Sunteți pe pagina 1din 42

LECTilLE 1St 2

ru
(

,:,i,

rH{{ft(t[{il(:{,

LECTIILE

1912

:irt,t;iir r::lr:r:i:lil
t;: ::rr::i:l :i.::::ii.:l i'i.:ll l:;: ,,:;,.l:.i r:::::t r.rl

rr,L:,iri

:i;lii

:iilii
:]:r;;::i: ::itiit!::ii t::t:::::: jl,:]tlit: i,::l:::i;ir;!

l.rrjlir
.::r::irii:

;l.i,l

grupate in 20 de caiete' Patru dintre cursul pentru nivel intermediar se compune din 40 de leclii, cuprind doar exercilii, ele constituind un acestecaiete, prevdi^fiesistematic pe parcursul studiului, care a fost asimilatamateria' Fiecarelec{ie material foarte util pentouevaluareapefiodica a modului tn nou6' Parteaa doua a celei de-a doua lec{ii are dou6 pa4i. in prima lec{ie se afl6 exerciliile ou materia Fiecare lec{ie se incheie cu nu cuprinde cuno$tinle noi, aici gdsifi doar exercilii de verificare' acasd'La sfdrqitul caietului de curs se afld fecapitularea noilor reguli gramaticale 9i cu tema pentru lor fonetica, in ordine alfabeticd'Pronun{ia glosarul cuvintelor qi expresiilor noi, precum qi transcrierea se aflA intre Paranteze&epte.

Pe marginea paginilor ve{i intdlni umatoarele senme:

cuprinde caracteristicile lexicale sau La nivelul acestui semn, textul cules cu litere inclinate e' gr amati cale specifice limbii fr ancez

insugil Exerciliu pentru verif,rcareamaterialului lexical qi gramatical .l,r',l:,1:1'1..i,

Cuvinte noi
t..,,.r,.,

3 la pg' 2I ' Problema aparutf,in acestexerciliu estetratatd qi in leclia '

punctul 5'2' problema aparutdin acest exerciliu este prezentatain ,,compendiu de grartatict" la

gramaticalesau la Observaliile cele mai importante care serefera la regulile grafic' pronunlie le g6sili intotdeaunareliefate prin acest semn

filtrului rogu) semnul ,,>" tiparit cu roqu (carenu sevede in cazul folosirii Textul careurmeazd.dupa exemplu completareaunui text sautraducerea aratacd exerciliul trebuie rezolvat conform indicaliei, de unei propozilii.

LECTIA 1 - PARTE,q, iNrAr


In caietele destinateincepatorilor qi cursan{ilor de nivel mediu vom utiliza sistemul EUROCOR de transcrierefonetica pe care l-am conceputlindnd seamaatdt de particularitdlile de pronuntie ale limbii romdne, cdt qi de accesibilitateaunui astfel de sistempentru cei careparcurg acesteetapeale inva!6rii limbii franceze.Vom descriemai jos sistemul de simboluri fonetice folosite compar6ndu-lecu sunetele romdnesti similare. in caz:ulsunetelor care nu exista in limba romdna. vom introduce semne soeciale.Cititi cu atentie transcriereafoneticd din o ar anteze. ville > [vil]

- oras

in cuvdntul,,ville" sepronunlaun singur [lJ; vocala,,e" de la sfhrsitulcuvintelornu sepronunla. > iRestoRfll


restaurant

restquranl -

tR] diferd de consoanao,r"in romdn6: nu se promrntd cu vdrful limbii, ci se articuleazdlabaza limbii. Pentru o pronun{aremai uqoar6,incerca{i sd pronun{a{i cu ajutorul unui ,,h" (ceeace noi numim .,r" graseiat): vocala deschisa[e] se aseamdnd cu vocala ,,e" a limbii romdne; ,,s" pronuntat intre doud vocale se aude ca un [z] (de exemplu ,,maison"); in celelalte cazuri este Is]; vocala lo] in franceza,in cele mai multe cazuri, este deschisaqi se pronuntd ca qi cdnd am pronunta ,,o" din limba romdna cu gura mai deschisd; vocalaId] estenazala.Celmaisimplumoddeainv6lapronuntiavocalelornazaleesteprinapdsarea ndrilor. in acestcaz, In] nu se audeclar la sfdrsit. Semnul nazalizdrii estetilda deasupravocalei nazalel-1.

cafd

> fkafE]

- cafenea

sau,,y" se pronunfd ca qi Isl fom6nesc,in alte cazuri ,,c" urmat de una dintre vocalele ,,e", ,07", se pronunta [k], ta fel ca in limba romdndL; vocala [E] se pronun!6mai inchis ca,,e" romdnesc; vocala palatald [a] se pronunla la fel ca si in limba romdna. magasin > lmagazE)
- magazfir

-,,s" intredoud vocale sepronunplz1; ,,-in" la sfdrgitulcuvdntuluisepronunldca un [] nazal.


mqtson

> [mez6]

- casa

,,ai"sepronunld[eJ; cuvdntuluisepronunta[o], decica un [o] nazal. ,,-on" la sfdrgitul


station >[stasi6] -stalie

grupul ,,-tion" se pronunti [sl6]. in acest cuvdnt ,,i" este semivocalic qi se pronuntd ca ln cuvdntul ,,ieri". > [ga:R] - gard

gqre

vocala [a:] inaintea lui lR] sepromrntd. mai lung ca in limba romdn6.Semnulvocalei lungi este,,:". banque >[bd:k] -bancd

consoaneiIk]; ,,qu"cofespunde cu vocala ,,o", dar se pronun!6 mai [i:] este o vocald nazal6 pronun{atdmai lung care seamana deschis.

cu vocala ,,o", dar se pronun{amai Ic] este o vocala nazalapronuntatl mai lung, care seamdna deschis; > [vuatU:R] - maslna

votture -

,,oi" este un diftong care se pronuntE [ua].

Sunetul transcris fonetic prin [U] nu existd in limba romana. Se pronunld cu buzele ca pentru ,,u" insd il articuldmin 96ft,;i nu in cavitatea bucala. Sunetul transcris fonetic prin [O] din ,,1e",de pi1d6,nu exista in limba romdnd. il pronunlam prin

rofunjirea buzelorca pentru,,o" si pronunfdm ,,e" Sunstultranscris prin [flj reprezintd un ,,n" inmuiat urmat de un ,,i" foarte scurt,ca in cuvdntul montagnefm6tafr]
Retine{i! . in francezaexistd mai multe feluri de ..e": [e] deschis,ca qi in limba romdnd; [E] inchis - cafd; ,,e" la sfdrgitul cuvintelor nu se pronuntd decdt daca este accentuat. o [ga:R]. Accentul cade intotdeaunape ultima silabd.Vocala din silaba accentuata a cuvdntului este marcata: [magaz6]. Sunetul ,,r" in limba francezasearticuleazdlabazalimbii

Incepem prin recapitulareavocabularului primei pdrli a lec{iei I din cursul ,,Ftancezapentru incepatori". A. Completali fiecare propozilie cu unul din substantivelede mai jos: l. la ville 2.Ie cafb 3. la maison 4.la gare 5. le restaurant 6. le magasin 7. la station 8. la banque Vom folosi acum filtrul rogu: Cunoscbine acestorap, Pestedoua sdptdmini noi vom locui inh-o casafrumoasd. La ce ord ajunge trenul dumneavoastrdin gara din Bucuresti ? Suntem departe de sta{ie? Tuturor le place aceastamicd cafenea din centrul satului. Mama mea lucreazd ca funclionard la banc6. Te invit sd cinezi la un restaurantmodern. Sunt multe magazine in acest cartier din Paris? * Je connaisbien cette> ville. - Dans deux semainesnous habiterons une belle > maison. - A quelle heure votre train arrive-t-il d > la garede Bucarest? - Est-cequenous sommesloin de > la station? - Tout le monde aime bien ce petit > caf6 au centre du village. - Mam6re fravaille d > la banque cofirme employ6e. * Je t'invite d diner dans > un restaurant moderne. - Y a-t-il beaucoupde > magasins dans ce quartier de Paris?

B.

Completali urm6toarele propozilii cu forma corespunzdtoare a verbului: Ea nu doreste sa infte in aceastdcafenea. ii ardt unui sfdin un restaurantbun.

* Elle ne veutpas> entrerdanscecaf6. - Je> montreun bonrestaurant ir un 6tranger.

connu' untableau Marie> regarde La muzeu, Marie priveqte un tablou cunoscut' Au mus6e
Paul. viziteazd toald Fran{a. El intrd cu Anne in aceastl casaveche? Vreau s6 vd ardttotParisul.

- Paul> visite toutela France. - Est-cequ'il > entre avecAnne danscette vieille maison? - Jeveuxvous> montrer t out Paris'

in introduse nehotardte aulilizarcaarticolelor 9i hotardte, in exerciliulurmdtorvom recapitul lor folosirii Ve{i g6siregulile incepdtori". primapartea lecliei 1 din cursul,,Francezapentru pe margine' de cifrele de indicate in paragrafele in compendiu, spaliileliberedin propoziliiledemaijos, Nu uitali s6citili cu in a completa Exerci{iulconsta
voce tare fiecare frazl completata' Noi cunoa;tem o cafeneadrdguld nu departe de aici. Oragul pe care il vizitdm este foarte vechi. Un bdrbat a intrat in hotelul ,,Palace". Acest baiat esteprietenul lui Pierre. O femeie a alut un accident' Poli sd imi dai cartea care este pe masa? O fat6 a venit la Pierre cu fiica familiei DuPont.

> un ioli caf6 - Nousconnaissons pasloin d'ici. est - > La ville quenousvisitons hds vieille. - > Unhommeestentr6dans> 1'hdtel,,Palace"' - Cegargon, c'est) le copaindePierre' - > Une femme a eu) un accident' > le lirte qui est - Peux-tu medonner surla table? - > Une fille estvenuechezPierreavec > la fille desDuPont'

potrivite: cu cuvintele propoziliileurmatoare vom completa in ultimul exerciliurecapitulativ in ora;ul nostru. Ltcrez la bancd segasette Acestnou restaurant gard. l?rr.gd Marie intra intr-un magazin. o carte. EavreasdcumPere pe solia domnuluiDuval' El o cunoagte Dorili un desert? Unde estesta{ia? Tu o vezi pe soralui Marc? frumoas6. Eaeste Arat garaunui strain. Parisul. Paulviziteazd
- > Je travaille ir > la banque dans notre ville' - Ce nouveau restaurant se trouve d c6t6 de > la gare. - Marie >enlredans> un magasin. - > Elle veut acheter> un livre. - > I1 connait > la femme de Monsieur Duval' * Voulez vous > un dessert? - Ot est > la station? - Tu vois > la sceur de Marc? - > Elle est belle' - > Je montre> la gare d > un 6tranger' - Paul> visite Paris.

substantive noi, citili-le cll voce tare gi clar; fili atenli la Trecernacumla materianoud,IaId cdteva traducerea 1or. le volant le chauffeur le feu rouge (orange, vert) le carrefour le virage la vitesse I'agentdepolice(r.m.) le pi6ton la priorit6 le permisde conduire la contravention > [lOkaRfuR] > [O viRaj] > [a vites] > [aj5 dO polis] > [O piEt6] > fla pRioRitE] > !O peRmidO k6duiRl > fla kdntRavdsi6] > [1Ovolfl] > [O;ofO:R] > [OfORuj(oRnj,veR)] - volanul -;oferul - culoarea rogie (galbe& (la semafor) verde) * interseclia - curba - viteza - agentulde circulalie - pietonul - prioritatea - permisul deconducere - contravenlia

Citili incd o datacuvintelenoi, intr-o ordinediferitd:


le feu rouge (orange, vert) le pi6ton le volant la vitesse la contravention le carrefour 1'agentde police (r.m.) le permis de conduire le chauffeur le virage la priorit6

> [O fO Ruj (oRij, veR)]

- culoarea ro;ie (la semafor) (galben, verde)

> llO p;Et6l > [O vo15] > [a vites] > [a k6ntRav6si6] > [OkaRfuR] > [aj5 dO polis] > [1OpeRmidO kdndUiR] > [O gofo:R] > [O viRaj] > [la pRioRitE]

- pieton - volan - viteza - contravenlia - interseclia - agentulde circulalie - permisulde conducere -;oferul - curba - prioritatea

acumcuvintelenoi in propozi{ii.Citili-le cu vocetare qi familiarizali-vdcu faducerea1or: Saexersdm Qui estau volant?


Le chauffeur qui est au volant de cette n'est pas prudent. Mercedes Faites attention au feu rouge! I1 y a beaucoupd'accidents au carrefour de cesdeux rues. Tu vas trop vite dans les virages. Allons d toute vitessel A quelle vitesse roulez-vous, Monsieur? C'est 1'agentde police qui te donnerales indications n6cessaires. Les pi6tons doivent attendre le feu vert pour traverserla rue. Il faut respecterla priorit6 d droite. Je passeraimon permis de conduire dans deux mois. Vous payerez une contravention, Monsieur! -

Cine estela volan?


$oferul care este la volanul acestui Mercedes nu este prudent.

- Atenlie la culoarearoqie! - La intersec{ia acestor doua strdzi sunt multe accidente. - Tu conduci prea repede in curbe. - Sa mergem cu toatd vitezat - Cu ce vitezd circulali, domnule? - Agentul de circulalie iJi va da toate indicaliile necesare. - Pietonii trebuie sd agtepteculoarea verde pentru a traversa strada. - Trebuie sd respectdmprioritatea de dreapta imi voi lua permisul de conducerepeste doud luni. - Veli pldti o contravenlie, domnulel

au fost inhodusein propoziliilede mai sus;i suntlegatede noile cuvinte: urmdtoare Expresiile 6he au volant aller ir toutevitesse fraverser la rue la priorit6d droite respecter
> [etR o volS] > [alE a tut vites] > [tRaveRsE la RU] > fRespektE la pRioi{itE a dRuatl a fi la volan - amerge cutoatdviteza - a traversa strada a respectaprioritatea de dreapta

passer sonpermisde conduire > fpasEsdpeRmidO k6duiR] - a-gilua permisulde conducere

Sdrelinem ca numelemdrcilor de ma;ini suntinsolite de articolul feminin.


la Mercedes la Fiat Ia Renault > [a mersedes] > [la fiat] > flaROno]

- Mercedes - Fiat - Renault

Nu uitali sd citili cu voce de mai jos cu noile cuvintegi expresii. Completalipropoziliileqi,frazele tarefiecarefrazdcompletatd: Toatalumeaesteobositdsi nimeninu trea s6fie la volan. curbd! Atentiela aceastd Vezi acestagentde polilie care diijeazd circulalia? eu nu vad binepietoniicare Seara gi atuncitrebuie goseaua traverseazd sdfiu atent. prioritatea de dreapta? De ce nu ai respectat - Toutle mondeestfatigu6et personne ne veut > 6treauvolant. - Attentiond ce > virage! - Est-cequetu vois cet > agentde police qui dirige la circulation? - Le soirje ne vois pasbien > lespi6tonsqui alorsje dois la chauss6e, traversent faire attention. - Pourquoi la priorit6 n'as-tupas> respect6 d droite? - > Ma Fiat 126 (centvingt six) estla meilleure! - C'est vousqui payerez > la contravention, parcequevousaveztort. Monsieur, - A quelle> vitessedtes-vous all6e Madame? au) carrefour, - Tu doismontrerton > permisde conduire de police. d 1'agent - Vousne trouverez pasfacilement un bon > chauffeur. - On > traversera la rue au> feu orange?

Fiatul meu 126estecel mai bunl

veli pl6ti contravengia, Dumneavoastr6 pentrucd suntelide vin6. domnule, doamnd? Cu ce vitezaali mersin intersec{ie,

Trebuiesdardli permisultdu de conducere agentuluide circulaqie. Nu veli gdsicu qurinjd un goferbun.

galben6? Vom taversa shadape culoarea

lecfei noastoe: cu subiectul din prima grupd,in legdturd verberegulate urmatoarele Vom introduce (s'arrter) arr6ter rouler stationner freiner tourner > [($aREtE] > [RulE] > [stasionE] > [fREnE] > [tuRnE]
- a opri (a se opri) -arula,amerge - a staliona - afrina - a intoarce

$i verbul din grupaa doua: ralentir > [RalstiR] - a incetini

deja.Citili cu Acum vom construipropozilii cu noile verbe,folosindcuvintepe carele cunoagtefi 1ordin limba rom6nd: vocetaregi clar propoziliilede mai jos gi relineli sensul devantla gare! Arr6tons-nous qui va depolicearr6te unevoiture L'agent trop vite. roule d NotrenouvelleMercedes vitesse. hdsgrande ici? Peut-onstationner rouler,nousavonsla priorit6. Nouspouvons Freinel Tu ne vois pasle feu rouge? Il a frein6devantun pi6ton. d droite. voustoumerez Au carrefour dansle virage,parcequ'il Nousralentirons est dangereux.
- Sd ne oprim in fala gdrii! - Agentul de circulalie opregteo magind care mergeprearepede. - Noul nostru Mercedes circuld cu viteza foarte mare. - Se poate staliona aici? - Noi putem circula, avem prioritate. - Tu nu vezi culoarearogie?Punefrdna! El a frdnatin tala unui pieton. La interseclieo ve{i lua la dreapta. - Noi incetinim in curbd, pentru ca estepericulos.

in exerciliul urmdtor veli completa frazele cu verbele care lipsesc. Apoi citili frazele completate: De ce nu v-a!i oprit la culoarearoqie? Oprili-1! Renault-ul tau merge bine. Vom merge foarte repede, cu toatd vitezat. Se poate sta{iona in intersec{ie? Noi nu am incetinit la curbd 9i am avut un accident grav. De ce ai luat-o la stdnga? Acest qofer va frdna prea tdrziu. - Pourquoi ) ne vous 6tesvous pas arr6t6s

au feu rouge? > Ar0tez-le! - Elle > roule bien, ta Renault. - On > roulera trds vite, ir toute vitessel - Peut-on > stationner au carrefour? - Nous ) n'avons pasralenti au virage et nous avons eu un accident grave.

- Pourquoi > as-tu tourn6 d gauche? - Ce chauffeur > fi'eineratrop tard.

lecliei noastre ne vom ocupade timpul viitor (futur simple)carea fost inhodusin in continuarea pentruincepdtori". cursulultimei lec{ii din ,,Franceza Citi{i cu atenliefrazelede mai jos, fiind atenlila formeleverbuluiauxiliar6trelafutur simple,care cu caractere ingrogate: suntmarcate Mon pdreestun bon chauffeur. comme Moi, je seraiun bon chauffeur, monpdre. 8 - Tatdlmeu esteun bun gofer. - Eu voi fi un bun qofer, ca gi tatal meu.

C'est toi qui esau volant maintenant? Paulseraau volant aprds toi. Je suisd6jdau cenkede la ville. Tu serasau centredansune demi-heure. Noussommes contents de notrepetiteFiat. Mais nousseronsplus contents d'une Renault. Voustesau carrefowd 5 heures. Vousy serezencore d 5 heures et demie? Ils sonttoujoursen retard. Seront-ilsaussienretardce soir?

- Tu egtiacumla volan? - Paulva fi la volan dup6tine. - Sunt deja in centrul oragului. - Tu vei fi in centruintr-o jumdtatede or[. - Noi suntemmulgumili de micul nostru Fiat. - Dar noi vom fi mai mulqumilideun Renault. ;i - Suntelila interseclie la ora cinci. - Veli mai fi acolola cinci gi jumdtate? - Ei int6rziemereu. - Vor intdrziagi in seara asta?

tn exemplele urmdtoare, ve{i regdsiverbulAte conjugatla viitor la toatepersoanele. Traduce{i-le in limbaromdnd. Seras-tu chezmoi cet aprds-midi? Dansquinzeanscettepetitefille seraune bellefemme. Nousserons toujourscontents de notrevie. Jeseraifermieretje cultiveraila terre. Seront-ils prudents au virage? quevousserezcontents Jepense de la nouvelleMercedes.
Vei fi la mine acasain aceastadupd-amiazd? Pestecincisprezeaeani aceastafedtA va fi o femeie frumoasd. > Noi vom fi mereu mulgumili de via{a noastra. > Voi fi fermier si voi cultiva pdmdntul. > Ei vor fi pruden{i la curba? > Md gdndesccd veli fi mulqumili de noul Mercedes.

Sd verificam dacd ali relinut deja conjugareaverbului tre la viitor. Exerciliul consta in a completa spaliile libere din propoziliile de mai jos cu forma potrivitd a verbului. Citili apoi cu aten$e fiecare

propozitiecompletatd: Marc va fi profesoE el esteatdtde dotat. Marie nu va fi niciodatdfericitd, pe nimeni. eanu iubegte Vei fi de acordcu mine? Ve$ fi gatasAiegili pesteo ord? Pdrinlii tai vor fi acas6? Noi vomfi ceimaibuni studenlide la cursulde francezd. Nu voi mai fi rau. - Marc > seraprofesseur, il estsi dou6. * Marie ne > serajamaisheureuse, elle n'aime personne. - > Seras-tu d'accordavecmoi? - > Serez-vous pr6tes ir sortir dansuneheure? - Est-cequetesparents > serontd la maison? - C'estnousqui > serontlesmeilleurs 6tudiants du coursde frangais. - Jene > seraiplusm6chant.

Illtimul exerciliudin prima parte a lecliei noastrevd va permite sa apreciati dacdaliasimilat in intregime materialulprezentatpdnS acum.Traduceli propoziliile demailos infrancezd.qi apoi cititile cu vocetare: Marc va incetini la interseclie deoarece esteprudent. Nu vreausafiu la volan,sunt prea obositi. Paulesteun goferpericulos, el merge cu toati viteza. Atenlie! Suntpietoni caretraverseaz shada,
> Marc ralentiraau canefour parcequ'il est prudent. > Je ne veux pas tre au volant, je suis trop fatigu6e. > Paul est un chauffeur dangereux,il va d toute vitesse. > Attention! I1 y a des pi6tons qui traversent la rue.

Caredin noi areprioritatein aceastd intersectie? > Qui de nous a la priorit6 d ce caruefour? Pentrucdcirculi fErdpermisde conducere, vei pldti o contravenfie mare. Mercedes $oferulaceshri nu a respectat prioritatea de dreapta. Cdndv-a!i luat permisul de conducere? Nu opri! Nu sepoatesta{iona aici. De cenu a{i frdnatla culoarea rosie? Nu vor fi niciodatd pruden1i, circulamereu cu vitezdmare. Am incetinitgi m-amoprit in fala gdrii. Ieri am vdzutin aceastd curb6un agent de circulalie.El va fi aici qi mdine. Dupdinterseclie o veli lua la stdnga, de acord? Cu ce vitezdsepoatecirculape autostradd in Franla? E al tau acest Renaultnou? Vei fi qofer, fiule! Vom fi mulfumili de Fiarul 126?Cred, cd da.
> Parce que fu roules sanspermis de conduire tu payerasune contravention6lev6e. > Le chauffeurde cetteMercedes n'a pas respect6 la priorit6 d droite. > Quand avez-vouspass6voh.epermis de conduire? > Ne t'an'tepas! On ne peut pas stationner ici. > Pourquoin'avez-vouspasfi.ein6au feu rouge? > Ils ne seront jamais prudents; ils roulent toujours d tonte vitesse. > J'ai ralenti et je me suis arr6t6devant gare. la > Hier j'ai l,u un agentde police d ce virage. Demain il y seraaussi. > Aprds le carrefour vous toumerez d gauche, d-'accord? > A quellevitesse peut-onrouler sur l,autoroute en France? > C'est d toi, cettenouvelle Renault? > Tu seraschauffeur, mon fils! > Est-cequenousserons contents delaFiat 126? Je crois que oui.

10

A DouA LEcrrA turAr - PARTEA


t

Parteaa doua a primei leclii incepe prin recapitularea cuvintelor introduse in cea de-a doua parte a lec{iei 1 din cursul ,,Fralceza pentru incepatori".

A.

substantive: Completalipropoziliilecu urmdtoarele 4. le thddtre 3 1'op6ra 2. I'homme l. la femme 9. la chambre 6 . l'6cole 6. I'appartement 7. l'h6tel
Am cumparat acestapartament

5. le cin6ma

- Nous avons achet6cet > appartement ilyadeuxans. - Une belle > femme est entr6edans le jardin. - Il veut nous montrer sa > chambre. - Allons au > cin6mace soir! Je n'aime pas la musiquealorsje ne vais pas ir > l'op6ra. - Est-ce que fu connais bien les acteurs de notre > theAtre? Je crois que ton fils fr6quente ) une 6colemoderne. - Nous habiterons dans > un h6tel de luxe d Paris. Dans une heure tu verras > I'homme dont je parle.

::t:i:lr:li
::rl:ir;:;:i:

acum doi ani. O femeie frumoasd a inhat in grddin6.

iiiiiiiiiriirii:it:t:iiiirit:iii:iirirt,:i
':i ::i: :.:::: r'r'':ll :r'::: : :I : :;: -:.::: :':::':'':: ':r':':]' ':':' .':':':'::::::: : ::: ::: rj :j ::: ::: :,:::::r.: .jri:::.:,:. .:

El vrea sa ne arate cameralui. Sd mergemin searaastala cinema!

.:,:,:,:.,:,,:,,,,:,:,, :,,,,::,:, ,,,:,;:: rti. ,:, : '': : :i : :.:.:,. :t. :.:r. : :.:_ : : : :::,:::.::
rj.:.:,,:,: ::,:j..:,::::::

.:_:::

: ::::::;:.ii

'::::i :_: :.::::::::.:::::j ::::::: :::::::;:: ':.::::.:r':::::i:: ::::_:rr::.: _:::::l:

Nu-mi place muzica qi ca atare nu merg la opera. ii cunogtibine pe actorii teatrului nostru? Cred cd fiul tdu frecventeaza o qcoalamodernd. Noi vom locui intr-un hotel de lux la Paris. Pesteo ora il vei vedeape omul desprecarevorbesc.

B.

in exerciliul urmdtor completa{i propoziliile cu cuvintele care lipsesc: El ne arataun apartament. Ei locuiesc intr-un hotel de lux. $coala copiilor mei nu estedeparte de aici. Ne place cinematografia fr ancezd. Ei intrd intr-un cinema de la periferia Parisului. Sd intrdm in camera din stdnga. Omul pe care il cunogtiviziteazit opera oraqului nostru. Privegti o femeie care intra la teatru cu un barbat. Ei lucreaz6 intr-o gcoala. ll Il nous montre > un appartement. > Ils habitent dans> un h6tel de luxe. - > L'6co1e de mes enfants se trouve pas loin d'ici. > Nous aimons> le cin6ma frangais. - Ils > entrent dans un cin6ma de la banlieue de Paris. - Enkons dans > la chambre ir gauche. - > L'homme que tu connais visite > I'op6ra de notre ville. - Tu regardes> une femme qui entre avec > un homme dans le th6dtre. - > Ils travaillent dans>une 6cole.

Vom introduce acum cuvinte noi. Citili-le cu voce tare qi urmdrili traducerealor in romAna:

[a cause la s6curit6 (s.m.) I'alcool le r6flexe (s.f.) l'influence la condition 1'endroit clout6 le passage la faute le verglas

> [lakoz] > [la sEkURitE] > [lalko:1] > l1OREfleksl > [16flUis] > [la k6disi6] > [lddR"a] > [10 pasaj klutE] > lla fotl > llO veRglal - siguranfa - alcoolul - reflexul - influenla - condilia - locul - fecereade pietoni - greqeala - poleiul

SAcitim incd o data cuvintele noi, dar intr-o alta ordine: > [la k6disi6] > [lalko:l] > [O pasajklutE] > flcflUds] > [la fot] > [la sEkURitEj > llddR"al > [10 veRgla] > [10 REfleks] > fla koz]

la condition (s.m.) 1'alcool le passagec1out6 I'influence (s.f.) la faute la s6curit6 I'endroit le verglas le r6flexe la cause

- condilia - alcoolul * trecerea de pietoni - influenla - gregeala - siguranla - locul - poleiul - reflexul - canza

T2

56 folosim cuvintele noi in propozilii alaturide cuvinte carevdsuntdejacunoscute, Citili cu atenlie propoziliilede mai jos, re{indnd traducerea lor in limba romdnd: de cet accident? Quellessontles causes C'estd qui la faute? Tu esen s6curit6 cheznous. Il y a souvent desaccidents d cet endroit. Ne bois pasd'alcool,c'esthop dangereux au volant! Ce chauffeur estsousI'influencede I'alcool. Il faut faverserla chauss6e sur le passage clout6. On dit queles femmes au volant n'ont pasder6flexes. Attentionau verglas! Est-ceque les conditions m6t6orologiques sont bonnes? - Caresunt cauzele acestui accident? - A cui estegreqeala? - Egti in siguranld la noi. - in acestloc suntadesea accidente. - Nu beaalcool,estepreapericulos la volan! - Acestgoferestesubinfluen{aalcoolului. - TrebuiesI traversam strada pe trecerea de pietoni. - Sespunecd femeilela volan nu au reflexe. - Atenliela polei! - Condi1iile meteorologice sunt bune?

Sdrelinem: 6treen s6curit6 > [etR d sEkURitE] - a fi in sigurantd les conditionsm6t6orotogiques> [E k6disi6 mEtEoRolojik] * condi{iile meteorologice

Citili qi apoi traduceli propoziliile de mai jos in romind: Celui qui a bu de I'alcool, ne peut pas 6tre au volant. L'endroit dont tu me parles, est-il pittoresque? Marc n'a rien fait, c'est ma faute! N'allons pas en voiture, il y a du verglas! Ce sont les pi6tons qui ont la priorit6 sur le passage clout6. Le professeur a une grande influence sur > Cine a baut alcool nu se poate urca la volan. Locul despre care imi vorbe;ti estepitoresc? Marc nu a fbcut nimic, estevina mea! Sa nu mergem cu masina, estepolei! Pietonii sunt cei ce au prioritate pe kecereade pietoni. Profesorul are o mare influenfd asupra studen{ilor sdi. in acestecondilii munca noastra va fi prea dur6. Ai reflexe bune pe gosea? Cdnd estela volan tatal meu sunt in siguran{d. Nu cunoaqtem cauzele acestui accident.

ses6tudiants. Danscesconditions notretravail serahop dur. As-tu de bonsr6flexessurla route? Quandmon pbreestauvolantje suisen s6curit6. Nousne connaissons pasles causes de cet accident.

13

Estetimpul sdne imbogdlimvocabularul cu noi adjective. Citili propozitiilede maijos, in careadjectivele suntmarcate prin caractere ingrogate, fiind aten{ila traducerea lor in romdnd: L'homme au volant doit toujours6treresponsable. Le pi6tonqui traverse la rue au feu rougeest trdsimprudent. > [lom o volfrd"atujuR etR Respdsabll > [1OpiEt6ki traveRs la RU o fO Ruj e tRezdpRUd5l - Bdrbatulcareconduce trebuie sdfie mereuresponsabil. - Pietonul caretraverseazI sfoada pe culoarea rogie estefoarteimprudent. - EgtinebunlSdmergi cu toatd vitezacdndestepoleil - Ea estenebund dupdel. - Tinerii suntadesea iresponsabili. - Siguranlacopilului dumneavoastra va fi asigurati.

Tu esfou! Aller d toutevitesse > [tU e fu I alE a tut vites quandil y a du verglas! kdtilia dU veRglal Elle estfolle de lui. Lesjeunes sontsouvent irresponsables. La s6curit6 de votre enfant sera assur6e. > [el e foi dO lUi] > [E jO:n s6suvd iResp6sabll > fla sEkURirE dO r otRalE sORaasLJREl

Iatd adjective noi. Sd le citim cu atentie:

responsable irresponsable fou, fous folle, folles imprudent imprudente -e assur6,

> [Respdsabl] > [iRespdsabl]

- responsabil - iresponsabil - nebun,nebuni - nebuna, nebune - imprudent - imprudentd - asigurat, asiguratd

> ltul
> [fol]

> [cpRUdn] > fepRUdf,t]


> [asI.lRE]

Citi{i propoziliilede mai jos gi traduceti-le in romdnd: Votresuccds estassur6 depuis longtemps. Jene peuxpas6treresponsable de tout. Pourquoies-tusi imprudente? Les bonnes conditionsde ton voyage seront assur6es. Paulestirresponsable; il va d toutevitesse danslesvirages. Cesgargons sontfousde sport. Jesuisfolle detoi, Pierre. 14
Succesuldumneavoastra esteasigurat de mult timp. Nu pot fi responsabil pentru tot. De ce eqti atAt de imprudenta? Bunele condilii ale cdlatoriei tale vor fi asigurate, Paul esteiresponsabil; el merge in curbe cu toata viteza. Ace;ti bdie{i sunt innebunili dupa.sport. Sunt nebuna dupa tine, Pierre.

In exerciliul urmdtor completali propoziliile fiecarepropoziliecompletatd: Nu beaualcoolcdndsuntla volan.

cuvintelecarelipsesc.Citili clar gi cu voce tare

- Jene boispas> d'alcoolquand je suis > au volant. - Tu seras > responsable de cet accident. * Pendant > la sdcurit6 notreexcursion despersonnes n'apas6t6> assur6e. - Pierreest> fou demusique modeme. * Dansces> conditions m6t6orologiques prudent. il faut te trds - Ce chauffeur est> irresponsable; on voit ) I'influencede l'alcool. qu'il estsous - C'estvotre> faute,Monsieur, vousn'avez pasde bonsr6flexeset 6tesimprudent. - A cet > endroit il faut faire attention au> verglas. - Pourquoi pasla chausse ne traversez-vous sur> le passage clout6?

Vei fi responsabil de acestaccident. in timpul excursieinoaste siguran.ta persoanelor nu a fost asiguratd. Pierreestenebundupdm\zicamodernd. in aceste conditji meteorologice tebuie sdfii foarteprudent. Acestsoferesteiresponsabil, sevede c6 estesub influenjaalcoolului. Estegregeala dumneavoastrd, domnule, nu aveli reflexe bune gi sunteli imprudent. in acest loc tebuie sdavefl grijd. la polei De ce nu taversali stradape trecerea de pietoni?

Un verb neregulat, conduire,estelegatde subiectul lecliei noastre. conduire >[kdduiR] -aconduce

Sdvedemcaxe suntformelesalein propoziliilede maijos. Citi,ti-lecu vocetaregi clar.Fili aten{ila traducerea in limba romdn6: Jene veuxpasconduire ta voiture. je conduis Quand je ne boispasd'alcool. Tu conduisI'entreprise de ton pere.

> [jO nOvO pak6dUiR tav"atuRl > [kejo k6dui


jO nO boa pa dalko:l1 > [tu kSdui lStRopRiz dO td peRl

- Nu vreausa-ticonduc magina. - Cand conduc nu beaualcool. - Tu conduci intreprinderea tatllui tdu. - Acestdrumducein sat. - Noi, adu$i, dirijdm acliunile copiilor noghi. - Conducelibine, domnule?

Cetteroute conduitau village. > [set Rut k6dUi o vilaj] Nous,lesadultes, nousconduisons lesaffairesde nosenfants. Vousconduisez bien, Monsieur? > fnu lezadUlt kddUizd lezafeR dO nozdfrl > fvu kddUizE bid mOsiOl

t5

Les jeunes chauffeurs ne conduisent pasprudemment et c'est la causede beaucoup d'accidents. Je I'ai conduit ir la maison. N'aie paspeur! Je conduirai prudemment. Je suis fatigu6. C'est toi qui conduiras.

> [EjO:nsofO:R nO k6dUizpa pRUdamE e seia koz dO boku daksidSl > UO lE k6dUi a lamez|l > [nEpapO:R jO kddUiREpRUdamnl > [jO sUi fatigE setuaki k6dUiRal

* $oferiitineri nu conduc cu pmden{d si aceasta estecauza multor accidente. - L-amcondus acasa. - Nu-1i fie teama! Voi conduce prudent. - Sunt obosit. Vei conduce tu.

Sdretinem expresiile: conduireprudemment avoir peur n'aiepaspeur! > [kdduiR pRUdami] > favua:R pO:R] > [nEpapO:R] - a conduce prudent - a-i fi teama - nu-!i fie teamd

Sdexersam folosirea verbuluiconduireinpropozilii.citili mai intdi qi apoitraduceti propoziliilede mai jos in rom6na: Pouvez-vous me conduire chezpaul? Elle n'a pasde bonsr6flexes. alorselleconduit mal. Qui de vousconduitle plus prudemment? Dimanche ellea conduit samdrei l'6glise. N'aie paspeur,nousne conduisons pasvite! Je te conduirai avecplaisir. Pourquoiavez-vous peur? Ils conduisent vite, maistrdsbien.
> Puteli sd ma conduce{ila paul? > Ea nu are reflexe bune, deci conduceprost. > Care dintre voi conduce cel mai prudent? > Duminica ea qi-a condusmama la bisericd. > Nu-f fie teamd,nu conducemrepede! > Te voi conduce cu pltrcere. > De ce vd este teama? > Ei conduc repede, dar foarte bine.

in exerciliul urmdtor veli putearecapitulacunoqtinlele legatede conJugarea verbului conduire. Completalispaliilelibere cu forma potrivitl a verbului.Nu uitali sd citili clar fiecarepropozilie completatd. De cdndconduce Paulmicul s6u Fiat? Nu pot sf,o conduc pe Jeanne la tine acas6. Am dusaceastd afacere p6ndla capdt.

- DepuisquandPierre> conduit-i1 sapetite Fiat? - Jene peuxpas> conduire Jeanne cheztoi. - J'ai conduitcetteaffairei la fin.

t6

Vei conduce cu pruden{i? Ne este fricd. Nu-mi este fricd de un accident, deci conduc cdt mai repede posibil. Condu-l la doctor. Ce magind i{i place sd conduci? Noul meu Mercedes. Dumneavoastd conduceli aceastd. ttzind, domnule?

- Conduiras-tu prudemment? Nousavonspeur. - Jen'ai paspeurd'un accident alors je > conduisle plus vite possible. - >Conduis-lechezle m6decin! - Quellevoitureaimes-tu > conduire? Ma nouvelleMercedes. - C'estvousqui > conduisez toutecette usine, Monsieur?

Iatd ultimul exerciliu al primei leclii in carevom inseraintregul vocabularqi gramatica.Exerci{iul corect rezolvatva fi dovada muncii dumneavoasfd conqtiincioase. Dacdave{iindoieli, estesemncI

trebuie sd reveni! asupraunor anumite pA4i ale materialului, inainte de a tece la a doua lectie. Traduceliin limba franceza: Cine s-aoprit in acest loc periculos? Nu poji conduce pentrucd ai bdut alcool.
> Qui s'est ant6 d cet endroit dangereux? > Tu ne peux pas conduireparce que tu asbu (de l'alcool).

Fiul nostruva fi mereuprudent. El setemede orice. Condu cu prudenldpentru cd este polei! Cu ce vitezl sepoatecirculain intersec{ie?

> Notre lils seratoujoursprudent. > 11a peur de tout. > Conduisprudemmentparce qu'il y a du verglas! > A quelle vitesse peut-on rouler au carrefour? > Je ne sais pas. Je demanderaid I'agent de police. > Qui n'a pas de bons r6flexes ne peut pas conduireune voiture. > La cause de cet accident est connue: l'alcool et une trop grande vitesse dans le virage. )'

Nu gtiu. Voi intreba agentul de circula$e. Cine nu arereflexe bune nu poateconduce o maqin6. Cauzaacestuiaccident esteqtiut6: alcoolulqi vitezapreamare in curbd. $oferii din satulnostu gtiu cd nu po$ sta{iona in acestloc. Nu i{ei lua permisulde conducere, pentrucd egtiun om iresponsabil. Noi nu am respectat prioritateade dreapta. Estegregeala dunrneavoastrd gi ca atare vef pldti o contraven,tie. Nu ai vdzutpietoniipe tecere?

> Les chauffeurs de notre village savent qu'on ne peut stationner ir cet endroit. > Tu ne passeras pas ton permis de conduire parceque tu es un homme irresponsable. ) Nous n'avons pasrespectela priorit6 d droite. > C'esf votrefaute,alors vous payerezune contravention. ) Tu n'as pas vu 1espi6tons au passagec1out6?

t7

Sunteli nebun, domnule! Nu a1ioprit la culoarearogie. Cine va fi la volanul acesfiri Renault? Siguranla persoanelorva fi asigurata. Un gofer responsabil va incetini la o curbd periculoasE. Cu ce vitezd circuldm? Gdnde;te-tela pericol gi nu mai merge cu toat6 viteza! Paul a frdnat in fa\a unui pieton imprudent. la culoarea verde. Vom traversagoseaua Sd agteptdm,acum este culoarea galben6. De ce nu ai luat-o la stAnga? Femeia de la volan este sub influen!aalcoolului. Iarna condiliile meteorologice sunt adeseanefavorabile. Sd incetinim gi sd oprim ldngd aceasta stalie! Nu-!i fie teamd,cu noi vei fi in siguran!6! Ei sunt nebuni dupd ea.

> Vous 6tesfou, Monsieur! > Vous ne vous 6tespas arr6t6 au feu rouge > Qui sera all volant de cette Renault? > La s6curit6despersonnes seraassur6e. > Un chauffeur responsableralentira au viragedangereux. > A quelle vitesseroulons-nous? > Penseau danger et ne va plus d toute vitesse! Paul a frein6 devant un pi6ton imprudent. au feu vert. Nous traverseronsla chauss6e Attendons, maintenant nous avons le feu orange. Pourquoi n'as-tu pas tournE ir gauche? Cette femme au volant est sousI'influence de l'alcool. En hiver les conditions m6t6orologiquessont souventmauvalses. > Ralentissonset arr6tons-nousd c6t6 de la station! en s6curit6! > N'aie paspeur,avecnoustu seras > Ils sont fous d'elle.

sunet: au in comunacela9i lecliei, citili clar, cu vocetaregrupurilede cuvintecaxe La sf?rqitul [O:] le chauffigr,le jeune,avoir pggr le r6fl9xe respecter, le pgrmisde conduire, [e] - la vitesse, clout6 le passage la prioritp,la secudt6, [E] - le piQton, [e] - le vol4nt,I'agsnt,I'influsnce,ralgntir,imprudqnt [6] - l'lnfluence,imprudent la condition,respgnsable [6] - le pi6tqn,cqnduire, prydemment assgr6, f inflgence,imprydent, [U] - la s6cgrit6, tqgrner clqqt6,fqu, rsUler, [u] - le carrefsUr, c1out6 U] - I'agentde police,le virage,le passage

18

EAn0@@,
N9NUTL EUROPEAN DE CIJRSURI PRIN CORESPONDEMA

Codul profesorului

Numele qi prenumele Adresa

CURS: FRANCEZA PENTRU NIVEL INTERMEDIAR


Nr.Iecfiei: 1

Codpostal l-I]-n

Localitarea

Numirul cursantului

A. Traducefiin limba romand: professeur. i. Jesuis folledenotre

profesorului: Observa{iile

2. Le verglasestla cause debeaucoup d'accidents de voitures.

3. Le chauffeur qui boit de I'alcool estirresponsable.

4. C'estta faute.Tu asroul6d toutevitesse.

5. Elle sera belle,ma nouvelle Mercedes.

B. Traducefiin limba francezd: I. lncetrneste gi opregte inaintea trecerii depietoni!

2. Esteasiguratd siguran{a persoanelor?

3. Vad ca acestsoferestesubinfluenjaalcoolului.

4. Nu sepoatestationa aici, atuncivom plati o contraventie.

5. De cenu ai frAnatla culoarea roqie?

ATENTIE!

VT RUGAMIIU UITATI SA,q.LATURATI UN PLIC TIMBRATPENUMELE$IADRESADUMNEAV9A5TRA!

profesorului: Obsewa{iile

din propozifiilede mai jos. ln fiecarepropozifie C. Corectafigregelile existdo gregeall: aufeurouge. 1.Ellea aruOtd

ici? 2. Est-cequ'on peux stationner

3. Tu asfreinertroPtard.

4. Paulte conduirai.

I
5. Il faut montrerle permisde conduirede I'agentde police'

Semnhtura pro fesorului;

ATENTIE!
PENITMELE rrNpl,rc TIMBRAT $IADRESADUMNEAVOASTnAT vA nucAnr NUurrATI S^Lnl.Lrunr,Tr

EAn0@@,
NSIIIWL EUIAPAN DECU!?SURI PI?IN @RESPCf,TDEMA Numele gi prenumele Adresa Nr,lec,tiei: 2

Codul profesorului

CURS: FRANCEZA PENTRU NIVEL INTERMEDIAR

Codpogtalffl-n

Localitatea

Numdrul cursantului

A. Traducetipropozi{iile de mai jos in limba romend: je serai i. A I'avenir vendeuse dans unelibrarie.

profesorului: Observa{iile

I
pourLn artlclede mdnase. 2. Elle feraunerdclamation

3. Noussommes d votreservice, madame.

4. Il va toujoursdans1emCme rayonde ce supermarch6.

5. Marieportedesrobesdetaille moyenne.

B. Traducetipropozifiileurmltoare in limba francezd: 1.Noi avem acelaqi patron si aceeasi patroana.


, 2. Voi venipeste trei ore.

3. In supermarketul nostruservirea esteexcelentd.

4. Undeeste raionulde hainede damd?

5. Noi nu avemaceeasi talie.

ATENTIE!
db

pENUMnLE NUuITATI - - ' uN pr,rc TTMBRAT I nA RUGAM ' sAalArunaTl $TADREsADuMNEAvoASTRA

de mai jos la ,,future simple": C. Trece{iverbeledin propozi,tiile 1.Jevaisausupennarch6.

profesorului: Observa{iile

2. Tu fais vite ta chambre.

3. Nousvenonschezlui d cinq heures

4. Il esttrdscontent..

5. Elles ont unebonne6ducation.

sonami. 6. Elle voit souvent

7. Vousconnaissez mon secret.

Semndturaprofecorului :

ATENTIE!
pErluMELE vA nuca.uNu rrrrATIsA,tl,ArunlTr rrNpl,rc TIMBRAT $IADRESADUMNEAvoASTRA!

RECAPITULAREA LECTIEI 1
Ali intdlnit urmdtoarele expresii, legate de conducereaautomobilului:

6tre au volant aller d toutevitesse respecter la priorit6 d droite passer sonpermisde conduire treen s6curitd

- a fi la volan - a merge cu toatd viteza - a respectaprioritatea de dreapta - a-gi lua permisul de conducere - a fi in siguranld

Mdrcile de magini sunt inso{ite de articolul feminin ,,1a" la Fiat la Mercedes la Renault - Fiat Mercedes - Renault

S-au introdus urmatoarele adjective: fou, fous folle, folles responsable irresponsable imprudent, e assur6,e atmosph6rique

- nebun,nebuni - nebund, nebune - responsabil, -6 - iresponsabil, -a - imprudent, -d * asigurat, -a - atmosferic, -6

A{i invdlattimpul vritor (futur simple)al verbului auxiliarAtue:


Je seral tu seras il, elle, on sera * eu voi fi - tu vei fi - el/eava fi

nousserons vousserez ils, ellesseront

- noi vom fi - voi veli fi - ei, ele vor fi

Am introdus verbul neregulat conduire.Iatd formele sale la prezent: je conduis tu conduis il, elle, on conduit

nous conduisons vous conduisez ils, ellesconduisent

Pass6 compos6: Futur simple:

j'ai conduit je conduirai

t9

TEMA PENTRU ACASA 1


propoziliilede mai jos in limba romdna: Traduce{i

I 2,
a

Je suisfolle de notreProfesseur. devoitures' d'accidents debeaucoup estla cause Le verglas qui boit de I'alcool estirresponsable' Le chauffeur vitesse' Tu asroul6d toute C'estta faute. Mercedes' belle,ma nouvelle Elle sera

T.

5.

B.

propoziliilede mai jos in limba franceza: Traduceli

1. 2.
-1.

incetineqte gi opreqteinaintea trecerii de pietoni! Este asiguratdsiguranla persoanelor? Vdd cd acest gofer este sub influenia alcoolului' Nu se poate staliona aici, atunci vom pl6ti o contravenlie' De ce nu ai frdnat la culoarearogie?

4. 5.

C.

greqeald: din propoziliiledemaijos. in fiecarepropozilieexist6o Corectaligregelile


l.

Elle a arr6t6au feu rouge. ici? Est-cequ'on Peuxstationner Tu asfreinertroPtard.

z.

4. 5.

Paulte conduirai' de I'agentde police' Il faut montrerle permisde conduire

20

ixrAI LECTIA 2 - PARTE,q.


t

vocabuladui introdus in prima parte a lecfiei 2 din cursul nostru incepem prin recapitularea pentru incepdtori". ,,Ftanceza A. propoziliilede mai jos cu unul din urmatoarele qi apoicitiS cu vocetare substantive Completali propoziliilecompletate:
l. la rue 6. l'autobus

2. I'usine 7. la porte

3. le mus6e 8. la fentre

4. l'6dif,rce 9. le gargon

5. la voiture 10.la fille

Am v6zut un accident pe stradd. Paul va lucra in uzina tatdlui sdu. Noi vrem sd vizitdm intregul muzeu. Muncesc intr-o clddire modernd, la al cincilea etaj. Care estep6rereata despremagina domnului Duval? Autobuzul 124 opreqteinfa\a usii muzeului.

- J'ai vu un accidentdans> la rue. -Paul travailleradans> l'usine de son pdre. Nous voulons visiter tout > le mus6e. Je travaille dans > un 6difice moderne, au cinquidme 6tage. - Quelle est ton opinion sur > la voiture de Monsieur Duval? -> L'autobus 124 s'arr6tedevant

I'entr6edu > mus6e.

dema chambre. camerei mele. - JeI'ai vu par > la fen6tre L-amvdzutprin fereastra Cunosc un bdiatfoartesimpatic. Jeana invitat o fatala restaurant. - Je connais > un gargon trdssympathique. -Jean a invit6 > unefille aurestaurant.

B.

regulileformlrii pluralului articolelorgi substantivelor, In exerci{iulurmatorveli recapitula propoziliilede mai jos folosindforma de plural a substantivelor in italice.Fiti Transformali in anumitecazwi; atenlila terminaliileverbelorcareqi ele seschimbd Privesc o tdndrd careintrd intr-un restaurant. ni;te tinerecareintrd intr-un Privesc festaurant.
-Je regarde une fille qui entre dans un restaurant. > Je regarde des hlles qui entrent dans un restaurant.

21

imi ar6!imagina tatdluitdu. imi arali maginiletatdluitdu. Noi am vizitatunmuzeula Paris. Noi am vizitat nistemrrzee la Paris. Bdrbatulpe caremi-l prezin{ilucreaz| la oper6. Bdrbaliipe caremi-i prezinjilucreaza la operd. Un bdiatgi o fataprivescpe fereastrd. Nigte baied;i nigte feteprivesc pe fereastrf,.

Tu me montres Ia voiture de ton pdre. > Tu me montresles voituresde ton pdre. -Nous avonsvisit6 un musdedParis. > Nous avonsvisit6 desmuseesd Paris. - L'homme que tu me pr6sentestravaille d l'op6ra. > Les hommes que tu me pr6sentes travaillent d I'op6ra. - Un gargon et une filleregardent par la fen0tre. > Des gargonset des filles regardent par la fen6tre.

Iatdincd un exerciliude recapitulare a adjectivelor. Completalispa{iileliberedin frazele de mai jos cu forma adecvatd a adjectivului:
Fiica doamnei Dupont estedeja mare. Cameramea estemica, dar salonul nostru estefoarte mare. Pe aceastastradanu existd casemari. Marie are o pisicd micd qi doi cdini mari. Yizitez cu Paul aceastdcladire mare. $colile din satul nostru sunt mici, dar la voi in oragsunt mari. - La fille de madameDupont est dejd> grande. - Ma chambreest > Petite. mais notre salonest trds > grand. - Dans cetterue iln'y pasde > grandesmaissns. _ Marie a un > petit chat et deux > grands chiens. - Je visite avec Paul ce > grand 6difice. - Les 6colesde notre village sont > petites, mais chez vous, en ville elles sont > grandes.

22

Vomintroduce acummateria noud.Citili cu vocetaresi clar substantivele demaijos gi familiarizafrvd cu traducerea lor in romdna:
- l'achat(s.m.) - le vendeur - le patron - le commerqant - I'article - le rayon - la taille - le vtement - le supermarch6 - le service - la librairie - la r6clamation

> llagal > ilO vddO:Rl > llO patRol > [OkomeRsf,] > [laRtikl] > llORel6l
> [a tai]

* obiect cumpirat, achizitie - v0nzdtorul - patronul - comerciantul - articolul - raionul - talia - haina - supermarketul - serviciul librdria - reclamatia

> liOvetm5l > [1OsUpeRmaRgE] > [1OseRvis] > [a libReRi] > [a REkiamasid]

Sd citim incd o datd aceleasisubstantiveintr-o ordine diferita: - le service I'arlicle - le v6tement - le rayon - la r6clamation * le supermarch6 - le patron - le vendeur - le commergant - la taille -l'achat (s.m.) - la librairie > [O seRvis] > flaRtikl] > [O vetm6] > [1ORei6] > [laREklamasid] > [O sUpeRmaRgE] > [O patR6] > [O vddo:R] > [OkomeRs5] > [a tal] > lagal > lla libReRil

- serviciul - articolul - haina raionul - reclamalia - supermarketul - patronul - vdnzatorul - comerciantul - talia - obiect cump4rat, achizilie - librdria

z5

Vom folosi acumcuvintelenoi in propozilii. Citili cu voce tare gi clar propoziytlle de mai jos si re{ine{itraducerea lor in romdnd:
Oi avez-vous fait vos achats,Madame? Ce vendeur m'a vendu du beurre pas frais. Je pr6fdre cette vendeused ce vendeur. Je te pr6senteraid mon patron. Le contact avec la patronne est difficile. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je serai commergant.

- Undev-a!i fbcutcumpdrdturile, doamnd? - Acestvinzdtor mi-a vAndut un unt cenu este proaspdt. - O preferpe aceastd vdnzdtoare acesfuivdnzdtor. - Te voi ptezenta patronuluimeu. - Contactul cu patroana estedificil. - Ce vrei sdfaci in viald? - Voi fi comerciant.

Dans ce magasinelle a achet6beaucoupd'articles - Din acest m agazin ea a cumpdrat multe articole de luxe. de lux. Pouvez-vousme dire, madame, oi se trouve le rayon des articles de m6nage? - Puteli sa-mi spuneti, doamna, unde se gase$te raionul de articole de menai?

De quelletaille es-tu? Je suisde taille moyenne. ce talie ai?Am talie mijlocie. Notre fils ne portequedesv6tements de sport. - Fiul nostrunu poartadecdthainesport. Mon mari croit quelesv6tements pour dames - sotul meu credecd hainelede dam6 sont chers. suntscumpe. Anne estall6eau supermarch6 pour acheter quelque chose d manger. Noussommes d votreservice, Monsieur! Mon ami achetera ce livre dansla librairie d c6t6. Est-cequeje peuxfaire uner6clamation? - Anne s-adusla supermarket ca sdcumpere
ceva de mdncare. - Suntem la dispozilia dumneavoastrd,domnule! - Prietenul meu va cumpdra aceastdcarte din librdria de al6turi. - Pot face o reclamalie?

Sd relinem cdteva expresii in care apar cuvintele noi:

trede grande taille trede petitetaille trede taille moyenne 6treauservice de ... faireune r6clamation le vdtement de sport le v6tement pour dames les articlesde m6nage

> [etR dO gRi:d tai] > [etRdOp(O)tittal] > [etR dO tai muaien] > [etR o seRvisdO] > [feRUnREklamasi6] > [O vetmi dO spo:R] > [O vetmipuRdam] > flezaRtikl dO mEnaj]

- a avea talie mare - a avea talie mic6 - a aveatalie mijlocie - afila dispozi1ia... - afaceoreclamalie - hainele sport - hainele de damd - articolele de menaj

24

qi adjectiwl: moyen - moyenne Im"ai6] Imuaien] mijlociu mijlocie

Iat6 forma femininaa substantiwlui,,le vendeur: - le vendeur - la vendeuse > [O vddO:R] > flavddOz]
- vdnzdtor - vdnzdtoarea

Completa{i in propozi{iile de mai jos cuvintele care lipsesc apoi citili-le clar ;i ;i cu voce tare: in acesthotel serviciul este excelent. Caut raionul de imbracdminte de dama. Nu aveli rochii de talie mijlocie? Acum trei sdptdmdniam fhcut o reclamatie qi nu am primit raspuns. Proprietara casei noastre esteo femeierea. Ea vrea sa fie vdnzdtoareintr-un magazin de lux. Cine este patronul acestui magazin? Ce cumpdrdturi trebuie sd facem la supermarket? Comerciantii din acest sat vdnd scump. PreEurilearticolelor de menaj vor fi gi mai ridicate. Voi cduta cea mai mare librarie din oras. -Dans cet h6tel > le service est excellent. - Je cherche> le rayon desvOtements pour dames. -Vous n'avez pas de robes de > taille moyenne? - Il y a trois semaines j'ai fait > une r6clamation etje n'ai pasde r6ponse. - > La paffonne de notre maison, est une femme mEchante. -Elle veut Otre> vendeuse dansune boutiquede luxe. - Qui est > le patron de cette boutique? - Quels > achats faut-il faire au > supermarch6? -_> Les commergants de ce village vendent cher. Les prix > des articles de m6nage seront encoreplus 6lev6s. Je chercheraila plus grande > librairie de la ville.

Sd citim cu voce tare propoziliile de mai jos, fiind atenli la cuvintele care sunt ingrogate, gi sd urmdrim traducerealor in limba romdn6: Paul et Marc ont le m6me patron. Je suis de la m6me taille que toi. Nous faisons les achatschez les m6mes commergants. Marie porte les m6mes robes que I'anne dernidre. - Paul gi Marc au acelagipatron. - Suntemde aceeasi talie. -Noi facem cumpdrdturile la aceiagicomercianli. - Marie poartd aceleaqirochii ca gi anul trecut.

25

identitate in propoziliile de mai sus am introdus adjectivele demonstrative de ,,le m6me" - acelagi mme" - aceeagi ,,1a gi aceleaqi ,,lesm6mes" - aceiagi, pronunlia cuvdntului ,,m6me" esteidenticd in toate formele sale: > [mem]

(adjectifs indqfinis):

pentru a fixa noile forme ale adjectivelor demonstrativede identitate completali fuazeleurmatoare 9i

apoicitili-le clar,cu vocetare: articole. mereuaceleagi Noi cumpdrdm tineret' pdrere ca 9i tine despre Am aceeagi probleme. Toatdlumeaareaceleaqi Ce cumperi? Acelagilucru ca gi tine. apartament' Noi locuim tot in acelaqi lucru. mereuacelagi Ea imi spune articles' -Nous achetons toujours> les m6mes - J'ai > la m6meopinionquetoi surla jeunesse' probldmes' -Tout le monde a > lesmdmes -Qu'est-cequetu achdtes? quetoi. > La mdme chose appartement' -Nous habitons toujours> le mOme - Elle me dit toujours> la m6mechose'

la prezent gi la viitor simPlu. It frazele urmdtoare vom folosi verbele pe care le cunoaqteli deja' atenlia le-am marcat cu litere ingroqate' Pentru avd alu:age aceleagiterminalii ca gi verbele Aceste verbe iqi schimbd rAdacina la viitor simplu, dar pastreazd regulate:-ai,-as,-a, -ons, 'ez,-ont'

lor in romAn6: Citili frazelede mai jos 9i frli atenlila traducerea Jefaismon devoir,tu feras le tien plus tard. Tu vasau cin6mace soir,moi, j'irai demain. Il peutsortircet aPrbs-midi, ellepourra sortir samedi. ce Podme Noussavons Par jamais. ceur, vousne le saurez viennent Nos parents lesv0tres cheznousd No61, viendront le Jourdel'An' Tu asw Marc?Jele verrai aussi. Nous voulonsvoyager et nousvoudrons maintenant ir I'avenir. voyager encore un chat,moi,. Vousavez j'aurai un chien > [tUfORa]
Eu imi fac tema, tu !i-o vei face pe atamait?rziu.

> uiREl
> [el puRa]

- Tu mergi in searaastala cinema, eu voi merge mdine. - El poate ie;i in aceasti ea va Puteaieqi dupd-amiaza, sambdtd.

> [r'u soRE] > [i1vle"dR6]

- Noi ;tim acestPoem Pe de rost, voi n-o sA-l gtili niciodatd. - Pdrinlii noqtri vin la noi de Craciun. ai vo;tri vor venide Anul Nou.

> [jOveRE] > [nuvudR6]

_ L-al vdztt Pe Marc? $i eu il voi vedea. - Noi vrem sa cdldtorim acum gi vom vrea sAcdldtorim ;i Pe viitor. - Voi aveli o Pisic6, eu voi avea un cdine'

> UoREI 26

Sdrelinem: d I'avenir

> [a lavniR]

- in viitor

pe carele cunoa;telideja,careiqi schimbd Iatd o seriede verbeneregulate, forma la timpul viitor simplu: Futur simple Pr6sent - a face je ferai je fais > uofoREl faire aller pouvoir savoir venir voir vouloir avoir - a merge - a putea - a ,ti - a veni -avedea - a wea - a avea je vais je peux je sais je viens je vois je veux j'ai j'irai je pourrai je saurai je viendrai je verrai je voudrai j'aurai

> uiREl
> [jOpuRE] > [jO soRE] > [jOvie"dRE] > [jOveRE] > [jO rudRE] > UoREI

Penku a vd fixa formele verbelor de mal sus, citif cu voce tare gi apoi taduceli urmdtoarele propozilii: prochaine La semaine nousaurons plusde tempslibre. je saurai Demain ton secret. Nousviendrons chezvouscet aprds-midi. quetu ferasir l'avenir? Qu'est-ce hez-vousavecnousen vacances? Ce soirj'irai au cin6ma. Cepetit gaxgon ne porurapasregarder le film pour les adultes. I1voudrame voir d 7 heures. Maisilne meverrapas.
> Sdptdmdnaviitoare vom avea mai mult timp liber. > Mdine ili voi cunoastesecretul. > Vom veni la voi in aceastddupd-amiazd. > Ce vei face pe viitor? > Veli merge cu noi in vacanld? > in searaastavoi merge la cinema. > Acest bdielel nu va putea sd se uite la filmul pentru adulfi. > -,Elva vrea sdmd vaddla oraT . > Darnumdvavedea.

Sd verificdm dacdatj relinut bine formele verbelor neregulatela timpul viitor simplu. Completali propozi$ile de mai jos cu forma convenabild a verbuluila viitor simplugi apoi citili cu vocetare propoziliile completate: - L'ann6eprochaine Anul viitor noi vom mergein Franla. nous> irons en France. Nu voi face teaba in locul tdu. Noi nu ili vom aranjacamera. Nu te voi mai vedea niciodatl. VeSputeaiegi duminicdseara? Prieteniinogtrivor veni peste o o16. Acestefetevor wea s6meargd la discotecd. poempe de rost. Mdineveli gti acest - Jene > feraipaston devoir, - Nousne > feronspasta chambre. - Jene te > verraiplus jamais. * > Pourrez-vous sortirdimanche soir? - Nos amis> viendrontdansuneheure. - Cesfilles > voudrontaller i la discothdque. - Demainvous> saurez paxccur. cepodme 27

lata-neajunqila ultimul exerciliual primei pd{.;ia lecliei 2. Traducelipropoziliile de mai jos in fratcezdqi apoi citi{i-le cu vocetare:
El va fi vdnzdtor. Noi vom avea acelasi patron. SdptdmAna viitoare voi face cumpardturi. Noi cumpdrdm aceleagiarticole de menaj. Mdine magina mea va fi la dispozi(ia ta. Trebuie sd pldtegti gi serviciul! Ele sunt de talie mijlocie. Voi merge la raionul de haine de dam6. Vom face cumparaturi la acelasi supermarket ;i la aceiagicomercianli. De ce talie esteimbricimintea sport pe care o cumperi pentru solul tAu? Acest articol este prost, ca unnare voi face o reclamatie. E bund cartea asta?Nu, e bunicica. Voi putea {r v |nzdtoar e? Vom merge in aceeaqilibrdrie. Md vei vedea pe viitor. Copiii vor wea sd se distreze ca si adultii. > I1 seravendeur. > Nous aurons le m6me patron. > La semaineprochaineje ferai les achats. > Nous achetons les m6mesarticlesde m6nage. > Demain ma voiture serad ton service. > Tu dois payer aussile servicel > Elles sont de taille moyenne. > J'irai au rayon des v6tements pour dames. > Nous feronsdesachatsdansle m6mesupermarch6 et chez les m6mescommergants. > De quelletaille achdtes-tu les v6tements de sport pour ton mari? > Cet article est mauvais,alors je ferai une r6clamation. > Ce livre, esfil bon? Non, moyen. > Pourrai-je:tre vendeuse? > Nous viendronsdansla m6me librairie. > Tu me verrasd I'avenir. > Les enfantsvoudront avoir lesm6mesdistractions que les adultes.

In final, citili cu atentiecuvintelein careserepetaacelaqi sunet: tt] ts] lz] - moyen,le rayon - le commergant, le service, le qupermarch6 - vendeuse, leqachats

acheter tC] - I'agbat,le supermargh6, ijl - lem6nage,jamais,j'irai

tEl - je fergi,je pourrq[ [e] tol - le commsrgant, le supermarch6, le vQtement, le rgyon,1eservice, le mQme, la librairie - jgferai, tu feras

28

LECTIA2_PARTEAADOUA
Aceasta parte a lectiei nu introduce informafii noi. O vom consacraperfeclionarii citirii, acorddnd atenlie pronunliei corecte, intonaliei si accentului. Casetelevd vor ajuta in acest sens. Tot in aceastd. parte, intreaga materie - aici incluzdnd vocabularul si regulile gramaticale - este recapitulata in exerci{ii.

Vom incepe sAcitim. Sdgelilene ugureazdaceastd muncd. Ele determindintonalia, iar vocalelemarcate cu caractereingrogate indicd silaba cea mai accentuatadin fiecare grup ritmic.

Les achats _)))\ Dans notre quartier I il y a beaucoupde magasins, I mais moi, lje fais mes achatsau supermarch-6,

llC'estung.und*uguflloionpeuttoutachet\er. llC'esdioru)*". ttd"r, lj,yachdteaufin, ) ) . ,) ) -) \ I dubeurre, I delafarine, I desfruits I etaussi I lesarticlesdem6riage. ll Ilyaaussi I desrayons \)).) dev6tements. de sport I quej'achbte I pourtoutenotre | | Le plussouvent,I ce sontdesvOtements \)))\ famille.ll Quandj'aibesoind'uneiobe I jevais I aurayondesv6tements I pourdames. llJesuis ,z)\ de taille moyenne,I alorsje trouvefacilementI quelque je ne suispas pour moi. I l- Quand chose ). \ ) contented'unachat il yaunpetitbar,lor) ljefaisuner6clamation. llDansnotresupermarch6-l dp.utprendre ro"ur{louuneboisson froide. I I \

,)))\ Lesprix au supennarch6 | ne sontpas61ev6s, I et lesvendeuses I sonttrdsgentilles. | |

Au volant _.4\?)\ Jesuisfou devoituresl j I J'adore ma belleMercedes I et le plussouvent lje rouled touteviGsse. | | Jesaisquec'est durrg"dr*, I rnui, #| | je ne seraijamaisun chauffeur o*i.)nr. | | J'aimela )).a vitesse, I j'aime le dariger! | | Les personnes qui sontavecmoi dansma uoi-trre I ont peur d'un accident.| | Jene faispasattention jamaisauxviiages. | | Jeneregarde aufeurouge, I je neralentis )\)\ .) paslespi6tonsI qui traversent la ru?. | | J'aime l'alcool I etj'en boissouvent. | | AprCs lje memets )\ au volant. | | Jene peuxpasdire, I queje respecte la priorit6d droite. | |

29

Maintena/l jesuisdl'h6pit# llou}l "o*uirr.)

i'ai"Aaccidentd"voitu')l 1ta"at("t llvousla

trds6lev6e /et je n'ai plusmon permisdeconduir) I I J'ai dff payerunecontravention

t"ru{"a t'uven#1 I I I Que

Alors, on part.Qui seraau volant? c'estun trdsbon chauffeur. Pierre, Il conduittrop Prudemment. resPonsable. Non, il estsimPlement Moi, je pr6fdrealler d toutevitesse. devoiture' eu d'accident n'a jamais Pierre ll peuten avoirun aussi. Et alors?

J'ai peur de partir avec toi. Tu n'es pas responsableau volant' je ralentirai aux virages, je ferai Tu as tort. Je serai trds prudente, je m'arreterai au feu rouge, je"' attention aux pi6tons, je respecteraila priorit6 d droite, Onverra... Tu verras.N'aie PasPeur!

Qu'est-ce que tu achdtes? Les mOmesarticles de m6nage que toi' De quelle taille es-tu? De la m6metaille que toi. Qu'est-ce que tu feras demain? La m6me choseque je fais aujourd'hui'

propozilii: Traduceli\n francezlurmatoarele Iat6 ultimul exerci{iual lecliei noastre. Va fi vina ta. Nu veli mergecu toatdviteza. Vei faceo reclama{ie? Veli fi atenlila Polei? qi punefrdn6! incetineqte Ia-o la st8nga,
> Ce serata faute. > Vous n'irez pas d toute vitesse. > Feras-tu une r6clamation? > Ferez-vous attention au verglas? > Tourne ir gauche,ralentis et freinel

30

in acest loc nu veti putea staliona. Nu voi fi niciodatd la dispozilia ta. Sunteli nebuni? Este o persoanacu talie mare. Aceasta achizilie nu va fi necesard. in librdria noastrd sunt un vdnzdtor si doud vdnzatoare. Aveli reflexe bune la volan? Renault-ul tdu este o magind bund? Bunicicd. Fiica mea estenebunadupd acestbdrbatgi estesub influentalui negativa. La aceastavitezd siguranta noastra nu va fi pusa in pericol? (va fi asiguratd)
i;:;,;:;:1,::::i:::l::r: ir:::::it:1t:iti:tl

A cet endroit vous ne pouffez pas stationner. J e n e s e r ajia m a i sa t o n s e r v i c e . Vous 6tesfous? C'est une personnede grandetaille. Cet achatne serapas necessaire, Dans notre librairie il y a un vendeur et deux vendeuses. Avez-vousde bons r6flexes au volant? Est-ce que ta Renault est une bonne voiture? Moyenne. Ma fille est folle de cet homme et elle est soussa mauvaiseinfluence. Est-ceque notre s6curit6seraassur6e d cettevitesse? > Nous ralentirons d ce virage dangereux. > N'aie paspeur! Tu ne paieraspasde confiavention. > Conduisprudemmentet respecte la priorit6 d droite! > Au feu vert les pietonstraverseront la rue. > .A ce carrefour vous verrez I'agentde police. > L'alcool a 6t6la causede ce grave accident devantle supermarch6. > Je connais des chauffeurs irresponsablesqui ne s'amCtent pas au passage clout6. > Depuis quand avez-vousvotre permis de conduire,Monsieur? > Tu aurasun nouveau patron! > Les commergants denotre quaftier vendenttoujours les m6mesarticles. > QuelsvOtements vous achdterez, Madame? Des v6tementsde sport. > A I'avenirje sauraitout. ) Irez-vous au rayon des v6tementspour dames?

Vom incetini in aceastdcurba periculoasd.

Nu-{i fie team6! Nu vei pldti contraven{ia. Condu cu pruden{d qi respecta prioritatea de dreaptal Pietonii vor haversa strada la culoarea verde. in aceastdintersectie veli vedea un agent de circulatie. Alcoolul a fost cauza acesfui grav accident din fala supermarketului. Cunosc qoferi iresponsabili care nu opresc la trecereade pietoni. De cdnd aveti permis de conducere,domnule? Vei avea un nou patron!
i:lill

Comerciantii din cartierul nostru vdnd mereu aceleasi articole. Ce haine veli cump6ra, doamn6? Haine sport. Pe viitor voi gti totul. Veli merge la raionul de haine de damd? Vei veni? Da, voi veni cu Paul. Ve{i fi aici cu noi? Da, vom fi cu voi. Mdine voi aveaceva sa-!i spun.

> Vous y serczavec nous? Oui, nous seronsayec vous. Demain,j'aurai quelquechosed te dire.

31

RECAPITULAREA LECTIEI 2

Ali invilat urmatoarele expresii: 6tre de grande taille 6tre de petite taille 6tre de taille moyenne 6tre ir service faire une r6clamation les articles de m6nage les vOtements de sport les v6tementspour dames ir l'avenir - a aveatalie mare, a purta numir mare la haine - a aveatalie mici - a aYeatalie mijlocie -afiladispozilia -afaceoreclamatie articolelede menaj - hainele sport - hainelede damd - pe viitor

2.2. Am introdus urm[toarele adjective demonstrative (adj ectifs indefinis):


lemme lam6me les m6mes - acelaqi - aceeagi aceiaqi,aceleagi

pe care le folosim infala substantilului, de exemplu:

le m6me livre

la mdme taille

les mOmesarticles

2.3.

Am introdus formele de futur simple aletrmdtoarelor verbe neregulate:

faire- je ferai aller- j'irai pouvoir- je pourrai savoir- je saurai venir - je viendrai voir - je verrai vouloir * je voudrai avoir- j'aurai

- aface - voi face - a merge - voi merge - a putea - voi putea - a gti - voi gti - a veni - voi veni - a vedea- voi vedea * a wea - voi wea - a avea - voi avea

TEMA PENTRU ACASA 2


A. Traduce{i propoziliilede mai jos in limba rom0nd: 1. 2. 3. 4. 5. je seraivendeus A1'avenir e dansunelibrairie. Elle feruune ftclamation pour un afiicle de mlnage. Noussommes ir vohe service, madame. Il va toujoursdansle m6merayonde ce supermarch6. Marie portedesrobesde taille moyenne.

B.

Traducelipropoziliileurmdtoare in limba francez6.: l. 2. 3. 4. 5. Noi avemacelaqi patrongi aceeagi patroand. Voi veni peste trei ore. in supermarketul nostruservirea esteexcelentd. Undeesteraionulde hainede dam6? Noi nu avemaceea$i talie.

C.

Treceli verbele din propozifiile de mai jos la "futur simple" l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Je vais au supermarch6. Tu fais vite ta chambre. Nous venons chez lui d cinq heures. Il est trds content. Elles ont une bonne 6ducation. Elle voit souvent son ami. Vous connaissez mon secret.

33

VOCABULARUL LECTIILOR I $I 2
l'achat (faire) des achats I'agent de police 1'alcool aller ir toute vitesse (s'arr6ter) arr6ter, I'article (de m6nage) -e assur6, j'aurai 1'avenir avoir peur le carrefour la cause le chauffeur le commergant la condition conduire la contravention la dame I'endroit 6tre au servicede... tre au volant 6tre de taille 6tre en s6curit6 faire une r6clamation la faute (je) ferai le feu rouge, (orange, vert) la Fiat

> [asa] > [feRdezaga] > flaji dO polis] > flalko:1] > [alE a tut vites] > [saRETE] > flaRtikl dO mEnaj] > [aslJRE] > UoREI > flavniR] > [av"a:R pO:R] > [OkaRfuR] > fla koz] > [10 qofO:R] > [OkomeRs5] > lla kSdisi6l > [k6duiR] > [a kdtRavdsi6] > fladam] > [ddR"a] > [etR o seRvis dO] > [etR o vol6] > [etR dO tai] > [etR d sEkURitE] > [ feRUn REklamasi 6] > [a fot] >tjofoREl > [1OfO Ruj; oRSj; veR] > [a fiat]

cumpardtura - (a face) cump6r6turi - agentul de circula{ie - alcoolul - a merge cu toata viteza - a opri (a se opri) - articolul (de menaj) - asigurat, -6 - (eu) voi avea - viitorul a-i fi teama - interseclia - cavza - goferul - comerciantul - condilia a conduce - contravenjia - femeia - locul - a fi la dispozi[ia... - a fi la volan a fi de staturd - a lt in siguran{d - afaceoreclamaiie - gregeala - (eu) voi face - culoarearogie (galbend,verde) - Fiatul

J+

folle, folles fou, fous freiner imprudent imprudente I'influence j'irai irresponsable la librairie lamme lem6me lesm6mes le m6nage la Mercedes m6t6orologique moyen moyenne n'aiepaspeur clout6 le passage

> [fol]

- nebun6,nebune - nebun,nebuni - afrdna - imprudent - imprudentd - influenla - (eu)voi merge - iresponsabil, -d - librdria - aceeagi - acelaqi - aceiagi, aceleaqi - menajul - Mercedesul - meteorologic - mijlociu - mijlocie - nu-!i fie teama - fecere de pietoni
- a-gi lua permisul de conducere

> [tu]
> [fRENrE] > [dpRUde] > ldpRUdetl > fldflUns]

>uiRrl
> [iRespdsabl] > fla libReRi] > flamem] >liOineml > [lE mem] > llO mEnajl > lla meRsetlesl > [mEtEoRolojik] > [m'ai6] > [m"aien] > [nE pa pO:R] > [O pasajklutE]

passerson permis de conduire > fpasE s6 peRmi dO k6duiR]

le patron la pahonne le permisde conduire la peur le pi6ton je pourrai la priorit6 prudemment ralentir le rayon la r6clamation le r6flexe la Renault

> [O patR6] > lla patRonl > [1OpeRmidO k6duiR] > [la pO:R] > [10 plEto] > fjo puRE] >na pRiotutEl >[pRUdam6] > [RalatiR] >llO Rei6l > [a REklamasid] >[lOREtleks] > flaROno]

- patronul - patroana permisulde conducere


- teama

- pietonul (eu) voi putea - prioritatea - in mod prudent - a incetini - raionul - reclamalia - reflexul - Renaultul

35

respecter responsable rouler s'affCter (e) saurai la s6curit6 le service stationner le supermarch6 la taille tourner (la rue) traverser le vendeur la vendeuse le verglas je verrai les v6tements (desport,pourdames) je viendrai le virage la vitesse (d toute)vitesse le volant (treau) volant je voudrai

> [RespektE] > [Respdsabl] > [RulE] > [saRETE] > [jO soRE] > lla sEkURitE] > [1O seRvis] > [stasionE] > [lOsUpeRmaRgE] > !a tall > [tuRnE] > [tRaveRsElaRU] > [1OvddO:R] > [lavddOz] > [10 veRgla] > [jOveRE] > [E vetmfl dO spo:RpuR daml > UOvrEdREl > [1O viRaj] > fla vites] > [a tut vites] > [1Ovol5] > [etR o vol6]

- a respecta - responsabil, -a a circula - a seopri - (eu)voi gti - siguranla - serviciul - a staliona supermarketul - talia - a intoarce - a traversa vdnzdtorul - vdnzatoarea - poleiul * (eu)voi vedea - hainele(de sport,de damd)

- (eu) voi venl - curba - viteza - (cu toatb) viteza - volanul - (a fi) la volan - (eu) voi vrea

> UOwdREl

36

iNunuvrAR pENTRUREZoLVAREA TEMEr


Vf, rugam sd. rezolvati tema pentru acasanumai dupa ce ati studiat cu aten{ie intregul material al cursului.

2.

Formularul special penku rezolvareatemei care va fi trimisa profesorului se afla la mijlocul caietului.

3.

Pe formular, va rugam sa va scrieli cite! numele,prenumele,adresaqi numdrul de cursant cu care ali fost inregistrat. Acest numdr se afl6 in scrisoare a care confirma participareadumneavoastra la acestcurs.

4.

Pentru a putea primi tema corectatd, aldturatiacesteiaun plic autoadresat pe carc vd, rugam sa scrieti corect adresa dumneavoastrdpi s6-l timbrati coresounzator.

5.

Trimiteli rezolvarea temei pe adresaEURocoR, in plicul pe care il gasili"in pachetulde curs. Este foarte important sanota{i pe plicul timbrat si autoadresat codul profesorului si numdrul de cursant.

6.

in cazul in care dorili sd comandatimaterialesuplimentaresauaveti alte cereri legatede relaliile cu publicul, scrieti-leseparat pe o foaiedehdrtiesi trimiteti-le pe adresanoastra ?mpreundcu tema. in colqul din st0ngajos al scrisorii mentionati,,Relatii cu publicul".

7.

Termenul de trimitere a temei estestabilit de dumneavoastra. Independentde aceasta,lucrarea dumneavoastrdva fi intotdeaunacorectatdgi retrimisi de c6ke profesor.

TinAndcont de aceste indrumari,veti vedeacd eforturiledumneavoastra vor fi raspl5tite. Va dorim mult succes!

S-ar putea să vă placă și