *h~sa~d s. m. int1rnplare; par ~ din mtunplare *hate s.f. grabf1 *hater (se) vb. a se grabi *hausse s.f. cre~tere, ureare *hausser vii. a inalta, a ridica *haut, -e adj. 1nalt; adv. sus; tare: parler ~. a vorhi tare *hautain, -e adj. seme~, arogant *hautbois s.m. oboi *hauteur s.f. inal~irne hebdomadaire s.m. ~i adj. ziar, revista saptiirriinala; siiptiiminal hectare s. m. hectar belas! interj. vai! herbe s.f. iarba herisse, -e adj. zbirlit, tepos berci-comique adj. eroicornic heroine s. f. eroini'1 . heroique adj. eroic beroiquement adv. ernie *heron s.m. b1tlan *heros s. m. erou hesitant, -e adj. ~ovaitor besiter vb. a ezita, a ~ovii i *hen ! interj. he ! beure s.f. ora; quelle ~ est-il? cit este ceasul?; a lout 1i I' ~ pe curind; de bonne - devreme;- de pointe ora de virf . beureusement adv. din fencire beureux, -euse adj. fericit *heurter vb. a izbi, a lovi *hideux, -euse adj. hidos *hierarchic s. f. ierarhie *hierar<>hiser vb. a ierarhiza hippodrome s. m. hipodrorn hirondelle ;~f. r1ndunicii *hisser vb. a iniil\a, a ridica histoire s. f. istorie; povestire historien s. m. istoric bitlerien adj. hitlerist biver s. m. iarna * hocber vb, a scutura, a eliitina; - la Ute a da din cap bommage s. m. omagiu; rendre - a cinsti, a sliivi

homme s.m. om, biirbat honnete adj. cinstit honnetement adv. in mod cinstit honnetete s. f. cinste honneur s.f. onoare, cinste hon_orable adj. onorabil, demn de c1nste *honte s.f. ru~ine, . dezonoare *bonteux, -euse adj. rusinos hopital s. m. spital ' *horde s. f. hoarda horizon s.m. orizont horloge s. f. orologiu *hors prep. afara *hors-d' oeuvre s. m. invar. aperitiv, gus tare hospitalier, -ere adj. ospitalier, primitor hostile adj. ostil, du~manos bote, hotesse s.m.f. gazdii; oaspete botesse de l'air s. f. insotitoare de bord (stewardesii) hotel s. m. hotel hotelier, -ii\re s. m.f. hotelier, hangiu *hone s.f. cazma *housse s. f. imbraciiminte protectoare pentru rnobila *hublot s. m. (mar.) ferestruica Ia vase buissier s.m. u~ier; aprod *huit adj. opt *buitii\me adj. a! optulea huitre s. f. stridie humain, -e adj. uman, omenesc humanitaire adj. umanitar humanite s. f. umanitate, omen ire; omenie humble adj. umil, modest humblement adv. umil, smerit humide adj. umed humidite s.f. umiditate humiliant, -e adj. umilitor humiliation s. f. umilire humilier vb. a umili humilite s1 f. umilintii hydraulique adj. hidraulic hymne s.m. imn hypocrisie s; f. ipocrizie hypocrite s.m.f. ~i adj. ipocrit

I
ici adv. a1C1; par ~ pe aici; d ' de aici; d' - en huit jours de azi in opt zile ideal, -e s.m.f. ~l adj. ideal

519

idee s.f. idee identique adj. identic idiot, -e s. m . ~i adj. idiot ignoble adj. mir~av ignorance s.f. ignoran pi ignorer vb. a ignora, a nu cunoa~te ile a.f. insula illegal, -e adj. ilegal illegitime adj. nelegitim illusion s. f. i luzie illustre adj. i lustru ilote 8. m. sclav image 8. f. imagine imaginable adj. imaginabi! imaginaire adj. imaginar imagination s . f. imaginatie imaginer v b. a imagina imbecile adj. irnbeci l imiter vb. a imita immacule,-e adj. imaculat immediat, -e adj. imediat immediatement adv. imediat immemorial, -e adj. stravechi imiDense adj. imens, nesflr~it iiDmeuble s. m. imobil imminent, -e adj. iminent immixtion 8.f. imixtiune, ameste c immobiliser vb. a imobiliza immonde adj. murdar ; (fig . ) dez g ustiitor immora), -e adj. imoral immortel, -elle 8.m.f. ~~ adj. nemuritor, v es nic imparfait, -e 'adj. imperfect; s. m. (timpul) imperfect impatience .<t./. neriibdare imperissable adj. nepieritor impermeable 8. m. impermeabil impersonnel, -elle adj. impersonal imperturbable adj. impertmbabil impetueux, -euse adj. impetuos; (fig.) a prig, vi o lent impi~te s. f. nelegiuire impoli, -e adj. nepoliticos impolitesse s. f. nep olitete important, -e adi. important importer vb. impers. a avea importantii Imposer vb. a impune, a obliga imposition s.j. impunere fiscal ii, u npozi t impossible s. m. ~i adj. imposibil(ul) impot s. m . impozit impression s. f. impresie impressionner v b. a impresiona

imprimer v!J. a imprima, a tipa ri impropreJDent adl'. (in mod ) impropriu imprudence s.f. imprudentii impur, -e adj. impur , murd ar inabordable adj. inacces ibil, inabordabil inactif, -ivc adj. inactiv, lene~ inactivite s.f. inactivitate inaugurer v!J. a inaugura incarner vb. a incarna, a intrupa incidence s. f. incidenta incident s. m. incident inco.mmode adj. incomod incomplet, -etc adj. incomplet inconeevable adj. de neconce put inconnu, -e s. m.f. ~i adj. necunoscut inconseient, -e 8. m. ~i adj. incon ~ tient inconvenance .~.f. necuviinta inconvenient 8. m. inc onvenient, nea juns incroyable adj. de necrezut ineulpe, -e s. m. f. ~i adj. inculpa.t indefrisable s.f. perman en t (coafurii.) independamment ndv. in mod ind e pendent independance s.f. ind ep endenta independant, -e adj. independent index s. m. indice; ind ex , dege tul aratii.tor indicatif s. m. (modu I) indicativ indigne adj. nede mn indiquer vb. a indica indiscret, -ete adj. iudiscre t indubitablem.ent adi. fa rrt indoialii. industrie s. f. indus.trie ineffa\'able adi. de ne~t e rs, de neuitat inepte adj. prost, stupid inerte adj. inert inertie s.f. inertie; (fig. ) n epasare inexact, -e adj. inexaet infaillible adj. infailibil , perfect infailliblement adv. infailibil, neinfamie 8. f. tiealo ~ie , infamie infernal, -e adj. inferna 1 infini, -e adj. infinit infinimeut ad1. infinit infirmerie 8. f. infi rmeri e infliger vb. a aplica (o p edeapsa ) influence s.j. influent-<1 influencer vb. a influerqa informer vb. a informa infrarouge s. m. ~i ad;. infr a ro~u ingenieur s. m. inginer
gre ~ it

520

ingrat, -e adj. ingrat inimaginable adj. de neinchipuit injuste adj. nedrept innocent, -e adj. nevinovat innovateur, -trice s. m.f. in ova tor inonder vb. a inunda inquiet, -ete adj. nelini~tit, ingrijorat inquieter(s') vb. a se nelini~ti, a se ingrijora inquietude s.f. nelini~te inscrire (s') vb. III a se 1nscrie insecte s. m. insecta insense, -e 8.m.j. ~i adj. smintit, nebun insensihiliser vb. a msensihiliza insensible adj. insensibil; (fig.) nepiisiitor, indiferent insistance s.f. insistenta insolent, -e s,m.f. ~~ adj. obraznic insolite adj. insolit, neobi~rmit, neuzitat inspection .~.f . .inspec1;ie installation s.f. instala tie; instalare installer vb. a instala instant 8. m. clipii, moment; a l' imediH instauration s.f. instaurare instaurer vb. a instaura instinct s. m. instinct instituer vb. a institni, a infiinta instituteur, -trice s. m. f. invaptor instructi, -ive adj. instructiv instruction 8. f. instruqie; in vii tilmint instrument s. m. instrument insuccCs 8. 1n.. e~ec insuffisant, -e adj. insuficient, neindcstulator insulter vb. a insulta insurger (s') vb. a se I'{iscula, a se riizvrati intangible adj. intangihil, ~le neatins integre adj. integru, cinstit intellectuel, -elle s.m.f. ~~ adj. intelectual intelligence s. f. inteligenta

intense adj. intens, viu, aetiv intention s. f. in ten tic intercepter pb. a intereepta interdire vb. III a interzice interet s. m. in teres interessant , -e adj. interesant interieur, -e adj. intern, liiuntric international, -e adj. international internationalisme s. m. internationali8m internement s. m. intcrnare interpeller >b. a interpela interplanetaire adj. interplanetar interroger vb. a intreha interromvre vb. III a intrerupe interruption s.f. intrerupere intt-rvalle s. m. interval, riistimp intervenir vb. III a interveni intituler (s') vb. a se intitul.a intraveineux, -euse adj. (mcd.) intravenos intrepidite s. f. curaj, indriizneaHi intrigue s. f. intrigii introduire vb. III a introduce inutile adj. inutil inutilement ad<'. zadarnic invasion s.f. invazie inventer vb. a inventa invention s.f. inventie inversement adv. in.vers invitation s.f. imitatie; sur l' ~ Ia invitatia inviter (b. a invita iris s.m. stlnJenel ironie s. f. ironie ironiquement adv. iresponsahil irresponsable adj. iresponsahil irriter vb. a irita issu, -e adj. provenit, iesit din issue s.f. ie~ire, rezultat' italie.n,_ -e~ne 8.m.f. (cu maj.) ~i adJ. Ita han; italieHese italiqu_e s.m. (tipogr.) caracter italic,
CUI'S IV

ivoire s. m. fildeg ivre adj. beat ' ivresse s.f. hetie; (fig.) entuziasm ivrogne s.m. beriv

J
jabot s. m. jade s. rn. jadis adv. jaillir vb. jabou jad odinioarii II a ti~ni; a izvori jalousie s. m. gelozie jaloux, -ouse adj. gelos, invidios jamais adv. niciodata; vreodatii; totdeauna

521

jambe 8. f. pte tor jambon 8. m. ~unca janvier 8. m. ianuarie jaquette 8.f. jacheta jardin 8. m. gradina jardinier 8. m. gradinar jarret 8. m. indoitura genunchiului ~asrnin s. m. iasomie Jaune adj. galben jaunir vb. II a ingalbeni javelot 8. m. sulita jesuite s.m. ~i adj. iezuit jeter vb. a arunca jeu 8. m. joe jeudi s. m. j oi jeune s.m.f. ~i adj. tinar jeunesse 8. f. tin crete, tineret joie 8. f. bucurie joindre vb. III a impreuna, a uni joli, -e adj. dragut, nostim jonchee 8 .f. gramada, morman joue s. f. obraz; coucher en - a ochi (cu 0 arma) jouer vb. a se juca; a cinta (la un instrument) jouet 8. m. j ucarie

joug 8. m. jug jouir vb. n a se folosi, a se bucura; (fig.) a poseda jour 8. m. zi; l' autre deunazi; d'un - a !'autre de pe 0 zi pe alta Journal 8. m. ziar ~ournaliste 8.m. ziarist, gazetar Journee s. f. zt . jouter vb. a se lupta; (fig.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. cu veselie joyeux, -euse adj. vesel, votos juge 8. m. judecator jugement 8. m. judecata juillet 8. m. iulie juin s. m. iunie jupe 8. f. fusta jurer vb. a jura jus S.m. sue, zearna juste adj. just, drept justement ad':. cu dreptate.; tocmai JUStesse 8.f. Justete, exactttate justice s.f. dreptate; justitie justifier vb. a justifica justificatif, -ive adj. ,i ustificati v justification 8. f. justificare

K
kilo, kilogramme
8.

m. kilogram

kilometre

8.

m. kilometru

L
la1 I. art. ho{. f. ; - chambre camera. 2. pron. pe ea, o; je - voi8 o vad la2 adv. acolo labeur s. m. rnuncii (grea) laboratoire 8. m. laborator laborieux, -euse adj. muncitor, harnic labour 8. m. aratura lac 8.m. lac Iache adj. la~, fricos Iacher vb. a desface, a liisa sa-i scape laid, -e adj. urit Iaine s. f. lin a lainier, -ere adj. referitor la lina laique s.m.f. ~i adj. laic, lumesc lait 8. m. lapte laitier, -ere adj. care dlt lapte laitue s. f. liiptuca lame 8. f. lama; val lamentable adj. vrednic de plins lamenter (se) vb. a se lamenta, a se tingu i laminage 8. m. laminare lampe 8. f. lamp a lance, -e adj. aruncat; (fig.) lansat lancement s. m. aruncare lancer vb. a Ian sa; (fig.) a face cunoscut; a se introduce (in lume) lancette 8.f. lanteta landeau 8. m. landou langage s. m. limba, grai langue s. f. limba languir vb. II a lincezi large adj. larg

522

larme s.f. lacrimii las, lasse adj. obosit; (fig.) plictisit latin, -e s. m. f. (cu maj.) ~i adj . .latin; Ia tinesc latitude s. f. latitudine lavage s.m. spiilat, spalare le l. art. hot. m. ; - chat plSica. 2. pron. pe el, il; je ~ vois il vad le~on s. f. leqie lecture s. f. lectura legal, -e adj. legal legende s. f. legenda Ieger, -ere adj. u~or; sprinten legerete s.f. u~urinp; sprinteneala legitime adj. legitim, legal legume s. m. leguma lendemain s. m. ziua de miine lentement adv. incet lenteur .~.f. incetineala; (fig.) greuta te (de intelegere) lentille s. f. linte lequel, laquelle (pl. lesquels, lesquelles) pron. ret. care leste adj. u~or, sprinten lettre s.f. litera; scrisoare; (pl.) literatura lettre, -e s. m.f. 9i adj. instruit leur adj. ~i pron. pas. (a!) lor; pron. pers. le lever 1 vb. a ridica; a scula, a rascula lever 2 s. m. rii.siirit levier s. m. pirghie levre s.f. buza levure s. f. drojdie de here liaison s. f. legii.tura liberation s. f. eliherare liberer vb. a elibera liberte s. f. libertate lihertin s. m. ~i adj. Iibert in, u~uratic lihraire s. m. librar lie s.f. drojdie Herre s.m. iedera lieu s. m. loc lieue s .f. leg he lieutenant s. m. locotenent lievre s. m. iepure ligne s. m. linie; rind; unditii lilas s. m. !iliac limiter vb. a limita, a mii.rgini limonade s. f. limonada linge s. m. lenjerie, albiturii., rufa lion s. m. leu lionne s. f. leoaica lionceau s. m. pui de leu liqueur s. f. lichior lire vb. III a citi lis, lys s. m. crin

lit s. m. pat; ~ s jumeau.x pat dublu; (fig.) eiisf1torie; (fig.) albia unm riu litanies s. f. pl. litanie; in~iruire de vorbe monotonii si plictisitoare litige s. m. litigiu,' neintelegere litterature s. f. literatura littoral s. m. litoral livide adj. livid, vlniit livre s. m. carte livree s.f. livrea Hvrer vb. a livra; a preda logement 8. m. locuinta loger vb. a locui logique adj. logic logis 8. m. locuinta loi 8. f. lege loin adv. departe lointain, -e adj. indepartat loisir 8. m. riigaz, timp Jiber long, -gue adj. lung; ( loc. prep.) le ~ de de-a lungul longuement adv. mult timp; in amanunt longueur s. f. lungime; durata lors adv. at unci; ~ de cu ocazia; des ~ de at unci; de puis ~ din ace! moment lorsque conj. cind lot 8. m. parte; lot; loz loterie s. f. Joterie lotion s. f. lotiune louage 8. m. inchiriere; chirie louche adj. sa~iu, chiori~; (fig.) echivoc, suspect loner vb. a lauda; a inchiria loup s. m. lup lourd, -e adj. greu louve s. f. lupoaica louveteau s. m. pui de !up lucide adj. lucid, cu mintea !impede lueur 8. f. lumina slab a; licii.rire lugubre adj. lugubru, sumbru lui pron. el, lui; ~ - meme ei insu~i luire. vb. III a luci, a straluci luisant, -e adj. strii.lucitor lumineux,-euse adj. luminos lumiere 8.f. lumina lundi s. m. luni lune 8.f. luna lunette s. f. luneta, ochean; (pl.} ochelari lutte s. f. lupta Iutter vb. a lupta lycee s. m. liceu lynx s. m. (zoo/.) ris lyrique adj. liric

523

M
machine s.f. ma9init michoire s. f. fa lea madame s. f. doamnii m.ademoiselle s. f. domni~oara magasin s. m. magazin magistral s. m. magi:;trat magnetique adj. magnetic magnifique adj. rninunat magnifiquement adv. cu maretie mahometan, -e s. m. f. ~i adj. mahomedan mai .~. m. (luna) mai maigre adj. slab mail s. m. alee main s. f. mina main-d'reuvre s.f. mina de lucru maint, -e adj. mai multi maintenant adv. acum, Ill prPzent maintenir ~b. III a mentine maire s. m. primar mais conj. dar, insa; ~ si ha da mais .Y. m. porumb maison s.f. casa; familie maitre s. rn. stapin; maestru, dasc,,l maitresse s. f. st:lpina; amalltii majeur, -e adj. mai marc; maJor (ca virsta, ca importalltii) majorite s.f. majoritate; majorat mals.m. riiu; dur~re malade s. m.f. ~i adj. bolnav maladroit, -e adj. neindernillatic malaisement adv. cu greu, anevoie mile s. m. adj. mascui, biirbiitesc malgre prep. ill ciuda malheur s. m. nenorocire; par ~. din nenorocire malheureusement adv. din nefericire malheureux, -euse s.m.f. ~i adj. ne" norocit malhonnete s. m. f. ~i adj. necills.tit malhonnetement adv. in mod necinstit malhonnetete s. f. necinste malicieusement adv. rii.uUteios malle s. f. cufftr maltraiter Pb. a maltrata malveillant, -e s.m.f. ~i adj. rauYoilor maman s. f. mama manager s. m. manajer manche s.f. mineca mandat s. m. mandat mandataire s. rn. mandatar
macaroni s. m. rnacaroana

mines s.m. pl .. (ist., aut.) mani; umbrele mortilor manger Pb. a minca manier vb. a minui maniere s.f. chip, mod, fel manifeste adj. manifest, evident; s. m. manifest manigance .~.f. vicle;mg, intriga mannequin s. m. manechin man.u~uvre s. f. manevrii; (fig.) intriga mauoeuvrer Yb. a mancvra; a cirmui mmnoir s.m. caste!, locuinta feudala mauquu vb. a gTe~i, a nu izbuti; a uita, a fi pe punctul de a ... ; a fi cit pe aci sa; ~ de a duce lipsii de, a nu avea; (impers.) a lipsi; (vt;) a scii.pa, a pierde; a nu nimeti mansarde s. f. mansardii. manteau s. m. mantou; pal ton manuel s. rn. manual ma9uis s.m .. dcsi~, miiriicini~ (in tiinlc medite~anccne); (fig.) mi'jcare de re7.lstcntii maquisard, -e s. rn.f. luptiitor in mi,;carea de rezistenta francczit maraieher, -ere adj. de zarzavaturi marais s.m. mla~tinii. marathon s. m. mara ton marbre s. m. marmurii marchand, -e s. nt. f. negus tor marchandise s. f. marfa ma.rche s. f. nun~; mers; treapta marche s.m. pinta, tirg marchepied s. m. scar a dublii; scar a (unni vehienl) marcher vb. a merge mardi s. m. marti marg~ s.f. margine marguerite s.f. margaretii mari s. m. sot, bar bat marie, -e s. rn.f. ~i adj. ciisiitorit mariage s. m. ciisiitorie marin s. m. marinnr m.arine s. f. tnarinU ntarquant, -e adj. marcaut, lnsemnat marque s. f. mareii, semn, indiciu ma.rque1 f'b. a lnsernna, a ariita, a Ina rca marron adj. invar. cafeniu, rnaro mars s. nL ntf-lrtie

524

marseillais, -e s.m.f. leu maj.) ~i adj. marsilie~, (locuitor) diu .Marsilia marteau s. m. ciocan martial, -e adj. martial; ri\zboinic; cour ~- e eurte xnartiaHi. martyr s. m. martir martyre s.m. martiriu, chinuire, tormasse s. f. gramadi\; multime massif, -ive adj. rnasiv mateh IJ. m. meci matiere s.f. materie, substan1i\ mauvais,-e adj. rTut maximum s. m. ~i adj. maximum; maxirn mayonnaise s.f. maioneza nu!canique adj. mecanic mec_aniq<ternent ad;., (in mod) mecaIHC

tara

mentir vb. III a minti mepris ~. m. dispret mepriser "" a dispretui mer s.f. mare; cc n'est pas la a boirc nu--i mare lucru; ; nu e nici o scofalii merci1 s.f. mila, iertare merci 2 s. m. nmltumire; dire - a multumi tnercredi s. rn. t'nier:euri
m(>;re

s.f.

Inatna

meringue s.f. pi'iijituri'; din albu~ de


ou[t

mecanisme s. nz. Jnecanism mecepe s.m. rneccna, protector al artelor mechancete s.f. raatate mechant, -e adj. ri\u, rautacios mecontcnt, -c. adj. nemul~umit wficonlentement ' m. nemu l tumir~ medaillP. s.f. medalie mededn S./1!. medie medecine s. f. medic in< medicament s. m. medi.~ament mediccrite s. f. wecliocr ita te medire vb. III a Yorhi de riiu, a bMi medius 8. m. Jpgetul Til ij lo.~iu mHiance 8. f. neincredere meill~ur -e adj. mai bun meier vb . . ~ arnesteca' a uni melons. m. pepene (ga !ben); d'ean pepene verde membre s. m. me1nhru meme adj. acela~i, lnsw;i; lui- - el insu~i; adv chien; de ~- la fel; tout de -~ totu~i mena~ant, -e ad,i. amenintutor menace s.f. arnenintare menacer v&. a armoninta menage s. m. menaj; casnicie menagi\re s. f. gospod ina ntener vi>. <1 condure, ;; duce mensonge ~. nt. rnineiun5. menteur, -euse s.m.f. ~~ adj. mincino:.;;

mentionner vb. a mentiomt

meriter vb. a merita merveille s.f. minune, minunatie; (loc. adu.) a- minunat, excelent merveilleux, -ruse adj. minunat mesestimer vb. a subestima message s. m .. 1:ntsaj, eo.n1uujcare messe s.f. slujb:\ mesure s.f. miisura; (loc. adv.) au /HI' Ct (i ~ pC !Da5Urii L)e, lllCef.ul cu inretul metal S.m. metal metaUique adj. llletalie metallurgic " f. metalarl(if' metallurgiq&c l!rlj. met::. ;u,gic: meteorite .'),f. nteteurit mftier s.nL mese1ie, profe"',ie metre s. lfl. 111 ~~ trn metro /,'. ru. me-lro metropole s./. metropolii, or3? mare; capita iii mete s.nt. fel de Tnineart~, lrncate mettre vb. III a pune, a a7Pza, a imbraca; sc ~ bien a sll irnb1il.ca hine; ~ en jouc a ochi meuble s.m. mobdi\, mo1ilier meurt-rir vb. H a face vinali1i; (fig.) ::t riini mi adj. jumiitate miauler vb. a mienna midi s. nt. Iniezul zilei, arni.aza; sud mie] s. ;n, n1iere mieux adv. ma i bine miHeu s.m. mijloc; medin militaire adj. ~i s. m. militar militainm1ent adi. militiire~te militaut, -e ... m.f. ~i adj. militant, luptiitor; activist millenaire adi. milcnar; s. rn. mlleniu '

525

mille adj. ~i s. m. o mie mille-pattes 8. m. miriapod milliardaire s. m. miliardar millier s, m. o mie; (pl.) numar, cantitate mare minaret s.m. minaret minee adj. subtire; (fig.) plapind mine s.f. mina, infati~are minerai 8. m. mineral mineur s. m. miner; adj. minor miniature 8. f. miniatura minimum 8.m. ~i adj. minimum; minim ministere s. m. minister ministre s. m. ministru minute s.f. minut miracle s. m. miracol, minune misanthropes. m.f. ~i adj. mizantrop misere s.f. mizerie mission s.f. misiune mistral s. m. mistral (vint) mitrailler vb. a mitralia mode s.f. modii modere, -e adj. moderat, cumpli.tat modeste adj. modest modestie s.f. modestie, rezerva moeurs s.f. pl. moravuri, obiceiuri moindre adj. mai mic moine s. m. calugar moins adv. mai put in; - bon mai putin bun; - .cher mai putin scump; au - , du - eel putin, harem, a - pe mai putin; prep. far a; ( !oc. conj.) a - que afara de cazul cind mois s. m. luna moisir vb. II a mucegai moissonner vb. a sec era, a culege recolta moitie s.f. jumatate mole11kine s.f. plu~ moarat; mu~ama, imitatie de piele mollesse s. f. moliciune; (fig.) slabiciune moment s.m. clipa, moment momifier vb. a mumifica monceau s.m. morman, maldar monde s. m. lume mondial, -e adj. mondial monocle s. m. monoclu

monologue s. m. mono log monopole s. rn. monopol monopoleur s. rn. monopolist monseigneur s. m. monsenior monsieur (pl. messieurs) s. m. domn monstrueux, -euse adj. monstruos, groaznic mont s. m. munte montagnard, -e s. m.f. ~i adj. muntean, de Ia munte montagne s.f. munte montee s.f. urcu~ monter vb. a urea, a sui monteur, -euse 8.m.f. montor montre s. f. ceas montrer vb. a arata, a dovedi monument s. m. monument moquer (se) vb. a-~i bate joe moralement adv. moraliee~te, din punct de vedere moral morbleu interj. Ia draeu ! Ia naiba ! moreeau 8. m. bucata, parte morne adj. abatut, lntuneeat mortl 8. f. moarte mort, -e adj. mort. mortel, -elle adj. muritor; mortal, de rnoarte mosaique 8./. mozaie d'ordrs mot s. m. cuvint, vorba; lozinca; - a - cuvint cu cuvint moteur 8. m. motor mou, mol, molle adj. moale mouehes. f. muse a; prendre Ia - a se infuria, a-i sari tandara, mu~tarul monchoir s. m. batista moue 8.f. mutra, figurr, mouiller vb. a muia moule, -e adj. turnat, tiparit mouler vb. a mula, a turna moulin s. m. moarii mourir vb. III a muri mousquetaire s. m. mu~chetar mousse s.f. spuma; muschi mousseline s.f. museli~a moustache s.f. mustatii mouton 8. nt. oaie; her bee moutonner ''b. a spumega mouvant, -e adj. mi~cator mouvement s. m. m1~care

526

moyen s.m. mijloc moyeniigeux, -euse adj. medieval, din evul mediu moyenne s.f. medie mugir vb. II a mugi; a vu1 muguet s. n.. lacrimioarii mule s.f. papuc, pantof dt. casa (femeiesc) multiplication s. f. inmultire multitudes. f. multime, sumedenie municipal, -e adj. municipal munir vb. II a inzestra cu cele necesare ; a prevedea

muphti s. m. muftiu, teo log rna homedan mur s. m. perete, zid muraille s. f. zid gros mlirir vb. II a coace, a maturiza murmure s. m. murmur, ~oaptii murmurer vb. a murmura muscle s. m. mu~chi musee 8. m. muzeu musique s.f. muzicii mutuel, -elle adj. reciproc, mutual mystere s. m. mister, tainii

N
nage s. f. inot nager vb. a inota nageur, -euse s.m.f. inotator naif, ~ive adj. naiv nain, -e s.m.f. ~i adj. pitic naissance s. f. na~tere; origine naitre vb. III a se na~te; a incepe naivete s.f. naivitate nankin s. m. stofa de bumbac de culoare galbena napoleon s.m. pol, piesii de 20 franci aur nappe s.f. fatii de masa; ~ d'eau pinzii de a pii narcisse s. m. narcisii narration s.f. povestire natation s. f. nata tie nation s. f. n~tiune naturaliste s. m. ~i adj. naturalist nature s.f. natura; fel, soi naturel, -elle adj. natural, firesc naturellement adv. natural naufrage s. m. naufragiat naufrager vb. a naufragia naval, -e (pl. navals) adj. naval navel s. m. nap navire s. m. vas, navii nazi, -e s. m. f. ~i adr nazist nazisme s.m. nazism ne adv. nu ne, -e adj. nascut neanmoins adv. totu~i neant s. m. neant necessaire adj. necesar necessairement adv. (in mod) necesar nef s.f. naos, tinda bisericii negatif, -ive adj. negativ negligence s. f. neglijenta negligent, -e ddj. neglijent De8J"e, negresse s.m.f. negru neige s.f. ziipada neiger vb. impers. a ninge neigeux,-eul!e adj. acoperit cu zapada; nins nerf s. m. nerv ner..-eux,-euse adj. nervos net, neue adj. curat, clar nettoyage s. m. curiitenie nettoyer vb. a curata neuf, neuve adj. nou, inedit; quoi de ~ ? ce mai nou? ce se mai aude? neveu s. m. nepot nez s. m. nas ni conj. nici niche s.f. cu~ca (pentru ciini) nickel s. m. niche! nid s.m. cuib niece s. f. nepoata nier vb. a nega niveau s. m. nivel noble adj. nobil noblesse s. f. nobilime, nohlqe; (fig.) inaltime moralii noir, -e adj. negru; intunecos; (fig.) ingrozitor noirceur s. f. negreala; (fig.) riiutate noircir vb. III a innegri noisetier s. m. alun noisette s. f. a luna; adj. de culoarea alunei noix s. f. nucii

527

nom s. m. nume; (gram.) substantiv nornbreux, -euse adj. numeros nommer (se) vb. a (se) num1 non adv. nu non-intervention s.f. neinterventie, nearnestec non-sens s. m. invar. nonsens, absurditate non-valeur s. f. I ipsa de valoare nord s. m. nord notablement adv. mult notaire s. m. no tar note s.j. nota; insemnare nomcr v/1. a lnnoda, a !ega nourrice s. f. doicii nourrir vb. II a hriini, a nutri nourrisson s. rn. sugar nourriture s. f. hranii, mincare

nouveau, nouvel, -elle adj. nou nouveau-ne, -e s. m. f. ~i adj. nouuilscut nouvelle s.f. ~tire, noutate; nuvela non velliste 8. m. nuv: list novembre s. m. noiembrie noyer vb. a ineca nuage s. m. nor nucleaire adj. nuclear nu, -e adj. go!, nud nuire. vb. III a vil.til.ma, a strica nuisible adj. viitiimator nul, nulle pron. ~~ adj. nici unul; nul, lipsit de valoare nu-pieds arlv. descult nnque s. f. ceafii, grumaz

0
obeir vb. II a a8culta, a se supun~ oheissance s. f. ascultare, supunere objectif, -ive adj. obiectiv, impartial objet s. m. Phiect, ln,-ru obligation s.f. obliva tie obligeamment ad>. eu amabilitate, cu bun:). voinp obligeance s.f. indalorire; bunil.vninL1 obliger' vb. a obliga ohliquer vb. a merge oblie oblong, -ongue adi- Innguiet obscur, -e adj. obscur, inluneca t obscurantisme s. m. obscurantisnt obscurcir vb. II a intuueca obscurement adv. (in mod) obscur, neclar obscurit.S s.f. ohscuritate, 1ntuneric observation s.f. observatie observer vb. a observa; a respecta obstacle s.m. piedicit obstine, -e s. m . f. ~i adj. in~!tp~tinat, indaratnic; (fig.) de nemvms obstinement adv. cu incil.piitimu:e obstiner (s') vb. a ~e lnciipil.tJna obtenir vb. III a obtine. obtention 8. f. obtinere occasion s. f. ocazie occidental, -e adj. apusean, occidental occnper l'b. a ucupa ocean 8. m. OCPan octobre s. m. octombrie odeur 8. f. rniros odorat s.m. miros (simtul) oeil (pl. yeux) s. m. ocbi; p1ivire oeillet s. m. garoafa oeuf s.m. on; ja!lne d' ~ gi'.lhenu~; blanc d' ~ albus oeuvre s_ f. n1uner1 ,' operft, lucr.are; faire ~- de a da dovadi't de officiel, -le adj. oficial officiellement adj. in mod oficial officier s. m. of iter offrir l'b. Ul a of<'ri ohe! interj. hei ! oie s.j. gisca oignon s. m. ceapil. oiseau s. m. pasil.re oisif, -ive adj. len~ oishete s. f. lenev ie olive s.f. maslinii olympique adj. olimpic omhre s. f. umbra ombrclle s.f. umbrelutii de soare omettre vb. III a omite omoplate s.f. omoplat on pron. nehot. se, Iumea, unii, cineva; ~ dit se spune oncle s. m. unchi ond.e s. f. undil., val ondulation s;j. ondulatie; ondulare operateur, trice s.m.f. operator operation s. f. opera tie operer vb. a opera; a produce

528

opiniiitrement adv. cu incapii1inare opinion s.f. opinie, parere opposer (s') vb. a se opune oppression vb. opresiune, oprimare, impilare opprime, -e adj. asuprit, impilat opprimer vb. a asupri, a impila or s. rn. aur orage s. rn. furtuna orange s.f. portocala orangeade s.f. oranjadii oranger s. m. (bot.) portocal orbite s.f. orbita orchestre 8. rn. orchestra; chef d' dirijor ordinaire adj. ordinar, obi~nuit ordonner vb. a rindui, a ordona ordre 8. rn. ordine; ordin; de premier ~ de prim ordin oreille s.f. urechc; auz ore iller s. rn. perna organe 8. m. organ organiser vb. a organiza orge s.f. orz orgueil s. rn. orgoliu, mindrie oriental, -e adj. oriental orientation 8.f. orientare (in spatia) original, -e adj. original origine s.f. origine, izvor orme s. m. ulm orner vb. a impodobi. a dec01a orteil s.m. deget (de la picior) orthographe s.f. ortografie

OS S. ln.

OS

oscillation 8. f. oscila tie osciller vb. a oscila; (fig.) a ~ovai, a ezita oseille sJ macri~ oser vb. a indrazni, a cuteza osier s. m. rachitii oter vb. a senate, a lua inapoi on conj. sau, ori ou I. adv. unde. 2. pron. adv. ln care, la care oubli s. m. uitare oublier vb. a nita ouest s. m. vest, a pus ouf! interj. uf ! oui adv. da ouie s.f. auz ouir vb. a auzi ouragan s. m. uragan ours 8. m. urs outil s.m. unealtii., instrument outillage s. m. utilaj outille, -e adj. utilat, inzestrat outiller vb. a utila, a inzestra outre prep. dincolo; peste; (loc. adv.) en ~ peste, in plus ouverture s.f. de.chidere; (muz.) uverturii. ouvrage s. m. lucru; productie literarii ouvrier, -ere s. m.f. ~i adj. muncitor; Ia classe ouvriere clasa muncitoare ouvrir vb. III a deschide oxygene s. m. oxigen

p
paeifieateur, -trice s.m.f. ~i adj. pacificator pacification s.f. pacificare pacifier vb. a pacifica pacifique adj. pa~nic; coexistence coexisten1a pa~nica paeifiquement adv. (in mod) pa~nic paeifisme 8. rn. pacifism paeifiste 8, rn.f. ~i adj. pacifist page s.f. pagina paille s.f. pai, paie pain 8. rn. piine; d' epice turtii dulce; ~ de sucre capii1ina de zahar; ~ bis piine neagrrt paire s.f. pereche paisible adj. pa~nic, lini~tit paix s.f. pace; lini~te palais s. m. palat; cerul gurii pile adj. palid; ~ters paletot 8. m. pal ton piilir vb. II a pali, a ingalbeni palme s.f. ramura de palmier palpitant, -e adj. care palpit;l pan! interj. poe ! panais 8. m. p[tstirnac panier s. m. co~ panorama s. m. panorarntt, pri ,.eli~te

pantalon s. m. pan talon panthere s.f. panter[t pantouCle s.f. papuc paon, -onne s.m.f. prmn papa s.m. tatii.

34 - lnvata li limb a franceza farii pro!esor

529

papier

m. hirtie; (pl.) documente, - buvard sugativli. papillon 8. m. fluture paquet 8. m . pachet par prep. d e , de ciitre; prin, pe ; din; - bonheur din fericire; - hasard din intimplare; - consequent prin urmare paracbimique adj. patachimic paracb~te s. m. para~utii. paraitre vb. III a plirea; a aparea parallelement adv. paralel parapet s. m . parapet parapluie 8.111. umbrelli (de ploaie) paruol .~. m. umbrela (de soare) parbleu! interj. zau! pare s. m. pare, gradina parce que loc. con.j. pentru ca, fiindca pardessua s . m . pardesiu pardi! pardieu! interj. Ia dra cu ! pardonner vb: a ierta pareil, -elle adj. ega!, deopotriva, la fel parent s. m. ruda; (pl.) par inti parer vb. a impodobi; a para paresseUll:, -eue 8.m.f. ~i adj. lenc~ parfait, -e adj. perfect parfaitement adv. perfect parfois adv. uneori parfum s.111 . parfum; mirea sma parfumeur, -eue 8. m.f. ~i adj. fabricant de parfumuri pari s. m. pariu, ri'ima~a-g parier vb. a pa ria, a faec prinsoare par~sien, -enne s. m.f. ~i adj. pariztan parlant, -e adj. grilitor, vorbit. or ; sonor parler vb. a v orbi parmi prep. printre parodier vb . a parodia parole s. f. cu v lnt ; vorbire; prendre La - a h,1 a cuvintul; donner sa a-~i da cu v intul part s.j. parte (dintr-un intreg); a a parte; far<, cu exceptia i partager vb. a imparti parterre s. rft. parter; strat de flori parti s. m. partid participe s. m . participiu participer ~>b. a participa partieulierement adv. in special, indeosebi, mai ales partie s. f. parte; part ida partiellement adv. in parte partir vb. III a pleca: a porni partiellement adv. in parte
8.

pa~aport;

partian, -e s. m.f. ~i adj. partizan; adept partout adv. pretutindeni parvenir vb. III a parveni; a ajunge parvenu, -e B.m.f. parvenit parvi .~. m. piatli in fata unei biserici pasl ' m. pas.; a - de loup tiptil; mauvais "" incurcatura pasz adv. nu; pnur quoi- de ce nu?; -du tout nicidecum: -un nici un paeage B. m. trecere; tra versare; fragment paeant, -e s. m. f. trecator pase, -e s. m. ~i adj. trecut passe-montagne s. m. caciulii imblanita care se indoaie peste urechi pa811er vb. a trece; a petrece pue-tempe s. m. distrac~ie pauif, -ive adj. pasiv pusion s.f. pasiune patatras ! interj. buf ! pates./. pasta; aluat pate s. m. pateu; pata de cerneala paternel, -le adj. parintesc paternellement adv. plirinte~te patboe 8 . m . patos, emfazi'i patience s.f. rabdare patiemment adv. cu rlibdare patient, -e adj. riibdi'itor patinage s.m. patinaj patiner vb. a patina patieaerie s.f. patiserie patron s. m. patron, sta pln patte s.f. labii piturage B. f. pa~une paume s. m. palma (a miinii) pauperuation s.f. pauperizare pauvre B. m. f. ~i adj. slirac pauvrete s.f. sii.riicie pave s. m. caldarim, pavaj pavilion s. m. pavilion payer vb . a plati, a rlisplati pays s. m. tara; regiune paysage 8. m. peisaj, priveli~te paysan ,-ne s. m.f. t a r an paysannerie s.f. tiiranime peau .~ . f. piele peehe 1 s.f. piersica peche 2 .~.f. pescuit peeher vb. a paciitui pecher 1 .~. m. piersic pec:her 2 vb. a pescui pecbeur, -eresse s. m . f. ~i adj. piici'itos pecbeur, -euse s. m.f. ~i adj. pescar

530

pedale s.f. pedala pedant, -e ' m. f. ~i adj. pedant peigner (se) vb. a se pieptana peignoir s. m. hal at de baie; capot (de casll) peindre vb. III a picta; a zugravi peine s.f. pedeapsli; greutate; se donner de la - a se stradui; cela ne vau.t p(i,ll la nu merita osteneala; (loc. adv.) a- de-abia; sans - u~or, fara greutate peintre s. m. pic tor peinture s.f. pictura; (fig.) descriere, zugravire pelouae s.f. peluza, paji~te pencher (ae) vb. a se inclina, a se apleca pendant prep. in timpul; (loc. conj.) - que in timpul pendre (se) vb. a se spinzura penetrable adj. u~or de piitruns penetrant, -e adj. patrunzator penitration s.f. plltrundere penetre, -e adj. patruns penetrer vb. a patrunde penihle adj. penibil penilalement adv. {in mod) penibil; cu greutate pe&He s.f. gindie, judecata peuer vb. a {se) gindi, a reriecta penaionnaire s. m.f. chiria~ (intro pensiune); pensionar peale 8. /. pan til, povirni~ per~nt, -e adj. strapungator, pa trunzat.o r; (fig.) ascutit perce-neise s.f. ghiocel percepteur s. m. perceptor pereer vb. a strapunge, a gauri perehe 8 . f. praj ina pereher vb. a se catara perehoir 8. m. stinghie pe care se ureA gAinile perdre vb ; III a pierde pbe s.m. tata; mo~; bii.trtn (relig.) pirinte, calugilr perlide s . m.f. ~i adj. perfid performance s.f. performanta peril s. m. pericol, primejdie periodique adj. periodic periodiquement adv. (in mod) perioperipherie s.f. periferie peril' vb. II a pieri permettre vb. III a permite
di~

permission s. f. permtsle perpetuel, -elle adj. perpetuu, vellnic perplexe adj. perplex perroquet s. m. papagal perruque s. f. peruca persan, -e s.m.f. (cu maj.) lli adj. persan pereecuter vb. a persecuta persecution s. f. persecutie pereeverance s.f. staruintii per.everant, -e ad;. perseverent, stiiruitor persil 8. m. patrunjel persister vb. a persista peraonnage s. m. personaj, persoana importanta personnalite s.f. personalitate peraonne I. s.f. persoana. lli 2. pron. nehot . nimeni personnel, -le s. m. lli adj. personal perspective s.f. perspectiva perepicace adj. perspicace persuader (se) vb. a se convinge; a-lii inchipui perle s.f. pierdere pesamment adv. greoi, fiira gratie pesant, -e adj. greu pesee s.f. cintarire; cant.itate cintarita peser vb. a cintari re-te 8 . f. ciuma petarade s.f. eir de detunlituri petillant, -e adj. stralucitor, sclipitor petit, -e adj. mic; s. m. micut, mititel; mOIL - draguJ ffiCU; - a incetul cu incetul petit-dejeuner s. m. micul d ejun petite-lille s.f. nepoata petit-fils 8. m. nepot petits-enlants 8. m. ~i f. pl. nepoti (de fiu, de fiicli) petuner vb. (lnv.) a fuma peu adv. putin; a - pres aproape, cam; - a - putin cite put in peuplade s.f. semintie, trib peuple s. m. pop or peuplement s. m. populare peupler vb. a popula peur s.f. frica; avoir - a se speria, a-i fi frica pbaraon 8. m. far a on pbare 8. m. far pbarmaceutique adj. farmaceutic pbarmacie 8. f. farmacie phenix !1. m. paslirea fenix

531

philatcHie 8.f. filatelie philosophe 8. m. ~i ad;. filozof philosophic s. f. filozofie phoqoe 8. m. foca phosphore 8. m. fosfor photo 8. f. fotogra fie photo-eleetriqoe adj. fotoelectri c photographe s. m. fotograf photographier vb . a fotografia photographiqoe adj. fotagrafic phrase 8./. fraza physiologiqoe adj. fiziologic physioaomie s.f. fizionomie, infli.~iphysiqoe1 s.f. fizicli. physique adj. fizic physiquement adv. din punct de vedere fizic piano 8 . m. pian pie 8. m . tirnacop; pisc, culme; (loc. adv.) d perpendicular; rocher . d - stincli. prli.pli.stioasli. piece s. f. bucatli.; piesli.; camera pied. 8. m. picior; poale; d - pe jos pietiner vb. a calca in picioare pieton 8 . m . pieton pieweJDeot adv. cu pietate pigoon s ..m. coama unui zid; avoir sur rue a avea casa proprie pile 8./. gramada ; pila; - atomique pila atomicli. pillard, -e 8. m.f. 'i adj. jefuitor piller vb. a jefui, a prada pilote s. m. pilot pioceau s. m . pensula pingouio 8. m. pinguin pioche s. f. cazma, hirlet piolet s. m. piolet pionoier a.m. pionier pipe s.f. pipa, lulea pii(Ure a. f. injectie; tntepaturll. pire adj. mai rau; le - eel mai rau pis adv. mai rliu; de mal en - din lac tn put pistolet 8. m. pistol piranee s.f. hrana zilnicll., tain pivoiae s.f. bujor plaee 8. f. Joe; prendre - a lua Joe; piata; serviciu plaeer vb. a piasa, a pune plaeeUI', -euse s. m.f. plasator plaf'ond s.m. plafon, tavan pla~n~e vb. III a plinge, a compatlml
~are

plaine s. f. cimpie

plaiote s .f. p ltngere pJaire vb. III a pllicea, a fi agreabiJ plaisaot, -e adj. plll.cut, hazliu plaisanterie s.f. gluma plaisir s. m. placere; distra ctie plan s. m . plan, proiect planeber s. m. plan~eu, podea planete s. f. planeta plaque s.f. placa, tablita plastique adj. plastic plats. m. farfurie; fel de mincare plate-haae a. f. strat de flori plate-f'orme s.f. platforma plateau a.m. platou; podi~;~ pleio, -e adj. plin, tncarcat pleun s. m. pl. lacrimi pleovoir vb. imper8. a ploua pli a.m. cutli.; plic; rid, zbirciturli.; la mise en - s mizanpli, ondulatul parului . plier ub. a indoi, a stringe plisser vb. a plisa plongeoa s. m. plonjon, sli.riturll. loager vb. a plonja (tn apli.) plonl(er (e) vb. a se cufunda ployer vb. a tndoi; a se tncovoia ploie 8./. ploaie plumage a.m. penele unei plisiiri, penaj plume 8./. pana, penitli plupart s.f. majoritate, cea mai mare parte ; pour Ia - tn mare parte plus adv. mai, mai mult, plus plosieDl's adj. mai multi plus-value s.f. plusvaloare plut&t adv. mai curind, mai degrabli. paeomatiqoe adj. pneumatic poehe s.f. buzunar poebe, -e adj. invinetit; oeufs - 11 (ouii) ochiuri poele s. m. soha poesie s. f. poezie poetiqne adj. poetic poi s. m. greutate poigaanl s. m. pumnal poiparder vb. a tnjunghia poignee s.f. pumn; miner; une- de main o stringere de mtnil. poigoet a.m. tncheietura mtinii poing s. m. pumn pointl s. m. punct; - de vue punct de vedere; - de depart punct de plecare poiotl adv. nu, dP. Joe pointe s.f. vtrf; la- du jour zorii zilei

532

pointer vb. a insemna; a puncta ; a se in a lta poireau ..m. praz poirier s. m. (bot.) p a r poire s.f. pari\ pois s.m. mazare poisson s. m . pe~te poilrine s.f. piept; plamini poivre -~ . m . piper pile s.nt. pol poli, -e adj. lustruit; politicos police .~. f. politic poliment adP. in mod politicos polisson, -onne s. m./. ~trenga r politesse s. f. politete politique s.f. politica politiquement adv. din punct d e ved cr e politic polyclinique s. f. polic liui ca polygraphique adj. pol igra fi c pomme s.f. mar; - de terre cartof pommette s.f. umarul obra zului pommier s. m . (bot.) mar pompe s. f. pompa (~i fig . ) pompeusement adP. in mod pom pos , r n fa st ponctualite s . f. punctua I itate ponctuel, -elle adj. punctual, exac t pouctuellement adv. pun c tu a I , en ex nc ti t.a t e ponts. m. pod , punte populaire ad j. p opular populairement adl'. (in m od ) po pula r populariser vb. a popul a ri~ a population. s. f. popula tie populeux,-euse adj. foatte p opul a t porcelaine s. f. portelan porche s. m. portic, tinda port s. m. pmt portail s. 111. portal porte f. p oarlii; u~a portefaix .~. Ill. hamal portefeuille s. m. portofcl ; p or to fo liu portemanteau s. 111. c nie r porte-mine m . in vnr. : e re ion autom at porter v b. a purta , a du ce . e - a Y se si mti , a o tln ee porteur, -euse s. m.f. p nrt ator , adu ca t or portiere f. port ierii portier, -ere s. m.f. porlar portion s. f. portie portrail s. 11t. porlret poser v b. a pune, a a~ e za

position s.f. pozitie posseder Pb . a poscda ; a d o mina possesseur s. m . p oscsor possessif s. m . ~i adj. p oses iv possible adj. pos ibil, cu putint' poste1 s. f. po ~tr1 poste2 s.m. post, ser v ic iu pot s. m. vas ; oa la potage s. m. ciorbft; pour tout - cu totul, in tot a I potasse .~.f. potasi\ potassium s. m. p o t as iu poteau s. m. stilp pouah! interj. ptiu ! pouce s. m. dege tul gros d e Ia mma pouclre s. f. praf, pulbere ; pudra poudre, -e adj. pudrat poule s. f. gaini't pouliet s.m. pui (d e ga in a) poumon s.m. pl ii min poupee s. f. p a pu sa pour prep. pent1:u , Ia , spre; partir - 1~1oscou a pl eca Ia Moscova pou!"pre s .f. purpura ; ( poet ic ) ro~u; smge pourquoi co11j. ~i adj. d e ce , p entru ce pourri, -e adj. putred ( ~i fig.) pourrir vb. II a putrez i (~i fig. ) poursuite s.f. urma ri re poursuivre vb . III a unnii ri pourtant ad;. tutu ~ i, cu t oa t e ace stea pou~,oi~ v b. III a p revc d ea , a furnlza

pourvu que loc. cunj. e n co nditia ca, poussee s.f. acces , pu se u pousser ;b. a impinge ; a im b rin c i poussiere s.f. praf poussiereux,-euse adj. fin , m ii runt ca praful; prafuit, plin de p ra f pouvoir .-b. III a putea praline s.f. pralina praticable .a dj. pra ct icabi l; p e care se poate umbla pratiquer Pb . a pra c tica , a pr ofesa precaution s. /. pr ecau tie precedent, -e wl j . prece d e nt preceder b. a preced a precieux, -euse adj. pt c~ i os, sc ump precipice .s . m . prapast. ie precipiter (se) vb. a sc r cp ezi, a se niipusti precis, e adj. prcc i, , exa ct precisement adv. in m od ptcc is, sigur; tocnuti
nurnni

sa

533

preeonuer vb. a preconiza predire vb. III a prezice, a prevesti preferer vb. a prefera premature, -e adj. prcmatur bi fig.) premier, -iere adj. primul premiere a.f. premiera prendre vb. III a Jua; comment s'y cum sii (se) Iacii; cum sii (se) proccdeze prenom s. m. prenume preparer vb. a pregiiti, a prepara pres adv. aptoape, cam, aproximativ prescrire vb. Ill a prescrie present, -e adj. prezent present a.m. cadou, dar preserver vb. a prczerva, .a a para presidence s. f. pre~edintie president, -e s. m.f. pre~edinte presque adv. aproape presqu ' ile s.f. peninsula presse s.f. rna~inii de presat, tease; tipar ; Ia - presa, ziarele presse, -e adj. grabit preuentir vb. III a prP.simti presser vb. a apiisa; a stringe; se a se griibi preJ&ion s. f. presiune, apiisare pret, -e adj. ga ta pretendre vb. III a pretiude pretendu, -e adj. pretins pretentieux, -euae s.m.f. pre tcnti<>s pretention s.f. pret en tie preter vb. a imprumuta, a da cu imprumut; - l'oreille a asculta, a trage cu urechca pretoir s. m. pretot"iu preuve 8./. probii, dovadii; faire se8 8 a-~i dovedi calitatile prevenant, -e adj. prevenitor, indatoritor prevenir vb. III a in~tiinta, a avertiza preventi, -ive adj. preventiv prevoir vb. lll a prevedca prier vb. a ruga primevere s.f. c iubotica-cuc ului primitif, -ive adj. primitiv; .~. m . pictor sau scu lptor anterior R e na~l erii primordial, -e adj. primordial prince s. m. print principal, -e adj. priucipal printemps s.m. primiivarii prison s. f. iuchisoare, gherlii prisonnier, -iere s. m.f. ~i adj. detinut, prizonier

privation a.f. privatiune, !ipsa priver vb. a priva (de ceva), a lipsi (pe cineva de ceva) privilege s. m . privilegiu prix s. m . pret; premiu, rasplata prohablemeut adv. prohahil probleme s.m. problema proceder vb. a proceda proees s.m. proces proebaio, -e adj. apropiat ; ve c in proche adj. apropiat, de aproape prodige s. m. ~i adj. miuuue prodi!lieux, -euse adj. uimitur producteur, -trice s.m.f. ~i adj. produciitor productif, -ive adj. product iv production s.f. productie productivite s.f. productivitalt> produire vb. II I a produce, a ere a produit 8. 111. prod us professeur s. m. profesor profession s.f. profesi <' profit s. m. profit profond, -e adj. prnfund, adinc profondemeut adv. in mod profuntl, a dine profu"ion 8./. bP-l~ug progres s. m. pngres proie 8. f. prada projet s. m. proiect projeter vb. a proiecta proletaire s.m. ~i adj. poletar promenade s. f. plimbare promesse s.f. promisiune promettre vb. III a fiigiidui , a promite promoteur l<.m. promotor , initiator promptemeut adv. indati'r prononcer vb. a pronunta propitiatoire adj. cu caractE'r impiiciuitor, de impiicare cu divinitatea proportionnel, -le adj. proportiona I propo.-tionuer vb. a proportiona propos s.m. vorbii, cuvint proposer vh. a propune propre adj. emat proprenieut rulv. mect, cmat protester vb. a prolesta prouver vb. a dovedi prover be s. m. proverb providence s.f. prnvidenta provinee 8./. pro\incie proviseur s. m. director de Iice u prudemment adv. eu prudenFt prudent, -e adj. prudE>nt pru.ne 8./. prunit

534

prunier s. rn. prun pseudonyme s. rn. pseudonim pseudo-science s. f. pseudo~t iinta psitt, psst! interj. psst! public, -ique adj. public publication s. f. publicare; publicatie publicite s.f. puhlicitate, reclama publier.vb. a publica, a raspindi puce s. f. pur ice pucelle s.f. fecioara puer vb. a puti

puis adv. apoi, dupa aceea puisque conj. de vreme ce puissamment adv. puternic puissance s.f. forta, putere puissant, -e adj. puternic, influent puits s.m. put pull-over s. m. pulover punir vb. II a pedepsi punition s.f. pedeapsii. pupitre s. m. pupitru pur, -e adj. !impede; pur, curat pyjama s. m. pijama

Q
quai s.m. chei; peron qua lite s. f. calitate quand adv. ~i conj. cind; merne chiar daci\, totu~i quart s. m. sfert quartier 8. rn. cartier quasi adv. aproape q1.1atre adj. patru; entre - yeux intre patru ochi quel pron. rel. pe care; pron. interog. ce?; - veux-tu? ce vrei? que2 conj. sa, ca sa quel, queUe adj. care, ce quelconque adj. nehot. oarecare quelque 1. adj. nehot. vreun, vreo; (pl.) ni~te, citiva, unii. 2. adv. oricit quelquefois adv. uneori, citeodatil. quelqu'un, -e pron. nehot. cineva,
vreun

querelle s.f. cearla, gilceavii. question s. f. intrebare; chestiune questionner vb. a intreba queue s.f. coada qui pron. rel. cine, care quiconque pron. oricine, ort~1cme quinzaine s.f. (vreo) cincisprezece; chenzina quinze adj. cincisprezece quitter vb. a parasi quoi pron. rel. ~i interog. ce quoique conj. de~i, cu toate cii quolibet s. rn. gluma proasta quotidien, -ne adj. cotidian, zilnic

R
rabattre vb. III a cobori; a scadea raccourcir vb. II a scurta, a reduce; (fig.) a injosi racerocher vb. a agata; a a~eza receptorul in furcii racheter vb. a rascumpi\ra raconter vb. a povesti radieux, -euse adj. radios, vesel radio s.f. radio; 8. m. (abreviat) ndiotelegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion 8.f. radiodifuziune radis 8. m. ridiche radium 8. m. radium rafale s.f. rafali\ raffermir vb. II a intari, a incuraja raffoler vb. a-i placea Ia nebunie rafler vb. (jam.) a ~terpeli; a jefui raidem s.f. rigiditate, intepenire raifort s. m. hrean rail s.rn. sina railler vb. 'a zeflemisi; - qn. a ridiculiza pe cineva raisin s. m. strugure raison s.f. ratiune; dreptate; cauza; d juste - cu drept cuvint raisonnable adj. rational raisonner vb. a rationa, a judeca rajeunir vb. III a intineri ralentir vii. II a hcetini rallier vb. a ralia, a se alii.tura rallumer Pb. a aprinde din nou ramage s. rn. ciripit

535

ramasser vb. a ad una, a culege ramener vb. a readuce, a intoarce randonnfe s. f. tircoalii; plimbare, ci:ilatorie . rang s. m. rmd, ~ir ranger vb. a a~eza, a rindui rapide adj. repede rapidement adv. repede rappeler vb. a rechema; a am inti; se -- a-~i aminti ceva rapport s. m. raport rapporter vb. a raporta; a aduce; se ~ a se referi rapprocher vb. a apropia rare adj. rar rarement adv. rar, rareori ras, -e adj. plin, (fig.) fa ire table rase a face tabula rasa, a nu rnai tine cont de ce a lost rasl!emblement s.m. adunare de oa meni; multime strinsii Ia un Inc rassembler vb. a aduna, a stringe rasseoir (se) vb. III a se a~eza din nou usserener (se) vb. (fig.) a se insenina; a se lini~ti rassurer (se) vb. a se lini~ti rat s. m. ~obolan rattacher (se) vb. a se !ega; a se alipi rattraper vb. a prinde; a ajunge din urma ravir vb. II a riipi; a incinta; (loc. adv.) a ~ admirahil, minunat raye, -e adj. viirgat rayo~ s.m. razii; spitii (de roatii); rawn rayonnement s. m. striilucire ; radiere reaction s. f. reactiune reactionnaire s. m.f. ~i adj. reactionar reagir vb. II a reactiona realiser vb. a realiza realisme s. m. realism realiste adj. realist l'eapparaitre vll. III a reapiirea rearmement s. m. reinarmare rebelle s. m. f. riizvriitit, rebel recepteur s. m recep~or . reception s.f. receptw; receptwnare recevoir vb. III a primi, a ciipiita rechauffer vb. a inciilzi recherche s. f. cercetare; ciiutare; a la ~ in ciiutarea recherche, -e adj. afectat; put in coinun rechercher vb. a cerceta; a ciiuta din nou; (jur.) a urmiiri
(~i fig.)

recit s. m. povestire reciter vb. a recita reclamer vb. a reclama, a cere cu insistentii reclus s. m. persoana care traie~te departe de lumc, singuratic recolte s.f. rccoltii recolter vb. a recolta recommander vb. a recomanda recommencer vb. a reincepe, a relua recompenser vb. a recompensa, a riispliiti reconnaissant,-e adj. reeunoscator reconnaitre ~b. III a recunoa~te; a miirturisi reconstruire vb. III a reconstrui recopier vb. a recopia record s. m. record recordman (pl. recordmen) s. m. re cordman recors s .m. ajutor de portiirel recouvrir vb. III a acoperi din nou, a inveli recrire vb. III a scrie din nou, a re dacta din nou rectification s.f. rectificare, coreetare re~u s.m. chitantii recueil s. m. eulegere recueillir vb. III a culege, a stringe, a aduna reculer vb. a da inapoi redescendre vb. a cohori din nou rediger vb. a redacta redingote s.f. redingota redire vb. III a spune din nou, a repeta; a critica; trouver d -.. a gcisi eeva de obiecta t redoute s.f. redutii redouter vb. a se teme de ceva redresser ;b. a redresa redresser (se) vb. a se indrepta, a se ridica reduction s.f. reducere reduit s. m. Joe retras reediter vb. a reedita reel, -le adj. real, adevarat reelire Fb. III a realege reellement adF. in mod real, efectiv reexpedier vb. a retrimite refaire !'b. III a face din nou refermer ;b. a reinchide reflechir vb. III a reflecta, a cugeta reflecteur s. m. reflector reflet s. m. reflectare, reflex

536

refleter vb. a r eflecta refiner vb. a se revarsa inapoi (~i fig.) refoulement s.rn. respingeJc; (med.) r e fulare refraetaire adj. refrac tar, nesupus rdrain 8. m. refren refugier (se) v b. a se refu g ia rdus s. m. rc fuz refuser vb. a r efuza regard 8. m. priv ire regarder vb. a privi , a s e uita regime regim regiment s. m. regiment region s.f. regiune, tinut registre s. m . registru, condica Tegle s.f. 1 . rig la , linie. 2. r egula reglement s. m . r egula ru en t ; regiem en t a r e regler v b. a rcgle m enta, a odnd u i regne s. m. domnie regner vb. a domni regret s.nl. regret regretter vb. a regre ta regularite s.f. r egularit.ate regulierement adv. in m od r egu lat rein s. m . r inichi; (p l.) ~al e reine ..:. f. regina r ejuer vb. a arunca din n ou , a a r u nca ina p o i rejoindre vb. III a impr euna rejouir vb. II a bucura, a inveseli relais s. m. rcleu, stafe t ii relater vb. a p oves t i , a rela ta relation s.f. re la tie , r a p or t relevement s. m . ridicar e relire vb. III a rcc i ti reluire ~ b . JII a lue i , a striiluci remarquable adj. re marcabil remarque s. f. obscrvatie remede s. m . r em ediu , lea.c remediable adj. rem ed ia hil r emerc ier v b. a rnul t umi rem ~Ure Fb. Ill a p u i1e Ia Joe; a lnmma . . _ rt>.mise s. f. pred ar e , r em1tere ; rem1za;

s.m.

~ op r o n

r e monter vb. a u rea, a (sc) sui din n ou. a intoarce un ceas l'emou~ s. m. viltoate (produ~a de n 1er sn l u n e i n ave); vh tej d e apft rem part s. m. m et erez remplacer vb. . a inlocui . . remplir v b. II a umplc; a 1mphm , a intregi

rem porter vb. a c~i~t.ig-a , a r e purta remuer vb. a mieca renaissance s. f. ~ena~tere rena.itre vb. Ill a rena~te renard s.m. vulpe reneontre s.f. intllnire rencontrer ~b. a intilni rendormir v b. III a ad ormi din n ou re.ndez- vous s.m.. lutilnire, loc de intilnire rendre < Ill a inapoia ; - de gmnds >b. services d qn. a face mari servicii en iva; a reda; st~ --.. a se duce la renfermer vb. a ascun de, a cuprinde renfort s. rn. intarire renomme, -e adj. rc numit renoncer vb. a r enunta renouveler v b. a reinno i; a rc incepe renovation s.f. r e iuno ire renseignement s. m .. i nforma tie renseigner (se) vb. a se informa rentabilite s.f. reniab i litate rentree s.f. deschidere , reincepere rentrer vb. a s e int oarce ; - chez soi a se lnt oa rcc acasa renvfrser <b. a !'asturna; a inv crsa renvoyer vb . a t1 \tc inApoi, a irn a m ina repaitr:e v b. III a pa~t e; sc - a se hri\ni reparaticn s.f. repa rare ; reparat-ie r eparer vb. a r epara. a. reface repartir vb. III a r aspun de prompt ; a pl.:ca d in n ou . . r epartir vb . !I a im paq:, a r epart1za repas s. n't. n1 a s:1 , m in ea re repasser v b. a t rcce din n ou prin; a r epeta; a cil.lca r ufe repentir (se) I ' b. II I a sc cii i repertoire s. m. r cpcrtori u repetition s. f. r cp ctare; r ep et itie repli s .m . c u tA; (iig.) as c u nz i~. repliquer v iJ . a r e plica , a r iispu n de repondre vb. III a r a spun de repos s. m . od ihn a reposer (se) v b. a se odihni repousser v b. a resping-e ; a insp ira re pulsic; (despre plante) a cre ~ te reprendre vb. III a r e lua r epresentant s .m . rep tczcn t ant representer v b. a r eprezenta reprusion s.f. repres iun e reprise s. f. re luare; r eprizi\ ; (Zoe. ad v. ) a plusieurs - S in ma i llHI lte rind uri

537

nproeber vb. a rl'pro~a republique ~-/ republica requerir vb. III a chl'ma, a solicita requisiti~n 's.f. rechiz i~ie requisifoire S.m. rechizitoriu; (/ig.) critica violl'nHt reseau S.m. retea reurve s.f. rezervil. reserver vb. a rezena reservoir s. m. re:r.ervor resider vb. a avea re~(tlinta; (fig.) a consta resistanee s.f. rezistentii resister vb. a J'ezista resolu, -e adj. hotarit resolnment adv. Cll hoti'irile reaolntion s.f. hotiirire; rewlvare resoudre vb. III a rezolva rupeetueux, -euse atlj. respectuos respiration s.f. respiratie, rasuflare respirer vb. a respira resplendir vb." III a straluci reseaisir vb. II a a puca iar ressembler vb. a semana, a se asemana cu ressentir vb. III a resimti, a simti ressource 8.f. resurs;l, mijloc lie trai restaurant s. m. r estaurant reste s.m. rama~ip, rest rester vb. a sta, a ramine resultat 8.m. rezultat resume s. m. rezumat resurrection s.f. inviere retablir vb. II a restabili; se - a se
insanii.to~i

retablissement s. m. restabilire, insaniitu~i ~ -,

retard 8. m. intirziere retardataire adj. intirziat; inapoiat retardement s. m. intirziere; aminare retarder vb. a intirzia; a am ina retenir vb. II I a retine, a opri retentir vb. IJ a riisuna retenue s.f. moderatie, tliscrctie, retinere 1'etirer vb . a retrao-e retordre vb. I II a ":-asuci retour 8. m. intoarcere revenire; etre de - a se fi intor; retourner (se) vb . a se intoarce, a-~i intoaree capul retra~er vb. a trasa din nou, a expune retra1t~ s.f. retragere; pensionare; penste retrecir vb. II. a strimta (~i fig.)

retrouuer vb. a sufleea retrouver vb. a regii.si teunion s . f. reunire, alipire; grupare reunir vb. II a reuni; a intruni reussir vb. II a reu~i revasser vb. a visa cu ochii deschi~i reve s. m. vis revendication s.f. revendicare reenir vb. III a reveni, a se intoarce rever vb. a visa rever here s. m. felinar (de stradii.) revers s. m. rever; (fig.) incercare, nenorocire revetir vb. III a imbraca din nou; a acoperi revoir vb. III a revedea; 8. m. revedere; au - Ia revedere revolte s. f. revolta revolte, -e s.m.f. ~i adj. rasculat revolter (se) ~o>b. a se rascula, a se revolta revolution s.f. revolu~ie revolver s. m. revolver revue ~.f . revistii revul8er vb. a deplasa, a muta din loc r~z-de-chaussee s. m. parter ( Ia casii.) rJcanement s. m . rinjealii. riche adj. hogat; faire le - a face pe hogatul riehement adv. bogat, din hel~ug richesse s.f. hogii~ie ride 8.f. rid, zbirciturii rideau s. m. perdea ridicules. m. ridicolul om ridicol rien I . pron. nehot. ~imic. 2. s.m. l'leac; ( loc. adv. ) pour - (pe) degeaba rigide adj. teapiin rime s.f. rima rincer vb. a cliiti riposter vb. a riposta rire vb . III a ride rire s. m. ris risquer vb. a risca rive s. /. mal, tarm rivirroc s.f. l