Sunteți pe pagina 1din 607

INVATATI

LIMBA FRANCEZA
FARA PROFESOR
Coperta 0 i ilustratiile de:
JOANA CONSTANTINESCU
ION BRAESCU SOH.INA BEHCr·:SCU
SILVIA PANDELESCU MA HIA BRAESCU

INVATATI
LIMBA FRANCEZA
FARA PROFESOR
Editia a Ill·a revazuta ;;i imbunatatita

EDITURA ~TIINTIFICA
BUCUHEI;lTI-1965
CUV]NT ]NAINTE

Prezcnta lucrare urmareste insusirea limbii fran ceze in a sa fe l


incit as imilarea integrala ~ mat erialului sa poata p ermite c'itirea
~i traducerea unui text· fra ncez , sustinerea unei conversatii uzuale
~i r edact area unui text simplu in limba fran ceza .
Manu a lul este precedat :le o parte introductiva in car e, dupa
un scurt istoric al limbii franceze , sint expuse not iunile de baza
ale pronuntarii ~i ortografi ei franceze. Avind in ved ere ca m anualul
se adreseaza celor care dor csc sa invete lirnba fra nceza fara pro-
fesor, pentru a reda pronuntar ea sunetelor limhii franceze s-a dat
transcrierea fonetica interna tionala Ia vocabularul fi ecarei leqii,
iar in prima parte s- a da t 9i Ja exemplele din capito lele de grama-
tica . Tot in partea introductiva sint explicate 9i uncle semne din
tran scrierea fonetica interna t iona la . Recomand a m ee lor care stu-
diaza ma nualul sa r evina Ia partea de foneti ca orid eciteori intim-
pina dificultati in pronuntarea cuvintelor.
In a fara de partea introdu ctiva manualul euprinde c in ci parti:
- In partea I sint expuse notiunile elementare a le gra maticii
franc eze, pe baza de fraze sau t exte simple cu un vocabular reclus.
- In par tea a I /-a se co ntinu a expuuerea concentr ica a grama-
iicii franceze, urmarindu- se par a lel ~i insu9irea unui numar mai
mar e de cuvinte apartinind , indeosehi , lexicului folosit in vorbirea
zilnica .
- In partea a I I /-a se pune a cccntul pe texte dia logate, care il
vor familiariza pe cititor cu conversatia franceza curenta ~ i cu
limba vorbita. In aceasta parte, gramatica trateaza in special
prin cipalele probleme ale morfologiei.
- Majoritatea lectiilor din partea a IV-a sint ad aptari dupa
fra gm ente din operele scriit oril or francezi. Gramat ica din aceasta
parte trateaza citeva dintre prin cipalele prohlem e a le sintaxei.

-s
- Par tea a V-a cuprindc lccturi lite rare --- poczi i, cintecc popu-
lare si imnuri revolutionare franceze, precum ~i fragrnente de proza
din r~wrii scriitori francezi -~, menite sa inlroduea pe cititor in
literatura francezf1.
in scopul lmhogatirii lexicului, precurn 9i pentru asirnilarea
lui r;orecUt, Ia mai toatc lcqiile sc dau ornonime, sinonime, anto-
nime, paronimc 9i familii de cuvinte. Cncle leqii slnt prev[izute
cu mici suplirnentc cuprinz!nd lecturi, dictoanc 9i proverbe,
anecdote etc. care, nefiind insotitc de un vocabular, au drept scop
familiarizarea cititorului eu folosirea dicJionarelor hilingve.
Ficcarc leetie din manual este lnsotita de exercitii- accentul
eazin.d asupra celor de retroversiune- care trehuie rezolvate intot-
deauna in scris pentru lnsu~irea ortografici limhii franceze.
Manualul este insotit de •Jrmatoarele anex• ·:
t. Compendiul de gramatidi, In care se face o sintezft a euno9tin-
telnr de gramatica expusc in diferitele leetii ale manualului; 2.
Cheia exerci{iilor, care unneaza a fi eonsu ltatil dupa rezolvarea
fiecarui exercitiu ; 3. Voca lmlarul / ranrez-romtll, cuprinzind toate
cuvintele franeeze din manual, ~i Vocalmlarul rnm/n-jranrez, in
care sint inc! use numa i cuvintele din exerci t iile de retroversiune.
Manu a luI de faFi utilizeaza permanent ~ i pe scarft larga compa~
ratia fenumenelor gramaticale franecze eu cele r(lm]ne~ti. El pre-
supune din partea eititorilor cunoa~terea problerm.Jor de Laza ale
grarnatie1i rornlne, precurn ~i a terminologiei ei.
Atragem aten~ia cititorului sii nu tread't la o leqie nona plnr1
nu a asimilat-o perfect pe cea preccdenHt, ~t1ci fiecarc lee1ie se
bazeaza pe cuno~tin\de anterioare. Hezoh·area exercitiilor eonsti-
tuie, In acest sens un mijloe sigur de autoeontrol.
Existrt pi'trnea d1 limba franccza, fiind, ca ~i nmdna, o Iimha
de' originf' latinii, poatf' fi u~or !nva}atii de cat re romini. Daer1
exista asemanari intrc structura gramaticalf1 a celor doua limhi,
Ia care trPhuie sit adauginH ~i influenta dt'stul de lnsemnatft ext~r­
citata de limba franceza asupra voeabularului linthii noastre, exista
insa ~i mari deoschiri, in primul rind, in et:ea ce privc~te pronun-
~area. :\'11 trPhuie Sfl uitam nici faptuJ ca grarnat lCa franeeza cste
o gramaticf1 grea, in SJWCial In scctoru I Yerlwlor l!Pregulate. Ase-
rni'lnarPa rPlati\·a carP t•xista intre limha noa~tra ~i limha franceza,
indtosebi in domPniul Yocabularului, JH't·zinta ~i un pcricol pPntru
Cf'i care s!nt ispiti\ i sft ctJitsid,.re aceastft asentflllart• ma i mare decit

6
este in realitate. De aceea, pe llnga semnalarea cazurilor de ana-
logic dintre eele doua limbi, menite sa u~ureze insu~irea limbii
franceze, in manual se atrage mereu atentia asupra deosebirilor
esentiale dintre ele, precum ~i asupra unor gre:;;eli pe care le fac
in mod frecvent vorbitorii romini (V. in acest sens Compendiul
de gramatica). La insu~irea corecta a limbii franceze nu se poate
ajunge far a eforturi sustinute.
Limba franceza este limba unei vechi ~i bogate eulturi ~i, in ace-
la~i timp, una dintre limbile de cireulatie internationala. lnsu-
~irea ei nu poate duec decit la largirea orizontului cultural al
oriearui om al muneii, precum ~~ Ia apropierea ~i intarirea prie-
teniei dintre popoare.

AUTORII
PARTE INTRODUCTIVA
SCUH.T ISTOHIC AL LIMBII FHA:'\CEZE

Limba franccza cstc, ca ~i limha rornma, o lirnhr1 romanica. Ea


estc rczultatul unci duble 1ncrucisari. PC' teritoriul Frantei de azi
locuiau in vcchime galii, care n.;·lwau o limha de origir{e celtiea.
Datorita eontactului dintre gali si Iatini si rnai ales in urma cuce-
ririi Galiei de catre romani (scc~hd I i.(:.n.), a avut lue o prima
!ncruci~are intre limba latinr1 populara ~i lirnba eeltit:ft a ba~ti­
na~ilor, din care a if'~ it lnvingatoarc limha latin5. In secolele
V- VII e.n., datorita migratiei franeilor (de origine germanicrti,
are loc o a doua JIHTneisan:, de data aceasta intre limha latina
popularfl ~i limba germa,nil'ft a francilor, din care iese din non
]nvingatoare limba latina. Limha non formata cste cunoscuUt sub
nurne If' de limba ,rmnana" (lc ,roman").
Condi!iilc de fr1rlmi1arc din societatca feudala au dus Ia formarea
unui mare numiir de dialcct(•, dintre carf• s-a impus rnai ti:rziu,
ca limha oficiali't, dialectul vorbit 1n regiunca Jle-de-France, unde
este situat Parisul. In urma unci cyohqii de multf' veacuri, se
contureaza, in secolul a! XVII-lea, limha franceza moderna care.
cu oarecare rnodificari. 1ndeosehi in domPniul lcxicullli, este si
limb a fra nccza de astaz i. '
Ca orice limhii, franccza a imprumutat. :in cursul veacurilor, un
numar de termeni, mai ales de Ia limhile popoarelor vecine, dar
~i de la altele mai departate. La rindul ei, datorita prestigiului
culturu franceze progrcsiste, limha francPzi't a imprumutat multi
termeni altor limbi, printre care ~i limbii romine.
Limba franceza se vorbeste astazi, In afara de teritoriul Frantei,
lntr-o serie de Firi ca: ' '
Belgia (jumiitatea de sud), Elvqia (-citeva cantoanc), Luxem-
burg, Canada (aproximativ 1 milioane de vorhitori de limba fran-
ceza) etc.
NOTIUNI DE FONETICA, ORTOGRAFIE ~I ORTOEPIE
FRANCEZA

SUNETE ~I LITERE

N otiunile sumare de pronuntare a limbii franceze, pe care le


dam aici, vor servi ca norme de orientare generala, pronuntarea
fieciirui cuvint in parte dindu-se la vocabularullectiilor. S-a folosit
peste tot 'transcrierea fonetica internationala care, pe lingii literele
alfabetului latin, utilizeazii ~i uncle simboluri speciale. Acolo unde
a fost posibil, s-au Hicut analogii cu sunetele limbii romine.
In comparatie cu limba romina, in limba francezii exista o mare
deosebire intre ortografie ~i pronuntare. C'orespondenta dintre
sunete ~i litere prezintii numeroase dificultati.

Alfabetul francez se compune din 26 de litere:


A (a) J (ji) s (es)
B (be) K (ka) T (te)'
c (1le) L (el) u (sunet inexistent in limba rominii,
D (de) M (em) intermediar intre i ~i u rominesc) 1
E (e) N (en) v (ve)
F (ei) 0 (o) W (dubl ve)
G (je) p (pe) X (ics)
H (a~) Q (kti) y (igrec)
I (i) R (er) z (zed)

Se observa ca m alfabetul francez nu gasim unele Iitere romi-


ne:?ti: - a, i, $, t.
Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc, in afara
de literele alfabetului franccz, ~i grupuri de vocale sau de con-
soane, precum ~i accente sau alte semne diacritice (~edila, trema).
Litt:rele alfabetului francez reprezintii urmatoarele sunete 2 :

1
in transcrierea fonetica interna~ionalii se transcrie y (v. mai departe).
2 V. ~i tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze §i al noti'irii lor
grafice.

13
Vocale

A poate fi:
inchis (anterior) 1 (se transcrie cu a de tipar):
part [par] parte brave [hrav] brav
Observatie. Uneori sunetul a este redat in scris prm e: femme [fam]
femeie.

sau deschis (posterior) (se transcrie cu a eursiv):


bas [ba] jos pas [pa] pas pale [pal] palid

E arc mai multe valori fonetice:


e descl!l:s (sc transcrie e: ) :
- estc marcat de un accent grav [ · J:
mere [me:r] mama
- este marc:at de un accent circumflex ["']:
tete [te:t] cap
- este urrnat de doua consoane:
terre [te:r] pamlnt
e fnchis (se transerie prin e de tipar) se roste~te ca e
rominesc In cuvinte ca general, meridian clnd:
- este marcat de un accent aseutit [']:
egal [ega I] ega! cafe (kafe] cafe a

- se afla intr-o silaba fin a Iii ~1 este urrna t de o consoana


(t,z,r}:
parler [parle] a vorhi.

e mut care:
a) nu se roste~te, de obicei, Ia sfir~itul cuvintelor:
pere [pe:r] tata patrie [patri] patrie
tablette (table:t] tahletii

sau uneori in intcrioru I cuvintelor:


appeler (aple] a chei'na- petit (pti] rruc

Observatie. -e mut ' final determinii pronuntarea consoanei anterioare:


d{Jlicat (delika] delicat (masculin; -t nu se pronuntii)
dar delicate [delikat] delicatii (feminin; t se pronunp)
1
Vocalele inchise se pronunta cu gura pc jumiitate lnchisa.

14
b) se pronunta ca un sunet intermediar intre o ~i e. Pentru ros-
tirea lui buzele se rotunjesc ca pentru o, iar limba are pozitia ca
pentru pronuntarea sunetului e. Se transcrie printr-un e distur-
nat r~J;
le [h] (art. hot.) regret [ragn:J regret

I ~j Y se pronunVi ea rominese ~i se transcriu prin L:


yjf [vif] viu syllabe [silab] silabii

0 poate fi:
deschis (se transcrie prin semnul ;J), in general cind este urmat
de dotta consoane. Se roste~te cu buzele ceva mai indepartate decit.
Ia rostirea lui o rominesc:
mort [m()r] mort porte [port] u~ii

inchis - se pronunta ca o rominesc ~i se transcrie prin o de tipar:


rose [roz] roz

U are alta valoare decit in limha rormna. EI reprezint.a un


sunet interrnediar intre i ~i u. Acest sunct sc transcrie printr-un y
~i se pronimta cu limba in pozitia in care il pronuntam pe i,
buzele fiind in pozitia pe care o au Ia pl'Onuntarea lui u rominesc:
gravure [gravyr] gravurii lune [lyn] luna

ln unelc cuvinte u se pronunt.a o:


album [albJm] album mtnzmunt [nlinin1om] rninimum

Consoane

Consoanele b. d, f, k, l, m 1 , n 2 , p, r3, z sc pronunta Ia fel ca


in rornineste si se transcriu prin litera de tipar respect iva.
C se JH~nu~ta Ia fel ca in romineste si se transcrie prin k ina-
intea unci con~oane, a vocalelor a, a,' u s~u Ia sflr~itul unui cuvint:
~limat [klima] clima pare [park] par·c
cap [kapj cap sec [sEk] uscat
-:- se pronun~a ca un s ~J !<e transcrie prin s inaintea vocalelor
e, L, y:
cinema [sinema] cmema face [fas] fata
bicyclette [bisikl El] bicicleta

1, 2 In afarii _de cazul in care, urmlnd dupii o vocalii, o nazalizeaz[t P"


acea_sta .. (Y. ma1 depart!').
3
In pronuntarea parizianii r se pronunV< graseiat.

15
- se pronunta tot ca un s cind este insotit de semnul numit
sedila [J (v. ~i p. 23):
gar-;on (gars5] baiat
G se pronunta la fel ca in romine~te ~i se transcrie prm g ina-
intea unci consoane sau a vocalelor a, o, u:
gris [gri] cenu~iu gare [gar] gara

- se pronunta ca un 1 rominesc (~i se transcrie prm 3 ) inain-


tea vocalelor e, i, y:
gel [3e:l] inghet agir [a3ir] a actiona
gymnastique [3imnastik] gimnastica

Q se pronunta ca un c rominesc ~i se trans erie prin k. Este urmat


(cu rare exceptii) de vocala u (care, in general, nu se pronunta):
quatre [katr] patru qui [ki] cine

S se pronunta ca un s rominesc la inceput de cuvint, precum ~i


at unci cind este urmat de o con so ana sau de alt s:
sac [sak] sac poste [p;)st] po~ta essor- [es;)rj avint

- se pronunta ca z cind se afla intre doua vocale:


base [baz] baza rose [roz] roz

T se pronunta, de obicei, ca un t rominesc (se transcrie prin t) .


Grupul ti urmat de o vocala se pronunta insii si:
inertie [in e:rsi] inertie

Fac exceptie uncle cuvinte ca:


amitie [amitje] prietenie garantie [gardti] garantie

precum ~i cuvintele in care grupul ti urmeazii dupii un s sau un x:


bastion [bastj5] bastion immixtion [imikstj5] imixtiune.

W se pronuntii, de obicci, ca y;

wolfram [v;)lfram] volfram

Uneori w poate reprczenta un sunet vocala (v. mat departe).


X se pronuntii in general ca un x rominesc ~l se transcrie
prm ks:
sexe [se:ks] se.x

16
- se pronunta uneon gz:
exact [e:gzakt] exact

- se pronunta s Ia sfir~itul unor cuvinte:


six [sis] ~ase dix [dis] zece

-- se pronunta uneon z:
deuxieme [d¢zje:m) al doilea

Litera H nu reprezinHi in limha franceza nici un sunet. Ea nu


trehuie deci niciodata pronuntata.
Se disting doua feluri de h:
1. h mut , inaintea caruia se face eliziunea ~ · care cere legatura
(v. mai de parte):
l 'h erbe [Ie:rb) iarba
les hommes [le~z~om] oamenii

2. h aspirat, inaintea caru'ia nu se poate face eliziunea ~· care


nu permite legatura:
la halte [la~alt] oprirea les heros [le~ero] eroii

Grupuri de litere
Uncle grupuri de litere au o proJ).untare speciala. Prin ele pot
fi exprimate fie sunete care de obicei sint redate printr-o singura
litera, fie sunete inexist entc in limba romina.

Grupuri de consoane

Gru pu I ph red a sunetu I f:


philosophe [fibzof] filoz of phosphore [fJshr] fo sfor

Prin th este r edat sunetul t:


athenee [atene) atcn eu theorie [teori) teorie

ch rcda sunctul rom1nesc {/ ; sc transcrie prin simholul [J]:


cher [fe:r) scump chat [fa] pisicii

in uncle cuyinte insi'1 ch se pronurr~a k:


orchestre [;,rke:str] orchestra technique [te:knik) tehnic

2
17
Grupul sc inaintea vocalelor e p L se cite~te s:
seene (se:n) sceni\. science (sjils) ~ tiinta

Grupul gn reda sunetul n muiat, asemanator cu pronuntarca


dia-lectala a lui m +
i in rominc ~te (ex . n'iel = miel). Se tran-
scne [p]:
regne [re:)l) domnie ligne [lip] linie

Fac excep ~ie unele cuvinte in care consoanele g ~~ n fac parte


din silahe difcrite:
diagnostic [diagnostik) diagnostic.

ln num ele proprii straine, sunetele ce, ci (inex ist ente in hmha
franceza ) sint redate prin grupul de litere tch:
Tchecos lovaquie [tfekoslovaki) Cehoslovacia

De asemenea, sunetul ! (care nu exista in limba franceza) este


redat, in uncle cuvinte sau nume proprii straine, prin ts sau tz:
tse-tse [tse-tse] m us ca tete tzigane [tsigan] ligan

Grupuri de vocale

Grupul de vocale ou (transcris prin u de tipar) reda pe u r omi-


nesc:
troupe [trup] trupii ours [urs] urs

Grupurile de voca le au, eau sint identicc cu sunetul redat de


vocala o:
automobile [ ot:Jmobil] automobil tableau [ta blo] tablou

Grupul de vocale ai este identic cu e inchis:


gai [geJ vesel
sau e deschis:
franfais [frase:J francez.

Grupul et se pronunFi uneon ca un e dcschi s [E):


peine [pe:n] trud ii Seine [stn] Sena

Grupurile de vocale eu, oe, oeu, ue rcdau toate , in scris, ace-


la~i sunet, inexistent in limha romina , sunet care se obtine a~e­
zind limba ca pentru a pronunta un e deschis ~i rotunjind in ace-

18
lasi timp buzele ca pentru a pronunta un o deschis. Este apropiat
d~ sunetul iJ ~i sc transcrie prin [ce]:
peur [prer] frica reil [rej] ochi
sreur [srer] sora accueil [akrej] primire

In alte cuvinte, grupurile -de vocale eu, m u redau un sunet apro-


piat de eel descris mai sus, cu deosebirea di este inchis. El se
obtine asezind limba ca pentru a pronunta un e inchis ~i rotunjind
bu~ele c~ pentru a pronunta un o inchis. Se transcrie prin sim-
bolul [o]:
bleu [hlp] albastru feu [fp] foe nreud [np] nod

Observatie. [ re] ~i [¢] se numesc uneori vocale compose.

V ocale nazale

Vocalele nazale, sunete inexistente in limba romma, constituie


una dintre principalele dificultati pentru aproape toti strainii care
invata limba franceza. Este vorba de rostirea sunetelor vocale a
[a], e deschis [e:], o deschis [:>] ~i m [ce] impreuna cu un n pronuntat
pe nas o data cu cle. Limba franceza are patru vocale nazale,
red ate in scris printr-un grup de voca le ~i consoane:
- a nazal (transcris ii) este redat in scris prin grupurilc an, am,
en, em:
plante [plat] planta lampe (ldp] lampa
en [a] in decem bre [desabr] decemhrie

- e (deschis) nazal (transcris e) este reda~ in. scris. prin. urma-


toarele combinatii de vocale ~i consoane: ~n, Lm, mn, a~m, en,
eLn, yn, ym:
magasin [magaz~] magazin simple [si:pl] simplu
bain fb~] baie {aim (f1:1 foame
examen rzgzame] exam en teint [ti] culoare
lynx fl~ks] ris sympathie [szpati] simpatie

- ce nazal (transct·is ~) este red at in SCrJS prm un, um:


un [a!J unu par fum [parfre] parfum

-0 nazal (transcris S) este redat prm on, om:


bon [b'J] bun maison (mzzj] cas a nom (nj] nume

Observa!ie. Combinatiile de litere an, em, en, em, in, im, ain, un, om,
on etc. nu reproduc, in general, vocala uazala decit atunci cind se aflii

19
in pozitie finalii sau dnd sint urmate de o alta consoanii: an [<1] (an),
son [s5] (sunet); Yin [vii:] (vin), bonbon [b5b'i) (bomboanii), lundi [lredi]
(luni), enfant [tlfa] (copil) etc.
Cind sint. urmate de o vocala s-au, cu unele exceptii, de consoana
dublata m sau n, grupurile de litere mentionate nu mai redan vocalele
nazale, ci vocala ~i consoana respectiva: uniYersite [yniv,.rsite] (univer-
sitate), inerte [in,.rt] (inert), ami [ami] (prieten), ennemi [enmi] (du~­
man).

Semivocale

Limba franceza arc trei semivocalc (vocalc care nu se pot rosti


dedt insotite de alta vocala, cu care formeaza impreuna un diftong).
I. Sernivocala numita yod (deosel:;ita de i vocala) se pronunta
impingind inaintc maxilarul inferior ~i apropiind putin limba de
molarii superiori. Se transcrie prin [j]. In scris se reda prin i, y,
+
il, ill ( vocali"i):
idiot [idjo] idiot yeu:r [j¢) ochi
traYaii [travaj) rnunca famille 1 [famij) familie

2. Scmivocala transcrisa prin [w] se apropie de sunetul u romi-


nesc. Pentru a o pronunta se a~aza limba ~i huzele ca pentru pro-
nuntarea lui u ~i sc trece repede la pronuntarea vocalei care ur-
meaza. Semivocala w este redati'i in scris prin ou, oi, oe etc.:
oui [wi] da moi [mwa] eu poele [pwal] soba

3. Semivocala transcrisr1 prin [1{] se apropie de sunetul transcris


prin y, cu deosebirea di se trece repede la pronuntarea vocalei
urmatoare. Se reda in seris prin u (urmat de o vocala):
!mit [qit] opt nuage [nqa3] nor

Litere care nu se pronunta

In general, in limba franceza eonsoanele finale nu se pronunF'i:


pore [pJr] pore rond [r5] rotund
clef [kle] che ie sang [sd:J singe
fusii [fyzi] pu~ca loup [lu] !up
pays [pei] tara trot [tro] trap
paix [pE] pace nez [ne] nas

Nu se pronun!a -r final al infinitivului verbelor din grupa I:


aimer [erne] a iuhi parler [parle] a vorhi
1 in unele cuvinte, grupul ill nu are valoarea lui yod, citindu-se il: mille

[mil] (o mie), ville [vii] (ora~) etc.

20
De asemenea, nu se pronunt('t -s final cind formeaza pluralul
substantive lor, articolelor sau adjeetivelor:
les paysans [le~pe:iza] taranii les villes [le~ vi!] ora~ele

Vocala u nu se pronunta 'in grupurile gue [ga], gui [gi]:


vague [vag] vag guide [gid] ghid

Exista multe cuvinte in care unele litere nu reprezinta mc1 un


sunet, rolul lor fiind pur etimologic. Astfel, in afara de h (reclus
la rolul de ornament grafic) nu se pronunFt urmatoarele litere:
a in ao{d [u] august condamner [k"idane] a condamna
m in automne [CJt;Jn] toamnii. doigt [dwa] deget
g In vingt [vz] douii.zeci sculpter [skylte] a sculpta .
p in sept [set] ~apte

Tot din motive etimologice~ multe cuvinte din limba francezii


se scriu cu consoanf1 dubla. In vorbirea curenta ele se pronun~:a
ca ~i cum n-ar exista deci:t o singura consoana:
homme [Jm] om fonctionnaire [f5ksj;mer] funqionar
allumette [alymet] chibrit

ACCENTELE ~~ ALTE SEMNE DIACRITICE

In scrierea limhii franceze se folosesc acccntc si alte semne dia-


critice. Aceentclc au uncori rol fonetic, dind o' anumita Yaloare
fonetici:i Yocalei deasupta careia slnt a~ezate, alteori au rol pur
ortografic, rnarcind o litera sau o silahi't disparuta sau servind la
cvitarea confuziei intre doua omonin.1e.

Accente

In limba franceza exista trci feluri de accente:


l. Accentul ascu;it (l' accent aigu) [ '] a~ezat deasupra vocalei e
arata ca ac;:st e este inchis. Vocala e cu aecent ascutit se intll-
neste:
:_ la sflr~itul unu1 cuylnt monosilabic sau plurisilahie:
ble [ble] gr!u ferme [ferme] inchis musee [myze] muzeu

- in euvinte de doua sau mai multe silabe, orideciteori vocala


din silaba urmatoarc se pronunta:
etat [eta] stat preferer [preferc J a prefer a
dejeuner [deyene] a dejuna

21
Observafie. Accentul ascutit dispare daca vocala e este urmata de doua
consoane: fermer [ferme] (a inchide), efficace [efikas] (eficace), dessin
[de:sE:] (desen), exact 1 [e:gzakt] (exact.) Accentul se pastreaza insa, cind
a doua eonsoana este l san r (afara de cazul cind l san r sint duble):
ecrire [ekrir] (a scrie), eclairer [eklereJ (a lumina). Accentul se men tine,
de asemenea, ina in tea grupurilor ch, ph, th, gn: dechet [defe:] (de~eu),
telephone [telebn] (telefon)' regner [repe] (a domni).

2. Accentul grav (l'accent grave) ['] a~ezat deasupra vocalei e


arata ca acest e cste deschis.
Vocala e cu accent grav se intllne~te:
- in cuvintel~ monosilabice sau plurisilabice terminate in -8
( -8 facind parte din radacina cuvintului):

pres [pre:l aproape succes [sykse:] succes

Observafie. Cind -s reprezinta terminatia pluralului aceasta regula nu


se a plica:
des [de] (zaruri).

- in cuvintele de doua sau mai multe silabe, oridcciteori vocala


din silaba urmatoare este muta:
mere [m e:r] mama pere [pe:r] tata premiere [pramj e:r] prima

Regulile indicate mai sus, la rubrica Observatie, pentru accentul


ascutit sint valabile ~i pentru accentul grav.
Observafie. Accentul grav este a~ezat in unele cuvinte deasupra vocalei
a: a, Ia, deja etc. ~i deasupra vocalei u in cuvintul oil. In aceste
cuvinte el nu are rol fonetic, ci este pus pentru a se evita unele confuzii
intre omonime. De exemplu: a (fara accent= verb) ~i d (cu accent =
= prepozitie); ou (fara accent = sau) ~i ou (cu accent = unde).

3. Accentul circumflex (l'accent circonflexe) ["], de~i este, grafic,


identic cu accentul folosit in limba romina pentru marcarca voca-
lei i, are in limba franceza un rol cu totul diferit. Accentul cir-
cumflex are, in pritnul rind, rol etimologic, marcind locul unei
Iitere (de obicei 8) sau al unei silabe disparute 2 •
in al do ilea rind, accentul circumflex (care poate marca voca-
lele a, e, i, o, u) are ~i un rol fonetic:

1 x este de fapt o consoana dubla (k +


s).
2
Multe cuvinte romine~ti avind aceea9i origine latina ca ~i cuvintele
franceze respective au pastrat litera care in limba francezii a fost inlocuita
en accentul circumflex. De exemplu: gust - gout [gu]; bas ton - baton
[bat5]; castel - chateau [Jato]. In astfel de cazuri, compararca, cu limba
romina poate fi, uneori, o ciiliiuza pentru o corectii ortograficre a cuvin-
telor franceze.

22
- a~ezat deasupra vocaler e da, de obicei, acesteia valoarea
unur e deschis:
bete [be:t] prost fenetre [fne:tr] fereastril

- a~ezat deasupra vocalelor a ~i o le da, de obicei, valoarea


unur a inch is ~i, respectiv, a unur o inchis:
grace [gras] gratie pile [pol] pol

Observafie. Pe linga rolul fonetic, accentul circumflex indica, in gene-


ral, faptul ca vocala deasupra cilreia se aflil este mai lunga: pile [pol]
(pol), cite [kot] (coastii), sur (syr] (sigur).

Alte semne diacritice

Sedila (la cedille) este un semn ortografic in forma de virgu la


(se folose~te in limba romina la literele *
~i t), care a~ezat sub
consoana c ii da acesteia valoarea unui s. Sedila este a~ezata sub
c numai inaintea vocalelor a, o sau u:
fraru;ais [frase:] francez le~on [las)] lectie
re~u [rasy] chitantil

Trema ( le trema) este un semn ortografic format din dona


puncte, care se a~aza deasupra vocalelor e, i sau u pentru a arata
ca vocala respectiva se separa in pronuntare de vocala care pre-
ceda sau care urmeaza:
aigue [ egy] ascutitil naif [naif] naiv
heroine [er~in] eroina

In uncle nume proprii, trema a~ezata deasupra vocalei e arata ca


aceasta vocala nu se pronunta: Saint-Saens (se~siis].
Apostroful (l'apostrophe) indica locul unci vocale elidate; se pot
elida vocalele a, e, i inaintea unei vocale sau a unui h mut:
l'arene [lare:n] arena (= la arene)
l'arbre [larbr] copacul (= le arbre)
c'est [se:] este (= ce est)
l'homme [bm] omul (= le homme)

Nu se pune apostrof inaintea unui cuvint care incepe cu un h


aspirat:
le heros [la~ero] eroul la Hongrie [la~5gri} Ungaria

23
Liniuta de unire (le trait d'union) ;;e folose~te pentru a r cum
douf1 sau mai multe cuvintc intr-unul singnr:
grand-perc [grd_per) bunie
wagon-resl(turant [vag"i_rest.ord] vngon restaurant
rendez-vou8 [rddevu] intilnirc

Aecentul tonic

in orice cuvint co1npus din doua sau mai multc silahc, una
dintre ele Pste rostita cu mai multa forp., mai apasat. Intensi-
tatea mai mare a unci silahe dintr-un cuvint , fa![i de eelelalte,
se numeste accent tonic sau accent de intensitate .
Spre deosehire de Jimha romina, undc accentul tonic este mai
mult sau mai pu~in libcr , nefiind fixat cu strictet-e pe o anumita
silaba a cuvintelor, in limba franceza accentul tonic estc fix,
cazind intotd eauna pe ultima silahli a cuvintului 1 :
portrait [pJrtre] portret m.aison [rn sz5 J cas[i
armoire [arrnwar] dulap jonctionnaire [f5ksj:>n er] functionar
libert e fliberte] libertate JJarseille [marsej) Marsilia

Legatura intre cuvinte (La liaison)

Legatura fntre cuvinte este un fenornen caracteristic pentru lirnha


franceza. El const1i in aceea ca o consoana finala muta poate fi
pronuntata daca cuvintu l irned iat urrnator in cepe cu 0 '"OCa Ia
sau c u un h mut.
De exemplu, In cuvintu l petit, -t final n u se pronunt-a de ob icei,
fiind mut. Daca insa dupa e l urmeaza cuvintu l homme, acest -t
se pronuntii: petit_lwnune 2 • Se face astfel legatura intre eele doua
euvinte izolate, iar eonsoana finala muta -t se pronun~a ca ~i cum
ar apartine ultimului cuvint. ~i cum, in general, cuvintele nu se
folosesc izolat , legatura intre ele este un fenomen obi~nuit ~~
frecvent.
Fenomenul acesta prezinta unele dificultati prin fapt.ul ca, in
cursu! legaturii, uncle consoane i~i schimba valoarea fonetica.
Astfel:
-s ~ ~ -x se pronun~a z :
le(s)-z-eleves [lez_el<:v) e levii
deu(x)-z-amis [d_0z~ami] doi prieteni

l Pentru acest motiv, In transcrierea fonetica nu s-a mai indicat in manual


locul a ccentului tonic.
2 In primele doua parti ale ma nualului se indica legatura prin semnul

_ a~ezat intre cuvintele care trebuie lega te : des_enfants [dez_dfd] (copii).

24
-d se prommpi t:
gran{d)-t-honune [grtit.._..;nn] orn marc

-g se pronunFt k:
lon(g)-k-effort [15k~efor] efor t indc lunga t

-i se pronunta v numai in uncle combinatii:


neu(f)-v-ans [nrev ~a] noua ani

Vocalelc nazale (1n special E:) se denazalizeaza uneon in pro-


nun\:are:
moye(n)-n-dge [mwa jw ~a3] evu l m ediu
bo(n)-n-e tudiant [b:m~etydia] student bun

ln cele mat rnulte cazur1, Iegatura eoex ista a liituri de pronun-


tarea nazalii:
tm homme [ i:iin~:Jm] un om bien ainu! [bjE:n~eme] iubit

Ohserva~ie . Exist(t unele legaturi intcnise, ca de ex emplu:


- dupa conjuuqia et: regardcr et admirer [ro g~rd"~e~admire] (a privi
~i a adm ira );
- dupc1 forma tu as a verb ului avoir: lu as une bal!e [ty~a yn~bal]
(tu ai o Ininge);
- inainte de 1111 h ~spirat: les haricots [lr·~:1riko] (fasolca);
- in general, eind doua cuvinte alitturate nu formcaza o unitate log icii
de sens.

Tablou sinoptic al sunetelor limbii franceze ~i al notarii lor grafice

Sune tul ~~ semnu\ pri n


care este tran scris S e s crie EXC!HjJ]C

Yoeale
a (a inch is ) a part [par]
e brave [bravj
femme [fam]
a (a deschis) a classe [klas]
a pale [pal]
E (e deschis) e mere [mEr]
il tete [tEt]
a1 franvais [frase:]
et peine [pe:n]
e + cons. chef [/d]
e + 2 cons. terre [te:r]

25
Sun~tul ~ i semnul prin Se scric Exemple·
ca re este transcris

e (e inchis ) e liberte [libert e]


e.+ cons. (r, z) ouvrier [uvrie]
a1 gai [ge]
e (rout I) -e armoire [armwar]
a (e rout II) e premier [pramj e]
vif [vif]
y synonyme [sinanim]
o (o inchis) 0 rose [roz]
au sau.t [so)
eau tableau [tablo]
a (o d eschis ) o + cons. porte [part]
u + m maximum [maksim:>m]
u ou troupe [trup]
otl cout [ku]
a oil aout [u]
y u lune [lyn]
u sur [syr]
eu j'eus [3Y]

Vocale compuse

¢ (inchis) eu feu [f¢]


c:eu nreud [n¢]
c:e (desch is) eu peur [ pc:erJ
c:e reil [c:ej]
c:eu s reur [srer]
ue accueil [akc:ej]

Vocale nazale

d (a nazal) an plante [pldt]


am lampe [lap]
en sens fsds]
em decembre [desdbr)
ean Jean [Jdl
a on paon [pdj
e; (e nazal) Ill magasin [m agaze]
irn simple [sepl]
ym sympathique [sepatik]
en exam en [ e:gzame]
a1n dernain [dame]
Ullll faim [fE']
Clll teint [te]

26
Sunetul ~i semnul prin
care cstc transcris Se scrie Exemple

5 (o nazal) on bon (b5]


om nom [n5]
re (re deschis nazal) un un [re]
urn parfum (parfoo]

Semivooale

j (yod) i + vocalii diable [dj:>.bl]


ill famille [famij]
il (final) travail [ travaj]
y + vocala yeux [j¢]
w ou oui [wi]
douane (dwan]
01 soir (swar]
re, oe poiHe (pwal]
oy employer [ dplwaje J
q u + vocala nuit [nqi]
tuer [tqe]

Consoane

b b barbc (barb]
d d deux (d¢]
f f fer (fe:r]
ph philosophe (fihmf]
g g gare (gar]
c seconde [zg5d)
x (g + z) exact [e:gzakt]
3 j jardin [3ardE]
g+~ gel [3e:I]
g + i, y agir [a3ir]
k c cafe [kafe]
q quatre [katr]
k kilometre [ki};Jme:tr]
ch orchestre ([)rke:str]
x (k + s) sexe (se:ks]
I I livre [IivrJ
m m mot [mo]
n n noir [nwar]
Jl gn ligne (lip]
p p poire [pwar]
r r rouge [ru3l

21
,- care estc
__ transcfis -+
,_s_u_n_e-tu_l_~ i_s_e_•n_n_u_l_p_r_i_n~-------------------~-~------------------------
Se scrie Exempl e

s s- (initial) sac [sak]


s {iuainte de con·· poste [pgstl
soanaj
-s (fina l) fils [£is]
-ss- (intervocalic ) possessif [pc•SCsif]
c + e, i, y face , cinema [£as, s inema]
<; +a, o , u l ef Oll [las5]
se + e, i scime [s m)
ti + voca!a nation [nasj"i]
-X dix [dis]
J ch chat [fa]
t t table [tab!)
th tMorie [te:>r i]
v v val ise [va liz)
w wagon [vag5)
z z zero [zero)
-s- (i11tervoca l ic) base [ba z]
x (g + z) exact [e: g zakt]

Sunete s tnline

ce, ci t ch T checos lovaquie [tf ebslo -


vakil
ts . tz tziga nc [ ts igan}

Nu se prontmlii h mut I ' hipp odrom e [l ipodr:>m]


h aspirat Je ham a c [ I J~ :..mak]
PARTEA I
§I

un garc;on

un homme une femme une fille

une chambre une porte


Voici une chambre . Voici une porte.

une fenetre
Voici une fenMre.
.n
une table
Voila une table.
une chaise
C'est une chaise.

31
Voila une chaise et une table.

r~
~ ~

'j
~
~

une lampe un portrait


C'est une lampe . Voila un portrait.

Voici un livre sur une


un livre table.
Voici un livre .

. .IJ!o/•••••·~
Voici un stylo .
un stylo

un crayon
-===== ....:::.__ ~_:==t>- Voila un stylo et un
Voila un crayon. crayon sur un livre.

32
VOCABULAR

un homme [ren~:Jm] un biirbat voila [vwa la] iat ii


une femme [ yn~fam ] o femeie une cbaise [yn~jsz] un scaun
un g11-r~on [ce ga rs3] un biiiat c 'est · [ss] este
une fille [ yu~fij] o fatii et [e] 9i
nne lampe [yn~Iap] o lampa
une chamhre [y n~jabr] o camera
un portrait [re~p~rtrs] un portret
voici [v,va s i] iata un line fre~lin] o carte
une porte [yn~p:Jrt] o Uijil sut· [syr] pe
une fenetre [y n~fnstr] o ferea stri'i un stylo lre~stilo] un sti lou
une table [yn~taW] o masa un crayon f'ce~krsj3] un cre ion

PRONUNTARE 1

voici , Poila -- grupul oL reprezinHi semivoca la w (v. Partea intro-


·ductiva ).
fille- grupu l ill reda sunetul yod.
portrait-:- consoana finala -t nu se pronunta in acest cuvlnt.
lampe, chambre- grupul am reprezinta vocala nazala a.
chaise- grupul ch se prommta ca § romlnesc.

GRAMATICA

Articolul nehotarit
Articolul nchotarlt are in limba franceza urmatoarele forme-
la singular:
:\Insculln Femlnln
'"' [reJ une [yn]
Ex e m p l u: 1111 livre [re~lin]. une porte [yn~pJrt).

Genul suhstantivelor
In limba franceza exista doua genuri pentru substanti ve: mas-
cui in si feminin. Genu! neutru nu exista. l'\umai substantivele
care d~numesc fiinte IJOt avea ambele genuri. Substantivele care
denumesc obiecte neinsufletite sau abstractiuni nu pot avca dedt
un singur gen, bine determinat. Accsta se reeunoa~te dupa art i-
colul care Ie preceda: un portrait (mascu lin ), une chambre (fcmin in).

1 Observatiile de pronuntare din cadrul leqiilor se referii, in ge n eral,

nurn a i la cuvi ntele respective.

3- lnv~lali limba lranceza lara prolesor 33


Observatie. Genu! substantivelor care denumesc obiecte neinsufletite
san ahstractiuni este adeseori diferit in limha franceza fata de genul
substantivului corespunza tor din limba rom ina:
un scaun (masculin) une chaise (feminin)
o carte (feminin) un livre (masculin)

De aceea este necesar ca toate substantivele sa fie hwa~ate


impreuna cu articolul respectiv.

EXERCITII

I. Scrieti in limba francezii urmiitoarele substantive:


o u~ii, o masa, un stilou, un scaun, o Iampii, o camera, o carte, un
ere ion.

II. Traduceti in lim ba francezii:


latii o fereastrii. lata o u~ii ~i o fereastrii. lata o lampii. lata o Iampi\.
pe o masii. lata un portret. Iatii un scaun. lHtii un stilou ~i un creion
pe o carte.
§ n

Qu'est-ce que c'est?

C'est le bureau.

Qu'est-ce que c' est ? /

1
'1W~~
ll)ll~)l jJi !

~~~~
Est-ce que c 'est ( sau est-ce )
~une a rmo ire?

Oui, c'est~une armoire.

u
i l l ~~II
1
!) 1 t1·
"-

C'est !'armoire.

Ouvrez l'armoire. Fermez t' armoire.

J'ouvre !'armoire. J e ferme !'armoire.

35
Qu 'est-ce que c'est?

C'est le lit.

Ou est le lit? Voici un chat .


Le lit est dans la chambre. C 'est~unchat.

Ou est le chat? Voila un chien .


Ou est le chien?
Le chat est sur le fauteuil. Lc chien est da ns Ia cour.

36
Qu'est-ee que c'est? Ou est l'arLre?
C'est~un arbre. L'arLre est dans le jardin.

Voici un homme. Ou est


l'homme?
L ' homme est sous l'arbre.

37
VOCABULAR

Qu'est-ce que c'esL. ? [kEs~k;}~SE] le lit [la~li] patul


ce es1e (ac~asta)? ou [u] unde
le bureau [Ia~byro] biroul est [ E] este
)'armoire (f.) [larmwar] dulapul dans [dli] in
Est-ce que c'est ... ? (Est-ce ... ?) este le chat [la~fa] pisica
0
le fauteuil [la~fotcej] fotoliul
oui [wi] da le chien [la~fi€] ciinele
ouvrez [uvre] deschideti Ia cour [la~kur] curtea
j'ouvre [3uvr] eu deschid l'arbre (m.) [larbr] pomul, copacul
fermez [ferme] inchideti le jardin [la~3ard€] gradina
je ferme [3a~fnm] eu inchjd sons [su] sub

PRONUN'fARE

le lit, le chat- -t final nu se pronunta in acesty cuvinte.


ou.vrez, sous, oil- grupul ou. se cite~te u..
bureau. ·-- grupul eau reda sunetul o.
ouvrez, fermez - -z final nu se pronunta.

GRAMATICA

Articolul hotarit
Spre deosebire de limba rom ina, articolul hotarit este in .limb a
franceza un cuvint de sine statator; el se a~aza intotdeauna ina-
in tea substantivului. Formele articolului hotarit la singular sint
urmatoarele:
.Masculln ];'eminin
le (la) Ia (la)

Exemplu.
le lit [la~Ii], la chambre [la_fabr].

Observatie. Articolele hotiirite le si la se elideaza inaintea cuvintelor


care incep cu o vocalii sau cu h ~ut, reducindu-se la forma l' (v.
Apostroful):
!'armoire [Iarmwar] (= Z(a) armoire)
l'arbre [larbr] ( = l(e) arbre)
l'homme [bm] (= l(e) homme)

Folosirea prepozitiilor in limha franceza


Spre deosehire de limba romina, unde substantivul precedat de
prepozitie se articuleaza enclitic numai daca este insotit de un

38
determinant (pe masa mea, in dulapui mare), in limha franceza,
prepozitiile sint, de obicei, urmate de substantivul articulat cu
articolul hotarit:
sur la table [syr~la~tabl] pe masii
sous le lit [su~l::.~li] sub pat
dans ['armoire [ da~larmwar] in dulap

EXERCI'fll

I. Scriefi in limba franceza urmatoarele substantive:


patul, omul, .un fotoliu, dulapul, fereastra, o griidinii, un pom, ciinele,
pisica.

II. Traduceti in limba franceza:


Ce este aceasta? Este o griidinii. Unde este lampa? Lampa este pe
masa. lnchideti fereastra. Eu inchid fereastra. Deschideti u~a. Eu des-
chid u9a. Unde este pisica? Pisica este in gradinii. l'nde este clinele?
Ciinele este in curte.

III. Qu'est-ce que c'est?


§ III
Voici un livre. Voici des livrcs.

Lc Jivre est sur la table.

Les livres sont dans la


bib 1iotheque.

Voici un~homme et
une femme.

L 'homme et Ia femme
sont dans la chambre.

tiiTID
I_IITIITI
llTIIJ:D
lill111_1 ....
~~ I]]_JIII::I I t
lllflll! ••
~:==:::~ IT I II I Iil ,
~·~~.~~~~ lill 1111 I
IUTILO ''•·
'--·'-1...1...1.,..,._, UlLW'
~--------------------~~
Voiei une ma1son. Voici ues maisons.

40
Yoici des~homme s e t de s femmes.
Ou sont Ie s_homrnes et Ies femm es?

L es h ommcs et le s femme s sont dans le m agas m et dans lar ue.

Voi ci des_enfants.
Ou sont Ies_en-
fants?
Le s _enfants sont
da ns Ie jardin.

VOCABULAR
Ia bibliotbeque [Ia ~bibli :l t Ek) biblio-
te ca le magasin [l;~_magazE:] m a gazinul
soot [s3] sint Ia rue [Ia_ry] strada
Ia maison [la_m Ez 5] cas a dans Ia rue [da_la_ry] pe stradii
I'enfant (m.) [lafd] copilu!

41
PRONUNTARE

l'enfant- consoana -t nu se pronunta in acest cuvint.


Fiti atenti Ia fenornenul Iegaturii (v. Partea introduc-
tiva):
un homme [re~n~(lm]
les hommes - se pronunta le-z-om [le~z~IJm-].

GRAMATicA

Pluralul articolului nehotiirit ~i hotiirit


Articolul nehotarit ca ~i articolul hotarit au, la plural, o singura
forma pentru ambele genuri:
articolul nehotarit: des
des maisons (ni~te) case
articolul hotarit: les
les maisons casele
ObserYafie. La plural articolul nehotiirit se poate traduce in limha
rominii prin ,ni~te"; de cele mai multe ori insii el nu se traduce:
des femmes (ni~te) femei
des maisons (ni~te) case

Pluralul substantivelor
ln Iimba franceza, pluralul substantivelor se formeaza, de obi-
cei, prin adaugarea terminatiei !s la forma singularului. Acest -s
nu se pronunta decit in legaturi (avind atunci valoarea unui z):
Singular Plural
un chat des chats
le magasin les magasins
!'enfant les enfants
EXERCITII
I. Punefi substantiPele -?i articolele de mal JOS la plural:
un lit, le magasin, )'enfant, la chaise, un portrait, un crayon, le fau-
teuil, le chien, un chat, un livre.

II. Raspundefi in scris la urmiitoarele intrebari:


Ou est le livre? Oil sont les livres? Oil sont les cnfants? Oi1 sont les
hornmes et les femmes?

III. lnlocui# punctele cu articolul nehotarit corespunzator:


c;est ... gar<;o_n C'est ... maison
C,est ... armoire C'est ... stylo
C'est ... lit C'est ... bibliotheque
§IV

Le garc;on La fillette
est petit. est petite.

Je suis Tu es Nous sommes petits.


grand. grande. Ou i, vous_etes petits.

lis sont_am!s.
Elles sont_amies.

Le veston La jaquette est large.


est large. Le mouchoir est bleu.
Le pantalon La jupe
est court. est eourte.
La blouse est bleue.

<:........' -----.. .)
Le beret
est rond.
eLa montre
-

Le livre
est rouge.
L
La serviette est rouge.
est ronde.

43
VOCABUI-AR

grand, -e [g:rii, grad] man' Ia jupe [la,~3YP] fusta


petit, -e [pti, ptit] mic,-ii le mouchoir [la~mufwar] batista
le gar<;on [la~g:ars5] baiatul la blouse [!a~bluz] bluza
Ia fillette [la~fijet] fetita hleu, -e [bl¢] albastru, -a
ami, -e [an1i] prietcn, -ft le beret ria here:] basca
le veston [l~~ v e:st5] vest onul, Sflcoul rond, -e [r:)';-' r5dJ rotund, -ii
large par3j larg, -ii Ia montre [la~m5tr] cea;;ul
la jaquettt· [la~3ake: t } jacheta la ser viette [la~servie:t] .;ervieta
le pantalon [la~pdtal5] pantalonul rouge (ru3] ro~u, ro~ie
court, -e [ktn·, kurt] scurt, -a

PRONUN'fARE

fillette- grupul ill reproduce sunetul yod (v. Partea introductiva) .


bleu -- grupul eu rcda sunetul a (inchis).

GRAMATIC_.\

Indicativul prezent al verhului etre (a fi)

je suis [3a~sqi] eu s1nt nous sommes [nu~s~m] noi sintem


tu es [ty~e:J tu e~ti volts~etes [vuz~e:t] voi sinteti
il est [il~e:J el este ils sont [il~s5] ei sint
elle est [d~e:J ea este elle,, sont [ d~s j] de sint

Ohservatie. in limb a francezii, or ice verb se conj ugii in so tit de pro-


numele personal subiect.

Formele pronumelui personal subiect

Singular Plural
Persoana je [3a] nous [nu]
a tu [ty] POUS [vuj
a il (m.) [il] ils (m.) [il]
elle (f.) [e:l] elles (f.) [d)

Numai persoana a III-a (singular ~i plural) are forme deosebite


pentru masculin ~i feminin.
Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) dnd
subiectul este exprimat printr-un suhstantiv sau alt cuv!nt:
l'enfant est petit [Iafd~s:~pti]
les murs sont gris [le~myr~s5~gri]

44
Formarea femininului ~i a pluralului Ia adjective

Adjectivele formeaza, de obicei, femininul prin adaugarea ter-


mina\iei -e Ia forma masculinulu i:
Masculin Feminln

rond [r5] ronde [r5d]


grand [gra] grande [grad]
pdit [pti] petite [ptit}
bleu [bl¢] bleue [bl¢]

Acest -e se pat>treaza ~i Ia plural.

Pluralul adjectivelor se formeaza, ca ~i la substantive, prin adau-


garea terminatiei -s la forma de singular: grands- grandes, bleus
bleues etc.
Observatie. 1. Adiil:garea terminatiei -e determinii la adjectivele ter-
minate in consoana (ca ~i Ia substantive de altfel) unele modificari
fonetice (pronuntarea consoanei finale):
grand- grande [grti-grad] gris-grise [gri-griz]

2. Adjectivele tel'minate Ia masculin in ~e pastreaz::i Ia feminin ace-


ea~iforma:
large [lar3] (masculin) - large [lar3] (feminin)

EXERCI'fll

I. Pronuntati urmatoarele CUPinte:


rond, montre, ils sont, enfant, lampe, chambre, .Jan~, grand, chien,
jardin.

II. Trarluceti in limba iranceu1:


Ea este mica. Eu sint mare. Ei sint prieteni. Ciirtile sint pe masa.
Voi sinteti prieteni. N oi sintem pe strada. Fusta este scurtii. Servieta
este albastra. Bluza este ro~ie. Vestonul este scurt. Cartea este albastrii.

III. Punefi adjectivele din paranteze la genul *L numarul cores-


punzator:
La fillette est (petit). Les rues sont (large).
La maison est (grand) Les fauteuils sont (bleu).
Les lampes sont (rond). Les chaises sont (gris).

45
§ v
Voici un boulevard de Bucarcst. Les passants admirent les vitri-
nes. Ils regardent les objets. Des~hommes et des femmes ont les
bras charges de paquets. Des~ouvriers, des~cmployes, des~etudiantes
et des~eleves vont~a Ia maison, au thea.trc ou au cinema. Des gar-
c;;ons et des filles traversent Ia rue. Ils~entrent dans~un cinema.
Les~autos circulent a grande vitesse.

46
VOCABULAR

de (da] din, de Ia; cu I'eleve (m. f.) [lele:v] elev-ul, eleya


le boulevard [la~bulvar] btdeYardul vont [v5] merg
Bucarest (bykare:st) Bucure~ti a Ia maison [a~Ia~me:z3} acasa
le passant [Ia~pasd] treeiitorul le theatre [la~teatr] teatrul
admirent (admir] admiri\ au theatre [o~teatr] Ia teatru
Ia vitrine (Ia~ vitrin] vitrina le cinema [la~sinema) cinematogra-
ils regardent (ragard] ei privesc ful
I' objet (m.) [bb3e:l obiectul au cinema [o~sinema] Ia cinema
le bras fla~bra] bratul traversent [trav e:rs J traverseaza
charges (]ar3e J incarcate ils entrent [il z dtr] ei intra
le paquet (Ia~pake:J pachetul )'auto (f.) (lot:J( automobilul
l'ouvrier (m.) (Iuvrie] muncitorul circulent (sirkyll circula
I' employe (m.) (ldplwaje] functiona- a grande vitesse [a~grdd~ vit es] cu
rul viteza mare
l'etudiant (m.) [letydjd] studentul

PRONUN'fARE

admirent, regardent, traversent, entrent- terminatia - ent nu se


pronunta in aceste cuvinte.

GRAMATICA

Fonnarea femininului Ia substantive

Substantivele care denumesc fiinte au, a~a cum s-a aratat mai
inainte, doua genuri. Ele formeaza, in general, femininul prin
ada ugarea terminatiei -e la forina masculinului:
un etudiant (masculin) - une etudiante (feminin).

Acest -e se pastreaza ~i la plural:


les etudiants (masculin) - les etudiantes (feminin).

Observatie
1. Substantivele care se termina Ia masculin in -e ramin neschimbate
Ia ferninin
un tlleve - une eleve

2. Unele substantive au forme diferite pentru cele doua genuri:


l'homme barbatul la femme femeia
le gart;on baiatul la fille fata

47
Pluralul substantivelor terminate in -s, -x, -z

Substantivele care se termina la singular in -s, -x, -z rarnin ne-


schimbate Ia plural:
Singular Plural
le bras [bra] bratul les bras
le prix [pri] pretul les prix
le nez [ne] nasul les nez

EXERCI'JII

I. Pronuntati crwintele de mai jos:


theatre, regardent, une, etudiant, une rue, bureau' traversent.

II. Scrieti femininul umu'itoarelor substanti>•e:


Ull etudiant, J'homme, J'eJeve, Jes gar9011S.

III. Traduceti in limba franceza:


Baietii privesc automohilele. Trecatorii admira magazinele. Treca-
torii intra intr-un cinematograf. lata ni~te muncitori. lata ni~te stu-
denti. Ei merg Ia teatru. Muncitorii ~i funqionarii se due acasa.
§ VI

Sur la table il y a un cendrier.

Dans ]a chamhre il y a deux lits.

Jean a trois pornmes.

Dans le vase il v a quatre fl eurs.

La ma1son a cmq fenetrcs.


rnm
[][][]
- --

49
La robe a SIX boutons.

Voila sept allumetles.

Dans le paquet il y a huit


cigarettes.

Dans la bibliothequc il y a ncuf


livres.

=
La ma1son a dix_elages.

50
Georges a une serviette noire. La serviette est grande ct large.
Dans Ia serviette il y a un stylo, unc gomme, une regie, deux cra-
yons, trois cahiers et cinq livrcs. II oifre des cigarettes a Paul.
II y a dix cigarettes dans le paquet. Paul a une boite d'allumet-
tes. II y a sept a llumettes dans la bo ite.

VOCABUI.AR

le cendrier [Ia _sadrie] serum iera Ia cigarette [la_sigaret] tigara


Ia pomme [la_p:>m] marul l'etage (m.) [leta3] etajul
le vase [la_vaz] vaza (de flori\ noir, -e [nwar) negru, neagra
Ia fleur [la_f!rer] floarea Ia .gomme [la_gom] guma
Ia robe [la_r;>b] roch'ia Ia regie [la_regll rigla
le bouton [la_but5] nasturele le cahier (la_kaje] caietul
l'allumette (f.) flalymet] chibritul il offre [il_ofra] el ofer;i
le paquet [la_pake] pachetul Ia boite [la_bwat] entia

PRONUN'fARE

boite -- in accst cuvint oi reproduce sunetul w (semivoca Ia).


paquet- -t fi11al nu se pronun}a.

GJlAMATicA

Numerahil cardinal

Numeralul cardinal (pina la zecc) are in limba franceza urma·


toarele forme:
1 un (m.) [a!], une (f.) [yn] 6 six [sis]
2 deux [d¢] 7 sept [set]
3 trois [trw a J 8 huit [qit]
4 quatre [katr] 9 neuf [nref]
5 cinq [s&k] 10 dix [dis]

Observatie. I. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin


~i feminin: un (masculin), une (feminin).

2. Numeralele six ~i dix se pronunta sis ~i dis cind sint folosite sin-
gure, si ~i di cind sint urmate de un substantiv sau un adjectiv care
incepe cu o consoana sau un h aspirat §i siz sau diz cind sint urmate
de un substantiv sau un adjectiv care incepe cu o vocala sau cu un h
mut.
nous sommes dix [nu_som_dis]
six chaises [si_lez]
dix armoires [diz_armwar]

51
3. La numeralele cinq ~i huit, -q ~i -1 final se pronunta daca numeralul
nn este urmat de un substantiv ori un adjectiv, sau daca substantivul
ori adjectivul care urmeaza incepe cu o vocala sau en un h mut. Ele
nu se pronunta insa c1nd numeralele sint urmate de un substantiv
sau un adjectiv care incepe cu o consoana sau cu un k aspirat:
elles sont huit [d~s5~qit]
cinq amis [siik~ami]
huit robes [qi_r3b]

4. La numeralele sept ~i neuf; conroana finala se pronunta. Consoana p


din numeralul sept nu se pronunta.

Indicativul prezent al verbului avoir (a avea)


j'ai [3e] eu am nous avons [nuz_av5] noi avem
tu as [ty_a] tu ai vous avez [vuz~ave] voi aveti
il a [il~a] e] are ils ont [ilz_5] ei au
elle a [ e:J_a] ea are elles ont [ dz~5] ele au

Nota. Pronuntati corect, faclnd ]eg{ttura: ils ont [ilz_-5], pentru a nu


confunda aceasta formf1 cu ils so,;t [il_s5J.

Galicismul 1 il y a

Galieismul il y a se folose~te 1n loeul Yerbului a fi, la persoana


a III-a singular ~au plural eu sensu! de ,a exista", ,a se afla"
Este invariabil ~i se poate folosi cind e vorba de 1m singur obieet
sau df~ mai multc ol.iccte:
In curte ;;Jnt einci arbori. = Il y a cinq arbres dans l4 cour.
[il_ja_siik_arbr_dii_la~kur]
Pe masa se af!i\ o lampiL Sur la table il y a lllle lampe.
[syr_la~tabl_i!_ja_yn_Iai)J

EXERCITII

I. Pronunfafi w·nuitoarele cul'inte:


trois, mouchoir, armoire, boite

II. Traducefi in limba rami nil:


Vous etes huit enfants. Dans In bibliotheque il y a dix livres. J'ai cinq
crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la charnbre il y a trois
!its. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommcs dans
Ie jard in. Voici unc bo1tc d 'allumettes. L 'immeuhle a neuf etages.

1 Galicism construcj.ie propric !imbii franceze.,

52
III. Traducefi in limba franceza:

Ea are o guma. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. In pachet
sint opt tigari. lata o scrumierii,. Ea are o servieta neagra. Camera
are doua u~i ~i trei ferestre. lata ni~te nasturi. Noi avem ~apte scaune
~~ voi aveti patru fotolii.

IV. Raspundefi la intrebari folosind


desenele alaturate.

l
Oil est le chat?

Ou est le crayon?

Oil est le vase?

Est-ce q_ue le livre est sur le bureau?

53
§VII

Voila u11 jardin. J'aime beauc oup les fruits


et les fleur s.
Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas
et Helene aiment le raisin.
Vous_ aimez les fruits. Marie et Irene regar-
dent les papillons qui volent.
Michel compte les~etages de la ma1son
voisine.
Elle a quinze etages.
La maison de Michel a deux portes et
trois_etages.

54
VOCABULAR

aimer [erne] a-i pliicea, a iubi


beaucoup [boku] mult
le fruit [la_frqi] fructul
Ia poire [la_pwar] para
le raisin [};} ~rezii] strugure1e
regarder [ ragarde 1 a privi
le papillon [la~papij:J] fluturele
qui [ki] care
voler [vale] a zbura
compter [k:Jte] a numiira
voisin,-e [vwazE:, vwazin] vecin,-a

PRONUN'fARE

fruit, beaucoup, blanc- consoana finala a acestor cuvinte nu se


pronunta.

PRENU:t\IE FRANCEZE

j\llarie [mari] Maria Michel [mifel] Mihai


Helene [elmJ Elena I rene [ iren] Irina
Jean [Ja] Jon Nicolas [ nibla] Nicolae
Georges [ 3 3r3 ] Gheorghe

GRAMATicA

Verbele din grupa I

Verbele din limba franceza se impart in trei grupe, care se pot


recunoa~te dupa terminatia infinitivului prezent. Verbele din
grupa I sint terminate la infinitivul prezent in -er:
aimer a iubi regarder a privi

Ohservatie. 1. Consoana finalii -r nu se pronun~ii Ia infinitivul prezent


al verbelor din grupa I.

2. In limba francezii infinitivul nu este precedat de prepozitie ca in


limba romlnii: a numiira = compter.

Noti. Verbele auxiliare avoir ~~ etre nu se incadreazii in me• o grupii.

55
lndicativul prezent al verhelor din grupa I

Indicativul prezent al verhelor din grupa I sc formeaza prm


adaugarea, la radicalul verhu lui, a urmatoarelor terminatii:
Slngular Plural
Persoana - e - OilS
a II-a - es - ez
a III-a -- e - ent

Radicalul verbului se ob!ine prin indepartarea terminatiei infi-


nitivului -er: aim f-er, compt f-er etc.

Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime .. [3em) eu iubesc IWUS aimons [nuz~em 3) noi iubim


tu aimes [ty~em ) tu iube~ti VOlts aimez [vuz~eme] voi iubiti
il aime [il~em ] el iube~te ils aiment [ilz~em] e i iubesc
elle aime [ d~em] ea iubqte elles aiment [dz~ern] ele iubesc.

OLserva!ie. Tenninatia persoanei a III-a plural -ent uu se pronunt[i.

Numeralul cardinal

Numeralul cardinal de la 1J 1a 20 are urmatoarele forme:


11 onze [Sz) 16 seize [ s tz)
12 douze [duz) 17 d i x-sept [diset)
13 treize l trez J 18 dix-huit [dizqit)
14 quatorze [kat:lrz] 19 di x -neuf [ dizncefj'
15 quinze [k~z 1 20 vingt [vii:]

EXERCI'fll

I. Conjuga{i verbul regarder Ia indicativul prezent.

II. Traducefi in limba fran ceza :


Eu nnmiir de Ia uce Ia douiizec i. Mihai prive~te un portret. Tie iti
plac (tu aimes) perele. Noi numiir<im arborii. Voi priviti fluturii. Lor
le plac florile. Ion ~i Gheorghe numarii casele. Mie imi plac strugurii.
Lui Nicolae ii plac rnult mereie.

Ill. Cititi ~i scriefi in litere urmiitoarele cifre:


12' 17 > 8' 20' 19' 6' 13 , 16, 10, 2' 18' 15.

5()
§ VIII
LES COULEURS )
Le beret es t vert. La cravate est vert-e.

Le beret est gns. La cravate est gnse.

Le beret est brun. La cravate est brune.

Le beret est noir. La cravate est noire.

Le beret est bleu. La cravate est bleue.

~.)
Le beret est rouge . La cravate est rouge .

.)
Le beret est Jaune. La cravate est 1aune.

Le beret est rose. La cravate est rose.

Le beret est blanc. La cravate est blanche.

57
QUELLE COULEUR PREFEREZ-VOUS?

La famille Girard est dans le jardin. Les gar~ons parlent. Le


jeune Alain Girard cons tate qu 'ils~ont des vetements de differentes
couleurs.
Quelle couleur preferez-vous, Je prefere les robes gri_ses et les
maman? demande Alain. costumes-tailleurs no1rs .

Et toi, Jacqueline, que preferes- Oui. J'aime surtout le blanc et


tu? Aimes-tu le blanc? de- le jaune. J e porte toujours des
maude encore Alain. blouses blanches et des jaquet-
tes jaunes.
Est-ce que vous preferez les
soulieriD noirs ou Ies souliers Je porte des souliers noirs , mais
marron, papa? aussi des souliers marron.

Pourquoi portes-tu, Alain, une Parce que _j'aime le rouge. Mais


cravate rouge? demande a j 'ai aussi des cravates bleues
son tour Jacqueline . et vertes.

VOCABULAR

Ia cravate [la~kravat] cravata et toi [e~twa] ~i tu


quelle [k e:l] ce encore [akorl inca
Ia couleur [la~ku leer] culoa rea surtout [syrtu] mai a les
pref&er [prefere] a prefera blanc, blanche [bla, blaf] alb, -a
Ia f'amille [la~famij] fa milia jaune(3on) ga lben, -a
parter [parle] a vorbi porter [porte] a purta
jeune [3cen] tinar, -a toujours [tu3ur] m ere u, t otdea u na
constater [k5state) a constat a le soulier [ la~s ulj e] pant9fu I
que [ka] eli , ce marron (adj. invariabil) [mar5] maro
les Vetements (Je~vEtmaj hai'ne)e papa (papa] tata
different, ·e [difera] diferit, -a aussi [osi] ~i, de asemenea
maman [mama] mama pourquoi [purkwa] pentru ce
demander [damarle] a intreba a son tour [a~s3~tur] Ia rindul sau
gris, •e [gr i , griz] c en u ~ iu, cenu~ie , gri parce que [parska] p enlru cii
le costume-tailleur [Ia kostym vert, •e [vEr, vErt] veTde
tajcer] t a iorul ~ ~

PRONUN'fARE

famille - in acest cuvint ill reproduce sunetul yod .


vetement. different- terminatia -ent se pronun ta aic i lnaza!') spre
d eoseb ire de indic3;t iv prezent persoana a III-a plural. unde
este muta .

58
PRENUME FRANCEZE

Alain [ale] ! n-are corespondent in lin.1ba rom ina)


Jacqueline [3aklin] Iacohina.

GRAMATICA

Forma interogativii a verhelor


Pentru a con juga un verb la forma interogatiYa, se pune pro-
nurnele subiect in urma verhului. Acest fenomen se numeste inver-
smnea subiectului: '
Quel portrait regardez-vous? [ke:l~partre:~ragarde~ vu]
Oit sont-ils? [u~s-'">~t~i!J

Daca ~ubiectul este exprimat printr-un substantiv, acest sub-


stantiY se a~aza inaintea verbului, dar este reluat prin pronumele
personal a~ezat dupa verb:
Alain est-il a Ia maison.' [ale~e:t~il~a~la~me:zj]

Verhele avoir, etre ~i aimer la iorma interogativit ( indicativ prezent)


A voir [avwar] £:tre [ e:tr] Aimer [erne]
ai- je? [ e:3] suis- je.' [ sqi3] est-ce que j'aime? [e:s~ka~Jem]
as-tu? [a~ty] es-tu? [e~ty] ai mes-tu? [em~ ty]
a-t-iP [a~t~ilJ est-il? [e~t~il] aime-t-il? [em~t~il]
a-t-elle? [a~t~e:l] est-elle? [e~t~e:l] aime-t-elle? [ em~t~e:l]
lwons-nous? [av5~nu] sommes-nous? [sam~nu] aimons-nous? (em5~nu]
avez-vous? [a,·e~vu] etes-vous? [e:t~vu] aimez-vous? [erne~ vu]
ont-ils? [5~t~il] sont-ils? [s-'">~t~il] aiment-ils? [em~t:__il]
ont-elles? [3~t~e:l] sont-elles? [s5~t~e:l] aiment-elles? [em~t~e:l]
Observatie. 1. La forma interogativa, intre verb ~i pronume se pune
liniuta.
2. La persoana a III-a singular, Ia verbele din grupa I, precum ~i Ia
Yerbul auxiliar al'oir se pune intre verb ~i pronume un t eufonic, sepa-
rat de acestea printr-o liniu~a: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il?
3. In afara de forma interogativa exprimata prin inversiunea subiec-
tului, intrebarea se mai p,oate pune ~i cu ajutorul locu~iunii interoga-
tive est-ce que, care nu se" traduce. Dupa aceasta locutiune nu se face
inversiunea. Comparati: aime-t-il les fleurs? cu est-ce qu'il aime les fleurs?
4. De asemenea in propozitiile scurte intrebarea se poate formula pas-
trind ordinea obi~nuita, fara i.nversarea subiectului: Vous mangez? min-
cafi? 1n acest caz interogatia este indica til prin simpla intonatie, iar
in scris prin semnul intrebarii.

La persoana I singular a verbelor din grupa I se folose~te numai


intrebarea exprimata cu ajutorullocutiunii est-ce que: est-ce que j' aimeP

59
Precedata de pronumele interogativ que, locutiunea est-ce que
formeaza impreuna cu acesta locutiunea interogativa: qu 'est-ce
que ... ? (ce ... ?)

Adjectivul interogativ

Formele adjectivului interogativ sint urmatoarele:


Singular Plural
mas c. quel [kel] quels lktl]
fern. quelle [kd] que lles [k e:l]

Adjectivul interogativ se traduce in Iimba rom ina prin ,ce';,


,care":
Quels fruits aimez-yous P Ce fructe vii plac?
Quel est Yotre nomP Care este numele dv.?

Adjectivul \nterogativ poate avea uneori p sens exclamativ:


Quelle grande maison I Ce casii mare!

Pronumele interogativ

Formele cele ma1 intrebuintate ale pronumelui interogativ sint:


- qui [ki] cine? pe cine?
Qui est laP Cine-i acolo?
-que [ka] ce?
Que preferes-tuP Ce preferi?
-quai [kwa] ce?
De quoi parlez-yousP.Despre ce vorhiti?

EXERCI'fll

I. Conjugafi yerbul regarder la forma interogatiw'i.


ll. Punefi urmatoarele propozifii la forma interogativii:
Tu es jeune. II a des souliers marron. Vous etes a Ia maison. Ils aiment
les papillons. Elle prefere les pommes.

ill. Traduce# in limba francezii:


Unde sinteti? hi plac strugurii? Da, imi plac strugurii, dar imi plac
~i merele. Ce prive~ti? Pentru ce porti cravate albastre? Pentru cii
imi plac~ culoarea albastrii. Ce fructe preferati? Noi preferiim perele.
Cine preferii culoarea ro~ie? Ce intreabii Alain? Despre ce vorbesc ei?
El are pantofi negri. Maria are o servietii verde.

60
IV. Combien de fleurs y a-t-il?

Ou est le chat?

Qu'est-ce que c'est?

Combien de fenetres y a-t-il?

Combien de doigts a Ia main? *

Combien de pommes y a-t-il


dans l'assiette?

* le dvigt [Ia dwa] degetul


lamain [Ia me] mlna
l' assiette (f'.) [lasiet] farfuria
61
§IX

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE


Lcs peuples luttent contre la guerre paree qu'elle seme la mort.
La guerre detruit les villes~et Ies villages, les~usines, Ies maisons,
Ies~eeoles, les musees, les monuments. Les~ouvriers, les paysans et
les~intelleetuels progressistes luttent pour Ia paix. Non, nous ne
des irons pas Ia gucrre!
No us luttons eontre ceux qui n 'aiment pas la paix. Dans le monde
il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider Ia paix.

VOCABULAR

nous~e voulonspas [nu~n<>~ vul'i~pa] lectualul


no1 nu vrem progressiste [pngresist] progresist, -a
Ia guerre [la~ge:r) razboiul pour [pur] pentru
le peuple [la~pa;pl] poporul Ia paix [la~pe:] pacea
Iutter [lyte] a lupta contre ceux [k5tra s¢] impotriva ace-
contre [k3tr] impotriva lora
semer [same] a semana non [n5] nu
Ia mort [la~rnar] moartea desirer [dezire] a dori
(elle) detruit [e:l~detrqi] distruge qui [ki] care
Ia ville [Ia~ vii] ora~ul le monde [la~m5d] lumea
le village ll<>~ vila.3] satul Ia force [la~brs] forta
I' ecole (f.) [lekal] ~coala capable [kapabl] capabil, -a
l'usine (f.) [lyzin] uzina 8 auvegarder [sovga~de] a apara, a
le musee [b_;~nyze] muzeul ocroti
le paysan [l<>~P e:iza] taranul consolider [k5solide] a consolida
l'intellectuel (m.) [l~te:le:ktqe:l] inte-

PRENUME FRANCEZE

Antoine [atwan] Anton Jacques [3ak] Iacoh


Pierre [pje:r] Petre Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativa a ~·erbelor

In limlw francez[t verbele se eonjuga Ia forma negativa cu aju-


torul a dou[t lll'ga1ii: ne [n<>J ~i pas [pn'. Prima se a~azii inaintea
verbului, iar a doua dupii verb.
Nous ne desirons p~s la guerre. N oi nu do rim razboi.
lis ne sunt pas a la maison. Ei nu sint acasii.

62
Verbele avmr, etre ~i mmer Ia forma negativii (indicativ prezent)
AYolr :E:tre Almer
je n'ai pas eu nu am je ne suis pas eu mt sint je n'aime pas eu nu iubesc
tu n'as pas tu. n'es pas tu. n 'aimes pas
il n'a pas il n'est pas il n'aime pas
elle n'a pas elle n'est pas elle n'aime pas
nous n'avons pas nous ne sommes pas nous n'aimons pas
vous n'avez pas vous n'etes pas vous n'aimez pas
ils n'ont pas ils ne sont pas ils n'aiment pas
elles n'ont pas elles ne sont pas elles n'aiment pas.
Obserl'afie. I. Inaintea unui verb care incepe cu o vocalii sau cu un h
mut, negatia ne se elideaza: je n'aime pas.
2. La forma negativa accentul tonic cade intotdeauna pe cuvintul
pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc.
3. La infinitivul prezent ambele negatii preceda verbul: oe pas
semer Ia mort.
4. Forma negativa a expresiei il y a este il n'y a pas.

Forma interogativ-negativii a verheJor


Cornbinind forma interogativa cu cea negativa, se obtine forma
interogativ-negativa a verbelor:
Al·olr :E:tre Almer
n'ai-je pas? ne suis-je pas? est-ce que je n 'aime pas?
n'as-tu pasP n'es-tu pas? n 'aimes-tu pas?
n 'a-t-il pas? n'est-il pas? n 'aime-t-il pas?
n 'a-t-e lle pas? n'est-elle pas? n 'aime-t-elle pas?
n 'avons-nous pas? ne sommes-nous pas P n 'aimons-nous pas P
n 'avez-vous pas? n'etes-vous pas? n'aimez-vous pas?
n'ont-ils pas? ne sont-ils pas? n'aiment-ils pas?
n 'ont-elles pas? ne sont-elles pas? n 'aimen t-e lles pas P

EXERCI'fll
I. Pronuntati urmatoarele cuYinte:
peuple, sauvegarder, guerre, ciga~ette, eleve, Pierre, ruiner, huit, fruit,
Ia ville.

II. Conjugati Yerbul desirer (a dori) la forma negatiYa §i la forma


interogatiY-negatiYa.
III. Puneti urmatoarele propozitii la forma negatiya:
Georges aime les fleurs. Ils regardent 1a vitrine. Tu aimes les fruits.
Preferez-vous les pommes? Elle est a Ia maison. As-tu une cigarette?
Avez-vous une boite d'allumettes?

IV. Traduceti ln limba franceza:


Lui Nicolae nu it plac pisieile. Nu doriti o tigara? Ei nu sint prieteni.
Razboiul distruge ora§ele ~i satele. Popoarele lupta impotriva razboiu-
lui. El este muncitor. Ei sint tarani.

63
§ X

UN MAGASIN UNIVERSEL

Vis-a-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin.


C'est~un magasm universe!. Dans ce magasin,. on trouve toutes
sortes de marchandises: des tissus de coton, de Iaine, de soie, des
confections, des chaussures, des~appareils m{magers etc.
Un~enfant regarde les vitrines. Cet~enfant admire les jouets.
C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette
qui aime contempler les vitrines. Elle s 'appelle Pauline. C' est~une
petite voisine de douz~ ans, que je rencontre ~ouvent. Ces
deux~enfants entrent dans Ie magasin.

64
VOCABULAR

universel, -elle( yniverse:l] universal, Ia chaussure [la~Josyr] incilltamintea


-a l'appareil (m.) (lapare:j] aparatul
vis-a-vis [vizavi] vizavi, peste drum menager, -jere {mena 3e] casn ic, -a, de
Ia fabrique (la~fabrik] fabrica menaj
travailler (travaje] a Iuera le jouet [la~3we:] jucaria
trouver [truve] a gasi moo [m:i]l(a~) meu
toutes sortes [tut~sart] tot felul contempler [k5ttiple] a contempla
Ia marchandise [la~marjtidiz] marl'a elle s'appelle [e:l~sape:l] ease nume~te
le tissu (la~tisy] tesatura que fka] pe care
le coton [la~kat5] humbacul rencontrer [rtik')tre] a intilni
Ia Iaine [la~lm] !ina sou vent [suvti] a de sea
Ia soie [la-.:.,swa] matasea entrer (titre] a intra
Ia confeetion [la~k"ife:ksj5] confectia

PRONUNTARE

soul'ent - terminatia -ent se pronunta (nazal).


••oisin- grupul in reproduce vocala nazala 'E. La feminin adaugarea
u nui e atr.age denaza liz area: l'oisine.

PRENUME FRANCEZE

Paul [pol] Paul Pauline [polin] Paulina


GRAMATitl

Adjectivul demoll8trativ
In lirnba franceza, formele adjectivului demonstrativ sint urma-
toarele:
Maseulln Fen1fnin
singular ce, cet [sa, se:I.J acest cetle [se:t] aceasta
Masculln '' Femlnln
plural ces [se] ace~li, aceste

La masculin se intrebuinteaza forma ce inaintea unui substantiv


sau a unui adjectiv care incepe cu o consoana sau cu un h aspirat
~i forma cet inaintea unui substantiv sau a unui adjectiv care
inccpe cu o voca Ia sau cu un h mut:
ce voisin fsa __;VwazE:]
cet enfant [se:t~tifti]
Obsenatie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce ~~
vcrbul etre (persoana a III-a singular), se traduce prin e.~te:

C'.esl un grand magasin. Este un mare magazin.


Ce n'est pas un eleve, (El) nu este un elev, este
c'est un etudiant. un student.
5 - lnvatali limba franceza lara profesor 65
Pronumele relativ
Cele mai intrehuinlate pronume relative sint: qui [ki] ,care "
~~ que [ka J ,pe care". Ambelc · pronume sint invariabile.
Ohservatie. ln limba franceza, dupii pronumele relativ que nu se mat
pune pronumele personal complement:
Copiii pe care ii privel}te profesorul. Les enfants que le professeur
regarde.
Pronumele nehotiirit on [5]
Pronumele nehotarit on este invariabil ~~ se traduce prm ,se",
.
,c1neva ":
On parle franrais. Se vorbe~te frantuze~te.

Dupa pronumele on, verbul se pune intotdeauna Ia pcrsoana a


III-a singular .
Folosirea infinitivulni

in general, in limha franceza, cind doua verbe se succed s1 au


ac~la~i suhiect, al do ilea verb se pune la infinit;v. Acest infi~itiv
se traduce de obicei in Iimba rom ina prin conjunctiv:
Elle aime chanter. iiplace sa cinte.
Je desire travailler. Doresc sa lucrez.

EXERCITJI

I. Citifi urmatoarele C!.winte, fiind atenfi la pronuntarea fJOcalelor


nazale:
rnarchandise, contempler, ~· encontrer, souvent, voisin, magasin, coton.

n. Punefi inaintea substantiYelor de ma~ ]OS adjectiYul demonstra-


tifJ corespunzator:
armoire, ... livre, ... arbre, ... usine, ... etudiant,
... fauteuil, ... ami, ... homrne, ... gar<;on, ... immeuble,
... pommeo, ... soie, ... Iaine.

ID. Traduceti fn limba franceza:


Acest baiat a re optsprczece ani. Este un tinar rnuncitor. Aceste maga-
zine s1nt mari. Pomul pe care ·H privesc are fructe ro~ii. ln acest maga-
zin se gasesc rochii, cama~i, cravate ~i judirii. Este un magazin uni-
versal.

IV. Traducefi in limba romina:


J'aime travailler. Elle prefere regarder les gravures. Nous voulons
Iutter pour Ia pa1x. Ils dcsirent dejeuner. Vous aimez parler. On n'entre
pas par Ia fenetre. On porte des cravates grises.
§ XI

LA CAPITALE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

l
.a
~~- ==-""'-
............
~
,, ......., ..
. 011l8aJilt8fJ)Q

Nous~habitons Buearest 1 . C'est la capitale de Ia Hi~publique Popu-


laire Houmaine. C'est le centre economique, politique et cultu-
re! du pays. A Bucarest il y :1 des musees int{•r>~ssants, des theil-
tres, des cinemas, des stades modernes, des~edifiees magni-
fiques: la :\Taison de Ia ,Sclrtteia", IH Salh du Palais de Ia
R.P.R. etc. La population de Ia ville est nomhreuse. La
production des~usines et des fahriqtws de Bncarcst est consi•
derable. Les~institutions de la capitale sont~importantes. Bu-
car·est est le si1\ge du Corniti~ Central du Parti Ouvrier Roumain
et. du gouvemernent de la Hepuhlique Popul<.!.ire Houmaine.
Marguerite, Antoinette, Danielle sonf~en conge. Elles visitent
Bucarest avec un groupe d'e.\.cursionnistes. Danielle pose une
question au guide, Ba-
sile. Le .guide repond a
cette question. Il montre
aux touristes les nou-
velles constructions de
la capitale, les grands
boulevards, les pares.
• Buearest est~une belle
ville.

1
Dupii verbul ltabiter se omite, de obieei, prepo;-;itia a (Ia).

67
VOCABULAR

Ia ~apitale [la~kapital] capitala important, -e [E'partd] important, -a


Ia republique [la~repyblik] republica le siege [la~sje:z] sediul
populaire [pnpyle:r] popular;-a le ~omite [la~kamite] comitetul
roumain, -e (rum€] romin, -a central, -e [sdtral] central, -a
babiter [abite] a locui le Parti [la~parti] partidul
le ~entre [hl~sdtr] ~entrul ouvrier, -ere [uvrie] muncitoresc,
economique [ekanamik] eeonomic, -;l -easca
politique [palitik] politic, -ii le gouvernement [la~guve:rnamd].gu-
culturel, -elle [kyltyre:I] cultural, -ii vernul
interessant, -e [E'tere:sd] interesant, -ii le conge [la~k'>3e] concediul
le stade [b~stad] stadionul visiter [vizite] a vizita
magnifique [mapifik] miiret, -eatii, le groupe [la~grup] grupul
minunat, -fi l'excursionniste (m.) [le:kskyrsjonist]
Ia salle [la~sal] sala excursionistlll
poser [poze] a pune
le palais [la~pale:) palatul Ia question [la~ke:stj5] intrebarea
Ia population [la~papylasj5) popu- le guide [la~gidl ghidul
latia repondre [rep5dr] a raspunde
nombreux, -euse [n5br,-] numeros, montrer [m5tre] a ariita
nurneroasft Ia statue [la~staty] statuia
Ia production [la~pradyksj5] produc- le touriste [la~turist] turistul
tia Ia construction [la~k5stryksj5] con-
considerable [k'isiderabl) considera- structia
bil, -ii belle [be:!] frumoasa

PRONUNTARE

rtipublique, politique, economique, fabrique- in aceste cuvinte -e


final nu se aude. Accentul cade pe vocflla i care preceda pe q.

Prenu~e franceze

Basile [bazi!J Vasile Danielle [ danje:l] Daniela


Marguerite [margarit] Margareta Antoinette [ dtwan tt] Antoaneta

GRAMATIC.\

Expri~area cazurilor in limba ff'ancezi

In limba franceza substcmtivele nu se modifica in cursu] de-


clinarii. Cazurile existente in limba romina se exprima in fran-
ceza cu ajutorul prepozitiilor.

68
1. Acuzativul este identic cu nominativul ~~ se exprima fara
prepozitie:
J ' admire le pare. [3admir h1 park] Admir parcul.

2. Genitivul se exprima cu ajutorul prepozitiei de, care poate


sta inaintea unui substantiv:

a) nearticulat (cind este vorba de nume proprii) :


L e mouchoir [mufwar] de Paul est blanc.
B atista lui Paul este alba.

b) . precedat de articolul nehotarit un, une:


Les immeubles d'un boulevard sont grands. [lez~im<£bl d<i! bulvar sj grd]
lmobilele unui bulevard sint mari.

c) feminin precedat de articolul hotarit la:


La porte de Ia cham/Jre est ferm ee [Ia p~rt da Ia Jdbr e; ferme]
li ~a camerei este inchisii.

d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat l':


Le stylo de l'etudiant est sur le bureau. [Ia stilo da letydja
. e; syr Ia byro]
Stiloul studentului este pe biruu.

lnaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotarit


le sau inaintea unui substantiv la plural precedat de articolul les,
prepozitia de se contracta, formind articolele contractate du [dy]
~i, respectiv, des [de] (de +
le = du; de les =des}: +
Les fleurs du pare sont belles. [le firer dy park sj bEl]
Fiorile parcului sint frumoase.
Les jouets des en fan ts sont petits. [le JWE dez~dfd sj pti]
Jucii.riile copiilor sint mici.

Observatie. Nu trebuie confund at a rticolul contractat des, care for-


meaza genitivul, cu articolul nehotii.rit des: Je regarde des maisons.
(3a ragard de me;zj] Privesc ni~tc case . (des = articol nehotii.rit)
les fenelres des maisons [l e fne:tr d e me:za] ferestrele case lol) (des= articol
contracta t).

3. Dativul se exprima cu ajutorul prepozitiei a, care poate fi


a~ezata inaintea unui substantiv:

a) nearticulat (cind este vorba de nume proprii ):


ll donne Wle poire a 1\1/arie. [il d:~n yn pwar a mari] El U[l 0 para
Mariei.

69
b) precedat de ar·ticolul nehoUi.dt un, une, des:
Je montre une photo a nn ami. [3a m5tr yn fato a cen~ami] (a des amis)
[a dez"ami]
Arat o fotografie unui prieten (unor prieteni).

c) feminin precedat de articolul hoHirit la:


Je pose une question a la sceur de Georges. [3;~ poz yn ke:stj5 a la srer
da 30r3] Pun o !ntrehnre sorei lui Gheorghe.

d) masculin sau fern in in precedat de articolul e lid at l':


Le professeur pose une question i\ l'olleve. [Ia prohscer poz yn ke:scj5
a lele:v] l'rofeso~ul pune o intrebare e!evului (elevei).

Inaintea unui substlmtiv masculin precedat de articolul hotarit


le sau inaintea unui ~ubstantiv la plural preeedat de art.icolul
hot.arit les, prepazitia (f se eontract.a, formlnd artieolele eontrae-
tate au ~i, respeetiv, aux (a +
le = au; u. les == mu:): +
Marie donne une cravate au frere de Jean. !rnari d;m ;; n kl'ilvat o frEr
da 3a] Maria dil o cravata fratelui lui Ion.
Le guide parle aux touristes. [IB gid pari 0 twist] GhidHI vorhe~te
turi§tilor.

Exprimarea cazurilnr
pentru substantivele precedate de articolu) hotarit

Mascuiln
Singular l,lural
N, le pays [la~pei] [es jJI\t;.'<
G. du pays des 1'""1!1
D. au pays aux fill ys
A. le pays les pays
N. l' ouvrier [In vrie] lcs olH·ril'rs
G. de l 'ouvrier des ous·rirnJ
D. a l'ouvrier attx Ot.l.Pru~rs

A. l'ouvrier les ouvners

.F'emlnln
Singular I' I ural
N. la femme [la_fam] les ferrttllt'S
G. de la femme drs ft•rnuws
D. a la femme aux fernnu·s
A. la femme les {l'llt !IH's
N. l'etudiante [letydjat] les etudiaules
G. de l'etudianle des etwfiau/I'S
D. a l'tliudiante aux etudianli's
A. l' etudiante les etwliall res

70
EXERCITH

La capita le J.e la lH,puhliqu e Populaire Roumaine est helle. Les usines


de Bucarest sont grandes. Nous admirons les statues de la ville. Pierre
donne une poire a Marguerite. Basile montre des livres aux touristes.
Les vitrines du mHgasin sont splendides. Les fenetres de Ia chambre
sont gramles.

ll. Traduceti in limba franceza:


El da o batist;l lui Nicolae. Pantofii lui Vasile sint negri. Fructele pomi··
lor sint inca v•'rzi. El vorbeste turistilor. Fratele l\Iariei este muncitor.
Gradina uzine i C3tc verde. El da ~ jucarie copilului. Fata vecinului
are ~apte ani. Zidurilc imohilului sint albe. Rochia unei fetite este
micii.. Eu arat hiiintilor harta tarii. lata Sala Palatului Republicii
Populare Homine. La Bu c ure~ti sint muzce interesante, teatre, c in e-
matografe lj-i stadioane modcrne.

lll. Cititi CIWintele urmatoare, fiind atenfi la pronun{orea lui ll l:v; :


Republique, populair<~, cult ut·ei , statue, universe! , Dtn·and, cosl.lllllt' ,
gravure.
§ XII

AUX EMPLETTES

Monsie ur Durand rcnconlre dans Ia rue monsieur Lefevre, qUJ


admire un e vitrine.
-Bonjour cher Lefevre, com men t <:a va?
-- Merc i bien, et loi?
-- De meme, merci. <)ue regardes-tu Ia?
-.!'a dmire ees belles crava les. Tu entres avec m o t dans le
magas in ?
- Volontiers, J at moi aussi besoin de mouchoirs.
Les deux_amis entrent dan s le magasin .
M. Lefevre: Bonjour madernoisclle. A vez-vous des crava 1es de soie?
La vendwse: Oui, monsi eur, certain em ent. Celle-ci coi'tte 20 francs ,
ce ll e- Ht eoute 18 fran cs.
M. L efePre: .Je choisis eelle qui coute 20 francs.
La vendeuse: Que desirez-vous_encore monsieur?
J\1. T,efi>~>re : Hicn mademoise lle ,· merei. c'esl ~1. Durand qut desire
d es mouchoirs.
72
M. /)urand: Avez-vous des mouchoirs blancs, mademoiselle?
La "'endeuse: Oui, monsieur. Celui-ci coute 4 francs. Ceux-la coutent
6 francs Ia piece.
M. Durand: Ceux-ci sont trop chers. Je prefere 6 mouchoirs a 4
francs.
Madame Leblanc entre dans Ie magasin.
M. Lefiwre et M. Durand: Bonjour madame Leblanc. Com!rMnt
~a llez-vous?
Madame Leblanc: Merci bien, et vous? Vous~etes contents de vos
emplettes? . ~
M. Lefel're: Oui, bien sur; au revoir, madame.
M. Durand: Mes~hommages, madame.
Monsieur Durand et monsieur Lefevre sortent du magasm.

Abreviations eourantes
M. = monsieur Mlle = mademoiselle
Mme = madame .Me = maitre (maestru J
VOCABULAR

aux emplettes f o~z~dple:t] dupa curn- Ia vendeuse [Ia~vdd_liz] vinzatoafrea


p5raturi certainement \[sute:nmd] (de ) sigur
monsieur [musj¢] domnul eouter [kute] Ia costa
rencontrer [rdk5tr..] a iutilni le franc [l(l~fra] fran cul (mon eda)
bonjour [bj3ur] bunii. ziua choisir [fwazir] a alege
cher, chere [jH] seump, -5, drag, -ii Ia piece [Ia~p j e:sJ bucata, p iesa
comment ~a Ya? fkutud_~a- Ya] ce Illai rien [rj!:] nimic
faci? trop [tro] pre a
mCI'ci bien [mnsi~hji:J mulpunesc, comment allez-vous? [k:Jmd~t~ale~
bine vu] ce mai faceti?
de meme [d J ~lllEillj h1 fp) content, -e [k 5td, k3tdt ]I mul~urnit ,-ii
avec [aYe:k] cu bien sur [bji:~syr] d esigur
volontiers [v :J l5tj•·] c u pl;lccr" au revoir fo~dvwar] Ia revcdere
aussi [osi] aici: ~ i eu mes hommages [m"z~oma3) omagiile
le besoin flg~bazwio:] nevoia mel e
mademoiselle [madmwazEI] dom- sortir [ s::>rtir·J a u_·~ 1
ni~oarii

GRAMATICA

Pronumele demonstrati v
, Pronumele demonstrativ are forme simple ~i forme inUirite.
Cele mai folosite sint formele intarite; ele se formeaza adaugin-
du-se Ia formele simple adverbele de Joe ci (care arata apropierea)
sau ll't (care arata departareal.

73
Formele simple slut urrnatoarele:
Slngulnr Plural
rnast·. f'elui [solqi] eel, ace! cr:ux [s¢] cci, acei
fem. celle [ss!J cea, ac~a celleli [sol[ eel~, acele
1
neutru ce [sGJ (ceca) cc

Forma simpla a pronmnclui demonstrativ se foloseste numa1 ina-


intea pronumelui relativ qui sau a prepozitiei de:
Je choisis Ia cravale rouge, celle qui cou.te 20 fraww. [3·•~fwazi~la~kravat~
n13 srd ki kut vs fraj.
Le 'mouchoir~de lWarTe est rouge, celui de Catherine est bleu.
[b~rnnjwar~d;)_mari~s~ru3, solqi~d''~kalrin~E~bl¢]

Pronumele dernono;trativ neutru ce se folose~te mai ales in gali-


cislllpl c'esl.
Fornwle ]n!ilrite ale pronumelui denwnstra!iv sint:
Singulnr Plural
celui-ci [s.)lrli~si] cercr-ct [>¢~si] UC(·~t:ia
Ill<lSl'.
{ celui-la [solqi~laj
aee~ta

accla
f
\ C!'ll:t-[(/ !'¢~Ia] acew
celle-ci [sel~si] cel/es-ci r~c l_sij
fem. {
ac<'asla
eel le-la [sc!_la] aceea { ref les-lft [scl~la] acPlPa
aces tea

CCCL [Sdsi] aceasta 1 a<·e~t lucru


neutrn
{ ala [s8la] { aeeea, ace! lucru

Formele accentuate ale pronumelui personal suhiect


lH afarfl de formele neaccentuate ale prunumelui personal subiecl,
care se folosese rmmai pe llnga un verb \V. p. 44), in lirnha fran-
l'Pzh existrt ~i forme accentuate, care se inlrebuin!eaza singure
(l'i'trit Yerb) sau pe llnga un pronurne subiect neaceentuat, penlru
a-1 inlttri:
merri bim1, et toi? [nltersi~bjE', e~twa]
l}ui est ld? Moi. [ki~s~la mwa]
I.ui, il a besoin de rnonchoirs. [hri~il~.a~b.nws~d"~mnfwar]

Furlllele accentuate ale pronumelui personal subiect sint:


Singular Plural
Persoana I moi [mwa] nous [nu]
a II-a toi [twa] vous [vu]
a III-a lui, elle [lqi, e:IJ eux, elles [¢, d]
Observatie. La pcrsoanele I ~i a II-·a plural, preeum :;;i Ia persoana
a III-a feminin (singular ~~ plural) formele accentuate slnt ident.ice
cu ccle neaccentuate.

1 Genu! neutru, care nu existil. pentru substantive, se intllne9tc Ia unele


categorii de pronume.

74
Verhele din grupa a II-a
Vnbcle din grupa a !f-a sini terminate la infinitivul prezent in
-ir, interca lind Ia uncle timpuri, intre radical ~i tcrmlmq ie, gru-
pul iss. Verbclt~ din acea~Ui grupa s!nt regulate.
E.rem.plu:
jin£r [fi11i1·] (a termina)

Observatie. La infinit.iYul prrzrui al Yerbelor din grupa a II-a, spre


deosebirr de C('!e din grupa I, crmsoana finala -r S'' prommtii.

/ndi('ati~>ul ;vrezenl al V<'rbelor din grupa a IT-a (terminate la


infinitiv in -ir) sr~ furmenii adaug!nd Ia radicalul verbului urma-
toarele terminatii: -1s, -tl', -it, -issons, -issez. -isscnt.
Sing·ular l'lnrnl
Pcrso.-~na --- f_S - ~8.'-l0118

a J I-a 18 -- LBSf'Z
R I JJ-:t it - is,-.·nlf

Vcrbu I i'inir (a termina)


fe finis f3~r_}inij f'H tcnnin no us fin iss on<::. [nu,_.JinisS]
tu finis [tv finii POUS' jirn:ssez rVU_.finise]
il (elle) jit:;{! ;i\_(d)~fini] il.1 (elles) finissent [il_(sl)~finis]

Verhele din gmpa a III-a

Grupa a TTI-a dP Yerhn cuprinde verhe nercg:date. Infinitivul


prezcnt al verhelor din vrupa a JII-a se terminfl in:
-ir (farct a intereala grupul iss Ia uncle mod uri ~' timpmij:
sortir [s:1rtirj a jp,j
-ozr: voir [vwar] a vcdca
-re: constrllire fk5strqir] a construi.

Verbele din grupa a III-a i~i schimhf't radicalul in cursu] conju-


garii. Fiind relativ putine la numar, dar, in general, frecvent in-
trebuintate, cele mai rnulte Yor fi invatate separat ]n cursul lec-
li il or vii to are.
EX:ERCI'fll

I. Traduce{i in lim.ba francezr1:


Buna ziua, doamna Leblanc, ce mai faceti?- Bine, multume;;c, dar dumnea-
voastra, rlomnule Lefevre? - Multurnesc, Ia fel, privesc vitrinele.
- Alegeti ctwa? - Nu, uimic, doamnii. - La revcdere, domnule.
- Omagiile mcle, doamniL

75
II. Conjugafi la indicativul prezent >'erbul choisir.
III. Traduceti in limba franceza:
Iatii doi copii; eel care are pantofi negri este fratele meu. Vecinu( lui
Alexandru este muncitor, eel al lui Vasile este profesor. lata dona mere:
acesta este ro~u, acela este verde. lata ..;..,i fluturi: acesta este gal-
ben, acela este albastru. Acestia sint Mihai si Petre, aceia sint Ion si
Paul. Acestea sint Maria ~i Elena, acelea si~t Margareta ~i Antoanet~.
Cine este acest <.lomn? Ce contempli?

IV. Traducefi:
Moi, je suis ouvrier, lui, il est technicien. Toi, tu es fonctionnaire,
elle, elle est artiste. Nous, nons sommes a Ia maison, eux, ils sont au
cinema. Qui admire ce film? Vous.

EXERCITIJ RECAPITULATIVE

I. Citi(i Clt (JOCe tare urmatoarele CUFinte:


lampe, chambre, .Jean, enfant, dans, paysan, passant, comment,
Henri, entrer, ensemble, different, vetement, maman, demander,
souvent, client.
rnur, sur, bureau, Ctudiant, prune, gravure, costun1e, Iutter, uni-
verse!.
rnaison, on constnut, functionnaire, ils sont, papillon, Dupont.
rnagasin, cinq, rnain, raisin, Alain, technicien, voisin, rien.
boite, mouchoir, doigt, noix, .A. ntoi11e, soie, choisir.
dejeuner, jeune, couleur, tailleur, peuple, s<:£ur.
famillc; travailler, fillette, pays.

II. Conjugati la indicati>'Ul prezent Ferbele habitcr -7i finir.


ill. Acordati adjectivele din urmatoarele expresii:
Les (splendide) vi lies (roumain). Des chemises (blanc). Des boutons
(noir\. Un (jeune) ouvrier. Des souliers (jaune). Des cravates (bleu).
Les (grand) usines.

IV. Traducefi in limba franceza:


Vii. plac pantofii maro? Mie nu-mi plac ciimii.ijile albastre. Ce tigari
preferi? Acest om este un rnuncitor. Cuvintul (le mot) ouvrier are 7
litere. Noi luptiim pentru pace. Noi nu dorim r~zboiul.

V. Traduceti in limba franceza:


Bucure9ti este capitala H.epublicii Populare H.omine Casa unde locu-
ieijte Petre are 6 etaje. Vasile da un mar lui Anton. Ora9ele 9i satele
H.epublicii Populare Romine se transforma. Arii.t studentilor. o carte.
Daniela este prietena Elenei. Fructele ;>cestor copaci sint ro~ii. Culoa-
rea strugurilor Pste ,,erde sau neagrii.

76
PARTEA A 11-a
J-ERE LE('OS

LA FAI\fiLLE D 'ALAIN

Ma famille est_assez nombreuse. J'ai deux freres, Paul et Michel,


et une sceur, Jacqueline. :\ion frere cadet, Paul, est~ecoli~r et rna
soeur ainee, Jacqueline, est stenodactylo . Notre frere Michel
etudie dans~un college technique.
:\ion perc, Antoine Girard, est~ingenieur: il travaille dans~une
grande fabriquc d'automobiles. Ma mere, Jlelene Girard, est chi-
miste. J'ai plusieurs tantes~et oncles qui sont les s~urs et les freres
de maman et de papa. J'aime beaucoup mes cousines Annie, Mi-
eheline, Claire, Huguette et mes cousins Guy, Lueien, Marc, Henri
et Claude. Cc sont les filles et les fils de mes tantes~et oneles.

79
Nous passons le~ vaearH'e~ Pnsemble i1 Ia mPr ou it Ia tnontagne.
L 'an nee passi·e no us sontmPs_alli~s ir Ia mer. Dormant bien, fl:i-
nant, nageant, lisanl des livres_insl r·u•·l ifs. nous_avons forlifi{~
no I r·e corps el no I rt• esprit.

VOCABULAIRE

le vocabulaire [v:Jkahyler·] voeabu- technique [te:knik] tdmie


larul l'ingenieur (m.) [IE'3'mjrer] in~inerul
premif>re [pramje:r] l"'irna chimiste fjimistj chimist, -<'•
assez fa"<'] dPstul plusieurs [pl~·zjrer] mai multi
cadet [kade:] mai mie ca virsta Ia tante [tat] miitu~a
J'ecolier (111.) [lck.Jlje] ~eolarul l'onele (m.) [l">kl] unchiul
aine, -e [en(•] 1nai virstnic, -a Ia cousine [kuzin] veri~oara
stenodaetylo ["tPnmlaktilo] stenodae- le cousin [kuz€] varul
tilogral'ii Ia fille [fij] fiica
etudier [etydje] a studia le fils [fis] fiul
le college [ble:3] cole~iul psser [pase] a petrece

80
les vacances [vakds] vaeanta fliuer [flane] a hoiniiri
la mer [mEr] marea nager [na3e] a inota
ou [uj sau lire [lir] a citi
Ia montagne [ rn,Jtap] muntele instructif [estryktif) instructiv
l'annee passee [ane_pase] anul trecut nons avons fortifie [nuz av"l f;)rti-
nons sommes allis [nu_s;>mz_ale) noi fje] noi am intiirit - ~
ant mers le corps [k:>r] corpul
dormir [d;:~•·mir] a dormi l' esprit (m.) [ espri] sufletul

OMONIME ANTONIME

Ia mere mama grand mare - petit m1c


Ia mer n1area
le maire primarul

an [d] ~i annee [ane]

an se intrebuinteaza pentru a se exprnna virsta, a se marca o


epoca sau in anumite expresii:
J'ai 18 ans.
L'an III de Ia Republique

annee se intrebuint.eazil in legatura cu ceea ce se petrece in timp,


in desfa~urare:
les annees de guerre.

Se poate spune ins a tot a tit de corect:


l'an prochain sau l'annee prochaine anul viitor
le nouvel an sau la nouvelle annee anul nou
Ex.: Je vous souhaite une bonne et heureuse annt3e!
V<l urez un an bun ~· fericit!

GRAMMAIRE

Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif)

Adjectivele posesive determina substantivul adaugind ideea de


posesiune; ele indica cui apartine lucrul des pre care se vorbe~te.
Spre deosebire de limba romina, adjectivele posesive se a~aza
inaintea suhstantivului pe care il determina. Substantivul inso!it
de un adjectiv posesiv nu este artieulat:
varu! tiiu - ton cousin
mama ta ta mhc

Adjectivele posesive se acorda· in gen ~i numar cu substantivul


pe care il determiniL

6- lnviila\i limba lrancezii liirii prolesor


81
Formele adjectivului posesiv difera in functie de numarul po-
sesorilor ~i de numarul ~i genu} obiectelor posedate:

Posesorul ·J
Un obiect posedat IMat multe oblecte posedate

I Masculin Feminin Masculin Feminin.

i mes mei, mele


II mon meu
ton tau
ma mea
ta ta tes tai, tale
Un posesor
son sau sa ei ses sai, sale
I
notre nostru, noastra nos noastre
Mai multi posesori votre vostru, voastra \lOS voastre
leur lor leurs lor

E x em p l e:
Mon pere est ingenieur.
Ma mere est chimiste.
Leur frere cadet est ecolier.
Notre maison est grande.

Observafie. inaintea substantivelor care incep cu o vocala sau cu un h


mut, in locul formelor de feminin ma, ta, sa se folosesc formele de rnas-
culin mon, ton, son pentru a evita hiatul:
J'aime beaucoup mon amie. 0 iubesc mult pe prietena mea.
Quelle est sun armoire? Care este dulapul sau?
Voila mo n adresse. I a ta adresa mea.

Adjectival posesiv se folose~te in limba franceza, in locul pronumelui


personal Ia cazul dativ din limba rorninii, in constructii de felul:
El i~i petrece concediul Ja mare. ll passe son conge ala mer.

Participiul (Le participe)


Participiul este un mod care exprima in acela~i timp o actiune
(sau o stare) ~i o calitate. Ca ~i in limba romina, participiul are
doua timpuri: prezent ~i trecut.
Participiul prezent (le participe present} exprima o actiune pe cale
de a se infaptui in momentul indicat de verbul propozitiei principale.
Se formeaza adaugind la radacina verbului terminatia -ant:
grupa I aim/er aimant [ema]
grupa a II-a finfir finissant [finisa]
grupa a III-a partjir partant [partdJ

Verbele din grupa a II -a intercaleaza intre radical ~~ terminatia


participiului prezent grupul -iss.
Participiul pre:zent al verbului auxiliar aPotr este ayant, iar al
lui etre este etant.

82
Gerundivul (le gerondif) constituie un aspect a! functiei v erbale a part ici-
piului prezent; e l precizeaza imprejurarea de timp, de m o d e tc. in eare se
indepline§te actiunea exprimatii. de predicat. Gerundivul se formeazii din
participiul prezent precedat de prepozitia en:
Jls se promiment en chantant. Ei se plimbii. cintind.
Participiul trecut ( le participe passe) exprima o insu~ire s~u o
stare rezultaHi dintr-o a ctiune. Conjugat cu auxiliarele avoir ~i
etre, el serve~te Ia formarea timpurilor compuse .
La verbele din grupa I, participiul trecut se formeaza inlocuind
terminatia infinitivului -er prin -e: aimer - aime, parler -· parle .
La verbe1e din grupa a 11-a, participiul trecut se formeaza prm
inlocuirea terminatiei infinitivului -ir cu -i: finir - fini.
Verbele din grupa a III-a formeaza participiul trecut in m od
neregulat . Cele mai frecvent e terminat ii sint -i, -is, -it , -u :
partir - parti apprendre - appris e tc.

Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronun!iJ.


y), iar al verbului auxiliar etre este ete.

EXERCICES

I. Raspundefi la urnuUoai'"le intrebdri:


Avez-vous des sreurs? des freres? d es cousines et des cous ins? La fam i lie
d'Alain est-elle n ombreuse? Avec qui passe-t-il ses va cances? Ou soJtt-ils
alles l'annee passee? Votre famille est-elle nombreuse?

ll. Traducefi in limba f ranceza:


T a t a l m e u est e ing iner. F ra tii tii. i i~ i pet rec vacanta Ia muntt•. Ma ma
lui Alain est e chimistii.. F amilia sa este destul de numeroas;i. 1mi
iubesc mult veri~oarele ~i v erii. Ciirtile lor sint ins tructive. Sora nwa
e•te stenodactilografii. Sint _fiicele ~ i £iii miitu~ilor ~i unchilor m•"· E I
merge anul acesta Ia mare.Imi numiir tigiirile.

Ill. inlocuifi punctele cu articolul hotar ft, nehotarit sau C lt ad-


j ectivul posesiv cerut de sens:
..• pere d'A la in est ingenieut·. cousin e de Marie est etudia n t e .... frc ·
res d e ... a mi sont ouv riers. J e r egard e . .. enfa nts d a n s le ja rdin ...
tante de ... amie est ... chimiste excellente. Elle m e donne ... livres.
Il passe ses v a cances a ... m er. . . . ami est j eune .. . . ouvriers et ...
... ouvrieres sortent d e l'us ine . . .. frere d e R ene est !'a mi de .• cousin.
J e v ois . .. m aisons et . . . jardins .

IV. Indicafi participiul trecut §i prezent al urmatoarelor verbe:


etre, avoir, aller , fin ir, d ormir , t ravailler, a ch e t er , surg ir, accepter .

83
2 - EME LE('ON

LA F AMILLE D 'ALAIN

II

Ce diman ehe , com me d ' habitude , nou s


sommcs~a llcs voir nos grands -pare nts qui,1f)@
hab itent assez loin d e nou s . ~
lis so n t vieux. Mon gra nd -
per:e, Robert Girard, a ele
monteur daus~une usin e d 'a -
vions . Maintenant il est~a Ia
retra ite. Ma grand-
mere , Jeanne Gi-
rard , est~ un e fem-
me energi qu e et

84
pourta nt pleine de d ouce ur. E lle a beaucoup tt·avai lle p our c lever
ses c inq enfants. Nous~aimons bien nos grands-parents .
Ils_attendent avec impatience Ia visite de leurs petites-filles et
petits-fils. Grand-marnan a prepare des gatea ux delicieux pour les
petits comme pour les grands. Grand-papa a inven te des jeux
nouveaux, amusants et instructifs pour ses petits-enfants. Le jardin
de Ia maison retentit de cris et de rires. Oncle Gerard , qui aime _le
sport, fait courir et sa uter ses nieces et ses neveux. Oncle Ge-
rard n'est pas marie. Il est ce libataire.
Ce soir nous sommes partis en emportant !'image du bon sourire
de grand-maman et de grand-papa. On a fait d es projets pour
dima n che prochain .
VOCABULAIRE

deuxieme [dpzje:m] a doua delieieux (delisjp) d eli c ios


dimanche [dimaj] dumini cii les petits [ptil ce i miCt
d'habitude [dabityd] d e obi ce i comme [k.1m] ca
voir [vwar] a vedea les grands [grd] cei ma ri
les grands-parents [grd_p a rd] bunicii grand-papa [grd_p apa] bunicul
loin [!wE:] departe inventer l,~vdt e] a inv enta
vieux [vjp] biitrln nouveau [nuvo] nou
Ie grand-pere [gra_pe:r] b un icul le jeu [3,0] joc ul
monteur [m5tcer} m ontor, montator retentir [r~tdtir) a ritsu n a
l'usine (/. ) [yz in J uzin a le cri [kri] str igii tul
maintenant [mE:ta nd] ac um le rire [rir] ris ul
etre a Ia retraite [e:tr_a_l a ~r a tre:t] a le monde [m Jd] lumca
fi pens ionar chanter [J dtc] a ci nta
Ia grand-mere [grdme:r] bunica le sport lsp;n] spo rtul
energique [en e:r3ik] ener g ic;l fait courir et sauter [ fe~kurir ~e_so te ]
pourtant [purtd] totu ~ i, cu to ate aces- ii pune sii a lerge ~ i sa sara
t ea Ia niece [njEs] nepoat a
plein , -e [piE:, ple:n] plin, -ii le neveu [navpj n cpotul
Ia douceur [ d usrer] bli n d etca marie l marie] d.sii tor it
elever lelve] a cre~t e celibataire [selibate:r] ce libatar, bur-
nons aimons bien [nuz_e: rn5_b jE:J w - lac
him mult Ie soir [swar] seara
attendre [atddr] a a~tepta partir [partir] a pl cca
) ' impatience (/.) [impasjds] n eriib- emporter [O:p:>r te] a lua c u s ine, a
darea . duce
les petites-filles (ptit~fij] n epoa t e le )' image (/.) [ima 3] imag in ea
les petits-fils [pti~fi s ] n e p otii bon [bJ] bun
la grand -maman (grd mama] bunica le sourire [surir] s uri sul
preparer (prepare] a pregiit i If' projet [pr:>3E) planul, proiectul
le gateau [gato] priijitura prochain [proJE:] viitor, apro piat

Omonime
le pere ta tii I
la paire perechea
pair p ar, numar cu sot

85
Paronime1
attendre [atddr] a a~tepta eteindre [etidr] a stinge
entendre [dtddr] a auzi atteindre [at&dr] a atinge
etendre [etddrJ a intinde
Antonime
vieux [vj¢] biitrin - jeune [yen] tinlir

GRAMMAIRE

Perfectul compus ( Le passe compose)

Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc intr-un timp


nedeterminat ih trecut. El se formeaza cu ajutorul indicativului
prezent a} verbelor auxiliare avoir sau etre plus participiul trecut
al verbului de conjugat.
Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir:
j'ai chante [3e fate] eu am cintat
tu as chante tu ai cintat
il (elle) a chante el (ea) a cintat
nous avons chante noi am cintat
vous avez chante voi ati cintat
ils (elles) ont chante ei (ele) au cintat

Nurnarul ~i persoana sint deci indicate de forrnele auxiliarului.


Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir ramine
invariabil. Cu auxiliarul avoir se conjuga toate verbele tranzitive,
precum ~i numeroase verbe intranzitive.
Spre deosebire de limba romina, uncle toate verbele se conjuga
]a perfectul compus cu auxiliarul a avea, in limba franceza o serie
de verbe formeaza timpurile compuse cu indicativul prezent al
auxiliarului etre ( aller, arriver, venir, mourir, naitre etc.).
lata un verb conjugat cu auxiliarul etre:
je suis entre [3a~sqiz~dtre] eu am intrat
tu es entre tu ai intrat
il ( elle) est entre( e) el (ea) a intrat
nous sommes entrtJs noi am intrat
vous 2tes entres voi ati intrat
ils (elles) sont entres (entrees) ei (ele) au intrat

l Cuvinte asemanatoare ca sunete, deci ca pronuntare, dar deosebite din


punctul de vedere al sensului ~i a! ortografiei.

86
in acest caz, participiu I trecu t se acorda in gen ~ ~ numar cu
subiectul verbului.
Perfectul compus al verbelor auxiliare avoir ~ i etre se conjuga
cu auxiliarul avoir.

A voir ~tro

j'ai eu [3e~y] eu am avut j' ai ete (3e~ e t e ] eu a m fost


tu as eu tu as ete
il (elle) a eu il (elle) a ete
nous avons eu nous avons ete
vous avez eu VOW/ avez ete
ils ( elles) ont eu ils ( elles) ont ete

Pluralul in -x
A. Pluralul substantivelor terminate Ia singular In -au, -eau,
-eu se formeaza adaugind terminatia -x Ia forma singularului:
le gateau - les gateaux le jeu - les jeux

Fac exceptie de Ia a ceasta regula substantive}~: le landau (lan-


doul), le bleu (vinataia) ~i le pneu (pneul, cauciucul) care formeaza
pluralul potrivit regulii generale de formare a pluralului in limba
franceza, adica cu terminatia -s.
Substantivele terminate Ia singular in -al formeaza pluralul
schimbind aceasta terminatie In -aux:
le journal [3urnal] ziarul les journaux
le caporal [caporal] ca poralul les caporau.x
le cheval (fval] calul les chevaux

Fac exceptie de Ia aceasHi regula citeva substantive, ca: le bal,


le carnaval, le chacal ( ~acalul), le festival etc., care formeaza plu-
ralulln -s dupa regula generala (les bals, les carnavals etc .).
B. Citeva substantive terminate Ia singular in -ou fa c exceptie
de la regula generala, formlnd pluralul prin adaugarea unui -x .
Astfel, substantive le:
le bijou (bijuteria), le cai llou (pietricica), le chou (varza), le joujou
(jucarioara), le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux, les cailloux, les
choux, les joujoux, les genoux etc.

C. Adjectivele terminate Ia singular in -eau primesc Ia plural


un -x:
beau - beaux nouveau - nouveaux

87
Adjectivele terminate la singular in -al fac ~luralul masculin
in -aux:
egal - egaux amical - amicaux
national - nationaux

EXERCICES

I. Traduce# fn limba franceu'i:


Bunicul lui Alain a fost montor. El a lucrat intr-o uzinii de av ioane.
Bunica lui Alain este o femeie energicii. Bunicii a~teaptii cu nerab-
dare vizita nepoatelor ~i nepotilor lor. Ei au pregiitit surprize nepo-
tilor. Bunica mea a crescut cinci copii. Nepotii i~i iubesc bunicii.
Unchiul Gerard este celibatar. Ei au facut planuri pentru duminica
viitoare.

II. Formafi perfectul campus al f-Jerbelor:


inventer, trouver, finir, manger.

Ill. Trecefi substanti>'ele §i adjectivele din paranteze la plural:


Ma grand-mere a prepar{, des (gateau) delicieux. Les homrnes doivent
etrc (ega!). Ce sont des livreR (nouveau). Les (cheval) arabes sout renom-
mcs pour leurs qualit{,s (exceptionnellel. Cette fillette aime ses (jou-
jou). Elle n'aime pas les (bijou). Les jeuues atteudent avec impatience
lcs (Festival Mondial) de Ia jeunesse. Les peuples des pays (colonial)
luttent pour Ia libertc et I'independance. Les Etats (national) apparais-
sent de plus en plus comme nne force independante dans I'arime mondia!e.

IV. Trece(i r>erbele din urmiiloarele propozi tii la perfectu l campus:


Nous visitons nos parents. Mou amie est Hudiante. II est ouvrier.
Grand-papa parle avec ses p<e>tits-fils . .Je dejeune en famil!P. Jls tra-
vaillent dans une fabrique. Paul et Pauline reucontrent C<'org·es Pt.
Irime. Nous chantons cette chauson. Tu as dix pommes.

V. lnlocui{i spafiile cu articolele nehotarfte:


... jardiu, ... cousines, ... fabriques, ... ccolier, ... montagne, ... livres,
... Inaison, ... cris.
LA FAMILLE GIRARD

Robert Girard le perc '\. lcs parents lc be a u-pcre "'-.


Jeanne Girard Ia mere / d ' Antoine Girard Ia bclle-mhe / les beaux-parents c!'Helime Girard

Antoine Girard l 'epo ux (le mari) d ' He! cne Girard


Helime Girard l'epouse (Ia femme) d'Antoine Girar d
1/elene Girard Ia bellc-fille (Ia bru) de Robert et Jeanri e Gira rd

Antoine Girard le pere "'-. 1es parents d'Al am,


· p au 1, ;M.IC h e 1 et J acque 1·me
Helene Girard Ia mere /
Alain Girard - lc fils "'-. le pet it-fils '\.. l('s petits- lc neveu "'-. les neve ux
Paul Girard - le fils "'-. les cnfants le petit-fils '\. enfants de le neveu "'-. de Gerard
u · h l G... 1rard Ie r·I / d'Autoin r Ie pet It-
. r·I / R o b ert et / Girard
d ~ d et
J H !C e
. ,.
- 1 s
.. / ct HC!cn c Girard .
1 s
. / ,.
le neveu
.. / 1 e Ieme
e "a
.
Jacqueltne (,lrard- Ia idle Ia pe tit e fdlc J ea nne Gn·ard Ia mece Girard

Alain Girard - le ft· ere """ Je CO llS III


Paul Girard - lc frere lcs h·eres d e le eousiu
"'-. les cousins d '.\.nnie, Micheline, Claire,
"'-. Huguette, Gu y , Lucien, .Marc,
Michel Girard - le frcre / Jacqueline lc cousin / Henri et Claud e
I I" G. d I "-.d'Aiain,Paul Ia com in c /
. acque rne rrar - a sreur / et Mich e l

Robert Girard - le errand-perc


b
'-""- ]e s oTallds-parents / d'Aiain, Paul, Mich el, Jacqueline, Annie, Micheline,
Jeanne Girard - Ia grand-mere / <o "'-. Claire, Hugu ette, Guy, Lucien, Marc, Henri et Claude
Gerard Girard le frcr e d'Antoine c;irard
l'oncle d'Alain, Pa\11 et c. e tc.
le beau-ft·ere d'Hclcnc Girard
;Hadelei11e Girard - Ia sceur d 'Antoine Gira1·d
Ia tante d ' Aiain, P au l e tc. etc.
gg - Ia b ell e-scc ur d ' H c len c Girar d
3-EME LEC:ON

QUEL .AGE AVEZ-VOUS?

Un jour, Alain a rencontre dans Ia rue une ancienne connaissance


de sa famille, Yves Gregoire, un vieillard qui a depasse depuis
longte~ps soixante ~ns. II y a quinze ans, Gregoire a quitte Paris
pour VIvre en province.
-Bonjour, Monsieur Gregoire. Vous ne me reconnaissez pas?
Je suis Alain Girard, le petit-fils
de votre ami Robert Girard.
- Ah oui! Quelle surprise!
Mais comment vous reconna!tre?
Vous~avez tellement grandi!
Que! age avez-vous maintenant,
jeune homme?
- Dix-huit ans, Monsieur
Gregoire. . .
-Ma{s vous para1ssez avo1r
au moins vingt-deux. On voit
que vous faites du sport. Vous~
avez, si je ne me trompe , deux
freres et une s<:eur, n 'est-ce pas?
Que! age ont-ils maintenant?
- Ma sreur a!nee a vingt~et
un~an s; mes deux freres sont
plus jeunes: Paul a dix~ans et
Michel quatorze.
- Vos parents doivent~etre
encore jeunes. Quel age ont-ils?
- Papa a quarante-cinq ans
et mamari est de quatre ans plus
jeune que lui ; elle a quarante
et un~ans.
- Ah, Ia jeunesse! DepuiS'
que j 'ai depasse soixante ans,
je sens de p lus~en pIus le be-
so in d 'e tre entoure de jeunes.
C'est pourquoi je viens plus sou-
vent a Paris voir mes petits-en-
fants.
- Sont-ils nombreux?
- Nature llement , puisque j'ai
en sept enfants! Les~uns sont petits, mais il y a aussi les ,grands":
Marcel qui a seize ans, Louis - dix-neuf, Rene- vingt-trois,
Irene vingt-neuf, Mireille ,la vieille" qui a trente-trois ans. Notre
famille est grande.
Main tenant je do is vous quitter; je suis presse. Saluez de rna
part votre famille. Dites a votre grand-pere de m'attendre demain
a onze heures.
VOCABULAIRE
l'ige (m.) [la3] virsta au moins [o~rnw£] eel putin
le ·jour [3ur] ziua se tromper [sa~tr"'pe] a se in~ela
reoeontrer [rdk:'itre] a intilni plus jeune [ply ~3ren] rnai tinar
ancien, -ne [dsje] vechi, veche devoir [davwar] a trebui
Ia eonnaissanee [k~nesds] cuno~tinta encore [ak~r] inca
·le vieillard [vj e:jar] batrinul Iajeunesse [3cen;;s) tineretea; tineretul
depasser (depaseJ a depa~i sentir [sdtir] a sirnti
iepuis longtemps [dapqi~l5td] de entourer [dture] a inconjura
rnult tirnp de plus en plus [da~ply~z~d~ply]din
il y a quinze ans [il~a~kez~d] acurn ce in ce mai mult
cincisprezece ani venir [vnir] a veni
quitter [kite] a parasi plus sou vent [ply ~suva) mai des
vivre [vivr] a trai; a locui Ia vieille [vj e:j] batrina
Ia province [pr~~ts] provincia etre presse [ &tr ~prese] a fi grab it
reconnaitre [rak~n'e:tr] a recunoa~te saluer [salqe] a saluta
tellement [tdma] atit de Ia part [par] partea
grandir [gradir] a cre§te, a se rnari dites (irnperativ) [dit] spuneti, spune
le jeune homme [3ren~:>rn] tlnarul demain [dam£) miine

Familii de cuvinte
- jeune (s. m. f. ~i adj.) tinar, -a
la jeunesse (f.) tin ere tea ; tineretul
jeunet, -te (adj.) (fam.) tinerel, tinerica
rajeunir ( vb.) a intineri
se rajeunir ( vb.) a se intineri, a-~i ascunde adevarata virsta
rajeunissant, -e (adj.) care te intinere~te
le rajeunissement (s.) intinerirea
- vieux (s.m. ~i adj. m.) batrin, vechi ( inaintea unui substantiv
care incepe cu o vocala: vieil)
vieille (s. f. ~i adj. f.) batrina, vee he
le vieillard (m.) batrinul, rno~nea gul
la vieillesse (f.) batrinetea
vieilli, -e (adj.) irnbatrinit, -a
vieillir ( vb.) a imbiitrini
le vieillissement (s.) irnbatrinirea

Cu vinte cu mai multe sensuri


l'dge (m.} I. v1rsta
2. epoca; evul: le moyen age evul mediu;
l' dge de la pierre tail lee epoca pietrei cioplite
Ohservafie. pe strada = dans la rue
pe bulevard = sur le boulevard

91
GRAMMAIRE

Numeralul cardinal (L'adjectif numeral cardinal)


Numeralele cardinale de Ia 20 Ia 60 sint numerale cornpuse.
Ele se formeaza prin adunarea a doua numerale simple:
vingt-deux (adica 20 +
2) 22
trente-guatre (adica 30 + 4) 3'•
guarante-eing (adica 40 + 5) 45

cu excep~ia lui 20 ( ~Jingt), 30 ( trente), 40 ( quarante), 50 ( cin-


quante), 60 (soixante).
21 vingt et un [vetere] 31 trente et un [trdtere]
22 vingt-deux [vet~d¢] 32 trente-deux
23 vingt-trois 40 quarante
21· vingt-quatre 41 quarante et un
25 vingt-cinq t,z quarante-deux
26 vingt-six 50 cinquante
27 vingt-sept 51 cinquante et un
28 vingt-huit 52 cinquante-deux
29 vingt-neuf 60 soixante
30 trente
Ohsenafie. I. Numeralele compuse pina Ia cent (100) se scriu despar-
tite printr-o liniuta: vingt-deux, !rente-trois.
2. Numeralele compuse care ex prima numerele 21, 31, 41, 51 interca-
leaza ina in tea lui un conjunctia et (~i), fara a se mai desparti prin
liniutii: vingt et 1111, trente et un, quarante et ur1, cinguante et «n.
3. In limb a francezi\, dupii un numeral cardinal nu se folose~te prepozi-
tia de: Am 35 de ani. J'ai 35 ans.
EXERCICES
I. Traducefi in limba franceza scriind cifrele in litere:
Ce virsta aveti? Eu am 31 de ani. El are !12 de ani. Tatal meu are 51
de ani. Noi am cumpiirat 28 de ciirti 9i 21 de caiete. Citi frati are prie-
tenul tau? El are patru frati. Veri~oara mea are 22 de ani. Am citit
(j 'ai lu) 59 de pagini. Aceasta carte are 25 de capitole. Casa are
14 ferestre. El este inca tinar. Acest batrin a depii~it 60 de ani.

II. Indica{i pluralul urmatoarelor substantiiJe :;i adjecti~Je:


le bras, le hateau, le cheveu, le genou, le cou, arnica!, beau, glorieux.

III. Formafi perfectul compus al ~Jerbelor:


travailler, soigner, grandir.

IV. Scriefi participiul trecut :ji prezent al urmatoarelor (Jerbe:


rarnasser, inspecter, instaurer, blanchir, abolir.

v. Scriefi in litere urmatt'arele numerate Cardinale:


25, 29, 30, 38, 49, 53, 57.

92
4-EME LE(:ON
UN JEU INSTRUCTIF
Pour Alain et ses~amis , I(~S jeux de
societe instruct ifs constituent un excel-
lent moyen de verifier leurs connais-
sances, de retenir des chiffres et des
dates d'une maniere agreable. Ces jeux
exigent une connaissance approfondie
des sciences nature lies, des sciences
techniques, de l'histoirt'. de s ~arts , du
sport. I Is preparent d 'ava nee fes sujets
indiques par l'examinateur. Les gat·cons
se posen! des questions. Aujourd'hui
c'est le tour de fa geographic. Michel,
premier prix de geographic au l,vcee.
interroge avec allen! ion ses copains.
-Gu,v. indiquez la hauleur de fa tour
Eiffel et l'annee de son~edification.
- Oh ~ vous m'insultez. Cette ques-
tion est trop simple pour un Parisien.
306 mett·es - 1889 I Majs vovo ns, po-
sez-moi une question plu s diffi ci le.
-Bie n. dite ~ ·moi qu e ff.t es t Ia
longueur du Rhin ~
- I 360 kilometres.
- Tres bit>n. lridiquez aussi celle
du Danuht".
2000 km.
- Cette fois-ci c'est~inexact. Reflechissez un instant!
- J'ai trouve! 2 860 km. II est de 1 5(JO km. plus long que le
Rhin.
- C'est ~a. Bow~r, le nombre rl'habitants de Bucarest, Paris,
Moscou et Tokyo.
, - ~ucarest. -;-environ 1 300 000, Paris - 2 800 000 (!'agglo-
meratiOn par1s1enne compte plus de 7 000 000) Moscou -
6 208 000 habitants, Tokyo - plus de 1C 000 000.
- Je vois que vous~avez bien~etudie les problemes pour aujourd'
hui. Claude, indiquez la hauteur du mont Everest et comparez
cette hauteur a celle du Mont Blanc.
- Si je ne me trompe, le mont Everest a 8 848 m. Le Mont
Blane est de 4 038 metre s moins haut que lui.
- Vous~avez bien repondu.
Et ., I'examen" continue; c'est une belle promenade imaginaire
dans toutes les parties du monde , sur les sommets des mon-
tagnes et sur les cours d 'ea u.

VOCABULAIRE
le jeu [3¢] jocul }'attention (/.) [atdsj'i] atentia
Ia societe [sasjete] societatea le copain [kape] (fam.) prietenul,
eonstituer [k5stitqe] a constitui amicul
excellent, -e [ eks e:ld] excelent, -a indiquer [edike] a indica
le moyen [mwaje] mijlocul Ia hauteur [otrer] inaltimea
verifier [verifje] a verifica Ia tour [tur] turnul .
retenir (ratnir] a re~ine !'edification (f. ) [edifikasj)] construi-
Ia date [dat] data rea
Ia maniere [manje:r] modul, felul trop [ tro] pre a
agreable (agreabl] placut , -a , agrea- le Parisien [parizje] parizianul
bil, -a voyonsl [vwaj5] ha ide!
exiger ( e:gzi3e) a pretinde, a cere difficile [difisil] greu, grea
imperios Ia. longueur [l'igrer] lung imea
approfondir (apraf5dir] a adinci, a dire [dir] a spune, a zi ce
a profunda tres bien [tre~bji:] foart e bine
Ia science [sjcis] *tiinta le Danube [danyb] Dunarea
naturel, -elle [natyre:l] natural, -a cette fois-ei [se:t~fwa~si] de data asta
Ia technique (teknik] tehnica reflechir [reflejir] a se gindi, a re-
l'histoire (f.) [istwar] istoria flecta
preparer. d'avance [prepare~davds] )'instant (m.) [l~stci] momentul
a pregati dinainte trouver [truve] a gasi
le sujet [sY3e] subiectul il est de ... plus long que ... [il~e:
l 'examinateur ~m . ) [e:gzaminatrer] e- d;~ ... ply~l5~ka ... ] el este cu ...
xarninatorul mai lung dec it .. .
aujourd 'hui [o3urdqi] azi le nombre [n"lbr] numarul
Ia geographic [3eografi] geografia ! ' habitant (m.) [abita] locuitorul
premier prix [pramje~pri] aici: care environ [dvi6] aproximativ
a obtinut premiul I comparer [k5pare] a compara
le lycee [lise] liceul le mont fm'il muntele
interroger [ete:ra3e] a examina (un moins haut [mwe~oJ mai putin inalt
elev, un student)

94
rcpondre [rep)dr] a ri\spunde Ia partie [parti] partea
continuer [k5tinqe] a continua le sommet [samE] virful, culmea
Ia promenade [promnad] plimbarPa les cours d'eau [kur~do] cursu;ile
imaginaire [ima3inEr] imaginar, -ii ape lor
l'examen (m.) [egzami:J examenul

Omonime

le tour 1. invirtitura, ocolul; plimbarea


2. strungul
la tour turnul

Sinonime

edifier [edifiel
construire [k5strqirJ
} a construi, a. cliidi
bdtir [batir]
elever [elveJ

Expresii

tour de force tur de forta; realizare maiastra


jouer un mauvais tour a quelqu'rm a juca o festa cuiva
chacun a son tour fiecare la rindul sau
tour a tour rind pe rind

GRAMMAIRE

Numeralul cardinal (L'adjectif numeral cardinal)

Numeralele cardinale de la 60 la 100 se formeaza:


a) prin adunarea a doua numerale simple:
soixante-douze (adica 60 +12) 72
soixante-seize (adicii 60 +
16) 76

b) prm inmultirea a doua numerale simple:


quatre-vingts (adica 20 X 4) 80

c) prin adunarea 9i 1nmultirea unor numerale simple. Astfel se


formeaza toate numeralele de Ia 81 (quatre-Yingt-un) pina la 100
(cent):
quatre-vingt-trois (adica 20 X 4 + 3 ) 83
quatre-vingt-dix (adici\ 20 X 4 + 10) 90
quatre-vingt-treize (adica 20 X 4 + 13) 93
95
60 soixante [swasat] 101 cent un
61 soixante et un 102 cent deux
70 soixante-dix 103 cent trois
71 soixante et onze 110 cent dix
72 soixante-douze 111 cent onze
73 soixante-treize 112 cent douze
7t. soixante-quatorze 200 deux cents
75 soixante-quinze 201 deux cent un
76 soixante-seize 202 deux cent deux
77 soixante-dix-sept 300 trois cents
78 soixante-dix-huit 400 quatre cents
79 soixante-dix-neuf 500 cinq cents
80 quatre-vingts 600 six cents
81 quatre-vingt-un 700 sept cents
82 quatre-vingt-deu:x 800 huit cents
90 quatre-vingt-dix 900 neuf cents
91 quatre-vingt-onze 1 000 mille (mil]
92 quatre-vingt-douze 1 001 mille un
93 quatre-vingt-treize 1 100 mille cent
9t. quatre-vingt-quatorze 1 200 mille deux cents (douze cents)
!J5 quatre-vingt-quinze 1 300 mille trois cents (treize cents)
96 quatre-vingt-seize 2 000 deux mille
97 quatre-vingt-dix-sept 10 000 d ix mille
98 quatre-vingt-dix-huit 20 000 vingt mille
99 quatre-vingt-dix-neuf 100 000 cent mille
100 cent [sa] 1 000 000 un million
1 000 000 000 un milliard

Observatie. 1. La numeralele compuse exp•·imind numerele 61, 71 se


intercal~a:dl inaintea adJectivului tm (san onze) conjunctia et:
soixante et un
soixante et onze

2. Dupii numeralele 80 (quatre-vingts), 100 (cent) ~i 1 000 (mille) nu


se folose~te conjunctia et
quatre-vingt-un [katravi:~reJ cent onze
quatre-vingt-onze [katrav€~'iz] mille un
cent un [sa~re] mille onze

3. Compusele numeralelor cent eyi mille nu se despart prin liniutii:


cent trois
mille cinq cents

4 . Numeralele cardinale sint invariabile, cu exceptia lui un, vingt,


cent. Numeralele vingt ~i cent primesc semnul pluralului (s) daci1 sint
precedate de un adjectiv numeral care le multiplicii:
quatre-vingts livres
cinq cents pages

dar riimin invariabile cind sint urmate de un alt numeral:


quatre-vingt-douze livres
cinq-cent-neuf pages

96
5. Numeralul mille (pronuntat mil) se poate scrie mil atunci cind
exprima o data istorica a erei noastre ~i este urmat de un alt numeral:
1962 = mil neuf cent saixante-deux
Se scrie mille in expresiile:
l'an mille (anul 1000)
l'an deux mille (anul 2000)
in care mille nu este urmat de alt numeral.
Cind este vorba de exprimarea unor date se folosesc ma1 ales formele:
dix-huit cents (18 X 100) 1800
dix-neuf cents (19 X 100) 1900
dix-neu.f cent saixante-trais 1963
Numeralul mille este invariabil.

Nota. t.t ille, intrebuintat ca substantiv ( = mila, masura de lungime),


capata un s Ia plural
Le bateau est a deux milles de la dte. Vaporul este Ia o distanta de douii.
mile de coastii.
Substantivul mille este in limba franceza de genu! masculin.

lmperati vul ( L' imperatif)


Ca ~~ m limba romina, imperativul exprima o porunca, un in-
demn, un sfat. El cste unicul mod (in afara de cele impersonale)
care nu este precedat de pronumele personal. Imperativul are trei
persoane: a II -a singular, I ~i a II -a plural, terminatiile lor
indicind persoana care saviqe~te actiunea.
Formele imperativului sint identice cu cele ale indicativului
prezent, cu exceptia persoanei a II-a singular a verbelor din grupa
I. La verbele din grupa I se omite Ia imperativ terminatia -s care
exista la indicativ.

lmperativul verbului chanter


chante f cinta!
~:han tans f sa cintiim!
chantez! cintati!

Imperativul verbului armr lmperativul verbului etre


aie f ai! sa is f f l..l .'
ayons! sii avem! sayans I sa fim!
ayez! aveti! sayez I fiti!
Observatie. 1. Persoana I plural a imperativului (chantans) se traduce
prin persoana I a conjunctivului (sii cintiim}, in Iimba rom ina neexis-
tind o forma a imperativului corespunzatoare acestei persoane.
2. Persoana a III-a se exprima in limba franceza prin conjunctiv:
Qu'il parte! Sa piece!

7 - Invatati limba !ranceza lara profesor 97


EXERCICES

I. Raspunde# la urmatoarele 'intrebiiri:


Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de societe instructifs?
Quels sujets preparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux?
Quelle est Ia longue11r du Danube? Quelle est Ia hauteur de la Tour
Eiffel? Combien d'hahitants a Parrs? Et Bucarest? Que! age avez-
vous? lndiquez l'age des membres de votre famille! En quelle annee
sommes-nous maintenant?

II. Scrie# 'in litere urmatoarele numerale cardinale:


61, 70, 71, 7'>, 78, 81, 8'>, 91, 94, 102, 111, 201, 700, 1970, 1840, 1320,
1271, 1799, 1980.

III. Traduce# in limba franceza (scriind cifrele 'in litere):


Bunicul sau este batrin; el are 81 de ani. Mihail Sadoveazm s-a
nascut in 1880. Balzac s-a niiscut (est ne) in 1799. Tolstoi a murit
(est mort) in 1910. Maupassant s-a nascut in 1850. Loara este cu 244 km
(kilometres) mai lunga decit Sena. Sena are 776 km. Aceasta carte are
987 de pagini. Volga (La Volga) are 3 688 km. ln biblioteca mea sint
899 de carti. Turnul Eiffel a fost construit in 1889·.

IV. I ndicati imperativul prezent al verbelor:


aimer, tirer, choisir.

V. Traducefi in limba franceza:


Prive~te acest portret. Stati miine acasa. Sa dorrnim bine. Da o cutie
de chibrituri fratelui tau. Alege o cravata ro~ie. Intrati! Nu intrati!
luhiti cartile! Pleacii Ia ~coala ! Sa luptam pentru pace! Sii cintam
,lnternationala"!

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

LA TOUR EIFFEL

La Tour Eiffel, admirable construction metallique edifice en


1889 er plein coeur de Paris, au Champ-de-Mars, domine toute
la ville. Elle a 306 metres de haut. Sa construction a suscite beau-
coup de commentaires. Des personnalites des Lettres et des Arts
de l'epoque, parmi lesquelles Charles Gounod, Alexandre Dumas,
Victorien Sardou, Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont meme
proteste officiellement contre !'edification de ,l'inutile et mon-
strueuse Tour Eiffel" qu'ils consideraient ,le deshonneur de
Paris".

98
Mais les Parisiens se sont habitues a son elegante silhouettt>,
unique au monde, gracieuse et massive a la fois, objeetif touristi--
que de premier ordre. Aujourd'hui elle est utilisee aussi comme
emetteur de television. Par I 'ascenseur on monte en einq minutes
au troisieme etage.
Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris,
ville coupee en deux parties par Ia Seine, qui eoule so11s trente
ponts. On peut voir d'ici le dome des Invalides, le Pantheon, le
Sacre-Creur, l'ile de la Cite ou se trouve la cathedrale Notre-Dame,
sur la rive droite, l'Arc de Triomphe de !'Etoile qui couronne Ia
magnifique avenue des Champs-Elysees, les jardins verdoyant"
des Tuileries, du Luxembourg, le bois de Boulogne ainsi que
d'autres edifices, monuments .et places. les poetiques quais de Ia
Seine, qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles
villes du mondc.
Mais le premier monument qui vom; sa lue des votre arrivee dans
la capitale de Ia France c'est, sans nul doute, Ia eelebre Tour Eiffel.
LE CORPS HUMAIN

- Quel livre lis-tt1 si altenti-


vement? Est-ce un roman inte-
rcssant?
- Pas du tout. J e lis un livre
d'anatomie. Je l'ai trouve dans
la bibliotheque de mon oncle. Tu sais ... j 'ai decide de devenir me-
decin. Je guerirai les malades. Je m'inscrirai ala faculte de mede-
eine. Pour cela il faut bien connaitre le corps humain, ce m(~ca­
nisme si complique ...
La petite Yvonne, tres serieuse, ecoute parler son cousin Alain.
Elle est si jolie, Yvonne! Ses longs cheveux sont blonds, ses~
yeux sont bleus, elle a des joues vermeilles, un petit nez retrous-
se' des u~vres rouges qui caehent ses dents blanches.
- Vois-tu, poursuit son cousin, je ·dois bien connaitre toutes
les parties du corps humain: la tete, le cou, le tronc, les bras,
les mains, les jambes, les ...
- Alors ce n'est pas complique! Je eonnais merne les details
du corps hurnain. Par exemple, je peux t'indiquer le nom de

100
chaque doigt de la main, de chaque partie de l'oreille, des
dents ... Etes-vous satisfait, monsieur le docteur?
- Quelle naivete! Tu crois que cela suffit? II faut connaltre
tant de choses, le nom des nerfs et des muscles, des veines et des~
os, la composition du sang ...
- Alors tu seras sans doute un savant! dit la naive Yvonne.

ANECDOTE
Chez le docteur.
-Tire la langue, mon petit!
- Je ne peux pas, !'autre bout est~attache!

VOCABULAIRE
lire [Iir] a c1t1 poursu.ivre [pursqivr] a urma, a ur-
attentivement [atativma] cu atentie m8.ri
pas du tout [pa~dy ~tu) de Joe former [brme] a forma
l'anatomie (f.) [anat~mi) anatomia Ia tete [te:t) capul
tu sais [ty~se:) ~tii le cou [ku] gitul
decider [deside) a hotiiri, a decide le tronc [tr5] trunchiul
le medecin [medse) medicul Ia jambe [3ab] piciorul
guerir [gerir] a vindeca, a tamiidui alors [abr] at unci
le malade [malad] bolnavul meme [me:m) ehiar
s' inscrire [sSskrir] a se lnscrie le detail [detaj] detaliul
Ia medecine [medsin] medicina I par exemple·[par~e:gzapl) de exemplu
pour cela [pur~sla) pentru aceea, je peux [3a~pa] eu pot
aici: pentru aceasta l'oreille (/.) [bre:j] urechea
il faut [il~fo) trebuie satisfaire [satisfe:r] a satisface
connaitre [k~ne:tr) a cunoa~te quelle naivete [kd~naivte) ce naivi-
humain, -e [ym£] omenesc, -easca tate
lemecanisme [mekanism) mecanismul suffire [syfir] a fi suficient, a ajunge
si complique [si~k3plike) atit de Ia chose [foz] lucrul
cornplicat le nom [n3j numele
·serieux,-euse [serj¢), serios,-oasa le nerf [n e:r] nervu I
ecouter [ekute] a asculta Ia veine [v e:n] vina
joli, -e [3Jli] driigut, -a l'os (m.) [bs) osul
les cheveux [fv¢) parul Ia composition [k5pozisj 5] cornpozitia
les yeux [Iez~j¢] ochii le sang [sa] singele
Ia joue [3u] obrazul sans doute [sa~dut] farii indoiala
vermeil, -le [ve:rme:j) rumen, -a le savant [sava] savantul
le nez [ne) nasul Ia naive [naiv) naiva
retrousse, -e [rGtruse] cirn, -a tirer Ia langue [tire~la_ Jag) a scoate
Ia levre [le:vr) buza limb a
cacher [kafe] a ascunde le bout [bu) capatul
Ia dent [da) dintele attache, -e [atafe) legat,-a, prins, -a

PRONUNTARE
- Cuyintul os se pronunta l' os [bs J la singular ~i les o ( s) [le~z~o J
fara~ a se auzi -s, la plural.
- In cuvintul nerf nu se aude -f final.

101
Omonime Antonime
le sang singele beau, bel, belle frumos,-oasii
cent o sutii laid, -e urit~-a
sans flirii

Expresii

ne pou~>oir fermer les yeux a nu putea tnchide ochii


cela saute aux yeux ( crlwe les yeux) este evident, sare in ochi
n 'a~>oir pas froid aux yeux a fi curajos, tndrll.znet
entre quatre yeux intre pa.tru ochi

GRAMMAIRE

Viitorul (Le futur)


Viitorul se formeaza prin adaugarea terminatiilor -ai, -as, -a,
-ons, -ez, -ont la infinitivul verbului:
Grupa I
je parlerai [parl<~re] voi vorbi nous parlerons noi vom vorbi
tu parleras tu vei vorbi Pous parlerez voi veti vorbi
il ( elle) parlera el (ea) va vorbi ils ( elles) parleront ei (ele) vor vorbi
Grupa aD-a
je finirai eu voi sfir~i nous finirons noi vom sfir~i
tu finiras tu vei sfir~i ~>ous finirez voi veti sfir~i
il ( elle) fin ira el {ea) va sfir~i ils ( elles) finiront ei (ele) vor sfir§i
Observatie. Verbele din grupa a III-a, te-:minate la infinitiv in -re,
pierd pe e mut din terminatia infinitivului: ·
attendre - j' attendrai prendre - je prendrai

Viitorul ver:belor auxiliare avoir ~i etre


A voir £trc
faurai eu voi avea nous aurons ie serai eu voi fi nous serons
tu auras I'OU8 aurez tu;seras I'OU8serez
il (elle) aura ils ( elles) auront il f,elle) {!era ils (elles} seront ·

Pluralul substantivelor in -ail


Substantivele terminate Ia singular in -ail fac pluralul in -s,
dupa regula genera Ia:
le detail [detaj] detaliul les details
l'eventail [evataj] evantaiul les evefllails

102
Fac exceptie unele substantive, ca:
le tral'ail (munca), le corail (coralul), l 'email (smaltul), le 11itrail (vitra-
liul) etc., care primesc la plural terminatia -aux: les tral'aux, les coraux,
les emaux etc.

Substantivele a'ieul ~i oeil au un dublu plural:


l'aieul bunicul les aieuls bunicii
les~aieux striimo~ii
l'ceil ochiul les::._yeux forma neregulata folosita in mod curent
les~ceils forma regulata pastrata in anumite
expresii: ceils-de-perdrix bataturi
ceils-de-bceuf lucarne

EXERCICES

I. Trecefi Yerbele din paranteze la viitor:


Nous (etre) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Tu (Mre) un
homme cultive. Ill'l (danser) toute Ia nuit. Vous (visiter) Ia semaine
prochaine une grande usine. Ils (manger) ces .f ruits . Elle (finir) Ia
lecture de ce roman demain. Je (attendre) ton retour avec impatience.
Elle (choisir) ces !leurs. II (prendre) des le~ons de fran~ais. Ils (prendre)
part a Ia fete de ,l 'Humanite". Vous (regretter) le temps perdu. Tu
(repondre) tout de suite a cette question. l1 (peneer) souvent a toi.

II. Traduceti £n limba francezii:


Alain cite!jte cu atentie o carte de anatomie. El va fi student Ia facul-
tatea de medicina. Yvonne este blonda , are ochi alba~tri ~ i obraji
rumeni. Alain va invata numele nervilor; mu~chilor, vinelor, oaselor.
El va munci mult ~i va vindeca bolnavii.

III. Conjuga# la vii tor verbele chanter §i ecouter.

IV. Treceti :,;ubstantivele din paranteze la plural:


On trouve dans Ia Mediterranee des (corail) superbes. Les Gaulois sont
les (ai'eul) des Fran~ais. Mes deux (ai'eul) sont tres vieux. Odette a des
(ceil) noirs. J'ai lu (am citit) !'admirable recueil de poesies de Theo-
phile Gautier (,Email) e t (Camee)". L 'histoire naturelle no us donne
des (detail) sur les (animal), les (vegetal), les (mineral).

V. Conjugafi la viitor §i la perfectul compus:


manger le gateau; entrer dans Ia charnbre; la:ver une chemise.

PROVERBE

Loin des~yeu.1:, loin du coeur. Ochii care nu se vad se uitii.

103
6-EME LEr;ON
ALAIN SERA MEDECIN

Yvonne ouvre de grands~yeux: elle a aper(:;u sur le pupitre de


son cousin un crane, des os.
- Mais a qui sont tou~ ces~objets sinistres? dit-elle cffrayee.
- lls sont~a moi, je dois verifier mes connaissances, repond
Alain. Voila par exemple une clavicule, une omoplate, quelques
vertebres. Mais ce n'est pas tout ... J'apprendrai aussi les fonc-
tions des divers~organes du corps humain, ·tels le cerveau, l'esto-
mac, le cceur, les poumons, le rein. Il faut bien connaitre ces
organes, parce que ce sont les notres. J'etudierai aussi les sens de
l'homme, la vue, l'oule, l'odorat, le gout et le toucher.
Yvonne regarde son.cousin avec admiration. Il saura tant de
choses ! Il est deja en quclque sorte le medecin de la famille et
surtout celui des~enfants. Un jour il devait faire une piqt'ire a
un de ses~amis.
- Pretez-moi votre seringue, dit-il a ses cousins. La mienne est
cassee ! .
- Impossible, dit Claude. La notre est cassee depuis longternps.
Demande a Odette de te donner la sienne.
Alain reussit en fin de compte a trouverune seringue. II a soigne
et gueri son~ami Marc, malade de bronchite. Il soigne les blessures
de ses camarades et meme les siennes. II aime deja ce noble
metier. Lorsque sa cousine Claire a eu Ia cheville foulee c'est
toujours lui qui lui a donne les premiers soins. n veut~etre re~m
premier au concours d'admission.

VOCABULAIRE

ouvrir de grands yeux [uvrir~da~ I' admiration (f.) [admirasj5]admiratia


grd~z~j¢] a face ochi mari il saura [sora] el va ~ti
apercevoir [apersavwar] a zari tant [td] atlta
le pupitre [pypitr] pupitrul en quelque sorte [ii~kelka~sort] oare-
le crane (kran] craniul cum, in oarecare masura
sinistre (sinistr] sinistru il devait faire [il~dave~fer] trebuia
effraye, -e (efreje] inspaimintat, -a sa faca
ils sont a moi ~il~s5~t~a~mwa] sint Ia piqilre [pikyr] injectia
ai mei, aici: sint ale mele preter [prete] a imprumuta
verifier [verifie] a verifica Ia seringue . [sreg] seringa
Ia clavicule [klavikyl] clavicula casser [kase] a sparge
l'o,rooplate (f.) [;:,m;:,plat] omoplatul reussir [reysir] a reu~i
quelques [kdka] cit eva en fin de compte [d~fe~dk5t] in
Ia vertebre [vertebr] vertebra cele din urmii
apprendre [aprddr] a invata Ia bronchite [br5Jit] bron~ita
Ia fonction [f5ksj 5] functia soigner [swa pe] a ingrij i
divers [diver] diferit Ia blessure [blesvrl rana
l'organe (m.) [;)rgan] organul noble lnobl] nobil
le cerveau [servo J creierul le metier [metje] meseria
I' estomac (m.) [ estoma] stoma cui lorsque [hrsk<>] cind
le creur [krer] inima Ia cheville foulee [Javij~fule]glezna
le poumon [pum5] plaminul scrintita
le rein [r~J rinichiul toujours [tu3ur] intotdeauna, aici: tot
le sens [sds] simtul lui a donne [lqi~a~done] i-a dat
Ia vue [vy] vederea le so in [-we] )ngrij ire a
l'ouie (f.) [ui] auzul il vent [v,lil] el vrea
l'odorat (m.) [;:,dora] mirosul recevoir [rasgvw.ar J a primi
le gout [gu] gustul le concours d'admission [k5kur~
le toucher [tufe] pipaitul dadmisj5] concursul de admitere

Omonime

le cmur (krerl inima


le chmur [krer] corul

Familie de euvinte

le courage (m.) curajul


courageux, -euse (adj.) curaj os, -oasa
encourager (vb.) a incuraja
decourager ( vb.) a descuraja

105
- la numeralul cinq se intercaleaza vocala u inaintea terminatiei
-ieme: le cinquicme
- n':'meralul neuf schimba pe f in v:
neuf - neuvieme

2. La numeralele compuse, ca ~i in limba rominii, numai numeralul care


indica unitiitile prime~te terminatia -ii~me:
le quarante-cinquieme le cinquante-sixieme
al patruzeci ~i cincilea al cincizeci ~i ~aselea

Pronumele posesiv (Le pronom possessif)

Farmele pronumelui posesiv variaza in functie de numarul pose-


sorilor, de genul ~i numarul obiectelor posedate.
Pronumele posesive sint precedate de articolul hotarit.

Posesorul
I
Obiectul
posed at I Genu!! I
p e r. s 0 a n a
a 11-a a III-a

le mten le tien le sien


un obiect masc.
al meu al tau al sau
posedat
la mienne la tienne la sienne
fern.
a mea a ta a sa
Un posesor
les miens les tiens les siens
rnai multe masc.
ai mei ai tai ai sai
obiecte
posedate les miennes les tiennes les siennes
fern.
ale mele ale tale ale sale
I \
le notre le votre le leur
I un obiect
posedat
mas c.
al nost.ru al vostru al lor
la niltre la votre la leur
fern.
Mai multi a ·noastra a voastrii a lor
posesori
mai multe mas c. les notres les votres les leurs
obiecte .~i ai no~tri ai vo~tri ai lor
fern.
I posedate ale noastre ale voastre ale lor

Nu trebuie confundate adjectivele posesive notre, rotre cu pro-


numele posesive le (la) nOtre, le (la} yotre. Adjectiveie notre,
Potre se scriu fara accent ~i preceda intotdeauna un substantiv:
notre mere, votre liPre. Pronumele le (la) nOtre, le (la) votre au
accent circumflex pe o ~i nu se alaturii niciodata unui substantiv:
Ces portraits sont les votres.

107
EXERCICES

I. Traducefi in limba franceza:


Yvonne a zarit pe biroul varului sau un craniu 7i ni~te oase. Alain ii
arata ni7te oase: o davicula, un omoplat. El va invata functiile creieru-
lui, ale stomacului, ale plaminilor, ale rinichiului ~i ale inimii. Va
studia organele vazului, auzului, mirosului, gustului ~ i pipiiitului. El
va fi medic. li place deja sa ingrijeascii bolnavii. El vindeca ranile
prietenilor sai.

II. lnlocuifi (scriind in litere) numeralele cardinale din paranleze


cu numeralele ordinale corespunzatoare:
Paris est Ia (1) ville de France. L ' Europe e_st situce entre le (35) et le
(72) degre {grad) de latitude nord. Le jour est Ia {7) partie d e
Ia semaine, l'heure est Ia (24) partie du jour, Ia seconde est la(60)
partie de Ia minute. Paul est le (1) d e sa c lasse. Marie est le (5)
enfant de mon oncle. C'est le (21) livre de ma bibliotheque.

III. Completlifi spafiile libere w adjectiYele sau pronumele pase-


siye cerute de sens:
... maison a 5 Ctages; ... a 8 Ctages .
. . . parents sont j eunes; ... sont vieux .
. . . pere est ouvrier; ... est professem·.
La charnbre d'Andre est grande; ... est petite.

IV. Conjugafi yerbul montrer la prezent, Yiitar , perfectul campus


~L imperatiy.
V. Canjugati la prezent, Yiitor, perfectul campus §L imperatiY:
porter une valise
finir le livre
7-EME LE(:ON

UNE NOUVELLE HABITATION

- Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai apeq;u dans la


rue. Tu cherchais quelqu'un? ditAntoine Girard a son~ancien~ami
Georges Maquet.
- Mais non, j'habite ce quartier depuis~une semaine. Je n'ai
pas~eu le temps de t 'annoncer. Tu comprends, un demenagement !. ..
- Tu as demenage? Pourquoi? Vous~occupiez un appartement
coquet en plein centre! Tu etais content de ton logis.
- Tu as parfaitement raison mais~il est devenu trop~etroit pour
nous. Les~enfants ont grandi, ils~<mt hesoin maintenant de trois
ehambres; Denise, qui travaille, doitjtvoir la sienne et les gar~::ons,
les leurs. Ils.n'avaient pas~assez de place pour etudier. J'ai heureu-
sement trouve une maison spacieuse, pas neuve mais~en tres bon~
etat. Elle est~entouree d'un beau jardin, ce qui fera la joie de rna

109
chienne Louloute. Le quartier n'est pas central, il est vrai, mais il
a d 'aut~es~avantages: le silence, I 'air frais, les fleurs et les~arbres':'..
- Te voila romantique! A ton.~age ! Combien de chambres avez-
vous~ en tout?
-Au rez-de chaussee, un vestibule, la salle a manger, la cham-
bre de Jacques, la cuisine, un debarras. On monte a l'etage par
un~escalicr interieur. La il y a deux chambres a coucher, un couloir
et une salle de bains. La maison a une belle terrasse, deux balcons,
un grenier et une cave. Le soir, en~ete, on peut diner dans le jardin.
-- Tu as de Ia veine. Et moi de meme, parce que j'aurai }'occa-
sion de te voir souvent.

VOCABULAIRE

le quartier [kartj e] cartierul Ia chienne (Jjen] cateaua


chercher [Jierfe] a cauta il est vrai [il~s-vre:J este adevarat
quelqu'un [ktlkE:] cineva autre(s) [otr) altul (alte)
depuis [dapt[i) incepind de, de (tem- l'avantage (hi.) (avdta3] avantajul
poral) le silence [sildsJ lini~tea
la semaine [~mEn) saptamina I air frais [le:r~fre:) aerul proaspi.\.t,
le temps [td) timpul racoros
anuoncer [an:>se] a anunta te voila [t<J~vwala) iata-te
comprendre [k5prddr) a intelege romanti'lue [r:>mdtik) romantic, -a
le demenagement [demena3md] mu- en tout [d~tu] in total
tarea le rez-de-chaussee [redfosc] parterul ·
demenager (dernena3e] a se rnuta le vestibule [ve:stibyl] vestibulul
occnper [okype] a ocupa Ia salle a manger [sal~avrnd3e] su-
l'appartement (m.) [apart<!md] apar- frageria
tamentul Ia cuisine [kqizin] bucatii.ria
coquet, -ette [koke:] cochet; -a le -debarras (debara) debaraua
le centre (sdtr) centrul monter [m5te] a urea
etre content [Etr~k5td] a fi multurnit l"escalier interieur [e:skalje~E:terjrerJ
le logis [Ll3i] locuinta scara interioara
parfaitement [parhtmd] perfect, aici: Ia ehambre a coucher [Jtibr~a~kufe1
perfecta dorrnit01·ul
raison [rsz5] dreptate le couloir [kulwar] culoarul
devenir (davnir] a deveni la salle de bains [sal~d<>~MJ baia
etroit, -e [etrwa,· etrwat] strimt, -a la terrasse [i eras] terasa
heureusement [ rerpzmd) din fericire le grenier [granje] podul
spacieux, -euse [spasj.¢] s patios, Ia cave [kav) pivni~a
-oasa l'ettS (m.) [eteJ vara
neuf, neuve [nref, nrev] nou, noua diner [dine] a cina
en tres bon etat [dn~tre:~bo~n~eta] avoir de Ia veine [ve:n] a avea noroc
intr-o stare foarte buna de meme [da~me:m] de asemenea
entourer [ature] a inconjura paree que [pars~ka] fiind ca, p entru ca
Ia joie [3wa] bucuria I' occasion (f.) [akazj5) ocazia

110
Sinonime
le logis la demeure } locuinta, casa
le domicile l 'habitation

Nota. Pe11tru a numi catul d e j os al unei cladiri (par t erul) se folo se~ te
cuvintul le rez-de-chaussee . Cuvintul le parterre are un a lt sens . El se
traduce prin:
1 . parter (la teatru)
2. partea dintr-o griidin a consacrata culturii florilor.

Antonime

monter descendre

Elle monte l'escalier. Elle descend l'es calier.

- i. - . .A.. - L . ..C....~--- ­
ouvrir fermer

Elle ouvre la fenetre. Elle ferme la fenetre.

111
GRAMMAIRE

Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif)

lmperfectul indicativului se formeaza adaugindu-se la radicalul


participiului prezent al verbului de conjugat terminatiile:

Persoana I -ais -ions


singular a II-a ~a is plural -'ez
a III-a { -a it { -aient

Nous par!(ons); nous finiss(ons); nous part(ons)

Grupa I Grupa a II-a


je parlais eu vorbeam je finissais eu sflr~earu, terminam
tu parlais tu finissais
i l ( elle) parlait il ( elle) finissait
nous parlions nous finissions
vous parliez vmtS finissiez
ils ( elles) parlaient ils ( elles) finissaient

lmperfectul verbelor auxiliare

il:tre Avoir
j'etais eu eram j'avais eu aveam
tu etais tu avais
i l ( elle) eta it il ( elle) avait
nous etions nous avions
vous etiez vozi.S aviez
ils ( elles) etaient ils ( elles) avaient
( Participiul prezent: etant J (Participiul prezent: ayant)

Feminiuul substantivelor ~i adjectivelor

Substantivele ~i adjectivele terminate in -er sau -ier forrneaza


feminin ul in -ere, -iere:

l'etranger [etrd3e] strainul l' etrangere [etrd3zr] strain a


l'ouFrier muncitorul l'ouvriere muncitoarea
cher drag, scump chere draga, scumpa
a mer arnar a mere amara
entier intreg entiere intreaga

112
- Substantivele terminate la masculin in -x, precum ~ i adjec-
tivele terminate la m asc ulin in -eux sau -oux schimba pe x in s,
primind apoi un e mut:
l 'e poux so~u l l'epouse sotia
heureux feri cit heureuse feric itii
- Substantivele ~i adjectivele t erminate la ma sculin in -f sau -p
schimba aceste consoane In ~, a poi primesc un e mut:
le loup lupul la IouPe lupoa ica
le peuf vii.duvul la Peupe vii.duva
neuf nou neuve nouii.
- Majoritatea sub stantive lor terminate la m ascu lin in -n sau
-t dubleaza con soana fin a Ia inainte de a primi un e mut:
le chien ci inele la chienne ciiteaua
le chat pisoiul la chatte pisica
Fac ex ce ptie sub sta ntive le ~1 adjectivele t erminate in -aLn,
- Ln ~.a.:

Roumain rom in Roumaine romincii


saln siiniitos sa we siinii.toasa

- Majoritatca adjectivelor terminate la mascu lin in -l , -n, -s,


-t dublea za consoana final a in a inte de a primi un e mut:
bas [ba] jos basse [bas] joasii
bon fb 5) bun bonne [b:m) bunii
sot [so) prost sotte [s:~ t] proastii
Fac exceptie citeva ad jtct ive care nu dubleaza co nsoa na finala:
gris - grise civil - civi le idiot - id iote

Locul negatiei pas Ia timpurile compuse


L a timpurile simple, negatia pas se pune dupa verb: ·
J e ne sa is pas. Eu nu ~tiu.

La timpurile compusc, pas se a~aza intre auxiliar ~ i participiul


trecut:
Elle n' a pas mange son ga teau . Ea nu ~i-a mincat prii.jitura.
lata un exemplu de v erb conjugat la perfectul compus forma
negativa:
je n'ai pas trouPe [3 a ~n e ~pa~truvc] eu nu am gas it
tu n 'as pas trouPe
.il ( elle) n 'a pas trouPe
nous n'apons pas trouPe
Pous n'apez pas trouPe
ils {elles) n'ont pas trouve

8 - lnv a lali limba francezii tara profeso r 113


Interogarea fiira inversiune

In limba franceza propozitia interogativa poate fi exprimata p


cu ajutorul intonatiei deci fara mversmnea subiectului:
Tu viens demain chez no us P Vii miine Ia noi?
lls ont vu ce film? Ei au vazut filmul acesta?

Aceasta forma este folosita mai ales in limbajul familiar, in propo-


zitiile scurte.

EXERCICES

I. Traduce# in limba franceza:


Familia Maquet s-a mutat pentru ca apartamentul siiu era prea mic.
Copiii aveau nevoie de trei camere. Noua lor casii este inconjuratii
de o griidinii frumoasii. Ea nu este nouii, dar este in stare bunii. Casa
lor are mai multe camere: Ia parter, sufrageria, camera lui Jacques,
buciitiiria ~i o debara; Ia etaj, douii dormitoare, un culoar, o baie.
Casa are o teras a frumoasii, douii halcoane, un pod ~i o pivnitii. Prie-
tenii lor n-au giisit o casii cu griidina.

II. Treceti infinitiYele din paranteze la imperfect:


Grand-papa se (promener) le soir avec nous. Les hommes et les femmes
(discuter), les enfants (s'amuser). II (avoir) dans sa serviette un livre
et trois cahiers. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. IIs (habiter)
une belle maison. Vous (diner) en ete dans le jardin. J'(etre) son amie.
Tu (attendre) sa lettre.

III. lnlocuifi punctele cu prepozitiile necesare (pour, a, de, par,


so us, dans, vers) :
Je veux passer mes vacances ... Ia mer. II se dirige ... Ia maison. Vous
trouverez ce livre ... rna bibliotheque. Le frere ... mon ami est parti
en province. J'ai re<;u une lettre ... mon amie ... bien apprendre le
franc;ais il faut etudier Ia grammaire. IIs doivent aller ... l'usine. II
entra dans la chambre ... Ia fenetre. II se repose ... un arbre.

IV. Trecefi la femin:in:


un om-Tier fran<;ais des paysans roumains
un bon epoux les petits chats

V.· Trecefi la forma negatiYa:


La maison est grande. Lucien a ete mon ami. Tu es malade. Mes cama-
rades ont passe les vacances a Ia mer. Ma cousinc a mange tons les
gateaux. II a ecrit cette lettre. J'ai rec;u votre cadeau. Tu as vu ce film.
Yves a rencontre Mireille. La fenetre est trop large.

114
8-EME LE(:ON

LA CHAMBRE DE JACQUES

Alain a fait hier une visite. II a voulu voir la nouvelle ma1son


et le jardin de son~ami Jacques Maquet.
La chambre de Jacques n'est pas grande mais~elle est claire;
les deux fenetres donnent sur le jard •n~ Dans le jardin il y a des
£leurs de toutes les couleurs: blanches, rouges, jaunes, violettes,
bleues. Jacques a beaucoup parle de sa chambre. II trouve qu'il
n'y a rien de si beau et de si parfait.
- Tu sais tres bien, a-t-il dit, que j'ai toujours occupe la meme
chambre que mes freres, qui me derangeaient reellement lorsque
j'avais des~examens a preparer. Tu me connais de longue date, tu
sais bien que je ne suis point~un~egolste, mais je desirais tant avoir
mon coin pour pouvoir travailler tranquillement.
A present, j'ai tout ce qu'il me faut: un lit confortable,
une bibliotheque que je ne cesse d'enrichir, une table, deux

* donnr'r .''l'flt' (le jan/in) ,1 da ln~pr·t· g:l'i1dinr1


chaises, un fauteuil, un bureau, une armoire a glace. Le tapis
aux couleurs vives ct ]es rideaux en cretonne egayent la chambre.
Ma smur n'oublie jamais de mcttre des fleurs dans le vase. J'ai
encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa.
Viens voir aussi la' chamhre de mes freres!
Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits, deux
pupitres, deux chaises, une armoire et une petite bibliotheque.
Sur !'armoire, il y a des balles et des jeux mecaniques.

VOCABULAIRE

bier [j e:r] ieri de longue date [da~Dg~dat) de


Ia visite [vizit] v1z1ta multi\ vreme
nouveau [nuvo], nouvel [nuve:l],nou- point [pwE:] de Joe
velle [nuvd] nou, -il egoiste [eg::>ist] egoist, -a
clair, -e [kle:r] lurninos, -oasil le coin [kwE:J coltul
si beau [si~bo] atit de frumos pouvoir [puvwar) a putea
parfait [parf e; J perfect tranquillement [trdkilmd] in lini~te
occuper [0kype] a ocupa a present [a~prezd] a cum, in prezent
Ia meme [la_msm] acceasi tout ce qu'il me faut [tus~kil~ma~fo]
deranger [dcrd3e] a dera~ja tot ceca ce-mi trebuie
reellement [rc dmd] .in mod real, confortable [k3brtabl] confortabil, -a
efeetiv enrichir [drijir] a imbogati
a glace [a~glas] cu oglinda mettre [mstrj a pune
le tapis [tapi] eovorul le vase [vaz] vasul
Ia couleur vive [kulcer ~ viv] culoarca le tableau [tablo] tabloul
aprins5. rien n'y manque [rj~~ni~mdk] nimic
le rideau [rido] perdeaua nu lipsc9te
Ia cretonne [krat:m] eretonul Ia balle [bal] mingea
egayer [egeje J a invcseli le jeu mecanique [h~3¢_mekanik]
oublier Iublie] a uita jocul mecanic

Cu vinte cu mai multe sensuri

apprendre [aprtidr] I. a invata:


J'apprends six heures par jour. Invat ~ase ore pe zi.

2. a afla:
J'ai appris hier cette nouvelle. Am aflat ieri aceasta veste.

3. a comumca, a lmparta7i:
Apprendre une nouvelle a quelqu'un a comunica cuiva o ~tire,

la balle I. mmgea
2. glon1u1
3. (pop.) francul

116
Familie de cuvinte
l'ami, -e (m. ~if.) prietenul, -a arnica[, -e (adj.) prietenesc ,-eascii.
l'amitie (f.) [amitje] prietenia amicalement (ad>'.) prietene~te

GRAMMAIRE

Formarea adverbelor de mod

In afara de adverbelc de mod simple: bien, comment, mal, aussi,


ainsi etc., majoritatca advcrbelor de mod se formeaza prin adau-
garea sufixului -ment la forma feminina a adjectivului.
Adj~ctlv masculln Adjeetlv feminln Adverb
sage sage sagement
bon bonne bonnement
tranquille tranquille tranqui llemen t
heureux heureuse heureusement
reel n~elle reellement
doux douce doucement

Suprimarea negatiei pas

La forma negativa a verbelor, negatia pas se suprima clnd in


propozi.tie exista o alta negatie, ca de exemplu:

point de Ioc:
Je ne suis point egoiste. Nu sint de loc egoist.

guere de fel:
Il n'eritend guere. El n-aude de fel.

aucun, aucune nici un, nicl o:


Tu n'as aucune amw. Tu n-ai nici o prietenii.

n~Jl, nulle nici un, mc1 o:


Je n'ai nulle envie de partir. N-am met un chef sa plec.

nen nimic:
Marie ne peut rien manger maintenant. Maria nu poate minca
nimic acum.

personne nimeni:
Personne n'est venu me voir. Nimeni n-a venit sa rna vadii.

117
1ama~s niciodata:
Ma sreur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. Sora
mea nu uita niciodata sa puna flori in vaza.

plus ma1:
Elle n'est plus a la fabrique. Ea nu mai este Ia fabricil..

ni lllCI:

Je n'ai rencontre ni son pere, ni sa mere. N-am intilnit nici pe


tatal san, nici pe mama sa.

Negatiile rien, personne, Jama~s, m pot preceda sau urma


adverbul ne:
Rien ne m'interesse. N imic nu rna intereseazii.
ll ne pense a rien. El nu se ginde~te Ia nimic.

Ohservatie. Adverbul limitativ ne ... que nu trebuie confundat cu o


negatie:
Je n'ai que deux crayons. N-am decit dona creioane.
In asemenea constructii nu se pune negatia pas.

EXERCICES

I. Raspundeti la urmatoarele intrebari:


Comment est Ia chambre de Jacques? Oil donnent les fenetres de sa
chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d 'occuper
seul nne chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chamhre?
Decrivez votre chambre, Ia chambre de votre ami(e). Decrivez Ia cham-
bre des freres de Jacques.

II. Traducefi in limba franceza:


Camera lui Jacques este luminoasa. In camera sa se afla un pat, omasa,
trei scaune, un fotoliu, un dulap ~i un birou. Cite ferestre are camera
lui? Camera lui are dona ferestre. A mea are trei ferestre. Sint tablouri
in camera lui? Da, sint dona tablouri. In camera fratilor sai sint dona
paturi, doua pupitre, dona scaune, o biblioteca mica. In camera lor
se mai ·pot vedea mingi ~i j ocuri mecanice. Camera sa este mare ~i
frumoasii; a ta este mica. In griidinii sint flori de to ate culorile: albe,
ro~ii, galbene, albastre.

III. f nlocuifi prepozifia !ji substantipu[ din paranteze cu adperbul


corespunzator:.
Son ami lutta (avec heroisme) contre les fascistes. Defendons (avec
fermete) Ia cause de Ia paix. Lamarck recherchait (avec curiosite)
tous les secrets de Ia nature. II <l.pprit (avec rapidite) cette regie de

118
grammaire. Marius se blessa (s-a ranit) (par accident) hier soir. La tete
et le cou de Ia danseuse se renversent en arriere (avec grace). Cet
enfant a ete puni (avec severite). II marchait (avec lenteur).

IV. F ormafi adverbe din urmatoarele adjective:


legal, indigne, coquet, negatif, familier, joyeux.

V. lnlocuifi punctele cu una din negafiile point, pas, jamais,


rien, aucun, personne, ni, plus cerute de sensul propozifiei:
J e n' en tends ... de bruit. lis ne ferment ... eette porte. II n 'y a ... dans
cette chambre. Le professeur n'a trouve ... eleve dans la classe. II
n'a ... mange depuis deux jours. Mon pere ne s'irrite ... Je ne vois ...
mon frere ... rna soeur. Paul n'a ... envie d'aller au cinema. Helene
n'aime ... Ia couleur jaune, elle prefere maintenant le rouge.

PROVERBE

Comme on fait son lit on se couche. Cum i~i ve1 a~terne a~a ve1 dormi.
9-EM E LEe; ON

LES YETEMENTS

- Assurement, tu es devenue trop coquette, Jacqueline! Tu ne


t'occupes que de robes, de jupes et de blouses, de rnanteaux et
de chapeaux. Je suis sure que tu vas souvent chez la couturiere.
- Mais pas du tout, Paulette. Tu sais tres bien que je travaille
beaucoup. Moi je n'ai pas de tempsva perdre chez les coutu-
rieres pour les~essayages. Hcureusement, rna mere est une bonne
couturiere, c'est~elle qui confectionne rnes toilettes. Grace a elle je
peux realiser des~economies, qui rne pcrmettent d'acheter plus de
vHernents que les~autres jeunes filles, plus de bas, de gants, de
souliers, de sacs a main, et d'autres~articles dont j'ai besoin.
- Alors tout s'explique. En tout cas, ta maman est une bonne
couturiere, tu dois lui etre reconnaissante.
- C'est vrai, et je l'adore. Mais je suis~une ,cliente" peu corn-
pliquee. J'aimc les toilettes simples, mais j'usc amplement pour
les~embellir' d, echarpes, de broches, de f]eurs, de colliers' de boucles
d'oreilles et d'autres colifichets. Voila pourquoi je donne toujours
!'impression de changer tres souvent de toilette. En realite je n'ai
que trois~ou quatre robes, deux jupes, quelques blouses, quelques
chandails et c'est tout. Bien~entendu j'ai un manteau, un pardes-
sus, un~impermeable.
- Moi, j'achete des robes ct des blouses toutes faites. J'ai plus
de 'robes que toi et pourtant je ne parais pas si elegante. Dorena-
vant je tiendrai compte de tes conseils. J'irai moins souvent chez
la couturiere, je tacherai de me parer moi-meme.

VOCABULAIRE

assurement [asyrema] eu siguranta grace a [gra,s~a] datorita


que [b] de cit realiser [realize] a realiza
devenir [d;JVnirJ a deveni l'economie (f.) [ekan~mi] economia
Ia jupe [3YP] fusta permettre [permEtr] a permite
le manteau [mato] mantoul, paltonul plus de ... que [ply~do ... b] mai
le chapeau [fapo) palaria mult ... decit
siir, -e [syr] sigur, -a Ia jeune fille [3oen~fij] t!nara
chez [Je] la le gant [gti] miinu~a
presque [prEsk] aproape les has [ba] ciorapii
l'essayage (m.) [EsEja3] proba (Ia le sac a main [sak~a~m1:) po§eta
croitor) • en tout cas fd~tu-"ka] in orice caz
confectionner [k3fEksj;me] a con- reconnaissant, -e [rak0nEsd) recunos-
feqiona ciitor, -oare
Ia toilette [twa!Et] toaleta, !mbraca- c'est vrai [sE~VrE) este adevarat
mintea adorer [ad;:~re] a adora

120
c.omplique, -e [k5plike] complicat, -a l'impermeable (m.) [epe:rmeabl] im-
embellir (dbelir] a infrumuseta permeabilul
l'echarpe (f.) [efarp] e~arfa toute faite [tut~fe:t] de gata (lucrata)
Ia broche [br~JJ bro~a je ne parais pas [3a~na~pare:~pa] nu
le collier [blje) colierul par ( v. para itre = a pare a)
Ia boucle d'oreille [bukl~dare:j) cer- dorenavant [darenavd] de acum ina-
celul inte
les colifichets [blifi]e] podoabe, fan- tenir compte [tanir~k!'it] a tine seama
teziuri le conseil [k:ise:j] sfatul
changer de [Jd3e-c..-da] a schimba tiicher [tale] a-~i da silinta; a in-
le chandail [Jddaj) puloverul cerca
le pardessus [pardsy) pardesiul parer [pare] a impodobi

Omonime

le compte socoteala
le conte povestea
le comte contele

GRAMMAIRE

Pronumele personal (Le pronom personnel)

Pronumele personal se declina, avind forme diferite pentru


cazurile: nominativ (subiect; v. partea I, p. 44; dativ (comple-
ment indirect) ; acuzativ (complement direct).

Forme neaccentuate:
Singular Plural
Pronumele personal me imi nous ne
complement te iti I'OU8 vii
indirect lui ii leur le

Forme accentuate:
a motmw a nous noua
a toi tie a I'OUS voua
a lui lui
a elle ei aa elles
eux }
lor

Observatie. Pronumele personal complement indirect forma neaccen-


tuata se a~aza intre pronumele subiect neaccentuat ~i verb:
II me parle. El imi vorbe~te.
Pronumele personal complement indirect forma accentuata se a~aza,
in general, dupa verb ~i se separa de el printr-o virgula:
Tu lui es indifferent, a elle. Tu ii e~ti ind.iferent ei.

122
Forme neaccentuate:
Singular Plural
Pronumele personal me 1113. no us ne
complement te te I'OU8 vii

direct le il
la 0 les ii, le

Forme accentuate:
moi pe mine naus pe noi
toi pe tine vous pe' voi
le, lui pe el eux pe ei
la, elle pe ea elles pe ele
les pe ei, pe ele
Nota. me, te, te, la,+ a, e, i, o, u, h mut pierd pe e, care este inlo-
cuit cu ap.ostroful: m', t', l'.
Observatie. 1. Pronumele personal complement direct forma neaccen-
tuata se a~azii intre pronumele subiect §i verb:

Elle me regarde. Ea mil prive§te.


Pronumele personal complement direct forma accentuatii se a§azii, in
general, dupii verb §i se separii de el printr-o virgulii:
Je l'aime bien, lui. 1l iubesc mult (pe el.)

2. Formele accentuate marcheazii o insistentii, reiau §i intiiresc un


pronume neaccentuat. Pentru a insista, se va spune: C'est a moi
que tu tkris. Mie imi scrii, in loc de: Tu m'ecris. Tu imi scru.
3. Formele neaccentuate sint intotdeauna folosite lingii verb:
Tu me donnes un livre. lmi dai o carte.
Helene lui raconte un beau film. Elena ii poveste§te un film frumos.
Je vous ecris, a toi et a lui. Vii scriu, tie ~i lui.
Nous les invitons chaque dimanche. li invitiim in fiecare duminicii.
Je te felicite de tout mon creur. Te £elicit din toata inima.
Je l'adore. 0 (il) ador.
Tu dois lui etre reconnaissante. Trebuie sii-i fii recunoscatoare.
Noti. Nu trebuie confundat pronumele le (la, les), care se a§aza ina-
intea unui verb (Je le vois. Eu il vad.), cu articolul le (la, les), care
stii ina in tea unui substantiv (Je vois le chien. En viid ciinele.).

Ohservatii privind locul pronumelui personal complement


Pronumele care inso1e~te un verb la imperativ, forma afirmativa,
se a~aza intotdeauna dupa verb:

Donne-moi a manger. Dii-mi sa maninc.


Parle-lui de Guy. Vorbe§te-i de Guy.

La forma negativa a imperativului, pronumele se a~aza inaintea


verbului:
N e me refusez pas. Nu mil refuzati.

123
Ch1d intr-o propoz1~1e se afla un pronume complement direct p
un pronume complement indirect, ordinea lor va fi urmatoarea:
a) cind pronumele sint de aceea~i persoana, se pune intii com-
plementul direct ~i a poi eel indirect:
Ces fleurs sont pour ma femme; je les lui donnerai demain. Aceste flori
sint pentru sotia mea; i le voi da miine.

b) cind pronumele sint de persoane diferite, se ex prima intii


complementul indirect ~i a poi eel direct (la fel ca in limba romina):
J'ai connu un jeune homme tres sympathique; je vous le presenterai. Am
cunoscut un tlniir foarte simpatic; vi-I voi prezenta.

Verhul alter (a merge)


Verbul aller, de~i terminat la infinitiv in -er, este neregulat;
el prezinta in cursul conjugarii trei radicale.
Verbul aller se conjuga la timpurile compuse cu auxiliarul etre.
Indicativ
Prezent Imperfect
je vais eu merg j' allais eu mergeam
tu vas tu allais
il.(elle}va il ( elle) allait
nous allons nous allions
vous allez vous alliez
ils (elles) vont ils ( elles) allaient
Yiitor Perfectul campus
i'irai eu voi n1~rge je suis alle eu am mers
tu iras tu es alle
il (el!e} ira il (elle) est alle (allee)
nous trons nous sommes alles
vous trez vous iltes alles
ils (elles) iront ils (elles) sont alles (allees}
lmperstlv
va! mergi!
allons!
allez!
Partlclplu
Prezent Trecut
allant merglnd alle mers
Ohservatie. Cind folositi verbul aller dati o deosebita atentie prepo-
zitiilor:'
aller: chez le dentiste, chez le coiffeur
a l'epicerie, a la boulangerie, a la fabrique,
a bicyclette, a scooter, a pied
au cinema, au theatre, au concert, au bal
en voiture, en bateau, en avion
par le train, par avion (mai ales pentru scrisori, colete)

124
EXERCICES

I. Enumerati Fe~mintele pe care le purtafi in diferite anotimpuri.


II. Traduceti in limba francezii:
Prietena mea schimba des toaletclc. ~ama sa cstc o bunii croitoreasa .
.Jacquelinei ii .plac rochiile simple, dar ea le infrumuseteaza cu e~arfe
sau bro~e, cu flori sau coliere. Ea are citeva rochii elegante, dow\ fuste,
citeva bluze, un palton, un pardesiu.

III. Completafi spafiile libere cu Ferbul aller la timpurile cerute


de sens:
.Je ... demain me promener au bois .... tout de suite a Ia maison! ... en
ville il rencontra son ami .... ensemble au .restaurant! La semaine pas-
see je ... chez le dentiste. Lorsque .i 'etais petite ... chaque etc chez
mes grands-parents. lis ... souvent au theatre. Nous ... l'annee pro-
chai-ne en Union Sovietique. L'annee passee nous ... en l'ologne.

IV. I nlocuifi punctele cu pronumele personale cerute de sens (for-


mele accentuate ~i neaccentuate):
Pour qui achetcs-... ees chemises? Pour ... et pour ...... aime beaucoup
mes enfants; ... serai capable de fa ire n'importe que] sacrifice pour ...
. . . ecoute to us les conseils que son pi:re ... donne. Lc Nil travnsc
I'Egyptc; il .'.. fertili se en ... inondant pcriodiquemcnt .... triomphez
toujours des obstacles qu'on ... oppose. Qui veut ... aecompagner? Ce
bouquet de fleurs est pour ...... , ... mangent comme des loups. Vou-
lez-... entt·er? Le temps travaillc pour ... 1'\ous ... 1·etrouverons chez ...
.. . , ... a vez fait des progri·s.

V. Traduceti in lim ba francezi'i:


Ii vorbesc despre tine. Ea ii dii o carte. Vorbqte-i despre ('opilaria
noastri\. Spune-i sft piece. Clara i7i aminte~te de Yoi. Ion iti arata
casa lui. Vii £elicit pe tine ~i pe prietenul tau. Filmul a fost intere-
sant; ti-l voi povesti miine. ~u o uitati! Nu il uita\i! Am cumpftrat
mere; Ie voi minca chiar azi. Miine voi merge Ia dentist. Eu am fost
Ia coafor. El merge la fabricii cu bicicleta. Voi merge Ia Bucurc~ti cu
trenul sau cu avionul.

PROVERBE
L'habit ne fait pas le moine. Nu haina face pe om.
10-EM E LEr;ON

ALAIN PART POUR LA MONTAGNE

Alain doit partir avec des~amis pour


la montagne. Toute sa famille s'affaire ./"":
autour de lui. II n'y a plus qu'une \ \
heure jusqu'au depart du train et la
vali"' n'"t P"'~'"'"" !aite. Tout dan'~~

r!-=---~ - -___...-:;0 -----

~~~(
0
1 11 ~~ o~-~___ _ __

;
Ia chambre est se ns de ss us desso us. Du linge, des b as , de s so uliers ,,
une brosse , des chemi ses, d es mouchoirs , d es~essui e -main s, un
p y jama , trainent p art out . Les frerc s d ' Alain veulent se r endre
u1 iles et s'amuser en rru1 me t emps .
- Prends ta cravate preferee! dit l'un.
- Prends ton complet, dit !'autre.
- Taisez·VOUS done! Grace a vous je
n e trouve plus mon panta lon et mon
beret.
- N'oublie pas les pull-overs, le
foulard et les gants! dit sa mere avec
inquietude .
- Non, non, ce sont les lunettes fumees que tu oublies de me
donner.
- Maman, donne-lui un fer a repasser. Comme il aime toujours
etre bien mis, il en a besoin ... meme a la montagne ... dit Paul
malicieusement.
Mais~Alain est trop~occupe pour entendre les mechancetes de
son frere. Jacqueline lui donne quelques~aiguilles, des boutons,
des ciseaux, du fil a coudre, objets tres necessaires lorsqu'on
fait des~excursions.
Enfin, la valise est prete.
·-Adieu pale tot! Tu peux te reposer deux semaines, dit Alain
en~endossant sa jaquette doublee de fourrure blanche. Puis il em-
brasse tendrement ses parents, ses freres et sa soeur. Ce n'est que
la mere d'Alain qui est~un peu triste.

VOCABULAIRE

s'affairer [safere] a-~i face de lucru, les lunettes fumees [lyne:t~fyme] o-


a se agita chelarii fumurii
autour [otur] in jurul le fer a repasser [fsr~a~r<>pase] fierul
le depart [depar] plecarea de calcat
le train [trs] trenul etre bien mis [ e:tr ~bjs~mi] a fi bine
la valise [valiz] valiza, g-eamantanul imbriicat
sens dessus dessous [sa~dsy ~dsu] in malicieusement [m;disj ¢zma] mali-
dezordine tios, cu riiutate
le linge [ls3] lenjeria Ia mechancete [mefaste] rautatea
Ia hrosse [br~sJ peria l'aiguille (f.) [cgqij) acul (de cusut)
l'essuie-main (m.) [ e:sqi~ms] prosopul les ciseaux [sizo] foarfecele
le pyjama [pi3ama] pijamaua le £il [fil] firul, firul de ata
trainer [trene] a fi impra~tiat in coudre [kudr] a coase
dezordine }'excursion (f.) [ e:kskyrsj 5] excursia
partout [partu] peste tot etre pret [e:tr~pre:J a fi gata
utile [ytil] folositor, -oare le paletot [palto] paltonul
en meme temps [a~me:m~t<:i] in ace- se reposer [sa~rapoze] a se odihni
la~i timp endosser [adose] a-§i pune o hainii
le complet [k5ple:] costumul double, -e [duble] captu~it, -a; du-
taisez-vous [te:zevu] taceti! blat, -a
grace a vous [gras~a~vu] datorita Ia fourrure [furyr] blana
voua puis [pqi] apoi
le pantalon [patalS] pantalonul embrasser [abras.e] a saruta, a im-
ouhlier [ublie] a uita bratip
le pull-over [pylove:r] tricoul, pu- tendrement [tadrama] cu dragoste,
loverul cu drag
le foulard [fular] fularul ce n'est que [s~ne:~ka] aici: numai
l'inquietude (f.) [E:kjetyd] nelini~tea iriste [trist] trist, -ii

128
Sinonime
vetu - habille imbriieat devetu - deshabille dezbrftcat

Expresii
de fil en aiguille din vorbii In vorb~
donner du fil a retordre a da de furca
tire a quatre epingles diehisit
cela me va comme un gant imi (con)vine de minune

Cuvinte cu mai multe sensuri


entendre l. a auzi, a ascult~:
entendre une voix a a uzi o voce
2. a intelege, a pricepe:
donner a entendre a !rtsa sa se in(eleae-a

GRAMMAIRE

Galicismul c 'est

Pronumele demonstrativ ce formeaza impreuna cu persoana a


III-a 'ingular a verbului etre galicismul c'est (c'etait, ce sera). Din
galicismul c'est se traduce numai verbul:
C'est ma mere. Este mama mea,
C'etait mon cousin; il chcrchait un livre. Era varul meu; ciiuta o carte.
Ce sera sans dorlle unegrande surprise. Va fi fii.rii indoia!Ct u mare "n·prizii..

Pluralul galicismului c'est este ce sont.


Afirmativ Negativ Int(~rouativ

C' est ton stylo. Ce n'est pas ton stylo. Est-ce ton stylo?
Ce sont mes amis. Ce ne sont pas mes amis. Est-ce que ce sont mes amis?

Expresiile
c 'est .. . qni Ice sont ... qui) ~i c 'est ... que ( ce sont .. . qne)

Expresia c'est ... qui (ce sont ... qui) folose:,;te la scoatcrea in
relief a subiectului:
C'est 1\Jarie q11i a mange les fmits. Maria a mincat fructele.
Ce sont les jeunes filles qui ont mange les fruits. Fetele au mincat fructele.

Expresia c'est. .. que (ce sont.,. que) se folose~te pentru a scoate


in relief complementuL care, in acest caz, este a~ezat la inceputul
propozitiei:
C'est il lamer q•w je passerai les vacances. La mare imi voi petrece vacan1,a.
Ce sont ces livrcs que je veux acheter. C{trtile acestea vreau sii. le cumpar.

9 - lnvatali limba franceza f~ra profesor


129
Daca subiectul sau complementul este exprimat printr-un pro•
nume personal, se folose~te forma accentuata a pronumelui:
C'est lui que je veu:t voir. Pe el vreau sa-l viid.

Prin aceste construc~u se atrage aten~ia asupra cuvintelor inter·


calate intre c'est ~i qui sau intre c'est ~i que.

Femininul substantivelor ~i adjectivelor

- Unele substantive ~i adjective terminate la masculin In -eur


schimba aceasta termina~ie In -euse:
le dameur [dt:isrer] dansatorul la dameuse [dasrez]
le vendeur vim:iitorul Ia vendeuse
menteur mincinos menteuse
exploiteur exploatator ex p loiteuse

Fac excep~ie citeva adjective care formeaza femininul in mod


regulat, adica primind un -e rout:
anterieur anterior anterieure
exterieur exterior exterieure
interieur interior interieure
majeur major majeure
superieur superior superieure

Substantivele ~i adjectivele terminate Ia masculin in -teur


primesc Ia feminin termina~ia -trice:
l'acteur actorul l'actrice
le directeur direetorul Ia directrice
l' instituteur invf1tiitorul l'instiwtrice
accusateur acuzator accusatrice

Unele substantive ~i adjective terminate Ia masculin singular


'in -e sau -eur formeaza femininul cu ajutorul termina~iei -esse sau
-eresse ·
le negre negrul la negresse
le tigre tigrul Ia tigresse
traftre tradator traitresse
vengeur riizbunator vengeresse

- Unele adjective formeaza femininul in mod neregulat:


blanc alb blanche grec grec grecque
public public publique roux ro~cat rousse
franc liber, sincer franche doux dulce, blind douce
sec uscat sec he long lung longue
favori favorit favorite

130
EXERCICES

I. Raspundefi la urmatoarele tntrebari:


Oil doit partir Alain? Avec qui? Quels objets trainent dans sa chambre?
Que font les freres d 'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que
dit sa mere? Quels objets .Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui
sont-ils necessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent a la montagne?
De quels vetements avez-vous besoin?

D. Traduce# tn limba france~a:


Alain se duce deseor.i cu prietenii sai Ia munte. El este in intirziere.
Camera sa este in dezordine. Alain are nevoie de ciorapi, cama~i, batiste,
pijamale, perii ~i prosoape. Fratele sau ii spune sa-~i ia (de,prendre)
costumulla munte. Alain nu-~i gase~te bascul. Paul spune mamei sale
sa-idea lui Alain un fier de calcat. Jacqueline ii da ace de cusut, nasturi,
foarfecele ~i ata. Alain nu are nevoie de palton. El imbraca o jacheta
imblanita. Mama lui Alain este nelini~tita.

m. Scoateti in ePidenfa subiectul sau complementul din urmatoa-


rele propoziJii, folosind construcJiile c'est... qui, ce sont ... qui,
c'est ... que:
Je remarque cette actrice. Alain est aile a la montagne. J'aime les
poesies de Victor Hugo. Mon oncle est la. Il veut devenir chimiste.
Tu preferes le jaune. Le libra ire nous a montre un grand dictionnaire.
Les peuples luttent pour la paix. Ils denoncent la guerre.

IV. AlaturaJi fiecaruia dintre adjecti~>ele de mai jos cUe un sub·


stanti~> feminin, facind acordul necesar:
bon superieur long favori
heuretU doux sec grec
create~r public

v. Indica# femininul urmatoarelor substantiPe:


hotnme pere cousin oncle
fils coiffeur instituteur danseur

PROVERBE

Chercher une aiguille dans une botte de foin. A c1l.uta acul in carul
cu fin.
11-EM E LEe; ON

LE REPAS

- Je dois te quitter, dit Antoine a son vieil ami Georges Maquet.


Aujourd'hui je suis presse. Le dimanche, le petit dejeuner, le de-
jenner, le diner reunissent toute la famille. Personne n 'a Ia permis-
sion d 'etre en retard. A tout ~a 1'heure l
... En entrant dans Ia salle a manger, le pere et la mere admirerent
une fois de plus !'art de Jacqueline de mettre le couvert. Une nappe
blanche recouvrait la table. Bien ne manquait: les~assiettes, les
couteaux, les fourchettes, les cuilleres, les serviettes, et mi\me tm
vase de fleurs. Les verres et la carafe brillaient sur la nappe. Lne
corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la table.
Le pi:re de Jacqueline Ia felicita et sa mere l'embrasEa sur les
deux joues. Le dejeuner fut compose d'un potage, d'un r-t,ti de
veau garni de pommes d'' terre, d'une salade de tomates et comme
dessert, d 'une tart e h Ia cri~me. A Ia fin du rep as, ils ·mangerent
du fromage et des ftuits: des poires et des pommes.
--Excellent dejeuner, d{·elara Paul, et toute la famiile r3p-
prouva.

132
VOCABULAIRE

le repas [rapa] masa (naincarea) la serviette [s ervj et] ~ervc tul


le petit dejeuner [pti_de:pme] micul le verre [ver] paharul
dejun la carafe [karaf] garafa
le dejeuner (de3rene] prinzul briller [brije] a striiluci
le diner [dine] cina la corbeille [k"rbej] co~ul
reunir [reynir] a reuni le pain [pS:] plinea
personne [pzrs:m] nimeni au milieu [o~m,iljp] la mijloc
Ia permission [p ~rmisj 5] pertnisiunea composer [k5p<,ze] a compune, a al-
etre en retard f e:tr ii r;,tar1 a ii in catui
intlrziere .. - ._ .. feliciter [fdisite] a felicita
a tout a l'heure [a~tut_a_lcer] pe cu- le potage [p()ta3] ciorba
rind, la revedere le roti [roti] friptura
une fois de plus [yn~fwa~d~ply] le veau [vo] vite!ul
inca o data garnir [garnii'] a ga-rnisi
mettre le couvert [m~tr_h_kuvsr] a Ia pomme de terre [p()m~d;:;_t»r] ear-
pune masa tofu!
le couvert [kuver] tacimul Ia salade [salad] salata
la nappe [nap] fata de rnasi\ Ia tomate (tomat] ro~ia
recouvrir fr~kuvrirl a acoperi (din le dessert [d ss er] desertul
non) c "
la tarte a Ia creme [tart a la kn:m]
I' assiette (f.) [ asj zt] farfuria tarta cu crema - - -
le couteau [kuto] eutitul le fromage [fronH13] brinza
Ia fourchette [fur f zt J furcuiita Ia poire [pwar] para
lit cuiller (cuillere) [kqij er] lingura approuver [apruve] a apr,)ba

Antonime

perme!!re a permite defendre a interzice


Ia permission permisiunea Ia defense in terzicerea

Familie de cuvinte

le sel (m.) san· a


saler (vb.) a sara
sale (adj.) siirat

Cuvinte cu mai multe sensuri

le verre I. sticla 2. paharul


la serviette 1. ~ervetul 2. prcsopul 3. geanta, servi.eta

EXPRESII

etre tout Sllcre et lout mie[ a fi rnie!·os


n '~Ire pas dans s'm assiette a nu fi in apele lui; a nu-i fi boii
acas[l
mettre les pieds dans le plat a calca in strachini; a face 0 gafii

133
GRAMMAIRE

Perfectul simplu (grupa I) (Le passe simple)


Perfectul simplu exprima un fapt care a avut loc intr-un timp
determinat in trecut. El este folosit mai ales in limba literara, in
naratiuni. In vorbirea familiara se prefera folosirea perfectului
compus. In limba romina se traduce, in general, prin perfectul
compus.
Verbele din grupa I formeaza perfectul simplu adaugind la
radicalul infinitivului urmatoarele termina1ii:
Persoana I -at je parlai (311 parle] eu vorbii
a IJ-a -as tu par las
singular a III-a -a il ( elle) parla
I -ames nous parlames
plural a II-a -ates vous parldtes
a I II -a -erent ils •( elles) parlerent

Perfectul simplu .al verbului avOlr


j'eus [3y] eu avui nous eumes
tu eus vous eutes
il ( elle) eut ils ( elles) eurent

Perfectul simplu al verbului etre


je jus eu fusei nous fumes
tu fus l'ou.Y futes
il ( elle) jut ils ( elles) jurent

Adjective cu douii forme


Citeva adjective {beau, nouveau, vieux, fou, mou) prezinta doua
forme pentru masculin. Prima forma, terminaUi in vocala (cu
exceptia adjectivului vieux, a carui consoana finala nu se pronunta),
se folose~te inaintea suhstantivelor care 1ncep cu o consoana sau
cu un h aspirat, sau dupa substantiv:
un beau gar{'on un .nouveau professeur
un l'ieux soldat un courage fou

Forma a doua, terminata in consoana, se intrebuinteaza inaintea


substantive lor care incep cu o vocala sau cu un h mut:
un bel enfant un fol e$poir
un nouvel auteur un mol oreiller
un vieil ami (-l final nu se pronunta la vieil)

134
Femininul acestor adjective se formeaza dublind consoana finala
a celei de-a doua forme ~i adaugind terminatia -e:
une belle chambre une folle gaiete
une mode nouvelle une pAte molle
une vieille mciison

EXERCICES

I. Traduceli in limba franceza:


Toata familia se reunerte Ia micul dejun, Ia prinz ~i Ia cina. Jacquelinei
ii place sa puna masa. Masa este acoperita cu o fata de masa alba. Am
cumparat farfurii, cutite, furculite, linguri ~i pahare. Ei au mincat
ciorba, friptura de vitel cu garnitura (garni) de cartofi ~i salata de.
ro~ii. lmi plac prajiturile ~i fructele.

n. lndicaJi trei substantive care formeaza femininul schimbtnd


terminafia -teur in -trice.
Ill. Conjugafi la perfectul simplu verbele:
diner, fermer, etre ~i avoir.

IV. TreceJi infinitivele din paranteze la perfectul simplu:


Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. N ous (trouver)
tout le monde attable (a~ezata Ia masa). Un jour je (monter) dans le
grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. Dans sa modestie,
Turenne disait en parlant d'un succes: ,no us (triompher)" et, en par-
lant d'un echec: ,j'(essuyer) un echec". Le malade (garder) le lit deux
semaines. Nous (decider) d'aller ensemble chez eux. Vous (rentrer) fort
tard. I\s nous (apporter) de beaux cadeaux.

V. lnlocuifi spafiile libere cu adjectivele beau, nouveau,, fou~ mou,


vieux, la formele corespunzatoare:
Le marchand a demande un prix ... J'ai vu bier un ... homme qui se
promenait dans ce jardin. Dans ce pare il y a un ... ·arbre. Nous habi-
tons un ... quartier. N ous occupons une ... maison. ll ne peut manger
que des poires ... Elle acheta une ... robe. Je connais une ... femm~
qui sait tres bien tricoter. Les pays de democratie populaire ont etabh
un ... ordre social.
L'ANNIVERSAIRE DE GRAND-MAMAN

Ce wir, toute Ia farnille s'est r£•unie pour feter le soixante-dix-


ierne anniversaire de grand-marnan. Une grande table orn{~e de
fleur;; e;;t dressee dan:-; Ia salle a manger. Grand-maman a prepare
des met~ delicats pour ses~invites: des~ceufs poches en aspic, du
pat£~ de foie gras, un dclicieux souffle au frornage, des truites au
heurre, une dinde rbtie. Le repas finit par des fruits et des p(1,ches
au riz. On a bu du champagne, du vin blanc et du vin rouge. Les
~enfants ont lm de l'eau, de Ia limonade et de l'orang~ade.
- Tu as un bon3ppetit, ma chere, dit Tante :Madeleine en s'adres-
sant h l'une de ses ni(~ces. Demon temps, les jeunes filles pensaient
davantage a leur silhouette . .Je ne d1nais que d'une tasse de the
sans sucre et d'une tranche de pain grille. La viaude, les sauces,
les sucreries {~taient~exclues de mes repas trois fois par semaine.

136
- Les femmes travaillent aujourd'hui aux cotes des_hornmes,
dit Alain; elles font du sport, elles doivent se nourrir . Les cures
d'amaigrissem ent ruinent l'organisme. Hegardez notre grand-mere,
qui a bien m ang{~ et heaucoup travaille t oute sa vie. Elle n'a jarna is
_ete malade. Tachez de l ' imiter!

VOCABULAIRE

feter [f et e] a siirbatori l 'appetit (m.) [apeti] p oft a de mi.n-


l ' anniversaire (m.) [aniversc:r] ani· care
versa r ea s 'adresser [sadrese] a se adresa
orner [nrne] a impodobi demon temps [da_mj_tti] pc vremea
dresser [d rese] a ridica, a ir. i'il\a; a m ea
intinde penser [ptise] a gindi
les mets [mE] felurile de minear e, davantage [dav dta3] mai mult
buca tele Ia silhouette [silwEt] silueta
delicat , -e [d elika] delicat, -a ; fin, -a Ia tasse l tas] cea~ca
I' invite (m.) [evite] invitatul le the [te] ceaiul
l ' reuf (m.) [!ref] oul le sucre [sykr] zahi'irul
des ceufs poches en aspic [d ez ¢~ Ia tranche [trdJ] felia
pnfe_a_ naspik]' oua in aspi c grille, -e [grije) prajit, -a
le pate [pate] pateul la viande [vjad] carnea
le foie [fwa] ficatul Ia sauce [sos] sosul _
le souffle [sufle] suileul les sucreries [sykr ;)ri] dulciurile
au [o] en exclure [ e:ksklyr J a exclude
le fromage [fr0ma3] brinza trois fois par [t.rwa~fwa_par] de trei
Ia truite [trqit] piistravul ori pe ...
le heurre [b rer] untul aux cotes [o _cote] a lii turi d e .. . , in
Ia dinde [di::d] curca rind cu ...
Ia peche (pE:j] piers ica {aire du sport [fe:r~dy~spar] a fa ce
le riz (ri] orezu l sport
hoire [bwar] (part. trecut: bu ) a be a se nourrir [sa_nurir] a se hrani
le champagne [Japap] ~anipani a Ia cure [kyr) cura
le vin [Yii] vinul I' amaigrissement (m.) [am e:grismd]
l'eau (/.) [ol apa s labirea
Ia limonade [limonad] limonada ruiner [rqine] a ruina
) 'orangeade (/.) [orti3ad] oranj ada imiter [imite] a imita

PRONUN'fARE

l' muf [lref] -les mufs [leze] : -f final se pronunta numai Ia singular.
La fel: le bmuf [bed] (boul) - les bmufs [ le~h0] .

Omonime

foie (m.) ficat


foi (f.) credinta
fois If.) datii, oara: pour la premiere fvis pen tr u
prima oarii.

137
Expresii

pain bis [bi) piine neagra


pet_it pain franzeluta
pam de sucre capiitina de zahar
pain d'epice [epis] turtii dulce
pain de munition [mynisj5] piine soldateasca
pain de .~avon [sav5] calup de sapun

GRAMMAIRE

Articolul partitiv (L'a.-ticle partitif)


Articolul partitiv, specific limhii franceze, indica o parte, o
cantitate mai mare sau mai micli luata dintr-un tot:
On a bu du champagne, du vin blanc et du vin rouge. S-a hiiut ~ampanie,
vin alb ~i vin ro~u.
Tu manges du beurre. Tu maninci unt ( o anum ita cantitate).

Acest articol nu se traduce in limba romina decit atunci cind


substantivul precedat de articol este determinat:
J'ai bu du vin que tu m'as apporte hier. Am hiiut din vinul pe care mi
1-ai adus ieri

Formele articolului partitiv sint:


du, daca substantivul incepe cu o consoanii sau cu un h
masc. aspirat: du vin
{ de l' , dacii substantivul incepe cu o vocala sau cu un h
mut: de !'argent
Singular de la, daca substantivul. incepe cu o consoanii sau cu
un h aspirat: de la viande
fem. { de l', daca suhstantivul incepe cu o vocala sau cu un h
mut: de l'huile, de l'eau.
Ob~ervatie. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. Pentru
exprimarea pluralului se folose~te articolul nehotar!t des. Nu trebuie
confundate articolele partitive du, de Ia, cu articolele asemanatoare care

J'ai bu •u
se folosesc la exprimarea genitivului:
vin. Am baut vin.
La consommation du vin est elevee en France. Consumul de vin este ridi·
cat in Franta.
Je bois de la limonade. Beau limonada.
Le gout de Ia limonade est excellent. Gustul limonadei este excelent.
Articolul partitiv preceda ~i ~uhstantive abstracte:
Je fais du sport. Eu fac sport.
Il faut du courage pour escalader ce sommet. Trebuie (sa ai) curaj pentru
a escalada acest virf.
Get enfant me fait de la peine. Acest copil rna intristeaza.

138
Perfectul simplu (grupa a ll-a)

Verbele din grupa a II-a formeaza perfectul simplu adaugind Ia


radicalul infinitivului urmatoarele terminatii:
Persoana -is je finis eu sfir§ii
Singular a II-a -lS tu finis
a III-a -it il ( elle) fin it
;, I -imes nous finimes
Plural a II-a -ites vous finites
a III-a -irent. ils ( elles) finirent

Verbul neregulat . dire (a spune)


Indicatlv
Prezent Imperfect Perfectul si.mplu
1e dis eu spun je disais eu s,puneam je dis eu spusei
tu dis tu disais tu dis
il (elle) dit il ( elle) disait il ( elle) dit
nous disons nous disions nous dimes
vous dites vous disiez vous dites
ils ( elles) disent ils ( elles) disaient ils {elles} dirent

Perfectul compus Vii tor


j'ai dit en am spus je dirai eu voi spune.
tu as dit tu diras
il (elle) a dit il ( elle) dira
nous avons dit nous dirons
vous avez dit vous direz
ils ( elles) ont dit ils ( elles) diront

Imperativ

Prezent
dis! spune disant spunind
disonsl
Trecut
dite,q!
dit, dite spus, -a

~bservatie. 1. La fel se conjugii verbul redire. Retineti ca verbul dire (ca


~~ redire) are Ia persoana a II-a plural de Ia indicativ prezent ~i imperativ
forma dites.

2. Verbele contredire (a contrazice), interdire (a interzice), medire (a vorbi


de rau), predire (a prezice) au insa pentru aceasta persoana urmatoarele
forme:

( vous) contredisez ( vous) medisez


(vous} interdisez (vous) predisez

189
EXERCICES

I. Traduceti ?n limba francez/i:


Familia Giraed s-a reunit pentru a sarb~ltori a ~aptezecea anrve.rsare
a buhicii. S-au servit mincaruri gustoase ~i vinuri bune. C(•piii nu
au baut vin; ei au biiut oranjada ~i Jimonada. l\1atu~a J\Iagdalena
observa pofta de mlncare a nepoatei sale. El este impQtriva curelor de
sl{tbire.

II. Puneti articolul partiti" respect£" 1'naintea urmatonrelor sub-


stantive:
beurre, lromage, viande, argent, champagne, pain , courage, fruits,
hii:re(bere;. ·

III. Conjuga (i verbul red ire la indicatind pre.;ent, perfectul com-


pus, perfectul simplu :;i imperati\J.
IV. lnlocui.ti spafiile libere cu articolul lwtarit. nehotarit sau
partiti" corespunzator:
... fent\trc de rna chambre est grande . .J'admire fleurs et ... arbres
']Ui se trouvent dans ... jardin. 'II faut vraimcnt ... courage pour tra-
verser cette riviere. Veux-tu ... cafe? Non, merci,je bois ... l'eau. :'\ous
mangeons ... reufs poches, ... viand e. J e mange sou vent ... beurre et ...
fron1age.

V. Scrieti la p'lura.l adjectivelc din par an teze:


de (beau) livres; des yeux (bleu); des enfants (intelli;;ent); des livres
(nouveau); des hommes (loyal); des concerts (irbtr'~mental).

PROVERBE

L'appetit Fient en mangeant. Pofta v[ne rnlt:dnd.


Qui vole u.n ceuf, ~-'ole un bceuf. Cine fura azi un ou. rniine furJ 1 ~l
un bou.
13-EME LEr;ON

LA LETTRE DE CLAIRE

Chere Ilelime,

La semaine passe si vite lorsqu'on~est~en vacances. Malheureu-'


sement elle n'a que S(~pt jours! C'est peu, surtout lorsqu"tm~est
touriste. Les jours ~ont plus courts que d'habitude.
Lundi nous uvons visite les nouveaux quartiers de Buearest.
On construit partout et beaucoup. Les ouvriers habitent mainte-
nant des maisons spacieuses, confortables. Mardi j 'ai admire
quelques musees de Buearest, mercredi et jeudi on a organise
unc excursion dans Ia Yalee de la Prahova. Vendredi, de retour,
promenade en ear dans la Yille et ]e soir, spectacle !t l'Opera.
Samedi nons aYons fait un tour dans les grands map:asins. Chiore
Helene, je me sens extremement bien! Les Houmains :-<ont
bien gentils et tres accuei!lants. L'hCJtel est tres confortable . Le
guide parle le franr,·ais presque aussi bien que nous. Dirnanche
nous irons clans Jr, deita du Danube.
Aujourd 'hui no us sommes le 5 j u in. Encore une semainn r· t je
do is quitter ce p:1ys hospitalier. J 'a:i prom is de revenir l'ann{·e
proehaine au mois dr~ jUillet car au moic: d'aoul je do is_ aller en
Normandie. Le guide dit que la Houmanie est loujoun- brdlf', en
janvier tout comme en septernbre ou <'n_octohre, d'au\ant plus
qu'e!Je change d'un jour a J'autre, SCS viJks deYienncnl plus gran-
des, ses stations climatiques plus confortables .
. D'iei .deux semaines, je Yiendrai chez toi pour te rnconter mes
nnpressrons.

.Je t 'emhra><se de I. out coeur


C let ire

VOCABVLAIRE

Ia lettre [IEtr] serisoarea COU!'t. -e [kur, kurt] SCUl't , -tt


vite [vit] iute, rep,; de d'bahitude [dabityd] de obicei
ma1heureusement [malcer¢zmii] din eonstruire [k5strqirJ a constru i
nc:norO('ll'(' partont [panu] prctutindeni
peu jp¢} 'putin Ia vallie /val~:j \'alt•a

141
Une lettre

Une enveloppe

Un timbre

Une botte aux lettres

142
tie retour [raturl la inapoiere revenir [ravnir] a reveni
Ia promenade (promnad] plimbarea le mois (mwa) luna
le car [kar] autocarul tout comme [tu~kom] intocmai, ca ~i
le spectacle [spektakl] spectacolul d'autant -plus (dotd~ply] cu atit mai
gentil [3ati] amabil, f:(entil mult
accueillant, -e [akreja:J p:rimitor, changer (/d3e] a schimba
-oare Ia station climatique [stasj5~klima­
l'hOtel (m.) [ate:l] hotelul tik] statiunea climaterica
le delta (delta] delta d'ici deux aemaines [disi~dlof~smen]
hospitalier, -ere [ospitalje] ospita- de azi in doua saptamini
lier, -a de tout ereur [d9~tu~krer] din toata
promettre [pr;:,metr) a promite inima

Les mots de l'annee Les jours de Ia semalne

janvier [3avje] ianuarie lundi [lredi] luni


fevrier [fevrje] februarie mardi [mardi) marti
mercredi [merkradi] rhiercuri
mars [mars] martie
jeudi [3redi1 joi
avril (avril] aprilie vendredi [vddradi) vineri
mai (me] mai samedi [samdil · simbata
juin [3y~] iunie dimanche ldimdJl duminica
juillet [3qije] iulie
Adverbe de tlmp
aout [u] august
septembre [septdbr] septembrie aujourd'hui [o3urdqi] azi
octobre [oktobr] octombrie demain [dame] mune
o.pres-demain [apre~dam&J poimiine
novembre [n;:~vabr] noiembrie hier [j er] ieri
decembre [desdbr] decembrie avant-hier [ avdtj er] alaltaieri

Observafie. 1. Cind numele lunii este precedat de cuvintul mois, se


pune intotdeauna in urma acestuia prepo2:itia de ( d' cind numele lunii
incepe cu o vocalii.):

le mois de mars, le mois d'aout

2. 1n limba francezii data se exprima intotdeauna cu aJutorul artico-


lului le, care nu se traduce in limba romina:

5 iunie = le 5 juin
16 febrmirie = le 16 fevrier

Expresii

il y a un an acum un an
une fois par an o data pe an
d'un jour a l' autre de la o z1 la alta
vivre au jour le jour a trai de pe o zi pe alta

143
GRAMMAIRE

Gradele de comparatie ale adjectivului (Les degr.Ss de signification)

Ca ~i in limba romina, adjectivul are grade de comparatie, com-


parativ ~i superlativ.
Cornparativul (le comparatif) se formeaza din adjectivul la gradul
pozitiv, precedat de adverbele plrls (eomp. de superioritate), aussi
(comp. de egalitate) ~i mains (comp. de inferioritate).
Cuvintele decit, ca ~i se traduc in limba franceza prin que.
-de superioritate: plus grand(e) mai mare
}rfa chambre est plus grande que la tienne. Camera mea este
mai mare decit a ta.

- de egalitate: aussi grand (e) tot atlt de mare


Comparativ Roger est aussi grand que Lucien. Hoger este tot at it de
mare ca -~i Lucian.

- de inferioritate: mains grand (e) rna I m1c (a) (rnai


putin mare)
Lucien est moins grand que Pierre. Lucian este mai mie (mai
putin mare) declt Petre.

Superlatwu l (le superlatif) prezinta doua forme: superlativul


relativ ~i superlativul absolut. Superlativul relativ este de doua
feluri: de superioritate ~i de inferioritate. El :<e formeaza din com-
parativul de superioritate sau de inferioritate, precedat de articolul
hotarit le, la, les.
- de superioritate:
le plus grand eel mai mare
Ia plus grande cea mai mare
La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Volga este
Superlativ eel mai mare fluviu din Europn.
relativ
- de inferioritate:
le moins grand eel ma1 m1c (eel mi\i putin mCJre)
la moins grande cea rnai mica ( cea rna i pu1in mare)
Lucien est le moins grand des trois freres. Lucian e,,te
eel rnai rnic (eel mai putin mare) dintrc cei trei frap.

Superlativul absolut se forrneaza din adjectivul precedat de


adverbul de cantitate tres sau de un adverb eehivalent: fort, bien ,
extremement, infiniment etc.
Ce livre est tres interessant. Aceastii carte este foarte interesantii.
1\J.on amie est extremement bonne. Prietena mea este foarte (extrem de)
bunii.

144
Perfectul simplu (grupa a III-a)

Verbele din grupa a III-a formeaza de obicei perfectul simplu


adaugind la radicalul verbului urmatoarele termina~ii:

Persoana -is je dormis eu dormii


Singular a ll-a -ts tu dormis
a III-a -it il (elle} dormit

I -£mes nous dorm£mes


Plural a J.I-a -ites vous dormUes
a III-a -irent ils ( elles) dormirent

La fel se con juga verbele offrir, ouyrir, partir, sentir, serYir, sortir,
Yetir, dire etc.
Alte verbe din grupa a III-a adauga urmatoarele termina~ii:

Persoana I -us jesus eu §tiui


Singular a II-a -us tu sus
,, a Ill-a -ut il ( elle) sut

-umes nous sumes


Plural a Il-a -utes 1-'0USsutes
a III-a -urent ils ( elles) surent

La fel se conjuga: courir, mourir, Youloir, boire, cro~re, lire etc.

EXERCICES

I. Traduce# in limba franceza:


Astazi este joi. Care este prima zi a saptaminii? Cite luni sint intr-un
an? Cite zile sint intr-o saptamina? Fiecare luna are patru saptiimini
~i numara treizeci sau treizeci ~i una de zile cu exceptia lunii februarie
care are douazeci ~i opt sau douazeci §i noua de zile. Cele ~apte zile
ale saptaminii sint: luni, marti, miercuri, joi, vineri, simbata,
duminica. Care sint lunile anului? Ianuarie este prima luna a anului,
decembrie - ultima. Astazi sintem in 5 mai. In luna septembrie, voi
pleca in delta. Ora~ul se schimba de pe o zi pe alta", devenind mai·mare,
mai frumos.

II. Trecefi pnn toate gradele de comparafie adjectiYele:


cher, content, interessant.

145
III. Traduceti in limba francezii:

Ghidul vorbe~te frantuze~te aproape tot atit de bine ca ~~ no1. Romcnul


lui Romain Rolland ,Jean-Christophe" es1e extrem de interesan1. Acest
muncitor este tot atit de indeminatec (habile) ca ~i tovarii~ul sau.
Aceste fructe sint foarte bune. lata omul eel mai primitor. l.oara
(I a Loire) este mai lunga dec it Ronul ( l e Rhone). Andrei este
eel mai cuminte copil din familia sa. Volga es1e eel mai lung fluviu
din Europa.

IV. Conjugafi la perfectul simplu \Jerbele:

partir, offrir, vouloir.

LA DEVINETTE

Je suis plus petit qu'Andre, ma1s heureusement pas aussi gros que
Louis, ni aussi maigre que Gaston et plus age qu'Alain et je m'ap-
pelle Henri.
Parmi les cinq personnages numerates 1, 2, 3, 4, 5 lequel est Henri?

146
Les prepositions

Dans la bouteille
il y a du lait.

Sur la table il y
a une bouteil-
le, un couteau
et une boite de
conserves.

Entre la bouteil-
le de lait et la
boite de con-
serves il y a un
couteau .

Pres de la table
il y a un chat.

Sous la table il
y a un chien.

147
Les quatre saisons de I' anmSe

LE PRINTEMPS
Primavara Mars
Au prirztemps Avril
(in timpul primaverii) Mai

L'ETE Juin
Vara
En ete Juillet
(in timpul verii) Aout

L'AUTOMNE
Toamna Septembre
En automne Octobre
(in timpul toamnei) Novembre

L'HIVER
Iarna Decembre
En hiver Janvier
(in timpul iernii) Fevrier

Ohserva~ie. in limba franceza, toate numele de anotimpuri sint de


genul 1nasculin.
14-EME LEC:ON
LES QUATRE SAISONS DE L'ANNEE

I
- Tu me dernande;; quell e est rna saison preferee, dit Jacqueline
a son~amie Laure. C'est difficile a dire . .J'airne le pr·internp~, ear
c' es t~ltlors que renait toute Ia
nature. Le solei!, timid e l1 Ia
fin de l'hiver, brille au prin-
t emps avec plu s d'eclat. Les
champs, les pares et les jardins
verdissent, des fleurs pou sse nt
partout: Ia perce-neige, la vi-
olet.te, le muguet, Ia pritne-
vere. As-tu jamais senti l 'o-
deur de Ia terre labouree au
printemp~? J e ne peux pa s t e
decrire ce la! II faut vivre a Ia
campagne pour vraiment se ntir
le printemps. Lorsque j'etais
petite je passais plusieurs mois
dans le petit village qu'habi-
tent rna tante et mon~on e le et
.i 'assistais~a to us les change -
m ents de Ia nature Main tenant,
mon~emploi ne me perrne t
point de partir quand je~le
veux!
- C'est dommage! Mais tu
peux partir en~ete qu and~ il
fait si beau! L'ete! Cela veut dire conges, vacauces, mer,
montagne, tourisme.

149
- Tu vo1s toujours Ia VIe en rose. Pense qu'en~efe il fait tres
chaud. II y a des jours ou l'on respire a peine. II pleut rarement.
Moi, je profite de mon petit conge pour aller chez ma tante et
mon~oncle afin de leur donner un coup de main, car ils sont seuls
a cultiver leur petit lopin de terre. Cela me fait du bien apres
les longs mois de vie sedentaire et me perrnet en meme temps de
faire d'importantes_economies.
La-bas je me leve plus tOt que d'habitude et je me cou~he moms
tard qu 'ici. II y a tant de choses a fa ire aux champs lorsqu 'on mois-
sonne le ble, dans la vigne, dans
le jardin, dans le verger et dans
la basse-cour. Le soir on_est brise
de fatigue mais~on_a la sat is fac-
tion du travail accompli.

VOCABULAIRE

Ia saison [sEz5] anotimpul


prefere, -e [prefere] pref(•rat, -a
car [kar] caci
renaitre [r<lnEtr] a rena~te
Ia nature [natyr] natura
le soleil [sG!Ej] soarele
timide [timid] timid, -a
l'eclat (m.) [ekla] stralucirea
le champ [fd] cimpul
verdir [verdir] a inverzi
pousser [puse] a cre~te
Ia perce-neige [pe:rsn E3] ghiocelul
Ia violette [vjGlEt] violeta
le muguet [myge:] lacrimioara
Ia primevere [primve:r] ciuhotica-
cucului
Ia terre [te:r] pamintul
laboure, -e [labure] arat, -a
decrire [dekrir] a descrie
vivre [vivr] a trai

150
a Ia campagne (a~la~kdpaJl] Ia tara le lopin de terre [lope~da~te:r) peti-
vraiment [vre:md] tntr-adevar cul de pamint
sentir [sdtir] a simti Ia vie sedentaire [vi~sedate:r] viata
le village [vila3] satul sedentara
assister • [asiste J a as.ista se lever (sa~lave] a se scula
le changement [Ja3ma] scb:imbarea tot [to] devreme
l'emploi (m.) [aplwa] aici: postul, se coueher [sa~kuJe) a se culca
functia, ocupatia tard [tar] tirziu
c'est dom~age [se:~d:>ma3] pacat, e
moissonner [mwas:>ne) a secera
regretabil
le ble [ble) griul
le conge [k53e) concediul
voir Ia vie en rose [vwar~la~vi~a~ Ia vigne [~iJl) via
roz] a vedea totul in roz le verger [ver3e] livada
respirer [re:spire] a respira Ia basse-cour [bas~kur] ograda, curtea
a peine [a~pe:n] de-abia de pasari
profiter [pr:>fite] a profita titre brise de fatigue [brize~da~fatig)
donner un coup de main [d:>ne~r~oo~ (fig.) ·a fi rupt de oboseala
·~ku~da~me] ada o mina de ajutor accompli,-e [ak5pli] indeplinit, -a

Cuvinte eu mai multe sensuri


la campagne
I. cimpia, aller a la campagne a merge Ia ~ara
2. campania (militarii etc.)
Observatie. luna calendaristica = le mois
luna (astru) = la lune

Expresii
a temps Ia timp, Ia momentul potrivit
en meme temps tn acela~i timp
de temps en temps din cind in cind
les gilwulees de mars Babele (in martie)

GRAMMAIRE

Verbele impersonate
In limba franceza verbele impersonale sint precedate de pronu-
mele il.
Aceasta categorie cuprinde verbe care exprima in general feno-
mene ale naturii (vint, ploaie, ninsoare etc.), dar ~i alte verbe,
ca, de exemplu, falloir (a trebui):
il tonne tuna il grele cade grindina
il neige ninge il faut trebuie
il pleut ploua

Unele verbe care se intrebuin~eaza in mod obi~nuit Ia toate


persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal:
Il existe des amis devoues. Exista prieteni devota ti.
Il reste encore un. mois. Mai este inca o luna.
Il arrive qu'on se separe. Se intimpla sa te despar~i.

151
Verbul a~Joir se intrebuinteaza la forma impersonala in galicis-
mul il y a (este, exista, se afla).
Verbul faire la forma impersonala este folosit in locul verbului ,a fi"
in anumite expresii referitoare la starea timpului, la temperatura etc.:
il fait chaud este cald il fait froid este rece
il fait jour este ziua il fait nuit este noapte
il fait beau (temps) este vreme il fait mau~>ais (temps) este vreme rea,
frumoasa urita
il fait du ~>ent sufla vintul que! temps fait-il P cum e vremea?
In afara de verbele pleuvoir (a ploua) ~i falloir (a trebui) care
apartin grupei a III-a (v. Compendiul de gramatica), verbele
impersonale apartin primei grupe. Ele se pot folosi la toate modu-
rile ~i timpurile, in afara de imperativ. Verbele impersonale se
conjuga In general cu auxiliarul a~Joir.

Pronumele neutru le
Pronumele neutru le are aceea~i forma cu pronumele personal
masculin in cazul acuzativ. El are valoare de pronume neutru atunci
clnd se refera lao actiune, o idee sau o realitate exprimata anterior
printr-un adjectiv, un substantiv, un infinitiv sau printr-o propozitie:
Que tu es heureuse I Moi, je ne le suis pas. Ce fericita e~ti! Eu nu sint.
Etes-~>ous malade, Helene? Oui, je le suis. E~ti bolnavii, Elena? Da, sint
(bolnava).
Comparatia adverbelor
Ca ~i adjectivele calificative, adverbele de mod ~i anumite adverbe
de loc ~i de timp pot avea grade de comparatie.
Pozltlv ~>ite
-de superioritate: plus ~>ite mai repede
Cofl\parativ - de egalitate: aussi l'ite tot atit de repede
{ - de inferioritate: mains l'ite mai putin repede
- de superioritate: le plus ~>ite eel mai repede
Superlativ - de inferioritate: le mains vite eel mai putin repede
relativ {

Superlativ { tres {bien, fort, extremement) vile foarte


absolut repede

EXERCICES
I. Trecefi pnn toate gradele de comparafie ad~Jerbele:
loin, souvent, tard.

II. Completafi spafiile punctate:


Les mois du printemps sont ...
de l'ete sont ...
de l'automne sont ...
de l'hiver sont ...

152
III. Traduceti in limba franceza:
In ce luna sintem? Sintem in luna iunie. Care sint anotimpurile ann-
lui? Anotimpurile anului sint: primiivara, vara, toamna ~i iarna. Toate
anotimpurile anului sint frumoase. Primiivara, soarele striiluce~te, grii-
dinile ~i parcurile inverzesc; florile cresc pretutindeni. Primele flori.
sint: ghiocelul, violeta, liicrimioara ~i ciuhotica-cucului. Jacqueline
se scoala mai devreme decit de obicei. Vara este cald, este vreme.
frumoasa. E mai cald ·declt primavara. Cum e vremea? Nu vreau sa·
plec fiindcii este prca cald. Iarna zilele sint scurte. Vara zilele sint
lungi ~i noptile scurte. Vara noi mlnciim multe fructe 9i legume. Cum·
este timpul astiizi?

IV. lnlocuifi prin pronumele neutru le cuiJintele din paranteze:


La Guinee. eta it un pays colonial; aujourd'hui il n'est plus (un pays
colonial). Etes-vous heureux? Oui, je su~s (heureux). Veux-tu m'accom-
pagner? Oui, je veux (t'accompagner). Etes-vous etudiants? Nous som-
mes (etudiants). II est puni (pedepsit) comme il merite (d'Ctre puni).
Tu es content? Je ne suis pas (content). Veux-tu partir? Non, jene
veux pas (partir).

V. Traducefi in limba franceza:


Miine va ploua. Astiizi este prea cald. Ieri a biitut vintul. Sapti\mina
trecuta a plouat des. La munte este frig. Uneori ninge. Uneori vara
cade grindinii. Exista prieteni devotati (devoues). Se intimpla uneori
sa confunzi (confondre) persoanele. Astazi nu rna due Ia cinematograf;
ti-o repet de o ora dar nu vrei sa lntelegi.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

ANECDOTE

Le professeur: - Connaissez-vous quelques-uns des effets de la


chaleur et du froid?
L'ellwe: Oui, monsieur. La chaleur dilate et le froid
contracte.
Le professeur: Bien! Donnez-rnoi un exemple !
L'eliwe: En ete les jours sont plus longs parce qu' il
fait chaud; en hiver ils sont plus courts parce
qu 'il fait froid.

PROVERBE

Une hirondelle ne fait pas le printemps. Cu o rindunica nu se face pri-


rniivara.

153
15-EME LEC::ON
LES QUATRE SAISONS DE L'ANNEE

n
- Et puis, les jours deviennent de plus~en plus courts. C'est
l'automne. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit.
Helas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis
epais dans les jardins et sur
les trottoirs. II pleut souvent
et il fait du vent.
Des~ecoliers se dirigent
joyeusement vers !'ecole.
C'est la rentree des classes.
- Tu oublies les cadeaux
de l'automne, l'abondance de
legumes .et de fruits que nous~
attendons tous: les pommes,
les noix , les poires et surtout
le raisin. N'aimes-tu pas levin?
Tu n'es pas Fran c;;a ise si tu
reponds non !
- Pas trop, en tout cas, dit
Laure. En echange, j'aime tous
les fruits.
- D'accord. Tu vois, l'au-
tonine a quand meme ses bons
cotes, mais tu es~une petite ca-
pricieuse, car je sais que l'hiver
tune l'aimes pas non plus. Et
j e me demande pourquoi ! II
est si bon de se promener lors-
qu'il neige a gros flocons. La
promenade et le patinage sont
les seuls sports des citadins qui
ne peuvent pas se payer tous
des conges a Chamonix pour
pratiquer les sports d'hiver.
- Oui, mais le plus souvent
il fait tres froid, il gele et le
vent souffle avec violence. Les

154
jours sont courts. Je vois que tu as oublie !'accident de l'annee
passee lorsque tu t'es foule Ia cheville en glissant sur Ia glace.
- J'ai tout~oublie! Cela s'explique, a notre age on garde se ule-
ment les souvenirs~agreables.

court, -e (kur] scurt, -a


froid (frwa] rece, frig
belas [e las] vai
se f11ner [sg~fane] a se ofili
Ia feuille [fcej] frunza
jauni, -e (3oni] ingalbei)it,- a
le tapis [tap i] covorul
epa is' -sse (e pel gros ' groasa
le trottoir [trotwar] trotoarul
Ia rentree des classes (la~ratre~de~
klas] redeschiderea cursurilor (~co­
lare)
l 'abondance {f.) (ab5dds) abundenta
le legume (legym] leguma
en echange [ejd3] in schimb
offrir (ofrir] a oferi
exclamer [eksklame] a exclama
d'accord (abr] de acord
le cote [cote] aspectul; latura; partea
capricieux, -euse (kaprisj¢] capri-
c ios , -oasa
non plus [n 5~pl y ] nici
neiger (ne3e] a ninge
le flocon (fhk5] fulgul
le patinage [patina3] patinajul
les citadins [sitad€) ora~enii
se payer [sg~peje]·a-~i oferi
il gele [3d] e gcr, ingheata
Ia violence [vjolds] violenta
l'accident (m.) [aksidd] accidentul
glisser [glise) a aluneca
Ia glace [glas] gheata
le souvenir [suvnir] amintirea
agreable [agreabl] pliicut, -a
d ' ailleurs [da jcer] de altfel, de alt-
minteri
le cbarme [farm] farmecul

Sinonime
le cadeau - le don - le present darul

Antonime
epais gros; des

155
Cuvinte cu mai multe sensuri
Ia glace
I. gheata
2. oglinda
3. inghetata: glace a la vanille lnghelata de vanilie
la feuille
I. frunza
2. petala
3. foita
4. foaia, fila. coala.: feuille de paye stat de salarii; feuille de route foaie
de drum
frais
I. riicoros: il fait frais este racoare
2. proaspiit

Expresii

II gele a pierre fendre. E un ger cte crapa pietrele.


ll fait un vent a. decorner les bamfs. Sufla un vlnt de te ia pe sus.

GRAMMAIRE

inlocuirea articolului partitiv ~i a articolului nehotarit des


prin prepozifia de
Articolul partitiv ~i articolul nehotal'it des sint inlocuite cu
prepozi~ia de in urmatoarele cazuri:

a) in propozitiile negative:
.Je n~ r:tange ras de fraises. (Eu) nu mamnc fral\i.
Je n a~ pas d argent. (Eu) nu am bani.
Tu ne veux pas de gateaux.' N u vrei priij ituri?

b) cind substantivul este precedat de un adverb de cantitate:


Vous avez lu beaucoup de livres. Ati citit rnulte c;iqi.
I! a peu de cousins. El are putini veri.
Observatie. Dupa adverbul de cantitate bien aceasta inlocuire nu
se face, ci se pune articolul partitiv sau articolul nehotarit des:

Marie a bien des amies. Maria are multe prietene.


c) cind substantivul la plural este precedat de un adjectiv:
Dans ce jardin il y a de belles fleurs. in aceastii gradinii sint flori fru-
moase.

156
Ohservatie
Articolul des se intrebuinteazi\ ciud adjectivul care preccdii substantivul
formeazii cu acesta o expresie curcntii:
des jeunes filles tin ere
des jeunes gens tineri

Verbu I neregulat fa ire (a face)

lndleat.lv

Prezent I mperfect Pertectul simplu Perjectul compus


je fais eu fac je faisais eu fiicearn je fis eu fiicui j'ai fait eu am fii cu t
tu fais tu. faisais tu fis tu as fait
il (elle) fait i l ( elle) fai,sai t il (elle) fit it (elle) a fait
nous faisons nous faisions n.o11s fimes nous avons fait
vous faites vo11s faisie~ VOIJS fites vo11s avcz fai I
ils ( elles) font ils (elles) faisuient ils ( elles) f iren t ils (elles) ont fait

Viitor Imperatlv Partlelplu


je ferai eu vo i face fais! fa ! Prezent Trecut
tu feras faison~! sa facem! faisan t fait, faite
il fera faites! faceti ! facind facut, -ii
nous ferons
vous ferez
i Is feront
Ohservatie.l. La pcrsoana a II-a plural, Ia indica tiv prezent ~i Ia impera-
tiv, verbul faire are (ca ~i verbele etre ~i dire) terminatia muta -es in loc
de -ez: vous fai.tes, vous et.es, vous dites .
2. Ca ~i verbul fa ire se conjuga verbelc defaire (a desface), refaire (a reface ),
satisfaire (a satisface).
3. La persoana I plural, Ia indi.cativ prezent ca ~i Ia imperfect (toate
persoanele), Ia imperativ (pers. I plural) ~i participiu prezent, radacina
(fais) a verbului se pronunta faz- (nous faisons[nu~faz5 ] ).

Adjectivul ~i pronumele nehotarit tout

Tout este adjectiv nehotarit atunci cind determina un substantiv;


el se acorda in gen ~i numar cu s ubstantivul respectiv . Se traduce
prin ,,tot", ,toata", ,tot-i", ,toate".
Formele adjectivului nehotarit tout sint urma toare le:
tout: to11t le monde toata lmnea
dngula.r {tem.
m.asc.
loute: tvute la famille toata familia
tous: to us les hommes toti oa1nenii
plural { ma .sc.
fem. toutes: toutes les meres toate rnamele

Tout poate insori ~i un substantiv nearticulat ; in acest caz are


sensu! de ,orice" , ,oricare" ~i se intrebuinteaza numai Ia singular:
Tout homme doit defendre Ia paix. Orice om trebuie sii apere pacea.

157
Tout este ~i pronume nehoUirit, atunci cind inlocuie~te o fiinta
sau un lucru care este cunoscut, sau un fapt vag, general:
La terre appartient d tous. Pamintul apartine tuturor.
II yeut tout saYoir. El vrea sa §tie tot.

Formele pronumelui nehotarit tout sint acelea~i ca ~i cele ale


adjectivului tout.
La forma de masculin plural a pronumelui tous, -s final se pro·
nunta, in timp ce ia adjectivul tous, -s final nu se pronunta:
Tous (pronuntati: tu) les enfants sont d la maison. Toti cop iii sint acasa.
Nous sommes tous (pronuntati: tus) a la maison. Noi sintem toti acasa.

EXERCICES

I. Raspundefi la urmiUoarele intrebari:


Que! temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne?
Comment sont les jours en automne.? Quels fruits prefi·rez-vous?
Aiml'z-vous l'hiver? Pourquoi? Que! temps fait-il en hiver? Quels
sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels?

II. Traduce# fn limba franceza:


Toamna zilele sint mai scurte, iar noptile rnai lungi, aerul este raco-
ros. Fiorile se ofilesc rind pe rind, iar frunzele copacilor cad. Uneori
ploua. Toamna ne ofera legume ~i fructe delicioase. Sora mea maninca
multe fructe. }Iariei ii plac sporturile de iarua. Toti prietenii mei
pleacii iarna Ia munte. Toamna e mai put in frig decit iarna. Acest
magazin expune marfuri frumoase. In acest pare s-au plantat copaci
fru mo~i. Francezii milninca multe fructe ~i legume.
m. Traducefi in limba romina:
Tous les fruits sont bons. II veut tout savoir. Toutes les fenetres de
la maison etaient ouvertes. Elle se charge de tout. Un marchand pari-
sien fit fa illite (a dat ·faliment); tout fut vendu: meubles, livres, vete-
rnents. Ils ont tons bien repondu aux questions du professeur. Tout
homme doit defendre la paix. lls sont tons contre la guerre.

IV. lnlocuiti punctele prin articolul partitiY, articolul neho-


ta rit
des sau prepozitia de:
Elle a achete ... bons livres. II y a bien ... fleurs dans ce jardin. Cette
semaine j'ai vu beau('oup ... films . Elle fait ... sport depuis dix annees.
N ous avons mange ... fromage ... la viande et ... petits pains. II vous
faut ... courage pour fa ire cette ascension. Cet edifice a ... beaux salons
de rec!Jption. Je n'ai pas rencontre ... connaissances a lamer. Mon voi-
sin a ... petits-enfants bien sages. J'ai ... argent. II n'a pas ... argent.
J'ai ecoute ... musique. Je n'ai pas ecoute ... musique.

V. Conjuga# Perbul faire la indicatiPul prezent, Piitor, perfectul


simplu §i perfectul compus.
PROVERBE

Petite plw:e abat grand vent, Buturuga mica rastoarna carul mar.e.

158
16-EME LE(:ON

QUELLE HEURE EST-IL?

Dimanche A lain a fete son anniversaire. II a recu beaucoup de


cadeaux, et il est tres content. Le cadeau de son pere a depasse
toutes ses~esperances: une belle montre-bracelet en nickel.
- Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre , dit-il a
ses~ami s qui examinaient~avec attention le precieux~obj e t. Cette
montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. L'autre,
ce lie que j 'avais j usqu 'a present, eta it Ia plus ma-u va ise des mon-
tres! Tantot elle avan~ait, tantut elle s'arretait net. Pas moyen
de !a faire marcher. J'en~avais par-dessus Ia tete! J'avais soin
de !a rem~mter chaque soir mais cela ne changeait point ses~habi­
tudes. C'est mon frere cadet qui doit supporter maintenant s~s
caprices, mais~il est content d'avoir quand meme une montrc a lui.
- A propos, quelle heurc €'st-il? demande l\'lichel, le meilleur
ami d' Alain.
- I I sera bientot onze heurcs et demie. Encore une demi-heure
et je do is rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain.
Nous~avons decide d'aller demain ala campagne. Lequel d'entre
vous veut nous~accompagner? Mais il faut se lever de bonne
heure, a cinq heures juste, pour partir par le train de six~heures
moins le quart ou par celui de s ix~heures vingt. On~arrive la-bas
a huit~heures vingt-cinq. On rentrera par le train de sept~heures
et quart.
Guy, qui est~un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre
defaut), n'est pas d'accord avec l'heure du depart.
- Mais demain c'est dimanche ... je voudrais dormir un peu
plus tard. Partons a dix~hcures, propose-t-il timidement.

159
- Ou bien a midi, pour arriver la-bas a deux~heures! c'est~
une proposition a laquelle je ne m'attendais guere, dit Alain
revolte. Pas la peine de se deranger alors!
- Tyran, grommelle Guy, qui finit par etre d'accord avec
l'heure du depart.

VOCABULAIRE

l'heure (/.) [rer] ora quand meme (ka~rntrn) totu~i, Orl-


content, -e [k5ta:J multumit,-a CUrn
depasser [depase] a depa~i a lui [a~lqi] al lui
!'esperance (f.) [c:sperds] speranta demi, -e [dami] jumatate
la montre-bracelet [m5tra~brasle] le rendez-vous [r.:idevu] intilnirea
eeasul-bratara de bonne heure [da~b.:>nrerJ devreml'
juste (3yst] just, drept, aici: fix,
le nickel [nikel] nichelul precis
precieux,-euse [presj¢] pretios le train [tre] trenul
marcher [marfe] a merge rentrer [r.:itre] a se intoarce
avaucer [avO:se] a inainta, aici: a paresseux, -ense [pares¢] lene~, -a
merge inainte le defaut [defo] defectul
retarder [ratarde] a intlrzia, aici: a guere [ger] de loc
ramine in urma revolte, -e (revolte] revoltat, -a
tantot ... tantot [tO:toJ cind ... cind pas Ia peine [pa~la~pen] nu merita
s'arl"i\ter [sarete] a se opri osteneala
se deranger [sa~der.:i3e] a se deranja
net [net] net, aici: brusc le tyran (tir.:i] tiranul
remonter [ra-m5te] a intoarce un ceas grommeler [gr:>mle] a bombani, a
supporter [syp:>rte] a suporta mormiii
le <:aprice [kapris] capriciul finir par [finir ~par] a sfir~i prin a ...

Antonime

le depart p lee area l' arrivee sosirea


heureux fericit malheureux nenorocit
le honheur fcricirea le ma/heur nenorocirea

Familie de cuvinte

lard (a(lv.) tirziu tardif, -ve (adj.) intirziat, -a, care


larder (1•h.) a intirzia vine cu intirziere
tardivemen t ( adv.) cu intirziere

Expresii
en avoir par-dessus La tete a-i ajunge pina peste cap; a fi
plictisit de ceva
tenir tete a in{runta; a rezista, a ~ine piept
se mettre en tete a-~i baga in cap; a tine cu or ice
pret

160
EXPRIMAREA OREI

II est sept heures (precises, iu.ste). Este ora ~apti• (fix).


Jl est dix heures et demie. Este ora zece ~i jUiniltatr.
ll est !li:r heures !rente (min11tes). Este ora zece ~i treizcci (de minute).
ll est once lwures moins cinq (minutes). Esll' ora unsprczece fari'• cinci
(minute).
ll est midi. Este ora douiisprezcce (amiaza).
ll est quatre heures et quart. Este ora patru 9i un sfert.
II est ci111] heures 111oins le quart. Este ora cinci fr>ra uH sfert.

Ora se indica cu ajutorul numeralelor cardinale. Pentru ex-


primarea orei oficiale se folosesc ll\lmeralele de Ia 1 Ia 24 lpentru
ore) ~i de Ia l Ia GO (pentru minute ~i secunde):
ll est quin:e heures, vingt-qnatre minutes, trois secondes. Este ora cinci-
sprezece, douiizeci ~i patru de minute ~i trei secunde.

In limbajul familiar, ora se exprima folosind numeralele de la


Ia 12 (pentru ore) ~i de la l la 60 (pentru minute 7i secunde).
Pentru a indica minutele care mai sint pina la irnplinirea orei
se intrebuinteaza adverbul moins (rnai putin):
ll est six henres mains vingt (minutes). Este ora ~ase Llra douiizeci (de
minute),

Ca 9i in limba romina, se intrebuin~eaza numeralele fraqionare:.


demi (jumatate) ~i quart (sfert):
ll est deux heures et demie. Este ora douii si jumiitate.
I l est neuf heures et quart. Este ora noua ~i "u.n sfert.
Il est trois heures mou1s le quart. Este ora trei f~rii un sfert.

Note. I. Adjectind derni estc invariabil atunci cincl preceda un substantiv:


une demi-lteure
Cind cste pus dupii substantiv, se acordii in gen cu acesta ~i are forma de
singular:
deux heures et demie
cinq jours et demi

2.Quart este articulat cind este precedat de adverbul mains.


Retineti termenii speciali:
midi ora douasprezece (amiaza)
minuit ora douftsprezece (miezul noptii)

GRAMMAIRE

Adjective cu forme neregulate Ia gradele de comparatie

Trei adjective-- bon, mauPais, petit- au un comparativ de supe-

11 ~ lnvata·\i limba lrancezli fiirll profesor 161


rioritate ~i un superlativ relativ neregulat. Adjectivele mauYms
~~ petit prezinta in sa ~i o forma regulata:
Pozltlv Comparatlv Superlatlv
bon meilleur le meilleur
mauvais pire sau plus mauvais le pire sau le plus mauvais
petit moindre sau plus petit le moindre sau le plus petit
Comparativele pire, moindre se folosesc in special in legatura
cu substantive abstracte, formele regulate plus mawJais, plus
petit se folosesc cind e vorba de lucruri concrete:
Cette reponse est pire que les autres. Acest raspuns este mai rau decit
celelalte.
La plus mauvaise des montres, Cel mRi rau dintre ceasuri.
Il est attentif a la moindre observation. El este atent la cea mai mica
observatie.
La bibliotheque de Jacqueline est plus petite que la tienne. Biblioteca
Jacquelinei este mai mica decit a ta.

Pronumele relative invariahile dont, ou, quot


Pronumele relativ invariabil dont are diferite sensuri; el se tra-
duce in romine7te prin ,de care", ,despre care", ,al dirui", ,a carei",
,al caror":
Elle voulut cacher les larrnes dont ses yeux etaien't pleins. Ea vru sa
ascunda lacrimile de care i se umplusera ochii.
Voila l'homme dont j'ai besoin. lata omul de care am nevoie.
L'auteur dont on parh! n'est pas arrive. Autorul despre care se vorbe§te
n-a sosit.
II sortit de la chambre dont il ferma la porte. El ie~i din camera, a
carei u~a 0 inchise.
Pronumele relativ invariahil ou este echivalent cu ,dans lequel",
, dans laquelle" ~i se traduce in limha rom ina prin ,in care":
La salle oil je travaille est grande. Sala in care lucrez este mare.
Le jour ou il est venu. Ziua in ca~e a venit.
Observatie. Pentru a se indica originea unei persoane se intrebuinteaza
dont:
La famille dont je sors. :Familia din care rna trag.
Pentru nume de lucruri, in aceea~i situatie, se va folosi insa d'ou:
Les mines d'oii l'on extrait la houille. Minele din care se.extrage huila.
Quoi este tot pronume relativ invariabil. El se traduce prin ,ce"
p este intotdeauna precedat de o prepozitie:
ll a de quoi vivre. Are cu ce trai.
ll n'y a pas de qttoi. N-ai pentru ce.
Nota. Nu confundati pronumele relativ quoi cu pronumele interogativ
quoi? (ce?)

162
Formele compose ale pronumelui relativ

Pronumclc relativ compus lequel (care) cstc format din articolul


le, la, les ~i din adjectivul interogativ quel.
El are forme diferite pentru masculin 9i feminin, singular 9i
plural:
singular masc. lequel
{ fem. laquelle
lesquels
plural { fem.
mas c.
lesquelles

Pronumele relativ lequel se acorda in gen ~i numar cu substantivul


pe care il reprezinta, adica cu antecedentul sau, 9i se declina in
felul urmator:
Singular Plural
masc. fem. masc. fem.
N. ~i A. lequel laquelle lesquels lesquelles
G. duquel de laquelle desquels desquelles
D. auquel a laquelle auxquels auxquelles

Pronumele relative compuse sint destul de rar folosite,(cu exccp-


tia limbajului juridic 9i administrativ), fiind prefcratc formele
simple care au acelca9i valori.
Formele compuse se folosesc de obicei precedate de o prepozitie
(de,a, sur, Yers, pour).
Exemple:
La maison vers laquelle je me dirige... Cas a spre care ma indrept ...
J'aime beaucoup ma patrie, pour laquelle je suis heureux de travailler.
Imi iubesc foarte mult patria, pentru care sint fericit sa muncesc.
Voila les medecins auxquels il doit sa vie. lata medicii carora le dato-
re~te viata.

Ohservatie. Pronumele relativ poate indeplini ~i functia de pronume


interogativ:
Lequel d'entre vous veut nou9 accompagner? Care dintre voi vrea sa ne
insoteasca?

EXERCICES

I. Traduceti tn limba franceza:


Cite minute sint intr-o ora? fntr-o ora sint 60 de minute. Ai un ceas?
Ce ora este? Este ora unu ~i un sfert. La zece. ~i jumiitate mergem Ia

11*
163
cinematograf. La ce ora mcepe spectacolul? La ora 7 ~i un sfert. La
ora 12 fix (noaptea) mergem Ja garii. Ceasul tau merge bine? Al meu
merge inainte (avancer) cu (de) un sfert de ora. Am avut un ceas foarte
bun, de aur. Este ora douasprezece (ziua) fiira un sfert; noua ~i cinci
(minute); patru fara ~a pte (minute). Voi veni la tine miine Ia ora 11.
Am Iucrat pina la miezul noptii. Ceasul sii.u rii.mine in urmii. totdeauna.
Trebuie sa intorci ceasul in fiecare seariL Te _a~tept Ia restaurant Ia
ora 8 seara. Te voi a~tepta o jumiitate de orii. In curind va fi ora trei.
Este ora zece. Este ora doua fix. Ceasul meu nu merge bine; merge
inainte.

II. Ce ora este? (Raspundeti in limba franceza).

III. 1nlocuifi punctele cu pronumele relatir>e:


Voila le sommet du haut ... j'ai admire .I a vallee. Le gar~on ... no us
avons rencontre est le fils de mon amie ... vole un oouf, vole un bceuf.
Le pont sur ... no us pas sons chaque jour a 400 metres. Le tableau ...
vous admirez les couleurs est l'reuvre d'un amateur. Voila quelques·
objets ... je ne me separerai jamais. Le jardin ... il se trouvait etait beau.
Ils mange.rent quelque chose apres ... ils al!erent dans le pare. C'est
mon amie ... je confie tous mes secrets. Elle cueillit un panier de
fraises ... •Iuelques-unes etaient tres grosses. Le livre ... j 'ai besoin ne
se trouve plus. Donnez-rnoi le crayon ... se trouve sur Ia table. Le
monsieur ... j 'ai salue est mon professeur. La ville ... j 'habite est grande.

164
IV. Traducefi in limba franceza:
Mihai cste eel mai bun prietcn allui Alain. El a fost a tent Ia cele mai mici
detalii. Camera Luciei este mai mica decit a ta. Da-mi o carte mai bunii.
Profesorul i~i dii seama imediat de cea mai mica gre~eala. Ea locui&
in cea mai mica casa din ora~. Du~manii (les ennemis) nu au opus nici
cea mai mica rezistenta. Compozitia lui Paul este cea mai buna.

V. Scrieti in litere urmatoarete numerate:


17, 41, 71, 73, 99, 564, 749, 875, 999

VI. Scriefi in litere numeralele ordinate de la 1 la 20.

·PROVERBES

1l n'y a pire eau que l'eau qui dort. Apele line slnt ad!nci.
Qui choisit prend sou9ent le pire. Cine a lege culege.
Tout ce qui reluit n'est pas or. Nu tot ce luce~te e aur.
Mieux 9aut tard que jamais: Mai bine mai tlrziu dedt. niciodata.
Chercher midi a quatorze heures. A cauta nod in papura.
17 -EME LEt;ON
LE CROIX D'UNE CARRIERE

- Tiens, te voila! Comment 9a va, Frangoise? On ne te voit


plus. Tu passes la vie dans les bibliotheques?
- Que faire Jacqueline ! On ne prepare pas le hac en flanant.
Et puis j'ai aussi d'autres soucis. Je dois songer a une carriere
et c 'est terriblement difficile. Que devenir? A vocate, professeur,
chimiste, ingenieur ou doctoresse? Cela depend de la vocation,
naturellement, mais pour moi il n'y a que l'embarras du choix.
- En ce qui te concerne c'est plus complique, il est vrai!
Tu as tout ce qu'il faut pour reussir a n 'importe quelle
faculte. Tu as ete une excellente eleve. Et que devient Brigitte,
ton amie?
- Brigitte ne pense qu' a son avenir. Elle veut devenir journa-
liste et speakerine a Ia tele. C'est son reve. Elle trouve ces metiers
passionnants !
- Possible. Mais c'est plus passionnant encore d'etre pilote
ou hotesse de l'air.
- Pourquoi pas. Ce sont des metiers comme tous les autres.
Mais ... il y a un grand mais. II faut posseder une sante florissante
et un equilibre nerveux parfait. Malheureusement ce n 'est pas
mon cas.
- Evidement! Tu ne te reposes plus, tu ne te promenes plus.
<;:a se voit. Regarde-toi dans une glace !
- Pas la peine! Mais ca passera apres les examens. En tout
cas, je serai tres contente de travailler un jour sur notre vieille
planete. II y a tant de belles choses a faire!

VOCABULAIRE

le choix [Jwa] alegerea maipomenit (de)


Ia carriere [karic:r] profesia, cariera difficile [difisil] greu
tiens [tji:] ia te uita! devenir [davnir] a deveni
le hac [bak] (sau le bachot [bafo]; !'avocate (/.) [av:Jkat] avocata
fam.) bacalaureatul Ia doctoresse [doktorc:s] doctorita
le souci [susi] grija dependre [depadr] a depinde
songer [s5:seJ a (se) gindi Ia vocation [v:Jkasj5] vocatia
terriblement [teribl<Jmii] teribil, ne- naturellement [natyrdmfi) fire~te

166
avoir l'embarras du choix [awar_l_ Ia tele [tele] televiziune
O:bara_dy_Jwa] a-i fi greu sa aleaga le r@ve [re:v] visul
(din prea multe lucruri bune) le metier [metje] meseria
en ce qui concerne [a:_s_ki_k5se:rn] le pilote [pibt] pilotul
in ceea ce prive~te l'h0te11se de l'air (f.) [l_ote:s_da_le:r)
reus sir [reysir J a reu~i insotitoarea de avion
penser [pdse] a se gindi, a reflecta flori11sant [florisd] infloritor
l'avenir (m.) [l~avnir] viitorul nerveux -euse [nervce J nervos
le journaliste [3urnalist] ziaristul, evidemment (evidamd) evident
gazetarul (cela ne vaut) pas Ia peine [sla_na
Ia speakerine [spikerin] crainica (Ia vofpa_la_pe:n] nu me rita osteneala
radio, Ia televiziune) passer [pase] aici: a trece

FAMILII DE CUVINTE

I. Ia tilevision (Ia tele) (/.) televiziunea


le te!Bviseur (m.) televizorul
televiser (vb.) a televiza
le tiJlespectateur, -trice (m., f.) telespectatorul
2. le jour (m.) ziua
le. journal (m.) jurnalul, ziarul
journalier, -iere (adj.) zilnic
le journalier (m.) zilierul
le journalisme (m.) ziaristica
le journaliste (m.) jurnalistul, gazetarul
Ia journtfe (f.) ziua, salariul pe o zi, munca pe o zi
journallement (adv.) zilnic
3. le pilote (m.) pilotul
le pilotage (m.) pilot~jul, conducerea unui vas, a unui
avwn
piloter (vb.) a conduce un vas, un avion, un auto-
mobil; (fig.) a calauzi, a conduce:
piloter un etranger a c~lauzi un strain

GRAMMAIRE

Pronumele reflexive se, soL

Pronumele reflexiv are in limb a franceza doua forme: se si soL


se se intrebuinteaza in conjugarea verbelor pronominale,' fiind
intercalat intre subiect ~i verb:
Marie trouve quand meme du temps pour se reposer. Maria gii.se~te totu~i
timp pentru a se odihni.

168
soi este forma accentuata a pronumelui reflexiv se. Aceasta for-
ma se folose~te in locul pronumelui lui. elle exprimind un subiect
nedefinit:
On a souvent besoin d'un plns petit que soi. Adesea a1 nevoie de unul
mai mic decit tine.
C'elui qui parle trap de soi est un vantard. Acela care vorbe9te prea
mult despre sine e un lilud,\ros.

Observatie. Cind subiectul este determinat, se intrebuinteazil lui:


.Hare est un egoiste; il ne vit que pour lui. ~Iarc este un. egoist; el nu
trilie~te decit pentru sme.

Diateza reflexivii
Pentru a se conjuga un verb la diateza reflexiva (la voix prono-
minale) se folosesc pronumele me, te, se, nous, vous, se, care pot
fi complemente directe sau indirecte. Timpurile simple se for-
meaza ca ~i timpurile corespondente ale verbelor din aceea~i grupa
a conjugarii active.
Timpurile compuse se formeaza cu auxiliarul etre:
Ex em p l u de verb conjugat la diateza reflex iva:
Indlcatlv Prezent
je me lave eu mil spill nous nous lavons
tn te laves <'ons vous lavez.
il ( elle) se lave 1./s ( elles) se Iaven t
Prrfrctnl compus Imperfrct

je me suis lave (lavee) eu m-am spillat je me lava is eu n1ft spillam


tu t 'es lave ( Ia vee) tu te lava is etc.
il {elle) s'est lave (lavee)
Viitor
nous nous sommes laves (lavees)
VOltS VOUS etes laves (/avees) JC me laverai eu mil VOl spilla
ils (elles) se sont laves ilavees) tu te laver as etc.
Imperatlv
lave-toil spalii-te!
lavons-nous!
lavez-vous!
Observatie. I. Verbele reflexive se eonstruiesc Ia imperativ punind
pronumele toi, nous, vous in urma·verbului.La forma negativii pronumele
teflexiv se a~azii inaintea verbului: Ne te luite pas - nu te griibi.
2. Pronu,mele me, te, se pierd pe e inaintea unui verb care incepe cu
o vocalil sau cu un h mut:
ll m'encourage toujours - El mil incurajeazil intotdeauna
Unele verbe nu au decit forma reflexiviL Ele sint numite in limba
f~aneeza ,verbes essentiellement pronominaux" (s'ecrier, s'emparer,
sen aller, s'e<,Jader, se refugier, se sou<,Jenir etc.).

169
Majoritatea verbelor au forme paralele pentru diateza activa ~~
cea reflexiva:
Je lave un objet. Eu spa! un obiect.
Je me lave. (Eu) rna spa!.
Je parle a mon amie. Eu vorbesc cu prietena mea.
Elles se parlaient tout le temps. Ele i~i vorbeau tot timpul.

Nu toate verbele care in limba franceza se conjuga la diateza


reflexiva pot fi redate in limba rominii prin verhe la aceea~i diateia.
De asemenea, unui verb reflexiv rominesc ii corespunde uneori
in franceza un verb la diateza act iva:
a evada = s'evader a adormi = s'endormir a se gindi = penser

Exemplu:
Paulette a adormit Paulette s'est endormie.

Substantive cu aceea~i
forma pentru · ambele genuri
In limba franceza exista substantive care nu au feminin. Este
vorba, in general, de anumite substantive care indica meserii sau
functii exercitate, in trecut, in special de barbati. Cuvinte ca:
professeur, ecrivain, depute, guide, ministre, amateur, partisan, in·
genieur, chef, sculpteur, peintre, juge, chauffeur, tourneur, disciple,
fournisseur, historien, penseur, philosophe, possesseur nu au o forma
speciala pentru feminin, aceea~i forma intrebuintindu-se pentru
ambele genuri.

Exemple:
Elle est professeur. Ea este profesoara. .
Ma cousine est inglmieur. Veri$oara mea este inginera.

Articolele, adjectivele, pronumele care insotesc aceste substan·


tive se _EUn la genu! masculin. Se va spune, de exemplu:
George Sand est un grand ecrivain franrais. George Sand este o mare
scriitoare franceza.

Pentru a se exprima femininul acestor substantive se adauga


uneori inaintea substantivului masculin substantivul femme:
une femme auteur, une femme peintre

In limba franceza actuala, femininul se formeaza din ce in ce


mai frecvent cu -e sau cu un sufix:
un avocat une avocate
un docteur ur1e doctoresse
un p oete une poetesse
un speaker une speakerir1e

170
$i unele nume de animale prezinta o singura forma pentru ambele
genuri. In acest caz, genu! se precizeaza cu ajutorul cuvintelor
male (mascul) sau {emelle (femela):
un elephant femelte
un rossignol femelle
unP souris male

EXERCICES

I. Traduce{i in limba franceza:


Maria vrea sa devina inginer. Francisca i~i petrece timpui in bibliotecii.
Ea nu se mai plimba cu prietenele sale. Brigitte va fi ziaristii ~i crainica
Ia televiziune. In tara noastrii existii mii de (des milliers de) telespec-
tatori ~i telespectatoare. Multe femeiau devenit piloti. Este o meserie
pasionantii. Nepoata mea este poetii. Adriana a fost o eleva excelentii..
Mama prietenului meu este pictorita. Directoarea acestui liceu este o
femeie foarte energica. Astazi, o ·remeie poate deveni inginera, doc-
torita, invatatoare, profesoara, deputata ~i chiar ministru.

II. Conjugafi la indicatiyu[ prezent, imperfect, Yiitor §i perfectul


compus Yerbul se separer.

111. Trecefi la feminin cuyintele sense cu litere curswe:


Mon frere conduit tres bien I 'auto; il est un admirable chauffeur. G'est
lui !'auteur de ces belles nouvelles. Je connais ton ami qui est amateur
de tableaux. Mon cousin sera bientot docteur en medecine. Son frere
est un peintre de premier ordre. Get homme se croyait un grand philo-
sophe. Mon ami qui est juge aime beaucoup son metier. Get homme est
le professeur de mon enfant. Paul est un admirable sculpteur. Il est lB
meilleur tourneur de notre usine.

IV. Traducefi in limba franceza:


Ma trezesc in fiecare dimineata Ia ora 6; rna culc la ora 11. Este ora 4 ~i
jumatate. Ea s-a hotarit sa se prezinte !a examen. Ei se intilnesc de douii.
ori pe sii.ptii.mina (par semaine). Mii. a~teptam sa te gasesc la teatru.
Ei i~i vorbeau prietene~te. Ma numesc Mauriciu. Noi ne plimbam in
pare. Voi vii distr;J.ti foarte bine.

V. Traducefi in limba franceza:


eu spuneam noi am mers
tu ai spus ei spun
ei merg ele vor spune
voi veti merge el a spus
tu spui noi vom spune

171
18-EM E LE r; ON
UNE CONVERSATION TELEPHONIQUE

Dznn l Dznn ! Dznn ~


Marie Robert decrocha le r{~ceptcur,
attend it le signal d'appel et forma le
nurnero.
- Allo ! Je desire parler a Helt~ne
Girard, dit-elle.
- C'est elle-meme qlll parle. Qui
est~a l'appareil?
- lei Marie Robert.
- C'est toi, Marie! Quelle surprisf'!
Comment <;a va? II y a un siecle que jt'
ne t'ai vue! Je ne reeonnaissais plus ta
voix ~
- Je ne m'attendais pas~a eela de ta part. J'avais
deja donne plusieurs coups de fil chez vous Ia serna int'
derniere mais personne ne rcpondaiLa l'appel. Que s 'eta it-if
passe?
- Rien d'extraordinaire. Les~enfanls sont partis ~~ Ia
campagne. I\ous~avons decide de prendre les repas
en ville. La maison nous parait si vide maintenant. .. alors.
on s'absente le plus longtemps possible. Voili1 le myslf\rf'.
Dis plutot comment tu te portes. Comment va ::\Iichelinc·?
- Tres bien, merci. La petite se porte a rnerveille. Apri?s
tous les soucis causes par sa maladie, tu peux comprendre
aisement notre immense bonheur. Mais ne parlons plus de
ce triste episode.
- Tu as raison, il vaut mieux ne plus se rappeler cela.
Dis-moi, as-tti vu Laure
ces derniers temps? Comment
va-t-elle? On ne Ia voit plus. -
J'ai donne un coup de te-le-
phone chez~elle il y a quel-
ques semaines mais~on m'a
rcpondu qu'elle n'habitait
plus la!
- Elle a demenage. Je

172
connai~ son~adresse. Je c-hercherai wn numero dans l'annuaire
des telephones.
- Tres bien. Que dis-tu d'unc sortie, un so1r, au restaurant,
nous trois et nos maris?
- Voila une excellente idee. C'est ee que je voulais te proposer.
-- Alors, rendez-vous samedi soir a neuf~heures au restau-
rant ,Boulevard".
-- Entendu. A bientot.

VOCABULAIRE
Ia conversation telephonique [Ia kj- le mystere [miste:r] misterul
ve:rsasjj~telefonik] convorbirca te- plutot [plyto] mai curind, mai de-
Jefonicii grabii
decrocher [dekr:Jfe] a ridica recep- se porter [porte] a o duce, a se simti
torul
le recepteur [reseptcer] receptorul aisement [ ,;zema] cu u~urintii
le signal d'appel [si]1al~dapd] tonul I' episode (m.) [epizod] episodul
l'appareil (m.) [aparej] aparatul il vaut mieux [il~ vo~mj¢] mai bine
Ia surprise [syrpriz] surpriza se rappeler [rnple] a-~i reaminti
Je siecle [sj dd] secolul ces derniers temps [se~dernje~tii] in
reconnaitre [rak:me:tr] a recunoa~te ultim(l vreme
Ia voix [vwa] voce a I' annuaire (m.) des telephones [lanqe:r _
donner un coup de fil [dane~r~iF~ dc~telehn] cartea de telefon
ku~da~fil] a da un telefon Ia sortie [sorti] ie~irea
J'appel (m.) [apd] apelul, chemarea c'est ce que [se~ska] este (tocmai)
vide [vid] gol ceca ce
absenter (s') [absate] a lipsi proposer [propoze] a propune

Formule de salut
Comment_allez-voWl? Ce mai faceti? Tres bien, merci. Je vais bien (ie me
Comment vous portez-vous? Cum vii porte bien) et VOUB-meme i' Foarte
simtiti? bine, multumesc. Bine (mii simt
Comment 9a var (lam.) Ce mai bine) ~i dv.?
faci? Comme ci, comme ~a. (fam.) Ap ~i
a~a.

Formule de despiirtire
Au revoir La revedere
A tout- a l'heure } pe curind
A bientot

Expresii
tant mieux cu atit mai bin.e
a qui mieux mieux care rr1ai de care
de son mieux cit poate (cineva) mai bine
faute de mieux in lipsii de altceva mai bun
au pis aller in eel mai riiu caz

173
GRAMMAIRE

Adverbe cu forme neregulate Ia gradele de comparatie


Citeva adverbe prezinta forme neregulate la comparativ ~~
superlativ relativ:
Pozitiv Comparativ Superlativ relativ
bien mieux le mieux
mal pis sau plus mal le pis sau le plus mal
peu moins le moins
beaucoup plus le plus

Observatie. N u exista superlativ absolut pentru adverbul beaucoup.


Este deci gre~it sa traducem foarte mult prin tres beaucoup I
Comparativul regulat al adverbului mal, plus mal este mai des folosit
de cit forma pis, care a pare in expresiile:
de pis en pis din ce in ce mai rau
de mal en pis din rau in mai rau
tant pis at ita paguba, cu a tit mai bine (rau).

Formele adverbului beaucoup la comparativ ~i superlativ (plus,


le plus) servesc Ia formarea comparativului de superioritate al
tuturor celorlalte adjective ~i adverbe.
Formele adverbului peu la comparativ ~i superlativ servesc la
formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor.
Nota. Nu confundati comparativul pire a! adjectivului mauYais, cu pis,
comparativul adverbului mal.

Mai-mult-ca-perfectul indicativului

Spre deosebire de limba romina, in care mai-mult-ca-perfectul


este un timp simplu (eu c'intasem, eu mincasem etc.), in limba
franceza el este un timp compus; se formeaza din imperfectul auxi-
liarului ~i participiul trecut al verbului de conjugat.
Verb conjugat cu auxiliarul aPoir:
j'aYais achete eu cumparasem
tu avais achete
il (elle) avait achete
nous avions achete
vous aYiez achete
ils ( elles) aYaient achete
Verb conjugat cu auxiliarul etre:
j'etais alle(e) eu mersesem
tu etais alle(e)
il (elle} etait alle(e)
nous etions alle(e )s
Yous etiez alle(e)s
ils (elles} etaient alle(e)s

174
EXERCICES

I. Traduce# fn limba franceza:


Eu ridic receptorul, a~tept tonul ~i apoi formez numarul. Cartea de
telefon cuprinde toate numerele de telefon din ora~. Vorbesc, apoi
inchid telefonul (raccrocher). Maria dii in fiecare siiptiiminii un telefon
prietenei sale. De obicei, ele vorbesc mult. Ea imi telefoneazii in
fiecare searii. Cum te simti? Cum se simte mama ta? Se simte mai bine?
Da, se simte bine, ~i dv.? Simona nu se simte prea bine. Andrei se simte
mai bine. La revedere. Pe curind.

IT. Canjugafi la mai-mult-ca-perfectul indicativ verbele:


se laver, choisir, raconter, aller, faire.

ITI. Trecefi infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul


indicativu lui:
lis (passer) leur conge en Bulgarie. Les ouvriers (depasser) le
plan avant terme. II (pleuvoir) pendant trois jours. En sortant de l'usine
il (se diriger) aussitot vers le restaurant. Michel (aller) au theatre.
Elle (trouv~r) un bouquet de lilas sur son bureau. Mathilde (visiter)
une de ses amies a la campagne. II lui (proposer) de travailler dans
une grande fabrique. Ils (se lever) de tres bonne heure pour partir en
haute montagne.

IV. Traduce# in limba franceza:


Au sosit mai devreme decit de obicei. Petre este mai putin vioi,
mai putin viguros decit fratele siiu. Te a~teptam mai devreme. Mii
plimb in fiecare searii cit mai departe posibil. Merg foarte des 1:'1 con-
certe. Azi el ~tie (il sait) lectia mai bine. Biitrinul meu unchr vede
din ce in ce mai riiu. ln eel mai riiu caz voi trece examenul Ia toamna.
El muncea cit putea mai bine, pentru a-i multumi pe parintii sai.
Cu atit mai bine!

V. Treceti verbele din paranteze la perfect,;,l campus:

Nous (souhaiter) Ia bonne annee a tous nos amis. Ils (traverser) Ia rue en
courant. J '(indiquer) les livres a lire. Ils (acheter) des gants et des mou-
choirs. Cet ecrivain (ecrire) un tres beau roman. Je (penser) souvent a
lui. l\Iarie (regarder) longucment le tableau. Vous (faire) peu de fautes.
Nous (aller) souvent a Ia montagne . .Fran<;ois (allcr) chez le dentiste.

PROVERBE

Qui peut le plus peut le mains. Daca poti face ce-1 greu, poti
face ~i ce-i mai u~or.

175
19- EM E LECON

AU MARCHE
... J'aime tant l'aspect d'un marche en~automne! Je connais des
gens qui lui preferent les grands magasins ou l'on peut trouver
des legumes~epluches, de )a v.iande tranchee, prets a etre prepares.
Loin de moi !'idee de nier l'avantage de ces magasins, pour notre
siecle, le siecle ,de la vitesse".
Etant_en Roumanie en tant que touriste, j 'ai eu la curiosire
de visiter un marche la semaine passee. Ce que j 'ai vu a depasse
mon~imagination! J'ai ete eblouie par l'abondance et )a qualite
desproduits ranges avec so in, je pourrais meme ·dire artistiquement,
sur les ~etalages. Des tomates, des carottes, des haricots verts, des~
aubergines, des choux, des pommes de terre, des oignons s'of-
fraient genereusement aux acheteurs. Un homme grand et fort
sou leva it de larges paniers plein s de choux-fleurs et de to mates.
II a bien travaille ce matin-la.
Un brave homme m'a conduit dans le secteur ou l'on vendait
des fruits. Des prunes, des noix, des poires, des pommes,
du raisin, des melons exprimaient toute Ia richesse de l'automne
et en meme temps celle des~hommes qui les cultivaient.
Aujourd 'hui je voudrais~aller de nouveau au marche. J'acheterais
pour la derniere foi s des fruits, que j 'aime tant , car mon depart
approche ...
Claire

VOCABULAIRE

, le marche [marje] piata; tlrgul le haricot v'ert [a rik o~v er] fasolea
eplucher [eply/e] a curata (legumele) verde
trancher [trilfe] a taia In bucati l'aubergine (f.) [ober3i n] vlnata
nier [nie] a nega l'oignon (m.) [op5] ceapa
l 'avantage (m.) [aviita3] avantajul
Ia vitesse [vites] viteza genereusement [3enerjijzmii] cu gene-
en taut que [ii~td·~ ka] in calitate · de rozitate
!'imagination (m.) [ima3inasj5] ima- l'acheteur (m.) [aftrer] cumparatorul
ginatia · soulever [sulve] a ridi ca
ehlouir Leblwir] a lua ochii
l'ahondanee (f.) [ab.':idas] bel~ugul le panier [panje] CO§U l .
ranger [rii3e] a rindui, a a~eza un brave homme [brav~am] un om
le soin [sw&] grija cumsecade
l'etalage [m.) [etala3] tejgheaua, ta- le secteur [sektrer] sectorul
raba le melon [mal5] pepene le
Ia tomate [tamat] patlageaua r o~ie
Ia carotte [karat] morcovul le depart [depar] plecarea

176
LES LEGUMES

la pomme de terre [p3m~d,}~te:r] cartoful


le chou [Ju] varza
le chou-fleur [Ju~flrer] conopida
la tomate [t3mat] l'Ol}l8
la carotte [kar;>t] morcovul
la betterave [b e:tra v] sfecla
!'aubergine (f.) [obe:r3in] vinata
le radis [radi] ridichea
le raifort (re:br] hreanul
l'ail (m.) [aj] usturoiu I
l'oignon (m.) [oJljj] ceapa
le poireau [pwaro] prazul
le haricot [ariko] fasolea
le concombre [k5k5br] castra vetele
le navet [nave:] napul
la lentille [ldtij] lin tea
l'asperge (f.) [aspe:r3] sparanghelul
l'epinard ( m.) [epinar] spanacul
les (petits) pois [pwa] maziirea
le persil [p e:rsi] piitrunjelul
le fenouil [fanuiJ TUiirarul
le cUeri [selri] tel ina
le panais [pane:] piistirnacul

FRUITS ET ARBRES FRUITIERS

Fruits Arbres fruitiers


la prune [pryn] pruna le prunier [prynje] prunul
la pomme [porn] miirul le pommier [pomje] miirul
la poire [pwar] para le poirier [pwarje] parul
l'abricot (m.) [abriko] caisa l'abricotier (m.) [abrikotje] caisul
la noix [nwa] nuca le noyer (nwaje] nucul
la noisette [nwaze:t] a luna le noisetier [nwaztje] alunul
la peche [p e:J] piersica le pecher [pe:Je] piersicul
la cerise [sriz] ! cirea~a le cerisier [sarizje] cire~ul
la griotte [grij;>t] vis ina le griottier [grijotje] vi~inul
le raisin [re:zE:] st~ugurele la vigne [vi]l] vita de vie
la framboise [frdbwaz] zmeura le framboisier [frdbwazje] zmeuri~ul
la fraise [fr e:z] fraga le fraisier [fre:zje] fragul
!'orange (f.) [3rd3] portocala l'oranger ( m.) [ord3e] portocalul
le citron [sitrj] liimiia le citronnier [sitranje] lamiiul
la datte [dat] curmala le dattier [datje] curmalul
la figue [fig] smochina le figuier [figje] smochinul
la banane [banan] banana le bananier (bananje] bananul

Omoniirie

la peche piersica la peche pescuitul


pecher a pescui pee her a piiciitui

12 177
Expresi~

poisson d'avril piicalealii de 1 aprilie


ni chair, ni poisson nici carne, nici pe~te; nici laie, nici balaie

GRAMMAIRE

Conditionalul prezent (Le conditionnel present)


Conditionalul prezent se forrrieaza ca ~i viitorul, de la infini-
tiv la care se adauga terminatiile imperfectului. Spre deosebire
de limba romina, in limba franceza conditionalul prezent este un
timp simplu.
E x e m p l e pentru fiecare grupa de verbe:
Grupa I Grupa a 11-a
je porterais eu a~ purta je finirais eu a~ sfir~i
tu porterais tu finirais
il ( elle) porterait il ( elle) finirait
nous porterions nous finirions
vous porteriez vous finiriez
ils ( elles) porteraient ils (elles) finiraient
Grupa a Ill -a
j'apprendrais eu a~ invata
tn apprendrais
il (elle) apprendrait
nous apprendrions
vous apprendriez
ils (elles) apprendraient

Locul adjectivului calificativ


Nu exista o regula precisa cu privire la locul adjectivului cali-
ficativ in limba franceza. Spre deosebire de limba romma, in
foarte multe cazuri adjectivul se a~aza inaintea SJ!hstantivului
pe care-1 califica (mai ales cind adjectivul are mai putine silabe
de cit substantivul calificat):
un grand magasin, une belle rille, un petit chien

Se a~aza insa dupa substantiv:


a) adjectivele care indica o culoare:
une robe rouge, une chemise bleue

b) adjectivele care indica nume de popoare:


un peintre roumain, un ingenieur fran~ais

178
c) adjectivele care indica forme precum ~~ calitati termice:
une table ronde, un poille chaud

d) in general, adjectivul care are mai multe silabe decit sub-


stantivul:
un livre interessant, un garr;on intelligent
In limba franceza, exista citeva adjective care i~i schimba sen-
sui in functie de locul pe care-! ocupa fata de substantiv:
un brave homme un om de treaba, cumsecade
un homme brave un om viteaz
un grand homme un om ilustru
un homme grand un om inalt
un ecrivain mechant un scriitor rautacios
un mechant ecrivain un scriitor fara talent
un pauvre homme un biet om
un homme pauvre un om sarac
un seul homme un singur om
un homme seul un burlac

Locul adverbelor de mod


Adverbele de mod se a~aza dupa verb:
Il traYaille bien.
La timpurile compose insa, adverbul de mod se intercaleaza
de obicei intre auxiliar ~i participiu:
Jl a bien tra>·aille.
Acela~i reg1m ll au ~~ unele adverbe de cantitate, ca beaucoup,
peu etc.:
Il a beaucoup mange.

EXERCICES

I. lnlocuiti punctele cu numele fructului corespunzator:


Le fruit du pecher s 'appelle
du noyer
du poirier
du cerisier
, du framboisier
de la vigne
du griottier
du pommier
de l'oranger

12* 179
II. Traduce# in limba franceza:
A§ merge miine la piatii. A§ cumpara legume §i fructe. 1mi plac toate
legumele ~i mai ales ro~iile, vinetele ~i varza. Lui Guy nu-i plac decit car-
tofii. Toamna se gasesc multe fructe la piata: prune, piersici, nuci, pere,
mere, struguri. Am nevoie de marar ~i de patrunjel. Ea a cumparat morcovi
~i praz. El ar minca o salata de telina.

III. Conjuga/i la condifionalul prezent Perbele garder, pumr,


dire.

IV. Traducefi in limba franceza:


Bucure§tiul este un ora§ frumos. Locuiesc intr-un imobil mare, cu 10
etaje. Dunarea este un fluviu lung. Antoaneta este o fetita mica. Citesc o
carte interesanta. Irina are parul blond. lmi place vinul bun. Un singur om
il a§tepta. Acest om viteaz a salvat viata tovara~ilor sai. Mihai este un om
cumsecade. Oamenii mari nu vor fi niciodata uitati. Mihaela a citit mult,
dar a scris putin. Mama a terminat repede aceasta bluza. Am vizitat ieri un
magazin mare. Petre a cumparat o cama~a alba.

PROVERBES

Tel arbre, tel fruit


Tel pere, tel fils.
Tel maitre, tel Palet.
I
Carder une poire pour la soif. A stringe bani albi pentru zile negre.

Cum e sacul ~i peticul.

Menager la cher're et le chou. A impaca ~l capra ~l varza.


20-EME LE(;ON

ANECDOTES

Le professeur: - J'ai lu ton


devoir. Il est plein de
fautes et de pates; je
suis~ohlige de prevenir
ton pere.
L'eliwe: - Ce n'est pas la
peine, monsieur, c'est lui
qui l 'a ecrit en~entier.

* * •

Le client:- Je voudrais une


lotion qui fasse repous-
ser les cheveux.
Le coiffeur: - Bien! Un
grand flacon ou un pe-
tit?
Le client:- Oh, un petit ...
Parce que je n'aime pas
les cheveux trop longs .

•• •
Deux snobs vont~au concert.
- Tu reconnais Beethoven? dit l'un.
-Attends qu'il se retourne et je te le dirai, repond l'autre.

181
Mme Marins arnve essouf-
flee chez le marchand de
fruits du coin:
- Ecoutez, j'ai envoyc mon
fils acheter chez vous un kilo
de fraises. Je les pese et je
trouve a peine 850 grammes.
Expliquez-vous, monsieur.
- C'est bien possible, Ma-
dame, mais~avez-vous pense
a peser votre enfant? ...

• * •

Un type a eu un ac-
cident et i l va fa ire
reparer son velo' la
tete entierement ban-
dee. En cours de route,
il reconnait dans larue
la voiture et le conduc-
te ur qui l 'ont heurte.
Il s 'approche :
- Me reconnaissez-
vous, monsieur, c'est
mo1 que vous~avez
renverse hier.
- Hier,mais aquel-
le heure, monsieur?

182
Le maitre demande a Toto:
- Si je partage une pomme de terre en deux, qu'est-ce que f:<3
fait?
-Deux moities, monsieur.
- Bien, et si je coupe les morceaux en deux?
-Des quarts, monsieur.
--Bien, et encore en deux?
-Des frites, monsieur.

VOCABULAIRE

lire [Iir] a eiti le marchand [mar fa] negustorul


le devoir [dllvwar] tema, exerci~iul le coin [kw€] coltul
(~colar) envoyer [avwaje] a trimite
Ia faute [fot] gre~eala peser [paze] a cintari
le pate [pate] pata de cerneala (pe
le velo [velo] bicicleta
hirtie)
prevenir [prevnir] a in~tiinta, a aver- entierement [atj erma] in intregime
tiza bander [bade] a bandaja
ce n'est pas la peine [s~ne~pa~la~ en cours de route [a~kur~dll~rut] in
pen] nu merita osteneala (pe) drum
en entier [a~n~atje] in intregime Ia voiture [vwatyr] ma~ina
Ia lotion [Iosj 5] Iotiunea le conducteur [k5dyktrer] conduca-
repousser [rllpuse] a cre~te din nou torul
le coiffeur [kwafmr] coaforul, fri- heurter [rerte] a ciocni
zerul s'approcher [saprafe] a se apropia
le flacon [flak5] flaconul renverser [raverse] a riisturna
le snob [Sn:)b] snobul le maitre [metr] profesorul
se retourner [rllturne] a se intoarce partager [parta3e] a imparti
essouffle,-e [esufle] cu sufletul Ia frit, -e [fri, frit] fript, -ii; prajit, -a
gurii les £rites [frit] cartofii prajiti '(pai)

GRAMMAIRE

Conjunctivul prezent (Le suhjonctif present)


Pentru a forma prezentul conjunctivului se adauga la radicalul
verbului urmatoarele terminatii:

Grupa I §i a III-a Grupa a 11-a


-e -tsse
-es -isses
-e -isse
-wns -iss ions
-iez -issiez
-ent -issent

183
E x·e m p l e:
Verbul porter Verbul ftnlr
que je porte eu sa due que je finisse eu sa sfir~esc
que tu portes que tu finisses
qu'il (elle) porte qu'il (elle) finisse
que nous portions que nous finissions
que vous portiez que vous finissiez
qu'ils (elles) portent qu' ils ( elles) finissent
Verbul avolr Verbul etre
que j' aie eu sa am que je sois eu sa fiu
que tu ai.es que tu sois
qu'il (elle) ait qu'il ( elle) so it
que nous ayons que nous soyons
que vous ayez que vow soyez
qu'ils (elles) aient qu'il1 (elles) soient
Ohservatie, Conjunctivul este precedat de conjunc~ia que (sa), a~ezata
inaintea pronumelui personal.

Verbul lire (a citi)


Verbul lire (grupa a III-a) prezintii unele neregulariUiti in con-
jugare. EI are doua radicale:
li - ina in tea unei consoane: je lis, je lirai
lis - ina in tea unei vocale: no us lisons, je lisa is
Perfectul simplu este je lus.
Indleatlv
Prezent Imperfect Perfectul simplu
· je lis eu citesc je lisais eu citeam je Ius eu citii
tu lis tu lisais tu lus
il (elle) lit il (elle) lisait il (elle) lut
nous lisons no!lS lisions nous lumes
vous lisez vous lisiez vous lUtes
ils (elles) lisent ils ( elles) lisaient ils ( elles) lurent
Per[ectul compus Viitor
j' ai lu eu am citit je lirai eu voi citi
tu as lu tu liras
il (elle) a lu il (elle) lira
nous avons lu nous !irons
vous avez lu vo!lS lirez
ils (elles) ont lu ils (elles) liront
Conjunctlv Imperatlv
Prezent
que je lise sa citesc lis I citeste !
que tu lises lisons! '
qu'il (elle) lise lisez I
que nous lisions Pnrtlciplu
que vous lisiez Prezent Trecut
qu'ils (elles) lisent lisant citind !u, lue citit, -a
La fel se conjuga elire (a alege), relire (a reciti) etc.

184
Verbul ecrire (a scrie)
Verbul ecrire (grupa a III-a) prezinta de asemenea doua radicale:
ecri.- inaintea unei consoane: nous ecrirons, j'ai ecrit;
ecriv- inaintea unf'i vocale: tu ecrivais, j'ecrivis.

Indlcatlv
Prezem Imperfect Perfectul simplu
j' ecris eu scriu j'ecrivais eu scriam j'ecrivis eu scrise i
tu ecris tu ecrivais tu ecrivis
il (elle) ecrit il ( elle) ecrivait il (elle) ecrivit
nous ecrivons n!JUS ecrivions nous ecrivlmes
vous ecrivez vous ecriviez VOllS ecrivUes
ils ( elles) ecrivent ils (elles) ecrivaient ils ( elles) ecrivirent
Pertectul compus Viitor
j' ai ecrit eu am scris j'ecrirai eu voi scrie
tu as ecrit tu ecriras
il {elle) a e.crit il ( elle) ecrira
nous avons ecrit nous ecrirons
vous avez ecrit vous ecrirez
ils ( elles) ont ecrit ils (elles) ecriront

Conjunetlv Imperatlv
Prezent
que j'ecrive eu sa scrm ecris I scrie
que tu ecrives ecrivons I
qu'il {elle) ecrive ecrivez I
que nous ecrivions Partlclplu
que vous ecriviez
qu'ils ( elles) ecrivent Prezent Trecul
ecrivant scriind ecrit, -e scris, -a

La fel se conjuga verhele decrire (a descrie), inscrire (a inscrie),


prescrire (a prescrie), souscrire (a suhscrie), transcrire (a transcrie).

EXERCICES

I. Conjugafi la conjunctiP prezent verbele:


raconter, contempler, reussir.
ll. Traduce# in limba franceza:
Mihai nu ~tie inca sa citeasca {inf.) ~i sa scrie (inf.). Scriam o scrisoare
prietenului meu. Voi citi o carte buna. Am citit romanullui Balzac ,Eugenic
Grandet". Cite§te aceasta poezie. Ei au citit cu atentie cuvintarile rostite
ra O.N.U. Ar citi ~i ei aceste carti. Acest autor va scrie o noua carte. El ne-a
descris noul sau apartament. Vei citi cartea cind vei avea timp. Ati citit
aceasta poezie?

185
III. lnlocui(i spa(iile libere cu prepozi(iile cerute de sens:
Elle a mis sa robe... !'armoire. Michel a decide d'etudier la mede-
cine ... Paris. II y a une grande difference ... ces freres. Budapest est batie ..•
les rives du Danube. Je viendrai demain ... toi. Ces bonbons sont ... les
enfants. II est parti... deux annees. Le vase est... la table.

IV. Indicafi pluralul substantiPelor:


carnaval, genou, travail, chou, detail, nez, corail, bijou, clou, cheval, rail.

V. Formafi adPerbe de la adjectiPele:


dur, pur, doux, bas, haut, cher, heureux, timide.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

MON PORTRAIT
Vous me demandez mon portrait
Mais peint d'apres nature.
Mon cher, il sera bientot fait
Quoique en miniature.
Je suis un jeune polisson
Encore dans les classes,
Point sot, je le dis sans fa~;on
Et sans fades grimaces.
Ma taille a celles des plus longs
Ne peut etre egalee
J'ai le teint frais, les cheveux blonds
Et la tete bouclee.
Vrai demon pour l'espieglerie
Vrai singe par sa mine,
Beaucoup et trop d'etourderie
Ma foi, voila Pouchkine.
A. P o u c h k i n e
(Poesie ecrite en fran~;ais en 1814o,
a l'age de 15 ans).
REVIZIE
EXERCICES

I. lndicafi numele zilelor saptaminii, ale lunilor anului §i ale


celor I!.atru anotimpuri.
II. Inlocuifi spatiile libere cu articolul partitiP, cu prepozifia de
sau cu articolul nehotarU des:
11 a mange ... bons fruits .... vieilles femmes etaient ass"ises sur des banes
devant leurs maisons. A !'occasion de son anniversaire, Brigitte a re~;u beau-
coup ... fleurs. J'ai rencontre ... amis; il n'a pas rencontre ... amis. 11 y a tant .. .
pommes cette annee. II y a bien ... poissons dans cette riviere. Mar ius mange .. .
beurre, ... fromage et ... pain d'epice.

186
III. Conjugafi la indicati~>ul prezent, ~>iitor F perfectul campus
verbele:
faire, dire, lire §i ecrire.

IV. Traduce# in limba franceza:


Este ora trei §i un sfert; cinci ~i jumatate; ~a pte fara un sfert. El a
a9teptat o jumatate de ora. Este ora 12 noaptea. Este ora 12 (amiaza). Casa
lui este mai mare decit a ta. N-am nici o pofta sa plec la plimbare. Da-i
sa (a) manince (inf.). Ea le da sa manince. Cine a baut vin? Eu! Elena a
spart (casser) vasul. A9tept azi un vechi prieten. Astazi e cald. Claude
este tot atit de mic ca 9i Pierrot. Este vreme rea. Toti tinerii purtau cra-
vate. Am citit carti mai bune. Ma plimb in fiecare zi, iarna ca §i vara.
Sora mea este profesoara de muzica. Copilul sau se simte mai bine acum.

V. Trecefi infinitivele din paranteze la participiul prezent:


Voila Raymond (venir) a notre rencontre. Voila des eliwes (descendre)
l'escalier de !'ecole. Mon chien leve Ia tete en (flairer) le roti. Je vois des
femmes (laver) le linge dans Ia riviere, des hommes (travailler) dans le
jardin.

VI. Dintre cuvintele mer, maire, mere, punefi in fiecare paran-


teza termenul potrivit ca sens:
L'annee passee je suis aile a Ia (... ).La( ... ) de Guy est tres jeune.
Avant d'aller a Ia (... ) il faut apprendre a nager. Claude Achard est le ...
de .:ette ville.

VII. Traduceti in limba franceza textul urmator, folosind §i voca-


bularul de la sfirsitul manualului:

Cei doi Dumas


Este vorba de tatal 9i fiul care 9i-au impartit gloria lor literara.
La premiera piesei ,Demi-monde" a lui Dumas-fiul, unul dintre admi-
ratorii sai se adresa lui Dumas-tatal:
- Cred (penser) ca 9i d-ta ai intr-o anumita masura un merit Ia acest
succes.
- Numai intr-o anumita masura? Dar mi se pare ca principalul merit
e al meu! zise Dumas-tatal.
- ?!
- Fiindca eu sint autorul autorului! raspunse celebrul romancrer.

VIII. lndicaJi antonimele urmc1toarelor cuvinte:


chaud, long, grand, beau, premier.

IX. Scriefi femininul urmatoarelor adjective:


cruel, nul, joli, bref, menteur, gros, sot, gras, etranger, blanc, beau.

187
PARTEA A 111-a
21-EM E LE r;oN
GEOGRAPHIE DE LA FRANCE

La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. La


population rurale represente presque la moitie de la population
franQaise.
C'est une repuhlique bourgeoise. Paris est la capitale de la
France.
Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800
a 1 000 metres d'altitude, dit Plateau (ou Massif) Central.
A I 'Est, une haute chaine de montagnes' les Alpes' s, elevant
jusqu'a 4 810 m. (le Mont Blanc), separe la France de l'Italie et
de la Suisse.
Au Sud, les Pyrenees forment la frontiere entre la France et
l'Espagne. Les cotes de la France sont baignees au Sud par les
flots de la Mediterranee, au Nord par la Manche et a l'Ouest par
l'Ocean Atlantique.
Les cours d'eau les plus importants sont partages entre la Manche,
la Mer du Nord, l'Ocean et la Mediterranee.
La Manche reQoit la Seine; la Mer du Nord, la Meuse, le Rhin.
C'est vers l'Ocean que se dirigent la Loire et la Garonne. Le Rhone,
lui, s'achemine vers la Mediterranee.
Le climat de Ia·France est tempere au Nord, doux et humide en
general. II est de beaucoup plus sec dans le Midi.
Le territoire franQais est divise, au point de vue administratif,
en plusieurs departements.
Les· principales villes du pays sont Marseille, Lyon, Bordeaux,
Lille, Saint-Etienne, Nice, Toulouse, Strasbourg, Rouen etc.
En France il y a aussi de nombreux ports: Calais, Le Havre,
Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Nantes, La Rochelle, Toulon.

VOCABULAIRE

bourgeois, -e [bur3wa, bur3waz] bur- se diriger [s<~ diri3e] a se indrept a


ghez, -a s'acheminer [saJ<~mine] a se indrep-
le plateau [plato] platoul, podi~ul ta (spre)
granitique [granitik] de granit
le climat [klima] clima, climatul
)'altitude (f.) [altityd] altitudinea
Ia chaine [Je:n] lantul tempere, -e [tapere] temperat, ~a.
Ia Suisse [sqis] Elvetia le territoire [te:ritwar] teritoriul
Ia frontiere [fr5tj e:r] gran ita, fron- le point de vue [pwii:~d<~~vy] punctul
tiera de vedere

191
Ia cC'Ite [kot) coasta le :departement [depm·tamdj de parta-
le flot [flo) valul mentul
La Manche [mdf) Marea Minecii etant donne [etd~d ;me) dat fiind
l'ocean (m.) [ased) oceianul le port [par) portul
recevoir [rasavwar] a primi )'habitant (m.) [abitd) loruitorul

LEXIQUE

Antonymes

humide umed sec uscat


separer a desparti rapprocher a a prop ia

Families de mots

Ia chaine (/.) Iantul - ,La cote (f.) coasta


la chainette (f.) liinti~orul le cote (m.) part.ea
,e chainon ( m.) veriga le coteau (m.) colina
' la cotelette (f.) cotletul

GRAMMAIRE

Adjectivele nehotiirite (Les adjectifs indefinis)

Adjectivele nehotarite sint:


autre {altul, alta), attcun, -e (nici _un, nici o), chaque (fiecare), certain, -e
(anumit,-ii; sigur, -ii), meme (acela~i, aceea~i, insu~i, insii~i), maint, -e
(nenumiirati, nenurniirate), nul, nulle (nici un, nici 01),' quelque (vreun,
vreo, ceva), quelconque (oarecare), quelques {citiva, citeva), plusieurs {ma i
multi, mai multe), tel;-le (cutare), tout, -e, tollS, toutes (tot, toatii, to~i, toate,
oricare).

Adjectivele nehotarite se a~aza, de obicei, inaintea substanti-


vului determinat. Certain ,-e (cu sensu! ,sigur,-a"), meme 1:cu sen-
sui ,insu~i", ,,lnsa~i"), quelconque (cu sensu! ,oarecare") se a;;;aza
ditpa substantivul deterntinat.

Ex em p l e:
Quelques enfants jouaient dans le jardin.
Citiva copii se jucau in griidina.
Tout le monde voulait le feliciter.
Toata lumea voia sa-l ·felicite.

192
Le verbe Youloir (a voi)
Indleatlf
Present Imparfait Passe simple
je veux je Youlais je voulus
tu veua: tu voulais tu voulus
il veut il voulait il voulut
nous voulons nous voulions nous voulumes
vous voulez vous vouliez vous voulutes
ils veulent ils voulaient ils voulurent
Passe compose Futur
;'ai voulu je voudrai
tu as voulu tu voudras
il a voulu il voudra
nous avons voulu nous voudrons
vous avez voulu vozta voudrez
ils ont voulu i ls voudront
Subjonctlf Imperatlf
Present
que je veuille veux I (veuille!)
que tu veuilles voulons I (veuillons I}
qu'il veuille voulez I { ve_uillez I)
que nous voulions Psrtlclpe
que vous vouliez Present
qu'ils veuillent voulant
Passe
voulu, -e

Observatie. Imperativul are douii forme; prima este rar 1ntrebuintatii.


In schimb, cea de-a doua, 1n special veuillez (pers. a II-a plural), este
des utilizata ca formula de politete ( = binevoiti).

Le verbe pouYOLr (a putea)


Indlcatlf
Present 1m parfait Passe simple
je peux (je puis) je pouvais je pus
tu peux tu pouvais tu pus
il peut il pouvait il put
nous pouvons nous pouvions nous pumes
vous pouvez vous pouviez vous putes
ils peuvent ils pouvaient ils purent

Passe compose Futur


j'ai pu je pourrai
tu as pu tu pourras
il a pu il pourra
nous avons pu nous pourrons
vous avez pu vous pourrez
ils ont pu ils pourront

13 - lnvatati limba franceza lara profesor 193


Subjonctlf Partleipe

Present Present
pouvant
que je puisse
que tu puisses Passe
qu'il puisse pu
que nous puissions
que vous puissiez
qu.'ils puissent

Ohservatie. I. Verbul pouvoir nu are imperativ.


2. Pentru formarea unei propozitii interogative sau negative, se intre-
buinteazi'i, la persoana I singular, mai ales forma je puis:
Puis-je telephoner P Pot sa telefonez?
Je ne puis me decider. Nu pot sa rna hotarasc.

EXERCICES

,I. Remplacez les points par les mots qu~ conviennent:


Les ... de !a Mer Noire. sont tres belles. Le rnagasin se trouve du ...
gauche de Ia rue. On plante des vignes sur les ... J'airne manger des ... de
pore. Les Carpates forment une longue ... de rnontagnes.

11. Remplacez les .points par les adjectifs indefinis autre, toutes,
quelques, plusieurs, tous, selon le sens de la phrase:

Vous trouverez ce livre dans une .•. bibliotheque. L'Universrte de Buca-


rest a ... salles d'etude, Vous devez lire au moins ... pages par jour. Notre pays
offre au peuple ... les plaisirs du repos. Jerome etait present a... les mani-
festations, a ... les reunions.

III. Accordez les adjectifs inrlefinis avec chacun des mots qw les
suivent:
aucun: chemin, personne, rue, pays.
certain: heures, paroles, jours, homme.
autre: ton, distractions, manieres, objets.
merne: age, jupe, famille, reponse~.
plusieurs: etages, enfants, saisons, mois.
tel: pere, vie, art, fils,

IV. Traduisez en fran{:ais:


Am fost de nenumarate ori !a teatru. Toata tara ia parte !a aceasta
sarbatoare. El 1nsu~i mi-a spus sa va telefonez de mai multe ori. Dati-i
o carte oarecare. Azi dimineata mai multe persoane voiau sa intre 1n sala.

194.
Trenul a sosit cu oarecare lntlrziere . Nu pot sa citesc mai mult de douazeci
de pagini astazi dupa-amiaza. Poti sa-mi ajuti sii ridic (inf.) cutia asta?
Ati putea sa ne dati caietul dv. ? Nu am vrut sa-l mai vedem. A~ vrea sa
vii intrcb ceva. Pot sii plec?

V. Conjuguez, a toutes les perso,nnes, les verbes des phrases suivantes:


- J e peux apprendre le frano;a is. (Pot sa in vat france,za.)
- Je pourrai lire des journaux frant;ais. (Voi putea sa citesc ziare
franceze.)
- Je veux travailler de tout es mes forces. (Vre au sa lucrez din rasputeri.)
- J'ai voulu lire ,l'Humanite" . (Am vrut sa citesc ,l'Humanite".)

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

CHANSON DE LA SEINE

La Seine a de Ia chance
Elle n'a pas de soucis,
Elle se la cou le douce 1
Le jour comme la nuit
Et elle sort de sa source
Tout doucement sans bruit
Et sans se faire de la mousse 2
Sans sortir de son lit
E lie s 'en va vers la mer
En passant par Paris

La Seine a de Ia chance
Elle n'a pas de soucis
Et quand elle se promene
Tout le long de scs quais
A vee sa belle robe verte
Et ses lumieres don~es
Notre-Dame jalouse
Immobile et severe
Du haut de toutes ses pierres
La regarde de . travers 3
1
se la couler douce- (pop.) a huzuri, a o duce de mmune.
2
sans se fa ire de la mousse - fiirii grij i (pop.).
3 la regarde de travers - Notre-Dame, fiind orientatii parale.l cu Sena,
pare a o privi ,ohlic"; (fig.) se u ita chiori~.

196
Ma is Ia Seine s 'en ha lance 1
Elle n'a pas de soucis
Elle se la coule douce
Le JOUr comme la nuit
Et s'en va vers le Havre
Et s'en va vers la mer
En passant comme un reve
Au milieu des mysteres
Des miseres de Paris.
(Jacques Frevert, Spectacles)

1 s'en balancer (drgou) - a nu-ti pasa.


22- EM E L E (: 0 N

GEOGRAPHIE DE LA FRANCE

II

L'industrie fran<;aise a pu se developper surtout grace aux gi-


sements de minerai de fer et de potasse, grace aux riches char-
bonnages qu'on trouve dans Je pays.
Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie metallur-
gique et les branches se rattachant a la metallurgic (chan tiers
navals, industrie automobile et aeronautique etc.), l'industrie
electrique (usines hydrauliques' thermiques, centrales nucleaires)'
l'industrie textile (industrie cotonniere, Iainiere, soieries, textiles
synthetiques), l 'industrie chimique (matieres plastiques surtout)
et parachimique (verrerie, caoutchouc).

Il nous faut mentionner, en outre, que les industries d'art et


de luxe ont en France une tradition des plus ancie:ttnes. Les Fran-
<;ais s'en occupent depuis plusieurs siecles.
La France est aussi un pays agricole. Lc territoire fran<;ais
compte pres de 55 millions d'hectares. Sur ces 55 millions, 45 sont
consacres a !'agriculture: labours, vignes, cultures mara1cheres et
fruitieres, auxquels s 'ajoutent les paturages et lcs forets. La France
compr.e parmi les exportateurs de ble, de vin, de produits laitiers,
de volaille, de betteraves et de fruits.

VOCABULAIRE

l'industrie (f.) [&dystri] industria Jes soieries [swari] industria matasii


le gisement [3izmti] zacamintul les textiles synthetiques [tekstil~s!:­
le minerai [minre] minereul tetik] textile sintetice
Ia potasse [p()tas] potasiul Ia matiere plastique [matj ~r~plastik]
!e charbonnage [Jarb()na3] mina; ex- materia plastica
ploatarea unui zaci\mint de car- paracbimique [parajimik] parachi-
buni mica
Ia grosse industrie [gr()s~&dystri] rna- Ia verrerie (ve:rari] sticlaria; fabrica
rea industrie de sticla
metallurgique [metalyr3ik] meta lur- le caoutchouc fkautfu] cauciucul
gic le bois [bwa] lemnul
Ia branche [brU:J] ramura mentionner [mtisj()ne] a mentiona
se rattacher [sa~ratafe] a se ]ega Ia tradition [tradisj 5] traditia

198
Ia metallurgic (metalyr3i] metalm·- le siecle [sjekl] seco lul
gia )'hectare [ektar] hectarul
aeronautique (aeronotikl aeronaut ic, consacrer [k5sakrc] a consacra, a in-
-a china
electrique (e lek t rik] e lectric , -a le labour [lab ur] aratura
J'usine (f) hydraulique [yzin_ idrolik] maraicher , -ere [mar efc, maref er)
uzina h idraulica de zarzavaturi
l ' usine thermique [yzin_t ermik] fruitier, -ere [frqitje, frqitjer) de
uzina termica fructe, fructif er, -;i
Ia centrale nucleaire fsdtra!_n ykleer] le piiturage [patyra3] pii~unea
centrala atomicii le produit laitier [prodqi_letje] pro-
l ' industrie cotonniere [zdystri_k J to- dusul lactat
njer] industria bumbacului Ia volaille [volaj] pa siirea de curte
l'industrie lainiere [lwj er] indu stria 'Ia betterave [betrav] sfecla
lln ei

LEXIQUE

Families de mots

- ! 'expor tation (f.) exportul


l' exportateur, -trice (s. m. f. ~i adj. ) expor tator
expo rter (<>b.) a ex porta

- !' exp loit (m.) fapta rernarcabilii, fapla d e vitejie


exp loitable (adj.) exp loatab il, -a, cultivabil , -a
l ' exp loitation (f.) exp loa ta rea
l'exploiteur , -euse (m.f .) exp loatato rul , -oarea
exp loi ter (<>b.) a exp loata

GRAMMAIRE

Condifionalul trecut (Le conditionnel passe) 1-ere forme

Conditionalul trecut se formeaza din conditionalul prezent al


auxiliarului etre sau avoir ~i participiul trecut a ! verbului de co n-
jugat:
faurais regarde eu a~ fi privit je serais ventt eu a~ fi venit
tu aurais regarde tu serais venu
il aurait regarde i l serai t ventt

nous aurions regarde rwus serions venus


vous auriez regarde vous seriez ventts
ils auraient regarde ils seraient venus

199
·Pronumele en (Le pronom en)

Pronumele en inlocuie:;;te, de obicei, un complement precedat


rle prepozi~ia de, de articolele partitive du, de la, de l' sa"U de arti-
colul nehotar1t plural des:
S'occupe-t-il de phi late lie? Qui, il s'en occupe.
Avez-vous du beurre? Nous en avons (du beurre).

En poate inlocui, uneori, o intreaga propozi~ie, fiind echivalent,


in acest caz, cu expresia de cela:
Elle m'a parle de !'excellent resultat que vous ave.z obtenu; je m'en rejouis
(de !'excellent resultat que vous avez obtenu) = de cela.

Nota. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepozitia en. Pronumele


adverbial en se a~aza !naintea verbului. ln cazul unei propozitii negative,
ordinea cuvintelor este urmatoarea: pronume personal, negatia I, pronumele
en, verb, negatia a 11-a:
Je n'en parle plus.
Daca verbul este la modul imperativ, en se a~aza dupa verb:
Jetez-en quelques-unes I

EXERCICES

I. Remplacez les points par les mots qui conviennent (exploiter,


exploit, exploiteur, exploitable, exploitation: )
Les ... de nos sportifs sont connus dans le monde entier. Ce gisement
minier est... Aucun... ne veut renoncer a ses profits. Cette... forestiere
obtient de gros benefices. Les esc laves etaient durement ...

II. Mettez au conditionnel passe le verbe entre parentheses:


Je (vouloir) m'arreter un instant devant ces magasins. Les prisonniers
(pouvoir) s'enfuir. Sans vos explications ils (manquer) le train. Tu (devoir)
aller tout seul au cinema. Vous (pouvoir) venir me voir! lis ne (comprendre)
pas cette regie sans votre graminaire.

III. Remplacez les mots en italique (cu litere cursive) par le pro-
nom adverbial en:
a) J'ai ecrit des lettres moi aussi. J'ai plusieurs livres. Je connais tous
les details de l' his to ire. Veux-tu des fruits? Merci, je ne veux pas de fruits.
J'aime lea fleurs; je vais acheter des fleurs. On le traite d'original, il rit
de cela.
b) 11 connait toutes les rues de sa ville natale. Vous avez besoin de mon
stylo? Elle lui a par1e de ses pro jets. J'entre dans la bibliotheque a 9 h. et
je ne sors de la bibliotheque qu 'a midi. Elle se souviendra toujours de cet
anniversaire.

200
IV. Traduisez en fran{:ais:
Ei ar fi vrut sa-i raspunda. Ele ar fi putut pleca. Voi ati fi avut mai
mult succes. Noi am fi scris mult mai multe articole. Tu ai fi facut totul
ca sa rna ajuti. Am fi infruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva.
Ar fi vrut sa alerge mai repede.

V. Conjuguez a toutes les personnes les verbes des phrases suwan-


tes:
J'aurais pu travailler hier apres-midi.
J'en aurais lu quelques pages.
Je n'aurais rien dit.
23-E!viE LE(:ON

DEPART

Alain: Alors, c'est decide, Jacqueline, on part demain?


Jacqueline: Bien stir. Papa a deja achete les billets pour l'avion.
Alain: C'est_ a quclle heure, le depart pour la Iloumanie?
Jacqueline: A sept heures du matin. Nous devron's etre a l'aer·o-
port a 6 h. et demie, au plus tard.
Alain: Pourquoi y aller si tot?
Jacqueline: II n'est po~nt agreable de se depccher pour arriver a Ia
derniere minute! A propos de derniere minute, moi je boucle
rna valise cet apres-midi et je te conseille d'en fairo autant.
Alain: Bah! On aura tout le temps ce soir !
Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir, Alain: Tu vas te coucher
a minuit. II t'arrivera un jour de faire comme. le ::Vlarseillais
dont je t'ai raconte I'histoire.
Alain: Quelle histoire, que! Marseillais? Tu as du Ia raconter a
Paul ou a .\fiche!.
Jacqueline: l~coute, alors:
::VIarseille. La gare.

202
Le t~ain pour Paris s 'ebranle et, graduellement, prend de la vi-
tesse. A ce moment, trois hommes se precipitent sur le quai et se
mettent a courir. Deux d'entre eux, plus lestes, sautent sur le
marchepied d'un wagon. Le train disparait rapidement.
Le troisieme, un petit gros ventru, tout essouffle, se lamente
en essuyant son front moite.
Un employe de la gare s'efforce de le consoler:
- Allez, ne vous en faites pas. Vous etes reste, mais, du moms,
vos deux amis sont partis !
- Helas! soupire de plus belle le Marseillais. C'etait mo1 qm
devais partir !
Alain: Tu te moques de moi, Jacqueline. D'ailleurs, ~a ne peut
pas m'arriver, puisque ...
Jacqueline: Puisque?
Alain: Puisque je ne prends pas le train pour Paris!

VOCABULAIRE

le billet [bij e] biletul leste [lest] u~or, -oarii, sprinten, -a


l'avion (m.) [avj5] avionul sauter [sote J a sari
l'aeroport (m.) [aerop:lr] aeroportul le marchepied [marJpje] scara (unui
au plus tard [o~ply~tarj eel mai tir- vehicul)
ZIU le wagon [vag."i] vagonul
quand meme [kii~mem] totu~i ventru, -e [vii try J pintecos, -oasii,
boucler [bukle] a strlnge cu o cata- burtos, -oasa
rama, a inchide essuyer [ esqije J a ~terge
ne faire qu'aller et venir [na fer moite [mwatJ umed, -a
k~ale e~ vnir] a umbla de colo-colo soupirer [supire] a ofta, a suspina
conseiller [k5seje] a sfatui de plus belle [d<l~ply~bel] din ce in
raconter [rak5te] a povesti ce mai mult (tare)
s'ebranler [sebriile] a se pune in
se lamenter [lamiite] a se t1ngui
mi~eare, a porni
graduellement [gradqdmii] treptat s'efforcer [sefJrse] a se striidui
se precipiter [sa~presipite] a se repe- consoler [k5s:lle] a consola
zi, a se nftpusti ne vous en faites pas [na vuz~ii f et
le quai [ke] peronul pa] nu vii face{i singe riiu

LEXIQUE
Synonymes

se precipiter- s'elancer a se repezi, a se niipusti


se depecher - se presser - se hdter a se grabi
essayer- s'efforcer - tcicher a incerca, a se striidui

Mots a plusieurs sens


la boucle I. buclii (de piir)
2. catarama, inel de fier prin care se trece o curea
3. cercel: boucle d'oreille

203
GRAMMAIRE

Pronumele y (Le pronom y)

Pronumele y inlocuie~te, de obicei, un complement precedat de


prepozitia a:
As-tu pense a ton travailP Oui, j'y ai pense.
Y poate inlocui o propozitie intreaga, devenind echivalent cu
expresia a cela:
Elle risque tout, pourtant elle ne veut pas y renoncer ( = a cela).
Pronumele y se regase~te ~i in numeroase galicisme .in care ~i-a
pierdut aproape complet sensul initial:
il y a se aflii, existii
il y a(vait) cent ans acum 100 de am
tu t'y connais te pricepi
Y are valoare mai evidenta de adverb (cu intelesul de ,acolo")
in propozitii ca:
Tu montes a l'etageP J'y monte.

Pronumele ~i adverbul y se pun, de obicei, inaintea verbului.


Daca acesta este la modul imperativ, forma afirmativii, y
se a~aza dupii verb: Allez-y!

Le verbe vemr (a veni)

Indicatlf

Present Impar[ait Passe simple


je viens je venais je vins
tu viens tu venais tu vins
il vient il venait il vint
nous venons rwus venions nous vinmes
vous venez vous veniez vous vintes
ils viennent i ls venaient ils vinrent

Passe compose Futvr


je suis venu (e) je viendrai
tu es venu(e) tu viendras
il (elle) est venu(e) il viendra
110us sommes venu( ejs nous viendrons
vous etes venu(e)s vous viendrez
ils (elles) sont vemt(e)s i ls viendront

204
Subjonctlf Imperntlf

Present
viens!
que je ~->ienne venons!
que tu viennes venez 1
qu'il vienne
que nous venions Partlclpe
que vous veniez
qu 'ils viennent Present Passe
venant venu, -e
Observatie. I. Se conjuga Ia fel, tot cu auxiliarul etre, verbele: revenir
(a reveni, a se intoarce), intervenir (a interveni), parvenir (a parveni),
se souvenir (a-~i aminti).
2. Se conjuga Ia fel, dar cu auxiliarul avoir, verbele: tenir (a tine),
obtenir (a obtine), soutenir (a sustine, a sprijini), appartenir (a a par-
tine) etc.

EXERCICES

I. Remplacez les points par en ou y:


II pria son ami de n' ... parler a personne. Tu n'as qu'a m' ... attendre.
Ceux qui nous insultent n'ont pas a s' ... feliciter. Alain n' ... pense plus.
J' ... reflechirai cette nuit. Tu n' .. : vas pas?

II. Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard, tar-
der, tardif, se precipiter, se presser, tacher):
Elle est venue tres ... L:enfant voulait se ... vers les joujoux. Ces regrets ...
ne peuvent nous impressionner. Ne ... plus, ce travail est urgent. La foule ...
dans les rues. Nous ... (viitor) de lui expliquer cette question.

III. Traduisez en fran(:ais, en rempla(:ant les mots en italique par


en ou y:
a) Ne-ar fi placut sa ne ducem acolo mai des. l-am vorbit Henriettei
despre aceasta. 1mi amintesc toate detaliile discutiei noastre. Vom fi la ora
'z:ece la gara. Paul ar fi vrut sa se duca la conferinfa.
b)·Vom ajunge azi dupa-masa la mare. Mil. due imediat acolo. Maria
nu vrea sa ~tie nimic des pre aceasta. N e gindim. la sfaturile tale. N u-mi
mai vorbi de plecare. Ridem inca de povestea voastra. Am mai roulte ca:rti
de gramatica; vrei sa iei o carteP

IV. Traduisez en roumain: les phrases suivantes:


La pomme de terre est venue d'Amerique au XVI-eme siecle. Bon nom-
bre de mots fran<;ais viennent du latin. N e ve.ux-tu pas rester tranquille?
Tune fais qu'aller et venir. Elles sont venues vous voir mais vous n'etiez
pas a la maison.

205
24-EAfE LEr;ON

PROBLEME LITTERAIRE

Un professeur en Sorbonne va s'asseoir a table entre deux femmes


charmantes.
- L'ignorance des eleves- dit-il, au cours du repas, a sa voi-
sine de droite- depasse parfois tout ce que l'on peut imaginer.
Croyez-moi, je suis encore en train de penser a ce qui vient de
m'arriver ce matin, au baccalaurea.t. Figurez-vous que je demande
a l'un des candidats Ie nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me re-
pond: ,Ce qu'il y a de sur c'est que ce n'est pas moi !"
- Et c'etait lui? fait ]a dame perplexe.
Estomaque, Ie professeur ne replique point.
Mais, en apercevant un de ses amis, il I'aborde en lui disant:
- L'ignorance de certaines gens est inconcevable!
Je viens de raconter a rna voisine, l'histoire d'un jeune idiot
qui m'avait declare ne pas connaitre l'auteur d'Hamlet. Elle m'a
demande si, au fond, c'etait vraiment lui!
- En sorte - conclut fort ennuye I' ami - que vous n 'allez
jamais savoir qui c'est?
(D'apres J. W. Bienstock)

VOCABULAIRE

en Sorhonne [s:Jrh:m] de Ia Sorbona repliquer [replike] a replica, a dis-


s'asseoir [saswar] a se a9eza punde
eharmant rJarmti] inclntiitor inconcevable [E:k:is~Yahl] de necon-
}'ignorance- (f.) [iJlords] , ignoranta ceput
le haccalaureat [bakalorea] bacalau-
ahorder [ab~rde] a aborda, aici: a
reatul
etre en train de penser ( e:tr~<i~tre~da intra ln vorba (cu cineva)
p<ise] a se gindi, a fi preocupat de en sorte que [d~s~rt~ka] astfel ca,
se fignrer [sa~figyre] a-~i imagina inclt
perplexe [pe:rple:ks] perplex, -a conclure [k5klyr] a incheia, a con-
estomaque, -e ['e:stomake] inmarmu- chide
rit, -a

LEXIQUE

Synonymes
repondre - repliquer - riposter a riispunde, a replica
s'asseoir - prendre place a se aseza, a Ina loc
vraiment - r.)ellement - etfectivement intr-ad~var, efectiv

206
Mots a plusieurs sens
arriver I. a sosi, a ajunge
2. (impersonal) a se intimpla

Famille de mots
imaginer ( vb.) a inchipui
!'imagination (f.) imaginatia
imaginaire (adj.) inchipuit, -a
imaginable (adj.) care poate fi inchipuit, -a
Composes du verbe passer (a trece)
sur passer a depa~i
de passer a depa~i, a intrece
se surpasser a se intrece pe sine

GRAMMAIRE

Viitorul apropiat (Le futur immediat)


Viitorul apropiat se formeaza din indicativul prezent al ver-
bului aller ~i infinitivul verbului de conjuga t. Acest timp ~exprima
o actiune care se va petrece 'lntr-un viitor foarte apropiat. In limba
romina se traduce printr-un viitor care este adesea 'lnsotit de un
adverb de timp:
Je vais partir du bureau. Voi pleca (indata) de la birou.

Trecutul apropiat (Le passe receut)


Trecutul apropiat se formeaza din indicativul prezent (sau
imperfect) al verbului i'enir, urrnat de prepozitia de ~i infinitivul
verbului de conjugat.
Acest tirnp exprima un trecut recent. Else traduce prin perfectul
compus al verbului de conjugat, lnsotit, de obicei, de un adverb
de timp (de-abia, tocmai, chiar acum):
Il vient d'entrer. De-abia a intrat.

Pronumele nehotarite (Les pronoms indefinis)

Pronumele nehotarite personne (nimeni), plusieurs (mai multi,


mai multe), rien (nirnic) sint invariabile; aucun,-e (nici unul, nici
una), chacun,-e (fiecare), nul, nulle (nici unul, nici una), quelqu'un,
,quelqu 'une (cineva), l'un... l' autre, l'une... l' autre (unul. .. altul,
una ... alta) variaza dupa nurnar ~i gen.

207
E X e m p l e: ll n'y a personne dans cette salle.
Nu este nimeni in aceasta sala.
On ne voit rien.
Nu se vede nimic.
J e lui ai tout dit.
l-am spus tot.

Pronumele nehotarit on este invariabil ~i se traduce, de obicei,


prin persoana a III-a sau a 11-a singular, cu valoare nedeterminata
(,se", ,cineva"), sau prin persoana I plural:
On dit qu 'il part de main. Se spune ca pleacii mune.
On est toujours presse lors- Efti intotdeauna griibit cind trebuie
qu'il faut partir. s<'i pleci.
On est venu vous voir. (Noi) am venit sa vii vedern.

Tout are aceleasi forme ca si adjectivul nehotarit respectiv:


tout, toute- taus '[tus], toutes.'

EXERCICES

I. Remplacez les points par les nwts qu~ con»iennent (v. LEXI-
QUE):
Cette jeune femme se ... pour no us recevoir le plus agreablement possi-
ble. Get artiste ... tous les autres. Lors de Ia course de 100 m plat, Georges
a ... tous les autres concurrents. Mon. ami, l'innovateur, a ... un dispositif
permettant de realiser d'importantes economies. Rabelais est un ecrivain
plein d' ....

IT. Traduisez en fran{:ais en mettant les verbes en italique au futur


immediat ou au passe recent, s~lon le sens de la phrase:
De-abia am mincat. Jean se va lmbriica indatii. Petre a sosit chiar acum
o clipii. Noi l-am (Jazut acum o clipa pe Paul, Ia coltul striizii. Disearii veti
pleca la Cluj. Vei scrie imediat? De-abia ,i-a sarbiitorit a 18-a aniversare.

ITI. Remplacez les points par les pronoms indefinis qui con»iennent:
.... de plus horrible que leurs Iogis .... cite sou vent d'emouvants episodes
de la lutte des dockers .... ont pris part au combat. Ils ont refuse ... apres ...
autres de decharger les armes .... savait qu'il devait s'opposer a Ia guerre.

IV. Traduisez en fran{:ais:


a) Nimeni nu ar fi putut raspunde. I se spuse tot adeviirul. Apoi, unul
dupa altul, ei dispiirurii. Nimic nu mi se piirea mai obositor decit aceastii
lectura monotona.

208
b) lata tot ce am realizat din planul nostru pina acum. Nimeni nu
t.rebuie sa uite Guernica, Lidice sau Oradour. Oricare altul ar fi primit
aceasta sarcina de onoare. Cel mai entuziast dintre toti era Denis. Fiecare
vrea sa participe la munca pa~nicii pentru fericirea omenirii.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

LE MUSEE GREVIN

Le Musee Grevin, on le sa it, est un musee de figures de eire.


On y trouve les figures celebres du passe et meme du present. Des
mannequins habilles a la mode de l'epoque consideree y retracent
des scenes historiques celebres. Les visages de eire plus ou rnoins
ressernblants, les costumes plus ou moins fripes, donncnt plus ou
moins I' illusion de Ia vie. On y rencontre les chefs d'etat, les vedet-
tes du theatre et du cinema, Pablo Picasso, le Pape, le coureur a
pied Mimoun, la Reine d'Angleterre, le cineastc Rene Clair, des
champions de boxe, des vainqueurs du Tour de France (Flambus-
cat estima que Bobet eta it un peu petit!), puis des personnalites
de to us les siecles: Roland sonnant d u cor, le roi Saint Louis
partant en croisade et disant au revoir a sa .mere Blanche de Cas-
tille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemhlait a
une vedette de cinema), Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII
(1422, s'il vous plait), Louis XI rendant visite au cardinal de la
Balue enferme dans une cage de fer, Frangois 1-eret Hansard chez
le farneux imprirneur Hobert Estienne, l'entrcvue du Camp du
Drap d'Or entre Francois 1-er et le roi d'Angleterre Henri VIII,
Corneille ecoutant le Cid.
Pierre Gamarra
( Berlurette corttre Tour-Eiffel}
25-EME LE(:ON

A L'H{)TEL - CHEZ LE COIFFEUR

-Trois chambres avec salles de bains, demanda monsieur Gi-


rard a !'employe qui inscrivait les noms des voyageurs dans le
registre de l'hotel.
- C'est au deuxieme etage, monsieur; les chambres numeros
215, 216 et 217.
Il tendit les trois cles a monsieur Girard. Le portier fit monter
les bagages.
Les chambres etaient elegamment meublees. Elles avaient de
larges fenetres qui donnaient sur une place baignee des lumieres
du couchant.

210
Apres avoir jete un rapide coup d'reil sur les objets qui. l'entou·
raient, Jacqueline O'lvrit sa valise et se mit a en sortir lentement
son pyjama, la brosse a dents et la pate dentifrice, deux serviettes,
les mules.
- En attendant le dejeuner, je vais me reposer un peu, dit
madame Girard en s 'asseyant dans un fauteuil.
-'--- Moi je descends chez le coiffeur. Quant a toi, Alain,- dit
monsieur Girard en se retournant vers son fils - je pense que tu
aimerais faire un petit tour en ville.
- J'y pensais deja, dit gaiement Alain. Moi je suis ne pour
Hre touriste.

.. * .
Le salon de coiffure se trouvait au rez-de·chaussee.
- Que desire monsieur? s 'enquit poliment le coiffeur lorsqu 'il
vit entrer monsieur Girard.
- Je voudrais me faire couper les cheveux.
Les cheveux une fois coupes, monsieur Girard pna le coiffeur
de lui fa ire la bar be.
Le visage tout barbouille de mousse blanche, il s'amusait a
ecouter des bribes de conversations du salon avoisinant: des voix
feminines filtraient a'travers l'epais rideau bleu qui separa~_t les
deux salons:
-:- Un s.hai?pooing et une mise en plis, s'il vous plait. Rincez·
mo1 au vma1gre ...
- Les o11gles un peu plus courts ... Oh non, pas de vernis forice,
je prefere les couleurs claires ...
- Les cheveux longs exigent tant de s'oins! l\Ialgre mon inde·
frisable ...
C'est fini, monsieur, dit le coiffeur, en enlevant la serviette
qu'il avait attachee au cou de monsieur Girard. On paye a la caisse.

VOCABULAIRE

le coiffeur fkwafcer] frizerul, coaforul un coup d'oeil [re~ku~drej) privire


inscrire [&skrir] a inscrie rapida. ochire
le voyageur [vwaja3cer] ealiitorul sortir [sortir] a scoate; a ie~i
le registre [ra3istr] registrul, condica lentement [Idtmd] lncet, fiira graba
tendre [tddr] a intinde Ia pate dentifrice [pat~ddtifris] pasta
Ia cle [kle J cheia de dinti
le portier [pJrtj eJ portarul Ia mule [my!] papucul (femeiesc)
haigner (be]\e] a sciilda le touriste [turist] turist!-11
Ia lumiere [lymj e:r] lumina Ia coiffure [kwafyr] coafma, pieptii·
le couchant [kufd] apmul snal'C·lui natura

14* 211
s'enquerir [scikerir] a se inforzna ,Ia mise en plis [miz~a~pli] ondulatia
poliment {p::>limd] in mod politicos rincer [~se] a clati
couper [kupe] a taia, aici: a tunde le "Vinaigre ,[ vin sgrJ otetul
faire Ia harhe [fer~la~barb] a bar- le "Vernis [ve:rni] lacul
bieri fonet'i, -e [f5se] inchis, -a
harhouiller [barbuje] a minji clair, -e [kl e:r J deschis, -a
Ia mousse [mus] spuma l'indefrisahle (m.) [£defrizabl] per-
Ia bribe [brib] frlntura manentul
avoisinant, -e [av,vazind] vecin, -a, enlever [dl<lve] a ridica, a lua, a
invecinat, -5. scoate
filtrer [filtrc] a filtra attacher [atafe] a lega
le shampooing [Jdpwe] 9amponul payer [p ej e] a plati

PRONUNTARE

nnmgre [vim:gr J - in acest euvint m nu este nazalizat.

LEXIQUE

Synonymes
se promener - faire un tour a se plimba, a da o raita
gaiement - joyeuse~nent vesel, voios (adv.)

Antonymes
attacher a !ega detacher a dezlega
s'amuser. a se distra s 'ennuyer a se plictisi
ouvrir a deschide fermer a inchide

Famille de mots
attacher ( vb.) a !ega; a atribui, a acorda
l 'attachement ( m.) afectiunea
l'attache (f.) legatura; incheietura
l'attache (m.} ata~atul (comercial. .. )
attachant, -e (adj.) atragator, -oare, interesant, -a,
captivant, -a

GRAMMAIRE
Formarea adverbelor de mod
Adjectivele terminate in -ant sau -ent formeaza adverbe de mod
prin schimbarea terminatiei in -amment ~i, respectiv, in -emment:
independan·t independamment [£depddamd]
prudent prudemment1 [prydama]
elegant eliJgamment [elegama]
Nota. Face eJ{ceptie adjectivul lent, de Ia care se formeaza adverbul
lentement.
1 e care preceda grupul mm se pronunta a in toate adverbele de acest fel.

212
Adjectivele terminate la masculin in vocala sonora (-ai, -u, -i, -e)
pierd, de obicei, pee mut de la fetninin, in fa~a sufixului -ment:
absolu (fem. absolue) absolument
vrai (fem. vraie) - vraiment
poli (fem. polie) - poliment
La uncle adverbe, in general la cele provenite de la participiul
trecut al verbelor, se pune un accent ascutit pe vocala e care
preceda terminatia -ment:
precisement (de la precise), aveuglement (de la aveugie) ~i prm
analogie: enormement, profondement etc.

Le verhe naitre (a se na~te)


lndlcatif
Present 1m parfait Passe simple
je nats je naissais je naquis
tu nats tu naissais tu naquis
il nait il naissait il naquit
nous naissons nous naissions nous naquimes
vous naissez vous natsstez vous naquites
ils naissent ils naissaient i ls naquirent

Passe cornpose Futur


je suis ne(e) je naitrai
tu es ne( e) tu naitras
il ( elle) est ne( e) il naitra
nous sommes ne(e)s nous naitrons
YOUS etes ne( e )s vous naitrez
ils (elles) sont ne(e)s ils naitront

Subjonctif Imperatlf
Present
que je naisse nais I
que tu naisses naissons!
qu'il naisse naissez!
que nous naissions
que vous naissiez
qu'ils naissent
Pnrtlclpe
Present Passe
naissant ne, -e
Observatie. 1. Verbul rwitre se conjugii cu auxiliarul etre.
2. Consoana t din radicalul infinitivului nu se pastreaza declt Ia viitor
~i Ia conditionalul prezent. Vocala i din radical primer;;te un accent
circumflex cind se afla inaintea unui t.
3. La fel se conjuga ~i verbul renaitre (a rena~te). Acest verb nu are insa
participiu trecut ~i timpuri compuse.

213
EXERCICES

I~ Traduisez en roumain le texte ci-dessous et remplacez les mots


en italique par des antonymes:
Elle s'amusait a entendre leurs conseils. II s'ennuy.ait dans cette com-
pagnie. Hier soir, on a~>ait attache le chien. Une epaisse couche de glace recou-
vrait le lac.

IT. Traduisez en franfais (v. LEXIQUE):


Aceste legiituri nu sint destul de solide. Maria are pentru tine multii
afecliune. Ea a acordat prea mare importantii acestei probleme. Noi am
cunoscut pe noul ata~at comercial al tarii dumneavoastrii.

III. Indiquez les adjectifs dont on a forme les adYerbes ci-dessous:


hardiment resolument
constamment enormement
eloquemment prudemment
obscur,ement evidemment
puissamment frequemment

IV. Traduisez en fran{:ais:


l~i a~ tea pta· riibdiitor rindul. Petre ii urmeaza orbe~te sfaturile. loan a
citea curent texte latine. Ati riispuns striilucit Ia toate intrebiirile. Ultima
povestire rn-a impresionat profund. Ciinele inainta prudent, uitindu-se in
urma (derriere) lui. Mariana dormea atit de adinc!

V. Quels sont les adYerbes deriYes des adjectifs suiYants?


apparent Immense infini gai
lent patient profond brillant

Vl. Traduisez en franvais (vb. naitre, vb. renaitre):


M-am niiscut Ia 23 septembtie. ·Su s-ar putea spune despre el cii s-a
niiscut poet. Ni se pare cii rena~tem in fiecare primavarii. Arta s-a niiscut
in cele mai vechi timpuri. V-ati nascut in Franta?

PROVERBE

Un ,tiens" Yaut nueux que deux ,tu l'auras". Ce-i in mina nu-1
minciuna.
26 -!i ME L E {: 0 N

AU RESTAURANT

- Je prefere sortir sur la terrasse, Antoine, dit Mme Girard


en se dirigeant vers la grande porte vitree qui donnait sur le jar-
din du restaurant.
On choisit une table dans un coin plus retire. Sur la nappe d'une
blancheur etincelante, se trouvaient des assiettes, des couverts
et un vase de fleurs.
On se mit a consulter la carte.
- Qu'est-ce que vous preferez comme hors-d'reuvre? demanda
M. Girard.
- Du jambon, des olives, des sardines au beurre, repondit
Mme Girard.
- Moi, je voudrais des pates, dit Jacqueline.
-On prend du poisson a la mayonnaise? reprit M. Girard. .
- Oui, de l'esturgeon- repliqua Mme Girard.- Quant ala
viande, continua-t-elle, je sais bien que toute la famille aime les
cotelettes de pore.

215
- Je dois l'avouer: j'ai toujours aime les grillades de pore
pourvu qu'elles fussent bien tendres, ajouta M. Girard.
- Nous avons aussi du poulet aux champignons, des filets de
bamf grilles et des saucisses, completa le gar{:on.
- Merci, on s'est decide pour les cotelettes.
- Maman - dit Jacqueline -je ne veux pas de fromage apres
le roti. Seulement de la glace ou des meringues glacees.
-Pas d'abricots, pas de melon, Jacqueline?
-Non, merci, maman.
- Alors, trois portions de gruyere, des meringues glacees pour
tout le monde et des fruits: abricots et fraises.
- Du cafe turc, madame?
- Oui, merci.
- Du vin blanc, du vermouth, des liqueurs?
- Du vin blanc, seulement.

VOCABULAIRE

vitre, -e [vitre] cu geamuri pourvu que [purvy~ke] numai sa


retire, -e [r()tire] retras, -a tendre [tadr] moale, fraged, -ii
etincelant, -e [etE:s Ia] s triilucitor, le poulet [pul10] ;miul (de giiinii)
-oare, sclipitor, -oare le champignon fJ<ipip5] ciuperca
consulter [k5sylte] a consulta le filet de hreuf [file:] mu~chiul de
hors-d' reuvre [or~doevr] gustiiri, ape- vacii
ritive la saucisse [sosis J cirnatul
le jamhon [3ab5] ~unca le gar~on [gars5] aici: chelnerul, os-
l'olive (f.) [oliv] mas! ina piitarul
Ia sardine [sardin] sardeaua Ia meringue glacee [m()r&g~glase]
Ia mayonnaise [majon10z] maioneza priijitura cu fri~cii ~i inghetatii
l'esturgeon (m.) [ 10styr3)] nisetrul le melon [me15] pepenele
reprendre [r()pr<idr] a relua le gruyere [grqie:r] ~vaiterul
Ia cotelette [kotht] cotletul le cafe [kafe] cafeaua
avouer [avwe] a miirturisi le vermouth [v10rmut] vermutul
Ia grillade [grijad] friptura Ia griitar Ia liqueur [likoer] lichiorul

EXPRESSIONS ET MOTS USUELS

Ia cantine cantina
le self-service autoservirea
Ja carte lista de bucate
leplat(depoisson) mincarea (de pe~te)
le plat du jour specialitatea zilei
j'ai faim (avoir faim) mi-e foame
j 'ai so if (a voir so if) mi-e sete

216
LEXIQUE
Antonymes Synonymes
blancheur albeata, culoare alba- noirceur negreala choisir, Mire a a lege
continuer a continua - s'arreter a se opri completer, ajouter a
completa, a adauga
Families de mots
- le gril (m.) gratarul
la grillade (f.) friptura la gratar
griller (I' b.) a frige la gratar
le grillage (m.) grilajul
la grille (f.) poarta din zabrele
- le roti (m.) friptura
rotir ( IJb.) a frige

Mots a plusieurs sens


tendre (adj.} 1. duios
2. moale, fraged

GRAMMAIRE

Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait)


Imperfectul conjunctivului se formeaza din perfectul simplu al
indicativului, persoana a II -a singular (fara -s final), al verbului
de conjugat, la care se adauga urmatoarele terminatii:
PePsoana I ~se Persoana I -ssions
singular a 11-a -sses plural a 11-a -ssiez
a III-a -t a Ill-a -ssent

La persoana a III-a singular ultima vocala prime~te intotdeauna


un accent circumflex.
Exemplu de verb conjugat la conjunctivul imperfect:
que je parlasse eu sa vorbesc que nous parlassions
que tu par/asses que IJOUS parlassiez
qu'il parldt qu'ils par/assent
Observatie. In vorbirea curenta, imperfectul conjunctivului este, de
obicei, inlocuit cu prezentul conjunctivului. Numai persoana a III-a
singular se folose~te mai' mult.

Conjunctivul imperfect al verbelor auxiliare


:ll:tre A voir
que je fusse que j'eusse
que tu fusses que tu eusses
qu'il fut qu'il eut
que nous fussions que nous eussions
que IJous fussiez que IJOUS eussiez
qu'ils fussent qu' ils eussent

217
Le verbe devoir (a trebui, a datora)
lndleatlf
Present 1m parfait Passe simple
je dois je devais je dus
tu dois tu devais tu dus
il doit il devait il dut
no«S devons nou8 devions nous dumes
vous devez vous deviez vous dutes
ils doivent ils devaient ils durent
Passe compose Fu.tur
j'ai du je devrai
tu as du tu devras
il a du il devra
nous avons du nous devrons
vous avez du vo«S devrez
ils ont du ils devront
Subjonetlf
Present Imparfait Imperatlf
que je doive que je dusse do is I
que tu doives que tu dusses devons/
qu'il doive qu'il dut devez!
que nous devions que nous dussions
que vous deviez que vous dussiez
qu'ils doivent qu'ils dussent
Partlclpe
Present Passe
devant du, due
Observatie.l. Verbul devoir prime~te un accent circumflex Ia participiul
trecut, masculin singular. Formele due (feminin singular), dus, dues
(masculin §i feminin plural) n-au accent circumflex.
2. Imperativul verbului devoir nu este folosit.
3. La fel se conjugll. verbele concevoir (a concepe), decevoir (a deceptiona),
recevoir (a primi), apercevoir (a zari), care nu primesc insa accent cir-
cumflex Ia participiul trecut masculin.

EXERCICES
I. Traduisez en fran~ais:
Mi-au placut intotdeauna cotletele Ia gratar. Maria se indreapta spre
poarta gradinii. De Ia virsta cea mai frageda, ea traise departe de caminul
parintesc. Cuvintele tale duioase au impresionat-o mult. Trebuie sa frigi
carnea; sa fie moale. N u mai a lege! Hotara~te-te, toate mincarurile sint bune!

ll. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait:


II suivit le cortege, loin de tous les autres, sans que personne (oser)
lui parler (Flaubert}. Bien que la pluie (continuer), il affirma qu 'il faisait
moins sombre. Je ne croyais pas qu 'il (etre) possible de realiser cela. 11 me
semblait meme qu 'il n 'y (a voir) rien de plus fragile sur la terre. (Saint
Exupery).

218
Ill. Traduisez en franr:ais, en mettant les fJerbes en italique a l'im-
parfait du subjonctif:
Nu voia ca Maria sa o audd cintind. De teama ca Petre sa n-o tntrebe ce
scria, ea se ascunse in gradina. Se intimpla ad alunece des. Se scursera luni
de zile faJ;a ca el sa vadd pe cineva. A~ fi foarte suparata sa li se intimple
ceva.

IV. Traduisez en franr:ais (vb. devoir):


Trebuie sa-i dai (inf.) imediat un raspuns. Ce suma ii datorezi? Ar tre-
bui sa treci (inf.) miine pe Ia noi Ar fi trehuit sa tiQem (inf.) seama de
propunerile voastre. A trebuit sa-i dau (inf.) explicatii.

DICTONS

Quand on parle du loup on en fJOit la queue. Vorbe~ti de lup ~~


lupul la u~a.
Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Numai
munte cu munte nu se intilne~te.

PROVERBES
Chaque nn a sa lie. }
Nu exista padure fara uscaturi.
Jl n'y a pas de roses sans epines.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

PERSPICACITE

Une jeune femme achete des reufs.


- C'est pour un gateau - explique-t-elle. - Je veux seulement
des reufs pondus par une poule noire.
- Mais comment pouvez-vous les reconnaitre? - demande la
marchande.
- Ce 'n'est pas difficile - dit la femme.- Ce sont toujours
les plus gros.

DEVINETTES

Plus je suis chaud, plus je suis frais.

Je fJole, je pleure, pourtant je n'ai ni ailes, m yeux.


(alhmu a'l)

219
27-EME LEc;ON
_ DANS UNE F ABRIQUE
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

- Puisque nous n'allqns partir qu'apres-demain pour Mama:ia,


je vous propose de visiter demain, dans la matinee, une grande
fabrique de la capitale. .
- Je suis toujours d'accord lorsqu'il s'agit de sortir, papa ...
Mais on aimerait bien savoir de quelle fabrique il est question.
-Notre guide bucarestois m'a parle de Ia belle fabrique ou il
travaille. II s 'agit de ,Fabrica de confectii ~i tricotaje Bucure~ti".
C'est en 1948, vers Ia fin du mois de janvier, qu'on a commence a
demolir les taudis pompeusement appeles ,ateliers de confections",
pour batir, au meme endroit, une nouvelle fabrique.
Plus de 2 000 jeunes gens ont vite fait ct'elever les quatre etages
du batiment qu'ils se proposaient d'achever pour la fete du 1er
Mai. IIs ont tenu leur engagement.
La fabrique est dotee de l'equipemc_nt le plus moderne. Elle
comprend plusieurs secteurs, parmi lesquels une section de trico-
tage.
Outre les ateliers auxiliaires, on y trouve une creche et une gar-
derie pour les enfants des ouvriers, une cantine qui sert aussi des
repas dietetiques, une polyclinique et une belle bibliotheque.
- Je ne connais pas !'avis d'Alain, ni celui de maman, mais
moi je desire vivement y aller, dit Jacqueline.
- II me faut bien reconnaitre- dit Alain- que j'aurais pre-
fere visiter une centrale hydroelectrique ou thermique, un ensemble
de laminages ou bien une grande usine siderurgique. Le materiel
mecanique m'interesse beaucoup plus que les confections.
- Qu'est-ce que tu entends par materiel mecanique?
- Machines-outils, chaudieres, materiel ferroviaire, en un mot,
installations techniques de toutes sortes.
- Ah, je vois. C'est drolement complique pour moi.

VOCABULAIRE

puisque [pqiska] de vreme ce Ia confection [k5feksj3] confectia


il est question [il~e:~ke:stj5] este demolir [dem;>lir] a darima, a demola
vorba le taudis [todi] cocioaba
bucarestois, -e [bykare:stwa] bucu- pompeusement [p3p¢zma] iq mod
re~tean, -a pompos

220
)r ,..
lr r
au meme endroit [o~mem_ddrwa] in Ia creche [kre:JJ cre~a
(pe) acela~i Joe Ia garderie [gardri] caminul de zi
le hitiment. [batimd] cladirea dietetique [dietetik] dietetic, -a
achever [a five] a termina Ia polyelinique [paliklinik] policlinica
Ia fete [ht] sarbatoarea le laminage [lamina3] laminarea
I' engagement (m.) [tiga3md) angaja- l'outil (m.J [uti] unealta ·
mentul les machines-outils [ma/in_z_uti]
doter [date] a dota, a l:nzestra masinile-unelte
l'equipement (m.) [ekipmd) echipa- Ia chaudiere [/odj e:r] caldarea, ca-
mentul (industrial), utilajul zanul
marquer [marke] a marca, a dovedi £erroviaire. [hrovj e:r] feroviar, -a
Ia section [se:ksj:'i] sectia en un mot [a n re mo] intr-un
le tt'icotage (tribta3] tricotajul cuvint - ...., -
outre [utr] in afara de l'installation(f.) [E:stalasj5] instalatia
auxiliaire [ogzilj e:r] auxiliar, -a dr&Iement [drolmd] ciudat (de)

LEXIQUE

Antonymes
compliqui complicat simple simplu
demolir a darima construire a construi
commencer a l:ncepe achever a sfir~i

Synonymes
demolir - detruire - abattre a darima, a distruge, a dobori
engagement - promesse angajanient, promisiune
achever - finir - terminer a sfir§i, a termina

Mots a plusieurs sens


drOle (ad;.} 1. amuzant, vesel: un recit tres drole
2. ciudat, bizar: c'est un drole de type

Famille de mots
l'outil (m.) unealta
l'outillage (m.) utilajul
outille, -e (adi.J utilat, -a
out iller ( vb.) a utila

GRAMMAIRE
Omisiunea articolului
Articolul se omite:
a) lnaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv,
demonstrativ sau interogativ ~i de unele adjective nehotarite (ca
plusieurs, quelques):
Mon frere est parti. Fratele meu a plecat.
Cette/comedie a eu un grand succes. Aceasta comediei a avut un mare succes.
QueUes fleurs veux-tu? Ce flori vrei?
J'ai achete plusieurs.livres. Am cumparat mai multe c;arti.

222
b) intr-o enumerare:
Hommes, femmes, enfants, tous se pressaient aux portes. Barbati, femei,
copii, toti se ingramadeau la u~i.

c) lnaintea unui substantiv la vocativ:


Bonsoir, cousinel Buna seara, veri~oara!
Merci, camarade I Multumesc, tovara~e!

d) Inaintea unei apozitii:


Camille, s.reur des Horaces. Camille, sora Horatilor.

e) In prover be:
Petite pluie abat grand f.Jent. Buturuga mica rastoarna carul mare.

f) In adrese, titluri de car~i sau capitole:


Nous habitons 37, rue Jules Michelet. Locuim·pe strada Jules Michelet,
nr. 37.
Histoire de la litterature franr;aise. Istoria literaturii franceze.

g) In fata unui substantiv cu valoare de nume predicativ:


Paul est tourneur. Paul este strungar.
Htllime est architecte. Elena este arhitect1\.

Le verbe sortir (a ie~i)

Indlcatlf

Present 1mparfait Passe simple

je sors je sortais je sortis


tu sors tu sdrtais tu sortis
il sort il sortait il sortit
nous sortons nous sortions nous sortlmes
vous sortez f.Jous sortiez f.JOUS sortUes
ilsf qortent ils sortaient ils sortirent

Passe compose Futur

je su.is sorti( e) je sortirai


tu es sorti(e} tu sortiras
il (elle) est sorti(e) il sortira
nous sommes sorti(e)s nous sortirons
f.JOUS etes Sorti( e )s vous sortirez
ils (elles) sont sorti(e)s ils sortiront

223
Subjonctlf lmperatlf
Present
que je sorte sors /
que tu sortes sortons I
qu'il sorte sortez I
que nous sortions
que vous sortiez
qu'ils sortent

:Partlclpe

Present Passe
sortant sorti, -e
Observatie, Verbul sortir se conjuga la timpurile compuse cu auxiliarul
etre cind inseamna ,a ie§i" §i cu auxiliarul avoir cind are sensu! de
,a' scoate":
E lle est sortie en ville de puis une heure.
Ea a iesit in oras de o ora.
Il a sorti son mouchoir.
El s i-a scos ba tista.
Pen'tru alte observatii v. mai jos verbul partir.

Le ve.rbe partir (a pleca)

Indicatlf
Present [mparfait Passe simple
je pars je partais je partis
tu pars tu partais tu partis
il part il partait il partit
nous partons nous partions nous partimes
vous partez vm..tS partiez vous partites
ils partent i ls partaient ils partirent
Passe compose Futi1T
je suis parti (e) je partirai
tu es parti(e) tu partiras
il (elle) est parti(e) il partira
nous sommes parti(e)s nous partirons
I'OUS etes parti(e)s vous partirez
ils {elles) sont parti[e)s i ls partiront
Subjonctlf Imperatlf
Present
que je parte pars 1
que tu partes par tons!
qu'il parte partez t
que nous partions
que vous partiez
qu'ils partent

224
Participe
Preaent Passe
partant parti, -e
Observatie. Verbul partir se conjugil Ia timpurile compuse cu auxiliarul
etre. Ca ~i sortir, mentir, dormir, servir, sentir (~i compu~ii lor), verbul
partir pierde consoana finalil t a radicalului Ia indicativ prezent sin-
gular ~i Ia imperativ singular.

EXERCICES
I. Traduisez en [ran9ais a l' aide des mots appris au lexique:
Aceastii povestire e foarte amuzantii. Frederic ~i-a procurat toate unel-
tele necesare. Un utilaj modern asigura cre~terea productiei. In locul case-
lor demolate s-au construit blocuri. Cladiri mari sint ridicate acum in citeva
saptamini.

H. A laplace des points, employez ou non l'article, selon que les


regles le demandent:
II entend ... vos paroles. J'ai relu ... ce roman .... Femmes, ... enfants ... ,
... vieillards, tout eta it descendu. Elle habite 32, ... rue de Paris. , ... Odes
et ballades" est ... titre d'un recueil (culegere) de poesies de Victor Hugo.
,Je vous assure et ... vie, et ... gloire, et ..• liberte" (Corneille). Quel est ...
mot d'ordre? detnanda... officier.

ill. Traduisez en (ran9ais:


Fratele tau nu e inginer? Locuim pe Bulevardul Muncii Ia nr. 2. La
revedere, mama, ma intorc indata. Ce volum doriti? Nu pot sa uit aceastii
scena.

IV. Traduisez en [ran9ais (vb. partir, vb. sortir):


Trenul pleaca la ora zece. Ultimii caliitori au plecat aseariL Vrei sii
ie~i(in(.) in ora~? A~ pleca la munte, dar trebuie sa urmez un tratament
la mare. ~i-a scos stiloul ca sa noteze lucrurile cele mai importante.

ANECDOTES

RIEN A FAIRE
- Si hebe ne veut pas dormir, je vais lui chanter quelque chose.
- Rien a faire, rna chere. Je l'en ai deja menace.

EXAM EN
- Qu'est-ce que le potassium?
-?
- Vous ne savez pas? Et !'uranium? Qu'est-ce que l'uranium?
-?
Non plus? Une derniere question alors: Quelle est la dif-
ference entre le potassium et !'uranium?

15 - !nva\a\i limba franceza tara profesor 225


PROVERBES
Partir c'est mourir un peu. Murim putin cu fiece plecare.
P.lus fait douceur que ~Jiolence. Vorba dulce mult aduce.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

CHANSON DE L'EAU

Furtive comme un petit rat


Un petit rat d'Aubervilliers*
Comme la misere qui court les rues
Les petites rues d' Aubervilliers
L'eati courante court sur le pave
,Le pave d' Aubervilliers
Elle se depeche
Elle est pressee
On dirait qu'elle veut echapper
Echapper a Auhervilliers
Pour s'en aller dans la campagne
Dans les pres et dans les forets
Et raconter a ses compagnes
Les rivieres les bois et les pres
Les simples reves des ouvriers
Des ouvriers d' Auhervilliers
(J. p revert)
( S pee tacle8)

• Aubervilliers [obervilje]
28-EME LEr;ON
A LA CAMPAGNE

- J'ai rencontre Ioana, ce matin, devant l'Universite de


Bucarest.
- Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-bier?
- Oui, maman, l'etudiante de la Faculte de Philosophic. Elle
semblait tres pressee, mais elle se precipita vers mo1 des que je
l'eus appelee. Je lui ai donne notre adresse . .J'ai note la sienne;
a la fin des cours elle va quitter la capitale. Elle passera les vacan-
ces dans son village: loana n'a pas vu ses parents depuis la fin
du premier semestre.
- Et quelle region du pays habitent ses parents?
- Ce sont des paysans de la Dobroudja. C'est une tres belle re-
gion: le Danube d'un cote et la Mer Noire de l'autre. Elle m'a
raconte un tas de choses sur son village natal. Autrefois, c'etait
un hatPeau quelconque. Mai s depuis que les paysans se sont asso-
cies pQ.ur constituer une cooperative agricole de produ ction, tout
a change. lls ont des machin es ·agricoles perfectionnees et grace au
travail en commun, grace aux engrais chimiques, ils obtiennent
de tres riches recoltes.
- Ils ont deja moissonne?
- Ma is oui! Ses parents lui ont ecrit une longue lettre pour lui
donner les dernieres nouvelles du village. Ils ont re~u de nouveaux
tracteurs et plusieurs moissonneuses-batteuses. Apres la moisson,
chaque paysan .a rec;;u une grande quantite de produits: ble, seigle,
orge, mai"s, betterave, legumes.
- Elle doit etre bien contente de rentrer chez elle.
- Oh , si tu savais, maman, comrne elle se rejouissait a l'idee
de revoir sa chere con tree natale!

VOCABULAIRE

Ia philosophic [ Eilozofi] filozofia moissonner [mwasone] a secera, a


le semestre [same:str] semestrul recolta
le tas [ta] gramada le tracteur (traktrer] t ractorul
le bameau (la~amo] catunul Ia moissonneuse-batteuse (mwas::m¢z-
bat¢z] combina
quelconque [kdk5k] oarecare
le ble [ble] griul
s 'associer [sasasje] a se as ocia le seigle [se:gl] secara
cooperative agricole de production l'orge (f.) (ar3] orzul
[koop erativ agrikol d ;J prod y ksi5) le mais [mais] porumbul
cooperativa agrico Ia de produ ctie Ia betterave [be:trav) sfecla de zahar
l'engrais (m.) [agre:] ingra~amintul se rejouir [re3uir] a se bucura
Ia recolte [rekoltl recolta contree [k5tre] provincie, "tinut

LEXIQUE

Antonymes
changer a schimba - maintenir a men~ine, a pastra
autrefois altadata - a present acum
recevoir a primi - donner a da

Synonymes

riche - abondant bogat, abundent


sembler - paraitre a parea

228
Families de mots

- l'echange (m.) schimbul


echanger ( vb.) a face un schimb
le change ( m.) schimbul (de valuta)
le changement (m.) schimbarea
changer ( vb.) a schimba, a se schimba
changeant, -e (adj.) schimblitor, -oare

- le paysan (m.) taranul


la paysannerie (/.) taranimea

Composes du verbe paraitre (a pirea)


apparaitre a aparea
disparaitre a disparea
reparaitre a reaparea

GRAMMAIRE

Perfectul anterior ( Le passe anterieur)

In limba romina nu existi'i perfect anterior. in francezii el se


formeazii din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau etre ~i parti-
cipiul trecut al verbului de conjugal.
Ex em p l u de verb conjugal la trecutul anterior:
j' eus regarde nous eumes regarde
tu eus regarde vous eutes regarde
il eut regarde ils eurent regarde

Se intrebuinteazii de obicei intr-o propozitie subordonata, atunci


cind verbul din principala este Ia perfectul simplu, dupa locutiu-
nile conjunctionale aussitot que (de indati"i ce), apres que (dupa ce),
des que (de indatrt ce), lorsque. sau dupa conjunctia quand (cind):
ll accourut des que je l'eus appele. A alergat de indata ce l-am chemat.

intr-o propozitie principala, perfectul ante.rior se intrebuinteaza


dupa expresii ca: a peine (de-abia), bientot (curind), en un clin d'mil
(intr-o clipa), peu apres (putin dupa):
A peine fut-il entre que la transmission du match commen9a.
Abia a intrat, ca tra nsmisiunea meciului a ~i inceput.

229
Le verbe ·battre (a bate)
Indleatlf
Present ImpartaU Passe simple
je bats je battais je battis
tu bats tu battais tu battis
il bat il battait il battit
nous battons nous battions nous battimes
vous battez vous battiez vous battites
ils battent i Is battaien t ils battirent
Passe compOse Futur
j'ai battu je battrai
tu as battu tu battras
il a battu il battra
nous avons battu nous battrons
vous ave.z battu vous battrez
i Is ont batttt i Is battront

Subjonctlf Imperatlf
Present
que je batte bats!
que tu battes battons!
qu'il batte battez I
que nous battions
que vous battiez
qu ' ils batten!
Partl e lpe
Present Passe
battant battu, -e

Ohser"Yatie. 1. Verhul battre pierde un t din radical la indicativ pre-


zent singular §i la imperativ singular.
2. L a fel se conjuga verb ele abattre (a dobori), combattre (a lupta),
debattre (a dezbate).
Le verbe mettre (a pune)
lndieaUf
Present Imporfoi! Passe simple
je mets je mettais je mil;
tu mets tu mettais tu mili
il met il mettait il mit
nous mettons nous mettions nous mlmes
vous mettez vous mettiez vous mites
ils mettent ils mettaient ils mirent
Passe com pose Futur
j'ai mis je mettrai
tu as mis tu mettras
il a mis il mettra
nous avons mili nous mettrons
vous avez mis vous mettrez
ils ont mili ils mettront

230
SubJonctlr lmperatlf
Present
que je mette mets/
que tu mettes mettons!
qu'il mette mettez!
que nous mettio11.~
que vous mettiez
qu'ils mettent
Pnrtlclpe
Present Passe
mettant mis, -e
Observatie. 1. La indicativ prezent singular 'i
imperativ singular,
radicalul mett- pierde un t.
2. Se conjugii Ia fel verbele: admettre (a admite), commettre (a comite),
omettre (a omite), permettre (a permite), proTMttre (a fagiidui), soumettre
fa supune), transmettre (a transmite) etc.

EXERCICES
I. TrouYez les Yerbes de la meme famille que les noms suiPants:
adresse, promesse, place, pensee, association, formation, obtention,
produit, recolte.
II. Traduisez en franr;ais (v. LEXIQUE):
Industria noastrii e in plinii dezvoltare. Taranimea muncitoare a obtinut
recolte foarte bogate. In viata Emiliei au avut Joe multe schimbiiri. 0 noua
hartii. a aparut de curind in libriirii. ~e place sa primim ciirti. Avionul a
disparut deasupra norilor (nuages).
ill. Remplacez les infinitifs par des passes anterieurs:
Des qu 'il (partir), no us. commen~tames a travailler. Quand il (achever)
ses lettres, il se .leva. Des ·qu'elle (saisir) le sens de ses paroles, elle se
mit a rire. Quand nous (marcher) des heures, en silence, Ia nuit tomba.
IV. Traduisez en franr;ais en utilisant le passe anterieur:
De indatii ce a terminat masa, tata se duse sa se plimbe. Cind tenni-
narii, ease sculii sa piece. Dupa ce incepura noi cercetiiri (recherches), munca
ii pasionii. Dupii ce i~i miirturisi gre~eala, ea se simti mult mai lini~titii.
Cind deschiseriim fereastra, aerul rece al noptii ne racori (rafraichir).

LECTURE SUPPLEMENTAIRE
PROVER BE

ll {aut battre le fer pendant qu'il est chaud. Bate fierul cit e cald.

PRECISION
-Mademoiselle, je n'ai pas demande du pam beurre des deux
cotes.
~ Mais il ne l'est pas.
- Alors, quel est le cote beurre?

231
COURAGE

Une jeune fille, accompagnee de sa petite sceur, arrive chez un


dentiste. Dans la salle d'attente, assez peu eclairee, le temps sem-
ble s'ecouler tres lentement. On y perd des minutes precieuses
surtout lorsqu 'on est tres pre sse.
Mais voila que la porte du cabinet s'ouvre.
- C'est pour arracher une dent, mais sans insensihilisation,
parce que je me depeche.

232
- Mes compliments, mademoiselle, dit le dentiste. Vous etes
courageuse. Montrez-moi la dent. D'ici une seconde nous l'aurons
arrachee.
Alors la jeune fille se tourne vers sa sceur:
- Ouvre la bouche, Marguerite.

VOCABULAIRE

)a saJJe d'attente [sal~datat] sala de l'insensibilisation (/.) [esasibilizasj~J


a~teptare anestezia
eclaire, -e [eklere) luminat, -a
1;ecouler [sekule) a se scurge d'ici one seconde [disi~yn~zg:ld] in-
arracher [arafe] a smulge tr-o secunda

LEXIQUE

Antonymes Synonymes
arracher a smulge - planter a planta s'ecouler- passer a se scurge, a trece
perdre a pierde - trow-'er a gasi accompagner - conduire a insoti,
assombri intunecat - eclaire luminat a conduce
courageux curajos - ldche Ia~
montrer a arata - cacher a ascunde se depecher - se hater a se grahi

Famille de mots
perdre ( vb.) a pierde
la perle (f.) pierderea
perdu, -e (adj.) pierdut, -a

GRAMMAIRE

Viitorul II (Le futur anterieur)


Viitorul II se formeaza din viitorul auxiliarului avo~r sau etre
~i participiul trecut al verbului de conjugat.
Ex em p l u de verb conjugat la viitorul II:
j'aurai fini eu voi fi terminat nous aurons fini
tu auras fini vous aurez jini
il aura fini ils auront fini

Cu ajutorul acestui timp se exprima o ac1iune viitoare indepli-


nita inaintea altei actiuni viitoare:
Soyez tranquille; f'aurai fini Ia lettre avant votre retour.
Fiti lini~tit; voi fi terminat scrisoarea inainte de tntoarcerea dv.

233
Viitorul II se folose~te uneori ~i pentru a se ex prima o presupunere:
ll lui aura achet6 des bonbons.
Probabil cii i-a cumparat bomboane. (1-o fi cumpii.rat bomboane.)

De obicei, viitorul Il este intrebuintat 1ntr-o propozitie subor-


donaHi. dependenta de o principala al carei ve.rb este la viitorul I:
Je partirai quand j'aurai fini mon tra11ail. Voi pleca atunci cind imi voi
fi terminat lubrul.

Le verbe mourir (a muri)

lndleatlf

Present Imparfait Passe simple


je meurs je mourais je mourus
tu meurs tu mourais tu mourus
il meurt il mourait il mourut
nous mourons nous mourions nous mourumes
YOU8 mourez YOUB mouriez YOU8 mourutes
ila meurent ils mouraient ils moururent

Passe compose Futur


je suis mort(e) je mourrai
tu es mort(e) tu mourras
il (elle) est mort(e) il mourra
nous sommes mort(e)s nous mourrons
VOU8 etes mort(e)s vous mourrez
ils (elles} sont mort(e)s ils mourront

Subjonetlf lmperatlf

Present
que je meure meurs I
que tu meures mourons (
qu'il meure mourez!
que nous mourions
que I'OUB mouriez
qu'ils meurent

Partlelpe

Present Passe
mourant mort. -e

ObsernJie. 1. Verbul mourir pierde voeala i de la infinitiv, dub lind


consoana r, la viitor 'ii la conditionalul prezent,
2. La timpurile compuse se conjugl cu auxiliarul ltre.

234
EXERCICES

I. Trow.JeZ les antonymes des expresswns sui~Jantes:

Arracher des pommes de terre. Trouver un ami.


C' est tres complique. Beaucoup de choses.
Une grande quantite. C'est normal.
Devant l'universite. Vous avez perdu quelque chose?

II. Traduisez en frant;ais:


S-au scurs mai multi ani de cind a plecat. Camerele bine luminate sint
foarte pliicute. Am giisit in dictionar cuvintele pe care le ciiutai. N-ai vrea
sa mii insote~ti? Griibe~te-te, e deja ora 6.
III. Mettez les ~Jerbes entre parentheses au futur anterieur:
Quand je (finir) mon travail, je te raconterai de belles histoires. Vous
voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me telephoner. On ira se promener
lorsque papa (rentrer). Ne vous inquietez pas: elle (penser) a tout. Il (etre)
si ingrat? Nous (interpreter) ses paroles? ll me semble que le temps le plus
heureux de noJre vie (etre) celui de la traversee (Vigny).

IV. Traduisez en fran{:ais en utilisant le futur anterieur:


Vom pleca la munte cind iti voi fi citit traducerea. Te rog sii cite~ti
acest roman; probabil cii il vei term ina in citeva ceasuri. Poate cii a pri-
m it acest buchet de la logodnicul (fiance) ei. 0 fi facut iar vreo prostie
(betise) !

V. Traduisez en roummn:
Rassurez-la; elle est morte de peur. Je meurs de rire lorsqu'Antoine ra-
conte des aneedotes. On rneurt de chaleur dans cette piece.
30-EME LE(:ON

ACHATS

Mme Girard:- J'ai fini rna lettre, Antoine.


N'aurais-tu pas, par hasard , des tim-
bres-paste?
M. Girard:- Je vais sortir a cheter des ciga-
res et de !'essence pour mon briquet.
Les allumettes sont trap encombrantes.
Ils doivent aussi avoir ' des timbres au
bureau de tabac .
Mme Girard:- Je t'accompagne, Antoine!
On pourrait faire encore d'autres achats.
M. Girard: - C'est-a-dire?
Mme Girard:- De la confiture, du bcurre,
des macaronis, des citrons et des bis-
cuits. II y a une epicerie au coin de la
rue, aupres de la grande boucherie oil
nous sommes entres hier. Tu as meme
dit que tu voulais prendre un gigot de
mouton. Tu ne t'en souv iens plus?
M. Girard: - Une ep icerie par Ia? II me
semb le avoir vu une boulangerie avec
une devanture richement garnie de brio-
ches, de croissants et de pain d'epiee.
Mme Girard:-.\Iais non, voyons! La bou-
langerie se trouve de I 'autre cote de larue.

236
M. Girard: - C'est tout ce que tu veux acheter?
Mme Girard: - Je me suis toujours demande pourquoi les maris
aimaient taquiner leurs femmes.
M. Girard:- C'est que j 'avais peur de me voir oblige de porter
des kilos de viande, de farine, de riz ou de sucre. Le
cacao, la levure, le poivre, lethe, le cafe- voila les produits
que tous Ies hommes voudraient faire acheter a leur femme
lorsqu 'elle les emmene fa ire des emplettes.
Mme Girard:- Pourquoi done?
M. Girard:- Cela ne pese pas lourd!

VOCABULAIRE

l'achat (m.) [afa] cumpararea; cum- le gigot de mouton [3igo~da~mutj]


piiriitura pulpa de berbec
par hasard [par~azar] din intimplare se souvenir [sa~suvnir] a-~i aminti
le timbre-poste [tE:bra~past] timbrul Ia boulangerie [buld3 ri] brutaria
(po~tal) la devanture [davdtyr] vitrina
le cigare [sigar] tigara de foi, tra• richement [riJmd] bogat, din bel~ug
bucul Ia brioche [briaJ] brio~a; cozonacul
Je croissant [krwasd] cornu}
}'essence (f.) [Estis] benz ina
le pain d'epicc [pi:~depis] turta dulce
le briquet [brikE] bricheta
taquiner [takine] a tachina, a sicti
encombrant, -e [dk5brd] stinjenitor, -e; le kilo [kilo] kilogramul
incomod Ia farine [farin] fRina
le bureau de tabac [byro~da~taba] le cacao [kakao] cacao
tutungeria Ia levure [lavyr] drojdia de here
Ia confiture (kjfityr] dulceata le poivre [pwavr} piperul
le macaroni [makaroni] macaroana emmener (dmanej a duce, a lua cu
le biscuit [biskqi] biscuitul sine
l'epicerie (f.) [episri] baciinia peser [paze 1 a cintari
Ia boucherie [bufri] macelaria lourd, -e [lur] greu, grea

LEXIQUE
Antonymes Synonymes
Jinir a sflr~i - commencer a se souvenir - se rappeler a-~i
!ncepe am inti
Mrtir a iesi - entrer a intra aussi - egalement de
acheter a ~umpara - vendre a vinde asemenea
demander a intreba - repondre a ras-
punde

Mots a plusieurs sens


Ul lettre (f.) I. litera
2. scrisoarea
lcs lettres (f. pl.) literele (literatura)

237
Famille de mots
acheter ( vb.) a cumpiira
l'achat (m . ) c umpara rca : cumparatura
l'acheteur, -euse (m.,f.) cumpii ri\tor·.,), rump;irato;H ea

Composes du verbe mener (a duce )


amener [amne] a aduce
ramener [ramne] a readuce
emmener [dmne] a lua, a duce cu siue (dint•·-uu loc
intr-altul)

GRAMMAIRE

Diateza pasivi (La voix passive)


Verbul se afla Ia diateza pasiva atunci clnd ac\.iunfa pe ca1·e
o exprima este suferita de subiect:
La maison a ete elevee en deux mois par les constructeurs du chantier.
Casa a fost ridicata (construita) in doua luni de catre constructorii ~a ntierului.
Ce comedien est aime par le public. Acest artist este iubit de public.

Verbele se conjuga, Ia diateza pasiva, cu auxiliarul etre ; parti-


cipiul trecut se acorda deci cu subiectul in gen ~i numar .
lata un exemplu de verb conjuga t Ia diateza pasiva:

£tre aime

lndlentif

Present ImJJa.rfait
j e s ui.~ aime. (e) eti sint iubit , -a j'etais aime(e)
tu es aime (e) tu etais aime( e)
il (elle) est aime(e) il (elle) etait aime(e)
no us somrnes aime(e )s nous etions aime(e)s
vous etes aime(e)s vous etiez aime( e)s
i l.~ ( elles ) sont aime(e)s ils (elles) etaient aime(e)s

Passe COIIIJJOUi Futur


j' ai ete aime(e) je serai aime(e)
tu as ete aime(e) tu seras aime(e)
il (elle) a lite aime(e) il (elle) sera aime(e)
no us avons ete aime(e )s no us serons ainu)( e) s
I'OUS avez ete aime(e)s vous serez aime ( e )s
ils ( elles) (}nt ete aime( e ) s ils (elles) seront aime(e)s

238
Subjonctlf Jmperat.tr
Pr~sent

que je sois aime(e) sois aime(e} I


que tu so is aime (e) soyons aime(e)s/
qu'il (elle} soit aime(e) soyez aime(e)sl
que nous soyons aime(e)s
que Po us soyez aime( e )s
qu'ils (elles) soient aime(e)s
Partlelpe
Present Pa.sse
etant aime(e)s ayant ete aime(e)s

Le verhe prendre (a lua)


Iudleatlf
Present Jmparfait Passe simple
je prends je prenais je pris
tu prends tu prenais tu pris
il prend il prenait il prit
nous prenons nous prenions nous primes
vous prenez vous preniez POUS prites
ilR prennent i/s prenaient ils prirent
Passe compose Futur
j'ai pris je prendrai
tu as pris tu prendras
il a pris il prendra
nouR avons pris nous prendrons
vous avez pris vous prendrez
i Is ont pris ils prendront
Subjonetlf Jmperatlf
Present
que je prenne prends l
que tu prennes prenons!
qu 'il prenne prenez!
que nous prenions
que vous preniez
qu'ils prennent

Part.Jelpe
Present Passe
prenant pris, -e
Observatie. 1. Consoana finala din radacina verbului este d cind ter-
minatia· tncepe cu o consoana, ~in cind terminatia incepe cu o vo-
cala: je prends, no us prenons.
Atunci cind silaba finala este ~uta ,!consoana .n se dubleazii: ils prennent.
2. La fel se conjuga verbele apprendre (a inviita; a afla), com prendre
(a intelege), entre prendre (a intreprinde), sm·prendre (a surprinde).

239
EXERCICES

I. Traduisez en roumam:
Ou mime ce sentier? Cette saison a amene la mode des cheveux longs.
Je t'emlillme au theatre ce soir. II nous mimera en voiture jusqu'a la gare.
n n'est pas homme a se laisser mener par le bout du nez.

IT. Traduisez en fran(:ais:


Fiorile acestea au fost foarte frumos aranjate. Operele clasicilor lite-
raturii universale sint traduse in romina. Piesa a fost pusa in scena de
curind. El fusese admirat pentru atitudinea lui.

ill. Traduisez en fran~ais (vb. prendre):


Ies putin ca sa iau aer. A§ lua in consideratie argumentele dv., dar nu
mi se par serioase. A ti luat o hotarire definitivii? Sa iau ~i impermeabilul?
Va lua multe lectii de franceza. N oi am luat to ate masurile pentru reu~ita,
serbarii noastre. Drept cine rna iei?

IV. Traduisez en fran~ais:

Aceasta carte a fost tiparita acum 100 de ani. Cercetiirile Mariei Curie
au fost fiicute in conditii deosebit de grele. Irina nu va fi pedepsita pe ne-
drept. Carbuncle fusese scos din mina de Ia Petro~eni.

V. Mettez les infinitifs suivants a la voix passwe; traduisez-les


ensuite:
punh·, attraper, lire, ecrire, vendre, regarder, diviser, separer.
-'>
_., •

..;...
·~
-•
~~j.J.J'
,

37-EME LEr;ON

CADEAUX

Jacqueline:- Alain, il faudrait acheter quel-


ques cadeaux pour Paul et Michel.
Alain:- Tu oublies tante Lucile et nos cousins.
Jacqueline:- Tu as raison. Mais je suis desolee:
je ne sais vraiment pas ce qui pourrait
leur fa ire p laisir.
Alain:- Ce n'est pas la mer a boire; viens,
prends ta jaquette et ton sac. On file. On
ira dans un magasin universe!. On va su-
rement trouver quelque chose.
Jacqueline: - Et il ne faut pas que .;a coftte
trop cher. Nous avons beaucoup de cadeaux
a faire.
Alain:- Je me rejouis que tu sois enfin arrivee
a cette sage conclusion.
Jacqueline:-Je doute que ce soit la l'essentiel!
Alain:- Ah, bah! Ne t'en fais plus, Jacque-
line! On va acheter des colliers et des
bracelets pour les filles, des livres, des fou-
lards pour Ies gar.;ons!
Jacqueline:- Et pour tante Lucile? De la po-

241
terie roumaine? D'ailleurs tu sais, c;;a ne m'enchante guere,
tes suggestions. II faudrait penser a autre chose.
Alain:- Tu veux done leur rapport.er des caoutchoucs, ou bien
des produits pharmaceutiques?
Jacqueline:- Tache d'etre serieux, Alain!
Alain: - Tu peux leur acheter du savon a barbe ou des ceintures !
Ja.cqueline:- Et toi tu peux toujours parler! Je ne t'ecoute plus.
J'acheterai quelques objets d'art populaire roumain.

VOCABULAIRE

etre desole [ etra~dez:JleJ a fi dezolat ne t'en fais plus [no~td~fe~plyJ


ee n'est pas Ia mer a hoire [s~ne:~pa nu-ti mai face singe rau
la~mer~a~bwar] nu-i mare lucru le bracelet [hrasleJ hriitara
filer [file] (fam.) a pleca repede, a Ia poterie [p;,tri] olaria, ceramica
o ~terge; a toarce Ia suggestion [syg3e:stjj] sugestia
les caoutchoucs [kautJu] galo~ii
quand meme [kd~mem] totu~i .pharmaceutique [farmasptik] farma-
Ia conclusion [k5klyzj5J concluzia ceutic, -a
douter [dute) a se indoi le savon a harbe [sav:>~a~barh] sa-
l'essentiel (m.) [ e:sdsj d] esentialul punul de barhierit
hah! [ba) a~ ! Ia eeinture [s&tyr] cordonul

LEXIQUE

Synonymes
essentiel - primordial - principal esential, principal

Homonymes
le fil firul
la file rindul, ljirul
je file o ljterg
- la chair carnea (a nat.)
la chere mincarea (buna)
cher drag, scump
la chaire catedra

FamiiJe de mots
suggerer ( vb.) a sugera
suggestif, -ve (adj.) sugestiv, -a
suggestion (f.) sugestia

Mots a plusieurs sens


filer 1. (tram•. ) a toarce
2. (tram:.) a urmari
3. (intranz.) a pleca repede, a o ~terge
4. (intranz.) a fila (despre lampa)

242
GRAMMAIRE

Conjunctivul perfect (Le suhjonctif passe)


Conjunctivul perfect se formeaza din conjunctivul p1·ezent al
auxiliarului aYoir sau etre ~i participiul trecut al verbului de
conjugat.
~xemplu de conjunctiv perfeet format cu ajutorul auxiliarului
aYo~r:
que j'aie chante eu sii fi cintat que nous ayons chante
que tu aies chan te que vous ayez chante
qu'il ait chante qu'ils aient chante

Exemplu de conjunctiv pedeet format cu ajutorul auxiliarului


etre:
que je sois entre(e) eu sa fi intrat que rwus soyons entre( eJ.s
que lu sois enlre(e) que vous soyez entre(e)s
qrr'il (elle) soit entre(ej qu'ils (elles) soient entre(e}s

Le verhe boire (a hea)


lndlcattr
Present lmpar{ail Pa.<se simple
je bois ie buvais je bus
I~< bois iu buvais tu bus
il bait il buvait il but
nous buvo11s nous buvions nous br1mes
vous buvez vous buviez vous biltes
its boivent ils buvaient ils burent

Passe compose Futur


j'ai bu je boirai
tu as bu. tu boiras
il a bu il boira
nous avons bu nous boiror&S
vous avez bu vous boirez
ils ont bu ils boiront

Snbjonctlf Imperatlf
Present
que je boive bois!
que tu boives buvons!
qu'il boive buvez!
que nous buvions
que vous buviez
qu 'ils boivent
Partlcipe
Present Passe
buvant bu, -e

16• 243
EXERCICES

I. Traduisez en {rant; a is:


Odinioara femeile torceau lina in noptile lungi de iarna. Supravegheaza
lampa; mi se pare ca fileaza. A ~ters-o cum 1-a vazut pe unchiul meu.
Stofa asta e prea scumpa. Am vazut o scena foarte sugestiva. Sugestia
ta e remarcabila. Nu vrei sa prime~ti acest mic cadou?

II. Mettez les verbes entre parentheses au passe du subjonctif:


Je me rejouis que tu (reussir). Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Je
ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. ll est content que tu (trouver)
ce que tu cherchais. Je regrette qu'ils (partir) si tot!

III. Conjuguez a toutes les personnes les verbes des phrasessuivantes:


J'aurais bu ce vin.
Faut-il que je boive tout ce verre?
Je n'ai jamais bu pendant les repas.
J e boirai de Ia biere.

IV. Trouvez les antonymes des mots suivants:


affirmer, universe\, beaucoup, oublier, acheter, arriver, prendre.

ANECDOTE

-Viens done - dit l'araignee a une mouche - Je va1s


t'apprendre a tisser.
- Merci beaucoup- repond la mouche- mais moi je pre-
fere filer.
32-E.lviE LE90N

. 0 ~:.

:.~ -Q~ I~-.~.·,:"


:..-. :_:. :·.·. h~. ·. . .
:

-. . . . . .
•• :

:
. :• •

•.· .
•,
0

.···.....

... ...
. . . ...: .·........ ·: ... '•'
·... :.· .. ..
..·.: .• :·_...._: ... ·_.. ·.·.• .·. ·. ·:.. _·._··:_ ·.. ·..··......
:_· . .·~~-. ...... ~.--:~~·~
. . . .. ~· . ··---.·:

A LA MER

Le sable etait encore humide sur la plage. Les flots avaient balaye
la cote pendant toute la nuit. Les vagues moutonnaient. Il fai-
sait frais au bord de la mer, mais, malgre l'orage de la veille,
l'eau n'etait pas froide.
- Je pensais que vous vous etiez deja baignes ce matin - dit
malicieusement M. Girard en apercevant ses enfants qui descen·
daient lentement le grand escalier de !'hotel.
-Non, papa, il y a trop de nuages, mais on voulait prendre
une barque.
- Moi, je pense qu' on pourrait fa ire un tour sur le littoral,
suggera M. Girard.
- Excellente idee, papa.
-On a organise une petite excursion en car, pour les touristes.
Nous pourrons admirer les belles stations de la cote roumaine:
Eforie, Mangalia ...
- Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et !'entre-
prise metallurgique de Medgidia? demanda Alain.

245
-Non, ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui on n'aura pas
le temps.
- J'ai deja commence a connaitre le littoral roumain. J'ai
achete pas mal de photos. Voila: le port, le phare et la mosaique
de Constantza, }'hotel Albatros de Mamai"a, !'ensemble de bati-
ments modernes d'Eforie-Nord, la falaise d'Eforie-Sud.
- Oh, Jacqueline, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses
a voir!- dit en souriant M. Girard.- Les Houmains m'ont parle
des progres imormes que la Dobroudja a faits depuis la liberation
du pays. Et dans tousles domaines: agriculture, industrie, culture.
-On ouvrira de grands yeux pour tout voir, dit Alain.
- II ne suffit pas d'une journee, conclut M. Girard.

VOCABULAIRE

le sable [sabl] nisipul le car [kar] autocarul


humide [ymid] umed, -ii Ia station [stasj5] statiunea
le flot [flo] valul le ciment [sima] cimentul
balayer [baleje] a miitura l'entreprise (f.) [atrapriz] intreprin-
Ia vague [vag] talazul, valul derea
moutonner [mut()ne] a spumega pas mal de ... (pa~mal~da] nu putin,
il fait frais [il~fe:~fre:] este riicoare destul
le bord [b()r] tiirmul Ia photo [bto] fotografia
malgre [malgre] in ciuda, cu toate cii le phare [far] farul
I' orage (m.) [()ra3] furtuna Ia mosaique [mozaik] mozaicul
Ia veille [ve:j] ajunul I' ensemble (m.) (dsdbl] ansamblul
descendre [desddr] a cobori Ia falaise [fale:z] faleza
Ia barque (bark] barca conclure [k5klyr] a incheia, a con-
le nuage (nya3] norul chide

Mots usuels
le costume de bain costumul de baie le ca.notage canotajul
le peignoir de bain halatul de baie le canot barca
le bonnet de bain boneta de baie le bateau nava, vasul
la cabine cabina le voilier ambarcatiunea cu pinze
le tremplin trambulina la voile vela
le plongeon plonjonul; scufundarea la bouee de sauvetage colacul de sal-
la nage inotul vare
Ia natation natatia le large (la pleine mer) largul miirii

LEXIQUE

Autonymes Synonymes
froid rece - chaud cald l'orage - la tempete furtuna
admirer a admira - mepriser a dis- commencer - debuter a incepe, a de-
pretui buta

246
Families de mots
balayer (vb.) a miitura la veille (f.) ajunul, ziua precedenta.
le balai (m.) miitura la yeillee (f.) veghea
le balayeur (m.) miituriitorul Yeiller (Yb.) a veghea
le Yeilleur ( m.) paznicul

GRAMMAIRE

Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait


du subjonctif)
Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus. El se
formeaza din auxiliarul ar>oir sau etre la conjunctivul imperfect
~i participiul trecut al verbului de conjugat.
Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect:
que j'eusse perdu eu sa fi pierdut que je fusse parti(e) eu sa fi plecat
que tu eusses perdu que tu fusses parti (e)
qu'il eut perdu qu'il (elle) fut parti(e)
que no us eussions perdu que no us fussions parti ( e )s
que YOUS eussiez perdu que YOUS fussiez parti ( e )s
qu'ils eussent perdu qu'ils ( elles) .fussent parti( e)s

Le verbe our>rir (a deschide)


lndlcatlf
Present Impar[ait Passe simple
j'ouvre j'ouYrais j'ouyris
tu ouyres tu ouvrais tu ouvris
il OUI'78 il ouvrait il ouvrit
nous ouYrons nous ouYrions nous ouvrtmes
vous ouYrez I'OUS OUYriez VOUS OUYrUes
ils ouyrent ils ouvraient ils ouYrirent
Passe compose Futur
j'ai ouvert j'ouYrirai
tu as ouYert tu ouvriras
il a ouyert il ouyrira
nous ayons ouYert nous ouYnrons
vous ayez ouvert VOUS OUYrirez
ils ont ouYert ils ouvriront
Subjonctlf Imperatlf
Present
que j'ouvre ouvre I
que tu ouvres ouvrons I
qu'il ouvre ouvrez I
que nous ouYrions
que vous ouvriez
qu'ils ouvrent
Partlelpe
Present Passe
ouvrant ouvert,-e

247
Observalie. 1. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminatiile -e,
-e, ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv in -er).
-IJ8,
2. Se con juga la fel verbele couvrir (a acoperi), otfrir (a oferi), souflrir
(a suferi, a suporta) etc.

EXERCICES

I. Traduisez en franr;ais:
Piimintul e foarte umed. 0 furtuna poate provoca mari inundatii
(inondation). Vintul maturase coasta. In ajunul plecarii noastre I11n s-a
hotarit sa raminii la Bucure~ti. Sa miitur? Prefer sa intrebuintez aspiratorul
(aspirateur). Ea a stat toatii noaptea de veghe lingii patul lui.

II. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif:


Je partis avant qu'il (rentrer). Nous regrettions tous qu'il (etre) si
malade. Avant que je (pouvoir) trouver une reponse, Paulette m'avait
t'ourne le dos. ,Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les
impressions qu'ils doivent lui communiquer" (Rousseau).

III. Tradltisez en franr;ais (vb. ouvrir):


Te sfiituiesc sa-i deschizi ochii inainte de plecarea ta. Am deschis ochii
mari vazind cum era imbriicat. Unele magazine sint deschise ~i duminica.
Sa deschidem geamul? Deschide dulapul! Numele lui deschidea lista.

IV. Formez des propositions en combinant les noms de la colonne


de gauche avec un verbe de la colo nne de droite ( mettez le verbe au
present de l'indicatif):
l'ouvrier ........... . passer l'oiseau ............. . tomber
l'acheteur ......... . . . partir le temps ........... . acheter
les voix ........... . voler. les vagues ......... . ecrire
la pluie ...... . .. . .. . s'elever le sable ........... . moutonner
les Girard ......... . travailler l'ecrivain secher.

PROVERBE
Rira bien qui rira le dernier. Cine ride Ia urma r!de mai bine.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

JOIE D'AGIR ET DE VIVRE

. . . So us mon front redresse et mes cheveux vermeils,


Mes deux yeux sont en fete et hoivent le soleil.
Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne

248
En rna course rythmee a travers la campagne,
L 'air tonique et puissant emplit mon torse creux.
Mes nerfs semblent refaits, mes muscles sont heureux,
Et rna bouche joyeuse et mes mains familieres
Voudraient saisir I 'espace et baiser la lumiere •

. . . Belle sante,
Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine;
Et, pour qu'enfin mon camr, toujours, se tienne haut,
Brille en mes yeux, bats sous mon front, brule en mes veines
Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux.
(E m i I e V e r h a ere n, Les Flammes hautes)
33-EME LEr;ON

VERS LES MONTAGNES

- Je vais-chercher Alain. Il y a une demi-heure qu'il a file au


wagon-restaurant.
- Inutile de te deranger, Jacqueline. Alain est avec des amis
dans le dernier wagon.
- A vee des am is?
- Oui, des jeunes gens de son age qui passent leur week-end
dans la region. Des alpinistes enthousiastes. Ils ont vite fait de
s'entendre, Alain et eux.
- II doit leur demander deja des renseignements pour les
excursions qu'il projette.
- T.u sais bien que c'est un de ses passe-temps preferes, les
excursiOns.
- C'est bien agreable, surtout en cette saison.
- Et puis, quelle satisfaction on a, une fois arrive au sommet;
On oublie tout, la fatigue de la montee, les chemins escarpes, le
vertige, les rochers a pic. L'automne surtout, c'est un veritable
enchantemcnt. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes
de }'immense tapis bigarre du feuillage.

250
- C'est vrai, papa. Les montagnards doivent etre bien heureux
de vivre pendant toute l'annee dans une si belle contree!
- Ce qui me plait le plus, a moi, c'est ce grand silence, cet air
pur des hauteurs que l'on respire seulement sur les cimes, a plus
de 1 500 m. d'altitude.

VOCABULAIRE

le wagon-restaurant [wag5~re:stord] le nrtige [ve:rti3] ameteala


vagonul-resta urant le rocher a pic [r:>fe~a~pik] stinca
le week-end [wikend] timpul liber inalta ~i abrupta
la sfir~itul saptaminii ]'enchantement (m.) l_djdtmd] in-
Ia region [re3j5] regiunea cintarea
l'alpiniste (m.) [alpinist] alpinistul Ia demi-teinte [dami~tih) (despre cu-
loare) nuanta slaba '
ils ont 'Vite fait de ... [ils~5~ vit~h~ bigarre, -e [bigare] baltat, -a, pes-
da) au ajuns iute sa ... , nu le-a
trit, -a
trebuit mult ca sa ...
le feuillage [freja3] frunzi~ul
le renseignement [rdse:JlmdJ infor- le montagnard [m5ta}lar] locuitorul
matia de Ia munte
projeter [pr:>3te] a proiecta Ia contree [k5tre] regiunea, tinutul
le passe-temps [pas~ta] distraqia le bruit [brqi] zgomotul
Ia montee [m5te] urcu~ul Ia cime [sim] virful

LEXIQUE
Antonymes Synonymes
silence lini~te - bruit zgomot excursion - randonnee excursie
entlwusiaste entuziast - blase blazat contree - region - pays regiune
agreable placut - desagreable nepla- passe-temps - distraction - amu-
cut sement distractie
satisfaction mul~umire - meconten- fatigue - ereinte - epuise obosit, 18-
tement nemultumire tovit

Famille de mots
la feuille (/.) foaia, frunza le feuilleton ( m.) foiletonul
le feuiUage (m.) frunzi~ul le feuilletage (m.) (despre prajituri)
feuilleter ( vb.) a rasfoi foitajul

GRAMMAIRE

Pluralnl substantivelor compnse (Le pluriel des noms composes)


I. Substantivele compose care se scriu intr-un singur cuvint
formeaza pluralul ca oricare substantiv simplu:
un bonbon (bon +
bon) - des bonbons
un gendarme (gens d'arme) - des gendarmes
un portemanteau ·(porte+ manteau) - des portemanteaux

251
Fac exceptie urmatoarele substantive care primesc un s ~~ dupa
primul element component:
bonhomrne bonshornmes
gentilhornrne gentilshommes
precum ~1:
madame - rnesdamts
rnaderno ise lle - rnesdernoi.,elles
monsieur - messieurs

2. La sub~tantivele compuse, formate din doua sau mai multe


cuvinte care sint diferite din punct de vedere morfologic, nu pri-
mesc terminatia pluralului decit substantivele ~i adjectivele;
cuvintele invariabile (prepozitii, adverbe), precum ~i verbele ramin
neschimba te:
un wagon-restaurant - des wagons-restaurants
un beau-frere - des beaux-freres
un cerf-volant zmeu - des cerfs-volants
un sous-lieutenant sublocotenent - des sou-~-lieutenants
une arriere-garde ariergarda - des arriere-gardes
un cure-dent scobitoare - des cure-dents
Exceptie:
une grand-mere - des grand-meres
Ohservalie. 1. Daca primul element este adjectivul demi, acesta ram!ne
in variabil:
une demi-heure - des derni-heures
2. Daca substantivul compus e format din douii substantive, dintre care
unul il determina pe celalalt, numai primul, determinantul, prime~te
semnul pluralu lui:
un arc-en-ciel curcubeu - des arcs-en-c iel
un chef-d' reuvre capodopera - des chefs-d' re uvre

Le verbe connattre (a cunoa~te)

lndlcatlf
Present Imparjait Passe simple
je connais je connaissais je connus
tu connais tu connaissais tu connus
il connaU il connaissait il connut
nous connaissons nous connaissions nous connumes
vous con11aissez vous connaissiez I'OUS connutes
i ls co nnaissen t ils connaissaient ils connurent
Passe cempose Futur
j'ai connu je connaUrai
tu as connu tu connaitras
il a connu il connattra
nous avons connu nous connaUrons
vou-s avez connu vous connaitrez
ils ont connu ils connaUront

252
Subjoncttr
Prisent Imperatff
que je connaisse connais I
que tu connaisses connaissons I
qu'il connaisse connaissez I
que nous connaissions
que vous connaissiez
qu'ils connaissent

Partlclpe
Present Passe
connaissant connu,-e

Observafie. 1. Toate verbele terminate in -aitre primesc tn cursu! con-


jugarii un accent circumflex pe vocala i care preceda consoana t.
2. La fel se conjuga: paraltre (a parea), apparaitre (a aparea), dispa-
raitre (a disparea), reconnailre (a recunoa§te).

EXERCICES

I. Traduisez en fran{!ais:
Privesc foaia alba fara sa scriu. Nu rasfoi cartea, cite~te-o! 1n lini~tea
padurii se auzea fi~iitul (le bruissement) frunzi~ului. lmi plac tinerii entu-
zia~ti. Blazatii au in!otdeauna motive de nemultumire. Nu vrei sa faci
o excursie prin tinutul acesta? Atunci cind P.oti obosit e placut sa-ti petreci
timpul in mijloeul naturii.

ll. M ettez au pluriel les noms et les yerbes:


Le sous-ingenieur surveillait la section de bobinage.
Elle a perdu une demi-journee a I 'attendre.
Le sous-titre est place au-dessous du titre.
La pomme de terre est un aliment tres sain.

m. M ettez au pluriel les noms suiYants:


une demi-journee un avant-poste
une plate-forme un abat-jour
une contre-offensive un monsieur
un sous-marin une arriere-grand-mere
une plus-value une contre-valeur
un contre-amiral un sous-prefet
un vice-president une chauve-souris

IV. Traduisez en fran{!ais (vb. connaitre):


11 cunosc de putin ti!fip. Nu cuno§ti istorifl grecilor? Se cuno~teau? Nu
cuno~teau anecdota aceasta? Cartea lor va aparea (paraitre) in curind.

253
LECTURE SUPPL.EMENTAIRE

A L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA

En un eclair, un monde d'images defile dans rna tete: les jour-


nees de marche, les rudes escalades, les efforts exceptionnels pour
assieger la montagne, l'heroi'sme quotidien de mes camarades ...
A present nous touchons au but. Nulle difficulte ne peut nous
arreter. Le sommet se rapproche insensiblement. Nous devons
contourner quelques blocs rocheux. Nous nous hissons comme
nous pouvons.
Un vent brutal nous gifle.
Nous sommes sur l'Annapurna!
8 075 metres.
Le sommet est une crete de glace en corniche. Les precipices
de !'autre cote sont terrifiants.
Jamais je n'ai eprouve une joie aussi grande et aussi pure.
Deja nous commenc;ons la descente. Apres avoir boucle nos sacs
nous remettons nos gants, nos lunettes, nous saisissons nos piolets.
Nous nous batons. Nous sommes essouffles car Ia montee a ete tres
dure.
(D 'apr!)s M a u r i c e H e r z o g, Annapurna, premier 8 000)
34-EJVJE LEC:ON

,-,.-r-,.-,-
~,-,-~~

~rr,-jr"",-
......
lll!lr

=---
mr

,.-,-r,-jr" ... ='

·. ... . .

UNE LETTRE

Mamaia le 4 Aout 1964

Ma chere Annie,

II y a deja trois semaines que nous avons quitte Ia France et


il me semble pourtant que l'on vient a peine d'arriver dans ce beau
pays aux sites enchanteurs. Le temps passe tellement vite depuis
que no us sommes ici.
Apres un court sejour dans Ia capitale, nons sommes partis pour
Ia cote, a Ia recherche ... de Ia Mer Noire.
Je t'ecris de Mamala, nne des plus belles stations de Ia cote.
Je reste pendant des heures a suivre le mouvement lent des vagues
qui viennent broder une fine dentelle le long de Ia plage ensoleillee
des l'aube et jusqu'au crepuscule. C'est une plage tres large qui
s'etend sur plusieurs kilometres. L'eau de mer a faible salinite,
l'air pur, l'intensite de Ia lnmiere solaire (n'oublions point les

255
rayons ultra-violets!) sont autant d 'elements curatifs qui attirent,
comme de juste, une foule de .touristes.
Nous logeons a ,!'International", un des plus beaux hotels de la
station. C'est une construction imposante qui s 'eleve sur la plage
meme.
J'ai remarque d'ailleurs que presque tous les hOtels de Mamaia
se trouvent pres de la plage, une plage en pente douce, sable a
particulierement fin.
Leurs balcons sont tournes vers Ia mer ou vers le lac de Siut-
ghiol. On peut done admirer, de sa chambre, le lever ou le cou-
cher du solei!.
Oeuvre du regime de democratie populaire, pour la plupart,
tous ces batiments offrent un parfait confort, un repos des plus
agreables.
Et ce n'est qu'un debut. Aux cotes des immeubles qui se dres-
sent fierement devant la mer, on eleve d'autres colosses en
briques, acier et ciment.
,11 faut revenir l'annee prochaine pour voir notre Mamaia",
m'ont dit tous les Roumains.
Ils ont raison. Ils ont raison d'etre fiers. On a vraiment fait des
prodiges dans ce pays. Eforie, Mangalia, Tekirghiol, voila
quelques-unes des s·p]endides stations roumaines mises a la dispo-
sition du peuple travailleur. Autant de jardins fleuris aux couleurs
chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes,
des hotels d'une elegance et d'un gout exquis.
Nous y viendrons ensemble l'annee prochaine, n'est-ce pas?

Je t'embrasse de tout cceur,


Jacqueline

VOCABULAIRE

le site [sit] priveli~tea solaire (saler] solar, -a


enehanteur [d/dtrer] incintator, fer- le rayon (re:jj) raza
mecator ultra- violet [yltra~vjale:] ultravio-
le sejour [sesur] ~ederea intr-un Joe let, -a
a Ia recherche de ... [a..,)a~ra fe:rf ~da] curatil, -ve [kyratif] curativ, -a
in cliutarea comme de juste [kam~da~:syst) cum
broder [brade] a broda se cuvine
Ia dentelle [ddtd] dantela Ia foule [!ul] multimea
le long de [la~lj~da] de-a lungul loger [b3e] a locui, a ~edea
ensoleille, -e [dsaleje] insorit, -a Ia pente [pdt] panta
1' aube {f.) [lob] zorile particulierement [partikyljermd]
le crepuscule [krepyskyl] amurgul deosebit de
Ia salinite "[salinite] concentratia le lever du soleil (iave..,...dy ~sale:j]
sa rii in apa rlisaritul soarelui

256
le coucher du soleil [kuJe] ap.usul fier, •ere [fj er] mindru, -drii
soarelui le prodige [pr:Jdi3] minunea
pour Ia plupart tpur ~la~plypar] in le peuple travailleur [poepl~travajrer]
cea mai mare parte poporul muncitor
le confort [k5hr] confortul fleuri, -e [flpri] inflorit, -a
le debut [de by] inccputul chatoyant, -e )Jatwaj<i] lucios, -oasa,
le colosse [k:Jbs] uria~ul sclipitor, -oare
Ia brique [brik] caramida Ia villa [vila] vila
l'acier (m.) [asje] otelul exquis, -e [ekski] fin, -ii, <J.!es, -easii

LEXIQUE

Synonymes
joule - tas multime, gramada remarquer - constater - obserFer a
remarca, a observa

Families de mots
la recherche (f.) cautarea le mouvement (m.) mi~carea
rechcrcher (vb.) a urmari, a mouvementer ( vb.) a insufleti
ciiuta mouvemente,-e (adj.) animat,-a,
recherche,-e (adj.) cautat,-a, afec- agitat,-a
tat,-a mouvoir ( vb.} a mi~ca
mouvant,-e (adj.) mi\'cii.tor,-oare

GRAMMAIRE

Pluralul adjectivelor compose (Le pluriel des adjectifs composeR)

1. Adjectivele compuse care se scriu intr-un singur cuvint for-


rneaza pluralul ca orice adjectiv sirnplu:
malhonniite necinstit - malhonnetes
malveillant rauvoitor - malveillants

2. Adjectivele care se scriu in doua cuvinte forrneaza pluralul


dupa urm}ltoarele reguli:
a) Dad1 adjectivul este compus din doua adjective, arnbele
e lomente variaza in gen ~i nurnar:
sourd-muet surdomut - sor.lrds-muels
aveugle-ne orb din na~terc - aveugles-nes
ivre-mort beat-turtii - ivres-morts

Observatie. Daca primul clement al adjectivului compus se termina


i"n o (e vorba, de obicei, de adjective din vocabularul \'tiintific),
acesta ramine invariabil:
greco-latitz - greco-latzns
neuto-vegetatif neuro-vegetatifs
gastro-intestinal - gastro-intestinaux

17 - lnvatati limba franceza fara profesor


257
b) Cind primul element este o prepozrt~e, un ad>Jerb, sau un
adjecti~> cu functie de ad!>erb, el ramine invariabil:
sous-develo p pe sous-d/weloppes
ultra-violet ultra-violets
heroi-comique heroi-comiques
semi-circulaire semi-circu !aires
tout-puissant tout-puissants

c) ln cazul adjeetivelor compuse dintr-un adjeetiv (eu valoare


substantivala) ~i un substantiv sau un adjectiv, dintre care unul
este determinantul celuilalt, ambele elemente ramin invariabile:
une jaquette bleu pale
des gants bleu fonce

Verhele terminate in -eler, -eter

Unele verbe terminate la infinitiv in -eler, ·eter duhleaza


consoana l sau t inaintea unui e mut din terminatie. Asemenea
verbe sint: appeler (a chema), rappeler (a rechema), chanceler (a se
clatina), etinceler (a straluci), renouveler (a reinnoi),jeter (a arunca),
feuilleter (a rasfoi) etc.

Indleatlf present

j'appelle je jette
tu appelles tu jettes
il appelle il jette
nous appelons nous jetons
vous appelez I'OUS ietez
ils appellent ils jeitent

Alte verbe, avind aceea~i terminati,e la infinitiv, nu dubleazli


consoana, ci primesc un accent grav pe vocala e care il precedli pe
e mut din terminatie. Asemenea verbe sint: acheter (a cumplira),
racheter (a rliscumplira), achever (a termina), geler (a inghe1a) etc.

Indlcatlf pr~sent

je gele j' achete


tu geles tu achetes
il gele il achete
nous gelons nous acheto11s
vous gelez vous achetez
ils gelent ils ache tent
Observatie. In general verbele care au un e mut sau un e in penultima
silaba d~ Ia infinitiv, schimba acest e mut sau e ln e, lm\intea unui e mut
din terminatie. De exemplu:
lever (a ridica)-je !eve; peser (a cintari)-il pese; ceder(aceda)--tu cedes.

258
EXERCICES

I. Traduisez en fraru;ais:
Ea vorbe~te intotdeauna intr-un mod afectat. Am remarcat cii vii place
mult istoria. Veti vedea o multime de lucruri interesante. Discutia lor a fost
foarte animatii. Tot ora~ul era in mi~care. Plantatiile de salcimi (acacia)
fixeaza nisipurile mi~ciitoare.

II. Liccordez les adjectifs entre parentheses:


Des problemes (anatomo-clinique). Des personnes (bien-intentionne).
Une porte (grand ouvert). Des enfants (nouveau-ne). Des oeuvres (tragi-
comique). Des yeux (gris bleu). Des cellules (photo--electrique). Des bas
(extra-fin). Des relations (franco-beige). Des filles (soUI"d-muet). Des formes
(aero-dynamique).

III. Accordez en genre et en nombre les mots en italique:

Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Ce sont des


mouvements semi-circulaire. Ces episodes sont heroi-comique. Elle allait
nu-pied. Ces nouvelles sont quasi-officiel. J e n 'aime point les fruits aigre-
doux. Elle aime les robes gris perle. En Roumanie on construit plusieurs
centrales thermo-electrique. Presque tous les concerts symphoniques sont
radio-diffuse.

IV. Traduisez en fran{:ais:


Vom cumpiira tigari la gara. Nicolae mi-a spus sa te chem la telefon.
Va ingheta curind. Ei proiecteazii (projeter) o excursie in strainiltate (a
l'etranger). Rasfoiesc aceasta carte. Utilajul acestei uzine va fi reinnoit.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

LA JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES

C'est en 1910, a Copenhague, que Ia militante allemande Clara


Zetkine fit adopter par Ia Conference internationale des femmes
socialistes le 8 mars cornme journee internationale de lutte des fem-
mes pour la defense de leurs droits et de la paix.
Aujourd'hui, a travers le monde, ce sont des dizaines de millions
de femmes qui celebrent le 8 mars. Depuis sa fondation, en 1945,
la Federation Democratique Internationale des Femmes a beaucoup

259
fait pour populariser le 8 mars. D'annee en annee le nombre des
pays ou la journee est celebree augmente.
Cette celebration n'a naturellement pas le meme caractere dans
chaque pays.
Dans les dernocraties populaires, c'est une veritable fete.
Dans les pays capitalistes c'est une journee de revendications,
une etape dans la lutte perseverante que rnenent les femmes du
monde entier pour le desarmernent general, pour qu'il n'y ait plus
de guerre.
(D'apres ,l'Humanite")
O(J ALLONS-NOUS CE SOIR?

Jacqueline:- Si on allait voir un film ce soir, papa?


M. Girard:-- Quel film, Jacqueline?
Alain:- Son faible, c'est les dessins animes, papa~
Jacqueline:-~ Treve de plaisanteries, mon cher. Les dessins ani-
rues ne sont pas destines aux gosses seulement! Et j 'aime aussi
les autres films, pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions,
evidemmeut. Je prefere le cinemascope en couleurs. Mais les
actualite-s et les documentaires m'interessent egalement.
Alain: - Tu aurais pu le dire plus tot. On aurait retenu des places.
Mais on pourrait aller au theatre, non?
Jacqueline: - Moi, je n'ai rien contre, car depuis que nous sommes
arrives a Bucarest no us n 'avons vu aucun spectacle.
Mme Girard: - J'ai lu dernierement une critique dramatique sur
la premiere de Tartuffe a Bucarest. La comedie de Moliere
a ete tres bien accueillie par le public roumain. Le jeu des

261
eomediens ainsi que la nouvelle m1 se en scene ont eontribue
au sueces de la piece. _
Alain:-- S'il faut choisir entre une comedic et une tragedie, je
prefere Ia premif)re. Toutefois , ce n'est point une piece du
repertoire elassique fran\'ais que j'aurais voulu voir. line crea-
tion dramatique roumaine, un opha rouma in sera ient autre-
m ent interessants . Car on ne cesse d'apprendre .. .
Jacqueline ( en chantonnant):- , .. .Si j'eusse etudie
Au temps de rna jeunesse folle ... " 1
Alain:-- Tu as beau te moquer . Jc suis stir d'avoir reussi ate con-
vaincre de r enoncer au film.
M. Girard:-- Eh bien, alors, allons a l'Opi~ra!

VOCABULAIUE
le faible [fEbl} s labiciunC'a accueillir [a k cejir] a primi, R in-
le dessin anime [desi:~a nime] desen ul timpin a
anim a l: Ia critique dramatique [kritik ~dra-
treve de [trEV~d;J) destu] eu, sa Ill- matik] critica dramatiea
ce t<1 rr1 cu Ia premiere [pr ~nnj er] premier a
Ia plaisanterie [plEzdtri] gluma Ia mise en scene [n1 iz __ d_sen] regia
le cinemascope [sinerrtasc:lp] cinema- Ia comedie [k:lmedi] eomedia
seopul Ia tragedie [tra3edi] tragedia
l ' actualite (f.) (aktqalit e] aici: jur- le repertoire [re p ertw ar] r epertoriul
nalul (dl" a etualitiilii le regret fr (lgrE] regretul
lc documentaire [doky m dt er] docu - fou, folie (adj. ) (fu, fol] nebun, -a
mentarul tu as beau [ty ~a~bo ] d egeab a
retenir [ratnir] a re tine se moquer [ sa ~m::.ke] a-~i ~ate j oe
Ia place (pla,;] loc ul eonvaincre [k:)v~kr] a co1n·ing~

Expressions et mots usuels


le scenario scenariul ce film passe sur tous les ecrans a cest
)'auteur de scenarios autorul d e sce- film rulea za p e toate e erane le
narn Ia television (Ia tele) t elevi z iunea
le metteur en scene r egizorul l'antenne receptrice ant ena de r ecep-
Ia camera aparatul de filmat
Ia sequence secvent-a tie
le parlant filmul s onor Pantenne emettrice antena de emisie
tourner un film a turn a un film le poste recepteur postul de receptie,
tourner dans un film a juca intr-un aparatul de televi z iune
him le relais re leu I

LEXIQUE
Antonymes Synonymes
creer a crea - detruire a distruge accueillir - recevoir a primi
succes succes - insucces insucces creation -- muvre creatie, opera
realite realitate - fiction fictiune plaisanterie - blague glumii
1 Versuri de Frano;ois Villon,

262
Families de mots
- le producteur (m.) produci\torul refleter (vb.} a reriecta
productif, -ve (adj.) productiv,-i\ le ref let (m.) refLexul, reflectarea
Ia production (f.) produqia /e ref lee leur ( m.) rcflectorul
Ia productivite (f.) productivi-
tatea le destin (m.) soarta. destinul
produire ( vb.) a produce destiner (vb.) a destina, a hiirazi
le produit ( m.) produsul Ia dest1:nntion (f.) destina\ia
le destinataire (m.) destinatarul

GRAMMAIRE

Condi!ionalul trecut forma a 11-a (Le conditionnel passe II-e forme)

Conditionalul trecut forma a II-a se formeaza din auxilia;ul


etre sau ~Yoir Ia conjunctiv imperfect, urmat de participiul trecut
al verbului de conjugat.
Exernplu de verb conjugat Ia condi!ionalul trecut forma a II-a:
j'eusse parle eu a~ fi vorbit nous eussions parte
tu cusses parte vous eussiez parle
i/ eilt parte ils eussen t prale
Observatie. 1. Acest timp corespunde ca forma cu rnai-mult-ca-perfec-
tul conjunetivului (que j'eusse parle - fara conjunctia que).
2. Conditionalul trecut forma a II-a se traduce in limba romina Ia fel
ca ~i forma I (a'! fi vorbit). Este o forma care tinde sii dis para mai ales
din lirnba vorbita.

Verhul semiauxiliar se mettre

Verbul se mettre poate juca rolul unui ~uxiliar pe linga in-


finitivul unui verb. Urmat de un infinitiv precedat de prepo-
zitia a, verbul se mettre arata inceputul unei aqiuni:
II se mit a rire. Incepu sii ridii.
ll s'est mis a ecrire. A inccput si\ scrie.

Le verhe Pawcre (a invinge)

lndicatlf
PrCsent Impar{ait Passe simple
je vaincs je vainquais je vainquis
tu vaincs tu vainquais tu vainquis
il vainc il vainquait il vainquit
nous vainquons nous vainquions nous vainquimes
vous vainquez vous vainquiez voltS vainquites
ils vainquent i Is vainquaient i ls vainquiren t

263
Passe compose Futur

j'ai vaincu je vaincrai


tu a& vaincu tu vaincras
il a vaincu il vaincra
nous avons vaincu nous vaincrons
vous avez vaincu vous vaincrez
ils ont vaincu ils vaincront

Subjonctlf lmpt\ratlf
PrCsent
que je vainque vaincs I
que tu vainques vainquons I
qu'il vainque vainquez I
que nous vainquions
que vous vainquiez
qu'ils vainquent

Partlclpe
Present Passe
vainquant vaincu,-e

Ohservatie. I. lnaintea vocalelor a, e, i, o din terminatie, litera c


din radacina este inlocuita prin qu.
2. La indicativ prezent, persoana a III-a singular nu prime§te termi-
natia t. .
3. La fel se conjuga verbul convaincre (a convinge ).

EXERCICES

I. Traduisez en franrais:
Publicul a aplaudat indelung. Piesa e foarte bine primitii. Apele riului
reflectau cerul albastru. Ce glumii proastii ! Fiecare creatie cere eforturi.
Reflectorul era indreptat spre fatada (fa9ade) cliidirii. Destinatarul nu era
la adresa indicata. At't prim'tt buchetul de flori care vii era destinat?

II. Traduisez en roumain:


Elle pleurait comme si un regret l'eut envahie. Mon enfant etait devenu
tres tendre, comme s'il eut devine combien je souffrais. Si Pierre eut ete
attentif, il aurait gagne la partie. Il ne voulait rien voir, il restait aussi
indifferent que s'il eut ete sourd. S'il eut trouve ce qu'il cherchait!

III. Conjuguez a toutes les personnes:


Je me mets a regarder par Ia fenetre.
Je me mis a dechirer le papier.
Que je me mette a ecrire?
Je me mettrai. a apprendre.

264
IV. Traduisez en frant;ais (vb. vamcre, vb. convaincre) :
Toatr argumentele sale nu at r eu~it sa o conving·a. Sintem convin~i
ca adevarul va triumfa. Un luptator pentru cauza piicii trebuie sa fie sigur
cii va inv inge. Am reu~it sii o conving?

v. /ndiquez les yerbes appartenant a la meme famille que les noms


suivan ts:
observation, destination, ere at ion, formation, accueil, destruction , produc-
tion, arrivee, pleurs, regard, r egret, devinette.

LECTURE SUPPI.E.HENTAIRE

LE \!0:\T-BLANC

De ces hauteurs neigeu~ es, sur lesquelles regnait un absolu


silence, un panorama inoubliabl e ~'etendait devant ses yeux, a
mesure que l'aube blanc hi ssait: - d'abord un pre mier plan de
montagnes aux formes encore indec ises, puis , a !' horizon, toute
une dentelure de cimes d'un bl e u fonci~ se decoupant a l'infini sur
le ciel co uleur de safran, et a u milieu de cette chaine circulaire
qu'il dominait de sa masse imposante, le Mont-Blanc, avec son
enorme dome, ses pointes, ,ses tours et ses sveltcs aiguilles, qui
semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une etrange
ville de Titans. Tout ce pa~·sage alpestre etait encore revetu d'une
ideale t e ite d'azur, qui donnait a cette colossale cite !'aspect
feeriqu e d'un monde elyseen, Au-de~sus du \lont-Blanc, dans le
ciel pur, un petit nuage lilas planait comme un messager aerien
charge d'annoncer l'aubc nouvelle aux habitants de cette ville
fantas tiquc. II se colorait peu a peu, devenait m·ange, puis ver-
meil, a mesure que le lever du solei! approchait. Tout a coup
l'a stre surgit, pareil a une grosse etoile d'or , entre deux aiguilles
lointaines; immediatement Ia coupole du dome se nuan«a de
rose, les premiers rayons lumineux volerent comme d es fleches
sur toutes les dentelures des sommets, et soixante lieues d e glaciers
firent resplendir l'eclatante blanch c ur de leurs neiges immaculees.
Andre Theuriet
(Amour d'automne)
36-E' 1Vl E L E {7 0 N

AU CONCERT

Jacqueline sursaute; elle se leve brusquernent et se precipite vers


le telephone. Elle decroche et apres avoir eeoute pendant quelques
instants la voix qui bourdonne au loin, elle s '(~erie joyeusernent:
-- Ah, quelle bonne nouvelle! Mais (allais vous dire ... c'est une
surprise... alor·s ...
-- .Je m'en doute, repond Madame Girard. Antoine a loue
des places pour le concert, n'est-ce pas?
L'apres-midi passe tres vite. II est sept heures et demie. Les
Girard sont deja arrives devant le Palais de la H.epublique.
- .Je crains que nous ne soyons en retard, chuchote Alain.
- Mais quelle heure est-il, au juste? lui demande sa sceur.
- Je n'ose demander.
Les candelabres scintillants du fover s'allument l'un apres
!'autre, faisant ruisseler des flots de .lumiere sur les spectateurs
qui montent les escaliers de marhre du grandiose edifiee.
M. Girard demande a une ouvreuse de leur montrer leurs places.
Quelques minutes apres s'etre assis, tandis qu'ils admiraient
le pia fond aux magnifiques dorures, le chef d 'orchestre fit son appa-
rition. Le public l'aceueillit par de vifs applaudissements.
Le concert eommerH,'a. Les mouvements de Ia J'\euvieme S)·rnpho-
nie de Beet hoven, interpretee par le eho:•ur et I' orchestre philhar-
rnonique ,George,; Eue~co", r·avirent les spectateurs.
Les accords de l'H,vmne a Ia jqie sernblaient entrainer les chan-
teurs et les instrumentistes en un veritable tourbillon sonore.
- .Je suis completement bouleversee, avoua Jacqueline apres
le concert.
- Moi aussi, conclut Alain. J'aime ~urtout !'Allegro final, ou
Ia voix des hommes s'unit it Ia voix de l'orchestre flOUr chanter
Ia .ioie de Ia fraternite humaine.

VOCABULAIR.E
le concert [k.'ise:r] concertul allumer falym<>] a aprinde
sursauter [syrsote J a tresari ruisselcr [rqisle] a curge ~iroaie
bourdonner [burd~ne] a bizii, a zbirnii le marbre [marhr] marmura
loner [lue] a 1nchiria, a retine grandiose [:;radjoz] grandios, -oasii,
craindre [kredr] a ,;c teme de
Jn(Het, -ea t:'i
au juste [o~3yst] exact
oser [oze] a 1ndrazni I' edifice (m.) [edifis] eladirea, edificiul
le candelabre [kadelabr] candelabrul l'ouvreuse (/.) [unpJzj plasatoarea
scintiller [setije] a scinteia, a selipi Ia dorure [d3ryrj ornamentul arhi-
le foyer [fwaje] aid: foaierul tectnral aurit

266
le chd d'orchestre [Jd, .<brkestr] di- l'hymne (m.) iimn] imnul
rij urn! le iourbillon r1 mhijj] virtejul
le chreur [k<er·] eorul houleverser [bulv£rsel a tulbura
ravir [ravir) a inei11ta; a r3pi Ia fraternite jfn>.tErnite] fraternita-
a ravir [a~ravir] minnnat tea, infr~[! ~ire a

PRONUN'fARE

l'orchestre [Jrks:strJ, le cha?ur [k,rrj ---- in aerste euvinte grupul ch


se pronunta k.

Instruments de Inusique
l'acrord!wn (111.) [alcmlr·:)j ar:ordPmJu I
Ia balalaika [halalajkaj balalaiea
Ia con trebasse ik Str~ba' 1 eontrabasu l
/e cor· ;k;)r] ,.,;rnul "
la flute 't Ilyt] fluierul
la flute de Pan [flyt~da~pd! naiul
Ia guitare [gitar] chitara
la harpe [arp] harpa
/e lwutbo1:s [obwa] oboiul
Ia mandoline [rndrblin] mandolina
le piano [pjano] piannl
le violon [vj3l.'i] vioara
le l'iolonce/le [Yj;)l.'\sd] Yioloncelul
le tambour [tdbur] toba
La trompette [tr'ip€t] trompda
EXPRESSIONS
a dnta la pian (Ia vioarii) = jouer d" pia110 (du violon)
a einta (votP) = f'hantcr

LEXIQUE

Mots a plusieurs sens


/e foyer 1. vatra, caminul la place 1. locul ravir I. a riipi
2. casa, locuinta 2. serviciul, 2. a incinta
3. focarul postul
4. foaierul teatrului 3. piata

Famille de mots
/e retard (m.) intirzierea chanter ( 9b.) - a cinta
le retardement ( m.) intirzierea, la chanson {f.) - cintecul
aminarea la chansonnette (f.) - ~ansoneta
le retardataire (m.) 1ntirziatul le chanteu.r (m.) - cintaretul
retarder ( 9b.) a intirzia; a ince- la cantatrice (f.) - cintareata (de opera)
tini la chanteuse (f.) - cintareata (de muzica
le chant (m:) - cintul u~oara)

267
la harpe le piano

la guitare la contrebasse le Piolon

la flute

la trompette
la balala'ika
Composes du verbe lever (a ridica)
soulever a ridica la o mica inaltime enlever a rapi; (fig.) a stirni entu-
se soulever a se rascula ziasmul; a scoate (petele)
elever a ina ita; a cre~te, a educa

GRAMMAIRE

Folosirea unei singure negatii


1. In limba franceza adverbul ne <J. fost intrebuintat multa
vreme singur pentru a exprima o negatie. Valoarea lui' negativa
atenuindu-se cu timpul, a trebuit sa fie 'lntarit prin alte cuvinte cu
valoare negativa (pas, point, guere, rien, personne etc.).
N e mai poate fi intllnit singur in urmatoarele cazuri:
a) cu anumite verbe: pouvoir, sa voir, oser, cesser etc.:
je n'ose, je ne cesse etc.

(La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie.)


b) in propozitii interogative sau exclamative:
Qui ne serait emu par ce touchant spectacle! Cine n-ar fi emotio-
nat de acest spectacol itiduio~iitor!

c) dupa anumite locutiuni conjunctionale, ca a mains que etc.:


Je passerai chez vous tl moins que vous ne veniez chez moi.
Voi trece pe Ia voi in caz ca nu veniti voi pe la mine.

d) in anumite expresii:
ll ne dit mot. Nu sufla o vorba.
Ne vous deplaise. Nu vii fie cu suparare.

Observatie. In limbajul familiar se suprima adeseori ne, folosindu-se


doar negatia pas:
je crois pas; tu vas pas sauter etc.

2. Deseori adverbul ne nu are valoare negativa propriu-z1sa,


iar prezenta lui in propozitie nu este strict necesara, intrucit sensu!
negativ este exprimat de intreaga propozitie. Acest ne se nume~te
ne expletiv; il intilnim in urmatoarele cazuri:
a) dupa comparativele plus que, mains que, meilleur que, autre-
ment que:
Il est beaucoup plus mechant qu'on ne le dit. E mult mai rau decit se
spun e.

b) dupa anumite verbe care exprima tea rna, indoiala:


Je crains qu'il n'arrive un malheur. :Mi-e teama sa nu se intimple vreo neno-
rocire.

269
Le verbe s'asseoir (a se a~za)

lndleatlf
Present lmpar[ait . Passe simple
je m'assieds je m 'asseyais je m'a-SSis
tu t 'assieds tu t' asseyais tu t'assis
il s'assied il s'asseyait il s'a.s.~it
nous nous asseyons nous nous asseyions nous nou.s assimes
YOUS YOU-8 asseyez vous vous asseyiez VOUS VOltS a-SSites
ils s' asseyent ils s'asseyaient ils s'assirent

Passe compo-•e Futur


je me suis assis(e) je m 'assierai
tu t'es a-SSis(e) tu t'assieras
il (elle) s'est assis(e) il s'assiera
nous nous sommes assis(es) nous nous assierons
vous vous etes assis ( es) vous vous assierez
ils (elle.s) se sont assis(es) ils s'assieront

Subjonctlf Imperatlf
Present
que je m 'asseye assieds-toi!
que tu t'asseyes asseyon.s-nous!
qu'il s'a-SSeye asseyez-vous I
que nous nous assey(ons
que VOUS VOUS asseyiez
qu'ils s•asseyent

Partlclpe
Preaent PasH!
s'asseyant assis,-e

Observape. 1. Verbul s'asseoir ma1 are o forma putin uzitatii:


je m 'assois etc.
2. La fel se conjuga se rasseoir (a se a~eza din nou).

EXERCICES
I. Remplacez les points par les verbes qu~ conviennent (retarder,
se soulever, lever, enlever):
Ne ... plus aux concerts! L'ignorance ... toujours le progres. Nous de-
cidames de ... la seance (~edinta). Ce produit chimique ... rapidement les
taches (petele). En 1789, le peuple frano;ais ... pour la liberte, l'egalite et
la fraternite. ·

II. Traduisez en fran{Jais:


Nu indriizne~te sii te intrebe. Ea nu ~tie ce sa zicii dupii cele ce a auzit.
N-am incetat sii-1 rugam. Cine n-ar vrea sa riiminii mereu tiniir? N-au putut
rezista tentatiei. Nl' a~ezariim pe seaunele noastre.

270
III. Mettez a la forme negative les ver.bes en italique:
Je cesse de penser a ell!l. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les
couleurs du dessin. La souris osait quitter sa cachette. Qui se rappelle avec
emotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un detail qu'elle critiqurit.

IV. Remplacez les mots en italique par des antonymes; traduisez en


roumatn:
Ma montre retarde chaque jour. C'est impossible, me dit-ell e tristement,
en baissant Ia tete. II descend it len tement les marches. Elle se leve tres tot
le matin. l\Iaman avait demande a Georgette d'enlever le couvert. Il fit
detruire un magnifique edifice.

V. Traduisez en fran(:ais:
a) ~isica i~i avea locul in fa~a caminului. Louis cinta minunat Ia
vioara. Ii era imposibil sa ridice (inf.) aceasta greutate. Vintul stirnise nori
de praf (poussiere). Nu e niciodata placut sa a~tep!i pe- cei intirzia1i.
h) Ma a~ezai pe iarba, eram foarte obosit. Deschide fereastra inainte
de a te a~eza! A~eza~i-va, va rog. Ma voi a~eza mai tirziu, prefer sa stau in
picioare (rester debout). Sa ma a~ez pe scaunul acesta?

ANECDOTES

ERUDITION

C'est Alfred Cortot qui racontait, l'autre jour, cette anecdote.


- Je demandais a une de mes eleves combien de symphonies
avait compose Beethoven.
- Trois, me repondit-elle.
- Ah ! lesquelles?
- L'Herolque, la Pastorale et la Neuvieme.

MELOPHOBIE

Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore.


- Pierrot, lui dit-il, dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes
etrennes.
- Je n'ose pas, grand-pere. Tu pourrais pas.
-Comment, je ne pourrais pas? C'est si cher que c;a?
- Oh! non, !{a ne coute rien.
- Eh bien? explique-toi, mon petit. Que voulais-tu me deman-
der?
- De ne pas jouer du piano pendant toute une journee !

271
37-EME LE(:ON

AU MUSEE D'ART DE LA R.P.R.

Mme Girard:- Bonsoir, Antoine. On commengait a s'inquieter.


Voila trois heures que tu es parti; on ne savait pas ou te cher-
cher. Tu as rencontre des amis en ville?
M. Girard:- Non. J'ai ete tout simplement au musee qui se trouve
vis-a-vis de l 'hOtel.
Alain:- Mais quel musee, papa?
M. Girard: - Le plus grand du pays: le Musee d 'Art de la Repu-
hlique Populaire Roumaine.
Alain: - Tu disais que c'est tout pres?
M. Girard:- Oui, puisque la Galerie Nationale a ete insta llee
dans !'ancien palais royal, en plein centre de la ville. Le Musee
comprend plusieurs sections: une section d'art roumain, une
autre d'art occidental; une troisieme est reservee a I 'art orien-
tal.
Il faut ahsolument que vous le visitiez. Si vous voulez, je
vous accompagne demain ,. car je n 'a i pu voir cet a pres-midi
qu ' une partie des tableaux de la section d'art roumain.
Alain:- Il y a aussi des sculptures, n'est-ce pas ?
M. Girard: - Evidemment. Mais je me suis attarde surtout devant
les toiles d'une incomparable richesse poetique, de quelques
peintres roumains, qui ont reussi a rendre, a l'aide de leur pin-
ceau , toute la heaute des etres et des paysages de leur pays.
J'ai longuement admire les Grigoresco, les Aman, les Andre-
esco et les Luchian.
Mme Girard:- Il faudra y aller plusieurs fois de suite.
1W.. Girard:- Une demi-journee ne suffit certainement pas . La
section d'art rouma in est, sans nul doute , ]a plus interessante
pour le visiteur etranger, mais il parait que les autres renfer-
ment, elles aussi, des chefs-d'ceuvre. On y trouve, entre autres,
des Rembrandt, des Van Eyck, des Greco, des Repine, des
Monet. Et la section orientale possede une magnifique collec-
tion de jades.

272
VOCABULAIRE

inquieter (ekjete] a nelini~ti le pinceau (peso) penclul


pres [pre:] aproape l'etre (m.) [letr] fiinta
installer [estale] a ins tala le paysage [pejza3] peisajul
le palais [pale:] palatul longuement [Jjgrnd] rnult timp
royal, -e [rwajal] regal, -ii les Grigoresco [le~grigore;sko] ta-
oceidental,-e [aksidatal] occidental,-a blourile lui Grigorescu
oriental, -e [arjatal] oriental, -a de suite [da~sqit] ln ~ir , Ia rind
(s ')attarder (sa tarde] a intirzia renfermer [rdfe:rme] aici: a cuprinde
Ia toile [twal] pinza Ia collection [kale;ksj tJ] col~ctia
poetique (paetik] poetic, -a le chef-d' reuvre (Je~d.ceH] ~ apodopera
le peintre (phr) pictorul le jade [3ad] jadul

LEXIQUE
Antonymes Synonymes
s'inquiiter a se nelini~ti
- se rassurer renfermer - contenir - comprendre
a se lini~ti a "'J prinde, a con tine
pres aproape - loin departe rendre - exprimer a r eda , a exprima
richesse bogatie - pauvrete sariicie

Homonymes
le parti (m.) partidul la partie (f.) partea, bucata; partida

Families de mots
l~ suite (f.) urmarea, consecmta, - le centre ( m.) centrul
suita Ia centrale (f.) centra Ia
suivre ( vb.) a urma central,-e (adj.) central ,-i'i
suivpnt,-e (adj.) urmator,-oare centralisateur (s. m. ~i adj.) cen-
tralizator
la centralisation (f.) centralizarea
centraliser (!Jb.) a centraliza

GRAMMAIRE

~nul nwnelor proprii (Le genre des noms propres)

Exista unele prenume masculine care nu au corespondent fe-


mmm ~I altele feminine care nu au corespondent masculin:
Arthur Odile
Edouard Yseut
Majoritatea prenumelor franceze au lnsa forme pentru fiecare
gen. Femininul se formeaza ca Ia substantivele. comune sau prin
adaugarea sufixului ette:
Jean - Jeanne Louis - Louise
Simon - Simone Andre - Andree
Antoine - Antoinette Nicolas - Nico;[ette

18 273
Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres)
Nume le proprii de persoana pot primi uneori semnul p luralului:
les Horaces les II enriettes

Pot fi puse la plural ~i numele scriitorilor sau arti~tilor, a-


tunci cind prin acest nume se 'lnteleg chiar operele lor:
le.~ H omeres les Corots
Ram'ln invariabile totusi SI m acest caz
a) numele proprii de o~igine strain a:
les Rembrandt les Borgia les Grigoresco

b) unele nume celebre franceze:


des La Fontaine des Rousseau

Le verhe sutf're (a urma)


Indlcatlf
Present lmparfait Passe simple
je suis je suivais je suivis
tu suis tu suivais tu suivis
il suit il suivait il suivit
nous suwons nous suivions nous suivimes
vous suwez vous suiviez vous suivltes
ils suivent ils suivaient ils suivirent
Passe cornpose Futur
j'ai suivi je suivrai
tu as suivi tu suivras
il a suivi il suivra
nous avons suivi nous suivrons
vous avez suivi vous suivrez
ils ont suivi ils suivront

Subjonetlf Imperatlf
Present
que je suive suis!
que tu suives suivons!
qu'il .mive suivez I
que nous suivions
que vous suiviez
qu'ils suivent
Partlclpe
Present Passe
suivant suivi ,-e
Observatie, Se conjuga Ia fel verbul poursuivre (a urmari).

274
EXERCICES

I. Traduisez en roumam:
Elle est tres inquiete depuis quelques jours. Cette boite ne renferme
que des papiers. II etait fidele a son Parti. Comment rendre toute Ia beaute
de ce paysage? Apres avoir termine Ia partie, il se leva. Cette partie est tres
difficile a lire. La centralisation de Ia France n'a eu lieu que vers le XVI-e
siecle. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araigw\e (paian-
jen).

II. Traduisez les Ferbes composes qu~ suwent:


comprendre, renfermer, enfermer, contenir, combattre, se debattre,
en tretenir, maintenir, prevenir, repartir, renvoyer.

III. JY!ettez au feminin les noms en faisant !'accord grammatical:


. Simon s'e.st reveille ~re.s tot. Marcel est un brave gar<;on. Paul est parti
II y a deux mmutes. Chl'lstwn s'est arrete devant Ia gare. Henri s'est peigne
avec beaucoup de soin. Gilbert est tres influence par son cousin. Germain
sera recompense pour son courage.

IV. Traduisez en fran{Jais:


Eu urmez intotdeauna sfaturile tale. Urmati exemplul lor! Acest capi-
tol e urmat de altele, rnai putin interesante. Am urmarit cu multa atentie
discutiile care au avut Joe. Urmati-ma, vii voi arata drumul.

LECTU-RE SUPPLEJVENTAIRE

LE LOUVRE

C'est dans les premieres annees du XIII• siecle que Philippe


Auguste fit construire, sur la rive droite de Ia Seine, un grand
chateau fort. Un siecle et demi plus tard, Charles V fit du Loul're
le sejour officiel des rois de France.
Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Le vieux cha-
teau a ete demoli sous Fran go is I pour etre remplace par un ma _
gnifique palais, style Renaissance. On n'allait achever cette cons-
tructiOn qu'au XIX• siecle.
Ancien palais royal, le Louvre est devenu, de nos jours, l'un
des plus riches musees du monde.
Ses collections illustrent l'art sous toutes ses formes, depuis les
origines et jusqu'a l'epoque contemporaine.

18• 275
En v1s1tant le musee du Louvre em redecouvre I 'his to ire artis-
tique de l'humanite. On a !'occasion d'y-voir des collections d'une
prodigieuse richesse, veritables merveilles des temps anciens et
des temps modernes.
Les principales sections du musee sont celles des antiquites
egyptiennes, grecques et romaines, celles des sculptures du Moyen
Age, des peintures de Ia Renaissance et des temps modernes. Ses
collections de peinture sont celebres dans le monde entier.
Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement
tous ces chefs-d'reuvre.
On s'arrete emerveille devant ,le Scribe accroupi", d'un rea-
lisme etrangement expressif (2500 av.n.ere). La statue d'Amfmo-
phis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code
d'Hammourabi, monument en basalte noir, couvert d'inscriptions,
principale source du droit sumerien. Et que dire des calcaires
de Mesopotamie (IIIe millenaire av.n.ere), des poignards d'argent,
des coupes et des bijoux finement ciseles, destines a embellir Ia
vie des Cretois?
Le taureau aile, les bas-reliefs de Gilgamesh, les admirables
statuettes de Tanagra, !'incomparable Venus de ~Iilo ne peuvent
no us fa ire oublier Ia heaute des collections de notre ere.
Les objets de culte et de sacre, les sculptures du Moyen Age,
refletent une organisation sociale fortement hierarchisee.
L'epanouissement individualiste de la Henaissance, la dignite
enfin retrouvee, le culte pour l'homme et pour la raison humaine
se retrouvent dans les magnifiques creations de Haphael, Leonard
de Vinci, Michel-Ange, le Titien, pour ne citer que quelques-uns
de ces geants qui ont glorifie l 'humanite.
Mais toutes ces beautes sans prix ne nous ont fait connaltre
qu'une partie des tresors du Louvre, une partie des splendeurs
congues par le genie humain.
On n'est pas moins trouble devant les sculptures et les peintures
des temps modernes. On reste surpris devant les somptueuses
toiles de Rigaud, de Rubens, Rembrandt ou Velasquez. On s'at-
tarde devant les Ingres et les David. Il serait impossible de passer
bien vite devant les tableaux de Goya, devant les sculptures de
Jean Goujon, Houdon ou Rude.
Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d 'un realisme
saisissant ou d'une beaute idealisee, nous voyons se succeder les
Vernet, les Courbet, le·s De Iacroix ou les Manet ...
Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher a sa fin.

276
38-EME LE(ON
,UN PETIT MONDE DIVERS ... "
- Que fais-tu la, Jacqueline?
- J'etais en train de revasser au bord de l'eau, Alain. Apres
a voir relu plus de vingt fois les fables de La Fontaine, j 'en suis
encore a admirer la fraicheur des tableaux pleins
de vie, qu'il retrace dans -ses petits chefs-d'.ceuvre.
Elles sont si agreables a lire !
- Il n'est pas trop difficile d'ecrire une fable.
- Tu crois, Alain?
-Tout ce qu'il y a de plus simple. Il te faut
trois elements. Tout d'abord on a besoin d'animaux:
rat, souris, chat, grenouille, bumf, serpent, cigale,
fourmi, aigle, lion, loup, ane, heron, tigre, perroquet,
mouche, chien, chacal...
-Arrete, arrete! Il aurait fallu les grouper au
rnoins par categories: animaux domestiques et betes
sauvages, insectes, oiseaux.
- D'accord. Que je recommence alors?
- Non, merei. Je prefere connaitre le deuxii~me
element.

• •I '

l \ ~r~t
'-!M~ saC
- Le cadre, rna Jacqueline. Des rtvteres aux ondes pures, des
chemins sablonneux, des Hangs hordes de roseaux, des forets
de chenes, enfin des ormes ou des tilleuls.
- Des tilleuls?
- Pourquoi pas? Ce it'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour
les tisanes, pour ne plus parler de leur parfum.
- Je prefere le parfum des fleurs, c'est moins penetrant.
-Bon. Alors, puisque tel est votre desir, il faudra rnettre dans
une fable aussi des fleurs: roses, lilas, tulipes, jasrnin, lis, vio-
lettes, ceillets, muguets, pivoines etc. etc ....
- Tu as bien fait de finir. Je commenQais a en avoir assez de
ton parterre fleuri. Et tu sa is ... il faut encore quelque chose pour
ecrire des fables comme La Fontaine.
- Du genie, bien sur. Mais en plaisantant j'ai failli te faire
accroire que je ne Ie savais pas.

VOCABULAIRE

revasser [rEvase] a visa eu ochii le cadre [kadr] cadrul


deschisi Ia riviere [rivje:r] riul
relire [r~lir] a reciti l'onde (f.) [5d] unda
Ia fable [fabl] fabula 1lur, -e [pyr] !impede, pur, -a
Ia fraicheur [frE]rer] riicoarea; pros- le chemin [Jrns] drumul
petimea sahlonneux, -euse [sabbnp] nis1pos,
retracer [rJtrase J a expune -oasii
l'element (m.) [elemd] elementul l'etang (m.) [eta] hele~teul
le rat [raJ ~oholanul le roseau [rozo J trestia
Ia souris [suri] ~oareccle Ia foret [fJrE] piidurea
Ia grenouille [granuj] broasca le chene [f e:n J stejarul
le breuf [b<d] boul l'orme (m.) [3rm] ulmul
Ia vache [vaf] vaca le tilleul [tijrel] teiul
le serpent [s Erpd] ~arpe le
Ia tisane [tizan] ceaiul (rnedieinal)
Ia cigale [sigal] greierele
le parfum [parfre] parfumul
Ia fourmi [furmi] furnica
l'aigle (m.) [ sgl] vulturul penetrant, -e [penetrd] piitrunziitor,
le lion [lj3] leu! -oare
Ia lionne [!jan] lenaica le lilas [lila] liliaeul
le loup [lu] lupul Ia tulipe [tylip] laleaua
Ia louve [luv] lupoaica le jasmin [3asm€] iasomia
l'ine (m.) [an] milgarul le lis [lis] crinul
le heron [er5] bitlanul l'reillet (m.) [rejE] garoafa
le tigre [tigr] tigrul Ia pivoine [pivwan] bujorul
Ia tigresse [tigrss] tigroaica le parterre [parte:r] stratul de flori
le perroquet [p Er3ke:] papagalul fleurir [flrerir J a inflori
Ia mouche [muf] musca le genie [3eni] geniul
le chacal [jakal] ~acalul faillir [fajir] a fi cit pe ce
Ia hete [be:t] animalul, dobitocul faire accroire quelque chose a quetqu'
sauvage [sova3] siilbatic, -ii un [hr~akrwar~ke:lka~foz~a~kd­
l'insecte (m.) [ese:kt] insecta kre] a face pe cineva sa creada
l'oiseau (m.) [wazo] pasiirea (ceva neadevarat)

279
ARBRES A FEUILLES

!'acacia (m.) [akasja] salclmul U:rable (m.) [erabl) artarul


l'aune (m.) [on] arinul l'onne (m.) [:>rm) ulmul
le bouleau [bulol mesteaeanul le peuplier [poeplje] plopul
le charme [farm] earpenul le saule [sol] saleia
le chene [fEn] stejarul le tilleul [tijcel] teiul
le I!Btre [Etra] fagul
Coniferes
le meleze (me!Ez] molidul le sapin [sapz) bradul
le pin [pE:] pinul

Fleurs

le coquelicot [k~kliko] macul le narcisse [narsis] narctsa


le bluet [bly E] albastreaua l'iris (m.) [iris] stinjenelul
le dahlia [dalija] dalia !'willet (m.) [mjz) garoafa
le glaieul (glajcel] gladiola la perce-neige [pzrsnE3] ghioc-,lul
le lilas (lila} liliacul la pensee [pase] panseaua
le lis [lis] crinul Ia rose [rozj trandafirul
la marguerite [margarit] margareta la violette [vj;>! zt] violeta

LEXIQUE

Famille de mots
la fleur (f.) floarea le fleuriste ( m.) florarul
la fleurette (/.} floricica fleurir (vb.) a inflori, a prospera
fleuri,-e (adj.) inflorit,-ii

Diminutifs
Le petit d 'une souris s'appelle un souriceau (~oricel)
Iianne un lionceau (pni de leu)
louve un louveteau (pui de !up)
chienne un chiot (ciitelu~)
chatte \In chaton (pisoi)
vache un veau (vitel)

GRAMMAIRE

Infinitivul trecut (L'infinitif passe)

lnfinitivul trecut se formeaza din auxiliarul avoir sau etre la


infinitiv prezent ~i participiul trecut al verbu]ui de conjugat:
A pres avoir pleure elle se mit a :rire. Dupa ce a plinY a 1ncep-ut sa :rlda.
ll croyait etre arrive. El credea ca a ajuns.

280
El se traduce adeseori prm perfectul cornpus, ca in exemplele
de mai sus.
Deseori infinitivul !recut este intrebuintat dupa prepozitiile
apres, sans, pour sau dupa locutiunea prepozitionala aPant de:
Apres avoir fini le travail nons alldrnes au cinema.
Dupa ce am terminat lucrul ne-am dus Ia cinematogntf.
Il a fait l'e.rercice sans avoir ouvert la grammaire.
A facut exercitiul fara sa fi deschis grarnatica.
Ce chercheur a reru le Prix d'Etat pour avoir fait une tres importante
decouverte. Acest cercetator a prim it Premiu 1 de Stat pentru ca a fiicut o
descoperire foarte irnportanta.
Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant d'avoir re9u sa reponse.
~u vii vom putea da acea.sta carte lnainte de a fi primit riispunsul siiu.

Observatie: Prepozitia pour urrnata de infinitivul trecut are adescori


valoare cauzala, ca in exemplul de mai sus.

Prepozi~iilc de ~i a
Prepozitiile de ~i a se numari"< printre prepozitiile eel mar des fo-
losite in limba franceza.
Cu ajutorul prepozitiei de se poate exprima:

a) locu l de p lecare:
Je viens de Ploie§ti.
b) materia:
Les carnivores se nourrissent de chair.
c) timpul:
J'ai travaille de 7 heures a 15 heures.

d) apartenenta:
,Les livres de Marie sont dans le tiroir de La table .
.)

e) cauza:
Elle se mit a Verser des larmes de joie.

f) destinatia:
Cette salle de bains est tres claire.
g) orrgmea:
J'ai lu des conies d'Afrique.
h) particula de noblete:
Pierre de Ronsard est un des grands ecrivains jran9ais de la Renaissance.

281
i) un substantiv apozitie:
La ville de Bucarest est la capitaTe de la R. P.R.

Cu ajutorul prepozitiei 1~ se poate exprima:


a) loeul, direqia:
Nous allons a la montagne.

b) timpul:
Les cours commencent a 7 heure.s.

c) cazul dativ:
.Je passe le journal a ma sreur.

d) modul:
Les enfants marchent parfois a petits pas.

e) instrumentul:
Vous jot1e;:; a la balle?

f) pretul:
No11s avons achete du tissu a cent lei le metre.

g) apartenenta:
Ces fleurs sont· a toi.

h) destinatia:
.'\1on fer a repasser est de Ires bonne qualite.

Le verhe acqwirir (a dohindi)

Indlcutif

Present 1m parfait Passe simple


j' acquiers j' acquerais j'acquis
tu acquiers tu acquerais tu acquis
il acquiert il acquerait il acquit
nous acquerons nous acquerions nous acquimes
vous acquerez volts acqw3riez vous acquites
ils acquierent i Is acqwlraient ils acquirent

282
Passe compose Futur Subjonctlf
j' ai acquis j' acqnerrai
tu as acquis tu acquerras Present
il a acquis il acquerra que j'acquiere
nous avons acquis no us acq uerro ns que tu acquieres
vous avez acquis vous acquerrez qu'il acquiere
ils ont acquis i ls acquerron t que nous acquerions
que vous acqueriez
qt1 'its acquierent

Imperatlf Partlclpc
acquiers! Present Passe
acquerons I acqtdrant acquis ,-e
acquer:ez!

Ohservafie. Se conjuga la fel verbele conqw!rir (a cuceri), requerir (a


pretinde; a cere pe cale j ud iciara).

EXERCICES
I. Traduisez en fram;ais:
Fiorile din pare au un miros patrunzator. Livada (le verger) este inflo-
rita. Aceasta floricica cre~te ~i pe crestele muntilor. Patrunderea rnaselor de
apa in ecluza va permite navigarea multor vapoare. A fost patruns de vor-
bele tale.

II. Mettez les rerbes en italique c); l'infinitif passe:


Et quand tu seras console (on se console toujours) tu seras content de
me connaitre (St. Exupery). A pres jeter au feu quelques morceaux de bois,
il s-'approcha du balcon. Puis, apres prendre conseil l'un de !'autre, ils
revinrent avec precaution (Maupassant). Moi je suis bien content d'avoir
un ami renard ... (St. Exupery).

III. Conjuguez par ecrit le Ferbe conquerir a l'indicatif (present,


imparfait, futur, passe compose).

IV. Traduisez en franr;ais les phrases sui~Jantes, en utilisant l'in-


finitif passe:
Dupa ce s-a intors din calatorie, prietenul men s-a dus sa-~i vada mama.
Dupa ce au ascultat conferinta, ei au inceput sa aplaude. Imi cer scuze ca
v-am facut sa a~teptati. Ace~ti tovara~i spun ca au vazut trecincl troleibuzul.
Ea a ie~it fara sa-mi fi dat biletele.

V. Remplacez tes points par les prepositions a ou de:


Nous cornmen<;ons ... travailler. Je vais vous donner un livre agreable ...
lire. Cet enfant pleure ... colere. Nons somrnes au coin ... Ia rue. Ils parlaient. ..
voix basse. Elle semblait tres heureuse ... vous revoir. Tu te !eves ... cinq
heures? II a decide ... rester.

283
LECTURE SUPPLEMENTAIRE

LA BESACE

Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire


S 'en vienne compara!tre aux pieds de ma grandeur:
Si dans son composei quelqu 'un trouve a red ire,
Il peut le declarer sans peur;
Je mettrai remede a Ia chose.
Venez, singe; parlez le premier, et pour cause.
Voyez ces animaux, faites comparaison
De leurs beautes avec les votres.
Etes-vous satisfait? - Moi, dit-il, pourquoi non?
N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres?
Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproche:
Mais pour mon frere l'our·s, on ne l'a qu'ebauche;
Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre.
L'ours venant la-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre.
Tant s 'en faut: de sa for;ne il se lou a tres forl,
Glosa 2 sur !'elephant, dit qu'on pourrait encor
Ajouter a sa queue, oter a ses oreilles;
Que c'etait une masse informe et sans beaute.
L'elephant etant ecoute,
Tout sage qu'il etait, dit des choses pareilles:
11 jugea qu'a son appetit 3
Dame<! baleine etait trop grosse.
Dame fourrni trouva le ciron trop petit,
Se croyant, pour elle, un colosse.
Jupin" les renvoya, s'etant censures tous,
Du reste, contents d'eux. Mais parmi les plus fous
Notre espece excella; car tout 6 ce que nous sommes,
Lynx envers nos pareils, et taupes envers nous,
Nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes:
On se voit d'un autre reil qu'on ne voit son prochain.
Le fabricateur souverain

1 compose - infatipre.
2
glosa - comenta in mod critic.
3 appetit- (aici) gust.

' dame - titlu onorific dat aici din ironie.


5 Jupin - porecla familiara data lui .Jupiter de catre fabulist.
8 tout - toti. fara nici o exceptie.

284
Nous crea besaciers 1 tous de nH~me maniere,
Tant ceux du temps passe que dn temps d 'aujourd 'hui:
II fit pour nos defauts la poche de derriere,
Et celle de devant pour les defauts d'autrui.

(L a f' on t a in e, Fables)

REVISION

I. Traduisez en roumam:
Sur Ia plage, un pfwheur, gravement, se 11vre a son occupation favorite.
Soudain il entend courir pres de lui. II se retourne et apero;oit un homme
au regard fou qui se precipite a l'cau avec un cri de detresse. Le pecheur
abandonne Ia ligne, ramiH1e le desespere, le couch.e sur le sable et se remet
a pecher.
Mais !'autre vent absolument mourir. II se redresse et de nouveau,
s'elance. Sans s'impatienter, le pecheur abandonne sa ligne, ramime le de-
sespere, le couche sur le sable et se remet a pecher.
L 'homme se redresse et ne va pas loin. Au pres d 'un arbre il sort une
corde de sa poclie, !'attache a une branche, et, nne fois le nmud coulant
fixe a son cou, il se jette dans le vide.
A ce moment un passant qui avait assiste de loin a toute Ia scene se
met a courir. Arrive aupres du pecheur il l'interpelle en criant:
-Voila un fou qui se jette deux fois a l'eau! Deux fois tu vas le re-
chercher au peril de ta vie ! Et lorsqu' il se pend tu ne bouges meme pas !
II se pend!? Et tout surpris, il explique avec simplicite:
J'croyais pas qu'il allait se pendre. Je pensais seulement qu'il se
faisait secher.

II. Mettez les verbes entre parentheses


a) au passe du subjonctif:
Je regrette que vous ne (prendre part) pas a cette conference! Je
m'etonne qu'il (partir) si tot. Je suis content que vous (lire) cet article sans
dictionnaire.
b) au plus-que-parfait du subjonctif:
J'aurais voulu que tu (ecrire) et qu'ils (lire). II doutait que je (planter)
mes fleurs moi-meme.

III. Mettez les infinitifs a l'imparfait du subjonctif:


Les terres avaient be so in d 'un homme qui les travailler. Et meme il
parla haut plusieurs fois, soit qu'il rever, soit qu'il laisser s'echapper sa pen-
see par sa bouche, malgre lui (Mattpassant). II le pria avec instance de ne
le point quitter, jusqu'a ce qu'ils etre de retour a Babylone (Voltaire).
Micheline ne dit rien de peur que !'incident ne tourner au scandale. Comme
il faisait tres chaud dans Ia chambre nous demandames qu'on ouvrir les
fenetres.

1 besaciers - purtatori de desagi (vechi cuvint francez).

285
IV. Remplace:z les pomts par en ou y selon le sens de la phrase:
Mais j ' ... ai fait mon ami, et il est main tenant unique au monde (St.
Exupery). Zadig n' ... pensa pas et Ia femme de l'envieux ... pensa beaucoup
(Voltaire). Nous ... parlerons ce soir . .Je vais chez rnon arni: on ... fete son
anniversaire. Le marin vit dans une perpetuelle victoire; c' ... est une de
passer seulernent sur !'Ocean et de ne pas s'engloutir; c' ... est une que d'al-
ler ·ou il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contra ire; c' ... est une
que de courir devant l'orage; c' ... est une que d' ... dorrnir et d' ... etablir
son ,cabine1. d'etudes (Vigny).

V. Traduisez les phrases suivantes:


La pluie tombait a flots, une pluie normande qu'on aurait dit jetee par
une main furieuse (Nlaupassant). Celui-la est le seul dont j 'eusse pu fa ire
mon ami (St. Exupery). Il ne s 'occupait pas plus des regards que s 'il eut
ete seul dans un desert (Maupassant). Cependant je ne saurais dire que ce.
flit de Ia peine que je ressentisse ( Diderot). Elle dormait sans doute, et il
allait la surprendre (Flaubert). Je sentais qu'il allait m'arriver quelque
chose, sans oser le prevoir ou le comprendre (Vigny).

VI. Traduisez en fran{!ais:


Lenin a murit, dar opera lui va triii ve~nic. Partizanii nu ~i-au triidat
niciodatii patria. Muncitorii din lumea 1ntreaga nu pot uita eroicul exemplu
al comunarzilor; ei voiau ca legile sa fie acelea~i pentru toti.

VII. Remplacez les points par les prepositions ou les articles qu~
manquent:
Nous avons visite un grand nombre ... usines. Les travailleurs ... France
s'opposent ... fauteurs ... guerre. Ils n'ont aucune envie ... faire ... guerre.
Le peuple franc,;ais lutte ... la paix, ... Ia defense ... ses libertes democra-
tiques.
PARTEA A IV-a
39- EM E LE(:ON
PAYS ET PEUPLES DU MONDE*

EUROPE [rer:>p]

Pays Capitale Habitants' Adjtctif 2

(I') Aibanie [ albani]


(Republique Popu-
laire d' Albanie) Tirana [tirana] Albanais albanais,-e
(1') Allemagne [al-
maJl]
I. Republique Demo-
cratique Allemande Berlin [berle]}
2. Republique Fede- Allemands allemand ,-e
rale d 'Allemagne Bonn (b;m]
{!') Autriche [otriJ] Vienne [vje:n] Autrichiens autrichien, -enne
(Ia) Belgique [bel3ik] Bruxelles Belges beige
(bryse:l]
(Ia) Bulgarie [by 1-
gari] (Republique
Populaire de Bul-
garie) Sofia (s:>fia] Bulgares bulo-are
0

(le) Danemark [dan-~ Copenhague Danois danoi~,-t>


mark] [k:>p e:nag]
(!') Espagne [espaJl] Madrid Espagnols espagnol,-e
[madrid]
I
(Ia) Finlande [fe:ldd], Helsinki Finnois ou Fin- finnois,-e ou
[dsinki] landais fin Ia nda is, -e
(Ia) France [fr·ds] Paris [pari] Fran9ais franGais,-e

I
(Ia) Grande-Bretagne
[grdda~brataJl]
(I' Ang leterre) 1 , Londres [l'idr]
I
Anglais ang·lais,-e

* In acest tablou nu sint trecute decit o parte din ~arile ~i popoarele


lumii.
1 ln limba francezii, spre deosebire de limba romlnii, numele de pnpoare
se scriu cu majuscula clnd sint folosite ca substantive.
2 Precedat de articolul hotarlt le, adjectivul are functie de substantiv
~i denume~te limb a poporului respectiv: le fram;ais = limb a franceza, le
roumain = limba romlnii. Nu apar in acest tablou Ia rubriea adjective le
russe = limba rusa, le serbe = limba sirbii, l'arabe = limba araba ~.a.

19 - lnvi'i\a\i limba !rancezi'i fi'iri'i profesor

289
.---------- ---:-- ---------- ---;----- - - - -
Pay s Capitale Habitants Adjectif

(Ia) Grece [gns] • IAthenes [at&n] Grecs gre.c, grecque


(Ia) Hongrle [la~:'lgri] l
(Republique Popu-
laire Jlongroise) Budapest Hongrois hongrois ,-e
1 [bydape:st]

(I') Ita lie [itali] Rome [r~m] ltaliens italien, -enne


1 (Ia) Norvege [n~rve:3] Oslo [~slol Norvegiens norvegien,
-enne
(les) Pays-Bas [pe:i~
ba] (Ia Hollande)
[la~~lad] Amsterdam Hollandais hollandais, -e
[amsterdam]
(Ia) Pologne [p~loJl)
(R cp ublique Popu-
laire Polonaise) Varsovie Polonais polona is, -e
[vars~vi]

(le) Portugal [p;>rty-


gal) Lisbonne Portugais portugais, -e
[lisb~nJ

(Ia ) Roumanie [ru-


mani]
(Hi\publique Popu-
laire Roumaine) Bucarest H ouma ins rotuna tn, -e
[bykare:st]
(Ia) S uede [sye:d] Stockholm Suedois suedois, -e
[st:>blm]
(Ia) Suisse [sqis] Berne [b e:rn] Suisses SUISSe

(Ia) Tehccoslovaquie
[tfebs lovaki]
(R e publique Socia-
li ste Tchecoslova- Prague [prag] T ch eques - tchequ e
que) I Slovaques slovaqu e

(Ia ) TUI'qui c [tyrki] Ankara [akara] Turcs turc, turque


(I') union Sovietique
[ yn j 5 ~ s~v jetik]
(U. R. S. S.) [ye:re:se:s) Moscou [mosku] Sovietiques sovictiquc
(Ia) You gos lavie [ju-
goslavi]
(R epublique Socia-
liste Federative de Belgrade
You go~ lavie) I [be:lgrad] Y ougosla ves ) yougoslave

290
I J
~-·-~~~-------r-~~-·1·
Pays Capitale Habitants Acljectif

1.

AFRIQUE [afrik] I
(!') Algerie [a!Jeri]l Alger [al3e] Algeriens
(Republique Algeri- 1

enne Democratique 1

et Populaire) li

(I') Ethiopie [etj:lpi] Addis-Abeba Ethiopiens ethiopien, -enne


1 [adisabeba] 1 (Abyss ins, ab~·ss in ien,
(Ia) Guinee [gine] 1 Abyssiniens) -enne
(Republique de I guin(~en, -enne
Guinee) Conakry Guineens
I
I [konakri]
(Ie) Maroc [marJkj ' Rabat [raba] Marocains n1aroca11l. -e \!

~
(Ia) Republique A-
rabe Unie [repyblik
~arab~yni] Le Caire[la~ke:r] Egyptiens egyptieu, -enne (

Ia Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] I Tunisiens tunisien, -enne


I
ASIE [azi]

(!') Afghanistan [af-


ganista] Kabou\ [kabul] Afghans • afghan, -e

(Ia) Chine [lin]


(Republique Popu-
laire Chinoise) P<\kin [peke] Chinoi,o; chinois. -e

(Ia) Coree [bre]


1. Republique Popu-
laire Democrati-
que Coreenne

2. Coree du Sud
Pyong-Yang
[pi'>Ljang]
Seoul [seull
l Coreens coreeu' -en ne

(I') lnde [~d] (Ia) Nouvelle- lndieus


Delhi [nuve:l~ (ou Hindous) indien, -enne
d e:lij

(I') lndonesie [E:do-


nezi] Djakarta
[d3akart?] Indonesiens indones ien,
-enoe

(I') Iran [ira] ~eheran [t~era] IIranien~ iranien, -enne

(le) Japon [Jap5] 1okyo [LlkJo] Japona1'' ja pona is, -e

291
l'ays \ Capltale Habitants Adject if

(la) Mongolie [m5-l


g:>li]
(Republique Popu-1
laire Mongole) Oulan-Bator
[ula~batar) Mongols mongol, -e
(le) Viet-Nam [vje:t~
nam]
1. Republique De-
I
mocratique du Viet-
Nam Hanoi [anal] }I Vietnamiens vietnamien,
2. Viet-Nam du Sud Saigon [saig5)
I -enne

AMERIQUE DU ·NORD [amerik)

(le) Canada [kanada)J Ottawa [atawa) Canadiens canadien, -enne


(les) Etats-Unis [e-
ta~z~yni] Washington
[waJingtan] Americains atnCricain, -e
(le) Mexique (me:k-
sik] 1Mexico
[me:ksiko] Mexicains mexicain, -e

AMERIQUE CENTRALE

Cuba [kyba}
I La Havane
[a van) I Cuba ins I cubain, -e

AMERIQUE DU SUD

(I') Argentine
3atin]
[ar-
Buenos-Aires I
[byenoze:rl lA
1 rg«'ntms
.
argent in, -e
(le) Bresil [brezil] Brasilia Bresiliens bresilien, -enne
I [brazilja]
(le) Chili [Jili] Santiago
[satjago]
I
I Chiliens chilien, -enne

(I') Equateur [ekwa-


t~r] Quito [kito] Equatoriens equatorien,
-enne
. (le) Ferou (peru] 1 Lima [lima] Peruviens peruvien, -enne
I (I') Uruguay [yryge:JI Montevideo Uruguayens uruguayen,
I I [m:>tevideo} -enne

292
Pays Capital c H abita nts I Adj ec ti f I
1 -~----'---------'---------'--
OcEANIE [:Js eani ]
' ---------··-- 1
(I') Au stralie (ostrali] j Canberra - e Jlile '
_1.

(kabnal Australiens austra li en,


(la) Nouvelle Zelan- I
de [nuvd~zelad] Wellington I
[ w dingtonj N eo-Zelanda is n eo -z e Ia nda is, -e

VOCABULAIRE

l ' Allemagne [a lma]l] Gcrmania Ia Hongrie [:igri] Ungaria


l ' Autriche [otrij] Austria les Pays-Bas ( p e:i~ba] O landa
I 'Espagne [e:spa]l] Spania Ia Suisse [sqis J Elvetia
Ia Grande-Bretagne [grdda~brat a ]l ] la Tchecoslovaquie [tfek::>s lo vaki]
Ma r ea Britanie Cehoslovacia
l'Angleterre [dglate:r] Angli a le Bresil [brezil] Brazilia

LEXIQUE

Numc le majoritatii tarilor si nt , in limba fran ceza, foa rt e ase ma-


natoare sau chiar idcntice cu nurne le lor in limba r oml na . Cu toate
aces tea ex ista ~ i uncle ex ccpti i. De exe mplu :
Germani a = l 'Allemagnc
Elvetia = Ia Suisse
Olanda = les ' Pays-Bas
Ungaria = Ia Ilongrie

Nume lc capitalelor unor tari s lnt a descori ide ntice cu ce le din


lim ba romina, alteori foar te ap ropiatc. Atragem insa ate nti a as u-
pra unor deosebiri:
Bucuresti = Bucl!.res t Rom a = Hume
Moscov~ = 1\.foscou Varsovia = Var~ovie
P a ris = P ari{s) Hag a = Lu. ll aye
(nu sc pronunFo -s f in a l)
Londra = Londres Ca iro = L e Caire
Atena = Athenes Phenian = Pyung- Y a n g

In genera l, in limba fran ceza , numele de orase urmcaza orto-


grafia ~i pronuntarca nurn elui din limba respectiv~ (pentru limbile
cu alfabet latin). Nurnele unor ora~e (in special italien e) sint insa
u~or modificate:
Florence, Naples, Milan, 'Turin, Bo logne, 1'1Tunich, Nurember-g,
Barce lone , Cracovie, lassy ( l a~ i) e tc.

293
GRAMMAIRE

Articularea numelor geografice

a) Sint articulate numelc de fc'iri, regiuni ~i proyincii, numcle


oceanelor ~i al unor mari, precum ~~ numcle de munfi ~i ape curgi'i-
toa:·e:
Ia France, le Japon
Ia Brelagne, la Touraine, Ia Transylvan ie
I' {ocean) Atlantique, Ia Mediterranee, Ia Baltique
les Carpates, les Alpes, l'Everest
le Danube, le Rhin, la Seine, la Volga.

b) nu slnt, in general, articulate numele de ora~e:

Lyon, 1\larseille, Leningrad, 1Hilan, New York, Oslo

Fac exceptie: La Haye, Le Caire, Le Hai're, La Rochelle etc.


Observatie, Num!'le de orase slnt articulate clnd slnt determinate de
un atribut: '
le vieux Paris, la Rome d'AugllSte

c) Dintre numele de insule uncle sint articulate, iar altele nu:


la Sicile, la Crete, les Bateares, la 1\Jartinique, les Philippines
dar Cuba, .i'Y!alte, Madagascar, Ceylan, Jersey, Guernesey etc.

Genul numelor geografice

a) Numele de fi'iri terminate in -e sint feminine:


Ia Roumanie, la Grece, Ia Pologne, !'Argentine, ln Bolivie etc.

Face excep~ie le Mexique.


Celelalte nume de ~ari sint de genu! masculin:
/e Danemarlr, le Canada, le Togo, le Palristan etc.

b) Numele de ora~e franceze sint considerate de genul masculin:


Paris est benu. 1'•1arseille est grand.

De asemenea sint considerate ca masculine numele de ora~e


straine, cu excep\ia r<>lor terminate In -e:
Bucarest est visite par de nornbreux touristes.
[.o111lres est habite par plusieurs millions d'habitants.

294
Se spune insii: Rome est belle.
Genul numelor de tlra~e nefiind intotdeauna biue stabilit, gre·
~elile pot fi evitate folosindu-se expresia: la ville de ... :

La ville de Prague est pleine de souvenirs historiques.

c) Genul numelor de ape curgatoare este fie masculin, fie feminin:


le Rhone, la Loire, le Nil, Ia Beresina.

d) Numele de mun(i sint, in general, de genul masculin:


le Parnasse, leMont-Blanc, le Caucase, les Apennins

Fac exceptie: les Alpes, les Car pates, les Vosges, les Pyrenees,
les Andes etc., care sint de gcnul fcminin.

Le verbe vwre (a trai)

lndicatlf

Present Impartait Passe sin!ple


je vis je vivais je vecus
tu Pis tu vivais tu vecus
il Pit il- viva it il vecut
nous Pivons nous vivian.~ nous vecume.~
POus vivez vous viviez vous vecutes
ils vivent ils vivaient ils vecurent

Passe com.pose Futur


j'ai vecu je Pivrai
tu as vecu tu vivras
il a vecu il vivra
nous avoM Pecu nous Pivrons
vous apez vecu vous Pivrez
ils ont Pecu ils vivront

Subjonctlf Imperatif
Present

que je vive Pis!


que tu Pives vivoMI
qu'il vive viPez I
que nous vivions Participe
que vous Piviez
.. Jem Passe
qu 'ils Pi Pent
vivant vecu ,-e

295
EXERCICES

I. Completez les propositions sui»antes par les mots nece~saires:

Berne est Ia capitale de Ia ... La capitale de Ia Republique Populaire


Polonaise est ... Moscou est Ia capitale de I'... La capitale de Ia Grece
est . . . Lisbonne est Ia capitale du . . . La capitale de Ia Republique
Dcmocratique du Viet-Nam est ... Pekin est Ia capitale de Ia ...

II. Traduisez en fran(:ais:

a) Canada se giise~te in America de Nord. Brazilia are o capitalii


nouii. Principalele ora~e ale Italiei sint Roma, Milano, Florenta, Neapole,
Torino, Bologna.
b) Rominii sint mindri de capitala lor, Bucure~tJ. Noi studiem fran-
ceza. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. Herzen a fost rus. Chopin
a fost polonez. Rominia a dat lumii pe George Enescu, Brincu~i, Caragiale,
Eminescu. Ru~ii au dat lumii pe Pu~kin, Gogo!, Tolstoi, Turgheniev ~i alti
rnari scriitori.

III. Traduisez en roumam:


La France s 'etale sur une etendue harmonieuse et reguliere. Des Alpes
aux Pyr{m{,es, Ia ou jadis s'<\tablirent des colonies helleniqucs et par ou
p(·netra Ia civilisation Ia tine, Ia France est un pays mediterraneen. Parses
frontieres de !'Estelle est ouverte aux echanges avec le monde germanique.
Les plaines du Nord l'unissent a !'Europe septentrionale. La l\lanche la relie
a Ia Grande-Bretagne. L 'Ocean Atlantique lui ouvre le chemin vers I 'Afrique
et l' Amerique lointaine.

ANECDOTE

A la porte d'un hotel, on lit:


,Ici l'on parle franc;ais, anglais, russe, italien, allemand, suedois,
espagnol, roumain, chinois etc."
- Oh! demande a !'hotel un voyageur etonne, qui done parle
toutes ces langues ici?
- Mcs clients, parbleu!

PROVERBE

Il {aut manger pour »wre et non pas »i»re pour manger.


Trebuie sa maninci pentru a trai ~I nu sa traie~ti pentru a minca.

296
40-E ME LE(:ON
SUCCES DES SPORTIFS ROUMAINS

Les sportifs roumains ont obtenu des succes remarquables au


cours de ces dernieres annees. Dans la periode 1958-1964, plusieurs
records du monde on t ete batt us par les sportifs roumains, qui
ont gagne en outre des titres de champions olympiques,de cham-
pions du monde, europeens, balkaniques ou de champions du
monde universitaires. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961,
qui ont reuni 32 pays, les etudiants roumains ont occupe la deu-
xierne place. Aux Jeux Olympiques, Ia plus grande competition
sportive internationale, nos representants ont fait preuve d'une
valeur elevee. Nlalgre le nombre accru des pays participants et en
depit de la valeur croissante des concurrents, les sportifs rournains
ont occupe a chaque edition des places excellentes au classernent
general par nations (a Helsinki, Melbourne, Rome et Tokyo.)
Si l'on compare les resultats obtenus par notre pays aux Jeux
Olyrnpiques, avant et apres le 23 Aout 1944, on constate qu'en
un demi-siecle de regime bourgeois-feodal, nous avons obtenu
2 medailles-l'une d'argent et l'autre de bronze - tandis qu'en
douze ans seulement, les sportifs de la Republique Populaire Rou-
maine ont gagne 39 medailles don t 11 medailles d, or.

Course lie haies Lancernent du jawlot

297
Saut a. la perche

.
Natatwn (brasse )

A vi ron
Cyclisme
Escri 111 e

l!;quitation

Gymnastique Ski
Boxe Patinage

VOCABULAIRE

remarquable [ramarkabl] remarcabil accroitre [akrwatr] a mal'l, a spori


en outre (d~n~utr] in plus, pede- en depit de [a~depi~d<l] in ciuda
asupra accru, -e [akry] sporit, -a
le titre [titr] titlul croissant, -e [krwasd) marit, -a
le champion (Jdpj5) campionul le classement [klasmd] clasamentu l
l'equipe (/.) [ekip] echipa tandis que [tddi~k<l] in timp ce
Ia preuve [praw] proba, dovada Ia medaille [medaj] medalia

SPORTS

l'athletisme (m.) [atletism] atletis- le plongeon du tremplin [pl535~dy ~


mul trdp!eJ saritura de la trambulin<1
Ia haie [ e:] gardul le cyelisme [siklism] ciclisrnul
Ia course de relais [kurs~da~rale:] l'escrime (/.) [e:skrim] scrima
stafeta )'equitation (/.) [ekitasj:5] cii.lilria
le iancement du javelot [ldsmd~dy~ Ia gymnastique [3irnnastik] girnna<·
3avlo] aruncarea sulitei tica
saut en hauteur [so~d~otcer] saritura le football [futboJl] fotbalul
in inaltime le ski [ski] schiul
la perche [p e:r J] praj ina Ia boxe [boks] boxul
Ia natation [natasj5] natatia le canotage (kanota3] canotajul
nage sur le dos [na3~syr~la~do] pluta le tennis [te:nis] tenisul
brasse [bras] bras (inot) le patinage [patina3] patinaj ul

Expressions et mots usuels

marquer un but a marca un gol


l' entrainement ( m.) antrenarnentul

300
LEXIQUE

Celui qui pratiqu e l'athletisme est un athlete


Ia natation , nageur-
Ia boxe , boxeur
le football , footballeur
le cyclisme , cycliste
Ia gymnastique , , gymnaste
le ski , skieur
le patinage , patineur
l 'escrime , escrimeur
le tennis , tennisman
I 'equitation , cavalier

Observatie. Substantivul boxe este in limba franc.ez;'i de ge nu! fern in in.

Sufixe (Suffixes)

Sufixele sint imbinari de sunete (uneori un singur sunet) care,


ata~ate la sfir~itul unei radacini, formeaza cuvinte noi , fie cu alta
va loare gramaticala fata de cuv intul de baza, fie cu sens diferit.

Sufixul -eur indica:


a ) ca litatea: rougeur, blancheur, valeur, candeur;
b) pe eel care face o act-iune: monteur, soudeur, nageur , coiffeur,
danseur, conteur.

Sufixul -age indica:

a) o actiune: lw)age, nettoyage, demarrage, atterrissage, patinage;


b) rezultatul unei actiuni: ouFrage, langage, surmenage;
c) o calitate: courage;
d) un substantiv colectiv: feui llage.

Families de mots

la nage (f.) inotul


nager ( vb .) a inota
le nageur (m . ) inotiitorul
la nageuse (f. ) inotiitoarea
- le patinage ( m.) patinajul
patiner (vb.) a patina
le patin ( m.) patina
le patineur (m.) patinatorul
la patineuse (f.) patinatoarea
la patinoire (/ . ) patinoarul

SOl
GRAMMAIRE

Folosirea prepozitiilor constituie una dintre dificultatile limbii


franceze, avind in vedere faptul ca in multe construqii limba
rominii folose~te alte prepozitii dedt echival~ntul lor, ca sens, din
limb a francezii.
De exemplu:
Les sportifs roumains ont occupe des places toujours meilleures au classe-
ment general par nations.
Sportivii romini au ocupat locuri tot mai bune in clasamentul general
pe natiuni.
A se com para ae asemenea:
saritura cu prajina saut a Ia perche
vecin cu ... voisin de ...
a lovi cu piciorul /rapper du pied
un om cu pretentii un homme a pretentions
a lua drept confident prendre pour confident
a se inter'esa de o chestiune s'interesser a une question
a cinta la pian (vioara) jouer du piano (violon)
a privi pe fereastra regarder par la fenetre
a cumpara pe credit acheter a credit
a ci~tiga 10 franci pe zi gagner 10 francs par jour
Uneori in limba francezii se folose~te prepozitia acolo uncle limba
rominii utilizeazii o constructie fiirii prepozitie:
a juca fotbal (tenis) jouer au football {tennis)
luna decembrie le mois de decembre
ora§ul Praga la ville de Prague
a cumpara ieftin acheter a bon marche
Ream in tim constructia cazurilor genitiv ~i dativ, !a care in limba
franceza se folose~te intotdeauna prepozitia de ~i, respectiv' a:
curtea fabricii la cour de Ia fabrique
a apartine unui partid appartenir a un parti
. In uncle cazuri, in limba franceza nu se folose~te nici o prepo-
zitie, in situatii in care limba rom'lna utilizeaza o construqie pre-
pozitionalii:
intr-o z1 un jour
intr-o iarna un hiver
a vorbi despre literatura parler litterature
a pleca cu ranita in spate partir sac au dos
a locui pe strada Pacii habiter rue de la Paix
Nu exista reguli precise privitoare la folosirea prepozitiilor in
limba franceza. Cu toate aces tea, uncle verbe introduc in mod
constant complementul indirect cu ajutorul prepozitiei a, iar al-
tele cu ajutorul prepozitiei de.

302
Se consfruiesc cu prepozitia a verbele: acceder, aspirer, echapper,
~uire, obeir, penser, plaire, pretendre, resister, renoncer, ressembler,
succeder, survivre etc .
Se construiesc cu prepozitia de verbele: heriter, jouir, profiter,
triompher, s'emparer, s'indigner, se moquer, s'occuper, se ser~Jir, se
souvenir etc.

EXERCICES

I. I ndiquez les noms termines en -eur qui deri~Jent des !Jerbes:


danser, sauter, boxer, conter, porter, penser, chauffer, souder.

II. I ndiquez les verbes dont deri~Jent les noms:


coiffeur, flatteur, coureur, nageur, tireur, ehasseur, skieur, patineur,
joueur.

III. Traduisez en franr;ais:


a) La Jocurile Olimpice de Ia Tokio, echipa feminina de atletism a tfirii
noastre a oeupat locul al patrulea in clasamentul general pe natiuni. De doua
ori campioanii olimpic<i, Iolanda Bala~, detine ~i reetlrdul mondial la siiri-
tur;l in iniiltime. 0 tiniirii romincii de 17 ani a devenit campioana olimpica
la aruncar<'a sulitei. Ea a invins numeroaoe atlete consacrate.
in tara noastrii au. fost create cele mai bune conditii pentru dezvolta-
rea tuturor sporturilor.
b) Orasul Bucuresti are multe stadioane moderne. ,Stadionul Repu-
hlicii" este' vee in cu baza sport iva ,Progresul". Competitiile sportive sint
numeroase in luna septembrie. La fotbal este interzis sa se atingii balonul
cu mina. Patinajul se practica iarna. Iatii-l pe campionul nostru la saritura
<·n priijina. Ea se intereseazii de sport. Alexandru este n:unci~or la uzinele
Republica: duminica el joacii tenis sau cintii la vioarii. E1 locmesc pe strada
l'ninrsitii1ii.

ANECDOTE

C'est la maman d'un boxeur qui telephone au manager pour


demander comment va son fils qui dispute un match:
-Comment c;a va? demande-t-elle.
- O.K. 1 repond le manager.
Elle appelle a nouveau dix minutes apres.
- Comment c;a va maintenant?
- K.0. 2 dit tristement le manager.

1 O.K. (O Kay) [o keil - foarte bine, perfect (expresie americana),


2 K.O. - Knock out.

303
Une equipe de football

gardien de hut

b1
~ ~

w
c!~
\kf
~~
arriere-droit arriere central arriere-gauche

~ ~·..
.. : .

~
~~
demi-droit demi-gauche

~ w ~ ~
~)~~w
ailier
~~ ~~
inter(ieur)
avant-
Jl Jb
inter(ieur) ailier
droit droit centre gauche gauche
41- EM E L E r; 0 N
A L 'ASSAUT DU COSMOS

Depuis des millenaires, la pensee de l'homme s'est efforcee de


penetrer dans les profondeurs de I 'Univers, car I 'homme a toujours
eprouve le besoin de connaissances, a voulu connaitre sa place
dans l'Univers, apprendre a diriger les lois de Ia nature.
Pour Ia premiere fois dans l'histoire, le 12 avril 1961, en Union
Soviet ique a ete realise l'cnvol d'un homme dans l'espace . Le
vaissea u cosmique ,Vostok-1", ayant a bord le pilote-cos monaute
Youri Gagarine, accomplit le tour du globe et atterrit heureu sc-
ment sur Ia terre sovietique. L 'extraordinaire vol de Youri Ga<Ya -
rine au tour de Ia Terre a ete effectue en 108 minute s, et ces minu~es
ont ebranle le monde. Le premier cosmonaute du monde , Youri
Gagarine, a ouvert !'ere de Ia conquete du cosmos.
Moins de quatre rnois plus tard, le cosmonaute sovietique Guer-
man Titov a accompli un nouveau vol cosmique, de plus longue
duree cctte fois-ci. Le 6 aout 1961, le vaisseau cosmique ,Vostok-2",
pilote par Titov, est place sur une or bite au tour de Ia Terre pour
n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard, apres un voyage
de 700 000 kilometres, comprenant 17 rotations. La distance par·
courue par , Vostok-2" representait un chemin approximativement
egal a ce lui qui separe Ia Lune de·la Terre. Le vol de Titov a de-
montre Ia poss ibilite d'un sejour plus long de l'homme dans l'e s-
pace cosmique.
Au eou rs de !a oremiere moitie de I 'annee 1962 lcs eos monautcs
ameri ca ins J. Glenn et S . Carpenter partent aussi a l'a ssa ut du
cosmos accomplissant trois revolutions autour de Ia terre.
En aout 1D62, Andrian :\'ikola:ie v et Pavel Popoviteh ont effer-
tue le premier vol spatial en groupe, nouveau triomphe dr~ la
science et de Ia technique sovietiques.
L'Ameri cain \V. Shirra est le dernier cosmonaute de HJG2.
Un autre Americain, G. Coop er, inaugure les vol s spatiaux de
1963 effectuant 22 revolutions autour de la terre.
Le 14 juin 1963 un nouveau eosmonaute sovietique, Va 1eri
Bykovski, est place sur l'orbite . Deux jours plus tard Ia premiere
femme-eosmonaute du monde , Valentine Terechkova, est lan cee
dans I' espace cosmique.
Le 13 octobre 1964 un vaissca u eosmique sovietique a emporte
pour Ia premiere fois un equipage de trois hommes: l'ingenieur-
colonel Kornarov, le scientifique Feoktistov et le rnedecin Egorov.

305
Lcs vo ls d es premier s cosmona utcs sov ietiqucs ct amcri ca in s
fi g urcr on t pa rmi les plus gra nd s even em ents d e l ' h ist o ire d e Ia
c i v ili sat io n.

VOCABULAIRE

l'assaut (m . ) [a so] asaltul le vol [ v~!J zborul


le millenaire [milene:r] rnil e ni11l le sejour (se3ur] ~e d e r ea (in t. t·-u n Joe)
Ia loi [lwa] legea Ia rotation [r otas j 5] r o t a tia
l'envol (m. ) [tivol] zborul !"execution (/. ) [ e:gzek ysj5] executa r ea
l'espace (m. ) [e:spas] spa tiul Ia poursuite [purSI{i t.] urmii rirea , cau-
.le vaisseau cosmique [ v e: s o ~ kJ s mik ] t a rea
n a va cos mi ca
accomplir [a k ."i plir] a inde pliu i, a le reve [re:v] vi sul
efect ua au-deli\ de lod<Jla~da ] din co lu de
ebranler (e b rtile] a zgudui autour de (otur~da ] in jurul
atterrir [a tuir] a ateriza · le scientifique [siiitifik] omul de
Ia conquete [k5ke:t] cucerirea ~ t iint<'i

Sufixe

Sufixul -zque formcaz a adj ect ive:


cosm ique , tonique , energiqu e

Sufixul -lion formeaza substa n t ive :


civilisation, execution , co ntributiun

Su fixe le -ais , -ois, -ain, -ien formeaza nume de popoare ~a u indiea


a parte nenta Ia un ora~, Ia o reg iune etc.:
{ra n 9a is , bordelais, sw!dois , rournain , lorra in , italien , aLsacie 11 e t c .

.3ufixul -a ine indiea:


a ) a proxima tia: unt: d i::;ai ne (v reo zece i, 1me trcntain e (vreo
tre izec i) :
b) v irs ta: alleindre la soixa ntaine (a a ti nge virst a d e 1)0 d e ani ).

Prefixe (Prefixes;
Pre fixe le sint imbinari d e sune t e care. adiiugat e la in ceput.ul
unui euv!nt, ii modifiea ~en s ul sa u , m a i rar, categoria gra m a t.i ca lrl.
Prefix e lc limbii franceze s int m a i putin numcroase d eeit sufixe le

307
ei. (v. in Compendiul de gramatica o lista a principalelor prt'fixe
~i sufixe a le limhii franceze .) lata citeva prefixe:
Pref ixul e.rlra- cu valoare ~ uperlativa:
e.rtraordinaire, e:ctra-iill etc.
Pr·efixul con-, com-, col-. co r- (irnpreuna):
concourir, comprendre. coll1lborer, correspo11dre etc.

Prefixul sur- (peste, supra, pe deasupra):


survoler, surcharger, surnom etc.

Ace la~i sens il are ~i prefixul super-:


superstructure, super-son etc.

Prefixul sous- (sou-, sub- ) are sensu] contrar lui super- ~~ ins ea mna
, dedesubt", ,sub":
sous-directeur, soutirer, subordollner etc.

Prefixul inter- (intre):


international, interplan etai re etc.

GRAMMAIRE

Acordul participiului trecut (L'accord du participe passe)

I. Participiul trecut neprecedat de un verb auxiliar indepli-


neste functia de adjectiv ~i, ca atare, se acorda in gen ~i numar
cu' substa~tivul pe care-! determina:
la distance parcourue,.,
les travaux me nes •••

2. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul etre se acorda in


gen ~j numar Cll subiectuJ propozitie i:
le vaisseau cosmique... est place sur une or bite ...
La nouvelle de la realisation du premier vol cosmique est venue de !'Union
Sovietique.
Gagarine et Titov sont partis a l'assaut du cosmos.

Ohservatie. Acordul participiului trec ut al verbelor conjugate Ia dia-•


teza reflexiva (tot cu auxiliarul etre) urmeaza reguli speciale, care
vor fi studiate mai departe .

308
EXERCICES

I. Repondez aux questions suivantes:


Savez-vous quelle est l'annee qui marque le debut de la conquete du
cosmos? Quels sont les pays qui se sont lances a l'assaut du cosm~s?. Quel
a etc le premier pionnier du cosmos? Qu'ont rcahse les cosmonautes Nlkola-
i:ev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute america in qui a inaugure
les vols spatiaux de 1963? Qui a ete !a premiere femme-cosmonaute du monde?
Quand a eu lieu le premier vol d 'un equipage de trois hommes dans le
cosmos?
U. Formez des mots en a1outant des suffixes aux mots suivants:
douze, cent, ~Iarseille, Lyon, Irlande, Chine, Inde, Milan, Amerique,
Maroc, Hongrie, Egypte.

III. Formez des mots en ajoutant les prefixes sur- (ou super-),
sous- (ou sou-, sub-) aux mots suivants:
porter, lieutenant, conscience, nature!, sol, tirer, abondant, estimer,
vivre, nom, structure.

IV. JIIettez les verbes entre parentheses au participe passe en les


accordant correctement, puis traduisez a l' aide du dictionnaire:
La transition de Ia surface (eclaire) de la Terre au ciel completement
nair est d'une beaute extraordinaire. La duree du vol de Gagarine etait
(determine) d'avance par le programme. La surface exterieure de la cabine
est (recouvert) d 'une couchc r>rotectrice qui previent !a combustion. La cabine
est (dote) de trois hublots. Les hublots sont (muni) de verres refractaires.
Apres la descente de l'appareil jusqu'a !'altitude (prevu), le systeme d'at-
terrissage entre en jeu. Les recherches biologiques (effectue) par Ies hom-
roes de science ont fait considerablement progresser !'etude de !'influence
des vols cosmiques sur l'organisme.
42-EME LE~'ON

LA COMMUNE DE PARIS

Lc 1~ mars 187 J, lcs Parisiens et les Parisiennes s · i11surgea ient


contrc Ia misere sauvage. lis se dressaient eontre Ia trahison des
gouYernants laches ct des gen(~raux capitulards. Ils se soulcvaient
avec audace ct intrepidite pour instaurer un regime de justice et
de fra tcrnite humaine e t defendre Ia capita le contre les hordes
prusicnnes de l' invasion.
Le peuple triomphait. Il faisait de l'HtJtcl de Yille de Paris,
lc siege de son gouvernement, contrclle par lui, travaillant pour
lui, gouvernement du peuple, par le peuple et poJir le peuple.
C'etait la Commune.
La classe ouvr:f\re et les progre:;sist es de 1 ous les pays saluaient
de leurs plus vives acclamations les communards dans leur pn·1uih·e
ebauche de Ia societe socialiste.
Trois mois, Ia Commune aliait donner au monde les magnifiques
preuves de Ia capacit(~ de la classe ouvrihe de diriger, an•c d{•-
vouement et abnegation, les affaires de Ia :\ation.
Puis la Commune dut succomher au cours deo< farouches combats
de la derniere semr<ine de mai, -Ia sernaine sanglante comme on
1'8 appeiee depuis- sous les coups repetes de l'imrnonde coalition
de;, forces reactionaaires versaillaises de Thiers et de:; armees
prussiennes cle Bismarck.
La repression fut feroce. Les crimes les plus !1011'S de,; tyrans
les plus barbares de l'antiquite palisscnt dcvant lcs effroyahlcs
cruautes des pretend us civilises de V f:'rsa i lles.
Malgre ses erreurs et ses faihlesscs, la Commune de Paris a on-
vert le passage aux forees de l'avenir. Elle a dernontre que les
travailleurs etaient capables de se gouYerner eux-memes. Elle a
appris aux generations d'hommes qui l'ont suivic, la neeessite de
]'unite et de ]'alliance etroite des ouniers et des paysans.
Les combattants de la Commune ont done droit it la reconnais-
sance Cternelle des travailleurs du monde en tier, pour Ia glorieuse
page d 'histoire revolutionna ire qu 'i Is ont i~eri t e avec leur sang
sur les paves de Paris.
(D'apr•\s FIori m on d ll on t P, Cer(itude de vicloire)

310
VOCABULAIRE
s'insurger [sE'syr3c] a se riiseula, a magnifique [maJlifikj miiret, -ea\.ii,
se r3.zvr5.ti magnific, -;1
Ia misere [mizer] mizeria le devouement [devumii] devotamcn-
se dresser contre (s[)~drese~k3tr] a tul
se ridica irnpotriva I' abnegation (f.) [ ahnegasj 3] ahne-
Ia trahison [ traiz§] tradarea gatia
le gouvernant [guv ~rna] condueii to- l'affaire (f.) [afzr] problema
rul succo~ber [syk5be] a sucomba, a
Iache [laf] Ia~, -a mur1
le general [3eneral] generalul farouche [faruf] sii.lhatic, -ii, crud, -ii
capitulard,-e [kapitylar] la~,-a, ca- le combat [k5ba] lupta
pitulard, -a sanglant, -e [sdgld] singeros, -oa:;ii
se soulever [s;~~sulve] a se ridica, a immonde [im5d] murdar, -a, dez-
se riiscula gustiitor, -oare
l'audace (f.) [lodas] indriizneala Ia coalition [koalisj 5] coalitia
l'intrepidite If.) [E:trepidite] curajul, reactionnaire [reaksj'"'n~rJ reactionar,
indrazneala -a
instaurer [E:store] a instaura Ia repression [repr~sj')] represiunea
defendre [dcfadr] a apiira feroce [fer::>s] sii.lbatic, -a
Ia horde [Ia '"'rdj l10arda noir, -e [nwar] (fig.) groaznic, -ii
!'invasion (j.) [E:vazj5] mvaz1a le crime (krim] crima
l'antiquite (/.) [O:tikitc] antichital•:a
triompher [tri3fe J a triumfa; a in- pilir [palir] a piili
vinge Ia cruaute [kryote J cruzimea
!'Hotel de Ville [::>tsl~d;~_vil] pn- pretendu, -e [pretddy J pre tins, · 5
nlftria l'erreur (f.) [ ~rrer] eroarea, gre~eal2
le siege [sj~3] scdiul Ia faiblesse [f~hl~sJ slabiciunea
le gouvernement [guv~rn;~md] gu- le passage [pasa3] trecerea
vernul l'avenir (m.) [avnir] viitorul
controler [k5trole J a controla !'alliance (f.) [alijds] alianta
!'acclamation (f.) [aklamasj3J acla- etroit' -e [etrwa l strim t' -ii
matia; aclamarea le combattant [k5hatd] luptiitorul
l'ebauche (f.) [ehof] schita; incer- eternel, -elle [etsrnd] ve~nic, -ii
earea le pave [pave] caldarimul, pavajul

Sufixe
Sufixul -arrl are, in general, un sens peiorativ:
capitulard, bavard, pillard, fuyard etc.

In unele cuvinte, insa, acest sufix nu are acest sens:


communard, campagnard, maquisard etc.
Sufixul -te, (-ite, -ete) indica o calitate:
capacite, fraternite, unite, liberte, cruaute, beaute, faussete etc.
Sufixele -isme, -iste, frecvente ~i in limba romina, indica: pri-
mul o ideologic, o doctrina, un curent literar etc., iar al doilea,
pe adeptul acestei ideologii, doctrine sau curentului literar:
communisme, marxisme, socialisme, realisme
communiste, marxiste, socialiste, realiste

311
Sufixu 1 -iste formeaza ~i ~ubstantive care denumese pe ce 1 care
practica o mescrie: pianiste.
Ohservafie. Nu intotdeauna aceste douii sufixe se prezintii ca o pereche.
De exemplu, se spune:
romantisme, dar romantique
nazisme, dar nazi etc.

GRAMMAIRE

Acordul participiului trecut ( L 'accord du participe passe)


Participiul trecut conjugat cu auxiliarul avoir se acorda dupa
urmatoarele reguli:
a) Participiul trecut riimine invariahil clnd nu este insotit de
un complement direct sau clnd complementul direct este ~~ezat
Jupa el:
E lle a mange.
I ls on t mange.
La Commune de Paris a ouvert le passage ...
Elle a demontre que ...

b) Participiul trecut se acorda in gcn ~i numar cu complementul


direct care il preceda:
Elle a appris aux generations d'hommes qui l'ont suivie ...
(Complementul direct este 1'= la Commune).
La glorieuse page d'histoire qu'i/s ont ecrite.
(Complementul direct est;- qu(e) = la page d'histoire).

Complemen tul direct care precedi'"l participiul poa te fi:


a) pronumele relativ que:
Les fruits que j'ai manges.

b) un pronmne personal:
lvles amies, je les ai rencontrees sur lc boulevard.

c) un substantiv (in special in propozitii exclarnative sau inte-


rogative):
Quelle joie j' ai eue!

Nota. Nu se fac" acordul cu un complement indirect:


Il nous a envoye un paquet.
Ohservatie. In propozitiile de felul: Fructele pe care le-am mincat,
pronumele personal cu funqie de complement direct nu se exprimii, in
limba francezii:
Les fruits que j'ai manges.

312
EXERCICES

I. Repondez aux questions suivantes:


Qu'est-ce que Ia Commune de Paris? A quelle date Ia Commune de
Paris fut-elle instauree? Que voulaient les communards? Contre qui se dres-
saient-ils? Pourquoi Ia Commune succomba-t-clle? Quelle est !'importance
de Ia Commune?

II. En utilisant le suffi.re -te (-ite, -ete), indiquez les noms corres-.
pondant aux adjectifs suivants:
bon, ega!, cher, perspicace, subtil, ferme, solide, honnete, fertile, dur.

III. 11!ettez les verbes entre parentheses au participe passe, en


faisant l''lccord necessaire:
J'ai (recevoir) votre lettre du 10 amlt; celle du 20 juillet je ne l'ai
pas (recevoir). Les livres que tu as (acheter) cmltent 45 francs. Ces person-
nes, je les ai (connaltre) avant vous. Que de belles choses nous avons (voir)!
Avez-vous (trouver) vos cles? Non, je les ai (egarer). L'emission que nons
avons (ecouter) a Ia radio etait (consacrer) aux jeunes. La fabrique que
nous avons (Yisiter) est moderne.

IV. Traduisez en fran{:ais:


Revolutia pe care au f;lcut-o comunarzii a instaurat prirnul slat a! pro-
letarilor. Comunarzii au luptat eroic, dar armata lui Thiers i-a masacrat
en cruzime. Exemplele de eroism pe care le-au dat muncitorii parizieni n-au
ramas zadarnice. Yersurile pe care Emincscu le-a consacrat Comunei din
Paris fac parte din poezia ,lmparat ~i proletar". :'1\oi le-am citit ~~ le-am
lnvatat pe dinafara (par cceur).
43-E ME LE C:ON

LA GRAMMAIRE
par EUGENE LABICHE

Caboussat, seul: ... j 'ai reflechi a ce que m'a dit Machut ... Je sera is
rna ire, le premier magistrat d 'Arpajon ! puis conseiller gene-
ral! puis depute !. .. et a pres? le portefeuille ! qui ~a it? ...
(Tristement.) Mais non! (_{a ne se peut pas!. .. Je suis riche,
considere, adore ... et une chose s'oppose a mes projets ... Ia
grammaire fran~taise!. .. Je ne sa is pas... ( Regardant au tour
de lui aYec inquietude.) je ne sais pas l'orthographe! Les par-
ticipes surtout, on ne sait par que! bout les prendre ... tantot
ils s 'accordent, tan tot ils ne s 'accordent pas ... quels fichus
caracteres! Quand je suis embarrasse, je fais un pate ... rna is
ce n'est pas de l'orthographe! Lorsque je parle, (_{a va tres
bien, ga ne se voit pas ... j 'evite les Iiaiwns ... A Ia campagne
c'est pretentieux ... et .dangereux ... je dis: ,Je suis aile" ...
(Il prononce sans lier l's aYec l'a.) Ah! dame, demon temps,
on ne moisissait pas dans les ecoles ... j'ai appris a ecrire en
vingt-six legons, et a lire ... je ne sais pas comment ... puis
je me suis lance dans le commerce des bois de charpente ...
je cube, mais je ne redige pas ... (Regardant autour de lui.)
pas mi\me les discours que je prononce ... des discours eton-
nants !... Arpajon m'ecoute Ia bouche ouverte ... comme un
imbecile! ... On me croit savant ... j'ai une reputation ... mais
grace a qui? grace a un ange.

Blanche, paraissant: Papa ...


Caboussat, a part: Le voici! voici l'ange!
Blanche, tenant un papier: Je te cherchais pour te remettre le
discours que tu dois prononcer au cornice agricole.
Caboussat: Si je suis reelu ... Tu l'as revu?
Blanche: Recopie seulement.
Caboussat: Oui ... comme les autres ... (L'embrassant.) Ah! chere
petite ... sans toi !. .. ( Depliant le papier.) Comment trouves-tu
le commencement?
Blanche: Tres beau!
Caboussat, lisant: ,Messieurs et chers collegues, !'agriculture est
Ia plus noble des professions ... " ( S'arretant.) Tiens! tu as
mis deux s a profession?
Blanche: Sans doute ...

314
Caboussat , l'embrassant: Ah l chere petite!. .. (A part.) Moi, j 'avais
mis un t ..• tout simplement. (Lisant.) ,La plus noble des
professions." (Parle.) Avec deux s (Lisant.) ,J'ose le dire,
celui qui n'aimc pas Ia terre, cclui dont le cceur nc bondit
pas ala vue d'une eharrue , celui-la ne comprend pas Ia richesse
des nations! .. ." ( S'arretant.) Tiens, tu as rnis un t a nations?
Blanche: Toujours.
CaboussaL l'embrassant: Ah l chere petite!. .. (A part.) Moi, j'avais
mis un stout simplement !. .. les t, less ... jamais je ne pourrai
retenir r;a t (Lisant.) ,La richesse des nations ... " (Parle.)
avec un t ...

VOCABULAIRE

le maire [me:r] primarul la liaison [lj e:z5] legatura


le magistral [ma3istra] magistratul dame! [dam] de!
le conseiller [k3seije] consilierul moisir [mwazir] a mucegai
le depute [depyte] deputatul le bois de charpente [bwa~da~Jarpdt]
le portefuille [pJrt<~frej] portofelul: Iemnul de cherestea
aici: portofoliul ministerial cuber [kybe] a face cubaj ul
tristement [trist;..md] cu triste~e rediger [redi::;e] a redacta
considere, -e [k5sidere] respectat, -a, l'ange (m.) [d::;] ingerul
stimat, -a remettre [rame:tr] aici: a inmina
I' orthographe (f.) [ JrtJgraf] ortogra- le cornice agricole [kJmis~agricJ!]
fia consfa tuirea agricola
le bout [bu] capatul reelire [reelir] a realege
s'accorder [sakJrde] a se acorda recopier [rakJpje] a recopia
fichu, -e (fiJy] prost, proasta, rau, deplier [deplije] a desface, a dezdoi
rea (o stofii, o hirtie)
embarrasser (dbarase] a incurca, a le papier [papje] hirtia
stinjeni bondir [b5dir] a sari, a face salturi
le pate [pate] aici: pata de cerneala Ia charrue [Jary] plugul

Prefixe

Prefixul re-, unul dintre cele mai frecvente atit in lirnba franceza
dt ~i in lirnba romina, indica de obicei o repetitie:
recopier, reprendre, revoir, redire, repartir, retel/!phoner, renaissance.

Acest prefix este uneori ortografiat re-: reelu, reexpl!dier, reed i-


ter etc., altcori r-: ramener, rasseoir, recrire, rallumer etc. sau res-:
ressaisir etc.
Prefixul re- poate avea ~i alte valori. De exemplu, el poate
expnma:
- inapoicrea: retourner, rap porter, racheter
- contrariul: reagir
- intensitatea: remplir, raffoler.

315
GRAMMAIRE

Le verbe votr (a vedea)

Indicntlf
I)t8.-;unt 1m parfait PaSse simple
je vois je voyais je VLS
tu vois tu voyais tu vis
il voit il voyait il vit
nous voyo11s nuuR Poyions nous vimes
vous voyez ~·ouR voyie: vous vi tes
ils voient i~' <'O!Jflit•ll/ its virent

Pas~e cornpo.~e Futur


j'ai vu je verrai
tu as vu tu verras
i{ a YU il verra
nous avons vu nous verrons
vous avez vu vous verrez
ils ont vu ils verront

Subjonctlf Impiiratlr

Present
que je Yoie vois!
que tu voies voyons!
qu'il voie voyez!
que nous voyions Partl~lp(•

que vous voyiez Present Pas"!


qu 'ils voient voyant vu,-e

Ohsenatie. I. La indicativul .imperfect ~i Ia conjunctivul prezent


(persoana I ~i a 11-a plural) verbul voir se ortografiazii cu yi.
2. La perfectul simplu singular, verbul voir are acelea~i forme ca ~i
verbul vivre Ia indicativul prezent: je vis, tu vis, il vit.
3. Se conjugii Ia fel ca verbul voir, verbul revoir (a revedea) ~i verbele
prevoi.r (a prevedea) ~i pourvoir (a inzestra, a procura), dar acestea
douii din urmii formeazi'i. viitorul ~i conditionalul in mod regulat: je
priwoirai, je pourvoirais. De asemenea, numai verbul pourvoir formeazii
in mod diferit perfectul simplu: je pourvus.

Le verbe crotre (a crede)


Indlcatif
Present Imparjait Passe simple
je crois je croyais je crus
tu crois tu croyais tu crus
il croit il croyait il crut
nous croyons nous croyions nous crumes
vous croyez vous croyiez vous crutes
ils croient ils croyaient ils crurent

316
Passe cornpose Futur
j'ai cru je croirai
tu as cru tu croiras
il a cru il croira
nous avons cru nous croirons
vous avez cru vous croirez
ils ont cru ils croiront

Subjonetif hnJH)ratif
Present
que je croie crois I
que tu croies croyons I
qu 'i l croie croyez I
que nous croyions Partlcipe
que vous croyiez Present Passe
qu'ils croient croyant cru,-e
Observafie. 1. Ca ~i verbul voir, verbul croire se ortografiaza cu yi-.
Ia indicativul imperfect ~i Ia subjonctind prezent (persoana I ~i a
II-a plural).
2. 1'\u trebuie confundat Yerbul croire (a crede) cu Yerbul croitre (a cre~te)
care. Ia unele forme identice cu cele ale verbului croire, prime~te un
accPnt circumflex, pentru a se deosebi de acesta, Astfel, Ia indica-
fivul prezent verbul croitre are urmiltoarele forme: je erois, tu crois, il
croft (Ia plural insii: 1Wus croissons, vous croissez, ils croissent); Ia perfec-
tul simplu: je crus; la participiul trecut: cru.

EXERCICES
I. En utilisant le prefixe re- (re-, r-), indiquez les mots formes
(l partir de:
chercher, commencer, approvisionnement, appeler, conduire, approcher,
embarquer, engager, peuplement, etablir, habiller, allonger.

II. Formulez des questions pour les reponses suiFantes:


Caboussat s'occupait du co"'merce des bois de charpente.
ll avait !'ambition de devenir depute et meme ministre.
Caboussat ignorait les regles de l'orthographe.
Les participes surtout I 'embarrassaient.
Ses discours etaient corriges par sa fille Blanche.
De cette maniere ses concitoyens le croyaient savant.

III. F aites entrer dans des phrases les verbes suiFants:


nous avons vu; je crois; vous verrez; il croyait; elles virent; ils ont
cru; vois-tu?
(ex.: Nous avons vu les dernieres constructions de Bucarest.)

IV. Traduisez en fran{!ais:


Regulile pe care le-arn inviitat nu sint grele. Totu9i tu nu le-ai aplicat
corect. Ecaterina a devenit mai atenta de cind cunoa~te regulile gramaticii.
Ea n-a uitat ca uncle verbe se conjugii cu auxiliarul etre. Gramatica pe care
eu am studiat-o este foarte clara. Greselile comise de Caboussat le-arn fiicut
~i eu la inceput. Cite gre~eli ai giisit i;1 scrisoarea mea? Studentii au plecat
Ia tara, pentru a ajula la muncile agricole.

317
ANECDOTE

Visitant un musee d ' histoire d'une grande ville americaine, Mark


Twain demeura profondemcnt troub u~ devant une epee c t ses yeux
8C mou illerent de !annes.
- Pourquoi cette emotion? lui demanda un ami qui l'aecompa-
"Ila it.
"' - Parce que je me trouve dcvant l'epee portee par notre grand
George Washington.
- Mais d'o\t sais-tu que c'est son epee?
- Je Ia reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musees
america ins.
44-EM E LEe; ON

UNE LETTRE D' ALEXANDRE DUMAS

Alexandre Dumas, le celebre auteur des ,Trois mousquetaires"


et du ,Comte de Monte-Cristo", pensait qu 'il pouvait deviner le
caractere des gens par leur ecriture et pre dire leur avenir. II lisa it
attentivement les Iettres et les autres papiers qu'on lui apportait
et disait quel eta it le caractere de leurs auteurs.
Un jour une dame lui montra une page de tres mauvaise ecri-
ture et lui demanda de parler du caractere de I'ecolier qui l'avait
ecrite.
-Madame, dit Alexandre Dumas, etes-vous Ia mere de ce gar-
~;on?
-Non, monsieur.
- Alors je peux parler franchement. Ce gar<;:on est paresseux,
mechant, distrait, impoli, peu intelligent. Il ne fera jamais rien
de bon.
A ces mots Ia dame eclata de rire. L'ecrivain, etonne, lui de-
ruanda !'explication de sa gaiete.
-Monsieur, repondit Ia dame, c'est une page de Ia lettre que
vous m'avez ecrite quand vous aviez douze ans.

VOCABULAIRE

le mousquetaire [muskat&r] mu~che­ franchement [frdfmd] sincer


tarul impoli, -e [ep:lli] nepoliticos, -oasa
deviner [davine] a ghici eclater (de rire) [eklate~da~rir] a iz-
l'ecriture (/.) [ekrityr] scrisul, sene- bucni (in ris)
rea Ia gaiete [g&te] veselia
predire [predir] a prezice

Prefixe negative (Prefixes negatifs)

in limba franceza exista numeroase prefixe eare, adaugate Ia un


substantiv. adjectiv, adverb sau verh dau n valnare contrara cuvin-
tului respectiv. Astfel:
w- (im·, il-, ir-):
activite inactivite proJ'rement improprement
act if inactif legitime i /legitime
po/i impoli rt'SJIOIISll IJ/e irresponsa b/e

319
non-: non-inter>'ention, non-sens, non-~Jaleur
mal-: maladroit, malaisement, malhonnete
me- (mes-): medire, mecontentement, mecontent, mesestimer
de- (des-, dis-): degout, degonfler, decharger, desapprou»er, desaveu,
dis continuer, dis joindre, discredit, difficile
a-: anormal, apetale
GRAMMAIRE

Corespondenta timpurilor Ia indicativ (Concordance des temps


de 1' indicatif)
Prin corespondenta timpurilor se intelege raportul dintre timpul
predicatului une~ propozitii subordonate §i timpul predicatului
din regenta ei. lntr-o fraza, raportul temporal dintre actiunea
verbului din subordonata ~i cea a verbului din regenta poate fi
de trei feluri:
- cele doua actiuni sint simultane;
- actiunea din subordonata este anterioara;
- actiunea din subordonata este posterioara.
1. Cind verbul din propozitia regenta se gase~te la indicativ
prezent sau viitor, in subordonata se folosesc, in limba franceza,
acelea~i timpuri ale indicativului ca ~i in limba romina (prezentul,
trecutul, viitorul):
a) :;ltiu ca in>'eti frantuze~te. = J e sa is que tu apprends le fran{!ais.
b) ~tiu ca ai invafat frantu· = J e sa is que tu as appris le fran{!ais.
ze~te.

c) ~tiu ca IJei invata frantu- Je sais que tu apprendras lf!


=
ze~te. f ran{!ais.
2. Cind verbul din propozitia regenta se afla la indicativul trecut,
in subordonata se folosesc, in limba franceza, alte timpuri decit
in rom ina ~i anume:
a) Indicativul imperfect cind cele doua actiuni sint simultane:
El credea ca poate ghici caracterul oamenilor. = ll pensait qu'ii pou-
vait deviner le caractere des gens.
Observatie. Pentru a se exprima un adeviir general, permanent valabil,
se poate totu~i folosi in subordonatii indicativul prezent:
El spunea cii razboiul este un flagel al omenirii. = 1l disait que la
guerre est un fleau de l'humanite.
b) Indicativul mai-mult-ca-perfect cind actiunea din subordo-
nata este anterioara celei din regenta:
M-a intrebat dacii am terminat scrisoarea. = ll m'a demande si j'ava~s
fiui Ia lettre.

320
c) Conditionalul prezent, cind actiunea din subordonata este
posterioara celei din regenta:
~tiam ell. va sosi Ia tim!f. = Je savais qu'il arrh•erait a temps.

Corespondent- timpurilor Ia indicativ

Timpul din I Raportul Tlmpul din Ilimba


Tlmpul foloslt tn
propozltla rtlgentll temporal
I propozitla
subordonatll.
romtnll. tn pro-
pozltta subordonatll.

{ simul~;~.~eitate prezent acela~i t~mp


prezent sau
vii tor I anterwr1tate
posterioritate
trecut (oricare timp)
viitor
acela~i tlmp
acela~i timp
I '
I I
trecut (oricare
timp)
{ •imul"~''"'"
anter10r1tate
posteriori tate
imperfect
Im•i-mulj~•-p•d•••
.. I prezent
perfect compus

Iperfect)
(Mu m•i-mul<-•a-
cond1t10nal prezent viitor
I

EXERCICES

I. Remplacez les mots en italique par des synonymes:


Alexandre Dumas, l'illustre auteur des ,Trois mousquetaires", croyait
qu'il pouvait deviner le caractere des gens par leur ecriture. Une dame
le questionna a propos dil caractere d 'un eleve dont l 'ecriture eta it fort
mauvaise. Ce gar-;on est peu travailleur, inattentif, gr088ier, bete, dit
Alexandre Dumas. En entendant lea paroles de l'ecrivain, Ia dame se
mit a rire.

n. lndiquez le contraire des mots suil'ants:


juste, honnete, modere, semblable, proportion, logique, conscient, con-
naitre, lettre, alterable, remediable, moral, contenter, facilt>.

ill. Traduisez en roumain:


Andre disait qu'il s'etait repose, qu'il etait gai et qu'il irait faire une
excursion aux alentours de Bucarest. Sa femme Gabrielle racontait
comment elle avait decide son mari a faire cette excursion. Andre ne
savait pas que Gabrielle avait deja tout prepare. Elle dit qu 'il fallait
partir des le matin. Les deux esperaient que le temps serait beau.

IV. Traduisez en fran{:ais:


~tiam ca Elena este o eleva buna. Ea mi-a spus ca ii place mult lite-
ratura franceza. Mihai mi-a promis ca-mi va imprumuta ,Contele de
Monte-Cristo". La inceput n-am crezut ca aceasta pit>sa va fi atit de
interesantlL Joana mi-a spus ca a vazut ,Avarul". '

21 - lnvli\ali limba francezii fl!rl! profesor


321
Exercice8 supplementaires

1. V oici les titres de quelques oeuvres celebres de la litterature fran-


c:az.se. Pouvez-vous traduire ces titres en roumainP
Le medecin malgre lui (Moliere)
Les fourberies de Scapin (Moliere)
Le menteur (Corneille)
L'esprit des lois (Montesquieu)
Le diable boiteux (Lesage)
Le jeu de !'amour et du hasard (Marivaux)
On ne badine pas avec !'amour (Musset)
Le pere Gor iot (Balzac)
La Chartreuse de Parme ( Stendhal)
La debacle (Zola)
Lettres de mon moulin (A. Daudet)
Le livre de mon ami (A. France)
l,e tour du monde en quatre-vingts jours ( J. Verne)
L'ame enchantee (R. Rolland)
Fils du peuple (M. Thorez)

2. Voici la traduction roumaine de quelques titres celebres de la


litterature fran{!aise. Pouvez-vous retablir les titres originaux .J
Bolnavul inchipuit (Moliere}
Burghezul gentilom (Moliere)
Pretioasele ridicole (Moliere)
N unta lui Figaro ( Beaumarchais)
Barbierul din Sevila ( Beaumarchais)
Scrisori persane ( Montesquieu)
Cei trei mu~chetari ( Al. Dumas-pere)
Ro~u ~i negru ( Stendhal}
Iluzii pierdute (Balzac)
Legenda veacurilor (V. Hugo)
Banii (Zola)
Insula misterioasa ( J. Verne)
F ocul ( Barbusse)
Comuni§tii (Aragon)

LIBRETE DE OPERA INSPIRATE DIN LITEB.ATURA FRANCEZA

Rigoletto de G. Verdi, dupa ,Le Roi s'amuse" de V. Hugo.


Traviata de G. Verdi, dupa ,La Dame aux camelias" de AI. Dumas-fils.
Boema de G. Puccini, dupa ,Scenes de Ia vie de boheme" de H. Murger.
Tosca de G. Puccini, dupa ,La .Tosca" de V. Sardou.
Barbierul din Sevilla de G. Rossini, dupa ,Le Barbier de Seville" de
Be a umarcha is.
Nunta lui Figaro de W. A. Mozavt, dupa ,Le mariage de Figaro" de
Beaumarchais.
Carmen de G. Bizet, dupa ,Carmen" de Prosper Merimee.
1\fanon de J. Massenet ~i Manon Lescaut de G. Puccini, dup}t ,Manon
Lescaut" de Abatele Prevost.
45-EM E LEC:ON

LA GARE SAINT-LAZAk~

Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. Aux


heures de pointe, une .foule imorme Ia traverse et empli t les escali-
ers lateraux qui conduisent aux !ignes de banlieue. Alors les
pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les
glapissements du marchand de gaufres, les appels des vendeuses
de fleurs ou d e billets de loterie. Arretez-vous, fermez les yeux,
ecoutez les bruits des pas. Cra . .. era ... Les gens arrivent, les
gens s'en vont. Des millions de chemins croisent leurs fils. Des
millions de visages se frolent. La foule jaillit de ]a bouche du
metro. Un torrent devale les escaliers des quais. D ' o·u viennent-ils
ceux-la? De Saint- Germain, de Bois-Colombes, de Garches, de
Saint-Cloud, d'Argenteuil? Un visage efface un visage. lls pas-
sent devant vous. lls deviennent le flot, Ia foule.
, La foule s'en va et la gare palpite comme un cceur sombre.
A chaque poussee de fievre, c'est-a-dire aux grandes heures de
depart et de retour, le creur dehorde du sang noir de la foule!
Puis, il se calrne un peu. Mais de temps a autre , parce que des
trains debarquent leurs voyageurs, parce que les metros se sont
delivres en abondance, le creur s'enfle a nouveau. Les pas griffent
l'asphalte. Les vendeuses crient, les camionneurs s'interpellent.

21* 323
II y a des noms, des appels brises qui survolent les ruisseaux de
la foule. Et des bribes de conversations qui nagent dans les re-
mous, des confidences perdues, des mots oublies ...
Le soir, quand les boutiques ont mis leurs volets verts, quand
les paquets de voyageurs se sont ecoules, quand Ia marchande de
journaux a fait ses comptes, les sous-sols prennent leur habit de
..solitude. Les replis de l'ombre s'augmentent peu a peu. L'archi-
tecture devient plus etrange. Les pas resonnent, les echos s 'eveil-
lent, les lampes eclairent mal. On se croirait dans un palais aban-
donne.
(D'apres P. Gamarra)
VOCABULAIRE
le sous-sol [su-sal] subsolul sombre [s:'ibr] sumbru, intunecat
heure de pointe [ccr~da~pw"Et] ora Ia poussee [puse] accesul, puseul
de vlrf Ia fievre [fj~;vr] febra
Ia foule [ful] multimea deborder [deb3rde) a se revarsa
emplir [a:plir[ a umple s'enfler [sdfle] a se umfla
Ia ligne [lin) linia griffer [grife] a zglria
Ia banlieue [bdljce[ periferia l'asphalte (m.) [asfalt] asfaltul
}'averse (f.) [avers] aversa le camionneur [kami3nrer] camio-
le glapissement [glapismd) tipatul nagiul
Ia gaufre [gofr] fel de pezmet en survoler [syrv3le J a zbura peste
ciocola tii. le ·ruisseau [rqiso] piriul
croiser [krwaze] a lncruci~a le bribe [brib] frintura
se froler [sa fr:lle] a se atinge u~or, le remous [ramu] vlltoarea
in treac{tt Ia boutique [butik] priivalia
le metro [metro] metroul le volet [v3le] oblonul
devaler [devale] a cobori le repli [r;,pli] cuta
le quai [ke] peronul l'echo (m.) [eko] ecoul
effacer [efase] a ~terge eclairer [ eklere l a lumina
le flot [flo] valul le palais [pal~;] palatal
LEXIQUE
Voeabulaire ferroviaire
le chemin de fer drumul de fier ·.ze train express -- trenul expres,
la voie ferree calea fer a tii accelerat
le tunnel - tunelul le passage a niveatt - pasajul de
le pont - podul nivel, bariera
le rail - sina la consigne biroul de baga-
derailler - ~ deraia je (de minii)
le guichet - ghi~eul le porteur hamalul
le quai - peronul le visa - viza, vizarea
le train omnibus trenul personal agence de voyage - agentie de voiaj
GRAMMAIRE
Dublarea consoanelor

Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul-


Uiti ale scrierii lirnbii franceze.

324
1. In unele cuvinte prezenta unei consoane duble este dictata
de motive fonetice. Astfel, in multe cuvinte sunetul 8 este redat
printr-un 8 dublu:
cesser, chaussee, fa sse, presse et.c.

Sunetul yod este redat in uncle cuvinte prin l dublu:


famille, fille, bouillir etc.

2. Ortografia franceza fiind etimologica, multe cuvinte care


au consoana dubla in limba de origine se scriu cu dubla consoana
~i in france:r.ii:
Cuvinte provenind din limba:
latina: terre (~i toate cuvintele derivate: 8outerrain, terri-
loire, t~rre8tre, enterrer etc.), mettre (~i cuvinte le deri-
vate: permettre, transmettre, remettre etc.), lettre,
amuJe, commode, ville, difficile, affluence etc.
greaca: ellipse, syllabe, programme
ita Iiana: corridor, bouffon, ballet
engleza: tennis, tunnel
spaniola: bizarre

3. Prezenta unei consoane duble se explica uneori printr-o asimi-


lare de consoane care a avut Joe in interiorul unui cuvint:
carre (de Ia lat. quadratus}
verre (de Ia lat. vitrum)

4. Se scriu cu consoana dubla cuvintele formate cu ajutorul pre-


fixelor, clnd consoana finala a prefixului este identica cu consoana
1nitia Ia a riidacinii cuvintului de baza:
innombrable, innover, i11ne (prefixul in-)

De cele mai multe ori, consoana finala a prefixului este asimilata


consoanei initiale a cuvintului de baza:
collaborer (cum + laborare) atfronter (ad + front)
correspondre (cum +respondere) illogique (in + logique)
accoster (ad+ coste)

5. Prezenta unci consoane duble se datoreste uneori derivarii.


Astfel, subst~ntivele sau adjectivele terminate~~ consoana dubleaza,
'in general, consoana la feminin:
paysan - paysanne chat - chatte nul - nulle
reel - reelle sot - sotte

325
Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate in
consoana dubleaza, de obicei, consoana inainte de a alipi sufixul
verbal respectiv:

son- sonner patron- patronner


gros - grOBBir flot - (Lotter

6. Amintim ca adverbele care provin de le adjective terminate


in -ant, -ent se scriu cu dublu m:

recemment (de la recent)


constamment (de la constant)
prudemment (de Ia prudent) etc.

OhservaJie. Regulile mentionate mai sus comportli ~i multe exceptii.

EXERCICES

I. Ecri11ez en fran{:ais en faisant attention aux doubles consonnes:

a cunoa~te, cunoa~terea, a recunoa~te, comod, a incomoda, discutia, a


combate, combatantul, a dezbate, neregulat, irigatia, milionar, mili-
gram, canibal, a aduna (cifre), inovator.

ll. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau


de lecture ,La gare Saint-Lazare".

m. Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres-


stons:
quai, heure de pointe, la houche du metro, rails! train omnibus, Ia con-
signe.

IV. Traduisez en franpais:


La Paris circulatia automobilelor este intensiL 0 problema greu de
rezolvat este cea a parciirii (parking). Pietonii se strecoarii cu greutate
printre ma~ini. Metroul u~ureaza mult circulatia parizienilor. ln Pari&
exista multe autobuze, dar nu exista nici troleibuze nici tramvaie.
Daca vom merge pina Ia capat (terminus), metroul neva duce in
periferiile Parisului. Multi parizieni folosesc calea apei circulind cu.
vapora~ele (bateaux-mouches) de pe Sena. Parisul are multe gari §i
douii aeroporturi internationale: Orly §i Le Bourget.

326
LECTURE SUPPLEMENTAIRE

DANS LA RUE

II est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande


ville, m8me si vous l'habitez depuis bien longtemps. Ce sont sur-
tout des personnes en visite qui sont embarrassees. Voici les for-
mules usuelles dont on se sert pour ne pas se. perdre (s 'egarer) dans
les rues d 'une grande cite inconnue:
-Pardon, monsieur (madame, mademoiselle, mon petit etc.),
voudriez-vous m'indiquer la rue N., s'il vous plait? Quel est le
chemin le plus court pour aller a la place N. (a l'Opera)? Dites-
moi, s 'il vous plait, comment arriver a la place N. (pres du musee
L ... , jusqu'au theatre N.)? Par ou dois-je passer pour gagner ... ?
Quelle rue doit-on prendre pour aller au pare N.? Cette rue me
conduira-t-elle a.la place N .? Est-ce loin pour aller boulevard N .?
Y a-t-il un tram qui aille dans Ia direction de ... ? (ala gare N.?).
Est-ce que l'autobus No ... passe loin d'ici? Par oil est Ia bouche
de metro? Oil dois-je descendre pour aller rue N.? Pourriez-vous
me renseigner sur l'autobus a prendre pour arriver place N .?

PARIS
... Vous avez Ia chance d'habiter Paris.C 'est une ville magnifique.
Oui, elle est bien belle, dit Barbassou, mais elle est bien grande.
Elle est grande en effet, dit M. Vernejou, et on y trouve des
quartiers tres differents depuis les qartiers du centre, tres animes
et tres bruyants jusqu'a certains autres oil l'on se ~roirait tout a
coup dans une ville de province plutot calme et endormie. II y
a les beaux quartiers residentiels et d'autres aux rues beau-
coup plus etroites et populeuses:... Paris change de visage
suivant les quartiers. II y a le vieux quartier du Mar-ais avec
ses hotels historiques, il y a le Paris des revolutions, le Faubourg
St-Antoine oil habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de pe-
tits artisans ... A Ia fin du XIX-eme siecle et au debut du XX-eme
les grandes us.ines se sont construites a Ia peripherie de la capitale ...
D'oil une forte concentrations de population ouvriere autour
de Paris, dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers,
St-Denis, .St-Ouen, Clichy, Levallois, Courbevoie, Asnieres,
Colombes, Argenteuil. .. Au total, c'est une population enorme.
Pour Paris, 3 millions d'hahitants. Pour }'agglomeration parisi-
enne: plus de 5 millions.
PieJ•re Gamarra
(Berlurette rontre Tour Eiffel)
46-EM E LE(:ON
HISTOIRE DE CHASSE
J'ai toujours pense que vous ctiez un sportsman, mais avez-
vous reellement chasse?
Comment reellement chasse? J'ai tue a peu pres tout ce
qu'un chasseur peut tuer, depuis ]'elephant jusqu'au tigre et au
lion. Je ne vous ai jamais raconte l'histoire de ri:lon premier lion?
- Jamais, mais je crois que vous allez le faire.
- J'ctais a Johannesburg et desirais faire partie d'un club
de chasseurs ou j'avais beaucoup d'amis. Mais on ne pouvait
devenir candidat de ee club qu'en tuant au moins un lion. Je par-
tis done charge de plusieurs fusils et, le soir, me mis a l'aifut, pres
d'une petite riviere dans laquelle un lion venait toujours boire.
Une demi-heure avant minuit, j'entends un bruit de branches
et au-dessus d'un buisson apparait la tete du lion. II m'avait
senti et regardait de mon cote. Je tire: Ia tete disparait derriere
le-buisson, mais une minute apres remonte.
Un second coup: meme resultat. L'animal effraye, cache sa
tete, puis Ia dresse a nouveau. Je restais tres calme: j'avais seize
coups a tirer dans mes differents fusils. Troisieme coup: meme
resultat. Quatrieme coup: meme resultat. Je m'enerve, je tire
plus mal. Le resultat est que, apres le quinzieme coup, !'animal
redresse encore Ia tete.
- Si je manque le dernier coup, je serai mange.
J'attends un instant pour me calmer, puis je tire. L'animal
tombe ... Une seconde ... deux ... dix ... , il ne reapparait pas. J'at-
tends encore un peu, puis, triomphant, je me precipite, et devinez
ce que je trouve derriere le buisson ...
- Le lion.
- Seize lions, et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil.
Voici l'histoire de mon premier lion.
D'apres A. Maurois
Les Silences du colonel Bramble
VOCABULAIRE
Ia chasse [J as J vina toarea se mettre a l'affut (s0 me:tr_a_lafy)
le sportsman [sp:trtsmen] sport- a se pune Ia pinda
manu!, sportivul Ia riviere [rivjer] riul
le buisson [blJis'l) tufi~ul
le chasseur [Jasoor] viniitorul remonter [rami}te] a reapare
l'elephant (m.) (elefd] elefantul effrayer [efreje) a speria
le tigre [tigr] tigrul caeher [kaJ e) a ascunde
le lion [lj5( leu! tirer [tire J a trage
redresser [radrese] a redresa
charger [Jar3e] a inci'irca manquer [make] a nu nimeri
le fosil [fyzi] pu~ca triumphant [tri'lfd) triumfator

S28
Famille de mots
- deviner (vb.) a ghici - le nerf (m.) nervul
le devin (m.) ghicitorul enerver ( vb.) a enerva
la devineresse (/.) ghicitoarea (per- l'enervement (m.) enervarea
soana) enervant, -e (adj.) enervant
l.a devinette (f.) ghicitoarea (jocul)

GRAMMA.IRE

Regula lui si conditional (La regie de ,si" conditionnel)

Dupa conjunctia si (daca) care introduce propozitii conditionale,


in liniba franceza se folosesc alte moduri ~i timpuri decit in limba
rom ina si anume:
a) I:q' locul conditionalului prezent din limba romina, in limba
franceza se folose~te indicativul imperfect:
Daci:l ai merge mai repede, ai ajunge Ia timp. = Si tu marchais plus vite,
tu arriverais d temps.

In propozitia regenta se foiose~te acela~i timp ca in limba rom ina


(conditionalul prezent). Raportul temporal exprimat este de simul-
taneitate.
b) in locul viitorului din rom ina, in limba franceza se folose~te
indicativul prezent:
Dacii. vei merge mai repede, vei ajunge la timp. = Si tu marches plus
vite, tu arriveras d temps.
V. ~~ exemplul din text: Si je manque (daca nu voi nimeri)
le dernier coup, je serai mange.
in propozitia regenta se folose~te acela~i timp ca in limba 'ro-
mlna (viitorul). ~aportul temporal exprimat este de posterioritate.
c) in locul conditionalului trecut din limba romina, in limba
franceza se folose~te indicativul mai-mult-ca-perfect:
Daca ai ji mers mai repede, ai fi ajuns la timp. = Si tu avais marche
plus vile, tu serais arrive d temps.

in propozitia regenta se folose~te acela~i timp ca in limba romina


{conditionalul trecut). Raportul temporal exprimat este de anterio-
ritate, fiind vorba de o actiune nerealizata.
Observatie. in locul indicativului mai-mult-ca-perfect se poate folosi,
dupa si, condi~ionalul trecut forma a II-a: S'il eut marehe plus vite,
il serait arrive d temps.

329
Nod.• 1. Dupa si conditional nu se folose~te niciodata viitorul sau
condifionalul (afara de exceptia mentionata mai sus).
2. Nu orice si este un ,si conditional". De multe ori conjunctia si
introduce o propozitie interogativa indirecta (si interrogati£). ln acest
caz nu se mai a plica regula lui ,si conditional", ci regula generala a
corespondentei timpurilor:
Je me demande si j'arriverai a temps.
Jl ne savait s'il irait au theatre.

EXERCICES
I. N ommez en fran{:ais dix anunaux sauyages.
U. Prononcez rapidement: il faut qu'un chasseur sache chasser.

UI. Traduisez en roumain:


Si nous lisions chaque jour trois pages en franr;ais, nous apprendrions
plus vite cette langue. Si Ia Roumanie n'etait pas devenue un Etat
de democratic populaire, elle serait restee un pays retardataire. Si vous
revenez l'annee prochaine a Bucarest, vous trouverez la ville changee.

IV. Traduisez en fran~a,is:


Vom deveni buni tehnicieni daca vom imbina (combiner) munca Ia
~coala cu munca in fabrica. Daca ai fi privit mai atent, ai fi vazut
racheta cosmica. Daca Dunarea n-ar curge prin tara noastra, Rominia
ar fi lipsita (depomvue) de o insemnata ~ale de navigatie. Vom reu~i
sa indeplinim. sarcinile planului inainte de termenul fixat, daca vom
Iuera cu dirzenie.

V. Mettez le Yerbe entre parentheses au temps conYenable:


Si j' (avoir) un levier, je souleverais le monde, disait Archimede. S'il
te (demander) a boire, tu lui donneras ceci. S'il (ecouter) attentive-
ment il aurait entendu un murmure confus. Si vous (revenir) d'ici un'
mois vous trouverez Ia maison batie. Si la Commune de Paris n' (faire)
des fautes, elle aurait dure plus longtemps. Nous pourrions aller
a Ia promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort.·

LECTURE SUPPLE,UENTAJRE
LA RONDE
Si toutes les filles du monde voulaient se donner la mam, tout
autour de la mer elles pourraient faire une ronde.
Si tous les gars du monde voulaient bien etre marins, ils ferai-
ent avec leur barque un joli pont sur l'onde.
Alors on pourrait faire une ronde autour du mondt, si tous
les gens du monde voulaient se donner la main.
Paul :Fort
(Ballades franr;aises)
47 -EM E L E c; 0 N

UNE EVASION

Le passage suivant, extrait de la trilogie d'Alexei: Tolstoi: ,Le chemin


des tourments" 1 , relate l'evasion de Teleguine, de Joukov et de "~el­
chine, captures et condamru§s a mort par les Allemands.
-- Joukov, prends le. fusil! cria Teleguine en saisissant a bras-
le-corps son soldat d'escorte; il le souleva en l'air et le jeta avec
force contre le sol; en quelques bonds il atteignit !'automobile oi1
Melchine luttait ave.c le soldat pour lui arracher son fusil. Ivan
Ilitch prit son elan et frappa du poing le soldat au cou; l'autre
gernit et s'affaissa. Melchine ernpoigna le volant, appuya sur les
pedales. Ivan Ilitch vit distinc"ternent Joukov qui, un fusil entre
les mains, montait dans l'auto; le petit chauffeur qui rasait le
mur puis disparaissait dans la porte de la Kornmandatur; une lon-
gue face tordue, monocle a l'ceil, dans l'encadrement de la fenetre;
la petite silhouette du commandant qui avait oondi sur le perron,
un revolver dansant dans sa main ... Une detonation, une autre ...
,Manque. Manque. Manque". On eut dit que !'automobile avait
ses roues enracinees dans la tourbe. Mais les engrenages grincerent.
La voiture bondit. Teleguine bascula sur le siege de cuir. Le vent
lui souffla plus fort au visage, la guerite rayee et la sentinelle
se rapprochaient rapidernent; le soldat mit en joue. Pan! La voi-
ture passa comme un ouragan. En arriere, dans la cour du camp,
des soldats couraient, tombaiept sur un genou. Pan! Pan! Pan!
Les detonations se faisaient plus faibles. Joukov se retourna et
mena(_;a du poing. Mais le sinistre carre des baraquements devenait
toujours plus petit, plus bas; au tournant le camp disparut. Au-
devant des fugitifs defilaient a toute allure des poteaux, des buis-
sons, des bornes kilometriques.
Melchine se retourna; son front, ses yeux et sa joue etaient ensan-
glantes. Il cria a Teleguine:
-Tout droit?
-Tout droit et apres le petit pont, a droite, vers la montagne.

1
Titlul rom1nesc: ,Calvarul".

331
VOCABULAIRE

l'evasion (f.) [evazj)) evadarea l'encadrement (m.) [dkadramd) aici:


le passage [pasa3) pasajul, fragmen- pervazul
tul Ia detonation [detonasj 5) detunatura
extraire [ e:kstn:r) a extrage manquer [make] aici: a nu nimeri
Ia trilogie [trib3i] trilogia Ia roue [ru] roata
le tourment [turmd) chinul, suferin- enracine, -e [drasine] inradacinat, -a
ta, durerea Ia tourbe [turb] turba
relater [ralate) a povesti, a relata l'engrenage (m.) [dgrana3] angrenajul
capturer [kaptyre] a prinde, a cap- grincer [grese] a sdrtii
tura basculer [baskyle] a se legana
le siege [sje:3] aici: jiltul
eondamner [kSdane) a condamna
le cuir [kq ir) pie lea
le fusil [fyziJ pu~ca Ia guerite [gerit) ghereta
saisir [se:zir] aici: a apuca
raye, -e fre:je] viirgat, -a
a bras-le-corps [a~bra~la~kor] Ia Ia sentinelle [sdtind) santinela
trinta
mettre en joue [me:tr~d~3u] a ochi
l'escorte (/.) [tskort] escorta pan [pd] pac !
soulever [sulve] a ridica l'ouragan (m.) [uragd] uraganul
le bond [b5) saritura, saltul le camp [kd] lagarul
atteindre [atedr] a atinge le genou [3nu) genunchiul
arracher [arafe) a smulge menacer [manase] a ameninta
le poing [pw€) pumnul sinistre [sinistr] sinistru, -a
gemir [3emir] a geme le carre [kare] piitratul
s'affaisser [safe:se) a se prabu~i le baraquement [barakamd] (mil.) ba-
empoigner [apwaJle] a apuca, a pune racamentul
mina pe le tournant [turnaJ cotitura
le volant [vola] volanul le fugitif [fy3itif] fugarul
appuyer [apqje] a apiisa a toute allure [a~tut~alyr] cu toatii
Ia pedale [pedal] pedala viteza
le chauffeur [Jofrer] ~oferul le poteau [poto] stilpul
raser [raze) aici: a atinge in treacat le buisson [bqis5] tufi~ul
tordu, -e [tordy) strimbat, -a; aici: Ia borne [born] borna
schimonositii ensanglanter [dsdgldte] a insingera
le monocle [monokl] monoclul tout droit [tu~drwa) drept inainte

LEXIQUE

Synonymes
le bond - le saut
bondir - sauter
mettre en joue - coucher en joue - viser

Families de mots

- le fusil (m.) pu~ca - menacer (vb.) a ameninta


fusiller (vb.) a executa (prin impu~­ la menace (/.) amenintarea
care) menafant, -e (adj.) amenintator, -oare
Ia fusillade (f.) rafala de impu~ciituri
le Jusi lier (m.) pu~ca~ u 1

332
GRAMMAIRE

Omiterea prepozit~ei aPec

In limba franceza se omite adeseori prepozitia a<,Jec (cu) care


introduce un complement circumstantial de mod sau instrumental,
exprimat printr-un substantiv 1nsotit de un determinant:
Joukov, un fusil entre les mains ... Jukov cu o pu~ca in mina ...
Une longue face tordue, monocle a l'reil... 0 fata lunga, schimonosita,
cu monoclu Ia ochi ...
Il sortit, une cigarette au coin de la bouche. El ie~i cu o tigara In coltul
gurii.

Le verbe atteindre (a atinge)

lndlcatlf
Present Imparfait Passe simple
j'atteins j' atteignais j' atteignis
tu atteins tu atteignais tu atteignis
il atteint il atteignait il atteignit
nous atteignons no us atteign ions nous atteignimes
vous atteignez vous atteign iez vous atteignites
ils atteignent ils atteignaient ils atteignirent

Passe compose Futur


j'ai atteint j' atteindrai
tu as atteint tu atteindras
il a atteint il atteindra
no us avons attein t nous atteindrons
vous avez atteint vous atteindrez
ils ont atteint ils atteindront

Subjonctlf Imperatlf

Present
que j' atteigne atteins!
que tu atteignes atteignons!
qu'il atteigne atteignez!
que nous atteignions
que vous atteigniez Partlclpe
qu'ils atteignent
Present Passe
atteignant atteint, -e

Ohserva~ie. 1. La fel ca atteindre se conjuga toate verbele terminate


Ia infinitiv .in -aindre, -eindre, -oindre, ca de exemplu: craindre (a se
teme), plaindre (a deplinge), peindre (a picta), teindre (a vopsi),eteindre
(a stinge), joindre (a uni), rejoindre (a reuni) etc.

333
2. Verbele din aceasta categorie schimba consoana d, din radical, in gn
ori de cite ori termina~ia incepe cu o vocala: je craignais, no us
eteignons, il peignit etc.
3. Viitorul ~i conditionalul prezent al acestor verbe se formeaza ~n
mod regulat: j'atteindrais, nou.~ peindrons etc.

EXERCICES

I. Indiquez les mots du fragment ,Une evasion" faisant partie du


domaine militaire.
II. Copiez les mots du fragment ,Une evasion" qui ont la terrninai-
son -ment. lndiquez ensu,ite lesquels sont adverbes et lesquels noms.
ill. Traduisez en roumain:
II lisait, les lunettes sur son nez . II continuait a travailler , le sourire
aux liwres. Debout, les bras croises, il restait immobile. Le fusil en
bandouliere, il part it chasser le lievre. Elle allait au hal, les doigts gar-
n is de b agues.

IV. Traduisez en fran{:ais:


Ace~ti ~oferi vor atinge in curind 100000 km parcur~i lara repara~ii.
Automobilul atingea o viteza de 100 km pe ora (il. l'heure) . Noi nu ne
temem de greuta~i. Ele picteazi.i o fabrici.i. Stingeli lampa, vii rog .

Grades militaires

sous-lieutenant sublocotenent
lieutenant loco tenerut
capitaine cap~tan
commandant ma•or
lieu tenant-eo lone l locotenent-co lone I
co lonel colonel
general general

Nota. Adresarea catre un ofiter se face cu ajutorul adjectivului posesiv


mon: mon fcapi taine , mon general etc. = domnule capitan, domnule
gener a i etc.
48-EM E LEt:; ON

LES FEMMES ET LEUR AGE

Le texte qui suit est extrait des ,Lettres persanes" de Montesquieu


(1721). DeuxPersans, Rica et Usbek, qui yoyagent en Fr{tnce, echan-
gent entre eux leurs impressions sur la societe franyaise du XV I I f-eme
siecle.
RICA A USBEK
J'etais l'autre jour dans une societe ou je me divertis assez bien.
II y avait la des femmes de to us les ages: une de quatre-vingts ans,
une de soixante, une de quarante, laquelle avait une niece qui
pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. Un certain instinct me fit
approcher de cette derniere, et elle me dit a l'oreille: ,Que dites-
vous de rna tante, qui a son age veut a voir des amants et faire encore
la jolie?- Elle a tort, lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient
qu'a vous". Un moment apres, je me trouvai aupres de sa tante,
qui me dit: ,Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins
soixante ans, qui a passe aujourd'hui plus d'une heure a sa toi-
lette? 1 - C'est du temps perdu, lui dis-je; et il faut a voir vos
charmes pour devoir y Songer." J'allai a cette malheureuse femme
de soixante ans, et la plaignais dans mon arne, lorsqu'elle me dit
a l'oreille: ,Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui
a quatre:vingts ans, et qui met des rubans couleur de feu; elle
veut faire la jeune, et elle y reussit: car cela approche de l'enfance".
Ah !. bon Dieu, dis-je en moi-meme, ne sentirons-nous jamais que
le ridicule des autres? C'est peut-etre un bonheur, disais-je ensuite,
que nous trouvions de Ia consolation dans les faiblesses d'autrui.
Cependant j 'eta is en train de me divertir et je dis: No us avons
assez monte, descendons a present, et commew;ons par la vieille
qui est au sommet. ,Madame, vous vous ressemblez si fort, cetfe
dame a qui je viens de parler et vous, qu'il semble que vous soyez
deux sceurs, et je ne crois pas que vous soyez plus a gees I 'une que
l'autre.- Eh! · vraiment, Monsieur, me -dit-elle, lorsque l'une
mourra, l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait
d 'elle a moi deux jours de difference". Quand je tins 2 cette femme
decrepite 1 j'allai a celle de soixante ans: ,II faut, Madame, que
vous decidiez un pari que j'ai fait; j'ai gage que cette dame et
vous (lui montrant la femme de quarante ans) etiez de meme age.

1 a sa toilette = a faire sa toilette - pentru a-~i face toaleta.


2 je tins = j' entretiTUl - m-am intretinut, am stat de vorbi\.

335
- Ma foi, dit-elle, Je ne
crois pas qu'il y ait six mois
de difference" . Bon, m'y
voila; continuous. Je des-
cend is encore, et j'allai a
Ia femme de quarante ans.
,Madame, faites-moi Ia grace
de me dire si c'est pour rire
que vow> appelez cette de-
moiselle, qui est a l'autre
table, votre niece? Vousete~
aussi jeune qu'elle; elle a
meme quelque chose dans le
visage de passe, que vous
n'avez certainement pas, et
ces couleurs vives qui pa-
raissent sur votre teint ...
-Attendez, me dit-elle; je
suis sa tante·; mais sa mere
avait pour le moins vingt-

336
cinq ans de plus que moi: nous n'etions pas de meme lit; j'ai oui:
dire a feu rna sreur que sa fille et moi naquimes la meme annee.
- Je le disais bien, Madame, et je n'avais pas tort d'etre etonne".

VOCABULAIRE
persan, -e [pe:rsdn] persan, -ii le ridicule [ridikyl] ridicolul
se divertir [sa~dive:rtir] a se amuza, Ia consolation [k)s;Jlasj 5] mingiie-
a se distra- rea, alinarea
l'amant (m.) [amd] amantul, iubitul decrepit, -e [dekrepi] decrepit, -ii,
avoir tort [avwar~t;Jrj a nu avea· ram()lit, -a
dreptate le pari [pari] pariul
le dessein [des€] scop-1:· gager [ga3e] a paria
pour le moins [pur~la~mw€] eel putin le teint [t€] tenul
plaindre [plE:dr] a plinge, a compii-
timi le lit [Ii] aici: ciisiitoria
l'ime (f.) [am] sufletul feu, -e [f¢] decedat, -a, riiposat, -ii,
le ruban ['rybri] panglica defunct, -a
I e feu [f¢] focul ouir [im>.) [uir] a auzi
'enfance (f.) [dfds] copiliiria etonner [et;Jne] a mira

LEXIQUE
Homonymes
le dessin desenul le feu focul
le dessein scopul, telul feu, -e (adj.) decedat, -a, riipo-
sat, -a, defunct,-ii
Observatie. Adjectivul feu, -e nu se acorda decit dacii este precedat de
articolul hotiirit: la feue grand-mere. ln celelalte cazuri riimine inva-
riabil: feu ma sreur, feu la grand-mere.

Synonymes
gager - parier songer - penser
se divertir - s'amuser entendre - ouir
avoir tort - se tromper
Observatie. Verbul defectiv ouir nu este folosit dec it Ia infinitiv, Ia
participiu trecut ~i Ia timpurile compuse, mai ales in expresia j'ai oui
dire que ... (am au zit spunindu-se cii ... ). Substantivul masculin inva-
riabil oui-dire este folosit in expresia par oui-dire (din auzite).

GRAMMAIRE
lnversiunea subiectului in propozitiile incidente (L'inversion du
sujet dans les propositions incises)
In propozi~iile incidente se face in general inversiunea subiec-
tului:
Ma foi, dit-elle, je ne crois pas ...
C'est du temps perdu, lui dis-je, et il faut avoir vos charmes ...
Que! bonheur, s'eeria-t·il, en sautant de joie!

22 337
Folosirea eonjunetivului (L'emploi du suhjonetif)
In general, modul conjunctiv se folose~te pentru a indica o actiune
posibila; e~entuala, nesigura, spre deosebire de modul i:ndicativeare
indica o actiune sigura.
In propozitiile completive conjunctivul se folose~te:
I. Dupa verbe care exprima vointa, porunca, dorinta, teama,
regretul etc.:
Je veux qu'il vienne plus vite.
Elle desire que tn lui eerives.
Je regrette que tn partes.

2. Dupa un verb de declaratie (croire, penser, affirmer, juger


etc.), folosit la forma negativa sau interogativa:
Je ne crois pas que vons soyez plus iigee.
Pemez-vous qu'elle soit maladeP

Observatie. La ·forma afirmativa, aceste verhe sint urmate de modul


indicativ: Je crois que vous Ues plus iigee.

3. Dupa un verb impersonal (falloir, sembler etc.) ~i dupa unele


expresii impersonale (il est necessaire, il est bon, il est juste, il est
temps etc.):
ll faut que nons nous hitions.
Il semble que vons soyez deux sreurs.
ll est temps que tn partes.

Le verbe nre (a ride)

Indleatlf

Present Imparfait Passe simple


je ris je riais je ris
tu ris tu riai# tu ris
il rit il riait il rit
nous rions nous riions rwus rimes
vous riez vous riiez I'Ol%8 rUes
ils rient ils riaient ils rirent

Passe compose Futur

j' ai ri je rirai
tu as ri tu riras
il a ri il rira
nous avons ri nous rirons
vous avez ri vow; rirez
ils ont ri ils riront

338
Subjonetlf Imperatlf
Present
que je rie risl
que tu ries rions!
qu'il rie riez!
que nous riions
que vous riiez Partlelpe
qu' ils rient
Present Passe
riant ri
O.bservafie. 1. La indicativul imperfect ~i la conjunctivul prezent (per-
soana I ~i a II-a plural), verbul rire se ortografiazii cu doi i, dintre
care unul apar~ine radicalului ~i celalalt terminatiei.
2. Verbul sourire (a suride) se conjugii la fel ca rire.

EXERCICES

I. Remplacez. les mots en italique par des synonymes:


Rica s'amusait fort bien a Paris. Son dessein etait d'etudier l<i societe
fralll;aise. II avait parie que les femmes des salons parisiens cachaient
leur age. II ne se trompait pas. II paraissait tres amuse de Ia coquetterie
des dames franc;aises. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes die
neige. Sa defunte grand-mere est decedee a l'ii.ge de 85 ans. J'ai entendu
dire qu'il y avait plusieurs vieillards centenaires dans notre ville.

ll. Mett~z. les verbes entre parentheses au mode et au temps


necessmre:
Il m'ordonne que je (partir). Croyez-vous qu'il (venir)? II est juste que
vous (partager) cette pomme fraternellement. Je ne pense pas qu'il (pou-
voir) commettre une pareille faute. II faut que tout le monde (soutenir)
Ia cause de Ia paix. Je pense que les forces de Ia paix (etre) assez puis-
sautes pour empecher la guerre. Il est possible que les guerres (etre
elimine) de la societe humaine.

lll. Traduisez. en fram;ais (vb. rire):


De ce rizi? Am ris ascultind anecdotele sale. Miine vom merge sii Hdem
o comedie ~i vom ride cu hohote (rire aux eclats). Mihai se. priipadi
de ris (rire a se tordre). De ce ridea~i cind v-am intllnit? Imi plac
oamenii care rid ~i sint veseli.
IV. Traduisez en fran(Jais:
Dacii vom avea timp, vom merge sa-i facem o vizitii. Dacii n-ar fi
plouat, am fi facut o excursie. A~ fi oh1inut un calificativ mai bun,
daca n-a~ fi ·fiicut citeva gre~eli de ortogral'ie. Dacii l'rancezii n-ar folosi
alte construc1ii gramaticale, regula lui si coi:tdi~ional n-ar fi grea pen-
tru romini. Vor pleca cu avionul (par avion) daca vremea va fi favo-
rabilii. Dacii a~ cunoa~te ora~ul, nu te-a~ mai ruga sii mii insote~ti.

339
49- EM E LE r; 0 N
SEUL AU MILIEU DE L 'OCEAN

Le docteur Alain Bombard a tra~>erse seul l' ocean Atlantique en


1952, a bord d'un canot pneumatique nomme ,l'Heretique", en ~>oulant
experimenter les conditions d'un naufrage. Le texte qui suit est
ex trait de son li~>re ,Naufrage ~>olontaire".

Depuis plusieurs jours rna sante etait moins bonne. Le change-


ment de nourriture et l 'humidite permanente avaient fait appa-
raitre sur mon corps une eruption douloureuse de petits boutons.
J'esperais eviter les escarres grace a un petit coussin pneumatique,
seul exemplaire que je possedais. Un fau~ mouvement avait du
le faire tomber a la mer et lorsque je m'en aperc;us, il flottait deja
a quelques centaines de metres de moi. Je baissai la voile et jetai
l'ancre flottante puis, plongeant, je partis a sa recherche. Bon nageur,
je l'atteignis en quelques minutes. Quelle ne fut pas rna terreur
lorsque, voulant revenir a bord, je m'aperc;us que mon embarcation
fuyait devant moi, sans que je puisse raccourcir la distance qui
nous separait. L'ancre flottante, comme un parachute, s'etait
mise en drapeau. Plus rien ne freinait Ia derive. La fatigue allait
certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. ..
C 'est a ce moment-la que l' H eretique faillit continuer son voyage
sans moL
Lors de mon entrainement pour la traversee de la Manche, en
1951, en bonne condition physique, j'avais nage vingt et une heu-
res. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans
exercice, combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais imme-
diatement abandonne le coussin a son sort et m'etais mis a crawler
de toutes mes forces. Je crois que jarnais, meme pendant rna course
a Las Palmas avec M. Boiteux pere, je n'ai ete si vite! J'arrivai
d'abord a diminuer la distance qui me separait de mon embarca-
tion, mais ne parvins ensuite qu'a maintenir ma position. Awrs,
je vis soudain L'Heretique ralentir, je le rattrapai et m'y hissai
peniblement. Les cordes de l'ancre flottante s'etaient denouees,
comme par miracle. J'etais epuise moralement et physiquement
et me jura i que ce sera it le dern ier ba in de .I a tra versee.

340
VOCABULAIRE

le canot (kano J barca l'embarcation (f.) (dbarkasj3] am-


pneumatique [pncematik] pneu- barcatiunea
matic, -a raccourcir [rakursir] a scurta
experimenter [ e:ksperimdte J a expe- le parachute [parafyt] para~uta
rimenta freiner [fr e:ne J a frina
le naufrage (nofra3e] naufragiatul Ia derive (deriv] deriva
volontaire [vol5te:r] voluntar, -a envahir [dvair] a invada; a cu-
Ia sante (sate] sanatatea prinde
l'humidite (f.) [ymidite] umiditate rattraper [ratrape] a ajunge din urma
)'eruption (f.) [erypsj3] eruptia lors de [br~da] in timpul, cu ocazia
douloureux, -euse [dulur¢] dureros, Ia traversee [traverse] traversarea
-oasa affaiblir [afeblir] a slabi
le bouton [but5] aici: co~ul, bub ita Ia privation [privasj3] privatiunea,
l'escane (f.) [e:skar] (med.) escara, !ipsa
coaja crawler [kr;Jle] a inota in stil crawl
le coussin (kuse] perna diminuer [diminqe] a mic~ora
faux, fausse [fo] aici: gre~it, -a ralentir (raldtir] a incetini
£Iotter [fbteJ a pluti se hisser (ise] a se inalta, a se ridica
l'ancre (f.) (dkr] ancora peniblement [penibl;~md] cu greutate
Ia recherche [rafe:rf] cautarea Ia corde (Ia brd] frlnghia
Ia terreur [t e:rrer J groaza se denouer [denue] a se dezlega

LEXIQUE

Paronymes
le coussin perna le cousin varul
le sort soarta; intimplarea la sorte felul

Mots a plusieurs sens


le bouton I. nasturele le bord 1. marginea
2. bobocul (Ia floare) 2. bordul (la un vas)
3. co~ul, bubita 3. borul (la o palarie)

Families de mots
- nourrir (vb.} a hrani - le frein (m.) frina; friul
Ia nourriture (f.) hrana freiner ( vb.) a frina
Ia nourrice (f.} doica le freinage ( m.) frinarea
le nourrisson (m.) sugaciul elfrene, -e (adj.) neinfrina t, -a
nutritif, -ve (adj.} hranitor, ·oare le garde-frein (m.) frinarul

GRAMMAIRE

Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif)


Conjunctivul se folose~te in diferite propozitii circumstantiale,
dupa anumite loculiuni conjunc~ionale (locutions conjonctives):

341
I. Dupa locu~iunile conjunc~ionale avant que (inainte ca), jusqu'a
ce que (pina sa, pina ce), en attendant que (a~teptind sa):
La fatigue allait certainement m'envahi-,. avant que je puisse rattraper
le fugitif.
ll faut attendre jusqu'a ce qu'elle finisBe sa toilette.
Observatie. Dupa locutiunea apres que (dupa ce) se folose~te indicativul:
Apres que tout le monde est parti, on a balaye la salle.

2. Dupa locu~iunea sans que (fara ca):


Mon embarcation fuyait devant moi san!J que· je pnisse raccourcir la dis-
tance.

EXERCICES

I. lndiquez des mots de la meme famille que:


voyage, entrainement, Hotter, nager.

II. Formulez des questions pour les reponses suil'antes:


Le docteur Bombard a traverse !'ocean Atlantique seul dans un canot
pneumatique.
II a quitte son canot pour rattraper son coussin.
II fut tres effraye en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui.
Il avait perdu l'espoir de le rattraper.
Il reussit a atteindre le canot grace a ses qualites exceptioonelles de
nageur.
Il avait traverse la Manche a Ia nage.
n ne iit pius d'autre imprudence pendant son voyage.
III. Jlrl ettez les yerbes entre parentheses au temps necessaire:
Attends-moi jusqu'a ce que je (finir) mon travail. Vous pouvez fumer
une cigarette en attendant que le dejeuner (etre) pret. On ne peut lui
adresser la parole sans qu'elle (se mettl"e) en colere. Passez un moment
chez moi avant que j' (aller) au Ministere.
50-EME LEc;ON
LES CHEFS DE LA REVOLUTION FRAN~AISE DE 1789

Il y avait rue du Paon un cabaret qu'on appelait cafe. Ce cafe


avait une arriere-chambre, aujourd'hui historique ... Le 28 juin
1793, trois hommes etaient reunis autour d'une table dans cette
arriere-chambre ...
Le premier de ces trois hommes etait pale, jeune, grave, avec
les Hwres minces et le :'egard froid. Il avait dans la joue un Vic
nerveux qui devait le gener pour sourire. Il etait poudre, gante,
brosse, boutonne. Son habit bleu clair ne faisait pas un pli. Il avait
une culotte de nankin, des bas blancs, une haute cravate, un jabot
plisse, des souliers ~l boucles d'argent. Les deux autres hommes
etaient, l'un une espece de geant, !'autre une espece de nain. Le
grand, debraille dans un vaste habit de drap ecarlate, le col nu
dans une cravate denouee tombant plus bas que le jabot, la veste
ouverte avec des boutons arraches, etait botte de bottes a revers
et avait les cheveux tout herisses, quoiqu'on y vlt un reste de coif-
fure et d'appret; il y avait de la criniere dans sa perruque. Il avait
la petite verole sur Ia face, une ride de colere entre les sourcils,
le pli de la bonte au coin de Ia bouche, les levres epaisses, les dents
grandes, un poing de portefaix, !'ceil eclatant. Le petit etait un
homme jaune, qui, assis, semblait difforme; il avait la tete ren-
versee en arriere, les yeux injectes de sang, des plaques livides sur
le visage, un mouchoir noue sur ses cheveux gras et plats, pas de
front, une bouche enorme et terrible. Il avait un pantalon a pied,
de larges souliers, un gilet qui semblait avoir ete de satin blanc,
et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une
ligne dure et droite laisssait deviner un poignard.
-Le premier de ces hommes s'appelait Robespierre, le second
Danton, le troisieme Marat.
(Victor Hugo, Quatrevingt-treize)

VOCABULAIRE

le chef [Je:f] ~eful, conducatorul sourire [surir] a suride


le cabaret [kabare:] c1rcmma poudre, -e [pudre] pudrat, -a
le cafe [kafe] cafeneaua gante, -e [giite] inmanu~at, -a
l'arriere-ehambre (/.) [arj er~fabr )ca- brosse, -e [brose] periat, -a
mera din dos boutonne, -e [butone] incheiat, -a (in
mince [mi:s] suhtire, plapind,-a nasturi)
le tie [tik] ticul nervos bleu clair [bljil~kler] albastru-deschis
Ia joue [3u) obrazul le pli [pli) cuta

343
Ia culotte [kybt] pantalonul scurt Ia perruque (peryk] peruca
le jabot [3abo] jaboul Ia petite verole [ptit~ vera!] viirsatul
plisser [plise J a plisa de vint
Ia boucle [bukl] aici: catarama Ia ride (rid] ridul
le geant [3ed] uria~ul Ia colere [kaler] minia
le nain [n~] piticul le sourcil [sursi] sprinceana
debraille, -e (debraje] imbriicat,-ii epais, epaisse [epe, ep!:s] gros, groasii
neglijent; ~leampiit, -ii le portefaix [porth] hamalul
vaste [vast] foarte mare eclatant, -e (eklatd] striilucitor, -oare,
)'habit (m.) [abi] .. costumul sclipitor, -oare
le drap [dra] postavul difforme (dibrm] diform, -ii
ecarlate [ekarlat) ro~u-aprins, staco- Ia plaque [plak] placa
ji"u livide [livid] livid, -ii, viniit, -ii
botte, -e [bute] inciiltat, -ii cu cizme nouer [nue] a innoda
le revers [raver] reverul plat, -e [pla], aici: lins, -ii
herisse, -e [erise] zbirlit, -a le gilet [3il11:] jiletca, vesta
l'appret (m.) (a pre) apretul Ia rouppe [rup] bluza ciobiineascii
Ia criniere [krinj erJ coama le poignard [pwap.ar] pumnalul

PRONUNTARE
Robes pierre [ robespjer J
paon (plmn) - se cite~te fara a se auzi sunetul o:pa.
sourcil [sursi]- in acest cuvint nu se pronun~a -l final.

LEXIQUE

Mots a plusieurs sens


le drap 1. postavul le col 1. gulerul
2. cear§aful 2. treciitoarea, pasul
le cafe 1. cafeaua le pli 1. cuta
2. cafeneaua 2. ridul
3. plicul
4. (fig.) obiceiul

GRAMMAIRE

Substantive proprii folosite ca substantive comune


Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun.
Este vorba de substantive care s-au format de la:
a} nume geografice de ora~e sau regiuni ~i care indica originea
unor prod use:
nankin, cachemire (de la Cachemire), tulle (1esatura), valenciennes
(dantela), bordeaux, bourgogne (vinuri), roquefort, camembert (brin-
za), cognac (bautura), baionnette (de la Bayonne), siwres (por1elan),
berline, landau (de la Landau, ora~ in Germania), bougie (luminare,
de la Bougie, ora~ in Algeria), canadienne etc.

344
b) nume de persoane, legate de o inventie, de o trasatura fizica
sau de caracter: napoleon (moneda), praline (de la Praslin), calepin
(de la Calepino), mansarde (de la Mansart, arhitect), guillotine
(de la Guillotin), chauYin (de la Nicolas Chauyin, soldat al lui
Napoleon I), mecene, adonis etc.
c) nume de personaje literare, indicind o trasatura de caracter:
renard 1, harpagon, donjuan, tartufe.

Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif)


A~a cum am mai aratat, conjunctivul este folosit in limha
franceza dupa anumite locutiuni conjunctionale. La cele mentionate
pina aici adaugam locutiunile concesive: quoique, bien que, care
se traduc prin ,de~i", ,cu toate ca":
Quoiqu'on y vit un reste de coiffure ...
Je viendrai vous voir, bien que je sois Ires occupe.
Observatie. ln limba romina propozitiile concesive se construiesc cu
modul indicativ:
Tiiranii i~i continua munca, de~i plouii (indicativ) = Les paysans COil-
tinuent leur travail bien qu'il pleuve (conjunctiv).

Spre deosehire de limba romina, in franceza se folose~te conjunc-


tivul ~i In propozitiile care indica o alternativa ~i care sint intro-
duse prin locutiunea conjunctionala soit que (fie ca) sau uneori
numai prin conjunctia que:
So it que j'aille au match, so it que je le suive a Ia television, j' assisterai
d un spectacle palpitant.

EXERCICES

I. Repondez aux questions suiPantes:


Que! etait !'aspect exterieur de Robespierre?
Quel etait !'aspect exterieur de Danton?
Que! eta it I 'aspect exterieur de ?>larat?
Oil se trouvaient-ils le 28 juin 1793?
Que savez-vous sur le role de ces trois hommes pendant la Revolution
fran<;aise de 1789-1791?

ll. Indiquez les differents sens des mots:


le pli, le front, la poudre, Ia botte.

1 Ca urmare a faimei de care s-a bucurat ,Le Roman de Renart", open,

literara din evul mediu, numele propriu Renart a inlocuit, in limba frauceza
(cu o mica schimbare ortografica), vechiul nurne al vulpii (goupil).

345
III. Remplacez les points par l' un des noms suivants: praline,
camembert, bougie, bourgogne, tartufe, mansarde, roquefort, mecime,
bordeaux, berline , cachemire.
Le dejeuner a ete ric he en fromages; nous avons mange du ... e t du .. .
Du ... e t du ... ont bien arros<) ce dejeuner. Les enfants aiment les .. .
On n'emploie plus de ... dans n os villages, l'electricite les a r emp la-
cees. Les ... ont ete remplacees par les autos. Elle porta it une belle robe
de ... Beaucoup de nos grands ec riva ins ont loge dans des ... Aujourd'hui
les artistes de notre pays n'ont plus besoin de ... , l'lhat leu r accorde
les meilleures conditions de vie. II y a plusieurs types de . . . dans Ia
lit terature roumaine.

IV. 1'.1ettez les verbes entre parentheses au mode necessaire:


Bien qu'il (co nnaitre) le frano;:ais, il a peur dele parler. Quoiqu'il (t ra-
vailler) sept h eu res par jour , il trouv e le temps d e s'occuper de l 'act i-
v ite cu lturelle de son usine. Soi t qu ' e lles (venir) par le train, so it
qu ' e ll es (arriver ) par avion, e ll es seront ici ce soir. J e suis persuade
que le renard rode par ici b"ien que je ne l' (apercevoir) p;~s.

LECTURE SUPPLEMENTAIRE

L'El\CHANTE31ENT DE VERSAILLES

Avec ses so uvenirs imperissab les, so n decor royal encore debout,


avec son chateau , ses terrasses, ses marbres et ses fontaines,
Versailies n 'est qu ' une harmonic. Tout s'y presente dan s 1'unite
rnajestueuse d ' une revre d ' art accomplie: la construction,
l'ornementation, le detail le plus modeste et ]'ensemble le plus
grandiose, tout obeit a la meme pensee, la realise , l'exalte et
!'impose.
L'enchantement d'un passe que cette forte conception revele,
saisit ]'imagination des que les grilles des jardins sont franchies.
Pour que !'impression soit complete et ineffa<;ahle, on devrait
choisir pour cette visite, un jour de solitude, au moment du prin-
temps, alors que les parterres de Le Notre se rajeunissent par la
profusion des £leurs nouvelles, ou plutot vers la fin de l'automne,
quand, dans les allees desertes, les pas soullwent avec les feuilles
mortes une jonchee de souvenirs.
Pierre de Nolhac
(Les Jardins de Versailles)
51-EME LE(:ON

I '
AU POLE SUD

Le grand savant roumain Emil Racovifa a ete le premier Roumain


ayant atteint le pole Sud. Faisant partie, en qualite de naturaliste,
de l' expedition antarctique du 9aisseau ,Belgica" (1897 -1899),
Emil Racwifa a laisse un livre intitule , V ers le pole Sud",
ou il relate les principaux evenements de l' expedition. Voici un bref
extrait de ce li9re.
Au debut du mois de mars 1898, notre vaisseau etait immobilise
par la banquise. Le vent soufflait sans interruption. De gros nuages
gris assombrissaient le ciel. Les tourmentes de neige formaient
comme un rideau blane qui nous empechait de voir a un metre
de distance. Nous nous sentions tellement seuls, tellement perdus
que l'espoir meme nous quittait; une seule chose nous soutenait
encore: c'etait le sentiment du devoir.
Nous avions He envoyes ici en tant que mandataires de la science
et nous nous sommes efforces de remplir notre mandat, quelque

347
difficiles qu'aient ete les moments que nous avons traverses. Pen-
dant 13 mois, nous avons fait a une heure d'intervalle, des obser-
vations meteorologiques sans avoir jamais manque une heure.
Chaque fois que cela etait possible, par un trou pratique dans Ia
glace nous pechions des animaux marins. Chaque fois que le temps
le permettait nous faisions les observations astronomiques et mag-
netiques necessaires et pendant nos longues excursions nous ohser-
vions les oiseaux et les phoques qui habitaient Ia banquise.
En outre nous avons procede a de milliers d'operations diverses
destinees a nous defendre contre le froid ou a preserver notre vais-
seau du danger de l'ecrasement. II nous fallait degager Ia ,Belgica"
des monceaux de neige qui l'ensevelissaient, il nous fallait con-
fectionner des vetements et des chaussures, nous devions nous pro-
curer de Ia viande fraiche de phoque ou de pingouin et nous fahri-
quions meme des instruments de peche ou d'observation.
Nous avons beaucoup souffert, mais nous avons eu aussi des
moments de felicite, parce que nous etions conscients que nous
nous trouvions Ia pour ajouter une pierre a !'edifice de Ia science,
ce foyer de lumiere et de progres.

VOCABULAIRE
Je p3le [pol] polul le mandataire [nHidatl:r] mandatarul
le naturaliste [natyralist] naturalis- s'efforcer [tforse] a se striidui
tul pratiquer un trou [pratike~re~tru] a
antarctique [dtarktik] antarctic, -a face o gam·ii
le vaisseau [veso] vasul, vaporul pecber [pe:fe] a pescui
bref, brhe [brd] scurt, -a le phoque [fok] foca
immobiliser [imobilize] a imobiliza l'ecrasement (m.) [ekrazmd] stnv1rea
Ia banquise [hdkiz] banchiza le monceau [m5so] griimada
)'interruption (f.) [i:te:rypsj3] intre- enaevelir (dsavlir] (fig.) a acoperi,
ruperea a ingropa
auombrir [as5brir] a intuneca le pingouin [pigwi:] pinguinul
Ia tourmente de neige [turmdt~de~ Ia peche [pe/] pescuitul
ne:3] viscolul Ia felieite [felisite) fericirea
le devoir [davwar] datoria le foyer [fwaje] aici: focarul

Les points cardinaux


Nord [nar}
Ouest [we:st] Est [est]
Sud [syd]

LEXIQUE
Homonymes Synonymes
le p8cheur pescarul le monceau le tas l'amas
le pecheur pacil.tosul l'espoir !'esperance
la feticite Ill bonlleur

348
Noms d'animaux qui ont un autre genre en fran-:ais qu'en ro~main

un chat 0 pisicii un singe 0 maim uta


une souris un ~oarece un mouton 0oaie
un phoque 0 foe a un rossignol 0 privighetoare
un zebre o zebra une puce un pur ice
un renard o vulpe un moineau 0 vrabie

GRAMMAIRE

Folosirea conjunctivului (L'emploi du suhjonctif)


Conjunctivul se mai folose~te:
I. Dupa locutiunile quelque ... que, sz ... que (oricit de ... ):
... quelque difliciles qu'aient ete les moments ... oricit de grele au fost
momentele ...
Si attentif qu'il fut ils'est quand meme trompe de calcul. Oricit de atent
a fost ...
Observafie. Quelque ramine invariabil cind este urma:t de un adjectiv
(fiind, in acest caz, adverb - v. mai sus) ~i se acordii cind este urmat
de un substantiv (fiind, in acest caz, adjectiv):
quelques difticultes que no us ayons rencontrees, no us avons remp li notre
mandat.
Oricite dificultiiti am intimpinat ...

2. Dupa pronumele relativ quel:


Quelles que soient les difficultes, no us les surmonterons . .. Oricare ar fi
dificultiitile, le vom invinge.
Observafie, Nu. trebuie confundat quelque (scris intr-un cuvint), cu
quel que (scris in douii cuvinte ~i variabil).

Aceea~i idee poate fi redata cu ajutorul constructiilor de ma1


sus in trei feluri:
a) Quelque dangereuse que soil cette entreprise, je ne reculerai pas.
Oricit de primejdioasa ar fi aceasta actiune, nu voi da inapoi.
b) Quelques dangers que presente cette entreprise, je ne reculerai pas.
Oricite primejdii ar prezenta aceasta actiune ...
c) Quels que soient les dangers de cette entre prise, je ne reculerai pas.
Oricare ar fi primejdiile acestei actiuni ...
3. Dupa pronumele relativ quoi:
Quoi qu'oo dise a son sujet, je le tiens pour un homme honnete. Orice
s-ar spune despre el, il consider drept un om cinstit.

Observatie. Nu trebuie confundatii locutiunea conjunctionala quoique


(de~i), scrisii intr-un singur cuvint, cu quoi que (orice) scris in doua
cuvinte.

349
Le verbe en»oyer (a trimite)

De~i are termina1ia verbelor din grupa I,· verbul en»oyer prezinta
la viitor ~i conditionalul prezent unele neregularitati care fac ca
el sa fie clasat printre verbele grupei a III-a.

lndicat!f

Present Imparfait Passe simple


i' envoie i'envoyais j'envoyai
tu envoies tu envoyais tu envoyas
il envoie il envoyait il envoya
nous envoyons nous envoyions nous envoyames
vous envoyez vous envoyiez vous envoy!ltes
ils envoient i ls envoyaient ils envoyi'Jrent

Passe compost! Futur


j' ai envoye j' enverrai
tu as envoye tu ·enverras
il a em•oye il enverra
nous avons envoye nous enverrons
vous avez envoye vous enverrez
ils ont envoye i ls enverron t

Snbjonetlf lmpo\ratU

Present
que j' envoie envoie!
que tu envoies envoyonsf
qu'il erwoie envoyez I
que nous envoyions
que vous envoyie::; Part!clpe
qu'ils erwoient
Present Passe
envoyant envoye, -e

Observafie, La viitor ~i conditional prezent verbul envoyer se conjugii


ca verbul voir.

EXERCICES

I. lndiquez des synonymes pour les mots:


vaisseau, tellement, quitter, moment, divers, defendre, vetements, sud,
commencement, court, en qualite de.

n. lndiquez des mots de la meme famille que:


observer, operer, ecrasement, espoir.

350
III. Traduisez en roumam:
Je me suis efforce de Iutter contre !'idee de divinite quelle qu'elle"fut
(Barbusse).
Quelque vulgaire que soit cette comparaison le .pare ressemblait a un
immense poisson (Balzac).
Au moment ou Cosette sortit, son seau a la main, si morne et si acca-
blee qu'elle fut, elle ne put s 'empe'cher de lever les yeux sur cette prodi-
gieuse poupee (V. Hugo).
Un seul liomme se deroba ahsolument a cette contagion, et, quoi que
fit le pere Madeleme, y demeura rebelle (V. Hugo).
Elle sera mieux chez vous, quelque pauvre que vous soyez, que dans
la maison paternelle (BaLzac).
Quoique ce detail ne touche en aucune maniere au fond meme de ce que
no us avons a raconter, il n 'est peut-etre pas inutile {V. Hugo).
Done, si isoles et opprimes qu'ils aient ete, les esclaves n'avaient pas
accepte la situation qui leur eta it faite ( J. Bruhat).

IV. Traduisez en fran{:ais (vb. envoyer):


1ti voi trimite o telegramii. inainte de a pleca. Trimite-mi hanii prin
mandat po~tal. Logodnicul ei ii trimitea flori in fiecare zi. V-am trimis
o carte po~talii. ilustrata. V-am .Uimis fructe, dar ne temem sa nu se
strice.

PROVERBE
Le chat parti, les sour~s dansent. Cind pisica nu-1 acasa, joaca
fi!Oarecn pe masa.

ANECDOTE

DANS UN MUSEE

Le guide: - Regardez cette table, elle est tres vieille, elle


a au moins cinq cents ans. .
Un touriste:- Cela n'est rien. J'ai chez moi une table qui a au
moins trois mille ans.
Le guide: -Pas possible! D'ou vient-elle cette table,?,
Le touriste:- Je ne sais pas. Peut-etre de Gr~ce.
Le guide: - De Grece? Mais quelle sorte de table est-ce?
Le touriste: - La table de multiplication.
52-EM E LE(;O N

MARIE CURIE

Marie Curie a referme sur elle Ia porte par ou tout a l'heure, elle
etait entree. Seule dans Ia petite piece, elle laisse aller ses
pensees ...
Pour la premiere fois, le 5 Novembre 1906, une femme venait
de parler dans un amphitheatre de la Sorbonne. Pour Ia premiere
fois en France, un poste de l'Enseignement superieur etait confie
a une femme. Et cette femme, Marie, qu<;lques heures auparavant
etait seule, sur Ia tombe de son mari, Pierre Curie, dans le cime-
tiere de Ia banlieue ou il repose main tenant ...
Une foule curieuse et nombreuse d'etudiants, d'amis, de gens
du monde, de journalistes, est Ia, parce qu'elle desire !'entendre.
Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle
parlera de !'oeuvre du savant qui l'a precedee. JYeut-etre va-t-elle
remercier l'Universite qui l'a nomrnee pour succeder a son
man.
Vetue de noir, les cheveux blonds releves en casque. le Yisage
tres pale, elle attend deboat, immobile, que les applaudissemenls
qui ont salue son entree se soicnt eteints.
Le murmure de Ia foule qui peuple Ia salle fait place soudain il
un silence profond, pie in de curiosite, rnais surtout de res peel.
D'une voix assuree, elle a tout sirnplement repris le cours de son
mari, Ia ou il I' avait laisse. Et, dans l' emotion gran dis sante, mal-
gre ia secheresse de son expose, :\farie fait sa legon jusqu'au bout,
resolvant des problemes si difficiles !
Puis, ayant termine, l\Iarie salue d'un geste bref de la tete. Elle
se retire pour que les auditeurs n 'aient pas le temps de voir les
larmes qui lui rnontent aux yeux.

(D'apres Yves Igot)

VOCABULAIRE

l'amphitheatre (m.) [afitPatr"] amfi- Ia tombe [tomb]mormlutul


teatrul l'al'plaudissement (111.1 [aplodislll<1]
confier [kOfijt'] a incr(•dinta aplaudar••a; pl. aplam:!'l<'

352
le respect [respe] respectul i'expose (m.) [ekspozc] expunerea
grandissant, -e [gradisa] crescind,-u l'auditeur [oditcer] auditorul
Ia seeheresse [sefres] uscaciunea peupler [P0ple] a popula

LEXIQUE

Families de mots

- le peuple (m.) poporul -pacifique (adj.) pa§nip, -a; la coexis-


peupler (vb.) a popula tence .pacifique co-
le peup:ement ( m.) popularea existenta pa~nica
depeupler (Yb.} a depopula
surpeuple, -e (adj.) suprapopulat,-a le pacifisme ( m.) pacifismul
la peuplade (/.) semintia, tribul pacifiste (adj. ~is. m. f.) pacifist
la population (/.) populatia pa-cifiquement ( adv.) in mod pa~nic
populaire (adj.) popular, -a pacifier ( vb.) a pacifica
populairement( adv.) (in mod) popular la pacification (f.) pacificarea
la popularite (f.) popularitatea pacificateur, -trice (adj.
~i s.m.f.) pacificator

GRAMMAIRE

Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif)

Locutiunile conjuncvionale pour que, afin que (pentru ca), de


peur que (de teama ca) se folosesc cu conjunctivul:
Elle se retire pour que les auditetirs n'aient pas le temps ... Se retrage
pentru ca auditorii sa n'aibii tirnpul...
AYancez, afin qu'on VOUB voie. inaintati, ca Sa fiti vazut.

Dupa locutiunile conjunctionale de maniere que, de sorte que,


de faf:on que (In a~a fel incit) se folose~te conjunctivul pentru a arata
un fapt posibil, ~i indicativul pentru a arata un fapt real, implinit.
Se spune:
TraYaillez de fa~on qu'on ne puisse rien vous reprocher. Munciti in a~a
fel incit sa nu vi se poata repro~a mmtc.
dar:
Il travaille de fa~on qu'on ne peut rien lui reprocher. El munce~te in
a§a fel incit nu i se poate repro§a nimic.

23 - Invatali limba franceza farii profesor 353


Propozitiile infinitivale (Les propositions infinitives)

in gramatica franceza exista categoria propozitiilor infinitivale.


In general, infinitivul este folosit mai des in limba franceza decit
in limba romina. Acest mod are o intrebuintare frecventa in pro-
pozitiile completive, inlocuind indicativul sau conjunctivul. Infi-
nitivul se poate folosi:
a} Cind subiectul (subinteles) al infinitivului este acela~i ca
al propozitiei regente (dupa verbele desirer, pouvoir, vouloir, croire,
penser, savoir, declarer, aimer etc.)
Je desire voir ce film. Doresc sa vad acest film.
Chacun peut agir. Fiecare poate sa actioneze.
Ohservafie. Dupa unul dintre verbele sus-mentionate nu se mai poate
folosi infinitivul daca subiectul propozitiei completive este altul decit
eel al propozitiei regente:
Il pense aller a la monragne.
dar Il pense que vous irez a la montagne.
Cind subiectul este a<:-ela~i, constructia infinitivala este preferata. Se
va spune:
ll veut partir demain.
~i nu Il veut qu'il parte demain.

b) Cind subiectul infinitivului este altul deCit eel al propozitiei


regente (dupa verbele faire, laisser, entendre, voir, ecouter, regarder,
sentir, demander, ordonner, prier, defendre etc.)
In acest caz, subiectul infinitivului este complement direct in
propozitia regenta.
Elle desire ]'entendre,
Je l'ai prie de t'inir plus vile son travail.
Je regarde les gens se promen~r.

Le verbe resoudre (a hotiiri)


Indlcatlf
Present Imparfait Passe simple
je resou.~ je reso Iva is je resolus
tu resou.~ tu reso Iva is tu resolus
il resout il resolvait il resolut
nous resolvons nous resolvions nous resolumes
vous reso lvez vous reso lviez vous resolutes
ils resolvent ils resolvaient ils resolurent
Passe compose Futur
j'ai nisolu je resoudrai
tu as resolu tu resoudras
il a resolu il resoudra
nous avons resolu nous resoudrons
VOUS a11ez reso[u VOl{S resoudrez
ils ont resolu ils re§Oudront

354
Subjonctlf Imperatlf

Present
que je resol!Je resous I
que tu resoll'es resol~Jons I
qu'il resol!Je resol!JeZ I
que nous resoll'ions
que l'OUS resol~•iez Partlclpe
qu'ils nlsoll'ent
Present Passe
resoll'ant resolu, -e

Observatie. Se conjugii Ia fel verbele absoudre (a absolvi) ~i dilisoudre


(a dizolva), cu deosebirea cii participiul lor trecut este absous, absoute,
dissous, dissoute, iar Ia perfectul simplu nu se folosesc.

EXERCICES

I. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple:


Le ... roumain edifie le socialisme. Certaines regions de l'Indonesie
sont tres ... La grande majorite de Ia ... de !'Afrique s'est liberee du
joug colonial. La Roumanie est un pays de democratic ... Grace au
developpement de l'industrie, certaines regions de notre pays sont
plus ... maintenant.

II. 1~fettez le verbe a l'infinitif, au mode necessaire.


Donnez-moi votre adresse pour que je (pouvoir) vous ecrire. Parlez de
fa<;on que tout le monde vous (com prendre). II eleve Ia voix a fin que Ies
auditeurs (entendre) ce qu'il dit. Je viens chez toi pour que tu me (pre-
ter) ton. dictionnaire. Ils travaillent de maniere que le plan (etre)
accomph avant terme.

III. Traduisez en {ran9ais en utilisant l'infinitif:


L-am rugat sa-mi cumpere un caiet. Spune-i sa intre. Colegul meu crede
cii are dreptate. Am dori sii cunoa~tem Bulgaria. Speriim sa o vizitam
in curind. Lasati-i sii piece la munte, dacii vor. Ea ~tie sa cinte Ia
pian. l-am cerut sa ne cinte o bucatii. Ea ar putea sa ia parte Ia un
concurs de vioara.

IV. Traduisez en fran(!ais en utilisant le verbe resoudre:


Toti elevii au rezolvat problema. Este necesar mai intii sa rezolvi
ecuatia de gradul doi. Ei rezolvau o problema de ~ah. Voi rezolva
aceste cuvinte incruci~ate in cinci minute. Arhitectii pe care ii vezi
lucrind (inf.) rezolva problema modernizarii Na~ului. Sintem hotariti
sa ci~tigam intr ecerea socialistii.

23* 355
53-EME LE(:ON

LE CORRIDOR DE LA TENTATION

Le roi Nabussan confia sa peine au


sage Zadig.- Vous qui savez tant de belles
choses, lui dit-il, ne sauriez-vous point
1-e moven de me faire trouver un tresorier
qui ~e me vole point? - Assure.ment,
repondit Zadig, je sais une faliOll infail-
lible de vous donner un homme qui ait
les mains nettes. Le roi charme lui de-

356
manda, en l'embrassant, comment il fallait s'y prendre.- Il n 'y a, dit
Zadig, qu'a faire danser tous ceux qui se presenteront pour la d.i-
gnite de tresorie~ et celui qui dansera avec le plus de legerete sera
infailliblement le plus honnete homme.- Vous vous moquez, dit
le roi: voila une plaisante fac;on de choisir un receveur de mes
finances ! Quoi ! vous pretendez que celui qui fera Ie mieux un
entrechat sera le financier le plus integre et le plus habile!- Je
ne vous reponds pas qu'il sera le plus habile, repartit Zadig, mais
je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnete homme ...
Laissez-moi faire, dit Zadig, vous gagnerez a cette epreuve plus
que vous ne pensez. Le jour meme il fit publier, au nom du roi,
que tous ceux qui pretendaient a l'emploi de haut-receveur des
deniers de sa gracieuse majeste Nabussan, fils de Nussanab, ens-
sent a se rendre, en habits de soie Iegere, le premier de Ia lune du
crocodile dans l'antichatnbre du roi. Ils s'y rendirent au nombre
de soixante quatre. On avait fait venir des violons dans un salon
voisin; tout etait prepare pour le hal, mais Ia porte de ce salon
etait fermee, et il fallait, pour y entrer, passer par une petite gale-
rie assez obscure. Un huissier vint chercher et introduire chaque
candidat, l'un apres l'autre, par ce passage dans Iequel on Ie Iais-
sait seul quelques minutes. Le roi, qui avait Ie mot 1 , avait etale
to us ses tresors dans cette galerie. Lorsque to us les pretendants
furent arrives dans Ie salon, sa majeste ordonna qu'on les fit dan-
ser. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grace;
ils avaient tous la tete baissee, les reins courbes, les mains collees
a leurs cotes.-Quels fripons! disait tout bas Zadig. Un seul d'entre
eux formait des pas avec ·agilite, Ia tete haule, Ie regard assure,
les bras etendus, le corps droit, le jarret ferme.-Ah! l'honnete horn-
me! le brave homme! disait Zadig. Le roi embrassa ce bon dan-
seur, le dec lara tresorier, et to us Ies autres furent pun is et taxes
avec la plus grande justice du monde: car chacun dans le temps
qu'il avait ete dans Ia galerie, avait rempli ses poches et pouvait
a peine marcher. Le roi fut fache pour la nature humaine que de
ces soixante quatre danseurs il y eut soixante trois filous.
La galerie obscure fut appelee le Corridor de la tentation.
(V o I t a i r e, Zadig)

VOCABULAIRE

ie corridor [korid;Jr] coridorul le tresorier [trezorje] visticrnicul


Ia tentation [t<itasj5] tentatia voler [vale] a fura
confier [kjfje] a 1ncredinta infaillible [efaijbla] infailibil, -a,
le sage [sa3] 1nteleptul perfect, -a
1 avait le mot = connaissait le strataglJme - cuno~tea stratagema.

857
net, nette [ne:t] curat, -ii le violon [vjo15] vioara, aici: violo-
comment s'y prendre [komd~si~prddr] nistul
cum trebuie fiicut (procedat) l'huissier (m.) [qisje] u~ierul
Ia dignite [dipite] demnitatea introduire [S:trodqir] a introduce
Ia legerete [!eJe:rte] u~urinta .Staler [etale] a e4pune
se moquer [moke] a-~i bate joe ,pesam~ent [pgzarnd] en greutate,
plaisant, -e [ple:zd, ple:zdtJ placut, -a, greo1
hazliu, hazlie les reins [reo] ~alele
le receveur des finances [rgsgvrer~de~ courbe, -e [kurbe J indoit, -ii
finds] ministrul de finante coller [kole] a lipi
l'entrechat (m.) [t:ltrgfaJ sariturii en le fripon [frip5] punga~ul
biitaia picioarelor in aer l'agilite (/.) [aJiliteJ sprinteneala
integre [iite:gr] integru, -a, cinstit, -ii assure, •e [asyreJ stiipin, -ii pe sine,
repartir [rapartirJ a riispunde prompt sigur, -ii
indubitablement [E:dybitabJgmt:l] fiirii etendre [etddrl a intinde
indoia!ii le jarret [3ars:] portiunea posterioarii
le denier [dgnje] dinarul a genunchiului, opusii rotulei
l'antichambre (f.) [dtijdbrg] antica- facher [faje] a supiira
mera le filou [filu] escrocul

LEXIQUE

Families de mots

- la danse (f.) dansul - honnete (adj.) einstit, -{t


danser (vb.) a dansa l'honnetete (f.) cinstea
le danseur ( m.) dansatorul honnetement (adv.) in mod cins~it
la danseuse (f.) dansa toarea deshonnete, malhon-
dansant, -e (adj.) dansant, -ii nete (adj.) necinstit, -ii
la deshonnetete, la
malhonnetete (f.) neciJJslea
deshonmHement, mal-
honnetement (adv.) in mod necinstit

GRAMMAIRE

Folosirea conjnnctivului (L'emploi dn suhjonctif)

In propozitiile relative, conjunctivul se folose~te:


I. Cind antecedentul pronumelui relativ este un cuvint cu sens
nedeterminat:
Je sai.• une faron infaillible de vous donner un homme qui ait les mains
nettes. (Antecedentul este un homme).

2. Cind antecedentul pronumelui relativ este un superlativ rela-


tiv sau un cuvint echivalent (swl, unique, principal etc.):
C'est Ia plus grande usine que j'aie l'isitee. (Antecedentul este Ia plus
grande.)

358
Propozitiile interogative indirecte

0 intrebare poate fi exprimata ~i indirect, cu ajutorul unei pro-


pozitii subordonate depinzind de un verb din regenta. 0 asemenea
propozitie se nume~te propozitie interogativa indirecta.
Exemplu de propozitie interogativa directa: Comment allez-vous?
Exemplu de propozitie interogativa indirecta: Dites-moi comment
vous allez.
Propozitia interogativa ind ire eta prezinta urmatoare le parti-
cularita ti:
a) se 'construie~te far a o inversiune a subiectului;
b) nu este urmata de semnul intrebarii;
c) in cazul in care este introdusa prin conjunctia si, nu se aplica
regula lui si conditional, ci regula corespondentei timpurilor.
Le roi lui demanda comment il fallait s'y prendre.
Je ne sais pas ou elle est a/lee.
J'ignore si le dejeuner serapret.

EXERCICES

I. Identifiez dans le te.rte tous les verbes au subjonctif et e.rpliquez-


en l'emploi.
II. lndiquez la famille des mots:
habile, tresor, plaisant, gagner.

III. Mettez les verbes a l'infinitif au mode et au temps necessaire:


Voila Ie plus beau livre que nous (lire). Je ne connais personne qui
(savoir) mieux chanter qu'elle. Fais-moi de sa personne un portrait qui
me Ia (rendre) sympathique. C'est le seul hornme qui (pouvoir) accom-
plir cette tache.

IV. Traduisez en {ran9ais:


a) Ma intreb dacii el ~tie eli sintern aici. A~ vrea sa ~tiu cum lucreaza
(el) ~i dacii folose~te aparate moderne. L-am intrebat cind va pleca
~i uncle se va duce. Spune-mi, te rog, cit este ceasul. L-am rugat sa
ne spuna ce tablouri picteaza. M-a intrebat cit a costat bicicleta mea.
b) In dorneniul relatiilor internationale, Republica Populara Romina
se afirma ca un factor activ in lupta pentru mentinerea ~i intarirea
pacii.

Realizarile importante obtinute in dezvoltarea economiei nationale au


dus la cre~terea necontenitii a nivelului de trai in tara noastrii.

359
54-EME LEr;ON

UNE AVENTURE EN CALABRE

Un jour je voyageais en Calabre. C'est un pays de mechantes


gens, qui, je crois, n'airnent personne et en veulent surtout aux
Franc;;ais 1 • J'avais pour cornpagnon un jeune hornrne qui allant
devant, voulut prendre un sentier plus praticable ec finit par nous
egarer. Nous cherchames, tant qu'il fit jour, notre chemin a travers
ces bois; rnais plus nous cherchions, plus nous nous perdions, et
il eta it nuii quand no us arrivarnes pres d 'une maison fort noire.
Nous y entrames, non sans soupc;;on, mais comment faire? La,
nou~ trouvons toute une famille de charbonniers a table, ou du
premier mot on nous invita. Nos hotes avaient bien mines de char-
bonniers; rna is Ia maison, vous l'eussiez prise pour un arsenal.
Ce n'etaient que fusils, pistolets, sabres, couteaux, coutelas. Tout
me deplut, et je vis bien que je deplaisais aussi. Mon camarade,
au contra ire: il ria it, il causa it avec eux et par une imprudence
que j'aurais du prevoir, il fit le riche et promit a ces gens de les
payer richement. Enfin il parla de sa valise, et il pria fort qu'on en
eut soin, qu'on Ia mit au chevet de son lit. Ah! jeunesse! jeunesse!
On crut que nous portions les diarnants de la couronne: ce qu'il
y avait dans eette valise c'etaient les lettres de sa maitresse.
Le souper fini, on nous laisse; nos hotes couchaient en bas,
nous,- dans Ia eharnbre haute 01! nous avions mange . .Mon cama-
rade y grirnpa seul, et se coucha tout endormi, Ia tete sur Ia pre-
cieuse valise. Moi, determine a veiller, je fis bon feu, et m'assis
aupres. La nuit s'etait deja passee presque entiere assez tranquil-
lement et je commenc;;ais a me rassurer, quand j'entendis a~-dessous
de moi no/.re hote et sa femme parler et se disputer; et pretant
l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien!
enfin yoyons, fma-il les tuer tOllS les deux? A quoi Ia femme repon-
dit: Oui. Et je n'entendis plus rien.
Que vous dinii-je? je restai respirant a peine. Nous deux presque
sans arrnes, contre eux douze ou quinze qui en avaient tant!
et mon camarade mort de sornmeil et de fatigue! Au bout d'un
quart d'heure, qui fut long, j'entends sur l'escalier quelqu'un

1 L 'action se passe en 1807, pendant les guerres napoleoniennes. Les deux

personnages du recit sont des officiers fran«_;ais.

360
et, par les fentes de Ia porte , je vis le pere, sa la mpe dans une
main, dans !'autre un de scs grands couteaux. II montait , sa fem-
me a pres lui; moi derriere Ia porte . La femme lui dit a voix basse:
Doucement , va doucemcnt. II m on te, son couteau ent re les dents,
et venu a Ia hauteur du lit, d'une main il prend son co uteau, et
de !'autre ... il saisit un jambon qui pendait au plan ch er, en coupe
une tranche et se retire comme il etait venu.
Des que le jour parut, toute la famille, a grand bruit vint nous
eveiller, . comme nous l'avions recommande. On apporte a manger:
on sert un dejeuner fort propre , fort bon. Deux chapons en faisaient
partie. En les voyant, je compris enfin le sens d e ces terribles
mots : 'p aut- i l les tuer to us les deux?
(D 'a pres P a u I- L o u i 5 Co u r i e r)

VOCABULAIRE

mechant , -e [rnefd] rau, rea faire le riche [hr~la~r iJ] a face pe


en vouloir a quelqu'un [d~vulw a r~ bogatul
a~ke:lkre] a purta pici.i cuiva le chevet [Jave) ci.ipatiiul
le recit [resi] povestirea le diamant fdiama] diamantul
I officier (m.) [afisje] ofiter ul Ia couroune (kuron] coroana
le compagnon [k:Jpa]lj] tovara~ul Ia maitresse[me:tre:s] amanta, iubita
le sentier [sdtjeJ poteca le souper [s up e) cina, masa de seara
praticable [pratikabl] pe ca re se grimper [gr&pe] :1 se cii tii ra
poate umbla veiller [vdje) :1 ycghea
egarer [egare] a rata ci se rassurer [s a ~ra sy re] a se lini ~t i
le sonp~on [supsj] banuiala se disputer [sa~dispyte] a se certa
le charbonnier [Jarbonj_e] ciirbunarul preter l'oreille [ pret e~lor ej) a trage
l'hote (m.) [o t] gazda cu uro>chea
Ia mine [min] infati~:1rea Ia fente [fat] criipiitura
I' arsenal (m.) [ars<ln:il] arsenalul le plancher [pldJe] aici: tavanul
le pistolet [pistole] pistolul recommander [rakomdde) a r ecoman-
le sabre [sabr] sabia da, a sfiitui
le coutelas (kutla] cutit m a re d e saisir [sezir) a apuca, a lu a
bucata rie
pendre [padrj a atirna
deplaire [deple:r] a displac e
causer [coze] a sta de vorba Ia tranche [traf] felia, bucata
)' imprudence (/.) [&pr y dds] impru- propre [praprj curat, -ii
d enta le chapon [Jap5) claponul

LEXIQUE

Mots a plusieurs sens


l'hOte , l'hotesse 1. gazda
2. oaspetele

361
Sufixe

Sufixul -esse formeaza:


a) femininul unor substantive:
hote- hotesse, mattre-maUresse, diable-diablesse, dne-dnesse,
chasseur - chasseresse etc.
b) substantive care indica o calitate:
jeunesse, Yieillesse, tristesse, mollesse etc.

GRAMMAIRE

Corespondenta timpurilor Ia conjunctiv (Concordance des temps


du subjonctif)

I. Cind verbul propozitiei regente se gase~te Ia indica t ivu I


prezent sau Ia vii tor, in propozitia subordonata se folose~te:
a) •conjunctivul prezent, cind cele doua aqiuni sint simultane
sau cind actiunea din subordonata este posterioara:
N ous des irons qu'ils reussissent. Do rim ca .ei sa reu~easca.

b) conjunctivul perfect, cind aqiunea din subordonata este


anterioara:
Nous desirons qu'ils aient reussi. Dorim ca ei sa fi reu7it.

2. Cind verbu I propozitiei regente se gase~te Ia unul dintre tim-


purile trecute ale indicativului sau la conditional (prezent sau
trecut), in propozitia subordonata se folose~te:
a} conjunctivul imperfect cind cele doua actiuni sint simultane
sau cind actiunea din subordonata este posterioara:
Il pria fort qu'on en eut grand so in, qu'on Ia mit au chevet de son lit. A
rugat staruitor sa aiba mare grija de ea, sa i-o puna Ia capatiiul patului.
Je desirais qu'il reussit. Dorearn ca el sa reu~easca.
Je voudrais qu'il vint me voir. A~ vrea sa vina sa rna vada.

b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect, cind actiunea din subordo~


nata este anterioara:
Je desirais qu'il eut reussi. Dorearn ca el sa fi reu~it.
J'aurais voulu qu'il fut venu me voir. A~ fi vrut sa fi venit sa m{t vada.

Observatie. Conjunctivul imperfect ~i rnai-mult-ca-perfect neexistind


in limba romina, aeeste timp·uri se traduc prin conjunctivul prezent
~i, respectiv, conjunctivul perfect.

362
Corespondenta timpurilor Ia conjunctiv

Timpul din Tirnpul folosit in pro-) . Tirnpul ~ol_os.it In


I Raportul temporal Ii_pozipa__
propozitia
_____________
regen ta
subordonata
_ 1
llmba romnta 111 pro-
pozipa subordonata

Indi cativ s imultaneitate saul conjunctiv prezent conjunctiv prezent


prezent sau posterioritate
vii tor
anterioritate i conjunctiv perfect conjunctiv perfect

lndi cativ simultaneitate sau conjunctiv imper- conjunctiv prezent


trecut sa u posterior ita t e fe ct
condi~ionat

I! trecut)
(prezent sa u anter ioritate conjunctiv mai-
mu !t-ea-perfect
conj unc tiv perfect
----~--~------------~~

Observatie. Con junctivul imp erfect nefiind utilizat decit Ia persoana


a III-a singu la r, Ia celelal te p ersoane, in limba vorbita hi chiar in
limba lit erara) imperfectul conjunctiv este de obicei inlocuit cu pre-
zentul conj unctiv.

Propozitii participiale (Propositions participes)


in limba franceza participiul (prezent sau trecut) poatc inlocui
o propozitie:
a) relativa:
U n hom me portant une casq uet te bleue enlra dans la salle. Un om care
purta ...

b) circumstantiala de timp:
Le sou per fini, on no us laisse. Dupa ce s-a term in at em a .. .

c) ci rcums tantiala de cauza:


Ne pouvant se payer une place a /'Opera, beaucoup d'ouvriers frant;ais
sont prives de ce genre de spectacle. Fiindca nu pot plati . ..

d) circurnstantia la concesiva:
Bien qu'ayant lm un verre d ' eau, i.l avait encore so if. Dc ~ i bause un pahar
c u apa . ..

EXERCICES

I. En utilisant le suffixe -esse formez les noms qui correspondent


aux adjectifs suivants:
souple, rude, poli, fin, faible, gcntil, etroit, hardi, bas, noble, juste,
large, gr-os, petit.

363
II. Mettez les Perbes entre parentheses au temps necessaire:
ll faut que tu (venir) avec moi. Le medecin ordonne qu'elle se (mettre)
au lit tout de suite. ll est possible qu'ils (s'egarer), du moment qu'ils
ne sont pas encore arrives. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce medica-
ment. Nons desirous que tu (obtenir) le premier prix. Bien que vous
(avoir) des difficultes au debut, vous avez reussi a bien apprendre le
fran<;ais. II est arrive avant que j '(recevoir) sa lettre.

ill. Traduisez en roumain:


Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'egarerent dans un bois.
La nuit tombee, ils arriverent pres d'une maison de charbonniers.
Bien qu'etant arme, l'un des jeunes gens avait peur. Voulant faire
le riche, !'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne
recompense. Les hotes, parlant bas, dirent: Faut-illes tuer tons les deux?
Le jour paru, toute Ia famille vint eveiller les deux hotes.

PROVERBE

Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. De-am avea puterea tinarului


~iexperienta batrinului.

CHARADES

1. Mon premier est un leg1,1me


Mon deuxieme est un bruit
Mon tout nage aisement

2. Mon premier est la 15-eme lettre de !'alphabet


Mon deuxieme n'atteint· presque plus les chiens grace a Pasteur
Mon tout n 'arrive que lorsque des nuages se montrent dans le
ciel

3. Mon premier est un prenom masculin


Mon deuxieme sert a la double pesee
Mon tout est un instrument de musique

364
4. Mon premier· est. une lettr·e dt• l'alphalwt.
Mon dcuxieme est une plantc (]Ue cu ltiven I lcs Chino is
Mon troisii~mc est une lctt.rc de ! 'alphabet
Moo tout est synonyme de vrai

5. Mon premier est tres utile pour dor1nir


Mon second est le eont ra ire de d u r
Mon troisieme est un demi-cousin
Mon tout est une province fran<.:aise
(msnolll!'l)

6. Mon premier est un adjectif po~sessif


Mon second est un acteur de cinPma
Mon tout est un vetement
55-EM E LEr;ON
TARTARIN CHEZ LES LIONS

Ace moment, la portiere s'ouvrit. Une bouffee d'air frais entra,


apportant sur ses ailes, dans le parfum des orangers fleuris, un tout
petit monsieur en redingote noisette, vieux, sec, ride, compasse,
une figure grosse comme le poing, une cravate en soie noire haute
de cinq doigts, une serviette en cuir, un parapluie: le parfait no-
ta ire de village.
En apercevant le materiel de guerre du Tarasconnais, le petit
monsieur, qui s 'eta it ass is en face, parut excessivement surpris
et se mit a regarder Tartarin avec une insistance genante.
On detela, on attela, la diligence partit. .. Le petit monsieur
regardait toujours Tartarin ... A la fin le Tarasconnais prit la
mouche.
-<;a vous Ctonne? fit-il en regardant a son tour le petit mon-
sieur bien en face.
-Non! <;a me gene, repondit 1'autre fort trauquillement.
- Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec
votre parapluie? dit le grand homme fierement.
Le petit monsieur regarda son parapluie, sourit doucernent;
puis toujours avec son meme flegme:
- Alors, monsieur, vous etes ... ?
- Tartarin de Tarascon, tueur de lions!
II y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. Le petit
monsieur, lui, ne se deconcerta pas.
- Est-ce que vous avez deja tue beaucoup de lions, monsieur
Tartarin? demanda-t-il tres tranquillement.
- Si j'en ai beaucoup tue, monsieur!. .. Je vous souhaiterais
d'avoir seulement autaJ;J.t de cheveux sur la tete.
Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jau-
nes ... qui se herissaient sur le crane du petit monsieur.
A son tour le photographe d 'Orleansville prit la parole:
- Terrible profession que la votre, monsieur Tartarin! ... On
passe quelquefois de mauvais moments ... Ainsi ce pauvre mon-
sieur Bombonnel. ..
- Ah! oui, le tueur de pantheres... fit Tartarin assez dedai-
gneusement.
- Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur.
- Te! pardi ... Si je le connais ... Nous avons chasse plus de vingt
fois ensemble.
Le petit monsieur sourit.
- Vous chassez done la panthere atlSSl, rnons1eur Tartarin?

366
-~ Quelquefois, par passe-temps... fit I' enrage Tarasconnais.
II ajouta, en relevant Ia tete d 'un geste herolque:
- <;a ne vaut pas le lion !
lei Ia diligence s'arreta, le conducteur vint ouvrir Ia portiere
et s'adressant au petit vieux:
- Vous voila arrive, mo1sieur, lui dit-il d'un air tres respec-
tueux.
Le petit monsieur se leva, descend it, puis avant de refermer
Ia portiere:
- Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil, mon-
sieur Tartarin?
- Lequel,, monsieur?
- Ma foi! ecoutez, vous avez l'air d'un brave homme, j'aime
rnieux vous dire ce qu'il en est ... Retournez vite a Tarascon, mon-
sieur Tartarin ... Vous perdez votre temps ici ... II reste bien en-
core quelques pantheres dans Ia province; mais fi done! c'est un
trop petit gibier pour vous ... Quant aux lions, c'est fini. II n'en
reste plus en Algerie ... mon ami Chassaing vient de tuer le dernier.
Sur quoi le petit monsieur salua, ferma Ia portii~re, et s'en alia
en riant avec sa serviette et son parapluie.
-· Condueteur, demanda Tartarin, en faisant sa moue, qu'est-ce
que c'est done que ce bonhomme-la?
--Comment! vous ne le conna1ssez pas? ma1s c'est mon-
Sieur Bornbonnel.
(D'apres A I p h o n s e D a u d e t, Tartarin de Tarascon)

VOCABULAIRE

Ia portiere [p:Jrtj zr] u~a (de vehicu!), Ia stupeur [stypcer] stupoarea


portiera se deconcerter [sa~dek5snte] a se
Ia bouffee [bufe] valul de aer incurca, a se zt'ipUci
I' aile (f.) [ d} arlpa souhaiter [suEte] a dori
l'oranger (m..) [ord3e] portocalul se herisser [erise] a se zbirli
Ia redingote [r<~d1:gat] redingota le photographe [btograf] fotograful
noisette [nwazet} de culoarea alunei Ia pab.there. [pater] pantera
sec, seche [s zk J aici: usc it tiv, -a, slab ,-a dedaigneusement [ded <Jl¢zma] cu
compasse, -e [k"ipase] tacticos, -oasa dispret
le parapluie [paraplqi] umbrela enrage, e [dra3e] turbat, -ii, furios,
le notaire [n;:,ter] notarul -oasii
l'insistance (f.) [S:sistdsj insisten1[t pardi! (interj.) [pardi} la dracu!
deteler [det<Jle] a desha rna le passe-temps [pasta] distractia
atteler [atale] a inhama valoir [valwar] a valora
Ia diligence [dili3as] diligenta refermer [r\lfe:rme] a reinchide
prendre Ia mouche [prddr~la~muf] a rna foil [ma~fwa] ziiu, pe legea mea
se enerva, a-i sari mustarul fi done! (interj.) [fi d5k] Ia naiba!
fierement [fjErma] en mi~drie le gibier [3ibje] vinatul
le flegme [f!Egm] singele reee Ia moue [mu] mutra, figura
le tueur [tycer] omoritorul le bonhomme [b~n8rn] aici: omulet.ul

367
LEXIQUE

Paronymes Homonymes
les cheveux parul le poing pumnul
les chevaux caii le point punctul
point de loc, nu
(i!) point se ive~te, rasare

GRAMMAIRE

Infinitivul de naratiune (L'infinitif de narration)

Pentru a da mai multa vioiciune unci naratiuni, indicativul


dintr-o propozitie independenta sau principala 1 poate fi inlocuit
prin infinitiv precedat de prepozitia de. Acest infinitiv se nume~te
infinitiv de narafiune. EI nu arc echivalent in' limba romina ~i se
traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei, prin
perfectul simplu sau prin prezent), dupa sensu! cerut de celelalte
verbe din context
Et toute la diligence de rire ... :;li intreaga diligenta rise.
Il approche, et tousles oiseaux de s'envoler. vers Ia foret. Se apropie, ~i
toate pasiirile zboara inspre piidure.
Et chacun de repondre: OUt, oui. Si fiecare raspunse: da, da.

Interjectia (L' interjection)


Ca ~i in lirnba romina, in limba franceza exista numeroase inter-
jectii care exprima diferite sentimente sau manifestari de vointa:
- surpnza: ah I oh I
- dispretul: f L..'
- descurajarea: he las I
- indiferenta: bah I
- indoiala:' euhl
- durerea: ate I
- dezgustul: pouah I
- ciuda: zut I
-u~urarea: oufl
- o chemare: pst! i>h I he I hep I
- indemnul la tacere:· chutl etc. etc.
Interjectiile sint adesea onomatopee: bollm! cric-crac! tic-tac!
pan I patatras I cocorico I miaou I

1 V. compendiul de gramaticii.

368
CiteodaUi, unele parti de vorbire (substantive, adjective, verbe,
adverbe) sint folosite ca interjeqii:
-substantive: silence! attention! cretin!
-adjective: bon! parfait! admirable! formidable!
-verbe: tiens! (ia te uita !) gare! (pazea !), allons/ (hai!
haide !) ·
- adverbe: bien!

EXERCICES

I. I ndiquez la difference entre:


porte et portiere, cuir et peau, parapluie et ombrelle.

II. Remplacez les verbes a l'indicatif par l'infinitif de narration:


Et les poules s'elanc:aient, les canards accouraient, les oies etendaient
leurs ailes et toute Ia volaille caquetait, criait, gloussait. Et ]'enfant
obeissait et che~Jauchait a grand bruit dans Ia maison. Aussitot les enne-
mi:; s'enfuirent et jeterent leurs armes. Et le geant s'effraya.

III. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimee


par les interjections:
Oh! le beau coucher de solei!. Ah! deja de retour? Que vas-tu faire?
Euh! je ne sais trop. Ouf! je respire enfin. Bah! je m'en moque. Fi/
que c'est vilain. Pouah/ quelle horreur. Ile! !'ami, viens ici! Care/
un camion. Elle a battu le record du monde. Formidable!
Zut! je ne reussis pas a enfiler cette aiguille.

PROVERBES

Qui va ala chasse perd sa place. Cine nu sta pe locullui ~i-1 gase~te ocupat..
La nuit porte conseil. Noapte2. este un bun sfatuitor.
56- EM E LE c; 0 N

MERMOZ

Nous sommes en 1930. Mermoz, glorieux representant de !'avia-


tion fran~aise, v 1ent de battre le record du monde: 4308 kilometres
en 30 heures 25 minutes de vol en circuit ferme. Lui et ses cama-
rades s'etaient donnes corps et arne ala profession de pilote qu'ils
consideraient comme Ia plus belle, la plus noble.
S 'il aime le danger, Jean Mermoz adore I' a venture. Pour satis-
faire sa passion, il faut qu'il supporte tout, execute divers tra-
vaux Iourds, vole sur des appareils trop vieux, accepte des !ignes
que d'autres refusent ...
Sur de lui, il trans porte Ie courrier de France en Afrique. Plus
d'une.fois, son avion tornbe. Dix fois, il echappe a une mort cer-
taine. Un jour cependant, il est fait prisonnier par des Arabes,
battu et laisse pour mort, puis ... vendu. Aux Fran~ais heureuse-
rnent!
Tout cela, Mermoz le raconte d'une voix ealme, Ie visage souri-
ant, comme s'il n'y avait Ia rien d'extraordinaire.
Au moment de creer une ligne nouvelle joignant Ia France au
Bresil c'est a lui tout naturellement que pensera le directeur de
la Compagnie.
C'est a lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu,erir
un nouveau morceau de ciel, car chacun sait ce que vaut ce jeune
pilote. Cette fois encore, personne ne doute que Mermoz f~ra tout
ce qui est possible pour realiser ce vol Europe-Amerique.
Le voyage sera long et difficile: il faudra d 'abord aller a Saint
Louis du Senegal et, de Ia, essayer de traverser !'Atlantique Sud.
Mermoz n'hesite pas un instant. Pouvait-il rever aventure plus
belle?
11 part, Ia joie au coeur. Dabry et Gimie qui l'accompagnent ont
confiance en lui.
Les premiers kilometres sont sans histoire: un simple petit
tour au des sus de Ia France.
Le 12 Mai 1930, ils quittent le Senegal. Leur appareil, un Late-
coere de 5500 kilos, transporte 2600 Iitres d'essence.

370
Les trois hommes, qui ont }'habitude de voler la nuit aussi bien
que le jour, ne eraignent pas de se trouver pendant des heures au
des sus d 'une mer immense.
Bientot, Natal s'etend sous eux. En 24 heures exactement, le
courrier avait ete transporte de Toulouse a Saint Louis; et
21 heures plus tard c 'eta it I' arrivee en Amerique.

(D'apres Mermoz, Mes vats)

VOCABULAIRE

le representant [rapreziWl] reprezen- Ia profession [profesj5] profesia


tantul le pilote [pilpt] pilotul
glorieux, -euse [glori0] glorios le danger [daze] primejdia
)'aviation (f.) [aviasjo] aviatia Ia passion [pasj5] pasiunea
le circuit [sirkyi] circuitul refuser [rafyze] a refuza
corps et ame [korz~e~am] trup ~i exactement [egzaktama] exact
suflet

LEXIQUE

FAMILLES DE MOTS

l'avion (f.) avionul le porte-avion (m.) portavionul


l'aviateur (m.) aviatorul le pilote (m.) pilotul
I' a viatrice (f.) aviatoarea piloter (vb.) a pilota, a ciilauzi
I' aviation (f.) a viatia le pilotage (m.) pilotajul
l'hydravion (m.) hidroavionul

Verbe care indeplinesc functia de substantiv

Poate indeplini functia de substantiv:


a) un verb la participiul prezent:
le combattant, le representant, l' habitant, le commandant etc.

b) un verb la participiul trecut (rnasculin sau fern in in):


le fait, l'ecrit, le re9u, le contenu, le fiance, Ia francee, Ia vue, Ia revue,
Ia tenue, l'armee, Ia sortie, !'entree, l'arrivee etc.

c) un verb la infinitiv:
le rire, le devoir, le pouvoir, le dejeuner, le diner, le toucl1er, le souvenir,
le ba iser etc.

371
GRAMMAIRE

Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par-


tieipe passe des verbes pronominaux)
De~i se conj uga cu auxiliarul etre, participiul trecut al verbelor
reflexive urmeaza regula acordului cu auxiliarul Moir. Participiul
trecut al verbelor reflexive se acorda cu complementul direct care
il preceda ~i ramine invariabil daca nu este insotit de un comple-
ment direct sau cind acesta este a~ezat dupa participiu:
Ils se sont disiingues (complementul direct este se)
lls se sont eerit; ( se este complement indirect, deci nu se face acordul).
lls s'etaient donnes corps et arne a la profession ... (complementul direct
este se).
Pentru a ne da seama dad\. pronumele reflexiv este complement
direct sau indirect, trebuie sa inlocuim auxiliarul etre prin auxilia-
rul a~>oir ~i sa pun em intrebarea care se potrive~te:
Ils se sont rencontres = ils ont rencontre (qui?) - eux-memes.

Complementul fiind direct; se face acordul.


lls se sont parle = ils ont parU (a qui?) a -eux-memes.
Complementul fiind indirect nu se face acordul.
Se intimpla totu~i, uneori, ca, de~i pronumele reflexiv este com-
plement indirect, exista un alt complement direct care preceda
participiul ~i cu care acesta se acorda:
Les poigm\es de main qu'ils se sont donnees. Stringerile de miini pe care
~i le-au dat.

Acordul se face cu complementul direct que, acesta reprezentind


cuvintul les poignees, de~i pronumele reflexiv se este complement
indirect.
Observatie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decit la
diateza reflex iva ( l'erbes essentiellement pronominaua) se acordii intot-
deauna cu subiectul:
La tour s'est ecroulee.
Elles se sont souvenues de cette representation.

Le verbe traduire (a traduce)


Indicntlf
Present Imparfait Passe simple
je traduis je traduisais je traduisis
tu traduis tu traduisais tu traduisis
il traduit il traduisait il traduisit
nous traduisons nous traduisions nous traduisimes
I'OUS traduisez I'Ous traduisiez vous traduisites
i ls traduisen t i ls traduisaien t i ls traduisire 11 t

372
Passe compose Futur
j' ai traduit, je traduirai
tu as traduit tu traduiras
il a traduit il traduira
nous avons traduit nous traduirons
vous avez traduit vous traduirez
ils ont traduit ils traduiront

Subjonctlf Imperatlf
Present
que je traduise traduis I
que tu traduises traduisons!
qu'il traduise traduisez!
que nous traduisions
que vous traduisiez Partlclpe
qu' i Is traduisent Present Passe
traduisant traduit, -e
Observatie. Se conjugii Ia fel verbele: conduire (a conduce), produire
(a produce), introduire (a introduce), reproduire (a reproduce), seduire
(a seduce) etc., precum ~i-verbele nuire (a diiuna) ~i luire (a luci), al
caror participm trecut este insa nui, lui.

EXERCICES

I. lndiquez les noms prwenant du participe ou de l'infinitif des


Yerbes suiFants:
surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, sa voir,
ou"ir, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir.

II. Indiquez les noms de la meme famille correspondant aux Ferbes:


seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, traduire, saluer,
separer, fuir.

III. Appliquez la.regle del' accord du participe passe dans les phrases
suiyantes:
Nous nous sommes (promener) dans le pare de culture et de repos.
Jean et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communi-
quer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder)
ne coutent pas cher. Ils se sont (saluer) ceremonieusement. Le rendez-
vous que vous vous etes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de
son action. Vous vous etes (lever) trop tard. Elle s'est (laver) le visage.

373
57-EM E LE r; 0 N
GABRIEL PERI I

par PAtJL ELl; ARD

Un homme est mort qui n 'avait pour defense


Que ses bras ouverts a Ia vie
Un h omme est mort qui n'avait d'autre route
Que ee lle ou l'on hait les fusils
U n homme est mort qui continue Ia lutte
Contre Ia mort contre l'oupli
Car tout - ce qu'il vonlait
Nous le voulions aussi
;\lous lc voulons aujourd 'hu i
Que le bonheur soit Ia lumiere
Au fond des yeux au fond du coour
Et Ia justice sur Ia terre

II y a des mots qui font vivre


Et ee sont des mots innoce nts
Le mot chaleui' et le mot confia n ce
Amour justice et le mot liherte
Le mot enfant et le mot gentillesse
Et certains noms de fl e urs et cer tains noms de fruits
Le mot courage et le mot decouvrir
Et le mot frere et le mot cama rade
Et certains noms de pays de vi II ages
Et certa ins noms de femmes et d'amis
Ajoutons-y Peri

PCri est n1ort pour ce qui no us fa it v !"vre


Tutoyo ns- le sa poitrine est trouee
Mais grace a lui nous rlous connaissons mieux •
Tutoyons-nous son espoir est vi vanL 2
1 Gabriel Peri--,- erou al H.ez istentei franceze, membru al C,C. a l P.C.
Francez , impu~cat de nazi~ti in 1941.
2 Paul Eluard obi~nuia sa-~i scrie po ez iile fara a folosi ni c i un semn

de punct.ua pe.

374
VOCABULAIRE

le heros [Ia~ero] eroul Ia justice [3ystis] dreptatea


Ia Resistance [rezistds] Rezistenta innocent, -e (in~sd] nevinovat, -a
le membre [mdbr] membrul
Ia confiance [k:Jfjiis] increderea
fnsiller [fyzije] a impu~ca
le nazi [nazi] nazistul la gentillesse [3iitij es] dragala~enia
Ia defense [defds] apararea tutoyer [tytwaje] a tutui
hair [air] a uri Ia poitrine [pwatrin] pieptul
l'oubli (m.) [ubli] uitarea trouer [true] a gauri

LEXIQUE

Families de mots
-la liberte (/.) libertatea -Ia justice (f.) dreptatea, justitia
liberer ( Yb.) a elibera juste (adj.) drept, dreapta, just, -a
la liberation (f.) eliberarea justement ( adY.) 1. cu dreptate
libre (adj.) liber, -ii. 2. tocmai
Ia justesse (f.) justetea
justificatif,- iYe (adj.) justificativ, -a
la justification (f.) justificarea
justifier ( Yb.) a justifica

GRAMMAIRE

Adjectivul certain
A~ezat inaintea unui substantiv, adjectivul certain, -e este ad-
jectiv nehotiirit ~i se traduce Ia singular prin ,oarecare", ,anum it",
iar Ia plural prin ,unele":
certains noms de fleurs et certains noms de fruits unele (anumite) nume
de flori ~i unele (anumite) mane de fructe
un certain acteur un oarecare actor

A~ezat dupii un substantiv, certain este adjectiv calificativ p se


traduce prin ,sigur", ,cert":
Ce sera une Yictoire certaine, Va fi o victorie sigura.
Observatie. Nu trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho-
tiirit certains (folosit numai Ia plural), care inseamna ,unii":
Certains l'affirment. Unii o afirmii.

Verbul ha~r (a uri)


Verbul haYr, de~i apartine grupei a II-a de conjugare, prezintii o
neregularitate la singularul indicativului prezent ~i al imperati-
vului, la care i pierde trema.

375
La indicativ:
je hais, [3a~e] tu hais, il hait
nous haissoru;, vous haissez, ils haissent (Pluralul este deci regulat.)
La imperativ:
hais l dar haissvns l haissez!
De asemenea, verbul halr nu prime~te obi~nuitul accent circum-
flex la perfectul simplu (persoana I ~i a 11-a plural) ~i nici Ia con-
junctivul imperfect (persoana a III"a singular). Accentul circumflex
este inlocuit cu trema: nous haimes, vous ha'ites; qu'il hait. La toate
celelalte moduri ~i timpuri, verbul ha'ir se conjuga regulat.
EXERCICES
I. Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberte, espoir, justification, fusil, courage.

II. lndiquez les noms qui correspondent aux verbes:


hair, courir, trouer, connaitre, tutoyer, ouvrir, decouvrir.

III. Traduisez en roumain:


11 m'en a parle comme d'une chose certaine. II y avait une certaine
animation dans Ia cour de I 'usine. Certaines personnes pretendent que
cette annee-ci l'ete sera torride.

IV. Traduisez en fran{Jais:


Gabriel Peri a murit ca un erou. El a spus nazi~tilor: ,Voi muri, dar
nu-mi voi triida patria". Poporul francez, aliituri de toate popoarele,
urii~te razboiul ~i pe cei care a~itii la riizboi. Gabriel Peri ura pe ocu-
pan~ii nazi§ti. Uriisc ~i voi uri pe to~i a~itatorii Ia riizboi. Partidul
Comunist Fra~;J.Cez cinste~te memoria tuturor celor care au murit pentru
patrie ~i pentru libertate.

SUPPLEMENT
QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTERATURE
FRAN(:AISE

(Fran~;ois) Villon (1431-1463 (?)


(Clement) ~arot (1496-----1544)
(Fran~;ois) Rabelais (1494 (?)-1553)
(Pierre de) Ronsard (1524--1585)
(~ichel de) ~ontaigne (1533-1592)
(Pierre) Corneille (1606-----1684)

376
(Blaise) Pascal (1623-1662)
(Jean) Racine (1639-1699)
Moliere (1622- 1673)
(Nicolas) Boileau (1636- 1711)
(Jean de) La Fontair:e (1621- 1695)
(Jean de) La Bruyim (1645-1696)
(Charles-Louis de) Montesquieu (1689-1755)
Voltaire (1694- 1778)
(Alain- Rene) Lesage (1668-1747)
(Pierre de) Marivaux (1688-1763)
(Denis ) Diderot (1713- 1784)
(Jean-Jacques) Rousseau (1712-1778)
(I' Abbe) Prevost (1697-1763)
(Pierre-Augustin de) Beaumar- (1732-1799)
chais
(Fran c;ois-Rene de) Chateaubri- (1768-1848)
and
(Victor) Hugo (1802- 1885)
(Alphonse de) Lamartine (1790-1869)
(Alfred de) Musset (1810-1857)
(Alfred de) Vigny (1797-1863)
Stendhal (1783-1842)
(Prosper ) Merimee (1803- 1870)
(Honore de) Balzac (1799- 1850)
George Sand (1804-1876)
(Gustave ) Flaubert (1821- 1880)
(Alexandre) Dumas-perc (1802-1870)
(Alexandre) Dumas-fils (1824-1895)
(:Emile) Augier (1820-1889)
(Charles) Baudelaire (1821- 1867)
(Paul) Verlaine (1844-1896)
(Alphonse) Daudet (1840- 1897)
(quy de) Maupassant (1850-1893)
(Emile) Zola (1840-1902)
(Anatole) France (1844-1924)
(Edmond) Rostand (1868-1918)
(Henri) Barbusse (1873-1935)
(Romain) Rolland (1866- 1944)
(Roger ) Martin du Gard (1881-1958)
(Antoine) de Saint Exupery (1900-1944)
(Paul) Eluard (1895-1952)
(Albert) Camus · (1913-1960)
(Andre) Maurois (n. 1885)
(Louis ) Aragon (n. 1897)
(Jean-Paul) Sartre (n. 1905)

377
58-EME LE(:ON

LENINE PAR IS
Lenine avait une grande admiration pour Paris, son peuple
et ses traditions revolutionnaires ! II disait que la Grande Hevo-
lution de 1789 est Je point de depart ,de tout Je developpement de
toute l'humanite civilisee au cours de tout le XIX" siecle". Il
s'interessait tout autant a la Hevolution de 18!J8 et sur1,out a Ja
Commune. Peu apres son arrivee a Paris il ecrivit a sa mere:
,A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale
et fort etendue. Les faubourgs (que no us frequentons le plus sou vent)
ne donnent pas l'idee du centre. L'impression est tres agreable:
des rues larges, claires, tres souvent des boulevards; beaucoup de
verdure; Je public se ticnt avec une grande aisanee d 'allure".
Lenine assiste aux reunions eleetorales, aux meetings populair-
es, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,II aimait,
eerit Nadejda Konstantinovna Kroupskala, se plonger dans eette
masse ouvriere. Il voulait eonnaitre la vie de J'ouvrier fran<;ais,
entendre ee qu'il disait non seulement dans les grandes assemblees,
mais dans son petit eerele habitue!, savoir ee qu'il pensait, quels
reves 1'agitaient".
Lenine et sa femme, a leur arrivee a Paris, s'installent d'abord
dans un hotel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques
jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quar-
tier qui etait alors presque peripherique, a proximite de la Porte
d 'Orleans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. II ne
correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amene avec eux
de Geneve.
Les concierges voient done d'un mauvais oeil ees etrangers
qu'ils traitent d' anarchistes". lis leur font mille chicanes don-
nent au propriet~ire de I'immeuble des rapports malveillants
sur ees loeataires insolites.
Six mois plus tard, les Oulianov ehangent d'appartement
au. grand soulagement du proprietaire et des concierges. lis
s'ins.tallent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose,
aujourd'hui transforme en musee.
Mais, la encore, le concierge se montre fort in quiet devant
leur pauvrete. Au debut, tout va mal et les relations sont tendues.
Lenine commence a en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultes a
un ouvrier de l'imprimerie du Parti, emigre, Vladimirov. Celui-ci
s'arrange pour reneontrer le proprietaire de Lenine dans son esca-
lier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il
emet a I'egard de son locataire, ses inquietudes au sujet de sa sol-

378
vabilite. ,Ne vous fiez pas aux apparences! lui dit-il". ,M. Oulia-
nov est un gros proprietaire. II a un compte en banque au Credit
Lyonnais".
Le proprietaire se renseigne. Le fait etait exact. Lenine avait
effectivement un compte en banque. Mais !'argent depose ne
lui appartenait pas. C'etait celui du Parti.

(D'apres P. Duran d)

VOCABULAIRE

le point [pwe] punctul insolite [E:s:~lit] neobi~nuit


etendu-e [ettidy] intins le soulagement [sula3mti'l u~urarea
le faubourg [fobur] cartierul peri- tendu -e [ttidy] incordat
feric en avoir assez [ti·~n~avwar~ase] a
Ia verdure [ver.dyr] verdeata fi s;Hul de ...
l'aisance (f.) [eztis] u~urinta, dczin- Ia plainte [plE:t] plingerca
voltura I' inquietude [ii:kj etyd] nelini~tea
l'allure (f.) [alyr] mersul, pasul au sujet de [o sy3e da] cu privire !a
se plonger [sa pl:i3e] a se cufunda Ia solvabilite [s:~lvabilite] solva-
le mobilier [mobilje] mobilierul bilita tea
le concierge [k5sjerz] portarul le compte [k5t J contul
Ia chicane [Jikan] ~ieana se renseigner [sa rtise'f)e] a se informa
malveillant-e [malvsjti] riiuvoitor deposer [depoze] a depune

Famille de mots

la revolution (f.) revolutia


rfwolutionnaire (adj. ~is.) revolutionar
revolutionnairement ( adv.) in mod revolutionar
revolutionner (vb.) a revolutiona
la contre-revolution (f.) contrarevolutia
contre-revolutionnaire (adj. ~i s.) contrarevolutionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) indica o aqiune sau rezultatul une1


ac~iuni:
alliance, aisance, independance, ignorance, apparence, prudence, mlgli-
gence, vengeance, exigence etc.
Sufixul-tion (-ation, -ition, -ution} indica de asemenea o ac~iune
sau rezultatul unei ac~iuni:
revolution, renovation, orientation, administration, coalition, punition,
execution, tradition etc.

Nota. Atentie !a ortografia cuvintului discussion.

379
GRAMMAIRE

Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)


Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv.
Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec-
tivul verbal variazii in gen ~i numiir, ca or ice adjectiv:
des contacts vivants contacte vii
l'horloge parlante orologiul vorbitor
des couleurs changeantes culori schimbatoare.

ln general, adjectivul v~erbal are aceea~i ortografie ca ~i parti-


cipiul prezent respectiv. In citeva cazuri, ortografia adjectivului
verbal este insii deosebita de cea a participiului prezent:
Partlclpiu prezent Adjectlv verbal
convainquant convaincant, -e
suffoquant suffocant, -e
fatiguant fatigant, . e
equivalant equivalent, -e
intriguant intrigant, -e
negligeant negligent, -e
precedant precedent, -e
Exemple:
Negligeant ses devoirs il s'est montre un homme negligent. C'est une
personne fatigante.

EXERCICES

I. Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suiyants:


excell ... , exist ... , temper ... , vehem ... , confi ... , provid ... , assist ... ,
em in ... , esper ... , vigil..., naiss ... , presid ... , resist ... , persever ...

II. lndiquez les noms formes a l' aide du suffixe -tion de la meme
famille que les Yerbes:
consoler, osciller, persecuter, definir, condamner, acclamer, accelerer,
reparer, amputer, publier, aggraver, louer (a inchiria).

III. Indiquez par ecrit les adjectijs yerbaux proyenant des verbes
suivants:
naitre, plaire, provoquer, briller, souffrir, captiver, payer, danser,
adherer, naviguer, combattre, militer.

IV. Traduisez en fran(:ais:


In ce prive~te tagadulrea meritelor sale literare, Eminescu ra-
>ninea rece, multumindu-se sa inabu~e in sine un dispret desavir~it

380
pentru scribii contemporani. Ceea ce stirnea amadiciunea lui (ce qui
l'attristait) era munca istovitoare de redactie pentru un salariu
neindestulatoar ~i nu Ia vreme platit. Eminescu a luptat ani de
zile aproape singur cu greutatile redactionale, scriind articole de
fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilind informatiuni,
corectind §i paginind (s'occupant de Ia correction et de Ia mise en
page). G. C~linescu

REVISION
EXERCICES

I. I ndiquez les prenoms des ecriYains:


Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Merimee, Balzac, Flaubert,
Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon.

II. Indiquez le nom des habitants des pays suiyants:


Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japan, Argen-
tine, Bresil, Algerie.

ITI. Indiquez le nom de 8 sports en {ran9ais.


IV. Remplacez les infinitifs par les participes qw com)iennent
dans le texte suiyant; ensuite traduisez-le:
II y a quelques annees, un navire fran<;ais a (essuyer) une terrible tern-
pete sur Ia Mediterranee. II a (devier) de sa route et est (venir) s'e-
chouer sur un bane de sable, pres de !'embouchure du Rhone. Quelle
terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (anilter)
brusquement! Le cote etait deserte; cependant des pecheurs !'out
(apercevoir) echouer et out (tenter) dele secourir. Mais Ia barquPqu'ils
out (lancer) a l'eau et qu'ils out (gouverner) avec mille peines, n'a pas
(reussir) a atteindre le navire en detresse et Jes lames en furie J'ont
(rejeter) a Ia cote. Le lendemain de nouveaux efforts ont ete (tenter):
douze courageux pecheurs se sont (efforcer) a maintes reprises de rejoin-
dre les naufrages. Trois.fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde
qu'ils out ensuite (attacher) a Ia cote, trois fois Ia tempete a
(aneantir) leur ouvrage et a (rompre) J'amarre. Enfin apres trois
jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des herolques sauveteurs
ont (aboutir); ils ont (pouvoir) etablir Je c~ntact entre Je navire et
la cote et sont (arriver) a delivrer les 80 passagers a demi(mourir)
de froid et de faim.

V. Traduisez en fran{:ais:
Dacii a~ fi fost informat Ia timp, a~ fi putut evita aceasta 'intirziere.
A~ pleca acum, daca tu nu m-ai retine. N-ati ·risca sa pierdeti (man-
quer) trenul, daca ati pleca Ia timp. Daca ne vom uni eforturile, vom
putea realiza o lucrare importanta. Daca te-ai fi nascut Ia tara, ai fi
cunoscut mai bine muncile agricole. Daca il vei citi pe Balzac, vei
fi uimit de bogatia ~i diversitatea caracterelor pe care le prezinta.
D'lca ai fi mers ieri cu mine Ia teatru, ai fi vazut o piesa interesanta.

381
VI. Remplacez les fJerb'V'S entre parentheses par le mode et le temps
exige par la concordance des temps:
Vous avez compris tout de suite que je n'(etre) pas bon a grand-chose·
(A. France). Guillaume pensait qu 'il n'(avoir) pas le temps de gagner
sa maison (Al. Dumas-pere). II dec ida que sa fille (partir) (Musset).
Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire).
Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble ( Meri-
mee). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantiniere
(Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola).
Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre a rna mere (V.
Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un v isage (Voltaire} .
Quoique Napoleon (nommer) cet illustre sabreur, comte de !'Empire,
Montcornet se savait issu .d'un ebeniste (Balzac).

VII. Traduisez en roumain:


Nulle visite ne saura it plus emouvoir le touriste que celle du cime-
tiere Pere La chaise. L e P ere Lachaise domine Paris ctant situe sur une
colline qui se nommait leMont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du
roi, le pere jesuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos cree en 1626
sur la colliuc devait lui laisser l e nom.
Que de noms conn us on trouve au Pere La chaise! A I 'ombre d 'un saule
- Ia tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funeraire
d'Honore de Balzac: ici Ia pierre n o ircie de Delacroix, Ia les tombes de
Frederic Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco.
Ils sont Ia, les poetes et les ccrivains communistes: Henri Barbusse,
P au l Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Vo ila aussi le
mur des Federes ou l e 28 mai 1871, 147 communards furent lachement
executes par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent
s 'incliner au pres du Mur des :Federes.

\'III. Traduisez en fraw;ais:


Panait !strati a avut un destin neobi~nuit, chiar paradoxa!. Fiul
spalii.toresei din Braila, vagabondul cu nenumii.rat e meserii Ia activul sii.u
(zugrav, fotograf ambulant, purtator de reclame (homme-sandwich),
ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) impins de vicisitudinile vietii
Ia o tentativa de sinucidere, ajunge dupii vir!lta de patruzeci de ani
,prozator franeez"; tradus in peste 25 de tari. Cartile sale, scrise in
secolul XX, amintesc comentatorilor de pove~tile din 0 mie si una de
nopti orl din Odiseea. lmprejurarile au a~ezat figura lui Panart !strati
sub semnul miracolului, al aventurii ~i totodata al poeziei.
TEXTES PARALLELES

I
Alphonse Daudet: Alphonse Daudet:
(Le Nabab) (Nababul)

Tout a coup laporte s'ouvrit Deodata u~a se deschise larg:


a deux battants: - Excelenta Sa dornnul duce
,Son Excellence M. le due de d~ Mora! '
Mora" Un freamat lung 1:lintimpina,
Un long fremissement I 'aecueil- o curiozitate respectuoasa, a~e­
lit, une curiosite respectueuse, zata pe doua rlnduri, deose-
rangee sur deux haies, au lieu bindu-se de ingramadeala hru-
de Ia presse brutale qui s'e- tala cu care fusese prirnit Na-
tait jetee sur les pas du Nabab. bahul.
Nul mieux que lui ne savait Nimeni nu stia mai bine de-
se presenter dans le monde, tra- cit ducele sa' se infatiseze in
verser gravement un salon, mon- lume, sa traverseze gr~v' un sa-
tet en souriant a Ia tribune, lon' sa se urce surlzind la tri-
donner du serieux aux chases fu- buna, sa ia fleacurile in serios,
tiles, traiter legerement les cha- sa trateze cu usurinta lucrurile
ses graves; c'etait le resume, serioase; disti'nctia' sa para-
de son attitude dans la vie, doxala era o sinteza a atitudi-
une distinction paradoxale. En- nii in fata vietii. Brtrbat fru-
core beau rnalgre ses cinquante- mos inca; in ci~da celor cinci-
six ans, d'une beaute faite zeci si sase de ani, de o frumu-
d'elegance et de proportion oli se}e ~Ie'ganta ~i bine propor}io-
la grace du dandy se rafferrnis- nata, in care gratia filfizonu-
sait par quelque chose de rnili- lui era compensata de ceva mi-
taire dans la taille et la fier- litarcsc in statura ~i figura-i
te du visage, il portait merveil- mindra, ducele purta admira-
leusement I 'habit noir, sur le- bil fracul, de care pentru a-i
quel, pour faire honneur a face placere lui Jenkins, atir-
Jenkins, il avait mis quelques- nase citeva din nurneroasele-i
unes de ses plaques, qu'il n'ar- decora}ii, arborate deobicei nu-
borait jamais qu'aux jours offi- mai 1n zilele solemne. Reflexe-
ciels. Le reflet du linge, de la le cama~ii, ale cravatei albe,
cravate blanche, !'argent mat argintu l mat al decoratiilor,
des decorations, la douceur des linia placuta a parului rar ~i
cheveux rare et grisonnants usor caruntit accentuau paloa-
ajoutaient ala paleur de la tete, r~a fe}ei, ~ai cadaverica declt
plus exsangue que tout ce qu'il tot ce era cadaveric in seara
y avait d'exsangue ce soir-la aceea in saloanele irlande-'
chez l'Irlandais. zului.

383
II menait une vie si terrible! Ducea o viata atit de zbuciu-
La politique, le jeu sous toutes mata! Politica, toate joeurile
ses formes, coups de bourse et de noroc cunoscute, lovituri de
coups de baccara, et cette repu- bursa ~i Ia bacara, precum ~ire­
tation d 'homme a bonnes for- putatia de crai pe care trebuia
tunes qu'il fallait soutenir a cu orice pret sa o sustina. Da,
tout prix. Oh! celui-Ia etait ducele era· unul dintre clientii
un vrai client de Jenkins; et serio~i ai lui Jenkins; ~i ace~s­
cette visite princiere, il Ia de- ta vizita 'princiara doctorul o
vait bien a I'inventeur de ces datora inventarii acelor pilule
·mysterieuses perles qui don- misterioase care dadeau stra-
naient a son regard cette fla- lucire privirii ~i intregii fi-
mme, a tout son etre cet en- inte a omului, acea vigoare
avant si vibr,ant et si extraordi- atit de vibranta ~i extraor-
naire. dinara.
,Mon cher Due, permettez- - Scumpul ~eu duce, per-
moi de vous ... " mite-mi sa ...
Monpavon, solennel, le ja- Monpavon, solemn, cu plas-
bot gonfle, essayait de faire la stronuJ bombat; lncerca sa in-
presentation si attendue; mais lesneasca prezentarea atit de
I 'Excellence, distraite, n'en- mult a~teptata; dar Exce1enta,
tendait pas, continuant sa route distrata, nu auzea, continulndu-
vers le grand salon, emporte ~i drumul spre salonul eel mare,
par un de ces courants electri- lmpins de ace! curent electric
ques qui rompent Ia monoto- care l:ntrerupe monotonia mon-
nic mondaine. dena.

II
I. L. Caragiale - OPERE Caragiale - OEUVRES
(1907 din primiivarii P.inii-n (1907. du printemps a l'auto-
toamnii) mne)
Cum au izbucnit primele fla- Des que les premieres flam-
cari, guvernul conservator (sub rues eurent jailli, le gouverne-
barb a caruia, pe 'ndelete, Inca ment conservateur (a la barbe
din vara anului trecut (1906), duquel le mouvement des mas-
pe vremea Expoziliei jubiliare, ses pays annes s 'eta it organise
a loisir des l'ete dernier [1906],
se organizase mi~carea maselor
du temps de !'Exposition ju-
tarane~ti) s-a declarat cu toaUi
bilaire) s'est declare avec can-
candoarea incapabil sa tina deur incapable de tenir tete
piept elementului deslanluit. aux elements dechaines. Le roi,
Regele, fire~te, ad Inc lngrij at evidemment tres inquiet et
~i banuind, cu drept cuvlnt, soupc;;onnant a juste raison, lui

384
el care-~i cunoa~te bine oame- qui connait bien ses gens, que
nii, ca liberalii nu erau atit les liheraux n 'etaient pas si
de ignoranti in privinta evcni- ignorants de la marche des
mentelor, a facut apcl la patrio- evencments, fit appel au patrio-
tismul ~efului lor. Acesta a tisme de leur chef. Celui-ci
accepta J 'l~crasante tache du
primit zdrobitoarea sarcina a
pouvoir a condition que la
puterii numai cu conditia ca faction conservatrice et sa rna-
fractiunea conscrvatoare ~i ma- joritc lui promettent leur con-
joritatile ei sa-i promita con- cours sans reserve; les conserva-
cursu} fara nicio rczerva; iar teurs' honteux et epouvantes
conservatoru, ru~inati ~i in- de l 'heritage qu 'ils laissaient,
groziti de mo~tenirea ce lasau, tomberent d'accord.
s-au plecat invoielii. II y cut par la suite a Ia
Au urmat in Camera, duioase Charnbre d 'attendrissantcs sce-
nes theatrales. Dans la •pre sse
scene teatrale ... In publicitatea
roumaine, tres encline a la
romineasca, foarte inclinata, la note sentimentale dans les gran-
ocaziuni mari, catra nota sen- des occasions, de telles exhibi-
timentala, astfel de· exibitiuni tions s 'appellent ,scenes emou-
se numesc ,scene inaltatoare". vantes". Tout le rnonde a pleu-
Toata lumea a plins, mini~tri re, ministres en titre, ministres
de azi, mini~tri de ieri, depu- sortants' deputes' senateurs,
publicistes, reporters et public.
tati, senatori, publici~ti, re-
Et devant cette foule si emue,
porteri- ~i tribune pub lice; ~i'n deux ·grands parmi les plus
fata lumii acesteia atit de emo- grands chefs, un conservateur
tionate, doi rnari intre mari et un liberal, sont tombes dans
frunta~i, un conservator ~i un les bras l'un de l'autre et se
liberal, s-au strins in brate sont embrasses solennellement,
. cu efuziune ~i s-au sarutat lavant de leurs larmes bru-
lantes tout le passe - ce passe
solemn, spallnd cu lacrirni fier-
qui, il est vrai, avait besoin
binti tot trecutul - care, ce-i
d'etre lave. Dans le feu des
drept, c~{n avea nevoie de spa-
luttes toutes recentes entre les
lat: in c~ldura luptelor de pina
deux factions, le premier ne
ieri a celor doua fractiuni, pri- faisait qu'appeler le second
rnul nu nurnea pe al doilea traitre a la patrie"' tandis
decit ,tradator de neam", iar ~ue celui-ci nommait l'autre
acesta pe acela ,fiul lui Bdze- ,fils de Belzebuth". Les revol-
but". Rascoalele faceau deci o tes operaient done un miracle:
minune: tradatorul de neam de le traitre a la patrie, bier en-
pina ieri se preschimba in sal- core, se transformait en sau-

385
vator al patriei; iar fiului lui veur de la patrie; tan dis que
Belzebut n crescusera peste des ailes de cherubin avaient
noapte aripi de cheruvim. pousse en une nuit au fils de
in fata primejdiei pentru Belzebuth.
En face du danger egalement
amindoua egal de ameninta-
mena ~,;ant pour elles, les deux
toare, actiunile de guverna- factions gouvernementales en-
mint du~mane i~i dadeau mina nemies se sont donne Ia main
spre restabilirea ordinei. Care afin de retablir l'ordre ... Voila
va sa zica, un guvern incapabil, done qu'un gouvernement in-
de~i dispune de majoritati for- capable, bien que disposant
midabile, cade; vine altul la d 'une majorite ecrasante' tom-
putere decladndu-se ~i el din- be. Un autre vient au pouvoir
qui se declare a son tour' des
tru tnceput incapabil daca in- le debut, incapable, si l 'inca-
capabilul cazut nu-i da, fara pable demis ne lui prete son
nicio rezerva, concursul - toc- concours sans reserve - con-
mai dupa principiul gramatical formement a Ia regie grammati-
ca doua negatiuni fac 0 afirma- cale selon laquelle deux nega-
tions valent une affirmation;
tiune: doua incapacitati mar- deux incapacites avouees pro-
turisite dau o capacitate neta- duisent une capacite incontes-
gaduita. table.
PARTEA A V-a

LECTURES LITTERAIRES
L'INTERNATIONALE

EUGENE POTTIER (1816-1887) est un poete ouvrier qui, ayant pris


une part active a Ia Commune, a reussi a exprimer les aspirations des prole-
taires de tous les pays, dans I' lnternationale. Cet hymne admirable est issu
de l'elan revolutionnaire des masses qui ont institue Ia Commune de Paris;
il fut ecrit par E. Pottier en juin 1871, quelques jours a pres Ia r ep r ~ss ion
sanglante de Ia re-volution des pro leta ires parisiens. Mais l' I nternationale
ne fut publiee qu'en 1887. L'annee suivante, un ouvrier de Lille, Pierre
Degeyter, compositeur amateur, en composa Ia musique. L'hymne fut chante
pour Ia premiere fois a Lill e en 1888. En 1889 il fut chante par les dele-
gues fran~tais au premier {:ongres de Ia II-eme Internationa le. L' lnterna-
tionale devint. par Ia suite l'hymn e du proletariat de tousl es pays du monde.

C'est Ia lutte finale,


Groupons-nous, et demain,
L' Internationale
Sera le genre humain.

Debout ! les damnes de Ia terre !


Debout! les for~,;ats de Ia faim!
La raison tonne en son cratere,
C'est !'eruption de Ia fin.
Du passe, faisons table rase!
Foule esclave, debout! debout!
Le monde va changer de base:
Nous ne sommes rien, soyons tout!

II n'est pas de sau'veurs supremes,


Ni Dieu, ni Cesar, ni tribun;
Producteurs, sa uvons·nous no us· memes!
Decretons le salut commun!
Pour que le voleur rende gorge,
Pour tirer l'esprit du cachot,
Soufflons nous-memes notre forge,
Battons le fer quand il est chaud !

389
L'Etat comprime et la loi triche,
L'impot saigne le malheureux;
Nul devoir ne s'impose au riche,
Le droit du pauvre est un mot creux.
C'est assez languir en tutelle,
L'egalite veut d'autres lois;
,Pas de droits sans devoirs, dit-elle,
Egaux, pas de devoirs sans droits !"

Hideux dans leur apotheose,


Les rois de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose
Que devaliser le travail?
Dans les coffres-forts de Ia hande,
Ce qu'il a cree s'est fondu.
En decretant qu'on le lui rende,
Le peuple ne veut que son dt1.

Les rois nous sot1laient de fumees,


Paix entre nous, guerre aux tyrans !
Appliquons la greve aux armees,
Crosse en l'air, et rompons les rangs!
S'ils s'obstinent, ces cannibales,
A faire de nous des heros,
lis sauront bientot que nos balles
Sont pour nos propres generaux.

Ouvriers, paysans, nous sommes


Le grand parti des travailleurs;
La terre n'appartient qu'aux hommes,
L'oisif ira loger ailleurs.
Combien de nos chairs se repaissent I
Mais si Ies corheaux, les vautours
Un de ces matins disparaissent,
Le solei} hrillera toujours.

C'est la lutte finale,


Groupons-nous, et deii}ain,
L' lnternationa le
Sera le genre humain.

890
LA MARSEILLAISE

La Mar•eillaiae fut composce, paroles e~ musique, en 1792 par un orficier


ft·aut;ais en garnison a Strasbourg, Rouget de Lisle. L'hymne re~tut d'abord
Je titre de Chant de guerre de l'artnee du Rllin. Les fcderes marseillais l'ayant
fait connaitre les premiers a Paris, il fut nomme par Ia suite Ia Marseillaise
et devint 1'hymne national fran,.ais.

Allons, enfants de Ia Patrie,


Le jour de gloire est arrive.
Contre nous, de Ia tyrannie,
L'etendard sanglant est leve.
Entendez-vous dans nos campagnes,
Mugir ces feroces soldats?
lis viennent jusque dans nos bras,
Egorger nos fils, nos compagnes.

(Refrain)

Aux armes, citoyens!


Formez vos bataillons!
Marchons, marchons,
Qu 'un sang impur abreuve nos sillons I

Amour sacre de la Patrie,


Conduis, soutiens nos bras vengeurs I
Liberte, liberte cherie,
Combats avec tes defenseurs !
Sous nos drapeaux, que Ia victoire
Accoure a tes males accents ;
Que nos ennemis expirants,
Voient ton triomphe et notre gloire!

Aux armes, citoyens !


Formez vos bataillons!
Marchons, marchons,
Qu 'un sang impur abreuve nos sillons 1

391
Nous entrerons dans Ia carriere
Quand nos aim~s n'y seront plus;
Nous y trouverons leur poussiere
Et Ia trace de leurs vertus !
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil;
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre!

Aux armes, citoyens!


Formez vos bataillons !
Marchons, marchons,
Qu 'un sang impur abreuve nos sillons!
LE BOURGEOIS GENTILHOMME

MOLIERE, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), a


He Je plus grand auteur comique de Ia litterature fran<;aise. Ses principales
comedies - les Precieuses ridicules (1659), I 'Ecole des femmes (1662), Tartu/fe
(1664), Don Juan (1665), Je Misanthrope (1666), l'Avare (1668), Je Bourgeois
gentilhomme (1670), les Femmes savantes (1672), Je Malade imaginaire (1673)
etc. - sont dirigees contre Ia societe feodale fran<;aise. La satire de Moliere
vise la corruption des grands seigneurs, l'hypocrisie du clerge catholique,
l'ignor'ance des medecins de l'epoque, l'avidite et !'avarice des riches bour-
geois, leurs pretentious stupides d'imiter Ia noblesse.
Monsieur Jourdain, le heros du Bourgeois gentilhomme, est un de ces bom~­
geois qui veulent imiter les manieres de la noblesse feodale. Dans la
scene qui suit, Monsieur Jourdain, en presence de son maitre de philoso-
phic, Hale sa stupidite et sa vanite ridicule de bourgeois parvenu.

(Acte II, scene r., fragment)

Maitre de philosophie, Monsieur Jourdain


Maitre de philosophie: - Que voulez-vous done que Je vous
apprenne?
Monsieur Jourdain: - Apprenez-moi l'orthographe.
Maitre de philosophie: - Tres volontiers.
Monsieur Jourdain:- Apres vous m'apprendrez l'almanach, pour
savoir quand il y a de la June et quand il n'y en a point.
Maitre de philosophie: .--- Soit. Pour bien suivre votre pensee et
traiter cette matiere en philosophe, il faut commencer selon
l'ordre des choses, par une exacte connaissance de Ia nature
des lettres, et de Ia differente maniere de les prononcer toutes.
Et la-dessus j 'ai a vous dire que les lettres sont divisees en
voyelles, ainsi dites voyelles parce q u 'e lies expriment les voix;
et en consonnes, ainsi appelees consorines parce qu'elles son-
nent avec les voyelles, et ne· font que marquer les diverses
articulations des voix. II y a cinq voyelles ou voix: A,E,I,O,U.
Monsieur Jourdain:- J'entends to\Jt cela.
Maitre de philosophie:- La voix A se forme en ouvrant fort Ia
bouche: A.
Monsieur Jourdain:-- A,A. Oui.
Maitre de philosophie: --La voix E se forme en rapprochant la
machoire d'en bas de celle d'en haut: A,E.
Monsieur Jourdain:- A,E,A,E. :\la foi! oui. Ah! que cela est
beau.
Maitre de philosophie:- Et Ia voix I en rapproehant encore davan-
tage les maehoires l'um~ de )'autre, et eeartant les deux coins
de la bouche vers les oreilles: A,E,I.
MonsiPur Jourdain:- A,E,I,I,J,I. Ccla est vrai. Vive Ia science!

393
Maitre de philosophie:- La voix 0 se forme en rouvrant les rna·
choires, et rapprochant les levres par les deux coins, le haut
et le bas: 0.
Monsieur Jourdain:- 0,0. II n'y a rien de plus juste A,E,I,
0,0,0. Cela est admirable! 1,0,1,0.
Maitre de philosophie:- L'ouverture de la bouche fait justement
comme un petit rond qui represente un 0.
Monsieur Jourdain:- 0,0,0. Vous avez raison, 0. Ah! la belle
chose, que de savoir quelque chose!
Maitre de philosophie: .- La voix U se forme en rapprochant les
dents sans les· joindre entierement, et allongeant les deux
levres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les
joindre tout a fait: u.
Monsieur Jourdain:- U,U. II n'y a rien de plus veritable: U.
Maitre de philosophie:- Vo& deux levres s'allongent comme si
vous faisiez la moue: d'ou vient que si vous la voulez fa ire a
quelqu'un, et vous moquer de lui, vous ne sauriez lui dire
que: U.
Monsieur Jourdain:- U,U. Cela est vrai. Ah! que n'ai-je etudie
plus t6t, pour savoir tout cela?
MaUre de philosophie:- Demain, nous verrons les autres lettres,
qui sont les consonnes.
Monsieur Jourdain:- Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses
qu'a celles-ci?
Maitre de philosophie:- Sans doute. La consonne D, par exemple,
se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des
dents d'en haut: DA.
Monsieur Jourdain:- DA,DA. Oui. Ah! les belles choses! les
belles choses !
Maitre de philosophie:- L'F en appuyant les dents d'en haut sur
la levre de dessous : FA.
Monsieur Jourdain:- FA,FA. C'est la verite. Ah! mon pere et
rna mere, que je vous veux de mal!
Maitre de philosophie:- Et l'R, en portant le bout de la langue
jusqu'au haut du palais, de sorte qu'etant frolee par l'air qui
sort avec force, elle lui cede, et revient toujours au meme
endroit, faisant une maniere de tremblement: RRA.
Monsieur Jourdain:- R,R,RA,R,R,R,R,R,R,RA. Cela est vrai.
Ah! l'habile homme que vous etes! et que j 'ai perdu de temps!
R,R,R,RA.
Maitre de philosophie: - Je vous expliquerai a fond toutes ces
curiosites.
Monsieur Jourdain:- Je vous en prie. Au reste, il faut que je
vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne

394
de qualite, et je souhaiterais que vous m'aidassiezl a lui
ecrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser
tomber a ses pieds.
Maitre de philosophie: - Fort bien.
Monsieur Jourdain:- Cela sera galant, oui.
Maitre de philosophie:- Sans doute. Sont-ce des vers que vous
lui voulez ecrire?
Monsieur Jourdain: - Non, non, point devers.
Maitre de philosophie:- Vous ne voulez que de Ia prose?
Monsieur Jourdain:- Non, je ne veux ni prose ni vers.
Maitre de philosophie: - II faut bien que ce soit l'un ou !'autre.
Monsieur Jourdain:- Pourquoi?
Maitre de philosophie:- Par Ia raison, Monsieur, qu'il n'y a pour
s'exprimer que Ia prose, ou les vers.
Monsieur Jourdain:- II n'y a que Ia prose ou les vers?
Maitre de philosophie:- Non, Monsieur; tout ce qui n'est point
prose est vers; et tout ce qui n'est point vers est prose.
Monsieur Jourdain:- Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est
done que cela?
Maitre de philosophie:- De Ia prose.
Monsieur Jourdain:- Quoi? quand je dis: ,Nicole, apportez-moi
mes pantoufles et me doiinez mon bonnet de nuit", c'est de
Ia prose?
Maitre de philosophie:- Oui, Monsieur.
Monsieur Jourdain:- Par rna foi! il y a plus d~ quara~te ans
que je dis de Ia prose, sans que j 'en susse r1en, et Je vous
suis le plus oblige du monde de m'avoir appris cela.

LE MARIAGE DE FIGARO
PIERRE-AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS (1732-1799) fut
le plus illustre successeur de Moliere au XVIII-cme siecle. Le personnage
principal de ses deux comedies, le Barbier de Seville (1775) et le Mariage
de Figaro (1784), est Figaro, representant du Tiers etat, qui, a la veille de la
Revolution bourgeoise de 1789, denonce les abus et la corruption de la societe
feodale. Le monologue de Figaro, reproduit ci-dessous, est justement un vio-
lent requisitoire contre le regime feodal.

(Acte V, scene 3)
Figaro, seul, se promenant dans l'obscurite, dit du ton le plus sombre:
0 femme ! femme ! femme ! creature faible et decevante !. .. nul
animal crce ne peut manquer a son instinct; le tien est·il done de
1 aidassiez - imperfectul conjunctivului; se traduce prin conjunctiv pre-
zent: sii ma ajutati.

395
tromper? ... A pres m'avoir obstinement refuse quand je I' en pres-
sa is devant sa maitresse; a I' instant qu'elle me donne sa parole;
au milieu meme de la ceremonie ... II riait en lisant, le perfide!
et moi, -comme un benet. ... ! Non, Monsieur le Comte, vous ne
l'aurez pas ... vous ne l'aurez pas. Parce que vous etes un grand
Sei~neur, vous vous croyez un grand genie!. .. Noblesse, fortune, un
rang, des places: tout cela rend si fier! Qu'avez-vous fait pour taut
de biens? Vous vous etes donne la peine de naitre et rien de plus;
du reste, homme assez ordinaire; tandis que moi, morbleu!
perdu dans la foule obscure, il m'a fallu deployer plus de science
et de calculs pour subsister seulement, qu'on n'en a mis depuis
cent ans a gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 •••
On vient ... c'est elle . .. ce n'est personne.- La nuit est noire en
diable, et me voila faisant le sot metier de. mari,. quoique je ne
le sois qu'a moitie! ( ll s'assied sLtr un bane.) Est-il rien de plus
bizarre que rna destinee? Fils de je ne sais pas qui, vole par des
bandits, eleve dans leurs rnceurs, je m'en degoute et veux courir
une carriere honnete; et partout je suis repousse! J'apprends la
chimie, Ia pharmacie, Ia chirurgie, et tout le credit d'un grand
Seigneur peut a peine me mettre i1 Ia main une lancette vete-
rinaire! -Las d'attrister des betes malades et pour faire un
metier contraire, je me jette a corps perdu dans le theatre: me
fusse-je mis une pierre au cou !- Je broche une comedic dans les
mreurs du serail; auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Ma-
homet sans scrupule: a !'instant, un envoye ... de je ne sais ou,
se plaint que j'offense dans mes vers Ia Sublime-Porte , Ia Perse,
une partie de Ia presqu'ile de l'Inde, toute l'Egypte, les royaumes
de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc: et voila rna
comedic flambee, pour plaire aux princes mahometans, dont pas
un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrissent l'omoplate, en
nous disant: Chiens de chretiens!- Ne pouvant avilir !'esprit, on
se venge en le maltraitant. -- Mes joues creusaient; mon terme
etait echu; je voyais de loin arriver l'affreux recors, Ia plume
fichee dans sa perruque: en fremissant, je m'evertue. II s'eleve
une question sur Ia nature des richesses; et eomme il n'est pas
necessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner, n'ayant pas un
sou, j 'ecris sur Ia valeur de l 'argent et sur son produit net; sitot
je vois du fond d 'un fiacre baisser pour moi le pont d 'un chateau
fort, a !'entree duquel je laissai !'esperance et Ia liberte. ( Il se
leve.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre
jours, si legers sur le mal qu'ils ordonnent! quand une bonne dis-
grace a cuve son orgueil, je lui dirais ... que les sottises impri-
1
jouter - a se lupta, a se masura cu.
2 tenir - a poseda.

396
mees n'ont d'importance qu'aux lieux ou l'on en gene le cours; que,
sans la liberte de blamer, il n'est point d'eloge flatteur; et qu'il
n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits ecrits. ( Il se
rassied.) Las de nourrir un obscure pensionnaire, on me met un
jour dans la rue; et com me il faut diner, quoiqu 'on ne so it plus
en prison, je taille encore rna plume, et demande a chacun de quoi
il est question: on me dit que pendant rna retraite economique,
il s'est etabli dans Madrid un systeme de liberte sur la vente des
productions, qui s'etend meme a celles de la presse; et que, pourvu
que je ne parle en mes ecrits ni de l'autorite, ni du culte, ni
de Ia politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps
en credit, ni de I'Opera, ni des autres spectacles, ni de personne
qui tienne a quelque chose, je puis tout imprirner librement, sous
!'inspection de deux ou trois censeurs. Pour prof iter de cette
douce liberte, j 'enonce un ecrit periodique, et, croyant n 'aller
sur les brisees 1 d'aucun autre, je le nomme Journal inutile. Pou-ou!
je vois s'elever contre rnoi mille pauvres diables a la feuille 2 ; on
me supprime, et me voila derechef sans emploi! - Le desespoir
m'allait saisir; on pense a moi pour une place, mais par malheur
j'y Ctais propre: il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui
l'obtint. II ne me restait plus qu'a voler; je me fais banquier de
pharaon 3 : alors, bonnes gens! je soupe en ville, et les personnes dites
comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour
elles les trois quarts du profit. J'aurais bien pu me remonter;
je commen~ais merne a com prendre' que, pour gagner du bien, le
savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pillait
autour de moi, en exigeant que je fusse honnete, il fallut bien
perir encore. Pour le coup je quittais le monde, et vingt brasses
d'eau m'en allaient separer, lorsqu'un DieU: bienfaisant m'appelle
a mon premier etat. Je reprends rna trousse et mon cuir anglais;
puis laissant la fumee aux sots qui s'en nourrissent, et la honte au
milieu du chemin, comme trop lourde a un pieton, je vais rasant
de ville en ville, et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur
passe a Seville; il me reconnalt, je le marie, et pour prix d 'a voir
eu par mes so ins son epouse, il veut intercepter la mienne ! Intri-
que, orage a ce sujet. Pret a tomber dans un ablme, au moment
d'epouser rna mere, mes parents m'arrivent a la file. (Il se leve
en s'echauffant.) On se debat; c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est
toi; non, ce n'est pas nous; eh! ma,is qui done? ( Il retombe assis.)
0 bizarre suite d'evenements!

1
aller sur les brisees de quelqu 'un - a mtra in concurentJ'\ cu cineva.
z mille pauvres diables a la feuille - o mie de bieti scribi (platiti dupii,
numarul cuvintelor).
3 pharaon - un joe de noroc.

397
NOTRE-DAME DE PARIS
(Fragment)

VICTOR HUGO (1802-1885) , considere a juste titre comme chef de !'ecole


romantique, a cree une reuvre immense., qui se caracterise par son souffle
democratique et humanitaire. II a consacre un volume de vers (les Orien-
tales - 1829) a la lutte du peuple grec pour l'independance et un autre
(les Chdtiments - 1853) a Ia denonciation du regime reactionnaire de Napo-
leon III. Plusieurs poesies de I'Annee terrible (1871) expriment Ia sympa-
thie du poete pour les victimes de la Commune de Paris. Victor Hugo a
ecrit un grand nombre de drames romantiques, dont les plus connus sont
Marion Delorme (1829), Hernani (1830) ,Le Roi s'amuse (1832), Ruy-Blas
(1838). II y a dans chacune de ces pieces un heros populaire qui exprime
les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant a la domination des
classes possedantes. Comme romancier, V. Hugo est !'auteur de plusieurs
romans, dont le plus celebre, Ies Miserables (1862) ainsi que les Trayailleurs
de lamer (1866), ont t\te ecrits pendant son exil force dans l'ile de Guer-
nesey, oil V. Hugo a reside durant tout le Second Empire. Les romans de
V. Hugo respirent la sympathie de !'auteur envers les gens simples, exploi-
tes et humilies par un regime injuste.
Dans Notre-Dame de Paris, roman historique (1831), V. Hugo evoque la
vie rude du peuple de Paris au XV-eme ·siecle. Le fragment qui sui~ est une
belle description du Paris moyenageux.

PARIS A VOL D'OISEAU 1

Paris est ne, comme on sait, dans cette vieille ile de Ia Cite qui
a la forme d'un herceau. La greve de cette ile fut sa premiere
enceinte, la Seine son premier fosse. Pads demeura plusieurs siecles
a l'etat d'lle, avec deux ponts, l'un au nord, l'autre au midi, et
deux t8tes de pont, qui Haient a la fois ses portes et ses forteresses,
le Grand-Chatelet sur la rive droite, le Petit-Cha.telet sur la rive
gauche. Puis, des les rois de la premiere race, trop a l'etroit dans
son ile, et ne pouvant plus s'y retourner, Paris passa l'eau. Alors,
au dela du Grand, au dela du Petit-Chatelet, une premiere enceinte
de rnurailles et de tours commen<;a a entamer la campagne des
deux cOtes de la Seine. De cette ancienne cloture il restait encore
au siecle dernier quelques vestiges; aujourd'hui, il n'en reste que
le souvenir, et ga et la une tradition, la porte Baudets ou Bau-
doyer, Porta Bagauda. Peu a peu, le flot des maisons toujours
pousse du CQ:lur de la ville en dehors, deborde, ronge, use et efface
cette enceint'?. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Il
emprisonne Paris dans une chaine circulaire de grosses tours, hautes
et solides. Pendant plus d'un siecle, les maisons se pressent, s'accu-
mulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans
1 a vol d'oiseau - vazut de sus.

398
un reservoir. Elles commencent a devenir profondes, elles mettent
etages sur etages, elles montent les unes sur les autres, elles jail-
Iissent en hauteur comme toute seve comprimee, et c'est a qui pas-
sera la tete par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. La rue
de plus en plus se creuse e ·; se retrecit; toute place se comble et
disparait. Les maisons enfin sautent par-dessus lemur de Philippe-
Auguste, et s'eparpiiient joyeusement dans la plaine, sans ordre
et tout de travers, comme des echappees. La, elles se carrentl, se
taillent des jardins dans les !!hamps, prennent leurs aises2. Des
1367, la ville se repand tellement dans le faubourg qu'il faut nne
nouvelle cloture, surtout sur la rive droite. Charles V la batit.
Mais nne ville comme Paris est dans nne crue perpetuelle. II n'y
a que ces villes-la qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs
ou viennent aboutir tous les versants geographiques, politiques,
moraux, intellectuels d'un pays, toutes les pentes naturelles d'un
peuple; des puits de civilisation, pour ainsi dire, et aussi des egouts,
ou commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est
seve, tout ce qui est vie, tout ce qui est arne dans une nation,
filtre et s'amasse sans cesse goutte a goutte, siecle a siecle. L'en-
ceinte de Charles V a done le sort de I' enceinte de Philippe-Auguste.
Des la fin du quinzieme siecle, elle est enjamhee, depassee, et le fau-
bourg court plus loin. Au seizieme, il semble qu'elle recule a vue
d'reiJ3 et s'enfonce de plus en plus dans Ia vieille ville, tant nne
ville neuve s'epaissit deja au dehors. Ainsi, des le quinzieme siecle,
pour nous arreter la, Paris avait deja use les trois cercles concen-
triques de murailles qui, du temps de Julien l'Apostat, etaient,
pour ainsi dire, en germe dans le Grand-Chatelet et Ie Petit-Chatelet.
La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre
ceintures de murs, comme un enfant qui grandit et qui creve ses
vetements de l'an passe. Sons Louis XI, on voyait, par places, per-
cer, dans cette mer de maisons, quelques groupes de tours en ruine
des anciennes enceintes, comme les pitons' des collines dans une
inondation, comme des archipels du vieux Paris submerge sons le
nouveau.
Depuis lors, Paris s'est encore transforme, malheureusement
pour nos yeux; mais il n'a frailchi qu'une enceinte de plus, celle de
Louis XV, ce miserable mur de boue et de crachat, digne du rol
qui l'a bati, digne du poete qui l'a chante:
Le mur murant Paris rend Paris murmurant.
1 se carrer - a fi in largul sau.
1 prennent leurs aises - se fac comode.
3 a vue d'reil - viizind cu ochii.
' piton - culme, virf.

399
Au quinzieme sieele, Paris etait encore divise en trois villes
tout a fait distinctes et separees, ayant chacune leur physionomie,
leur specialite, leurs moours, leurs coutumcs, leurs privileges, leur
histoire: la Cite, I'Universite, Ia Ville.

LE PERE GORIOT
(Fragment)

HONORE DE BALZAC (1799-1850) est l'un des plus illustres ecrivains


de la litterature fran<;aise et universelle. Cultivant le realisme critique, il
a reflete dans ses romans, groupes sous le titre general de Comedie humaine,
la societe capitaliste de la premiere moitie du XIX-eme siecle. Engels de-
clarait a voir appris de I' wuvre de Balzac ,plus que de tous les historiens,
economistes et statisticiens de metier pris ensemble". Balzac a reussi a
surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de Ia
societe capitaliste et a cre6 dans ses romans une galerie de types vivants
et immortels. Balzac eut une influence considerable sur le developpement
du roman aussi bien en France qu'a l'etranger. Nous citons parmi ses
wuvres les plus celebres: Eugen ie Grandet (1833), le Pere Go riot (1834),
Illusions perdues (1837), Cesar Birotteau (1837), les Paysans (1844), la
Cousine Bette (18l16), le Cousin Pons (1847) etc.

Dans le texte qui suit, extrait du Pere Goriot, Vautrin presente a Eugene
de Rastignac un tableau des mreurs de ·Ja ,haute societe" de Paris.

,Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par !'eclat du


genie ou par l'adresse de la corruption. II faut entrer dans -cettc
masse d'hommes comme un boulct de canon, ou s'y glisser comme
une peste. L'honnetete ne sert a rien. On plie sous le pouvoir du
genie, on le hait, on tache de le calomnieJ_", parce qu'il prend sans
partager; mais on plie s'il persiste; en un mot, on !'adore a genoux
quand on n'a pas pu l'enterrer sous Ia boue. La corruption est en
force, le talent est rare. Ainsi, Ia corruption est l'arme de Ia medio-
crite qui abonde, et vous en sentirez partout Ia pointe. Vous verrez
des femmes dont les maris ont six mille fra11cs d'appointements
pour tout potage\ et qui depensent plus de dix mille francs a leur
toilette. Vous verrez des employes i1 douze cents francs aeheter des
terres. V ous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la
voiture du fils d'un pair de France, qui peut courir a Longchamp
sur Ia chaussee du milieu. Vous avez vu le pauvre beta de perc Goriot
oblige de payer Ia lettre de change endossee par sa fille, dont le
mari a cinquante mille livres de rente. Je vous defie de faire deux
pas dans Paris sans reneontrer des maniganccs infernales. Je parie-
rais rna tete contre un pied de cette salade que vous donnerez dans
un gucpier chez la premiere fer11me qui vous p la ira, fl1t-e lle ric he,
1 pour tout potage - cu totul, in total.

400
belle et jeune. Toutes sont bricolees 1 par Ies lois, en guerre avec
leurs maris a propos de tout. Je n'en finirais pas s'il fallait vous
expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons,
pour des enfants, pour le menage ou pour la vanite, rarement par
vertu, soyez-en sur. Aussi l'honnete homme est-il l'ennemi com-
mun. Mais que croyez-vous que soit l'honnete homme? A Paris,
l'honnete homme est ce lui qui se tait et refuse de partager. J e ne
vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans
etre jamais recompenses de leurs travaux, et que je nornme la confrerie
des savates du bon Dieu 2 • Certes, la est la vertu dans toute sa fleur
de sa betise, rna is la est la misere. Je vois d' ici la grimace de ces
braves gens si Dieu nous faisait Ia mauvaise plaisanterie de s'ab-
senter au jugement dernier. Si done vous voulez prompternent
la fortune, il faut ctre deja riche ou le para!tre. Pour s'enrichir,
il s'agit ici de jouer de grands coups 3 ; autrement, on carotte4 ,
et votre serviteur! Si dans les cent professions que vous pouvez
embrasser, il se rencontre dix homrnes qui reussissent vite, le public
les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voila la vie telle
qu'elle est. c;:a n'est pas plus beau que la cuisine, <;a pue tout autant,
et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter; sachez seulernent
vous bien debarbouiller: Ia est toute la morale de notre epoque.

LE ROUGE ET LE ~OIR

(F rag m c n i)

STENDHAL (1783-18!,2), dP son vrai nom Henri Beyle, est, a c'ote de


Balzac, l'un des representants les plus illustres du rcalisme critique. Ses
deux chefs-d 'ceuvre, le Rouge et le Nair (1830) et Ia Chartreuse de Par me
(1839), contiennent nne apre critique de la societe de son temps. Julien Sorel,
le heros du Rouge et du Nair est le type de !'arriviste, qui se rend compte
que dans Ia societe capitaliste on ne pent parvenir que par des moyens peu
honnetes. Dans le fragment qui suit, .Julien Sorel, fils de paysans, se trouve
au debut de sa carriere. Precepteur des enfants de Monsieur de Renal, un
riche bourgeois de Ia ville de Verrieres, il est invite a diner chez Monsieur
Valenod, directeur de Ia prison communale.

En rentrant, il trouva un valet de :\1. Valenod, en grande livree,


qui le cherchait dans toute la ville, avec un billet d'invitation a
diner pour le meme jour.
1 bricolees - incii.tusate.
2 la confrerie des sav~tes du bon Dieu - asociatia prostii.nacilor domnului.
a jouer de grands coups - a da lovituri mari.
4 carotter - a ciupi (fig.).

26- 401
Jamais Julien n'etait aile chez eet homme; quelques jours seu-
lenient auparavant, il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une
voice de coups de baton sans se faire nne affaire en police correc-
tionnellc. Quoique lc diner ne fut indique que pour nne heure,
Julien trouva plus respectueux de se presenter des midi et dcm1 dans
le cabinet de travail de l\L le directeur di.t depot 1 • II le trouva
etalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Ses gros
favoris no irs, son enorme quantite de eheveux, son bonnet grec
place de travers sur le haut de la tete, sa pipe immense, ses pantou-
fles brod•~es, les grosses chaines d'or eroisees en tous sens sur sa
poitrine, et tout eet appareil d'un financier de province, qui se
croit homme a bonnes fortunes 2 , n'imposaient point a Julien; il
n'en pensait que plus aux coups de baton qu'il lui devait.
II dernanda l'honneur d'etre presente a madame Valenod; elle
etait a sa toilette 3 et ne pouvait reeevoir. Par compensation, il
cut l'avantage d'assister a celle de M. le directeur du d£~pot. On
pass a cnsuite chez madame Valenod, qui lui presenta ses enfants
les larmcs aux ycux. Cette dame, l 'tme des plus considerables de
Verrieres, avait une grosse figure d'homme, a laquelle elle avait
mis du rouge pour cette grande cer{mwnie. Elle y deploya tout le
pathos matcrnel.
Julien pen sa it il madame de H1~nal. Sa mefiance ne lc laissait
guere susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appeles
par lcs contrastcs, mais alors il en etait saisi jusqu'a l'attendrisse-
ment. Cctte dispo:ntion fut augmentee par !'aspect de Ia maison du
directeur du dep6t. On la lui fit_visiter. Tout y etait magnifique
et neuf, et on lui disait le prix de chaque rneuhle. Mais .Julien y
trouvait quelque chose d 'ignoble et qui sentait ]'argent vole. Jus-
qu'aux domestiques, tout le rnonde y avait !'air d'as~urer sa con-
tenance contre le mepris.
Le percepteur des contributions, l'homme des impositions direc-
tes, l' off icier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires
publics arriverent avec leurs femmes. lis furent suivis de quelques
liberaux riches. On annont;:a le diner. Julien, dloja fort mal dispose,
vint a penser que de !'autre cOte du rnur de la salle a manger, se
trouvaient de pauvres detenus, sur Ia portion de viande desquels
on avait peut-etre grivele pour acheter tout ce luxe de mauvais
gout dont on voulait l'etourdir.
Ils ont faim peut-etre en ce moment, se dit-il a lui-meme; sa
gorge se serra, il lui fut impossible de manger et presque de parler.
Ce fut pis un quart d'hcure apres; on entendait de loin en loin
l depot - arest, inchisoare.
2 homme a bonnes fortunes - orn cu succes Ia fernei.
3 elle etait {l sa toilet.te - se imbriica.

402
quelques accents d'une chanson populaire, et ii faut l'avouer, un
peu ignoble, que chantait l'un des reclus. M. Valenod regarda un
de Res gens en grande livr{~e, qui disparut, et bientot on n 'entendit
plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait a Julien du vin du
Rhin, dans un verre vert, et madame Valenod avait soin de lui
faire observer que ce vin coutait neuf francs la houteille pns sur
place. Julien, tenant son verre vert, dit aM. Valenod:
--On ne chante plus cette vilaine chanson.
-- Parbleu! je le crois bien, r(~pondit le directeur triomphant,
j'ai fait imposer silence aux gueux.
Cc mot fut trop fort pour Julien; il avait les manieres, mais
non pas encore le cceur de son etat. Malgr{; toutc son hypoerisie si
souvent exercee, il sentit une grosse !anne couler le long de sa joue.
Il essaya de la cacher avec le verre vert, mai:S illui fut absolu-
ment impossible de faire honneur au vin du Hhin. L'empecher de
chanter! se disait-il a lui-rneme, o mon Dieu! et tu le souffres!
Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement'dc rnau-
vais ton. Le percepteur des contributions avait ordonne une chanson
roy a lis te. Pendant le ta page du refrain, chante en chceur: voila
done, se disait Ia conscience de Julien, Ia sale fortune i1 laquellc
tu parviendras, et n'en jouiras qu'a cette condition·et en pareille
compagnie! Tu auras peut-ctre unc place de vingt mille francs,
mais il faudra que, pendant que tu te gorge~ 1 de viandes, tu empe-
ches de chanter le pauvrc prisonnier; tu donneras a diner avec l'ar-
gent que tu auras vole sur sa miserable pitance 2 , ct pendant ton
diner il sera encore plus rnalhcureux!

BEL-AMI
(Fragment)

GUY DE MAUPASSANT (1850-1893) est !e plus grand nouvelliste de


Ia litterature franc;aise. Representant du realisrne critique, il a presentc
dans ses environ 250 nouvelles un tableau presque eornplet <les rnccurs de
Ia deuxieme moitie du XIX--eme siecle. Rappelons parmi ses volumes de
nouvelles 111ademoiselle Fiii (1882), Conies de la Becasse (1883), Miss Harriet
(188t,), Toine (1885), Monsieur Parent (188G), !a petite Roque (1881i), le llorla
(1887) etc.
Ecrivain antibourgeois, .Maupassant a laissc aussi des romans, dont le
mei\leur est Bel-Ami (1885). L'auteur y eritiqu•~ avec velu',mence les milieux
d'affaires et !a presse vcnalc de son (>poque. Bel-Ami devoile egalement lcs
dessous de Ia politiquc coloniale des gonvernernents fran~,ais. Le personnage
central du roman, Georges Duroy, est un type cl'arriviste immoral et sans
1 se gorger - a se indopa .
2 pitance - ratie zilnidt.

26* 403
scrupules, qui ne pcnse qu'a parvenir le plus vite possible aux plus hauts
degres de Ia hierarchic sociale. Le voici, au debut de sa carriere, faisant des
reflexions lucides sur Ia societe parisiennc de son temps.

II s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire


un tour a pied, dans I' avenue du Bois-de- Boulogne, avant d 'aller
a son rendez-vous.
Le vent ayant change, le temps s'etait adouci pendant Ia nuit,
et il faisait une tiedeur et un soleil d'avril. Tons les habitues du
Bois {~taient sortis ce rnatin-la, eedant a l'appel du eiel clair et
doux.
Duroy marchait lentement, huvant !'air Ieger, savoureux e<!mme
une friandise de printemps. II passa !'arc de triomphe de !'Etoile
et s'engagea dans Ia grande avenue du cote oppose aux cavaliers.
Illes regardait, trottant (JU galopant, homrnes et femmes, les riches
du monde, et e'est a pe.iiie s'il les enviait rnaintenant. Illes connais-
sait presque tons de nom, savait le ehiffrc de leur fortune et l'his-
toire secrete de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte
d 'a lmanach des eelebri tes et des scandales parisiens.
Les amazones passaient, minces et moulees dans le drap sombre
de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable
qu'ont beaueoup de femmes ~~ cheval; et Duroy s'amusait a reciter
a mi-voix, comme on riecite les litanies dans une eglise, les noms,
titres et qualiH~s des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur
pretait. ..
Ce jeu l'amusait beaucoup, comrne s'il eut constate, sous les
siweres apparences, l'dernelle et profonde infamie de l'homrne,
et que eela l'eut rejoui, excit{~, eonsole .
.Puis il prononc;a tout haut: ,Tas 1 d'hypocrites" et ehercha de
l'reil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires.
II en vit beaucoup soupc;onnes de tricher au jeu, pour qui lcs
cercles 2 , en tout cas, etaient Ia grande ressource, Ia seule ressource,
ressouree suspeete it coup sf1r.
D'autres, fort celebres, vivaient uniquement des rentes de leurs
femmes, c'(~tait connu: d'autres des rentes de leurs maitresses, on
l'affirmait. Beaucoup avaient paye leurs dettes (acte honorable),
sans qu 'on efrt jam a is devine d 'Oti leur eta it venu I' argent necessa ire
(mystere bien louche 3 ). II vit des hommes de finance dont !'immense
fortune avait un vol pour origine, et qu'on recevait partout, dans
les plus nobles maisons, puis des hornmes si respectes que les petits
bourgeois se decouvraient sur leur passage, rna is dont les tripotages 4
1 tas- (aici) ceati't, bandii.
2 cercle - (aici) club.
a louche - suspect.
4 tripotages·- afael'ri necinstite.

404
effrontcs, dans les grandes entreprises nationales, n'ctaient un
mystere pour aucun de ceux qui savaient les dessous du rnonde.
Tous avaient !'air hautain; Ia levre fiere, l'mil insolent, ceux i<
favoris et ceux a moustaches.
Duroy riait toujours rcpctant: ,C'est du propre, tas de erapu-
lesl, tas d 'escarpes 2 !"

GEBMINAL
(F rag me n t)

EMILE ZOLA (18!•0-190~). theoricien du naturalisrne, n'a applique


que partiellernent, dans ses romans, les theories qu'il a soutenues. Dans ses
meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart, comrne par exemple Ia
Fortune des nougon (1871), Ia · Curee (1872), Son excellence Eugene Rougon
(1876), Au bonheur des dames (1883), Germinal (1885), !'Argent (189.1), !a
Debticle (1892), Zola fait cruvre de realiste critique ct dresse un tableau
puissant des vices de Ia soci{)t(, capitaliste. Zola a joue un role de premier
plan dans !'Affaire Dreyfus, dernasquant avec courage Ia justice bourgeoise
et Ia diversion antisemite. Son famcux manifeste ,.J'accuse" lui a valu un
exit force en Angleterre.
Germinal est le premier r·ornan de Ia littera ture fran<;aise con sa ere a Ia
vie des mineurs. On y assiste, entre autres, a une greve declenchee par les
mineurs. Voici les grevistes en presence du representant des patrons, auquel
ils prcsentent leurs revendieations.

Enfin, M. Hennebeau entra, boutonnc militairement, portant a


sa red ingote le petit nreud correct de sa decoration. II par! a le pre-
rruer.
- Ah! vous voila! ... Vous vous revoltez, a ce qu'il parait ...
Et il s'interrompit, pour ajouter avec une raideur polie:
- Asseycz-vous, jc ne dernande pas mieux que de causer.
Les mineurs se tournerent, chercherent des sieges du regard.
Quelques-uns se risquerent sur les chaises; tandis que lcs autres,
inquiCtes par les soics brodees, prefcraient se tenir deb0ut.
II y cut un silence. M. Hennebeau, qui :wait roulc son fauteuil
devant Ia chernince, les denombrait vivement, tachait de se ra ppe ler
leurs visages. II venait de reeonnaitre Pierron, cache au dernier
rang; et ses yeux s'ctaient arretcs sur Etienne, assis en. face de lui.
- Voyons, demanda-t-il, qu'avez-vous a me dire?
II s'attendait a entendre le jeune hornme prendre la parole, et
il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer, qu'il nc put s'em-
pecher d'ajouter encore:
-Comment! c'est vous, un bon ouvrier qui s'est toujours montre
si raisonnable, un ancien de ~[ontsou dont la famille travaille
1 crapules - seciituri.
2 escarpes - tilhari.

405
au fond depuis le premier coup de pioche!. .. Ah! c'est mal, va me
chagrine que vous soyez a la tete des mecontents!
Maheu ecoutait, les yeux baisses. Puis, il comrnenc;a, la voix
hesitante et sourde d'abord.
-Monsieur le direeteur, c'est justcment parce que jc suis un
homme tranquille, auquel on n'a rien a reprocher , que les carna-
rades m'ont choisi. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une
revolte de tapageursl, de mauvaises tetes 2 cherchant a faire du des-
ordre. Nous voulons seulement Ia justice, nous sommes las de crever
de faim, et il nous semble qu.'il serait temps de s'arranger, pour
que nous ayons au rnoins du pain tous les jours.
Sa voix se raffermissait. II leva les yeux, il continua en regar-
dant le directeur:
- Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau
systeme ... On nous accuse de mal boiser3 • C'est vrai, nous ne don-
nons pas ace travaille t emps neccssaire. Mais, si nous le donnions,
notre journee se trouverait reduite encore, ct comme elle n'arrive
deja pas a nous nourrir, ce serait done Ia fin de tout, lc coup de
torehon4 qui nettoierait vos hommes. Payez-nous davantage, nous
boiscrons mieux, nous mettrons aux bois les hcurcs voulues, au
lieu de nous acharner ~t l'abatage, Ia seule besogne productive. II
n'y a pas d'autre arrangement possible, il faut que lc travail soit
paye pour ctre fait. .. Et qu 'est-ce que vous avcz invente a Ia place?
une chose qui ne peut pas nous entrer dans Ia tete, voyez-vous!
Vous haissez le prix de Ia herline, puis vous pretendez cCJrnpenser
cette haisse en payant le hoisage a part. Si cela etait vrai, nous n'en
serions pas moins voles, car le boisage no us prendrait toujours
plus de temps. Mais cc qui nous enrage, c'est que cela n'est pas
meme vrai: Ia Compagnie ne compense rien du tout, clle met sim-
plement deux centimes par berline dans sa poche, voila!
- Oui, oui, r'est la verite, murmurercnt les aut.rcs delegues, en
voyant M. Hennebeau faire un geste violent, comme pour inter-
rompre.
Du reste, Maheu coupa la parole au directeur. Maintenant, il
etait lance, les mots venaient tout seuls. Par moments , il s'ecoutait
avec surprise, comme si un etranger avait parle en lui. C'etaicnt
des ehoses amassees au fond de sa poitrine, des choses qu'il ne savait
merne pas Ia, et qui sortaient, dans un gonflement de son cocur. II
disait leur misere a tous, le travail dur, Ia vie de brute, la femme et
les petits criant la faim a la maison. Il cita les d~rnieres payes

1 tapageurs - scandalagii.
2 mauvaises tetes - capete infierbintate,
3 boiser - a captu~i cu lemn.
4 coup de torchon - loviturii. de gratie.

406
desastreuses, les quinzaines derisoires, mangees par les amendes
et les ehomages, rapportees aux families en larrnes. Est-ce qu'on
avait resolu de les dctruirc?
-- Alors, monsieur le direeteur, finit-il par eonelure, no us
somrnes done venus vous dire que, erever pour ereverl, nous prefe-
rons erever a ne rien faire. Ce sera,de la fatigue de rnoins ... Nous
avons quitte les fosses, no us ne redeseendrons que si Ia Compagnie
accepte nos conditions. Elle veut baisser le prix de la berline, payer
le boisage a part. Nous autres, nous voulons que les choses restent
comme elles ctaient, et nous voulons encore qu'on nous donne
cinq centimes de plus par berline ... Maintenant, c'est a vous de
voir si vous etes pour Ia justice et pour le travail.
Des voix, parmi les mineurs, s'eleverent.
- C'cst cela ... II a dit notre idee a tous ... Nous ne demandons
que la raison.

LE LIVRE DE MON AMI


IF ragmen t)

ANATOLE FHANCE (1844-192!•), pseudonyme de Fran<;ois-Anatole


Thibault, fils d'un libraire parisien, a debute par des vers pour se consacrer
ensuite aux romans et aux nouvelles. Ses principales ceuvres sont: le Crime
de Syll'estre Bqnnard (1881), le Lil're de mon ami (1885), Thais (1890), Ia
ROtisserie de Ia rcine Pedauque (1893), His to ire contemporaine (composee de
4 volumes, a savoir: I'Orme du mail (1897), le l\1annequin d'osier (1897),
1'Anneau d'a_methyste (1899), M. Bergeret a Paris (1901)) !'Ile des pingouins
(1908), les Dieux ont so if (1912) etc. En tant que critique litteraire, A. France
a reuni ses nombreux articles en 4 volumes publics sous le titre La Vic lit-
teraire (1888-1892). A. France a passe d'un scepticisme ironique a un lm-
manisme militant, illustn\ par son role important dans I' Affaire Dreyfus,
ou il a ete le principal soutien de Zola, par son adhesion aux idees oocialistes
et plus tard au Parti Communiste Fran<;ais. A. :France a ete l'u'n des premiers
intellectuels frano;ais a sa luer avec enthousiasme Ia Hevolution d 'Octobre
et le nouvel Etat Sovietique.
A. :France est I 'un des maitres de Ia prose fran~aiser moderne, son style
atteignant la perfection. Le fragment suivant, extra it du volume de nouvelles
le Lil're de mon ami, est' un modele du style ironique et petillant qui carac-
terise Ia prose d 'Anatole France.

,Qucl belliqueux professeur de troisierne nous avions la! II


fallait le voir, lorsque, texte en main, il conduisait a Philippes
les soldats de Brutus. Quel courage! quelle grandeur d'ame! quel
heroi'sme! Mais il choisissait son temps pour etre un heros, et ce

1 crel'er pour crel'er - daca e vorba sa crapii.m.

407
temps n'etait pas le temps present. Monsieur Chotard se montrait
inquiet et craintif dans le cours de sa vie. On l'effrayait facile-
ment.
,11 avait peur des voleurs, des chiens enrages, du tonnerre, des
voitures et de tout ce qui peut, de pres ou de loin, endommager
le cuir d'un honnete homme.
,Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous;
son arne etait dans l'antiquite. Il vivait, cet excellent homme,
aux Thermopy les avec Leonidas; dans Ia mer de Salamine, sur la
nef de Themistocle; dans les champs de Cannes, pres de Paul-
Emile; il tombait tout sanglant dans le lac Trasimene, ou, plus
tard, un pecheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il
bravait, a Pharsale, Cesar et les dieux: il brandissait son glaive
rompu sur le cadavre de Varus, dans la foret Hercynie. C'etait un
fameux hom me de guerre.
,Resolu a vendre cherement sa vie sur les bords de l'AEgos-Po-
tamos et fier de vider Ia coupe liberatrice dans Numance assie-
gee, monsieur Chotard ne dedaignait nullement de recourir, avec
les ruses capitaines, aux stratagemes les plus perfides.
, - Un des stratagemes qu'il faut recommander, nous dit un
jour monsieur Chotard, en commentant un texte d'Elien, est
d'attirer l'armee ennemie dans un defile et de l'v ecraser sous des
quartiers 1 de roc. ·
,Il ne nous dit point si l'arrnee ennemie avait souvent l'obli-
geance de se pri\ter a cette manceuvre. Mais j'ai hate d'en venir
au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous
ses cleves.
,II nous donna it pour sujet de compositions, tant latines que
franeaises, des combats, des sieges, des ceremonies expiatoires et
propitiatoires, et c'est en dictant le eorrige de ces narrations qu'il
deployait toute son eloquence. Son style et son debit exprimaient
dans les deux l.angues Ia rneme ardeur martiale. 11 lui arrivait
parfois d' interrornpre le cours de son idee pour no us dispenser 2
des punitions meritees, mais le ton de sa voix restait hero!que jus-
que dans ces incidences; en sorte que, par !ant tour a tour avec I~
meme accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme
un professeur de troisieme qui distribue des pensums 3 , il jetait les
esprits des cleves dans un trouble d'autant plus grand qu'il etait
impossible de savoir si c'etait le consul ou le professeur qui par-
lait. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre, par un

1 quartiers - buciiti, blocuri.


2 dispenser - a distribui.
3 pensurns - pedepse scrise (date elevilor).

408
discours incomparable. Ce discours, nous le slimes tous par coour;
j'eus soin de l'ecrire sur mon cahier sans en rien omettre.
,Le voici tel que je 1' en tend is, tel que je l' entends encore, car
il me semble que la voix gra;ose de monsieur Chotard i"esonne encore
a mes oreilles et Ies emplit de sa solennite monotone.

DERNIERES PAROLES DE DECIUS MUS

Pres de se devouer aux dieux Manes et pressant deja de l'eperon


les flancs de son coursier impetueux, Decius Mus se retourna une
derniere fois vers ses compagnons d'armes et leur dit:
- Si vous n 'observez pas mieux le silence, je vous infligerai une
retenue generale. J'entre, pour la patrie, dans l'immortalite. Le
gouffre m'attend. Je vais mourir pour le salut commun. Monsieur
Fontanet, vous me copierez dix pages de rudiment. Ainsi l'a decide,
dans sa sagesse, Jupiter Capitolinus, l'eternel gardien de la Ville
eternelle. Monsieur Noziere, si, comme il me semble, vous passez
encore votre devoir a monsieur Fontanet pour qu'il le copie, selon
son habitude, j 'ecrirai a monsieur votre pere. II est juste et neces-
saire qu 'un citoyen se devoue pour le salut commun. Enviez-moi et
ne me pleurez pas. II est inepte de rire sans motif. Monsieur
Noziere, vous serez consigne jeudi. Mon exemple vivra parmi vous.
:Messieurs, vos rieanements sont d'une inconvenance que je ne puis
tolerer. J'informerai monsieur le proviseur de votre eonduite~
Et je verrai, du sein de !'Elysee, ouvert aux manes des heros, les
vierges de Ia Hepublique suspendre des guirlandes de fleurs au pied
de mes images.
,J'avais, . en ce temps-la, une prodigieuse faculte de rire. Je
l'exer<;ai tout entiere sur les dernieres paroles de Decius Mus, et,
quand, apres nous avoir donne le plus puissant motif de rire, mon-
sieur Chotard ajouta qu'il est inepte de rire sans motif, je me
cachai la tete dans un dictionnaire et perdis le sentiment. Ceux
qui n'ont pas ete secoues a quinze ans par un fou rire sous une gre-
le de pensums ignorent une volupte.

CYRANO DE BERGERAC

EDMOND ROSTAND (1868-1918), representant tardif du romantisme,


a ecrit des pieces de theatre en vers: Les Romanesques (1894), La Princesse
lointaine (1895), Cyrano de Bergerac (1897), l' Aiglon (1900), Chantecler (1910).
Dans sa meilleure piece, Cyrano de Bergerac, il exalte les sentiments nobles
et genereux de l'humanite, incarnes par Cyrano ,l'un de ces hommes, peu
nombreux, mais toujours malheureux, auxquels revient l'honneur d'etre
meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. Gorki). Les

409
vers etincelants de Rostand surnomme ,le milliardaire de rimes" contri-
buent a mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pieces.
Dans Ia scene qui suit Cyrano de Bergerac, qui n'est autre que le philosophe
materialiste et athee bien connu du XVII-eme siecle, raille avec une ironic
fine et subtile Ia fatuite et Ia stupidite des aristocrates de son temps. C'est
la fameuse ,tirade uu nez".

(Acte I, scene 4, fragment)

Le Vicomte;
( Il s'avance vers Cyrano qui l'observe, et se campant deYant lui
d' un air fat)
Vous ... vous avez un nez ... heu ... un nez . . . tres grand.
Cyrano, graYement:
Tres.
Le Vicomte, riant:
Ha!
Cyrano, imperturbable:
C 'est tout? ...
Le Vicomte:
Mais ...
Cyrano:
Ah! non! c'est un peu court, jeune homme!
On pouvait dire ... Oh! Dieu !. .. bien des choses en somme, ..
En variant le ton, - par exemple, tenez:
Agressif: ,Moi, monsieur, si j 'avais un tel nez,
Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse !1"
Amical: ,Mais il droit tremper dans votre tasse!
Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap !''
Descriptif: ,C'est un roc!. .. c'est un pic!. .. c'est un cap!
Que dis-je, c'est un cap? ... C'est une peninsule !"
Curieux: ,De quoi sert cette oblongue capsule?
D'ecritoire, monsieur, ou de boite a ciseaux?"
Gracieux: ,Aimez-vous a ce point les oiseaux
Que paternellement vous vous preoccupates
De tendre ce perchoir a leur petites pattes?" r

1 amputasse - imperfectul conjunctivului, folosit cu pedanterie ironicii.

410
Truculent: ,<;a, monsieur, lorsque vous petunez,
La vapeur du tabac vous sor t -ellc du nez
Sans q:u'un voisin ne eric au feu de cheminee?"
Prevenant: ,Gardez-vous, votre tete en trainee
Par ce poids, de tomber en avant sur le sol!"
Tendre: ,Faites-lui fa ire un petit parasol
De peur que sa couleur au soleil ne se fane!"
Pedant: ,L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane
Appelle Hippocampelephantocamelos
Dut a voir so us le front tant de chair sur tant d 'os !"
Cavalier: ,Quoi, l'ami, ce croc est i1 la mode?
Pour pendre son chapeau, c'cst vraiment tres commode!"
Emphatique: ,Aucun vent ne peut, nez magistral,
T'enrhumer tout entier, excepte le mistral!"
Dramatique: ,C'est la Mer Houge quand il saigne !"
Admiratif: ,Pour un parfumeur, quelle enseigne !"
Lyrique: ,Est-ce une conque, etes-vous un triton?"
Nai'f: ,Ce monument, quand le visite-t-on?"
Respectueux: ,Souffrez, monsieur, qu'on vous salue,
C'est la ce qui s'appelle avoir pignon sur rue !1"
Campagnard : ,He, arde! C'est-y un nez? Nanain!
C'est queuqu' 2 navet geant ou hen queuqu2'melon nain !"
Militaire: ,Pointez contre cavalerie !"
Pratique: ,Voulez-vous le mettre en loterie?
Assurement, monsieur, ce sera le gros lot !"
Enfin, parodiant Pyramc en un sanglot:
,Le voila done ce nez qui des traits de son maitre
A detruit l'harmonie! Il en rougit, le traitre !"
--Voila ce qu ' a peu pres, mon cher, vous m'auriez dit
Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit:
Mais d'esprit, o le plus lamentable des ctres,
Vous n'en elites jamais un atome, et de lettres
Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot!
Eussiez-vous eu, d'ailleurs, l'invention qu'il faut
Pour pouvoir la , devant ees nobles galeries
Me servir toutes ces folies plaisanteries,
Que vou:s n'en eussiez pas articule le quart
De la moitie du commencement d 'une, car
Je me les sers moi-mcme, avec assez de verve,
Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.
1
avoir pignon sur rue - a avea casii proprie; a fi om cu vazii.
2 queuque - pronuntare populara pentru quelque (vreun).

411
LA CONVERSION DE ION GRE'CEA

HENRI BARBUSSE (1873-1935), type d'ecrivain militant, est devenu


celebre par son livre le Feu (1916) qui denon~ait ·violemment Ia guerre
imperialiste. Clarte (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs
de guerre. Membre du Parti Communiste Fran<;:ais, Barbusse se consacre entre
les deux guerres, a Ia lutte "anti-fasciste sur le plan europeen. II fut, avec
Romain Rolland, le promoteur de plusieurs congres internationaux en fa-
veur de la paix. Apres une visite en Roumanie en 1925, il publia son livre
les Bourreaux (1926) ou il demasque le regime de terreur blanche qui regnait
dans notre pays et d 'autres Etats des Balkans. Barbusse a ecrit aussi quatre
recits inspires des realites roumaines qui ont paru dans le volume Faits
divers (1928). La Conversion de Ion Grecea en fait partie. C'est un temoignage
de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a ete l'un des: am is
les plus sinceres.

Ion Grecea eta it un paysan sans instruction. Il ne savait rien


des grands problemes sociaux ni rien de ce qui depassait le petit
coin de cette Roumanie ou il eta it courbe. Ses parents et les parents
de ses parents, depuis des temps immemoriaux, avaient toujours
travaille sur les dornaines des boyards. Et depuis des temps imme-
moriaux, il pensait qu'il faisait, comme ces terres, partie de Ia
propriete des boyards.
Quand Grecea eut l'age d'etre enri'lle, il devint soldat de Ia marine.
C'etait en temps de guerre. Mais il ne savait pas ce qu'etait Ia
guerre. Il n'en connaissait que Ia toute petite partie qu'il touchait
directement. Il obeissait aux ordres qu'on lui donnait, il faisait
ce qu'on lui disait de faire; il maniait, sur l'ordre des autres et
pour des buts qu'il ignorait, un fusil, comme il avait naguere
manie Ia charrue et la houe. Son education ne se perfectionna guere
pendant les sombres jours ou on l'obiigea avec ses congeneres en
uniforme, a manceuvrer, et a essayer de tuer, et a essayer, tant
bien que maJl, de n'etre pas tue!
Un jour, un ouvrier s'approcha de lui et lui remit un paquet
de feuilles volantes en lui demandant de distribuer ces feuilles a
ses camarades marins sur le navire. Grecea le fit sans savoir ce
qu'il y avait d'ecrit sur les feuilles, puisqu'il ne savait pas lire,
et n'avait pas pris !'habitude d'etre curieux.
Sur ces papiers, eta it un appel aux soldats de Ia marine: ,Freres,
soldats de la marine! Freres ouvriers qui etes sous l'uniforme,
ne tirez pas sur vos freres de 1' armee rouge, si les boyards roumains
vous envoient vous battre contre Ia Russie des soviets, car cette
Russie est !'unique Etat proletarien qui existe dans le monde entier !"
1 tant bien que mal.- de bine, de riiu.

412
La distribution des tracts fut surprise par les autorites. Grecea
Jut arrete. Comme tous les inculpes politiques, il fut battu, ensan-
glante de coups, torture. II subit un an et demi de prison preven-
tive et de supplices. Apres quoi il fut traduit devant le Conseil
de Guerre.
Devant le tribunal militaire, Grecea par! a de son enfance et de
sa jeunesse. II dit quelle avait ete sa vie jusqu'a ce qu'il cut revetu
l'uniforme. II expliqua qu'il avait travaille jusque-la comme
une bete de somme, ct commc tous les siens le faisaient autour de
lui ou l'avaient fait avant lui, ,afin", dit-il ,que notre sueur sc
changeat en or". II montra que ·cette besogne ou sa vie s'etait jus-
que-la concentree, il avait cru que c'etait une loi de Ia vie; qu'il
y avait un commandement supreme d'apres lequel il etait designe
pour que sa sueur de paysan rapportat de l'or a ceu:ic qui recoltent
l'or ici-bas. Pas plus que son pere et sa mere ou ses freres et ses
sceurs, il n'avait songe a s'etonner de cette grande nccessite.
II parla ensuite aux juges officiers de !'affaire des manifestes:
il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. Non seulement il n'avait
pu lire ce qui eta it imprime sur les feuilles qu 'i I avait accepte de
distribuer, mais il n'avait meme pas, selon Ia pente de son obeis-
sance passive, et selon Ia resignation epaisse qui avait toujours
pese sur lui, cherche a le savoir.
Le socialisme, le communisme, cela etait alors pour lui comme
des mots d'une langue etrangere, totalement inconnue. II n'etait
me me pas stir qu 'il les a it eu jusque-la entendus prononcer. Grecea
cxpliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens ,qu'on appelait
communistes". Ces camarades de chaines lui avaient appris ce que
c'etait que Ia cause dont il avait ete un agent inconscient. Ils lui
avaient montre le sort des travailleurs, !'injustice et l'absurdite
monstrueuses d'un regime social qui change les masses produc-
trices en une sorte de betail possede par quelques riches epars dans
la foule. lls lui avaient fait entrevoir que realiser le communisme,
c'etait modifier cet etat de choses barbare et amener a Ia liberte,
a la lumiere, a Ia vie, une multitude d 'esclaves obscurci8.
,Je vous ai dit, messieurs les juges, s'ecria le petit paysan Grecea,
l'homme que je fus autrefois. Maintenant je ne suis plus le meme
homme. Les choses auxquelles je n'avais jamais pense, maintenant
je les ai comprise~ dans la souffrance et je suis devenu enfin reel-
lement un homme".
Lui, a qui il eut etc si facile de se tirer d'affaire vis-a-vis du
tribunal en invoquant l'inconscience evidente ou il se trouvait
lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait, apporta magni-
fiquement, contre lui-merne, en plein tribunal militaire, un nouveau

413
chef d'accusation1 • Il attira sur sa t(\te, volontairement, lcs cha-
timents supri\m(~s, lorsquc ce simple paysan s'ecria comme un apo-
tre: ,.Le communisrne est une chose magnif